Sunteți pe pagina 1din 6
Tulburirile de comportament. Metode de diagnozd si optimizare a integrarii sociale Titular: Gabriela Stoltz Grad didactic: lector universitar doctor Facultatea: Psihologie, Universitatea Hyperion Numir de ore: 2 curs +2 seminar Numir de credite: 10 Disciplina: Sl | S82 S3 S4 Obiectivele cursului - Pregatirea masteranzilor pentru intelegerea complexitatii problematicii »tulburarilor de comportament”. - Fundamentarea teortic’ sociologica, psihologica gi psihiatrica a modificarilor comportamentale cu implicatii juridice. - Abordarea deviantei din perspectiva dezadapiirii sociale. - Intelegeres relatiei dintre comportament deviant si structura de personalitate de tip antisocial. ~ Prezentarea problematicii deviantei scolare si a consecintelor individuale si sociale - Initierea masteranzilor in metode de evaluare psihologicd a tulburarilor de comportament. ~ Inifierea masteranzilor in metode de terapie si in tehnici specifice de acordare a asistentei sociale delincventilor. - Prelegerile vor urmari in mod deosebit sa asigure posibilitatea aprofundatii cunostinfelor predate gi lirgirea perspectivei de intelegere a problematicii genezei activitatii delinevente prin parcurgerea unei bibliografii adecvate. Tipuri de activiti¢i si modalitifi de realizare * cursul va fi mai putin o expunere de la catedri si mai mult un dialog intre profesor si cursanti referitor la principalele teme abordate; + masteranzii vor fi implicafi direct in procesul didactic in urma vizitelor pe care le vor face in penitenciare si in cabinetele de psihologie ale acestora, astfel inedt procesul de formare ca psiholog specializat in 64 psihologia judiciara s& aibe o baz cat mai fundamentata in metodologia evaluarii si interventiei psihologice de specialitate. Seminarii si lueriiri practice: seminarii, dezbateri, referate. ‘Metode de predare: curs interactiv, analize si studi de caz, analize comparative, problematizairi Evaluarea studentilor © interesul si nivelul participarii la orele de curs; © calitatea prezentirii la dezbateri a temelor parcurse si studierea bibliografiei recomandate; © examen scris, care va evalua calitatea si volumul cunostintelor asimilate, garantie a transformarii lor in valori profesionale, in atitudini si deprinderi operationale in activitatea de specialitate. Tematica va fi parcursi in 56 de ore 14 prelegeri magistrale (28 de ore) 14 seminarii (28 de ore) Tematica prelegerilor 1.Tulburari de comportament - comportamente deviante. Nofiunea de ,,comportament deviant”. Relativitatea si universalitatea deviantei Raporturile intre normal si patologic in definirea deviantei. Funcfiile si disfunctiile sociale ale deviantei. 2. Teorii cauzale ale deviantei. Individul Mediul Societatea. Structura sociala. 3. Comportamente deviante si particularitati de varsta. Tulburiri de comportament — devianta juvenila. Personalitati antisociale comportamente deviante. Factori psihosociali implicati in struturarea personalitatilor 4, Dezadaptarea si devianta. Comportamentul deviant si implicatiile sale. Forme generale si particulare de comportament: deviant, aberant, antisocial- delictual. 5. Cauzele devierilor de comportament. Etiologia comportamentului deviant Factori somatogeni. Factori psihogeni ai comportamentului deviant 6. Clasificarca tulburirilor de comportament. Tipuri si stadii. Necesitatea clasificarii devierilor comportamentale. Tipuri de devieri ale comportamentului in funetic de domeniul in care se manifesta. Clasificarea devierilor de comportament pe baza imbinarii criteriului etiologic cu cel psihopedagogic. Tipologia simptomatologica a devierilor de comportament. Stadiile devierilor de comportament. 7. Descrierea principalelor sindroame comportamentale. Defectele copilului. Comporiamente deosebite. Viciile. Delineventa juvenila. 8. Delineventa juvenila, teorii si modele explicative. Factori psihologici si sociali implicati in fenomenul delineventei juvenile. Conceptii si teorii in evaluarea cauzelor delincventei juvenile. Teoria ,rezistentei”la frustrare. Teoria ,asocierilor diferentiate” Teoria ,dezorganiziirii sociale” Teoria ,subculturilor delinevente” Teoria ,etichetirii sociale” Evaluarea explicativa si analiza predictiva a delincventei juvenile. 9, Devianta scolara. Relatia dintre devianta scolara si delineventa juvenila. Evolutii ale fenomenului deviantei scolare. Variabile cauzale ale deviantei scolare. 10, Forme de manifestare ale deviantei scolare. 66 Absenteismul scolar. Abandonul scolar. Violenta in scoala. Vandalismul scolar. Specificul toximaniei la elevi. Suicidul la elevi 11, Tulburari de personalitate de tip antisocial — comportament antisocial. Tipologia personalititilor cu comportament antisocial. Simpiomele predictive ale comportamentului antisocial la copil. Simptomele comportamentului antisocial la adult. 