Sunteți pe pagina 1din 5

fi,o..

"Ls

Formularisticd,

l',*

fiscald ^'i

RH&$$ffirK$)H WWffipffi FX$Cffi


N NORIIELE METODOLOGICE de aplicare a
Codului fiscal se prwede la pct. 15 de la Ti.Impozit pe profit' ci pentr,u determitlul II
narea profitului impozabil senffiSuabilii sunt

un Registru de eriden$ ffacall' com'

pustin cel pufin 100 de file, $nut in formi scrisi sau elec'
ironici. Mo^dui de completare este la latitudinea fiecirui
contribuabil, in func1ie de specificul activitfiii qi de nece'
sitifile proprii ale acestuia. Acestea se referl la: calculul
dobinzilor gi a diferenlelor de curs valutar deductibile fis'
cal, amoftizarea fiscall, reduceri ;i scutiri de impozit pe
profit, evidenqa fiscali tviruinlor cu plata in rate, alte a'
semenea operaliuni.
Modelul, conlinutul, caracteristicile de tipirire, mo'
dut de difuzare, utilizare gi pistrare a Registrului
de evidenli fiscali sunt prezentate in Ordinul ministrului
finanfelor publice nr. 8702005 privind Registrul de evi'

den$ fiscall.
Registrul de evidenli fiscall ar ca scop inscrierea tuturor inlormaliilor care au stat la determinarea profitului impozabil gi a calculului impozitului pe profit clprins in de'
clx4iaprivind obligaliile de plati la bugetul general consolidat.
Informaliile din Registrul de evidenli fiscall vor fi lnre'
gisaate ln ordine cronologid gi vor corespunde cu- oPe'

ialiunile fiscale qi cu datele privind impozitul pe profit din


declu4ia privind obligaliile de plati la bugetul general
consolidat.
Registrul de evidenll fiscall se utilheuhtr snictl con'
cortan$ cn dest'rnalia acesnria gi se completeaiastfelincit si permiti in orice moment identificarea 9i controlul
operatiunilor efectuate pentru determinarea impozitului

Numerele L -

2 L lanuarie -

Februarie 2008

pe profit cuprins in declaralia prMnd obligaliile de plati la


bugetul general consolidat.
Fttitorii de impozit pe profit au obliga$a de aprczenta
Resistrul de evidenttr fiscali organelor de inspeclie fiscali'
inreeistririle in Regisuul de evidenttr fiscali se vor face

pent*"fiecare perioadtr pentru care^ contribuabilul are o'


de a declara impozit pe protit.
blisatia
"Registrul
de evidenfi fiscali este document cu regim
speCil de tipirire gi distribuire_9i se-executi de Compania
"lmprimeria Nationali - SA"'
Nagionatl
-ii;;irff"la,J
eoiaen1l fiicaH se elibereazl conffa cost de
unitiiile fiscale dn ruateritoriali in care contribuabiluli;i
are declarat domiciliul fiscal, pe bua copiei certificatului
de inregistrare emis de Oficiul Nalional al Registrului Comeryrlui.
Contribuabilii nou-infiinqa1i, declarali plititori de impo'
zit pe profit, vor achizigiona Registrul de evidenll fiscali in
terheir de 30 de zldtedeladaaiffgistririi.
Contribuabilii care nu mai indeplinesc condiliile de a fi
plititori de impozit pe venitul microintreprinderilor vor
ichizitiona Registrul de evidenli fiscali in termen de 30 de
zile de la datala care au devenit plititori de impozit pe
profit.
^ Prin derogare de la obligativrtatea linerii Registrului de
evidenll nscatl pe modelul tipnat distribuit de- -organele
fiscale ieritoriale, contribuabilii inregistrali ca plititori de
impozit pe profitpot line Registrul de evidenld fiscali gitn
forinl ellanonici" cu respectarea modelului si continurului previzut de Ordinul irinistnrtui ftnar4elor publice nr.
870n005,
Derogarea se acordl conform competenlelor de cltre
direcliile generale ale finanqelor publice judetene gi a mu'
nicipiului Bucurepti qi Direclia generali de administrare a

