Sunteți pe pagina 1din 3

Exemplar

CONTRACT PRESTARI SERVICII


Nr.

din

I.
PARTILE CONTRACTANTE
S.C. SECURITY PORTAL SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Faget nr. 5, bl. 12H, sc. B, et. 4, ap.
35, judet Prahova, cod 100271, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J29/1227/06.10.2010, C.U.I. nr. 27471689, atribut fiscal RO, cont bancar RO 69 RZBR 0000 0600 1295
5538, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Delea Veche, telefon: 0721275938, fax 0372876344, mail
office@securityportal.ro, reprezentata de Razvan Ionescu in calitate de Administrator, denumita in
continuare PRESTATOR,
si
, cu sediul social in
, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
,
C.U.I. nr.
, atribut fiscal RO, cont bancar
deschis
la
sucursala
, telefon
fax
,
mail
, reprezentata de
, in calitate de
,
denumita in continuare BENEFICIAR

II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie furnizarea de catre PRESTATOR, pe baza de abonament anual, a
serviciilor specifice portalurilor web, respectiv:
2.1.1. acces neingradit la informatiile si resursele prezentate pe portal
2.1.2. acces in conditii si la preturi preferentiale la toate produsele si serviciile Security Portal
SRL (promovare, anunturi, dezvoltare aplicatii, realizare site-uri etc.) asa cum sunt ele
prezentate pe site
2.1.3. acces la reteaua de parteneri ai Security Portal SRL, in conditiile negociate cu fiecare
partener in parte si prezentate in sectiunea de parteneri
2.2. Lista completa a produselor si serviciilor proprii si ale partenerilor si conditiile de accesare a acestora
pot fi accesate pe site-ul www.securityportal.ro si pot fi modificate de PRESTATOR fara a fi
necesar acordul BENEFICIARULUI. In toate situatiile, PRESTATORUL se obliga sa faca cunoscute
BENEFICIARULUI aceste modificari prin publicarea lor pe portal sau prin notificari emise in acest
sens. Notificarile pot fi transmise in scris, pe mail sau fax.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

III.
DURATA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
Durata contractului este de 1 an, respectiv de la 01.04.2011 pana la 01.04.2012.
Dupa primul an, contractul se prelungeste automat pe perioade succesive, cu durata de 1 an.
Contractul poate fi reziliat cu acordul partilor, sens in care se semneaza un act aditional.
In cazul in care oricare dintre parti doreste rezilierea unilaterala a contractului, aceasta are obligatia
de a notifica in scris cealalta parte cu cel putin 30 zile inainte. Notificarea prealabila nu absolva
BENEFICIARUL de obligatiile prevazute la punctul 6.1.
Page
1

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

IV.
PRET SI MODALITATI DE PLATA
Serviciile se presteaza in baza unui abonamentul anual avand pretul total de 2400 RON + TVA
Plata abonamentului se va efectua in lei, prin 12 bilete la ordin avand scadenta in primele 10 zile ale
lunii (incepand cu luna aprilie 2011)
Biletele la ordin se emit de catre BENEFICIAR in favoarea PRESTATORULUI la data semnarii
contractului, avand scadentele prevazute la punctul 4.2
Sumele stabilite prin prezentul contract constituie intregul pret care se va plati PRESTATORULUI de
catre BENEFICIAR pentru prestarea serviciilor. Eventualele modificari ale pretului, modalitatilor de
plata si/sau obiectului contractului se stabilesc prin act aditional.
Eventualele servicii suplimentare solicitate de BENEFICIAR (publicitate, promovare, anunturi,
realizare site, dezvoltare software etc) se contracteaza separat, in conditiile specifice abonatilor.

