Sunteți pe pagina 1din 370

ASEZAMANTUL CULTURAL

4rrr7 Nr"

ION C. BRATIANU

VII

ww,

DOCUMENTE INEDITE

PRIVITOARE LA

ISTORIA TRANSILVANIEI

IN1RE 1848 -1859

DIN ACTELE ARIIIVEI DE STAT A MINISTERULUI

DE IN I ERNE SI JUSTITIE _DELA VIENA

PUBLICATE DE

MIHAIL POPESCU

CARTEA ROMANEASCA". BUCLIREVI

1 9 2 9

www.digibuc.ro

ASEZAMANTUL CULTURAL

,

ION C. BRATIANU

VII

DOCUMENTE INEDITE

PRIVITOARE LA

ISTORIA TRANSILVANIEI

INTRE 1848- 1859

DIN ACTETE-ARHIVEI DE STAT A MINISTERULUI

DE INTERNE $1 JUSTITIE DELA V1ENA

PUBLICATE DE

MIHAIL POPESCU

CARTEA ROMANEASCA", BUCURE$11

1 9 2 9

www.digibuc.ro

INTRODUCERE

MISCAREA DIN 1048 IN TRANSILVANIA

In Austria, mi§carea revolutionall Incepu In luna Martie,

mai Intâiu la Viena, unde

bolnä'viciosul

Imp'ärat Ferdi-

nand I-iu fu constrâns sä fagáduiascä :

Constitutie,

desfintarea

cenzurei,

libertatea presei,

pre-

.cum §i demiterea cancelarului Metternich, simbolul absolu-

tismului.

Vestea acestui succes fa'spândindu-se apoi In intreaga

natiuni, Un-

monarhie habsburgia., destul de bogátä In

gurii, mai Intaiu la Pojon (Presburg), unde era Intrunitá dieta

Ineä din anul trecut, mai apoi la Buda, In urma mai multor

Intruniri, hotärIrä In ziva de 15 Martie, dupä ce strigaserà

leit motivul"

revolutiei

fraternitate

toarele :

i egalitate

celei mari franceze libertate,

sä cearä de la Impärat urmä-

Guvern national, responsabil ;

desfiintarea

censurei,

li-

bertatea presei ; Intrunirea unui parlament anual cu re-

prezentare proportional:a" ;

chemarea soklatilor unguri din

monarhie In Ungaria §i trecerea kr In timp de pace sub co-

manda ministrului ungur

de

resort ;

liberarea diferitilor

.condamnati politici ;

bancä nationala ;

egalitatea

tuturor

 

lii

www.digibuc.ro

cetätenilor inaintea legilor ; Curti cu jurati ; gardä nationalä

libertate religioasä ; liberLatea invätämântului

de toate, unirea Transilvaniei cu Ungaria.

i, mai presus-

Idei frumoase pentru acea epocä, dacil Unguri si conducä-

torii lor ar fi Inteles sä le acorde la rându-le celorlalte na%iona--

Iitài

din fosta stäpânire a sfântului Stefan I

Dieta de la Presburg, prin vocea lui Kossuth care, dupà

spusa lui Szechenyi, avea sä aduc5, poporul unguresc mnteo

situatie atât de rea incât nici Dumnezeu singur sä nu fie 'in

stare s5.-1 scape" 1), aprobä cele expuse mai sus, stäruind din

räsputeri pentru infiintarea gärzei nationale In fiecare oras,

din garda na tionalà trebuind sä fac51 'parte toti oräsenii cu

drept de vot, MI% deosebire de nationalitate. Garda nationalä

trebuia sä presteze jurämânt de Credintä pe constitutia OHL

Dieta care alesese ca palatin al Ungariei pe arhiducele stefan, fiul räposatului arhiduce Iosif, mai spera ca, prin

mijlocirea acestuia, sä poatà obtine

i alte avantagii politice

tinzând, In mod tacit, prin inclinarea fractiunei condusä de

Kossuth, la deslipirea de Austria.

O delegatiune compusä din aproape 300 de deputati plecá

la Viena sub conducerea palatinului stefan si a lui Ludovic

Kossuth, ca sä expung aceste dorinti Impäratului

ruiascii pentru aprobarea lor.

i sä stä:

Ferdinand, impreunä cu cancelarul säu, surprins de impre-

jurArile grele In cari se gäsea chiar orasul capitalà, constrâns

Intrucâtva si de palatin, aprob6 mai mult cu sila cererile

Ungurilor, instircinând cu formarea primului cabinet inde-

pendent pe Battyanyi 2).

1) .Friederich

Teutsch:

Geschichte der

Siebenbürgen

Sachsen für

das

sächsische Volk : Band III. pag. 207 si urmAtoarele. Hermannstadt 1910.

2) Primul cabinet independent era astfel compus : presedinte, Battyanyi ;

interne, Szemeri ; externe, Esterhazy : finante, L Kossuth ; comert, St. Szeche-

nyi ; räsboiul, Meszoros ; instructia, Eötvös ; agricultura,. Klauzal ; justipe, Deik.

In acest cabinet erau douA curente, unul reprezentat prin Szechenyi internee-

torul ungurismului modern" si altul prin L. Kossuth. Primul dorea o Ungarie-

puternicA sub scutul Habsburgilor, al doilea o Ungarie puternicil independentl.

de Austria. Ambii doreau o Ungarie puternicA ridicatä pe ruina celorlalte.

nationalitAll.

IV

www.digibuc.ro

Impäratul, neconvenindu-i intru toate cererile Ungurilor, in speranta unor vremuri mai prielnice pentru modificarea

acestora, in special in ceia ce privia minister national la rilsboiu

§i finante precum si la externe si nu mai putin îi

chestiunea

chemArei militiei unguresti si trecerea ei sub comanda minis-

trului national de rAsboiu, pentru temporizare si in acelas

timp pentru a putea criptita ajutorul cabinetului imperial,

puse conditia ca dorit4ele Ungurilor srt fie aprobate si de parlamentul imperiului, sub pretext de a se da aprobiirei o

mai mare putere

i baze legale si constitutionale.

De aceia parlamentul imperiului, ca o urmare a dorintei

imperiale, in sedinta solemnrt dia 11 Aprilie, hotrtri, priVitor

la implinirea cererilor unguresti

silvaniei cu Ungaria, urmrttoarele :

i in special la Unirea Tran-

Se aprobA unirea desâvarsità a Transilvaniei cu Ungaria,

sub un singur guvern, pen tructi aceasta este cerutà de Infrä-

tirea

i unirea popoarelor conlocuitoare (sic), precum si de ne-

-cesitatea prezentà a reprezentArii neamurilor acestor dourt

pe bazrt de egalitate (sic), in primul parlament" 1).

In primul parlament al Ungariei unitä cu Transivania, se

hotruise celei din urmrt 69 de manda Le ce aveau srt fie inpArtite

la cele pa tru na tionalit5 ti conlocuitoare (Unguri, Secui, Sasi

Români), duprt normele stabilite de crttre conducâtorii

de la Buda. Singuri Românii aveau sr' primeascA cele mai

-putine mandate, desi ei erau adevrtratii stApâni ai Wei si In acelas limp cei mai numerosi. Se mai cerea apoi ea toti

deputatii sii cunoased limba ungari, singura admisâ in toate

actele oficiale si in discutiile parlamentare. Dacrt mai adàu-

gim

censul cerut alegitorilor

i aleilor, putem vedea

indati câte mandate ar fi primit Românii, din cele 69.

1) Da die Einheit der Nation und die Rechtsgleidiheit die vollständige

Vereinigung des zur ungarische Krone gehörigen Siebenbürgens mit Ungarn

unter ,einer Regierung au! Vollkommener Rechtsgrundlage eFheischen, die

Ereignisse der Gegenwart aber die Vertretung dieser beider Schwästerländen

4sic) auf den nechsten Landtag dringend gebieten, sowird zum Gelinge dieser Zwecke beschlossen" Teutsch. op cit. pag. 210.

www.digibuc.ro

V

Rilmânea deci ca Ungurii s primeasca cele mai multe man-,

date, pe urmä Secuii, Sasii si la urmä, Românii.

In felul acesta intelegeau conducAtorii Ungurilor s

aplice

frumoasele idei ale epocei revolutionare.

Parlamentul imperiului, când aprobase unirea, pusese insä

conditiunea sine qua non" ca aceasta sä fie cerutá si de dieta

Transilvaniei ce obicinuia sä se intruneascá la Cluj, capitala

de pe atunci a provinciei

i centru eminamente unguresc.

Asa c

guvernul responsabil, de sub presidentia lui Battya-

intre

i cu

nyi, trebuia- sä se foloseascA de toate mijloacele ca s

in legAturä atät cu membrii comisiunei fostei diete, cAt

aceia ai dietei ce avea sà se intrunreascä special pentru cererea

-Unirei. 1)

Tot acest guvern mai trebuia sä pregäteascA, pentru pri-

mul parlament national ce avea sä se intruneascA la Buda,

toate legile necesare cerute de inprejurärile

momentului

solemn

ratificarea pronuntärei definitive in chestia unirei

hotärità de dieta de la Cluj,

In Paragraful 6 al legei de recunoastere din partea parla-

mentului imperial in chestiunea unirei se mai spuneau urma-

toarele :

Hotärirea dietei transilvänene, atât in chestiunea regalului

cât si a reprezentärii popoarelor conlocuitoare, atârnrt de hon.-

rirea acestei diete, care va rämâne in vigoare nurnai Oat la

intrunirea primului parlament national din capitala Ungariei,

a cArui primä grijä avea sä fie tratarea

i solutionarea tuturor

chestiunilor privitoare la

interesul Transilvaniei" 2)

1) Es wird dem verantwortlichen Ministerium zur Pilicht gemacht, alle

möglichen gesetzlichen Mittel anzuwenden, um sich sowohl mit der von dem

verilossenen Landtag Siebentürgens zu diesem Zweck ernannten Kommission

ah auch mit dem in Siebenbörgen jeher abzuwaltenden Landtag selbst in

Verhandlung zu setzen ; auf jeden Fall aber sowohl die zur vollständigen

Durchführung der Union erforderlichen Schritte zu thun, als auch in dieser

Angelégepheit dem nächsten Landtage

Grundsatz ausgesprochen wird" Teutsch

unterbreiten, wobei als leitender

erschöpfende Gesezvorschläge zu

opul cit. pag. 210.

' 2) Die Obige Anordung wird sobald in betreff der Regalisten, als auch der Volksvertreter von der Einwilligung des dem nfichst einzuberufenen sieben-

VI

www.digibuc.ro

Parlamentul imperinlui a§a dar eautä sA atenueze aprobarea

silitA a cererior ungure§ti din partea impAratului, dând din

partea lui numai o aprobare In principiu, pe când cea de fapt

rämânea sä depindA de pronuntarea popoarelor conlocui-

toare din Transilvania, ca unele ce aveau sA hotärascA despre

soarta §i propriul lor viitor.

Din aceastA pricinä privirile conduatorilor de la Buda,

precum §i ale acelora de la Viena

In majoritate du§mani

ai unirei , se indreaptA spre Transilvania unde avea sä se

consfinteascA ceeace se ceruse la Presburg §i Buda §i ceea-

ce se aprobase pe jumAtate la Viena.

Lupta pentru §i contra unirei avea sä se desfA§oare pe câm-

piile Transilvaniei, prin Valle Carpatilor §i ale Muntilor apuseni.

In Transilvania vestea mi§cArilor nationale din ora§ele mari ale Europei apusene sosi ceva mai tArziu, la fnceput

&And impresia de a nu fi fost observate.

Aici Sa§ii i§i vedeau lini§titi de muncil având privirile In-

dreptate spre Viena ;

Secuii §i Ungurii priveau spre Pres-

burg §i Buda ; iar Românii spre sudul §i rAsäritul Carpatilor,

unde fratii

din Tara-RomâneascA §i Moldova incepuserk

mi§carea nationalA, unii vroind sA loveascA In Ru§i prin In-

lAturarea regulamentului organic,

InlAturarea lui Mihai Sturza. De Indatil ce vestea aprobärei unirei din partea impAratului

se rAspAndi §i aici, natiunile conlocuitoare incepurä sä se

agite ; Secuii §i Ungurii, beti de veselie pentru márirea statu-

lui unuguresc ; Sa§ii §i Românii, plMi de ingrijorare.

Cu eAt conducAtorii unguri de la Buda lucrau cu mai

multA stäruintä pentru convocarea dietei ce avea sA aibà

cu atAt

mai mult Sa§ii §i Românii se Ingrijorau.

altii,

tot In aceia§i, prin

cuvânt hotArItor asupra situatii

cererea unirei

Dieta avea sä hotArascä chestiunea vietii ca popor atdt

pentru Sa§i, cat §i pentru Români. Unirea pentru Unguri §i

bürgischen Landtags abhängig gemacht und ersteckt sich bloss

nächsten ungarischen Reichstag als dann wird die Regelung der Vertretung

auf den

der Interessen Siebenbiirgens eine Aufgabe der vereinigten Gegezgebung sei"

Teutsch, op. citat pag. 211.

www.digibuc.ro

vII

Secui insemna reinviere §i intkire nationalrt, iar pentru Sai

si Romani, peire §i distrugere nationani.

Deaceea Secuii §i Ungurii puteau sí strige: tot individul

sti fie om §i maghiar" precum §i. Unirea sau moartea", iar

priveascA in toate

pthtile cAutand liman de mântuire.

Nici se putea o situatie mai criticrt pentru Sa§i §i Romani

deck aceasta, cAci dacá sub suprematia austriadi fuseserá

lAsati in pace din punct de vedere national, de acum Ungurii

Sa§ii §i Românii, prin§i Mil de veste, s

cereau plámádirea §i

Ungaria §i .prin aceasta na§terea unei na tiuni ungure§ti a-

totputernicä. De acum inainte n'avea sá mai fie Roman, Sas,

sau altrt nationalitate, ci numai Unguri in tará ungureasert. Un singur neam, o singurä

dospirea tuturor nationaliatilor

din

Situatia aceasta era cu atilt mai grea cu cat din primul

guvern national frtceau parte atât St. Szechenyi cat §i L.

Kossuth 2), ambii corifei ai ungurismului modern" §i oameni

de actiune panit la moarte.

A§a crt ingrijorarea lor era deplin indrepatitá, cäci li se

spunea : Natia ungureascá va dárui locuitorilor -01.6 dreptul

cel prea frumos al ungurirei, acesta ins6 Il vor arui numai

acelora care vor fi instare a se unguri, cari vor tine de natiune

si se vor contopi cu aceasta".

Pe când Românii §i Sa§ii se grtseau in aceastà incurcrtturá, ea o licArire li se indica drumul de cRre Slavi, cari se grtseau

in aceia§ situatie.

