Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR REGELE MIHAI I A

BANATULUI DIN TIMIOARA

NTOCMIREA UNUI RAPORT DE MEDIU

COORDONATOR: .L.dr.ing. DESPINA-MARIA BORDEAN


STUDENT: PDUREAN ALEXANDRU

TIMIOARA
2015

Bilantul de mediu este lucrare care contine elementele analizei tehnice prin
care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative
cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea
cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact
semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesara fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau


reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care
implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.

Conform cerintelor legale (OM 184/1997), bilantul de mediu se realizeaza


cu respectarea unor cerinte explicite, ce difera in functie de tipul bilantului astfel:

BM nivel 0 cuprinde o serie de elemente caracteristice activitatii si


amplasamentului, destinate sa permita autoritatii de mediu competente sa identifice
si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de nivel superior;
BM nivel I presupune culegere de date si informatii relevante , fara realizare
de investigatii intrusive, in scopul dimensionarii impactului de mediu potential sau
efectiv de pe amplasamentul investigat;
BM nivel II consta in prelevarea de probe si analize fizice, chimice si/sau
biologice, in scopul cuantificarii dimensiunii poluarii.

Intocmire documentatii
Aviz de mediu
Aviz de mediu pentru planuri si programe Act tehnico-juridic care
confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul
supus adoptarii. Este necesar la : planuri si programe ( PUZ, PUG), inclusiv cele
cofinantate de Comunitatea Europeana, precum si modificarile acestora.
Procedura de emitere se bazeaza pe H.G. nr. 1076 / 08.07.2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
Acord de mediu
Acord de mediu decizia autoritatii competente pentru protectia mediului,
care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul.
Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se
stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei
mediului.
Acord integrat de mediu act tehnico-juridic care acorda dreptul de a stabili
conditiile de realizare a unei activitati in conformitate cu normele legale inca in
etapa de proiectare.
Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu
prevederile Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010- privind aprobarea metodologiei
de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private.
Autorizatie de mediu
Autorizatia de mediu actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile
si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente.
Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o
schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

MODEL RAPORT DE MEDIU ( RAM )


3

Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)


Tabel 1 - DATE DE IDENTIFICARE
Numele instalaiei
Adresa/oraul instalaiei
Cod potal
Coordonatele amplasamentului (latitudine N,
longitutdine E)
Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx)
Activitatea principal
Volumul produciei
(kg/m3/ml/buc.)
Autoritatea de reglementare
Numrul instalaiilor
Numrul orelor de funcionare pe an
Numrul angajailor
Numrul autorizaiei de mediu
Persoana de contact
Telefon nr.
Fax nr.
Adresa E-mail

Prezentul raport anual contine .pagini

Semnatura director

Intocmit

Tabel 2 - CLASIFICARE

Activitatea cf. OUG nr. 152/2004

Codul 1 (codul NOSE-P


principal format din
cinci cifre)

Descriere

Tabel 3 - UTILITATI
Anul

Consum de energie
Unitatea de msur
Consumul de energie

Coninutul
de sulf

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Pcur
Motorin
Gaz natural
Electricitate

Mw/ora

Crbuni

Kg/an

Alte tipuri
Ap
Consum de ap
subteran pe
amplasament
Consum de ap de
suprafa pe
amplasament
Consum de ap din
reteaua oraseneasca

m3/an

m3/an

m3/an

Tabel 4 - BILANT DE MATERIALE

INTRARI

IESIRI

Materii
prime/
materia
le

Cantit
ate
t/an

Natur
a
chimi
ca

Impact
ul
asupra
mediul
ui

Mod
ul de
stoca
re

Produs finit

Deseuri

Apa

Aer

Cantit
ate
t/an

Cantit
ate
t/an

Cantit
ate
t/an

Cantit
ate
t/an

10

11

12

13

TOTA
L*

*Total col. 2 = Total col. 6 +Total col. 8 + Total col 10 + Total col. 12

Tabel 5 FLUX DE DESEURI

Nr. Crt.

