Sunteți pe pagina 1din 102

REPUBLICA MOLDOVA

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

INSTALAŢII DE GAZE

SISTEME DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR

NCM G.05.01 – 2006


(МСН 4.03-01 – 2003)

EDIŢIE OFICIALĂ

AGENŢIA CONSTRUCŢII ŞI DEZVOLTARE A TERITORIULUI


A REPUBLICII MOLDOVA
CHIŞINĂU 2006
ICS 91.140.40

ADAPTAT la condiţiile Republicii Moldova de ing. N. Eremencov,


ing. P. Eremeev

ACCEPTAT de comitetul tehnic CT-C G.01 „Reţele şi echipamente aferente


construcţiilor”

Preşedinte: SA „Gradient-Co”
ing. N. Eremencov

Secretar: SA „Gradient-Co”
ing. I. Safonov

Membri:
ing. N. Eremencov SA „Gradient-Co”
ing. P. Eremeev Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului
ing. P. Zariţchi IP „Gazproiect”

APROBAT de Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii


Moldova; prin ordinul nr. 42 din 6 septembrie 2006, cu aplicare din
01 noiembrie 2006.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului normativ în construcţii se abrogă


normativele:
- СНиП 2.04.08-87 cu modificările № 1 MD din 1994 г., № 2 MD din 1995 г., № 3
MD din 2002 г., № 4 MD din 2003 г., № 5 MD din 2003 г., № 6 MD din 2004 г.;
- СНиП 3.05.02-88 modificările № 1 MD din 1995 г., № 2 MD din 1997 г.

 ACDT 2006 Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului normativ
în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ACDT.

II
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Содержание
Cuprinsul
PREAMBUL NAŢIONAL................................................................................................................................................V
ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................................................................................VI
PREFAŢĂ.......................................................................................................................................................................VII
ПРЕДИСЛОВИЕ.........................................................................................................................................................VIII
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..................................................................................................................................1
1. DOMENIUL DE APLICARE..................................................................................................................................1
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...............................................................................................................................1
2. REFERINŢE.............................................................................................................................................................1
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..........................................................................................................................1
3. TERMENI ŞI DEFINIŢII........................................................................................................................................1
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ............................................2
4. CONDIŢII GENERALE FAŢĂ DE SISTE-MELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR...................................2
5. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ...........................................................................................................................9
5. CONDUCTE EXTERIOARE DE GAZE...............................................................................................................9
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.........................................................................................................................................9
5.1. DISPOZIŢII GENERALE........................................................................................................................................9
5.2. ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ...........................................................................................................................12
5.2. CONDUCTE SUBTERANE DE GAZE....................................................................................................................12
5.3. НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ...........................................................................................................................14
5.3. CONDUCTE SUPRATERANE DE GAZE................................................................................................................14
5.4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДАМИ ВОДНЫХ ПРЕГРАД И ОВРАГОВ...................................................................16
5.4. INTERSECŢIILE CU CONDUCTELE DE GAZE A OBSTACOLELOR ACVATICE ŞI RAVENELOR................................16
5.5. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГАЗОПРОВОДАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
18
5.5. INTERSECŢIILE CU CONDUCTELE DE GAZE A CĂILOR FERATE, LINIILOR DE TRAMVAI ŞI A DRUMURILOR AUTO
18
5.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОПРОВОДАМ В ОСОБЫХ ПРИРОД-НЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ.....................................................................................................................................................................20
5.6. CONDIŢII SUPLIMENTARE FAŢĂ DE CONDUCTELE DE GAZE ÎN CONDIŢII NATURALE ŞI CLIMATERICE
DEOSEBITE..………………………………………………………………………………………………………………
20
5.7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ..............................................22
5.7. RESTABILIREA CONDUCTELOR DE GAZE SUBTERANE DIN OŢEL UZATE...........................................................22
6. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ..................................................................................23
6. PUNCTE ŞI INSTALAŢII DE REGLARE A PRESIUNII GAZELOR...........................................................23
6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................................23
6.1. DISPOZIŢII GENERALE......................................................................................................................................23
6.2. ТРЕБОВАНИЯ К ГРП И ГРПБ..........................................................................................................................24
6.2. CONDIŢII FAŢĂ DE SRG ŞI SRGB...................................................................................................................24
6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ШРП......................................................................................................................................26
6.3. CONDIŢII FATĂ DE SDRG...............................................................................................................................26
6.4. ТРЕБОВАНИЯ К ГРУ........................................................................................................................................27
6.4. CONDIŢII FAŢĂ DE IRG....................................................................................................................................27
6.5. ОБОРУДОВАНИЕ ГРП, ГРПБ, ШРП И ГРУ...................................................................................................28
6.5. UTILAJUL SRG, SRGB, SDRG ŞI IRG............................................................................................................28
7. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ.....................................................................................................................30

III
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

7. CONDUCTE INTERIOARE DE GAZE..............................................................................................................30


8. РЕЗЕРВУАРНЫЕ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ
……………………………………………………………………………………………………………………...33
8. INSTALAŢII DE REZERVOARE ŞI DE BUTELII CU HIDROCARBURI DE GAZE LICHEFIATE.....33
8.1. РЕЗЕРВУАРНЫЕ УСТАНОВКИ...........................................................................................................................33
8.1. INSTALAŢII DE REZERVOARE...........................................................................................................................33
8.2. БАЛЛОННЫЕ ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.......................................................................36
8.2. INSTALAŢIILE DE BUTELIE ÎN GRUP ŞI INDIVIDUALE........................................................................................36
9. ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (ПУНКТЫ) СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ГАЗОВ...............................................................................................................................................................................40
9. STAŢII (PUNCTE) DE UMPLERE CU HIDROCARBURI DE GAZE LICHEFIATE...............................40
9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................................40
9.1. DISPOZIŢII GENERALE......................................................................................................................................40
9.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГНС................................................................................................41
9.2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR SUG.....................................................................................41
9.3. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СУГ....................................................................................................................................41
9.3. REZERVOARE PENTRU HGL.............................................................................................................................41
9.4. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СУГ....................................................................................................................51
9.4. UTILAREA OBIECTELOR HGL..........................................................................................................................51
10. КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.....................................57
10. CONTROLUL CONSTRUCŢIEI ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE...................................57
10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................................57
10.1. PREVEDERI GENERALE.....................................................................................................................................57
10.2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР И ИЗМЕРЕНИЯ..................................................................................................................59
10.2. EXAMINAREA SUPERFICIALĂ ŞI MĂSURĂRILE..................................................................................................59
10.3. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ........................................................................................................................59
10.3. ÎNCERCĂRI MECANICE......................................................................................................................................59
10.4. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ..........................................................................................................61
10.4. CONTROL PRIN METODE FIZICE........................................................................................................................61
10.5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ.........................................................................................................................67
10.5. ÎNCERCĂRILE CONDUCTELOR DE GAZE............................................................................................................67
10.6. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
…………………………………………………………………………………………………………..….. 73
10.6. RECEPŢIA DE CĂTRE BENEFICIAR A CONSTRUCŢIEI FINISATE A OBIECTELOR SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A
GAZELOR........................................................................................................................................................................73

ПРИЛОЖЕНИЕ А (ИНФОРМАЦИОННОЕ). ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА


КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ............................................................................................................................76
ANEXA A (INFORMATIVĂ). LISTA DOCUMENTELOR NORMATIVE LA CARE SE FAC REFERINŢE..76
ПРИЛОЖЕНИЕ B (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.....................................................................................79
ANEXA B (OBLIGATORIE). ACTUL DE RECEPŢIE A OBIECTULUI FINISAT DE CONSTRUCŢIE AL
SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR........................................................................................................81
Приложение C. Библиография........................................................................................................................................83
ANEXA C BIBLIOGRAFIE 83

IV
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

PREAMBUL NAŢIONAL

Prezentul normativ în construcţii este un document normativ naţional care reprezintă o


variantă adaptată la condiţiile Moldovei a normativului interstatal МСН 4.03-01-2003
«Газораспределительные системы» şi care este armonizat cu cerinţele directivelor europene.
Prezentul normativ în construcţii NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003) „Sisteme de
distribuţie a gazelor” conţine condiţii tehnice obligatorii pentru proiectarea şi construirea unor
sisteme noi de distribuţie a gazelor, sau reconstrucţia celor existente, destinate asigurării
consumului cu gaze naturale şi hidrocarburi gazoase lichefiate în calitate de combustibil, precum şi
a conductelor interioare de gaze, stabilesc condiţiile faţă de securitatea şi caracteristicile lor de
exploatare.
Particularităţile de bază ale prezentelor norme şi reguli sunt:
 prioritatea condiţiilor care asigură exploatarea sigură şi inofensivă a sistemelor de
distribuţie a gazelor;
 apărarea drepturilor şi intereselor protejate de stat ale consumatorilor de producţie prin
reglementarea caracteristicilor de exploatare a sistemelor de distribuţie a gazelor;
 extinderea posibilităţilor de aplicare a tehnologiilor moderne eficiente, a noilor materiale
şi utilaje pentru construirea noilor şi restabilirea sistemelor uzate de distribuţie a gazelor;
 armonizarea cu documentele normative de peste hotare.
Adoptarea documentului normativ interstatal МСН 4.03-01-2003 «Газораспреде-
лительные системы» în calitate de document normativ naţional este condiţionată de dezvoltarea
infrastructurii de alimentare centralizată şi decentralizată cu căldură, care utilizează în calitate de
combustibil gazul natural.
În textul documentului normativ interstatal МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные
системы» sunt introduse modificări şi completări legate cu condiţiile specifice fizico-climaterice,
legislative, metodologice şi normative.
Recomandările concrete, executarea cărora asigură respectarea prevederilor prezentului
normativ în construcţii, vor fi prezentate în următoarele Coduri practice:
 CP G.05.01-2006 (MCП 4.03-101 - ) - «Principii generale pentru proiectarea şi
construirea a sistemelor de distribuţie a gazelor din ţevi de oţel şi polietilenă»;
 CP G.05.02-2006 (МСП 4.03-102 - *) - «Proiectarea şi construirea conductelor de gaze
din ţevi de oţel»;
 CP G.05.03-2006 (МСП 4.03-103 - *) - «Proiectarea şi construirea conductelor de gaze
din ţevi de polietilenă şi reconstrucţia conductelor de gaze uzate».
Normativul în construcţii NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003) „Sisteme de distribuţie
a gazelor” înlocueşte СНиП 2.04.08-87 şi modificările la acestea; СНиП 3.05.08-88 şi
modificările la acestea şi prezintă traducerea autentică a normativului interstatal МСН 4.03-01-
2003 «Газораспредeлительные системы».

Modificările şi completările introduse în acest document sunt evidenţiate cu caracter cursiv.


Elaborarea documentului normativ MCП la etapa de finalizare.

V
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Введение

Настоящие строительные нормы и правила представляют собой вариант


приспособления к национальным условиям Молдовы межгосударственного нормативного
документа МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы»,, и который
соответствует требованиям европейских директив.
Настоящий строительный норматив NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003) „Газорас-
пределительные системы” содержит технические требования, обязательные при проектиро-
вании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предна-
значенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребите-
лей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавли-
вают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
Основными особенностями настоящих норм и правил являются:
 приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопас-
ной эксплуатации систем газораспределения;
 защита охраняемых законом прав и интересов потребителей строительной продук-
ции путем регламентирования эксплуатационных характеристик систем газорас-
пределения;
 расширение возможностей применения современных эффективных технологий,
новых материалов и оборудования для строительства новых и восстановления из-
ношенных систем газораспределения;
 гармонизация с зарубежными нормативными документами.
Принятие Межгосударственного нормативного документа МСН 4.03-01-2003 «Га-
зораспределительные системы» обусловлено развитием инфраструктуры централизован-
ного и децентрализованного теплоснабжения, использующего природный газ в качестве то-
плива.
В текст Межгосударственного нормативного документа МСН 4.03-01-2003 «Газо-
распределительные системы» внесены изменения и дополнения связанные с физико-клима-
тическими, законодательными, методологическими и нормативными условиями.
Конкретные рекомендации, выполнение которых обеспечивают соблюдение требова-
ний настоящих строительных норм и правил, будут приведены в следующих Сводах правил:
 CP G.05.01-2006 (MCП 4.03-101 - ) - «Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из стальных и полиэтиленовых
труб»;
 CP G.05.02-2006 (МСП 4.03-102 - *) - «Проектирование и строительство
газопроводов из металлических труб»;
 CP G.05.03-2006 (МСП 4.03-103 - *) - «Проектирование и строительство
газопроводов из полиэтиленовых и реконструкция изношенных газопроводов».
Строительные нормы и правила NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003) „Газораспре-
делительные системы” разработаны взамен СНиП 2.04.08-87 и изменения к нему; СНиП
3.05.08-88 и изменения к нему и представляет собой аутентичный перевод межгосударст-
венных строительных норм МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы».

В настоящем документе внесенные изменения и дополнения выделены курсивом.

Prefaţă

Разработка нормативного документа МСП на стадии завершения.

VI
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

1. Prezentul normativ a fost elaborat de colectivele de specialişti de frunte ai «Гипро-


НИИгаз», «МосгазНИИпроект», «Надежность», «Росгазификация», «Запсибгазпром»,
«ВНИИСТ», Госгортехнадзор al Rusiei, Госстрой al Rusiei şi de un şir de unităţi de producţie
pentru distribuţia gazelor din Rusia, sub egida specialiştilor de la «Полимергаз».
2. A fost propus de Direcţia de reglementare tehnică, standardizare şi certificare în
construcţii şi în gospodăria locativ-comunală a Gosstroiului Rusiei.
3. A fost aprobat de Comisia tehnico-ştiinţifică interstatală de standardizare, reglementare
tehnică şi certificare în construcţii (МНТКС) la 14 mai 2003.

Normativul a fost aprobat prin vot:

Denumirea statului Denumirea organului de stat de dirijare a domeniului


construcţiilor
Republica Kazahstan Kazstroicomitet Republica Kazahstan

Republica Kîrghîzstan Goscomarhstroi

Republica Moldova Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării


Teritoriului al Republicii Moldova

Federaţia Rusă Gosstroi al Rusiei

Republica Tadjikistan Comarhstroi al Republicii Tadjikistan

Republica Uzbekistan Gosarhitectstroi al Republicii Uzbekistan

4. Substituie СHиП 2.04.08-87* şi СHиП 3.05.02-88*.

Prezentul normativ nu poate fi reprodus integral sau parţial, tipărit şi răspândit în calitate de
ediţie oficială fără acordul Secretariatului Comisiei Tehnico-ştiinţifice Interstatale de Standardizare,
Reglementare Tehnică şi Certificare în Construcţii (МНТКС).

VII
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНЫ коллективом ведущих специалистов ОАО «ГипроНИИгаз», ОАО


«МосгазНИИпроект», ЗАО «Надежность», ОАО «Росгазификация», ОАО «Запсибгазпром»,
ОАО «ВНИИСТ», Госгортехнадзора России, Госстроя России и ряда газораспределительных
хозяйств России при координации ЗАО «Полимергаз».
2. ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертифи-
кации в строительстве и ЖКХ Госстроя России.
3. ПРИНЯТЫ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартиза-
ции, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14 мая 2003 г.

За принятие проголосовали:

Наименование Наименование органа государственного


государства управления строительством
Республика Казахстан Казстройкомитет Республики Казахстан

Кыргызская Республика Госкомархстрой

Республика Молдова Министерство экологии, строительства и развития


территорий Республики Молдова
Российская Федерация Госстрой России

Республика Таджикистан Комархстрой Республики Таджикистан

Республика Узбекистан Госархитектстрой Республики Узбекистан

4. ВЗАМЕН СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88*.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражи-


рован и распространен в качестве официального издания без разрешения Секретариата Меж-
государственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормиро-
ванию и сертификации в строительстве (МНТКС).

VIII
NCM G.05.01-2006 (МСН 4.03-01-2003

Instalaţii de gaze
Sisteme de distribuţie a gazelor
Gas distribution systems
Gas distribution systems
Газовые установки
Газораспределительные системы

1. Область применения 1. Domeniul de aplicare


Настоящие нормы и правила распро- Prezentele norme şi reguli se referă atăt
страняются на новые и реконструируемые la sistemele de distribuţie a gazelor construite
газораспределительные системы, предна- şi reconstruite, destinate pentru asigurarea
значенные для обеспечения природными и utilizatorilor cu hidrocarburi gazoase naturale
сжиженными углеводородными газами по- şi lichefiate, care îl folosesc în calitate de
требителей, использующих газ в качестве combustibil, cît şi la conductele de gaze
топлива, а также внутренние газопроводы, interioare, şi stabilesc condiţiile pentru
и устанавливают требования к их безопас- siguranţa lor şi pentru caracteristicile de
ности и эксплуатационным характеристи- exploatare.
кам.

2. Нормативные ссылки 2. Referinţe


В настоящих нормах и правилах ис- În prezentele norme şi reguli sunt
пользованы ссылки на нормативные доку- utilizate referinţe la documentele normative,
менты, перечень которых приведен в при- lista cărora este expusă în anexa A.
ложении А.

3. Термины и определения 3. Termeni şi definiţii


В настоящем нормативном документе În prezentul document normativ se aplică
применяют следующие термины и их оп- următorii termeni şi definiţiile lor.
ределения.
Газораспределительная система – Sistem de distribuţie a gazelor -
имущественный производственный ком- complexul de producere patrimonial, compus
плекс, состоящий из технологически, ор- din obiecte tehnologic, organizatoric şi
ганизационно и экономически взаимосвя- economic reciproc legate, destinate pentru
занных объектов, предназначенных для transportarea şi debitarea gazelor către
транспортировки и подачи газа непосред- utilizator.
ственно его потребителям.
Газораспределительная сеть – сис- Reţea de distribuţie a gazelor - sistemul
тема наружных газопроводов от источника de conducte de gaze exterioare de la sursă
до ввода газа потребителям, а также со- până la branşament de intrare al utilizatorilor,
оружения и технические устройства на inclusiv construcţiile şi utilajul tehnic aferent.
них.
Источник газораспределения – эле- Sursa de distribuţie a gazelor – element
мент системы газоснабжения, например, al sistemului de alimentare cu gaze, de
газораспределительная станция - ГРС, exemplu, staţia de distribuţie a gazelor - SDG,
служащий для подачи газа в газораспреде- destinat pentru debitarea gazului în reţeaua de

1
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

лительную сеть. distribuţie a gazelor.


Наружный газопровод – подземный, Conductă de gaz exterioară – conducta
наземный и (или) надземный газопровод, de gaz subterană, terestră şi(sau) supraterană,
проложенный вне зданий до наружной montată în afara clădirilor şi adusă până la
конструкции здания. elementul de construcţie exterior al clădirii.
Внутренний газопровод – газопро- Conductă de gaz interioară – conducta
вод, проложенный от наружной конструк- de gaz montată de la elementul de construcţie
ции здания до места подключения распо- exterioare al clădirii până la locul conectării la
ложенного внутри зданий газоиспользую- utilajul de folosinţă a gazului în interiorul
щего оборудования. clădirii.
Газоиспользующее оборудование – Utilaj de folosinţă a gazului – utilajul
оборудование, использующее газ в каче- care foloseşte gazul în calitate de combustibil.
стве топлива.
Газовое оборудование – технические Utilaj pentru gaze – articole tehnice
изделия полной заводской готовности executate la uzină (compensatoare, rezervoare
(компенсаторы, конденсатосборники, ар- de condens, robinete pentru închiderea
матура трубопроводная запорная и т.д.), conductelor din reţea etc.), folosite în calitate
используемые в качестве составных эле- de elemente, componente ale conductelor de
ментов газопроводов. gaze.
Охранная зона газопровода – терри- Zona de protecţie a conductei de gaze
тория с особыми условиями использова- – teritoriul cu condiţii deosebite de utilizare,
ния, устанавливаемая вдоль трасс газопро- stabilit de-a lungul traseului conductei de gaz
водов и вокруг других объектов газорас- şi în jurul altor obiecte ale reţelei de
пределительной сети в целях обеспечения distribuţie a gazelor pentru a asigura
нормальных условий ее эксплуатации и condiţiile normale de exploatare şi a exclude
исключения возможности ее повреждения. posibilitatea deteriorării conductei.

4. Общие требования к 4. Condiţii generale faţă de siste-


газораспределительным mele de distribuţie a gazelor
системам
4.1 Проектирование и строительство 4.1 Proiectarea şi construcţia noilor
новых, реконструкцию и развитие дейст- sisteme de distribuţie a gazelor, reconstrucţia
вующих газораспределительных систем şi dezvoltarea celor, care funcţionează se
осуществляют в соответствии со схемами efectuează în conformitate cu schemele de
газоснабжения, разработанными в составе alimentare cu gaze, elaborate în conformitate
федеральной, межрегиональных и регио- cu programele, interregionale şi regionale de
нальных программ газификации субъектов gazificare al subiecţilor Republicii Moldova
Республики Молдовы в целях обеспечения, cu scopul de a asigura nivelul prevăzut de
предусматриваемого этими программами, gazificare a gospodăriei locativ-comunale a
уровня газификации жилищно-комму- întreprinderilor industriale şi altor organizaţii.
нального хозяйства, промышленных и
иных организаций.
4.2 Газораспределительная система 4.2. Sistemul de distribuţie a gazelor tre-
должна обеспечивать подачу газа потреби- buie să asigure alimentarea a utilizatorilor cu
телям в необходимом объеме и требуемых gaze în volum necesar şi la parametri cores-
параметров punzători.
Для неотключаемых потребителей Pentru utilizatorii de gaze, care nu pot fi
газа, перечень которых утверждается в ус- deconectaţi lista cărora se aprobă în ordinea
тановленном порядке, имеющих преиму- stabilită şi care au dreptul preponderent de
щественное право пользования газом в ка- folosinţă a gazelor, în calitate de combustibil

2
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

честве топлива и поставки газа которым не şi care au dreptul să consume fără limită şi fă-
подлежат ограничению или прекращению, ră întreruperi, sau încetării, trebuie să fie asi-
должна быть обеспечена бесперебойная gurată alimentarea cu gaze neîntreruptă, prin
подача газа, путем закольцевания газопро- inelarea conductelor de gaze sau prin alte
водов или другими способами. metode.
Внутренние диаметры газопроводов Diametrul interior al conductelor de gaze
должны определяться расчетом из условия trebuie să se determine prin calcul, reieşind
обеспечения газоснабжения всех потреби- din condiţiile de a asigura aprovizionarea cu
телей в часы максимального потребления gaze a tuturor utilizatorilor în orele de vîrf, cu
газа. consum maxim de gaze.
Качество природного газа должно со- Calitatea gazului natural trebuie să cores-
ответствовать ГОСТ 5542, сжиженного уг- pundă condiţiilor ГОСТ 5542 pentru
леводородного газа (далее – СУГ) - ГОСТ hidrocarburi gazoase lichefiate (în continuare
20448 и ГОСТ 27578. - HGL) – ГОСТ 20448 şi ГОСТ 27578.
4.3 По рабочему давлению транспор- 4.3 După presiunea de lucru a gazului
тируемого газа газопроводы подразделя- transportat, conductele de gaze pot fi
ются на газопроводы высокого давления I conducte de gaze cu presiune înaltă de catego-
и II категорий, среднего давления и низ- riile I şi II, de presiune mijlocie şi joasă în
кого давления в соответствии с таблицей 1. conformitate cu tabelul 1.

