Sunteți pe pagina 1din 238

PROCESAREAPROCESAREA ELECTROMAGNETICELECTROMAGNETICĂĂ AA MATERIALELORMATERIALELOR

Conf.dr.ing. Laurenț iu Dumitran

D epar tamentu l d e M a și n i , M ater i a l e si A c ți onar i el ectr i ce

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

1

StructuraStructura cursuluicursului

1. Procesarea electrotermică a materialelor (9 h);

2 . P rocesarea materi a l el or cu a j u toru l p l asmei (2 h);

3. Procesarea materialelor prin bombardament electronic (1 h);

4. Procesarea materialelor în câmpuri electromagnetice de înaltă frecventă si cu ajutorul microundelor (3 h);

5. Procesarea materialelor prin deformare electromagnetică (3 h);

6. Separarea magnetică a materialelor (3 h);

7. Separarea electrostatică a materialelor (3 h);

8. Filtrarea electrostatică a gazelor industriale; medii filtrante polimerice nețesute (4 h).

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

2

StructuraStructura cursuluicursului

1.1. ProcesareaProcesarea electrotermicelectrotermicăă aa materialelormaterialelor

1.1.1.1. TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii înîn corpuricorpuri

1.1.1. Conduc ția termică ;

1.1.2. Transmisia că ldurii prin convecț ie termică ;

1 . 1 .3. Transm i si a că ld urii pri n ra di aț i e term i că ;

1.1.4. Aplicaț ie numerica;

1.2.1.2. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor pp rinrin încîncăă lzirelzire rezistivrezistivăă directadirecta

1.2.1. No ț iuni generale;

1.2.2. Parametrii electrici ai unei bare conductoare în

curent alternativ; corelaț ia timp de încă lzire densitate de curent;

1.2.3. Aplicații industriale;

1.2.4. Aplicaț ie numerică ;

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

3

StructuraStructura cursuluicursului

1.1. ProcesareaProcesarea electrotermicelectrotermicăă aa materialelormaterialelor

1.3.1.3. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor prinprin inducinduc țțieie electromagneticelectromagneticăă

1.3.1. Principiul metodei – aplicaț ii practice;

1.3.2. Bazele teoretice; difuzia câmpului electromagnetic î n conductoare masive;

pătrunderea câmpului electromagnetic în semispațiul conductor;

difuzia uni si bilatera la a câ mpului electromagnetic intr o placa conductoare;

difuzia câmpului electromagnetic în cilindrii si țevi;

1.3.3. Schema electrică echivalenta a ansamblului inductor

corp î ncă l z i t; i ndi catori energeti ci ;

1.3.4.

135 A li

Surse statice de frecventa; l

ii i

d

i

. p caț n ustr a e;

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

4

StructuraStructura cursuluicursului

1.1. ProcesareaProcesarea electrotermicelectrotermicăă aa materialelormaterialelor

1.3.1.3. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor prinprin inducinduc țțieie electromagneticelectromagneticăă

1.3.1. Principiul metodei – aplicaț ii practice;

1.3.2. Bazele teoretice; difuzia câmpului electromagnetic î n conductoare masive;

pătrunderea câmpului electromagnetic în semispațiul conductor;

difuzia uni si bilatera la a câ mpului electromagnetic intr o placa conductoare;

difuzia câmpului electromagnetic în cilindrii si țevi;

1.3.3. Schema electrică echivalenta a ansamblului inductor

corp î ncă l z i t; i ndi catori energeti ci ;

1.3.4.

135 A li

Surse statice de frecventa; l

ii i

d

i

. p caț n ustr a e;

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

55

StructuraStructura cursuluicursului

2.2. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor cucu ajutorulajutorul plasmeiplasmei

2.1.2.1. NoNoțțiuniiuni generalegenerale

2.2.2.2. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor înîn plasmeplasme termicetermice

2.2.1. Plasma de arc electric;

2.2.2. Generarea plasmei termice prin induc ț ie electromagnetică ;

2.3.2.3. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor înîn plasmeplasme recireci

2.3.1. Plasma generată prin descă rcă ri corona;

2.3.2. Plasma generată prin descă rcă ri luminiscente;

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

6

StructuraStructura cursuluicursului

3.3. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor prinprin bombardamentbombardament electronicelectronic

