Sunteți pe pagina 1din 253

Genera lui de divizie

N. MIHAIESCU

AMINTIRI

SI

NVATAMINTE

,

DIN RAZBOIUL

DE INTREGIRE

A NEAMULUI

1916-1919

La fine: noud appendice

patrusprezece anexe

si

0

A

*.

a El

Editura ziarului Universul"

. C. 6987

Bucuroti, Strada Brezoianu Nr. 23-25

1 9 3 6

www.dacoromanica.ro

.

;

Generalul de divizie N. MIHAIESCU

AMINTIRI

SI

INVATAMINTE

DIN RAZBOIUL

DE INTREGIRE

A NEAMULUI

1916-1919

La fine: nou6 appendice patrusprezece anexe

si

Tipografia ziarului Universul"

de

Bucure0i, Strada Brezmanu Nr. 23-25

1 9 3 6

www.dacoromanica.ro

PREFAT A

Aceastei carte a fast scrisd, dupd cum se vede, nu mult

dupe/ terminarea reizboiului.

Firindcd nu dispaneam de mijloace ca sd o tipeiresc, am

incercat Intânt sei apelez la camarazii din armatei, spereind

cd voi gdsi numdrul necesar de subscriitori, cu can sd acopeir

cheltuelile tiparului. Cum insd majoritatea listelor mi s'au

inapoiat in alb, am incercat sá

tipdreascd.

eisesc o editurd care sd o

M'am adresat la 3-4 editori, dar fard rezultat.

Una singurei

care poartei d,e altfel un nume reisundtor

romelnesc

a consimtit sei o primeascd, pentru ca dupd o

lunei de gdndire (dela 8 Ianuarie la 8 Februarie 1936) sd mi-o

restitue pretexteind cei pe acel an editura si-a incheeat seria

tipdriturilor, desi ulterior in acea editurd au mai apdrut alte

tipdrituri. Pentru mine ramdne dar cert, cei editurile noastre refuza

sã geiseascd loc pentru tipdriturile stiintifice (exceptemd bine-

inteles ceirtile de scoalei cu cari editurile fac un adeveirat co-

mert), or care ar fi valoarea lor, cum gdsesc loc pentru ro-

mane (ca de ex.: Nea Nae, Pentru un petec de negreatd, Omul

gol, etc., etc.) cari umplu cu attita belsug vitrinele libreiriilor.

Departe de mine de a tdgeidui valoarea literard- a acestor

tipdrituri. In ce priveste valoarea lor moralei insd, e destul sei

ma refer la cuvetntarea I. P. S. Miron, care vorbind despre

traducerea nouei biblii (vezi Universul" No. 145 din 28 Mai

1936) a spus urmeitoarele: Sd ne bucurdm cá ne-a ajutat

Dumnezeu ca in aceste zile

cand literatura noasträ e in-

fectatd cu o pornografie cum nu s'a mai vdzut la alt popor,

'Meat sä intrebi dacd tiparul e o binecuvântare

aceastei dumnezeeascd lucrare".

a apdrut

www.dacoromanica.ro

CONTINUTUL

Introducere

Pagina

9

DIN PARTEA I A CAMPANIEI

Operafinnile din Dobrogea.

Situatiunea

13

Prime le operatiuni.

Divizia 9 in mars spre Turtucaia, actiunea de la

Evacuarea Silistrei. Ocuparea pozitiei de la Parachioi

19

25

.

Actiunea de la Parachioi

26

Actiunea de la sud-estul satului Cuzgun. Retragerea spre Adam

Klissi. Ocuparea pozitiei de la Cacargea-Mulciova

30

Luptele de la Cocargea-Mulciova

34

Inlocuirea pe front. Marsul la Enge Mahale

37

Lupta de la Amzacea

39

Trimiterea diviziei 9 spre Mare. Ocuparea sectorului Tatlageac- Perveli

Luptele de la Tatlageac-Perveli

Atacul bruscat de la sudul lacului Techirgaiol. Retragerea la nordul lacului

Lupta de la Urlichioi

1

Retragerea spre Constanta. Ocuparea pozitiei de la Hassiduluc

Actiunea de la Hassiduluc. Evacuarea orasului Constanta . Ocuparea pozitiel la Trei Movile"

PdrAsirea pozitiei de la Trei Movile"

Actiunea de la Caramurat

In refacere la Cerna si Satul Nou (Traian)

Marsul spre Macin. Evacuarea Dobrogei

Cauzele insucceselor noastre din Dobrogea

41

42

47

49

51

52

54

57

58

63

61

b7

OPERATIUNILE DIN MUNTENIA

Transportul in Muntenia

Mars si contact cu inamicul la sud-est de Bucuresti

Ocuparea satului Clejeani

www.dacoromanica.ro

73

74

6 --

Pavia

Ofensiva spre Calugdreni

74

Lupta pentru ocuparea satului Bulbucata

75

Lupta de la padu'ea BA' Yana

76

Bata. lia de la Arges

77

Observatiuni asupra bataliei de la Arges

81

Retragerea spre Siret Actiuni pe timpul retragerei

89

Actiunea pe rain Ialomita

90

Actiunea dela Gazota-Glodeanul Sarat; Gazota-Caldäruseanca

91

Spre zona de refacere

 

93

DIN PAR TEA DOUA A CAMPANIEI

 

Operatiunile din Moldova

Plecarea pe front

.

101

Ocuparea sectorului la Marasesti

102

Lupta din ziva de 3 August

103

La Varnita

104

Inapoierea la Mardsesti

 

105

Bata lia de la Mardsesti

.

106

Inspectia urmata de incercarea de atac din ziva de 2 Septembrie

111

Armistitiul si pacea separata

114

Observatiuni asupra armatei romane din a doua parte a cam-

paniei

115

DIN PARTEA TREIA A CAMPANIEI

Operatiunile dela Tisza

Constituirea grupului de nord

119

Fortele unguresti din fata grupului de nord

120

Simtome de inceperea ostilitatilor Trecerea Tiszei la Tokaj si Seghet

120

121

DIN PARTEA PATRA A CAMPANIEI

Activitatea pe zona militard de ocapatie

Transformarea grupului de nord in guvernamant militar de

ocupatie

Activitatea pe zona militara de ocupatie

Serviciul de exploatare si evacuare a zonei militare de ocupatie

137

138

139

Administratia propriu zisa a zonei militare de ocupatie

.

.

.

.

140

Rechizitiuni si evacuari efectuate pe timpul ocupatiunei .

.

141

APPENDICE $1 ANNEXE

I. Appendice

I. Pentru ce este necesar ca istoria rasboiului nostru sa fie

 

scrisa cu toata obiectivitatea si impartialitatea

145.

www.dacoromanica.ro

- 7 -

 

Pagina

U. Discutiuni

i pareri asupra momerktului intrarii noastre in

campanie

147

III. Aportul Romaniei in rdsboiul mondial

 

154

IV. Discutiuni

i pareri asupra planului nostru de campanie

din 1916

166

V. Recunostinta fratilor din provinciile liberate

 

172

VI. Amintiri despre Regele Carol I

 

177

VII. M. S. Regina Maria si räsboiul de intregire

.

 

180

VIII. Maresalul Joffre in Romania. Amintiri

183

IX. Note biografice

i amintiri din cariera mea militara .

.

184

 

II. Annexe

Annexa

I. Scrisoarea locotenentului Teodorescu Anton .

230

Annexa

II. Darea de searna a companiei 3 asupra luptei din

ziva de 6 August de la vine de la Panciu

.

.

231

Annexa

III. Scrisoarea maiorului Irimescu

236

Annexa

IV. Darea de searna a batalionului 2 asupra luptei din ziva de 6 August din Ville Dumbrava

Fabrica Apostoleanu

238

Annexa

V. Scrisoarea locotenentului de rezerva Popescu

Fiera Mihail

243

Annexa

VI. Scrisoarea locotenentului de rez. Negrus Vasile

244

Annexa

VII. A doua scrisoare a locotenentului Teodorescu

Anton

246

Annexa VIII. A doua scrisoare a locotenentului de rezerva

 

Popescu Fiera Mihail

247

Annexa

IX. Scrisoarea capit. francez Francis Blanchard

 

248

Annexa

X. Scrisoarea doctorului Calardsanu

249

Annexa

XI. Scrisoarea Generalului Teutu

252

Annexa XII. A doua scrisoare a cdpitanului de rezerva Negrus

 

Vasile.

253

Annexa XIII. Ordinul diviziei

 

258

Annexa XIV. 0 chitan0 a zonei militare de ocupatie

 

258

www.dacoromanica.ro

INTRODUCE-RE

Lucrarea de fatd, pe care o dedic in primul rand fostiloi

mei colaboratori cari m'au servit cu atetta devotament in

in acest rdzboiu si in al doilea rand tutulor camarazilor

dela soklat pana la general cari au seingerat in acest rdzboiu

# din cari multi 0 dorm somnul de veci pe diversele cam-

puri de bdtaie

am intitulat-o Amintirile mele din rdzboiul

pentru intregirea neamului, pentru cd se ref era cu osebire

la activitatea unitdtilor comanclate de mine in decursul

acestui rdzboiu ca Com,andant de brigadd, de divizie, de

grup si in fine de guvernator al zonei militare de ocupatie

in Ungaria.

Ea cuprinde o inkintuire de actiuni

militare, consti-

tuind

ca sd ma exprim astfel

un fel de band& fdsie

din rdzboiul nostru de intregire, care incepe in Dobrogea,

se continua in Muntenia, in Moldova, se prelungeste in Uv-

garia # se termind la vest de Tisza.

A fost scrisd in conditiuni astfel,

ca sd poatei

fi usor

inteleasd de orcne si-ar arunca ochii pe o hartei a regiunet

respective 1) .

Cdnd se descrie o campanie multi obisnuesc ca grese-

lile, sleibiciunile si mai ales defectiunile sei fie or falsificate,

or atenuate, or eliminate. Aceasta in scopul de a menaja

unele susceptibiliati de persoane mai ales in primii ani

dupd rdzboiu; sau pentru scrupuluri de ordin national si

patriotic.

1) Textul nu contine nici crochmri *]. nici harti, pentru moti-

procure din eomert hartile regiunilor respective la sca-

operatiumle

de

ansamblu

si 1:100 000

sau

vul ca ace§tia ar fi marit mult textul si deci costul imprimatulul.

Pentru urn-tarirea cu u*urinta a operatiunilor insa cetitorii n'au

-4

rile 1:200.000 pentru

decat sa

1:50.000 pentru operatiunile de detaliu.

www.dacoromanica.ro

10

Pentru a dovedz in parte aceste afirmatiuni,

mi-e

sufi--

cient sã amintesc aci o inttimplare d,e pe vremea cifind cram.

in scoala de rtizboin, si stucliam campania noastrti din, 1877

1878 din Bulgaria

si anume partea referitoare la marsul

executat de diviziile romtlnesti spre Plevna clupti dezastrul

rus din ziva de 18 lulie 1877.

Cum diviziile romoinesti nu se prea grtibise sã ajungd

la Plevna, ccici parte din ele nu fdcuse deceit 6-10 km. pe

zi, in loc de 20-25 si citiar mai mutt dupd cum o cerea

situatia

si firesc

i urgenta, unii clintre noi s'au grcibit

precum era

sti intrebe pe profesorul cursului respectiv de

motivele acelei incetineli.

Drept retspuns insã profesorul s'a multumit a ne spune,

cd, parte din autori fiind incti in viatd, nu a sosit incd vre-

mea sct se vorbeascd despre aceasta.

Dar vremea a trecut, autorii rdzboiuLui au disptirut toti

si cu toate astea istoria campaniei noastre din 1877-78 nu

s'a mai serfs

i probabil nu se va mai scrie niciodatd fdrd

pcirtinire si fara n-tenajeare.

De altfel la noi in tard nu a apdrut

pdnd acum

cel putin en nu,

decdt o singurd lucrare cu

stiu sti fi aptirut

adevtirat de valoare asupra rtizboiului nostru de intregire

anume lucrarea domnului C. Kiritescu intitulatd Istoria

si

rdzboiului pentru intregirea neamului".

Lucrarea domn,ului Kiritescu fiind insti destinatd, dupd

cum o afirmd insusi dommkt-sa in prefata primei editiuni:

pentru marele public", domnia-sa a trebuit sti menajeze,

dupti cum era si firesc, nu numai susceptibilitciti de per-

soane, dar si sentimentul national si patriotic.

Pentru argumente insd pe cari imi propun sã le artit

si justific intr'un alt capitol intitulat: Pentru ce este nece-

sar ca istoria razboiului nostru sa fie scrisä cu toata obiec-

tivitatea

i impartialitatea, am cdutat, ca in aceste Amintiri

sd nu scriu

dectlt realitatea, servindu-mti pentru aceasta

numai de notele mete din campanie, ("tat in ce priveste fap-

tele cdt sz impresiunile.

De altfel, scopul urmdrit de mine scriind aceste Amin-

tiri" este, dupd cum se va vedea si din cuprinsul capaoluluz

artitat mai sus, altul clecdt cel urmdrit de domnul Kiritescu.

Dupd aceastd spovedanie introductivd, nu-mi mai rd--

www.dacoromanica.ro

11

mane pentru a putea incepe sd-mi scriu Amintirile din

razboiu", deceit sd ma pun, la punct, aclicd sd stabilesc care

era situatiunea mea si a unitdtilor aflate sub ordinele mele

la data de 15 August 1916, cand au inceput operatiunile in

Dobrogea.

In Mai 1916 am fost numit comandant al brigdzii 19

infanterie (divizia 10), care in timpul acela se afla deta-

satd la capul de pod Silistra.

