Sunteți pe pagina 1din 26

n

r.vcrInn"

higaurn St, tW6

111

II I Y I f
1.11Irs1

11.11 s I It \
11111 I

I.P.Onit*Utla.11
4. Oprar. T..iq r

Axa prioritara I: Educatia si formarea profesionall in sprijinul cresterii


economice dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.5: Programe doctorate si postdoctorale in sprijinul
cercetArii"
Titlul proiectului: SECURITATE PRIN CUNOASTERE" RETEA
INTEGRATA/EDUCATIONALA DE FORMARE, CONSIL1ERE $I ORIENTARE A
DOCTORANZILOR PENTRU 0 CARIERA IN CERCETARE IN DOMENIILE
SECURITATE, APARARE, ORDINE PUBLICA SIGURANTA NATIONALA
SECNETEDU"
1D project: POSDRU/187/1.5/S/155385
Beneficiar: Universitatea Nationale de ApArare Carol I"

RAPORT INDIVIDUAL
PRIVIND VIZITA DE
INFORMARE-DOCUMENTARE
LA GEORGE C. MARSHALL
EUROPEAN CENTRE FOR
SECURITY STUDIES
GARMISCHPARTENKIRCHEN,
GERMANIA

NUME: Dragomir
PRENUME: Anne Maria
PERIOADA: 25 31 octombrie 2015
TEMA LUCRARII DE CERCETARE: Retele de socializare
provocari si oportunitfiti in domeniul securitfitii

DESCRIERE

CAP I: Aspecte generale privind organizarea si desfisurarea vizitei


de informare documentare Organizarea vizitei de informare
documentare s-a ridicat la eel mai inalt nivel, de la aspecte privind
eazarea si transportul, /Ana la cele mai mici detalii cu privire la
desfasurarea cursurilor. Programul, trimis in prealabil, s-a respectat cu
strictele, jar cei implicati in organizare au dat dovada de inalte abilitali
de coordonare si, de asemenea, promptitudine, in clarificarea oricaror
nelamuriri sau intreb'ari.

CAP II: Principalele activitati de studiu desfasurate


iiuei
Programul a constat in participarea la cursuri i la seminarii
zilnice, pe majoritatea te ome e ul r d interes, din domenul securitatii, de
la problematica statelor esuate pane la complexitatea dm securitatii
cibernetice. La finalul fiecalvi curs, profesorii sau speaker-ii au alocat
30 de minute pentru a raspuncle intrebarilor noastre. In ceea ce
priveste desfasurarea activitatii de seminar, pri ma parte a seminarului s-a
dedicat lucrului in grup restrans, pe tema prezentata la curs, jar, in cea
de a doua 7:07 3

Project cofinantat din Fondul Social European prin Program& Operational

Sectorial pentru Dezvottarea__________________________________________________________


Resurselor Lima 2
frwesteste in OAMENI"

N1111\

INII

1 1

! ,

or..
P1.44
yam.

pr
ez
en
tat
co
nc
lu
zii
le
la
ca
re
a
m
aj
un
s
in
ur
m
a
de
zb
at
eri
i.
D
e
as
e
m
en
ea
,
ni
sa
of
eri
t
ac
ce
s
la
bi
bli
ot
ec
a
C
e
n
t

Grol

r
u
l
u
i
,
m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e
p
u
t
a
n
d
f
i
a
c
c
e
s
a
t
e

a
t
a
t
d
i
n
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
p
r
o
p
r
i
u
z
i
s
a
,
c
a
t
p

r
i
n
i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l
c
o
n
t
u
l
u
i

o
n
l
i
n
e
.

C
A
P
II
I:
R
ez

ul
ta
tel
e
ob
ti
nu
te
ra
po
rt
at
e
la
ob
ie
cti
ve
le
in
di
vi
du
al
e
de
ce
rc
et
ar
e
P
oate
una
dintre
cele
mai
impor
tante
oport
unitat
i ale
vizite
i

de

infor
mare
docu

ment
are
de la
Centr
ul
Mars
hall a
const
at in
obtin
erea
contu
lui
care
ne
permi
te
acces
ul
atat
la
biblio
teca
centr
ului
cat si
la

serie
de
baze
de
date,
surse
de
infor
mare
la
care
acces
ul

indivi
dual
ar

fi

aproa
pe
impo
sibil.
Este
un
instru
ment
de
nepre
tuit
pentr
u
orice
docto
rand.
I
n
cazul
meu,
partic
ular,
am
avut
oport
unitat
ea sa
partic
ip la
un
curs
pe
tema
"Cyb
er
Secur
ity",

curs
care a
abord
at pe
larg
subie
ctul
tezei
la
care
lucre
z,
Socia
l
Medi
a. De
asem
enea,
am
avut
sansa
de

primi
invita
tia
profe
sorul
ui
care a
sustin
ut
cursu
l

de

a-1
conta
cta,
in
event
ualita
tea in

care
voi
avea
nevoi
e

de

infor
matii
pe
tema
abord
ata.

C
A
P
I
V:
C
on
cl
uz
ii
C
o
n
s
i
d
e
r
c
a
v
i
z
i
t
a
d
e

i
n
f
o
r
m
a
r
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
r
e
,
o
r
g
a
n
i
z
a
t
a
d
e

U
N
A
p
l
a
C
e
n
t
r
u
l
E
u
r
o
p
e
a
n
d
e
S
t
u
d
i
i
d
e
S
e

c
u
r
i
t
a
t
e
G
e
o
r
g
e
C
.
M
a
r
s
h
a
l
l
,
a
r
e
p
r
e
z
e
n
t

a
t
o
e
x
p
e
r
i
e
n
t
a
u
.
n
i
c
a
.
A
m
o
b
t
i
n
u
t
p
o
s
i
b

i
l
i
t
a
t
e
a
d
e
a
a
c
c
e
s
a
s
u
r
s
e
b
i
b
l
i
o
g
r
a
f
i
c
e

l
a
c
a
r
e
n
u
a
m
f
i
a
v
u
t
a
c
c
e
s
p
e
c
o
n
t
p
r
o

p
r
i
u
,
a
m
i
n
t
r
a
t
i
n
c
o
n
t
a
c
t
c
u
s
p
e
c
i
a
l
i
s
t

i
r
e
c
u
n
o
s
c
u
t
i
i
n
d
o
m
e
n
i
u
l
n
o
s
t
r
u
d
e
c
e
r
c

e
t
a
r
e
,
s
i
,
n
u
i
n
u
l
t
i
m
u
l
r
a
n
d
,
a
m
a
v
u
t
o

c
a
z
i
a
d
e
a
p
r
e
t
r
e
c
e
m
a
i
m
u
l
t
t
i
m
p
a
l
a
t
u
r

i
d
e
c
o
l
e
g
i
,
r
e
u
s
i
n
d
a
s
t
f
e
l
s
a
i
d
e
n
t
i
f
i
c

a
m
i
n
t
e
r
e
s
e
s
i
s
u
b
i
e
c
t
e
c
o
m
u
n
e
,
c
a
r
e
n
e
-

a
r
p
u
t
e
a
p
e
r
m
i
t
e
i
m
p
l
i
c
a
r
e
a
i
n
p
r
o
i
e
c
t
e

c
o
m
u
n
e
.

S emfratura

Proiec
t
cofina
ntat
din
Fondu
l
Social
Europ
ean
prin
Progr
amul
Opera
tional
Secto
rial
pentr
u
Dezvo
ltarea
Resur
selor
Uman
e

20072013
Inve
steste
in
DAME
N!"