Sunteți pe pagina 1din 47

6.

FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAE

Aparatul cardio-vascular, reprezentat de inimI, artere, capilare qi


vene, asiguri deplasarea sAngelui la nivelul tesuturilor qi organelor in
vederea realizdrii schimburilor nutritive Ei respiratorii celularb Ei a in-
depdrtdrii produgilor toxici de degradare. Inima ca organ propulsor pre-
vdzut cu un sistem propriu de aprindere, generator de contrac{ii ritmice
autointre{inute,- indeplineEte rolul unei veritabile motopompe biologice
ce furnizeazd energia necesard deplasdrii sdngelui in circuitul inchis al
marii qi rnicii circulafii. La rAndul lor, arterele, arteriolele, capilarele,
venulele gi venele formeazd o vastd refea de tuburi elastice cu structurd
qi func{ii diferite, ce vor fi prezentate in surbcapitolele consacrate circu-
lafiei arteriale, capilare qi venoase.
Marea qi mica circula{ie, fiind dispuse in serie, funcfioneazi, in re-
gim presional diferit gi indeplinesc roluri fiziologice distincte. In cazul
marii circula{ii (sistemice), sAngeie parcurge circuitul: ventricul stdng-
artere-arteriole-capilare-venule-vene-atriu drept, prezentind trei seg-
mente - de distribu{ie (ventricul stAng, aortd qi ramurile sale), de schimb
(capilare Ei venule) li colector (vene qi atriu drept). Mica circulafie asi-
guri deplasarea sdngelui din ventriculul drept la pldmAni prin arterele
pulmonare gi inapoi in atriul stAng prin venele pulmonare. Pe plan func-
{ional, aparatul cardio-vascular asigurd transportul de substanle nutritive
5i ddundtoare, participd la procesele de adaptare qi apdrare ale organis-
mului Ei coordoneazd functiile somato-vegetative cu ajutorul factorilor
umorali activi din plasm5, in vederea asigurdrii echilibrelor homeostazice.

6.1. PABTICUIJTRITATILE MORFO-FUNCTIONALE ITLE INIMTI

Inima este un organ musculo-cavitar globulos, care indeplineqte atAt


un rol de rezervoi sanguin, cdt, mai ales, rolul de pompi aspiro-respin-
gdtoare, cu activitate ritmicd sistolo-diastolici. Ea are importanfl esen-
fiali _in asigurarea diferenfelor de presiune necesare circulafiei sdngelui
in arborele vascular (fig. 113).
In scara animald, acest- organ circulator central evolueazi treptat,
de la forma rimpld a unui tub muscular, la forme din ce in ce mai Com-
plexe, prevdzute cu atrii qi ventricule, in care apar ulterior septuri me-
diane. Acestea separd cordul drept, in care circuld sdnge venos, de cordul
stAng, care pompeazi sAnge arterial. Separarea completd a inimii drepte
cle cea st;irrg;i qi, prin lrrnrare, a marii circrrlafii de mica circulafie apare
l a Jxl si -rri;i t n; r m if er e. Bt apcle acest ci evolr r l, ii f ilogenet icc pot f i r egasit e
PARTTCULAIITIATTLE ilTORFO-FUNCTIONALE ALE IlIrNf rr 247
14fi F]IZIOLOGIA APARATULU I CAITDIO'\/ASCULAII

VALVUL
fi in evolulia ontogeneticd a embrio*
A
PULr0r nRi
^9Rrrc
PULMONARA nului uman. La acesta, inima se dez- , rlL
(rprLARI voltii ciin doi muguri mezodermici si- **" ( lnrinX puruol,rRi B I N EL T
ft 8RoASt
metrici, situaii de o parte Ei de alta a VC A U Rctu r s r i x o V ^ L V U L^
extremitelii orale a conului primitiv' A R r c. r R c u M r l e x l eoRrrcA
Inilial se dezvoltd conltl ventricu- A s rAHcA
Iar, care igi incepe activitatea contrac- v
c o R o N r noAt s c t H o e r r r
tila odatd cu inceperea formArii atrii- lnt tnrorRA
lor, urmatd de formarea sinusului ve- VALVULA VALVULA
nos. Acesta preia controlul ritmului grcusprcA tnrcusproA
cardiac inaintea apariliei sistemului
conductor sau a fibrelor nervoase in
I I IT L U L
interiorul organului- TRICUS_
P IO E I IXTLUL
Inima este alcdtuitd din trei stme- EIIUSPID€I
turi distincte, ce se suprapun de la ex-
terior spre eavitatea centrali: pericar- FIBR€L€
clul, miocardul Ei endoeardul. B U L3 O - S P I R A L E
Pericardul este un sae dubltt, in FI EREtC

care se afIS cAliva cm3 de lichid se-


S I N O . S P I R ATL

ros, cLl rol de lubrefiere. Are qi rolul M.VSCHIUI BULBO-'PIRAt nul(Hlur !tNo-JPTRAL FiBRfLI VENTR!IULART
de a limita expansiunea qi umplerea SUPEFFICtAt SUPTRFIC'AL SUP€RFICIAtI
diastolicd, mai ales a ventriculului t s c n eN A I
clrept, protejAnd astfel circtrlalia pul-
monard impotrirta unei eventuale su-
praincircdri (eongesiie). Pericardul ser-
veqte qi ca suport pentru atrii, impie-
dicincl regurgitarea singelui din ven-
trictrle in a.urictrle in cazul unor pre- D
siuni sistoiice ventricttlare deosebit cie
ri d i c a te .
lfliocardul este eonstituit, la rindul -- ./
\-- /
sitt, clin fibre muscttlare cardiace, ur-l
\ l
I,'lg. I 13. Reprezentarea schematici \ u
ir irrirrii qi micii circula[ii, indic6nd
\_ _/
sistcm excito-concluctor qi tll'I schelel r , d s c Hl i i L s t l { a - s P
RtA L
sr,r:toilrele <listensibile 9i de rezis- 1 4U SC i rr u t B U LB , J - j P t i { 4 t
ten[O (moclificat dupa Guyton, 1976). fibros care,
irnpreund cu endocardul, P RC F U iDi
PR0FUirl
participi Ia fcrmarea sistemului val-
Fig. 114. A: Fa[a anterioari a inimii la om. VCS, veni cavi superioa:'d.
vuIar. VCI, r'cni ceva inferioard. AD, auricul drept. \'D, ventricul drept. V.S, ven-
, . ' i l ) r e L e ? ? ? l l s c u L o r e c a r d i a c e s u n t d i s p u s ei n s t r a t u r i tricul sting. B; Sclteletul fibros si valvele cardlaee privite de sus. C. D: Fi-
se descriu
$uprapuse, ancorate de scheletul fibros. I.a nivelul atriilor un
brele muqchiului ventricular.
tlotrA straturi atAt de sub{iri, incAt muEchiul atrial este translucid:
atrii, in timp c-e al cloilea, dlspus. - sistemul bulbo-spiral profund, care lnconjurl doar ventriculul
rtrr,t ineonjoatn-6-plet ambele 4t:
nivelul
pcndiculpr pe primul, este i"oup*"oent pentru fiecare ittriu. La stAng.
ventricuie'loi to .l"t".iu prtru siiteme cle fibre musculare: Aceste sisterne de fibre (fig. 114 A, B, C, Dl adioneazi in sensul
-- sistcrltil sino-sJriill superficial, cu originea qi ipser{ia pe inelttl reducerii diametrelor longifudinal qi, mai ales, transversal ale cavitd{i-
t r ir rrsp i d e i ; lor ventriculare in timpul sistolei.
- si stct t t t t l I r t r llx l- s y ri rn l s tl l )(rl 'ifc ' i l rl , c u l m b cl e i l serti i I)e i nt' l rrl l'ibrc.lc c''eintrd in aledtuirea lesutului muscular cardiac au diame-
rrritrtrlci; tntl de cca lt.-25 pm, lungimea de 150 ltrn qi un aspeclstriat, identic
: i i : ; t t . t t r t trli i r 1 6s l r i r . ; t lI ) r ' ( )r tf 1 (l , ( . i t r ' ( i' n C p lj r r r ; i . i r t t t t r r ' l vp c n t r i t ' t t l t ' ; ( : u n ' l ; r l m r r g c ' l t i t t l tstci h e l c ' t i cI .l l e s u r r t d t ' l i r n i t a t ( ' ( l t ' o m e m b r a n ; ci x ' *
218 FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR PARTICULARITATILE MORFO-FUNCTIONALE ALE INIMII 24(l

Irrllri-r, sarcolema. Aceste fibre prezinti zone de apozi{ie atAt de strAnsd, A


Inc.iit la studiile ini{iale de microscopie optici au creat impresia unei
rrrn tinuitdfi citoplasmatice.
Ulterior, cercetdri mai aprofu.ndate de microscopie opticd qi electro-
rrir:A au evidentiat faptui cA {esutul muscular cardiac, deqi se comportd
(.;r trn sincifiu funcfional (muqchi unitar), nu este Ei un sincifiu morfo-
logic. La nivelul zonelor de apozi{ie, membranele celor doud celule inve-
cinate sunt distincte qi nu existd o continuitate citoplasmaticd. Aceste FIBRA
zone, in c.rre sarcolemele sunt foarte apropiate, au fost numite discuri NUCLIU
tntercalore. Discurile au o por{ir-rne transversalA dispusd in unghi drept,
(:u axul longitudinal al fibrelor muscLrlare la extremitalile celulei, la SARCO
EMLA T Ug i N T
rrivelul unei linll Z. Aceste zone au adesea o dispozi(ie in ng-zag. Por-
fiunile transversale invecinate sunt frecvent conectate prin segmente
longifudinale, ce se intind in lungul sarcomerului pAnd la urmdtoarea B.
linie Z. Caradnrul de sinei{iu fune{ional, electric Ei meeanic al tesutului
mi<x.arclic este asigurat prin rezistenlA electricd extrern de sedzutd qi
tegAturile intercelulare ferme realizate la nivelul discurilor intercalare. MI OFIBRILE
Li nivelul acestor structtrri, s-au descris trei tipuri de sp'ecializdri jonc- R E I I C USL A R i O P L A S M A T I C
Iionale': CISTERNA
- mnatl"a aderens (desmosomi), care asigura adeziunea strAnsd in-
R T T E AS A RC O - T U B U L A R A
tn. celulele adiacente longitudinal; L- --v J\ - ---1/- --

- fascio oderens, care ocupl majoritatea por{iunii transversale a BANDA


I B A N D AA S T R I AZ
cli.st:trltri qi la nivelul cAreia se inserd filamentele subliri de actind ale
SARCOMER
trltirnrrlui disc clar; impreund cu desmosomii, aceasta asigurd solidari-
tak a mecanicd a fibrelor adiacante;
- - nerusul (joncfiunea strAnsa), c€ se gdseEte in partea laterala
it <liscului, nu oferd inserfie filamentelor contrastile Ei pare a se afla
c.
11 :rfar1 direc{iei de exercitare a for{ei mecanice. La acest nivel, apozi-
(in mt,mbranard este foarte strAnsa qi par si existe canale ionice inter-
ct..lullrre care asigurd cuplarea electricA a fibrelor.
Viteza cle oondtrcere in sens longitudinal de ia o fibra Ia alta este
( l t . d o rri i o ri m ai m ar e d e c frt v i te z a d e c o n d u c e re i n sens transversal . D.
Ifibr;r musculari cardiacd conline cdliva nuclei situafi central, in
nirrcnoplasmtr. Aparatul metabolic energoformator reprezentat de mito-
r.trntliii cste deosebit de dezvoltat. IVlitocondriile octrpd cca 750/o din vo-
lrrrnul celulci. Aparatul contractil al fibrei miocardice (fig. 115 A, I),
(', I)) reprezintii cca 500/o din volumul celulei Ei are o structtrrd asema-
liitgare cu cpa observatd in muEchiul scheletic. I{iofilamentele groaso,
jntunct-
d6 nriozipA, gi subfiri, de actind, sunt grupate in discuri (benzi)
<:ato (arrirotropo -- Ai gi, respectiv, clare (izotrope - I). In centrul discu- a a

r ilr rr r.l l rrc se ; r flir m er nb ra na Z , c ' a re s o c o n ti n u i r t ransversal pA ni i l a ni - a a a a

E.
a a a o

vt:lul slrcolemci, servincl ca zon.i de rtncclritrc a filamentelor dr-' actin;r


a a a a
a a a

se afl ;i " '


f i l o m e n t ed e
5i s. '1 r:rri nd s ; r r c x r nr c r c l ei n tre e l c . In c c tttrttl d i s c trl ui i ntunctat iirorfrt.
5t r i; r t.l :rri t ( s t . r iir [ [ t , r r s , , n I I), < ' t. n t;trc ]tc l tz l i < -.c' rttt' ttl sarc\)nl (' rul tti , zotl ;l f i i o m i n t e m i o z i n d; i o c t i n d
de octind demiozind
-n ti ctzi tti tr' .
tt I (, ';l r'(ir)u s ( , f ot ' t t t r ' , r z ; Jr .l trrr{ tl i -i l n s \tc rs ,l l l t';l c t< l
Irr ;rflrr'.r : t l ) . u " r l r r l r r
t r
i r c t . ; r l r o l :
i i
t i
' l r l t ' r ' l t r i t ' o t r t l ' ; t t ' t i l(,, : , ( ' t l l l riitf' ; r \ i r ' / / i , S t r r r c t r r r a 5 i t r l t i , a s t r t r r : t u r a f i b r r . i m i r x ' a r ' < l i t : e z 1. T e . s t r t t r l m i o -
I r , ' I l : l l l t r ' ; r s l r l l c l r r r l rf i l l r c i I n l ( x ' i r r ( l i ( ' ( '(.' . S ; t r c o t n t ' r ' t t lr, ' r ' 1 r l ' r ' z c n t : t f ,
r r r , , r [ o f r r r r r ' [ i o r r , r l , tr l , . , , , , r , l l i t , lr , r s l s y r . l l l l I r l r t ' t ' i t r t t l r , t ' l l l ; t t ' t<' ' ; t l ' , l i , t c t(' ) . l ] l r r ' l r t ' r r r : t t i t 'I ) , l ' ] : . " i t ' c I t t t t r ti r ' ; t t t r t t ' ts ; t l t ' p t ' i t t r ; l t t ' , r l t t , ' t
218 FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR PARTICULARITATILE MORFO-FUNCTIONALE ALE INIMII 24(l

Irrllri-r, sarcolema. Aceste fibre prezinti zone de apozi{ie atAt de strAnsd, A


Inc.iit la studiile ini{iale de microscopie optici au creat impresia unei
rrrn tinuitdfi citoplasmatice.
Ulterior, cercetdri mai aprofu.ndate de microscopie opticd qi electro-
rrir:A au evidentiat faptui cA {esutul muscular cardiac, deqi se comportd
(.;r trn sincifiu funcfional (muqchi unitar), nu este Ei un sincifiu morfo-
logic. La nivelul zonelor de apozi{ie, membranele celor doud celule inve-
cinate sunt distincte qi nu existd o continuitate citoplasmaticd. Aceste FIBRA
zone, in c.rre sarcolemele sunt foarte apropiate, au fost numite discuri NUCLIU
tntercalore. Discurile au o por{ir-rne transversalA dispusd in unghi drept,
(:u axul longitudinal al fibrelor muscLrlare la extremitalile celulei, la SARCO
EMLA T Ug i N T
rrivelul unei linll Z. Aceste zone au adesea o dispozi(ie in ng-zag. Por-
fiunile transversale invecinate sunt frecvent conectate prin segmente
longifudinale, ce se intind in lungul sarcomerului pAnd la urmdtoarea B.
linie Z. Caradnrul de sinei{iu fune{ional, electric Ei meeanic al tesutului
mi<x.arclic este asigurat prin rezistenlA electricd extrern de sedzutd qi
tegAturile intercelulare ferme realizate la nivelul discurilor intercalare. MI OFIBRILE
Li nivelul acestor structtrri, s-au descris trei tipuri de sp'ecializdri jonc- R E I I C USL A R i O P L A S M A T I C
Iionale': CISTERNA
- mnatl"a aderens (desmosomi), care asigura adeziunea strAnsd in-
R T T E AS A RC O - T U B U L A R A
tn. celulele adiacente longitudinal; L- --v J\ - ---1/- --

- fascio oderens, care ocupl majoritatea por{iunii transversale a BANDA


I B A N D AA S T R I AZ
cli.st:trltri qi la nivelul cAreia se inserd filamentele subliri de actind ale
SARCOMER
trltirnrrlui disc clar; impreund cu desmosomii, aceasta asigurd solidari-
tak a mecanicd a fibrelor adiacante;
- - nerusul (joncfiunea strAnsa), c€ se gdseEte in partea laterala
it <liscului, nu oferd inserfie filamentelor contrastile Ei pare a se afla
c.
11 :rfar1 direc{iei de exercitare a for{ei mecanice. La acest nivel, apozi-
(in mt,mbranard este foarte strAnsa qi par si existe canale ionice inter-
ct..lullrre care asigurd cuplarea electricA a fibrelor.
Viteza cle oondtrcere in sens longitudinal de ia o fibra Ia alta este
( l t . d o rri i o ri m ai m ar e d e c frt v i te z a d e c o n d u c e re i n sens transversal . D.
Ifibr;r musculari cardiacd conline cdliva nuclei situafi central, in
nirrcnoplasmtr. Aparatul metabolic energoformator reprezentat de mito-
r.trntliii cste deosebit de dezvoltat. IVlitocondriile octrpd cca 750/o din vo-
lrrrnul celulci. Aparatul contractil al fibrei miocardice (fig. 115 A, I),
(', I)) reprezintii cca 500/o din volumul celulei Ei are o structtrrd asema-
liitgare cu cpa observatd in muEchiul scheletic. I{iofilamentele groaso,
jntunct-
d6 nriozipA, gi subfiri, de actind, sunt grupate in discuri (benzi)
<:ato (arrirotropo -- Ai gi, respectiv, clare (izotrope - I). In centrul discu- a a

r ilr rr r.l l rrc se ; r flir m er nb ra na Z , c ' a re s o c o n ti n u i r t ransversal pA ni i l a ni - a a a a

E.
a a a o

vt:lul slrcolemci, servincl ca zon.i de rtncclritrc a filamentelor dr-' actin;r


a a a a
a a a

se afl ;i " '


f i l o m e n t ed e
5i s. '1 r:rri nd s ; r r c x r nr c r c l ei n tre e l c . In c c tttrttl d i s c trl ui i ntunctat iirorfrt.
5t r i; r t.l :rri t ( s t . r iir [ [ t , r r s , , n I I), < ' t. n t;trc ]tc l tz l i < -.c' rttt' ttl sarc\)nl (' rul tti , zotl ;l f i i o m i n t e m i o z i n d; i o c t i n d
de octind demiozind
-n ti ctzi tti tr' .
tt I (, ';l r'(ir)u s ( , f ot ' t t t r ' , r z ; Jr .l trrr{ tl i -i l n s \tc rs ,l l l t';l c t< l
Irr ;rflrr'.r : t l ) . u " r l r r l r r
t r
i r c t . ; r l r o l :
i i
t i
' l r l t ' r ' l t r i t ' o t r t l ' ; t t ' t i l(,, : , ( ' t l l l riitf' ; r \ i r ' / / i , S t r r r c t r r r a 5 i t r l t i , a s t r t r r : t u r a f i b r r . i m i r x ' a r ' < l i t : e z 1. T e . s t r t t r l m i o -
I r , ' I l : l l l t r ' ; r s l r l l c l r r r l rf i l l r c i I n l ( x ' i r r ( l i ( ' ( '(.' . S ; t r c o t n t ' r ' t t lr, ' r ' 1 r l ' r ' z c n t : t f ,
r r r , , r [ o f r r r r r ' [ i o r r , r l , tr l , . , , , , r , l l i t , lr , r s l s y r . l l l l I r l r t ' t ' i t r t t l r , t ' l l l ; t t ' t<' ' ; t l ' , l i , t c t(' ) . l ] l r r ' l r t ' r r r : t t i t 'I ) , l ' ] : . " i t ' c I t t t t r ti r ' ; t t t r t t ' ts ; t l t ' p t ' i t t r ; l t t ' , r l t t , ' t
FIZIOLOGIA APAIlATLTI,UI CARDIO-\'ASCUI,AIt PARTICULARITATILE MOIITO-FUNCIIONALE ALE INIMII 251

A H U S C HI CAROIAC Fig. 116. Sistemele ttibulare in muS- doui tuburi longiiudinale. Ansamblul format dintr-un tub in ,,Ta S-i cele
t
chiul striat cardiac (A) qi muqchiul doui cisterne cire iI mdrginesc este numit tTbdn qi are o semnifica{ie
scheletic (B). Relatia dintre tubii in
,,T'Si tubii longitudinali (C). deosebili in procesul cuplirii excita{iei cu contrac{ia (fig. 116 A, B, q-
Sist enitrL autorLorn elcito-conduc,tor cordiac
este ansamblul anatomo-histologic intracardiac implicat in inilierea qi
propagarea impulsului sistolic. In rnmponen[a sa s-au individualizat ur-
m6toarele structuri (fig. 117):
r --"J--l*- A---{+Lz - Nodultd. sinusoi Keith gi Flack (1906), considerat un rest em-
brionar din sinusul venos, are Ia om o grosime de cca 2 mm qi o lun-
grme de cra 2 crn, fiind situat intre vena cavd superioard qi atriul drept,
T } M U S c H I s c H E L E II c i-n sulcus terminalis. Este format dintr-o aglomerare central5 de celule
nodale (P), de dimensiuni reduse, de formi rotunjitA, ovalard, cu asp'ect
palid, tifiite de elemente oontractile, in strAns contact Ei dotate cu auto-
matism.'Nodulul mai confine celule de tip intermediar (tranzifionale)
fusiforme, cu rare elemente contractile, qi contacte de tip nexus: pre-
! - t
cum qi crlule miocardice propriu-zise. Nodulul este vascularizat-de ar-
. I
A -- i- >l<:f+--, A-*4+7 tera sinusalS, ram din @ronara dreaptS, Ei conline fibre simpatice Ei
parasiml:atice
' din vagul drePt.
"indeplineqte
: Nodutut sinusal rol de generator electric primar, caFe
impune ritmul fiziologic al b5tailor cardiace.

' -ZS.-
=(\2F- (,gt ,-t r--r A -
-\J f i r \ )
\__,r (_/-
-
endocardic,
Nodulul atrio-uentricnlor
in partea dreaptA qi
Aschoff-Tou:crc
posterioarl a
(1892) este situat sub-
rnarginii inferioare a seP
I k A1.,,
-/
: 4 , , . , tului interatr.ial, l6ngd orificiul sinusului coronar. Este situat deasupra
' r , _ L , r r
LII.LA
barierei transversale fibroase a inirnii, reprezent6nd singura posibilitate
P u :S { F i 5 i F 1[ , [ ' I i i de contact atrio-ventricrrlari. Fibrele tnusculare atriale din regiunea si-
nusului @ronar se adun[ in evantai, se impletesc qi se unesc cu regiu-
l$tetnul dc' tubuli in ,,T,, $i reticulul sarcoplasmatic. Sistemul transver- nea superioard a nodulului.
,r l tlu tu b r-rl i ( t lr buli ir - r , , T" ) e s te re p re z e n ta t d e i n vagi nafi i ai e sarco- Nodutul atrio-ventrictrlar este format din c'elule asemdndtoare celor
.11('i, care penetreazi sarccmerul Ia nivelt-rl membranei Z. Lumenul
din nodulul sinusal (celule P, celule tranzifionale, fibre miocardice), la
t'r.itor tubuli este in continttare directd cu medir:l extraceluiar. Tubulii care se adaugd fi celule de tip Purkinje mult alungite, ramificate, flr
| ,,'l'r' se aflii in rela[ii strAnse cu un sistem de tubuli longitudinali apar- rol de condi:cere. Vaseularizaf ia este asigurati de artera coronara
1s1flndreticulultri sarcoplasmntic. La nivelul fieedrei linii Z, tubul in dreapti, iar inerva{ia de fibre parasimpatice din vagul stAng.
'1,,, vine in contiguitate strinsa cu
extremitalile clilatate (cisterne) ale
S-a descns existenla unor c5i preferenliale de eonducere a imprrl-
surilor de Ia nodulul sino-atrial la c*el atrio-ventricular. Deqi nu au fost
! I I J A C A V TS U P E R I O A R _
i_- aceste c5i internodale, cu vitezi de conduoere
identificate histologic,
mare, au fost binJ caracterizate funcfional. S-au descris trei fascicule
I . O C U L U LS I N C _ A T R I A L_ _ - _ - _
i;;;Aale (anterior, posterior 9i mijlociu), dintre care cel anterior (Bach-
mann), situat la marginea anterioari a septului interatrial, ar avea qi
N O C U L U L A T R I O_ V I i I T R i C I - L A_R *
rol in' asigurarea sincronizdrii interatriale. Este posibil -ca viteza mare
de conducire in aceste ?rlne si se datoreze orientdrii fibrelor miocar-
dice, cu diametrul longitudinal paralel cll axa internodalS Ei nu trans-
'46(ITULUL HIS SI RAI.i,,itIIiDR versal pe acepsta.
In afara nodulului atrio-ventricular, la unele persoane poate ape-
rea un fascicul atrio-ventricular suplimentar. Aceasti anomalie reali-
zr.az5 o cale de c\oltduc€re atri<.r-ventiicularir 1>rin care impulsul de con-
tr.ircfie se l)ropagA spre ventrieule mult mai rapid decAt prin ciiile nor-
r n : r l o , u n , l , . 1 r . o i r , , g , , i n .e s t c i n t i r r z i r r t i r l ; t l r i v e l u l n o d u l t t l t t i ; t t r i o - v e n t r i -
FIZIOLOGIA APAIlATLTI,UI CARDIO-\'ASCUI,AIt PARTICULARITATILE MOIITO-FUNCIIONALE ALE INIMII 251

A H U S C HI CAROIAC Fig. 116. Sistemele ttibulare in muS- doui tuburi longiiudinale. Ansamblul format dintr-un tub in ,,Ta S-i cele
t
chiul striat cardiac (A) qi muqchiul doui cisterne cire iI mdrginesc este numit tTbdn qi are o semnifica{ie
scheletic (B). Relatia dintre tubii in
,,T'Si tubii longitudinali (C). deosebili in procesul cuplirii excita{iei cu contrac{ia (fig. 116 A, B, q-
Sist enitrL autorLorn elcito-conduc,tor cordiac
este ansamblul anatomo-histologic intracardiac implicat in inilierea qi
propagarea impulsului sistolic. In rnmponen[a sa s-au individualizat ur-
m6toarele structuri (fig. 117):
r --"J--l*- A---{+Lz - Nodultd. sinusoi Keith gi Flack (1906), considerat un rest em-
brionar din sinusul venos, are Ia om o grosime de cca 2 mm qi o lun-
grme de cra 2 crn, fiind situat intre vena cavd superioard qi atriul drept,
T } M U S c H I s c H E L E II c i-n sulcus terminalis. Este format dintr-o aglomerare central5 de celule
nodale (P), de dimensiuni reduse, de formi rotunjitA, ovalard, cu asp'ect
palid, tifiite de elemente oontractile, in strAns contact Ei dotate cu auto-
matism.'Nodulul mai confine celule de tip intermediar (tranzifionale)
fusiforme, cu rare elemente contractile, qi contacte de tip nexus: pre-
! - t
cum qi crlule miocardice propriu-zise. Nodulul este vascularizat-de ar-
. I
A -- i- >l<:f+--, A-*4+7 tera sinusalS, ram din @ronara dreaptS, Ei conline fibre simpatice Ei
parasiml:atice
' din vagul drePt.
"indeplineqte
: Nodutut sinusal rol de generator electric primar, caFe
impune ritmul fiziologic al b5tailor cardiace.