Fiinc lcd ca comandant al regimentului 17 infanterie in,

garnizoand la

Turnu-Severin avusesem dese

ocaziuni in

lunile cari au precedat intrarea noas-trd in. campanie sd fac

unele studii pe frontiera muntoasti a Olteniei, parvenisem

sd cunosc bine aceastd frontierd

i pentru aceasta se inter-

venise la minister ca sd fiu mutat la brigada 1.

In fine in ziva de 10 Iun,ie am luat efectiv comanda

brigdzii 19 formatd organic din regimentele 23 si 39 infan-

terie, din, cari regimentul 23 la Silistra (capul de pod), iar regimentul 39 la Cernavoda. Din cauzei cd regimentul 23 infanterie nu fdcuse timp de aproape 2 ani deceit aproape

numai lucrdri de fortiffeatiuni la capul de pod, neglijdnd

aproape cu totul instructia militard si mai ales tragerile

de rdzboiu, pregatirea lui pentru campanie ltisa foarte mult

de dorit. Era de preveizut, ca nici regimentul 39 nu putea

fi mai bine pregdtit, funded la Cernavoda el avusese aceeasi

intrebuintare.

Nivelul pregdtirei de rdzboiu a acestor regimente a fost

si mai sctizut Inca, prin incorporarea in chiar ajunul mobi-

lizdrii a unui numeir de circa 250-300 oameni de fiecare

regiment proveniti din amdnatii si dispensatii, cari in timp-

de pace nu fdcuse o singurd zi de znstructiune si din cari

multi nu pusese niciodatd metna pe arnui.

www.dacoromanica.ro

DIN PARTEA INTAIU A CAMPANIEI

OPERATIUNILE DIN DOBROGEA

SITUATIUNEA

La Cap& de pod Silistra.

prin orclinea de bataie a armatei de operatiuni aparuta

la decretarea mobilizarii (15 August s. v. 1916)

bri-

gada

19

de infanterie a fost afectata diviziei 9. in-

sdrcinata, cu apdrarea capului de pod Silistra.

In locul regimentului 39 infanterie, care a rama.s defi-

nitiv la Cernavoda, s'a afectat brigazii 19 infanterie regi-

mentul 63 infanterie, asa cà in prima parte a campaniei

aceasta brigada a fost formata din regimentele

infanterie.

23

si 63

In ultimul moment a mai fost adusd la Silistra si bri-

gada 40 infanterie comandatä de batrânul colonel de re-

zerva T

,*i. formata din regimentele 38 si 78 infanterie.

De asemenea din regimentele 35 infanterie si 7 vanatori

s'a mai improvizat a treia brigada denumita brigada colo-

nel F

",

astfel ca la mobiizare divizia 9 a dispus de 3

brigazi de infanterie si anume brigazile 19 si 40 infanterie

, formatä din regimentele 3 si 10 artilerie sub comanda gene- ralului R

si brigada colonel F

cum si o brigada de artilerie (a 10-a)

Cavalerie la capul de pod Siistra nu exista. Cel putin

noi nu am vazut nici o unitate de cavalerie.

La Sluiul Dobrogei. Situatiunea trupelor noastre

la

sudul Dobrogei, dupa stirile noastre de atunci (notele din.

timpul campaniei), era urmatoarea:

www.dacoromanica.ro

14

Divizia 17 infanterie (comandant general T

)

la capul

de pod Turtucaia si in acoperire; Divizia 9 infanterie (comandant general B

)

la capul

de pod Silistra, avand posturi inaintate spre frontiera;

Divizia 19 infanterie (comandant general A

)

la Ba-

zargic si in acoperire.

Intervalul Turtucaia-Silistra-Bazargic era acoperit de caldrasi formata din cele 2 regimente de calareti din Do-

brogea sub comanda colonelului C

dar unde se gasea ,F;,i

ce misiune avea nu stia nimeni nimic. Presupuneam doar

din instinct, cd trebue sa patruleze pe frontierd.

Mai tarziu, cand eram pe punctul de a evacua Dobro-

gea am mai aflat, ca in regiunea Cernavoda-Medgidia ar

mai fi sosit, cu mare intarziere insä si. pe rand, dupd ce

incepuse deja ostilitätile, urmatoarele trupe rusesti:

Divizia 61 rusä, o divizie de infanterie sarba si o di-

vizie de cavalerie rusk.

Prime le 2 divizii de infanterie au format corpul 47 de

armata rus.

Aceste trupe rusesti se gaseau sub comanda genera-

lului rus Zaioncikowsky.

Intervalul Turtucaia-Silistra-Bazargic era acoperita de

o retea mai mult sau mai putin complicata formatä din

nenumarate posturi si postisoare dela o sectie pana la un

batalion de infanterie (fdra artilerie si lard cavalerie), cons- tituind, din cauza lipsei de orice rezerye capabile de le sus-

tine sau intäri (In timp oportun (deta§amente mixte), o

retea usor de traversat pe oriunde.

Acest sistem de acoperire conducand fatal la imprds-

de a acoperi

tierea fortelor cu scopul

asa se sutinea

debarcarea fortelor de ajutor rusesti ce se asteptau sa de-

barce la sudul liniei Cernavodo-Constanta, a avut ca rezultat

anemierea puterei combative a trupelor insarcinate cu apk.-

rarea Dobrogei.

Aceasta a si motivat de altfel, aducerea cu atata grabd

i in ultimul moment la Silistra a brigazii 40 infanterie

(comandant colonel T

).

La inamf.c. In fata trupelor noastre bulgarii si aliatii

lor concentrase (dupa insemanile mele din timpul campa-

www.dacoromanica.ro

15

niei)

i aceasta cu mult inainte de inceperea

urmätoarele trupe

i formatiuni:

ostilitatilor,

Patru divizii de infanterie, o divizie de cavalerie

i

o

puternica masä de artilerie de toate calibrele, mai ales arti- lerie grea germand.

Dupa informatiunile noastre cele mai sigure, obtinute

atat dela autoritatile rnilitare locale, cat

i cele civile (spio-

naj), fortele bulgaro-germane, sporite la scurt thnp

i cu

forte turce

i austro-ungare esalonate de-alungul frontierei

sud dobrogene, erau dispuse in modul urmator :

Circa 2 divizii infanterie

i o puternicä masa, de arti-

lete, din care o bund parte artileria grea, gravitau in direc-

tia capului de pod Turtukaia; 1 divizie de infanterie si 1

de cavalerie gravitau in intervalul Turtucaia-Bazargic; circa

1 divizie infanterie gravita in directia orasului Bazargic; mai

multe regimente de mars intarite cu artilerie

i unitati de

i sud-est de Bazargic cu

misiunea de a acoperi orasul Varna.

Cea mai mare parte din unitatile bulgare erau canto- nate prin localitatile cele mai apropiate de frontierk gata

de a se pune in mars la celdintaiu ordin. Drumuri de acces

chiar linii de cale ferata ingusta se construise de inamic

cu directiunea spre principalele linii de invaziune a terito- riului nostru, cu osebire spre Turtucaia.

cavalere erau esalonate spre sud.

st

Toate aceste masuri

1 pregatiri dovedeau 'And la evi-

denta adevaratele intentiuni ale vecinior nostri bulgari fata

de tara noastra, si numai un orb sau un naiv ar fi putut

sa le ignoreze sau nesocoteascd.

Apreckri. ISItuatiunea trupelor bulgaro-germane de-a-

lungul frontierei de sud a Dobrogei era destul de cunoscutd

de guvernantii nostri din acea vreme si mai ales de marele

nostru stat-major, care fusese tinut aproape zilnic la curent

nu numai cu efectivele

fata trupelor noastre, dar

i dislocarile trupelor inamice din

i cu tot felul de lucrari tehnice

si

pregatiri din tabara dusmand.

Noi, cei cat in timpul acela ne aflam in Dobrogea, eram

perfect convinsi, cunoscand de aproape toate aceste prega-

tit si mai ales superioritatea numerica a fortelor vrajmase

din fata trupelor noastre, cä la declararea ostilitatilor tru-

pele inamice vor trece imediat frontiera

i ne vor ataca.

www.dacoromanica.ro

16

Convingerea noastrd, comparata cu credinta oarba pe

care o avea diplomatia noastra, din acea vreme, Ca pentru anumite scrupuluri bulgarii nu ne vor ataca niciodatd, do- vedeste lipsa de perspicacitate a conducatorilor destinelor

noastre din acel timp.

Nu am cunoscut si nu cunosc nici azi (e vorba de 1921

cand am inceput sa, scriu aceste amintiri), desi au trecut des-

tui ani dela terminarea operatiunior din Dobrogea, care a

fost planul nostru de operatiuni in Dobrogea, desi personal

am luat parte la mai toate luptele din acea provincie dela

inceput

i pana la evacuarea ei de trupele noastre.

i discret, datoritä priete-

niei mele cu seful de stat-major de atunci al diviziei 9, asa-

zisul plan de rezistenta al capului de pod Silistra", in care

se prevedea detalii amanuntite si complicate privitoare la

Nu am cunoscut decat sumar

rezistenta

i miscdrile a tot feluri de posturi

i postisoare in-

dicandu-le pand

i potecile pe cari urmau sd se miste in

caz cand vor fi atacate de forte superioare

retragd.

i

Incredintaindu-mi-se comanda sectorului

silite sa, se

dela centru

(capu]l de pod Silistra avea 3 sectoare), am facut un studiu

pe teren al intregului traseu al capului de pod.

Aceasta mai ales in urma unei aplicatitmi cu trupa pe

teren (tema de atac

i aparare a capului de pod), in care

eu am avut rolul conducerei atacului. In timpul exercitiului

am reusit sä strecor intreaga coloana, de atac in interiorul

i sä cad in spatele trupelor insärcinate cu

liniei de aparare

apararea.

Atat acest exercitiu, cat si constatarea ce am fäcut cu

ocazia studiului pe teren, cä inaintea

i pe flancurile centre-

lor de rezistenta sunt mai multe vai in unghiu mort, prin

cari inamicul avea posibilitatea sä strabata linia fard sa fie

observat de aparatorid din uvraje, am raportat cazul coman-

damentului capului de pod si am fäcut propuneri de reme-

diare.

Rezultatul acestor propuneri a fost, ca mi s'a pus la dis-

pozitiune un insemnat stoc de mitraliere de pozitie, pe cari

sa le distribui in conditiuni astfel, ca sa nu mai ramana nicio

vale nebatutd de focuri.

Nu am inteles niciodatä caror necesitati tactice sau stra-

www.dacoromanica.ro

17

tegice a putut coresponde asa-zisul cap de pod dela Turtu-

caia, cu ordinul absurd si imposibil de executat in practica,

de a fi aparat si mentinut cu orice sacrificiu pand la ultimul

o limita

peste care nu se poate trece, orcare ar fi severitatea ordinelor

om, caci orce rezistenta are

omeneste vorbind

superioare.

Rezistenta cu orce sacrificiu pana la ultimul om, astfel

,,--

cum prescriau ordinele repetate ale M. C. G. nu se poate

pretinde cleat de la o cetate organizata si dotata dupa ulti-

mele cerinte moderne si numai atat, cat sacrificiile de vieti

ale apärätorilor ei ar putea servi de sprijin (pivot de mane-

vrd) unei armate care ar intreprinde operatiuni exterioare,

ceeace nu era cazul cu Turtucaia.

Deasemenea ce rost putea sa alba acea retea de trupe

irnprastiate fard nici un rost in intervalul Turtucaia-Silistra-

Bazargic, constand din nenumarate pachete si pachetele in

imposibilitate de a se sprijini reciproc or din spatele lor?

Prin slabiciunea ei organica. acea retea anemia, nu erea

capablä de nici un rol tactic, iar din punct de vedere strate- gic se stia destul de bine ca atat trupele noastre de la sudul

Dobrogei, cat si trupele inamice din fata lor, erau deja si

mobiizate si concentrate, iar cat priveste acoperirea debar-

carii ajutoarelor rusesti, ce se asteptau sa soseasca in Dobro-

gea, aceasta erea mai mult decat o naivitate.

S'ar mai fi putut oarecum intelege si toata lumea ar ii

fost de acord sä o admità, ca acel spatiu sa fie supravegheat

si aceasta in mdsura bineinteles in care efectivul trupelor

din Dobrogea ar fi permis-o fdrd a compromite sau anemia

prea mult puterea lor combativd

(de toate armele) dispuse In. puncte si. pe directiuni anume

obligate, bine articulate intre ele si in mäsurd de a intarzia

invaziunea inamicului 'And la sosirea grosului trupelor amice

prin detasamente mixte

capabile de a respinge pe inamic peste frontierá si de a lua

apoi of ensiva pe teritoriul inamic.

Rezultatul final al acestui dispozitiv vicios nu putea fi

la urma urmelor decal cel prevdzut si anume: blocarea in

decurs de cAteva zile numai dela declararea razboiului de c.d.-

tre trupele bulgaro-germane (bulgarii ne-au declarat rdzboiu

in ziva de 19 August s. v. 1916) a trupelor noastre dela Tur-

tucaia si ocuparea acestui pretins cap de pod dupa o rezis-

Am intin

2

www.dacoromanica.ro

18

tenta numai de 6 zile; respingerea spre nod, dupd cateva an-

gajamente mai mult sau mai putin serioase a diviziei dela

Bazargic; iar in ce priveste reteaua de acoperire capturata

pachet cu pachet, sau silitä sä fuga in dezordine, incurajand

prin aceasta populatiunea bulgard din Dobrogea care ne erea

ostild 1).

Este de presupus, ca la inceputul operatiunior din Do-

brogea comandamentul inamic nu a fost destul de edificat

asupra dispozitivului atat de defectuos al trupelor noastre

dela sudul Dobrogei, pentru

a-si

fi putut da numaidecat

seama de influenta pe care a avut-o primele bor succese asu-

pra moralului trupelor noastre, caci numai asa s'ar putea

explica ezitarea pusa de inamic de a porni imediat in urma-

rirea trupelor noastre complet demoralizate si dezorientate

si

aceasta mai inainte de sosirea ajutoarelor din Transilvania,

ceeace i-ar fi permis probabil sa", obtind si alte succese ieftine,

scurtand astfel durata operatiunilor din Dobrogea.

