Sunteți pe pagina 1din 5

ACORD CONTRACTUAL

nr. ............................... /data...............................

Prezentul Acord se ncheie ntre:

COMPANIA NAIONAL DE AUTOSTRZI I DRUMURI NAIONALE DIN ROMNIA


S.A., cu sediul n Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J/40/552/2004, Cod Unic de Inregistrare nr. RO16054368, avand cont bancar RO67 RNCB 0082
0080 9408 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Unirii, numar cont TVA RO16054368,
tel. 021.264.32.00, fax 021.312.09.84, reprezentata legal prin dl. Narcis Stefan NEAGA, avand functia de
Director General, denumit n continuare Autoritate Contractant (Beneficiar), pe de o parte
si
.., cu sediul in ., telefon , fax
., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. . cod unic de inregistrare nr.
., cont bancar ..........................................., deschis la ........................................., reprezentata
prin in functia de ............................., in calitate de Antreprenor, de cealalta parte

Avand n vedere c Autoritatea Contractant a convenit, conform Raportului Procedurii de


Atribuire a contractului de achizitie publica nr. ..........................., ca Lucrarile pentru obiectivul Largire
la 4 benzi DN 7 Baldana Titu km 30+950 - km 52+350, cod CPV 71322500-6 sa fie executate de
Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului n vederea executrii si finalizrii Contractului de
Lucrri si remedierii oricaror eventuale defecte ale Lucrarilor,
Prile convin dup cum urmeaz:
1. n prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi nteles ca si n Conditiile de
Contract la care se face referire n continuare.
2. Contractul de Lucrari include, in ordinea enumerarii, prezentul Acord Contractual impreuna cu orice
Act Aditional si urmatoarele anexe:
- Anexa I:
- Memorandumul de Clarificari (daca este cazul);
- Anexa II:
-Acordul de Asociere (daca este cazul);
- Anexa III:
- Formularul de Depunere a Ofertei si - Anexa la Formularul de Depunere a Ofertei;
- Anexa IV:
- Conditiile Speciale ale Contractului (Ordinul nr. 146/2011 emis de Ministrul
Transporturilor si Infrastructurii, modificat si completat prin Ordinul nr. 558/2011 si
Ordinul nr. 211/2012);
- Anexa V:
- Conditiile Generale ale Contractului (Anexa 2 din Hotararea de Guvern
nr. 1405/2010);
- Anexa VI:
- Caiet de Sarcini/Specificatiile Tehnice;
Contract de lucrari aferente obiectivului Largire la 4 benzi DN 7 Baldana Titu km 30+950 - km 52+350
-1-

- Anexa VII:
- Anexa VIII:
- Anexa IX:
- Anexa X:
- Anexa XI:
- Anexa XII:
- Anexa XIII:
- Anexa XIV:

- Documentatia de Proiectare (planse, piese desenate - dupa caz);


- Listele de Cantitati, Defalcarea preturilor si Descrierea Preturilor;
- Propunerea Tehnica;
- Personalul Cheie al Antreprenorului;
- Contractele incheiate de Antreprenor cu Subcontractantii;
- Garantia de Buna Executie;
- Garantia pentru Returnarea Avansului (daca este cazul);
- Formulare si alte documente relevante.

