Sunteți pe pagina 1din 29
‘Anexa nr, 19 La Instrucfiunea cu privire la modul de executare «a lucririlor cadastrale la nivel de ckidiri si mediperi izolate AGENTIA RELATII FUNCIARE $I CADASTRU A REPUBLICII MOLDOVA ALBUM De semne conventionale si modele de planuri u executarii lucrarilor cadastrale izate in procesul Chisinau 2015 Partea 1 La album de semne conventional si sodel de plana irate in proces exec Inrrlor endsstrale SEMNE CONVENTIONALE UTILIZATE LA INTOCMIREA PLANULUI DE NIVEL Nr. Denut Semne conventionale semn, rosea lil 5-7 nn rosea lil 92-0360 2 | Pereti despartitori posinoa lil 11600 3. | Pereti din blocuri de sticla [ os rotneael01- 1500 4 Usa in perete portant j , Ct f { 5 = + 6 Usa cu trepte in perete portant pay 7 | Usarotativa in perete portant 3 8 | Ui etisontin perce portant a 9 | Usa rabatabila in perete portant = Cc 4 | Arca sau gol in perete portant cu latimea mai mare de 2,0 m _. (linia intreruptdelimiteact la aT ce incdpere va fi inclus’ suprafata golului) 11 | Nisa cu indltimea mai mare de 2,0 m — 12 | niga cu ajimea mai mit de 2,0 m — $$, Denumire Semne conventionale semn, 43. | Dulap in perete cu inalfimea es mai mare de 2,0 m 14 | Dulap in perete cu inaltimea SS mai mica de 2,0 m a rosea fini 0.1 -016nen rosie rer 07 Oem 16 | _Fereasteain perete despéxjitor fs 17 | Pereti despéttitori cu coloane OOO 18 | Perete capital cu pilastru si semicoloane e ee 19 | Coloane din beton armat 30 soo 20 | Coloane din metal H F4 21 Balcon 2 Loggie f f a0 § 23. | Intrare in subsol (demisol) 24 Pridvor Nr. Denumire Semne conventionale semn. 250 25 Curte de lumin& ig 26 Ascensor era 27 Trapa + Gol in perete 28 Pp a) dreptunghiular feces] oO b)rotund a) b) 29 | Canal de ventilare in aaa, perete portant 30 | Canal de ventilare in + aa + perete despartitor 31 | Cos de evacuare a fumului $—eeeep in perete portant 32 | Cog de evacuare a fumului 4 ee in perete despirtitor F a 3 33 | Semineu, camin gS —P oo eT pe; TH g 34] Vaut =| O_O 10 s|O0 35 | Soba 10 ES } Ps) 4 Nr. (rampa nivelului superior) Denumire Semne convet semn, 6 Scar cu doud rampe * (rampa nivelului superior) a Scarii cu dou rampe * (rampa nivelului interimar) Scar cu doug rampe * 38 (rampa nivelului inferior) T= i g zw 8 39 Scar cu trei rampe * * Mentiune: Sageata indica direetia de urcare Nr. Denumire Semne conventionale semn. 40 Scara cu trei rampe * (rampa nivelului interimar) Scarii cu trei rampe * 41 (rampa nivelului inferior) Scarii cu trei rampe * 42 (rampa nivelului superior) Scar cu trei rampe * 4B if (rampa nivelului interimar) * Mentiune: Sageata i directia de urcare Nr. Denumire Semne conventionale semn, 44 Scar cu trei rampe * (rampa nivelului inferior) 45 Scara in spirala rotunda* 46 Scardl in spiral patratzr* j < i + a Ramp de coborire (plan inclinat)* 30 3.60 * Mentiune: Sageata indica direetia de urcare