Este o lectiune peste care nu trebue sa se treaca atat de usor si care ar trebui sä ne serveasca in viitor.

1) Departe de mine ideea de a ignora sau tagadui importanta

trupelor de acoperire, cu conditiune insa de a nu se abuza prea mult

de ele. De altfel, una este acoperirea pe timpul mobilizãrii, alta pe

i grupat pe

timpul concentrarii, si alta dupa ce trupele s'au adunat

zonele lor de adunare.

In aceasta din urma faza acoperirea trebue redusa la cateva

detasamente mixte, asezate de preferinta pe directiunile de invaziune

probabile ale inamicului, in punctele sau trecerile obligate situate la

i locul de adunare

al grosului trupelor (la aproximativ 6-10 km. inapoia frontierei), de-

aproximatw jumatatea distantei dintre frontiera,

partarea dintre detasamente fund de circa 4-6 km. Intervalul dintre

detasamente se supravegheaza bineinteles cu cavalerie.

Aceasta trebue sa, fie in general norma de urmat, daca voim

sa nu imprastiem prea mult fortele in detrimentul operatiunilor.

www.dacoromanica.ro

PRIMELE OPERATIUNI DIN DOBROGEA

DIVIZIA 9 IN MARS SPRE TURTUCAIA.

ACTIUNEA DE LA SARSANLAR

ASTFEL erea situatia in ziva de 23 August, s. v. 1916,

când pe la ora 12 din zi pe cand luam masa cu ofi-

terii, sunt chemat la telefon de comandantul diviziei.

Reproduc, dupd notele mele de atunci, aproape cuvant

cu cuvaxit convorbirea avuta in acel moment cu coman-

dantul diviziei.

Colonel Miheiescu am primit chiar acum din partea

M. S. Regelui o misiune foarte importantei si anume sii

pornesc imediat cu divizia la Turtucaia si sei atac astd-

searei trupele vrcijmase can au inconjurat capul de pod

si amenintei set ocupe orasul. Prinurmare sec dai imediat ordin ca peinti la ora 2 divizia sti fie gata de plecare. CeZ

mai tdrziu la ora 2.30 dumneata sei pornesti cu divizia.

Eu vei ajung cu automobilul din urmei.

Dat fiind ca., pentru adunarea diviziei se dispunea de mai

putin de 2 ore, in care intra bineinteles si transmiterea or-

dinului si ca unitätile diviziei se gäseau imprastiate dealun-

gul capului de pod pe o intindere de circa 28 km., mi-am per-

mis sa, spun comandantului diviziei urmdtoarele:

Dar domnule general, in momentul acesta trupa

se geiseste la masci si oamenii sunt reispecnditi pe toatd

intinderea capului de pod. Dupei pcirerea mea, nu e po-

sibil ca divizia sei se adune la timp pentru a putea porni la ora 2.30 cum ati ordonat dv., fiincicd, dupd cum bine

stip si dv., capul de pod are o desvoltare de circa 28 km.

www.dacoromanica.ro

20

--

Trebue apoi timp pentru im,barcat

ten(e, mecli.camente, etc.

munitiuni,

subsis-

Colonel Mihdiescu cum iti permiti sd cliscuti un.

i eu mi-am

ordin dat de M. S. Regele? M. S. a ordonat

luat angajamentul sd atac chiar astdseard la Turtucaia

ca sd deblochez capul de pod. Ai inteles?

Pardon domnule general, eu nu m'am gtindit un

singur moment sd discut ordinul M. S. Regelui; dar sunt

dator sa va atrag atentiunea asupra imposibilitatii ma-

teriale de a se executa ordinul dat de dv.

peirerea mea, cd v'ati asumat o grea rdspundere. Eu nu

sunt aici de cdt simplu comandant de sector si n'am de-

ceit sd cornunic telefonic la toate sectoarele 'ordinul dv.;

dar in ce priveste executiunea, nu-mi iau nici o rdspun-

dere.

La care comandantul diviziei imi rdspunde foarte au-

i cred, dupd

toritar :

Colonel Mihdescu, sd taci si sd executi ordinul

fdrd a mai spune vreun cuvdnt. Divizia trebue sd por-

neascd neapdrat la ora 2.30. Dacd totusi pdnd la acea

ord nu se vor putea aduna toate unitdtile cliviziei, por-

nesti cu ce se va fi adunat. Sd ai insd grije sd dai in

timpul marsului halte mai dese, ca sd ajungd si unitd-

tile intdrziate.

Scopul trimiterei diviziei 9 la Turtucaia erea, pe cat am

dedus noi atunci, sh atace prin surprindere trupele vrajmase cari inconjurau capul de pod, pentru a le sili la retragere. Cu toate eforturile comandantilor de sectoare si unitäti,

pand la ora 2.30 nu s'a putut aduna la punctul initial decat

eaten companii de infanterie si 2 baterii artilerie si acestea

ora 3.30, cand

m'am decis in fine sá pornesc spre Turtucaia, nu se adunase

din sectoarele cele mai apropiate. 'Dana

la

decal; 3 batalioane infanterie si 2 divizioane artilerie.

Restul unitätiaor parte fusese lasate ca paza la capul de

pod; parte fusese trimise de comandantul diviziei in diverse

expeditiuni contra coloanelor volante inamice cari traversase

pan= de acoperire si se apropiase de Silistra; parte in fine

nu a trusese timpul material necesar sä se adune

la punctul initial unde trebuea sa, se incoloneze.

i sä ajunga

Colo= erea urmata la cativa km. inapoi de un convoi

www.dacoromanica.ro

21

destul de numeros trimes direct din Silistra si format din tot

fella de vehicule cari nu ereau de nici un folos. Ca culme a

culmelor nu se uitase nici etuva

zinf ectare a diviziei.

Din cauza etapelor numeroase si a timpului intarziat

celebra etuva,

de de-

coloana nu a putut sä ajungâ, pand la ora 11 seara, decat la km. 22 al soselei Silistra-Turtucaia (la aproximativ 15 km.

departe de inamic).

Din aceasta cauza, atacul, care fusese proectat a se da

in acea seard, a trebuit sa fie amanat pentru dimineata ur-

rnatoare; iar unitatile au primit ordin sä se repauzeze pand

la ora 2 dimineata pe marginea soselei.

Cu gandul la cele ce putea sä se intample in dimineata

urmatoare, aproape nimeni nu a putut inchide ochii.

In timpul marsului comandantul diviziet ne ajunsese

din drum cu automobilul.

Fiindca incepuse a dicta ordinul de operatiuni pentru

zdu a urmatoare (24 August s. v. 1916), m'am aproptat

i eu

ea sa ascult.

De observat, ca ordinul in loc de a se margini la dispo- ziguni pentru mars, prevazand eel mult dispozitiuni de luat in cazul unei intalniri cu inamicul, intra in detalii de modal

cum urmeaza, sä fie atacat inamicul

la

Turtucaia,

bazat

bineinteles pe premize false si imaginare, caci in acel moment

noi nu aveam nici un fel de stiri despre situatia dela Turtu-

caia si nici cavalerie cari sà recunoascd si sa se informeze.

Conform prevederilor din acel ordin eu nu primeam nicl

o insarcinare. Probabil comandantal diviziei

erea

indispus

contra mea. Colonelul F

gei infanterii a diviziei.

fusese investit cu comanda intre-

In timpul acela Ii face aparitia in mijlocul nostru intr'un

automobil un capitan, ce spunea cd este trimis dela M. C. G.

Erea un tanar brunet, cochet

Dupa oe-si declard calitatea, incepe prin a ne spune ca

M. S. Regele, M. C. G. cum si tara asteapta, dela eroismul di-

viziei 9 salvarea situatiel dela Turtucaia si ca el (cdpitanul)

nu se indoieste un singur moment de sucoesul nostru.

La observatiunea unui camarad, ea pand atunci noi nu

avem nici o stire despre inamic si nici cavalerie cu care sa luäm contact cu el si sag recunoastem, ne raspunde cã cu-

i foarte vorbaret.

www.dacoromanica.ro

22

noaste dansul foarte bine situatia si ca va fi destul ca divizia

9 sa-si faca aparitia in spatele inamicului pentru ca el sa des-

presoare imediat Turtucaia si sa se retraga peste frontierd In

Bulgaria.

La auzul acestor cuvinte toti eream se intelege entuzias-

mati si ne credeam deja victoriasi.

In fine la ora 2.30 dimineata (24 August s. v. 1916) se

reia marsul spre Turtucaia.

In ce priveste pe cdpitanul delegat al M. C. G. acesta a

sters-o imediat cu automobilul inapoi spre Silistra, cu satis-

factia ca. si-a Mcut datoria.

La ora 6.30 dimineata avangarda ajunge

si

pätrunde

lard a fi impiedicata de cineva in satul Arabagilar, care fu-

sese evacuat de locuitori; traverseaza satul si coboara in valea

Kadikioi. Urea panta opusä $ i se indreapta spre satul Sar-

sanlar, a caret liziera de resarit fusese garnisità de trupe bul-

gäresti.

La apropierea de sat primele elemente

ale

avangardei

sunt primite cu o salvä de focuri si puse in imposibilitate de a mai face un pas inainte.

FatA de aceastä surpriza neasteptatä toatä lumea este

buimacita si nu stie ce sa mai facd. Surpriza ar fi fost desigur evitata, dacd avangarda ar fi

fost precedata de cateva ptrule de cavalerie.

Comandantul diviziei ma cheamd atunci la dânsul si 'mi

da, ordin sa iau eu comanda infanteriei, ca si cum colonelul

F ar fi purtat el vreo vind de cele ce se intamplase.

In timpul acela bateria dela avangarda si luase pozitie

pe creasta vest a fall Kadikioi si deschisese focul fard sa stie

unde este inamicul. Am luat si eu loc in apropierea acestei

baterii pentru a Incerca sã ma orientez si sa-mi dau seama

de situatie.

Grosul artileriei diviziei luase de asemenea loc catre sud-

estul satului Arabagilar

satele Arabagilar si Sarsanlar nu

si incepuse tragerea in ace-

ereau departe unul de altul

leasi conditduni ca bateria dela avangarda. Grasului infanteriei (3 batalioane, caci intre timp 2 bata-

lioane fusese deja desfasurate dup'd ordinele directe ale co-

mandantului diviziei) i-am dat ordin sa se strecoare si ada-

posteasca panä la noui ordine sub malul vestic al fail Ka-

dikoi, care ferea si de vederi si de lovituri.

www.dacoromanica.ro

23

Fiindcd inaintea satului Sarsanlar cu toate ajutoarele

primite infanteria noastra nu mai putea face un pas inainte

fiind batute in flanc de un cuib de mitraliere mascat de un

tufis de la nordul satului Sarsanlar, locotenlentul-colonel Di-

mitriu comandantul regimentului 63 infanterie a primit or-

din dela comandantul diviziei sã porneasca cu un batalion

contra acelui cuib

i sd-1 captureze.

Nu trece insä cleat cateva minute si looctenentul-colonel

Dimitriu este adus gray ränit pe o targa

Mai tarziu 1-am revazut in Bar lad, pe cand conduceam

resturile corpului 5 armata pe zona de refacere (la finele lu-

nei Noembrie 1916). Se vindecase, dar ramasese cu. o meteah-

lid la respiratie, care 1-a slit sä stea tot restul campaniei la

o parte sedentara.

i evacuat.

Cei ce vor ceti aceste randuri vor fi fäld indoialä curiosi

sä cunoasc6 care era in timpul acesta situatiunea la Tur-

tucaia.

Or, dela cei cativa fugari (1 plotonier, 2 sergenti si 4-6

caporali

i soldati), cari reusise sã se salveze din cazanul de

foc dela Turtucaia pe sub malul Dunami, am putut afla, ca

Inca dela ora 11-11,30 dimineata linia principald de rezistenta

fusese strabatuta de inamic prin mai multe puncte si cã ocu- parea orasului Turtucaia nu mai erea decat chestiune de ore, dacd nu chiar de minute.

Mai mult Inca, toate miscarile noastre de la pornirea din

Silistra fusese aduse la cunostinta

vrajmasului

de

catre

spionii bulgari cari impanau tot Cadrilaterul, asa ea acesta

avusese tot timpul sä ia //lazuli de a ne intercepta calea

zadarnici marsul spre Turtucaia.

si

Dar ceeace facea ca situatiunea trupelor noastre la Sar-

sanlar sä devinä din moment in moment mai periculoasa,

este cä toate ajutoarele sosite inamicului le destäsura catre

stanga noastra, cu tendinta vizibilà de a ne impinge spre

Dundre si a ne tdia retragerea spre Silistra. La fiece aparitie de noui forte inamice la stanga noastra

comandantul diviziei imi da ordin

fac fatà cu cate un

batalion, cu toate cà la un moment dat eu nu mai dispuneam

decat de un singur batalion format si acela din 3 companii

(1 companie ramdsese de paza la Silistra) sub comanda unni

www.dacoromanica.ro

94

maior de cavalerie '), batalion pe care imi propusesem sa-1

pastrez in rezerva pana la -alma pentru orce eventualitate.

La un moment dat (erea ora 12,30 dupg, amiaza) cand

am avut impresia cd suntem pe punctul de a fi täiai de Si-

listra, am fäcut o interventie disperatä pentru ca comandan-

tul divizici sa ordone, cat mai erea timp, retragerea spre Si-

listra, mai ales ea acum se stia precis cd Turtucaia cazuse si

ea orce sacrificiu din partea noastra, nu mai servea la nimic.