' -ZS.-
=(\2F- (,gt ,-t r--r A -
-\J f i r \ )
\__,r (_/-
-
endocardic,
Nodulul atrio-uentricnlor
in partea dreaptA qi
Aschoff-Tou:crc
posterioarl a
(1892) este situat sub-
rnarginii inferioare a seP
I k A1.,,
-/
: 4 , , . , tului interatr.ial, l6ngd orificiul sinusului coronar. Este situat deasupra
' r , _ L , r r
LII.LA
barierei transversale fibroase a inirnii, reprezent6nd singura posibilitate
P u :S { F i 5 i F 1[ , [ ' I i i de contact atrio-ventricrrlari. Fibrele tnusculare atriale din regiunea si-
nusului @ronar se adun[ in evantai, se impletesc qi se unesc cu regiu-
l$tetnul dc' tubuli in ,,T,, $i reticulul sarcoplasmatic. Sistemul transver- nea superioard a nodulului.
,r l tlu tu b r-rl i ( t lr buli ir - r , , T" ) e s te re p re z e n ta t d e i n vagi nafi i ai e sarco- Nodutul atrio-ventrictrlar este format din c'elule asemdndtoare celor
.11('i, care penetreazi sarccmerul Ia nivelt-rl membranei Z. Lumenul
din nodulul sinusal (celule P, celule tranzifionale, fibre miocardice), la
t'r.itor tubuli este in continttare directd cu medir:l extraceluiar. Tubulii care se adaugd fi celule de tip Purkinje mult alungite, ramificate, flr
| ,,'l'r' se aflii in rela[ii strAnse cu un sistem de tubuli longitudinali apar- rol de condi:cere. Vaseularizaf ia este asigurati de artera coronara
1s1flndreticulultri sarcoplasmntic. La nivelul fieedrei linii Z, tubul in dreapti, iar inerva{ia de fibre parasimpatice din vagul stAng.
'1,,, vine in contiguitate strinsa cu
extremitalile clilatate (cisterne) ale
S-a descns existenla unor c5i preferenliale de eonducere a imprrl-
surilor de Ia nodulul sino-atrial la c*el atrio-ventricular. Deqi nu au fost
! I I J A C A V TS U P E R I O A R _
i_- aceste c5i internodale, cu vitezi de conduoere
identificate histologic,
mare, au fost binJ caracterizate funcfional. S-au descris trei fascicule
I . O C U L U LS I N C _ A T R I A L_ _ - _ - _
i;;;Aale (anterior, posterior 9i mijlociu), dintre care cel anterior (Bach-
mann), situat la marginea anterioari a septului interatrial, ar avea qi
N O C U L U L A T R I O_ V I i I T R i C I - L A_R *
rol in' asigurarea sincronizdrii interatriale. Este posibil -ca viteza mare
de conducire in aceste ?rlne si se datoreze orientdrii fibrelor miocar-
dice, cu diametrul longitudinal paralel cll axa internodalS Ei nu trans-
'46(ITULUL HIS SI RAI.i,,itIIiDR versal pe acepsta.
In afara nodulului atrio-ventricular, la unele persoane poate ape-
rea un fascicul atrio-ventricular suplimentar. Aceasti anomalie reali-
zr.az5 o cale de c\oltduc€re atri<.r-ventiicularir 1>rin care impulsul de con-
tr.ircfie se l)ropagA spre ventrieule mult mai rapid decAt prin ciiile nor-
r n : r l o , u n , l , . 1 r . o i r , , g , , i n .e s t c i n t i r r z i r r t i r l ; t l r i v e l u l n o d u l t t l t t i ; t t r i o - v e n t r i -
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR PARTICULARITATILE MORTO-FUNCTIONALE ALE INIMII 253
252
pasiv sub influenfa diferenlelor de presiune sistolo-diastolicd, asigurate
crrlar. In aceste condilii, depolarizarea qi sistola ventriculard au loe cardiaci.
de pompa
- aspiro-repiratorie
practio simultan cu sistola atriale, umplerea ventricrrlard fiind afectata -
- W.P-W.)- Vatuitete atrio-uentriculare stdngi sunt in numer de doud, si-
(sindrom de preexcitare Wolf-Parkinson-\Vhite
continui extremitatea ventriculari a noduluh-ri tuate antero-Iateral gi postero-Iateral, delimit6nd orificiul mitral (bicu-
Foscicttlul FIis
mm) spidian), cu suprafa{a medie de 3-4 cm!. F'iecare din cele doui valvule
atrio-ventricular. Trunchiul eomun (lungime 20 DD, l5{ime 1-2
a p5rfii membranoase a septu- rre o fap venlriculard, pe care se inserl cordajele tendinoase ale mu$-
se indreapt5 spre marginea posterioari
chilor papilari, qi o fip atriald, in raport cu atriul stAng. Inchiderea
lui interv-entricular qi de aici in jos $i inainte, spre marginea anterioard,
lor in timpul sistolei ventriculare impiedica refluarea sAngelui in atriu.
fiincl incltrs qi izolat intr-un canal. In partea anterioard a septtrlui, ina-
In timpul diastolei, cuspiclele valvulare piutesc in torentul sanguin atrio-
intea zonei de inserlie a cupei septale a valvulei tricrrspide, pe inelul
vr.ntriiular fara a opune vreo rezisten{d deplasdrii sAngelui'din atriul
fibros atrio-ventricular, fascicuh:l se bifurcS. Ramul sting perforeazi
stAng in ventriculul respectiv.
membrana $i se aqeazd pe marginea superioard a septului muscular. In-
stdng, indardtul unirii Cordajele limiteazd dcplasarea exageratd a valvulelor spre atriu,
trAnd in spaliul subendoeardic al ventricuiului
qi posterioare drepte a valvulei aortice, se divide asigurancl etanqeizarea inchiderii valvulare.
cupei anterioare cupei - Val"uul.ele atrto-uentri.culare drepte sunt in numdr de trei (ante-
In doud ramuri (anterior gi posterior). Ramul drcpt coboarA pe partea
rioarS, posterioarA gi intern;i) qi delimiteazd crificiul tricuspidian. Pre-
dreapki a septului qi ajunge in spaliul subendoeardie drept, mai iot
zent6nd aceleaEi fe[e qi cordaje ca $i valvula mitrald, inehiderea Ei des-
decat in cazul ramului stang. Faseiculul este format predorninant din
chiderea lor se realizeazA prin mecanisme pasive, sitnilare cu ale aces-
ct'lule Purkinje mari (pAna Ia 46 l.tm lungime), ctl ptrtine miofribrile
teia, degi gradientele de presiune sistolo-diastolicd sunt muit mai mici
sii mtrlta sarcoplasmd, ce con{ine cantitirli mari de glicogen. Celulcl'r'
la nivelul cordului drept. In general, atdt stenozele, cAt Ei insuficien[ele
dezvolt.,i conexiuni strAnse eu fibrele subendocardice.
- Reteaua. Purkinje: ambele ramuri ale fasciculului His se continud valvulare atrio-ventriculare i:fecteaz;i pcrformantele rnotopompei cardiace,
alterAnd profund hemodinamica marii qi micii circulalii.
cu o refea subendocardicd de fibre Purkinje, ale cdrei ramuri terniinale - Valuulele semilunare oortice ;i pttltnon,ore sunt identice, fiecare
lrirtrund in miocard. dintre ele fiind alcdtuitA din trei cuspide dispuse in ,,cuib de r6ndunicii(.
Errdocardul tapeteazd cavitdlile atriale si ventriculare, asigurand ne- Ind5ratul valvulei semilunare aortice se geseite dilata{ia sinusului Val-
tezimea suprafe{elor ce vin in contact cu sAngele circulant. EI e-qte alca- salva, care eviLi astuparea ostiumului coronarian de cdtre cuspidele
tuit din trei straturi: primul strat, intern, este format din celule endo- valvulare. Inchiderea Si deschiderea valvulelor semiiunare se realizeazd,
teliale care se continud cu endoteliul vascular; stratul mijlociu, repre- prin me.,canisme pasive asemdndtoare celor de la nivelul valvttlelor atrio-
zentat de fibre colagene, elastice qi musculare, adapostegte tesutul to- ventricrrlare. Ca gi acrster, cuspidele semilunare floteazd in curentul
dal cardiac; stratul extern, format din lesut conjunetiv lax, este adia- sanguin in cursul sistolei, flrd a opune vreo rezistenfi ejec{iei sistolice.
c.ent miocardului qi se eontinua cu endomisiul fibreior musculare (nr- pentlu ca in diastold sd se inchidS, ca urmare a tendinfel de refluare
diace. a sAngelui spre ventricule. DatoriLi diferen{elor mari de presiune ciintre
In general, endocardul atrial este mai gros decAt crel ventricular. acestea qi arterele emergente (aortd qi pulmonare), atdt ejecfia sAnge-
l.a nivelul orificiilor atrio-ventriculare qi originii marilor artere de Ia Irri, cdt qi inchiderea valvulelor semilunare sunt mai rapide, cu un grad
baza ininrii, foita endocardicii se rasfrAnge pe scheletul fibros aI valvtr- de uzurd mult mai mare.
lelor cardiace. In afara rolului hemodinamic de asigurare a scurgerii sAngelui in-
Integritatea structurald a endocardului previne depunerea fibrinei tr-un singur sens in timpul revolutiei cardiace, inchiderea valvulelor
rii formarea cle trombusuri la nivelul cavitdfilor inimii, care, prin Ce- atrio-ventriculare gi semilunare participa la producerea zgotnoteior car-
plasare, pot obstrua diferite trunchiuri arteriale. Lipsa suprafe{elor rr-l- diaee, respectiv a zgomotului I - sistolic, in cazul primelor, $i a zgo'
goase constituie condi[ia obligatorie a hemodinamicii cardic-vascularr: mohrlui II - diastolic, in cazul valvulelor aortice.
norma l e . Venele cave qi pulmonare deEi nu prezintd ttn sistem valvular, c:tn-
SislemuL uaLuulor cordiac e s t e f o n n a t d i n t r - u ns c h c - titatea de sAnge refluati din auricrrle in timpul sistolei auriculare c€tt'
lr,t fi l tro- c onjr r net iv i n s e ra t Ia r-ri v e l u l o ri fi c i i l or atri o-ventri cul are si al neglijabila. .
qi IV argi nce l i ber5 a val - ,
r rr;rri l o r 'v( as t . t re: ; J ) irac ) ri t d e e n d c .,te l i u le n d o c a rd i c.
lcope
v rrk.l o r c s t e b o g a ti r i n s u b s ta n [d ftrn cl amental a, cu rol i mpol ' - 6.I.I. CORDUL - ORGAN ENDOCITIN
t .;rn t i n r r s illur ' ; r r t . a1 :l a s ti c i t;i { i i s i s te n rrrl u i v a l vul ar. V al vul el e c;rrcl i a' .' c
l n : r f ar ; r f ibr elor m iocar clice cpr r t r act ilc qi a sist em ului excit o- con-
r r r r k . l l l i n r . s tr' o l r r l r r n ( ) r v t . r i t l l r i l i . 1 t ; r l t . t cc l e d i r i j a r e f l s i r n g c l t t i i n t r - t t r r
dttctor , <r 'r <'ct i'r r ik.cu m icr oscvpul elt 'ct r or r i<:. r u pr t s in cviden[ t i t ll't al
s u l l : r r r : \ ; r . n sl , l l , ' s , u t r ft l r . r l o t t . r f r ' l r r r i ; r t r i c l - v t . r t t r i r : t t l ; r r r '' 1{ ri ' I l ' l i l t t t t ; t t ' , '
',(' t r e i l r . i t t i l r r l c c c l t t l e r ' ; r r d i ; r , . 'lt;.r n i v t ' l t r l i l u t ' r ( ' t t l l l o r ,( ' t l t ' o l t I i t t t r tl t t r f . '
( , r 9 trr r r . : r r l r t t l r r r ( ) 1 r . r A t rl.r)r l x . l , t. r l r t t t ' trl r . t , . r l v t l t cs ( , i r r c l r i ,:l , ' r t l r s t ' l t i t l
254 FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR PROI'RIETATILE MU$CHIUI,UI CARDIAC )\f:t

Fig. tl8. Cardiomiocite atri-


ale eliberatoare de factor
Disc inteaotor natriuretic atrial (ANf').
A cir

Hiofibnte

Mrlocrrdrre

f ig. t19. Structura chimica a ANI-.

tensificarea progresivd (d. pdnd la 2A c.le ori) a eliberirii de ANF dirr


granulele secretoare miocardice.
La rdndul lor, stucliile privind extractia Si purificarea ANF au
stabilit c-i acesta se gdseEte la nivel granular sub formd de prohormon.
format din 126 de aminoacizi. In timpul sau imediat dupd eliberare,
prohormonul este clivat in ANF actit, constituit din 28 cle aminoacizi
in granule secretoare. Faptul, fiind sernnalat de Jamieson qi Palade (196-1) (fig. 119). Eliberarea m este activatii $i de citre sistemul nervos sii:rpa-
qi confirmat ulterior de nurnerogi crercetdtori, a determinat cercetiri sis-
tic, prin mecanism alfa-adrenergic.
tematice asupra nafurii produqilor de secretie ai acestor granule. In timp Recent s-a eviden{iat imunohistochimic prezenta unui ANF speci-
ee unii autori au adus dovezi histofluorescente in favoarea conlinufuIui fi c si ste m t r lr r i ner vos cent r al. m ai ales ia nivel hipot alam ic.
bogat in catecolamine al granulelor respective, altii au dernonstrat na- Structura chimicir Ei efectele fizio-farmacologice ale celor doi fac-
tura lor polipeptidicd. tori natriuretici permit prcsupunerea existen{ei unui veritabil ax cord-
Studiind efectele biologice ale extractelor atriale, De BoId $i colab. creier, asemanator ceiui clescris anterior in cazul fubului digestiv satl
(1981) au constatat o puternicd diurezd la Eobolan. Alti autori (Deth 9i al rinicitiului, cu rol important in autoreglarea neuro-endocrinir a ftrnc-
colab., l9B2) au ardtat cd proprietdfile diuretiee sunt dublate de o evi-
tiilor respective.
clenti ac{iune natriureticd qi vasodilatatoare. Factorul biologio activ de Implica{iiie fiziolcgice ale ANF vor fi nrenlionate la regiarea cir-
natttrA peptidicd producitoare de efecte diuretice, natriuretice qi vaso- eula{iei 9i echiiibrului volemic.
dilatatoare din extractele atriale a fost denumit peptid natriuretio atrial, Alte peptide vasoactive (VIP, substanta P, neurotensini, SRA) au
atriopeptin, eardiodilatin sau cardionatrin. Comitetul internafiorral de fost identificate in ininra rnauriferelor cll rol fiziologic incd neprecizat.
nomenclaturd a propus denumirea comund de factor natriuretio atriat
(ANF). In prezent s€ admite ci existd mai mulli factori secretafi de
cardiomiocitele atriale ale mamiferelor inclusiv umane. Conlinutul in
.'lN[i al ventriculelor este mult mai mie deedt cel al auriculelor (fig. 118). 6.2. PROPRIETATILE MU$CHIULUI CARDIAC
Iiliberarea ANF din granulele secretoare atriale este stimulatii de (;.2.1.EXCITABILITATEA (TUNCTIA BATMOTROPA)
cregterea presiunii intraatriale.
Senpibilitatea deosebita a granulelor secretoare la distensie a fost Excitabilitatea este capaeitatea muqchiului cardiac in I'epaus de a
<loveditii experimcntal cu aiutc;r'ul unui balonaE introdus in auriculul r.;rsptrntlela o excitafie printr-o depolarizare (potential cle ac(itrne), ur-
t lrept. ('rc gt c ' t ' r ' ; r doar (' u I mml i g i l p re s i u n i i i ntraatri al e real i za o nrati ck' contractie.
s t : p l i me n tar o ; r eliber ir ri i < rr 3 O--4 0 0 /0 .Pri n a c e st l necani sm, toate si tua- (r) Irotentisl"trl de ?'cpa?rs al fibrei, miocardiee. Detcrrninirrile eft'c-
{ i i l r . n o r n ' l l r l t .s ; r u p ; r l o l o g i r r r c a r c d c t t . r m i n i i c r e q t u r c l v o l t t m u l t t i e x t r a - trttttt' ;t u st abilit f apt ul cir valor ile pxr t ent i; r lr t lr r it le r ( ) pir lls t r ilt t slnt 'nt
t ' r ' l t l l , ' t t 'i,r t t t x t r t ' t . t ' i iv ( , n o i l s { 'r i i l l 1 > r c s i u r r ii n t r a ; r t r i ; r l o s r . i r r s o { t s t :t L r i r t - l r r n n i r r r ' ; t r i ; r z li in n . l t t l n m i o c ; r r r ' l i c i nr j r r r r r l c t I r l t t l r ' { ) 0 r r r V
FIZTOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR
PROPRII'TATILE MU$CHIULUI CARDIAC 257
256
'abia la sfArEitul
Sarcolema miocardicA se carac- branar, dar este foarte lent5, atingAnd un maximum
platoului. In afara acestor canale de tip X,, existl $. o popula{ie de,ca-
terizeazi, printr-o permeabilitate de
hAe de tip Kr. Acestea asiguri efluxul bazal de K+, principala deter-
repaus selectivS, fiind praetic imper-
minantd a potentialului de repaus.
meabild pentru Na+ Ei de cca 100
de ori mai permeabild pentru K+. In cursul depolarizdrii, efluxul de K+ prin aceste eanale este redus
b) Potenfi.ol"ul de acliune aL fi- prin aga-zisa ,,rectificare anormalSs (o barierd de permeabilitate care
brei miocardului uentricular. Sub ac- se opune efluiului de K'F, dar nu limiteaz6 influxul). Datoriti acestei
reduceri a efluxului prin canalele de tip K,, efeetele activirii efluxului
{iunea stimulilor intrinseci (potenfia-
q No{;6;ol lul de acliune propagat din siste- de tip Xr sunt atenuate qi repolarizarea este int6rziatA. Acest fenomen
mul excito-conductor automat) sau este exact contrariul a ceea ce se produce in fibra neriroase, unde depo-
extrinseci (mecanici, fizici, chimici), iarizarea este imediat urmatd de o cre$tere l]tasiva a efluxului de K+.,
membrana fibrei miocardice iese din determinAnd o repolarizare rapidd;
- ssnuls lente de Nu+-Caz+ uoltoj-d.ependente: activate eleo-
QNotiont) starea de repaus. Deschiderea cana-
la cca 2 ms dupd activarea canalelor rapide de
- 1 . , , , , a

.
Ielor ionice voltaj-dependente din tric (poten[ial-dependent)
qcl Na*, acgste ean"te permit influxul simultan de Ca2* Ei Na*. Ele se
structura nrembranei determinl flu-
inaeliveazl extrem de lent qi, deqi au o capacitate mai redusd de trans-
xuri ionice tranzitorii, a cdror suc-
g Kr port aI cationilor, influxul Ce sareini pgzitive determinat de activitatea
cesiune dinamica duce la apari{ia li
evolu{ia poten{ialului de acfiune. ior prelungeqte depolarizarea, explicAnd aparilia plat-oului caracteristic
9K2 Caracteristicile sarcolemei mio- tibrei muiulare ventriculare. Acaste canale sunt blocate specific de
gXt cardice, tipurile de canale ionice, Mnz*;
- sqnqls ropiCe de CL- uoltaj-dependente: imediat inaintea inac-
densitatea Ei proprietafile lor dina-
9x ? mice (prag, constantd de inactivare, tiv.irii canalelor rapide de Na*, se prodr:ce in membrani deschiderea
capacitate de transport) determina unor canale de Cl- voltaj-dependente, ct-t constantA de inactivare foarte
h.ig. tZ1.Potentialul de acfiune in ee- seurta (cca L-2 ms). Aceste canale, a cdror deschidere este declanqatA
lul-a miocardici, contractild si fllxu- diferenle semnificative intre evolu-
rile ionice determinante. iltunci cand potenlialul de membrand atinge valori in jur de 0, permit
tia potenfialului de acfiune inregis-
trat in fibra musculard cardiacd si un infltrx de Cl-, ce contribr-rie la repolarizarea iniliala rapidi a mem-
poten{ialele de aefiune inregistrate in alte structuri excitabile {fibra branei. Cum deschiderea acestor canale nu este posibila deciit la inter-
nervoasd, fibra musculard scheleticri). vale de cca 1 s, contribufia lor este redusd in cazul poten{ialelor de
durata potm{ialului de ;rcfiune cu o frecven{i de peste ?0/minut.
In cazul fibrelor miocardicre ventriculare,
ac[iune este cel pulin dubla (cca 300 ms) iar repolarizarea se produce Analizind dinamica potenfialului de acfiune in iibra miocardicd ven-
dtrpd aparilia unui platou, cu durata de cca 200-250 ms, in timpul c6- tri(rlard, se disting urmatoarele faze succesive.
ruia fibra se men{ine depolarizatd (fig. 120). Fazo 0. Depolarizarea rapida (spike-potenlial) se datoreazd influxu-
s-au descris urmdtoarele tipuri de eanale lui rapid Ei masiv de Na+ prin canalele voltaj-dependente activate in
In sarcolema miocardici
ionice, implicate in evolu{ia caracteristici a potenfialului de ac$iune: a momentul in care, sub acliunea stimulului, rrrembrana se depolartzeazl.
- canal"e de Na+ uoitai-deTtendente rapide: acnste canale sunt in- la valoarea de prag (-55 rV, -60 mV). Atingerea valorii de prag se
chise in condi{ii de repaus printr-o barierd electrostatrcd m (camp realizeazii, in condifii fiziologice, prin conducerea electrotonicA a poten-
clectric pozitiv, stabilii intrl componentele matricei fosfolipidice). - ln fialului de acliune'din fibrele invecinate gi sistemul excito-conductor
momentul atingerii pragului de depolarizare (depolarizare pdna la valori t
I automat. IVlembrana se depolarizeazE rapid, potenfialul trece in zona
pentru
rle -65 m$, componentele fosfolipidice se reorienteazd, gi bqrierq m valorilor pozitive ouershoot (+ 15 DV, + 30 mV), stabilindu-se
rlispare, permitAnd -(constanti influxul rapid de Naf. Canalul rdmAne deschis timp
i 6-15 ms in zona poten{ialului de echilibru al Na+.
rle I ms de inactivare). pand cdnd se produce inchiderea unei Fctza I., Imediat dupd ouershoot urmeazd repolarizare-a rapidA, in
,r doua, bariere eletcrostatice h. La revenirea in repaus, bariera m (.are potenfiilul de membranA revine rapid spre valoarea de 0. Aceastii
rcilparL, Si bariera h se reface. Aceste canale sunt blocatc de TTX, _Pot rcgrlarizare se datoreazii: irrfluxultri rapid de Cl- prin deschiderea ca-
fr irrln[intrte deschise cu veratridini gi aconitini Ei par sd fie similarc' ,',,il,.1o. voltaj-dependente rcspective; inactivirrii canalelor de Na+ ra-
ctr 11,1erlescrise in neuroni; pi cl e csr e i, ii incheie ac{iunea, int r er up: ir t d inf lt r xr r l r - anit ] de Na+ qi, in
canule de. Kf uoltaj-dependente lente (Xr)' dt'scltidere:t lor esfe i l n" , rrnui c'f lux uior nr ir r it dc K+ pr in cat t r t l'. 'leX, t lt 'st 'it ise,t ot volht j-
r l r < ' l , r r rr:l1; i t o t r [ . ; r t i n ; 1 r ' r t ' lvr r t l o t ' i i c r i t i < , ' t t' l t t p r i t q . ' t J x , t . r ' n f i ; r l r t l t ll nl e l l l - rl t.pr.ttdtnt e.

l'l ] ' l . rl i l ! , 1 6 l r . r r r r r n r r l
*
ht

i*Eggk*ggFl
[;'El}i
[tu1I;E{?-
al ctl
@
3
= F_I
E
<_ ,.r = m
= ><

glill
--l

[,J -l

ggg
0 r'l
u rrl
3 + z D

*ig
>( z.

lgI l
lgF ltl llig 1itia
z }r| Dt
{ J-
'?:

(D
m N

r.

Flii*$FEr
irpE$*eitsii*giglfi[t
*rFis$i;r iEi
l:slif iH l*erffi;;
-r
o o
z.n
i-{
n >
n O
al

- gEqi
plrlegi
l:lt;iir ieiltgiiil ir
[l
Fl

r
d
o

[ ti rgrfi [g;ipii#[i [si +r[:


":-i rn
rtl

f ; F l$ R l sI5" i- g I 1 +
; iE
F ;, a
I

g?J
p **H
FI a

q*5=
-,Y9 o
t+
oi'ro
C =

? o >

7=i
A

i; El;'iIiAiE
q
IE:: t r = [ilirq;}F:
* s ? t : s :
b q Frr:a
, aF
$ + ["; l c
l.
=,

tH [ [ F r n ; = S
; 6[t:g* a gx; E , H s
*
1
=l
i &
-1 r

: E?iFiE;5+i'
a') F Ti e FFFF s s ?;Fge[ g; 1 8 ;; i ; [

I ?=E'ig T[.$l'*FFgiE
FEPFfr
f $ l $
[ ;
*HE*EElr&eBre H9Err
21ii iriiffiaftg
i::f$+ff
$tl*3$
i;$ Ft >Ei - F oiDF E i l
F gf F I F r*E
?i o
[*-'I1a;c F0

Elt!1lFH$igiEiEH
F
?if??tFi'q
? !
F
FJ
m Ft
3 i * l Fj
fin:s
(1
.r.l

i?ElE;;t tE:s C)
l.

lal;,ilg ;$[i :1I


trt

[i
t a g i l f ;+r H
EEA
q
3
Vr
o

e B rE:
c
ri
q

la;[xfigFgiEfiHl1: sr
s * s - s lgg. q pFtF H
o

trsrglgrutli
E:$ ;
t : 5 : E i F f ; , 3 ;: 8 f i ' c'
\*
-+_ f
\
i\
lq\

ip.e,a.t,E
[*e
l lFEtTF[;rsF[ :iE: ,:
5*4ti; c s q
t\,
cir

t'-
'liltfu 3
ht
o)
o

[r1g lll
iiii1liiiirltx
l l t l t - +
o O o f N N '
; o o o o ( 3 . '

5
N
ul o

iiigll1i[sF[E
I EEFlil$li[ stll
O r
o
o

gli*E
c)

$iliiEE*iE1$ I E;EE
CJ
"0

:k*ri: F

qE
\J1
() ! ! ! !
Fl
d

ig tltl
a
T 7 n : l f , !
t

iffit
liglllg*lliaig
-{
r./l
l\)
rYl
c
o
o o

;[ll
U

fiffiEi€?HlB
fliil
N'
ot _

lrlE [[
\n

lEl
Q

!
a

g
D
D o

ia+' ::s <> =o

1!fr3
i[ffi[fisEri
c) tn 11
z

qTffiffifi1|1l[*
t'l,

[1[f;illFi[ a;E
aeaa;triisHeE,iE
rtl
o

rsff1i;ffi <)
o
{-

I
3
9.

is
D t
t r ?

-' F
o
i.

$[;tffi: F
tr
rl

*ii[i
9E
+l

i
o
o
:. r.

1l
iiilEiiii L*$
tll

$iiEiii
[iffiEiilI
D.

i
3

F'3='-11
-|

'uu*,
c
q)

o
i x 3$ P ' s . "
fi;H:er:
ielpilE[5ri Fii
F ggl;
ff*Flii;I
v)
o }lr

d
r.
d
o

iii
lig
ii
=
-| N

li
o

*'g [iE I
iiffii${i*r
iiiF
0!
o
t o
o
fi o 5'3 l^

l$[ll
9J :

iiiiiliii$i iFE
il fgl*[F
lli;iiii *
t^

Ft

E.
o ft*"?sl': t9
tq
c ;'iFsF"F? E A fF , r q r a d , , o
FIZTOLOGTA AP.\IIATULUI CARDTO-\'ASCULAR PROPITIETATILE MU$CHIULUI CARDIAC 26:]
262

diastolei. O a rloua caracteristicl a iicestor celule este existc'n{a unei


o r N O D U L USL- A populafii de canale ionice de K+ voltaj-dependetrte (canalele K2 sau
K,). Aceste canale sunt activatc la sfArqitul repolarizirii lente (Iaza 3)

.,,L aproape simultan cu canalele de tip K,, asigtrrAnd efluxul de K+ nect-


sar atingerii depolarizArii diastolicc. maxime. hnediat dupi ce s-a atins
€ accst lnoment, canalele K,, incep si se inactiveze, efluxul de K+ sc
\ \ P C T i I : TI A L O I A S T O I - I ( reduce treptat $i, pe mdsura :rcurnuldrii ioniior de Na+ pitrunEi, are loc
E
MAXIM depolarizarea diastolici (cu o panta de 0,1 V/s).
z. +10 F I E A AI J R K I I { Ji
d
I
It Atingerea pragului in ceiulele P nu determini o depolarizare ra-
(o pidd (faza 0). Numartrl redus, sau chiar absenfa canalelor de Na+ rapide
,= ff--.
0 t \
tlj

E I in niembrana celulelor din nodulul s.ino-atrial, face ca depolarizarea


t I (faza 0) sA se producd mai ales prin activarea canalelor lente de
J I |ri3+-Q33+, ceea ce determini atenuarea semnificativd a pantei ascen-
I
!-.
z. I dcnte Ei absen{a ouershoot-ului.
rL
F b) I/J niuelul, nodttl"ztl"tti otrio-uentricttl"ar, potenlialul de aciiune au-
o
o- -90 tomat este de tip intcrmediar, intre cel observat in noclultrl sino-atrial qi
- cel inregistrat in cursul clesc5rcarii fibrelor Purkinje. Potenlialul de re-
5.tc; i)aus (diastolic maxim) ure valori reciuse (-60 mV), durata dc'polarizdrii
cliastolice (faza 4) estc prelungitii, determinAnd o frecventi de descArcrre
I ' i g . 1 2 4 .P o t e n [ i : r l e d e a - ' l i u n c i n n o d u l u l .S-.{ ;i fibra Purkinje.
redusS, faza de depolarizare (Laza 0) este lenti, amplitudinea pci.crrfia-
Jtrltri este :-cclltsii,repolarizarea rapidd (faza 1) nu se observir, iar platoul,
lvfecani.smul"genercil. tri automqtismtdui ccicliac. Faptul cA celulele deqi s€ schifeazd, are o duratd redusd qi se poate terrnina cu o hiper-
sistemului nodal descarc;r autotrtat impulsuri cle conbraclie se explieai polarizare. Potenlialtrl are o durati de cca 20A-250 ms. Irluxurile io-
pctenlial membranar
llrin incapacitatea acestr;r ci'lule cle a tnenline utr nice ce determini aeest potenlial sunt probabil similare cu cele descris'e
ilo r"paus constant. in cursrtl diastolei, ceiuieic se clepolarizeaza lent 9i ln celttlele P, diferen{ele fiind mai aies de ordin cantitativ.
t.ontjnuu. Cdnd, datoritii acesteri depolariziiri diastolicr, se atinge pragut c) La niuelul. celtdel,or Prrrltinje, pctenlialul cle aclir-rne alrtomat este
rltr excirafic, incepe deschicl'-'reacanalelor ior"ricc voltaj-dependente Ei se net diferit. Potentiaiul diastolic maxini atinge valori de -"90 ffiV, iar
sistola.
llrocluce potenlialul cle etcfiune, cc se propagi'r, cletert-ninAr-rd depolarizarea diastolicai este extrem de lenttl (0,02 V/s). Prezenta cana-
Caracterisficile ,Si nte:anismele ionice al.e depoLari:arii diastol.ice ;i lelor de Na + rapide face ca depolarizarea inifiali (iaza 0) sd fie foarte ra-
potenliuhtltri d.e aclhme arrlomat Depoiariz:rrea diastolicd $,I potenlialul pidir, iar amplitr"rdinea potenfialului sri atingi valori de -120 BV, clr
il.. aciiune consecutiv atr caracte'r'istici ce difera in funcfie de segmentul in fibra nrttscularii atriala. Existenla canalelor de Cl- voitaj-dependc,irte
sistem1rlui nodal in care srrnt generate. Aceste diferenle se datoreazd deternrini aparilia unei repolarizdri rapicle eviclente (faza I ), platrul
l'luxurilor ionice specifice cciulelor implicate (fig. 121). (faza.2) incepdnd la valori de poten{ial rnai reduse decAt in caeul fi-
a) La nittelttl. no,Jttlttl'ui sino-atrial potenlialul de l'Lrp&us (saY, mai l-;relor ventriculare. Dtrrata poten{ialului este egald cu cea din miocarclul
r.x,rctj potenlialul cliastolic ma--:im) are in general valori reduse,. dq ?t. ventricular.
'-bO
rryri -V, -?0 nrV. Atingerea acestei valori in cursul repolarizirii
r.stc. trrmatd, itr faza o 4-a a potenfialului, de o cle'polarizare diastolici 6.1.3.RTTMTCITaTEA(FUNCTIA CRONOTROPA)
It,rrtri. Atingere.a pragului (-55 mV, -60 mV) cic'termini cleclanEarea
rrnr.ri potential clc'ad-iule cu o fazl 0 1ent5, lipsitil de ouershoot, cu o Frecven{a contracliei cardiace depinde cie frecvenla cu care se pl'o-
;r rr rpli i u d i n c de num ai - 5 5 m V, -6 5 m V. R c p o l a ri zl rgl rapi dd qi pl a- duce descirrcarea poten{ialului de ac{iune propagat din sistenrul nodal.
rrrrrl (frrzt,6' I qi 2) nu suni distincte, depo'larizarea initiaia fiind urniati Aceasti frecverr{d va clepinde cle panta depolarizarii diastolice, adici dc.
rlp r,'rcpolarizare ient1. Durata totalii a poten[ialultri de. acfiune c,ste re- viteza cu care celula nodala ajunge de la sfirrqitul repolarizarii (faza 3)
t 11*; t trr n u m ai 200 nr s . P o te n fi a l u l n u e s te i n fl u c trtaL de TTX , dar este lir valoarea de praq a excita$iei. Cu cdt clurata acestui interval este mai
i , l" i t l t . M n e f . rcdtrsii, cu atAt frecvenla descdrcirii automate a potenlialului cle acliun'-r
( ' r , ! r r l r , l t .f ) , i 6 c ; t r o l s t c g c n e r l t t 3 r : e s t l l o t " n t i i t l . s e e r r a c t t ' r i z c , t z i r cste trtai nrirr(:. Din acest motiv, la nivelttl s.istemului noclal cardiac,
al
1 r rr r , { r 'l t 1 ) t , r t u t ' r r l l i l i t ; r rt 'tr' ' , . s c t t t ;! in N a J . I r r fl u x r r l l l i t ; l r i l s u p l i n r e n t a r Ir'e<'von(.irnrirxitn;-r cle dcsci-ircirre o prezintl nodtrlrrl sino-atrial (70
.r,',,lrti i61 r l t , l r . t ' r r r i r r r r l r . l l , l i l t t ' i , ' ; r t ' r . :t tl ' t ' n t l t t i t ; l tt:,'tltllr:tnci. in t'ufStfl l l 0 / r r r i r r ) ,i r r t i r r r p ( ' ( . n o r l t t l u l l r t r i o - v e n t r i c t t l r r ri i c c l t t l c l c I ) r r r l < i n j tc. l i r r
PROPRIETATILE MU$CHIULUI CARDIAC
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO.VA^SCULAR

gAnd, in funcfie de zoni, viteze irrrinzrERrA A -v


vor descdrca cu frecvenfe joase. de EXCITARIA ITRIAI,I
farciculul His Ei re{eaua Purkinje de 0,02-0,1 rn/s, pentru un timp
{0-60/min $i, respeetiv, 20-.10/min, in functie de duratele tot mai de conducere de 80-120 ms. Da-
mari ale depolarizdrilor diastolice conespunzdtoare. In condi{ii normale, toritA scdderii fluxurilor rapide
rltmul cardiac este impus de structura cu cea mai mare frecvenfA de de Na+, potenfialul de acfiune la
deecdrcare, adicl de nodulul sino-atrial (ritm sinusal). Restul formafiu- acest nivel iqi reduce amplitudi-
nllor nu pot impune ritmul propriu {esutului miocardic, intrucAt, pri- nea, panta qi velocitatea propagir-
rnlnd potenfialul de sc{iune propagat din nodulul sino-atrial, se vor de- rii incetinindu-se pani aproape de
polariza, declanqAnd poteri{iale de acfiune inainte de a ajunge Ia sfAr- blocare. Aceste caracteristici jus-
lltul depolarizdrii diastolice. In aceste c''ondi{ii fiziologice, nodulul atrio- fifice de altfet denumirea de ma-
ventricular are rolul de a irrt:rrzia propagarea impulsului de la atrii Ia rea sinapsd transversald a inimii.
ventricule; fascicuiul His ;i re{eaua Purkinje joacd rnai ales rol de con- Intirzierea propagarii la acest
ducere, in timp ce nodultrl s.ino-atrial este Ltlce-nulker-ul fiziologic do- nivel asigurd terminarea sistolei E X C I T A R E AV E N T R I C U L A R A
rninant cardiai. Doar in contii[ii experitnentale sau patologice, cAnd atriale, inaintea inceperii sistolei
A S C I C U.tH l s C O H PTLT A
nodulul sipo-atrial este distrus sau inactivat, nodulul atrio-ventricular ventriculare. In acest mod se asi- f S! RAHURI
preia comanda frecvenfei carcliace (ritrn nodal). Cdnd qi acesta este scos gurd umplerea ventriculard com-
dln func{ie, apare ritnrul idio-ventricular, generat de fasciculul His qi
pletd. In fasciculul His Si ramu-
cffar de re{eaua Purkinje. I\Iodelul experimental al ligaturilor lui Sta- rile sale, fibrele Purkinje asi-
rrius pe inima de poikiloterrn constituie o bunl ilustrare a modului in gurd viteze mari de conducere
c{rre caraeteristicils funcfionalc ale etajelor unui sistem nodal pot fi stu- (1,2-2 m/s). Potenfialul de ac{iu-
diate, prin intreruperea succtsivd a conexiunilor funclionale intracar- ne invadeaz6,aproximativ sincron
diace. zona subendocardicdventricularS,
Frecrrenta de descdrcare a po.ce-maker-ului dolninant (frecvenfa car- unde viteza atinge valori de cca
diaed) poate fi alteratd dacd se sehinrba durata depolariztirii ciiastolice 1 m/s. Propagarea continui apoi
prin modificarea pragului de excitare, a pantei cle depclarizare Ei a spre epicard, cu o vitezi de
v a lor ii p o te n l ialului dias t o l i c ma x i m. 0,35-0,40 mis. Fig. 125. Conducerea undei de ex-
Stimularea parasimpaticd gi acetilcolina reduc frecvenla cat'diaci, Invazia ventriculelor de edtre citalie in miocard.
prelungincl durata depolarizdrii diastolice Ei mirind valoarea potcnfia-
unda de depolarizare are loc in-
iului ctiastolic maxirn (hiperpolarizai'ea). Aceastd acfiune se explicir prin tr-o secventd bine definitd, fiind direclionati in general de Ia vdrf spre
l'nptul ca receptorii colinergici II (muscarinici) stirnula{i miiresc con- bazd (favorizAnd golirea) Si cuprinzAnd epicardul ventriculului drept ina-
ddctan{a membranei pentru K+. Simultan se produce $i o sciidere a ex- intea celui stdng.Depolarizareainifiala incepe pe fala stdngi a septului in-
citabiliiigii (creqterea pragului de excita[ie). Efectele sunt localizate in terventricular, spre apex, frontul undei (limita dintre fibrele depolarizate
nodulul sino-atrial qi atrii.
eleetronegative qi eele polarizate electropozitive) fiind diriiat de la stAnga
Stimularea simpaticulrri creEte frecventa cardiac5 prin seiderea du-
spre dreipta qi' dinapoi inainte. In c6.teva Ds, depolarizarea invadeazd
ratei depolariziirii diastolice. Acest efect se explicd prin faptul ce ac-
complet slptut qi cuprinde fafa endocardicd a ventriculului drept, |anga
tlvarea ieceptorilor aclrenergici de tip beta gribeEte -inactivarea canale-
deter- apei. !n uimdtoarele 5-10 ms, depolarizarea cuprinde releaua Purkinje
lor cle K+ de tip Kz $i acceLreazd transportul activ de Na+-K+, qi apar zone subendocardice de muEchi depolarizat, care inconjoard am-
rrrinAnd influxul de K+. belg' cavitd{i ventrieulare, cu exceptia zonelor posterioare qi superioare.
La 10-15 ms, depolarizareacuprinde Ei fafa epicardicdanterioard a ventri-
6.2.4.CoI{DUCTIBILITATEA (FUNCTIA DROMOTROPA) eulului drept. In acelaqitirnp, in ventriculul stAng,unda progreseazdin gro-
simea peretelui. La cca 20 ms, se produce depolarizarea completd a ventricu-
Propagarea
-contracfiei depolari zlni prtn sh'ucturile eardiace favorizeazd rea-
lizarea mioeardice Ei a funcfiei de propulsie a sdngelui in lului drept qi a vdrfului inimii, dupi care urmeaz6 depolarizareacompleti a
r:ircrriful vascular. In acest scop, este necesar ca atriile Ei ventriculele peretelui ventricular stdng $i, in fine, depolarizarea bazei ventriculare.
sil se contracte intr-o secvenla bine definit5, fapt ce presupune depola-
6.2.s.CoNTRACTTLTTATEA (TUNCTTA INOTROPA)
rizlrea fiecdrui complrrtimcnt la moirnentul potrivit (fig. 125).
I ) o te n l i alt r l dc Cc f ir r n e c u o ri g i n e a i n n o d u l u l s i n o-atri al se propag5-i n Ftrnc[ie majori a fibrei miocardice, conlractilitatea se realizeazi ctt
I o ; r l r . r l i r t , r l g i i l ep r i n n i r r q c l r i r r la t r i a l , c t t o v i t e z d d e l - 1 , 2 m / s . L a n i v e l u l parti ci par ca : t t r ei sist cm c int r acelulur e: sist eim ul de cuplar e a excit a-
' . ' o l r t l u ( ' ( ' r e ci ls t e l t " n l ; r ; i c l c e r ( ' m t ' n t i ; r 1 ial ,t i n -
r r o d t r l r r l r r :i r t r i o - v , . r , t r i t ' r t l ; r r <
?66 FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO.VASCULAR PROPRIETT\TILE MU$CHIULUI CARDIAC 267

