Sunteți pe pagina 1din 8
a) b) ©) 3. a) by e) UL. a ONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRA TUR 26 aprile 2018 SCOALA NATIONALA DE GREFIERT CONCURS D ADMITERE PROCEDURA PENALA —_—_—_— Indicati varianta coreeta de raspuns in cazul enunturilor urmatoare (o singura varianta Judecitorul de drepturi si libertati, sesizat cu propunerea de luare a masurit arestului la domiciliu: fixeava termen de solutionare in camera de consiliu in termen deo de mee de la inreyistrarea propunerii si dispune citarea inculpatului fixeaza termen de solutionare in camera de consiliu, prezenta inculpatului urmand a fi asigura procuror fixeaza termen de solutionare in camera de consitiu in termen de 24 de ore de la inreyistrarea Propunerii, numai daca inculpatul este retinut de procuror ade Incheierea unui acord de mediere, Potrivit legii, referitor la modul prin care s-au inteles partile sit solutioneze aspectele civile ale cauzei penale. Poate avea loc numai pind Ja citirea actului de sesizare a instantei are drept consecinta obligatorie disjungerea actiunii civile poate avea loc in tot cursul procesului penal Disjungerea cauzei cu privire la unul dintre inculpati: in toate cazurile, este obligatorie daca acesta solicita ¢ Tecunoasteri invinuitii se poate dispune. prin incheiere, la cererea procurorului se dispune de instanta din oficiu in eazul sesizari prin reehizitoriu cu privie la doi inculpati, dintre care tnul aincheiat un acord de recunoastere a vinovatil in aceeasi cauza sou prvite la een si fapte. Timp recomandat: 10 min judecata sa aibi loe potrivit procedurii 1,50 puncte VOTH Daca se selecteazs mati mult de un raspuns lao intrekure, nu se acorda niciuon punta Prin rechicitoriul de la data de 11.03.2015 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului X, nascut ta data de 12.02.1997, pentru savarsirea la data de 31.01.2013 a infractiunii de furt calitieat in dauna numituluiY, care s: stituit parte civild in cursul urmaririi penale. Posarul a parcurs procedura camerei preliminare, judecdtorul le camera preliminara_dispunand inceperea judceajii prin incheiere care a rimas definitiva si acordind termen de judecata la data de 16.04.2015 cor Precizati care dintre afirmatiile urmitoare sunt adevii Nu este necesara argumentarea, ci numai indicarea cara instanta nu va disptne eitarea serviviutlui de probatiune ascultarea inculpatului poate avea loc. in toate eazurile, numai o data { vpuanta este obligata si dispund etzctuarea expertizei medico-legale psihiatrice. daca aceasta mua fost dlispusd de organul de urmarire penala sedinta de judeeata este publica ate si care sunt false in speta preventati. cterului adevarat sau fals al afirmay CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATCRIE ao aprile 2015 * SCOALA NATIONALA DE GREFIERT CONCURS DE ADMITERE ~ jentd inicarea inifalelor A, respectiv. F, vi redarea completa a cuvintcl” VORA Pentru recolvare, ne este sit wr emtrat su fas. dpa cas. Se va prota exclusoy alegerea umes iMKure YarRNe le raspuns. Pensrn nerespectared cavingei puntetajual mu va fi ecordat. ‘Timp recomandat: 15 min 2,00 puncte 11h La termenul din data de 25.09.2014. prim termen de judveath cu procedura legal indeplinitd, ineulpatul Xaflat in stare de libertate si in prezenta avocatulut ales. a aritat ca doreste ca judecata sf aiba loc potrivit procedurii recunoasterii invinuirii, instants procedind [a ascultarea acestuia. Totodata Freuilpatul a invederat ed solicitd proba eu inscrisurt din care SA rezulte faptul ca are un loc de munca si ier! de alvetiuni wrave, inserisuri pe care le poate presents la termenul urmator. Instanta, Iwind su tusiile procurorului vi ale partilor, a admis cererea de judecare a cauzei conform procedurti ccunousterii invinuirii si a fespins cererea de amadnare a cous pentru a se administra proba cu faeerisuri, aratand ed in cadrul procedurii recunoasterii nViNitt proba cu inserisuri_trebuie termenul la care a fost admis cererea. De asemenea, procurorul a solicitat sehimbarea Inculpatul a