1) In privinla situatiei de atunci din Transilvania se pot cerceta gazetele

timpului atAt cele streine : unguresti

i cele romAnesti ca : Ga-

zeta Transilvaniei", a lui Barit ; pre cum si organul lurninArei, a lui Cipariu

i deasemenea, Foaia pentru

schimbat de la 3 Maiu 1848 In organul national ;

minte inirnA si literaturA tot a lui Gh. Barit.

2) Caracterizarea lui Ludovic Kossuth este admirabil tàcutà de Nicolae

BAlcescu in Amintiri din Pribegie. Aid el spune lui Ion Ghika Kosuth este

bun demagog, dar spun, n'are capacitate de orn de stat" sau Kossuth a car-

i mai mult cd nici odatil un demagog nu

malt slab si rAu, el mi-a dovedit

poate II Un orn de stat.

i sAsesti, cat

Deviza lui Kossuth era :

altar gi a Romdnilor.

Unirea Transilvaniei cu. Ungaria, ungurirea Sia-

VIII

www.digibuc.ro

Acestia avuril norncul ca tocmai In aceste vrernuri triste si

li se numeasc5 ban marele patriot, colonelul Ielacici,

care

chiar de la Inceput a inteles s5 se punil In serviciul

cona-

-ponalilor sili, spunând cil Intelege sA lucreie cu Ungurii si

guvernul acestora pe picior de egalitate de la neam la neam.

El spuse rilspicat c5, desi nu recunoaste noul guvern unguresc

.(a lui Battyanyi), totusi, dat& fiind 1eg5tura sträveche a neamu7-

Jui sAu cu coroana Sfântului Stefan, intelege s5 lucreze astfel

ca, Intre natiunea slav5 si cea ungureascii, s5 se stabi1easc5

spiritul libert5tii si egalintii In asa fel ca acesta sií cores-

pund5 demnitAtii unei natiuni libere si viteze. Declara pa lui Ielacici a fost Insusit5 apoi si de Sarbii din

Banat, condusi de mitropolitul Raiacici.

Mitropolitul sârb, observând cii interesul Slavilor este co-

mun cu al Românilor, adres5 acestora o proclamatie In care

le spune :

A sunat ceasul libertiltii, egalitgii si al fr5tii". Suferin-

tele Românilor, fiind comune cu ale Sarbilor de multe veacuri,

ii salut5 pe Romani fr5teste. Tuturor natiunilor ce trilesc

snb coroana Sfântului Stefan, s5pându-li-se o groap5 mare

-si groasnicA deasupra cAreia s'a ridicat lespedea st5pâniresi

maghiarismului, natiunele trebue sil

se opun5, cAci toate

trebue sri fie libere, precum top oamenii trebue s5 fie liberi,

cAci asa este vrerea celui Atotputernic. Noi vrem sä fim

uniti cu Dalrna pa, Slavonia, Croatia, toti Slavii de sub co-

roana Sfântului

Stefan sä formeze un singur m5nunchiu.

Facefi §i voi, I rafilor Romeini, la fel, ca sti dovedifi Cci avefi

-con0iinfa liberleifii, egalildfii §i fralernildfii §i sei dovedifi al

_suntefi vrednici de a li nafiune mare romeineascd. Unifi-vii cu noi, cad vrern sti fill egalii no5tri, sei fim f raft.

Aceastä sugestie puternic5 a influentat mult asupra ho-

tildrii Românilor, cu toate cil cei din Banat urau pe Sarbi si

se temeau de suprematia mitropolitului sârbesc.

0 altà sugestie a mai lucrat In aceastá directie asupra Ro- manilor si anume din partea Sasilor.

.

A.cestia, desi prtreau a fi nedecisi, privirile fiindu-le Indrep-

late In doua directii : unirea de o parte si. amenintarea din

www.digibuc.ro

IX

partea Românilor in asezarile cu populatie amestecatá ro-

'nano-sag, de alta. In cele din urmg, fac concesiuni mari

Românilor, dându-le voe sá ocupe slujbe si sA intre in bresle ;

iar impotriva unirei se pronuntarà indirect prin petitia 'Main-

tatá In unna adunkii din 27 Martie la

Sibiu, impilratului,

prin care

'inperiale.

declarará

cd sunt

§i rennein credincioqi

coroand

La aceste douà sugestii se mai adougA apoi a treia, pornitil

din partea Ungurilor din Transilvania.

Ungurii, la rândul, lor In dorinta de a se implini eat mai

repede Unirea, incepurä sa.' facá intruniri si banchete publice

in toate orasele din Transilvania, la Cluj ca si la Turda, la

Aiud ca si la Deva si Gherla. La toate aceste Intruniri si ban-

ehete se cerea inteun glas : convocarea cat mai In gralA a dietei transilvilnene, pentru ca sá se cearä unirea. Gazetele-

unguresti erau pline de articole violente impotriva celor ce

erau contra unirei si nu spuneau nimic mai mult decât : cine

nu voe5le unirea, trebue .96 fie spänzurat!

Atmosfera politicA in Transilvania era incárcata si nu se

asteapta cleat o micá miscare, ca furtuna sä se deslántue inso-

tità de tunete si trásnete, Meat sá se cutremure tot pamântul

cuprins intre Tisa si Carpati.

Românii, cari Oreau nedecisi la inceput, in urma actiunei

päturei intelectuale, incepurá sá se miste si ei la randu-le,.

indemnati de o proclamatiune räspanditil In manuscrise in care se spunea clar :

Nici o unire cu Ungurii, peincl nu vor trata cu Ronbinii

ca nafiwie liberd". 1)

Aceasta fu lozinca, calauzitoare a Românilor inainte de

inceputul si In timpul miscárii.

Dup6 cum filceau Sasii si Ungurii, Românii hotárirá sa se

Intruneascá si ei pentru ca sa se sfatueasca' in privinta unirii,

mai ales ca dieta fusese stabilitä pentru sfarsitul lunei Mai

Conduatorii Romanilor plánuirá prima Intrunire pentru

1) lranyi et L. Chassin: Histoire politique de la revol. de Hong. part. I.

pag. 295.

-X

www.digibuc.ro

16 Aprilie (Duminica Tornei), dar aceasta data, nefiindu-le aprobata, amanara Intrunirea pentru 3 Maiu st. v. Locul în-

trunirii

uniti ; de data aceasta Românii se prezentau fug ca natiune,

nu confesiune.

fu stabilit la Blaj, centrul cultural al Românilor

Adunarea din 16 Aprilie a fost mai mica, cea din 3 Maiu

i s'a desfasurat In liniste perfecta, lucru

a fost grandioas

marturisit si de vrajmasi, Românii dând dovada ca sunt o

natie hotaritä. Numarul participantilor sub presidentia celor

doi Episcopi

unit si ortodox

a fost peste 40.000 1).

In urma desbaterilor ce tinura mai multe zile, adunarea

vota :

Natiunea se declaril

desinestatatoare

si parte integranta

a Statului. Se mai ceru : disfiintarea iobagiei, libertatea In-

trunurilor,

ridicarea

censurii,

jurati,

gillor

i egalitate la plata darilor

desfiintarea

privilo-

Se mai hotari apoi trimiterea unei delegatiuni de 30 de-

ersoane la Impärat, alta de 100 persoane la dieta ce avea

sa se Intruneasca la Cluj, precum si alcatuirea unei cornisiuni

permanente la Sibiu, compusa din 12 persoane 2).

Delegatiunea ce trebuia sa mearga la 1mparat precum

comisia permanenta de la Sibiu aveau ca presedinte pe

iar delegatia ce avea sä mearga la dietä era pusa sub

presedentia lui Lemeny 3). Drumul Românilor fu asadar stabilit si de la el nu se putea face nici cea mai mica abatere.

Comandamentul general al Transilvaniei

trimis repre-

zentanti la aceste doua adunari, pentru ca sa asculte consfa-

tuirile

i sá cunoasca hotárîrile, spre a le putea face cunoscute

la centru.

Delegatiunile Românilor n'au lost ascultate nicilieri. La

1) Presedintii furl( epicopii, vicepresedintii : Simion Bárnut, Gh. Barit, Se-

cretarii : Tim. Cipariu, Ion Popasu, A. T.Laurian, Dumitru Boeru, lacob Bologa,.

Paul Dunca, Gh. Anghel, Ion Bob, Petru Maniu si Ion Bran, Vezi Gazeta

.Tra

. 2) D. Iranyi et L. Chassin. op. cit. part. I-ia pag. 303 si 305.

3) Gazeta Transilvardei."

www.digibuc.ro

XI

Buda li s'a räspuns crt unirea este un fapt inplinit, cä Ro-

mânii din Transilvania §i Banat se vor bucura in viitor do

drepturi politice, dar numai in calitate de Unguri, spuindu-li-se

cä in tot cuprinsul regatului ungur nu existä decât o singurä

natiune, cea ungureasei, iar cei ce nu vor sä recunoascrt

aceastä stare de lucruri vor fi tratati ca rebeli".

In orbirea lor nationaltt, Ungurii n'au voit si desfiinteze

nici o mäsurá veche de asuprire §i de desconsiderare luatrt

inpotriva Românilor §i a preotilor de religie ortodoxä, sub

cuvAnt crt prin acest fap t s'ar necinsti memoria strärno§ilor".

Prin urmare nu se putea a§tepta nimic bun pentru indrepta-

Tea situatiei din partea Ungurilor, democrati numai pentru

neamul lor. Nu rämânea sä hotäraseä decâ t numai calea

.armelor, cum s'a §i intâmplat ; altfel, neamul românesc ar fi

urmat sà terieascä mai departe sub greutätile trecutului,

In plus fiind supu§i §i desnationalizArii §i

unguresc.

topirii in neamul

In Transilvania, fiind cu drepturi politice numai trei na-

tiuni (Ungurii, Secuii §i Sa§ii), Românii erau

trecuti sub numele de celelalte nationalitäti conlocuitoare".

Nu rämânea Românilor cleat sà trrteasei dupà prescriptiu-

nile diferitelor leginiri ungure§ti cari spuneau : Natiunea

tolerati

§i

românä, in aceastä tarrt, a fost toleratä in interesul public (sic),

deci nu trebue tinutrt socotealà de felul lor de traiu" ; Românii nu merità ceva mai bun, din pricina purtärilor, a§a cä trebuesc

-supu§i la

dijma vinului, grAului, legurnelor, oilor, porcilor

§i a stupilor de albine" ; Vagabonzii refractari vor fi pedep-

siti cu o amendrt de 20 fl. ; dacA sunt Romani, atunci vor fi

surghiuniti" ; Românilor le este interzis sub,

cea mai mare

pecleapsà, portul armelor ca :

sabie, spadà, baston de fier,

pu§cä, pistol etc

,

precum §i haine §i pantaloni din §tofii,

ghete §i capelä in valoare de un florin §i, in acela§ Limp, crt-

ma§ä din pânzä finä".

1) Diaetae sive rectius

Comitia Transylvanica. cap. V. parag. 20. Sunt

inter toleratas etiam nationes valahcs praesertim, qui omnium in Transylval

nla habitant numerosissimi, paucim saltem nobiles qui jure comitiorum gau-

dent, sed non qua tales verum hi in gremio Ungaricae nationis censuntur".

XII

www.digibuc.ro

Nedreptatea ce se fAcea Românilor de a nu se bucura de

drepturi politice si a nu participa In dieta Ora era strigil-

toare la cer, cu atät mai mult cu cät ei formau doug treirni

din populatie, pe când ceilalti : Unguri, Secui, Sasi, Evrei,.

Armeni etc., deabia o treime.

Din aceastg cauzg unirea votatä cu forta n'a durat decât

in iluziile Ungurilor, cgci Românii n'au voit s'o recuuoascg.

si au cgutat sg nape de ea, dupg cum Ungurii vroiau sg scape

de sub Austria. In dieta intrunitä la Cluj, ca sä se pronunte in chestiunca

unirii, Românii, reprezentati prin episcopul Lemeny, proto-

popul C. Papfalvi si Al. Bohgtel. nici n'au putut sg vorbeascg,

cgci, deschizAndu-se sedinta, dupg cuvântarea presedintelui

pronuntându-se

doar

cuvântul

Unire, multimea

incepu

sg ovationeze, publicul ng.vgli in salg si-i ridicarg pe toti pe

sus, in urale de veselie.

Acelas lucru au pgtit

i deputatii Sasilor.

Asa eä Unirea a fost votatg nu de dietg, ci de populatia

sträzilor.

Ca orice lucru fAcut In pripg, Unirea dorità de Buda si ec-

ru-LA de la Cluj n'a avut nici o tgrie.

Românii,

aii, ca de altfel

i Slavii, vgzând cg nu pot sta

de vorbg cu Conducgtorii Ungurilor, cgrora li se pgrea cg s'a deschis raiul, au pornit la arme.

S'a omorit lume nevinovatá deoparte si de alta, s'au ars

sate si asezgri de veacuri, s'au pârjolit holdele ; Ungurii la

un moment sunt stäpâni in Transilvania, dar armatele rusesti,

chemate In a jutor, restabilesc ordinea, Ungurii sunt adusi

la realitate, iar condueätorii lor, parte inpuscati, parte s'au

rgspândit in intreaga Europg, In special la Paris, unde au

inceput prin presä o campanie violentg impotriva absolutis-

mului austriac si a Românilor.

Acestor atacuri le ráspunserg refugiatii politici din Tara*-

Româneaseä, In frunte cu Dumitru Brätianu. Acesta era per-

1) In jurnalul La Presse" din 13 Julie 1851 s'a publicat o statisticli- a Un-

gariei din care se ¡ilia ca In Ungaria erau 7864262 locuitori, dintre cari 3749663

Unguri, iar 4117600 Romani

i

Slavi.

www.digibuc.ro

xir

'feet cunoscAtor al chestiunei, cAci fusese trimis la Buda de

catre guvernul revolutionar din Bucure§ti, ca sA impace pe

Unguri cu Românii, dar nu reu§i din pricina trufiei ungure§ti,

care nu vrea sA recunoascA o altA natie in Ungaria nouä decât

natia ungureascä.

DacA nu s'ar fi opus unirii, fàrà nici o conditie, Românii ar

avut aceia§ soartà ca§i inainte de 1848, in plus dupä aceastà

-datà ar fi trebuit s6 renunte definitiv la nationalitate ; nu-§i

-creiau dupä 1848 cleat singuri peirea lor ca natiune.

Deaceea Românii, inteun suflet strâmi la olaltà, s'au orga-

nizat dupä metoda romanA cu tribuni, centurioni, decurioni

-etc. §i au pornit la luptà pe viatà §i moarte.

Datoritä vitejiei §i rezistentei dârze, ei au reu§it srt se men-

-VI-a pe culmile Muntilor Apuseni §i s'a sfarme de piscul a-

, cestor munti, odatà cu furia ungureascii, mândria §i planurile

de desnationalizare ale patriotilor Unguri de la Buda.