Interventia mea a rämas fard raspuns. Dupa, 2 ore insa

(la 2-2,30 dupd amiazi) primesc in fine ordin sä intrerup

lupta si sã iau dispozitiuni de retragere spre Silistra. Imi comunica totdeodatd, ca de oarece dansul trebue sa

piece imediat cu automobilul la Silistra spre a raporta M. C.

G. situatia, imi incredinteazd mie comanda diviziei.

Retragerea s'a inceput cu unitatile dela aripa dreapta

unde presiunea inamicului era mai mica.

Batalionul, pe

care-1 pastrasem pand la urma in rezerva, a primit ordin sä

ocupe pozitie la stanga artideriei, pentru a sustine retragrea

i un batalion din regimentul

prin focuri.

La retragere a contribuit

7 van:Mori sosit chiar atunci dela Silistra; batalionul care se

afla In acel moment la extrema stanga a dispozitivului si se

gasea in luptd cu vräjmasul, a primit ordin sä se cramponeze

pe loc

i sä nu inceapa retragerea cleat in ultimul moment

and va primi ordin special.

Acest batalion, care si-a facut foarte bine datoria si a

avut mune pierderi erea sub comanda maloruIui S

gimentul 63 infanterie.

Cu sacrificii nu atat de marl s'a parvenit in fine sä se

scoatä din lupta toate unitatile, cari s'au incolonat apoi suc-

din re-

cesiv la est de satul Arabagilar si au pornit in mars spre Si-

listra, unde au ajuns In zorii zilei de 25 August s. v. 1916.

Marsul s'a executat

fara

vre-un incident de seama,-

fiindca trupele vrajmase obosite

ezitat sa urmareascd.

In timpul retragerei am fast destul de rau impresionati

de spectacolul trist pe care-1 prezenta numeroasele vehicule

ea: trasuri de bagaje, ambulante, chesoane cu munitiuni, iàzi

i lipsite de prevedere,

au

1) La mobilizare mai multi ofiteri superiori de cavalerie au

fost varsati la infanterie.

www.dacoromanica.ro

25

cu bagaje, etc., rasturnate pe sosea

hal fdra hal.

i alaturi de sosea intr'un

Dupg cum fusese de prevazut o panica grozava avusese

loc la convoiurile de trasurf provocatä

ereau mai toti de nationalitate bulgara

La aparitia unei simple patrule bulgard de cavalerie in

fata lor, conducatorii deshämase caii, rästurnase trasurile

inedlecand caii pe deselate fugise peste camp lasand totul la voia intamplarii.

Imi amintesc totusi, ca in noaptea de 23-24 August, cand

se plamadea ordinul de operatiuni pentru ziva de 24, mi-am

exprimat, impreund cu alti camarazi, parerea, ca ar fi pru-

dent sa, se lase o escorta cat de mica de paza la convoiuri ;

dar am fost.admonestat de comandantul diviziel cu cuvintele:

cine te-a invatat pe dumneata, ca in ajunul unei lupte in

de

conductori, cari

loc sa aduni oamenii, si-i imprastii"?

Pentru a termina cu actiunea dela Sarsanlar erect ne-

eesar sa adaog

nostri ne declarau, ca au fost atinsi nu atat de proectilele ar-

i amanuntul, cä cei mai multi clintre rnitU

tileriei inamice cat de ale artileriei noastre, care tragea prea

scurt.

Astfel s'a terminat prima actiune de razboiu, la care des-

tinul a facut sä iau parte la inceputul acestei campanii.

EVACUAREA SILISTREI. OCUPAREA POZITIEI DELA

PARACHIOI

Doud zile mai tarziu (26 August s. v. 1916) se primeste

ordin, ca divizia 9 sa, paraseasca Silistra, sä incendieze toate

cerealele

i furajele, cari nu ar putea fi ridicate de trupe

eari ar putea profita inamicului

Dobrogei.

i &à se retraga spre nordul

Brigazile 19 si 40 infanterie, toatä artileria, cum si im-

pedimentele diviziei, formand o singura coloana sub coman-

da autorului Amintiraor de fata, a urmat soseaua Silistra-

a urmat

drumul Silistra-Almalau-GMita de sus la sud de precedenta.

Dupd 2 zile de mars coloanele ajung si se instaleaza pe

creasta inaltinnlor dela vest de satele Curu Orman-Giuve-

Ostrov-Lipnita; coloana comandata de colonelul F

gea-Parachioi

i padurea Cojocaru.

www.dacoromanica.ro

26

Divizia 9 primeste ordin sà ocupe si punk' in stare de

apaxare toate inaltimile acestea. La stanga si dreapta divi-

ziei 9 se aflau. probabil si alte unitäti, despre cari insä noi nu

stiam nimic, fiinded dupa sistemul de atunci eream tinuti in

intunerec.

Sectorul brigazii 19 infanterie se intindea dela inclusiv

satul Curu Orman, ingloband si defileul Giuvegea pana la

inclusiv inaltimea cu cota 156 dela sud-vestul satului Pa-

rachioi.

Brigada si-a ocupat sectorul in modul urmätor: regi-

mental 63 infanterie a ocupat subsectorul din dreapta dela

inclusiv satul Curu Orman pang la exclusiv defileul Giuve-

gea; regimental 23 infanterie subsectorul din stanga dela in-

clusiv defileul Giuvegea pand la inclusiv inaltimea cota 156.

Un batalion din regimental 23 infanterie a format rezerva in

valea Mezarlik din dosul cimitirului, langa care se gasea pos-

tul de comanda al brigazii.

Un pluton de infanterie din regimentul 63 infanterie cu

o sectie de mitraliere si un escadron de cavalerie (de ce a lip-

sit acest escadron de la Sarsanlar?) a fost trimes spre nord

pentru a supraveghea terenul mocirlos dintre Ezerul Oltina

si Dunare, pe unde inamicul ar fi avut posibilitatea sa se

infiltreze in spatele aripei noastre drepte.

Pana in seara de 30 August s. v. 1916 unitätile s'au pre-

gatit de lupta executand lucrari de fortificatie. S'a lucrat

intensiv atat ziva cat si noaptea.

In cursul zillelor de 29 si 30 August ,cateva avioane ina-

mica, de recunoastere isi fac aparitiunea deasupra pozitium- lor noastre. So ldatdi nostri in lee de a fi prudenti si a sta as-

cunsi prin pacluri si santuri, din contra si-au fãcut o distrac-

tie din a esi cu totii deasupra santurilor de a privi si de a

trage cu armele si mitralierele in avioane.

Aceasta imprudentä a permis observatorilor inamici de

a recunoaste cat mai bine si mai complet pozitiunile noastre

si intregul dispozitiv al trupelor noastre.

ACTIUNEA DELA PARACHIOI

In dimineata de 31 August s. v. 1916 pe cand inspectam,

insotit de icomandantul diviziei si cativa ofiteri din armatele

www.dacoromanica.ro

27

aliate, lucrarile, mai multe proectile inamice cad

nostru, din cari unele chiar langa noi.

in

jurul

A raspuns imediat bateria de 87 m.m. din regimentul 3

(de sub comanda locotenentului Fertu un foarte

i inimos ofiter de artilerie). Fiindca cream lipsiti de

artilerie

bray

.

artilerie grea, tunurile de 87 m.m. fusese botezate in gluma

artilerie grea", din cauza sgomotului ce faceau tragerei.

Pe la orele 8 seara inamicul ataca prin surprindere satul

Curu Orman dela extrema dreapta a subsectorului din dreap-

ta, cum si defileul Giuvegea dela dreapta subsectorului din

stanga.

in

timpul

Intentiunea inamicului, judecand dupa

atac alese de el, erea sa forteze

dreapta.

defileul

i

obiectivele de

sä ne intoarcd

Lupta a fost foarte darza si a durat pana aproape de ora.

2 dimineata (1 Septembrie s. v. 1916).

Batalionul, care apdra satul Curu Orman fiMd atacat

prin surprindere, paraseste pentru moment satul si se retra-

ge putin mai inapoi. A fost trimes insa imediat batalionul

din rezerva, care reuseste nu numai sa reocupe satul, dar sa

faca si prizonieri.

In. timpul luptei dela Curu Orman a cazut mort Printur

i un adjutant al sau. Insignele militare ale acestor

de Hessa

of iteri au fost trimise in cursul diminetei la postul de co-

Manda al diviziei pentru stabilire de identitate

i inregistrare

a acestui eveniment.

In lupta, care a avut loc in defileu concomitent cu cea

dela satul Curu Orman, inamicul reuseste sa ocupe la ince- put defileul, atacand tot prin surprindere si captureaza cele

3 mitraliere cari apdrau defileul. Contraatacat insä vigurat

de rezerva locala se reuseste nu numai sa se ia inapoi cele

3 mitraliere, dar chiar sa se captureze:

7 tunuri, 4 mitra-

here si sk se ia 13 prizonieri, din cercetarea carora s'a putut capata informatiuni importante despre inamic.

Pe la ora 6 dimineata namicul ataca deastadata cu forte

si mai importante intregul front aparat de brigada 19, cu

efortul principal in sectorul din stanga ocupat de regimen-

tul 23 infanterie.

Lupta a durat necurmat, cu alternative de succes cand

www.dacoromanica.ro

28

dintfo parte cand din alta pand la ora 12 din zi. Cum 1.a

acea ord inamicul nu numai Ca släbise aproape complect

lupta, dar incepuse chiar o ceda terenul si a da inapoi, am

avut impresia Ca succesul este de partea noasträ si am soli-

citat comandamentului diviziei autorizarea de a-I

contra-

ataca. Si cum in momentul acela nu mai dispuneam de nici

o rezerva, am cerut sa-mi trimeata, in vederea executdrii

contraatacului, 2 batalioane ajutor. Comandantul diviziei,

i dansul mersul luptei si avea aceeasi impre-

care urmarise

sie ca mine, aproba propunerea

i ma anunta ca-mi pune la

dispozitie un regiment intreg de infanterie.

Nu trece mult si regimentul acesta Ii

i face apaxitia

In valea Mezarlik din spatele postului meu. de comanda, dupd

ce insa avusese cativa oameni marti in timpul marsului din cauza imprudentei comandantului de regiment, de a merge

cu regimentul peste camp masat. Era regimentul 9 infanterie.

Cu executarea contraatacului am insarcinat chiar pe

comandantul regimentului, caruia i-am pus la dispozitiune 2 batalioane, iar pe al treilea I-am oprit in rezervd in valea

Mezarlik.

Comandantul regimentului a primit instructiuni sã ina-

inteze cu oele 2 batalioane, mascate pe cat se poate de sirul

de paduri dela stanga sectorului, pana la inaltimea liniei

de luptä, iar de ad cu un batalion sa devanseze aceasta linie

si

celalt batalion va ataca flancul inaimicului. Batalioanele tre-

sa gada apoi drept in spatele inanicu1ui, timp in care

buiau sà pastreze legatura intre ele

i sä atace pe cat se

poate simultan. Dupa cum se vede un atac de spate combi-

nat cu unul de flanc.

Comandantul regimentului executa insä foarte slab or-

dinul. Odata ajuns cu batalioanele in päduri, se opreste aci

si nu mai dä nici un senin de viatd. Somat sä reia imediat

miscarea inainte, face imprudenta sä iasä cu batalioanele din

paduri

i sä inainteze descoperit peste camp. Observate de

aviatia inamich

i semnalate artileriei inamice, sunt born-

bardate cu srapnele de artileria lui

i debandate.

Debandada acestor batalioane a lost un stimulent

pentru oamenii regimentului 23 infanterie, cari dela ora 6

dimineata erau in continua. lupta cu inamicul si aveau in

adevar fortele sleite.

www.dacoromanica.ro

29

In ,curand parasesc ,si acesti oameni randurile si se ames-

teca cu fugarli regimentului 9 infanterie,

campul pand la padurea Cojocaru.

mentul 9 infanterie)

cari umple tot

Mai aveam in rezerva un batalion (al treilea din regi-

i m'am gandit un moment sag intre-

buintez in speranta ca poate voi reusi cu el sa restabilesc

situatia. Comandantul batalionului mi s'a parut insa atat

de lipsit de curaj, Inca am socotit cd este mai bine sa re-

nunt si la aceastä u1tim speranta

Socotind partida pierdutd am apreciat

i aceasta de

.comun acord cu comandantul diviziei, care in timpul acela

i putuse observa

se apropiase de postul meu de comanda

tot ce se petrecuse

ca este cazul de a cla ordin de retragere.

Propunerea mea, ca retragerea sa, se faca pe inaltimile

clasice dela nord-est de satul Cuzgun, fiind aprobatd, am

dat ordin de retragere indicand ca directie generalä de mis-

care pentru toate unitatile cota 181 P. T. Cuzgun.

Retragerea a fost sustinutd de artilerie si de batalionul

din rezerva care a ocupat pozitie pe dealul Distrail.

Inamicul nu a urmarit nici de data asta, asa Ca retra-

gerea s'a putut efectua fara greutate.

Pe cand ma duceam spre Cuzgun, in dreptul pädurii

i Cuzgun imi ese in cale un ofiter,

dintre satele Caranlik

care ma pofteste la comandantua diviziei.

L'am gasit jos pe iarba sub un copac studiind o harta

si dictand un ordin.

Aflasem dela ofiterii earl '1 inconjurau cä luase hotd-

rirea sa se opreasca aci

pe locul acela.

i sà incerce o noud rezistenta chiar

fl intreb dacä cele ce aflasem sunt adevarate.

Da Michcdescule, e aclevcircit. Ce vrei, nu putem ceda

asa repede Dobrogea.

Nu clomnule general, nici eu nu zic asta. Dar nici o-

nouti rezistentet pe locul acesta, uncle ne aflam nu numai

sub tunul, cZar chiar sub gloantele infanteriei inamice. Gdn-

diti-vd kt consecinte in cazul unei noui infrcingeri.