Таблица 1
Классификация газопроводов по Вид транспортируемого Рабочее давление в газопроводе, МПа
давлению газа
Высокого I категории Природный Свыше 0,6 до 1,2 включительно
СУГ свыше 0,6 до 1,6 включительно
Высокого II категории Природный и СУГ свыше 0,3 до 0,6 включительно
Среднего Природный и СУГ свыше 0,005 до 0,3 включительно
Низкого Природный и СУГ До 0,005 включительно

Tabelul 1
Clasificarea conductelor de gaze Tipul gazelor transportate Presiunea de regim în conducta de gaze, MPa
potrivit presiunii
Înaltă de categoria I Naturale Peste 0,6 până la 1,2 inclusiv
HGL Peste 0,6 până la 1,6 inclusiv
Înaltă de categoria II Naturale şi HGL Peste 0,3 până la 0,6 inclusiv
Medii Naturale şi HGL Peste 0,005 până la 0,3 inclusiv
Joase Naturale şi HGL Până la 0,005 inclusiv

4.4 Давление газа во внутренних газо- 4.4 Presiunea gazului în conductele in-
проводах и перед газоиспользующими ус- terioare de gaze şi înaintea utilajului utiliza-
тановками должно соответствовать давле- tor de gaze trebuie să corespundă presiunii
нию, необходимому для устойчивой ра- necesare pentru funcţionarea stabilă a acestor
боты этих установок, указанному в техни- instalaţii, indicată în fişele tehnice de la
ческих паспортах заводов-изготовителей, uzinele producătoare, însă nu trebuie să
но не должно превышать значений, приве- depăşească valorile indicate în tabelul 2.
денных в таблице 2.
4.5 Газораспределительные сети, ре- 4.5 Reţelele de distribuţie a gazelor,
зервуарные и баллонные установки, газо- instalaţiile de rezervoare şi de butelii, staţiile
наполнительные станции и другие объекты de umplere cu gaze şi alte obiecte ale HGL
СУГ должны быть запроектированы и по- trebuie proiectate şi construite astfel încât la
строены так, чтобы при восприятии нагру- preluarea sarcinilor şi acţiunilor, ce acţionea-
зок и воздействий, действующих на них в ză asupra lor pe parcursul termenului probabil
3
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

течение предполагаемого срока службы, de funcţionare, care poate fi stabilit prin sarci-
который может устанавливаться заданием na de proiectare, vor fi asigurate durabilitate,
на проектирование, были обеспечены не- rezistenţa şi etanşeitatea, necesare conform
обходимые по условиям их безопасности condiţiilor de securitate. Nu se admit defor-
прочность, устойчивость и герметичность. mări termice şi de alt tip ale conductelor de
Не допускаются температурные и другие gaze (inclusiv din cauza deplasării terenului),
деформации газопроводов (в том числе от care pot conduce la degradarea integrităţii şi
перемещений грунта), которые могут при- etanşeităţii lor.
вести к нарушениям их целостности и гер-
метичности.
Выбор способа прокладки и материала Modul de pozare a ţevilor şi materialul
труб для газопровода на выходе из ГРС ţevilor pentru conducta de gaze la ie-şirea din
следует предусматривать с учетом пучи- sistemul de distribuţie a gazelor (SDG)
нистости грунта и других гидрогеологиче- trebuie ales, luând în conside-raţie gradul de
ских условий, а также с учетом темпера- umflare a pământului şi alte condi-ţii
туры газа подаваемого из ГРС. hidrogeologice, precum şi temperatura ga-
zelor debitate din SDG.

Таблица 2
Потребители газа Давление газа, МПа
1. Производственные здания, в которых величина давления газа 1,2
обусловлена требованиями производства
2. Производственные здания прочие 0,6
3. Бытовые здания промышленных предприятий отдельно стоящие, при-
строенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания 0,3
4. Административные здания 0,005
5. Источники теплоснабжения
a) котельные:
 отдельно стоящие на территории производственных предпри-
ятий 1,2
 то же, на территории поселений 0,6
 пристроенные, встроенные и крышные производственных зда-
ний 0,6
b) автономные источники теплоснабжения (АИТ)
 пристроенные, встроенные и крышные общественных,
административных и бытовых зданий 0,3
 пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий 0,005
6. Общественные здания (кроме зданий, в которых установка газового
оборудования требованиями СНиП 2.08.02-89* не допускается) и
складские 0,005
7. Жилые здания (в т.ч. с поквартирным теплоснабжением) 0,003

4.6 Расчет газопроводов на прочность 4.6 Calculul de rezistenţă a conductelor


должен включать определение толщины de gaze trebuie să includă determinarea grosi-
стенок труб и соединительных деталей и mii pereţilor ţevilor şi a pieselor de racorda-
напряжений в них. При этом для подзем- re, precum şi tensiunile în acestea. Pentru
ных и наземных стальных газопроводов conductele subterane şi terestre de gaze din
следует применять трубы (соединительные oţel trebuie a fi aplicate ţevi (piese de
детали) с толщиной стенки не менее 3 мм, racordare) cu grosimea peretelui de peste 3
для надземных и внутренних газопроводов mm, iar pentru conductele supraterane şi
– не менее 2 мм. interioare de gaze – de peste 2 mm.

4
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Характеристики предельных состоя- Caracteristicile stărilor de limită, coefici-


ний, коэффициенты надежности по ответ- enţii de fiabilitate, valorile normative şi de
ственности, нормативные и расчетные зна- calcul ale sarcinilor şi acţiunilor, combinările
чения нагрузок и воздействий и их сочета- acestora, precum şi valorile normative şi de
ния, а также нормативные и расчетные calcul ale caracteristicilor materialelor trebuie
значения характеристик материалов сле- luate în calcule ţinându-se cont de prevederile
дует принимать в расчетах с учетом требо- ГОСТ 27751 şi СНиП 2.01.07-87*.
ваний ГОСТ 27751 и СНиП 2.01.07-87*.

Таbelul 2
Consumatorii de gaze Presiunea gazelor,
MPa
1. Clădiri de producţie, în care valoarea presiunii gazelor este condiţionată de
condiţiile de producţie 1,2
2. Clădiri de producţie, altele 0,6
3. Clădiri sociale ale întreprinderilor industriale amplasate separat, anexate la
clădirile de producţie sau încorporate în aceste clădiri 0,3
4. Clădiri administrative 0,005
5. Surse de alimentare cu căldură
a)centrale termice (cazangerii):
 amplasate separat pe teritoriul întreprinderilor de producţie 1,2
 amplasate separat, pe teritoriul localităţilor 0,6
 anexate, încorporate sau plasate pe acoperişurile clădirilor industriale 0,6
b) surse autonome de aprovizionare cu căldură (АИТ)
 anexate, încorporate şi plasate pe acoperişurile clădirilor publice,
administrative şi sociale 0,3
 anexate, încorporate şi de acoperiş la clădirile de locuit 0,005
6. Clădiri publice (cu excepţia clădirilor în care nu se admite instalarea utila-
jului de gaze prin prevederile CHиП 2.08.02-89* şi clădiri de depozitare 0,005
7. Clădiri de locuit (inclusiv cu alimentare autonomă a apartamentelor cu
0,003
căldură)

4.7 При строительстве в районах со 4.7 În cazul construcţiei în raioanele cu


сложными геологическими условиями и condiţii geologice complicate şi cu solicitări
сейсмическими воздействиями должны seismice trebuie luate în consideraţie prevede-
учитываться специальные требования rile speciale ale NCM E.04.01-2006 (МСН
NCM E.04.01-2006 (МСН 2.03.03), NCM 2.03.03), NCM B.01.04-2006 (МСН 2.03-02-
B.01.04-2006 (МСН 2.03-02-2002), СНиП 2002), СHиП 2.01.09-91, precum şi trebuie
2.01.09-91 и предусматриваться мероприя- prevăzute măsuri, care să asigure rezistenţa,
тия, обеспечивающие прочность, устойчи- stabilitatea şi etanşeitatea conductelor de
вость и герметичность газопроводов. gaze.
4.8 Стальные газопроводы должны 4.8 Conductele de gaze din oţel trebuie
быть защищены от коррозии. protejate împotriva coroziunii.
Подземные и наземные с обваловани- Conductele de gaze din oţel subterane şi
ем стальные газопроводы, резервуары cele terestre cu îndiguite, rezervoarele SDG,
СУГ, стальные вставки полиэтиленовых inserţiile de oţel ale conductelor de gaze din
газопроводов и стальные футляры на газо- polietilenă şi cutiile de oţel pe conductele de
проводах (далее - газопроводы) следует gaze (în continuare – conducte de gaze) trebu-
защищать от почвенной коррозии и корро- ie protejate contra coroziunii din partea solu-
зии блуждающими токами в соответствии lui şi contra coroziunii cauzate de curenţii va-
с требованиями ГОСТ 9.602. gabonzi, în conformitate cu prevederile ГОСТ

5
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

9.602.
Стальные футляры газопроводов под Învelişurile de oţel ale conductelor de
автомобильными дорогами, железнодо- gaze aflate sub autodrumuri, căi ferate şi linii
рожными и трамвайными путями при бес- de tramvai în cazul pozării fără tranşee
траншейной прокладке (прокол, продавли- (perforaţie, străpungere şi alte tehnologii
вание и другие технологии, разрешенные к admise) trebuie, de regulă, protejate, prin
применению) должны быть, как правило, mijloace de protecţie electrochimică (PEC), în
защищены средствами электрохимической cazul pozării prin procedeu deschis trebuie
защиты (ЭХЗ), при прокладке открытым protejate cu înveliş izolator şi prin protecţie
способом - изоляционными покрытиями и electrochimică (PEC).
ЭХЗ.
Надземные и внутренние стальные га- Conductele supraterane şi interioare de
зопроводы следует защищать от атмо- gaze din oţel trebuie protejate împotriva coro-
сферной коррозии в соответствии с требо- ziunii atmosferice în corespundere cu preve-
ваниями СНиП 2.03.11-85. derile СHиП 2.03.11-85.
4.9 Газораспределительные системы 4.9 Sistemele de distribuţie a gazelor ale
поселений с населением более 100 тысяч localităţilor cu populaţie de peste 100 mii de
чел. должны быть оснащены автоматизи- persoane trebuie să fie dotate cu sisteme
рованными системами дистанционного automatizate de telecomandă a procesului
управления технологическим процессом tehnologic de distribuţie a gazelor şi de
распределения газа и коммерческого учета evidenţă a consumului de gaze (SAD PT DG).
потребления газа (АСУ ТП РГ). Для посе- Pentru localităţile cu populaţie sub 100 mii de
лений с населением менее 100 тысяч чел. persoane, decizia privind dotarea sistemelor
решение об оснащении газораспредели- de distribuţie a gazelor cu SAD PT DG se ia
тельных систем АСУ ТП РГ принимается de către organizaţiile de exploatare sau de
эксплуатирующими организациями или către beneficiar şi/sau de către investitor.
заказчиком и/или инвестором.
4.10 Для строительства газораспреде- 4.10 Pentru construcţia sistemelor de
лительных систем должны применяться distribuţie a gazelor trebuie aplicate materiale,
материалы, изделия, газоиспользующее и articole, utilaj utilizator de gaze sau şi utilaj
газовое оборудование по действующим de gaze, conform standardelor în vigoare şi
стандартам и другим нормативным доку- altor documente normative pentru livrarea lor;
ментам на их поставку, сроки службы, ха- termenul de funcţionare, caracteristicile, pro-
рактеристики, свойства и назначение (об- prietăţile şi destinaţia (domeniul de aplicare)
ласти применения) которых, установлен- ale acestora stabilite prin aceste documente,
ные этими документами, соответствуют trebuie să corespundă condiţiilor de explo-
условиям их эксплуатации. atare a acestora.
Пригодность для применения в строи- Aplicabilitatea în construcţia sistemelor
тельстве систем газораспределения новых de distribuţie a noilor materiale, articole a
материалов, изделий, газоиспользующего utilajului de gaze şi a celui utilizator de gaze,
и газового оборудования, в том числе за- inclusiv de producţie străină, în cazul lipsei
рубежного производства, при отсутствии documentelor normative la ele, trebuie
нормативных документов на них, должна aprobată prin certificare în Republica
быть сертифицирована в Республике Мол- Moldova în modul stabilit.
дова в установленном порядке.
4.11 Для подземных газопроводов сле- 4.11 Pentru conductele subterane de gaze
дует применять полиэтиленовые и сталь- trebuie aplicate ţevi de polietilenă şi de oţel.
ные трубы. Для наземных и надземных га- Pentru conductele terestre şi supraterane de
зопроводов следует применять стальные gaze trebuie aplicate ţevi de oţel. Pentru
трубы. Для внутренних газопроводов низ- conductele interioare de gaze de presiune joa-
кого давления разрешается применять să se admite aplicarea ţevilor de oţel şi de cu-

6
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

стальные и медные трубы. pru.


Стальные бесшовные, сварные (пря- Ţevile de oţel trase, cele sudate (sudate
мошовные и спиральношовные) трубы и longitudinal şi în spirală) şi piesele de racor-
соединительные детали для газораспреде- dare pentru sistemele de distribuţie a gazelor
лительных систем должны быть изготов- trebuie să fie confecţionate din oţel ce conţine
лены из стали, содержащей не более 0,25 nu mai mult de 0,25 % carbon, 0,056 % sulf şi
% углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фос- 0,046 % fosfor.
фора.
Выбор материала труб, трубопровод- Alegerea materialului ţevilor, armaturii
ной запорной арматуры, соединительных pentru conducte şi robinete pentru închiderea
деталей, сварочных материалов, крепеж- conductelor din reţea, a pieselor de racordare,
ных элементов и других следует произво- materialelor de sudură, elementelor de fixare
дить с учетом давления газа, диаметра и şi a altor trebuie efectuată luând în consi-
толщины стенки газопровода, расчетной deraţie presiunea gazelor, diametrul şi grosi-
температуры наружного воздуха в районе mea peretelui conductei de gaze, temperatura
строительства и температуры стенки тру- de calcul a aerului din exterior în regiunea de
бы при эксплуатации, грунтовых и construcţie şi temperatura peretelui ţevii la
природных условий, наличия exploatare, condiţiile naturale şi freatice, exis-
вибрационных нагрузок. tenţa sarcinilor de vibranţie.
4.12 Величина ударной вязкости ме- 4.12 Valoarea rezistenţei la şoc a
талла труб и соединительных деталей с metalului ţevilor şi pieselor de racordare, cu
толщиной стенки 5 мм и более должна grosimea peretelui de 5 mm şi mai mult,
быть не ниже 30 Дж/см2 для газопроводов, trebuie să fie de peste 30 J/cm2 pentru
прокладываемых в районах с расчетной conductele de gaze, pozate în raioane cu
температурой ниже минус 40 С, а также temperatura de calcul mai joasă de minus 40
(независимо от района строительства) для ºC, precum şi (indiferent de raionul
газопроводов: construcţiei) pentru conductele de gaze:
 свыше 0,6 МПа, диаметром свыше 620  de presiune peste 0,6 MPa, diametrul mai
мм; mare de 620 mm;
 подземных, прокладываемых в районах  subterane, pozate în regiunile cu seism de
сейсмичностью свыше 6 баллов; peste 6 grade;
 испытывающих вибрационные на-  care suportă sarcini vibrante;
грузки;
 подземных, прокладываемых в особых  subterane, pozate în condiţii freatice
грунтовых условиях (кроме слабо пу- deosibite (cu excepţia celor ce dispun de
чинистых, слабо набухающих, проса- grad redus de umflare a solului, umflare
дочных I типа; scăzută, tasabilitate de tipul I);
 на переходах через естественные пре-  pe treceri peste bariere naturale şi în
грады и в местах пересечений с желез- locurile de intersecţie cu căile ferate din
ными дорогами общей сети и автодоро- reţeaua comună şi drumurile auto de
гами I – III категорий. categoriile I – III;
При этом величина ударной вязкости În acest caz, valoarea rezistenţei la şoc a
основного металла труб и соединительных metalului de bază a ţevilor şi pieselor de
деталей должна определяться при мини- racordare trebuie determinată la temperatura
мальной температуре эксплуатации. minimă de exploatare.
4.13 Сварные соединения труб в газо- 4.13 Îmbinările sudate ale ţevilor în
проводах по своим физико-механическим conductele de gaze, după proprietăţile sale
свойствам и герметичности должны соот- fizico-mecanice şi etanşeitate, trebuie să
ветствовать основному материалу свари- corespundă materialului de bază a ţevilor
ваемых труб. Типы, конструктивные эле- sudate. Tipurile, elementele de construcţie şi
менты и размеры сварных соединений mărimile îmbinărilor sudate trebuie să cores-

7
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

должны соответствовать действующим pundă standardelor în vigoare. Pentru conduc-


стандартам. Для стальных подземных га- tele subterane de gaze din oţel, trebuie aplica-
зопроводов должны применяться стыко- te îmbinări cap la cap şi în unghi, pentru cele
вые и угловые соединения, для полиэтиле- de polietilenă - îmbinări cap la cap cu scula
новых – соединения встык нагретым инст- încălzită sau cu ajutorul pieselor cu aparat de
рументом или при помощи деталей с за- încălzire electrică încorporat (AÎÎ). Rosturile
кладными электронагревателями (ЗН). nu trebuie să aibă fisuri, urme de ardere,
Швы не должны иметь трещин, прожогов, cratere nesudate, precum şi deplasări ale
незаваренных кратеров, а также недопус- muchiilor, suduri incomplete, incluziuni,
тимых в соответствии с требованиями inter-stiţii, excentricităţi ale ţevilor şi ale
нормативных документов или проекта defecte, ce reduc proprietăţile mecanice ale
смещений кромок, непровара, включений, îmbinărilor sudate şi care sunt inadmisibile, în
пор, несоосности труб и других дефектов, corespundere cu prevederile documen-telor
снижающих механические свойства свар- normative, sau cu proiectul.
ных соединений.
У каждого сварного соединения на- La fiecare îmbinare sudata a conductelor
ружных газопроводов должно быть нане- exterioare de gaze trebuie aplicate marcajele
сено обозначение (номер, клеймо) свар- (numărul, ştampila) sudorului care a executat
щика, выполнившего это соединение. această îmbinare.
Размещение сварных соединений в Amplasarea îmbinărilor sudate în pereţi,
стенах, перекрытиях и в других конструк- planşeuri şi în alte elemente de construcţii ale
циях зданий и сооружений не допускается. clădirilor şi construcţiilor nu se admite.
4.14 Герметичность трубопроводной 4.14 Etanşeitatea armăturii de închidere
запорной и регулирующей арматуры (за- şi de reglare pentru conducte (obturatoare,
творов, кранов и задвижек) с условным robinete şi vane) cu trecerea convenţională
проходом до 80 мм, устанавливаемой на sub 80 mm, instalată pe conductele cu gaze
газопроводах с природным газом, должна naturale, trebuie să fie nu mai joasă de clasa
быть не ниже класса В, выше 80 мм - не B, mai sus de 80 mm – nu mai joasă de clasa
ниже класса С, а герметичность арматуры, C, iar etanşeitatea armaturii instalate pe
устанавливаемой на газопроводах жидкой conductele de gaze cu fază lichidă a NGL
фазы СУГ, должна быть не ниже классов trebuie să fie nu mai joasă de clasele A – B
А-В по ГОСТ 9544. conform ГОСТ 9544.
4.15 Строительство и реконструкцию 4.15 Construcţia şi reconstrucţia siste-
газораспределительных систем следует melor de distribuţie a gazelor trebuie
осуществлять в соответствии с проектом, efectuată în corespundere cu proiectul aprobat
утвержденным в установленном порядке, а în modul stabilit, precum şi luând în
также с учетом требований СHиП 12-01- consideraţie condiţiile СHиП 12-01-2004.
2004.
При проектировании и строительстве La proiectarea şi construirea sistemelor
газораспределительных систем следует de distribuţie a gazelor trebuie prevăzute
предусматривать мероприятия по охране măsuri de protecţie a mediului înconjurător în
окружающей среды в соответствии с дей- corespundere cu legislaţia în vigoare.
ствующим законодательством.
Границы охранных зон газораспреде- Hotarele zonelor protejate ale reţelelor de
лительных сетей и условия использования distribuţie a gazelor şi condiţiile utilizării
земельных участков, расположенных в их terenurilor de pământ amplasate în limitele
пределах, должны соответствовать Прави- lor, trebuie să corespundă Regulilor de
лам охраны газораспределительных сетей, protecţie a reţelelor de distribuţie a gazelor,
утвержденным Правительством Респуб- aprobate de Guvernul Republicii Moldova.
лики Молдова.
4.16 Работоспособность и безопас- 4.16 Capacitatea de funcţionare şi secu-

8
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ность эксплуатации газораспределитель- ritatea exploatării sistemelor de distribuţie a


ных систем должны поддерживаться и со- gazelor trebuie menţinute prin efectuarea
храняться путем проведения технического deservirii tehnice şi reparaţiei în corespundere
обслуживания и ремонта в соответствии с cu documentaţia de exploatare, regulamentele
эксплуатационной документацией, техни- tehnice şi „Regulile de securi-tate în ramura
ческими регламентами, Правилами безо- gazificării NRS 35-04-09.
пасности в газовой отрасли NRS 35-04-09.