Mf

marilor contribuabili, cu
respectarea conditiilor

nxeli,lit.
1 la Ordinul

Etr['

G gi H din anexa nr.

midi$rutui finanPlor

oublice nr. 1.8502004 privind regisuele si formularele financiar contabile'

Vom prezenta

in continuare condi'

si le respecte.:ol'
fiscalI in
evidenli
de
Registrul
tii,
itectronici, condiflii prwizute t" !1-q!iy ditt
1iile pe care trebuie

tribuabilii .at

for*i

otti"J t'tittltt"rf"i fiott t t& puUUtt nt' l'850120[/'

cririlor informatice cu prevederile actelor normative

care

le
'- reglementeazi;

6,i-;tt;.:cizez'e ripulde sup-ort care asiguri prelucrarea


dateior in condiqii de siguranqi
trebuie si se
:ii;;r;; a^de int g[ffati in contabilitate
,.siieasci in conlinuirl unui document, la carc sI poatl
atlt beneficiaii, citqi organele de control;
;;U;;;;
-'Ai;t;i-*i
listele opera[iunilor efectuate in contabifie nu'
a,
ht# ;; ifri documente justificative care siinserlri'
;;;;d; ln otain. cronologiii, interzicindu'se
iniercallri, precum s,i orice-eliminlri sau adlugiri ulte'
rioare;
""6i'te

asigure reluarea automati

in calcul a soldurilor

obginute anterior;
conturilor
-"
de timp
se ttigure conservarea datelor pe o.perioadi
m' 82lt99l;
care shresiecte prevederile l--egri contabilititn
xtern
magnetic
procedurile
supornrl
9i
d) sI oiecizeie

fi

fi, ilriteriiJ* niinilnaie FftFifrd


ilrosrtr$ek is:formntiee utilir*te
in alriultatea finaneiard qi eo*tabil[
la nivelul
SISTEMUL informatic de prelucrare a datelor

sI asigurc prelucrarea datelor inrei" .rj"ttuititate in c6nformitate cu normele conpe supor'


iabile aplicabile, controlul qi pistrarea acestora
turi tehnice.

fi.;tl;it4itt"Uui.

ilili;
i

*al

.l

,i
!i

ill
:t:

:i.

r inrorma

iff

'ffi.l, ff
''lffiin ,l'x'#iffi
prelucrare
procedurile

a reglede.
.uptina.tea
tn.niitilot in vigoare Ei a posibilitilii de actualizare a acesin lei"n n nigi. de modificirile intervenite

;;ilil;a;,
gislalie;

'--6l.unoqterea

adecvati a funcliilor sistemului de prelumue automatl a datelor, de citre personalul implicat 9i


respectarea acestora;

introduse' a
d.Tdirt a produselor-program' a datelor
,ituniiifor financiare sau aitor"documente, cu posibilitatea
reintegrare in sistem a datelor arhivate;
*i,t;";f.ititl
di
inseriri, modificiri sau eliminiri de
o Perioadl inchisl;
date'oentru
*il"l
constitutiYe ale in-

urmitoarele elemente

^tg"r[
contabile:
resisulrilor
^-"^"i
at t efecutirii inregisririi

documentului justificativ sau contabil; .


protectia informaliilor
connde4iatitatea.;i
il
identificare pentru ac^ig"i.
de
cod
parole,
prin
qi iiogram;lor
pentru programe 9i
siguranli
de
cbpii
iiiuf la informilii,

il

informalii;
^^-iii
ie rlizure listiri clare, inteligibile ;i complete, care
sl .,intinl rirmitouele elemente de identificare, in antet
sau pe fiecare Pagini;

tipul documentului sau al situaqiei;