solicitat administrarea administrat ineadrarit juridice a faptelor. cerere pusd in diseutte de instan probe’ cu in martor in vederea stabiliri! ineadrart juridice a faptei. procurorul punand coneluzit de Piymitere a cererii, insd aceasta solicitare a fost respinsd de instant, cu motivarea cd in procedura implifieata nu este permis administrarea acestet probe Precizati care dintre urmétoarele afirmatii de mai jos sunt adevirate si care sunt false, raportat la enuntul spefei, Nu este necesard argumentarca, ci numai indicarea caracterului adevarat sau fals al afirmatiei. a) in mod gresit instanta a procedat la ascultarea inculpatului 1) nrmod legal instanja a respins cererea de amanare @ eauzet pent administrarea probei eu inscrisurile trebuiau prezentate Ja acelasi termen_ shimbarea incadraii juridice a faptelor, in cadrul procedurit nserisut deoare ©) in mod legal procurorul a solicitat vecunoasteriiinvinuirii o asemenea cerere find admisibila 4) att de cererea inculpatului de administrare a probel cu un martor Pent stabilirea incadrarii juridice a faptei,instanta tebuia si fispund efectiarea eerectarit juecstoresti daca aceasta proba este necesar’a ‘mp recomandat: 20 min 3.00 puncte xe emi rezolvare, net este safierennd indicarea initialelor A, respesthy F. ci redarea completa a cuvintelor ewiarat van fads, dpe eas. Seva prota exclusiv alegerea une singure Variants de raspuns. Pentru nerespectared: a coringei punctajul nu va fi aco IV, Ardtati motivat daca partea civil va mai fi citata pentru termenul urmator, in situatia in care Vaasa nur se prezinta la primul termen de judecati si nici nu este reprezentata de avocat sau de alta persoana, in condifiile legii, daci citatia pentr’ termenul de judecati respectiv a fost Jamanata soqului acesteia, la adresa unde partea civil locuieste si pe care a indicat-o prin cerere serisa. precomandat: 5 inin 1,50 puncte CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIT 26 aprile 201 SCOALA NATIONALA DE GREFIERL CONCURS DE ADMITERE \. Anitati cum va proceda organul de cercetare penali in situatia in care suspectul cu privire la care s-a dispus efectuarea unei expertize medico- legale psihiatriee nu se Prezinta in vederea ¢xaminarii la comisia medico — legala p Timp recomandat: 5 min 1,00 punet VI. Aritati care este instanta competenta sa solutioneze contestatia in anulare, atunci cind se invocd imprejurarea ed instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate. Timp recomandat: § min 1,00 punet Nord. Indicarea textelor de lege nu este necesara NOTA: La notarea lucrarilor se apreciazé atat continutul avestord, cit si respectarea regulilor gramaticale simodul Soncermte al candidatlr Wart. 27 alin2 din Regulamental prin concurs ie aon a we Somsecins, nerespectarea acestr regulise va depuncta cu matio I punct penta tnieaga a PROCEDURA CIVILA 1. Stabiliti caracterul adevarat sau fals al urmatoarelor enunturi: |. Grefierul deschide, suspenda si ridica sedinta de judecata 2. Nulitatea este conditionata de existenta unei vatimari in eazul ineslearii dispozitiilor legale reteritoare la competenta instante 3. Cererile in justtie sunt principale, accesori, aditionale i incidentale. 4. Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedurd feut in vederea judecarii procesului de catre partea care justified un interes, 2 Excepiile relative sunt cele prin care se invocd incalcarea unei norme de ordine publica. 6 Intimpinarea este actul de procedura prin care paritul are. in legiturd cu cererea reelamantului, Pretenti derivand din acelasi raportjuridic sau strins legate de aceasta 7. Data hotdrarif este aceea la care judecdtorul ramiine in pronunfare, chiar daca s pronuntarii 8. Instanta poate incuviinia chemarea la interowatoriu a orieareia dinre Parti, cu privire la faptele celeilalte Parti, care sunt de natura sa dued la solutionarea procesului 2 Cale extraordinare de atae pot Ii exercitate atit timp cat este deschisa ealea de atae a apelului 10. Dovezile care nu au fost propuse prin cererea de chemare in