3.1.3.1. NoNo țț iuniiuni generalegenerale –– caracteristicilecaracteristicile principaleprincipale aleale unuiunui

ffascicuascicu ll dd ee eell ectroniectroni

3.2.3.2. InstalaInstalațțiiii pentrupentru producereaproducerea fascicolelorfascicolelor dede electroni;electroni;

3.3.3.3. AplicaAplicațț iiii practice;practice;

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

77

StructuraStructura cursuluicursului

4.4. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor înîn câmpuricâmpuri electriceelectrice dede înaltaînalta frecventafrecventa sisi cucu ajutorulajutorul microundelormicroundelor

4.1.4.1. PrincipiulPrincipiul încîncăă lziriilzirii dielectricilordielectricilor înîn câmpuricâmpuri electriceelectrice variabilevariabile înîn timp;timp;

ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor dielectricedielectrice înîn campuricampuri electriceelectrice dede radioradio ‐‐frecventa;frecventa; 4.3.4.3. ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor cucu aa jj utorulutorul microundelor;microundelor;

44 22

4.3.1. Caracteristicile procesă rii materialelor cu microunde;

4.3.2. Surse de microunde ;

4.3.3. No ț iuni referitoare la transmisia microundelor

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

8

55

StructuraStructura cursuluicursului

ProcesareaProcesarea materialelormaterialelor prinprin deformaredeformare electromagneticaelectromagnetica

55 11

5.2.5.2. CâmpulCâmpul electromagneticelectromagnetic tranzitoriutranzitoriu înîn cazulcazul deformdeform ăă riirii electromagnetice;electromagnetice; 5.3.5.3. CâmpulCâmpul electromagneticelectromagnetic înîn aproximaaproximațțiaia pereperețț ilorilor conductoriconductori subsubțț iri;iri;

NNoo țț ii unun ii generagenerall ee –– prprii ncncii pp ii uu ll memettoo dd eeii ;;

5 . 3 .1. Expresiil e con d uct i v i tății si permea bili tăț ii superfi ci a l e echivalente unui perete conductor plan; 5.3.2. Formele locale ale legilor câm p ului electroma gnetic în regim cvasistaționar pe suprafețe de discontinuitate; 5.3.3. Expresiile instantanee ale forței electromagnetice care

se exercita asu ra su rafeței conductoare

p

p

;

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

9

StructuraStructura cursuluicursului

6.6. SeparareaSepararea magneticmagneticăă aa materialelormaterialelor

6.1.6.1. NoNo țț iuniiuni generalegenerale –– principiulprincipiul separseparăă riirii magnetice;magnetice;

6.1.1. Acț iuni ponderomotoare în câmp magnetic

6.2.6.2. SeparareaSepararea magneticmagneticăă dede ordinulordinul I;I;

6.2.1. Separarea magnetică clasică ;

6.2.2. Separarea în câmpuri magnetice de mare intensitate;

66 33

SeparareaSepararea magneticamagnetica dede ordinulordinul alal IIII ‐‐lea;lea;

6.3.1. Separarea în func ț ie de conductivitatea electrică ;

5 . 3 .2. S epararea magneto d ensi metri că ;

6.4.6.4. FerofluideFerofluide;;

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

10

StructuraStructura cursuluicursului

77

SeparareaSepararea electrostaticelectrostaticăă aa materialelormaterialelor

77

11

NoNo țț iuniiuni generalegenerale principiulprincipiul metodeimetodei;;

77

22

SeparatoareSeparatoare electrostaticeelectrostatice industriale;industriale ;

77

CâmpulCâmpul electricelectric sisi sarcinasarcina electricelectricăă spaspațțialialăă înîn zonazona activactivăă aa unuiunui separatorseparator electrostaticelectrostatic;;

33

7.3.1. Descă rcă ri corona în aer în sisteme de electrozi duali;

7.3.2. Î ncă rcarea cu sarc i nă el ectri că a part i culel or î n câmpur i electrice ionizate; triboelectrizarea;

separare

electrostatică ;

7.3.3.