Au fost pentru Români zile grele §i de restri§te, dar in acela§

timp §i fapte de arme demne de vitejia fratilor din Princi-

patele Române.

Transilvania a fost rAscolitil §i pustiità de hoardele ungure§ti

,conduse de Bem : trupele austriece §i legiunile sAse§ti s'au .retras inaintea puhoiului unguresc, gäsindu-§i scApare pe pà-

nantul binecuvântat al Tärii-Române§ti ;

români, condu§i de Avram Iancu, regele Motilor, au stat

Insà neclintiti pe pozitie, in mo§ia Motilor neindräsnind ssä

vitejii legionari

-calce picior de Ungur.

Din rândul luptätorilor români n'a lipsit, ca deobiceiu,

nici preotimea, imbàrbsätând pe viteji cu vorba §i cu lap ta ;

numele tribunului

popa Balint §i a lui popa Bucur

este

va rilmâne strâns legat de mi§carea de libertate, fed-tie §i

egalitate din 1848. 1)

1) Pentru cine se intereseazk de felul de organizare al Românilor condusi

.de Avram Iancu precum si de localitätile

i numele tribunilor, se rccomanda

lucrarea de popularizare a D-lui prof. univ. Dr. Silviu Dragomir Avram

Iancu" publicatil de Casa 5coa1elor. Bucuresti 1924, publicatie de valoare,

InsotitA si de portretele tribunilor dupa originalul fficut de

bine studiatii,

Barbu Iscovescu In 1848.

XIV

www.digibuc.ro

Dupä potolirea alscoalei, prin ajutorul trupelor rusesti ce

se gbeau in Tara-Româneasck Románii, urmand exemplul

Sasilor, au trimis si ei o delegatie la Viena, ca s

ia contact en

guvernul austriac si

expura situatia Romänilor din Tran-

silvania, aràtând jertfele fäcute pentru Austria si s cearg im-

plinirea fägriduelelor fAcute acestora in timpul rAscoalei.

Delegatia româneascA, in fruntea direia se gAsea inimosul

diplomat, Andrei

A. T. Laurian §i mai apoi si tribunii Balint

aguna

insotit de Gheorghe Barit,

i Avram Iancu,

s'a mai prezentat si tân'grului impArat Franz Iosef

stabilise re§edinta la Olmütz. Imp5ratului, prin mai multe

petitii, unele isaite numai de Andrei *aguna, Românii din

delegatie i-au argtat jertfele fAcute pentru tron si dinastie,

cerându-i ca sä dea porundi guvernului sàu ca acesta s

seam6 dorintele Românilor la alcätuirea constitutiei imperiului.

in in

Arhivele vieneze sunt pline cu petitiile Românilor trimisi

in delegatie si in special cu ale episcopului *aguna, care a

desfil§urat cea mai mare activitate si iscusintä pentru reusita

cauzei românesti.

Odan cu Românii ardeleni au mai trimis deputati la Viena,

pentru aceea§ izbândà a cauzei românesti si Românii din Banat,

eondusi de patriotul Patriciu Popescu, Basilius Stoian, fratii

i altii, cerând la rându-le unirea cu fratii din Tran-

Mociony

silvania §i stabilirea pe acelas picior de egalitate in fata le-

gilor, ca si celelalte nationalitäti conlocuitoare.

Episcopul ortodox, Andrei Saguna, care ischleste dedesub-

tul petitiilor ca deputat al intregului neam românesc din

fntreaga Monarhie austriacr, are curajul, spre a dovedi ma-

joritatea Românilor, sä inainteze o statistica a tinuturilor

numite sAsesti" din care se constata cA, desi aceste tinuturi

erau numite sUsesti, totusi populatia majoritarA aici o formau

Românii, care intreceau pe Sa§i cu 133887 de suflete, sta-

tisticA alcà'tuitä de functionari sasi, din ordinul guvernului,

de la Viena.

Românii din Transilvania, Banat, pktile Unguresti si

Bucovina, prin deputatii lor condusi de episcopul Andreiu

aguna, cereau :

www.digibuc.ro

XV

Unirea tuturor Romanilor, din intreaga monarhie habs- burgica, inteo natiune autonoma sub sceptrul imparatului

Austriei, ca parte integranta din monarhie.

Administratie autonoma nationalä, atât in afacerile po-

litice cat §i in cele biserice§ti.

Intrunirea unui congres al intregului neam românesc

din monarhie, spre a lua masuri de organizare, adica spre a-§i

alege un §ef national politic, un §ef bisericesc, caruia sa-i

fie subordonati ceilalti episcopi, precum §i pentra alcatuirea

unui senat §i unui sfat administrativ.

Introducerea limbii române§ti in chestiunile privitoare

la Romani §i in localitatile cu populatie majoritarä româna.

Adunare nationala cu dreptul de a se intruni in fiecare

an pentru a discuta §i orândui interesele Romani lor.

Reprezentarea Romanilor

raport cu numärul populatiei.

adunarea imperiului, in

,Aprobarea unui organ national in ministerul austriac,

in

pentru apararea §i aranjarea intereselor nationale in legatura

cu afacerile pendinte de imperiu.

Si in sfar§it : Adaugarea la titulatura imparatului §i pe

aceea de mare principe al Românilor.

Acestea erau in scurt dorintele pentru implinirea carora

a trebuit sa lupte intreg neamul românesc din toata monar-

hia austriaca, strâns in jurul iscusitului diplomat

episcop

de la Sibiiu, Andrei Saguna, §i a fo§tilor tribuni de pe câmpul

de lupta : Avram Iancu, Septimiu Sever, popa Balint §i altii.

Conducatorii politicei austriace in frunte cu tanärul imparat

taragani

Franz

Iosef,

credincio§i sistemului

lor,

de

a

lucrurile, pentru ca &A poata spiona mai bine pe Romani §i

conducatorii lor, au inceput sa trimita cererile lor de la un

departament la altul, sä le discute in consilii, sa se sfatuiasca cu monarhul, pentru ca la urma, când se alcatui legea consti-

tutiva a imperiuluiconstitutianu numai sa nu ia nici o ma-

sued in favoarea §i implinirea dorintei Românilor, dar nici sa

nu se pomeneasca mäcar existenta lor in imperiu.

Prin urmare Românii nu numai ea n'au fost pu§i, in pri-

vinta drepturilor, ca nationalitate, aláturi cu celelalte natiuni

XVI

www.digibuc.ro

conlocuitoare : Poloni, Boherni, Sârbi sau rebelii Italieni §i Unguri, dar au fost ignorati cu totul, fiind impärtiti printre

-celelalte

numerica

provincii

cu

majoritate

in

drepturi

politice ;

creindu-li-se in felul acesta o situatie mult mai

rea decât inainte de revolutie.

Românilor li s'a aplicat

dupä cum observä chiar condu-

cätorii lor in petitiunile §i memoriile inaintate atât Impä-

ratului cat §i guvernului austriacpedeapsa cuvenità räscula-

tilor, iar acestora recompense Românilor cari s'au pus trup

§i suflet pentru tron §i impärätie.

In parte, mintile celor de la Viena au fost intunecate §i de

deputkiile säse§ti care, de§i la inceput au pornit §i indemnat

pe Romani la luptä, când fu vorba de tras avantagiile, au

cäutat sä le tragä asuprä-le, arätând trecutul glorios al Sa-

§ilor §i sacrificiile fäcute pentru mentinerea §i propagarea

culturei germane in räskit. Pentru Sa§i s'au infiintat ti-

nuturile säse§ti", de§i erau numai 180.000 de suflete, iar

800.000 de Românii numai in Banat au fost dati

politice§te

Voivodinei, cei din tinutul Bra§ovului, Fägära§ului §i Sibiiului,

deasemenea câteva sute de mii sacrificati tinutului säsesc",

iar restul impktiti tinuturilor ungure§ti §i secue§ti.

Purtarea aceasta a guvernului §i conducätorilor Austriei

a descurajat atât populatia româneased, cat §i pe conduc4- torii ei §i i-a fäcut sä-§i piardà increderea In ajutorul strei-

nilor §i sà-§i dea perfect seama cA mântuirea nu poate fi

tan. deck de la ei MOO.

§tep-

Documentele publicate la inceputul luceärii de fatä are LI

sträduintele Românilor §i ale conduckorilor lor pentru câ§ti--

garea drepturilor pierdute in decursul veacurilor, rägkluite

insä prin manifestul impAratului din 2 Decemvrie 1848,când

se fAcu cunoscut tuturor neamurilor din intreaga impärkie,

cu ocazia venirei la domnie, cà va fi cäläuzit de Autode-

lerminarea popoarelor, n noua alcatuire a rnonarhiei, dupti

nouile metode de guvernare, In conformitate cu cerinfele tim-

pului".

Frurnoase cuvinte, de care s'au legat însä in zadar sperantele

conduckorilor neamului românesc din monarhia habsburgä,

www.digibuc.ro

ducat s

aiba curajul sa ban drumurile Vienei,

kului si ale Olmützului.

Innsbru-

Furtuna revolutiei trecuta

i lucrurile readuse la starea

bor normala, incepu de la Viena teroarea albd", care in loc

recunoasca

i sä rasplateasca dupa cuviinta sacrificiile Ro-

mânilor din monarhie, ce §i-au jertfit aproape 400 de sate 0

peste 40.000 de suflete pentru isbanda cauzei habsburgice,

i impotriva acestora, temându-se de forta

incepu prigoana

Românilor pe cari Ii vazuse de ce sunt capabili la vremuri

de primejdie.

Mai intaiu s'a incercat cumpararea prin bani a conduca-

torilor

-apoi m4ulirea lor prin decoratii

din

1848, sub

placuta

forrna

de

recompensa,

i alte avantagii.

Nereusindu-le sistemul acesta, pun in practica pe cel al

i persecutiuni duse la extrem,

diferite pretexte, sunt

intimidarii prin prigonire

ncât conducátorii Românilor, sub

prinsi

criminalii ordinari.

i aruncati in temnite, la un loc cu facatorii de rele

Printre cei dintai cazuti sub prigonirea politiei politice

-vieneze a fost chiar Avram Iancu, eroul si sufletul gloate-

lor românesti in 1848 si intru câtva mântuitorul dominatiei

habsburge asupra Ungariei

i Transilvaniei.

S'a intrebuintat sistemul impilarilor

i totdeodata acela

protejarii celorlalte nationalinti in dauna Românilor.

Prin noua impartire in districte a monarhiei, dui:a con-

stitutia publican in 4 Martie 1849, tinuturi cu populatie

compacta româneasca au fost alipite tinuturilor cu populatie,

_säseasc.1,

sârbeasca

i

Românilor in minoritate

ungureasca, urmarindu-se punerea, i rapindu-li-se asftel posibilitatea

de a se putea manifesta ca natiune.

In

aceste tinuturi,

deputatii, trebuind sa cunoasca limba natiunii cu dreptu-

rile politice si cum Românii sunt refractari in aceastá pri-

reprezentantii au trebuit sa fie alesi dintre straini,

ei au tradat in totdeauna cauza Românilor.

De altfel, de dreptul de a trimite deputati in dieta provin-

ciei, nu s'au putut bucura pe deplin Românii nici chiar in

tinuturile cu populatie majoritara româneasca, caci alegerile

XVIII

www.digibuc.ro

fiind fgcute de aleggtori supusi censului, Romanii fiind in.

majoritate sgraci, nu s'au putut bucura de dreptul de vot.

acorda t.

Un exemplu de prigonire impotriva Romanilor II avem In

paragraful 74 al Constitutii Imperiului, prin care

300.000

Romani din tinuturile säsesti" au fost supusi politiceste

acestora cari, desi erau numai In numk de 180.000, aveau

dreptuI de a se bucura de formarea unei provincii pur sä-

sesti cu reprezentantg in adunarea imperiului (Reichstag).

Prin paragraful 72 al aceleia§ constitutii, Sarbilor din

Banat li s'a dat voe sg-si aleagg singuri provincia la care

doreau sg fie alipiti.

Desconsiderarea Românilor a mers pang acolo incât, in

Intreaga constitutie a imperiului, nici nu se pomeneste de

Romani.

Plangerea, semnatä de episcopul Andreiu

aguna impreung

cu Ion Mocioni, Aug. Treb. Laurian, Ion Popazu si altii,

Inaintatg consiliului de ministri de la Viena, prin care se

argtau nedreptAtile fgcuté

neamului romanesc din

mo-

narhie prin noua constitutie, este foarte demnä si vgzandu-

se de

care

acestia

greseala fäcutg

cu intentie,

n'au-

avut curajul ca sg rgspundg, ea rgmâne insá ca act de demni-

tate româneascg, care a suferit, pe lângà pagubele materiale

ce se ggsesc trecute in rapoartele comisarului imperial, Eduard

Bach, ce se publicg mai jos, si pe cele morale ce respirg din

toate petitiunile fkute atat atre impgrat, cat si care con-

siliul de ministri, singurele foruri in drept sg ia mgsuri de

indreptare In favoarea Romänilor, ca rgsplatä a sacrificiilor fgcute pentru tron si dinastie.

Eduard Bach, insotind din partea guvernului pe guverna-

torul Transilvaniei, baronul Wohlgemuth, are ocaziune, im-

preung cu acesta, sg viziteze tot Ardealul.

In unna fiecgrei vizite fgcute, Bach trimite câte un raport

la ministerul de interne, de la Viena, prin care se fac cunoscute

cele vgzute si auzite in tinuturile vizitate. Aceste rapoarte

cuprind exact situatia in care se ggsea Ardealul dupg revo-

lutie, precum si pagubele suferite de cgtre Sasi si Romani, din

www.digibuc.ro

XIX

-partea Ungurilor si Secuilor.

Descrierea

inchisorii 'de la

Gherla, numai in linii generale, te umple de groaza

i cu

(kept cuvânt spune insusi Bach ca cel intrat acolo nu poate

si nu trebue sa aiba decât o singura dorintil

moartea mân-

tuitoare.

i când ne gAndim ca aceasta inchisoare era plina.

-cu Români închii cu, sau frtra judecata,

cum marturi-

seste Bach 1

Pentru a se cunoaste ororile revolutiei, e de ajuns sä citeasca

eineva rapoartele lui Bach.

Infiintându-se comandamentul

general

al

jandarmeriei

pentru Transilvania

,conducatorii acestui comandament au desfasurat o activi-

tate prodigioasa pentru urmarirea in genere a Românilor

in special a conducatorilor miscarii din 1848, pe cari i-au

supraveghiat pas cu pas, zi cu zi, pretutindenea, punând pe

seama lor cea mai mica nemultumire a populatiunii ce se

manifesta impotriva fiscului specific austriac. Aceasta a fost

i

tinuturile românesti din Ungaria,

räsplata Românilor

Cel care a preocupat mai mult pe conducatorii jandarmeriei

-si polil1iei austriace din epoca absolutismului a fost episcopul,

mai apoi mitropolitul ortodox dela Sibiiu, Andreiu *aguna.