judecatd say prin intimpinare vor putea fi cenute si incuviintate in cursul procesului daca existé acordul tacit al tuturos Partilor. Timp recomandat: {0 min 0 puncte OPA Pemrn resitvare, mu este suticientt innticure deviirar sau fals, dupes cus. Se yea verinte’ punctajud nu ve fi ace initalclor A, respeetiv. Fc redareee completit a euvintelop Meta exclusiv-alegerca miei singure variants se raspuns. Pentru nerespecnoncg CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIL 2 apritig 2015 SCOALA NATIONALA DE GREFIERT CONCURS DE ADMITERE IL, Identificati gi transcrieti 2 caracteristici ale cereri de chemare in garangie $i 2 caracteristict ale incheierii de sedinta din urmatoarea enumerare: — Corerea de interventie principal va fi facut in forma prevazuta pentru Corte de chemare in judecata. «eo titoemeste ednd hotarérea se pronunta in ziua in care aw avut Loe dezbaterile Corerea poate Ti ficuta de reclamant cel mai tirziu pind Ta ferminares cer esului inaintea tarii_ proc primei instante. Trebuie si menfioneze numele si prenumele procurorulu daca a participat la sedinta Perimarea lipseste de eect toate actele de procedura pronuntate de grelier, Daca patatul recunoaste datoria si dectard ea vrea s.o execute, el va fi scos din proces. Instanta poate dispune disjungerea ei. 7 acd erefierul nu 0 poate semna, & obligat si depuna imputericires persoanei care-I reprezinta, sub sanefiunea decd Consemneaza modalitatea de indeplinire a procedurit de citare. 2,00 puncte VOTE tor fi punctate exelusiv cule 2 curacteristiet coreet alese pentru Hears din cele 2 nopiuni, Orice mentiune in ps se depumcteace eu 1.20 pamete, Dac sine mentionate ate rurtuntele din ceringd, nu se ve acorda citar care partea are (ermen in cunostinta si consecinfa acestut ILL. Enuntati situatiile de drept comun aspect. ‘Timp recomandat: 10 min 2,00 puncte LV, Alegeti si transcrieti seeventele procesuale specifice fazei serise, asezandu-le in ordine cronologicé _Fixarea prin rezolutie a primului termen de judecat Suspendarea cauzei pentru lipsa nejustifieatd a partilor = Comunicarea intémpinarit | Sotutionarea exceptied de necompetenta teritoriald alternativa = incuviintarea suplimentirit probatoriului ~ Verilicarea dovezilor privind achitarea tax A Gmniterea eererié de reexaminare a incheierii de anulare gi retrimitercs cauzei completului initial aii ei de imbru ~ — Repunerea pe rol a cauzei in vederea diseutarit perin | intocmirea listei pentru procesele ce se dezbat in sedinfa publica din acea Zi ~ Depunerea la dosar a numelui complet si a adresei de domiciliu a paratului Timp recomandat: 15 min 1,00 punet VOLE Pentru orice secventd indicutd gresit se sead 0.10 puncte. find a se depasi puctajul acordat pentru acest subivet. Dac sunt redate toate secventele procestale itt se acordé niciun pometaj. V. Alegeti rispunsul coreet (o singurd variant’) 1 Potrivit regulii generale, citarea si celelalte acte de procedura, sub sanctiunea nulitatii, vor fi inminate parti: a) cu 10 zile inaintea primului termen de judecata bp) cu cel putin 5 ile inaintea termenului de judecatd ©) ca 5 vile inainte de termenul de deebatert, dar nu mat tirgiu de 7 vile de la afisarea instiintarii CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATE RI 2 ape 2015 SCOALA NATIONALA DE GREFIERT CONCURS DE ADMITERE 2. Imputernicirea de a reprezenta o Persoand fizica data mandatarului care are calitarea de avocat se dovedeste prin: a) inseris sub semnatura privata b) imputernicire avocatiala ©) inseris autentic 3. Grefierul poate fi recuzat dac 4) este tutore al intervenientului in interes propriu, devenit parte in cauza 5) a ficut parte din completul care s-a pronuntat asupra_admisibili interventie ©) a fost coleg de facultate cu procurorul de sedinta tii in principiu a cererii de + Potrivit regulii generale, instanta poate hotari asupra unei cereri numai dac a) ambele parti au fost citate, iar procesele verbale de inmanare a citaliilor nu contin semnatura destinatarului si a agentului 5) reclamantul a fost legal