5. Наружные газопроводы 5. Conducte exterioare de gaze

5.1. Общие положения 5.1. Dispoziţii generale


5.1.1 Размещение наружных газопро- 5.1.1 Amplasarea conductelor exterioare
водов по отношению к зданиям, сооруже- de gaze, în raport cu clădirile, construcţiile şi
ниям и параллельным соседним инженер- reţelele inginereşti învecinate trebuie
ным сетям следует производить в соответ- efectuată în corespundere cu prevederile
ствии с требованиями СHиП 2.07.01-89*, а СHиП 2.07.01-89*, iar pe teritoriul între-
на территории промышленных предпри- prinderilor industriale – conform NCM
ятий – NCM B.01.03-2005. B.01.03-2005.
При прокладке подземных газопрово- În cazul pozării conductelor subterane de
дов давлением до 0,6 МПа в стесненных gaze cu presiune până la 0,6 MPa în condiţii
условиях (когда расстояния, регламенти- dificile (când distanţele reglementate prin
рованные нормативными документами, documente normative nu pot fi respectate), pe
выполнить не представляется возможным), sectoare separate ale traseului, între clădiri şi
на отдельных участках трассы, между зда- sub arcele clădirilor, precum şi a conductelor
ниями и под арками зданий, а также газо- de gaze cu presiune mai mare de 0,6 MPa în
проводов давлением свыше 0,6 МПа при cazul apropierii lor de construcţiile auxiliare,
сближении их с отдельно стоящими под- amplasate separat (clădiri fără aflarea
собными строениями (зданиями без посто- permanentă a persoanelor) se admite
янного присутствия людей) разрешается reducerea până la 50 % a distanţelor indicate
сокращать до 50 % расстояния, указанных în СHиП 2.07.01-89* şi NCM B.01.0-20053.
в СНиП 2.07.01-89* и NCM B.01.03-2005. Pe sectoarele de apropiere a lor şi la distanţă
При этом на участках сближения и на рас- nu mai puţin de 5 m în fiecare parte de la
стоянии не менее 5 м в каждую сторону от aceste sectoare trebuie aplicate:
этих участков следует применять:
 бесшовные или электросварные сталь-  ţevi trase de oţel sau ţevi de oţel sudate
ные трубы, проложенные в защитном electric, pozate în învelitoare de protecţie
футляре при 100 %-ном контроле фи- în cazul unui control de 100 % prin
зическими методами заводских свар- metode fizice a îmbinărilor sudate uzinale;
ных соединений;
 полиэтиленовые трубы, проложенные в  ţevi de polietilenă, pozate în învelitoare de
защитном футляре, без сварных соеди- protecţie, fără îmbinări sudate sau piese de
нений или соединенные деталями с за- racordare cu aparate de încălzire de
кладными нагревателями (ЗН), или со- închidere sau racordate prin sudură cap la
единенные сваркой встык при 100 %- cap în cazul unui control de 100 % prin
ном контроле стыков физическими ме- metode fizice a joncţiunilor.
тодами.
При прокладке газопроводов на рас- În cazul pozării conductelor de gaze la
стояниях, соответствующих СНиП 2.07.01- distanţe ce corespund СНиП 2.07.01-89*,
89*, но менее 50 м, от железных дорог об- însă mai puţin de 50 m de la căile ferate de
щего пользования на участке сближения и folosinţă publică pe sectorul de apropiere şi
по 5 м в каждую сторону глубина заложе- câte 5 m în fiecare parte, adâncimea pozării
9
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ния должна быть не менее 2,0 м. Стыковые trebuie să fie nu mai mică de 2,0 m. Îmbi-
сварные соединения должны пройти 100 nările sudate cap la cap trebuie să fie supuse
%-ный контроль физическими методами. unui control de 100 % prin metode fizice.
При этом толщина стенки стальных În acest caz, grosimea peretelui ţevilor de
труб должна быть на 2-3 мм больше рас- oţel trebuie să fie cu 2-3 mm mai mare decât
четной, а полиэтиленовые трубы должны cea calculată, iar ţevile de polietilenă trebuie
иметь коэффициент запаса прочности не să aibă un coeficient de siguranţă la rezistenţă
менее 2,8. nu mai mic de 2,8.
5.1.2 Прокладку газопроводов следует 5.1.2 Conductelor de gaze trebuie pozate
предусматривать подземной или наземной. în subteran sau terestru. În cazuri justificate se
В обоснованных случаях допускается над- admite pozarea supraterană a conductelor de
земная прокладка газопроводов по стенам gaze pe pereţii clădirilor în interiorul curţilor
зданий внутри жилых дворов и кварталов, şi cartierelor de locuinţe, precum şi pe
а также на отдельных участках трассы, в sectoare separate ale traseului, inclusiv pe
том числе на участках переходов через ис- sectoarele trecerilor peste obstacole naturale
кусственные и естественные преграды при şi artificiale în cazul intersecţiei căilor de
пересечении подземных коммуникаций. comunicaţii subterane.
Надземные и наземные газопроводы с Conductele subterane şi terestre de gaze
обвалованием могут прокладываться в cu îndiguire pot fi pozate în pămînt stâncoase,
скальных, многолетне мерзлых грунтах, на îngheţate de lungă durată, pe sectoare
заболоченных участках и при других mlăştinoase şi în cazul altor condiţii dificile
сложных грунтовых условиях. Материал и ale solului. Materialul şi gabaritele îndiguirii
габариты обвалования следует принимать trebuie luate, reieşind din calculul
исходя из теплотехнического расчета, а termotehnic, precum şi din necesitatea de a
также обеспечения устойчивости газопро- asigura stabilitatea conductei de gaze şi a
вода и обвалования. îndiguirii.
5.1.3 Прокладка газопроводов в тон- 5.1.3 Pozarea conductelor de gaze în
нелях, коллекторах и каналах не допуска- tuneluri, colectoare şi canale nu se admite.
ется. Исключение составляет прокладка Excepţie poate fi pozarea conductelor de gaze
стальных газопроводов давлением до 0,6 din oţel cu presiune până la 0,6 MPa, în
МПа в соответствии с требованиями NCM corespundere cu prevederile NCM B.01.03-
B.01.03-2005, на территории промыш- 2005, pe teritoriul întreprinderilor indust-
ленных предприятий, а также в каналах в riale, precum şi în canale în solul îngheţat
вечномерзлых грунтах под автомобиль- permanent sub drumuri auto şi căi ferate.
ными и железными дорогами.
5.1.4 Соединения труб следует преду- 5.1.4 Racordurile ţevilor trebuie pre-
сматривать неразъемными. Разъемными văzute nedemontabile. Demontabile pot fi ra-
могут быть соединения стальных труб с cordurile ţevilor de oţel cu cele de polietilenă
полиэтиленовыми и в местах установки şi în locurile de instalare a armaturii, utilajului
арматуры, оборудования и контрольно - şi aparatelor de măsurare şi de control (КИП).
измерительных приборов (КИП). Разъем- Racordurile ţevilor de polietilenă cu cele de
ные соединения полиэтиленовых труб со oţel pot fi demontate în sol doar cu condiţia
стальными в грунте могут предусматри- montării învelişului cu ţeavă de control.
ваться только при условии устройства
футляра с контрольной трубкой.
5.1.5 Газопроводы в местах входа и 5.1.5 Conductele de gaze în locurile
выхода из земли, а также вводы газопро- intrării şi ieşirii din pămînt, precum şi
водов в здания, следует заключать в фут- branşamentele conductelor de gaze în clădiri
ляр. Пространство между стеной и футля- trebuie amplasate în înveliş. Spaţiul între
ром следует заделывать на всю толщину perete şi înveliş trebuie încastrat pe întreaga
пересекаемой конструкции. Концы фут- grosime a construcţiei intersectate. Capetele

10
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ляра следует уплотнять эластичным мате- învelişului trebuie garnisite cu material


риалом. elastic.
5.1.6 Вводы газопроводов в здания 5.1.6 Branşamentele conductelor de gaze
следует предусматривать непосредственно în clădiri trebuie prevăzute nemijlocit în
в помещения, где установлено газоисполь- încăperi, unde este instalat utilajul utilizator
зующее оборудование, или в смежное с de gaze, sau într-o încăpere conexă, unită
ним помещение, соединенное открытым printr-un gol deschis.
проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в Nu se admit branşamentele conductelor
помещения подвальных и цокольных эта- de gaze în încăperile subsolurilor şi demisolu-
жей зданий, кроме вводов газопроводов rilor ale clădirilor, cu excepţia branşamentelor
природного газа в одноквартирные и бло- conductelor de gaze naturale în casele cu un
кированные дома. apartament şi monobloc.
5.1.7 Отключающие устройства на га- 5.1.7 Dispozitivele de deconectare a con-
зопроводах следует предусматривать: ductelor de gaze urmează a fi prevăzute:
 перед отдельно стоящими или блокиро-  înaintea clădirilor amplasate separat sau a
ванными зданиями; clădirilor monobloc;
 для отключения стояков жилых зданий  pentru deconectarea coloanelor din
выше пяти этажей; clădirile de locuit cu peste cinci etaje;
 перед наружным газоиспользующим  înaintea utilajului exterior utilizator de
оборудованием; gaze;
 перед газорегуляторными пунктами, за  înaintea punctelor de reglare a presiunii
исключением ГРП предприятий, на от- gazelor, cu excepţia РRG ale
ветвлении газопровода к которым име- întreprinderilor, pe derivaţia conductei de
ется отключающее устройство на рас- gaze care dispun de dispozitive de
стоянии менее 100 м от ГРП; deconectare, la o distanţă mai mică de 100
m de la punctele de reglare a gazelor;
 на выходе из газорегуляторных пунк-  la ieşirea din punctele de reglare a
тов, закольцованных газопроводами; gazelor, inelate cu conducte de gaze;
 на ответвлениях от газопроводов к  pe derivaţiile de la conductele de gaze
поселениям, отдельным микрорайонам, spre localităţi, microraioane separate,
кварталам, группам жилых домов, а cartiere, grupe de clădiri de locuit, clădirii
при числе квартир более 400 и к от- cu peste 400 de apartamente şi spre clădiri
дельному дому, а также на ответвле- separate, precum şi pe derivaţiile spre
ниях к производственным потребите- consumatorii de producere şi centrale
лям и котельным и автономным ис- termice şi spre sursele autonome de
точником теплоснабжения; alimentare cu căldură;
 при пересечении водных преград двумя  la intersecţia obstacolelor acvatice cu do-
нитками и более, а также одной ниткой uă fire şi mai multe, precum şi cu un fir în
при ширине водной преграды при ме- cazul lăţimii obstacolului acvatic cu nivel
женном горизонте 75 м и более; scăzut de 75 m şi mai mult;
 при пересечении железных дорог об-  la intersecţia căilor ferate din reţeaua co-
щей сети и автомобильных дорог I-II mună şi a drumurilor auto de categoriile I
категорий, если отключающее устрой- – II, în cazul în care dispozitivul de deco-
ство, обеспечивающее прекращение nectare, care asigură sistarea livrării
подачи газа на участке перехода распо- gazelor pe sectorul trecerii, este amplasat
ложено на расстоянии от дорог более la dis-tanţă de la drumuri mai mult de
1000 м. 1000 m.
5.1.8 Отключающие устройства на 5.1.8 Dispozitivele de deconectare pe
надземных газопроводах, проложенных по conductele supraterane de gaze, pozate pe pe-
стенам зданий и на опорах, следует раз- reţii clădirilor şi pe suporturi, trebuie ampla-

11
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

мещать на расстоянии (в радиусе) от двер- sate la o distanţă (în rază) de la golurile de uşă
ных и открывающихся оконных проемов şi de ferestre ce se deschid, minim de:
не менее:
 для газопроводов низкого давления -  pentru conductele de gaze cu presiune
0,5 м; joasă – 0,5 m;
 для газопроводов среднего давления - 1  pentru conductele de gaze cu presiune
м; medie – 1 m;
 для газопроводов высокого давления II  pentru conductele de gaze cu presiune
категории - 3 м; înaltă de categoria II – 3 m;
 для газопроводов высокого давления I  pentru conductele de gaze cu presiune
категории - 5 м. înaltă de categoria I – 5 m.
На участках транзитной прокладки Pe sectoarele de tranzit a conductelor
газопроводов по стенам зданий установка de gaze pe pereţii clădirilor nu se admite
отключающих устройств не допускается. instalarea dispozitivelor de deconectare.

5.2. Подземные газопроводы 5.2. Conducte subterane de gaze


5.2.1 Прокладку газопроводов следует 5.2.1 Conductele de gaze trebuie pozate
осуществлять на глубине не менее 0,8 м до adâncimea de cel puţin 0,8 m până la partea
верха газопровода или футляра. В местах, de sus a conductei de gaze sau a cutiei
где не предусматривается движение транс- conductei de gaze. În locurile, unde nu se pre-
порта и сельскохозяйственных машин, глу- vede mişcarea transportului şi maşinilor agri-
бина прокладки стальных газопроводов cole, adâncimea pozării conductelor de gaze
может быть не менее 0,6 м. din oţel poate fi minim de 0,6 m.
5.2.2 Расстояние по вертикали (в 5.2.2 Distanţa pe verticală (în lumină)
свету) между газопроводом (футляром) и între conducta de gaze (înveliş) şi reţelele
подземными инженерными коммуника- inginereşti subterane şi construcţii în locurile
циями и сооружениями в местах их пере- intersectării lor trebuie luate avînd în vedere
сечений следует принимать с учетом тре- prevederile documentelor normative
бований соответствующих нормативных corespunzătoare, însă nu mai puţin de 0,2 m.
документов, но не менее 0,2 м.
5.2.3 В местах пересечения газопрово- 5.2.3 În locurile de intersecţie a con-
дов с подземными коммуникационными ductelor de gaze cu colectoare subterane de
коллекторами и каналами различного на- comunicaţii şi cu canale cu diversă destinaţie,
значения, а также в местах прохода газо- precum şi în locurile trecerii conductelor de
проводов через стенки газовых колодцев gaze prin pereţii căminelor de gaze conducta
газопровод следует прокладывать в фут- trebuie pozată în înveliş.
ляре.
Концы футляра должны выводиться Capetele învelişului trebuie scoase la dis-
на расстояние не менее 2 м в обе стороны tanţă nu mai mică de 2 m în ambele părţi de la
от наружных стенок пересекаемых соору- pereţii exteriori ai instalaţiilor şi comunica-
жений и коммуникаций, при пересечении ţiilor cei care se intersectează, în cazul inter-
стенок газовых колодцев - на расстояние sectării pereţilor căminelor de gaze – la o dis-
не менее 2 см. Концы футляра должны tanţă nu mai mică de 2 cm. Capetele învelişu-
быть заделаны гидроизоляционным мате- lui trebuie garnisite cu material hidroizolant.
риалом.
На одном конце футляра в верхней Pe un capăt al învelişului în punctul
точке уклона (за исключением мест пере- superior al declivităţii (cu excepţia locurilor
сечения стенок колодцев) следует преду- de intersectare a pereţilor căminelor) trebuie
сматривать контрольную трубку, выходя- prevăzută o ţeavă de control, ce iese de sub
щую под защитное устройство. dispozitivul de protecţie.
В межтрубном пространстве футляра În spaţiul intertubular, între cutie şi

12
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

и газопровода разрешается прокладка экс- conductă de gaze, se admite pozarea cablului


плуатационного кабеля (связи, телемеха- de exploatare (de comunicaţii, telemecanică şi
ники и электрозащиты) напряжением до 60 protecţie catodică) cu tensiune până la 60 V,
В, предназначенного для обслуживания destinat deservirii sistemelor de distribuţie a
газораспределительных систем. gazelor.
5.2.4 Полиэтиленовые трубы, приме- 5.2.4 Ţevile de polietilenă, aplicate
няемые для строительства газопроводов в pentru construcţia conductelor de gaze în
застроенной части населенных пунктов, sectoarele construite ale localităţilor, trebuie
должны иметь коэффициент запаса проч- să dispună de coeficient de siguranţă conform
ности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5 при ГОСТ Р 50838 nu mai mic de 2,5 pentru
давлении газа до 0,3 МПа включительно. presiunea gazului până la 0,3 MPa inclusiv.
При применении труб с коэффициен- La aplicarea ţevilor cu coeficientul de
том запаса прочности не менее 2,8 разре- siguranţă la rezistenţă nu mai mic de 2,8 se
шается прокладка полиэтиленовых газо- permite pozarea conductelor de gaze din ţevi
проводов в населенных пунктах давлением de polietilenă cu presiunea mai înaltă de 0,3
свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно. până la 0,6 MPa inclusiv.
Допускается прокладка полиэтилено- Se permite pozarea conductelor de gaze
вых газопроводов давлением до 1,0 МПа с din ţevi de polietilenă cu presiunea până la
коэффициентом запаса прочности рав- 1,0 MPa cu coeficientul de siguranţă la
ным 2,0 вне территории населенных пунк- rezistenţă egal cu 2,0 în afara teritoriilor
тов при выполнении дополнительных тре- localităţilor la îndeplinirea cerinţelor supli-
бований, обеспечивающих безопасность mentare, ce asigură siguranţa în exploatare.
эксплуатации
 установка секционирующих отклю-  instalarea dispozitivelor de deconectare
чающих устройств через 4-6 км, со- pe sectoare cu intervalul de 4-6 km,
вмещенных с автоматическими запор- integrate cu dispozitivele de închidere
ными устройствами, прекращающими automatizată, care întrerup alimentarea
подачу газа на поврежденном участке; cu gaze pe sectorul deteriorat ;
 соединение труб должно произво-  cuplarea ţevilor trebuie să se efectueze,
диться, как правило, с помощью муфт de regulă, prin mufe cu elemente de
с закладными нагревателями. Допуска- încălzire incluse. Se permite cuplarea
ется соединение труб «в стык», сва- ţevilor cap la cap cu utilizarea tehnicii de
ренных с использованием сварочной sudare cu gradul înalt de automatizare cu
техники высокой степени автомати- controlul integral ulterior (100 %) a
зации с последующим 100 % контролем calităţii îmbinărilor prin metoda
качества сварных стыков ультразву- ultrasonoră.
ковым методом.
Глубина прокладки газопроводов Adâncimea pozării conductelor de gaze
должна быть не менее 0,8 м до верха trebuie să fie nu mai mică de 0,8 m până la
трубы или футляра. partea de sus a ţevii sau a manşalei.
Не допускается прокладка полиэти- Nu se permite pozarea conductelor de
леновых газопроводов: gaze din ţevi de polietilenă:
 для транспортирования газов, содержа-  pentru transportarea gazelor ce conţin
щих ароматические и хлорированные hidrocarburi aromatizate şi clorurate,
углеводороды, а также жидкой фазы precum şi HGL cu faza lichidă;
СУГ;
 при температуре стенки газопровода в  la temperatura peretelui conductei de gaze
условиях эксплуатации ниже минус în condiţii de exploatare mai jos de minus
15С. 15 °C.
 в тоннелях и коллекторах.  în tuneluri şi colectoare.

13
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

5.3. Надземные газопроводы 5.3. Conducte supraterane de gaze


5.3.1 Надземные газопроводы в зави- 5.3.1 Conductele supraterane de gaze, în
симости от давления следует проклады- funcţie de presiune, trebuie a le poza pe stîlpi
вать на опорах из негорючих материалов din materiale ignifuge sau pe elemente de
или по конструкциям зданий и сооружений construcţiile clădirilor şi edificiilor în
в соответствии с таблицей 3. corespundere cu tabelul 3.

Таблица 3
Давление газа в газопроводе, МПа, не
Размещение надземных газопроводов
более
1. На отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и 1,2 (для природного газа);
этажерках 1,6 (для СУГ)
2. Котельные, производственные здания с помещениями
категорий. В, Г и Д и здания ГНС (ГНП), обществен-
ные и бытовые здания производственного назначения,
а также встроенные, пристроенные и крышные ко-
тельные к ним:
а) по стенам и кровлям зданий:
 I и II степеней огнестойкости класс а пожарной 1,2*
опасности С0 (по NCM E.03.02-2001 (MCH
2.02.01-97));
 II степени огнестойкости класса С1 и III 0,6*
степени огнестойкости класса С0;
б) по стенам зданий:
 III степени огнестойкости класса С1, IV 0,3*
степени огнестойкости класса С0;
 IV степени огнестойкости классов С1 и С2 0,005
3. Жилые, административные здания, общественные и
бытовые здания, а также встроенные, пристроенные и
крышные автономные источники теплоснабжения к
ним:
 по стенам зданий всех степеней огнестойкости 0,005
 в случаях размещения ШРП на наружных стенах 0,3
зданий (только до ШРП)
* Давление газа в газопроводе, прокладываемом по конструкциям зданий, не должно превышать величин, ука-
занных в таблице 2 для соответствующих потребителей.

5.3.2 Транзитная прокладка газопро- 5.3.2 Nu se admite pozarea conductelor


водов всех давлений по стенам и над кров- de tranzit de toate presiunile, pe pereţi şi sub
лями зданий детских учреждений, боль- acoperişurile clădirilor instituţii-lor pentru
ниц, школ, санаториев, общественных, ад- copii, spitalelor, şcolilor, sanatorii-lor,
министративных и бытовых зданий с мас- clădirilor publice, administrative şi socia-le cu
совым пребыванием людей не допускается prezenţa în masă a oamenilor.
Запрещается прокладка газопроводов Se interzice pozarea conductelor de gaze
всех давлений по стенам, над и под поме- de toate presiunile, pe pereţi, deasupra şi sub
щениями категории А и Б, определяемыми încăperile de categoriile A şi B, stabilite prin
нормами противопожарной безопасности normele de securitate incendiu [1] cu excepţia
[1], за исключением зданий ГРП. clădirilor punct de reglare a presiunii gazelor
(PRG).
В обоснованных случаях разрешается În cazuri justificate se admite pozarea
транзитная прокладка газопроводов не tranzitată a conductelor de gaze nu mai mare
выше среднего давления диаметром до 100 de presiunea medie cu diametrul până la 100
мм по стенам одного жилого здания не mm, pe pereţii unei clădiri de locuit cu grad

14
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ниже III степени огнестойкости класса С0 nu mai jos de III de rezistenţă la foc din clasa
и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м. C0 şi la distanţă până la acoperiş nu mai mică
de 0,2 m.

Tabelul 3
Presiunea gazelor în conducta de gaze,
Amplasarea conductelor supraterane de gaze
MPa, maxim de
1. Pe suporturi amplasate separat, coloane, estacade şi 1,2 (pentru gaze naturale);
etajere 1,6 (pentru HGL)
2. Săli de cazane, clădiri de producţie cu încăperi de
categoria B, C şi D şi clădirile SUG (PUG), clădiri
publice şi sociale cu destinaţie de producţie, precum şi săli
de cazane încorporate, anexate şi de acoperiş:
а) pe pereţi şi pe acoperişurile clădirilor:
 cu gradul I şi II de rezistenţă la foc, clasa şi
pericolul de incendiu C0 conform NCM E.03.02- 1,2*
2001 (MCH 2.02.01-97);
 cu gradul II de rezistenţă la foc al clasei C1 şi cu 0,6*
gradul III de rezistenţă la foc al clasei C0;
б) pe pereţii clădirilor:
 cu gradul III de rezistenţă la foc din clasa CI, cu 0,3*
gradul IV de rezistenţă la foc din clasa C0;
 cu gradul IV de rezistenţă la foc din clasele C1 şi 0,005
C2
3. Clădiri de locuit, administrative, publice şi sociale,
precum şi sursele autonome de alimentare cu căldură,
încorporate, anexate şi de acoperiş la ele:
 pe pereţii clădirilor cu toate gradele de rezistenţă la
foc; 0,005
 în cazurile amplasării SDRG pe pereţii exteriori ai 0,3
clădirilor (doar până la SDRG)
*- Presiunea gazelor în conducta pozată pe construcţiile clădirilor, nu trebuie să depăşească valorile
indicate în tabelul 2 pentru consumatorii corespunzători.

