Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA Orasul Curtic ‘Codul de idemiiicare fiscals: 3519402 Cunt str, Primariet_ nr. 47 jud. Arad Tebifiax, 0257 464 130 Neo 18520/16.11.2015 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publ tate in temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanja Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proceduri fiscala, republicatd, eu modificirile si completirile ulterioare, comunicim c&i au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabil nele si prenumele Domiciliul fiscal al contribuabilulul ‘contribuabitului lnmpunerei | Mela T Ginpaed Damitea | Canis sr. M, Evins, ne 9, ju. Arad SEOTEATCER 7 Girpaci oan Steva | Canis stt_M, Eminescu 18, jd, Arad T6258715.10.2015 “ : 3, jd. Arad 1628215.10.2018 ipacin Vin bri, n. 30, ju Arad 16294015, 10.2015, 16302/15.10.2015 16524720.10.2015 116332/20.10.2015 16335/20.10.2015 | Cova Daniela [Don Traian | Durmitras Petre Danut 9-7 Faur Olga limon Advian- Virgil Gabor Robert jancea Mary louie Nicola 16550120.102015 | 1egs6720.102015 | Gur si Dorohanton nt 38:jud. Aad ‘Sinmartin, ar. 277, jud. Arad Ta” beorghe Pa = i018 T5-| ll tata Gi vl Mapes T-T3ap T5 Aad —Tos 730.1020 To" Corsa ina Bad T care aT Tonic ar 3a Aad 1687720102018 Aden Bud Simo [ATT odojew Adrian — ‘Arad, sir, Nicolae Titulescu, Bl. 332, se. B.apt. 3,jud, Arad —-1669932.10.2015 rae jd rad 16703/22.10.20 chs Revolusn. 96, ju. Arad 1678323.10.2015 [20 Lezew Alexandr Bogdan str BLP Haden. 8 jud. Arad T6799723.10.2015 | Marian loan ari sr-A, Tancu, 20. ju. At 16850726.10.2013 Miculicean irina ~~) Cuntci, ste. Closea, nr. 70, ud. Arad 16887/26,10.2015 Mocuta Andres Grit tr Alba luli, nr. 18, ju Arad 1692326. 10.2015 Gurtii trA. Wlaicu, nv. 7, jad, Arad 16927/26.10.2018 jad [7197 span fean i" sn. 62, jud. Z tr. Horea, nr. 75.jud. Arad 7 a 1696727.10.2015_ "Curtic, str. Uniri, nr. 30, jud. Arad eee [17109728.10.2018 Macea, nr. 1386, jud. Arad 17117728.10.2015 ‘Curtci, str. Depo 1A, apt 1 ju T713028.10.2015 Je administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent, Prezentele acte administrative fiscale se consideré comunicate in termen de 15 zile de la data afigaeiianuntului Daci avefi nelimuriri in legaturd cu acest anunf, 0 puteli contacta pe doamna Lovasz Maricica Ia sediul nostra sau la numarul de telefon 0257 464 130 interior 24 ROMANIA JUDETUL ARAD PRIMARIA ORASULUI CURTICL 315200,Curtici, str,Primariei nr 47, jud. Arad, tel 0257/464004, fax 0257/464130 E-mail: secre (@primariact ro NR. 18324/16.11.2015 PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate mr, 18324/16.11.2015 intrucdt actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin, 2 lit. a), b) si ¢) din OG nr, 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnata Epure Dorina, avand funetia de consilier in cadrul Directiei Economice, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 44 alin, 3 din OG nr. 92/2003, republicata, cu modificarile gi completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate in acest sens s-a afisat in data de /6.1/.2015, concomitent la sediul Primariei orasului Curtici si pe pagina de Internet www.primariacurtici.ro, anuntul nr. 18323/16.1 1.2015. Consilier, ce. EpureDoxina Consilier, ec. Epure Dorina Sef servieit ec. Barbu Di