citat, iar procesul verbal privind dovada de citare a pardtului nua fost restituita la dosar ©) partul a fost legal citat. iar pentru reclamant rdspunde avocatul sau, cu imputemieire la dosar 2 Cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca conditille previzute pentru: a) intimpinare b) cererea de chemare in garantie ©) cererea de chemare in jude P recomandat: 1) min 1,50 punete NOTA Dace se selecte th mai mult cle un rspums lao intrebure, mu se aconkt nicton punctay NOTE: La motareatucrivior ve aprecacd at cominualacetoa, is rexpecarea requ ramatcale $i modal de exprimare al candidal (fart. 27 alin2 in Regulamental priind concur de samira i een dd omsecind nerespectarea acestr repulse va depunct cu maim | pune enti nena an ORGANIZARE JUDICIARA inta corecti de raspuns: 1. Alegeti va |) Scoala Nationalé de Grefieri este o institutie publica: 4) aflata in subordinea Parlamentului b) atlata in coordonarea Consiliulu: ¢) care se ocupa de formarea judecatorilor. uperior al Magistraturii: 2) Personatului auxitiar de specialitate: 2) H este interzis si exprime opinii cu privire fa legalitatea si temeinicia actelor intoemite de instantele de judecata sau de parchetele unde lucreaza: 5) poate pretinde sau pritni cadouri ori servicti in indeplinitea atributilor profesionale: “) poate comenta in pres solutite date in dosarele despre care a luat eunostinta in evercitarea uttibutiilor de serviciu, Timp recomandat: 10 min 2.00 punete NOTH Dae ve selecteaca mat muir ce an rispuns kao intrebuare. se acirdet atctun pact siti is 1 x ee, \ eee oA cosas . Sst) CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURH 26 yprilie 2015 SCOALA NATIONALA DE GREFIERT CONCURS DE ADMITERE UI. Aleatuiti enunfurile corecte posibite folosind o informatie din coloana [A gio informatie din coloana B Coloana A Coloana B 1. Parchetele de pe Kinyd curtile de ape! avocati, experti. notari, executori judecatoresti sau oricare alte persoane care | exercita activ itati in leyaturd cu actul de | | justitie. | a informa zilnie procurorii cu privire la actele | normative nou- aparute gi la jurisprudenta | publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I 2. Suspendarea din funetie a personalulut auxiliar de specialitate al instantelor judlecatoresti $i parchetelor de pe Hing’ acestea 3, Toate instantele au sunt conduse de procurori generali, 4.Grefierul documentarist din eadrul se dispune de presedintele parchetelor are gi atributia de | dupa az, de procurorul general al parchetuli | de pe ling sta ina earei circumseriptic | teritoriald igi destigoara activ itatea persoana in | |eu versonalul auniiar de specialtate nu ya wate o gre rewistraturd, aria o biblioteca | fecomanda nominal persoanclor interesate i un hirou de informare si relatit publice. p recomandat: 20 min 5,00 puncte IML, Aratati ce studi trebuie si fi absolvit persoama care poate fi numita in funetia de grefier statistician. ‘Timp recomandat: 10 min 1,00 punet LV. Completati spatiile ibere eu cuvintele din caseta alaturata: contribuie 1) Prin intreaa sa +4 personatul auxitiae de speciaitate al instanelor st parchetelor trebuie la respectarea legii, fa asigurareatransparentei si cetiteanului in autoritatea judecatoreasca, \ inerederii _conduita_suprematie | CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIL 2 apne 2015 SCOALA NATIONALA DE GREFIERT CONCURS DE ADMITERE alitate trebuie s@ dea dovada deo bund si St manifeste o -permanenti pentru pertectionarea acesteia, 2) Personalul auxiliar de spe cvatire profesionala 3) Personalul auxitiar de specialit H instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe Langa acestea est din funetie in eazul cand a fost pusa in miseare mpotriva sa prin ordonanga sau actiunea penal rechizitoriu _ suspendat 4) Activitatea de judes se desftisoara cu respectarea principiilor a dosarelor $i... cu exceptia situafiilor in care judeeatorul_ nu poate participa la judecati din motive obiective. | continuitatii distribuirii aleatorii | Fimp recomandat: 20 min 2,00 puncte