+20
v I
l.-.,

;"1
i- t'ioo
I

0 n \ ,'Lo
INFLUX

MV -lr
-20

-60
0

-80 - A
PRT -N \
E F L U XA C T I V

PA
PROPA6AT

-1 00
Ri( APTAR€
(P0i{PA)
r> ClSTERNA

50 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 s0 3 0 0
r o2 ' A(TIVARE
RTLAXART
MS
Fig. 126. Reprezrntare schematicd a relafiei dintre poten-
fialul de acfiune transmembranar (A) Ei contrac{ia izome-
ry
trice (B) intr-un fragment cle mugchi papilar izolat clin SARCOMTR
cordul de pisici. V6rful de tensiune aI contracfiei izome-
trice este depdgit inaintea perioadei
(PRE)'a mentbranet
refractare efective m
(PRR'perioadi re-
rff.liirT.lffii#;:
F'ig. 127.Ciclul celular al ciilciului in cursul contrac{iei.
(lei cu contrac{ia (reticulul sarcoplasmatic si tuburile in ,,Tt), sistemul cr-rplareaexcitafiei cu contrac[ia.PA, potenfial de ac[iune.
contractil (miofilamentele) Ei sistemul energogen (mitocondrial). AvAnd
o structurd sarcomeric5 asemdndtoare cu cea a mugchilor striati roEii Si cetiirii potcn{iatului de aclitrne- Ei a influxuiui de Cat*, ionul este recaptat
o organizare sinci[ia]a ca in unii muqchi netezi, fibrele miocardice iqi in cisterne. sub acliunea unui sistern de transport activ (pompa de cal-
dezvoltd activitatea contractild prin rnecanisme. asemdndtoAre, dar cu ciu ATPazii Ca?+-dependentd). O alta parte este captata in tubii
particularitafi funclionale specifice (fig. 126). longitudinali, iar restul este pompat activ prin sarcolemd, sprs exterior.
Cuplarea ercitatie-contractie (E-C). Ca gi in restul sistemului mus- Exilti si transferuri de calciu intre zonele de fixare (tubii longitudinali)
cular, ionul de calciu reprezinti veriga de legiituri intre depolarizarea gi zone le de st ocar e ( cist er ne) .
membranard qi contracfie. CreEterea concentrafiei Ca?+ liber intracelular Sisfemtr'l, contrectil" a.L fibrei miocardice nu diferd de cel descris in
peste l0-7 i\{ (concentralia de repaus), pAnd in jur de 10-i M, activeazi *" cazul muqchiului striat scheletic. $i in miocard, sarcomere.le conlin mio-
#
tnecanismul contractil glisant. Ca qi in mugehiul scheletie, depolarizarea * filamente groase de miozini qi subliri de actind. Dimerii de miozind, for-
rarcolemei, propagatd prin membrana tr-rbtrrilor in ,,T,, pAr-rd la nivelul ,a, mali din aceleagi subunita{i, prezintd aceeaqi configura{ie, in ,,crosi de
zonei de continuitate cu cisternele reticulului endoplasmatic, determinl goif(, cu un cap polar Ei o articulalie moleculard ,,in balama". AccEti
descArcarea in citoplasmd a ionilor de Caz+ stoca{i la acest nivel. In mug- climeri se poiimerizeazd, in ,,fascie romand", dAnd aspectul caracteristic
r:hiul cardiac, acest mecanism asigurd doar cca 70tlo djn calciul necesar al miofilamentului gros, cu capete polare proemindhd in spirald la su-
contractiei. Spre deosebire de muqchiul scheletic, o parte importantd a prafafd miofilamentului, in vederea formdrii pun[ilor transversa]e. Sub-
calclului necesar cupldrii (30%) pdtrunCe in citoplasmd in perioada pla- r.rnita{ile de actind G (globulard) se asociazd Ei ele intr-o dubli spirald,
f.oului potenfialului de ac{iune, prin canalele specifice (fig. 127). Se pre- {r formAnd actina F (fibrilara), care reprezintl filamentul sub{ire. Actina
sttpttrle cd cel pufin o fracfiune a acestui influx sarcolemal, saturAnd zo- se asociazd., ca gi in muEchiul striat, cu doud proteine reglatoare: tropo-
rtcla dc fixare din tuburile longitudinale ale reticultrlui sarcopLasmatic, miozina Ei troponina (fig. 128 A, B, C, D). Tropomiozina este formakr
Itr tlcternrina eliberarea calciului din aceste zonc cle legarc, contribuind
din douii lan[trri polipeptidice, rAsucite helicoidal, qi se aEeaz5 la ryve-
ri i it r rtccst n r od la at ingere a c o n c e n tra { i e i c l e C c c l a n gare a contracfi ei .
lul ficcarei sc'mituie de spira a actinei F, in qan[ul dintre cele doua fila-
R el rya rc a lnu$< , lr iulu i c a rd i a e s e r< ' a l i z c :t,ti t1 rr-i n' r.r-rrn nrceani sm i n- mernte .La lir nit a dint r e douii sem it ur e ir le helixului de act ini F, la ext r e-
\ r ( ' l ' s ,1 l l ' i t t: ; r ' ; i t l t ' t ' r .(r' o 'l()-'?
r n ( \n t r n { i c i C a : ! { l i l l r , r : ; r t l l N I . l r t n r o t r r c n t t t li t r - t , aqcaz; 1t r t lponina sau,
rrri t:rfi le lilr t , r 'c r r le f ilir m ent elor <le t . r o1; or niozini-se
208 FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR PROPRTETATILE MU$CHIULUI CARDIAC 269

A. M0LECULADE Mt0ZiNA A FILAHENT t { i 0z ! ! l A


TR0PC
s u g l tn t B. I ; . J P 0 t ' ll N A tlNlA

6eee€ _O*ttr ,tr-'lilt F

? subr.rnrto
tr lr subunrtdtr
( r )
' a
:-'t ----r:--)
grete us00re
t
t Lo'
P F P AI I S ACTIVARE

r,t,iJx,0lrhA usdARA n L r t u . r : u J r l i A6 Q I A

B . u r o Ft L A ME N Tu L G Ro s
c.

{__J)s
q6
:€ae€lscreooo(
Fig. 129. Ipoteza mecanismului gli-
sant. A.' Flectarea capului polar la
nivelul a doui puncte de flexibili-
tate de pe puntea transversali.
B.' Etape succesive ale glisirii.

C, avdnd afinitate pentru Ca'*, moduleazd configurafia spafiald a intre_-


F I L A M E N T U L D E . A C T I N A t N R E L A T T EC U T R o p O M i o z t N A
gului complex Ei, in primul rdnd, afinitatea troponinei I pentru actind.
c.
Etapele succesiveale mecanismului molecular aI contracfiei_in fibra
rniocardici sunt aceleaqica in cazul muEchiului striat scheletic. Creqterea
bruscd a concentrafiei Ca2+liber din citoplasmd determind formarea pun'
C qi, sc5-
filor transversale acto-miozinice.Caz+ se fixeazi pe troponina
ia.,a afinitatea troponinei I pentru actinS, permite fixarea_capului- polar
al miozinei pe loiusul de pe actina F (fig. t29 A, B). Prin activarea
-capului
ATPazei mioiinice se modiiici incdrcarea polar care, atras de
lt ll corpul filamentului de miozinS, determind flexia punlii transversale spre
l

l f
l
interiorul discului intuneeat. Actina, antrenatS. in aceastd migcare, alu-
necd spre mijiocul sarcome!:ului, care astfel se scurteazd (mecanism gli-
.fi,
lljf{C t!.

6 sant).
,
p L A s A R E A c o M p L E X U L uT Imediat, datoriti hidrolizei ATP, puntea transversali se desface $i
D t R o p o N t N t cp E F T L A M E N T u L
DE g
revine in pozi{ie perpendiculard pe direc{ia filamentului de miozinS, -ref5-
6-ACTINA
-Ii00A
o t cdnd o noui legiiuri cu locusul urmdtor de pe actin6. -Prin succesiunea
repetati a "ces-tor fenomene, pentru numeroase pul-ti transversale, la
nivelul tuturor sarcomerelor, se produce alunecarea filamentelor subfiri
in interiorul discurilor intunecate Si contracfia intregii fibre musculare-
Procesul inceteazi qi relaxarea se produce in momentul in care conc€n-
\ / trafia calciului libei din sarcoplasmd scade la nivelul de repaus, sub ac-
"!' r2t'Repre*"T:i; a mior'amen- fiiunea mecanismelor descrise mai sus.
::?:Hfr:;, ;f$iili i3:';,:*e Sistemul energogen tniocardic- Sursa principal5 de energie in_ cursul
activitS{ii cardiace este reprezentatd de ATP. La nivelul muqchiului car'
nal exact, colnpl.exul troponinic,. format din cele trei subunitafi descrise diac, reiacerea ATP utilizat pe seama creatinfosfatului 5i a glicolizei ana-
rt c'azul muqchiului striat scheletic. Troponina T leagd compleiirt a" tro- erobe are o importanla reduid, datoritd abses:I{eienzimelor necesare.Sur-
'omiozlnA.Troponina I se fixeaz,i pe aCtind,blocAnd"Iocusul de sa principalA a ATP rdmdne fosforilarea oxidativd mitocondrialS,cuplatd
fixare al
rriozineili inhibirnd astfcl f<lrmareacornpk:xulrriacto-nriozinic.Tro;xrnina c t r l ; r r r I r r ir e s p i r l l o r ( f i g . 1 3 0 ) .I n a c e s t p r o c e s ,a t o m i i d e h i d r o g e n p i e r d
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCUL.T\II PROPRIETATILE MU$CHIULUI CARDTAC 27r
270
B . c o N T R A . c T ttE
zoToNtcA
E L IB E R A R E S TO C A . R E U T I LI Z A R E 4 C O N T R A C T IIEZ O M E T R I C A
A c r z rq r o s r Tnglrcerrde Aciomrozrnd
LUCiU
6tucoid'
Loctot m e c on r c
Prr u v o l
-->
->-
,,1-ucto
/ crclut Ac trnd+ Mrozrn d

c o 2 *l , b e r _----
Ic2'

FI o v o p r o t e r n e (o?+t,roi lorrrorc
Depo A B C
f r t o cr o m r t t t
scuRTAR€
l , -
| /

ilzo

mu$chiurui."llfi?j:
Ftg't30'Energetiea A' oAA' oxa-
f-:o:?ldr3r::t."""zima
rmri
in protoni (H*). Electronii transfera{iatomi-
c:lectroni,transformdndu-se
lor de oxigen determini activarea lor (O'-), in final rezultdnd ap5 meta- Trr'1P Tii.1P
bolici. La rAndul lor, atomii de hidrogen provin din ciclul I(rebs, in carc
::rrbstratul oxidat al CO", HrO qi energie este acetil cocnzima A. ln fibra
tnrrscularA cardiac5, sursa majord de AcCoA (preferenfiata) este repre- Fig. I3l. Secvenfa fencmenelor mecanice in cursul contracfiei. A: In eontraclia
izrimetricd, diferenla dintre curba stirii active qi cea a forlei dezvoitate se dato-
zcntatS de acizii gra$i liberi (AGL). In mod secttndar, miocardul poate reaz.Apunerii in tensiune a elementului elastic (E.E)- B: In. contractia izotonicS,
utiliza qi acidul lactic qi glucoza din sAnge, dar acest rnecanism intervine scurtar'ea incepe clupa ce J-a dezvoltat forta necesard punerii in tensiune a ele-
doar in cazul insuficien[ei ciii majore. elastic(E.E) i?,1?,fl"Fi?j:lri"fi:A*L g,?[,;f.,, .'re'.'t' i','. ..t.
mentului
dde
AGL, captafi in fibra cardiacd prin difuziune, sunt activali in cito-
plnsmA prin cuplare cu CoA. Acil CoA rezultatd este transferatri in mito- q! se produce un efeet inotrop neqativ protector. Contractilitatea este re-
condrii, printr-un sistem de transport ce implicd carnitina Ei doud trans-
dusd pentru a se adapta oiigendrii locale, evitAndu-se astfel necroza
fcl'aze. La niveltrl mitocpndrial, prin beta-oxidare, acil CoA trece in
celulari.
A<'CoA, utilizatd in ciclul Krebs. Glucoza Si acidul lactic, transformate in
ncid piruvic, pot, sub acfiunea unei piruvat dehidrogenaze, si formeze 6.2.5.1.Caracteristicile contracfiei muschiului cardiac
uoetil CoA. Enzima este insd continuu inhibatd de excesul de AcCoA
provenit din beta-oxidarea acizilor graEi iiberi (AGL). Ca Ei in cazul muqchiului scheletic, contraclia miocardicd se carac-
Intensitatea reacfiilor metabolice intracelulare la nivelul celulei mio- terizeazi prin forii (tensiunea dezvoltatd) Ei velocitate (viteza de scur-
<'lrrdice egte permanent controlata de raportul ATPIADP. Excesul de tare). Daci in fibra miocardicS izolati forla qi velocitatea depind-exclusiv
nDP stimuleazd glicoliza, activAnd fosfofructokinaza, stimuleazd, ciclul de mecanisnaeleintrinseei moleculare ale contracliei, in muqehiul car-
Krebs lh nivel de izocitrat dehidrr lenazd qi, in fine, activeazd fosforila- cliac luat in intregime prezenla elementelor conjunctive elastice, pre-
rt.n <.rxiclativd.Excesul cle ATP actioneazd frenator. Un alt factor de con- cum gi restul particularitalilor structural-funclionale aie organului con-
trol mctabolic ar fi aportul de oxigen. Insuficienta aportului de O, de- di[ioneaziidesfdqurareacontractiei (fig. 131).
trrnrinrl scilderea cantitAfii de ATP qi un exces de adenozinh (catabolit ir) ,,litarcit activX". In condifii ccustantc,stimulii supraliminari de-
rn;r aceltr;i grad dc irrteracfir.rtreirrtrc mcllecttlelccle
lr.rmirrii intotrlt.;rr
J rt rrini c),cn re inhibii lr c il C o A s i n tc ta z a . In a c e s t m o tl sctrcl euti l i zi trca A C l ,
272 FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR PROPRIETATILE MU$CHIULUI CARDIAC 273

aetind qi miozin5, care inceteazd sd mai fie liber extensibile, fie cd dez- B.
voltd o tensiune, fie ci determind scurtarea sarcomerului. Aceastd inte- 15
€ Il
racfiune, caracteristicd elernentelor contractile moleculare din interiorul ci
fibrelor miocardice, a fost descrisd sub denumirea de ,,stere actiudu (Hill, ,A.. el-
-l 10
1939). Starea activd, ca gi in cazul muqchiului striat, reflecti capaciiatea
lntrinsecd de contracfie a muqchiului cardiac, independent de manifestdrile 5
externe ale contrac{iei (lucru mecanic, scurtare, intinderea elementelor 3 5
elastice). Intensitatea qi durata slirii active sunt direct propor{ionale cu =
C!

numlrul legdturilor transversale qi, respectiv, durata men{inerii lor. Cei d


r<
F

9oi parametri reflectd, prin urmare, evolu{ia in timp a eliberirii calciu- e


:,
lui in citoplasmd, a fixlrii sale pe troponina C Ei a iecaptirii 'este sale in de- l-.
pozite. In mugchiul scheletic, intensitatea stdrii active intotdeauna 5
maximi, siimularea determinAnd creEteri enorme ale concentra{iei calciu- xrr
lui liber,-care duc la formarea unui numdr maxim posibil de punli trans- ' C 4
;-c C
versale. ln muqchiul cardiac, stimularea determini cregteri iimiiate ale = €
- : r r r e l
concentra{iei calciului. Acest fapt permite creqteri sau scdderi ale inten- ) (7l

sitrifii ,,stdrii actiueo, in diferite condifii (efecte inotrop-pozitive, respec-


ti.Y, inotrop-negative). $i in ceea ce privegte durata ,,stdrii actiues apar =
3 ?
J 1
diferenfe intre muqchiul scheletic Ei cel cardiac. In muqchiul cardiac,
Curata este mult mai mare decAt in cel scheletic, favorizAnd dezvoltarea : 0
5 10
unei forte mai mari.
b) Parametrii contracfiei in fibra musculari izolatd. For{a qi veloci- F 0 R T A( q m l SARCTNA
lqrn)
t -
tatea contrac{iei fibrei miocardice depind de gradul qi viteza de'scurtare
a safcomeruiui._ Acestea depind, la rAndul lor, de lungimea ini{ial5 a sar- Fig. 132. A: Relafia for[i- velocitate tn mulchiul papilar de pisici, \i,.','",,vi-
cotnc'rului (gradul de intrepitrundere teza maxinra. Vo, viteza minimi. B: Ilela[ia puterii dezvoltate (forta ;4 r'elo-
a filamentelor subfiri cu cele groa-
SL', dc care depinde numdrul maxim de pun{i transversale ce sJ pot citateacontracriet' (rorla
dezvortat
l'orma in momentul respectiv) Ei de capacitatea contractild a fibrei sau
;x iHil::ffi ."i"i,?3ili"i"r"i:"*T;.'t"
,,stare-a inotropd(( (viteza .,si intensitatea cuplirii excita{ie-contrac{iu,.. vi- a douS filamente de actinl opuse, plus lungimea corespunzitoare benzii
teza de interacliune actinS-miozind, capacitatea cle utilizare a ATPi. intre H (0,2 pm). La aceastd lungime de 2,2 pm se realizeazl. totaliiatea IegS-
aceqti par::metri se stabilesc o serie de relalii, importante pentru in{ele-
turilor transversale posibile, iar forla contracfiei sarcomerului este ma-
gerca caracteristicilor ccntracliei cardiace.
xi md (fi g. 133 A, B) .
Rclatie farld-uelocitate: la aceeasi lungime iniliald a sarcomerului,
La lulgimi rnai mari (pAnd la 2.5 trrn), for{a contractil5 scade pro-
for{a qi i'elotitatea sunt invers proporfio.rut. Veiocitatu. .orti;;ti;i;;;;f porfional cu numaml de pun{i transversale. La lungimi mai mici (pdna la
nraximd la incdrcare nuid gi scade pe mdsurd. ce incdrcarea creEte. Cu
1,5 1rm), filamentul de actind ajunge in juraatatea opusd a miofilamen-
cirt forta dezvoltatii este mai mare, cu at6t viteza de contraclie se reduce
tului de miozind qi realizeazi un numir suplimentar de legaturi trans-
(fig. 132 A, B, C). Velocitatea pcate fi crescuti in prezen[a unor factori
versale. Acesle legdturi ac{ioneazd insd in sens oplls celor ini{iale, a$a
cxterni inotrop-pozitivi. De exernplu, adrenaiina, calciul, digitala, glico-
ci, in final, forta de contrac{ie se reduce.
ziclt:le eardiace, accelerdncl influxul de calciu, mdresc velocitatea conlrac-
Faptul cd for{a de contracfie cre;te proporfional cu lungimea iniliald
f ic i mi o car dic e. a sarcomerului reprezintd baza ultrastructurald a legii fundamentaie a
Relatie forld-lu,nqimea initiald, a sarccmerului: lungirnea inifiald a rnimii legea Franck-Starling. Conform acestei legi, forfa musculard
sarcornerult.ti condilioncazii numdrul maxim de punti trlnsversale acto-
a inimii creqte proporfional cu distensia muEchiului cardiac sr-rb ac{iu-
ntiozinice ce se pot forma $i, in consecin{d, forfa dezvoltat5. Miofilamen-
nea incircdrii presistolice cu sAnge. In acest mod, inima devine capabila
tul tle miozind ?re o lungime totald der cca 1,5 ptm. Din aceasti lungime,
sd asigure permbnent evacuarea ventricular5, adaptAndu-se in limite fi-
por[iunea' crntrald corespunzdnd benzii H (0,2 um) nu prezintd, spre
ziologice la creEterea intoarcerii venoase sau la creqterea rezistenlei ar-
deost'bire de rest, legdturi transversale. Numdrul maxim de legdturi tcri al e.
f r : rn s;\'(.rs ir l1. 5s
poat e f o rm a , p ri n u rm a re , a tu n c i cdnd fi l amentel e de ac- Relo[ia pelocitate-lungime: velocitatea contrac{iei fibrei musculare
titttr (l 1rm)piitrund printre'filamentele dc miozinli, p6ni la limita benzii se al )reciazt i pr it t vit eza m axim d de scur t ar e ( la sar cina 0) Si pr in t im pul
ll l n n <'t' : ; t cc olt t lilii, lu n g i me a s a r(' o m c ru l tri v a t' i oi ;i t,, cu srrnra l ungi mi i t l r . ; r t i n g t ' r t . ; r ; r c t ' s t t ' i v i t t ' z e r n a x i t r r t , V i t c z r r t n ; r x i n r l - r ( l t . s < ' t t r t a r t .(.' i l r c

Itl r.lrlolr)j{lr rrrrr||rrA


274 FIZ'TOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR PROPRIETATILE MU$CHIULUI CARDIAC

A z z
A' L- LUNGIME c) Parametrii contracfiei miocar-
I -- lrnrirrX dului in intregime. Ca qi in mu;-
+ chiul striat scheletic, in muqchiul E
I 1-:,5pm cardiac contracfia se realizeazl cu :1
participarea a trei componente (Iig.
|.-
1 3 5A , B ) :
.:
1. elementul contractil (fibra cl
I : lj,uJm
t : l
miocardici), care in timpul activd-
rii se scurteazA, dezvoltdnd forfd,
iar in condifii de repaus este ex-
I tensibil;
1,6 1,8 2,0 ?r 2
2. elementul elastic ln serie, A A R C C H E R U(LpUmT)
L U N 6 l l ' 1 tS
| !2,5Jrm
- care este intins pasiv prin scurtarea F;9. 131. Relatia velocitate-lungi-
componentei contractile sau prin in- rnea sarcomerrltui.
tinderea muqchiului;
3. elementul elastic in paralel, care men{ine lungimea de repaus a
elementului contractil qi contribuie ia men{inerea tensiunii de }epaus
2 r 2Y m (diastolice)^a peretelui muscular cardiac. Acest element nu joaci un rol
important in contrac{ie (vezi fig. 135 A, B).
Cu participarea acestor componente, contraclia muEchiului cardiac
se desfSgoard astfel: in momentul stimulSrii, prin mecanismele cupidrii
excita{iei cu contraclia, este indusa starea activd a elementului con-
tractil (vezi qi mai sus). Ca urmare, acesta clevine capabil sd se scur_
teze qi si dezvolte forf5. Intr-r-rn prim moment, for{a se exercitd asupra
B. elementului elastic in serie. Scurtarea mr-rqchiului Ei dezvoltarea toilei
2'o.F
D'- FORTA mecanice apar cu o oarecare latenfa gi evolueazd in timp, in frrncfie nu
x
F1o numai de for{a contractild a fibrei musculare qi clc. clurita stirii active,
e
C
cj ;i de proprietalile cotrrponentei elastice. In contracfia izometrici,

s A B. ELEIlENT
;z. s o ELASTIC
I --l I
) RALEL

t.+t z
U
1 ( rrrn F

I 1,5 2r0 2r5


L U N 6 I M E A S A R C O 1 4 E R U(LI U
r NI ) E L E IEl N T
| ---{ CONTRACTIL
I ELEME
Fig. 133. Rela!ia for[i-lungimea sarcomerului. A: Po- E LA S T I C
ziiia relativi a fiiamentelor de actini 5i miozini la di- PARALEL
ELEMENT
ferite lungimi
- ale sarcomerului. B: Curba relatiei forti- ELASITC
iungirne inilialir a saicomerului- 'i}t seRre
Et EHENT
I

E LA S T I C
ltoate fi atinsfi in cursul unei contrac{ii (ta sarcinl 0 sau eonstantA), de- N senre
pincle d e l u ngim ea iniiia l i a s a rc o me ru l u i ,' i n l i mi tel e 1,6-2,0 llm
ELEMENT
( f i l l , 1 3 4 ) .V i t e z l ( : u c i i r e s c a t i n g c l n s i a c e a s i i v e i o c i t r t e m a x i m i n u d e - C O N T R A CI T I
pir rt lc d e l trn gim e1 iniiinl i i a S rrc o rn e ru l tti , c i c l e l ttngi i trea i nstantanee, i n
ii, . , . lrrc mo rniJ nt al s r , r irt,i i ri i , ;i d e r:a ri tc tc ri s ti c i l t' stri ri i ncti vc i t fi l :rci FIg. r.35. Mrxlelul }till pentru m r r l e l r l u l s t r i a t s c h e l c t i c ( A ) q i p c n t r u
r rr i o r ' ;rtr l i c t ' . cel c i r r r l i ; r < ' ( l l ; .

lB'
FIZIOLOGIA APARATULUT CAIIDIO-VASCULAIT PROPRIETATTLE MUSCHIULUI CARDIAC 277
276
RELATIA TORTA-
-rarcveHtA

neirsrerrri CAI{ER,{ 5E cATEC0LAMtf.lI 0r 6 rTAtA


clir Rullii COHPR:5IE CIR(ULAN;t A t T t A 6 t l r aT t r t r 0 T R 0 P |

acLUll STIHULARE S T A R E A C O N T R A C T I L AA
(AROIAC
Pftt st UNF- srNpltrci
ARTERlALA Xt s rs ro t 5AU MIOCARDULUI CAROI OOEPRTSORI
PARASIHPAIIC

0 rs ; R U 6 t R cr E HIPOXIE
TESUI HIOI'-ARDiC rcroozf
v 0Lut'a t;Jv
v E N rq l c u t _ A R .
VCluY ,
I
I
s C A l r R E A t N0 T R c _
P I S I . I U L U IP R I N
i o i o 'o , I Ilii. INTRINSEC
i x o rr s r o r [I I
,<
c

' r- =
J
PRESTUilt
-J '\--
vrrrlsf PlfS:UNt
:
I I &
Ytii3ASA | | F

n b.
u
F

A. pnEPaRATUC
L O R O - P U L M O N B . INRE6ISTRARE.AEFECTELOR r
c R E g T E R i{rq ) s i S C A D E R(i b
l ) F

REZISTENTE A IR T E R I A L E
: orAasruo'f
oLi t
lrrT,L
<|_ c u R 8 . . P RES lU N Ir s { s T 0 L l c t
I-is. t37.Efecteleunor fact"';r:i&S$:;i*:""tractilitate:r asuDracurbei
2 ?0
VENTRICULAAE
2f0
?t0
r E0 de aceste diferenfe, relafiile forfd-velocitate-lungime, descrise in cazul
| 50 fibrei miocardice, se pdstreazdqi Ia muqchiul cardlac integral.
r20 C U R E A P R E S I U N I TO I A S T C L I C € In cazul muqchiului ventricular intact, for{a dezvoltatd devine ana-
9 V€NTRTTULARE logd _cu presiunea, velocitatea corespunde vitezei de creqtere a presiunii
6 sau de evacuare a ventriculului, iar lungimea devine analogi Lu volu-
l0 mul sau cu modificarea de volum (debitul bdtaie), In aceste condifii
0
l 0 2 0l 0 f c 5 0 6 0 se pot descrie rela{ii similare celor de mai sus, qi anume:
- relafia. presiune-uelocitate, conform cdreia, cu cAt presiunea de

c *.,;i*ltT:',i..ll'-l''-,'
TN CORDUL lNINEC
evacuare (sarcina) este mai mare, cu atdt viteza de evacuare a ventri-
culului este mai scizut5;
relalia presiune-uolum (fig. 186, A, B, e, conform cdreia, cu c6t
' Fig. 136. Legea fundamentali a inimii (Franck-Starling). volumul ventricular ini{ial este mai mare (incdrcare diastolied), cu atAt
forfa dezvoltatd va fi mai mare (presiunea intraventriculard i/ometricd
forfa se dezvolt5 abia cincl scurtarea elementului contractil a intins va fi maximd). Din aceastd relafie rezulti eir volumul bdtaie ventricu-
t. lc nre n trrl elas t ic , iA r , in < :o n tra c fi a i z o to n i c S, s c u rt area i ntregul ui muqehi 1."" (debit sistolic), la orice presiune aorticS, depinde direct de graclul
i n <'e1 xra tl i a r lr r pii e( . s c u rta rc l e l e n re n ttrl u i c o n tra cti l a i nti ns ei emt' ntul d,' tlmplere diastolicii a inirhii (legea fundiinrentali a inimii, Franck-
r . l ; r silr ' 1 r ; i t t ; lr: r ; r t i n 1 1 r ' r ' , t' ;t r r r . i t r . t r s i t t n i r ' 1 y ; t l r<' ' t t i n r ' ; - r r t ' n r t ' :'tf.' [ f l l l n d c o r t t . S t ; r ri nl g ) ;
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR MANTFESTARILE ACTIVITATII CARDIACE 279
278

citd{ii gi presiunii izome'trice rnaxime dezvoltate +i duce la creEteri ale


U for{ei lucrului mecanic qi vitezei de ejec{ie sistolicA (fig. 13?).
a
F Creqterea frecvenfei cardiace, ducAnd doar Ia cregterea velocitdlii
(D c-ontrac{iei ventriculare, determind creqterea for{ei de contrac{ie fdrd mo-
clificdri ale lucrului mecanic qi ale debitului sistolic (fig. l3B).
E
-Cregterea presiunii arteriale (a sarcinii), avAnd drept consecin{d
o sciderea vitezei inifiale de scurtare qi reducerea acestei scurtAri, de-
terminl scAderea volumului bitaie (m5rind volumul cle s6nge rezidual
F
postsistolic), in timp ce lucrul mecanic ai forfa sistolicl crese.
-
o
lt,
t!
a
F
6.2.6.TONICITATAA (FUNCTIA TONOTROPA)
[o Este proprietatea muqchiului cardiac de a pdstra o anumitd tensiune
a pere{ilor musculari qi in timpul diastolei. Persistd qi dupd denervarea
)ct sau scoaterea din organism. Lungimea sarcomerelor in diastolA este in
=
J
general mai micd decat lungimea optimd de contrac{ie (2,2 pm). La
realizarea tonusului cardiac participd doud componente: o componentd
intrinsec5, reprezentati de tensiunea elementeloi contractile Ei Llastice,
si o componentd extrinsecS, reprezcntatd de influenfele nervoase vege-
:
tative, in special de tonusul simpaiic. In simpaticotonii, tonusul cardiac
PRISiUIii cliastolic creEte. Denervarea reduce o parte- din tonusul cardiac fird
a-I aboli. Starea de tensiune a perelilor cardiaci in timpul diastolei
)<
F.
c.ondigioneazd for{a de contrac{ie sistolicd, conform legii inimii descrise
d.
o de Franck si Starling (vezi mai sus).
L