INTOCMIREA SCHITEI DE LUCRU La albumal de semne conventional Partea 2 mode de planar tilizate In proces ‘execttri nerrilor cadastrale Figura 1 EXEMPLU DE VERIFICARE A CONCORDANTEI DIMENSIUNILOR DIN EXTERIORUL, SUINTERIORUL CLADIRIL Neconcordanfa dimensiunior exterioare cu cele infrioare se calsuleaz in fell urmeétor: @) Erosrea admisibild: Eadm=30,75xK unde adi eroarea acimisibi la diferent ntre suma dimensiunilrinterioare sf dimensiuni din exterior [em 40,75 coefciental de eroare admis fom Kk numérul de mésurélinieroare. Include masuridle incdperlor si peretlor ) Eroarea de facto: ET= Lex-5 Lin unde Loe tung porta an xterior Lin -suma ngimior purr gash presen cone in uc carats Female conto a wo amit BASE adm unde: Eadm = 0,75°98,75 0m Lint = 04443,0840,14+1,32+0,30+1,7540,1443,4540.44=11,06, EF 14,02-45,06--4 om (Mie 6.75 Figura 2 EXEMPLE DE iNSCRIERE A MARIMILOR iN SCHITA DE LUCRU A CLADIRIL Par} 2.00 70 6.0} se. Se b) EXEMPLE DE DETERMINARE A GROSIMII PERE JILOR Figura 3 a=d-(b+c) [ a=d-(b+c) DETERMINAREA SUPRAFETELOR INTERIOARE A iNCAPERILOR SITUATE SUB SCARA. Figura 4 i, EXEMPLE DE REPREZENTARE A VERANDELOR Figura 5 Veranda deschis eH 127 = 730 a H= 3,00 603 353 Veranda cu geamuri 3.90 365 319 b) Figura 6 METODA DE STABILIRE A NIVELULUI (SUBSOL SAU DEMISOL) nivelul terenului nivelul terenului a) dac& ha>1/2 h nivelul se numeste "subsol"” aa pe et b) daca ha< 1/2 h nivelul se numeste "demi ee Pin dete unde: ha ~ inilfimea adincici h ~ inilfimea interioard a inedperii Figura 7 EXEMPLE DE MASURARE A DIMENSIUNILOR LA CLADIRIT CU COLOANE EXTERIOARE Figura 8 EXEMPLU DE INTOCMIRE A SCHITEI DE LUCRU A CLADIRIL SCHITA CLADIRILIT.” 4" Nivelul Demisol 2A - 01 H=3,00 : auxiliard 0 4 7 garaj 00 ‘Mentiuni: Conform autorizatiei de construire nr. 1234 din 12.12.2010 s-a permis executarea lucréirilor de constructie ‘@.unei case de locuit individuale cu regimul de inéiltime D+P. ‘A executat: Gheorghe Plemedealei Data: "73" octombrie 2012 A verificat: Vasile Croitoru ‘Data:"25 "octombrie __20]2_ Semnitura beneficiarului: fon Mimalige) Data:"]3_" octombrie 2012 EXEMPLU DE {NTOCMIRE A SCHITEI DE LUCRU A CLADIRIL SCHITA CLADIRITLIT.. A* ‘Nivelul Parter locativa x bloc = sanitar locativa 2,80 420 ae Mentiuni: Conform autorizatiei de construire n din 0 s-a permis executarea lucr‘irilor de constructie aunei case de locuit individuale cu regimul de incitime D+P. ‘Aexecutats_ Gheorghe Plimideal Data: "_]3"_octombrie 2012 ‘A verilicat!