Toate staruintele, mele, de a-'l face sä renunte la aceasta hotarire, au fast zadarnice.

Dupa ce am mai schimbat cateva cuvinte cu seful de

stat-major al divitei, care de altfel era de aceeas parere cu.

www.dacoromanica.ro

30

mine, am dat ordin agentilor ce ma insotise sa porneasca

imediat in cautarea regimentelor pentru a le gasi

la locul acela.

i inapoia

Cateva minute dupd aceasta am si primit noul ordm

de operatic al comandantutui diviziei.

ACTIUNEA DELA SUD-ESTUL SATULUI CUZGUN. RETRA-

GEREA SPRE ADAM-KLISSI. OCUPAREA POZITIEI DELA

COCARGEA-MULCIOVA

Sectorul afectat brigazii 19 infanterie se intindea dela

intretaierea drumurilor dela nord de satul Caranlik pand la

inchisiv soseaua Caranlik-Cuzgun.

Agentii trimisi de mine in cautarea regirnentelor, se

inapoieazd raportand cd nu le-a putut gäsi nicaeri.

La marginea de vest a padurii de la vestul sectorului

Intalnesc un locotenent 1) inconjurat de circa 30-40 soldati

fugari ca

posturi de paza,

i dansul dela Parachioi. Din ace,stia instalez cateva

i dau din nou ordin agentilor sä porneasca

in cautarea regimentelor si sã facd tot posibilul ca sã le

gaseascd.

De grija regimentelor nu am putut inchide ochii toata

noaptea. Aveam o presimtire tristä, care nu a intarziat sa

se realizeze, caci spre ziud agenftii s'au inapoiat tot fall re-

gimente.

Adevärul era, cd noaptea fiMd foarte intunecoasä, era

imposibil ica cineva sä se poatà orienta pe teren fãrã lumi-

natoare, a cdror intrebuintare era insh interzisa din cauza

apropierli vrajmasului. Agentii, avand teama, sä nu se rata-

ceascd, nu se depärteazà prea mult de padure.

Pierzand ultima nadejde de a mai gasi regimentele,

m'am dus speriat la comandantul diviziei pentru a-i raporta

cazul. Nu face nimic Michaiescule, imi rdspunde comandan- tul idiviziei foarte flegmatec. Iti pun eu la dispozitie 2 hata-

lioane din regimentul 8 infanterie, pe care le am disponibile.

Cu aceste 2 batalioane trebuia sä ocup si sa primesc eu

1 Era locotenentul de rezerva Cucuta, care la inceputul lup-

telor o qtergea regulat de pe pozitie, atragand dupa. dansul si pe

alti nemernici.

www.dacoromanica.ro

31

lupta pe un front ce fusese destinat pentru o brigadd de 2

regimente.

Nemai fiMd timp nici de gandit nici de explicatiuni,

fiindca incepuse a se crapa de ziva, am pornit cu cele 2 ba-

talioane ca Sa scheletez pozitiunea.

lnsotit apoi de maiorul L

comandantul divizionului de

artilerie destinat sectorului meu, am pornit cMari pentru

a alege si fixa locul bateriilor de artilerie.

Dar abia dacd apucam sa facem ca la 200-300 m. si arti-

leria inamica sl iincepe a trage cu srapnele in directiunea

noastra. Imediat calul meu se sperie si inoepe a svarli furios.

Nemai putanclu-1 stapani descalec si-1 incredintez conduc-

torului, din mainile caruia scapä si ia fuga spre padure

uncle dispare.

Calul maiorului L

se sperie de asemenea si o ia la ga-

lop spre valea Derincea Ceair din dosul padurii, unde dispare

de Tau reusisem

de asemenea.

Cele 2 batalioane, pe cari de bine

sa le hastalez pe pozitiune, o iau si ele peste camp si dispar

parte in padure, parte in valea Derincea .Ceair.

Pe platoul dela nordul van Derincea Ceair (sud-est de

satul Cuzgun) intalnesc cateva pdlcuri de soldati si cativa

ofiteri, cari nu stiau ce sa. fad

reusesc sa-i formez in unitäti si sa-i instalez in santurile

de delimitare ale locuitorior.

Era ora 8 dimineata (2 Septembrie s. v. 1916). In mo-

mentul aoela aud ca ma striga cineva din spate. Era coman-

Cu ajutorul adjutantului.

dantul diviziei (generalul P

).

Ce faci aci Mihaiescule?

Ce sa fac domnule general? Vecleti si dv., incerc gd

pun in online oanienii astia.

Bine faci Mi.haiescule. Ce nenorocire, am pierdut

divizia ! Incearca te rog sa aduni cat mai multi oameni aci,

caci de rest ma ocup eu.

Am reusit sd instalez in aceste santuri ca la 250-300

oameni. In timpul aoesta tocmai soseste si conductorul cu

calul meu, care acum se linistise.

Dar aviatia inamica nu ne lam in pace. Ea continua

sa observe Miscarile noastre

vrajmase.

si sa

le semnaleze artileriei

www.dacoromanica.ro

32

Pe la 8.30 dimineata o ploaie de proectile incepe a cd-

dea atat asupra noastra., cat

noastil in directiunea Iniimei Cuzgun, unde deocamdata

i peste padurea dela stanga

nu se observa nimic.

Oamenii pe earl Ii instalasem cu atata trudd in santu-

rile de delimitare, le pdrasesc fara, a sta mult pe ganduri si

o iau razna peste camp, disparand In padurea dela stanga.

Fata de noua intorsaturd a lucrurilor, comandantul divi-

i dansul in directia aoelei paduri.

Urmand miscarea genecrala ma opresc pentru cateva mo-

mente la marginea sud-estica a padurii, pentru ca sa-mi

dau mai bine seama de ee se petrece in. jurul meu.

ziei incaleca,

i dispare

In timpul acela artileria inamicd tragea de zor atat asu-

pra padurii in care disparusera oamenii, cat si In directia

P. T. Cuzgun de dincolo de padure.

Observand mai bine cu binoclul In directdunea P. T.

Cuzguri, vad bine cd erau unitati cart se retrageau spre rd-

sarit. Abia atunoi mi-am dat eu seama, ca acestea trebue sa

fie bietele mele regimente 23 si 63 infanterie, cari dupd ac-

tiunea dela Parachioi primise ordin s, se retraga aci, unde

sapase santuri

i asteptase in zadar sosirea noastra.

Este de observat, ca. in tot timpul acela artileria noas-

trà nu a tras nici o lovitura, eland astfel posibilitate inami-

cului sa ne bombardeze continuu

i maltrateze dupd plac.

Parasind lacul uncle ma oprisem pentru un moment,

l inal-

am coborit in valea larga dintre padurile Cuzgun

timile Cara Allceac Bair dela alsarit. Catre poalele acestor

dealuri se vedeau mai mune puturi cu cumpänd.

In jurul acestor puturi cateva unithti reasise sä se re-

facd. Alte unitati, refacute probabil aiurea, inaintau de ase-

menea spre acele puturi, atrase de unitatile ce se adimase

acolo. Spre acele puturi m'am indreptat

mile Cara Alceac Bair se prezentau in conditiuni astfel, cà

ele ar fi putut servi ea o pozitie de reculegere provizorie,

m'am ganclit tin moment sa le ocup pand, la sosirea coman-

dantului diviziei.

i eu. Cum inalti-

Pe timpul, and insotit de mai multi ofiteri faceam re-

cunoasterea terenului, soseste In mijlocuil nostru seful de

stat-major al diviziei si ne comunica cä comandantul divi-

www.dacoromanica.ro

ziei a plecat la Adam Klissi

33

i ca a dat ordin sä pornim si

noi acolo.

La Adam Klissi soseste alt ordin, sä continuam marsul

mai departe parta la localitatea Cocargea, unde ajungem

la ora 7 seara.

Tot timpul cat a idurat marsul nostru avioanele inamiL!e

nu ne-a slabit un moment din vedere. A continuat tot tim-

pul sä ne urmäreascã si sä observe miscarile noastre.

La Cocargea am avut marea satisfacere de a regasi re-

gimentele 23 si 63 infanterie, pe cari nu le mai vazusein

de la Parachioi.

Dupa aproape o ord de repaus, brigada 19 acum re-

constituita primeste ordin sa se instaleze in transee.

Sectorul destinat brigazii 19 se intindea dela sud-estul

satului Cocargea (dealurile Iusuf Bair) pang la sud-vestul

satului Mulciova (dealurile Delichitis Bair).

Santurile fusese lucrate in timpul neutralitatii si con-

stau din 3 randuri de transee fard adaposturi acoperite

fara comunicatii intre ele.

In dimineata urmatoare pentru consideratiuni pe cari

nu le punose brigada 19 este inlocuitä pe pozitie prin brigada

colonel F

Dupä evacuarea transeelor brigada 19 a format rezerva

diviziei la inceput la distantä de circa 21/2-3 km. inapoia

transeelor parasite, langa, un canton. Pe la ora 11 a primit

ordin sä schimbe locul la aproximativ 3 km. vest de canton in

apropierea unui podet. In fine pe la ora 3 dupd amiaza pri-

meste un nou ordin sa se mute in apropiere de P. T. Siribey

Yuiuk unde se afla

Pentru a feri oamenii de focurile de artilerie ale inami-

Inlocuirea a avut lac la ora 6 dimineata.

i postul de comanda al diviziei.

cului se sdpase aci

(probabil in timpul neutralitatii)

o

groapä adanca

i larga de mai multi metri, in care s'a add-

postit toata, brigada.

Dar abia dacd oamenii apucase sa se odihneasca putin

si sä ma/lance ceva, cand pe la ora 8 seam soseste un alt

ordin, sá porneasca spre dealurile Deordinghi Bair pentru

a inlocui chiar in acea noapte brigada colonel Nedelanu ce

fusese chemata grabnic la Medgidia. Era, dupa cum se vede,

a patra dislocare pe care brigada 19 o efectua in decurs

numai de 24 ore.

3

www.dacoromanica.ro

34

Plecarea are loc la ora 10 seara. La ora 2.30 noaptea

brigada ajunge si se instaleaza pe noua-i pozitie. Un incident, care Idin fericire a trecut Vara urmgri, dar

care putea sg aiba si urmari rele dacg vrgjmasul si-ar fi

dat la timp seama de situatie, a avut loc cu ocaziunea. ace-

lei nstaldri.

La pornirea dela cota 148 P. T. Siribey Yuiuk indica-

i cu oarecare aproximatie, sec-

sem, bineinteles dupg harta

toarele pe eari regimentele ar fi urmat sg le ocupe dupg

ajungerea la destinatiune.

Hotgrirea definitivd urma Insg sa, se ia la ajungerea la

cu care urnia sg am

postul de comandà al colonehilui N

,

o consfdtuire la care trebuia sà asiste si cei 2 comandanti

de regimente.

La ajungere nu se prezintä Insà cleat comandantul re-

gimentului 63. Celalt comandant dispgruse din coloang in

timpul marsului Impreung cu regimentul sau. A fost chutat,

dar nu s'a putut ggsi nicaeri. Para intrase in parnant.

Cum aflasem ca comandantul regimentului 23 lucrase

in timpul neutralitatii la transeele depe dealurile Deordin-

ghi Bair, lam avut intuitia c. poate pentru a scurta distanta a esit mai inainte din coloang, pentru a se dirijea spre sec-

torul ce i-se destinase.

i ratacit din cauza intu-

nericului, am dat ordin ea batalionul din regimentul 63,

care fusese destinat pentru rezerva brigäzii, sä ocupe el acel

Dar cum era posibia sa se fi

sector, pang la gasirea regimentului 23.

Tocmai la ora 6 dimineata, cand incepuse a se lumina

mai bine de ziug, primesc dela comandantul regimentului 23

raport, prin care imi comunica ca a ajuns cu bine pe pozitie

si CS

ocupat infine sectorul.

Adevgrul era, ca la parasirea coloanei regirnentul 23

luase un drum gresit si din cauza intunericului se rgtacise

i s. ajunga pe pozitie

deabinelea. A reusit sä se orienteze

tocmai la revärsatul zorilor.

LUPTELE DELA COCARGEA-MULCIOVA

In dimineata de 6 Septembrie s. v. 1916 inamicul miro-

sind probabil inlocuirea ce avusese loc pe front In cursul

noptii,

apreciazd momentul favorabil de a pronunta un

www.dacoromanica.ro

35

atac asupra unei parti a frontului

i anume in seetorul ocu-

pat die divizia sarba pana la inclu.siv sectorul ocupat de

brigada calonel F

Sectorufr brigazii colonel F

se gäsea la stanga sectora-

lui brigazii 19. La clnapta sectorului brigazii 19 se gasea

sectorul brigazii 40 infanterie (colonel T

) 1)

Toate rezervele brigazii 19 sunt luate una eate una

ni

trimise in ajutorul sectoarelor vecine, mai ales in ajutorul sectarului dela stanga, care a suportat efortul principal.

Lupta a continuat pand seara tdrziu. In acea seard pe

la ora 10 vad ea, intra la mine colonelul F

insotit de o or-

donanta cu o geanta in mana Era in bluzä de dril peste care

avea o manta de ploae,

cdci plouase aproape toata ziva.

Parca-1 vad : palid, plin de näduseala

i abia respirand.

Ce e cu, tine F

,

Ii intreb eu speriat, die ce esti atdt

de schimbat? Ce este la tine in sector?

Tot ce pot Ali spun, imi rdspunde colonelul F .

gdfdind, este cd In. acest moment eu nu mai am brigadd.

Am lost atacat de forte covdrsitoare si oamenii mei au pa-

disit pozitia si au clispdrut in intunerec. Nemai avdnd ce

face, am venit aici ca sd ma odihnesc putin.

Va sd zicd la stanga mea nu mai e nimeni?