I denumirea uniti{ii;
a perioada la care se referi informatia;
ldatarca listirilor;
lPagina cronologici;
ibicc2are progiamului informatic 9i al versiunii u'

b) gestionarea pachetelor de produse-program' asigu'


,rr.u p"rota.liei loiimpotriva unor accese neautorizlte' reilh;rfinonfiAenti'itfuii datelor din sistemul informatic;

"

O ;;;ttht

tipuluide suport pentrum plstrarea date-

lor de intrare, intermediere sau ieqire;


o) soluqionarea eventualelor erori care pot si apari in

'"-it;;td;;a

nclionarea sistemului informatic;


completi sau prin sondaj a modului de tunc'
flo#;;t;;c.outitot de prelucrare previzute de sistemul

fu

informatic;
--$)

u.iin. areatotallsau prin.sondaj a operatiunilor eco'


noili.o-finunciare inregis*ate in coniabilitate, astfel inc1t
sI fie efectuate"in concordan$ stricti cu prevede-

t..ii.t

rile actelor normative care le reglementeazl;


hfo.tin.area prin teste de cdntrol a programului informatic utilizat.

in
rlspundl
sI
domeniul financiar-contadit trebuie

Sistemele informatice de prelucrare a..datelor

;i;fi,g"te

roz

concordanp stricti a rezultatului prelu-

; i"-fii
contabile;
i "tr"t*t

contabile a operatiunii;

de origineTn care se regisesc inregistririle

tilntte;

si asizure listarea ansamblului de situalii financiare 9i


udocumentd de sintezi necesare conducerii operative a

nitilii;
-

mj

si asigure respectarea'confinutului de informalii

orevizut Pentru formulare;


'- n) si permiti, in orice moment' reconstituirea co-ntjnu*tuf .on'tutilor, listelor ;i informaqiilor supuse verificirii;
o) sI nu Permiti;
a.t.friO etea'Ldoui conturi cu acelaqi simbol;
modificarea simboiului de cont in cazul in care au

-'r
I
fost inregistrate date in acest cont;
finan'
I supririarea unui cont in cursul exerciliului
financiar prece'

ciar curent sau aferent exerciliului


aent,dacl acesta conline inregistriri sau sold;.'
a doui sau mai multe documente de ace'

i.Ai*.

Impozite qitaxe

Formularisticd, fiscald,
lagi tip, cu acelagi

numlr gi conlinut diferit de infor-

mafii;

p)

sI permiti suprimarea unui cont care nu are inre-

pe parcursul a cel pulin doi ani (exercilii financiare),


in mod automat sau manual;

$sriri

f)

sI prevadi in documentalia produsului informatic

modul de organizare qi tipul sistemului de prelucrare:


monopost sau multipost;

fi;elor de date;

8) si precizeze tipul de organnare pentru culegerea


telor;

I preluiri pe loturi cu control ulterior;


r preluiri in timp real cu efecnrarea controlului
I combinarea celor doui tipuri;

da-

imediat;

t) si permiti culegerea unui numir nelimitat de inregistriri pentru operaliunile contabile;


u) si posede documenaqia tehnicl de utilizare a programelor informatice necesard exploatirii optime a acestora;
v) si respecte reglementlrile in vigoare cu privire la
securitatea datelor gi fiabilitatea sistemului informatic de
prelucrare automati a datelor.

Elaboraorii de programe informatice au obliglia


de a prevedea, prin contractele de liware a programelor informatice, clauze privind intrelinerea ;i adaptxea
produselor livrate, clauze privind eliminarea posibilitigilor
de modificare a procedurilor de prelucrare autom ti a
datelor de cltre utilizatori.