V.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI
5.1. Sa asigure accesul BENEFICIARULUI la toate produsele si serviciile proprii sau ale partenerilor ce
fac obiectul prezentului contract in conditiile specifice abonatilor. Pentru accesarea acestor servicii,
se va intocmi un nou contract de prestari servicii;
5.2. Sa actualizeze la cererea BENEFICIARULUI datele acestuia din baza de date cu companii;
5.3. Sa actualizeze in timp util toate datele referitoare la modificarea listei de produse proprii sau ale
partenerilor si a preturilor acestora si sa informeze BENEFICIARUL cu privire la aceste modificari,
in coditiile prevazute la punctul 2.2;
5.4. Sa acorde la solicitarea BENEFICIARULUI asistenta de specialitate in accesarea portalului;
5.5. Sa remedieze in cel mai scurt timp orice neconformitate specificata de BENEFICIAR.
5.6. Sa promoveze catre BENEFICIAR toate mesajele, produsele si serviciile proprii sau ale partenerilor
prin mijloacele pe care le considera de cuviinta. In nicio situatie, aceasta promovare nu va fi
considerata ca mesaj nesolicitat, BENEFICIARUL exprimandu-si prin prezentul contract acordul de
a face obiectul acestor actiuni de promovare.
5.7. Sa efectueze cercetari de piata, sondaje etc., inclusiv la sugestia BENEFICIARULUI.
VI.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
6.1. Sa plateasca in termen valoarea facturilor emise de PRESTATOR. Deoarece abonamentul este anual,
renuntarea BENEFICIARULUI la prezentul contract, respectiv la utilizarea produselor si serviciilor
mentionate in acesta, nu il absolva de plata integrala a abonamentului;
6.2. Sa contracteze, in baza unui contract nou de prestari servicii, oricare din produsele si serviciile
PRESTATORULUI sau ale partenerilor acestuia, in conditiile afisate pe site;
6.3. Sa solicite PRESTATORULUI actualizarea datelor propriei companii;
6.4. Sa solicite si sa beneficieze de asistenta de specialitate in accesarea si utilizarea portalului;
6.5. Sa anunte imediat PRESTATORULUI orice neconformitate constatata;
6.6. Sa raspunda la toate solicitarile PRESTATORULUI privind cercetarile de piata, sondajele etc.
derulate de PRESTATOR.
VII.
FORTA MAJORA
7.1. Cazurile de forta majora se definesc ca evenimente ce nu pot fi controlate sau prevazute de catre
partile semnatare ale acestui contract.
7.2. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta de catre partea care le invoca, celeilalte parti
contractante, in decurs de cel mult 5 zile de la producerea evenimentelor care au determinat situatia
de forta majora. Certificarea lor se face conform legilor in vigoare.
7.3. Cazurile de forta majora prelungesc automat termenele contractuale si obligatiile partilor
corespunzator cu durata de timp in care a intervenit forta majora.
Page
2

VIII.
CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
Toate informatiile primite sau obtinute de parti pe durata desfasurarii contractului, referitoare la
activitatea, afacerile si angajatii acestora, vor fi considerate si tratate ca strict confidentiale. Partile se
obliga sa nu divulge catre terte persoane informatiile primite sau obtinute, decat in situatia in care
informatia este ceruta in baza unor prevederi legale obligatorii (caz in care partile vor informa
imediat despre transmiterea informatiilor) si se obliga sa nu foloseasca informatiile de care iau
cunostinta, decat in scopul executarii prezentului contract.
8.2. Partile se obliga sa se asigure ca toate persoanele care vor participa la executarea contractului au
inteles si si-au asumat obligatia de a nu divulga catre terte persoane si de a nu folosi informatiile pe
care le vor primi decat in scopul executarii prezentului contract, fiind direct raspunzatoare in cazul
incalcarii obligatiilor de mai sus.
8.3. Partile pastreaza dreptul de proprietate pentru toate informatiile dezvaluite, cat si pe toate
desenele, schitele si orice alte documente sau date transmise pe cale electronica ori furnizate de catre
parti. Partile vor folosi toate documentele enumerate mai sus cu unicul scop al executarii prezentului
contract. La cererea oricareia dintre parti, cealalta parte va proceda la distrugerea tuturor
documentelor, notelor sau oricaror alte inscrisuri precum si la stergerea inregistrarilor din calculator
sau orice alt dispozitiv electronic. Indeplinirea intocmai a operatiilor de distrugere si stergere a
datelor va fi certificata in scris catre partea care a solicitat acest lucru de catre o persoana
imputernicita in acest sens.
8.4. Partile vor pastra confidentialitatea si nu vor dezvalui in nici o conditie catre nici o terta parte
existenta si/sau termenii acestui contract, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.
8.5. Obligatiile de pastrare a confidentialitatii mentionate in acest capitol vor ramane valabile si dupa
terminarea prezentului contract (indiferent de motiv) si vor inceta numai dupa ce informatiile vor
ajunge in domeniul public din motive care nu se datoreaza partilor.
8.1.

IX.
LITIGII
9.1. Constatarea unor deficiente in derularea prezentului contract se va face numai in prezenta
reprezentantilor abilitati ai ambelor parti.
9.2. Pe cat posibil, litigiile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila.
9.3. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente.
X.
CLAUZE FINALE
10.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2 Prezentul contract reprezinta singurul acord dintre parti cu privire la obiectul acestuia, inlocuieste
orice intelegere anterioara, scrisa sau verbala, cu privire la obiectul acestuia, si nu poate fi modificat,
schimbat sau amendat in nici o alta modalitate, decat pe baza unui document scris semnat de ambele
parti.
Prezentul contract a fost incheiat azi,
pentru fiecare parte.

, in Ploiesti, intr-un numar de 2 exemplare, cate unul

Prestator
SC SECURITY PORTAL SRL

Beneficiar

Administrator
Razvan IONESCU
Page
3