P R E S I U I i i AT E L tL I N S I O T - I C i
vtNTRrtu'-AR
s rqc 6.3. ITANTFESTARTLE ACTrVrTAllr CARDTACE

Fig. 138. Efeetele creqterii frecvenlei cardilce asupra .reia[iilor forlii-r-el-rcitate- Activitatea cardiac;i se exteriori zeazi printr-o serie cle fenomene
lrrigime, funcf ie cle presiunea telediastolica. \',.,r^*(for!a Ce contrac!le) este cI'e.!- de natrrrd mecanici, acustici, voiumetrici, electriczi.
cuti fara mociificarea presiunii <ie ejeclie (Po). Ior[a creEte fArA modificarea lu-
riui mecanic (\'-.*) 6.3.1.FENOMENELE IIfECANTCE- REVOLUTIA CAnLUAC,1

-relafio uol.utn-uelocitate, conform ciireia, cu cAt volumul de sAnge _ R,olul cle pompl al inimii se realizeazi datoritA unor rrariatii presio-
nale ritmice din interiorul sistemului tetracameral carcliac. AceCte va-
intraventricular scade, cu at6t creqte rriteza de atingere a presiurlii izc-
riafii presionale sttnt consecinta unor contl'aclii (sistole) li relaxari
rnetrice maxime Ei a evacudrii ventriculare. (diastole), a ciiror succesiune ciclicd forme azl rct''ol"u.tiecardiaca.
Existen{a acestor rela{ii gi acliunea lor concomitentd au impor- Etapeie Ei fenomenele revoluliei cardiace au fost clescrise pentru
tante consecinle functionale. Reprezentdnd tridimensional relaliile de Primt oar5_in 1628, de cAtre Harvey, prin observarea directd a activitetii
mai sus, se poi inqelege mai ugor consecinlele unor modificari funcfig- inimii, la diferite specii. Etapa rnocierhS, de rnisurare a diferitilor para-
nale lsupra parametrilor aetivitdtii cardiace, cum ar fi volumul bdtaie llretri ce variazd in timpul unui ciciu cic activitate carcl.iaci, a inceput la
(volumul sdngelui evacuat in sistol5), forla sistolicd (produsul presiuney s-firrEittrl sc-colului trecut, ca urmare a introducerii cateterismului car-
velocitate) qi lucrul mecanic per baitaie (presiuneXvolum bataie). tliac de c;itre Chauveau Ei llarey, cafe au mdsurat prima oari, pe inirna
Creqterea presiunii intraventriculare la sfArqitul diastolei (prin crf$- de cl rl , prcsiunile int r acavit ar e qi din ar t er ele m ar i.
tcrea voltrmr-rliri de sirnge confinut) determind creqterea volumului bii- I\lctoclologia de cxplorare a evenimentelor ciclului ca:i1ia: este
tait., 1 fgr[t'i .si ;r ltrcrului mecanic sistolic (vezi qi legea inimii, rnai sus)- frxrrtr v;lri:rt'i:
Crr.S t r , r c a r , ont r ; r cti l i ti r[i i (a s ti rri i a c ti v e ) s u b acl i unea l l nor factori ^ c ) t \ l t ' t o t l t l t ' r ; ( i ; l ( ; r ' r ' < i ' 4l tdl lrr: c t . i e ) , ) 1 r 1 1r 1. n 1 , . r c z t . n l l r t c . c l ,r:l - , t c i i s m t r l
< ' ; t r t l i , t r. ,' 1 r ' i , , ; rt l, rr r , t . - rt t l l ) . r . ' , . , , n . ; ,t t! '; {1, .j rl , , . ;1r, r ' ; i r i ; r ( i r , i
i n o t r o l r 1 l < ' ziivt i ( t k . r . x r . t r r l l l t r r, r o r ; r r l r c n a l i n ; ' rt )l t ' t c r m i n i t t ' r t ' ; t t ' r i ; t l t ' v t ' l o - 1 l : - r , s i r r r r iilror tl t. . ; r
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR MANTFESTARTL,E ACTTVITATn CARDIACE 28l
280

cavitare in cursul revoluliei cardiace, crr ajutorul unor sonde (catetere), xare (diastola ventriculard) pentru un interval de aproximativ 0,5 s,
introduse in inimi pe calea vaselor periferice. Cateterismul inimii drepte pdni la urmdtoarea sistolS ventriculard. Imediat dupi terminarea sis-
se realizeazd,introducand sonda prin vena jugulara-qau-femurald- cate- tolei ventriculare, atdt atriile, cdt gi ventriculele se afla in diastold.
prin
terismul inimii stAngi presupune introducerea (mai dificild) a sondei Aceastd perioadd de relaxare a intregului muEchi cardiac, care dureaz:i
paind la urmAtoarea sistoli atrialS, poartd denumirea de diastold gene-
nrtera radial5.
-;;;ai;"i, nesdngerande(indirecte) aduc informa{ii c'u privire-la
bl Metodete rala qi are o duratd de' aproximativ 0,4 s pentru o frecvenfd cardiaia de
rouor,1d" pri" inregistrarea ir-nor manifestiri externe- Din 70 t_rAtdi/minut. Prin urmare, in cursul rt'volutiei cardiace se succedd:
rrceastdcategorie fac parte, op-rrogrrm.a(inregistrarea-,rpulsului cardiacs sistola atriala, sistola ventriculari qi diastola generald, dupd care ciclul
gt.nerat la riivelul veifului inimii, prin contactul variabil al acestuia cu se reia.
(iY9:
i,ereiele ioracie, utilizAnd traductori meeano-electrici); flebogruna -
1. Sistola atriatd. La sfArqitul diastolei generale,orificiul
golful jugularei conseci'nt5
1;istrarea variaiiilor de volurn venos in atrio-ventricular estc deschis. Ambele cavit5fi sunt umplute cu sAnge,
tlirectA a variaiiitot de presiune in atriul drept)-: sfigmografrm (inregis- presiunile fiind sensibil egalc., valoarea de referin{a fiind cea a presiunii
trarea pulsutui arterial - conseein{A a evacudrii ventriculare) etc- barornetrice Ia nivelul auriculului drept, cu manometrul menginut la
jumdtatea grosimii toracelui (pentru subiectui itr clinostatism). Ctrm
c\ ALte metode - in studiul revolu{iei cardiace s-au utilizat ti 4t"
r,,,etJdel-il;";iii' det.iminarei debituiui cardiac (pe baza principiilor capacitatea atrialii este ceva mai mare decdt cea veutricularl (140 ml in
Ii'ick Si' Stewart); electrocsrdiogroma (inregistrarea varialiilor de poten- atriul stirng_ fafa de 120 ml in ventriculul stdng pe cordul posi-mortem),
determinalea cantitatea de sange afiata in atrii este suficient5 pentru a asigura um-
lial oi" mugchiuiui cardiac in cursul revolu{iei - cardjace); plerea ventricularA completa. Autoexcitarea autonratd a nodulului sino-
.roiiugi"i voiumului cardiac; fonocardiogroma (in-registrarea zgomotel'or
cnrcliace); ctneradiogrofia cardiacd cu substan{e de contrast; ultrasono- atrial genereazd unda de depolarizai'e, ce se propagd prin muqchiul atrial
cardiometrio (echocardiografia)ete. qi care pe electrocardiogramir (ECG) genereazd unda P. Depolari zarea
Interpretarea in funclie cle timp a inregistrdrilor oblinute s-imultan atriala determind, cu o latenla de cdteva sutimi de seeundd, contracfia
nruEchiului atrial. Datorita contracfiei, presiunea din atrii crcgte tirnp
permite o descriere
prin uceite tehnici, metoda pot'igrofic,n -(fig' 139), de 0,1 s cll cdliva mm coloand de mercur (unda o pe auriculogra*i
rlctaliat{ a evenimentelor ."vblufiei cardiace in succesiunea lor.
presiunii intracavitarre atriale). Sdngeie din atrii este presat in ven-
Revolufia cardiaci fiziologici. Avdnd o cluratii cle cczr 0.8 s pcntru
tricuie, undc cieterminir. dc. asernenea, o usoard creEtere a presiunii
o frecven{5 de ?0 bAtai/minutl revolulia cardiaca incepe cu sisto}a atri- (unda a pe ventriculograira presir-rnii intracarritare ventriculaie), cele
de contrac-
llr-r, ce are o duratd de 0.10--0,15 s. D11ndaceastd perioada dcud cavitir{i conrunicrind iarg. Sisiola atrialS determind umplerea com-
relaxat (diastola atriaia) pina la incepe-
tie, muEchiul atrial rdmdne slstolei atriale pleti a ventriculului, contribuind cu atrroximaiiv 3011116 din volumul cliasto-
rea unei noi revoluiii (cca 0,? s). Imediat dupa termi.narea
asigurl pon'lparea sdngelui lic final ventrieuiar. Restul de 700/oclin acest volum curge pasiv din atrii
incepe sistola ventricuiara 10,27'--0,30 s), care
intri in rela- in ventricule in timptrl diastolei generale (vezi Ei mai jos). CreEterile
i' sistemul arterial. Dupa terminarea sistolei, ventricr-rlul presionalc din atrii, cere sunt reflectate gi in ventricule, sunt de aproxi"
mativ 6-8 mmHg pentru inima skingi si 4_ 7 mmHg pentru inima
dreaptS. Cregterea presiunii din atrii se exerciti nu tru-ii in sens ante-
ECG prls FCNO q r v
e c )
rograd, spre ventricule, ci qi in sens retrograd, spre venele afluente (cave
yf t.:C5 gi pulmonare), reprezentAnd un obstacol ee se opune eurgerii libere a sAn-
DE'CHtOEREA
tTGMqDELOR gelui din vene in atrii. Aflr-rxul venos se reduce gi sdngele se acumuleazA
'corurRAc.zovoreutc.{
ln venele_mari, determindnd distensia acestora (unda o pe flebograma inre-
EJECTIE RAPIDA gistratd la nivelul golfutui jugularei). La sfdrEitul si.stolei airiale, mug-
;JEg.1E lfr.rTi ehiul atrial se relaxeazd qi presiunea intraatriald seade, unda o'ludnd
ReLAx 'ZO\,oLEI'IlCA un curs descendent. ln acest moment presiunea intraatriald tinde sd se
UMA-ERE
'
RAP'DA
J
reducd sub valorile presiunii intraventiiculare. Ca urrnare, sdngele ven-
UMPLERE LENTA tricular ineepe s.i se intoarci spre atrii. deterrninAnd asa-zisa jnchidere
DIASTAT.IS .,precoee( a valvttlei atrio-r,'entricuiare, care preeedi eu foarte putin sis-
INCHIDEREA tola gi chiar depolarizarea ventrieulari (complerul QR.S cle pe BCG). In
.,,Gl.10roELOR
ti mpul si s t olei at r ille. r 'alvulele at r io- r 'ent r icular e sunt cleschise, dar
<'rtytolo I t l r n t t s t t n l i r t r p i n s e t o t a l s p r o l l e r e t t ' l e v e ' n t r i e u l a r ,e i p l u t e s e i n -
Lr' ltlr irt s!firr$'
Iri, I r ' l r r r r i f c r ! i t r i l t ' r ' r ' rt l l t t f i e i c : t r t li : t c t ' ' t t ' - r l ; l t t z i l i n i t r l r ' t ' t r l r . r l i ; r .r,' \; r ' r ; r s t I1 l 1 . , i l i t , r , s t (r ,t , z r r l l , r t r lrcl l r i l i t l r r r l r r ci r r
CARDIO-VASCULAR MANIFESTARILE ACTIVITATII CAITDIACE 283
282 FIZIOT,OGIA APAnTITUI-UI

A . I E N S I U N I L E I N T R A P A R I E T A LV
EE N T R I C U L A R E Ventriculul stang, avAnd o formA aproximativ cilindricd, cu o por-
qiune conoidd la vdrf, are perefi foarte groqi $i fibre cu dispozifie circu-
lard, in marea lor majoritate. Din acest motiv, contrac{ia sa este de
tip concentric, implicand reducerea diametrului transversal Si doar in
rnici misurii reducerea diametrului longitudinal sau miqcari de rotalie
(fig. 140 A, B, C). lntr-o astfel de structura, rcducerea de volum se
ii realizeazi proporfional cu pdtratul razei. I\Iasa musctrlari implicatS fiind

T5
#
t
{i
ntilrLr, rezultA cd ventriculul stAng este bine adaptat ftrncfiei de a asi-
Sura evacuarea volumului sistolic sub presiunile mari necesare in marea
circula{i€, p€ care o deserveqte.
Vc'ntriculul drept, cu trn perete relativ sublire, are forml aproxi-
tnativ triunghiulari, cu peretele intern reprezentat de suprafafa bonrbatd
a septului interventricular. Peretelc extern sub{ire Ei cu suprafa{a mare
B . E . t E c lTA v E N TRl c u L A R A D R E A P T A fii{rl de volum se scurteazd in timpul sistolei, apropiindu-se de peretele.
intern care este fix. Aceastli nriEcare, de tip excentric, asigurd ventricu-
Iului drept capacitatea de a evacua volumul sistolic necesar sub un rergim
mm V I TE Z A
Hg .''i tvacuARtt de joasA presiune, adaptat micii circulafii. In afara acestei contracfii

;iF
100 excentrice (in ,,foale de fierdrie{). ia ejec{ia sAngelui din ventriculul
?q

t
drept mai contribuie reducerea evidenti a axului longitudinal, prin cobo-
50
SCURTAREA
SCURTAREA EXCEN- rarea bazei spre vdrf Ei contraclia muEchiului ventricular stAng, care nri-
t n r c A l P E R t T E L U7I 5 re$te convexitatea pereteiui intern septal al ventricr-riului drept. In des-
AXULUI. 0
LIBER
UI NA L
L O N 6 I TO f;isurarea sistolei ventriculare se descriu mai multe faze:
SA
C . E JE c T t A V E N T R T C U L A R TANCA
.'i' a) Faza izometricd" (izovolumetricS, de punere in tensiune, de mu-
Iare). Arc o duratd de cca 0,05 s. In momentul in care depolarizarea a
cuprins viirful inimii (uncla R pe ECG, la 0.04 s dupd inceputul com-
plextrlui QRS) incepe contracfia vcntricularii. Presiunea intraventriculard

- -f4.,,
;i[L t reste si, depAqind presiunea ciin atrii, determinir inchiderea compieti a
valvuleior atrio-ventriculare. \rentriculul devine astfel o cavitate inchisd
intre ccle douii valvule, care il izoleazii de atrii qi de arterS. Pe mirsuri
ce nttm5rul fibrelor contractatc creste, presiunea intraventricr-rlarA urcii

Iili'f -
l,li.l"r,il;?[:- rapid, cu o vitt'zd ce atinge un maximum la sfArqittrl acestei faze. Volu-
mul sAngelui nu se modificd (fazd. izovoiumetricl), in schirnb rrentrieuiul
i;i rnodificd forma prin reducerea diametrului trans."'ersal, concomitent
f i g . l J 0 . P : r r t ' i c u l a r i * t ' ; . ! i i e s j s i c , l e i v e n t i ' i c'tt-ctni esiiourn e s i . i i n g 1 i c l r e p f .
T;, tensiune in verrtr jculu-l cirt,'pt. Ts, in ve tltriculul cu creEterea celui longitrrdinal - datoriti impinqerii in .sus a valvulei
stiing. i, i'aza. li intregului planEeu atrio-ventricular. Ca urmare a proeminirii plan-
.seului atrio-r'entricular spre cavitatea atriali, I'olurnul acesteia se reduce,
1:resiunea crescand in mod corespLlnzltor (fig. 141).
se stabilc'gte intre presiunea 'exercitati exelciiatd cle fltrxul cle-sAnge ce vine din Aceastd creqtere presionala, ca qi in cazul undei e, se reflecti in
atrii qi presiunea pe fa{a ventriculard de vArtejurile care,
ref lectatc de pe.retele ventrictilar, tind sa inchida valr'ulcle. Apozi{ia circula{ia venoasi. Afluxul de s,ange din venele mari este temporar
presistolica a valvulelor nu esie completii, perfectAnciu-se abia in nlo- ct:r:t Ei volumul veneior mari creqte din nou (unda c pe flebograml).
I:ttzli izovolumetricd se incheie in momentul in care presiunea intraven-
tnentul sistolei ventriculare.
lricrtl;tt'r-t,deoAgind presiunea din arterele nnari, cletermin5 deschiderea
2. Sistolc r ) e n t r i c t t l . t t r d . D a t o r i t a i n t a r z i e r i ic o n d u c e r i ia t r i o -
r al t' rtl el or signr oide qi ejec{ia singelui in cir cuit ul cor espunz: it or . I n
v t 'n tri crrl ar e la niv elul n o d u l u l ti i ;rtri o -rre n tri c u l a r, contrac{ i a ventri cul ari
inc cp rclch r pir t er r ninar c a s i s to l e i a tri a i e . T o t c l a to ri t:i parti cul ari ta{ i l or de rt't.st ntonton[, prc'siunea a()riicii cilre fi sciztr.t ccntin'-ru inea de lr inc'e-
t 'ot rtl trt'cl ' e,c,lc ' polar iz arc a Si c < l n tra c (i a v c ' n tri c u l etra i nct' p cl e' l a vA rf fi ; r t t t t . t lt l i r r s t o l c i ,r l ; r t o r i t ; i c r t r g e r i i s A n g e l u i d i n ; l r t c r c ' s p r e l l e r i f e r i e , a t i n g e
\ ; t l o l t ' ( ' ; r : ; i I ( ' ( ' ; r t l ; r i s < ' - r z r r t i(rl l r c s i u n c ' a r t c r i ; l l i r n i n i m i r , c i i r s t o l i c i i ) :
l ) r ( ) f l r c s ( ' r r zs.pi r t . l l ; r z ; i( v c z i n r i r i s t r s ) . P l r t i < ' u l a r i t l i l i r : r o r i o - f u n t ' ( i o n i t l ef a c : ( r , r ' i ' t )r r r r r I I r lr n ; r o r ' l ;ir, i I 0 | l l n t r r i I I 1i1r r J r r r l r r r o r ri : r r
r ;1: i1r li i f ' r ' r ' r ' t l c r ' ; r ; t v t ' I l t t ' i < ' t r l r t lt tl t i' r ' 1 1 t .
t ' i r s i s t o l , t\ ' ( , n t r i c r r l , r r , i : ; t ; ' r n
CARDIO-VASCULAR MANIFESTARILE ACTIVITATII CARDIAqE 285
284 FIZIOLOGIA APARATULUI

!?li"), se ajunge la un volum telesistolic de 50-?0 ml. Diferenta de l0G-


130 ml corespunde volumului sanguin ejectat. Evacuarea se reaiizeazi mai
El ales prin r_educerea diametrului transversal dar qi, in oarecare mdsuri,
a diametrului longitudinal. Reducerea acestuia din urmi realizeazd o co_
E 100 Txcnrorne
bordre a planEeului atrio-ventricular care, mdrind cavitatea atriald, re-
E s ror.roroA due presiunea din interior, aspirAncl sAngele din vene. Aceastd scddere
a presiunii intraatriale determind unda negativd r pe auriculogramd qi
Lr, D'SCHIOERT
sromoroi se reflecti in reducerea volumului venelor mari (unda negati-v5 .r pe
z. flebogramd).
f
50 0tscHtoERI Evacuarea ventriculari corespundc' perioadei de depolarizare totald
tn
f.r, HIIIiALA : CIA,STAZIS a ventriculului (segmentul izoelectric S-T pe ECG) qi repolarizirii (unda
E, T pe EcG). Faza ia sfdrqit de obicei dupr, sau odaii cu unda T.
(L ilrcniofRtA
lrll RALtI 3. Dtastola generald.. Aceasti'faze a sistolei ventriculare
ineepe din momentul in care fibrele miocarclice, complet repolarizate,
incep sA se relaxeze. $i in cursul diastolei generale se pot diitinge mai
multe faze:
V0LUh,l {mt} ^ ^^a)^Yotodiastolo marcheaz| inceputul relaxdrii ventriculare qi dureazi
0,02-0,04 s. Este un moment dificll de localizat cu precizie pe ventri-
Fig. 141.ciclul presiune--volum el ventriculului stang. culogramd. DatoritA relaxdrii rniocarclului, presiunei intraventriculard
continud sd scadi sub nivelul celor aortiee qi pulmonare. Se procluce un
b) F-aza izotonicd (de ejecfie, evacuare) incepe odatd -cu deschiderea scurt flux retrograd al sAngelui, care inchide valvuiele sigmoide. Acest
valvuielor sigmoide de la baza aortei qi pulmonarei Si dureazi aproxi- moment marcheazd limita dintre protodiastolS Ei faza urmdtoare. In
mativ 0,27--0,30 s. ln acest moment se depolarizeazd, Si ultimcle fibre momentttl inchiCerii valvulelor signroide, peretele arterial, destins in
ventriculare (uncla S pe ECG) $i mu$chiul ventricular dezvolta for{a de timpul ejec{iei, incepe sii revind, propulsAnd sAngele spre periferie. pre-
contracfie maxirnd. In funcfie de varia{iile presionale qi ale fluxului siunea aortici cregte rnomentan (uncla derivati):
sanguin ejectat in cursul fazei izotonice au fost descrise doud perioade
guccesive: faza de ejec{ie rapidi qi faza de ejec{ie lentE. - !) ,etorarea izouolztmetricd (izometricd) dr-rreazd 0,04-0,06 s. Val-
vuleJe sigmoide qi atrio-venriculare fiind inchise, ventriculul este din
- Faza de ejec{ie rapidii: imediat dupi deschiderea valvulelor sig-
nou o cavitate izolatS. Relaxarea peretelui ventricular determind o sed-
moide, propulsia sAngelui din ventricul in arterele mari depi':eSte eu
mult cuige.eu sdngelui din aortd spre periferie. I)in acest rnotiv, presiu- 9uo rapicia a presiunii intracavitare, la valori foarte scdzute, in jur
de, sau chiar sub-, 0^ mm Hg (vici postsistolic). Planseul atrio-veniricul'ar,
nea intraventriculird crelte rapid odata ctt cea din artere, atinQdnd r"a- coborAt in timpul ejec{iei (vezi mai sus). revine in pozilie normairi.
loarea rnaxima sistolicd (120-140 mmHg in aorti Si 2A-25 mmHg In atriul deja umplut cu sAnge aspirat ciin venele mari in timpul
tn pulmonarii) Si menfinandu-se Ja valori ptrtin mai mari in ventricule- deflec{iunii negative r (vezi mai zus). aceastd revenire a planqeului be-
Aceastri perioadir dureazd aproximatir, 0,09-0,11 s. Viteza de ejectie termind o crestere ugoard a presiunii (r-rnda pozitivd u pe aurieulogrami),
a s6ngelui in aorti cregte rapid, atingand valoarea de 1 mm/s (debit ce se reflectA intr-o nouA creEtere cle volum a venelor mari, prin"ugcara
maximal de 0,4-0,5 l/s). stazi venoasd (unda pozitivd o pe arrriculogramd). In ""uu.ta perioadd,
- Faza de ejectie ient5: din momentul in care curgerea sAngelui din
in interiorul ventriculelor rdnr6ne o cantitate de s6nge neevacuat in tim-
aortd spre perifeiie incepe si depdgeasc5 fluxul de sAnge ejectat de ven- pul_ sistolei (volumul restant), care poate reprezenta'30-500^ din ,rlir-r-
triorl, presiunea ventrieulard scade ugor sr-rb rriveiul celei aortice. Deqi mul total (telediastolic), adieir 50-?0 ml sAnge la un aclult sinitos;
are loc impotriva unui gradient presional inversat, evacuarea sangelui c) relctarea i,otonicd.: in timp ce presiunea intraventriculard scade,
continua, piobabil sub acliunea fcrtei inertialer eu o vitezd ce se reduce presiunea atrjali cregte. In momentul in care se atinge vdrful undei u
treptat. Presiunile ventriculard qi aorticd se reduc qi ele. Aceastd fazi atriale, cele doud presiuni se intersecteazi, presiunea- intraventriculara
clureazA aproximativ 0,15-0,20 s, incheind sistola ventriculari.
eoborAnd sub nivelul celei atriale. Ca urirrare, valvulele atrio-ve.ntriculare
I)vacuarea sAngelui ventricular se realizcazii, in aceasti etapd, prin se dt'schid 5i incepe curgerea sAngeltri clin atrii in ventricule. U"rpi;;;
rnicqorarca semnificativd a volumului cavititlii ventriculare. Fibrele mio- vcntricularii evolueazi ln doui etape succt,sive:
<.irrrlice se scurteazii ('rr aproximativ ?,30/0,grosimeet peretelui eregte Si '- umplereo uentriailerd ra1tidd rlureazir 0,11
vofrrn rrrl c ; r v it ir { ii s c ad e c l l a p ro x i n ta ti r' l t0 ---7 A 0l o.D e l a tl n t' ol ttm de s. Sirn.gele acunrtrlat
i n a t r i i c l l r g e r i l J l i t l i n v e n t r i c u l t ' l t , r ' t ' l ; r x ; r t r .( \ ; r l r r r l ; r r ( , , p r p s i ( r n t . i irn t r : r -
I t r 0 2 0 g r r r l , l ; i s f i i r q i t , r r rl l i a s l o l l i , l ; r l l n ; r t l r r l t s t r n i t l o s( v t l l t r n rt c l e t l i a s -
I\IANI}'ESTARILE ACTIVI'TATII CAIIDIACE 287
FIZIOLOGIA APAIII\TULUI CARDIO-VASCULAII
286
Fig. 143. Inregistrare <i-
sangelui din vene determin5 o nou5
atriati scacle abrupt. iar aspira[ia , pe auriculogrami qi fle- multand a resprrafiei, Pul- R E S P T R Al !E
scddere a volumuiui venos a;;h; -.rug""ti.to umplerii ctl i sului carotidian, ECG ,.i
creqte pe misura I fonoc'ardiograrnei la tl:r:ri.
bograma). Presiunea itrtraventriculari ;'l
,li r1P, arter: pulmonlrti.
sAnge; 0'L9-0'20 s
U
!
$i
- ttrnpl,erea --entricul"ardI'entd dureazir aproximativ 't P UL S
ventricule s-au ega-
gi incepe din momentul in care presiunilu.dl" atrii 9i Influiul de sAnge C A R O TI D I A N
sistole atriale.
lizat, durand pani Ia ineeput"r l""i noi
t'

este foarte lent' presiunea 9i vo- fir


in cavitatea cclmund atrio-r'entrieular;ll fii
lumul rinranAnd practic cotrstatrte(diastazis)' , l{# E C G
"lf. AP
",'ri'
,6 .3 .2 .T F , NO M E NE L E Ac U s T Ic E IN C U R SU L IIEV O LU TIE IC A R D IA C E
!i FONOCARDIOGRAMA
a inimii sunt generate..zgomote, a c51o1
-aqa-zisa
In cursul activitittii rnecanice
revoluqie cardiacd stetaqrstici
"i
It
FOCARUL
sucresiune in-- t-imp constituie PULMONAREI
,"*Jti,'este vorba despre suecesiunea a dou;r ll

(elinicd). Intr-o J"t!ti"t"' { r R r c vNer Xi n a i r X t


zgomotut I lsittolic) Ei zqomottrl
zgomote principale, uEor-de recunoscut:
de o scurtd perioadd de li-
II (diastolic). Zgornotul I -(0,1 s) este urmat F O C A RL
produce zgomottrl II (0'05 s)' U
nigte (,,mica tic-ere* - 0,2 s). dlpi care se - pAna la zgomotUl
tiicc-re( 0,4 s), MITRALEI
rrrmat de un nou interval (,,marea (riE(vExri ili3jt)
I consecutiv. -L^)^ ^^,^nn,r+n]io'
prin m-etoda quseul'tatiei
Zgomotele cardiace pot fi urm5rite fie
subiectuhri' fie prin
directe, cu pavilionul urechii aplicat pe. toraiele eare' in tI - n . ) |
-ioasil cu ajutorul stetoscoapelor v r L

metocla fonend.oscopicd lnur.itttafie de aus- 5


frecvenltt;, in anttmite focare
general, elimini sunetele' cle
r tr lt a{i e (fi g . 142) . vib-:ratii participd sangele, rniocardr-rl qi valvuiele cardiace ce alcirtr:iesc
C e a m a i p r e c i s i r r i n L t f o a r t e ] a } - . o r i o a s i i n r e t o d d e s t suprafala
e i n s f , m e ttc- oda aga-zisul sistem vibrator cardio-hemic. \Iibratiilc sonore apar fie ca ur-
plasate .pe
fonocardiograficir. cu ajr-rtorul unor microfoanc
si se transformi in oseilatii elr-'ctromaq- mare a accelerarii bruEte ;1 singclui. fie ca urmare a friindrii (decelera-
raeeltti. se llreiar,t undelc s.o:rc.,re pot fi vizualizate rii) bruqte a sAngelui ce intalne$te un obstacol (perete. rtaLvtrli). irr rttl-
netice, care clupir o amplificare-filtrare corespunzdtoare
bele cazuri se formeazi curenli turbionari (turbtrienta) (fig. 1aa A) cc lrro-
fi inregistrate 5re fonocardiogrami
Zgomotele cardiace se caracte- dr:c vibrafii, la care se adaugd
rizeaz'i Prin durat;i' indl[ime vibratria obstacolului (perete mus- A iJr.i;,!r.:ENTEtE
pRil{ULUI260H0T IARl'i.

(ir".n*u"t5), intensitate (amplitud i- cular rellrrat sau contractat, val-


vule inchise). Oscila{iile zgomo-
ne) Ei timbnr (numiirul armonice-
tultri I formeaza trei gruptrri care
lor suPraadlugate).
A K
OR i
I
[lw'lu'-::;;l patru
Pe fonoeardiogratnd se disting
zgomote eardiace, dintre
sc succedd in timp +i cu origini
dilerite:
- grupttl, inilial (A,) are o
unele Pot fi ascultate

;m
.utu ttt*oi
cle examinator, la nivelul torace- frecvenfd qi o intensitate foarte
Iu i (fi g . 1 43). .ioase, precedd creqterea presiunii ( At lRtltiA
z60140T
I
intraventriculare gi se datoreaza
Zgomotul I (sistolic) este un (AR0l/rC
:rt' cclt , r ; 'r r ii singelui vent r icular
zgomot grav, preiung E-i-puternic,
f

I
\ , l \ .i o c l u ri tii de 0.03-0.10 s' Fono-
:}
S [)r' t. ; r t r ii, la inceput ul sist olci
vt'rrtricrtltrre;
r' :rrc l i o r{ rlrfi ccste f' rnrtnt cl i n f)' -.-1 ( lr u'! ) 1t l,Tr inciT't t t l( r st t , f r , r .
( ' l l
or.;r'il:riii. o ft'et'vt'n\ii v a r i l r l l i l '-r I t(l l.l.l ('()llllt()tl('ttl('lrr /l'.)lll
l , r I l') I ( ) ( ' , ' t t r ,r l : ' ;llt\"tllt,lllt' t
l,;t f'('l'lr'z;l ;tt't's[tll'
Irt;rt r l i n t l r , t t , (r ' ( ) n t l x ) n ( . n t;rr' r, l r ' : , i r . , r r',tt'rll,tt't'
rrr, .l{) i{r() llt
t t t , r t ,l , , t t.ll l; r'
I\IANI}'ESTARILE ACTIVI'TATII CAIIDIACE 287
FIZIOLOGIA APAIII\TULUI CARDIO-VASCULAII
286
Fig. 143. Inregistrare <i-
sangelui din vene determin5 o nou5
atriati scacle abrupt. iar aspira[ia , pe auriculogrami qi fle- multand a resprrafiei, Pul- R E S P T R Al !E
scddere a volumuiui venos a;;h; -.rug""ti.to umplerii ctl i sului carotidian, ECG ,.i
creqte pe misura I fonoc'ardiograrnei la tl:r:ri.
bograma). Presiunea itrtraventriculari ;'l
,li r1P, arter: pulmonlrti.
sAnge; 0'L9-0'20 s
U
!
$i
- ttrnpl,erea --entricul"ardI'entd dureazir aproximativ 't P UL S
ventricule s-au ega-
gi incepe din momentul in care presiunilu.dl" atrii 9i Influiul de sAnge C A R O TI D I A N
sistole atriale.
lizat, durand pani Ia ineeput"r l""i noi
t'

este foarte lent' presiunea 9i vo- fir


in cavitatea cclmund atrio-r'entrieular;ll fii
lumul rinranAnd practic cotrstatrte(diastazis)' , l{# E C G
"lf. AP
",'ri'
,6 .3 .2 .T F , NO M E NE L E Ac U s T Ic E IN C U R SU L IIEV O LU TIE IC A R D IA C E
!i FONOCARDIOGRAMA
a inimii sunt generate..zgomote, a c51o1
-aqa-zisa
In cursul activitittii rnecanice
revoluqie cardiacd stetaqrstici
"i
It
FOCARUL
sucresiune in-- t-imp constituie PULMONAREI
,"*Jti,'este vorba despre suecesiunea a dou;r ll

(elinicd). Intr-o J"t!ti"t"' { r R r c vNer Xi n a i r X t


zgomotut I lsittolic) Ei zqomottrl
zgomote principale, uEor-de recunoscut:
de o scurtd perioadd de li-
II (diastolic). Zgornotul I -(0,1 s) este urmat F O C A RL
produce zgomottrl II (0'05 s)' U
nigte (,,mica tic-ere* - 0,2 s). dlpi care se - pAna la zgomotUl
tiicc-re( 0,4 s), MITRALEI
rrrmat de un nou interval (,,marea (riE(vExri ili3jt)
I consecutiv. -L^)^ ^^,^nn,r+n]io'
prin m-etoda quseul'tatiei
Zgomotele cardiace pot fi urm5rite fie
subiectuhri' fie prin
directe, cu pavilionul urechii aplicat pe. toraiele eare' in tI - n . ) |
-ioasil cu ajutorul stetoscoapelor v r L

metocla fonend.oscopicd lnur.itttafie de aus- 5


frecvenltt;, in anttmite focare
general, elimini sunetele' cle
r tr lt a{i e (fi g . 142) . vib-:ratii participd sangele, rniocardr-rl qi valvuiele cardiace ce alcirtr:iesc
C e a m a i p r e c i s i r r i n L t f o a r t e ] a } - . o r i o a s i i n r e t o d d e s t suprafala
e i n s f , m e ttc- oda aga-zisul sistem vibrator cardio-hemic. \Iibratiilc sonore apar fie ca ur-
plasate .pe
fonocardiograficir. cu ajr-rtorul unor microfoanc
si se transformi in oseilatii elr-'ctromaq- mare a accelerarii bruEte ;1 singclui. fie ca urmare a friindrii (decelera-
raeeltti. se llreiar,t undelc s.o:rc.,re pot fi vizualizate rii) bruqte a sAngelui ce intalne$te un obstacol (perete. rtaLvtrli). irr rttl-
netice, care clupir o amplificare-filtrare corespunzdtoare
bele cazuri se formeazi curenli turbionari (turbtrienta) (fig. 1aa A) cc lrro-
fi inregistrate 5re fonocardiogrami
Zgomotele cardiace se caracte- dr:c vibrafii, la care se adaugd
rizeaz'i Prin durat;i' indl[ime vibratria obstacolului (perete mus- A iJr.i;,!r.:ENTEtE
pRil{ULUI260H0T IARl'i.