Factori

influențează

eficienta

ce

de

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

11

StructuraStructura cursuluicursului

88

FiltrareaFiltrarea electrostaticelectrostaticăă aa gazelorgazelor industrialeindustriale

88

11

NoNo țț iuniiuni generalegenerale principiulprincipiul metodeimetodei;;

 

88

22

FiltreFiltre electrostaticeelectrostatice industriale;industriale ;

88

CâmpulCâmpul electricelectric sisi sarcinasarcina electricelectricăă spaspațțialialăă înîn interiorulinteriorul filtrelorfiltrelor electrostaticeelectrostatice;;

33

8.3.1. Descă rcă ri corona;

 

8.3.2. Î ncă rcarea cu sarc i nă el ectri că a part i culel or î n câmpur i electrice ionizate;

8.3.3. Factori

ce

influențează eficienta de

filtrare

electrostatică ;

88

44

MediiMedii polimericepolimerice nenețțesuteesute pentrupentru aplicaaplicațț iiii industrialeindustriale;;

 

Procesarea electromagnetică a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

12

1. Procesarea electrotermică a materialelor

ProcesareaProcesarea ee ll ectrotermectroterm ii caca aa matermater ii aa ll ee lloror = încă lz irea mater i a le lor pr in conversia energiei electrice in energie termica

Fenomene de transfer termic: conducconduc țț ieie , convecconvec țț ieie si radiaradiațț ieie

Energie electrica ConversieConversie Energie electrica  Energie termica
Energie electrica
ConversieConversie
Energie electrica  Energie termica

Încă lzire material Transfer termic

Necesitatea cunoa șterii particularităților de transmisie a că ldurii in procesele electrotermice:

determinarea variației in timp a câmpului termic in materialul supus încă lzirii;

evaluarea celor doua componente ale energiei termice : energia utila si pierderile de energie asociate procesului;

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

Def. Conduc ția termica = procesul de transmitere a că ldurii in interiorul unui corp caracterizat printr un câmp de temperatura neuniform.

conduc ția termica in regim staționar ( r );

conduc ția termica in regim tranzitoriu (nestaționar) ( r, t);

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

13

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

Fluxul termic P t = mărime asociata unei suprafețe S

Def. Fluxul termic reprezintă că ldura care stră bate suprafața S in unitatea de timp.

P p d A

t

S

S

Local fluxul termic se exprima prin densitatea de flux termic sau fluxul specific p s

p

λ gradθ

S  

= constanta numita conductivitatea termica a mediului.

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

14

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

Valori ale fluxului termic caracteristice diverselor procese electrotermice

Procedeul de incalzire

Densitatea de putere (kW/m 2 )

Metoda rezistiva indirecta

5 60

Metoda rezistiva directa

10 2 10 5

Incalzirea prin inductie

50

– 5ˑ10 4

Arc electric

10 3 10 6

Incalzirea in campuri electrice de inalta frecventa (dielectrici)

30

100

Microunde

50

500

Plasma

10 3 10 6

Bombardament electronic

10 4 10 10

Laser

10 5 – 10 16

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

15

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

Valori ale conductivității termice pentru diferite medii

Mediu

(W/m o C)

Gaze

0,005 – 0,2

Aer

0,025

Lichide

0,01 1

Materiale ceramice refractare

1

20

Materiale termoizolante

0,1 1

Meta l e

7

400

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

16

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

Ecuaț ia con d ucț iei term ice

Conform principiului I al termodinamicii variația energiei interne dU a unui sistem fizic intre doua stă ri este egala cu suma dintre cantitatea de că ldura elementara Q schimbata de sistem si lucrul mecanic elementar L efectuat de sistem sau asupra sistemului. dU Q L

L

Mărimea

k

F k d x

H

U

k

k

Q

F x

k

k

dU

F d d U

k

x

k

F

k

se numește entalpia sistemului.

In aplicațiile practice in care corpurile sunt imobile (

dx

k

0

si

x

k

x dF

k

k

dF 0

k

) rezulta:

dU dQ dH

Căldura schimbata de sistem se poate exprima:

Q

Q

  

T

p

k

ct .

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

17

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

dT

Ecuația de bilanț termic este:

k

Q

 Q

p

k

d

p

k

C dT

k

d

p

k

C = capacitatea calorica a sistemului la parametrii de stare p k =ct.

= că ldura latenta la variația parametrului de stare p

k

k .

