Sunteți pe pagina 1din 5

Drepturile si obligatiile salariatilor.

Orice angajat al unei organizatii are anumite drepturi si obligatii care decurg din
prevederile legale, precum si din contractele colective si individuale de munca, din
statutul si regulamentele interioare.
Responsabilitatile in domeniul drepturilor si ale disciplinei muncii revin atat managerilor
cat si compartimentului de personal.

Drepturi legale.
Conform art.19 Codul Muncii,persoana incadrata intr-o unitate are urmatoarele drepturi
principale:
1.

sa
i
se
asigure
un
loc
de
munca
profesionale,aspiratiilor,precum si nevoilor unitatii;

2.

sa fie retribuita in raport cu cantitatea si calitatea muncii prestate,corespunzator


timpului lucrat;

3.

sa i se asigure stabilitatea in munca,contractul de munca neputand sa inceteze


sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege;

4.

sa participe la conducerea,organizarea si controlul activitatii unitatilor,sa aleaga si


sa poata fi aleasa in organele de conducere colectiva;

5.

sa beneficieze de conditiile create prin reglementarile legale,inclusiv de concedii


de studii,pentru ridicarea pregatirii profesionale si a nivelului general de cunoastere;

6.

sa fie promovata in categorii de incadrare sau in functii superioare,in raport cu


pregatirea, experienta,rezultatele muncii,nevoile unitatii,beneficiind astfel de conditiile
create pentru afirmarea si valorificarea aptitudinilor si capacitatilor personale;

7.

sa i se asigure repaus saptamanal si concediu de odihna anual platit,sa foloseasca


conditiile create de societate pentru recreere,refacerea capacitatii de munca,ridicarea
nivelului de cultura,sa beneficieze de inlesniri pentru trimiterea la odihna si tratament
in statiuni balneoclimaterice;

8.

sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca,de protectie a muncii,de


asistenta medicala gratuita,de indemnizatii de asigurari sociale in caz de pierdere
temporala a capacitatii de munca,de masuri pentru prevenirea imbolnavirilor,refacerea
si intarirea sanatatii,precum si de masuri pentru protectia sociala a femeilor si
tinerilor;in acest scop se aloca importante fonduri pentru inlaturarea cauzelor care
determina accidente de munca si imbolnaviri profesionale,pentru protectia muncii si
usurarea efortului fizic;

9.

potrivit

aptitudinilor,pregatirii

sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta sau in caz de invaliditate;

10.

sa foloseasca baza materiala a unitatilor destinata activitatii culturale si sportive;

11.
sa se asocieze in organizatii sindicale si in alte organizatii obstesti,potrivit
prevederilor Constitutiei Romaniei;
12.
sa se adreseze organelor superioare,celor de jurisdictie sau oricarui for
competent,ori de cate ori considera ca a fost prejudiciata in drepturile sale
Alte drepturi ale angajatilor vizeaza:dreptul la investigatii asupra locului de
munca;dreptul de a cunoaste conditiile de munca periculoase si nesigure;libertatea
cuvantului;notificarea angajatului despre perspectiva inchiderii intreprinderii etc.

Obligatiile angajatorilor.
Conform art.20 Codul Muncii, ca membru al colectivului de munca, persoana incadrata
intr-o unitate are urmatoarele indatoriri principale:
1.

sa apere proprietatea si sa contribuie la dezvoltarea ei;

2.

sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul
detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de colectivul de munca si fata de
conducerea unitatii;

3.

sa efectueze orice activitate potrivit pregatirii sale si nevoilor unitatii. In situatii


deosebite, determinate de necesitatea asigurarii bunei functionari a unitatii, fiecare are
obligatia de a participa - indiferent de functia sau de postul pe care il ocupa - la
executarea oricaror lucrari si la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile unitatii;

4.

sa respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de


munca;

5.

sa asigure utilizarea integrala a capacitatilor de productie, ridicarea productivitatii


muncii, reducerea cheltuielilor de productie, realizarea lucrarilor incredintate, in
conditiile de calitate stabilite, cresterea eficientei activitatii unitatii in care lucreaza;

6.

sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca;

7.

sa-si ridice necontenit calificarea profesionala, nivelul de cunostinte tehnicostiintifice si de cultura generala, sa urmeze si absolve cursurile de perfectionare
organizate sau recomandate de unitate;

8.

sa respecte normele de conduita in relatiile cu ceilalti membri ai colectivului de


munca, sa vegheze la aplicarea lor in viata, sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa
contribuie la intarirea spiritului de disciplina, de intrajutorare, sa combata orice fel de
manifestari inapoiate;

9.

sa asigure pastrarea secretului de stat si secretului de serviciu;

10.
sa respecte normele de protectie a muncii si sa contribuie la preintimpinarea si
inlaturarea oricaror situatii care ar putea pune in primejdie viata, integritatea corporala
sau sanatatea oamenilor ori bunurile materiale.
Persoanelor incadrate in munca le este interzis sa primeasca de la cetateni bani sau alte
foloase pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu.

Drepturile si obligatiile salariatului


In art. 39 din Codul Muncii sunt specificate drepturile de care persoana salariata
beneficiaza, dar si si obligatiile ce ii revin.

Drepturile angajatului sunt:


- dreptul la salarizare pentru munca depusa;
- dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
- dreptul la concediu de odihna anual;
- dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
- dreptul la demnitate in munca;
- dreptul la securitate si sanatate in munca;
- dreptul la acces la formarea profesionala;
- dreptul la informare si consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului
de munca;
- dreptul la protectie in caz de concediere;
- dreptul la negociere colectiva si individuala;
- dreptul de a participa la actiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Obligatiile angajatului sunt:


- obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
- obligatia de a respecta disciplina muncii;
- obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul
colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
- obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
- obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
- obligatia de a respecta secretul de serviciu

Pe de alta parte, si angajatorul detine drepturi si obligatii. Acestea sunt specificate in art.
40 din Codul Muncii.

Drepturile angajatului sunt:


- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si/sau
in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de
ramura de activitate sau de grup de unitati;
- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

Obligatiile ce ii revin angajatorului sunt:


- sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfasurarea relatiilor de munca;
- sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

- sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de
munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
- sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia
informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze
activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul
colectiv de munca aplicabil;
- sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta
deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
- sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si
sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
- sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile
prevazute de lege;
- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului;
- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

S-ar putea să vă placă și