(ir".n*u"t5), intensitate (amplitud i- cular rellrrat sau contractat, val-


vule inchise). Oscila{iile zgomo-
ne) Ei timbnr (numiirul armonice-
tultri I formeaza trei gruptrri care
lor suPraadlugate).
A K
OR i
I
[lw'lu'-::;;l patru
Pe fonoeardiogratnd se disting
zgomote eardiace, dintre
sc succedd in timp +i cu origini
dilerite:
- grupttl, inilial (A,) are o
unele Pot fi ascultate

;m
.utu ttt*oi
cle examinator, la nivelul torace- frecvenfd qi o intensitate foarte
Iu i (fi g . 1 43). .ioase, precedd creqterea presiunii ( At lRtltiA
z60140T
I
intraventriculare gi se datoreaza
Zgomotul I (sistolic) este un (AR0l/rC
:rt' cclt , r ; 'r r ii singelui vent r icular
zgomot grav, preiung E-i-puternic,
f

I
\ , l \ .i o c l u ri tii de 0.03-0.10 s' Fono-
:}
S [)r' t. ; r t r ii, la inceput ul sist olci
vt'rrtricrtltrre;
r' :rrc l i o r{ rlrfi ccste f' rnrtnt cl i n f)' -.-1 ( lr u'! ) 1t l,Tr inciT't t t l( r st t , f r , r .
( ' l l
or.;r'il:riii. o ft'et'vt'n\ii v a r i l r l l i l '-r I t(l l.l.l ('()llllt()tl('ttl('lrr /l'.)lll
l , r I l') I ( ) ( ' , ' t t r ,r l : ' ;llt\"tllt,lllt' t
l,;t f'('l'lr'z;l ;tt't's[tll'
Irt;rt r l i n t l r , t t , (r ' ( ) n t l x ) n ( . n t;rr' r, l r ' : , i r . , r r',tt'rll,tt't'
rrr, .l{) i{r() llt
t t t , r t ,l , , t t.ll l; r'
MANIPESTAnIT.E AC"TIVITATTT CARDIACE 289
FIZIOLOGIA APARATULUT CARDIO-VASCULAR
288
brusci format din 14 oscilafii, cu frecven{d joas5, 50-100 Hz. Apare in mo-
reunite, Ei anum e cornponenta rsoluulard (A.), qeinel-atA.de,oprirea
inchiderii valvulelor atrio-ven- mentul desctriderii valvulelor atrio-ventriculare, cAn$ sdngele ee trece
;-rA;;;i"i accelerat spre atrii, in momentr:l rapid din atriile pline in ventriculele relaxate este brusc deeelerat de
incepe si creasca; a doua'
triculare, cdnd presiunca intraventriculari contactul cu peretele ventricular (vezi fig. 144 Q.
ce se asociazi cu cleschiderea valvulelor sig-
Cofnponenro ,on{uirro 1Ar;,
in aortd' Intalnind rezis- Zgomotul IV (atrial) este inaudibil la normali, coincide cu sfirEitul
moide qi se clatoreazd ejec(iei iniliale a sdngelui
arterial, acest jet initial undei F p" ECG gi unda a pe auriculogramS. Dste format din 1-2 osci-
t€nta coloanei de s6n_geexistente in trunchiul se produc cdteva osci- lafii de foarte joasi frecvenld (15-20 Hz) 9i are o duratd de 0,,02-0,03 s.
este brusc decelerat- Se pare ca in acest momeni
I s-au descrii, prin fonocardiografie intracardiacd, doud componente:
lafii aorto-ventriculare antero- Ei retrograde; de turbu- prima componeniA, care coincide cu unda atriali o, iqi are origine_ain
- grupt4 terntina1 (A.,) cle oscilafii este generat, probabil
len{a jeiutui ae sAnge propulsat continuu p.in aort6 $i, respectiv, pul- ltriile ce se contractd; a doua componenti apare in ventricule $i 9e dato-
reazd fie fluxului sanguin, care accelerat in atrii este brusc decelerat
monarS.
Focarul optim <Je atrsculta{ie ^crr penlll zgom.otul
-medioclavicularS- I. se aflS in spatiul in ventricule, fie inversdrii gradientului presional alrio-ventricular, la
linla La nivelul s{drqitul sistolei atriale (inchiderea presistolicd a valvulelor atrio-ventri-
v intercostar stirng, ra inte.seciia
a varfului inimii, predomind elementul mitral culare).
acestei arii de proieC{ie
origine tricuspidi, focarul Modificiri alc zgomotelor cardiace. Alterdrile fiziolcgice, dar mai ales
(inima stang;i). Tot pentru zgomotul.I, {?t. de
drept" pe marginea de naturd patologic4 ale activitefli cardiace pot determina fie modifica-
optim de ausctrltalic se afl.ir'in spatiui V intercostal
depinde viteza cu care lea zgonac[elor cardiaee normale, fie aparifia unor zgomote supraaddu-
dreaptd a sterntrlui. Intensitatea-zgonrotului -de
presiunii
cregte presiuneu i.rtr".r""t.i."tlia, in faza izomelricS. Cre;terea gate (rnurmure cardiace). In funcfie de caracterul lor stetacustic, mur-
intensitatea zgomotului (de murele cardiace se pot descrie ca sufluri sau uruituri. Cdteva exempli-
diastorice sistemice sau pulmonare mdregte re-
exemplu, in tahicarclie), in tirnp ce -seSclerea ac€stei presir-rni deterrnina ficari pot ilustra aieste aspecte, subliniind importan[a lor in diagnos-
Volurnul sAngelui ex- ticul clinic al afecfiunilor cardiace.
clucerea intensiteilii (,i; "*un',1i1,r,-i., bradicardie)-
pulzat nu pare sa'lnfiuenleze inte'nsitatea vibraliei- Hipertensiunea arterial5,, sistemicd sau pulmonarS, determind creg-
clar' Iovit' care apare terea intensite:i{iizgonnotului I, in focarele respective de auscultafie. Bfor-
Zgornotul LI (diastolic). estc un zqolpt scurt,
undei T pe ECG, in momentul ttrl fizic sau anemia gravi determind creqteri ale vitezei de ejec{ie in
la inceputul cliastolei, inrcdiaf Aupa virfr-rl
presiunii aortice se inrcgistreazri acci4entut di- artere, puidnd duce la murmure sau sufluri supraaddugate,ce sunt con-
in care pe inregistrarce
0,02;;--0,050 s $i o frecven!'1 clc 50-200 Hz' Fono- sid.aratea fi ,,func[ionales
t,rot. Are o ciurati de
pot fi grtrpate astfel:
cardiografic esie formaf clin 4-5 osciialii, ce Leziunile valvulare (insuficienfa sau stenoza), reprezentAnd factori
- gn gr?Lp initia|, format din citeva oscilalii de ioasd frecvenfS de turbulen!5 a fluxului sanguin, genereazd modificdri caracteristice.
sPIe ventricul a
(inauclibile), cleterminate cle decel'erarea Ei intoarcerea Stenoza mitralS, de exemplu, modificdnd curgerea sdngelui din atrii in
ftuxului sangtrin chiar inair-rtea inchiclerii valvuielor
- ,n g..:rt'ppiiicioot (vezi fig. 114 B), generat cle inchiderea $i ten-
sigmoiCe:

fri,narea bmsci
t; ventricule, determinl aparifia unui murmur diastolic (uruiturd) la vArful
inimii. Insirficienfa mitrali, pennif6nd intoarcerea unui jet de sAnge din
sionarea bruscA a valvtrleror- silitoide, .orJ determinii ventricule in atrii, determind apari[ia unui suflu sistolic caracteristic.
sp; ventricul. Aceste vibralii se transmit
il coloanei 4s ;ange clirijate Cele doua manifestdri stetaeustice se eombind, generAnd manifestdrile
prin inelele valvulare Ei muSchiul ventricular. acustice caracteristice bolii mitrale, in care ceie doui defecte valvulare
Focarul optim de' ausculta{ie 'ttatig pentru. zgomo-tul II se afld in spafiul ai)ar simultan.
II intercostal drept (aortd) Si (pulmonard), chiar .ldngd ryarginea
corespurlzStoare ; sternului. Zgo";tdl II aortic precedd de obicei cu 6.3.3. FENOMENELE VOLUMETRTCE IN CURSUL REVOLUTTET CAnDTACE
in inspirul
pu[in zgomotul II pulmonar. -i,cest clecalaj este aecentuat
durata ejecfiei

l*
profund, c6nd intoaicerea venoasl crescutA- prelungeqte Irenomenele mecanice din cursul revolufiei cardiaee determini mo-
drept. In expir, situalia se inverseazd' Creqterea
siingelui din ventriculul clificari corelate ale formei Ei volumului inimii in funciie de presiunile
ventricu-
cfltrxului venos din teritoriul pulmonar prelungeqte evacuarea presiunii intracaviiare'qi ejec{ia sAngel'.ri (fig. 145). Variafiile volumului cardiac Ei
odata cu creEterea
h-rlui stdng. Intensitatca zgomotului II creqte ;rle cliferitelor dimensiuni in cursul unui cielu de activitate au fost de-
; rrt cri a l e 'sis t em ic e s au p u l m o n a re . tcrminate cu ajutorul cardiografiei extracardiace (utilizdnd traductoarc
la acultii tineri, ca
zgomotul III (diastotic) poate fi aicultat uneori r' ti i rcano - oleet r ice,f ixat e exper inicnt al int r acavit ar sau Pe supr af a{i) , aI
r e g i U n e a a p e r u l u i , I a c e a 0,08s dtrpi zgomg-
nn:i'rrrct slall,,,.'r,1r"rc in l l l u[i snroqr a[ ic'i car diace qi, in f ine, Jr r in m et odele r adiologicc n. - 'invazive
V cnoasi l i n
lr rl l t. I)o : r t e f i ir c r : r . nt u ;ttp rri n n ' l n n 0 \tr(!c e m i rc s c i ntOarcorea ; r l r . < , ; r r r l i o ; r r r l l i o p g r i rcftitc is u l l s t a n [ e < l o c o n t . r a s ts . r t t l t l e e c h o t : i r r c l i o g r l r i i e i '
t l r t r ; r t ' i c l g 0 , 0 3 0 ' 0 1 s $i cste
. r t r i i ( r . [ o r t f i ; i , : , ( l ( ' t ' t r l r i tr l ' r s ; r l ) . A l ' t ' o
Itt l"ltlr)l'r1;lr rrrttttttl
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VA.SCULAR
290 CONSECINTELE FUNCTIONALE ALE ACTIVITATII CARDIACE 29r
F i g . J45. Conturul ventriculului stdng irr sis-
tola Si diastoli (dupa date cineangiocar'.lio- 2,2 pm determini scdderea forfei de contrac{ieo in timp ce mdrimea supra-
A OR T A grafice). fe{ei interne a cavitd{ilor determind necesitatea aplicdrii unei forfe cres-
AS(tNorur,r
cute, pentru menfinerea regimului presional normal.
Hipertrofia cardiaci. Suprasolicitarea mecanicl de duratd a inimii
determina in timp o creqtere a masei mugchiului cardiac. Dacd greutatea
inimii Ia normali este de 250-350 g, la atle{i Ei in munca fizicd grea se pot
atinge greutdli de 500 g (hipertrofie cardiacd _,,func[ionald"). In unele boli
c ' o s , s r o \t o
cron-icene pot atinge gieutali de pAnd la I 000 g. Hipertrofia cardiacd este
rezultatul creqterii dimensiunilor fibrelor miocardice individuale qi a can-
titetii de tesut necontractil. Fibrele musculare cardiace din cordul cu hiper-
trofie prezintd creqteri de diametru qi lungime, precum qi un numir mai
mare de sarcomere, miofibrile Ei mitoeondrii. Vascularizatia rdmdne nor-
Cu aceste metode s-au putut determina dimensiunile qi volumul mald (raportul fibre/capilare este de 1 : l), erescAnd doar lungimea ea-
ventricular in cursut activitdlii organului (tabelul XVIII). pilat'elor. In hipertrofiile accentuate cregte qi rezistenta coronari peri-
TABELUI,XVIII fericd.
Varialiite volumului 9i dimensiunilor ventriculare Hipertrofia cardiacd apare ea urmare a creEterii travaliului cardiae,
in diferite faze ale revoluliei cardiace fie prin aflux sanguin crescut (insuficienla valvttlard, anemii, efort fizic),
fie prin creEterea rezisten{ei la evacuarea sAngelui (stenoze valvulare,
S t.stolri u entriculor a hipertensiune sistemicd sau pulmonard) $i, in fine, in cursul dilatatiei
Fazele
Eua- cardiace. Creqterea consumului energetie cardiae qi activarea conseeu-
reuolu'tiei Umplere Euacuare
tivd a proceselor metabolice determina probabil activarea sintezei de pro-
cuare lent(t
cardiace rap:d:i rapido teine, ce duce la hipertrofie. I-Ineori, hipertrofia este insofitd qi de hiper-
plazie (creEterea numdrului de fibre miocardiee), dupd cum cordul gi-a
cregtere constant scddere cregtere pierdut cornplet sau nu capaeitatea de diviziune mioeitard.
\:olum ven- cregtere constant
tricular rapidd uEoarA rapida lenti
Diametrul sau creqtere constant practic cregtere scadere scAdere
circumferinta rapidA constant lentd
externi 6.4. CoNSECINTELE FUNCTIONALE ALE
Lrrngimea cregtore constant practic cregte sciidere scddere
lenti ACTIVITATII CAFDIACE
externA rapidi constant u-!or
Diametrul cregtere constant practic scaCe sciclere scidere
lntern rapidd constant IentA Activitatea contractild ritmicl a mugchiului cardiac, refiectati in
[.ungimea cregtere constant practic cregte scddere constant:r
variafiile presiunii intracavitare Ei tensiunii perelilor cardiaci, determind
inte'rni rapidd ccnstant usor reCusi
debitul sanguin cardiac ce este propulsat prin prestarea lucrului mecanic
cardiae.
Aceste date, precum qi examenele radioiogice au demonstrat faptul
ctr forma inimii devine globuloasd in timpul sistolei izometrice, in !i-p 6.4.I. PRESIUNILE INTRACAVITARE
ce grosimea transversalf a muEchiului cardiac creqte rapid, atingdnd un lN CURSUL REyOLUTTEI CARDIACE
maximum in timpul ejecliei ventficulare (20-25oii-
In dinarnica revolu{iei cardiace, presiunile intracavitare qi in teri-
Dilatafia cardiaci. ln conditii fiziologice, orice modificare a ejecliei
cardiac, cu t,lriile vasculare corespunzdtoare prezintd variafii sistolo-diastolice bine
eardiace poate determina cregteri moderate ale volumului
In con- determinate (tabelui XIX).
efectele inotrop-pozitive ce rezultd din legea Franck-starling.
Prcsiunea intraventriculard dezvoltatd de miocard pe unitate de
ditii patdlogice, aceste creqteri ale volumului miocardic pot deveni im-
portante qi permanente, avdnd efecte negative asupra activitdlii cardiace. supr:rfafir endocarclicd (P) se coreleazd cu tensiunea (forfa) dezvoltatd cir-
eunrferen{ial pe unitate de suprafatd transmiocardice (T). Acreastdrela[ie
Dilata(iile cardiace acute (consecinfa ttnui efort circtrlator suprali- poate fi cxprimatii cantitativ utilizdnd legea Laplace, care se aplici ori-
minn r e te .) s e r ealiz eaz l p ri n a l u n g i re a s a rc o m e re l or, al ttnecarea l ongi tu-
t' i rrei rn em llr ano dist t nsibile, cle f or m ir cir cular . l sat r cilindr ici:
rlinnlr'r a filrrelor cardiacc trnele faf.n de altele Ei rcorganizarea stratificirrii
nt \ . sto r fi l l re. Cr eqt c . r e' al trn g i m i i s a r< :o mo re l o rp c stc l ttngi tnt' ;r opti nri i de 'l' ( l' . ^.r ) / 2 lr (I ) s0u I'- (Ty2 h)/r (2\
Ir)'
TIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO.VA"SCULAR coNsEctNTEtE FUNCTTONALE ALE ACTTVTTATTTCARDTACE

.5i respectiv presiunii,


!" care f qi F sunt valorile medii ale tensiunii DEg cAROIF.C
r este raza medie a ventriculului In sistold, iar h - grosimea peretelu:i
/
ventriqrlar. Din rela$a (2) rezulti cd presiunea intraventriculari dez- F R E g VENT/r DEBIT
voltati in sistoli va fi eu atAt mai rnare, cu cdt tensiunea peretelui va C A R DrAc,\ stsTCLlC
fl mai mare.
La aceasti tensiune, ln afara factorului activ (contracfie), mai con-
tribuie distensia pasiv5, reprezentati de umplerea diastolici optim5, U MP L E R E EJECTIa.
DIASIOLICA SISIOLICA
Sl rezistenfa, reprezentatd de presiunea arteriald. Creqterea grosimii mio-
cardului ttrl +i scdderea volumului cavitdtii (r) vor favoriza de asemenea
dezvoltarea unor presiuni intraventriculare mari. Astfel se explicS, de
cxemplu, de ce in dilatafia cardiacd pentru menfinerea presiunii nor-
male de ejec{ie este necesari dezvoltarea unei tensiuni crescute. In
aceaste situafie, viteza de ejectie a sdngelui (viteza de scurtare) va fi
redusd. In cursul hipertrofiei cardiace la sportivi, creqterea grosimii
peretelui miocardic, in condi{iile in care presiunea sistolicd. tensiunea
perefilor $i raza ventricrrlului rdmAn normale, determinS, in conformitate
cu legea Laplace, o reducere mai accentr,ratda diametrultri ventricular
(r) in eursul sistolei. Astfel se explicd cresterea debitului sistolic de
repaus, caracteristicd stdrii de antrenament. In schimb, in cazul hiper-
trofiei cardiace la hipertensivi, ingroEarea peretelui se insofeEte de o
tensiune parietali crescuti, ca urmare a presiunii arteriale sistolice Fig. 146.Factorii determinanti ai volumului bStaie.
cresqrte. In aceste condilii, diarnetrut cavitSlii ventriculare scade foarte
pufin in cursul sistolei, iar debitul sistolic nu se modific5, sau chiar volum bitaie X frecven{5 cardiacA/minut qi va depinde direct de cei
se reduce. doi termeni ai rela{iei. Creqterile, in limite fiziologice, ale frecvenfei
cardiace, vor determina creqteri de debit eardiae, iar scdderile vor ac-
?ABELUL XIX
fiona in sens invers. La rdndul sdu, debitul sistolic va fi condilionat de
Valorile presiunilor sistolo-diastolice intracardiaco umplerea diastolicd a ventriculului qi de e'jec{ia sistolicd a sdngelui.
gi in unele teritorii vasculare (mmllg) Umplerea sistolied crescutd determind mdrirea debitului sistolic $i,
prin aceasta, a debitului cardiac. Umplerea diastolicd depinde pe de o
parte de presiunea dc umplere, determinat5 de intoarcerea venoasd qi
volumul sdngelui restant din sistola precedentd (presarcind). Pe de altd
parte, umplerea ventriculului este eonditionatd qi de complian{a (d!sten-
Atriul drept tb-6 =2 sibilitatea) peretelui ventricular (fig. 146). Creqterea intoarcerii venoase
Ventriculul drept 22-30 a-2
7-t2
(efort fizic) sau cregterea volumului s6ngelui restant (postsarcinA) ce
Artera pulmonari 22-30
Capilare pulmonare 8-12 4-8 ridicd umplerea diastolici mlresc debitul eardiac. In schimb, scdderea
Atrlul stAng 6-8 0-2 umplerii diastolice prin reducerea complian{ei pereteltri (sclerozd mio-
Ventriculul st6ng 120-140 0-2 cardicS, pericarditd, expir) determinA scdderi ale debitului cardiac. Ejec-
Aortd 120-140 70-90
tia sistolic;i, direct propor{ionalS cu debitul eardiae, este influen[atA de
Jrostsarcini, contractilitatea mioeardului Ei rezistenla perifericd (presiunea
6.4.2. DNRITUL CARDIAC arteriald) care i se opune. Rolurile presarcinii, postsarcinii Si rezistenfei
, periferice supt prezentate in figura urmdtoare (fig. 147).
Iriecare sistold ventriculard propulseazd in artera aortd gi, respectiv, Determinarea debitului cardiac. In condi{ii experirnentale, determi-
in pulmonard cAte 60-70 ml de sdnge (debit sistolic sau volum bdtaie). nArilc de debit cardiac se pot realiza cu ajutonrl unor debitmetre de
L;r un ritm sinusal normal, de cca 70 betli/minut, inima va expulza pe diferite tipuri.
rninut un volum de 5--6 litri de siinge, atat in mar'(a, cit qi in ntic:t P ent nr <lc't cr nr ir t ; r r eaclebit r r lr r i r '; r r r li; r cm edir r in a<ir t i- t se , t t t ilizcr r zir :
r i r t ' t t l ; r ( i c I ) r . l r i l r r le : r r d i n c( n r i r r r r tv o h r m r r l )v ; l f i , p r i n u r n l : r r ( ' ,l l r o t l t t s t t l r r l t i t t : r t ' 1 1('r,''t t f l o t o l ' ,r l r ' 1 t l ; r s ;trlt" f l t t r r r l : r j u l l l r r i n )l:r u ' l r i r r o t r , r ' 1(i r' 1r r' i e r o t t t r
coNsEcINTELE FUNS.TIONALE ALE ACTIVITATII CARDIACE
CARDIO.VA,SCULAR
ter F'IZIOTPGIA APAR'ITULUI

Fig. 14t. Determinarea de'


bltului cardiac cu ajutorul
Rittn ondiocronur
Rifrn@rs.oc roYrrJ'brrrr
Esr !t:1i-1t":,:"::u:::1
nereazi un semnal *j?si'
electric) 5::
sau metodei Fick directe.
termostromuhr (termocuplu care
"ecrnrcind#./'-' \ I -turrsorcird
disiparea energiei ter-
vl
D
misoari z,
6l
mice de cdtre fluxul sanguin)- trl
Pentru determinarea varia{ii- tn
Ior fazice de flux (sistolo-diasto- F
\9
=
o
Iice) se utilizeazS: debitmetrul de 0- t
o
presiune diferen{ial5 (care md- t\, N' \tr o
=
iv))
.. z,
ioard c5derea de Presiune duPd trt
lt1
vrP
o =
trecerea printr-un orificiu cali-
brat); debitmetrul cu pendul (care
,rl
t-' t-l

$s
(."P',orI mdsoari mecano-electric deplasa-
iea unui Pendul, a unui fir de I
-l 3
=' c)
-l
pir sau metalic, sub acfiunea flu- trt
n
xului sanguin); debitmetrul cu uI- arl
[.ircutohe z,
trasunete (bazat pe principiul so- -{
(f
narului); debitmetrul electrornag- rYl
@
'copoaroirg
netic (care misoard curentul in- I
Rez,sterrF6 dus de s6ngele care se deplaseazd u l l l l
ll rtt l^o I I
o lr, -|l
Fts.r47. presarcinii, postsarcinii li::;H: rtt
3 olP 7
.Rorur
qi rezistenfei Periferice- ;l*3r#"f*::"'l'0"*;"t'i:
tegritSlii vaselor sau, cel putil'
s :l:
d-11. I 1.3 I
o -3-
j
plasarea intraoperatorie a sistemului, i; imediat contact cu vasul de
1\'
t = . -6Sl l tl

ra.g". Doar debitmetrul electrornagnetic a putut fi folosit la orn cu


5' lI ' I
-
tl c)
titlu de excePfie.
la
Necesitatea determinirii in condilii clinic''e a debitului eardiae
- ' a determinat utilizarea unei
om game lirgi de tehnici: ;
pe
7l U"t"a^ directd d,e dozoie a gozblor respiratorii' se bazeazd rial, determinarea sa se realizeazd prin oxinretria unei probe recoltate
prinJpiuf Fici (1882), care permite afrecierea volumului mediu de sAnge
din artera radial5. In schimb, concentra\ia Ora/s in artera pulmonard nu
ct traverseazi un organ sau o regiune, iq eare o substan{i transportat5 pier- poate fi aflati decAt prin dozarea in sdngele venos amestecat, recollrt
egte cedati sau captaTa. Debitul sJnguin. (D S.) va fi. "F11 cu debitul prin cateterism cardiac din ventriculul drept sau chiar din artera pul-
raportat la diferen{a arte-
deril sau captdrii'de substan!5 (Qim!min), monard. Cele doud recoltiri trebuie realizate simultan, pacientul aflAn-
rlo-venoase ; conc€ntratiei substanfei (Dif' A-9'
du-se in oondifii de echilibru (steady-stateS metabolie qi respirator. ln
Qs (mt/min) (1)
D.S. (ml/min): r.ondifiile men{ionate, la un adult sdndtos. in repaus, consumul d9- Ot
(ml/100 ml sdnge)
Dif. A-V va fi de 250 ml/min, concentra{ia de 02 in sdngele arterial va fi de 190/e,
In mod obi$nuit, se determini debitul sanguin in teritoriul -pulmo- iar in sAngele venos amestecat - de 140/0,diferenla A-V atingAnd va-
aerul inspi- lori de 5olo. lnlocuind in rela{ia de mai sus, rezultA cd (fig. 148):
nar, utilira"a ca substan{ti indicatoare oxigenul captat din
rat.' In acest caz relatia de mai sus devine: p.g -250 ml/min/5 mIX 100-5 000 ml/min
D . c . : $ Dif. (2)
A-V (Ozo/o) Utilizarep CO, ca indicator pentru aceastd determinare, {uSj posi-
, bil{, nu este'indicata, avdnd in vedere faptul cd modificiri rniei de ven-
i. care D.C. este debitul eardiac al inimii drepte' QO, este consttmttl tilafie determind variafii mari ale dinamicii acestui gaz, starea de erhi-
expirat, re-
d; O; pe minui, deterrninat spirogra{ie sau, ehimic in aerul libru fiind foarte greu de atins.
coltnt ln eael Douglas, iar Dif. alV se referi la creEterea cuncentrafiei Aplicarea cu rnaximum cle :rcrrrate{ea nre'todeidirecte, bazata pe
oxige-
,r-'-cl, la/r dupe tr;rversarea teritoriului pulnronar. concentrafia lrincipirrl F ick, llcrrnite seirdcrcrrlilnitclor tle eroare sub 100/0.
n f lt r t . ir t r r l r lrrr< l rrn fi
r i n c l t' 1 { rrl (:u (' (:i t ;t sl i nti cl tri l trtt' -
,i
r rrrl rri i rr 1t r J rra t:ti c
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR coNsEcrNTELE FUNCTTONALEALE ACTrvrTATrr CARDTACE

bl Metoda Fick indirectd de d.ozore a g.azelor respiratorti s-a utili- Fig. 149 Curba lnregisirata
prin metoda dilutiei unui
ms /t
cardiac. Una din-
zat in incercarea de a evita dificultatea cateterismului indicator gi calculul debi- 5 10,1
variante este cea bazatS pe dozarea co2 in aerul se deter- J

tre .alveolar- tului cardiac in acest caz


iar concentralia gazului in s6n- F

mine e[minarea co, in aerul expirat, al-


speeific. z.
determindnd presigl"" par{iald Col din aerul
Iere arterial se afli
G
? o
arterial. concren-
veolar, care se presupune a {i in echitibru cu sdngele
J
o RTCI RCULAT I I
pa-gi91tql t3 1,C
d"{i; gazului in sdngelg Yenos amestecat se cbtine fdcAnd
(J

inchis, de volum redus. ln aceste condifii, dupi


respire intr-un cit.,rit F-

au timp, presiunea parfiald a COr din sangele venos ames- &.


il-;te*;i 17,4n9/l/s
poate fi misuratd'
tecat se va echilibia cu cea din aen.l alyeolar, care
F
z.
u
in stabilirea exactd a moinentului cdnd s-a
Dificultatea metodei constl poate da z.
"ti"r-"t".*" a" ".rtilibru, care nu trebuie depSqiti. Tehnica c
J