5.3.3 Газопроводы высокого давления 5.3.3 Conductele de gaze cu presiune


следует прокладывать по глухим стенам и înaltă urmează a fi pozate pe pereţii plini şi pe
участкам стен или не менее чем на 0,5 м sectoarele pereţilor sau nu mai puţin de 0,5 m
над оконными и дверными проемами deasupra golurilor de fereastră şi de uşă a
верхних этажей производственных зданий etajelor superioare ale clădirilor de producţie
и сблокированных с ними административ- şi a clădirilor administrative şi sociale, în bloc
ных и бытовых зданий. Расстояние от га- cu acestea. Distanţa de la conducta de gaze
зопровода до кровли здания должно быть până la acoperişul clădirii trebuie să fie nu
не менее 0,2 м. mai mică de 0,2 m.
Газопроводы низкого и среднего дав- Conductele de gaze cu presiunea joasă şi
ления могут прокладываться также вдоль medie pot fi pozate, de asemenea de-a lungul
переплетов или импостов неоткрываю- cercevelelor sau impostelor ale ferestrelor
щихся окон и пересекать оконные проемы fixe, şi să intersecteze golurile de fereastră ale
производственных зданий и котельных и clădirilor de producţie, şi cazangeriilor, şi a
автономных источников теплоснабжения, surselor autonome de alimentare cu căldură,
заполненные стеклоблоками. umplute cu blocuri de sticlă.
5.3.4 Высоту прокладки надземных га- 5.3.4 Înălţimea pozării conductelor
зопроводов следует принимать в соответ- supraterane trebuie luată în corespundere cu
ствии с требованиями NCM B.01.03-2005. cerinţele NCM B.01.03-2005.

15
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

5.3.5 По пешеходным и автомобиль- 5.3.5 Pe podurile pentru pietoni şi au-


ным мостам, построенным из негорючих tomobile, construite din materiale ignifuge se
материалов, разрешается прокладка газо- admite pozarea conductelor de gaze cu presi-
проводов давлением до 0,6 МПа из бес- unea până la 0,6 MPa din ţevi trase sau sudate
шовных или электросварных труб, про- electric, ce au trecut controlul de 100 % prin
шедших 100% - ный контроль заводских metode fizice a racordurilor sudate industrial.
сварных соединений физическими мето- Pozarea conductelor de gaze pe podurile
дами. Прокладка газопроводов по пеше- pentru pietoni şi automobile, construite din
ходным и автомобильным мостам, постро- materiale combustibile, nu se admite.
енным из горючих материалов, не допус-
кается.

5.4. Пересечение газопроводами 5.4. Intersecţiile cu conductele de


водных преград и оврагов gaze a obstacolelor acvatice şi
ravenelor
5.4.1 Подводные и надводные газо- 5.4.1 Conductele de gaze subacvatice şi
проводы в местах пересечения ими водных cele deasupra apei, în locurile de intersecţie
преград следует размещать на расстоянии de către ele a obstacolelor acvatice, urmează a
от мостов по горизонтали в соответствии с fi amplasată la distanţa de la poduri pe
таблицей 4. orizontală, în corespundere cu tabelul 4.
5.4.2 Газопроводы на подводных пе- 5.4.2 Pe trecerile subacvatice conductele
реходах следует прокладывать с заглубле- de gaze trebuie pozate cu adâncire la fundul
нием в дно пересекаемых водных преград. obstacolelor acvatice intersectate. La
При необходимости, по результатам расче- necesitate, conform calculelor la emersiune,
тов на всплытие, необходимо произвести este necesar să se efectueze balastarea
балластировку трубопровода. Отметка conductelor. Cota de nivelare a conductei de
верха газопровода (балласта, футеровки) gaze (balastului, căptuşelii) trebuie să fie nu
должна быть не менее чем на 0,5 м, а на mai joasă de 0,5 m, iar pe trecerile peste
переходах через судоходные и сплавные râurile navigabile şi pentru plutărit – cu 1,0 m
реки - на 1,0 м ниже прогнозируемого mai jos de profilul prognozat al fundului pe
профиля дна на срок 25 лет. При произ- termen de 25 ani. La executarea lucrărilor
водстве работ методом наклонно-направ- prin metoda forajului înclinat-dirijat – nu mai
ленного бурения - не менее чем на 2,0 м puţin de 2,0 m mai jos de profilul prognozat
ниже прогнозируемого профиля дна. al fundului.
5.4.3 На подводных переходах следует 5.4.3 Pe trecerile subacvatice urmează a
применять: fi aplicate:
 трубы с толщиной стенки на 2 мм  ţevi de oţel având grosimea peretelui cu 2
больше расчетной, но не менее 5 мм; mm mai mult decât cea de calcul, însă nu
mai puţin de 5 mm;
 полиэтиленовые трубы, имеющие стан-  ţevi de polietilenă ce dispun de raport
дартное размерное отношение наруж- dimensional standard al diametrului
ного диаметра трубы к толщине стенки exterior faţă de grosimea peretelui (SDR)
(SDR) не более 11 (по действующим cel mult 11 (conform documentelor
нормативным документам) с коэффи- normative în vigoare) cu coeficientul de
циентом запаса прочности не менее 2,5 siguranţă nu mai mic de 2,5 pentru
для переходов шириной до 25 м (при trecerile cu lăţimea până la 25 m (în cazul
уровне максимального подъема воды) и nivelului creşterii maxime a apei) şi nu
не менее 2,8 в остальных случаях. mai puţin de 2,8 în celelalte cazuri.
При прокладке газопровода давлением În cazul pozării conductei de gaze cu
до 0,6 МПа методом наклонно-направлен- presiune până la 0,6 MPa prin metoda
ного бурения во всех случаях можно при- forajului înclinat - dirijat în toate cazurile, pot

16
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

менять полиэтиленовые трубы с коэффи- fi aplicate ţevi de polietilenă cu coeficientul


циентом запаса прочности не менее 2,5. de siguranţă nu mai mic de 2,5.

Таблица 4
Расстояние по горизонтали между газопроводом и мостом,
не менее, м, при прокладке газопровода
выше моста ниже моста
Водные от надводного газо- от подводного газо- от над- от подвод-
Тип моста водного
преграды провода диаметром, провода диаметром, газопро- ного газо-
мм мм вода провода
300 и ме- свыше 300 и всех диаметров
свыше 300
нее 300 менее
Судоходные Всех ти-
75 125 75 125 50 50
замерзающие пов
Судоходные
Всех ти-
незамерзаю- 50 50 50 50 50 50
пов
щие
Несудоходные Много-
75 125 75 125 50 50
замерзающие пролетные
Несудоходные
Много-
незамерзаю- 20 20 20 20 20 20
пролетные
щие
Несудоходные Одно- и
для газопрово- двухпро-
2 2 20 20 2 10
дов давления: летные
 низкого
 среднего и Одно- и
высокого двухпро- 5 5 20 20 5 20
летные
Примечание - Расстояния указаны от выступающих конструкций моста.

5.4.4 Высоту прокладки надводного 5.4.4 Înălţimea pozării trecerii deasupra


перехода газопровода от расчетного apei a conductei de gaze de la nivelul de
уровня подъема воды или ледохода по calcul al creşterii apei sau a mişcării straturi-
действующим строительным нормам опре- lor de gheaţă, conform normelor în vigoare în
деления расчетных гидрологических ха- construcţii de stabilire a caracteristicilor
рактеристик (горизонт высоких вод - ГВВ hidrologice (nivelul apelor mari – NAM sau
или ледохода - ГВЛ) до низа трубы или mişcării straturilor de gheaţă – NASG) până
пролетного строения следует принимать: la partea inferioară a ţevii sau a suprastructurii
urmează a fi admisă:
 при пересечении оврагов и балок не  în cazul intersectării ravenelor şi
ниже - 0,5 м над ГВВ 5 %-ной обеспе- vîlcelelor nu mai joasă de - 0,5 m
ченности; deasupra NAM cu asigurare de 5 %;
 при пересечении несудоходных и не-  în cazul intersecţiei râurilor nenavigabile
плавных рек - не менее 0,2 м над ГВВ и şi celor ce nu sunt pentru plutărit – nu mai
ГВЛ 2 %-ной обеспеченности, а при joasă de 0,2 m deasupra NAM şi NASG
наличии на реках корчехода - с его уче- cu 2 % de asigurare, iar în cazul existenţei
том, но не менее 1м над ГВВ 1 %-ной pe râuri cu luarea lui în calcul, însă nu mai
обеспеченности; mică de 1m deasupra NAM cu 1 % de
asigurare;
 при пересечении судоходных и сплав-  în cazul intersectării râurilor navigabile şi
ных рек - не менее значений, установ- pentru plutărit – nu mai puţin de valorile

17
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ленных нормами проектирования для stabilite de normele de proiectare pentru


мостовых переходов на судоходных trecerile rulante pe râurile navigabile.
реках.
Запорную арматуру следует разме- Armatură abturatoare pentru închiderea
щать на расстоянии не менее 10 м от гра- conducte-lor din reţea urmează a le amplasa la
ниц перехода. За границу перехода прини- distanţă minim de 10 m de la hotarele trecerii.
мают места пересечения газопроводом го- Peste hotarul trecerii se admit locurile de
ризонта высоких вод с 10 %-ной обеспе- intersecţie a conductei de gaze a nivelului
ченностью. apelor mari cu 10 % de asigurare.

Tabelul 4
Obstacole acvatice Tipul podului Distanţa pe orizontală între conducta de gaze şi pod, nu mai mică
de , m, la pozarea conductei de gaze
mai sus de pod mai jos de pod
de la conducta de gaze de la conducta de gaze de la de la conducta
deasupra apei cu subacvatică cu conducta de de gaze
diametrul, mm diametrul, mm gaze subacvatică
deasupra
apei
300 şi mai peste 300 300 şi mai peste 300 cu toate diametrele
puţin puţin
Navigabile De toate 75 125 75 125 50 50
gelive tipurile
Navigabile ne De toate 50 50 50 50 50 50
gelive tipurile
Nenavigabile Cu mai 75 125 75 125 50 50
gelive multe travee
Nenavigabile ne Cu mai 20 20 20 20 20 20
gelive multe travee
Nenavigabile Cu o
pentru singură şi
conductele de cu două
gaze de travee
presiune: 2 2 20 20 2 10
 joasă Cu o singu-
 medie şi ră şi cu 5 5 20 20 5 20
înaltă două travee
NOTĂ: - Distanţele sunt indicate de la construcţiile proeminente ale podului

5.5. Пересечения газопроводами 5.5. Intersecţiile cu conductele de


железнодорожных, трамвайных gaze a căilor ferate, liniilor de
путей и автомобильных дорог tramvai şi a drumurilor auto
5.5.1 Расстояния по горизонтали от 5.5.1 Distanţele pe orizontală de la
мест пересечения подземными газопрово- locurile de intersecţie de conductele subterane
дами трамвайных и железнодорожных пу- de gaze a căilor ferate, liniilor de tramvai şi a
тей и автомобильных дорог должны быть, drumurilor auto trebuie să fie, nu mai mici:
не менее:
 до мостов и тоннелей на железных  până la poduri şi tuneluri pe căile ferate
дорогах общего пользования, трамвай- de folosinţă publică, pe liniile de tramvai,
ных путях, автомобильных дорогах I- drumurile auto de categoriile I – III, pre-
III категорий, а также до пешеходных cum şi până la podurile pentru pietoni,

18
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

мостов, тоннелей через них - 30 м, а tunelurile peste ele – de 30 m, iar pentru


для железных дорог необщего căile ferate de folosinţă specială, drumu-
пользования, автомобильных дорог IV- rile auto de categoriile IV – V şi a ţevilor
V категорий и труб - 15м; – de 15 m;
 до зоны стрелочного перевода (начала  până la zona macazului (începutul acului
остряков, хвоста крестовин, мест при- macazurilor, capătul articulaţiilor, locurile
соединения к рельсам отсасывающих de conexiune a caburilor la şine şi a altor
кабелей и других пересечений пути) - 4 intersecţii a liniei) – de 4 m pentru liniile
м для трамвайных путей и 20 м для же- de tramvai şi de 20 m pentru căile ferate;
лезных дорог;
 до опор контактной сети - 3 м.  până la stîlpii reţelei de contact – de 3 m.
Разрешается сокращение указанных Se admite reducerea distanţelor indicate
расстояний по согласованию с организа- de comun acord cu organizaţiile în gestiunea
циями, в ведении которых находятся пере- cărora se află instalaţiile intersectate.
секаемые сооружения.
5.5.2 Подземные газопроводы всех 5.5.2 Conductele de gaze subterane de
давлений в местах пересечений с железно- toate presiunile în locurile de intersecţie cu
дорожными и трамвайными путями, авто- căile ferate şi liniile de tramvai, drumurile
мобильными дорогами I-IV категорий, а auto de categoriile I – IV, precum şi cu artere
также магистральными улицами общего- magistrale de însemnătate urbană generală
родского значения следует прокладывать в trebuie pozate în cutii. În alte cazuri asupra
футлярах. В других случаях вопрос о не- necesităţii de a instala cutii decide organizaţia
обходимости устройства футляров реша- de proiectare.
ется проектной организацией.
Футляры должны удовлетворять усло- Cutiile trebuie să satisfacă condiţiile de
виям прочности и долговечности. На од- rezistenţă şi durabilitate. Pe un capăt al cutiei
ном конце футляра следует предусматри- urmează a fi prevăzută ţeava de control ce
вать контрольную трубку, выходящую под iese de sub dispozitivul de protecţie.
защитное устройство.
5.5.3 Концы футляров при пересече- 5.5.3 Capetele cutiilor, în cazul inter-
нии газопроводов железных дорог общего secţiei conductelor de gaze a căilor ferate de
пользования следует выводить на расстоя- folosinţă publică, urmează a fi scoase la dis-
ния от них не менее установленных в NCM tanţă de la ele nu mai mică de la cele stabilite
D.03.01-2006 (МСН 3.03-01-95). При про- în NCM D.03.01-2006 (МСН 3.03-01-95). În
кладке межпоселковых газопроводов в cazul pozării conductelor de gaze între orăşele
стесненных условиях и газопроводов на în condiţii dificile şi conductelor de gaze pe
территории поселений разрешается сокра- teritoriul localităţilor se admite reducerea
щение этого расстояния до 10 м при усло- acestei distanţe până la 10 m cu condiţia
вии установки на одном конце футляра instalării pe un capăt al cutiei a bujiei de
вытяжной свечи с устройством для отбора ventilaţie cu dispozitiv pentru luarea probelor,
проб, выведенной на расстояние не менее scoase la distanţă nu mai mică de 50 m de la
50 м от края земляного полотна (оси край- marginea terasamentului căii (axei extreme a
него рельса на нулевых отметках). şinei magistrale pe cotele zero).
В других случаях концы футляров În alte cazuri capetele cutiilor trebuie
должны располагаться на расстоянии: amplasate la distanţa:
 не менее 2 м от крайнего рельса трам-  nu mai mică de 2 m de la şina marginală a
вайного пути и железных дорог колеи liniei de tramvai şi a căii ferate de 750
750 мм, а также от края проезжей части mm, precum şi de la marginea părţii
улиц; carosabile a străzilor;
 не менее 3 м от края водоотводного со-  nu mai mică de 3 m de la marginea const-
оружения дорог (кювета, канавы, ре- rucţiei de evacuare a apelor de drumuri

19
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

зерва) и от крайнего рельса железных (rigolei, şanţului, gropii de împrumut) şi


дорог необщего пользования, но не ме- de la şina marginală a căilor ferate de
нее 2 м от подошвы насыпей. folosinţă specială, însă nu mai mică de 2
m de la talpa rambleurilor.
5.5.4 При пересечении газопроводами 5.5.4 În cazul cînd conductele de gaze
железнодорожных линий общего пользо- intersectează linia ferată de folosinţă publică
вания колеи 1520 мм глубина укладки га- cu ecartament de 1520 mm, adâncimea
зопровода должна соответствовать NCM pozării conductei de gaze trebuie să
D.03.01-2006 (МСН 3.03-01-95). corespundă NCM D.03.01-2006 (МСН 3.03-
01-95).
В остальных случаях глубина укладки În celelalte cazuri adâncimea pozării
газопровода от подошвы рельса или верха conductei de gaze de la talpa şinei sau a părţii
покрытия дороги, а при наличии насыпи – superioare a înbrăcămintei drumului, iar în
от ее подошвы до верха футляра должна cazul existenţei rambleului – de la talpa
отвечать требованиям безопасности, но acestuia până la partea superioară a cutiei
быть не менее: trebuie să corespundă prevederilor securităţii,
însă să fie nu mai mică de:
 при производстве работ открытым  la executarea lucrărilor prin metoda
способом - 1,0 м; deschisă – 1,0 m;
 при производстве работ методом про-  la executarea lucrărilor prin metoda de
давливания, наклонно-направленного poansonare sau forare înclinat-dirijată şi
бурения и щитовой проходки - 1,5 м; înaintării cu scut - 1,5 m;
 при производстве работ методом про-  la executarea lucrărilor prin metoda
кола - 2,5 м. perforării – 2,5 m.
5.5.5 Толщина стенок труб стального 5.5.5 Grosimea pereţilor ţevilor
газопровода при пересечении им железных conductei de gaze din oţel în cazul intersecţiei
дорог общего пользования должна быть на ei a căilor ferate de folosinţă publică trebuie
2 - 3 мм больше расчетной, но не менее 5 să fie cu 2-3 mm mai mare decât cea de
мм на расстояниях по 50 м в каждую сто- calcul, însă nu mai puţin de 5 mm pe distanţe
рону от края земляного полотна (оси край- de până la 50 m în fiecare parte de la
него рельса на нулевых отметках). marginea terasamentului căii (axei şinei
marginale la cotele zero).
Для полиэтиленовых газопроводов на Pentru conductele din polietilenă pe
этих участках и на пересечениях автомо- aceste sectoare şi pe intersecţiile cu drumurile
бильных дорог I-III категорий должны auto de categoriile I – III trebuie aplicate ţevi
применяться полиэтиленовые трубы не бо- de polietilenă nu mai mari de SDR 11 cu
лее SDR 11 с коэффициентом запаса проч- coeficientul de siguranţă nu mai mic de 2,8.
ности не менее 2,8.

5.6. Дополнительные 5.6. Condiţii suplimentare faţă de


требования к газопроводам в conductele de gaze în condiţii
особых природ-ных и naturale şi climaterice deosebite
климатических условиях
5.6.1 Газоснабжение городов с населе- 5.6.1 Alimentarea cu gaze a oraşelor cu
нием более 1 млн. чел. при сейсмичности populaţie mai mare de 1 milion de persoane,
местности более 6 баллов, а также городов în cazul seismicităţii terenului de peste 6
с населением более 100 тыс. чел. при grade, precum şi a oraşelor cu populaţie mai
сейсмичности местности более 7 баллов mare de 100 mii de persoane, în cazul seismi-
должно предусматриваться от двух или cităţii terenului de peste 7 grade, trebuie
более источников - магистральных ГРС с prevăzută de la două sau mai multe surse –
размещением их с противоположных сто- RDG magistrale amplasate din părţi opuse ale

20
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

рон города. При этом газопроводы высо- oraşului. Conductele de gaze cu presiune
кого и среднего давления должны проек- înaltă şi medie trebuie proiectate cu inele, şi
тироваться закольцованными с разделе- divizarea lor pe secţii cu dispozitive de
нием их на секции отключающими устрой- deconectare.
ствами.
5.6.2 Переходы газопроводов через 5.6.2 Traversările conductelor de gaze
реки, овраги и железнодорожные пути в peste râuri, ravene şi căile ferate în debleuri,
выемках, прокладываемые в районах с pozate în regiunile cu seismicitate mai mare
сейсмичностью более 7 баллов, должны de 7 grade, trebuie prevăzute supraterane.
предусматриваться надземными. Конст- Construcţiile suporturilor trebuie să asigure
рукции опор должны обеспечивать воз- posibilitatea deplasării conductelor care, poate
можность перемещений газопроводов, să apară în timpul cutremurului de pământ.
возникающих во время землетрясения.
5.6.3 При строительстве подземных 5.6.3 La construcţia conductelor de gaze
газопроводов в сейсмических районах 7 и subterane în zonele cu seismicitatea de 7
более баллов, на подрабатываемых и за- grade şi mai mult, în zonele afectate de
карстованных территориях следует пре- exploatări subterane şi corstificate urmează a
дусматривать контрольные трубки: prevedea ţevi de control:
 в местах присоединения вновь по-  în locurile conectării conductelor de
строенных газопроводов к сущест- gaze din nou construite la cele existente
вующим (места врезки); (locurile de încastrare);
 в местах пересечения газопроводом  în locurile de intersecţii a conductei cu
коммуникаций, проложенных в кана- comunicaţiile, pozate în canale;
лах;
 на вводах здания;  la introduceri în clădiri;
 в местах расположения соединений  în locurile amplasării joncţiunilor
«полиэтилен – сталь»; „polietilenă - oţel”;
 в местах входа газопровода в землю  în locurile intrării conductelor de gaze
и выхода из земли. în pământ şi ieşirii din pământ.
5.6.4 Глубина прокладки газопроводов 5.6.4 Adâncimea pozării în solurile cu
в грунтах неодинаковой степени пучини- diverse grade de umflare, precum şi în
стости, а также в насыпных грунтах, rambleuri trebuie luată până la partea de sus a
должна приниматься до верха трубы - не ţevii – nu mai mică de 0,9 din adâncime
менее 0,9 нормативной глубины промерза- normată de îngheţ a solului, însă peste de 1,0
ния, но не менее 1,0 м. m.
При равномерной пучинистости грун- În cazul gradului uniform de umflare a
тов глубина прокладки газопровода до solului, adâncimea pozării conductei de gaze
верха трубы должна быть: până la partea de sus a ţevii trebuie să fie:
 не менее 0,7 нормативной глубины  nu mai mică de 0,7 din adâncimea
промерзания, но не менее 0,9 м для normată de îngheţ a pământului, însă nu
среднепучинистых грунтов; mai mică de 0,9 m pentru solurile cu grad
mediu de umflare;
 не менее 0,8 нормативной глубины  nu mai mică 0,8 din adâncimea normată
промерзания, но не менее 1,0 м для de îngheţ a pământului, însă nu mai mică
сильно и высоко пучинистых грунтов. de 1,0 m pentru solurile cu grad înalt şi
excesiv de umflare;
5.6.5 Для резервуарных установок 5.6.5 Pentru instalaţiile de rezervoare ale
СУГ с подземными резервуарами в пучи- HGL cu rezervoare subterane în soluri
нистых (кроме слабопучинистых), средне umflate (cu excepţia celor umflate slab),
и сильно набухающих грунтах должна precum şi în soluri mediu şi puternic gonflate
предусматриваться надземная прокладка trebuie prevăzută pozarea supraterană a

21
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

соединяющих резервуары газопроводов rezervoarelor de fixare ale conductelor de


жидкой и паровой фаз. gaze cu faza lichidă şi faza de vapori.
5.6.6 При сейсмичности местности бо- 5.6.6 În cazul seismicităţii terenului mai
лее 7 баллов, на подрабатываемых и закар- mare de 7 grade, pe teritoriile afectate de
стованных территориях, в районах вечно- explorări subterane şi carstice, în raioanele cu
мерзлых грунтов, для полиэтиленовых га- sol îngheţat permanent, pentru conductele de
зопроводов должны применяться трубы с gaze din polietilenă trebuie aplicate ţevi cu
коэффициентом запаса прочности не менее coeficientul de siguranţă nu mai mic de 2,8.
2,8. Сварные стыковые соединения Racordurile sudate cap la cap trebuie să fie
должны проходить 100 % контроль физи- supuse unui control integral (100 %) prin
ческими методами. metode fizice.