*aguna erau

tinute secret, din cauza ca el se bucura de multa favoare la

Rapoartele la persoana

i indeletnicirea lui

tântirul impärat,

Franz Iosef, care l'a inobilat

i cu titlul

de baron, singurul titlu prin care o persoana insemna ceva.

In imparatie.

Din aceste rapoarte iese in evidenta personalitatea distinsa

acestui abil diplomat cu camilafca arhiereasca.

Din rapoartele gäsite

ce se publica mai jos

trimise

de &Are conducatorul politic-administrativ al

districtului

Orastie,

Thiemann,

se

constata

cá

aguna

stia

aiba oameni de incredere aproape la toate autoritatile din

Transilvania ; acestia 1'1 tineau in curent cu masurili ce se luau

inpotriva Românilor si-lprevesteau ca sa intervina intodeauna

la timpul oportun si la persoanele cari nu-lputeau ref uza nici- odata.

Iankowsky, comandantul jan-

Intr'un raport, colonelul

xx

www.digibuc.ro

darmeriei din Transilvania, ne spune c,

aguna exercita,

fata de Românii neuniti din Transilvania, o influenta aproape

inaintea popo-

de necrezut.

Cuvintele lui erau liter% de evanghelie

iar preotimea, care lash' mult de dorit din punct de

vedere cultural si moral, fu bine strunit

j condusa de auto-

ritatea' lui frä margini. Inca, Andrei *aguna, dupa Ian-

kowsky,

era persoana cea mai potrivitä pentru conducerea

Românilor din Transilvania, in interesul monarhiei austriace.

De aceia, spune Iankowsky, concesiunile ce i se fac lui *aguna

nu se fac persoanei lui

i nici trecerii de care se bucura la

i consideratiunii de care se

autoritatile inalte, ci trecerii

bucura la populatia româneasca din monarhie, *aguna fiind

singurul mijloc pentru conducerea

a Românilor.-

i tinerea in ascultare

Dupä descrierea Marta de Iankowsky printr'un raport

din 1859, rezultä ca Andreiu $aguna era un orn de lume, mai

putin invätat decât intelept si rational, caracter leal si de o

prestanta impunatoare atât in actele serviciului säu, cat si in

raporturile cu autoritatile imperiului. Prin felul salt de a fi,

§aguna stia sri captiveze pe oricine venia in contact cu el

§i sa-1 atragä de partea intereselor sale. In chestiunele casnict

tra de o corectitudine

i ordine proverbialä.

Descrierea facutd de Iankowsky consuna

i cu cea facuta

de Thiemann in rapoartele sale.

Acesta spune :

*aguna este sufletul tuturor Românilor

ortodoxi

Thiemann povesteste intamplarea ce a suferit-o, din parten

lui *aguna, un preot ortodox din partile Clujului, care a avut

indrásneala sa treaca impreuna cu totilocuitorii parohiei sale

i teama celor uniti.

la biserica romano-catolica (unitä).

.cu atâta demnitate incát a'speriat pe conducatorii austriaci

a luat pofta altor preoti ortodoxi de a mai trece la credinta

Intâmplare pedepsitä

romano-catolica (unita.).

Rapoartele lui Thiemann, conducatorul politic si admi-

nistrativ al districtului Orastie, sunt foarte numeroase

i sunt

trimise sub forma de scrisori. Ele sunt interesante prin stä-

www.digibuc.ro

XXI

ruinta pe care o depunea acesta pe lângá autoritätile austriece-

.de la Viena, pentru ca s4 le determine s'd ia mAsuri favorabile

in interesul Românilor din Transilvania, arAtând cA viitorul a-

cestei provincii va fi in mâinile Românilor. La nimeni §i niceri

n'am gäsit o descriere mai plasticA a situatiunii Românilor- din Transilvania ca In rapoartele-scrisori ale lui Thiemann,

care pare &A tinea

Românilor. 1)

pung. condeiul §i mintea in servicul]

Problema româneascg, Thiemann o vedea In toaM com-

plexitatea

ei,

In legAturil §i

cu Românii din Principate,

cari ar fi putut fi atra§i la cei din Transilvania,

cAci acesta

era nodul gordian

dupà Thiemann

al

desvoltkii

stäpanirii românismului §i prin ace§tia se puteau stäpâni

gurile Dunärii

§i chiar intreaga Peninsulà BaleanicA.

Táranul român era Ostor din pricina asupritorilor Unguri

Prin improprietkire insà, transformat in plugar harnic curn

era de la naturà, ar fi fAcut din Transilvania cea mai infloritoare-

provincie a Austriei. Lucrul acesta Tiemann2) 11 vedea im-

plinindu-se u§or, cAci Românii, cei mai vechi locuitori ai Tran-

silvaniei, erau §i cei mai numero§i, poftele Ungurilor de su-

prematie nu puteau fi infrânate, ca §i in 1848, cleat tot numai:

du ajutorul Românilor.

Pe Siena

u1ufiu, arhiepiscopul Românilor uniti, inobilat

cu titlul de Conte de Cärpini§", Iankowsky ni-1 prezintà ca

lipsit de vointà, având doar singura dorintà de a-§i màri

pe cât se putea mai mult venitul, era foarte sgârcit, lucru ce

se putea observa chiar la intretinerea gospodAriei. Rangta sàu *ulutiu §i-1 datora numai intâmplärii, iar nici de cum

clasei sociale din care !Ikea parte, fiind din familie de simpli

1) Imi pare ran ca n'am avut timp sä transcriu scriscaile acestuia care se

ridicau la peste cinci sutc

bun prieten, dupa cum se poate constata din aceste scrisori. PArerea de raw

este cu atAt mai mare cu cfit aceste scrisori au fost arse In vara anului 1927.

i erau trimise Ministrului de interne, cu care era-

2) Despre Thiemann, colonelul Schima, ne spune cA era un ern de valoare,

foarte bun organizator §i un clar vAzAtor al politicei austriece In Transilvania

El tlnea cu tot dinadinsul la Inflorirea Transilvaniei prin RomAni, pe care

li sustinea Impotriva celorlalte nationalitAll.

XXII

www.digibuc.ro

itârani,

precum nici gradului de culturà ce-I poseda. Su-

lutiu ne este prezentat ca o persoanä fricoasä, MI% prestantâ

ca o uneltá in mâinile energicului Saguna.

Din rapoartele lui Iankowsky mai aflärn apoi descrierea

[persoanei lui Avram Iancu si a autoritâtii lui fatà de poporul

românesc, aruia i-a fost conduator cu ocazia revolutiei si

dupa aceia sfätuitor.

Despre Avram Iancu ni se spune c

locuia de obiceiu in

satul Vidra de sus, de unde mergea foarte adeseaori la târgul

sApamanal din Câmpeni, Abrud i Rosia-Montaná, cutreerând

fleasemenea zilnic satele românesti din tinutul Abrudului.

La targuri, ca

i prin satele pe care le cutreera, Ii pläcea

intre prin carciumi, unde fraterniza cu locuitorii ciocnind nu-

meroase pahare. Iancu venea deseori in contact, tot prin

cârciumi, i cu lucrâtorii din minele de aur. La pahar el obicinuia

povesteasc6 din faptele trecutului

prietenii de pahar cu evenimentele zilch

i sa tinsá in curent pe

In felul acesta, Iancu reusi sa-si creeze

i sà-si intretinä pre-

i curentul românesc impotriva

tutindeni simpatii, precum

autoriatilor a ustriece, ajutat si de faptul ea' a avut curajul

refuze atât ajutorul banesc, cat i decoratia datä de atre

impäratul Franz Iosef, dupä potolirea revolutiei din 1848.

i simpatie Iancu se bucura, la

De cea mai mare trecere

locuitorii satelor :

SecAtura, Secerisoara, Alboc

i Negura.

Locuitorii a cestor sate priveau încä in Iancu pe sufletul

conducätorul

tribunul

miscàrii nationale din 1848, pre-

cum si pe viitorul conducalor in ocazia unei revolutii ce avea

sä-i scape de data aceasta din ghiarele fiscului

,rilor austrieci.

i functiona-

Tot din rapoartele lui Iankowsky mai afläm apoi cä Iancu,

in desele convorbiri, atât cu locuitorii români, cat i cu autori-

iätile austriece, era un sustinätor infläckat al politicei daco-

romanice ;

impärtäsind

i

räspândind pretutindenea ideile

inationale ce radiau din Principatele române, cu care el dorea

41in suflet unirea definitivä a Ardealului, ca singurul

mcIntuirii românismului de sub stäpänirea

ameltirele unguresti.

www.digibuc.ro

austriaca

Trecerea

i puterea de sugestie ce o avea Iancu asupra

Românilor a dat mult de gândit autoritätilor

credeau c

i politiei. Ele

i Inclinarea lui Iancu spre bAuturti, provenitA

din puternica deceptie pe care o suferi dupà miscarea din,

1848, era un viclesug din partea acestuia, spre a putea mai

usor veni In contact cu poporul si a tine In el aprins6 flacAra

nationalä a rAscoalei, ce putea sA isbueneascA dintr'un moment

intr'altul.

Din rapoartele lui Iankowsky mai afltim apoi amtinunte si despre viata unui alt fost tribun In 1848, Simian Balint.

Despre Balint ni se spune cA a fost proestos In Rosia-Montaa

inaintea revolutiei, 0' era vAduv

i avea douà fiice, era sArac

si nu avea alt mijloc de sustinere decât venitul preotiei si al

stolei.

Balint a primit recompesa datA de imptirat dupti 1848,.

precum

i decoratia crucea de cavaler". Cu ajutorul primit,.

In valoare de 9000 florini, Balint a inceput sti facA afaceri

agoniseascA o

avere destul de frumoasä pe care, din cauza lkomiei de afaceri,.

o pierdu incetul cu incetul, asa cA in 1859, de când dateazA.

raportul mentionat, cu toate el avea numeroase mine de aur

4e tot felul, reusind la un moment dat

impreunA cu Theodor Tyok si Anderca Mihail, nu stAtea de

loc bine materialiceste, ci era chiar pe marginea prApastiei.

financiare.

Balint, desi n'avea o culturá inaltA, fiind dotat InsA cu o

inteligentA rarA

i cu o bogatA experientti, stia sä se foloseascA

de darul preotiei, pe care Il avea,

i cu toatA vârsta Inaintatä,

fiind de aproape 50 de ani, avea o putere de sugestie asupra

populatiei românesti de neInchipuit, demnA de invidiat de

cei mai abili oratori

i politiciani iscusiti.

Balint, ImpreunA cu Iancu

i Axinte Sever, ne spune Ian

koswky in raportul sAu, dupA cum au fost sufletul micärii

nationale din 1848, tot asa puteau fi In momentul de atunci

sau, inteun viitor apropiat, sufletul Rornannor pe

cari ii

puteau conduce cu succes, dupA planul ideilor lor, cari nu.

puteau fi altele decât cele ale daco-românismului, In strânsA

legAturä cu ideile din Principatele române.

XXIV

www.digibuc.ro

Deaceea, sustineau conducätorii jandarmeriei,

era

bine

ca aceti trei corifei ai românismului sä fie tinuti Indeaproape

supraveghere, insä farà ca s

li de dea ocaziune de nemultu-

mire, cum s'a intâmplat cu Iancu. Gre§ala fAcutä cu acesta

din urmä sä nu se mai repete, càci lucrul acesta ar putea face

sä se aprindà iar4i focul dintr'un cal:a in ce15 lalt al Ardealului

de data aceasta insä nu in folosul Austriei, ci in paguba

ei. S'ar mai putea ca Românii din Principate

ce sunt pe

cale de consolidare politico-nationalà, sä le sail in ajutor §i atunci situatia Austriei, incurcatà §i In mi§carea din Italia,.

ar fi mult mai rea ca cea din anul 1848, când au putut gäsi

ajutor §i in afará.

Dupa chipul cum judeca situatia politic5 a Austriei, atät

din punct de vedere al situatiei interne cat §i al celei externe,

Iankowsky ne apare ca un bun cunoscAtor §i

apreciator-

al rolului ce l'ar

fi putut juca Rornânii

in

epoca

lui

Napoleon

al

III-lea,

inteo

conflagratie

räsboinic6

a

Austriei cu vecinii sài, dacä Românii ar fi lost WOO contra

Austriei.

Ideile duliluzitoare ale conduditorilor români din Tran-

silvania in 1848 §i 1849, pentru inchegarea politicá a elemen-

tului românesc de acolo

i in acela§i timp §i ideile cäläuzitoare

ale conducAtorilor Austriei §i politicei acesteia pe atunci

dup5 aceasta

§i

epoca absolutismului

trebuind sä fie cu-

noscute, am socotit Ca' este bine sä dau la luming, strânse

la un loc, documentele de fatà, in nklejdea de a contribui cu ceva, cAt de putin, la istoria fratilor din Transilvania.

Continuarca cercetkilor, dupä isvoarele pe cari le-am fo-

losit in hIcrarea de fatà, este ins5 imposibilà, de oarece aceste

acte fiind p5strate in subsnlurile palatului de justitie de la

Viena, in arhiva de stat a Ministerului de interne §i justitie,

au ars complet in vara anului 1927, cu ocazia

mi§cä-

rilor comuniste, când, din pricina unei sentinte inteun proces

comunist din Burgenland", i s'a dat foc palatului de justitie.

Pierderea aceasta pentru noi este mare, cki aici se pästrau

actele fostului Minister al Politiei" precum §i ale Cancela-

riilor-unite"

Böhmische

Vereinigte Kanzlei.

www.digibuc.ro

XXV

Aici am etsit acte privitoare la Principatele române cu

âncepere de la sfâr§itul veacului al XV-lea. Tot aid am väzut.

cifrul lui *erban Cantacuzino, Intrebuintat In corespon- dentä secretà cu Habsburgii. In actele Ministerului politiei

se pästrau côpii dupä toate corespondentele secrete §i di-

plomatice, precum §i caziere asupra diferitelor persoane

române ce au trecut prin Viena.

XXVI

www.digibuc.ro

I.

Serisoarea lmpäratului, Franz Josef efitre graful Stadion prin

care

ii

trimite

rapoartele guvernului din Transilvania

eerându-i solutionarea lor 1).

Lieber Graf Stadion /

Den beiliegenden Bericht des siebenbürgischen Guberniums,

über die Hindernisse, welche der Vollziehung der, in dem

Handschreiben vom 14. November v. J. enthaltenen Befehle

im Wege ständen, übersende Ich Ihnen im Nachhange zu

Meinem Handschreiben vom 12. 1. M. zu Ihrer Wissensthaft

und geeigneten Verfügung.