_ Vasile Croitora Data: "_25-"actombrie 202 ‘Semnitura beneficiarului: Jon Méméilige) Data: "_]3 "_octombrie__2012_ ‘Denumnirea intreprindertt care a executat lucrarea: OCT Chisingu fliala TS." Cadastra” SCHITA DE LUCRU (CLADIRE) ‘Adresa elidinit: mun. Chisintu, sect. Rigcani, str. A. Doga, 30 ‘Anul constructiei: [2027 ‘Numirul de nivele: z Modul de folosinta:| cast de locuit Date generale despre elidire ‘Dotarea cu refele a olidinit ‘Siarea general cladinit “Termofieare | _Apeduet Canatizare | Gazoduct Finis) ‘Starea general asccomitcana)| Cie inset | Cl tsar interior exterior eens [Commas | oloat ‘batt Wee ics Waco [Otwrem co esi | Fecuntias sme Taos |e Clasicos ties ip Tipe [Grenintctowe Stilarhitectonie: Clsinplu fio Cleamplex slenmtor [emaptie 95) Songer "2013| ee aa Fundatit denivol cexcelonti_| 100% | 0 [betonarmat monolt| excelent o Ta arse ees Pre 0 nace [et 0 [spinon | pia de calcar | excelent | 100% | 0 _| platride calcar | excelent o deped [pegrincidelenn | excetens | 100% | 0 ee eee ee ‘Acoperis [table ofelzincati| excelent | 100% | 0 ive | lomn excelent | 100% | 0 ie eS ae a | [ees —[eeetptane [ees [rae [0 st Jane excelent [100% | 0 | term metal cxccenti | 100% 0 y [ess [awe czctents_[ 1002 | 0 | decoratv excelems | 10056 o ceierior | decoratv cexcelonti_| 100% | 0 | decoratv ‘excelemti_|_1009 0 Alte sic at excelents | 100% | 0 | sunt excelent | 100% 0 DESCRIEREA TEHNICA A CLADIRI Dennis | Dasias canara TPs dey Does ae PRSERTTTE clementclor | contrctive [Saree genera] prezetia | Ure | consrtive Srca generat | preaentia | Uae constructive | Lit__e,__ demeantui| 9% [UKs ciemennului_| % Fundetit despa ‘Acopers aivel alte nivele feresre t [oem i i le “Not Usura fits caluloaa doar ta scopal calc valor de imventariere «bum imobil fn conformitae cu culegerea indiclor coma ah valet de inventariere a buoilar imobiliar, aprobatl prin Hotirireaw.136 tin 15.06.1997 a Minsterul Finajelor| Ploriuai: Stare excelenta - starea elementelor constructive corespund stiri unel cidiri now construite, cldirea mu neces nil o reparajie. [stare foarte bun & -aspectul general al eVdiriicorespunde stiri unei clidiri moi, se admit mici suri in tencwiali, Stare bun - sunt smarcate defciente datorate influent timpului si mediului. Sunt necesare lucrari de reparajie simple (cosmetic). Stare satisfacdtoare - cli firea satsface cerin ele necesare pentnu afi uilizati fn contimuare conform destinasiel sale, dar unele elemente constructive necesiti reparay| capital sau inlocuire (ex. Ferestrele,usie,fnisajul exterior, acoperisu, etc). Stare nesatsfcdtoare- clidirea necesit: lucriri majore de| znovare, elementele constructive sunt deteriorate. Data: "3" octombrie 2012 Data:" 25" octombrie 20 12 ‘Semnétura beneficiarului: Jon Mémelligit Data: "_13 "octombrie __2012_ i a Figura 9 EXEMPLU DE INTOCMIRE A SCHITEI DE LUCRU A iNCAPERII IZOLATE 1. Denumirea_intreprinderii: OCTChisintw filiala I.S."Cadastru” 2. Temeiul exeoutarii lucriri: Cererea nr 0100/13/78276] - Deserierea_inctperit izolate, inelusiv doterea ou retele: Tis [Stren geneal & [Adress mn Chase icant oA Doge, 75 Tnietor_[_ exterior [Numarul cadastral: 0100423124.01.001 Picscoraiv [Anul ultimii reparatt: 2007 [iestonams (cay uPsnpto — Fubinpls a = Pilisexe [Clipse ‘SCHITA ONCAPERITIZOLATE apartament nr._]_/ _ inctperea nelocativa_nr. pa Bi locativs [Men (uni: Veranda Ii. “ala fost construita ford autorizatte de construire. ‘A executat: Gheorghe Plamcidealit Data: 13" ‘A verificat: Vasile Croitoru ‘Beneficiarul lucrarilor: Jon Postolachi SCHITA DE LUCRU (anexa Ia clidire) DESCRIEREA TEHNICA A ANEXEILA CLADIRELIT. 