- - mari in stabilirea debitului cardiac'


erori
.t M etido Fick indirectd., cu ga?e strdine organismul.ui: pacientul
gaz inert,
inhaleazS timp de 25 s un amestec de aer atrnosferic cu un 1 , 0 1n g
qi foarte solubil. DupS intervalul men{iona.t s9 mSsoard cantita- . injectote r/s ( 3,48
Of:1fr.=0,05g r./min
)
netoxic
concentraiia, sa alveolarS. Se
tea de gur "upt"td de plemfrn clin circuit Ei
p..rtprirre cd aceastd concetttratie este- aceeaqi cu cea din sdngele lftt- ;1.Hfi::U
ii"t +i cd recii:cula{ia sAngelui nLl a detertninat concentrafii sem-nifica-
liu" it. gaz in sAngele'u"r,"os.In acesbmod se ob[in toti. parametrii nece- Ramul descendent al primei curbe se extrapoleazi pdnd la 0 qi din
sari caldi:ldrii a"UTt"f"i cardiac, utilizAnd principiul Fick- S-au utiiizat datele astfel obfinute se calculeazd concentrafia medie a indicatorului in
oxidul nitros (Nroi, iodura cle etil gi mai ales acetilena. cum timpul ci9 sdngele efluent.
nec€sar echilibr5rii
.iri"r"ti" 1r0-r'a dy este mult mai redus decAt cel e) Metod.a termodilu[iei. Se bazeazl tot pe principiul Stewart. Se
alveolo-capilare (23-30 s), rezultatele obtinute cu aceastd tehnici au injecteazd in atriul drept un volum cunoscut de ser fiziologic rec€ sar.r
in generai erori mari, fiinil de obicei mai mici decat cele reale- cald, la o temperatura curioscutS, $i se inregistreazd curba temperaturii
amestecului sdngeser, cu ajutorul trnui terrnistor plasat in artera pulmo-
Metoda ditufiei indicatorilor se bazeazd pe principiul Stewart
d)'determinarea
nard. Se obfine o curbi de dilufie cornpletd, fdrd recircula{ie, deoarece
(vezi volemiei). conform acestui principiu se poate dgio-l:
ia o doua trecere a sAngeh-ri s-a realizat echilibrarea termicd. Debitul
rnina debitul sanquin intr-un teritoriu (dupa injectarea tlnei cantitdii cardiae se calculeazd, ea in cazul de rnai sus.
cunoscutu de subitanfa indicatoare la intrarea il-t teritoriu-, se urmdreqte
la cealaltd extremitate curi:a co[centrafiei in funclie de timp). f) Metodele radiol,ogiee permit determinarea angiocardiograficd a
diferen{elor de confur cardiac in telesistolS, fala de telediastcld. Dife-
Q (cant. de substanti injectatl in mg)X.!9 renfe de 50-600 corespund unui debit cardiac normal de repaus.
D.C. (l/min)-
q (conc. medie a substanlei - mg/l)Xt(s)
g) Echocardiografia: aeeastd metodd neinvazivd qi lipsitd de orice
Indicatorii utiliza+ri sunt coloranli (albastru Evans, cardiogreen, ro$u de risc qi disconfort are numeroase apiica{ii in explorarea func{ionald car-
Congo) sau substante marcate cu izotopi (:ttlr ut9l "1.:):. Utilizarea este
-condifii: diacd. Proiectdnd un fascieul de ultrasunete, in conclitii standardizate
difuzibilitate redusd in de inciden{d, se inregistreazd cu traductori adec..'ati ecoul - intensita-
f*triiJa de indeplinirea urmdtoarelor
irfara patului vascular, inocuitate, simplitatea dozdrii. tea, pozifia, miqcarea undelor reflectate la interfala diferitelor r..giuni
de omogenitate diferitd (fig. 150).
Substan[a se injecteazd rapid intr-o vend cit tnai aprgprllaq de
Se pot determina astfel: volumele ventriculare telediastolic qi tele-
lniml (eventual prin eateter plisat in t'ena cat'5 inferioarA). Recoltarca
sistolie, volurnul bdtaie Ei debitul cardiac, velocitatea medie de scurtare
la nivelul arterei radiale se incepe sirnultan cu injectlrt'ea, realizAndu-se
in tr.rcliuni cAt mai mici gi inti-o succesirtnecAt rnai rapida -(Ia-.o se- a circumferin{ei, velocitatea ;i masa peretelui ventricular pcsterior, apa-
rifia de liehid in cavitatea pericardicd, structura valvulelor qi miEearea
r:rrnr.lilinterval, timp de gO--+O s). Se deternrrini.concentra{ia in fiecarc
sd se facd continut-t lor cto.
1:robii. Este de dorit ca cleterrninarea concentraliei
iro flrrxul sanguin derivat prirrtr-un catctcr. Pc' baza datelor obfintltc It,) Bal.istocardiografia este o rnetodd de explorare bazati pe inre-
ri.. r. ,n,,tnricqte" curba cle e'.,,oltttie a conccntratiei (fiS. 149), pAnI in n'to- gistrnrea miqcdrii corpului sub actiunea fcrfelor de recul generate de
r : r tr r l r r l i r r c , r r e ,d t r p a l 5 - 2 q s ( t i m p t r l c l e c i r e t t l l l t i ei n r t : l l a t t s )a, p e r c o contradia cardiaci-r, ejee[ia sAngeltti in artcre, propagirrea undei prrlsa-
. r r l o u i r ( . r ( . S t e r e: l ( \ ) p r : t : r r t . l ' r r I i r(, ri ' t : t ' i t ' t ' r r l a I i ni r t r l i c l r t o t ' t t l tr i ) t i l r . ( f i g l 5 l ) S r . i r r r r . ; l i s t r t ' : l zri rl r i s r ' ; i r i l ri,r r l u r r ; 1 r r ;l r x t t l r t i l o n l l i t t t r l i r x r l ,
CoNSECINTELE TUNCTTONAT,E ALE ACTTVTTATTT CARDTACE
APARATULUI CARDIO.VASCULAR
108 FIZIOLOGIA
A . e I L I s I O cA R o I o G R A F I BerrsrocARoroGRAMtr
t

NlsA suspeHo,trA
P T T R A O UO
CRTI

Fig. 151. Balistocardiografia.

fia vArfului in sistola izometricd; unda I (negativd) este expresia ejecfiei


izotonice in arterele mari; unda J (pozitivd) reprezintd rezultanta im-
tt G pactului coloanei de sAnge care este deceleratd in inimd, aorta ascrn-
VC dentd, artera pulmonarA $i acceleratd in aorta descendentS; unda K
S (negativd) reflectd impactul sAngelui ejectat cu rezistenta perifericd.
VMA Deqi metoda are limitiri evidenb, I fost posibilS corelarea empiricd
VT4P
In a diferitelor disfuncfii eardiace eu aspecte caracteristice ale inregistrarii.
ttr Metoda permite printre altele gi evaluarea valorilor relative ale debitu-
S FE lui cardiae gi fortei ventrieulare.
P
i) Metodq. determindrii debitul"ui sisLol,ic Win analiza curbei de pre-
..
PT siune in aortd. AsemdnAnd aorta cu un cilindru elastic, se poate aonsidera
cd intre volumul de s6nge ejectat Ei presiunea maximi sistolici existi
o rela{ie de directd propor{ionalitate. Aceastd rela[ie, care depinde de o
serie de caracteristici individuale (capacitatea segmentului vascular, dis-
tensibilitatea, rezistenta perifericd etc.), permite aprecierea volumului
bdtaie prin inregistrarea oscilaliei presionale cu catetere plasate in aort6.
In meclie, se consideri cd la o cre;tere a presiunii de 1 mmFtg cnres-
punde un debit sistoiic de aproximativ 1 mI s6nge/m2 suprafafd cor-
porald,
Valorile debitului cardiac (exprimare, vaiiafii). Cum debitul cardiac
En
variazd de la un individ la altul in funcfie de caracteristicile somatice,.
EP
t
P condi[iile determindrii Ei starea fiziologicS, exprimarea in valori abso-
l t t\rt'i"^./\r^- lute nu este suficientS. Se utilizeazd ct:rent, ca mod de exprimare, indi-
ttAaJ\rr- J.^-
ia' -rrad::l3iul" (?.H* oll3i "L::r"t""r,',ll13l
cele cardiac:debit cardiac/mz suprafa{d corporalS, a cdrui valoare nor-
cardiograf
Fig. 1s0. Echo
Xi:;"*"T*::fi :"!Ti"lll;-4,1191;;*",*f#":;,ffffiuogi"o'
-fpt--i"t"i-)""ttiJuf""' VP' ventiicul drept' A'
mald este de aproximativ 3,2 llm'..Debitul cardiac se coreleazd foarte
bine cu greutatea subiectului (W) in cadrul unei relalii matematicre de
verrtricular orept. SIV, valvula mitrala
aorti. VA, varv,iia"i"*iral vs, ;;;;l;rr-ria1e.
-Btt,
-vIvIA,
miiralS postericar6' tipul D.C.:W0'73. Valorile normale variazd intre 62 qi 65 ml/kg corp.
anterioard. CT, cordaje-tu.air,oasE.'Vi;?,-"af,iifa
eoao.ard. Ep, epicard' .sFE' In condilii de repaus, debitul cardiac se coreleazi strAns Ei cu volumul
pp, peret" portuiio;.-'As, at5iu. r;;ite, Ap' aorta - sanguin (V.S.) al subiectului. Raportul D.C./V.S., denumit Ei frecven{i
at'a_;?it- perellanterior'
-orS,
spatiu fira ecou.'P;F;.i"ia' diametru lelesistolic' de circula{ie a volumului sanguin, are la normali, in repaus, o valoare
pere[e posre'or. 6"id,- ai"metru tei&ia.tori[.
dt' l/minut De exemplu, dacd in cazul unui debit cardiac aparent mer-
pe traductori mecano- sul determinirilor indici ereEterea volumului sanguin (retenlie hidric5),
la un pacient plasat pe o mase zuspendata-elastie corespunzdtoare se lnre- atunci frecvenla cle cireula[ie estc :;cirzuti qi cordtr] sc poate ccnsidera
elcetrici (cristale pit'zoelec:tricel' C" 9^ampli{icare (in s.ens
(in g!n1 cranial) Ei negative ('ir fiintl insrrficir.nt..
gistre^z;io *,,ri-n'.ln,,nrlc _poz.itive I r ( p o z i t i v a )r . f l t ' c t ' ' ' t
l ) r o r(t-
N. Urr,t,r
r : n r r t r r r r ) , . . t a r , . ' " r , l r ,r , . t , K , ' i ; ' i t l ,
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR FENOMENELE EI.NCTRICE ALE AETIVITATII CARDIACE
800 301

Dacd la femei -nunormale debitul carcliac exprimat pe m: suprafa!{ In cazul ventriculului stAng, pentru un debit sistolic de ?0 ml si o
(indiJe "urai"") diferr fala de bdrbali, in timpur sarcinii (din lu'a presiune aorticd medie de 100 mmHg (*#")
30-400/o mai t'ari , t,r"*l mecanic sisio-
i---g-al valorile fi"Uitrttti cardiac cresc' aiungAnd cu
tn lunile a O-"-*. 7-;. In i,rttu a 9-a valorile scad spre norm-al, t1"I Iic va fi:
probabil datoritd L stg.:79 mlx100 mmHg:?o mt (100X3,6) mmHsO:gg,! gm/sistold.
aceste scdderi nu se observl decAt in decubit dorsal,
eomprimarii venei cave de cAtre uterul gravid. Creqterea debitului car- In cazul ventriculului drept, ur,de presiune" midie d;"i;.,t[-;;;
propor{ionali eu c€a a volemiei qi mai mare decAt mai-rgdusd, lucrul meeanic nu va depdqi 20- zi gmlsistole.'ln' aceste
diao in sareini este
de'oxigen (care creEte doar cu 100 )'- Aceste creEteri condi{ii,- lucrul mecanic sistolic cardial pentru am6ele ventricule va fi
cto a consumului (pla-
ale unor debit'e locale de cca 125 grn. La acest lucru meeanic ventricular trebuie si se adauge
aio ejecfiei cardiace se iisoleic de creqteri
(Entar, renal, cttanat). componenta cineticd (50/o cantitatea de lucru necesard accelerdii
Debitul cardiae scade treptat, cu 0,25 llm' qe de99niu, incepand sdngelui in arterd), luctul mecanic al atriilor (5-8 gm)
$i lucrul me-
-diiec{ii
de Ia vArsta oaofut"e"t"i (cAnd valoarea sa este de 4,4+0,4,I/T')-',L'] canic efectuat pentru deplasdri ale s6ngelui in alte deedt cea
2,4+0,2 l/m':
adulti atinge valoarea 4e i,fIO,S-ilttt', iar Ia BC de airi ortogradi. (aceastd valoare poate deveni importantd in situalia unor
pozitie ortostatici sau sezand insufieient_e vllvulare,
Determinarea debitului carcliac' in -cdncl sdngele regurgiteazd in direcfie inversi ce-
dd valori mai tedus" decfit in dinostatism (cu 15-340/o)' lei normale). Puterea dezvoltatd de venlricut ltucrul mecanicTtintp)va fi
bfortul fizic determind creqteri ale clebihrlui cardiac prop-ortioT.1lg !ga!a, pe minut, cu produsul: Iucru meeanic sistolicXfrecvenla cliAiaca.
litri
eu cele ale consumului de oxigen. Debitul cardiac creEte cu 5-6 In 24 de ore inima va presta lz 000 kg-, in rep4us, qi 20 0b0 kg;, i;
pentru fiecare litru de .oxigen -consumat suplimentar, putAnd efort.
de s$nge "vatori
atinge maxime de cca 30 l/minut. in eforturi deosebit de intense' Lucrul mecanic cardiac intern reprezintd acea cantitate de lucru me-
i;d?rbit a"rr"i, "fortul fizic deiermind cre$terg" g"lt_tului cardiac ex- canic necesar dep5qirii iner{iei elementelor elastice in serie cu elemen-
clusiv prin creqteiea frecven{ei, debitul sistolic rdmanand practic nemo- tele contractile Ei dezvoltdrii tensiunii in acestea din urmd. Nu a fost
mai re-
Jiii"ot.'I" poriii. i.ra"a si i" ortostatism, volumur sistolic este cuantificat pAnd in prezent.
efortul fizic determind creqterea sa p.uternicS, urmati Randamentul cardiac. Din cantitatea totald de energie consumatd in
dus in repaus, iar
de cele din cazul decubi- cursul activitdfii cardiace, doar o parte se exteriorizeafd sub formd de
de o stabilizare la niveluri maxime, apropiate
tului dorsal.
-a" creEterea temperaturii' centiale msreEte- debiful cardiac in energie ealoricd. ExprimAnd consumul energetic al miocardului sub forma
i,rrr"if" iiplf de soucitaie termicS. In mediu cald- (temperatu-ri "*; consumului de oxigen (eOr), rezultd cd:
blantd peste 40;q]i"-A (umiditate relativ[.peste]B0%) s-au observat Randamentul cardilc (a/oy _ lucrul mecanic/eO".
'randamentul
de 3G-400/o
"r"st"rl-Je-debitrirtii cardiac de repaus ra 20 l/min. creqteri In condigii- normale, cardiac variazi intre L0-2A0/0,.
ale debitului cardiac apar Ei in cazul digestiei' Cregterea lucrului mecanic prin
subiec- _creEtereavolumului sistolie (efort fi;ic
Stirile de anxietaie, cum sunt cel6 observate in expunerea ritmic. la sportivi)
-se insofegte de un randament crescut (80:4OrZrl. 1"
qi- de asemenea creEteri schimb, creEterea lucrului mecanic pe seama creqterii presir-rnii medii
fllor Ia condifiile de laborato-r spital, .determind
ile debitului iardiac (insofit de hiperventilalie qi alcalozd)' de gjggtiu (hipertensiune arteriald) .i r" la scdderi marcate ale rand.a-
Debitut "urOiu" ttuq6 in- st ri patologice, cgm ar fi hipertiroidia mentului.
t-",*1
(eregteri ale eoniumului de oxige") .Yy febrh (hipertermie).. In
jroau" scadu.i cu lo_'200/o llu'd.bitului sistolie. Asffet de sdderi
io car-
;; io, proAuce qi i; situa{ii patologice (de exemplu: insuficienla 6.5. FEN0MENELE ELEctmICE ALE acTrvrrATrr crtRDrAcE.
diacA). ELECTROCARDTOGRAMA (ECc)
6.4,3. LUCRUL MECANIC AL TNIi}flI
Fenomenele electrice din cursul activitSlii cardiace precedd in gene-
- ral cu 0,02 s fenomenele mecanice pe care ie declanqeaze.Inregistiar-ea
Prin aetivitatea sa contract,il5,inima presteazdun' Iucru mecanic
e"pacitelii funclionale a organului' $i urmdrirea acestor fenomene aduc informa{ii vitale cu privirE lu g.-
1ror.*oiro important in upr*i"."u extern 5i neza, propagarea Ei desfdqurarea activitSfii eardiace.
.Soeonsider5 dA i"i*" p.".iuutd dou6 tipuri de lucru mecanic:
ElectroCardiogr-ama
intrrn. _reprezinll_ inregistrarea (de obicei la suprafala
nre- corpului) a variatiilor de potenfial ale vectoruiui rezultat din ru*or"i
L.tcflrl meclnle car4irc extern (efectir" total) reprejntS lucrul
pe.tru a propulsa volumul sistolic sanguin im- tnomentattri,simtlltarri Si spa-fiali a fenomenelor eleetriee de depolari-
r..nie prestat de inima
putriv;r prcsittnii din artere. zarc' qi repollrrizrrrea ansamblului de fibre rniocardicein cursdl unr,i
)( presirtnt'ltrnetlie cle ejec(ie' revolufii cardiirr.t..
I ,rr<.rrrlrnt'r-;rnit rlt'lritt,l :;i.;tolic
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO'VASCULAR FENOMENELE ELECTRICE ALE AC-TIVITATII CARDIACE 303
802
de orlegere, metodele
In functie de zona de plasare a electrozilor directe presu-
fibrelc ventriculare qi evolulia ECG +30
ti-airu"te sau indirecte. Metodele inregistratd simultan pe suprafata
electrocardiograice-ilt qi relativ putin folosite
pun contactul nemijlocit cu lesuiuf cardiac sunt aceluiaqi ventricul (fig. 153). Se ob- 0
parte: electrocardiograma
tn practica clinica. Din u*"tta categorie fac direct pe suprafata ini-
servd ci depolarizarea rapidd (faza 0)
(electrograma) de suprafa{d, ; "fu"ifo"i plasali sunt plasati in-
corespunde complexului rapid QRS, mV
bare electrozii
rnii; electrocardiograma intracardiaca, i1 care' prac- iar platoul (faza 2) qi repolarizarea
electrocardiografia intracelulard
tracavitar, prin clt t"tit-; transmem- (faza 3) corespund segmentului ST
pohnlialul de
ticatd "t-r microelectrozi, inregistreazd .Scfune
de iniml (Ia su- qi undei T pe ECG. Trebuie subliniat, -90
utilizand elettrozi d'istanfali
branar. Metoda indirect5, cu riscul repetirii, faptul c5, deEi
prafata corpului), se folose$t; ;t""1- itt practica .iittica qi va constitui
ic'gate cauzal, cele doud fenomene
iUie"d,rt principal al discutiilgt ce urrneaza' in principiu cu ajutorul au mecanisme diferite. Poten{ialul
Erectrocar5i;u#;"dcej ;; il.*istreazd
de ac{iune este un fenomen trans-
sistem -de preluare a semnalului mV
electrocardiografelor formate dintr-un a semnalului preluat membranar celular, in timp ce ECG
electric (electrozi), un sistem.cle filtrare-amplificllir
,rtnizan'd osciloscoape catodice qifsau este sumarea diferenfelor de poten-
$i un sistem de ildare-inregis-ti.r", tial dintre suprafe{ele celule}or po-
inregistratoare potentiometrice pe hartie'
Prima electrocardiograma a tost ^8"'*f"ob|inut5 in 1BB?de Waller' cu aiu- larizate Ei ale celor depolarizate.
electrocardiografiei moderne au Dipolul electric cardiac. Intr-un
torul unui electrometru .upiiu?. practici a gal-
fost puse inca''in iitot de ni"il;"""; P'in introducer"i in mediu conductor, in care s-a creat
pand la inlocuirea sa cu osci- o diferen{5 de potenfial, existd doul
vanometrului cu coardi. utilizat curtnt puncte. de sarcind electricd opusd cu
P QRS T
ifii"t"t cu amPlificatori, in 1930'
diferenla de potenfial maximA, fie- Fig. 153. Corespondenta dintre traseul
ELECTROCARDIOGRAFIEI care generAnd cAte un cAmp tridi- ECG (jos) qi lnregistrarea cu microelec-
6.5.T. PRINCIPIUL trozi intracelulari a poten{ialului de
mensional de forle electrice de sens acfiune intr-o fibri miocardie6 ventri-
se
Electrocardiografia este posibilfl datoritd faptului cd organismul
-iotrrn-.ond".;;; opus ( + Si -). Ansamblul astfel culard.
in interiorul ceruia se aflir o sursd de
t omporta ." rn format se numeEte dipol electric.
"*iJ*'i*us.hi"l cardiac), ce genereazd un cdmp electric va-
ii.iii;i;i plasali Ia supraia!. (fig' 152)' $i in cursul activitilii cardiace, propagarea undei de excitafie din
riab1, ."r" po"t" fi inregistrai cr uiuctroTi aproape in aproape face ca in fiecare moment sd coexiste, in condilii de
iqi are- originea jn igto-
Activitatea electricd a muqchiului cardiac membranard ale fibre- proxitnitate, fibre depolarizate (electronegative) gi fibre polarizate (elec-
iepotarizare
nrenele electrice de depolariz;;- ;i cd, in orice- moment al acti-
tropozitive), alcdtuind tot atAlia dipoli microscopici individuali. Suma-
lor musculare cardiaee. Se po"t" Lrrrid"ta rea ac€stor dipoli parfiali determini aparilia unui dipol unic momentan,
i"**t din dot:5 categorii de fibre: (o) fibre format din ansamblul fibrelor depolarizate in momentul respectiv, in
vititii sale, -i;;;;l'este
electronegutl'ue qi (ul fibre neacti- opozi{ie cu ansamblul fibrelor polarizate in acelaqi moment. Se poate con-
creporarizate,.-;;;;-r.,prut.ia--"rt. electro-
repaus, a c5-ror suprafatS este
vatc, cu polaritate membranard de a" ntt""tii1,9t*3i:l: sidera, prin urmare, ci fiecare moment al activitSlii cardiace este ea-
P w L L U L " ' ' Diferenl"i"-
poritirra-' racterizat printr-un dipol unic momentan, generator al unui cAmp elec-
o^/ ioue categorii de lesut se
^:::;;-a^- *o"tr sumeaza c o m p l e x ,
l tric caracteristic.
7 pe suprafata inimii'
il;;"i-li'-inr*gistrate prin !esu- Orice dipol in general, gi cel cardiac in mod special, are o serie cle
it.i nlrf t. ele ,""p.opugd_electrotonic earacteristici bine stabilite, care, intr-o succinta enurnerare, sunt urri-
organis-
;;;i ;i ti'.niae, aiungand.ia periferia
pot inregistra' toarele (fig. 154):
;;i"i; ur,.l", a"Ei "iunuate, se
din
polaritate - gsnf,Tul electric, reprezentat de cele doud puncte de sarcini ma-
formAnd ECG. Modificdrile de
de aciiune a} fibrelor mio- xima qi opusd c€ creeazd cAmpul electric;
cursul poten{ialului
cauza undelor - arul"'diplului, reprezentat de linia ce uneqte cele doud puncte
eardice rcprezintA prin urmare
este demon- irk. centrului electric Ai pe direc{ia cdreia se exercitd diferenfu de poten-
inregistrate pe ECG. Acest fapt
strai qi clrt corespondenla, observata experimen- {irrl tuaximS;
dc :rc'[iune * - I iniile izo- ( echi) pot enliule sunt liniile sau, m ai exact , sf er ele con-
t;r!, rlintrr. r,voiutia potcn!inlrrlrri
(
n)r'('l1r';lr,rl ' l l i r
t'ttit'rttt'lr'<'trtlzi l t r n cclttl;tri In cc.ntrirn (a' unes(' ;ltrnctcle care in fit.t--arc cAmp r.lectric au potenfiale
t
F-ENOMENELE ELEETRICE ALE ACTIVITATII CARDIACE 305
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO'VASCULAR
304
Fig. 154. RePrezentare Fig. f55. Reprezentare vec- C A R A C T E R I S T I C I L EU N U I V E C T O R
L i n i o tP t o n u)tP o t e nt t i o t u t u i schematici a unui diPol toriald.
zero
o*'(-' i
electric.
m ( n r x e ,s E N s
-

OIRECTIE

SUMAREA VECTORTLOR
MOMENTANi
\
AxuI
d i p ot ul u i

I / \
I l-J
l 0
'L
I
I
(in p etectric
(inp etectric
n e g o t rv B= -5 A= +5 p o z it r v -*1--
a + a
d
-Linii de fortd
Linii izoPotentiote

poten{ialuluiscadeoda"dcu creEtereadistanfeifa{5 de S U M A R E A V E C T O R I L O RM O M E N T A N Ii N CORD

:gili:r":rt&11-?1. sen-
- Liniile de for{d., perpendiculare pe liniile izopoten{iale, indicd

$"*
eleetric;
sul exercitirii foriei'efectromotoare in cdmpul
- tinin (planul) d.e potenlial perpendiculard pe axul dipolului
_zero, reprezintd ansarnblul
Ia jumitatea ai.t tit"i dirrt .' .=lu d;ui Puncte,^ electrice
a" potenliil zero qi separd cele doul campuri
;rd;i;" mo-
Reprezentarea dipolului electric. Vectori electrici' Dipolul unic
-iuruiiut
prin sumarea diferenfelor. de. potenfial .1ni9c1r;
mentan cardiac,
(direcfia aplicarii r9.rtSi sunt $i mai evidente in cazul corciului irt situ. Aspectul BCG variazd in
cliee instantanJi,-;;;;"it"riz"Ja-pii" -d.irec[ie
haximd de potenlial)'
electromotoare maxime, gu"ltuta hu diferenla funcfie de modul de culegere al potenlialelcr propagate (deriva{ia ECG).
maxime sumate) 5i sens (sensul
ndrime (valoarea diferen{ii a" p"t"?Fal In electrocarcliografiese utilizeazd doua tipuri de clerivafii:
poten{ial de la - spre *)' Aceste
de aplieare " diiur"nfei de .maxime 7. derive[iil.e bipolare, in care cei doi e]ectrozi de culegere, unul
caracteristici pot fi ,"pru"urri.i.' printr-un vector momentan global
pozii.iv (exploraior) qi altul negativ (de referin{A), culeg diferenfe de po-
tfig. 155). tenfial dintre doud puncte ale cAnrpului electric cardiac (in plan frontal);
qi orientarea di-
In cursul activit5lii cardiace, numdrul, dispozi{ia de un 2. derir:a[iile unipol"are, in care electrodul pozitiv (explorator) md-
variafie poate fi-reprezentatd
llolilor variazd continuu. Aeeasta direclie' soard diferen{a dintre potenfialul punctului de culegere din cAmpul elec-
vector global cardiac, ce variaza eontinuu ca sens' marime si tric cardiac Si poten{ialul electrodului negativ (de referinta), care este
cardiac formeazd ECG'
Inregistrarea variatiilor vectorului electric global rnenfinut la o valoare stabild qi cdt mai apropiatd de zero.
(Craib, t927}'
In{elegerea acesttti fapt are la bazi experimente simple 1. Derivafiile standard bipolare ale membrclor (fig. 157) au fost intro-
(.tre au clemonstrat faptul e5 deplasarea undei de excitatie dq-" Iungul
ser fiziologic, poate fi cel mai duse ln practica ECG de Einthoven (1908) sub denumirea de derivatii
rtnui fragment de miocard, scnfunclat in (fig' 156)' I, II qi III.
bine aseminati cu migrarea .i""i afpol in lungul frigmentului
a activitatii eleetrirc Deriva{ia I, braf drept (-) + braf stang (+), misoqrd diferenfa
chiar in moclelelefonrte simplc clc inrcgistrarc- ji,'hi,l fiziologic,aspt'ctttli1- dintre pott'n(irluI bra{ului stAng (Vf,) Si cel al bratului drept (VR):
it rr^tri fragnrent clc {esrrtseufttndat in1r-,,r,
Act'stt'tlift'rcn[" I) I=_VI,.VIi
r - r . l g i s t r i r rvi ti r r i . z i l n f r r n c f i e c l e p l r t s a r c ' a . l t ' c ' t r ' z i l o r '
20 Flrlolofilc rrtn.rni
f FENOMENELE ELECTBICE ALE ACTIVITATII CARDIACE 307
FIZTOLOGIA APARATULUI CARDIO.VASCULAR
306
t5
I-ig. 156. Depolarizarea qi repolari- t
r0
u^
ffis. zarea unui fragment de miocard in-
hn : .5
-0
c
clus tntr-un volum conductor. Elec-
trodul (E) este conectat la Polul
-5
r '5 ra

T:FFrr-rF-Tf ) I
pozitiv al unui galvanometru. De-
*',V. oTll'
\,00, r E0.

,ll\,;ZYt ; i
plasarea dipolului determini inre- t ) -

;istrarea rePrezentatS.
\ +

J f
f h
l

t' ,fr
FJL'\- F'vL
r
\"V t
+t6
II III
+ l.i
- t - 1

ir lt. +i0 ni

J Fig. I57. Tliunghiul Einthoven 9i proiec$ia vectorulul car-


diac principal pe axele derivafiilor. Sunt reprezentate com-
plexele ECG inregistrate in cele trei derivafii. Sumarea un-
delor pozitive gi negative permite reconstituirea vectorulttl.
Sistemul triaxial Bayley este reprezentat in dreapta.

-g;
l+- + I
I

I
I
eblF t- J|+
J tiile II Ei III. Cu alte cuvinte, derivatiile standard sunt astfel orientate,
ine6t depolarizarea ventriculard sd producd la normali o deflexiune po-
l f * zitivi in toate deriva{iile.
it ln circuitul inchis reprezentat de cele trei derivatii standard, s

,g; JL poate aplica legea a II-a a circuitelor (Kirchhoff), care in circuitul Eint-
hoven devine I-II*III:0 sau II:I+III. Deci, diferenla de potenlial
inregistratd in deriva{ia a II-a este egald cu suma potenfialelor inre-

J \
/1 gistrate simultan in celelalte derivafii (regula Einthoven).
Circuitul electric reprezerrtat de ansamblul inimd-organism, prin
care se transmit fenomenele electrice cardiace la suprafa{a corpului, este
extrem de complex. Aceasti complexitate se datoreazd faptului cd sar-
/1 cinile generate se deplaseazd prin inimd intr-un mod spa{ial qi temporal
Ja intricat, eonductibilitatea electricd a diverselor lesuturi este neuniformd,
iar distan{ele dintre electrozi qi inimd sunt variabile. Einthoven (1913) a
propus un circuit echivalent, simplificat, care sd reprezinte aceastd com-
,l
rI plexitate. Acest circuit, cunoseut sub denumirea de triunghiul Einthoven,
a devenit baza teoriei deriva{iilor, fiind utilizat qi astdzi. Folosirea sa
presupune cAteva aproximdri fizice qi geometrice, eum ar fi:
1. rdddcina membrelor: superior drept gi stAng qi inferior stAng, con-
Deriva{ia II, bra! drept (+) +gamba stinga (-), masoard diferenla stifuie v6rfurile unui triunghi echilateral;
dintre potenfialul gambei stAngi FF) $i cel al bralului drept (VR): 2. activitatea electricd a inimii in orice moment poate fi reprezen-
D II:VF-VR. tatd printr-un vector cu baza in eentml triunghiului;
Derivafia III, brat stAng (l-) -+ gamba stAng5 (-), misoard dif+ 3. inima'Ei membrele se afld in acelagi plan frontal, care ar irnparti
ren[a dinhe potenfialul gambei'stingi-(VF) 5i cel aI bra{ului stdng (VL): r:orpul in doua jumdta{i egale;
I) II I.:VIr-VL 4. condt r ct ibilit at ea elect r icd a eor pului est e om ogend;
Polaritatea electrozilor a fost astfel stallilitd de Einthoven incAt, in 5. mernlrrele comport6ndu-se ca niqte conductori liniari, plasarea
eaztrl ln eare ciirnprrl pozitiv al dipolului cardiac cuprinde umarui starll{, cl e.ctroz ilor lir r lr t l; icina lor , sat l or it ut r lt JXr lt t n6lim ea I iniar ir , nt l ar luc
sil Jrrgtltrc:l o {t'flcxirrne pozitivii in cleriva{,in I, iar, claca se ori('rrteilzii t I i ft' t' r' n t ( '.
r , l ; i i r 1rq; ,; r1 n ' o r l t t t 'o; rt l , ' I l t ' x i t t t t t ' l l r l z i t i vi;l it d c l ' i v i t -
' , 1 , , , . , r r . r r r l l r ri r lr f , ' r ' i p p
:' ()'
FENOMENELE ELECTRICE ALE ACTIVITi\III CARDIACE
FIZIOLOGIA APAITATULUT CARDIO-VASCULAR
308
Uza doui tipuri de electrozi de referinfi (indiferenfi). Primul tip, denu-
se foloseqte sistemul tri-
uneori, in locul triunghiului Einthoven dt Ut borna centralS Wilson (1934), realizeazd un potential de referin{a
laturilor triunghiului Eint-
axial Bayley (1943), routi"ut-prii uanstatia este utilizat' de exenrplu' de valoare 0 (fig. 158 A, B, C) prin unirea celor trei extremitS{i cu aju-
Iroven in c.'entrul acestuia. Si:i;;t"i-lriaiiat torul unor rezisten{e foarte mari (peste 100 Mohm). Conform legii a II-a
pentrustabilireaaxeielectriccainimii(vezimaijos). a circuitelor (Kirchhoff), suma poten{ialelor absolute, inregistrate Ia ni-
ECG
proieclia uectorti,uf momuiton catd'ioc.in d'eriua$iil'ebipolore' glbual_in^ t::- velul celor trei extremitdti, va fi: VR+VL+VF:0, rezistentele avAnd
;*";"r"i cardiac
fiind inscrierea cnontinui a J"riJriii,ji cleriva[ii se iuregistreazi o ur- rolul de a minimaliza diferen{ele dintre rezisten{ele celor trei electrozi
airrttu ""t" trei aplicafi pe tegument. Triunghiul Einthoven, fiind o reprezentare apro-
care mornent, ;"-;;i;;r" qi sens pro-
amplitudine, directie
feren[d de poten{iat ce "or"rprirr51o". ximativi a condiliilor reale, potenfialul bornei centrale Wilscn llu rd-
cardiac pe axa derivatiei respective (latura
iecfiei vectorului' *o*entan Baza vectorului se proiecteazS
m6ne exact la valoarea 0, prezentAnd varia{ii suficient de reCtrse pen-
corespunzatoarJu-lr1""gh,iuiui-gi"thoven).'se va proiecta- coborApd o per- truaputeafineglijate.
pe centrul laturii, iar vArfuf-roctotului Principalul dezavantaj al acestor trei deriva{ii unipolare (VR, VL $i
diferentei de poteniial inre-
pend.icrrlarape latura respectivf,. Illdrimea f i VF), avdnd ca electrod indiferent borna centralA Wilson, rdmane ampli-
de la bazi la virf iar
gistrate (m-/) va fi .egale.ctt lurlginlea. proiec{iei ii deterrninat de orientarca
tudinea relativ rnicd a deflexitrnilor inregistrate. ln 1947, Goldberger a
."" |t"g"tiv'a) v"
sel,sul inregistririi (pozitiv6 sau spre clectrodul
observat cd potenfialul de la nivelul unei extremitali poate fi marit
explorato_r
varfului proiec{iei (spre uru"l*aur-iozitiv g'eneratoare a unui
(augmentat) prin simpla deconectare a membruiui respectiv din borna
a":potential"
de referinta negativ)' Acee';i;;+5"fi deriva{ii u19" dg t']-
centrald Wilson. Astfel, s-au introcius deriva{iile unipolare augmentate
in .uiu trei
vector mcmentan unic, .ru dlturmina respective. Inrc- ale membrelor (aVR, aVL, aVF), in care traseele au aceeaEi configura{ie,
pect diferit, il-lilai"' d" p.oiectia pe. axa derivaliilor dar amplitr,rdini de 1,5 ori mai mari. Aceste derivalii sunt introduse in
pof ."i"i, piintt-un procecleu invers' Ia aflareit
gistr5rile "o.io, uncle
-ii generat" toate electrocardiografele moderne. Relaliile algebrice clintre derivafiilc
mirirnii, .ur,rrrirri Aiiecliei vecforului momentan cale le-a unipolare simple qi augmentate ale membrelor sru'ri prezentate mai jcs:
deriva{iile in cal'c elec-
2. Derivaliile unipolare oi" *"t brelor sunt triunghiului Eint- vR+vL+vF:0
varrurilor (i)
trodul explbrator (+) ".t" piurat Ia nivelur
membrelor, in care se m;'soarei VR:-1VL+VF) (z')
hoven. Exist5 trei derivaiii .i"ipor"te ale
superior drept (Ynl' stang (vL)'
criferenfa dintre potenfiarur membrelor: aVR:VFl-l/2 (VL+VF) (3)
irrferior stdng (VF) qi pot"r,ii""tui;; "lu[t'oa de refet:int'' Se pot uii- 2aVR- 2VR-(VL + \tF) (4)
substituind din (2)
A. B O R N A C E N T R A L AW I L S O N . 2aYP,:2VR+VR-3VR (5)
VR a!TL:312 Yr (6)
hoieclia tectorului r"omentan carclioc in d"eriuafiil.e unipolare sl"e
E L E C T R O OE X P L O R A T O R membrelor. In cazul deriva{iilor unipolare ale membrelor, axeie de pro-
ieclie ale vectorului sunt reprezentate de bisectoarele unghiurilor cores-
punzitoare din triunghiul Einthoven. Baza .rectorului se proiecteazi in

