Sunteți pe pagina 1din 2

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT


Gridina Botanici ,,D. Brandza", SPATIUL EXTERIOR

o
o
o
o

Sd fie cetdtean roman;


Sd aibd vArsta minimd prevdzutd de lege;

Si

aibd studii gimnaziale sau generale;

Sd nu aibd cazier iudiciar.

Acte necesare inscrierii la concurs:

o
o

Curriculum Vitae
Cerere de inscriere la concurs, inregistrata la sediul UniversitAlii din Bucureqti gi
aprobatd;

Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii;

Copii dupd actele de stare civild


o certificat de nagtere
o certificat de cdsdtorie (dup5 caz)

Copiile documentelor care se ateste nivelul studiilor qi al altor acte care atesta
ef'ectuarea unor specializdri qi / sau indeplinirea cerinJelor specifice;
Copia carnetului de muncd, conformd cu originalul sau adeverintd care sd ateste
vechimea in munci gi/ sau in specialitatea postului qi obligatoriu adeverintd emisd
de REVISAL semnatd qi qtampilati de emitent
Cazier judiciar sau o declarafie pe propria rdspundere c5 nu are antecedente penale
care s5-l facd incompatibil cu lunclia pentru care candideazl (candidatul care a
depus o declaraJie pe propria rdspundere cA nu are antecedente penale, are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel

.
o

tdrziu pAnd la data desldqurdrii primei probe a concursului);

Adeverintd medicald eliberati de medicul de familie al candidatului sau de


unitdlile sanitare cu specializare in Medicina Muncii (adeverinla care atestd starea
de sdndtate contine, in clar, numdrul, data, numele emitentului qi calitatea
acestuia, in lbrmatul standard stabilit de Ministerul SdnAtAlii).

UNIVERSITATEA DIN BUCUR.E$TI


Grddina Botanicd "Dimitrie Brandza"
$os. Cotroceni nr.32
Scck)r 6. OP 35. Cod 060114
Tcl./Fax: 00 40 21 410 9l 39
e-mail: anastasiup@)yahoo.ctlm

ROMANIA
Catre,

Universitatea din Bucuresti


Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane

ln vederea ocupararii postului de muncitor necalificat va inaintam urmatoarele propuneri:

l.

Componenta comisiei de examinare:

2.

Conf.dr. Paulina Anastasiu - presedinte


Biolog dr. Petronela Comanescu - membru
Inginer dr. Eugenia Nita - membru
Administrator financiar Elena Dedu - membru
Administrator financiar Mihaela Nita - membru

Tematica:
Proba practica:
realizarea unor lucrari specifice de gradinarit: prasit, sapat, eliminarea
buruienilor, inlaturatea lastarisului;
lnterviu: se va realiza la sediul Gradinii Botanice, Sos. Cotroceni, nr. 32, sector6;
Regulamentul de organizare si functionare a Gradinii Botanice;
Norme de sanatate si securitate in munca.

3.

Bibliografie:

Data

Irgea

31912006 a sanatatii si securitatii in munca;


Regulamentul de organizare si functionare a Gradinii Botanice

examenului:

.11.2015, ora 10,00, in spatiul exterior al gradinii botanice.

DIRECTOR,
tt

.. I ...r /,/'. ,r:


."/ .),'_
,1r ; v-ht^;:
'

,a,.{n4aods.i*
.".

tat,