Olmütz den 22. Milner 1849.

FRANZ IOSEF

I I.

Intelegerea hotäriti intre locuitorii ora§ului Cluj §i

eoman-

dantul

trupelor din nordul Transilvaniei privitoare la

predarea oraplui in seama aeestuia §i desfiintarea gärzei

nationale.

Uebereinkommen zwischen den Bewohnern der königlichen freien

Stadt

Klausenburg und den mobilen k. k. Truppen im Nordensiebenbiirgens, welches

In Folge der Aufforderung von Seite des Commandanten der Letzteren ddo. Apahida am. 16. Nov. 1848 Nachmittags zwei Uhr und der Gegenerklitrung

ddto. 17. Nov. Morgens 4 Uhr stattgefunden hat.

458

1. 496. M. I. 1849 71. - 1883.

M. I.

www.digibuc.ro

1. Die Nationalgarde legt vor der Hand ihre Waffen ab

und liefert solche den k. k. Truppen zur einstweiligen Auf-

bewahrung ein, behält sich jedoch im Sinne des Gesetzes vor-

bei eintretender Ruhe und Ordnung, die bisher von Seite

der Nationalgarde nicht gefährdet worden ist, sich neu zu

organisieren, und so die Waffen zurück zu erhalten.

2. Von der Kriegs Contribution wird hier keine Rede sein,

weil selbe ganz von dem Ermessen Seiner Exzellenz des Lan-

des Kommandirenden Herrn Generals Feldmarschalleutnants

Baron von Puchner abhängt.

3. Die Verpflegung der in die Stadt gezogenen k. k. Truppen

wird wie bisher auf die vorgeschriebene gesetzliche Art

stattfinden.

4. Die desarmirten zurückerhaltenen k. k. Truppen sollen

bereits in Freiheit gesetzt sein, und ware dieses nicht der

Fall, so wird es unverzüglich stattfinden, diese so wie die

noch mit Waffen versehenen k. k. Truppen kommen dem

Corps bei Sz. Fa lva entgegen, und ziehen mit diesem zugleich

in die Stadt ein.

5. Für Ordnung und Sicherheit des Eigenthums und der

Person haften die Unterzeichneten Militärs und werden

gegen jeden Versuch einer Plünderung mit Militär einschrei-

ten, und die Betretenen dem Gesetze überliefern.

6. Ausser den k. k. Truppen werden keine andern, wie

immer genannten Truppen in der Stadt und dem Weichbilde derselben geduldet, und wo sie getroffen werden, als Feinde

angesehen und behandelt.

7. In die Stadt und deren Gebieth werden nur k. k. Truppen

einziehen.

Urkund dessen unsern beiderseitigen eigenhändigen Un-

terschriften mit Ausfertigung zweier gleichmässigen Pariem.

Valaszut, am 17 Nov. 1848.

Emerleh Gr. Mho, m. p.

Gustav Grols m. p.

Stadtrichter von Klausenburg.

August Baron Wardener m. p.

General Major

Urban Obst ltt.

Kommandant des 2 ten Romanen

Regiments

www.digibuc.ro

Raportul guvernului regal din Cluj

efitre comandamentul

general al trupelor din Transilvania prin care fi

arati

supunere deplinA efitre impfiratul Franz Iosef §i ordinele

ee pornese de la Comandamentul general al Transilvaniei.

Uebersetzung der unter Zl. 11919, 1848 an Seine Excellenz den Komman-

direnden Herrn Generalen Freyherr Anton Puchner gesendeten Zuschrift.

Nachdem dieses königliche Gubernium mit ruhigem Selbst-

bewusstsein glaubt : bis jetzt niemals irgend einen Beweis

eines Ungehorsams gegen Seine Majestät unseren Herrn

gegeben, sondern sich den Allerhöchsten Befehlen immerdar

mit Unterwerfung und Gehorsam gefügt, und in Befolgung

derselben immer die

eifrigste Bereitwilligkeit gezeigt zu

haben, und kein Fall aufzuweisen sey, dass Seine Majestät in

dieser Hinsicht je Unzufriedenheit geäussert hätte, und da es sich hiebei getröst und muthig auf Euer Excellenz Zeu-

gniss berufen kann, war diesem im Namen Seiner K. K.

Majestät amtirenden Gubernium die auf Befehl Eurer Excel-

lenz vom 17. d. M. unter Präs. Zl. 1673 vom Brigade Gene-

ralen Baron August Wardener unter heutigem Datum erlas-

senen Aufforderung : dass das königliche Gubernium seinen

unbedingten Gehorsam gegen Seine Majestät unsern Herrn

und Eure Excellenz als königlichen Bevollmächtigten klar

und feierlich in Schrift und Wort heute noch erklären, uner- wartet. Damit es indess nicht den Schein habe, als ob dieses

königliche Gubernium dasjenige, wozu seine einzelnen Glieder

aus innerm Triebe sich hingezogen fühlen, und was sie mit der

That wiederholt und immerdar aufrichtig bewiesen haben, mit

Wort und Schrift zu erklären, sich weigern, melden Euer Ex-

cellenz hiemit, dienstlich : dass dieses königliche Gubernium

nicht den geringsten Anstand nimmt, hiemit schriftlich und

mit der grössten Feierlichkeit zu erklären : dass dasselbe wie

bisher, so auch fortan sich mit den lautersten und heiligsten

Gefühlen der Unterwürfigkeit und Verehrung für

Seiner

Majestät kaiserliche königliche Person, und mit dem bereit-

www.digibuc.ro

willigsten Gehorsam gegen die Allerhöchsten Befehle immer-

dar betragen werde.

Was übrigens die verlangte Erklärung eines unbedingten

Gehorsam an gegen Eure Excellenz als königlichen B evollmäch-

tigten anbelangt, erklären wir Euer Excellenz : dass obschon

dieses königliche Gubernium über die Ernennung königlicher

Bevollmächtigter bisher immer durch Allerhöchste Rescripte

verständigt wurde, über die jetzige Ernennung Eurer Ex-

cellenz zum königlichen Bevollmächtigten aber dem könig-

liche Gubernium noch kein Allerhöchster Befehl zugekommen

ist einerseits, andererseits aber in dem, in Folge des Eurer

Excellenz königlichen Bevollmächtigung zu Grunde liegenden

königlichen Manifestes an dem gemeinsamen Landtag Un-

garns am 3. Oktober 1. J. erlassenen königlichen Rescripte,

im 7. Punkte deutlich verordnet wird, dass die laufenden

Gegenstände der Civil Verwaltung durch die betreffenden

Beamten nach dem Gesetze und den bestehenden Allerhö-

chsten Verordnungen zu führen kommen, demnach in der

Hoffnung, dass Euer Excellenz den Gehorsam bloss in den

Schranken des Gesetzes verlangen und zuverstehen wünschen,

dieses königliche Gubernium mit Rücksicht auf den bedau-

erungswiirdigen jetzigen Zustand dieses Landes und die

seine Bereitwil-

ligkeit

zum gemeinsamen Handeln zur Herrstellung der

an-

gebiethenden gegenwärtigen Verhältnisse

gesetzlichen

Ordnung und

Ruhe

Euer

Excellenz

biethet.

Diesemnach ersuchen wir Eure Excellenz erneuert in Dien-

stesfreundschaft im Namen Gottes und der Menschlichkeit :

Euer Excellenz wollen bei dem Umstande, dadurch

die

jüngst entwickelten Verhältnisse der gesetzliche Einfluss

dieses königlichen Guberniums allen Erfolg verloren hat, die

Verwüstung und der Raub aber durch die an mehreren Orten

zusammengerotteten Volkshaufen jetzt noch kühner und

freier verübt wird, einverständlich und Hand in Hand mit

diesem königlichen Gubernium diesem Unwesen durch ener-

gische Verfügungen gefälligst Einhalt thun, Sicherheit der

Person und des Eigenthums mit Erfolg erzielen, und die

www.digibuc.ro

betreffenden zur gesetzlichen Ordnung und zum Gehorsam

gegen ihre gesetzliche Obrigkeit verweisen lassen und dadurch

dieses unglückliche Land von seinem gänzlichen Ruin retten.

IV.

Scrisoarea impfiratului Franz Iosef cAtre

graful

Stadion,

prin care fi face cunoseut eh' li trimite rapoartele din 9,

12 §i 14 Decembrie 1840, ale Guvernului din Transilvania,

certindu-i s5

privitoare la Transilvania 1).

Lieber Graf Stadion !

tinA seamA de ele la alciltuirea

leg ilor

Die beigeschlossenen Berichte des siebenbürgischen Gu-

berniums vom 9, 12, und 14. Dezember 1848, worin dasselbe

die gegenwärtige Lage des Landes darstellt, und die ihm

zur Abhilfe geeignet scheinenden Mittel in Antrag bringt,

theile Ich Ihnen zu dem Ende mit, dass Sie die Ihnen die-

sfalls geeignet scheinenden Verkehrungen treffen, oder nach

Umständen dieselben bei Mir in Antrag bringen.

Olmtitz den 25. IArmer 1849.

FRANZ IOSEF

V

Serisoarea grafului Stadion &litre comandantul general al

trupelor imperiale din Transilvania prin care

rapoartele din 9, 12 si 14 Decembrie 1848, trimise Im-

fi trimite

pfiratului de cfitre guvernul Transilvaniei, spre a le avea

In vedere la alefituirea legilor transilvfinene.

An den Herrn commandirenden Generalen in Siebenbiirgen F. M. L. Frei-

herrn von Puchner Excellenz.

Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren in der Beilage

einige neuerliche Berichte des siebenbürgischen Guberniums

an Seiner Majestät, zum geeigneten Amtsgebrauche und zur

1) 496 M. I. 1849.

www.digibuc.ro

5

Eröffnung der Bemerkungen, zu welchen deren Inhalt Euer

Hochwohlgeboren etwa An lass bieten könnte, zu übersenden.

Empfangen Euer Hochwohlgeboren.

Olmütz den 29. Jiinner 1849.

Graf Stradion

VI.

Raportul gnvernului din Ardeal, cAtre Ministerul de Interne, dela Viena, prin care li descrie situatia din Transilvania,

In special miparea Romfmilor dela 1848, cerând liberarea

provinciei din situatia imposibilii In care se afM, indicând

in acela timp ingsurile necesare.

Praes. 3 Milner 1849 Bericht des königlichen siebenbergischen Guberniums vom 9. Dezember

1848 71.

12112 wegen Befreiung des Landes aus seiner gegenwiirtigen

gefahrvollenLage.

Das königliche Gubernium beginnt, im Nachhange zu

den Berichten vom 1. April, 19 und 22. Mai und 3. Juni 1848,

mit der Schilderung der stattgefundenen Begebenheiten

wie folgt :

Nachdem im Frühjahre 1848 infolge der Vorstellungen

des damals noch abgesondert bestandenen ungarischen Rei-

chstages mehrere, das Wohl des Volkes beabsichtigte Gesetze

Allerhöchst sankzionirt wurden, haben einige, zu jener Zeit noch unbekannte Anstifter des romänischen Volkes, sich zum Zwecke

vorgesteckt, eben diese Rechte und Freiheiten faktisch durch-

zuführen und zu diesem Behufe eine Versammlung auf

den 18. April (alten Stils) nach Blasendorf mit dem Beifügen

auszuschreiben, dass dabei jeder griechisch-unirte und jeder

griechisch nicht

unirte Geistliche mit zwei Abgeordneten

aus jeder Ortschaft, bei sonstiger Bestrafung zu erscheinen

habe, wie dies aus einem Berichte des Fogaraser Bischofs

(hat seinen Sitz in Blasendorf) klar hervorgeht. Das königliche

Gubernium, die schlechten

6

Folgen dieses

www.digibuc.ro

Unternehmens

voraussehend, untersagte nicht nur

die Abhaltung

diser

Versammlung, sondern ersuchte auch den Kommandirenden

Generalen für den Fall, dass diese Versammlung dennoch

abgehalten würde, Militär in hinlänglicher Anzahl nach

Blasendorf zu senden, und dieselbe auseinander zu treiben.

Gleichwohl fand das königliche Gubernium in Erwägung

der damaligen Umstände über Einrathen des Bischofs zu

gestatten, dass die Unterdechanten utriusque ritus und die

Verständigeren aus dem romänischen Volke sich an einem

andern, durch die beiden griechische Bischöfe zu bestimmenden

Orte, und zu einer andern Zeit sich versammeln, und dort

in Gegenwart eines vom Gubernium zu bestimmenden Korn-

dem nächsten Reichstage vorzulegenden

missärs über die,

Bitten des romänischen Volks berathen dürfen ;

aber das Generalkommando um Beigebung einer Militäras-

zugleich

sistenz ersucht, welche dieses auch zugesagt hatte. Bei der am

1848 wirklich statt gefundenen Versammlung

18. 30. April

erschien auch der, in der Person des Unter Albenser Ober-

gespans dazu bestimmte Gubernial Kommissär, aus dessen

darüber erstatteten

Berichte

hervorgeht

dass

ungea-

chtet

des

Gubernial Verb othes sich in

Blasendorf

eine

Menge Volks versammelte, dass aber die vom General-Kom-

mando zugesagte Militär Assistenz in zu geringer Anzahl

erschienen sei, als dass sie mit Aussicht auf Erfolg hätte

einschreiten können, und dass sodann die Versammlung durch

die in ihren ersten Versuchen nicht gestörten Aufwiegler

zu jener Zügellosigkeit getrieben wurde, die so traurige Folgen

nach sich zog. Die beiden griechische Bischöfe haben in Ge-

mässheit der oben erwähnten Gubernial Verordnung, eine

andere Versammlung auf den 15. Mai ausgeschrieben, allein

diese Versammlung hielt sich nicht innerhalb der vom Gu-

bernium bezeichneten Gränzen, sondern beschäftigte sich

mit der Ausführung eines, schon im Voraus ausgearbeiteten ver-

brecherischen Planes. Das Protokoll dieser Versammlung legte

das Gubernium mit seinen Bemerkungen am. 22. Mai Aller,

höchs te Orts vor. Nach dem Beschlusse dieser Versammlung

hat sich alsogleich in Hermannstadt eine permanente romäni-

www.digibuc.ro

7

sche Kommission gebildet. Da das königliche Gubernium das

Bestehen dieser Kommission Allerhöchste Orts angezeigt hat,

die Allerhöchste Genehmigung derselben aber, selbst nach dem

auch sie eigens darumeingeschritten, bis nun zu nicht erfolgt

ist, so wurde, um der Sache den Grund zu sehen, eine Un-

tersuchungs Kommission ausgesendet, und in Folge ihrer

Erhebungen einige Mitglieder des benannten romänischen

Ausschusses durch Gubernial Beschluss in Anklagestand

bis jetzt

versetzt. Allein das königliche Gubernium war

nicht im Stande, die Auflösung dieses Ausschusses zu be-

wirken, indem derselbe in neuerer Zeit durch das General

Commando unterstützt wird. Die traurigen Folgen der Wirk-

samkeit dieses Ausschusses fühlt das Land, und er war es,

der zuerst die Bande des Gehorsames gegen die gesetzliche

Obrigkeit zerriss, und dem unwissenden Volke die Ideen beibrachte, dass es sich von nun an nur an die Befehle zu

halten habe, die von Blasendorf ausgehen. Auch die Folgen

der durch ihn verbreiteten communistische Tendenzen zei-

gten sich bald an mehreren Orten, woselbst man den Grund-

herrn die reinen Allodial Gründe wegnahm und ihre Saaten

verwüstete. Insbesondere geht aus der, über den Aufstand

in Ikland abgeführten Untersuchung die gefährliche Absicht

der romänischen Aufwiegler hervor :

sich von der Gesammt-

monarchie, von dem Durchlauchtigsten Herrscherhause los-

zureisen und mit der Walachei zu vereinigen. Durch das

Auftreten des Militärs in Klausenburg und andern Orten,

durch Untersuchungen mit Militärassistenz und das Ein-

zichen einiger Ruhestörer ist es endlich gelungen, die Ordnung

im Lande so weit herzustellen, dass der Ungehorsam von

Seite der Romänen nicht mehr versucht wurde und nun

der völligen Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung, mit

Zuversicht entgegensehen konnte. Allein diese Hoffnung

vereitelte der Monat September. Der Oberst Leutnant Urban

des 2. Walachen Gränz Regimentes hat gegen Wissen und Zustimmung des Guberniums die aus jeder Ortschaft nach

Naszod1) herbeigeströmten Romänen zu seiner Fahne schwören

1) Näsäud.