Da, imi rdspunde colonelul F plect descoperitd, cdci mi s'a spus cd

pe pozitie.

esti cu stdnga coin-

si

sdrbii au plecat de

Socotind situatia foarte

tragica, am telefonat eazul

diviziei

i fiindca in momentul acela eram absodut lipsit de

orice rezerva, am cerut sa-uni trimeata imediat 2 batalioane

ea ajutor.

Comandantul diviziei imi raspunde personal ea cunoiate

deja situatia, ea a luat deja masuri de remediere

i cä va

cla orclin unui bataldon sä porneased imediat spre sectorul

meu.

Temandu-ma apoi, ca inamicul sa nu profite in timpul

noptii de golul ivit la stanga mea

L sa trimeata trupe In

spatele sectorului, am modificat traseul la aripa stanga in-

torcand sau mai bine indoind inapoi eateva unitati dela

1) La aceasta se reduce tot ce putusern afla relativ la situa-

Ua trupelor noastre in Dobrogea.

www.dacoromanica.ro

36

acea aripd, ca astfel ele sd continue a se prezenta de front

dacd inamicul ar incerca sä o ocoleascd.

In ziva urmatoare (7 Septembrie s. V. 1916) inamicul

Ii concentreazd efortul asupra sectorului brigdzii 40 inf an-

terie dela dreapta brigdzii 19, vizand in deosebi aripile. La

cererile repetate de ajutor ale comandantului regimentului

63 infanterie, care fiind in contact cu brigada 40 se consi-

dera amenintat, Ii promit trimiterea batalionului pornit dela

divizie din seara precedenta. Or, acest batalion desi plecat

din seara de 6 dela divizie, nu-si face aparitia nici in noap-

tea de 6 7 Septembrie, nici in cursul zilei de 7, iar agentii

trimii ca sd-1 intampine

i calduzeasch

cad crezusem un

moment cd poate s'a ratacit

nu-1 pot gäsi nickeri.

Dupd o cdutare indelungatd, unul din agenti reuseste

in fine sa.-1 descopere ascuns in niste porumbiste din spa-

tele frontului.

Imi este penibil sà reproduc ad dialogul schimbat intre

comandantul batalionului ;;;.i agent, care nu numai cd a re-

fuzat sá mmeze cdlduza, d2.r a

rioase la adresa superiorilor. Cazul a fost raportat la timp

i pronuntat cuvinte inju-

autoritatilor superioare si-mi place a crede cä nu a rdmas

nesanctionat.

La cealaltã aripd a sectorului (regimentul 23) inamicul

nu a inoercat nici un atac dupd cum era de asteptat. Co-

mandantul celuilalt regiment insd insista mereu

sa-i

trimet

ajutorul promis, fiincica brigada 40 incepuse a da inapoi

st-i

urmdrit de aproape de inamic. Cum eu insä nu puteam

trimet nimic, am dat ordin ca pdna, la sosirea ajutoareior

sd tind strâns la aripa dreaptd legatura cu brigada 40, pen-

tru ca inamicul sd nu se infiltreze pin intervalul dintre cele

2 brigazi.

Cdtre seard insd tot efortul inamicului se concentreazd.

asupra sectorului brigazii 19 infanterie, pentru a o sill sa

cedeze (era singura unitate care 'And in acel moment nu

cedase nici o palmä de teren), dar nu reuseste.

Atacul este din nou repetat in ziva urmatoare (8 Sep-

tembrie S. V. 1916), de asemenea fard rezultat favorabil pen-

tru

inarnic.

In rdstimul acesta unitätile brigdzii colonel F,

reusise

www.dacoromanica.ro

37

sa se refacalsi sa-si reocupe sectorul, ceea ce face ea laistanga

regimentului 23 infanterie situatiunea sa se arnelioreze.

In sfarsit pe la ora 11 dimineata (8 Septembrie s. v.

1916) am avut impresia c. inamicuil, extenuat

i descurajat

de insuccesele atacurior continue de pang atunci, este des-

tul de slabit

i demoralizat,

i ca ar fi momentul sä fie con-

traatacat. La inceput contraatacul acesta s'a executat cu

asebit elan si la el a participat si parte din unitatile sectoa-

relor vecine. In decurs de cateva ore unitatile si-au reocupat

nu numai transeele pe cari inamicul reusise sa le ocupe in

luptele ultimelor zile, dar chiar parte din transeele inamicului.

Oatre seara insa contraatacul incepe incet, incet a slabi,

i mai ales a

pana ce inceteaza definitiv din cauza oboselei

lipsei de rezerve.

INLOCUIREA PE FRONT

MARqUL LA ENGE-MAHALE

In noaptea de 8/9 Septembrie s. v. 1916 brigada 19 este

inlocuita in acest sector cu brigada colonel S

si retrasa

pentru repaus la Ivrinezul Mare, unde ajunge in dimineata

de 9 Se-ptembrie si se instaleaza in cantonament.

Odata cu brigada 19 au foist retrase de pe frontul acesti

pi

brlgada colonel F

si brigada 40 infanterie (colonel T

).

In ziva de 19 Septembrie pe cand ne gaseam cu toti la

masa, soseste pe neasteptate vestea, ca armata romand

reusit in fine sä patrundä in Bulgaria, trecand Dunarea in-

i ca inainteazã vertiginos in spa-

tre Siistra

i Turtucaia

tele inamicului din Dobrogea.

Este usor de inteles ce fel era entuziasmul pe care I-am

simtit cu toti la auzul acestui svon. Ne vedeam in fine victo-

riosi in Dobrogea, cu inamicul prins intre 2 focuri

rat, iar noi in mars triumfal spre Sofia.

i captu-

acea expeditie, care a

Detalii amänuntite relative la

avut darul sa ne stimuleze un moment moralul si la can-

zele insuceselor ei, le-am aflat mai tarziu dupg ce evacua-

sem Ddbrogea

i eram in curs de transport in Mimtenia

pentru a lua, peste cateva zile, parte la batalia dela Arges.

In ziva de 21 Septembrie s. v. 1916 brigada 19 a fost

dislocatä succesiv mai intai la circa 5 km. sud-est de Ivri-

www.dacoromanica.ro

38

nezul mic, apoi la circa 15 km. la sud in directia localitgtii

Pestera si in fine la ora 12.30 primeste ordin sk se puna in

mars spre Copadin.

Plecarea are loc la ora 1.30 dupa amiazi pe o ploaie to-

rentiald care dureaza toatg ziva

i chiar o bund parte din

noapte.

La ora 12 noaptea (22/23 Septembrie s. v. 1916) brigada

ajunge la Copadin. A fast un mars din cele mai penibile

numai datorita calduzelor s'a putut urma drumul, care din

cauza ngmolului

i baltoacelor nu se mai distingea.

La Copadin oamenii intind corturile si se pregatesc sa

ia ceva in gurd.

i un jandarm se si prezinta, invi-

tându-ma. la telefonul de la primarie, unde fusesem chemat

pentru orcline.

Brigada 19 trebue sti continue marsul pelnii /a

satul Enge Ma hale, uncle urmeadi set ajungd neapdrat

Abia apuc isa descalec

maine dimineatd. Acolo comandantul brigdzii va lua

contact au

contandantul

diviziei

sdrbesti,

care

il

asteaptd".

Astfel suna ordinul prhnit la telef on.

Pornirea are loc la ora 1.30 noaptea. Continua sä ploud cu

galeata. Terenul devenise atat de irnpracticabil, incht oame-

nii, cu toate ca scosese incaltamintea, aluneca ca pe giatg.

Pe langd asta, se mai intamplase ca

intunecoasà.

i noaptea sä fie foarte

Pe la 3.30 dimineata ajungem in fine, rupti de cboseald,

de neodihng,

i uzi pang la piele, la satul Enge Mahale,.

Pe colonelul Hagici, comandantul diviziei sarbesti, 1-am gasit

dormind inca intr'o casa dela marginea satului. Am avut imediat impreung un schimb de cuvinte (prin

talmaci, caci pe atunci colonelul Hagici nu vorbea cleat sar-

beste1) privitor Ia situatiune si la colaborarea brigazii 19

cu divizia sarba.

Din convorbirea avuta cu colonelul Hagici reesea, Ca

mai multe lupte crancene avusese loc in ultimul timp acolo,

in cari trupele sarbe

i romane suferise o serie de infran-

1) Talmaciul era chiar seful de stat-major al diviziei

tin

oarecare major Iancovici sau Ioanovici, care vorbea binisor Iran-

tuzeste

i chiar romaneste.

www.dacoromanica.ro

39

geri, cari silise divizia 19 romana sa se retraga pana in sa-

tul Topraizar.

Intre divizia sarba

i diivizia romana se

produsese din

aceastà cauza un gol, care trebuia sä fie astupat de brigada

19. Aceasta va avea efectul sä ridie din nou moralul trupe-

lor romane

ziei romane), care nu mai cutezau sa intreprinda nici o ope- ratiune serioasä.

Dupà consfatuire am mers impreuna pe teren, unde am

facut o recunoastere sumara si am hotarit ceeace trebuia

facut.

Dupd recunoastere am dat ordin regimentului 63 in-

i sarbe (divizia sarba se gäsea la dreapta divi-

fanterie sä inainteze

i sä ocupe golul dintre cele 2 divizil.

Regimentul 23 infanterie a foist tinut deocamdatä in rezerva

la nand-estul satului Enge Mahale, in apropiere de care

mi-am instalat,

lerie, care fusese pus la dispozitiunea brigazii 19 pentru ace-

ste operatiuni, a primit ordin sä facä recunoasteri in vede-

rea alegerei pozitiunilor de artilerie.

i eu postul de comanda. Regimentul 3 arti-

Brigazile comandate de colonelul F

si colonelul T

fusese trimise de asemenea pe alte puncte ale frontului din

Dobrogea. Din informatiuni proprii am putut afla c brigada

colonel F

intre trupe rusesti.

se gäsea la dreapta diviziei sarbesti, intercalata

Din cele expuse precedent reese dar, ca de fapt in timpul

acela divizia 9 nu mai exista ca unitate de comandament.

LUPTA DELA AMZACEA

In dimineata zilei de 22 Septembrie s. v. 1916 am lost invitat de comandantul diviziei sarbesti la o consfatuire la

postul sau de comandä, care fusese instalat intr'o groapa

adanca Si lata de circa 4 in.

La aceastä consfatuire comandantul diviziei

sarbesti

imi spune

prin talmaci

intre altele, ca a sosit momen-

tul sa se intreprinda o actiune ofensivä energica contra

inamicului, capabila de a stimula din nou curajul trupelor

romano-sarbe, cari au fast deja informati despre sosirea

ajutoarelor.

In acest scop brigada 19 urmeaza sä atace chiar in cursul

www.dacoromanica.ro

40 =

acelei zile (22 Septembrie), in legaturd la stanga cu divizla

19 romand, iar la dreapta cu divizia sarbd, in directiunea sa-

tului Amzacea, pentru a reocupa atat inaltimile din fata sa-

tului, cat si satul, cari fusese pierdute de unitätile noastre in

cursul ultimelor lupte.

Conform planului stabilit de comun acord, trebuia Ca

artileria sa inceapa, pregätirea atacului la ora 12 din zi si

sa-.1 termine pand la ora 2, când urma sä inainteze infante-

ria la atac.

Curajul cu care bateriile romanesti au inaintat sa-si

ocupe pozitiunile si au inceput tragerea sub focul eficace al artileriei inamice, a atras admiratiunea comandantului divi-

ziei sarbesti si a intregului corp ofiteresc sarb.

Exact la ora 2 dui:A amiazi batalioanele regimentului 63

infanterie au pornit la atac.

Este de admirat avantul, cu care oamenii acestui regi-

ment, cu toata oboseala unui mars din cele mai penibile care

a durat neincetat o zi si o noapte intreagg pe o ploae cum-

plita, si aproape nemancati, au executat acest atac.

Ei nu s'au oprit decat dupa, cucerirea celor 3 linii de

transee de pe inaltimile Merazi Bair din fata satului Amza-

cea, si e probabil ca nu s'ar fi oprit nici ad, daca, sarbii dela

dreapta nu s'ar fi oprit dupa, o inaintare de circa

300-400

metri din cauza bombardamentului artileriei inamice, lasand

flancul drept al regimentului 63 descoperit.

Este adevarat insa, ca,

regimentul

9 vanatori

de la

dreapta diviziei 19 a dat un concurs din cele mai eficace pe

timpul inaintdrii, neoprindu-se decal odata cu regimentul

63 infanterie. In cursul noptii de 22/23 Septembrie inamicul apreciind

probabil situatia critica dela aripa dreapta a regimentului

63 infanterie, a incercat mai multe atacuri contra ei.

La cererea de ajutor a comandantului acestui regiment,

i-am trimis un batalion din regimentul 23, care insä gresit

orientat de calanza care a A:tacit din cauza intunericului (cu toate ca calduza fusese chiar din regimentul 63), nu a ajuns

la aripa expusa, decat aproape de ziva si s'a instalat in spa-

tele ei.

In ziva urmatoare

(23 Septembrie) am avut o discutie

furtunoasa cu comandantul diviziei sarbesti, care nu voia sa

www.dacoromanica.ro

41

admità ca sarbii lui n'au voit sau n'au putut sa inainteze

pana la terminarea atacului.

Pentru ziva de 23 Septembrie era hotarit ca atacul

st

continue mai departe Dana la ocuparea satului Amzacea, dar

din motive cunoscute s'a contramandat,

hotarandu-se ca

i anume

el sä se dea de catre trupele dela dreapta noastra

de catre ,brigada colonel F

intre cari fusese intercalatd.

In colaborare cu unitatile rusesti

Atacul acesta, executat cu o slaba, pregatire de artileri.2, fost o adevarata catastrof a. Inceput la ora 12, rusii coplesiti de bombardamentul art-

leriei inamice parasesc ranclurile si se imprastie peste camp.

a rezistat insd cu multä bravura,

contribuind in larga masura la refacerea unitatilor rusesti.