12, Diagnisticul tulburirilor de comportament, evaluare psihologic’ gi sociologica. Complexitatea si importanta diagnosticului tulburarlor de comportament. Expertiza medico- legala psihiatrica . Din perspectiva sociologica se utilizeazi metode si tehnici de oservatie: - analiza statistic a datelor anamnestice ~ convorbiri nondirijate - observatia coparticipanta. Din perspectiva psihologica se aplica: -probe pentru investigarea atentiei si memoriei - testarea capacititilor cognitive ~ teste si chestionare pentru investigarea personalitatii ( cel mai freevent se _utilizeaz& chestionarul Woodworth gi testul Szondi) 13. Terapia tulburarilor de comportament. Esenfa procesului de reeducare a devierilor de comportament. Functiile actiunii de reeducare. Reeducare ~ recuperare- socializare. Terapia complex recuperatorie integrati. 14.Tehnici specifice asistentei sociale a delineventilor. Evaluarea si autoevaluarea Tehnici de intervievare a delineventiolor. Consiliere psihologica . Programe de terapie comportamentala Programe de terapic. Programe de combatere a comportamentului delinevent. 61 Absenteismul scolar. Abandonul scolar. Violenta in scoala. Vandalismul scolar. Specificul toximaniei la elevi. Suicidul la elevi 11, Tulburari de personalitate de tip antisocial — comportament antisocial. Tipologia personalititilor cu comportament antisocial. Simpiomele predictive ale comportamentului antisocial la copil. Simptomele comportamentului antisocial la adult. 12, Diagnisticul tulburirilor de comportament, evaluare psihologic’ gi sociologica. Complexitatea si importanta diagnosticului tulburarlor de comportament. Expertiza medico- legala psihiatrica . Din perspectiva sociologica se utilizeazi metode si tehnici de oservatie: - analiza statistic a datelor anamnestice ~ convorbiri nondirijate - observatia coparticipanta. Din perspectiva psihologica se aplica: -probe pentru investigarea atentiei si memoriei - testarea capacititilor cognitive ~ teste si chestionare pentru investigarea personalitatii ( cel mai freevent se _utilizeaz& chestionarul Woodworth gi testul Szondi) 13. Terapia tulburarilor de comportament. Esenfa procesului de reeducare a devierilor de comportament. Functiile actiunii de reeducare. Reeducare ~ recuperare- socializare. Terapia complex recuperatorie integrati. 14.Tehnici specifice asistentei sociale a delineventilor. Evaluarea si autoevaluarea Tehnici de intervievare a delineventiolor. Consiliere psihologica . Programe de terapie comportamentala Programe de terapic. Programe de combatere a comportamentului delinevent. 61 BIBLIOGRAFIE BOCANCEA C., NEAMTU G., Elemente de asistenjé socialé, Editura Polirom, 1999. BONCU §., Devianfa toleraté, Editura Universitatii ,,Al. 1. Cuza” Tasi,2000. BUDA Iresponsabilitatea, Editura Stiintelor Medicale Editura Juridica, Bucuresti,-2006 BUNECI P., BUTOI T., BUTOI I. T., Sociologia juridicd si devianja specialti, Editura Pundatici Romania de Maine., 2002 DRAGOMIRESCU V., Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Stiintifica si Enciclopedia, Bucuresti, 1976. DRAGOMIRESCU V.T., Determinism si reactivitate umand, Editura Stiintifica, Buc. 1990 F. GRECU, S.RADULESCU - Delincvenfa juvenild in societatea contemporand, Editura Luminalex, Bucuresti, 2003 IONESCU G., Psihiatrie clinica, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2000 MARCELLI D., Tratat de psihopatologia copilului, Editura Fundatiei Generatia, Bucuresi, 2003 NECULAU A., (coord.) Psihologie sociald, aspecte contemporane, Polirom, asi, 1996. NEAMTU C., Devianja scolar, Editura Polirom, lagi, 2003 OGIEN A., Sociologia deviangei, Editura Polirom, Iasi, 2002 OZUNU D., Psihopedagogia comportamentului normal yi deviant, Editura Genesis, Cluj-Napoca, 1995. RADULESCU S., Teorii sociologice in domeniul devianjei si al problemelor sociale, Bucuresti, 1994 RADULESCU S., Sociologia deviantei, Editura Victor, Bucuresti, 1998 RADULESCU S., BANCIU D,, Introducere in sociologia delineventei juvenile, Editura Medicala, Bucuresti, 1990. RADULESCU. S., PITICARIU M., Devianfii comportamentald si bald psihicé, Editura Academiei, BUCURESTI, 1989. . RADULESCU S. M., Devianféi, criminalitate si patologie social, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999 RASCANU R., Neuropsihofiziologia deviantei la adolescenti si tineri, Editura ACTAMI, Bucuresti, 1999 RUDICA T,, Psihologia frustratiei, Editura Poliom, lasi, 2006 SOITU L., HAVARNEANU C., coordonatori, Agresivitatea in scoalé, Institutul European, 2001. WILMSHURST L., Psihopatologia copilului, Editura Polirom, lagi, 2007. ZLATE M., (coord.) Psihologia viefii cotidiene, Editura Polirom, [asi, 1997. 68