5.7. Восстановление изношенных 5.7. Restabilirea conductelor de gaze


подземных стальных газопро- subterane din oţel uzate
водов
5.7.1 Для восстановления (реконструк- 5.7.1 Pentru restabilirea (reconstrucţia)
ции) изношенных подземных стальных га- conductelor de gaze subterane uzate din oţel
зопроводов вне и на территории городских în exteriorul şi pe teritoriul localităţilor
и сельских поселений следует применять: urbane şi rurale trebuie aplicate:
 при давлении до 0,3 МПа включи-  pentru presiunea până la 0,3 MPa, inclu-
тельно протяжку в газопроводе поли- siv tragerea în conducta de gaze a ţevilor
этиленовых труб с коэффициентом за- de polietilenă cu coeficient de siguranţă
паса прочности не менее 2,5 без свар- nu mai mic de 2,5 fără îmbinări sudate sau
ных соединений или соединенных с cuplate cu ajutorul pieselor cu încălzitor
помощью деталей с ЗН, или соединен- de obturare, sau cuplate prin sudare cap la
ных сваркой встык с использованием cap cu utilizarea tehnicii de sudat având
сварочной техники высокой степени grad înalt de automatizare;
автоматизации;
 при давлении от 0,3 до 0,6 МПа  pentru presiunea de la 0,3 până la 0,6 MPa
включительно протяжку в газопроводе inclusiv tragerea în conducta de gaze a
полиэтиленовых труб без сварных со- ţevilor de polietilenă fără îmbinări sudate
единений, или соединенных с помо- sau cuplate cu ajutorul pieselor cu
щью деталей с ЗН или сваркой встык с încălzitor de obturare sau prin sudare cap
использованием сварочной техники la cap, cu utilizarea tehnicii de sudat
высокой степени автоматизации с ко- având un grad înalt de automatizare cu
эффициентом запаса прочности для га- coeficient de siguranţă pentru conductele
зопроводов на территории поселений de gaze pe teritoriul localităţilor minim de
не менее 2,8, и вне поселений – не ме- 2,8, în exteriorul localităţilor – minim de
нее 2,5. Пространство между полиэти- 2,5. Spaţiul între ţeava de polietilenă şi
леновой трубой и стальным изношен- conducta de gaze de oţel uzată (carcasă),
ным газопроводом (каркасом) по всей pe toată lungimea trebuie astupat cu mate-
длине должно быть заполнено уплот- rial de compactare de etanşare (cu mortar
няющим (герметизирующим) материа- de ciment şi nisip, material spumant);
лом (цементно - песчаным раствором,
пенным материалом);
 при давлении до 1,2 МПа облицовку  pentru presiunea până la 1,2 MPa căptuşi-
(по технологии «Феникс») очищенной rea (după tehnologia «Fenix») a suprafeţei
внутренней поверхности газопроводов interioare curăţate conductelor cu furtun
синтетическим тканевым шлангом на sintetic din pânză pe adeziv din doi
специальном двухкомпонентном клее, componenţi, cu condiţia confirmării, în
при условии подтверждения в установ- modul stabilit, a utilităţii lor, pentru aceste

22
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ленном порядке их пригодности для scopuri, la presiunea indicată sau în


этих целей на указанное давление или в corespundere cu standardele (prescripţiile
соответствии со стандартами (техниче- tehnice), domeniul aplicării cărora se
скими условиями), область применения extinde asupra presiunii date.
которых распространяется на данное
давление.
5.7.2 Восстановление изношенных 5.7.2 Restabilirea conductelor uzate din
стальных газопроводов производят без из- oţel, , se efectuează fără modificarea presiunii
менения давления, с повышением или по- fiind deja uzate cu creşterea sau cu scăderea
нижением давления по сравнению с дейст- presiunii comparativ cu conducta de gaze
вующим газопроводом. existentă.
При этом допускается сохранять: În acest caz, se admite menţinerea:
 пересечения восстанавливаемых участ-  traversărilor sectoarelor supuse restabilirii
ков с подземными коммуникациями cu comunicaţiile subterane fără instalarea
без установки дополнительных manşourilor suplimentare;
футляров;
 глубину заложения восстанавливаемых  adâncimii pozării conductelor de gaze
газопроводов; supuse restabilirii;
 расстояния от восстанавливаемого  distanţei de la conducta de gaze restabilită
газопровода до зданий, сооружений и până la clădiri, instalaţii şi comunicaţii
инженерных коммуникаций по его inginereşti conform amplasării reale a
фактическому размещению, если не acesteia, în cazul în care nu se modifică
изменяется давление восстановленного presiunea conductei de gaze restabilite,
газопровода, или при повышении дав- sau în cazul sporirii presiunii conductei de
ления восстановленного газопровода gaze restabilite până la 0,3 MPa.
до 0,3 МПа.
Восстановление изношенных сталь- Restabilirea conductelor uzate din oţel,
ных газопроводов с повышением давления cu sporirea presiunii până la presiunea înaltă
до высокого допускается, если расстояния se admite, în cazul în care distanţele până la
до зданий, сооружений и инженерных clădirile, instalaţiile şi comunicaţiile
коммуникаций соответствуют требова- inginereşti corespund cerinţelor înaintate faţă
ниям, предъявляемым к газопроводу высо- de conducta de gaze de presiune înaltă.
кого давления.
5.7.3 Соотношение размеров полиэти- 5.7.3 Corelaţia dintre dimensiunile
леновых и стальных труб при реконструк- ţevilor de polietilenă şi a celor de oţel, la
ции методом протяжки должно выбираться reconstruire prin metoda de broşare, trebuie să
исходя из возможности свободного про- fie aleasă reieşind din posibilitatea liberei
хождения полиэтиленовых труб и деталей treceri a ţevilor de polietilenă şi a pieselor în
внутри стальных и обеспечения целостно- interiorul celor de oţel şi asigurarea
сти полиэтиленовых труб. Концы реконст- integrităţii ţevilor de polietilenă. Capetele
руированных участков между полиэтиле- sectoarelor recon-struite între ţevile de
новой и стальной трубами должны быть polietilenă şi de oţel trebuie să fie compactate.
уплотнены.

6. Газорегуляторные пункты и 6. Puncte şi instalaţii de reglare


установки a presiunii gazelor

6.1. Общие положения 6.1. Dispoziţii generale


Для снижения и регулирования давле- Pentru reducerea şi reglarea presiunii
ния газа в газораспределительной сети gazelor în reţeaua de distribuţie a gazelor se

23
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

предусматривают газорегуляторные пунк- prevăd staţii de reglare a presiunii gazelor


ты (ГРП) и установки (ГРУ). (SRG) şi instalaţii de reglare a presiunii
gazelor (IRG).
Могут применяться блочные газорегу- Pot fi aplicate staţii în bloc de reglare a
ляторные пункты заводского изготовления presiunii gazelor, de producere industrială, în
в зданиях контейнерного типа (ГРПБ) и clădirile staţiilor în bloc de reglare a presiunii
шкафные (ШРП), а также шкафные ре- gazelor (SRGB) şi cutiilor de reglare a
гуляторные установки (ШРУ) с домовыми presiunii gazelor (ŞDRG), precum şi instala-
и индивидуальными комбинированными ţiile de reglare tip dulap cu regulatoare de
регуляторами. casă şi individuale combinate.

6.2. Требования к ГРП и ГРПБ 6.2. Cerinţe faţă de SRG şi SRGB


6.2.1 ГРП следует размещать: 6.2.1 SRG urmează a fi amplasate:
 отдельно стоящими;  separat;
 пристроенными к газифицируемым  anexate la clădirile gazificate de
производственным зданиям, котельным producţie, cazangeriile şi la clădirile
и общественным зданиям с помеще- publice gazificate cu încăperi cu caracter
ниями производственного характера; de producţie;
 встроенными в одноэтажные газифици-  încorporate în clădiri de producţie mono-
руемые производственные здания и ко- etajate gazificabile şi cazangerii (cu
тельные (кроме помещений, располо- excepţia încăperilor amplasate în
женных в подвальных и цокольных subsoluri şi demisoluri);
этажах);
 на покрытиях газифицируемых произ-  pe învelişurile clădirilor de producţie
водственных зданий I и II степеней ог- gazificabile cu categoria I şi II de rezis-
нестойкости класса С0 с негорючим tenţă la foc din clasa C0 cu termoizolant
утеплителем; ignifug;
 вне зданий на открытых огражденных  în exteriorul clădirilor pe platforme
площадках под навесом на территории împrejmuite deschise cu acoperiş de
промышленных предприятий. protecţie pe teritoriul întreprinderilor
industriale;
ГРПБ следует размещать отдельно SRGB urmează a fi amplasate separat.
стоящими.
6.2.2 Отдельно стоящие газорегуля- 6.2.2 Staţiile de reglare a presiunii
торные пункты в поселениях должны рас- gazelor, amplasate separat în localităţi, trebuie
полагаться на расстояниях от зданий и со- amplasate de la clădiri şi construcţii la
оружений не менее указанных в таблице 5, distanţe nu mai mici decât cele indicate în
а на территории промышленных предпри- tabelul 5, iar pe teritoriile întreprinderilor
ятий и других предприятий производст- industriale şi ale altor întreprinderi cu
венного назначения - согласно требова- destinaţie de producţie –conform prevederilor
ниям NCM B.01.03-2005. NCM B.01.03-2005.
В стесненных условиях разрешается În condiţii dificile se admite reducerea
уменьшить на 30 % расстояния от зданий и până la 30 % a distanţelor de la clădiri şi edi-
сооружений до газорегуляторных пунктов ficii până la staţiile de reglare a presiunii ga-
пропускной способностью до 10000 м3/ч. zelor cu capacitate de transport de până la
1000 m3/h.
6.2.3 Отдельно стоящие здания ГРП и 6.2.3 Clădirile amplasate separat ale SRG
ГРПБ должны быть одноэтажными, şi SRGB trebuie să fie cu un singur nivel, fără
бесподвальными, с совмещенной кровлей subsoluri, cu acoperiş combinat şi trebuie să
и быть не ниже II степени огнестойкости и dispună minim de gradul II de rezistenţă la
класса С0 по пожарной опасности по NCM foc şi clasa C0 la securitatea de incendiu

24
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-97). Разреша- conform NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-


ется размещение ГРПБ в зданиях контей- 97). Se admite amplasarea SRGB în clădirile
нерного типа (металлический каркас с не- tip container (cadru metalic cu termoizolant
сгораемым утеплителем). ignifug).

Таблица 5
Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно
Давление газа на вводе
стоящих ШРП по горизонтали, м, до
в ГРП,
железнодорожных и
ГРПБ, ШРП, зданий и автомобильных дорог воздушных линий
трамвайных путей (до
МПа сооружений (до обочины) электропередачи
ближайшего рельса)
До 0,6 10 10 5 Не менее 1,5
Св. 0,6 до 1,2 15 15 8 высоты опоры
Примечания
1. Расстояние следует принимать от наружных стен здания ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении обору -
дования на открытой площадке - от ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих
зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не
нормируется.

Tabelul 5
Distanţa în lumină de la SRG, SRGB amplasate separat şi SDRG amplasate separat, pe
Presiunea gazelor la
orizontală, m, până la
branşament în SRG,
clădiri şi căile ferate şi liniile de drumurile auto (până la Liniile electrice
SRGB, SDRG,
construcţii tramvai (până la cea mai acostament) aeriene
MPa
apropiată şină)
Până la 0,6 10 10 5 Nu mai puţin de
Peste 0,6 până la 1,2 15 15 8 1,5 din înălţimea
stîlpului
Note:
1. Distanţa trebuie luată de la pereţii exteriori ai clădirii SRG, SRGB şi SDRG, iar în cazul amplasării
utilajului pe platformă deschisă – de la împrejmuire.
2. Prevederile tabelului se extind, de asemenea, asupra blocurilor de evidenţă a consumului de gaze, amplasate în clădiri
separate sau în dulapuri pe suporturi separate.
3. Distanţa de la SDRG, amplasată separat, în cazul presiunii gazelor în branşament până la 0,3 MPa, până la clădiri şi
construcţii nu se normează.

6.2.4 ГРП могут пристраиваться к зда- 6.2.4 SRG pot fi anexate la clădirile cu
ниям не ниже II степени огнестойкости grad nu mai jos de gradul II de rezistenţă la
класса С0 с помещениями категорий Г и Д foc clasa C0 cu încăperi de categoria Г şi Д
по нормами противопожарной безопаснос- potrivit normelor securităţii incendiare [1].
ти [1]. ГРП с входным давлением газа SRG cu presiunea de intrare peste 0,6 MPa
свыше 0,6 МПа могут пристраиваться к pot fi anexate la clădirile menţionate, în cazul
указанным зданиям, если использование în care utilizarea gazelor cu asemenea
газа такого давления необходимо по усло- presiune este necesară conform condiţiilor
виям технологии. tehnologice.
Пристройки должны примыкать к зда- Construcţiile anexe trebuie să fie
ниям со стороны глухой противопожарной alăturate la clădiri din partea peretelui plin
стены, газонепроницаемой в пределах antiincendiar, etanş la gaze, în limitele
примыкания ГРП. При этом должна быть alăturării cu SRG. În acelaşi timp, trebuie
обеспечена газонепроницаемость швов asigurată etanşeitatea la gaze a rostului de
примыкания. alăturare..
Расстояния от стен и покрытия при- Distanţele de la pereţii şi acoperişul

25
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

строенных ГРП до ближайшего проема в SRG, anexate până la cel mai apropiat gol în
стене должно быть не менее 3 м. perete trebuie să fie de minim 3 m.
6.2.5 Встроенные ГРП разрешается 6.2.5 SRG încorporate se admite să fie
устраивать при входном давлении газа не instalate în cazul presiunii de intrare a gazelor
более 0,6 МПа в зданиях не ниже II сте- SUB 0,6 MPa în clădirile cu grad nu mai jos
пени огнестойкости класса С0 с помеще- de gradul II de rezistenţă la foc al clasei C0,
ниями категорий Г и Д. Помещение встро- cu încăperi de categoria G şi D. Încăperile
енного ГРП должно иметь противопожар- SRG încorporate trebuie să dispună de
ные газонепроницаемые ограждающие construcţii antiincendiu îngrădite, etanşe la
конструкции и самостоятельный выход gaze şi de ieşire independentă în exteriorul
наружу из здания. clădirii.
6.2.6 Стены, разделяющие помещения 6.2.6 Pereţii ce despart încăperile SRG şi
ГРП и ГРПБ, должны быть противопожар- ГРПБ trebuie să fie antiincendiu de tipul I
ными I типа по NCM E.03.02-2001 (MCH conform NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-
2.02.01-97) и газонепроницаемыми. Уст- 97) şi etanşi la gaze. Instalarea canalelor de
ройство дымовых и вентиляционных кана- fum şi de ventilaţie în pereţii separatori,
лов в разделяющих стенах, а также в сте- precum şi în pereţii clădirilor la care se
нах зданий, к которым пристраиваются anexează SRG (în limitele alăturării SRG), nu
ГРП (в пределах примыкания ГРП), не до- se admite.
пускается.
Вспомогательные помещения должны Încăperile auxiliare trebuie să dispună de
иметь самостоятельный выход наружу из ieşire independentă în exteriorul clădirilor,
здания, не связанный с технологическим care nu este legată de încăperea tehnologică.
помещением.
Двери ГРП и ГРПБ следует преду- Uşile SRG şi SRGB trebuie să fie de
сматривать противопожарными и откры- incendiu şi să se deschidă în exterior
ваемыми наружу.
6.2.7 Помещения, в которых располо- 6.2.7 Încăperile în care sânt amplasate
жены узлы редуцирования с регуляторами blocurile de reduare cu regulatoare de pre-
давления отдельно стоящих, пристроенных siune ale ГРП şi ГРПБ, anexate şi încorpo-
и встроенных ГРП и ГРПБ, должны отве- rate, amplasate separat trebuie să corespundă
чать требованиям NCM C.02.02-2004 и prevederilor normelor NCM C.02.02-2004 и
NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-97). NCM E.03.02-2001 (MCH 2.02.01-97)

6.3. Требования к ШРП 6.3. Cerinţe fată de SDRG


6.3.1 ШРП размещают на отдельно 6.3.1 SDRG se amplasează pe suporturi
стоящих опорах или на наружных стенах amplasate separat sau pe pereţii exteriori ai
зданий, для газоснабжения которых они clădirilor gazificate.
предназначены.
Расстояния от отдельно стоящих ШРП Distanţele de la SDRG amplasate separat
до зданий и сооружений должны быть не până la clădiri şi construcţii, nu trebuie să fie
менее указанных в таблице 5. При этом mai reduse decât cele indicate în tabelul 5. În
для ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 acest caz, pentru SDRG cu presiunea gazelor
МПа включительно расстояния до зданий la branşament până la 0,3 MPa inclusiv, dista-
и сооружений не нормируются. nţele până la clădiri şi edificii nu se normează.
6.3.2 ШРП с входным давлением газа 6.3.2 SDRG cu presiune de intrare până
до 0,3 МПа устанавливают: la 0,3 MPa se instalează:
 на наружных стенах жилых, общест-  pe pereţii exteriori ai clădirilor publice,
венных, административных и бытовых administrative şi sociale, indiferent de
зданий независимо от степени огне- gradul de rezistenţă la foc şi clasa
стойкости и класса пожарной опасно- pericolului de incendiu la un consum de

26
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

сти при расходе газа до 50 м3/ч; gaze de până la 50 m3/h;


 на наружных стенах жилых, обще-  pe pereţii exteriori ai clădirilor publice,
ственных, административных и быто- administrative şi sociale cu grad nu mai
вых зданий не ниже III степени огне- jos de gradul III de rezistenţă la foc şi nu
стойкости и не ниже класса С1 при mai jos de C1, un consum de gaze de până
расходе газа до 400 м3 /ч. la 400 m3/h.
6.3.3 ШРП с входным давлением газа 6.3.3 SDRG cu presiune de intrare a
до 0,6 МПа устанавливают на наружных gazelor până la 0,6 MPa se instalează pe
стенах производственных зданий, котель- pereţii exteriori ai clădirilor de producţie, în
ных, общественных и бытовых зданий cazangerii, în clădirile publice şi sociale cu
производственного назначения, а также на destinaţie de producere, precum şi pe pereţii
наружных стенах действующих ГРП не exteriori ai SRG existente, cu grad nu mai jos
ниже III степени огнестойкости класса С0. de gradul III de rezistenţă de foc şi clasa C0.
6.3.4 ШРП с входным давлением газа 6.3.4 Nu se admite instalarea SDRG cu
свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах presiune de intrare a gazelor de peste 0,6 şi
зданий устанавливать не разрешается. până la 1,2 MPa pe pereţii exteriori ai clădiri-
lor.
6.3.5 При установке ШРП с давлением 6.3.5 La instalarea SDRG cu presiune a
газа на вводе до 0,3 МПа на наружных gazelor la branşament până la 0,3 MPa pe pe-
стенах зданий расстояние от стенки ШРП reţii exteriori ai clădirilor, distanţa de la pere-
до окон, дверей и других проемов должно tele SDRG până la ferestre, uşi şi alte goluri
быть не менее 1 м, а при давлении газа на trebuie să fie nu mai mică de 1 m, iar în cazul
вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа – не менее 3 presiunii gazelor la branşament peste 0,3 până
м. la 0,6 MPa – minim de 3 m.
6.3.6 Разрешается размещение ШРП 6.3.6 Se admite amplasarea SDRG pe
на покрытиях с негорючим утеплителем acoperişul cu termoizolant ignifug al clădiri-
газифицируемых производственных зда- lor de producţie cu gradele I, II de rezistenţă
ний I, II степеней огнестойкости класса С0 la foc ale clasei C0 din partea ieşirii pe
со стороны выхода на кровлю на расстоя- acoperiş, la distanţă nu mai mică de 5 m de la
нии не менее 5 м от выхода. ieşire.