8

www.digibuc.ro

lassen, ihnen Weisungen, die dem Gubernium unbekannt

sind gegeben, und ihnen die Meinung beigebracht, dass sie

von nun an nicht von der Zivil

sondern von der Militär

Behörde abhängen und nur dieser zu gehorchen haben. Hin-

gegen hat das königliche Gubernium und der vom ungarischen

Ministerium ausgesandte königliche Kommissär, Baron Vay,

wiederholte Vorstellungen gemacht, denen aber der Komman-

dirende General kein Gehör schenkte ; und es schien vielmehr,

dass er den Oberstleutnant in seinem Vorhaben unterstützte.

Andererseits hat der Hermannstädter Ausschuss das Volk

abermals nach Blasendorf einberufen, und die Versammlung

dauerte nun, troz des Gubernialverbotes, fast ununterbro-

chen fort. Da die Sache immer bedenklicher wurde, liess

der königliche Kommissär einvernehmlich mit dem Guber-

nial Präsidium einige Volks Aufwiegler verhaften und andere

in Anklagestand versetzen ; und eben so wurden auch zwei

Mitglieder des Hermannstädter Ausschusses verhaftet, bald

darauf aber fals das Volk zu Blasendorf dem, daselbst er-

schienen königliche Kommissär versprach, sich rühig ver-

halten zu wollen in der Hoffnung des Zuhaltens des Versprechns

Dieses Versprechen wurde

jedoch nicht zugehalten, im Gegentheil hat man zu Blasen- dorf und Naszod die Volksbewaffnung beschlossen und sie

auch sogleich ausgeführt. Den Beamten kündigte man den

Gehorsam auf, das romänische Volk theilte das ganze Land

in Praefecturen ein und ernannte zu Blasendorf, aus seiner

Mitte die Praefecten, Tribunen und Decurionen. Das kaiser-

liche Gubernium unterliess nicht die diesfalls aus den Komi-

taten eingesendeten Klagen, dem General Commando mit-

zutheilen und um die nöthige Militär Assistenz zu bitten.

Die Antwort bestand darin : Dass das Militär im Sachsen-

lande concentrirt und das ganze Land in Belagerungszustand

versetzt wurde. Alle weiteren Vorstellungen des Guberniums

blieben unbeachtet. Da das Volk sah, dass das Militär es zu

bändigen nicht willens sei, und sich vielmehr aus den unga- rische Juristdikzionen zurückzog, hat es durch eine unsicht- bare Hand geleitet, alle erdenklichen Ausschweifungen und

gegen Bürgschaft freigelassen.

9

www.digibuc.ro

Gewalthätigkeiten versucht und auch wirklich begangen.

Als die wehrlosen friedlichen Bürger dieses und die herein-

brechende Gefahr gewahr wurden, fingen sie an, das kaiser- liche Gubernium und den kaiserliche Kommisär zu beschul-

digen, dass beide mit dem Militär einverstanden, das Land

absichtlich in die Gefahr stürzen wollen. Und dies rief die

nachgefolgte Zügellosigkeit hervor, weil das kaiserliche Gu-

bernium, jeder Machtbar, nicht mehr im Stande war, die

Ruhestörer im Zaume zu halten. Die Folge hievon war, dass

der kaiserliche Kommissär behufs der Bändigung der romäni-

schen Räuberhorden die mobile Nazional Garde zu verwen- den anfing, und Hi lfe aus Ungarn ansprechen musste ; dass

einige eingebrachte Aufrührer stand rechtlich behandelt,

und gerichtet, und dass eine Escadron der in Klausenburg

garnisonirenden leichten Kavallerie ohne Wissen und Willen

des Guberniums entwaffnet wurde. Und hier müssen wir

Eurer Majestät anzeigen, dass nachdem man die mobile

Nazional Garde zur Bändigung des aufgehezten romäni-

schen Volkes mit gutem Erfolge zu verwenden anfing, das

General Commando, die alles verwiistenden Romänen Horden

durch Eintheilung des Militärs unterstützte, ohne dem kö-

nigliche Gubernium auch nur die geringst Mittheilung darüber gemacht zu haben, was insbesondere den königliche Commis-

säre nöthigte, die Hilfe aus Ungarn anzusprechen.

Während die Sachen sich so gestalteten,

erschien im

Monate Oktober eine Proklamazion des Ladislaus Berzenczei,

worin er das gesammte Szekler Volk zu einer allgemeinen

Vesammlung in Agyagfalva, zu dem Ende einberief, um dort

über eine provisorische Szekler Regierung ein Szekler Lager

und die Wiedererlangung der alten Szekler Freiheiten zu

berathen. Da das königliche Gubernium die Tendenz und die

Art der Abhaltung dieser Versammlung für äusserst gefä-

hrlich hielt, so beschloss es, dieselbe zu verbieten, leider aber

die freiwilligen Nazional Garden das Ablaufen der hierauf

bezüglichen Gubernial-Verordnung zu verhindern gewusst. Der Gubernial Präsident, als er sich in der Absicht den Ber-

zenczei zur Zurücknahme jener Proklamazion nach Maros-

10

www.digibuc.ro

Vasarhely verfügte, fand die Gemüther durch die

verbreitete Aufforderung so aufgeregt, dass es nicht mehr

möglich war, die Abhaltung der Versammlung zu verhindern,

er bot *daher alles auf, um dieselbe wenigstens innerhalb der

gesetzlichen Schranken zu halten. In dieser Absicht übernahm

er selbst den Vorsitz und gestattete die Abhaltuilg der Ver-

sammlung unter der Bedingung, dass dabei die Erneurung der Treue und Anhäglichkeit zu Euerer Majestät, die Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, das

freundschaftliche Benehmen gegenüber den anderen Nazionen,

und die Abstellung

allfälliger Beschwerden zur Berathung

komme, dabei jedoch jede Art Bewaffnung und Zusammenrot

tung vermindern werden wollen. Die Versammlung wurde am

16 Oktober eröffnet, und obschon die Szekler dabei be-

waffnet, und haufenweise erschienen, ging die Berathung

bereits

ruhig vor sich.

Als sich aber am zweiten Tage die Nachricht

verbreitete, dass die Romänen zu plündern, zu rauben und

zu morden anfangen, und die Kommunikazion gänzlich sperren,

da hat die Versammlung sich nicht mehr halten lassen, und

hat auf ihrem Wege dieselben Gräuel verübt, die die Ro-

mänen früher verübten, bis sie dann vor dem ausgezogenen

Militär dass, bei Maros Vasarhely innegehabte Lager verliess

und sich in ihre Heimat =ruckzog. Was dann später unter

der gänz-

lich unterbrochenen Kommunikazion durchaus nicht be-

kannt.

Während dieser Wirren erliess der Komandriende General

Baron Puchner unter dem 18. October eine Proklamazion,

worin er mit Berufung auf ein Allerhöchste Handschreiben vom

3. October und der Erklärung, die Zügel der Regierung ergriffen

zu haben, alle Zivil- Militär- und geistliche Behörden zum

Gehorsam aufforderte. Hierauf eröffnette das königliche Gu-

bernium ihm (und allen Gerichtsbarkeiten) unter dem. 18. Oc-

tober dass es in so lange, bis es hierüber nicht einen bestimmten

Allerhöchste Befel bekommt, die Regierung aus seiner Hand

nicht lassen könne, dass zu einem solchen Auftreten weder

das Gubernium noch die Gerichtsbarkeiten einen Anlass

den Szeklern vorfiel, ist dem Gubernium bei

II

www.digibuc.ro

gegeben haben, und dass auch die Gründe nicht so, wie man sie anfiihrte, gestaltet seien ; es möge ihm gefällig sein, in

gehöriger Würdigung der wiederholten Ansuchen des .Guberni-

ums, diesem zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung die Hand zu bieten. Das faktische Ansichreissen der öffen-

tlichen Verwaltung durch die Militär Authorität, hat das

Gubernium in diese vulcanische Lage versetzt ; noch grös-

sere Wirren und Unordnungen entstanden, als mehrere sä-

chsische Gerichsbarkeiten das General Kommando, die übri-

gen aber das Gubernium für die Landes-Regierung hielten,

und nur ihr gehorchen wollten. Das Schreklichste

aber

war der sich allsogleich kund gebende Aufstand des romäni-

schen Volkes. Nicht nur Stuhls-Beamte, sondern auch Grund-

besitzer und andere, der Politik ganz fremde Privat Personen wurden ohne Unterschied nach Naszod und Balasfalva (Bla-

sendorf) in das Gefängniss geschleppt, viele Familien grausam

ermordet, die Stadt Karlsburg im Beisein des Militärs

nie-

dergebrannt, der Haupt Ort des siebenbürgischen Bergbaues,

Zalathna vernichtet, die Kameral Gebäude geplündert, fast alle Kameral Beamten erschlagen und dem Aerar ein uner-

messlicher Schaden verursacht. Alle Bande des gesellschaftli-

chen Lebens sind gelöst, und viele Tausende haben, ihrer

Habe beraubt, die gewohnte Heimat verlassen, um als Bet-

tler wenigstens ihr Leben in der Fremde zu sichern. Die

öffentliche Administrazion hat völlig aufgehört, die Gewerbe,

Handwerke und der Handel sind gänzlich ins Stocken ge-

rathen, und die Lebens- und Eigenthums Sicherheit

nicht vorhanden".

In mitten dieser schauderhaften Ereignisse des Barger-

krieges zog ein Theil des regulären Militärs gegen Klausen-

ist

burg und hat, nach zweimaligen Eingreifen Kämpfe mit

Nazional Garden und ungarländischen Freiwilligen, 'am 16.

November die Stadt zur Uebergabe aufgefordert,

welche

auch den folgenden Tag unter den angeschlossenem Bedin-

gungen erfolgte.

Gleich nach Besetzung der Stadt durch

das Militär sind auf Anordnung des Commandirende Generalen

mehrere geistliche und weltliche Patrioten eingezogen, nach

12

www.digibuc.ro

Hermannstadt geführt, und

ungeachtet der Vorstellung

des

königliche Guberniums, dass dieselben, wenn sie noch

so sträflich sind, dem gesetzlichen Richter nicht entzogen

werden dürfen

reren durch das k. k. Militär bezetzten ungarischen Städten hat

der Kommandirende General schwere und unerschwingliche

Kriegs-Kontribuzionen auferlegt, was in einem friedfertigen,

Eurer Majestät treu ergebenen und dem Gubernium gehor-

chenden Lande, keinen Sinn hat. Der Fogaraser Bischof

Lemény wurde von seinem Amte suspendirt und statt seiner jener Simon Krajnik als Stellvertreter eingesetzt, denn man,

weil er ein Aufwiegler war, im Jahre 1845 von dem Amte eines

Blasendorfer Propsten entsetzen musste. Endlich wurde das

königliche Gubernium am 20. November durch den General-

Maj or Wardener im Namen des Kommandirenden Generalen

aufgefordert, seinen unbedingten Gehorsam gegen Freiherrn

noch immer nicht freigelassen worden. Meh-

Majestät in

von Puchner, als Bevollmächtigten Euerer

Wort und Schrift auszudrücken. Hierauf erwiederte das

königliche Gubernium noch am nämlichen Tage : dass es

nicht den geringsten Anstand nehme, hiemit schriftlich

und mit der grössten Freimüthigkeit zu erklären, dass das-

selbe wie bisher, so auch fortan sich mit den lautersten und

heiligsten

Gefühlen der Unteiwürfigkeit und Verehrung für

Eure Majestät, und mit dem bereitwilligsten Gehorsam gegen

die Allerhöchste Befehle immerdar betragen werde. Was übri-

gens die verlangte Erklärung eines unbedingten Gehorsames

gegen den Bevollmächtigten Eurer Majestät anbelangt, er-

klärte

das Gubernium :

dass obschon es

über

die

Er-

nennung des kaiserlichen Bevollmächtigten bisher immer dureh

Allerhöchste Rescripte verständigt wurde, über die

Ernennung des Komandirende Generalen zum Bevollmäch-

tigten aber dem königliche Gubernium noch kein Allerhöchste Befehl zugekommen ist, andererseits aber in dem Allerhochste

jetzige

Rescripte vom 3. October 1848 deutlich verordnet wird, dass

die laufenden Gegenstände der

Zivilverwaltung durch die

betreffenden Beamten nach dem Gesetze geführt werden sollen es demnach in der Hoffnung, dass der Gehorsam blos in den

www.digibuc.ro

13

Schranken des Gesetzes verlangt und verstanden wird, mit

Rücksicht auf den bedauerungswürdigen jetzigen Zustande des Landes und die gebietenden Verhältnisse, seine Bereit-

willigkeit zum gemeinsamen Handeln, zur Herstellung der

gesetzlichen Ruhe und Ordnung, dem Kommandirende Ge- neralen anbiete".