Unitifile de informaticl sau persoanele care efectueuilucriri cu aiutorul sistemului info.r,matic de


prelucrare automati a datelor poartt rlspunderca prclucrfuii cu xactiate a informaliilor din documente, iar beneficiarii rispund pentru exactitatea gi realitatea datelor.

se asigure de perenitatea documentaqiei, a surselor

in diferite versiuni ale produsului-program, in cazul dispariliei prestatorului de servicii sau a distribuitorului de produse-program;

si organizeze salvarea

gi arhivarea datelor, programe-

lor sau produselor de prelucrare, astfel inclt informaliile


si poati fi reprocesate ulterior prin acelaqi lanl informatic
gi in condiqiile de exploatare reconstituite;
r sI delinl la sediul siu, pe perioadi neprescrisi, manualul de utilizare complet gi actualizat al fiecirui produsprogram utilizilt.
Pe perioada neprescrisi utilizatorii vor organna o gestiune aversiunilor, modificirilor, corecturilor qi schimbirilor de sistem informatic, produse-program

Numerele

?n care $fi

t r

fl{Jfm $f
arftfrd
I

p*t ?nt*cr*|

*K

$iai{* d*eusnent*
albueide

date trebuie str existe

registrelor, jumalelor gi altor documente financiar'conta'


bile,
Registrele, jurnalele gi alte documente financiar -conta'
bile, care se arhiveazl pe suport W'ORM, si fie semnate de
pefsoana care le lntomeqte, in conformitate cu prevede-

rile Icgii nr.455ftNl privind semnltura electronici.


SI existe un plan de securiate al sistemului informatic,

cuprinzind misurile tehnice gi organizatorice care si asi'


gure urmitoarele cerinle minimale:
a) confidenqialitatea Ei integritatea comunicaliilor;
b) confidengialitatea gi nerepudierea trauacfiilor;
C) confi den +illitaitel gi integritate a datelor;

d) impiedicarea, detectarea gi monit orharca accesului


neautotnat in sistem.
Restaurarea informaliilor gestionate in sistem in cazul
unor calamitili naturale, evenimente imprevizibile, prin:
arhivara datelor utilizind tehnologia WORM, care

si permiti inscriplionarea o singurl dati

pi accesarea

ori de cite ori este nevoie a informaliilor stocate;


inregistrarea datelor din documentele financiarcontabile in timp real, in alt sistem de calcul, cu aceleaqi caracteristici, care sI fie amplasat intr-o aJtL lo-

ca1ie.

Si se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor gi


formularelor la cererea organelor de control. Y
Ilie POPOUCI

BtsUOGRAM

Utitiotorii trebuie:
si

e**diqiile

posibiliatea reconstituirii in orice moment a continutului

refea de calculatoare;

r portabilitatea

te

DIN PUNCT de vedere

r
I monosocietate sau multisocietate;
J

F.

ffi

gi sistem de calcul.

1- 2 L lanuarie - Februarie 2008

Hodrirea Guvernului m. tAf2ffi4 pentru rprobarea


Normelor metodologice de aplicare a Legii m.57U2003
privind Codul fiscal, cu modificirile gi completirile ulteriorare;

Ordinul ministrului finanlelor publice m. 1.85012004


privind registrele gi formularele financiar-contabile;
Ordinul ministrului finanplor publice nt. 870f2005
privind Registrul de evidenli fiscalI;
Ordinut ministrului finanplor publice nt.949t2005

I
I

pentru completarea Ordinului ministrului finanlelor publice nr. 87012005;


I Ordinul ministrului finanplor publice nt. 1.857 12006
pentru modificarea Ordinului ministrului finanlelor publice
m.87012005.

103

(adresa)

REGISTRUL DE EVIDEI\TA FISCALA

seria REF

Nr. lf

Tipdrit la C.N. ,,Imprimeria Nationald" S.A., in conformitate cu prevederile


H.G. nr. 4412004 qi O.M.F.P. nr. 870/2005 cu modificdrile gi completdrile ulterioare

rN

g,l
il !:1

,:l

Explicatii privind operaliunile efectuate qi calculul impozihrlui pe profitr')

t
t,l

i,

!l
'ti
a,

5e rn icr:cne ri simbolul contului in care au fost lnregistrarc surnele cste fac obiectul acestor explicalii