6.4. Требования к ГРУ 6.4. Cerinţe faţă de IRG


6.4.1 ГРУ могут размещаться в поме- 6.4.1 IRG pot fi amplasate în încăperi
щении, где располагается газоиспользую- unde se află utilajul ce utilizează gaze, pre-
щее оборудование, а также непосредст- cum şi nemijlocit lângă instalaţiile termice
венно у тепловых установок для подачи pentru debitarea gazelor spre arzătoarele lor.
газа к их горелкам.
Разрешается подача газа от одной ГРУ Se admite debitarea gazelor de la o IRG
к тепловым агрегатам, расположенным в spre agregatele termice, amplasate în alte
других помещениях одного здания, при încăperi ale unei clădiri, cu condiţia că aceste
условии, что эти агрегаты работают в оди- agregate funcţionează în regimuri similare de
наковых режимах давления газа и в поме- presiune a gazelor şi în încăperile unde este
щения, где обеспечен круглосуточно дос- asigurat accesul în curs de 24 ore a perso-
туп обслуживающему персоналу, ответст- nalului de deservire, responsabil pentru
венному за безопасную эксплуатацию га- exploatarea utilajului.
зового оборудования.
6.4.2 Количество ГРУ, размещаемых в 6.4.2 Numărul IRG amplasate în aceeaşi
одном помещении, не ограничивается. При încăpere nu se limitează, iar fiecare IRG nu
этом каждое ГРУ не должно иметь более trebuie să aibă mai mult de de două linii de
двух линий регулирования. reglare.
6.4.3 ГРУ могут устанавливаться при 6.4.3 IRG pot fi instalate în cazul presi-

27
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

входном давлении газа не более 0,6 МПа. unii de intrare a gazelor sub 0,6 MPa.
При этом ГРУ размещаются: În acest caz, IRG se amplasează:
 в помещениях категорий Г и Д, в кото-  în încăperile de categoria G şi D, în care
рых расположены газоиспользующие sunt amplasate instalaţii ce utilizează gaze
установки, или в соединенных с ними sau în golurile deschise racordate cu ele
открытыми проемами смежных поме- ale încăperilor adiacente cu categorii
щениях тех же категорий, имеющих similare, ce dispun de ventilaţie;
вентиляцию по размещенному в них
производству;
 в помещениях категорий В1-В4, если  în încăperile de categoria B1 – B4, în
расположенные в них газоиспользую- cazul în care instalaţiile ce utilizează gaze,
щие установки вмонтированы в техно- amplasate în ele, sunt montate în agregate
логические агрегаты производства. tehnologice de producţie.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в 6.4.4 Nu se admite amplasarea IRG în
помещениях категорий А и Б. încăperile de categoria A şi B.

6.5. Оборудование ГРП, ГРПБ, 6.5. Utilajul SRG, SRGB, SDRG şi


ШРП и ГРУ IRG
6.5.1 ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ должны 6.5.1 SRG, SRGB, SDRG şi IRG trebuie
быть оснащены фильтром, предохрани- dotate cu filtru, supapă obturatoare de
тельным запорным клапаном (ПЗК), регу- siguranţă (SOS), regulator de presiune a
лятором давления газа, предохранитель- gazelor, supapă de evacuare de siguranţă
ным сбросным клапаном (ПСК), запорной (SES), armatură obturatoare, aparate de
арматурой, контрольными измеритель- măsură şi control (DCM) şi bloc de evidenţă a
ными приборами (КИП) и узлом учета consumului de gaze, la necesitate, precum şi
расхода газа, при необходимости, а также cu conducta (de gaze) de derivaţie (bypass)
обводным газопроводом (байпасом) с având două dispozitive de deconectare,
двумя последовательно расположенными amplasate consecutiv pe aceasta.
отключающими устройствами на нем.
Разрешается не предусматривать уст- Se admite să nu fie prevăzut dispozitivul
ройство байпаса в ШРП, предназначенном bypass în SDRG, destinată alimentării cu gaze
для газоснабжения одноквартирного дома. a clădirii monoetaj.
При давлении на входе свыше 0,6 În cazul presiunii la branşament peste 0,6
МПа ГРП или ГРУ с расходом газа свыше MPa la SRG sau IRG, cu consumul de gaze
5000 м3 /ч, а ШРП - с расходом газа свыше peste 5000 m3/h, iar SDRG – cu consumul
100 м3 /ч, должны оборудоваться двумя peste 100 m3/h, trebuie utilate cu două linii de
линиями редуцирования вместо байпаса. reducere în locul bypassului.
6.5.2 При размещении части запорной 6.5.2 În cazul amplasării a unei părţi de
арматуры, приборов и оборудования за armatură de obturare, aparatelor şi utilajului
пределами здания ГРП, ГРПБ или ШРП, în exteriorul clădirilor SRG, SRGB sau
должны быть обеспечены условия их экс- SDRG, trebuie să fie asigurate condiţiile de
плуатации, соответствующие указанным в exploatare a acestora, corespunzătoare celor
паспортах заводов-изготовителей. Обору- indicate în fişele tehnice ale uzinelor
дование, размещенное за пределами зда- producătoare. Utilajul amplasat în afara
ния ГРП, ГРПБ и шкафа ШРП, должно clădirii SRG, SRGB şi dulapul SDRG trebuie
быть ограждено. să fie îngrădit.
6.5.3 Фильтры, устанавливаемые в 6.5.3 Filtrele instalate în SRG, SRGB,
ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ, должны иметь SDRG şi IRG trebuie să dispună de dispozi-
устройства для определения перепада дав- tive pentru determinarea căderii presiunii în
ления в нем, характеризующего степень ele, ce caracterizează gradul de astupare a
засоренности фильтрующей кассеты при casetei de filtrare în cazul consumului maxim

28
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

максимальном расходе газа. de gaze.


6.5.4 ПЗК и ПСК должны обеспечи- 6.5.4 SOS şi SES trebuie să asigure
вать соответственно автоматическое пре- sistarea automată a debatării sau respectiv a
кращение подачи или сброс газа в атмо- evacuării gazelor în atmosferă în cazul
сферу при изменении давления в газопро- modificării presiunii în conducta de gaze,
воде, недопустимом для безопасной и inadmisibilă pentru funcţionarea inofensivă şi
нормальной работы газоиспользующего и normală a utilajului, ce utilizează gaze şi
газового оборудования. utilaj de gaze.
6.5.5 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ сле- 6.5.5 În SRG, SRGB, SDRG şi IRG
дует предусматривать систему продувоч- trebuie prevăzut un sistem de conducte de
ных и сбросных трубопроводов для про- purjare şi deversare pentru purjarea conducte-
дувки газопроводов и сброса газа от ПСК, lor de gaze şi deversarea gazelor de la SES,
которые выводятся наружу в места, где care se evacuează în exterior în locurile unde
обеспечиваются безопасные условия для se asigură condiţii lipsite de primejdii pentru
рассеивания газа. В шкафных регулятор- difuziunea gazelor. În instalaţiile de reglare
ных установках (ШРУ) с домовыми ком- cu dulapuri (IDRG) cu regulatoare de casă
бинированными регуляторами (ДКР) и ин- combinate (RCC) şi regulatoare individuale
дивидуальными комбинированными регу- combinate (RIC) cu capacitatea nu mai mare
ляторами (ИКР) производительностью не de 120 m3/h se permite a efectua aruncarea
более 120 м3/ч допускается выполнять gazului de supapa de siguranţa – deversare
сброс газа от предохранительно-сбросных (ПСК) nemijlocit în dulapul instalaţiei de
клапанов (ПСК) непосредственно в шкаф reglare, utilată cu ventilare directă.
регуляторной установки, оборудованной
сквозной вентиляцией.
6.5.6 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ сле- 6.5.6 În SRG, SRGB, SDRG şi IRG
дует устанавливать или включать в состав trebuie instalate sau trebuie incluse în compo-
АСУ ТП РГ показывающие и регистри- nenţă SAD ST ÎI aparate indicatoare şi
рующие приборы для измерения входного înregistratoare pentru măsurarea presiunii de
и выходного давления газа, а также его intrare şi de ieşire a gazelor, precum şi a
температуры. temperaturii acestora.
В ШРП могут применяться перенос- În SDRG pot fi aplicate aparate portabile.
ные приборы.
6.5.7 Контрольно-измерительные при- 6.5.7 Aparatele de măsură şi control cu
боры с электрическим выходным сигналом semnal electric de ieşire şi utilajul electric,
и электрооборудование, размещаемые в amplasate în încăperile SRG şi SRGB, având
помещении ГРП и ГРПБ с взрывоопас- zone cu pericol de explozie, urmează a fi
ными зонами, следует предусматривать во prevăzute în execuţie protejate de explozie.
взрывозащищенном исполнении.
КИП с электрическим выходным сиг- Aparatele de măsură şi control (DCM) cu
налом в нормальном исполнении должны semnal electric de ieşire în execuţie normală
размещаться снаружи, вне взрывоопасной trebuie amplasate în exterior, peste hotarele
зоны в закрывающемся шкафу из негорю- zonei cu pericol de explozie, în dulap
чих материалов или в обособленном по- obturator din materiale ignifuge sau în
мещении, пристроенном к противопожар- încăpere izolată, anexată la peretele ignifug,
ной газонепроницаемой (в пределах при- etanş la gaze (în limitele mărginirii) al SRG şi
мыкания) стене ГРП и ГРПБ. SRGB
Ввод импульсных газопроводов в это Introducerea cazoductelor de impuls în
помещение для передачи к приборам им- această încăpere pentru transmiterea la
пульсов давления газа следует осуществ- aparate a impulsurilor privind presiunea de
лять таким образом, чтобы исключить gaze trebuie efectuate în aşa mod încât să se
возможность попадания газа в помещение excludă posibilitatea pătrunderii gazelor în

29
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

КИП. încăperea aparatelor de măsurare şi control.


6.5.8 Электрооборудование и электро- 6.5.8 Utilajul electric şi iluminatul
освещение ГРП и ГРПБ должны соответ- electric al SRG şi SRGB trebuie să
ствовать требованиям ПУЭ. corespundă regulilor de montare a instalaţiilor
electrice RMIE.
По надежности электроснабжения Fiabilitatea alimentării cu energie
ГРП и ГРПБ населенных пунктов следует electrică SRG şi SRGB ale localităţilor
относить к 3-й категории, а ГРП и ГРПБ trebuie să fie de categoria III, iar SRG şi
промышленных предприятий - по основно- SRGB ale întreprinderilor industriale – după
му производству. Молниезащита ГРП и producerea de bază. Protecţia contra
ГРПБ должна отвечать требованиям, fulgerului a SRG şi SRGB trebuie să
предъявляемым к объектам  категории corespundă condiţiilor de protecţie înaintate
молниезащиты. faţă de obiectele cu categoria II.

7. Внутренние газопроводы 7. Conducte interioare de gaze


7.1 Возможность размещения газоис- 7.1 Posibilitatea amplasării echipamen-
пользующего оборудования в помещениях tului ce utilizează gaze în încăperile clădirilor
зданий различного назначения и требова- cu diversă destinaţie, şi cerinţele faţă de
ния к этим помещениям устанавливаются aceste încăperi se stabilesc prin norme
соответствующими строительными нор- corespunzătoare de construire şi reguli de
мами и правилами по проектированию и proiectare şi de construire a clădirilor, luând
строительству зданий с учетом требований în consideraţie prevederile standardelor şi a
стандартов и других документов на по- altor documente privind livrarea utilajului
ставку указанного оборудования, а также indicat, precum şi datele fişelor tehnice şi
данных заводских паспортов и инструк- instrucţiunilor, ce determină domeniul şi
ций, определяющих область и условия его condiţiile aplicării lui.
применения.
Запрещается размещение газоисполь- Se interzice amplasarea utilajului ce
зующего оборудования (природного газа и utilizează gaze (gaze naturale şi GLH) în
СУГ) в помещениях подвальных и цоколь- încăperile subsolurilor şi demisolurilor
ных этажей зданий (кроме одноквартир- clădirilor (cu excepţia clădirilor de locuit cu
ных и блокированных жилых зданий), если un apartament şi monobloc), dacă
возможность такого размещения не регла- posibilitatea unei asemenea amplasări nu este
ментирована соответствующими строи- reglementată prin norme în construcţii şi
тельными нормами и правилами. reguli corespunzătoare.
7.2 Помещения зданий всех назначе- 7.2 Încăperile clădirilor cu orice desti-
ний (кроме жилых квартир), где устанав- naţie (cu excepţia apartamentelor locative),
ливается газоиспользующее оборудование, unde se instalează utilaj de utilizare a gazelor,
работающее в автоматическом режиме без ce funcţionează în regim automat fără preze-
постоянного присутствия обслуживаю- nţa permanentă a personalului de deservire,
щего персонала, следует оснащать систе- urmează a fi dotate cu sisteme de control a
мами контроля загазованности с автомати- gradului de poluare cu gaze a încăperii cu
ческим отключением подачи газа и выво- deconectare automată a livrării gazelor şi
дом сигнала о загазованности на диспет- transmiterea semnalului despre poluarea cu
черский пункт или в помещение с посто- gaze la punctul de dispecerat sau în încăperea
янным присутствием персонала, если дру- cu aflare permanentă a personalului, în cazul
гие требования не регламентированы соот- în care alte prevederi nu sunt reglementate
ветствующими строительными нормами и prin norme în construcţii şi reguli corespun-
правилами. zătoare.
Системы контроля загазованности по- Sistemele de control a gradului de polua-
мещений с автоматическим отключением re a încăperilor cu deconectare automată a liv-

30
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

подачи газа в жилых зданиях следует пре- rării gazelor în clădirile de locuit urmează a fi
дусматривать при установке отопитель- prevăzute la instalarea utilajului de încălzire:
ного оборудования:
 независимо от места установки -  independent de locul instalării – cu capa-
мощностью свыше 60 кВт; citate peste 60 kW;
 в подвальных, цокольных этажах и в  în subsoluri, demisoluri şi în anexe de
пристройке к зданию - независимо от construcţie la clădiri – indiferent de pute-
тепловой мощности. rea calorică.
7.3 Внутренние газопроводы следует 7.3 Conductele interioare de gaze trebuie
выполнять из металлических труб. При- executate din ţevi metalice. Racordarea la
соединение к газопроводам бытовых газо- conductele de gaze a aparatelor de gaze de uz
вых приборов, КИП, баллонов СУГ, газо- casnic, aparatelor de măsură şi de control,
горелочных устройств переносного и пе- buteliilor GLH, dispozitivelor de ardere cu
редвижного газоиспользующего оборудо- gaze ale utilajului portabil şi transportabil ce
вания разрешается предусматривать гиб- utilizează gaze, se admite a prevedea racor-
кими рукавами, стойкими к транспорти- durile flexibile, rezistente la gazele transpor-
руемому газу при заданных давлении и tate în cazul presiunii şi temperaturii stabilite.
температуре.
7.4 Соединения труб должны быть не- 7.4 Racordurile ţevilor trebuie să fie
разъемными. nedemontabile.
Разъемные соединения разрешается Racordurile demontabile se admit să fie
предусматривать в местах присоединения prevăzute în locurile de conexiune a utilaju-
газового и газоиспользующего оборудова- lui gazos şi utilajului de utilizare a gazului,
ния, арматуры и КИП, а также на газопро- armaturii şi aparatelor de măsurare şi control,
водах обвязки и газоиспользующего обо- precum şi pe conductele de gaze de legătură şi
рудования, если это предусмотрено доку- utilajului de utilizare a gazului, dacă aceasta
ментацией заводов-изготовителей. este prevăzut de documentaţia uzinelor pro-
ducătoare.
7.5 Прокладку газопроводов следует 7.5 Pozarea conductelor de gaze trebuie
предусматривать открытой или скрытой. prevăzută deschisă sau ascunsă. În cazul
При скрытой прокладке газопроводов не- pozării ascunse a conductelor da gaze este
обходимо предусматривать дополнитель- necesar să se prevadă măsuri suplimenta-re de
ные меры по их защите от коррозии и protecţie a acestora împotriva coroziunii şi să
обеспечивать возможность их осмотра и asigure posibilitatea examinării lor şi
ремонта защитных покрытий. reparaţiei învelişurilor de protecţie.
В местах пересечения строительных În locurile de intersectare a elementelor
конструкций зданий газопроводы следует de construcţie ale clădirilor, conductele de
прокладывать в футлярах. gaze urmează a fi pozate în cutii.
Скрытая прокладка газопроводов СУГ Nu se admite pozarea ascunsă a con-
не допускается. ductelor de gaze ale GLH.
7.6 При необходимости допускается 7.6 În caz de necesitate se admite po-
открытая транзитная прокладка газопрово- zarea de tranzit deschisă a conductelor de ga-
дов, в том числе через жилые помещения, ze, inclusiv prin încăperile locative, încăperile
помещения общественного назначения и cu destinaţie publică şi încăperile de producţie
производственные помещения зданий всех ale clădirilor de toate destinaţiile, luând în
назначений, с учетом требований таблицы consideraţie prevederile tabelului 2 referitoare
2 по давлению газа, если на газопроводе la presiunea gazelor, cu condiţia ca pe
нет разъемных соединений и обеспечива- conductă să nu fie racorduri demontabile şi se
ется доступ для его осмотра. asigură accesul pentru examinarea ei.
7.7 На газопроводах производствен- 7.7 Pe conductele de gaze ale clădirilor
ных зданий, котельных, общественных и de producţie, centralelor termice, clădirilor

31
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

бытовых зданий производственного назна- publice şi sociale cu destinaţie de producţie


чения следует предусматривать продувоч- urmează a fi prevăzute conducte de purjare.
ные трубопроводы.
7.8 Не допускается предусматривать 7.8 Nu se admite a prevedea pozarea
прокладку газопроводов: в помещениях, conductelor de gaze: în încăperile raportate la
относящихся по взрывной и взрывопожар- categoriile A şi B de pericol de incendiu şi
ной опасности к категориям А и Б; во explozie; în zonele pericolului de explozie a
взрывоопасных зонах всех помещений; в tuturor încăperilor; în subsoluri; în clădirile de
подвалах; в складских зданиях взрыво- depozitare a materialelor combustibile şi
опасных и горючих материалов; в поме- deflagrante; în încăperile substaţiilor electrice
щениях подстанций и распределительных şi a dispozitivelor de distribuire; prin
устройств; через вентиляционные камеры, camerele şi canalele de ventilare, prin casele
шахты и каналы; через шахты лифтов и ascensoarelor şi casele scărilor, încăperile cu
лестничные клетки, помещения мусоро- pubele, canalele de evacuare a fumului; prin
сборников, дымоходы; через помещения, încăperile unde conducta de gaze poate fi
где газопровод может быть подвержен supusă coroziunii, precum şi în locurile
коррозии, а также в местах возможного posibilei influenţe a substanţelor agresive şi în
воздействия агрессивных веществ и в мес- locurile unde conductele de gaze pot fi
тах, где газопроводы могут омываться scăldate de produse combustibile foarte
очень горячими продуктами сгорания или fierbinţi sau să se atingă de metalul foarte
соприкасаться с очень нагретым или рас- încins sau topit.
плавленным металлом.
7.9 Установку отключающих уст- 7.9 Instalarea dispozitivelor de
ройств следует предусматривать: deconectare urmează a fi prevăzută:
 перед газовыми счетчиками (если для  în faţa contoarelor de gaze (în cazul în
отключения счетчика нельзя использо- care pentru deconectarea contorului nu se
вать отключающее устройство на admite utilizarea dispozitivului pe branşa-
вводе); ment);
 перед бытовыми газовыми приборами,  în faţa aparatelor de gaze de uz casnic,
плитами, пищеварочными котлами, maşinilor de gătit, cazane de fierbere a
отопительными печами, газовым обо- hranei, sobelor de încălzire, utilajului de
рудованием и контрольно - измери- gaze şi aparatelor de măsurare şi control;
тельными приборами;
 перед горелками и запальниками  în faţa arzătoarelor şi a aprinzătoarelor
газоиспользующего оборудования; utilajului ce utilizează gaze;
 на продувочных газопроводах;  pe conductele de purjare;
 на вводе газопровода в помещение при  pe branşamentul conductei de gaze în
размещении в нем ГРУ или газового încăpere în cazul amplasării în aceasta a
счетчика с отключающим устройством IRG sau contorului de gaze cu dispozitiv
на расстоянии более 10 м от места de dispozitivelor de deconectare la
ввода. distanţă mai mare de 10 m de la locul
branşamentului.
Установка отключающих устройств на Instalarea dispozitivelor de deflexiune pe
скрытых и транзитных участках газопро- terenuri ascunse şi tranzitate ale conductei de
вода запрещается. gaze se interzice.
7.10 Каждый объект, на котором уста- 7.10 Fiecare obiect, pe care se instalează
навливается газоиспользующее оборудо- utilajul ce utilizează gaze, trebuie să fie dotat
вание, должен быть оснащен счетчиком cu contor de consum a gazelor în corespun-
расхода газа в соответствии с утвержден- dere cu regulile de folosinţă a gazelor,
ными в установленном порядке правилами aprobate în ordinea stabilită.
пользования газом.

32
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

По решению органов исполнительной Potrivit deciziei autorităţilor publice ale


власти субъектов Республики Молдова о subiecţilor Republicii Moldova, privind
порядке учета расхода газа потребителями evidenţa consumului de gaze de către
и регулировании цен на газ в газифици- consumători şi reglementarea preţului la gaze
руемых жилых зданиях, а также при гази- în clădirile locative gazificate, precum şi la
фикации теплиц, бань и других приусадеб- gazificarea serelor, băilor şi altor construcţii
ных строений должна предусматриваться de lângă casă trebuie prevăzută posibilitatea
возможность учета расхода газа каждым evidenţei consumului de gaze de către fiecare
абонентом, путем установки на газопро- abonat, prin instalarea pe conducta de gaze a
воде прибора учета расхода газа - счет- contorului de evidenţă a gazelor consumate.
чика.

8. Резервуарные и баллонные 8. Instalaţii de rezervoare şi de


установки сжиженных угле- butelii cu hidrocarburi de gaze
водородных газов lichefiate

8.1. Резервуарные установки 8.1. Instalaţii de rezervoare


8.1.1 Требования настоящего подраз- 8.1.1 Prevederile prezentului subcapitol
дела распространяются на резервуарные se extind asupra instalaţiilor de rezervoare a
установки СУГ, служащие в качестве ис- HGL, ce servesc în calitate de surse de
точников газоснабжения жилых, админи- asigurare cu gaze a clădirilor de locuit,
стративных, общественных, производст- administrative, publice, de producţie şi
венных и бытовых зданий. sociale.
Газораспределительные сети для Reţelele de distribuţie a gazelor pentru
транспортирования газа потребителям от transportarea gazelor către consumători de la
резервуарных установок должны соответ- instalaţiile de rezervoare trebuie să cores-
ствовать требованиям настоящих строи- pundă prevederilor prezentelor norme şi
тельных норм и правил. reguli în construcţii.
8.1.2 В составе резервуарной уста- 8.1.2 În componenţa instalaţiei de
новки следует предусматривать регуля- rezervoare urmează a fi prevăzute regulatoare
торы давления газа, предохранительно-за- de presiune a gazelor, supape de siguranţă şi
порный и предохранительно-сбросной de închidere, şi supape de siguranţă - de
клапаны (ПЗК и ПСК), контрольно-изме- deversare (SOS şi SES), aparate de măsurare
рительные приборы (КИП) для контроля şi control (DCM) pentru a controla presiunea
давления и уровня СУГ в резервуаре, за- şi nivelul HGL în rezervoare, armatura de
порную арматуру, резервуары, изготов- închidere, rezervoare, confecţionate în
ленные в заводских условиях в соответст- condiţii de uzină, în corespundere cu
вии с действующими стандартами, а также standardele în vigoare, precum şi conducte de
трубопроводы жидкой и паровой фаз. gaze cu faze lichidă şi vapori.
При технической необходимости в со- În caz de necesitate tehnică, în compo-
ставе резервуарной установки предусмат- nenţa instalaţiei de rezervoare se prevăd
ривают испарительные установки СУГ, instalaţii de vaporizare a HGL, confecţionate
изготовленные в заводских условиях в со- în condiţii de uzină în corespundere cu
ответствии с действующими стандартами. standardele în vigoare.
8.1.3 Количество резервуаров в уста- 8.1.3 Numărul de rezervoare în instalaţie
новке должно быть не менее двух. Разре- nu poate fi mai mic de două. Se admite preve-
шается предусматривать установку одного derea instalării unui rezervor, în cazul în care,
резервуара, если по условиям технологии и potrivit condiţiilor tehnologiei şi specificului
специфики режимов потребления газа до- regimurilor de consum a gazelor se admit
пускаются перерывы в потреблении газа. pauze în consumul de gaze.