Codul deseului

Periculos(Da/Nu)

Cantitatea (t/an)

Locatia eliminarii/
recuperarii

Num
elim

Tabel 6 DESEURI CENTRALIZATOR


Nr. Crt.
1
2
3

Deseu
Cantitatea totala de deseuri produsa de amplasament
Cantitatea totala de deseuri eliminate pe amplasament
Cantitatea totala de deseuri eliminate in afara
amplasamentului

2008- tone

2009-

4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Cantitatea totala de deseuri recuperate pe amplasament


Cantitatea totala de deseuri recuperate in afara
amplasamentului
Deseuri nepericuloase
Cantitatea totala de deseuri nepericuloase produse
Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate pe
amplasament
Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate in afara
amplasamentului
Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate pe
amplasament
Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate in afara
amplasamentului
Deseuri periculoase
Cantitatea de totala deseuri periculoase produse pe
amplasament
Cantitatea de deseuri periculoase eliminate pe
amplasament
Cantitatea de deseuri periculoase eliminate in afara
amplasamentului
Cantitatea de deseuri periculoase recuperate pe
amplasament
Cantitatea de deseuri periculoase recuperate in afara
amplasamentului

Tabel 7 SUBSTANTE PERICULOASE


Nr.
Crt

Denumire

Fraze de risc

Formula
chimica

Cantitati
consumate t/an

Stoc la
31.12.2008
tone

Tabel 8 EMISII IN AER


Frecventa monitorizarii :
Concentratie masurata (mg/mc)/
(mg/Nmc)
Nr
.
Cr
t.

Denumire
sursa

1.

Exemplu:
cos cu D=
si H=,
atomizorsectia placi
(A1)

Denumi
re
poluant

Ianuari
e/
trim.I/
semestr
ul I

Februa
rie/
trim.
II/
semestr
ul II

Marti
e/
trim
III

Debit
masic (g/h)

VLE impusa
prin AIM
(mg/mc)/
(mg/Nmc)

Metoda de
msurare

..

NOx
SO2
Pulberi
Etc.

2.

Tabel 9 - EMISII IN APA


Frecventa monitorizarii :
Nr Denumire Denumi
.
sursa
re
Cr
poluant
t.

Concentratie masurata mg/dmc

VLE impusa prin


AIM
mg/mc

Metoda de
msurare

Februa
rie/
trim. II/
semestr
ul II

Ianuarie/
trim.I/
semestrul
I

1.

Exemplu :
Racord 1

Martie/
trim III

..

pH
CCOCr
Cr
Etc.

2.

Tabel 10 - EMISII IN SOL


Frecventa monitorizarii :
Nr.
Crt.

Punct de prelevare

Denumire
poluant

Concentratie
masurata mg/kg SU
Semestrial/anual

1.

Exemplu :
Langa rezervoarele
de combustibil

VLE impusa prin AIM


(mg/mc)/(
mg/Nmc)

Metoda de msu

Pb
Total hidrocarburi
din petrol
Etc.

2.

Tabel 11 - IMISII
Frecventa monitorizarii :
Nr.
Punct de
Crt
prelevare
.

Denumire
poluant

Concentratie masurata
mg/kg SU

VLE impusa prin AIM


mg/mc

Metoda de msura

10

Semestru/anul
SOx
NOx
Etc.

Exemplu :
La limita de N a
amplasamentului

1.
2.

Frecventa monitorizarii :
Nr.
Crt
.

Punct de masurare

1.

Exemplu :
Llimita
amplasament latura
de V

Valoare masurata
dB(A)

VLE impusa prin AIM


dB(A)

Metoda de msurare

2.

Tabel 12 - NIVEL DE ZGOMOT


Table 13 - RECLAMATII DE MEDIU

Reclamaii de mediu

2008

2009

2010

2011

Reclamaii primite
Reclamaii care cer o aciune corectiv

Categorii de reclamaii
Miros
Zgomot
Ap
Aer
Procedurale
Diverse

Tabel 14 RAPORT PRIVIND MODERNIZAREA


Nr.
Crt.

Sarcina stabilita

Stadiul realizarii

Valoare

Numrul autorizaiei

11

Emisia (kg/an)

n aer

Metoda
de
msurare

Direct
n ap

Metoda de
msurare

Indirect
n ap

Metoda de msura

1. Termeni de mediu
Metan (CH4)
Monoxid de carbon (CO)
Dioxid de carbon (CO2)
Factorul de emisie CO2
Hidrofluorocarburi (HFCs)
Dioxid de azot (N2O)
Amoniac (NH3)
Compui organici volatili
non-metanici (NMVOC)
Oxizi de azot (NOx)
Perfluorocarburi (PFCs)
Hexafluorur de sulf (SF6)
Oxizi de sulf (SOx)
Azot total
Fosfor total

2. Metale i
componente
Arsen i compui
Cadmiu i compui
Plumb si compusi
Crom i compui
Cupru i compui
Mercur i compui

Tabel 15 EPER REGISTRUL POLUANTILOR

BIBLIOGRAFIE / WEBOGRAFIE

1. http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
12

2. http://ddiconsulting.ro/intocmire-documentatii/

3. http://www.auditeco.ro/servicii-studii-de-mediu-bilantmediu.php

13