13rigada colonel F

TRIMITEREA BRIGAZII 19 SPRE MARE.

OCUPAREA SECTORULUI TATLAGEAC-PERVELI

In ziva de 24 Septembrie s. v. 1916 brigada 19 este inlo-

cuita, la Enge Mahale cu trupe rusesti

i trimisa catre Ma-

rea Neagra pe frontal Tatlageac-Perveli, uncle trebuia sã

inlocuiasca cavaleria rusk care primise o aita, destinatiune.

In noaptea de 25/26 Septernbrie ea ajunge

ocupa

sectorul, unde nu gaseste insa pe nimeni, caci cavaleria rusa spalase de Inuit putina.

Sectorul ocupat de brigada 19 avea o directiune dela N.

V. catre S. E. si se intindea dela nord-estul satului Perveli

pana la inclusiv inaltimea Sanar Tepe (sud-estul satelor Tat-

lageac) de langa Varmul Märei Negre.

Inainte de a pardsi sectorul dela Enge Mahale am mai

avut un incident cu comandantul diviziei sarbesti, din cauza

incercarii lui de a pune pe colonelul C

mentului 23 infanterie sub ordinele comandantului unei bri-

gazi din divizia sarba, care avea Insã gradul de locotent colo -

nel. I-am dedlarat scurt, cä ca roman eu nu pot admite pen-

comandantul regi-

tru nimic in lume ca un colonel roman fie el chiar simplu

comandant de regiment, mai ales cand acest colonel este si

ofiter de stat-major (colonelul Const

era ofiter de stat-

major) sa, fie pus sub ordinele unui locotenent colonel oricat

ar fi el de sarb.

www.dacoromanica.ro

42

Rezultatuff final al gestului meu a fost, ca codonelul C

a continuat sa primeasca ordine numai dela mine sau prin

mine. Cazul a fast raportat si autoritatilor superiaare ro-

mane, cari au terminat prin a-mi da dreptate.

Noul sector ocupat acum de brigada 19 infanterie avea

o desvoltare de circa 12 km.

Efectivul brigdzii, din cauza pierderilor continue sufe-

rite in luptele la cari participase aproape lath intreru,pere

dela inceputul campaniei si pana in prezent, se redusese la

mai putin de jumatate.

LUPTELE DELA TATLAGEAC-PERVELI

In noaptea de 27/28 Septembrie s. v. 1916 inamicul in-

cearca a ataca prin surprindere inlatimea Sanar Tepe dela

extremitatea sud-estica a sectorului. Aceasta inaltime, pe langd ea prezenta un spendid punct

de observatie, mai avea si proprietatea ca domina intregul

dispozitiv al apardrii in aceasta parte a sectorului.

Inamicul apreciindu-i cu multa justeta importanta, cea

clintaiu grije a dui, dupd clun se va vedea din cele ce urmeaza

a fast sa puna cat mai repede mana pe ea, necrutand pen-

tru aceasta nici un sacrificiu.

Pierderea ei pentru aparare ar fi fost

incalculabild,

fiindca nu numai linia de rezistenta, dar si miscarea rezier-

velor ar fi fost la discretia facuriffor eficace ale artileriei

inamice depe acea inaltime. 0 asemenea eventualitate ne-ar

fi silit sa retragem cu mai multi km. inapoi linia noastra

de rezistenta.

Pentru aceste motive inaltimea Sanar Tepe era cu drept

cuvant socotita ca a chee de seama a sectorului nostru, din

pastrarea careia comandantul regimentului 23 infanterie *i*i

facuse o chestiune nu numai de mare rdspundere, dar si de

onoare.

Cateva atacuri, date de inamic in rcursul noptii de 28/29

Septembrie asupra acestei inaltimi, au fast respinse de regi-

mentul 23 cu marl pierderi pentru inamic. Doua batalioane trimise in ajutor, dupa staruintele regimentului 23, ratacesc

din cauza intunericului si ajung intr'un alt punct al secto-

rului. Catre ziud cele

plecase.

2 batalioane se inapoeaza de uncle

www.dacoromanica.ro

43

In noaptea de 30/1 Octombrie inamicul continua a da.

noui atacuri asupra acestei InJtimi cu forte si mai nume-

roase. Lupta dureazd pana aproape de ziva. Datarita ajutoa-

relor sosite de astädata la timp, atacurile inamicului sunt

din nou respinse cu pierderi si mai simtitoare pentru el.

Cateva zile dupa aceasta inamicul nu mai face nici a

incercare de atac, multumindu-se sä grämädeasca in fata

noastra mune intäriri de infanterie si mai ales de artile-

rie grea.

In dupd amiaza zilei de 4 Octombrie s. v. 1916 are loc

doborirea prin bombardament a unui hidroavion inamic

care se inapoia dela Constanta unde luase clisee pe deasn-

pra frontului nostru.

Hidroavionua a fost lovit in plin de o baterie din regi-

mentul 3 artilerie si a facut imediat explozie. Bateria era comandatä de unul din cei mai bravi si inimosi ofiteri de

artilerie

tandrul locotenent Fertu

care si-a gäsit moar-

tea tot intr'o luptä din Dobrogea 1).

Explozia si apoi flacara,

care a urmat imediat dupa

explozie, a prezentat un spectacol din cele mai feerice. Hidro-

ardä chtva timp in aer, a facut

mai multe piruete si a cazut la sud-vest de satul Tatlageac

intre transeele noastre si ale inamicului.

avionul, care a continuat s

Un foc de o extrema violenta de pusti

i mitraliere se

deschide atunci atat din partea noastra cat si a inamicului,

pentru a se impiedica unii pe

altii

sä ridice resturile hidro-

avionului.

Ca sa poata fi ridicat, am dat ordin comandantului re-

gimentului 23 infanterie sa sape in timpul noptii un sant

in zigzag, pe care alfost apoi tras

i adus in transeele noastre.

In dimineata de 5 Octombrie s. v. 1916 resturile avio- nului au fast inventariate la postul de comancla al brigazii

si expediate la cartierul diviziei.

Cu resturile hidroavionului au fost trimise si diverse cli-

see cu fotografiile portului si orasului Constanta, carnetul

de bord al observatorului, un binoclu, o carte de vizita a pilo-

1) Din cauza bravurei sale acest ofiter, care era din Braila,

.ajunsese atat de popular printre soldatij, nostri, incat la fiecare bu-

buitura de tun

ii auzeai spunand:

auziti mai pe Fertu nostru

sireacu"?; sau ästa nu poate sa fie decat Fertu nostru"; sau bravo.

Fertule tata., se cunoaste ca esti dintre ai nostri".

www.dacoromanica.ro

44

tului purtand inscriptia inginer Weher, resturi omenesti car

bonizate, etc.

In dimineata aceleasi zile (5 Octombrie) inamicul, care

primise atunci ajutoare destul de numeroase si care era ho-

tarn sã ocupe cu orice pret Constanta, imgramadeste in fata

sectorului Tatlageac-Perveli marl mase de infanterie

lerie de toate calibrele.

i arti-

Muratan

La nord-vest de Perveli si anume dela satul

-pang la inclusiv satul Topriazar era sectorul diviziei 19. Aripa

stangd a acestui sector, cu osebire in jurul satului Topraizar,

a avut de suportat atacuri extrem de grele din partea ma-

rnicului.

De pe inaltimea unde-mi stabilisem postul de comandil

si observatie, se putea vedea perfect de bine, chiar cu ochil

liberi, toate pregdtirile pe cari le faceau inamicii nostri, in

vederea luptelor hotaritoare ce urma Sã dea pentru ocupa-

rea portului Constanta. Pregatirile se faceau dupd sistemul

german cu toata, meteculozitatea.

In schirnb la noi nici o contrapregätire. Un singur om,

o singura pused or mitralierd, caci de artilerie nici nu putea

fi vorba, nu se vedea sarind de nicaeri, pentru a putea inlocui

macar in parte pierderile suferite de unitatile noastre dela

inceputul campaniei. In dupd amiaza zilei de 5 Octombrie s. v. 1916 inamicul

desläntueste un atac bine nutrit de focuri de pusca, mitra-

liera si mai ales de artilerie asupra Inälimei Sanar Tepe.

Cheea de boltä a sectorului brigazii 19 infanterie, care acurn

fiind insuficient aparata (numai cu 2 plutoane infanterie

1 sectie mitraliere) este repede ocupatä de inamic. El reu-

seste tot atunci sh produca i o spärturd aproape de ,extremi-

si

tatea sud-vestica. a lacului Techirghiol.

Ocuparea atat de usoara si repede a inaltimii Sanar

Tepe s'a putut realiza datorita numai faptului, Ca noul co-

apreciind ca sectorul

brigazii 19 infanterie devenise. prea intins pentru efectivul

atat de redus al brigazii, a dat ordin ca sa se paraseasca indl-

'mandant al diviziei (colonelul H

)

timea Sanar Tepe, limitand stanga brigazii la lacul

Tat-

lageac.

La insistentele ce am facut catre comandantul diviziel

ca sã renuntie la aceastd hotarire, a refuzat, facandu-mi doar

www.dacoromanica.ro

45

concesiunea sa las acolo un post de observatie tare de 2 plu-

toane infanterie

sonalL

i o sectie mitraliere pe raspundere pe,r-

Dupa ocuparea inàlimii inamicul se grabeste, cum era

si de prevazut sä instaieze pe ea tunuri de toate calibrele,

cu care incepe sã bombardeze atat in lungul sectorului, cat

si

formatiunile din spatele lui.

Pentru umplerea golului proclus de spärtura dela sud-

vestul coadei vestice a lacului Techirghiol, mai dispunearn

de un singur batalion in rezerva comandat si el de un biet

locotenent de rezerva.

Cum nu puteam pune mult temei pe acest ofiter, care

era si tândr

i lipsit de experientä, m'am hotärit sa-1

cä-

läuzesc 'Dana la spartura pe care trebua sä o ocupe.

La distanta de circa 300-350 m. de acea spartura intal-

nese pe comandantul regimentului 63 .infanterie cu care am

o scurtä convorbire. In timpul acesta aunt rdnit la piciorul

stang de un glont ratacit idela inamic (5 Octombrie s. v. 1916,

ora 7.35 seara).

Inapoiat la postul de comanda raportez diviziei tot ce

celui bagat

Batalionul a sosit chiar in cursul acelei nopti condus de

sf

intamplase

in linie.

i Ii cer un alt batalion in locul

comandantul regimentului (locotenent-colonel P

coman-

dantul batalionului 7 vanatori mort mai tarziu in luptele

dela Tisza).

Pentru ca sä ajunga la destinatie, batalionul s'a strecu-

rat cu rnultà greutate

i bägare de seama pe la extremitatea

vestica a lacului, fiinded atat gloantele cat

i rachetele Ma-

micului ajungeau pand in lac.

In dimineata urmatoare (6 Decembrie) inamicul, care

dispune scum de forte superioare, ataca, cu ultima furie pi

intregul sector dintre Pernvli

i Tatlageac, calare pe soselele

ce duceau spre Constanta.

Acest a tac furios, ajutat in bund parte si de artileria de

pe Sanar Tepe, sileste unitätile brig62ii 19 infanterie, care

era expusa acum la invaluire, sä cedeze fortei

i sä se retragA

pand aproape de lac, cu stanga rezernata pe satul Mangea

Punar de langa, tarmul Mdrei Negre.

In seara aceea frontul brigazii 19 avea directiunea ge-

www.dacoromanica.ro

46

nerald est-vest in loc de nord-vestsud-est cum fusese la

inceput si cu lacul Techirghiol in spate la distanta numai 4-5 sute metri. Inca o mid, sfortare din partea inamicului

fie in acea seara, fie in dimineata urmatoare, si am fi cazut

eu toti prizonieri.

Cu ocaziunea luptelor din ziva de 6 Octombrie a cazut

prizonier la inamic gray ranit ranga un copac colonelul C

comandantul regimentului 23 infanterie, care luptase tot

timpul ca un bray (a decedat mai tarziu in captivitate din

cauza ranilor primite in timpul acestor lupte).

.

Am incredintat eomanda regimentului maiorului M

care era eel mai vechiu si care se distinsese de mai multe ori.

Situatia brigazii 19 infanterie ajunsese dar in seara de 6

Octombre s. v. 1916 din cele mai penibile.

Pentru a evita un astfel de desnoclamant fatal, am co-

municat situatia diviziei si am oerut ea de urgentà sa hot-a

-

rased.: sau retragerea in cursul noptii la nordul locului, sau

trimeterea de ajutoare cu cari sä incerce restabilirea situa-

tiunii.

Am repetat de cateva ori propunerea, fail ea s5, primesc

vreun raspuns. Aproape de ora 11 imi soseste in fine un rds-

puns sä nu fac nimic ci ea astept linistit ordine superioare.

Dar cum vremea se scurgea repede fara sa primesc vreun

raspuns la propunerile ce facusem, mi-am pierdut orice räb-

dare si m'am hotarit sä fac act de initiativä si sa iau o ho-

tarire pe aspundere personald.

La aoeasta a contribuit bineinteles si imprejurarea, Ca

intinderea mare a sectorului, intunerecul si lipsa oricarei le-

gaturi cu unitatile (toate legaturile telefonice fusese rupte

de bombardamentul inamic), ar fi facut dacd nu imposibila,

dar nesigura transmiterea ordinelor la unitdti.

Daca ordinul, pe caren1 asteptam de atata vreme sä so-

seasca dela divizie ar mai fi intarziat Inca 2-3 ore, risca

ca el sä nu mai poata parveni la timp unitatilor spre a

fi executat.

Trebuia dar, cat timpul mai ingaduia Inca sä tau o

hotarire si sa dau imediat ordine unitatior de executare.