oVR oVL
\

F'ig. 159. I)r',lii'cIil trnui vector mlmcnilrn cVF


c a r d i i t c 1 r r .; r l i : ' l e r l e r i v i r I i i l o r u r ] i l l o l l r e . l : l c
nrr.trtlrrr.lrlr. J
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR
810 FENOMENELE ELECTRICE ALE ACTIVITATII CARDIACE 3il

centnrl triunghiului (intersec{ia bisectoarelor), iar vArfu-l se proiecteazl


coborlnd o perpendiculard pe axa deriva{iei respective (fig. 199). Ampli-
t raitt"" potinliilului este Oata de mdrimea proiec{iei vectorului pe -a1uf
derivaliei, iar sensul undei (+ sau -) este dat de orientarea vArfului
proieciiei. Unda este pozitivd dacd proiec[ia se orienteazd cu virful _spre
iatura opus5 derivafili in cauzd $ invers. ,{.mplitudinea poten{ial,tlti
in*girtr"t a" electrodul explorator (Vp:proiec{ia vectorului pe axa de-
rivafieil va fi egald cu produsul: E X cos 0, in care E este amplitudinea
veetorului cardiic qi 0 este unghiul dintre -vector qi axa derivafiei.
Rela{iile algebiice care leigd amplifudinea proiect5rilor in deriva-
geo-
tiile unipolare e-u cele din derivaqiite bipolare, a$3 cum rezulti din
metria triunghiulard Einthoven, sunt prezentate mai jos:
o
I :(VL,-VR) X 2 :(a\rL-aVR) X3 l t
II : (VF-VR) x 2 -(aVF-aVR) X3 r 5
III : (VF--VL) I 2 -(aVF-aVL) I 3
3. Derivafiile unipolare toracale permit inregistr?rea varia{ttlol vec--
torilor card.iaci in plan orizontal Ei la distan[e relativ reduse de inimd-
Pentru standardizaiea acestor derivatii, pozilia electrozilor se exprimd
intr-un sistem de referin{a (gril5), format din linii verticale 9i orizontalen
pe suprafata toracelui.
Liniite uerticole se noteazd cu cifre arabe Ei sunt urmitoarele:
I - sternald dreaptS; 2 - sternald stAngd; 3 - parasternald stAnga (la
l/2 distanlei intre 2 gi 9: + - medioclaviculard stAngd (vArf); 5 - axi-
lard stAngd anterioarS; 6 axilard stdngS; 7 axilard posterioard
stingi; B scapulard (marginea internd Si vArfr,rl opoplatului- stAng); d.
t) -- paravertebrbld stAnga. La aceste linii se mai adaugd 3r, 4r, 5r Ei g v g
L r l r l 2 , t S 6
6r pe hemitoracele drept, intr-o pozilie simetricd cu cele eorespunzitoare
de pe hemitoracalestAng (fig. I60). F'ig. 160. Reprezentare schematici a sistemului de coordo-
Liniile orizontale: linia V incepe in spa{iul IV intercostal pe liniile nate utilizat pentru obfinerea derivafiilor toracice. Sistemul
verticale I qi 2 qi se continuA in spatiul V intercostal pe liniile verticale de linii verticale (a, b), orizontale (e), deriva[iile scapu-
lare (d).
4-9. Liniile D', a", p"', paralele cu u, sunt plasate cu 1, 2 qi, respectiv'
3 spa{ii mai sus. Sunt uneori notate cu X, Y Si, respectiv, Z.
Puncte sterna.l.e:se adaugd sistemului de eoordonate men{ionat, se' f?/rz,
poteazi cu VEr, VEr, VE, fiind situate la stAnga, Ia dreapta qi, respec- A
tlv, ln centrul apendicelui xifoid.
In mod curent, in electrocardiografia clinici se utilizeazd deriva-
(iile V,, vr, Vr, Vn, Vu $i Vc (derivalii precordiale), situate'Ia intersec-
ti1 liniilor corespunzdtoaredin sistemul de referin!5. Aceste derivalii
r,xplopeazA activifatea electricd a inimii intr-un plan orizontal (tig. 161)-
Ccntrul electrie al inimii (originea comund a vectorilor eardiaci)este
:iitrr;rtin ventriculul stlinq, aproape de septul interventricular. Axa de V1,,
proieel,iea vectorilor, pentrtt ficcare derivafie, V3 fi dreapt:r ce ttneste \-3u'ot tnternedrore,
tt
ccrrt.r'ul t'lr.c'trical inimii err clerivaliarespectirtd. 0T drepte , , d Q t r q ; rz i t i e

I'roieclia oectrr-ifun',:norncnt.anieard.inciin deriputiile 7n'ccordiole F ' i g . , 6 r . Dcriv:.liile prc'cr--rdiale. Reprezenllrea axelor de tnrcgistrarc (A) qi a
: : r . r ' r , ; r t i l r . ; r z .t ;l ir r l x r l r c l l r . i r s i ir t . 1 1 u l i c a i n < ' i t z t t l t l t ' r i v a t i i l r l r t t t t i J l o l ; t r t ' ; l l t ' urok't'f it'i t , l t ' c t r o z . i l o r p e d i f c r i [ c s e g m t . n h . ; r h r r l r i r n r i ( l i ) . l ) ' l ' , r l c r i v l r l r i I o t : t t : t t ' t ' .
CARDIO.VASCULAR FENONIENELE ELECTRICE ALE ACTIVITATII
3r2 FIZIOLOGIA APARA'fULUI CARDIACE 313
Fig. 162. ECG normald.
membrelor. Unda inregistrati va fi pozitivd daci proiec{ia se dirijeaz5 A
(.u vArful spre electrolul explorator. Datoritd distantei relativ reduse
fa(i de inimi, fiecare electrod va explora predominant portiunea de
miocard oea mai apropiatd (V,-V2: partea mijlocie a peretelui anterior
'":rfl'fl"#'i
aI ventriculului drept, fafa cireapte a- septului interventricular; V_gjma_r-
ginea anterioard a septului interventricular; Vo: vArful inimli; _Ve-Vo:
u
peretele lateral al ventriculului stdng, lateral qi inferior; Vt-Vt:
tele lateral qi posterior al ventriculului stAng).
pere-
n[*q,rl4{S -{ QRS|+ |I
4. Atte derivafii ECG: pentru explorarea aprofundati a unor zone ;--1t-';o*r
miocardice mai pu{in acresibile, se utilizeazd derivafiile unipolare spe-
ciale, cum ar fi cele esofagiene, bronqice etc.
In cazul derivafiilor esofagiene (E), electrodul unipolar este irrscrat
intr-un cateter qi introdus in esofag p6ni in dreptul zonei cardiace
B.
explorate. Deriva{iile poartd denumirea distan{ei existente intre nivelul
clintilor qi vArftrl electrodului explorator.
'Derivafia
Egs, de exemplu, prezintn electrodul de culegere de pe
fa{a posterioard a cordului la 35 cm de nivelul danturii.

6.5.2. ELECTROGENEZA $I MORFOLGTA UNDELOR DCG

In general, traseul ECG este format din unde, segmente qi inter-


vale,.Unde. a ceror morfologie variazd in funcfie de derivafie (fig. 162).
Pe ECG apar 5 deflexiuni pozitive sau negative ce se succedil
in cursul unei revolulii cardiace. Unda P reprezintd sistola electricA rarervol In-o< | intecvo
atrialS qi este urmatd de o succesiune de patru unde (Q, R, S qi T) ce
-rtrrJ -

reprezintd sistola electricd ventricularS, cu fazele de depolarizare (com-


plexul QRS) Ei de repolarizare (unda T).
a] j.nimii (orientat in_ jos, spre stAnga qi r-rqor spre inainte) qi are ampli-
Segmente. Sunt portiuni de traseu cuprinse intre doui unde succe- tudinea redusd, muqchiul atrial fiind sub{ire.
sive. .segmentul P-Q (P-R) reprezintd timpul de conducere atrio-ven- Durata undei P este cie 0,10-0,11 s (cu limita exircnld inferioard
tricul;rr5, segmentul S-T izoelectric corespunde fazei de ejectie ventri- de 0,08
culari, iar segmenttrl T-P corespunde cliastolei electrice generale a -s). Forma undei este rotunjita Ei uneori poate prezenta o ancnEi,
daci asincronismul celor doi vectori parfiali este mai acccnfuat. Ampii-
inimii. tudinea undei variazd intre 0,10 gi 0,30 mV.
Intervale. Reprezintd durata (distan{a) dintre cloud puncte succesive Unda P este pozitivd in_
ale traseului ECG. Intervaiui conline de obicei un segment qi l-2 unde. pozitivd qi micS- in_ aVL Ei aVF, _deriva{iilc stanclard (D I, D II, D iII), este
negativd in avR, poritive in \r,--y, u1
Intervalul P-Q, cuprins intre inceputul undei P Ei inceputul comple- mai mare decAt in Vr-Vn.
xului QRS, reprezintd timpul de conducere sino-ventrictrlar; intervalul Segmentul P-Q este de obicei izoelectric in toate derir.'afiile Ei
Q-*T; cupiins'intre incepirtul complexuiui QRS Ei sfArqitul undei T, reprezintd momentul repolarizirii
in care J esie atriale, cai'e se manifesid uneori cu
rcprczinti sistola ventricularl electricd: intervalul P-J, o cleflexiune negativd Ta (rnai aies atunci cAnd segrnentul este atungit).
punctul de jonc{iune al eomplexului QRS cu segmentul S_--T,- r9Pr9 -
l)u:'ata segmentului este de aproximativ 0,10 s
zinti depolaiizarea din nodulul sinusal, p€rnd la momentul depolarizdrii itim-p de ccnrjucere atiio-
leniriculara).
tgt;rle ventriculare; intervalele P-P sau R-P reprezintd durata revo-
Interualu, P-Q este format in prcporlie Ce SA--CJq,roiin un.ja p
Iu(igi qardiace si sunt utilizate pentru determinarea frecven{ei car- ':i ;rre o duratd totlla de 0,12-.0,20
r l i ; rt 'c p e IICG . i. ltir:rp cu:-nu.lat iie co:rrr,rcere
rrtrialir $i .o.-_V). Ccrcsptrncle ma.nifestdrilor electrice auricuiare (electro-
(lnclrt P rc'prczintil proic'cfia in deriva{ia respeetivii il vectorultri dc'
.rrtriclrlo;;rlnri).
r h , ; l o l ; r r i z ; r r t ;. r t i i a l ; r , r t ' z t t l t ; r t d i n s u n t a r c a i l c l o i v c c t o r i p a r t i n l i : t t t l t t l
L' r;ntp 't t '. t 't tQ
L I I S: f i, n. l u; r i: it r i: lt ir lr iu <lr : r r r r , - lcr r r , ; 1: : 1. i.:,r, ir pi- i; : it ive
1 , . i . , , , , , . (, .t l r . J r o l i r r i r , , . , . , , ; r t r i r t l tdt ir e p t ) q i a l d o i l e a e e v a m ; r i t a r d i v ( t l t ' J r o - l 1 r ' l l | r l l t e t l t ' t l t ' 1 r 0 l . l l ' i , ' i t r c ; r v t , n t i ' i ( ' l l l i t t ' ; r ,t , . ; l c r i t . t r l t r r r i l l , , i ( . ( ) l ) ) l l l l x p l r l , ,
l . g ' i z ; r r r . , r ; r l r i r r l rsrtii n 1 1 ) .V r ' < ' t o r t t lr c z t t l L r t c s t t ' 1 l ; r r : r l c (l ' l l ; r x t t l t ' l c ' r ' l t ' i r '
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR FENOMENELE ELECTRICE ALE ACTIVITATII CARDIACE 315
314
Dacd prima undd a complexului zent6nd sumarea instantanee Ei spafialS a dipoUlor locali. In evolufia
activare (depolarizare) ventriculard.
Piima undd pozitivl se denu-
.ste negativd, "u "" fi denumita ""'4" Q' acestui vector se descriu cinci momente sucrsive, reprezentate fiecare
ii urmeazd ie va denumi S' printr-un vector instantaneu (fig. 163).
megte R, iar pii*u undd *'S"ti;1.;;:
complexulu-i..vor fi denumite
Urmdtoarele unde pozitiv" qi-".ugutive ale Vectorul I reprezintd depolariz?tt?E asimetricd a septului interven-
R,, r,, etc. Ei,'i1=r#1i",';';^.;.-b^"a u'clele ut' arnplitudine mare' ele tricular, la inceputul activirii ventriculare, care cuprinde fafa stAngd a
clacl amplitudinea lor este septului, progresdnd spre dreapta. In plan frontal se proiecteazd oUtic
sc clenumesccu litere mari tO.-i-,. !)'.i"t
u""tte reguli de nomenclaturd' de la stAnga spre dreapta qi de sus in jos, iar in plan orizontal de la
redus5, cu litere mici (g, r, ti.-iJtilitattd
din punct de vedere morfo-
eomplexul de ""ti"utu p<iat! ii ;$;t descris. ci undele astfel denu-
stAnga spre dreapta qi dinapoi inainte.
faptuf
logic. Trebuie insa du i* "*t" menlionat ReprezentAnd momente
Vectorul 2 reprezintd depolarizarea zonei endocardice a ventricu-
directd' 'aspectul lulu_i drept. Vectorul se proiecteazi in plan frontal oblic de la stAnga
mite nu au o semnificafie i"aiitO".ra acestor de-
rliferite in evolu[ia vectorului cardiac momentan, derivafiei considerate' la dreapta qi de sus in jos, iar in plan orizontal uqor oblic spre stAnga
in axa qi spre inainte.
flexiuni va depindc de proi.Jliu-"""lor"lui
vector poate fi pczitivt' t"
De Ia o clerivlii; '" alL, ptJi*1iu acestui Vectorul, 3 corespunde momenfului depoiarizirii fefei endocardice a
gativd, ample, redusd sau .;*u; nuld, generancl unde cu denurnirea ventriculului stAng Ei a regiunii vdrfului. Este orientat in plan frontal
iit"tita, dai cu aceeaqisemnificatie' . -,^-*-i^,,r rlatprrnini rrn vector de Ia drepta la stAnga $i de sus in jos, iar in plan orizontal spre stdnga
progresiu;";;;a;i de deffiir"r" ventricul determini un ;i inapoi.
Pli" variazi continuu' repre-
electrio al "arui t""t, direclie qi amplitudine Vectorul 4 este generat de depolarizarea peretelui ventricular stAng
(transversal, dinspre endocard spre epicard). In plan frontal este dirijat

$ 6A
aproape orizontal spre stAnga, iar in plan orizontal spre st6nga $i inapoi.
Vectorul 5 este expresia depolarizdrii ventriculare tenninale ce cu-
prinde porliunea postero-bazal5 a ventriculutui stAng, por{iunea bazaiS
a septului interventricular qi conu-i arterei pulmonare. Vectorul rezul-
tant este orientat in sus Ei u$or spre st.lnga in plan frontal, iar in
plan orizontal spre inapoi qi ugor spre dreapta.
A I 6.5.2.1. Proieclia vectorilor cornplexului de activare ventriculari
I
.r tn diferite derivafii
.'j
,.- i,
Deriuafiil.e bipol.are standard. In derivafia I, aspectul complexuiui
Y .
este de obicei QRs, corespondenfa vcctorialA fiind urmitoarea: e : vec-
torul 1; R: vect or ii 2, 3, 4; s: vect or ul 5: 0. I n der iva[ iiie I I Ei I ii
cor:plexul este de obicei in forma Rs, in care R : vectorii 1-4, iar
s : V€ctorul 5. Analizdnd ac€ste date (fig- 164), se poate afirma ca in

:K:
deriva{iile standard, in general, unda Q (cand apare) este determinatd de
depolarizarea asimetricd a septului interventricular, unda R corespunde

d&
7 t

t,'iO 163. Vectorii instantitnei succesivi


vri, t. v,'ntl icul:tr;t. T,otrele haSurnte srrnt
r i z . ; t t e -t li r, 'r1l 't,t,' t ' z t ' l t l i t I r ' l tv t n ' t t l r i i o r
de acti-

ln llletn frontitl
i' i.;,,1' t, t' l, , r r . r r r l r l ror ,t 1' i rr l,'t;t1i tf t l ( l l ) 9 l c o n s t t ' t t i r e l
depolet-

lrttclei
1 , , ' ( ( ' ) 1 , t t t 1 , it ; . ' ' i < ' r i l r c i t r tlt{ ) 8
1'l
FI:t. 16.t. Proiec[ia ver:torilor succesivi
tlt' dt'Jrolirriz.lre I't'ntriculara Jte dt'riv;r-
l l i l r . b i n r r l ; t r r . ; r l l r r r r . n t l r r c l o r( t l r r l r i ( ;
! i , . r ' i l r r . ;r r l, l { ) l l l ) .
I

*
I
.|.

{+
2

D3
FENOMENELE ELECTRICE ALE ACTIVITATII CANDIACtr 317
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR
316

tlcpolarizdrii ventriculare qi rnai ares a varfultri,


rfaliit"f depolarizdrii ventriculare
uni?to'l.are !!-e membrel'or. In aVR aspeitul
(mai ales a b"3:l)'
iar unda s repi'ezinti
.
rnorfoiogic
,.
/'.r
Dl-l\-
ffi f
I

Deriualiile negative'
inversate: undele P qi T sunt
general este cel aI^ unei ECG vectori-
rSr', in care r corespunde
iar complexul cle activur" urJ toi-o ln aVL com-
r' vectorului 5'
lor I Ei 2, S corespunde vectitifot ?, !,1ar 3' 4' 5)' iar in oVR
: ve"totii' t, Z; R : vectorii
plexul are. forma qR (q
ir VF - {o rm a Rs ( R: ' v ec to ri i 1 -4 ; S : V C c to ru l 5)' B.
Culeg proiecliile vectorilor men[iona{i,in pla- v\n
Deriuatiile precord"io,l.e.
nur orizontal qf il axa derivaGi' respe'ctive. Aspectul complex_ului vl-
riazd de la Vr"ptl Vo. U"a"-fi, 's'a" amplitudine redusa (r) in^Vr,,cr91te
nraximd in vl ts):
Fffi
Trri i-l+fl
trlrr II r
trcptat spre v6 (R), iar ,rndu .ae .^in]niitucline v3\r. vs V6
precordiqle (Jt;V;1), raportul de
scade spre V6 (s). In deri.va{iile ""if-*u {1ep}e stingi FFI.FR 7 trm
V-, iar'in deri'atiile FH4f, v
nmplitudine RyiS poate utiniu 9P B/1'
nrlr
NII!1
(Vg-Vo) acelaEi raport s. i.itut*"ta, putAncl atinge valori de HF3 IfrlIr
v6
ce alcdtuieEte cornplexul de II itI
In general, ansamblul de unde QRS rapida)'
de 0,06-0,10 s
activare ventriculard are o-d,rruti 'p-lantii .(activare
aI derivafiilor b'ig. 165. Proiec{ia vector-uiui de repc-
mV in fro.ntal Fig. 166. ECG normala in diferite cie-
Amplitudir,"o i" este de t-i,s larizare ventricuiard pe derivafiile bi- r i v a t ii .
A pa"a Ia 2 r*V in derivaliile precordiale'
i:ili Ei aV $i uu-
pola;e (A) Si unipolare ale membreici..
segmenitd s-r, clelirnitat intre slArqitu), undei s qi inceputul
cle ac[iune de pe inre-
tlci T, coincide irr timp cu fi1t""t nofllialului (a! Si precordiale stdngi, dar ajunge pAnir la 1 rn'r/ in cierivafiite pre-
In aceasti perioada,
gistrdrire 'i.nultarre cu rnicioelectrozi intracelulari. cordiale drepte.
sfArEitul complexului cle depo-
rnuqchiul ventricular, totaf aep"fa rizaL la Interoal'ul Q-! reprezintir sistola venlriculard electr;cil (electro-
sA- se repol'arizeze lent-
Iarizarc, realizeazd ejec{ia- sangcLui s.i .incepe de potenlial ventriculogrami). Durata sa variazd in ftinc{ie de frecvenla cardiacir.
diferenlele -segmentul
Datorita echitibrului depotaririr"-t"polarizare, S-T I-a un puls de 7a bdtdiirnin, clurata Q--r estc de 0,83-0,42 s, iar ia
sL, anuleazit, vectorul au *o"tl"t "ttt cle o'aio"tu 0'
0,1 mV (1 mrn in con- !10 birtdi/min scade la 0,29-0,3? s. La aceeaEi frecven!5, cir-rrataeste mai
fiind izoelectric. Crice .tonii'"t"i.' ce depdqeqtc- )nare la {emei decAt la birhali. La o schimbare brusci a frecvenlei car_
cie amplificare) este consideratd patologica'
,liiif;id" di3ce (pccingl, durata intervalului se rnorlifici la ncrrnali abia dupa
IJncla T corespunde repolarizdrii ventriculare rapide' cum in fi-
minirnum 10 revolu{ii carcliace. Cum ac€asti clurati este trn parametru
- ventricular (subendocardice) depolariza-
brele proftrnde-;i;^ miocardirlr,ri important in explorarea funcfiei cardiace, determinarea valorii normale
fatd a" ""r" superficiaie (subepicardice), repoiari-
re* este prelungitir pentrlt subiectul in cauzi are o important+i deosebitS. Aceastd determi-
(care s-a depolarizat ultima) si
zarea va incepre in zona t"l"pi"trclice tlare se poate calgula fie prin formtrla cle calcul [de exemplu, formula
a miocardului ven-
va progresa tp.u "",loeaid. Acei:stir Darticr-llaritate rnuqchiuL atrial Ei cr--l H t' gcl i n, in car e ( Q - T) : C, 39X( l?- - P, ) : h0, 04 sl, f ie din t abele.
traiect inversat fala cie
tricurar (reporari zare cu sd aibir Unda. U cste o undd pozitivd ce apare inconstant dupl unda T.
rrentricr-ilari
scheletic) face ca 'ectortil electric de repolarizare 3) aI c{lm- jire _q amplitudine _in general mica. cu un maxirnum de b,lb mv ln
c]e^ciepolarizare (rrect'orul
;rr:claqi sens cu 'ectorul pJ".ipol it-L V-'-V.. Durata undei este de 0,15-0,22 s. Este datoratd unui fenomen
jos, spre ;i#.g; inapci). IntArzierea repolarizA'i
Jrle.xului en.S (in Ei. clc repclirrizare tardivd a miocardului ventrici:lar gi este rnai eviclenti
pa.rficr-rlaritifile membranare ale
filr:-.]* srrl:enc-locardicese explicrr pri' lrr spcrtivi gi persoane cu hipertensiune arterialii
cle timp clitcriti a fiuxurilor ionice)' precurn qi prin
;rr..stor. (eonstantd (presiul'rca si IICG normalS in ciiicrite derivalii este prezentati in figrira 166.
sr-rplinrentari
ftrJrttri c,.i l;unt expuse la stimuli cxtrinseci
e tc ' ) (fi g ' 165 A ' B )'
v: is crrz.i ,tlr t , 'i,, ,ng. ' i, t i, g t" tl i e n t te rmi c
r n e n i i c l n a t S ,t t n c l a T c ' s t e 6. 5. 2. 2.A: <a elect r icX a inim ii
l , ' i i l r r l l l r o i t ' c ( i a V c . c t < l r t l l l t ic t i O r i c ' t l t a r ( ' a
l,V[, q i . r V I " q i p r t ' c o r c l i l t ] c 'A r c o f c - r t r l l i t
l l . z i t i v ; j i r r t l t , r i r , ; r I i i l r .r ; t ' , , ' , t " r i t , (lt' cc'l ticsccn-
A xa elect r icii csf e vcct or ul pr incipal r czult r t din slr r it ar ca vect or ilor
. . l . . l r j i t r , ; r . ; i t r r r , t r i r ' ;r ' rt ,t p ; 1 1 1
l l 1 t; t s i ' r ' n t l t ' t t1 l : ' c l r i r l g i tf i i \ a
t ( ).r ' i c n t : r r e 1S i l i p ; > l a n
; t ; r l ' { i i r l ri n r r l t i l ; l i < ' ( ' s t ts t t c < ' t ' r li;ni t r - r r n r , i r ' l r r ' ; , r ' t l i : r <
( ) . 1 1 t t , l t f s ' I r ' ' r i l l i l t t r i i r l r ; tr l ' t c t l 0
r l r , r r l l ) l r t ' , ' l ; rt t l t t l , ' i r ' : ; i t ' t l t ' tt'l''t'
f r r r r r l ; t lt l i r i n f o r r r r i r ( i i t n l l o r t : u l t L(.' u y l r i v i r l I r : , 1 ; r r r ,r. r- r o r f o[ r r n < ' { i . , l r r l ; r
(l IIt\. t t t t i l r r t l ' r l ' ;r t' l t ' l l ' t ' l r ' l
t , , l l O , f ; r r r V l t t t l , . r i ' . ' r l , : t l :, t' , r t r , i , r t ' l
FENOMENEI,E ELECTITICE AT,E ACTIVITATII CARTIIACI' 319
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR
318
pentru derivafiile bipolare cu ceie trei axe de proiecfie ale clerivafiilor
F i g . 167. Deriva[iile axei electrice ale aVR, aVL Ei aVF.
- I +
inimii.

,f"'' x.\; Se calculeazd de obicei trei axe electrice: AP - rezultAnd djn de-
AxA NoRMALA f]-T-7-
polarizarea atrialS; AT rezuitAncl din repolarizarea ventricular5 gi,
cel niai frecvent, AQRS rezult6nd din depolarizarea ventricular:i.
rr-^- Amplitudinea undelor succesive se aduni alge6ric pentru fiecare deri-
+ vafie qi rezultatul s_ereprezinti pe axa derivatriei respective. Reprezen-
lly\
tarile de pe douii deriva{ii se sumeazd geometric, reiultanta rep.urun-
ex.q oEvtnrA u tand axa electrica a cdrei orientare se exprima in grade (fig. 168). Se
DREAPTA consideri normale axele electrice cuprinse in cadranul 0'+60" al' sis-
I af
temului hexaxial, intre +45o Ei +60". Axele electrice orientate inLre
n,,L 0" $i -30o sunt orizontalizate (deviate spre stAnga), iar cele intre
A + g0'
qi +110" sunt verticalizate (deviate spre dreapta).'Faraleld cu axa ana-
nlJ\-
tomicd a inimii, axa electricA apare deviatA la stAnga in cazul obezilor
Ei spre dreapta la longilini.
axa orvrerX!
STAt{GA
,t\ 6. 5. 2. 3. Var iaf ii f iziologice ale ECG
TJ L
It -/t Traseul ECG nu este identic la normali. El prezinti nenumirate
Ir \r varia{ii posibile ce lin de modul de activare cardiacd, de morfologia
subiec'tului, de pozilia inimii in toraoe. se descriu astfel:
depoiarizare Ei re1;ol.rizare'
il elementel.or miocardice cilre particilld Ia c1e reguli, determi-
a) rota{ii in jurul axului antero-posterior, ce se afld in der-i.ri Alt'
suficienta, axului electric cardiac spre stinga (orizontalizat: sarcind, obezitate, hi-
lrt,:rtru a afla axa electrica a inirnil este Iolosin'll me-
se-poate reaiiza in trei inoduri, pertrofie ventriculard stAngai la sportivi) sau spre dreapta (verticalizat:
narea axei QRS. Aceasta
sistemul :'i'iaxiztl aI lui Bayiey cordul in ,,picAturA( la longilinr) (fig. 169);
tod;r tritrnghiului echilateral l'liilthoverl,puii"ies-Cabrera. Detcrniinarea axei elec-
ria. sistemul hexaxial aI f"i b) rotafii in jurul axului longitudinal, ce pot fi rotafii orare
gi amplitudi.ea eRS in derivaliile (S profund in D.I,
trice a i.imii i' funclie de sensul -Q proftrnd in D III 9i deplasarea zonei de tranzifie
b ipr.rl a rccs t e iius t r aia in fi g u ra 1 6 7 ' -t ^ : * ' .,-:.,^+ ;- fPre_ ltinga, in derivafiile precordiale) qi rotalii anterioare (a profund
Ca sistem .le' referinti';;t;" calculul qi proiecfia axei elcctrice in D I, cu s profund in D III qi deplasarea zonei cle tranzifie spre
sistcniul triaxial Bayley
se utilizcazi un sistem ho*u*iol, care coml:inti dreapta, i n der ivat iile pr ecor cliaic) :
c) rota{ii in jurul axului trans'u'ersal cu bascularea vfirfului spre
in-ainte (in care apar unde Q profunde in D I, Ii qi UI) $i cu basctiiarea
(v'1,)
vArfului spre inapoi (cu unde S profunde in D I, iI, iII).
'.7^t Modificiri fiziologice apar Ei pe ECG al nou-ndscutilor (tahiaardic
nJir)-
. A '
rtJ sinusald de 120-140/min, preponderenlA ventriculard drr.apti. cu de-
a l ! o r,i) vierea axului electric spre dreapta la + 100o, rotalie orari Ei unCe T
\l/
negative in precordialele drepte).
r 15tt

+'12 + L J 6. 5. 2. 1.M odif iclr i pat ologice ale ECG


.90
/{\
'i-, (5)
(D Faptul cd practic nu existd manifestare patologicd la niveh-rl cardiac
fiiri rirsunet electrocardiografic a fdcut din aceasti metodei cel mai sigur
qi mai utilizatimijloc paraciinic de investigare cardiologici. Cum analiza
IICC; patologice i+i are locul in tratatele de specialitate. in cele de fa{.i
AQR'S plr:c6nd cle ll {ottli dc-
I Fio. I66. Calculul n(r vol " l rl i m it a doar la o cliscr r ! iecu car act er exenr plif icat iv.
/t
t)l
f
[')
i i rY" ri i " ' i to i ' i i .a i n ' qi l ),,)r'qi
;.;,' ;;i ;' ,i re -i i r,,,t,r,,r 6e *
. uti i i zand si stc' mul
' , .1' ri l e arbi trat' eJrt' e' -
i ,.,i l i i i ,,i .-n i a " ,,l .ri l a ta ,ti---10 (' t' ntrrr fi c.c:r' ...rri
r'itlot-iirtr'
Tul l l rrr ir r i r le ir igaf ie cor r lr r ar ian; f . I t r : clt r cr . r ', ';irr ig; r f iei int r - un t er i-
l ori tt tl i n m ior '; t r cl clct cr r r r inir . in f ur - r <'t ic ( lr ' 13'r r ir r l oclt r zit 'i li ckr r ak'i,
rlr' rlcrir';t!ic', lt.lttlt t-onlirrll;\
t'rrlr'rltlltlrlr' I t l l l r r t r . ' r ri ir r i ( i : r l ct l c i s < ' l t l r r r i r r' ,r r r n i r t ct l r l r , ; ' i r r r r r .I;i rl r 1 r ' l o rn r i < i r . ; r n l i r . r .
vlllot il'rl' 111'1r;rltvt')
groltltvt', l:ll ( '':l ltrttl('l;tl'r
CARDIO-VASCULAR FENOMENELE ELECTRICE ALE ACTIVITATII CARDIACE
TIZIOLOGIA APARATULUI 3:l1
320
cardici. Localizarea infarctului se poate reali'a in fune{ie de derivafia
m ffi ffi ffiHT4
ffiffi
I
In care tulburdrile rnen{ionate apar cel mai evident.
!r<