M ă rimile de mai sus se pot exprima astfel:

C

V

c dV

k

l dV

k

V

H

h

V

dV in care este densitatea mediului

Din egalitatea dH = dQ se poate obtine expresia derivatei entalpiei specifice (h)

d

dh

dT

c

dT

k

l dp

k

k

in care:

-c = căldura specifica a mediului;

- l = căldura latenta specifica corespunzătoare variației parametrului k;

k

- h = entalpia specifica.

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

18

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

dh

dT

c

d

dT

k

l d p

k

k

Rezulta ca entalpia specifica este egala cu suma dintre căldura specifica impusa de variația temperaturii (produsul cˑ) si energia latenta corespunzătoare transformărilor de faza.

latenta corespunz ă toare transform ă rilor de faza. In cele ce urmeaz ă consideram o

In cele ce urmează consideram o suprafa a care delimitează un sistem de corpuri imobile (v = 0). Presupunem ca in interiorul acestei suprafețe exista surse termice caracterizate prin densitate de volum a puterii p. Puterea totala corespunzătoare surselor este:

P

S

V

p dV

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

19

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

Fluxul termic ce străbate suprafața este P :

t

P

t

grad dA

 

Ecuația asociata bilanțului termic in intervalul de timp infinit scurt dt este:

dU dQ dH P P dt

S

t

d  h dV    p dV  dt V V  
d
h dV
p dV
dt
V
V
  h
 
div h v dV

 
t
V
V
h 
p div
λ
 grad θ
sau
t

grad d A

p dV    div grad dV     V  
p dV
div grad dV
V
h 
p div
λ
 grad θ
 T  t

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

20

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

11 11 11 ConducConduc țț iaia termicatermica  h  p div  λ 
11 11
11
ConducConduc țț iaia termicatermica
h 
p div
λ
 grad θ
t
 h    p div  λ  grad θ  T 
h 
p div
λ
 grad θ
 T  t

CAZURI PARTICULARE:

- Nu se produc transformări de faza:

h

T

γ c

  γ  c   p div  λ  grad θ 
γ
 c 
p div
λ
 grad θ
t

- Cazul corpurilor omogene pentru care (r)  si ()  , rezulta ecuatia lui Fourier:

γ  c   1   p   div g rad θ
γ  c 
1 
p
div g rad θ
λ t t

=/(c) se numeste difuzivitate termica

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

21

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

11 11 11 ConducConduc țț iaia termicatermica  h  p div  λ 
11 11
11
ConducConduc țț iaia termicatermica
h 
p div
λ
 grad θ
t
 h    p div  λ  grad θ  T 
h 
p div
λ
 grad θ
 T  t

CAZURI PARTICULARE:

-Cazul corpurilor omogene pentru care (r)  si () = (conductivitatea depinde de temperatura) se pleacă de la funcția:

θ

0

λθ θ

d

care este monoton crescătoare (deci inversabila). Exista deci funcția inversa () = -1 . Ținând cont ca:

θ

θ 0

grad

grad

λθθ

divλ gradθdivgrad

d

λgradθ

grad θ   div  grad   d  λ grad θ  

 h θ    p  div λ grad    
 h θ

 p 
div λ grad

t

22

si ecuația transferului termic prin conducție devine:

(cu necunoscuta (r,t))

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

11 11 11 ConducConduc țț iaia termicatermica hθ CAZURI PARTICULARE:  p  divλ 
11 11
11
ConducConduc țț iaia termicatermica
hθ
CAZURI PARTICULARE:
p
 divλ  grad
t
In regim termic staționar, când (t) rezulta:
p
divλ  gradθ   p
sau
div gradθ

λ

forme valabile pentru corpurile omogene cu surse.

Evident, pentru corpurile omogene fara surse ecuatia este:

divgradθ  0
divgradθ  0

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

23

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

ConducConduc țț iaia termicatermica

CONDITII DE UNICITATE A SOLUTIEI ECUATIEI CONDUCTIEI TERMICE:

A) Condițiile inițiale:

Cunoașterea

θr ,0

B) Condițiile la limita:

- de tip Dirichlet:

θ

r

sau

,

t

h r

,0

r



-de tip Neumann:

θ r , t

n

sau

p 

s

λ

θ

n

-de tip mixt: cunoașterea valorilor unei funcții de forma:

C) Cunoașterea surselor de căldura:

p r t

,

r



a

θ

r

r V

r

,

t

b

θr , t

n

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

f

t

24

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11 TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corcorppuriuri

11

11 22

ConvecConvecțț iaia termicatermica

DefDef Convecția termica este procesul care se desfasoara la suprafața unui corp solid aflat in contact cu un mediu fluid (gaz sau lichid) atunci când exista o diferența de temperatura intre cele doua medii.