4 Starea generat excelent excelent excelent excelent excelent excelent | 10096 excelent | 100% excelent | 100% excelent | 100% excelent | 100% ‘DESCRIFREA TEHNICA A ANEXEILA CLADIRE LIT. Deana Ta emanetve Starea generat XEILA CLADIRE Procental de prevent elemental “Alte lueriet “No Ussra feta se cae doar We seopad colon valor de Wevenariere Baba ToD Wr conforma cr culegerea THT or commas at valor de imventariere a bilo imobilare, aprobatl prin Hotirirea nr136 din 15.06.1997 a Minsteral Fantelor A cxcoutat, Gheorghe Pleimideal ‘Averificat: Vasile Croitoru Data" 29" ‘Semnétura beneficiarului: lon Pastolachi Data: "_13 * MODELE DE PLANURI Partea 3 Lats de seme convenionale 3 rodel de plan tlzte i proces exec Inter endastale MODELUL PLANULUI DE NIVEL CARE VA Fl ELIBERAT BENEFICIARULUI Figura | wre Meniuni MODELUL PLANULUI DE NIVEL CARE VA FI PARTE COMPONENTA LA DOSARUL TEHNIC Figura 2 wre ‘Tabelul schimbai Psa inspec Ment shimbiile nto) ee Ts (ata Tree prema, ema tiger cada Figura 3 MODELUL PLANULUI CADASTRAL AL INCAPERII IZOLATE, (Nivelul) wake Se La “ ne oaindre te Su Cada “Final cadastral a Tnchper Tate MODELUL PLANULUI GEOMETRIC AL iNCAPERII IZOLATE Figura 4 cada raria “erin de Sit “ara” “Flamed geomet a Tnciperi Toate Semna | fiat . Figura 5 MODELUL PLANULUI GEOMETRIC AL BUNULUI IMOBIL INTOCMIT IN REZULTATUL AMPLASARII CLADIRILOR [Geis epTneAT crea SET ETRE) PLANUL GEOMETRIC AL BUNULUI IMOBIL ‘Numfrul cadastral al terenulu Adresa bunului imobib Amplasarea bumului imobil Semis sonvenonal numa een numa posit al eli Scara l Caraeteristicile tehnice ale bunului imobil Numirul cadastral | Tipul bunului “Modul de folosintit ‘Suprafata (ha, m.p.) Sistemul de coordonate: Parametrii hotarului Punetul | Coordonata X | Coordonata V_| Tipul punctulul | Hotarul Distanfa_[ Tipul hotarulul Executantul lucririlor: Verificat/Conducatorul intreprinderi Anexi la plamul geometric eis Teprinde crea SET HTC) PLANUL REPREZENTARII PARTILOR COMPONENTE ALE CLADIRILOR Numi Adresa bu dastral al ferent ui mobil: Seara Caracteristicile cladivilor: ‘amar Titera_ | Pariea component Saprataya terion Nomar SapralajaTasor cadastral lin (mp) eudasteal imp) Menti Data intoemirii planului: Executantul lueririlor: Verificat/Conducitorul intreprinderii Partea 4 La albumal de semne convenfionale 5 modeled planar utizate in proces EXEMPLE DE INTOCMIRE A PLANURILOR eae EXEMPLUL PLANULUI DE NIVEL AL CLADIRII Figura 1 CARE VA FI ELIBERAT BENEFICIARULUI