33
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

При двух и более резервуаров уста- Pentru două şi mai multe rezervoare
новка должна быть разделена на группы, instalaţia trebuie divizată în grup,
при этом резервуары каждой группы сле- rezervoarele fiecărei grupe urmează a fi
дует соединять между собой трубопрово- conexate între ele prin conducte pe faze
дами по жидкой и паровой фазам, на кото- lichidă şi cu vapori, pe care este necesar să se
рых необходимо предусматривать уста- prevadă instalarea dispozitivelor de deconec-
новку отключающих устройств. tare.
Для совместной работы отдельных Pentru funcţionarea în comun a grupelor
групп резервуаров следует соединять их separate de rezervoare, acestea trebuie unite
между собой трубопроводами паровой între ele prin conducte cu fază de vapori, pe
фазы, на которых необходимо предусмат- care este necesar de a prevedea dispozitive de
ривать отключающие устройства. deconec-tare.
8.1.4 Общую вместимость резервуар- 8.1.4 Capacitatea totală a instalaţiei de
ной установки и вместимость одного ре- rezervoare şi capacitatea unui rezervor urmea-
зервуара следует принимать не более ука- ză a fi luate nu mai mari decât cele indicate în
занных в таблице 6. tabelul 6
8.1.5 Подземные резервуары следует 8.1.5 Rezervoarele subterane trebuie
устанавливать на глубине не менее 0,6 м от instalate la o adâncime minim de 0,6 m de la
поверхности земли до верхней образую- suprafaţa solului până la generatoarea supe-
щей резервуара в районах с сезонным про- rioară a rezervorului în raioanele cu
мерзанием грунта и 0,2 м - в районах без îngheţarea sezonieră a solului şi 0,2 m – în
промерзания грунта. raioanele fără îngheţarea solului.
При установке резервуаров следует La instalarea rezervoarelor trebuie
предусматривать мероприятия по обеспе- prevăzute măsuri de asigurare a stabilităţii
чению их устойчивости. acestora.
8.1.6 Расстояние в свету между под- 8.1.6 Distanţa în lumină între rezer-
земными резервуарами должно быть не voarele subterane trebuie să fie minim de 1 m,
менее 1 м, а между надземными резервуа- iar între rezervoarele supraterane – egală cu
рами - равно диаметру большего смежного diametrul rezervorului mai mare, adiacent,
резервуара, но не менее 1 м. însă nu mai mic de 1 m.
Расстояния от резервуарных устано- Distanţele de la instalaţiile de rezervoare
вок общей вместимостью до 50 м 3, считая cu capacitate de până la 50 m3, (luată în calcul
от крайнего резервуара, до зданий, соору- de la rezervorul marginal) până la clădiri,
жений различного назначения и коммуни- edificii cu diversă destinaţie şi comunicaţii
каций следует принимать не менее указан- trebuie luată nu mai mic de cele indicate în
ных в таблице 7. tabelul 7.
Расстояния от резервуарных устано- Distanţele de la instalaţiile de rezervă cu
вок общей вместимостью свыше 50 м3 capacitate totală peste 50 m3 se iau conform
принимаются по таблице 9. tabelului 9.
При реконструкции существующих La reconstrucţia obiectelor existente
объектов, а также в стесненных условиях precum şi în condiţii dificile (în cazul
(при новом проектировании) разрешается proiectării noi) se permite reducerea
уменьшение указанных в таблице 7 рас- distanţelor indicate în tabelul 7 până la 50 %
стояний до 50 % (за исключением расстоя- (cu excepţia distanţelor de la apeduct şi de la
ний от водопровода и других бесканаль- ale comunicaţiilor fără canal, precum şi a
ных коммуникаций, а также железных до- căilor ferate din reţeaua generală) în cazul
рог общей сети) при соответствующем argumentării corespunzătoare şi efectuării
обосновании и осуществлении мероприя- măsurilor ce asigură siguranţa la exploatare.
тий, обеспечивающих безопасность при Distanţele de la instalaţiile cu butelii şi de
эксплуатации. Расстояния от баллонных и vaporizare, menţionate în tabelul 7, sânt
испарительных установок, указанные в admise pentru clădirile de locuit şi de

34
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

табл. 7, приняты для жилых и производст- producere cu gradul IV de rezistenţă la foc,


венных зданий IV степени огнестойкости, pentru clădirile cu gradul III de rezistenţă la
для зданий III степени огнестойкости до- foc se admite reducerea lor până la 10 m,
пускается их уменьшать до 10 м, для зда- pentru clădirile cu gradul I şi II de rezistenţă
ний I и II степеней огнестойкости - до 8 м. la foc – până la 8 m.
Расстояния до жилого здания, в кото- Distanţele până la casa de locuit, în care
ром размещены учреждения (предприятия) sânt amplasate instituţii (întreprinderi) cu des-
общественного назначения, следует при- tinaţie publică trebuie luate ca şi pentru casele
нимать как для жилых зданий. de locuit.

Таблица 6
Общая вместимость резерву- Максимальная вместимость од-
Назначение резервуарной
арной установки, м3 ного резервуара, м3
установки
надземной подземной надземного подземного
Газоснабжение жилых, админист-
5 300 5 50
ративных и общественных зданий
Газоснабжение производственных
зданий, бытовых зданий, промыш-
ленных предприятий, котельных и 20 300 10 100
автономных источников тепло-
снабжения

Tabelul 6
Destinaţia instalaţiei de rezervoare Capacitatea totală a instalaţiei de Capacitatea maximă a unui rezervor,
rezervoare, m3 m3
supraterană subterană supraterană subterană
Alimentarea cu gaze a clădirilor de
5 300 5 50
locuit, administrative şi publice
Alimentarea cu gaze a clădirilor de
producţie, sociale, ale întreprinderilor
industriale, centralelor termice şi sur- 20 300 10 100
selor autonome de aprovizionare cu
căldură

8.1.7 Резервуарные установки должны 8.1.7 Instalaţiile de rezervoare trebuie să


иметь проветриваемое ограждение из не- dispună de îngrădire (gard) din materiale
горючих материалов высотой не менее 1,6 ignifuge cu înălţime nu mai mică de 1,6 m.
м. Расстояния от резервуаров до огражде- Distanţele de la rezervoare până la îngrădire
ния следует принимать не менее 1 м, при trebuie luate nu mai mici de 1 m, iar, distanţa
этом расстояние от ограждения до наруж- de la împre-jmuire până la marginea
ной бровки замкнутого обвалования или exterioară a îndigu-irii inelare sau peretele de
ограждающей стенки из негорючих мате- împrejmuire din materiale ignifuge (la
риалов (при надземной установке резер- instalarea supraterană) trebuie să fie de minim
вуаров) следует принимать не менее 0,7 м. 0,7 m.
8.1.8 Испарительные установки сле- 8.1.8 Instalaţiile de vaporizare urmează a
дует размещать на открытых площадках fi amplasate pe platforme deschise sau în
или в отдельно стоящих зданиях, помеще- clădiri amplasate separat, în încăperi (anexate
ниях (пристроенных или встроенных в sau încorporate în clădiri de producţie), care
производственные здания), уровень пола au nivelul pardoselii mai sus de cota de
которых расположен выше планировочной nivelare a solului, la o distanţă de minim 10 m
отметки земли, на расстоянии не менее 10 de la îndiguirea instalaţiei de rezervoare şi la
м от ограждения резервуарной установки и distanţa de la clădiri, instalaţii şi comunicaţii

35
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

на расстоянии от зданий, сооружений и nu mai mică decât cele indicate în tabelul 7.


коммуникаций не менее указанного в таб-
лице 7.
Испарительные установки производи- Se admite montarea instalaţiilor de
тельностью до 100 м3/ч (200 кг/ч) разреша- vaporizare cu productivitate până la 100 m 3/h
ется устанавливать непосредственно на (200 kg/h) nemijlocit pe capacul orificiului
крышках горловин резервуаров или на rezervorului sau la o distanţă nu mai mică de
расстоянии не менее 1 м от подземных или 1 m de la rezervoarele subterane sau supra-
надземных резервуаров, а также непосред- terane, de asemenea, nemijlocit lângă
ственно у агрегатов, потребляющих газ, instalaţiile de consum a gazului, în cazul în
если они размещены в отдельных помеще- care acestea sunt amplasate în încăperi
ниях или на открытых площадках. separate sau pe platforme deschise.
При групповом размещении испари- În cazul amplasării în grup a vaporiza-
телей расстояние между ними следует toarelor, distanţa dintre ele trebuie admisă nu
принимать не менее 1 м. mai mică de 1 m.

8.2. Баллонные групповые и 8.2. Instalaţiile de butelie în grup şi


индивидуальные установки individuale
8.2.1 Баллонные установки СУГ, слу- 8.2.1 Instalaţiile de butelie ale HGL, ce
жащие в качестве источников газоснабже- servesc în calitate de surse de alimentare cu
ния жилых, административных, общест- gaze a clădirilor de locuit, administrative,
венных, производственных и бытовых зда- publice, de producţie şi sociale se divizează
ний, подразделяются на: în:
 групповые, в состав которых входит  instalaţii în grup, în componenţa cărora
более двух баллонов; intră mai mult de două butelii;
 индивидуальные, в состав которых вхо-  Instalaţii individuale, în componenţa
дит не более двух баллонов. cărora intră nu mai mult de două butelii.
8.2.2 В составе групповой баллонной 8.2.2 În componenţa instalaţiei de butelii
установки следует предусматривать балло- în grup urmează a fi prevăzute butelii pentru
ны для СУГ, запорную арматуру, регуля- HGL, armatura deînchidere, regulatorul de
тор давления газа, ПСК, показывающий presiune a gazelor, SES, manometru indicator
манометр и трубопроводы высокого и низ- şi conducte de presiune înaltă şi joasă.
кого давления. Количество баллонов в Numărul de butelii în instalaţia în grup trebuie
групповой установке следует определять stabilit prin calcul.
расчетом.
8.2.3 Максимальную общую вмести- 8.2.3 Capacitatea totală maximă a
мость групповой баллонной установки instalaţiei de butelii în grup trebuie luate
следует принимать по таблице 8. conform tabelului 8.
8.2.4 Размещение групповых баллон- 8.2.4 Amplasarea instalaţiilor de butelii
ных установок следует предусматривать на în grup trebuie prevăzută la o distanţă de la
расстоянии от зданий и сооружений не ме- clădiri şi construcţii nu mai mică de cele
нее указанных в таблице 7 или у стен га- indicate în tabelul 7 sau lângă pereţii clădi-
зифицируемых зданий не ниже III степени rilor gazificate cu grad nu mai jos de gradul
огнестойкости класса С0 на расстоянии от III de rezistenţă la foc cu clasa C0 la o
оконных и дверных проемов не менее ука- distanţă de la golurile de fereastră şi uşă, nu
занных в таблице 7. mai mică decât cele indicate în tabelul 7.
Возле общественного или производст- Lângă clădirea publică sau de producţie
венного здания не допускается предусмат- nu se admite de a prevedea mai mult de o
ривать более одной групповой установки. instalaţie în grup Lângă clădirea de locuit se
Возле жилого здания допускается преду- admite de a prevedea nu mai mult de trei
сматривать не более трех баллонных уста- instalaţii de butelii la distanţa minim de 15 m

36
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

новок на расстоянии не менее 15 м одна от una de la alta.


другой.

Таблица 7
Расстояние от резервуаров в свету, м Расстояние от
надземных подземных испаритель-
при общей вместимости резервуаров в уста- ной или
новке, м3 групповой
Здания, сооружения и коммуникации баллонной

св. 20 до 50
св.10 до 20

св.10 до 20
установки в

св.5 до 10

до 10
свету, м

до 5
1. Общественные здания и сооружения 40 50* 60* 15 20 30 25
2. Жилые здания 20 30* 40* 10 15 20 12
3. Детские и спортивные площадки,
гаражи (от ограды резервуарной уста- 20 25 30 10 10 10 10
новки)
4. Производственные здания (про-
мышленных, сельскохозяйственных
предприятий и предприятий бытового 15 20 25 8 10 15 12
обслуживания производственного ха-
рактера)
5. Канализация, теплотрасса (подзем- 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
ные)
6. Надземные сооружения и коммуни-
кации (эстакады, теплотрасса и т.п.), 5 5 5 5 5 5 5
не относящиеся к резервуарной уста-
новке
7. Водопровод и другие бесканальные 2 2 2 2 2 2 2
коммуникации
8. Колодцы подземных коммуникаций 5 5 5 5 5 5 5
9. Железные дороги общей сети
(до подошвы насыпи или бровки вы- 25 30 40 20 25 30 20
емки со стороны резервуаров)
10. Подъездные пути железных дорог
промышленных предприятий,
трамвайные пути (до оси пути), 20 20 20 10 10 10 10
автомобильные дороги I-III категорий
(до края проезжей части)
11. Автомобильные дороги IV и V ка-
тегорий (до края проезжей части) и 10 10 10 5 5 5 5
предприятий
12. ЛЭП, ТП, РП В соответствии с правилами устройства электроус-
тановок [2]
* Расстояния от резервуарной установки предприятий до зданий и сооружений, которые ею не обслуживаются.
Примечание: Расстояния до газопроводов принимаются согласно СНиП 2.07.01-89* и NCM B.01.03-2005.

Таблица 8
Вместимость всех баллонов в групповой баллонной уста-
Назначение групповой
новке, л (м3), при размещении
баллонной установки
у стен здания на расстоянии от здания
Газоснабжение жилых, административ-
ных, общественных и бытовых зданий 600 (0,6) 1000 (1)
Газоснабжение промышленных и
сельскохозяйственных предприятий
37
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

и предприятий бытового обслуживания 1000 (1) 1500 (1,5)

Tabelul 7
Distanţa de la rezervoare, în lumină, m Distanţa de la
suprateran subteran instalaţia de
în cazul capacităţii totale a rezervoarelor în vaporizare sau
instalaţie, m3 cu butelii în
grupe, în lumină,

la 20peste 10 până

la 50peste 20 până
până la 20peste 10
la 10peste 5 până
Clădiri, edificii şi comunicaţii m

până la 10
până la 5
1. Clădiri şi edificii publice 40 50* 60* 15 20 30 25
2. Clădiri de locuit 20 30* 40* 10 15 20 12
3. Terenuri de joacă pentru copii şi de
jocuri sportive, garaje (de la împrejmuirea 20 25 30 10 10 10 10
instalaţiei de rezervoare)
4. Clădiri de producţie (ale întreprinderilor
industriale, agricole şi de deservire socială 15 20 25 8 10 15 12
cu caracter de producţie)
5. Canalizare, reţele termice (subterane) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
6. Construcţii supraterane şi comunicaţii
(estacade, reţea termică etc.), ce nu fac 5 5 5 5 5 5 5
parte din instalaţia de rezervoare
7. Apeducte şi alte comunicaţii fără canale 2 2 2 2 2 2 2
8. Căminele devizitare a căilor de
5 5 5 5 5 5 5
comunicaţii subterane
9. Căile ferate din reţeaua comună (de la
talpa rambleului sau de la marginea 25 30 40 20 25 30 20
debleului din partea rezervoarelor)
10. Drumuri de acces ale căilor ferate ale
întreprinderilor industriale, linii de tramvai
(până la axa liniei, drumuri auto de 20 20 20 10 10 10 10
categoriile I – III până la marginea părţii
carosabile)
11. Drumuri auto de categoriile IV şi V
(până la marginea părţii carosabile) ale 10 10 10 5 5 5 5
întreprinderilor
12. Linii electrice, posturi de transforma- În corespundere cu regulile de montare a instalaţiilor
toare electrice, puncte de distribuţie electrice (2)
*Distanţele de la instalaţia de rezervoare a întreprinderilor până la clădiri şi construcţii, care nu sunt deservite de aceasta.
NOTĂ: Distanţele până la conductele de gaze se admit în corespundere cu СНиП 2.07.01-89* şi NCM B.01.03-2005

Tabelul 8
Destinaţia instalaţiei de butelii în grupe Capacitatea tuturor buteliilor în instalaţia de butelii în grupe,
l (m3), la amplasare
lângă pereţii clădirii la distanţa de la clădire
Alimentarea cu gaze a clădirilor de locuit, 600 (0,6) 1000 (1)
administrative, publice şi sociale
Alimentarea cu gaze a întreprinderilor

38
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

industriale şi agricole şi întreprinderilor de 1000 (1) 1500 (1,5)


deservire socială

8.2.5 Индивидуальные баллонные ус- 8.2.5 Instalaţiile individuale de butelii


тановки следует предусматривать как сна- pot fi prevăzute atât în exteriorul cât şi în
ружи, так и внутри зданий. Разрешается interiorul clădirilor. Se admite amplasarea
размещение баллонов в квартирах жилого buteliilor în apartamentele clădirii de locuit
здания (не более одного баллона в квар- (nu mai mult de o butelie în apartament), cu
тире), имеющего не более двух этажей. cel mult două etaje. Buteliile trebuie să
При этом баллоны должны соответство- corespundă destinaţiei sale (domeniului de
вать своему назначению (области приме- aplicare), stabilită prin standarde şi alte
нения), установленной стандартами и дру- documente normative.
гими нормативными документами.
Индивидуальные баллонные установ- Instalaţiile individuale de butelii, amp-
ки снаружи следует предусматривать на lasate în exterior, trebuie prevăzute la o
расстоянии в свету не менее 0,5 м от окон- distanţă (în lumină) de cel puţin de 0,5 m de
ных проемов и 1,0 м от дверных проемов la golurile de fereastră şi 1,0 m de la golurile
первого этажа, не менее 3,0 м от дверных и de uşă ale etajului întâi, nu mai puţin de 3,0 m
оконных проемов цокольных и подваль- de la golurile de uşă şi de fereastră ale
ных этажей, а также канализационных ко- subsolurilor şi demisolurilor, precum şi ale
лодцев. căminelor de la canalizare.
8.2.6 Баллон СУГ следует размещать 8.2.6 Butelia cu gaze HGL trebuie
на расстоянии не менее 0,5 м от газовой amplasată la o distanţă de cel puţin 0,5 m de
плиты (за исключением встроенных) и 1 м la plita de gaz (cu excepţia celor încorporate)
от отопительных приборов. При устрой- şi la 1 m de la aparatele de încălzire. Dacă
стве экрана между баллоном и отопитель- între butelie şi aparatul de încălzire este
ным прибором расстояние разрешается montat ecran, se admite reducerea distanţei
уменьшать до 0,5 м. Экран должен быть până la 0,5 m. Ecranul trebuie să fie executat
изготовлен из негорючих материалов и din materiale ignifuge şi să asigure protecţia
обеспечивать защиту баллона от теплового buteliei contra căldurii de la aparatul de
воздействия отопительного прибора. При încălzire. La instalarea buteliei cu gaze HGL
установке баллона СУГ вне помещения его în exteriorul încăperii, aceasta urmează a fi
следует защищать от повреждений транс- protejată contra deteriorări de către vehicule
портом и нагрева выше 45 С. de transport şi a încălzirii peste 45 °C.
Установку баллонов СУГ в производ- Instalarea buteliilor cu gaze HGL în
ственных помещениях следует предусмат- încăperi de producţie trebuie prevăzută în
ривать в местах, защищенных от повреж- locurile protejate contra deteriorărilor de către
дения внутрицеховым транспортом и transport în interiorul secţiei, contra şi
брызгами металла, от воздействия корро- stropilor de metal, acţiunea lichidelor şi gaze-
зионно-агрессивных жидкостей и газов, а lor corosive - agresive, precum şi de la
также от нагрева выше 45С. încălzirea peste 45 °C.
8.2.7 Не разрешается установка балло- 8.2.7 Nu se admite instalarea buteliilor
нов СУГ: GLH:
 в жилых комнатах и коридорах;  în camerele de locuit şi în coridoare;
 в цокольных и подвальных помеще-  în subsoluri, demisoluri şi poduri;
ниях и чердаках;
 в помещениях, расположенных под и  în încăperile amplasate sub şi deasupra:
над: обеденными и торговыми залами sălilor de comerţ şi de alimentaţie ale
предприятий общественного питания; întreprinderilor din alimentaţia publică;
аудиториями и учебными классами; auditoriilor şi claselor de instruire; sălilor
зрительными (актовыми) залами зда- de spectacole (de festivităţi) ale clădirilor;

39
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ний; больничными палатами; другими saloanelor de spital; altor încăperi


аналогичными помещениями; analogice;
 в помещениях без естественного осве-  în încăperi fără iluminat natural;
щения;
 у аварийных выходов;  la ieşirile de avarie;
 со стороны главных фасадов зданий.  din partea faţadelor clădirilor.

