Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.18l9g /1-2.11.

2015
REFERITOR DOS.

',2243

/ ss / r2ohs

SECTIA CIVILA JUDECATORIA


ARAD

PROCES VER BAL AFITSARE

subsemnata Pantea Mariang, referent


in cadrul primSriei oraguluri
curtici, am procedat ra afigarea somafief'.ririin
dosarur nr, 1 2243/55/201:5
at Judec5toriei Arad, av6nd ca
obiect;r' ;;;il;;, la imobirur situar pe
Decembrie 1918 nr 186, imobil
str. .[
inscrislin linr. 304266Curtici,
cu
3149/6/19, const6nd in cas' terenin
nr top.
9i
Erplrug; de 1532 mp,

Un exemprar ar somatiei

a r fost afisat at6t


pe site-ul
prim5riei:wwwprimariacurtici,ro,
c6t;i pE tuo.ru de afigaj din sediul primdriei
oragului Curtici, incep6nd cu daia
de 12,If .ZOiS,

Prezentul proces verbal de afisarei


a somatiei urme azd a fi comunicat
Instanfei de judecat5 p6n5 la dilta
d" tt LL2,2015, in vederea indeplinirii
acestei proceduri.

ttrrtocrutt,
PANTE6

ROMANIA
JUDECATORIA ARAD
operetor _ 3208
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4jud.Arad; Cod 31013 1; Tet:0257 /253.630 Fax:0257 /253g89
e-mail:j d-arad@j ust.ro

SECTIA

CIVIA

DOSAR NR. 12243t55,2A15


Data: 02.11.2015

SOMATIE
t

Se aduce la cunogtinla ca pe rolul Judecdtoriei Arad se afli dosarul nr.


1224315512015, cu termen de solulionare la data de 11 decembrie 2015, avand ca

obiect cererea formulatd de reclamantul Licdtuq Vasile, itr cotrt.udictoriu cu


pdrdtele Mdrcuq Maria gi Hirldu Ecaterina, pentru constatarea dobdndirii de c6tre
acesta a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune, asupra imobilului situat in
Curtici, str. I Decembrie 1918 nr. 186, inscris in CF nr.304266 Curtici, nr. top.
314916119, constdnd in casd gi teren in suprafafa de 1532 mp, proprietat ea tabulard
a pdrdtelor.

Persoanele interesate pot face opozilie la numirul de dosar indicat mai


sus in termen de o lund de la data publi cdniprezentei somatii.

RED.MT I 02.1 I .20 | 5 I 3 ex.