Nivel: Demisol 2A-01 H=3,00 506 Tae g g 210 a5 8 7 i 3 s 10 Pee a 6 a § az & a 270 2,70 0 LE Aenunt: Conform antorizaiet de consruie 1234 Ip p5.05.2011 sperms execnarealucrtrlor de es construire a casei de locuit individuale pe terenul Oe ee — Plan de nivel Takis ed nil seni ote 1 a ou EXEMPLUL PLANULUI DE NIVEL AL CLADIRII CARE VA FI ELIBERAT BENEFICIARULUI Nivel: Parter ‘Mengiunt: Conform autorizaqiel de construire nr 1234 din {05.05.2011 soa permis execntarea luerérilor de construire a casei de locuit individuale pe terenul privat. Plan de nivel Case bat indi van Chis Creagh 2 00.10.2008 Tntocmit UT Prentiear | mre AF scnnar 1.2013 1:100 Figura 2 EXEMPLUL PLANULUI DE NIVEL AL CLADIRII CARE VA FI PARTE COMPONENTA LA DOSARUL TEHNIC Nivel: Demisol 2A - 01 H=3,00 8,06 aie g & 210 4,25 gB a 70 2 ~ 0.10 a 6 Wl & 7 3 as 270 422 h2,70 1 LB “abel sehimbiritor eu ee Men china) tices et Cae Tan doavel Societe, -} J Regimul de imalkime ] Taifime ra — ‘Vasil Postolachi [Semnat_| ‘seca Scara 1:100 Trumele, promancle,somnatura mignon cadastral) EXEMPLUL PLANULUI DE NIVEL AL CLADIRIL CARE VA FI PARTE COMPONENTA LA DOSARUL TEHNIC. Nivel: Parter Tabelul sehimbarilor eurente Dats inspect] _ SNH eile ena ‘Meni Shinkile intodse) Ofc cara eral China ila Theprindre de Sat Cast Plan de nivel ‘Cuaide out ineal din spun Chis Crean 12 01.0051042001 imocmit Verificat 24.01.2013 aa 1:100 Tins (ata, Tamla, premuanele, Soma Tera Cadena Figura 3 EXEMPLUL PLANULUI CADASTRAL AL INCAPERI IZOLATE Nivel: Parter AOL E ‘Suprafata ghal E He B | pestinatiainctperi ZeE8| = ia meBPer | roaaig|Locuiila | Auniiaa a"| 2 sp ]oor [1 | eon oa oy 5 [eamertdeToeut | 13.1 6 [camert deoeuit | 92 Total ap aa a ‘ata uke acta a plana astral: 25.04.2012 Opal ae Reginul de nations Verificar| —=mnmnner P Semnat Figura 4 EXEMPLUL PLANULUI GEOMETRIC AL INCAPERIIIZOLATE Nivel: Parter Supra Destinaia e305) org |Locubia | Aunts ‘coridor [3a eamertdelocuit | _E1 ‘sumer delocuit_ | 92 busitirie 62 Total ap. [are Mentiuni: Anexa al (bucdtiria 7-6,2 mp.) a fost consiruitd fara autorizatie feta ae es ut Westie A FSemnat EXEMPLUL PLANULUI DE NIVEL AL CLADIRII Figura 5 CARE VA Fl PARTE COMPONENTA LA DOSARUL TEHNIC Nivel: Parter | A-o1 as 10 HESS | 3,75 2,62 er al ‘ a Of ay 12,60 193 os 1 so . lz & Sis iy ® g a0 ~ Lad h=2,30 . | 270 a | te & = | 2 4 2s\|* vars|| 025 | 3.40 4.50 Arran Gin registra | { aed Tabet schimbiritor curente boats inspect 24.01.2012 [Ungureanu Ton, OCT Shiga” | anexa al (bucitiria 7- 6,2 mp) consiruili neautorizat fia Plan de-nivel Blo loca din moc Gene 1 iN | Verificat | [Semnat_| Trova toanaoT Regimal de pepe 24012013 Seara 1:10 Te_prennaicle Semana Tiginerin casa) INCAPER! |ZOLATE CARE VA FI PARTE COMPONENT a LA DOSARUL TEHNIC Figura 6 a Nivel: Parter aH a SA-01 133,60 Fao Tomtom] UE Wenner E Sema

S-ar putea să vă placă și