La suprafața de contact dintre corpul solid si mediul lichid se poate defini un flux termic a cui expresie este următoarea:

in

care

c

se

p α θθ   s c c f
p α θθ
s
c
c
f

numește

coeficient

de

convecție

termica

(sau

transmisivitate termica) iar f si c este temperatura fluidului, respectiv a corpului.

ObsObs Transmisivitatea termica de inde de urmatorii factori:

c

p

-starea dinamica a sistemului (miscarea relativa intre solid si lichid); -regimul de curgere a fluidului (laminar sau turbulent); -proprietatile fizice ale fluidului (caldura specifica, densitate, vascozitate, conductivitate termica); - forma, orientarea si dimensiunile suprafetei de schimb termic in raport cu

curgerea;

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

25

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11 TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corcorppuriuri

11

11 22

ConvecConvecțț iaia termicatermica

Valori orientative ale transmisivitatii termice c :

Mediu fluid

Transmisivitatea termica c

(

W

2 o

/m ˑ C)

Convectia naturala a aerului

 

3 30

Convectia fortata a aerului

 

10 500

Convectia fortata a apei

 

200 40000

Convectia libera a metalelor topite

20000 50000

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

26

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

Def. Radiația termica reprezintă procesul de transmisie a căldurii prin radiații electromagnetice având lungimea de unda in intervalul 0,1 – 100 μm.

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

   

S p ectrul infrarosu

 

Unde hertiene

         

Ultraviolet

Vizibil

Unde

Unde

Unde

   

infrarosii

infrarosii

infrarosii

Micro

UH

   

scurte

medii

lun gi

 [μm] 0,38 0,76 2 4 10 1000
 [μm]
0,38
0,76
2
4
10
1000

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

27

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

A

)

Emi

i

s a

r

a

di

a

iil

r

o :

Def. EmisivitateaEmisivitatea totalatotala (radiantaradianta) asociata unui punct aflat pe suprafața unui corp emitator de radiații reprezintă fluxul emis in toate direcțiile corespunzător

unitatii de suprafața:  P t  2  p lim W/m t  
unitatii de suprafața:
P
t
2
p
lim
W/m
t
   0
S
S
Obs. Radianta depinde de valoarea temperaturii si de
caracteristicile de emisie ale suprafeței.

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

28

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

A

)

Emi

s a

i

r

a

di

a

iil

r

o :

Def. IntensitateaIntensitatea totalatotala aa radiaradiațțieiiei asociata unei direcții d date reprezintă fluxul radiat corespunzător unității de unghi solid in lungul acestei direcții:

I

d

lim

P

t

S

0 

W/steradian

 d lim  P t  S  0   W/steradian  Procesarea electromagnetica

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

29

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

A

)

Emi

i

s a

r

a

di

a

iil

r

o :

Def. LuminanLuminanțțaa totaltotalăă (strstrăălucirealucirea) corespunzătoare unei surse intr-o direcție data reprezintă raportul dintre intensitatea sursei corespunzătoare direcției date

si aria aparenta in raport cu aceasta direcție:

si aria aparenta in raport cu aceasta direc ț ie:  P t L d lim

P

t

L

d

lim

  

S

0,

0   

S

cos α

Obs. RadiantaRadianta,, IntensitateaIntensitatea si luminanluminan aa monocromaticamonocromatica (sau spectrala) au aceleași semnificații ca si mai sus dar cu referire la o lungime de unda bine definita.

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

30

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

A) Emisia radia iilor:

ObsObs Sursele a căror strălucire este independenta de direcție sunt numite surse izotropice sau surse cu emisie difuza. Pentru aceste surse este valabila Legea lui LAMBERT:

Intensitatea radiata intr-o direcție d oarecare este egala cu intensitatea radiata in direcția perpendiculara pe suprafața multiplicata cu cosinusul unghiului dintre aceasta direcție si normala la suprafața.

L

d

const

.