In cazul oricarei contradictii intre documentele de mai sus, se acorda ordinea de preferinta in succesiunea
enuntata mai sus, cu exceptia cazului in care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n caietul
de sarcini, caz in care prevaleaz prevederile caietului de sarcini, conform art.95 alin.(2) din H.G. nr.
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Toate modificarile si completarile efectuate la Documentatia de atribuire pana la depunerea ofertelor sunt
cuprinse in Anexa XIV Formulare si alte documente relevante, fac parte din Contractul de Lucrari si au
ordinea de precedenta a documentelor pe care le modifica si completeaza.
3. (1) - Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dup cum este
mentionat n continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul s execute si s finalizeze Lucrrile si sa
finalizeze Lucrarile cunoscute sub numele de Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu km 30+950 km 52+350 si sa remedieze orice eventuale defecte ale acestor Lucrari in Perioada de Notificare a
Defectelor, in conformitate cu prevederilor Contractului de Lucrari.
(2) Platile in avans si returnarile avansului se realizeaza conform prevederilor Hotararii de Guvern
nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor procedurilor si limitelor
pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. - Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru execuia i finalizarea Lucrrilor si
remedierea oricror eventuale defecte ale Lucrarilor suma de .............................. Lei exclusiv TVA,(in
litere:....................................................................................................), reprezentand Valoarea de Contract
Acceptata, la termenele si conform modalitatilor stipulate in Contractul de lucrari. Modificarea valorii
contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale. La aceasta suma se va adauga Taxa pe
Valoare Adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in cuantum de .......................lei,(in
litere:.............................................).
5. Datele de identificare ale Subcontractantilor/Furnizorilor de materiale de constructie care presteaza
servicii sau executa lucrari in legatura cu obiectul contractului, valoarea prestatiilor fiecaruia dintre
acestia, inclusiv cantitatile de materiale utilizate in cadrul contractului sunt descrise pe larg in Anexele la
oferta financiara a Antreprenorului.
6. n situaia modificrii informaiilor prevzute in Anexele invocate la punctul 5, precum i in situaia n
care raporturile juridice se nasc ntre Antreprenor i subantreprenor, ulterior momentului semnrii
prezentului Acord Contractual, Antreprenorul are obligaia s comunice de ndat C.N.A.D.N.R. acest
lucru, precum i toate informaiile prevzute in Anexele invocate la punctul 5, n vederea ncheierii in
acest sens a unui act adiional la prezentul Acord Contractual, n termen de 30 de zile de la modificarea
informatiilor.

Contract de lucrari aferente obiectivului Largire la 4 benzi DN 7 Baldana Titu km 30+950 - km 52+350
-2-

7. Nendeplinirea de ctre Antreprenor a obligaiei de comunicare prevzute la punctul 6, precum i


refuzul ncheierii de ctre Antreprenor a actului adiional corespunztor, n condiiile prevazute la punctul
5 si punctul 6, se sancioneaz cu plata unor penaliti n cuantum egal cu contravaloarea sumelor de plat
cuvenite subcontractantului sau furnizorului de materiale. Penalitile respective au regimul juridic al
daunelor-interese.
8. Antreprenorul constituie n favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de materiale de construcie i
a oricror altor subcontractanti ai Antreprenorului prevzui Anexele invocate la punctul 5, un drept de
ipotec mobiliar asupra oricror sume bneti datorate de ctre C.N.A.D.N.R. Antreprenorului n baza
prezentului Acord Contractual, n scopul garantrii plii de ctre Antreprenor a oricror obligaii de plat
fa de subcontractanti reprezentnd contravaloarea prestaiilor acestora necesare pentru executarea sau n
legtur cu obiectul prezentului Acord Contractual.
9. n vederea nregistrrii ipotecii mobiliare la Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare, orice ter
beneficiar al prezentului Acord Contractual prevzut la punctul 8, n calitate de persoan interesat, are
dreptul s solicite C.N.A.D.N.R. eliberarea, n termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii certificate a
Acordului Contractual i a actelor adiionale relevante.
10. Clauzele Acordului Contractual prin care se constituie ipoteca mobiliar, n condiiile prevzute la
punctul 8, reprezint pentru terul beneficiar contract de ipotec, n sensul prevederilor Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, i sunt titlu executoriu n ce privete obligaia
de plat a sumelor datorate respectivului ter beneficiar pentru prestaiile asumate de ctre acesta, prin
orice act, necesare pentru executarea sau n legtur cu obiectul prezentului Acord Contractual.
11. Antreprenorul are obligaia de a efectua plile ctre furnizori/subcontractanti n mod
nediscriminatoriu, pe msura ncasrii sumelor de bani cuvenite n baza Acordului Contractual,
proporional cu gradul de furnizare/prestare/execuie corespunztor fiecrui furnizor/subcontractant care a
contribuit la execuia lucrrilor ce formeaz obiectul Acordului Contractual ncheiat cu C.N.A.D.N.R..
12. Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare si O.G. nr. 13/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca relatiile contractuale dintre
parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca
nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.
13. In cazul in care Antreprenorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea
contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre
acesta, cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract
de lucrari de executie.
14. Platile
14.1. Sub-clauzei 14.7 [Platile], Sub-clauzei 14.8 [Intarzieri in efectuarea platilor], Sub-clauzei 14.13
[Emiterea Certificatului Final de Plata], Sub-clauzei 14.16 [Rambursarea] din Conditiile Speciale de
Contract, se vor aplica prevederile contractuale in masura in care acestea sunt conforme cu prevederile
Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor
sume de bani rezultand din contractele incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritatile
contractante, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contract de lucrari aferente obiectivului Largire la 4 benzi DN 7 Baldana Titu km 30+950 - km 52+350
-3-