Diese Erklärung befriedigte das Klausenburger Militär

Kommando nicht, die Mitglieder des königliche Guberniums

wurden des Nachts vor dem General Major Wardener, bei wel-

chem aber ein Kriegsrath, gehalten wurde, vorgeladen, ihnen

dort Ausdrücke, die eine, im Namen Eurer Majestät die Verwal-

tung führende Körperschaft tief verlezten mussten, beigelegt,

und die Aufforderung an sie gerichtet, die dort in demselben

Augenblicke entworfene Erklärung über den unbedingten

Gehorsam gegen den Freiherrn von Puchner allsogleich zu

unterzeichnen

widrigenfalls

sie

als

Rebellen betrachtet

werden würden, worauf dann, um der Sache einen grösseren

Nachdruck zu geben, eine Kompagnie Soldaten vor dem

Hause aufgestellt wurde. Wir haben, um die Benennung Rebellen," um jeden Preis von uns abzuwenden, die uns

vorgelegte Erklärung unterzeichnet. Auch können wir es

nicht verschweigen, dass diese unwürdige Behandlung nicht

nur unsere Person, sondern auch unsere Stellung um so

schmerzlicher berühren musste, als wir später aus dem Aller-

höchste Handschreiben vom 14. November deutlich entnom-

men haben, dass unser Benehmen im Einklange war mit den

dort ausgedrückten Allerhöchste Befehlen".

Dieses Allerhöchste Handschreiben erhielten wir erst jetzt

ausgesprochene Allerhöchste

Willensmeinung mit der grössten Bereitwilligkeit und Schnel-

ligkeit zu vollziehen, uns diesfalls mit dem Kommandirende

Generalen in das Einvernehmen zu setzen. Allein dieser hat

zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung im Lande, und

und säumten nicht, um die

Beseitigung

der

Plünderungs- und Mordsucht, die

hilf-

reiche Hand bis jetzt nicht nur nicht geboten, sondern lässt

überdies mehrere Gerichtsbarkeiten durch von ihm einge- sezte Beamte verwalten, ohne dem königliche Gubernium

14

www.digibuc.ro

hievon auch nur die geringste Mittheilung gemacht zu haben.

Hiedurch ist das Gubernium, trotz

seiner unbegränzten

Bereitwilligkeit, in die Unmöglichkeit versetzt, die Allerhöchste

Befehle zu vollziehen. Um insbesondere die Verantwortlich-

keit der schleunigen

Absendung eines Kommissärs zur

Beschwichtigung der Szelder, von uns abzuwenden, haben

wir,

ohne auf eine Antwort des General Kommandos noch

länger zu warten

laus Lazar mit dem Auftrage dahin entsendet, dass er den

Weg über Hermannstadt, nehme, dort vorläufig mit dem

Kommandirende Generalen Rücksprache pflege, die Szekler

für den Fall, als sie zum Gehorsam zurückkehren, der Allerhö-

chste Gnade Eurer Majestät versichern, und auf jede Weise

den Provinzial Kanzler Grafen Ladis-

für

die

geseztliche Ruhe und

Ordnung

zu

gewinnen

trachte".

Das königliche Gubernium ist so weit davon entfernt, sich

der Ruhestörer und Schuldigen anzunehmen, dass es vielmehr

deren Bestrafung wünscht. Dass es jedoch nothwendig ge-

wesen ware, das Land in Belagerungszustand zu versetzen,

oder, dass hier der Ungehorsam und die Untreue gegen Eure

Majestät, worauf mehrere Zuschriften des

Kommandirende

Generalen hindeuten, bestanden hatten, dies kann es nie zugeben und dies wird auch die strengste Untersuchung,

welcher sich das königliche Gubernium und seine Anord-

nungen, wenn Eure Majestät es so befehlen sollten, jedesmal

bereitwillig unterziehen, will

niemals erhärten".

Wir bitten Eure Majestät in tiefster Unterwürfigkeit

um die Allerhöchste Anordnung : dass der Belagerungszustand

und die Militär-Administration aufgehoben, vor allem das auf-

gewiegelte Romänen Volk beruhigt,

strait, die beiden Haupterfordernisse eines Staatsbestandes

die Sicherheit der Person und des Eigenthums, aufrecht er-

halten, das geraubte Gut zurückgestellt, die schuldlosen

Gemeinden von der ihnen auferlegten, bei dem Elende des

Landes nicht mehr erschwingenden Kriegs-Kontribuzionen befreit, und zum Behufe der zweckmässigen Durchführung

dieser Massregeln ein, sowohl das Allerhöchste Vertrauen Eurer

die

Aufwiegler be-

IS

www.digibuc.ro

Majestät, als auch die Achtung und das Zutrauen des Landes

geniessender Mann, als Eurer Majestät

anher gesendet werde."

qt.

VII.

Bevollmächtigter

Spitko"

Raportul guvernulni din Ardeal prin care aratfi trimiterea lui

Emerich Miko, din partea guvernului din Transilvania,

pentru ca sä eearfi mäsurile neeesare pentru vindecarea

ränilor acestei provincii 1).

Bericht des siebenbürgischen Guberniums ddo. 12. Dezember 1848 ZI. 12137.

Mit der Anzeige, dass es bei dem gefahrvollen und bekla-

genswerthen Zustande des Landes für nothwendig, und für

seine heilige Pflicht erachtet habe, behufs der schleunigen

Abhilfe für das am Rande des Verderbens befindliche Land,

an Euere Majestät einen Abgeordneten in der Person seines Präsidenten Graf Emerich Miko mit der Allerunterthänigste

Bitte zu entsenden :

Euere Majestät möchten ihn und die, den Stand der Dinge

aufklärende Allerhöchste Vorstellung vom 9. Dezember 1848

Zl. 12112 Allerhöchste genehmigung aufzunehmen, die Al ler-

höchste Befehle bezüglich der Heilung der blutenden Wunden

des Landes bald möglichst zu ertheilen, und die Allerge-

treuesten Unterthanen zu trösten geruhen.

Obschon es dem Gubernium wohl bekannt ist,

dass Graf

Miko eine solche Sendung nur nach vorläufig eingeholter

Allerhöchste Bewilligung hätte unternehmen sollen, so hofft

es doch, dass Euere Majestät die Gefährichkeit und Dring-

lichkeit der Sache huldvollst berücksichtigen, das diesfällige

Versäumnis nachsehen, und den genannten Präsidenten Aller-

höchste genehmigung aufnehmen werden.

411.

1) 496 M. I. aus. 1849.

16

www.digibuc.ro

(ss) Spitko

VIII.

Raportul agentului Spitco prin care aratA situalia politicA din

Transilvania cu ocazia abdicArei impAratului Ferdinand

I-iu si venirea la domnie a lui Franz Iosef I, arAtAnd

supunerea deplinA a guvernului regal din Transilva-

nia §i dorinta acestuia de a se pune capAt rAsboiului

civil 1).

Berkht des k. Siebenbürgischen Gubernium dd. 14. Dezember 1848 Zl. 12148

Mit der Anzeige, von kommandirende Generalen von Puchner

unterm 12. Dezember 1848 die Allerhöchste Willensmeinung

vernommen zu haben, einerseits über die Abdankung Seiner

die

Majestät des Kaisers Ferdinand I. andererseits über

in Gemässheit der pragmatischen Sanktion erfolgte Thronbe-

steigung Euerer Majestät.

Das siebenbiirgische Gubernium hält es für seine Pflicht,

dieses grosse Ereigniss alsogleich allen Civilbeamten und

Gerichtsbarkeiten bekannt zu geben, und bringt Euerer

Majestät seine Huldigung und die Wünsche für das glückliche

und lange Regieren mit der ehrfurchtsvollen Bitte dar, Eure

Majestät möchten das Schicksal Siebenbürgens Allerhöchste

genehmigung zu beherzigen, die verwickelten Verhältnisse zu entwirren, dem wüthenden Bürgerkriege ein Ende zu machen,

und hiedurch den, in Folge des Raubens und Plündern bis an

den Rand des Elendes und der Verzweiflung gebrachten

Landesbewohner, den treuen Unterthanen Euerer Majestät

als möglich zu verschaffen zu

eine Hinderung so bald

geruhen.

1/4.

(ss) Spitko

1) 496 M. I. aus 1849.

2

17

www.digibuc.ro

IX.

Raportul guvernului din Transilvania prin care aratá impo-

sibilitatea Impiirtirei manifestului imperial, ce a lost

tradus in toate

limbele popoarelor conlocuitoare, din

eauza neaseultfirei organelor administrative 1).

Auszug ous dem Berlehte des königliche siebenbilrgischen Guberniume

vom 21 Dezember 1848 Z1. 12.209.

Mittels des Allerhöchste Handschreibens vom 14. November

1848 sind die Manifeste an die Völker der ungarischen Krone

dem siebenbürgischen Gubernium mit dem Auftrage zuge-

sendet worden, dass es bei sonstiger schwerer Verantwortung

die öffentliche Verwaltung fortführe, die erwähnten Mani-

feste ohne Verzug in allen Landessprachen veröffentliche,

und die Administrazion in den Komitaten, Stühlen und

Distrikten auch fernerhin

Behörden besorgen lasse. Das Gubernium veranlasste so-

gleich die Indrucklegung jener Manifeste in ungarischer,

deutscher und romänischer Sprache, und befahl den Juris-

dikzionen, sie zu veröffentlichen und dem Volke verständig

zu machen. Ferner wurde diesen Jurisdikzionen zur Pflicht

durch

die

Ober - und Unter-

gemacht, sich durch Verwendung der

Ober-und

Unter-

beamten der öffentlichen Verwaltung eifrigst anzunehmen,

damit der gesetzliche Zustand sobald als möglich hergestellt

werde. Weil indess vorauszusehen war, dass die Gubernial

keinen erwünschten Erfolg haben

Verordnungen insolange

werden, bis nicht die Jurisdiktions-Beamten in ihren Wirkungs-

kreis

eingesetzt, ihnen die Unverletzlichkeit ihrer Person

zugesichert und sie in ihren ämtlichen Verrichtungen durch das Militär kräftig unterstützt würden ; ersuchte das Guber-

nium den kommandirende Generalen um die Anordnung,

den Komitats-Beamten von Seite des Militärs die Zusicherung

ertheilen zu lassen, dass sie ungehindert nach ihren Amtsorten

zurückkehren und ihre Amtswirksamkeit ausüben können,

1) 458 Minist. Innern

18

1849.

www.digibuc.ro

und sie dabei über ihr Ansuchen eine angemessene Hilfe

erhalten werden.

Das Gubernium musste indessen aus einer Anzeige des

Kolo'ser Komitats mit Bedauern wahrnehmen, dass er die

an ihn ergangenen Gubernial Befehle hauptsächlich deshalb

nicht vollziehen könne, weil die Bezirks-Beamten, die sich

der Gewalttätigkeit von Seite der bewaffneten Romänen

unsicheren Verkehres wegen flüchten mussten,

und des

nicht zurückkehren wollen ; weil ferner die durch das Romä- nen-Comité ernannten Präfekten sich sogar in die öffentliche

Verwaltung mengen und kühn genug sind, die Anordnungen

der Bezirks-Beamten selbst mit Anordnung von Gewalt zu

vereiteln.

Auch hat das Postamt zu Valaszut angezeigt, dass sich

daselbst eine Menge Verordnungen des Guberniums an den

Doboka'er Komitat befinden, weil kein Komitats-Beamter

dort sei, der sie eröffnen und vollziehen würde.

Aus einem Berichte des Unter Albenser Komitats musste das Gubernium entnehmen, dass die dort noch anwesenden

zwei Beamten, um die erwähnten Manifeste in Zirkulazion

setzen zu können, sich diesfalls um einen Beistand an den

durch das Romänen Comité ernannten Präfekten gewendet

haben, dieser jedoch erwiederte, dass er einem General-

C ommando Befehle iufolge, nichts, was vom Gubernium komme

übernehmen und publizieren lassen dürfe.

Das sich übrigens das Romänen Comité sogar Ether die

berufene Verwaltungsbehörde erhebe, geht aus einem Gesuche

der Professoren am Nagy-Enyed'er reformierten Kollegium

hervor, worin es heisst, dass das Professorat behufs der Ein-

haltung der weiteren Verwiistung der Güter dieses Kolle-

giums durch die Romänen, sich an den Enyeder Magistrat

gewendet, von diesem aber den Bescheid erhalten haben,

dass nach der Aeusserung des, in der Sitzung zugegen gewe-

senn Präfekten, die Früchte des Kollegiums zur Entschä-

digung der abgebrannten Romänen werden verwendet werden,

der Magistrat also sich in die Verhandlung der vorgebrach-

ten Klage nicht einlassen könne.

www.digibuc.ro

19

Von diesen Daten hat man dem Kommandriende Genera-

len mit dem Beifügen Kenntniss gegeben, das Gubernium

könne bei dem Bestande des, auch dem General-Commando

zugekommenen Allerhöchste Befehles vom 14. Novembre 1848

unmöglich vorausetzen, der genannte General Präfekt habe

vom General-Commando die Weisung erhalten, den Vollzug

der vom Gubernitun ausgehenden Anordnungen geradezu

zu verhindern.

Sollte

dieser Fall

gleichwohl

eingetreten

seyn, so ersuche das Gubernium den Kommandirende

Ge-

neralen zu erwägen : wie es dem Gubernium möglich sei,

die ihm von dem Monarchen zur Pflicht gemachte Landes- Verwaltung fortzuführen, wenn die bestandenen Komitats-

beamten nicht in ihren

früheren Wirkungskreis eingesezt

werden, und wenn ganz unbekannte Individuen sich erlau-

ben dürfen, die Vollziehung der Gubernial Befehle zu hinter-

treiben ? wie es ferner möglich sei, die gesetzliche Ordnung

wieder herzustellen, wenn einerseits der Monarch das Guber-

nium der Fortftihrung der Landesverwaltung beauftragt,

andererseits aber in den Jurisdikzionen, diesen Wirkung-

skreis solche Individuen usurpiren, die nach dem Sinne der

Gesetze nicht dazu berufen sind 1 In Erwägung dieser Motive

und der wiederholt dargestellten Verhältnisse möge er im

Sinne j enes Allerhöchste Handschreibens dem Gubernium in Be-

sorgung der Landesverwaltung

vor allem den Komitats-Beamten die Zusicherung bezüglich

ihrer ungehinderten Rtickkehr ertheilen, sie in ihren ämtlichen

Funkzionen, durch das Militär unterstützen lassen, und

hilfreiche

Hand bieten,

jede Einmischung unberufener Individuen in

die öffent-

liche Verwaltung untersagen ; in dem das Gubernium sonst

nicht im Stande ware, den oben erwähnten Allerhöchste Befehl

zu vollziehen, und jede Verantwortung in dieser Beziehung

von sich ablehnen müsste.