I I

d

n

cosα

Obs Sursele cu emisie difuza satisfac urmatoarea relatie:

.

p

t

πL

d

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

31

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

B) Absorb ia radia iei:

Def. IradiantaIradianta totaltotalăă corespunzătoare unui punct de pe suprafața unui corp receptor de radiații reprezintă fluxul absorbit din toate direcțiile pe unitatea de suprafața:

p ta

lim

 0

S

P

t

S

Obs. Intre luminanța sursei si iradianța receptorului exista următoarea relație:

p

ta

L

cos

cos

r

2

S '

ț ie: p ta  L  cos   cos  r 2  S

S’ este suprafața de radiație a sursei

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

32

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

B) Absorb ia radia iei:

Def. CapacitateaCapacitatea totalatotala dede absorbabsorbțțieie aa radiaradiațțieiiei (factorulfactorul dede absorbabsorbțțieie)  corespunzătoare unui punct data aflat pe o suprafața reprezintă raportul dintre fluxul absorbit si fluxul incident.

Obs. Pentru toate corpurile < 1, deoarece o parte a radiației incidente este reflectata si (daca corpul nu este opac) o alta parte transmisa.

Fie:

= factorul de reflexie; = factorul de transmisie;

Atunci se constata ca:

ατν1

Atunci se constata ca: α  τ  ν  1 Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing.

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

33

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

B) Absorb ia radia iei:

Obs. In funcție de valorile factorilor de absorbție, reflexie si transmisie se diferențiază următoarele tipuri de corpuri:

- corpul negru: =1, = = 0;

- corpul perfect reflectant: = 1; = = 0;

- corpul perfect transparent: = 1; = = 0;

Factorul de absorbție depinde de :

- spectrul radiației incidente si direcția acesteia;

- caracteristicile corpului: starea suprafe ei, natura chimica, culoarea, grosimea, temperatura;

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

34

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

C) Radia ia corpului negru:

Obs. Corpul negru este un corp ipotetic = o sursa de radiații si un absorbant ideal.

Factorul de absorbție al corpului negru (= 1) nu depinde de spectrul radiației incidente si nici de temperatura corpului. Emisia corpului negru satisface legea lui Lambert.

Legea lui Boltzmann:

Fluxul total radiat raportat la unitatea de arie este proporțional cu puterea a patra a temperaturii:

4

σ T

p tr

in care = 5,73ˑ10 -8 W/m 2 K 4

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

35

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

C) Radia ia corpului negru:

Distribuția spectrala a fluxului termic radiat; emisivitatea monocromatica; legea lui Planck

Legea lui Planck stabilește funcția de variație a radiației monocromatice a corpului negru:

p tr

C

1

 

5

 

ex

C

2

p

T

1

 

1

W/cm /

2

μ

m

in care C 1 = 3,741·10 8 [W(μm) 4 /m 2 ], C 2 = 14388 [μm/K] si reprezintă lungimea de unda in μm.

Emisivitatea totala se exprima in funcție de distribuția spectrala cu ajutorul relației:

p

tr

0

p d

tr

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

36

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

C) Radia ia corpului negru:

Distribuția spectrala a fluxului termic radiat; emisivitatea monocromatica; legea lui Wien (Wilhem Wien – 1896)

Legea lui Wien, denumită de fapt "legea repartiției spectrale a corpului negru, valabilă pentru lungimi de undă mici“ stabilește de fapt relația dintre emisivitatea monocromatica maxima corespunzătoare unei temperaturi date T si lungimea de unda m

 

m

C

T

in care temperatura T se exprima in K si constanta lui Wien C = 2898 μmK.

O formulare echivalenta a legii lui Wien:

Cu cat un corp este mai cald, cu atât lungimea de unda a radiației emise este mai redusa.

Procesarea electromagnetica a materialelor Conf.dr.ing. L.M. Dumitran

37

1. Procesarea electrotermică a materialelor

11 11

11 11 11

TransmisiaTransmisia ccăă lduriildurii inin corpuricorpuri

RadiaRadiațț iaia termicatermica

D) Radia ia corpurilor reale:

Obs. Fluxul radiat de corpurile reale la o temperatura T data este întotdeauna mai mic decât fluxul radiat la aceeași temperatura de corpul negru. pentru un corp real puterea specifica radiata are expresia:

p

σ T

tr  

4

in care ε < 1 se numește factor de emisie.

Factorul de emisie depinde de:

-caracteristicile corpului; -temperatura.

Obs. In multe aplicaț