In situatia in care exista vreo contradictie intre prevederile Conditiilor Speciale de Contract si
Legea nr. 72/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, vor prevala dispozitiile legale incidente.
14.2. Beneficiarul va plati Antreprenorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui
Certificat Interimar de Plata si Certificatului Final de Plata, in termen de 60 de zile de la data primirii
facturii sau in termen de 60 de zile de la data aprobarii Certificatelor Interimare de Plata/Certificatului
Interimar de Plata de catre Beneficiar, in situatia in care factura este emisa anterior aprobarii
Certificatelor. Pentru prezentul contract, termenul de plata este de 60 de zile avand in vedere decizia
interna la nivelul Beneficiarului, referitoare la sursa de finantare a contractului si la accesul la fondurile
necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea si volumul mare al documentelor necesar a fi
verificate si aprobate inainte de realizarea platilor.
14.3. In cazul in care Beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile cu privire la platile efectuate in cadrul
contractului, Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca o dobanda legala penalizatoare stabilita la
nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale aferenta perioadei de intarziere, calculata
pentru suma neplatita.
15. Alineatul al treilea al Sub-clauzei 4.2. [Garantia de Buna Executie] din Conditiile Speciale de
Contract se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
(1) Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului este de 10% din pretul contractului, fara TVA si
va fi constituita in lei, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea
Beneficiarului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract.
(2) In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de catre o societate de asigurari,
aceasta va trebui prezentata Beneficiarului, insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurari prin care
aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei
polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in baza
scrisorii de garantie de buna executie emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in
situatia de a nu accepta scrisoare de garantie emisa de catre o societate de asigurare.
(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie de buna executie,
aceasta trebuie:
sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie
bancara de buna executie din Documentatie de atribuire;
sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin
alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de
garantare etc.
16. - (1) Antreprenorul are obligatia de a intocmi un plan de comunicare publica referitor la lucrari si la
impactul acestora, cu responsabilitati si termene clare, plan care sa fie supus aprobarii Beneficiarului, cu
15 zile inaintea inceperii lucrarilor in zona;
(2) In zonele in care accesul la proprietati este intrerupt temporar, Antreprenorul va asigura permenenta
24 ore in zona, pe toata durata intreruprii accesului;
(3) Antreprenorul va asigura in toata acesta perioada utilaje si echipamente specializate pentru interventie
si sprijin in cazuri de urgenta (incendii, cazuri medicale, calamitati naturale, etc.).
(4) In caz de neindeplinire a obligatiilor mentionate la alin. (1) - (3) de mai sus, Beneficiarul va percepe
Antreprenorului penalitati de 0,01% pe zi din Valoarea de Contract Acceptata, fara TVA, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate dupa cum urmeaza:
a) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (1), de la data expirarii termenului de 15 zile inaintea
inceperii lucrarilor in zona si pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Antreprenor;
b) pentru neindeplinirea obligatiilor de la alin. (2-3), de la data notificarii transmisa de Beneficiar /
Inginer catre Antreprenor pana la data indeplinirii obligatiilor de catre acesta din urma.
Contract de lucrari aferente obiectivului Largire la 4 benzi DN 7 Baldana Titu km 30+950 - km 52+350
-4-

17. In prezentul contract de achizitie publica de lucrari de executie este permisa doar cesiunea creantelor
nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.
18. Pentru acest contract, se aplica prevederile Sub-Clauzei 13.8 - Actualizari Generate de Modificari ale
Preturilor din Conditiile Speciale de Contract, respectiv prevederile Anexei la Oferta.
19. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnarii sale de catre ultima parte.
20. Limba care guverneaz Contractul de lucrari este limba romana.
21. Contractul de lucrari va fi interpretat conform legilor din Romania.

Redactat n limba romn n 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare originale
pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor, avand un numar de ________ file.
Prezentul Acord-contractual este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

COMPANIA NAIONAL DE AUTOSTRAZI


I DRUMURI NAIONALE DIN ROMNIA S.A

Contract de lucrari aferente obiectivului Largire la 4 benzi DN 7 Baldana Titu km 30+950 - km 52+350
-5-

S-ar putea să vă placă și