Sunteți pe pagina 1din 1

SC. S.R.L. (S.A.

)
str. . nr.
CUI ......................................
Localitate ., judet/sector
D E C I Z I E nr. din ..
Dl./Dna. ., reprezentant legal al persoanei
juridice
S.C. ... S.R.L. (S.A.),
Avand in vedere indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard de pensionare si a
stagiului minim de cotizare de catre salariatul/salariata ................................................,
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a prerogativelor
stabilite prin actul constitutiv al societtii,
In temeiul dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii ,
DECID:
Art.1 Incepand cu data de ......, d-nei/lui ........., avand functia de ........... in cadrul ....... ii
inceteaza de drept contractul individual de munca inregistrat inregistrat sub
nr. ......... /......................... in/la .........................., ca urmare a indeplinirii cumulative a
conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
Art. 2 Prezenta decizie se comunica dnei/dlui ...................... , in termen de 5 zile lucratoare de
la data emiterii acesteia.
Art.3 Departamentul/Serviciul Resurse Umane si Serviciul Financiar-Contabil vor duce la
ndeplinire prezenta decizie.
Art. 4 Prezenta decizie poate fi contestata n termen de 45 de zile calendaristice de la data
luarii la cunostinta, la Tribunalul in raza caruia domicilaza sau are locul de munca salaria/ul.
..............................................
(nume si prenume)
..............................................
(functie)
L.S.
..............................................
(semnatura)