In dem das Gubernium sich auf seine A llerhöchste unterthä-

nigste Vorstellung vom 9, Dezember 1848 Zl. 12.112 bezieht und

die dort gestellten Bitten wiederholt, erlaubt sich dasselbe,

die weitere Allerhöchste uterthänigste Bitte, Seine Mäjestat

mögen geruhen, den Vollzug alles dessen, worüber sich das

20

www.digibuc.ro

Gubernium dem Vorangelassenen zufolge an den Komandi-

rende Generalen gewendet hat, auch mittels einer unmit-

telbar an das General-Comamndo zu erlassenden Allerhöchste Befehles Allerhöchste genehmigung anzuordnen.

1/4.

X.

(ss) Spitko

Proeesul-Verbal al §edintei 011161 de partidul national-romfinese

la 20/16 Deeembrie 1040, privitor la atitudinea Romfinilor

§i la alegerea delegatiunei romfine§ti.

Protokoll der am 28/16 Dezember 1848 zu Hermannstadt abgehaltenen

romanischen National-Versammlung.

Die etwa 250 Mitglieder starke, aus Erzpriestern, Geist-

lichen, Vornehmen und intelligenten Welt lichen der Nation

bestehende Versammlung wurde Morgens um 91/2

den unterzeichneten Vorsitzer Bischof Andreas Schaguna

mit einer den obschwebenden schwierigen Verhältnissen

angemessenen Anrede, in Gegenwart der Herrn Militär Com-

missaire Seiner Excellenz des Herrn Feldmarschalleutnants

von Pfersmann, Kriegs Secretairs von Glanz und Obrist

Leutenants Auditors von Klima eröffnet. Im Verlaufe dieser

Anrede wurde auch die Anordnung Seinere Excelenz des Ko-

mandirende Herren Generals Anton Freiherr von Puchner vom

9. Dezember 1848 Zahl 4866 sowohl in Urschrift, als auch

im Romänischen übersetzt verlesen ; Hierauf setzte der Vor-

sitzer seine Anrede fort, detaillirte in derselben die gegenwär-

tige Lage unseres Vaterlandes mit lebhaften Farben, mark-

ierte mit scharfen Zügen den wahren und falschen Patrio-

tismus des Feindes mit dem wir kämpfen, und berührte die

ergriffenen Massregeln um den Krieg mit der möglichst grös-

durch

sten Humanität zu führen.

Endlich nachdem er der Versammlung dringend anempfoh-

len hatte, über die zur Herstellung des Landfriedens und

Hintanhaltung der Gräuelscenen führenden Mittel und Wege

der Wichtigkeit des Gegenstandes gemäss sich ernstlich zu

www.digibuc.ro

21

berathen, brachte derselbe zur Kenntniss der Versammlung

die Abdankung des Kaisers Ferdinand und die Thronbestei-

gung seines Neffen des Erzherzogs Franz Josef L, welch'

letzere Nachricht die ganze Versammlung mit einem lebhaften

dreifachen vivat Rufe und Lebehoch entgegennahm.

Diesemnach forderte der Präsident die Mitglieder der

Versammlung auf, ihre Ansichten betreff des vorliegenden

Gegenstandes frei und umumwunden auszusprechen.

Hierauf trug ein Mitglied darauf an, man solle die zur

Erzielung des Friedens und zur Verhinderung der Unge-

setzlichkeiten und Excesse zu ergreifenden Massnahmen

unterscheiden in momentane die sogleich ins Leben zu rufen

und zu realisiren wären, in solche, durch welche das gute

Einvernehmen und die Beruhigung der Gemüther für die

Zukunft dauernd erreicht werden könnte.

Ein anderes Mitglied wünschte das romänische Pacifi-

cations Comité aufzufordern, die Versammlung von allen

den zur Erreichung des obschwebenden Zweckes bisher sei-

nerseits getroffenen Verfügungen in Kenntniss zu setzen,

damit man wisse, wo anzufangen.

Ein Comité Mitglied gab hierauf eine documentirete Rechen-

schaft über alle Schritte, die das Comité im Verlaufe von

21/2 Monate in seinem ihm vorgezeichneten Wirkungskreise

vornahm, die die Versammlung auch für gut fand, und erkan-

nte die unsäglichen Schwirigkeiten, mit welchen das Comité in diesen höchst kritischen Zeitumständen zu kämpfen hatte.

Diesemnach beantragten mehrere Redner des geistlichen und

weltlichen Standes verschiedene Mittel, die geeignet schienen

den gestörten Frieden und die Ruhe im Lande herzustellen. Nach einer 4 stündigen ernsthaften Debatte über die gestel-

lten Anträge, und nach Anhörung mehrerer Klag

und

Beschwerdenführer über die stattgehabten Verheerungen und

Unglücksfällen in allen Theilen der Provinz votierte und besch-

loss die Versammlung folgende Petitionspunkte ;

1. Es sollen die Officiolate in allen Comitaten, Districten

und Stühlen nach Seelen-Anzahl der verschiedenen Natio-

nalitäten ehebaldigst restauriert, und die gewählten Beamten

22

www.digibuc.ro

in ihren Aemtern bestättigt werden

durch welche die Anarchie von der Wurzel ausgerottet und

beseitigt werden kann, da es Tathsache ist, dass wenn das Volk

diess ist eine Massregel

mit Beamten denen es volles Vertrauen schenkt, versehen ist,

dasselbe sich gern und willig allen Befehlen und administra-

tiven

Vorschriften

solcher Beamten unterzieht

wohin-

gegen auch die Regierung in Fällen der nicht genauen Be-

achtung ihrer Anordnungen, derlei Beamten ohneweiters

zur strengen Verantwortung verhalten kann, kurz, die Anstel-

lung solcher Beamten, denen das Volk sich gerne anvertraut,

ist conditio sine qua non der Ruhe und des Friedens.

2. Sollen Untersuchungs-Commissionen im Sinne der Bla-

sendorfer auch von Seiner Majestät mit Allerhöchster Reso-

lution ddo. Inspruk am 23. Juni 1848 diesbezüglich bestät-

deren Obliegenheit es

tigten Petition

ernannt werden

wäre, alle die zwischen den gewesenen Unterthanen und

ihren vormaligen Grundherren obwaltenden Streitigkeiten,

dann zwischen Gemeinden und Nationen zu erheben, und

nach Tunlichkeit zu schlichten und beizulegen

meidlichkeit einer solchen Commission haben auch die Aris-

tokraten selbst in ihrem Landtag anerkannt.

Eine Anzahl von Colonial-Gründen wurde besonders seit

dem Jahre 1819 herwärts von den fürgewesenen Unterthanen

occupirt und den Aolldiaturen einverleibt, eben so wurden

auch Waldungen, Heuwiesen, Mühlen und andere liegende

Communal-Güter der Gemeinden in allen Theilen der Provinz

die Unver-

durch die Bevorrechteten occupirt ;

diess

alles biethet so

viel Stoff und Anlass zu den verschieden artigsten Forder-

ungs- Zwistigkeiten, welche das Volk unendlich beunruhigen,

daher selbes deren Erhebung und Schlichtung mit der grös- sten Ungeduld erwartet.

3. Es ist dringend

erforderlich

die

Aussendung auch

anderer Commissionen, deren Aufgabe es wäre, alle die durch

den Feind angerichteten Schäden und Verwüstungen welche

durch Einäscherung und Ausplünderung der Ortschaften zu

gefügt wurden, zu erheben, und die thunlichtse Schadloshal-

tung der Beschädigten theils aus versammelten milden Gaben,

www.digibuc.ro

23

theils auch aus den Kriegssteuern der gedemüthigten auf-

riihrerischen Städte, und den occupirten Gütern der Rebellen

mit möglichster Beschleunigung zu ermitteln

Verzögerung der dies fälligen Entschädigung und Uterstü-

tzung der Verunglückten würde eine Anzahl von Gemeinden und viele Tausende Familien der augenscheinlichsten Gefahr

durch die

des Hungertodes und der totalen Vernichtung

sein, wodurch dem Staate in der Zukunft ein unberechen-

ausgesezt

barer Schaden erwachsen wird.

4. Es soll eine gut armirte mobile Garde von etwa 15,000

Mann errichtet, diese eingeübt und gut disciplinirt werden,

weil eine dauerhafter Friede nicht anders gehofft werden

kann, als wenn der Feind völlig unterjocht wird, dies kann

aber ohne entsprechende Bewaffnung nicht bewirkt werden

ohne Waffen können auch die Heiden nicht bray sein. 5. Es solen auch etwa 50 Tausend Stück Schiessgewehre

Credit der romänischen Nation bei-

auf Rechnung und der

geschafft werden.

_ 6. Es sollen die Schulen eröffnet, und auch für die juri-

dichen Studien Kathedern zu Blasendorf und Hermannstadt

provisorisch aufgestellt werden, bis nemlich die von Seiner

Majetsät gebetene Universität ins Leben gerufen wird.

Es ist Bedürfniss dass die studirende Jugend so viel mö-

glich an einem Orte und nützlich beschäftigt werde. Die ro-

mänische Jugend kann in den jetzigen Verhältnissen die

juridischen Studien nicht mehr in jenen Anstalten anhören,

welche dieseble bisher besuchte, theils, weil selbe geschlossen

sind, theils, aber und vorzüglich darum, weil es nicht räthlich

wäre, dass die rornänische Jugend mit der dermal in den

rebellischen Feldlagern sich befindenden ungarischen,

in

Berührung komme.

7. Den an Brennholz Nothleidenden Gemeinden

sollten

Waldungen zur Holzung sowohl von Privaten, als auch dem

k. Fiscus in den Domänen angewiesen werden, damit die aus

Familien,

wie auch jene, deren Manner als Landstürmler in Kriegslagern

sich befinden, und mitunter Monate lang von Hause abwesend

den abgebrannten

Ortschaften

hinterbliebenen

24

www.digibuc.ro

sind, durch die strenge Kälte nicht zu Grunde gerichtet

werden, die zur Holzung angewiesen werdenden Waldungen

sollen abgeschätzt, und die für technische Zwecke geeigneten

Bäume verschont werden.

8, Die zwischen den Alpenbewohnern der Topanfalver

Herrschaft und dem k. Fiscus betreff der Waldungen obwal-

tende Differenz wird der hohen Berücksichtigung dringend

empfohlen.

9. Indem die Versammlung auf die Beschlüsse der zu

Blasendorf im Mai und September d. J. abgehaltenen Ver-

sainmlungen auch dermalen beharrte,

protestirt neuer-

dings gegen die Union Siebenbürgens mit Ungarn als gegen

die Quelle aller Drangsale, die unser Vaterland betrafen, sie

verlangt das diess Grossfürstenthum seine Unabhängigkeit

behalte, dessen Grundgesetze aber sollen nach der neuen

österreichischen

Constitution

die auch die

romänische

Nation angenommen hat, umgeändert werden.

10. Das Klausenbuger Gubernium, welches durch sein

perfides Benehmen sich so oft kompromottirte, soll besei-

tigt, Decrete und Verordnungen, die von demselben noch

erlassen würden, sollen für nichtig erklärt werden, weil selbe

die Wirrnisse, statt solche zu dämpfen, noch mehr aufregen

die Versammlung protestirt gegen alle Verhandlungen des ge-

dachten Guberniums, und heisst gut das Einschreiten des

romänischen

National-Comité, welche diess bezüglich im

Wege des Hohen k. k. General-Commandos an Allerhöchst

Seiner Majestät gemacht hat ; ferner stellt sie das Verlangen

um die Errichtung einer solchen

provisorischen Landes

Verwaltung unter dem Vorsitze Seiner Excellenz des Comman-

direnden Herrn Generals Anton Freiherr von Puchner - wel-

che sich des öffentlichen Vertrauens erfreuen, und welche bis

zur definitiven Herstellung des Friedens und Regelung der

internationalen Verhaltnisse das Land regieren soll.

11. Verlangt und wünscht die Versammlung, dass Seiner

Majestät geruhen wolle, das Comité bis zu dem Zeitpunkte

wo sich die Nation wird organisiren und die internationalen

Verhältnisse in einem allgemeinen Landtage werden fest-

www.digibuc.ro

25

gesezt und geregelt werden können, für permanent Al ler-

gnädigst zu bestättigen.

12. Es soll soblald die Umstände es gestatten, ein aus allen

hierländigen Notionalitäten zusammengesetzter Landtag zu-

sammen berufen werden.

13. Die Nation sich auf die gleiche Berechtigung aller

Nationen füssend, behält sich das Recht vor, in einer Gene-

ralversammlung ein politisches Oberhaupt zu wählen, und

sich auf die, von dem constituirenden Landtage der Monarchie

festzustellenden Grundlagen zu organisiren. Während und

nach Feststellung dieser Punkte geschahen mehrseitige In-

terpellationen betreff des Verhältinsses der Romänen gegen-

über den Sachsen. Das Comité wurde aufgefordert, anzu-

geben, ob dasselbe diessbezüglich etwas gethan habe.

Die Versammlung erklärte durchaus nicht zufrieden zu

sein mit der von der Universität der sächsischen Nation

gegebenen Antwort, wenn sie keine von den gemachten Ver-

heissungen in Erfüllung gegangen sieht, wenn nicht einmal

den Dorfsgemeinden gegönnt wird, ihre Notaire und Ges-

chworenen frei zu wählen, und wenn auf dem königlichen

Boden nicht ein einziger romänischer Beamte angestellt

wird, ja nichteinmal in den einverleibten romänischen Ort- schaften des Oberalbenser und Kökölör Komitats.

Es wurde ferner feierlichst protestirt gegen die allenthalben

vorkommende Benennung Sachsenboden statt königlicher

Boden, indem die Romänen und Sachsen auf diesem Boden

laut Gesetzen gleiche Eigenthumsrechte haben. Am Ende ver- lauteten sich auch einige erbitterte Beschwerden über manche

falsche Anschuldigungen und sehr empfindlichen Verdäch-

tigungen, welche der Nation angedichtet werden

sind :

diese

Die Romänen wären Reactionäre" Diess hiesse so viel,

als wenn die Romänen das Jobagionat mit allen denselben

anklebenden tyrannischen Consekuenzen rückbeschwören wol-

Die Versammlung weiset diese Anschuldigung oder

Iten I

auch nur Zumuthung mit gerechter Entrüstung von sich

ab, und zurück, erklärt zugleich dass die romänische Nation

26

www.digibuc.ro

einen Thron, eine constitutionnelle Monarchie wünsche und

wolle, nicht aber Despotismus.

Die Romänen woliten einen unabhängigen Staat mit

Unterdrückung anderer Nationalitäten." Die Versammlung

betrachtet diese Anschuldigung als von jenem Egoismus

ausgegangen, der der romänischen Nation auch fernerhin die