!E ffi ntr
rrrl
I t l
EE
'tI\ .1+
Tulburiri de ccnducere. Blocul de ramurd al fasciculului His, cleEi
nu altereazA ritmul eardiac, modificd cursul norrnal al depolarizdrii ven-

ffiffi
- o
t-t-i1 rrn triculare, alterAnd semnificativ aspectul complexului de activa.e.
rfl

ffiffi
BLocuL de ramurd, dreaptd face ca depolarizarea ventriqrlului drept
E's F14 _
sd aiba loc dupd d-epolarizaret totald a ventriculului stdng. Apare astfel
E3 un vector tardiv, dirijat anterior gi spre dreapta. Compleiul de activare
E Vs V6
* largeqte semniiicativ. In D III apare o undd Q--,s ampld, in aVR qi
! V3 Vt
V,
+R r.rn F+tr -apare un R tardiv, largit qi oscilant, iar in Vo-vu Ei avl, apare o

ffi ffi ffi


ffi HTN
Hfr
I III
undd S tardivd Ei oscilanti.

i-ffiffiffiffiffiffi
ruft
-ltt
ffi
iti-tl
Fffi
I I r l l ffi trffJ
E
r-rTl
qVR oVF
rrr ,gyt, ovL ovF
I II
f-T-r'l
III
rrrn
oVL A B L O CD € R A M U R A D R E A P T A

ffi
A G I ri

ffi
- Z
- .< t l l l

ffiffiffiffi
F

I']fu tg]
ffi
ffi
u V'l
c TIII I t t i l l
+H
o"<
e d
Ht+
I r l r
TI II F++tr rtft-1
F-rl-t-l
tit

ffi
trttr ffil
tJ

F <
r x r l-T-rr1
I t u
i-T.l I FFIF ffi
v5 V1 V2 V3 V5 v-) Vs
=
li0. ECG in infarctul -mi'*r-curdic
-Lnterior
'Fig.
Fig. t69. ECG in.hipertrofia ventricu- acut (ciupi Brobeck' 198'1)'
Iara.

cardiac (fig' 170); in cazul venii-iculitlui'


-fttt.""uUiiitatii'membranare
Ei, in final, de necroza tes'-rtului a fibreior
ischemia, determin'ncl .ruEt"rlu duratei depolarizdr-ii subc'picardice'
interesate, duce la o pruttrrgi;;
motiv, sensul t""to?tti,i to repolarizare este inversat Ei apare
Din acest detern-rinAnd o depclarizare
per-
o und6 T negativd. Leziunuo liUruio.,ir"ui ciiterenfe de potenlial perma- B . B L o c D E R A MUR A S T ; H C X
manentd a acestora, duce ro .p"riii"
zonele.de rniocard normal' In acest'e
nente, de repaus,intre-zona I;;.tA'Ei au baztt a trcG fiincl
conclitii apare aga-zis-u1 ,,*r"rri cle ieziu -u't, 1i"ju
depolarizarea a cuprins Ei zrnrl'
deplasatd sub nivetul .tor.nui.^il;t-;i ,,rafa"e1r,4i"1 a*t-Ji"I i" "i""rul normal' dand
lezatS,,.potu.i^r.u iu
S-T'
aspecfuI supradenivelat segmentului revrne Ia valorile subnorrnale'
Abia dupd ac.'est *o*urri,'**"illul
In cazul in cere zona lezard nu se
determinate cle curentul cle leziune' S-T este atAt cle v /\ ./1
poate depolariza compt.t, "iri.,.i' i"piqd*ii"iut"n (unda Pardee)' In nccrcz:i'
-interes"ti""nf"i"" "nau. n I
acsentuatd incAt continud
I

ciin punct cle vec'lere elcctri': ;i


A"iii;;";;t
lcsutul -io.urJic (infarct_!.,{;t""rora!) un com'olc;i cj''D'5 U U
<:onducepasiv spre suprafala infarci"il ircubtr'':i C . E L C CT O T A L A - V
totar inversat (aga cum apare i. zona enciocirciica).in
'I.iu"ror^ cle'Iczit-ine'
zone coc,xistA. centruii este inconjuratA "ischenrie.,o zoni'
de
c.lr. ln. aceste coniiitii'
(.are la rindrrl siiu este_circurriscriri=r crcir cir elccLr"rzi
zone pot fi" oireir"t"
r>irrtierrr;rrititiEcG ale tiec,irei orir.'"trtt ir*'pgistrat va i.ciu''ic
tc:tt"
t,'ir.rrrdi<:i. I^ i;;i;"iiiio Oiri,,ltnt", 'i
q i l l l r g i i ' . s u p r a c l e n i v e l a r c sl c g m t i l l i ' l ' ' t
.
l
t r r l b r r r ; r' fr i l t ' ' l p r l i r a p r o f u n c l i r i!l'r t
,1. J l i l i r L t ': " i l ' i
,.j 5i . r ' ; 1 ; r t i v i N l l n i f c l ; t r r r : ' i l n c c r o ' l t ' i 1 Q l l r t l l t t t: t; ci rl t) l ' i i ' ; : ;s ; l l l t l r r ' l r t ' i r i 'l'rrll,rrr-.\rllr.
.tltttlll.li "'''[i'"rrt f',:1.l7 I rlr,
, . r i r r , l / ( , 1 1 ; tr , . ; f . r ,. . . , 1 t 1 1 . ;i;t1t t, ' i t t : , . t
F lzlrrl,'ljl. lr||IIrfl
CARDIO-VASCULAR FENOMENELE ELECTRICE ALE ACTIVITATII CARDIACE 323
FIZIOI,OGIA APARATULUI
322
depolarizarea fetei stangi a ser'
6.s3.vEcrocARDt"?i$a}lfff;rRocaBDrocBAlIa
Blocul d.e romurd. stongd intarzie Vo' Ve&orul
tului gi a ventricuiului stang. unda- Q dispare in D I, Vr'
unde R }argi Ei oscilarrte
lent Ei tardiv, dirijat spre -F;;,- !"1lyina orientate in sens invers Interpretarea ECG prin prisma cdtorva vectori rnomentani repre-
qi T sunt
in Vu-Vu. In general, .rrrO*t" 5-S zentativi nu trebuie sd facd pe cel ce o practicd si uite cd, de fapt,
fatd de QRs (fig. 171). cu in-
vectoml cardiac este un continuum variabil ca sens, direclie qi mdrime.
Bloc?il. atrio-uentricular poate fi: incompiet (intarzie.re A-V Aceastd variatie poate fi reprezentatd unind vdrfuriie vectorilor cardiaci
ternporare ale
tervalul p-R mai mare o"--o,z.sJ; p.*iui lintiuruperi. succesivi (caleula{i qi reprezentafi la scari), in centrul triunghiului Eint-
unde' P neurmate de complexe
eonducerii atrio-ventriculare, cdnd'upir hoven, in func{ie de valorile proiecfiilor' succesive pe derivafiite fron-
Cu ritmuri diferite aie un-
ventriculare); complet (disociere completi, tale. O astfel de reprezentare a fost realizatd pentru prima oari de
Oei p qi ale'complexului ventricular)' Ma+n (1920) sub denumirea de monocardiogramd. Odali cu introducerea
T u l b u r a r i d c-".iu
r i t m . C u m t r e c e r e a i n r e v i s t S a t u l b u cateva
r 5 r i l o r daspecte
e r i t m n ilus-
u
osciloscopului cu tub catodic, astfel de opeiafii qi reprezentdri au putut
este posibil5, ir-, de fa{a "ot {i menlionate cloar fi realizate electronic, direct pe ecranul osciloscopului, conectdnd diver-
trative.
sele derivafii Ia plaeile orizontale qi verticale ce- dirijeazd fasciculul de
legate cel electroni. Metoda a tcst denumit5 uectocqrdiografic .?i a fost realizat1
Aritmitle sinusale sunt varialii ale -frecven{ei sinusale,
vagal, sincrone cu respirafia' Frec- in cgle trei planuri (frontal, orizontal Ei sagital), utiliz6nd dintre deri-
mai frecvent de varialiile a" lo",is se succtd;-i' va{iile BCG descrise pe c.ele mai potrivite sau, in unele variante, deri-
ilictLiriie ECG nortlrale
'en{a cre;te in inspir ;i scaclc in crpir. va{ii ortogonale, perpendiculare intre ele (derivafia orizontali trans-
in funclie cle respiralie'
la distanie progresiv crescute sau sclzute, toracicd X, deriva!ia r,'erticald cap-picior Y, derivalia sagitald stern-
atTial"t :ipar clatorlta prezentei ttiltti
Aritmiit.e prin stimt+l.i ectopi.ci esofag Z). Vectocardiograma astfel ob{inuti constd din trei bucle, ce se
TYIt'T1::l ili'iitte
fo.".-i. .""itatie extrasinusal cu fre*'en!i-r crescuta' interseeteaz|in acelaEipunct O Si reprezintA evolu{ia in timp a vecto-
P este modificata in numeroase cazurl'
uper.rr. paroxisiic, iar unda
are. . o frecventir 1'o:it'tc
rului_undei q, complexului QRS qi a undei T (fig. 1TB).
Ir]tttterttt. att'ia'].:cAnd tr)Ltce-mclcer-ul ectopic Puqi utild, vectocardiografiaeste muit mii putin folositl in prac-
forrriA Ei ritrn (220---310/rnin)'
r*i;'-r', irp.:' ttncic cle tip P re'gt.tl:rte ca ticd decdt trCG, mai ales rlatoritd dificultSlii de a stabili incidenia in
frecven{e rnai ioase (blcc atrit:-
Ventriculul pcate raspunclc ;"ili";-la timp a modificdrilor.
v e n tri cu l ar 211 s au 3, ' ' l )' .- r F ^ Electrocardiografia endocavitar5. Este posibilS cu ajutorul electrozi-
se contractti' defazat qi
Fibril-otia stria'l.d: fibrele atriale se clescarca 5i lor bipolari, introdu,sf prin catcterism, qi ie utilizeazi relativ frecvent,
este neregulat'
ncreguliit. undil. P dispare, ritmul ventricular
in care depolarizarea €- PR -'
Si.stoLelercntrictd,,tre ectopice: extrasistole
ectopic venfr.icttlar' di-tce "-t:{i- l r
ventrictliard, cleterminata de ltn focar Y
QRS
QRST 5i alu'girea intervalcior
ficriri aie configuratiei .".,rit"iului
. ?i QT d i s oc iat e c le und a P (fi g . 7 7 2 )'
devenitd haotica Ei
FittriLqtio uentricttlcrra: ilctivitatea vel-Ltricularir ECG
mecanicd, iar pe ECC} Cispar complexele
clisoeiatl este lipsiti cle eficicnii
dut t" poate cornbate prin
r.g1ul:rte QRST. Are consccinle letale 'upitiu, cu electrozi
pti^ electric
cJcfibrilare medicamentoasi qi mai ales $oc
poatS fi
,riu1u subiecttrlui.nu
transcutana{i. PAnA in momeniut ciefibrila.ii, (pornpd)
extracorporali
men(inutii decAt 1:rin masaj carcliac sau circulafie
ffi
)Lttij
r HIS
ff:
bic
ffifl
trl:11
v5

v3 vq
('tl l ('l)lIlls
t'i,t I''rtrltsist<rlI vt'trtrit'tll;tr r\ | ' l t t , t , 7 3 . V o c t o r . ; r r ' < l i o g r a m : r( l l u < ' l c l e P I ' i t t . t 7 4 . I ' o t e n fi r r l u l h i s i a n r a p o r t n t
cotltl)t't'ts;ttr tr Q l t S l i r r l r . r i r . ; r ( i r l r .r . , r r . r . r l l u n z i r t o i t r r ' . la llCG.
:fl'
APARATULUI CARDIO-VASCULAR REGLAREA NEURO-UMORALA A ACTIVITATII CARDIACE
324 FIZIOLOGIA 323

-rrodutului
mai ales in blocuri atrio-ventriculare, in inregis-tr-arya activitd[ii electrice determind creqterea corelatd a fortei de contraclie. Fenomenul descris
a fasciculului i;, " A-V qi a relelei Purkinje' concomitent de Borvditch in 18! (fenomenul in scard - vezi mai sus) pe inima cle
fascicul FIis (EFH) este broasci a fost confirmat qi aprofundat ulterior pe inima'de mamiiere.
cu ECG, in cfiteva deriva[ii. Elc'ctrograma de nodulului A-V); Rela[ia are rnai multe aspecte. Daca in cursul "itirritapi .urAiuc"
formati in succesiune de: (1) unda ;, (depolarizarea ;;;
His); (3) unda V (depcla- o bAtaie prematurd (extrasistola), for{a acestei contractii este redusi.
(2) unda rapidd II (transm!1eLea3rin^fascier-rlul trei intervale succe-
i?41.-p'. bfff s-arr descris Acest efect inotrop negativ, al redueerii intervalului, este <le foarte
rizarea .r.rrt r.rffii-(ffi. pe ECG, pAnd la unCa A scurtd durati,
-de b,\,-d" Iu'it.*p,tt.rf 91d9i P _fiind proFabil legat de procesul de rela;<aie qi iepof.riiiio
sive: (l) interv;i;l A'-V:
pe EFH (timp corraucere de Ia noclulul sinusal la nodulul membranard. Micqorarea intervalului dintre sistole (creEterea irecvenlei
'durata.
nodal 4-!:92 nrs) cardiace) are Ei efecte inotrope pozitive, de lungd
.:27 m); (Z) iniervalul AH tti*p de -conducere Contracliiie
(timp de c"onducereHis:41 ms). In functie de alun- nortnale, ce urmeazii unei extrasistole, sult mulf mai ample, iar creq-
$i (3) intervalut HV pot terile de duratd ale frecvenfei mdresc forfa sistolicd. Fenomenul iu
girea unuia orntre aceste trei intervale, bloeurile aitrio-ventriculare explica prin acumularea de Ca2+ de la o sistolS la urmdtoarea. Trebuie
fi suprahisiene (intranodal-e)1 intrahisiene sau infrahisiene'
-Monitorizd;;;-i;t"giiit;i"" *"tinui " BCC se poate realiza atAt in men{ionat, totugi, qa, in condilii fiziologice, creqterea frecven{ei nu
-;;;t;b1l dotlte, c6t gi .ambulator, cu "i-tt: determind creqteri liniare ale debitului iardiac. Clm durata umplerii
serviciile de reanimare .oru.pntoatot
torul unui mie magnetofo" tip Holter' Pot fi oblinute..astlel diastolice scade $i volumul telediastolic este redus, fracfia de eieclle
prerudrii sau transmiterii tele- este ceva mai sedzutd in tahicardiile importante. Ca urmare, aeUitut
inregistrdri de lungd duratd in vederei sistolic se reduce. Efectul inotrop pozitiv al frecvenfei crescute are
fonice a eventualelJr alterdri electrocardiografice' probabil rolul de a compensa par{iai scdderile de debit sistolic
(men-
$indndu-l mai aproape de normal), in tahicardiile accentuate. Hipotermia
CARDIACE creqte for{a dercontrac{ie pe preparate izolate. Pe cordul in siiu, hipo-
b.o. nncLAREA NEURO-UMORALA A ACTTVITaTII
termia (sub 26"C) qi pirexia (peste 43"q reduc forla de conirac{ie.
organismului este
Adaptarea actiyitdtii cardio-vasculare la nevoile normale'
ale supravieluirii qi.activitSlii 6.6.2.MESANISME EXTEIT{SEOINEURO-REFLEXE
una dintru "orraiiiite fundarnentale cardiace sunt ajustate'
In permanentd, forta 9i frecvenla contracliei
Reglarea debitului ear- Reglarea neuro-reflexi a activitdtii cardiace este in mod firesc
in veder*" *urrqi""'rii unui'debit card,iacaclecvat. sau extrin- sinergicd cu cea a activitd{ii vasculare. Sistemut circulator cardio-vas-
(de autoreglare)
diae se electueazi prin mecanisme intrinseci cular reac{ioneaz5 ca un tot unitar Ia diversele solicitdri din mediul
seei (neuro-reflexe ;i umorale)' extern qi intern. numeroase mecanisme de reglare reflexd afect6nd si-
multan atAt cord-ul, cAt si venele. In cadrul acestor mecanisrne, o seric
6.6.1.MECANISME INTRINSECI de verigi morfo-func{ionale sunt comune pentru intregul sistem:
rneeanismul bazic ce a) zonele receptoare (reflexogene) Ia nivelul cdrora, prin intermediul
Reglarea intrinsecS a activitAlii carcliace este 'p.,rro
impus{, in abscnla oricilror baro- qi chemoreceptorilor, se lplicir solicitarea .u
asigurd adaptarea cordului la incircarea in nriqcarc
clin afarti. Mecanismele intrinseci pot fi mecanismul:
influenfe nervoase qi umorale cardiac
debitului b) ciiile nervoase aferente, ce transportd stimuiii la centrii de control
heterometrice sau homeometrice, crupi cum modificirite res-
-
(legea inimii) sau clin SNC;
sunt determinate cle alungirea fibrelor cardiaee
rr.*ti.t
- de alti factori (frecve-ntd gi temperaturi)' ^-loti a . inirnii'
inimi' . c) centrii cardio-vasculari, a cdror organizare asiguri ajustarea si-
(I?,#" - fundamentali multand a impulsurilor cdtre'cord si catit vase, ir, frrtr.trin'4"_-"L"oi!u
hlecanisme intrinseci di;;*itti"" (umplerc'.
ttinprirnii'fibrelor rniocardice organi smului:
legea Franek_starling). cr"it"r.a
telediastoiicd) determin5 "t;;;;;""- ioii.i de contraclie ;i debitul carcliac d) ciri eferente simpatico-para.simpatice. Calea nervoasl eferenti
(vezi Ei mai sus). un alt efect. mai pu{in bine explicat, al erestr:rii este cea care deosebeEte cele doud conponente ale sistemului circuiator,
a frecvenlei sinusaic' Se di<'hind moclul specific cle reae{ie in cadrul unor mecanisme cornune
umplerii diastolice, este accelerarea corelatd de
urmare a afluxttltri crcscut nctivare reflexi. Aceste mecanisme fiind cliscutate intr-un capitol ulte-
presupllne .a inti.,aerea peretelui atrial, ca
c l e s ti mtrl a r e asupra nodul ul ui si nu- rior, cele ce urmeazd sc vor referi exciusiv ia compcnenta eferent:i
r l c si rn ge, ac t ioneaz d e a u n fa e to r
vcgr:tati vi- r cu , dest inaf ia car diacii ( f ig. 125) .
sal, ac<'t'lerfrnrlfreeventa de dcscirrcaro
:l(:oei l l i l rrngi mo i ni !i l rl l -r l r
Me c alr is r ne int r in s e c i h o tn c < > mc tri t' e .L ;l l rrcrva! ia sim pat icii a ininr ii. I li ar e or iginea in neur onii pr eganglir >
i n f l t l c n { c ' ; t z ; rf o r [ a t l t ' ( ' o n - rtrtt' i tl i n ( : t l; t r t lt 'lt ' t nt er nlr . alt ' r niidr r vei cer vico r lor sr le ( coloana int er -
f i l r r r . l r l r , I l ' r , r : v t ' n f t c l t r ( l i ; r c i \ . t i t r . ' t t l l ) t ' t ' ; r l"trl'rr;.t' 5 ( ' r ( ' . ' Il r ' r ' r ' r ' r ' t r t . ti ' : r r t l i r r t ' ; '
tr.^t.{i. Ir, lirrrit.iti f,.,,,.u,.,ri,.il,,' i i r ' , " i , , 1 i i , ' , : t t t c t l i Oi , r t l r ; r l , r , 1 . ' \ t ' t ' : ; t i n ( , u r ' ( ) n i l r r i l r r r . s ct . f c r t , r r ( , rr . r , 1 . 1 l . r t e icr rl e
. t ,l i r ( . . . J r
REGLAREA NEURO.UMORALA A ACTIVITATII CARDIACE 327
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO'VA'SCI'LAR
826
-Fiq. 175. Inerva[ia inimii' Liniile lntre- la nivelul varicozitd{ilor de pe traiect, fie prin intermediul unor butoni
N e r v r rc o r d r o c t ;wte, fibre simpatice preganglionare' terminali. In ambele cazuri, in regiunea presinapticd se aflA vezicule
69 cERVlcAtl
de acetilcolind care se sintetizeazd local prin mecanismele deja descrise.
SUPERIOR
9i F]3 aogs! eaz, efectele stimuldrii se realizeazd prin receptori specifiei
HIJLOCIU (colinergici) postsinaptici. Fibrele cu origine in vdgul drepi se diitribuie
I N F E ROI R predominant nodulului S-A. Stimularea lor determini preferenfial scd-
T 1 derea frecrrentei Ei oprirea cordului. Fibrele corespunzdtoare vagului stAng
L 2 se distribuie mai ales nodulului A-V $i fasciculului His. Stimularea lor
T . ] determind preferen{ial blocul atrio-ventricular. Dacd muqchiul atrial are
T .t
o inerva{ie parasimpaticd colinergicd relativ bogat5, miocardul ventri-
cular este sdrac in fibre colinergice, fiind relativ independent de actiunea
T.9
directd a stimuldrii vagului. Aceeaqi observa{ie este valabili gi pentnr
patul coronar.
Efectele cardiace ale stimul5rii simpaticului gi parasimpaticului. La
nivel cardiac, mediatorul fibrelor simpatice, noradrenalina, determini
efectele specifice acfionAnd asupra receptorilor adrenergici. Beta-rcceptorii
reticulatd l:ulbard 9i centrii eardio-
tril cardio-vasomotori din formafiunea adrenergici, de departe predominanti, au fost descri$i at6t pe eeltrlele
acceleratori din hipotala*r*.--4"*t" fibre aferente sunt fie stimula- miocardice, cAt li in patul coronarian. Alfa-receptorii sunt mult mai
(serotoninergice). Axonii neuronilor
-medulari l"ttibitoare
toare (adreneril;;;ii" ce ur- rari (doar in coronare qi nodulul S-A).
pr|ganglionari sunt fibre preganglionare colinergice' Acetilcolina,, mediatorul fibrelor parasimpatice, iEi exercitd ac{iu-
nervul'i spinal, pe
meazi traseul rdddcinii anterioare Ei ar trunchiului
-coniunicantd
fibrele nile cardiace prin intermeditrl receptorilor coiinergici de tip M (mus-
utUa' Pe aceastd cale'
care il pdrdsesc prin ramura cervical (superior
carinici). Rarii receptori colinergici de tip N (nicotinici) se locali zeazl
ganglLr-,ii simpatici ai lantulYt paravertebral doar pe neuronii postganglionari (intrarnrrrali) parasimpatiei.
ajung la sinapsd cu neuronii
toricafil,'unde fac
si mijlociu, stelat, primii 3i din ganglionii cervicali for- Prin intermediul receptorilor meniionali, simpaticul Ei parasim-
postganglionari. Fibrele postganglionare qi. intrd in eonsti-
paticul influenleazi principalele functii cardiace, determindnd adesea
meazi nervii cardiaci
- 'Wrisberg, iliitociu li inferior) -
lsuperfi{ efecte de tip eoronar (tabelul xX).
tufia plexului cardiac piitt 9u-r" se distribuie Ia inimS' Fi- ,IABELUr, xx
S-A qi muqchiului atrial' Ac(iunea';- natic$f| *,icurui (p.s.r
brele simpaticului drept se disttiUtiu nodr'rl.ului aeceleratoare),in timp_ ce
controldnd mai ares frecvenfi'*iai".a (fibra [i*.t,,x "o?;ffiil
A-v, fasciculului His
fibrele simpaticului stdng ,u'dirtribuie- noduhrlui de contraclie (fibre aug-
"o"tiofa"O foria
$i mugchiufui v-Jtriculir, ganglionii toracici
din
mentoare). Fibrele postganglionare simpatice
ajung direct la inimd o retea find' Cregterea gK+ - hi-
Terrninatiile nervoase simpatice- din miocard formeazd de nor-
BatrnotropA
perpolarizare, scur-
pe parcursul lor, ele prezintb varicozitSfi ce coniin granule (D<citabilitate)
se rea- tarea PA
La nivelul varicozitS{ilor
adrenalini, sintelizatd intraneuronal.
Noradrenalina elibe-
lizeaz.i contactele sinaptice cu celulele efectoare. din membranr Acumularea de cAMP
^ reeeptorilor speeifici
ratd la acest nivel aclioneazii asupra simpa-
- creqterea gNa+ gi
caracteristice activdrii
cerulelor "tu.iourl, determinatta efecteig gCaz+, scurtarea de-
jos). polarizirii diastolice
ticului (vezi rnai
fibrele pregerngiio-
lnervafia furlri'-patic6 a inimii. Se realizeazi.prin- din nucleul
nsre qle nervului vag, cu -origine-in_neuronii cardioinhibitori
preganglionare Cregte durata depola-
IV). Aceste fibre
dorsal al vagului (planqeul vJntriculului rizArii diastolice
vag pe care il pdrAsese
lungl (eolinerqice) urmeazi traiecttrl nervultti
plexurilor earcliace'nte se ternrini ficAnci
lxrntru a intrri in crrnstitu(ia situa{i irr llrosinrca Scade durata dqpola-
rinapxa cll nerrr'r'lii postgilrrglionarip;rrnsimpatiei :tst'-
rizdrii diastolice
Itellrolti sttttt filrrc scllrtt', atrtiOlitlitt"
1x.r*t*trti ntrinl. Axorrii ;r<v.stor' c l l t ' l c t l l t ' l l t l l t ' t ' f l ' t ' l t l : t t ' r'fit'
r r y l t t r l t r x t r { (. . 1 1r r . l r . s i l t t g r ; t t l l l ' . l ' l l p f ; r t ' s i l t ; t 1 r ' l i t
REGLAREA NEURO-UMORALA A ACTIVITATII CARDIACE 329
FTZ.IOLOGIA APARATULUI CARDIO.VASCULAR
328
in spa{iul intersitifial, difuzcazd qi activeazd la nivelul autoreceptorilor
TABELUL )O( (contlntarel
presinaptici (receptori colinergici M, pe fibrelc' parasimpatice, qi alfar-
adrenergici, pe fibrele simpatice), blocdnd propria sa eliberare. In cazul
parasimpaticului, s-a descris Ei posibilitatea unui feed,-baclc pozitiv. Ace-
tilcolina eliberati din fibrele postganglionare poate difuza pAnd la nivelul
celule'lor ganglionare, activAnd receptorii coiinergici N stimulatori, care
Creste durata dePola- prelungesc eliberarea postsinapticir a mediatorului.
rizurii diastoUce
Un aspect deosebit de important este legat de interacliunea celor
dotrd sisteme Ia nivelul central. Centrii vegetativi simpatici Ei para-
Scade durata dePola- simpatici, activa{i pennanent cle aferenlelc zonale reflexogene, dcscarcii
rizdrii diastolice
continuu spre periferie Lrn flux de impuisuri. Aceastii activitate bazalA
continud a fost clescrisi sul: denumirea de tonus simpatic qi, respectir',
(atriale) Scurtarea P.A. - re- parasimpatic. Astfel se explica de cen de exemplu, sec{iunea vagului sau
Inoh'op6 (Forti ducerea disPonibili- atropinizarea sunt urmate de efecte simpatice (tahicardie, cre,gterea for-
contractilS) tatii de Caz+ pen-
tru mecanismul con- tei cardiace), iar sirnpatectornia deterntind efecte parasimpatice.
tractil Fenomenul de scipare. Stimularea prelungita a vagului determinA
oprirea inimii pentru o perioadd de 4-10 s, dupa care activitatea ear-
Ac+ivarea glicolizei diacd se reia, chiar dac.l stimularea eontinuS. In explicarea acestui feno-
(cAMPl men au fost implicate multiple mecanisme, cum ar fi: (1) umplerea ven-
Ci'este,-ea inf luxului triculului in cursul opririi diastoiice reprezintd un siimul suficient pentru
de Caz+ reluarea activit:rtii; (2) stimula.rea prelungiti determind epuizarea rezcr-
velor de acetilcolinS; (3) stimularea prelungiti determini desensibilizarea
receptorilor colinergici postsinaptici care nu mai pot fi activa{i; (4) ex-
lonotropi (Tonus) cesul de acetilcolina determind un feed-back negativ presinaptic, inlo-
cuind propria sa eliberare: (5) in trunehiul nen'ului vag existd gi fibre
postganglionare simpatice, a cdror stimulare poaie determina reluarea
activitd{ii cardiace.

6.6.3.ITIECANIS$IEEXTRIHSECI UN{ORALE
6.6.2.1.Interacfiunisimpatico.parasimpaticecurolin
modularea activit6{ii cardiace Activitatea cardiacd poate fi moclificatd Ei ca urmare a unor sernnaie
chimice din mediul intern. O serie de hormoni, substanle biologic active
cardiace la soiicitdri rezultd endogene qi unii produ;i de metabolisrr pot acfiona asupra crelulelor mio-
Acuratela deosebitd a adaptarii pompei
aclionAnd simultan Ei anta- cardice, adaptdndu-Ie activitaitea la condi{ier rr:etabolicd respe'ctivd.
clin interae{itrruu celor doud ii'tem*, ^9"u','Itt
afara antagonismului evi- Catecol.aminel.e:aclrenalina gi noradrenalina cliu terminaliile nervoase
gonic, realizeazd adaptari g."Jut" !i'fin".
sitnpatice, !esutul cromafin dispersat qi medulosuprarenala ac{ioneazd
c i e n t c x e r c i t a t d i r e c t E i p e s t r u c t u r i e f e c t o a r e p r r n r e c e p t o r i (aspecte' v e z i m a inu
are Sri alte asupra receptorilor adrenergici men{ionali mai sus, determindnd efectele
sus), echiubrul oscilant iimpatico-parasiinpatic prezintd rc-
presinaptice activatoare specifice.
mai pu{in importante. Terminatiil; -nervoase srstcmtrli ri
pentru nediatorul Irtsulina exercitd efecte inotrop-pozitive, favorizfind captarea qi con-
ceptori presinaptici inhibitori, ipecifici. alfa"-
existf, receptori
opus. Astfel, pe fibrele cotineigice presiniptice sumul aerob de glucoza.
c-tListi.reecptoi'i colinc.-
.tlrenqrgici, in timp ce ne fibiele ndt".totgi"u Glttcagontil., aclionAnd prin receptorii specifici, activeazA adenilat
eliherat clin tc:rmina{ia ncrtroasd nrr c' i cl azagi pr oducer ea de cAM P, cu ef ect e de t ip sim pat ic.
*ici M. In o.LJ r|od,- mediatorul
ci cletermini Ei o redtt-
rrtrrr*i cA crctermi.i efectele specifiee sistemului, (antagoni stn
7'irctrin.u actioneazir mirincl oxiclilrilc celrtlare. Are acliuni crorno-
(.r.,rc. c libt . r ar ii m e rl i ;rto rtrl rri c i i n fi l rrc l e s i stemtrl ui ol )tl s tr< l pxrpr>zit ivc r lir cct r , 1le nclr lr r lt r )S . A. Act iun( 'ir sir ir iot r opl- pozi"iv; lest e
r.r.t.i1tr9r:;rrt.sinirlrtL i <; 'r) .l t c , ' l t , ; t :1t 1 9 ; t t , ' . f i ; t t l ; i r r 1 1 ; r t
5i : i 1 l < l ' : i b i l i t ; r t ^t at r r t ' i 1 r t ' o l l ; r l ' i nl r l i r c l l ; r , l ' r ' : r l i z i r n t lrr;r( , p r i r r f ; r l i l i l , u ' , , ;;rr r ' ( i r r r t ri it o r ; t < l t ' t ' n ; i l i n , ' i
c c d r r , r i . l r
c r , . r i ; r t i v )i r
, r ( ' r r ' ( ' r r r . r l i r t t . t ' t t l;,t j t t . s
. r r r r r i r r r r i l r i I1i ir r . r , s i r r ; r 1 l (r fi . t .
FIZIOLOGIA APARA,TULUI CARDIO'VA"SCULAR
830
pi serotonina determinS,
Hormonii corticosuprarenali, ongiotenstna
de aiemenea,efecte inotrop-pozitive'
Hipona, itWr*Wic'li acid.ozaaccentuate deprimd forfa sistolici
contractil.
cardiace, intlrfeidnd mecanismul molecular 7. FIZIOLOGIA SISTBMT]LUI VASCULAR

Cea de a doua componentd a aparatului circulator este reprezentatd


de sistemul tubular inchis, constituit din artere, vene qi capilare. Acestea
asigurd transportul sAngelui de la motopompa cardiaed propulsoare la
nivelul diverselor {esuturi Si organe qi, de aici, inapoi la inimd, in vede-
rea aproviziondrii celulelor cu Oz $i nutrimente, pe de o parte, $i a in-
departArii produgilor toxici de metabplism celular (CO", cetoacizi qi affi
metaboliti), pe de altd parte. Datoritd dispozitiei in serie a arterelor, ca-
pilarelor qi venelor care apar{in marii ciretrla[ii cu cele ale micii cir-
cula{ii, eantitatea de sdnge deplasatd ritmic de ventriculul stAng in cir-
cula{ia sistemicd (generald) este egald cu cea propulsatd de ventriculul
drept in arterele pulmonare (fig. 176).

SI9TEM

F'lq. t76. Sistemtrl cardio-vascttlar al marii


si nricii circula[ii.