Cum convingerea mea era, ca cea mai bund solutiune

spre a salva situatiunea era executarea unui atac bruscat

la baionetä cu toatä energia si repezitiunea prin surprindere,

www.dacoromanica.ro

47

deci inainte de a se lumina de ziva, pentru ca inamicul sa

nu aiba tiny sa se desmeticeasca pentru a lua contramdsuri

n'am mai asteptat nimic

cari sa zadärniceasca succesul,

si am dat ordin de executie.

ATACUL BRUSCAT DELA SUDUL LACULUI TECHIR-

GHIOL. RETRAGEREA LA NORDUL LACULUI

Ordinul de atac, expediat la ,ora 2 noaptea unitatilor, pre-

vedea in jaloane marl urmatoarele:

Maine 7 Octombrie ora 5.30 dimineata (adica cu apro-

ximativ o jumdtate de ma- inainte de a se lumina de ziva)

ambele regimente 23 si 63 infanterie având toti oamenii

in front pe o singura linie si cu baioneta la arma vor

porni la atac contra inamicului din fata lor

fara de a

trage focuri si numai in strigate puternice si repetate de

ura1).

Daca inamicul cedeaza si se retrage se va continua Ma-

intarea pand la reocuparea transeelor pierdute in ultimele

zile and toata lumea se va opri si va incepe imediat con-

solidarea transeelor.

Nimeni nu are voie sa se opreasca ori sa se retraga. Cei

cari din diferite motive nu vor mai putea inainta, trebue sa

ramana pe lac si sa moard acolo.

Comandantii de plutoane vor merge inaintea plutoa-

nelor lor pentru a antrena oamenii la inaintare. Coman-

dantii de comipanii vor supraveghea inaintarea din spa- tele companillor lor. Vor trage cu revolverele contra ori

cui ar incerca sd dea inapoi. Se va explica oamenilor, ca. dela buna reusita a aces-

tui atac depinde salvarea noastra a tutulora.

Intervalul dintre regimente nu va fi mai mare ca 20

pasi. Toate trasurile si animalele vor fi trecute imediat la

nordul lacului, insotite de conductorii strict necesari.

Comandantul brigazii 19 infanterie va urmari in per-

soand executarea tinamdu-se tot thnpul inapoia interva-

lului dintre cele 2 regimente".

Ordinul acesta expediat in cea mai mare graba unitati-

1) In legaturo. cu acest atac se va vectea si Anexa VIII, pag. 246.

www.dacoromanica.ro

48

lor a putut ajunge la trap la destinatiune, astfel cã coman-

dantii lor au avut tot timp sã ia toate masurile de executie.

Pe la 4.30 soseste in fine si mult asteptatul ordin

dela divizie. Acest ordin nu prevedea de altfel decat ceea ee

propusesem eu, adica retragerea la nordul locului.

Pentru executare am redactat bineinteles un al doilea or-

din pe care 1-am expediat prin aceeasi curieri cari tocmai

se inapoiase dela unitati.

Pentru motivele aratate mai sus insa, ordinul diviziei

fiMd sosit prea tarziu, el nu a putut ajunge la unitati decat, aproape de ora 8 dimineata, cand atacul ordonat deja ince-

puse sa se execute de mult si se desfasura in conditiuni mai

mult decat satisfacatoare pentru noi.

Intr'adevar inamicul surprins de violenta atacului nos-

tru, pe care de bunaseamä ii punea pe socoteala ajutoarelor

ce credea ea le primisem in cursul noptii, a cedat repede si

s'a retras pand dincolo de transeele ocupate de noi in seara

de 25 Septembrie.

Numai datorita acestui atac bruscat si bunei lui reusite

unitatile brigazii au putut apoi sä se retraga, in conform:-

tate cu prevederile ordinului primit de ele la ora 8 dim',

neata, la nordul locului, sä se evite astfel catastrofa unei

capitulari aproape sigure.

In adevar, fdrä spatiul obtinut prin retragerea inami-

cului sub influenta atacului fortat ar fi fost imposibil unita-

tilor, cari se gaseau cu lacul in spate la departare de 4--5

sute de metri, se executa o retragere atat de tardiv apro

batä de divizie.

Retragerea s'a efectuat cu majoritatea unitatilor pe la

extremitatea sub-vested a lacului Techirghiol

parte pe soseaua dintre lac si tarmul Marei Negre.

Misearile s'au efectuat Varä nici o greutate si in cea mai desävarsita ordine, fiindeä vrajmasul, prudent ca de obiceiu,

i cu o mica

nu a reactionat de fel. Dacd am insistat poate mai mult decat ar fi trebuit asu-

pra atacului bruscat din zorii zilei de 7 Octombrie

s.

v.

1916 la isud de lacul Techirghiol, este din cauza Ca farä acest

atac retragerea brigazii 19 infanterie la nord de lacul Techir-

ghiol, atat de tardiv aprobata de comandamentul superior,

nu s'ar mai fi putut efectua

i pentru eh el formeaza, orice

www.dacoromanica.ro

49

ar spune cei can nu au simtit fiorii acelor momente tra-

gice, cand ne gäseam cu lacul in spate si cu inamicul stand

amenintator in fata noastra, un episod de razboiu cu care

are tot

comandantul de atunci al brigazii

19 infanterie,

dreptul sa se mandreasca.

Nen' sector ocupat acum, dupa retragerea la nordul la-

cului, de Care brigada 19 infanterie se rezema cu stanga pe

extremitatea sud-vestica a lacului Techirghiol. Un detasa-

ment format dintr'un batalion de infanterie Si un divizion

de obuziere rus, a fost postat la extremitatea nord-est a la-

cului pentru a supraveghea soseaua in forma de defileu diii-

i Marea Neagra, pe unde vrajmasul avea posibilita-

tea sä se infiltreze

i sã ajungd la nordul lacului in spatele

riostru.

tre lac

LUPTA DELA URLICHIOIU

Urlichioii este o inaltime situata la nordul satului cu

acelas nume si la vest de lacul Techirghiol. Ea formeaza

coama cea mai de seama a nouei pozitiuni ocupata acum

de brigada 19 infanterie. Care nor-estul ei se gasea ridicà-

tura, pe care regimentul 10 artilerie Ii instalase bateriile.

Inapoi, pe contra panta, erau adapostite chesoanele.

Pe la ora 2 dupa. arniazi (7 Octombrie) patrulele ina-

mice incep a-si face aparitia in fata nouei noastre pozitiuni.

Ln curand unitätile lui inaintate iau contact cu postu-

rile noastre inaintate

i incet-incet lupta se angajeaza pe

tot frontul.

De data aceasta atacul vrajmasului se intindea pe un

front cu mult mai intins ea in zilele precedente

dela extremtiatea sud-vesticd a lacului Techirghiol (divi-

zia 9) pana la inclusiv satul Topraizar (divizia 19).

i anume

Atacul inamicului este cu osebire

dirijat cand asupra satului

satului, cand asupra satului Topraizar

cinate.

i prin alternantä

i inálimii Urlichioi dela nordul

i Inà1imi1or inve-

Artileria lui formidabilä, in care ,artileria de calibru

mare intra cu un procent destul de apreciabil, concentreaza

masa de proectile cand asupra satului Topraizar

(divizia

19), eand asupra satului si In1imei Urlichioi (divizia 9).

Amintri

4

www.dacoromanica.ro

50

Era un sgomot atat de infernal, incat numai cu mare

greutate puteai sä te intelegi ,cu vecinul de alaturi.

Pe masura ce inamicul aprecia, ca artileria lui a pro-

dus efecte destul de apreciabile asupra unuia sau .altuia din

obiectivele sus rnentionate da drumul valurilor de asalt de

infanterie sä inainteze la atac.

Toate incercarile lui din ziva de 7 Octombrie s. v. 1916

de a disloca unitatile noastre de ipe pozitii1e ocupate, raman

infructuoase. Unitatile au insa pierderi foarte marl.

In dimineata urmatoare (8 Octombrie) el reincepe ata-

cul cu o furie si mai salbatecd.

Valuri dupd valuri se topesc In fata rezistentei darze a

unitataor noastre, cari lupta acum la disperare.

Atacul asupra inaltimei Urlichioi intrecea orce Inchi

puire prin violenta lui. Inamicul nu cruth nici un sacrificiu.

Regimentul 10 artilerie este coplesit de proectilele arti-

leriei inamice

i scos din actiune piesa cu piesa. Chesoanele

in

sunt deasemenea demontate prin explozie si rostogolite

vale. In mai putin de 2 ore nu mai functioneaza aproape

nici o piesa de a noastra.

Pe la ora 10-10,30 dimineata mase compacte de infan- terie inamica inainteazd ca valurile Marii asupra santurilor

in cari lupta oamenii nostri aproape rostogolite de artileria

lui, cari de data aceasta lipsite complect de sprijinul artile

riei

i ne mai dispunand de nici o rezerva, sunt evacuate de

aparatorii bor.

Pe la ora 12,30 unitatile noastre sleite de oboseald si re-

duse la mai putin de un sfert din efectivele lor, sunt nevoite

sä se retraga, disputand terenul pas cu pas. Divizia 19, caie

lupta cu inamicul la dreapta noastra la Topraizar, ramaind

acum eu aripa stanga descoperita, este deasemenea nevoin

sä se retragä spre a nu fi Invdluit5.1).

Cu ocaziunea acestor lupte am putut distinge

ei'mi

fac datoria de a o mentiona aci

care comandantul unuia din batalioanele trimise de mine ca

bravura si sangele rece cu

1) Judecand dupa modal cum a actionat inamicul in acele zile

la sud si sud-vest de Constanta, se pare ca planul lui de atac a fost

urmatorul: atac principal spre Topraizar (sectorul diviziei 19) avand

ca ax de miscare soseaua nationala care duce spre Constanta; atac

secundar de flanc spre Tatlageac-Perneli (sectorul diviziei 9), iar de

aci spre flancul

retragere.

i spatele trupelor dela Topraizar pentru a le sill la

www.dacoromanica.ro

51

sa intareasca unitatille epuizate de pe inaltimea Urlichioi,

a

inaintat fara cea mai mica sovaire, sub ploaia de srapnele a

artileriei inamice in fruntea batalionului pe care-1 condu-

cea, maiorul Marasescu Matei.

In ultimul moment, cand din ,cauza epuizärei complecte

a ultirnelor noastre rezerve, eream pe punctul de a evacua

pozitia, am facut un apel disperat la comandantul diviziei

(a 9-a), pe care intamplarea Ii adusese chiar langa pos-

tal meu de comanda, sa, nu se opund la hotarirea ce

voiam sä iau, de a intrebuinta, bineinteles

pe

raspundere

proprie, o parte din regimentul 7 vanatori, care tot timpul

acela statuse impasibil in spatele nostru la departare de nu-

mai 2000-2500 m., dar care s'a opus formal pretextand, cà

dansul nu poate tolera intrebuintarea unei unitati care nu-i

apartine.

Intrebuintarea acelei unitäti, in acel moment acut de

criza, ar fi contribuit cu multä certitudine s. schimbe, cel

putin pentru moment, situatiunea in favoarea noasträ in

acea parte a frontullui, unde totul a depins de un singur fir

de par.

RETRAGEREA SPRE CONSTANTA.

OCUPAREA POZITIEI DE LA HASSIDULUC

Dupd evacuarea pozitiei de la Urlichiot-Perveli brigada

19 a continuat sa se retraga spre Constanta, traversand lu-

crarile dela Agigea, can fusese lucrate pe timpul neutra-

litätii.

Nu ,cunosc motivele can au facut, ca aceste lucrari sA

nu fie defel utilizate de trupe in timpui retragerei.

Eereau cu toate acestea lucfaxi serioase, can dupd pareii

autorizate ar fi putut servi foarte bine, in orce caz cu mult

mai bine decat campia netedd aproape plana, dela sud-est de

satul Cuzgun i decat glacikul dela Hassiduluc, cari nu aveau

pe ele nici un fel de lucrari si care nu au fost de nici un folos.

In seara de 8/9 Octombrie brigada primeste

ordin

ocupe creasta micelor ondulatiuni de teren dela nordul

si

si

nord-estul satului Hassiduluc (sud-vest de orasul Constanta)

inlocuind asa-zisa cavalerie rusk care urma sa primeasca o

altä destinatiune.

www.dacoromanica.ro

52

Trebue explicat, ca. aceste ondulatiuni ereau lipsite de

orce comandament fata de terenul inconjurator,

prezenta mai mult aspectul unei campii

putin inclinatd spre sud.

netede

astfel

cd

si

plane

Trebue Inca addogat, cd unitdtile intrand pe pozitiune,

nu a gasit nici urmd de cavalerie rusd, fiincled dupa obiceiul

rusesc aceastd cavalerie spdlase de mult putina. In ziva de 9 Noembrie, cu putin inainte de a se crdpa de

ziud, se prezintd la mine locotenentul colonel M

comandan-

tul regimentului 63 infanterie spre a ma ruga sa-1 inlocuesc pentru ziva aceea la comanda regimentului, fiincicd se sim-

tea complet epuizat.

Cum in timpul acela nu mai dispuneam de nici un ofiter

superior cu care sa-1 inlocuesc, 1-am rugat sal pdstreze tot el

comanda pand seara, cand speram sd-i pot gasi un inlocui-

tor. Ofiterul s'a depdrtat clkinand din cap si abia tinandu-

se pe picioare.

Seara mi s'a raportat, cä cdzuse ranit prizonier in mai-

nile vrdjmasului.

Era un ofiter de elita, bray, constiincios si cu un curaj

care ar fi putut servi ca model la multi ofiteri tineri, cari nu

aveau familie si copii ca el.

Unul din copiii lui (locotenent de artilerie), care-si fd-

cuse studiile in Germania, se afla pe front, in Transilvania.

ACTIUNEA DELA HASSIDULUC.

EVACUAREA ORASULUI CONSTANTA.