Sunteți pe pagina 1din 6

SISTEM LOCOMOTOR

Sistem osos
Sisitem
muscular

Apa ra tu l l o c o m o t o r ( sis t e m u l mu s c u la r o -o so s ) e st e , a n a t o m ic , a p a r a t u l
ca re d p o s ib ilit a t e o a m e n ilo r i a n ima le lo r s s e mi t e f o lo s in d u - se d e o
st ru ct u r o r g a n ic lo c o mo t o a r e f o rm a t d in s is t e mu l o s o s i c e l mu s c u la r.
L a v e r t e b r a t e le s u p e r io a r e , in clu s iv la o m s -a u d if e r e n ia t , n d e c u rs u l
e v o lu ie i, g r u p u r i d e o r g a n e p u s e n s lu jb a n d e p lin irii u n o r ma jo re f u n c iu n i
a le n t r e g u lu i o r g a n ism . U n a s t f e l d e "c o m p le x f u n c io n a l" e s t e i a p a ra t u l
lo c o mo t o r.
A p a r a t u l lo c o m o t o r e s t e a lc t u it d in o a s e , t e n d o a n e d e n u mit e i lig a me n t e ,
mb in r ile m o b ile d in t r e o a se - a r t ic u la iile , i d in mu c h i. Tot a lit a t e a
st ru ct u rilo r o s o a s e a le u n u i o rg a n is m f o r me a za s ch e le t u l. Ace s t a c o n s t it u e
u n f e l d e "s c h e l " d e s u s in e r e , c a re d i f o rm g e n e ra l i p r o p o r ii,
co rp u lu i o m e n e s c. E le m e n t e le s c h e le t u lu i c o n t r ib u ie e s e n ia l la me n in e re a
p o s t u r ii o r g a n ism u lu i, o p u n n d u -s e n c o v o ie r ilo r p o s ib ile d a t o ra t e
mp o v r r ii r e p r e ze n t a t e d e g re u t a t e a c o r p u lu i, a c e s t a c a r e a f l n d u - s e s u b
a c iu n e a g ra vita ie i t e r e s t r e . O a s e le s u n t le g a t e n t re e le p rin s t r u c t u r i d e
mb in a r e d e d if e r it e f e lu ri i f o r me , ca re le a s ig u r mo b ilit a t e re c ip r o c ,
a d ic p o sib ilit a t e a d e p la s r ii u n o ra n r a p o rt c u a lt e le . Ac e s t e s t r u c t u ri s u n t
a r t ic u la iile . O a s e le i a r t ic u la iile f o rme a z a p a rt e a p a s iv a a p a ra t u lu i
lo c o mo t o r. P e o a s e s e f ix e a za mu c h ii st ria i s c h e le t ic i. Ac e t ia a c io n e a z a
a s u p r a o a s e lo r i a r t ic u la iilo r lo r, c a a su p ra u n o r p r g h ii, c o n s t it u in d p a r t e a
a c t iv a a p a r a t u lu i lo c o mo t o r, a d ic e le me n t e le lu i mi c t o a r e , d in a mic e . n
a f a r d e im p r im a r e a u n o r mi c r i s e g me n t e lo r o s o a s e , mu c h ii ma i in t e r v in
i n imo b iliz a r e a a ce st o r se g me n t e n a n u mit e p o s t u ri, a t it u d in i f iz ic e .

SISITEM OSOS
Scheletul(grec.skeletoscorpuscatmumie)esteopartea
corpuluicareareroluldesuportsausprijinaunuiorganism.
Inprincipiu scheletulsepoateclasificantr-unendoschelet
(intern) iunexoschelet(extern)acestadinurmesteunnveli
careacopercorpulorganismuluicadeexempluscheletul
chitinoslainsecte.
Scheletulumanestealctuitdin206deoasecudiferen emici
delaindividlaindivid,diferen iatprintr-unscheletaxial i
scheletulextremit ilor.
Scheletulaxialconstdincraniu,gt itrunchi,iarscheletul
extremit ilorsecompunedinbra e.picioareca idincentura
scapular(humeral) ipelvian( bazinului).
Scheletulomenescarenevoiedemaimul ianipentruo
dezvoltarecomplet,aceastdezvoltarefiindatinslavrstade
20deani.

SISTEM MUSCULAR

Sistemul muscularalunuianimalreprezinttotalitatea
mu chiloracestuia,cuajutorulcroraserealizeaz
locomo ia ialtefunc iivitale(deexemplumu chiul
cardiac),formndmpreuncu oaseledecaresuntata ate,
aparatullocomotor.

IGIENA SISTEMULUILOCOMOTOR

Bolialeaparatuluilocomotor

C u t o a t e c a s u p r a s o l i c i t a re a p o a t e d u c e l a a r t r o z a t i m p u r i e , c e l e m a i
m u l t e b o l i a l e a p a r a t u l u i l o c o m o t o r i a u n a s t e re d i n c a u z a l i p s e i d e
m i s c a re . C e a l a l t a ex t re m a e s t e s p o r t u l d e p e r f o rm a n ta u n i l a t e r a l , c a re
suprasolicita ligamentele de sprijin, si astfel duce la tablouri de boala
s i m i l a re .
Af e c t i u n e a m u s c u l o - s c h e l e t a l a ( A M S )
A r t ro z a
Cancer osos
Cifoza
Chist osos
Fr a c t u r i l e
Guta
H e rn i e d e d i s c
I n t i n d e re m u s c u l a r a
O s t e o p o ro z a
Re u m a t i s m u l
Scolioza
S i n d ro m u l d e t u n e l c a r p i a n
S i n d ro m u l E k b o m ( s i n d ro m u l p i c i o a re l o r n e l i n i s t i te
U m a r d u re ro s
Platfus