9. Газонаполнительные стан- 9. Staţii (puncte) de umplere cu


ции (пункты) сжиженных уг- hidrocarburi de gaze lichefiate
леводородных газов

9.1. Общие положения 9.1. Dispoziţii generale


9.1.1 Газонаполнительную станцию 9.1.1 Staţia de umplere cu gaze (SUG)
(ГНС), предназначенную для приема, хра- destinată pentru recepţiee, păstrare şi livrăre a
нения и отпуска сжиженных угле-водо- hidrocarburilor de gaze lichefiate (HGL) către
родных газов (СУГ) потребителям в авто- consumatori în autocisterne şi butelii de uz
цистернах и бытовых баллонах, ремонта и casnic, reparaţiei şi recertificării buteliilor,
переосвидетельствования баллонов, сле- urmează a fi amplasată în exteriorul
дует размещать вне селитебной террито- teritoriului destinat pentru aşezarea construc-
рии поселений, как правило, с подветрен- ţiilor al localităţilor, de regulă, din partea
ной стороны для ветров преобладающего direcţiei predominante a vântului faţă de
направления по отношению к жилым рай- raioanele locative.
онам.
9.1.2 Выбор площадки для строитель- 9.1.2 Alegerea terenului pentru construc-
ства ГНС необходимо предусматривать с ţia SUG trebuie prevăzută ţinându-se cont de
учетом расстояний до окружающих ГНС distanţele până la clădirile şi construcţiile ce
зданий и сооружений, а также наличия в înconjoară SUG, precum şi de existenţa în
районе строительства железных и автомо- regiunea construcţiei a căilor ferate şi drumu-
бильных дорог. rilor auto.
9.1.3 Площадку для строительства 9.1.3 Terenul pentru construcţia SUG
ГНС следует предусматривать с учетом urmează a prevedea cu luarea în considerare a
обеспечения снаружи ограждения газона- asigurării în exterior a împrejmuirii staţiei de
полнительной станции противопожарной umplere a gazelor cu fâşie parafoc având
полосы шириной 10 м и минимальных рас- lăţimea de 10 m şi distanţe minime până la
стояний до лесных массивов: хвойных по- masivele de pădure: speciile de răşinoase – 50
род - 50 м, лиственных пород - 20 м, сме- m, speciile de foioase – 20 m, specii mixte –
шанных пород - 30 м. 30 m.
9.1.4 В зданиях, находящихся на тер- 9.1.4 În clădirile aflate pe teritoriul SUG
ритории ГНС, не допускается предусмат- nu se admite prevederea încăperilor de locuit.
ривать жилые помещения. Допускается Se adamite prevederea amplasării serviciului
предусматривать размещение службы экс- de exploatare a instalaţiilor de gaze în
плуатации газового хозяйства с примыка- vecinătatea teritoriului SUG din partea zonei
нием к территории ГНС со стороны вспо- auxiliare.
могательной зоны.
Категории помещений, зданий и на- Categoriile încăperilor, clădirilor şi insta-
ружных установок ГНС по взрывопожар- laţiilor exterioare ale SUG după pericolul de
ной и пожарной опасности определяют в explozie şi incendiu se stabilesc în corespun-
соответствии с требованиями норм по- dere cu normele de siguranţă la incendii.
жарной безопасности.

40
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

9.2. Размещение зданий и 9.2. Amplasarea clădirilor şi


сооружений ГНС construcţiilor SUC
9.2.1 Минимальные расстояния от ре- 9.2.1 Distanţele minime de la rezervoare
зервуаров для хранения СУГ и от разме- pentru păstrarea HGL şi de la încăperile
щаемых на ГНС помещений для устано- amplasate SUG pentru instalaţii, unde se
вок, где используется СУГ, до зданий и utilizează HGL, până la clădiri şi construcţii
сооружений, не относящихся к ГНС, сле- ce nu aparţin la SUG, trebuie admise conform
дует принимать по таблице 9. Расстояния tabelului 9. Distanţele de la rezervoarele
от надземных резервуаров вместимостью supraterane cu capacitatea până la 20 m3,
до 20 м3, а также подземных резервуаров precum şi de la rezervoarele supraterane cu
вместимостью до 50 м3 принимаются по capacitatea până la 50 m3 se admit conform
таблице 7. tabelului 7.
Минимальные расстояния от резер- Distanţele minime de la rezervoarele
вуаров СУГ до зданий и сооружений на HGL până la clădiri şi construcţii pe teritoriul
территории ГНС или на территории про- SUG sau pe teritoriul întreprinderilor
мышленных предприятий, где размещена industriale în locul amplasării SUG, trebuie
ГНС, следует принимать по таблице 10. admise conform tabelului 10.
Минимальные расстояния от склада и Distanţele minime de la depozit şi plat-
погрузочно-разгрузочных площадок бал- formele de încărcare - descărcare a buteliilor
лонов (для сжиженных газов) до зданий и (pentru gaze lichefiate) până la clădirile şi
сооружений различного назначения сле- construcţiile cu diverse destinaţii trebuie
дует принимать по таблицам 9 и 10. При admise conform tabelelor 9 şi 10. Distanţele
этом расстояния, приведенные в позиции 1 indicate în poziţia 1 a tabelului 9, de la
таблицы 9, от склада баллонов до зданий depozitul de butelii până la clădirile
садоводческих и дачных поселков допус- localităţilor de vilegiaturişti şi de pomicultori
кается уменьшать не более чем в 2 раза se admite să fie reduse mai mult de două ori,
при условии размещения на складе балло- cu condiţia amplasării la depozit a unui număr
нов не более 150 баллонов по 50 л (7,5 м3). maxim de 150 butelii de 50 l (7,5 m3).
Размещение складов с баллонами для Amplasarea depozitelor cu butelii pentru gaze
сжиженных газов на территории промыш- lichefiate pe teritoriul întreprinderilor indus-
ленных предприятий следует предусмат- triale urmează a fi prevăzute în conformitate
ривать в соответствии с требованиями cu prevederile NCM B.01.03-2005.
NCM B.01.03-2005.
9.2.2 Реконструкцию объектов СУГ 9.2.2 Reconstruirea obiectelor HGL, fără
без увеличения общей вместимости резер- majorarea capacităţii totale a rezervoarelor, se
вуаров допускается производить с сохра- admite să fie efectuată cu păstrarea distanţelor
нением фактических расстояний в сущест- reale la construcţia existentă. În cazul
вующей застройке. При увеличении общей majorării capacităţii totale a rezervoarelor, în
вместимости резервуаров в обоснованных cazuri justificate, este necesară elaborarea
случаях требуется разработка дополни- măsurilor suplimentare în vederea asigurării
тельных мер по обеспечению безопасной exploatării inofensive.
эксплуатации.

9.3. Резервуары для СУГ 9.3. Rezervoare pentru HGL


9.3.1 Резервуары для сжиженных газов 9.3.1 Rezervoare pentru gazele lichefiate
на газонаполнительных станциях, изготов- la staţiile de umplere a gazelor, produse în
ленные в заводских условиях в соответст- condiţii de uzină conform standardelor în
вии с действующими стандартами, могут vigoare, pot fi instalate suprateran şi subteran.
устанавливаться надземно и подземно.
Расстояния в свету между отдельны- Distanţele în lumină între rezervoarele

41
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ми подземными резервуарами должны subterane separate trebuie să fie egale cu


быть равны половине диаметра большего jumătate din diametrul celui mai mare
смежного резервуара, но не менее 1 м. rezervor adiacent, dar nu mai puţin de 1 m.
9.3.2 Надземные резервуары следует 9.3.2 Rezervoarele supraterane trebuie să
располагать группами, как правило, в рай- fie amplasate în grupe, de regulă, în regiunea
оне пониженных планировочных отметок cotelor de nivelare ale suprafeţei SUG.
площадки ГНС. Максимальную общую Capacitatea totală maximă a rezervoarelor
вместимость надземных резервуаров в supraterane în grupe trebuie admisă în
группе следует принимать в соответствии corespundere cu tabelul 11.
с таблицей 11.
Таблица 11
Общая вместимость резервуаров ГНС, м3 Общая вместимость резервуаров в группе, м3
До 2000 1000
Св. 2000 до 8000 2000
Tabelul 11
Capacitatea totală a rezervoarelor ГНС, m3 Capacitatea totală a rezervoarelor în grup, m3
Până la 2000 1000
Peste 2000 până la 8000 2000
Минимальные расстояния в свету ме- Distanţele minime în lumină, între
жду группами резервуаров следует прини- grupele de rezervoare trebuie admise conform
мать по таблице 12. tabelului 12.
Таблица 12
Общая вместимость резервуаров Расстояние в свету между внешними образующими крайних резер-
в группе, м3 вуаров групп, расположенных надземно, м
До 200 5
Св. 200 до 700 10
Св. 700 до 2000 20
Tabelul 12
Capacitatea totală a rezervoarelor în grupe, Distanţa în lumină, între generatoarele externe ale celor mai îndepărtate
m3 rezervoare ale grupelor amplasate suprateran, m
Până la 200 5
Peste 200 până la 700 10
Peste 700 până la 2000 20

42
Таблица 9

Расстояния от резервуаров СУГ в свету, м


Расстояния, м,
надземные резервуары подземные резервуары от склада на-
Расстоя- полненных
При общей вместимости, м3 ния от баллонов с
поме- общей емко-
щений, стью, м3
50св. 20 до 200св. 50 до 500св. 50 до св. 200 до 8000 200св. 50 до 500св. 50 до св. 200 до 8000 уста-
новок,
где ис-
максимальная вместимость одного резервуара, м3 поль-
зуется
СУГ, м до. 320 св. 320
св. 100 св. 100 м м
Менее 25 25 50 100 25 50 100
до 600 до 600

100
70 (30) 80 (50) 150 (110)** 200 300 40 (25) 75 (55)** 100 150 50 50 (20)
(30)

30 (15) 30 (20) 40 (30) 40 (30) 40 (30) 25 (15) 25 (15) 25 (15) 25 (15) 30 20 (15) 20 (20)

За пределами ограды в соответствии с СНиП 2.07.01-89* и NCM B.01.03-2005

По правилам устройства электроустановок

50 75 100*** 100 100 50 75*** 75 75 50 50 50


NCM G.05.01-2006 (МСН 4.03-01-2003

43
44
Окончание таблицы 9

Расстояния, м,
подземные резервуары от склада на-
Расстоя- полненных
При общей вместимости, м3 ния от баллонов с
200св. 50 до 500св. 50 до св. 200 до 8000 поме- общей емко-
щений, стью, м3
уста-
пп№ Здания, сооружения и коммуникации
новок,
где ис-
поль-
25 50 100 св. 100
зуется
до 600
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

СУГ, м до. 320 св. 320


м м

100 1 Жилые, общественные, административные, бытовые, производственные


40 (25) 75 (55)** 100 150 50 50 (20) здания, здания котельных, гаражей и открытых стоянок*
(30)

* Расстояние от жилых, общественных зданий следует принимать не менее


указанных для объектов СУГ, расположенных на самостоятельной площади, а от 2 Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрасса и т.п.),
административных, бытовых, производственных зданий, зданий котельных, подсобные постройки жилых зданий
гаражей по данным, приведенным в скобках, но не менее указанных в таблице 10
для соответствующих зданий и сооружений.

3 Подземные коммуникации (кроме газопроводов на территории ГНС)

4Линии электропередач, трансформаторные, распределительные устройства

5 Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги


I-III категорий
Расстояния от резервуаров СУГ в свету, м

надземные резервуары

50св. 20 до200св. 50 до500св. 50 до св. 200 до 8000

Здания, сооружения и коммуникации


максимальная вместимость одного резервуара, м3

Менее 25 25 50 100 св. 100


до 600

Подъездные пути железных дорог, дорог предприятий, трам-


вайные пути, автомобильные дороги IV-V категорий* 70 (30) 80 (50) 150 (110)** 200 300

** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров ГНС общей вместимостью до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном  до 35 м,
а при вместимости до 300 м3 соответственно до 90 и до 45 м.

45
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)
46
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

и предприятия эти расстояния сокращаются до 10 м при *** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог (поз.
подземном исполнении резервуаров. 5) до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 200 м3: в надземном
исполнении до 75 м и в подземном исполнении до 50 м. Расстояния от
подъездных, трамвайных путей и др. (поз. 6), проходящих вне территории
предприятия, до резервуаров СУГ общей вместимостью не более 100 м3
допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 м и в подземном  до 15 м,
а при прохождении путей и дорог
Tabelul 9

Distanţele de la HGL, în lumina, m

rezervoare supraterane rezervoare subterane Distanţele, m, de


la depozit de
Cu capacitatea totală, m3 butelii umplute cu
Distanţe
de la în- volum tota, m3
peste 50 peste 50 peste 50 peste 50
până la 50peste 20200 până la 8000peste 200200 500 până la 8000peste 200 căperi,
până la până la 500 până la până la
instalaţii,
unde se
utilizează
Capacitatea maximă a unui rezervor, m3 HGL, m
25 50 100 Peste 25 50 100 Peste până la peste 20
20 m3 m3
Mai puţin de 25 100 până 100 până
la 600 la 600

70 (30) 80 (50) 150 (110)** 200 300 40 (25) 75 (55)** 100 150 50 50 (20) 100 (30)

30 (15) 30 (20) 40 (30) 40 (30) 40 (30) 25 (15) 25 (15) 25 (15) 25 (15) 30 20 (15) 20 (20)

După hotarele îngrădirii în corespundere cu СНиП 2.07.01-89* и NCM B.01.03-2005

Conform regulilor de amenajare a instalaţiilor electrice

50 75 100*** 100 100 50 75*** 75 75 50 50 50

47
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)
48
Sfârşitul tabelului 9

de butelii umplute cu volum


Distanţele,
m3 m, de la depozit
Dis- tota,
tanţele de
până la 8000peste 200 la în-
căperi,
cr.№ Clădiri, construcţii şi comunicaţii
instalaţii,
unde se
utilizează
HGL, m peste
Peste până la 20 m3
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

20 m3
100 până
la 600

150 50 50 (20) 100 1 Clădiri de locuit, publice, administrative, habituale, de producţie, clădirile
(30) cazangeriilor, garajelor şi parcărilor deschise*

2 Construcţii şi comunicaţii supraterane (estacade, reţea termică etc.), construcţii


auxiliare ale clădirilor de locuit

* Distanţa de la clădirile de locuit, publice urmează admisă în volum


nu mai mic decât cel indicat pentru obiectele HGL, amplasate pe
platformă independentă, iar de la clădirile administrative, habituale,
de producţie, clădirile cazangeriilor, garajelor potrivit datelor
menţionate în paranteze, însă nu mai mică decât cele indicate în 3HGLCăi de comunicaţii subterane (cu excepţia conductelor de gaze pe teritoriul
tabelul 10 pentru clădirile şi construcţiile corespunzătoare.

4 Liniile de electrice, instalaţii de transformare şi de distribuţie

5 Căile ferate din reţeaua comună (de la talpa, rambleului), drumuri auto de
categoria I - III
Distanţele de la HGL în lumina, m
rezervoare supraterane rezervoare e subterane
Cu capacitatea totală, m3

peste 50 până peste 50 până peste 50 până peste 50 până


până la 50peste 20 până la 8000peste 200
la до 200 la до 500 la до 200 la до 500

Capacitatea maximă a unui rezervor, m3


25 50 100 25 50
Peste
Mai puţin de 25 100 până
la 600

70 (30) 80 (50) 150 (110)** 200 300 40 (25) 75 (55)**

**Se admite reducerea distanţei de la rezervoarelor SUG având capacitate totală până la 200 m3 în execuţie supraterană
până la 70m, în cea subterană – până la 35, iar în cazul capacităţii până la 300 m3 – respectiv până la 90 m şi până la
45 m.

49
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

50
6

rezervoarele
industriale şi supraterane
agricole, precum
– până
şi ale
la 100
întreprinderilor
m, pentru cele
de deservire
subteranesocială
– pânăcu
la caracter
50 m. 1.de
Distanţele
producţieindicate
trebuie în
admise
paranteze
potrivit
sântdatelor
date pentru
indicaterezervoarele
în paranteze.
HGL etc., amplasate pe teritoriul întreprinderilor industriale NOTE:

51
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)
52
Таблица 10

Расстояния между зданиями и сооружениями ГНС, м

Порядковые номера зданий и сооружений, приведенные в графе 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 15 30 40 15 30 40 10 10 40 40
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

п. 9.3.1 10 20 30 10 20 30 5 5 40 30

10 10 15 40 15 30 40 10 10 40 40

20 15 7 30 15 15 30 10 10 15 30

30 40 30  Табл. 9      

10 15 15 Табл. 9 — Табл. 9 40 5  40 9Табл.

20 30 15  Табл. 9 —     
Окончание таблицы 10

Расстояния между зданиями и сооружениями ГНС, м пп№ Здания и сооружения

5 6 7 8 9 10 11 12

1 Надземные резервуары и железнодорожные сливные эстакады


 40  —    

2 Подземные резервуары
 5   — 1,5  —

3 Помещения категории А и погрузочно-разгрузочные площадки для баллонов


    1,5 —  10

4 Колонки для налива СУГ в автоцистерны и заправочные колонки


 40     — 

5 Котельная, ремонтная мастерская, здание техобслуживания автомобилей,


 Табл. 9   — 10  — гаражи без использования СУГ

ПРИМЕЧАНИЕ 6 Прирельсовый склад баллонов

7 Вспомогательные, без подвальной части здания и сооружения без


Знак «—« обозначает, что расстояние не нормируется. применения открытого огня (в том числе категории А)

53
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)
54
Порядковые номера зданий и сооружений, приведенные в графе 1

1 2 3 4

Вспомогательные здания с подвальной частью (автовесы,


насосная водоснабжения и т.п.) 40 30 40 30
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

части)Автодороги, кроме местных подъездов (до края проезжей


10 5 10 10

Ограждение территории
10 5 10 10

Резервуары для пожаротушения (до водозаборных колодцев)


40 40 40 15

Открытая стоянка для автомашин (бензин, СУГ)


40 30 40 30

Знак «» обозначает, что расстояние принимается по NCM B.01.03-2005 (для надземных резервуаров от края наружной подошвы обвалования или защитной
стенки).
Tabelul 10

пп№

8 9 10 11 12

8
40 10 10 40 40

9
30 5 5 40 30

10
40 10 10 40 40

11
30 10 10 15 30

12
    

40 5  40 Tab. 9

асстояния от электрораспределительных устройств, размещенных непосредственно в производственных невзрывопожароопасных Знак «» обозначает, что расстояние принимается по СНиП 2.04.02-84*
помещениях, следует
 определять
 по данной таблице
 как
 для вспомогательных зданий без применения открытого огня

55
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)
56
Distanţele între clădirile şi construcţiile HGL, m

cr.№ Clădiri şi construcţii


Numerele de ordine ale clădirilor şi construcţiilor, menţionate în rubrică

1 2 3 4 5 6 7

1 Rezervoare supraterane şi estacade deversoare de cale ferată


tabelul.12,
10 15 30 40 15 30
pct. 9.3.3
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

2 Rezervoare subterane
10 pct. 9.3.1 10 20 30 10 20

3 Încăperi de categoria A şi platforme de încărcare-descărcare pentru butelii


15 10 10 15 40 15 30

4 Coloane pentru turnare HGL în autocisterne şi coloane de alimentare


30 20 15 7 30 15 15

5 Centrale termice, ateliere de reparaţie, clădiri pentru deservirea tehnică a


automobilelor,garaje fără utilizarea HGL 40 30 40 30  Tab. 9 

6 Depozit lângă calea ferată pentru depozitarea butelii 15 10 15 15 Tab. 9 — Tab. 9

7 Clădiri auxiliare, fără subsol şi construcţii fără aplicarea focului deschis


(inclusiv de categoria A)
30 20 30 15  Tab. 9 —
Sfârşitul tabelului 10

Distanţele între clădirile şi construcţiile SUG, m

Numerele de ordine a clădirilor şi construcţiilor, menţionate în rubrică

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 40 30  40  —    

5 10 10  5   — 1,5  —

5 10 10     1,5 —  10

40 40 15  40     — 

30 40 30  Tab. 9   — 10  —

1 Simbolul «–» indică că distanţa nu se normează.NOTE:

57
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)
58
Clădiri şi construcţii

Clădiri auxiliare cu parte de subsol (bascule auto, instalaţie de pompare a apei,şi de


aprovizionare cu apă etc.)
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

carosabile)Drumuri auto, cu excepţia drumurilor de acces locale (până la marginea părţii

Împrejmuirea teritoriului

Rezervoare pentru stingerea incendiilor (până la fântânele de distribuţie a apelor

Parcare deschisă pentru autoturisme (benzină, HGL)

2 Simbolul «*» indică că distanţa se admite conform NCM B.01.03-2005 (pentru rezervoarele supraterane de
la marginea tălpii exterioare a îndiguirii sau peretelui de protecţie).
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

10

11

12

4 Distanţa de la dispozitivele de distribuţie a energiei electrice, amplasate nemijlocit în încăperile de producţie fără pericol de explozie, trebuie 3 Simbolul «**» indică că distanţa se admite conform СHиП 2.04.02-84*
cr.№

determinată după prezentul tabel, potrivit clădirilor auxiliare, fără aplicarea focului deschis.

9.3.3 Внутри группы расстояния в 9.3.3 În interiorul grupei, distanţa în lu-


свету между надземными резервуарами mină între rezervoarele supraterane trebuie să
долж-ны быть не менее диаметра fie nu mai mică decât diametrul celui mai ma-
наибольшего из рядом стоящих re rezervor amplasat alături, iar în cazul dia-
резервуаров, а при диаметре резервуаров metrului rezervorului până la 2 m – minim de
до 2 м  не менее 2 м. 2 m.
Расстояние между рядами надземных Distanţa între rândurile rezervoarelor
резервуаров, размещаемых в два ряда и supraterane, amplasate în două şi mai multe
более, следует принимать равным длине rânduri trebuie acceptată egală cu lungimea
наибольшего резервуара, но не менее 10 м. celui mai mare rezervor, însă minim de 10 m.
9.3.4 Для каждой группы надземных 9.3.4 Pentru fiecare grup de rezervoare
резервуаров по периметру должно преду- supraterane, pe perimetru, trebuie prevăzută
сматриваться замкнутое обвалование или îndiguire închisă sau perete protector

59
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ограждающая газонепроницаемая стенка impermeabil la gaze din materiale ignifuge cu


из негорючих материалов высотой не ме- înălţime peste 1 m, calculate pentru 85 % de
нее 1 м, рассчитанные на 85 % вместимо- capacitate a rezervoarelor în grupe. Lăţimea
сти резервуаров в группе. Ширина земля- rambleului de pământ pe margine trebuie să
ного вала по верху должна быть не менее fie nu mai mică de 0,5 m. Distanţele de la
0,5 м. Расстояния от резервуаров до по- rezervoare până la talpa îndiguirii sau
дошвы обвалования или ограждающей peretelui protector trebuie să fie egale cu
стенки должны быть равны половине диа- jumătate din diametrul celui mai apropiat
метра ближайшего резервуара, но не менее rezervor, însă minim de 1 m. Îndiguirea
1 м. Обвалование (ограждающая стенка) (perete protector) trebuie supusă calculului la
должно быть рассчитано на прочность из durabilitate, reieşind din condiţia umplerii
условия полного заполнения водой про- complete cu apă a spaţiului în interiorul
странства внутри обвалования (ограж- îndiguirii (peretelui protector). Evacuarea apei
дающей стенки). Отвод воды с обвалован- de pe teritoriul îngrădit al bazei de păstrare
ной территории базы хранения следует trebuie prevăzută din contul sistematizării
предусматривать за счет планировки тер- teritoriului bazei de păstrare, cu evacuarea
ритории базы хранения с выпуском через prin gura de scurgere a apei de ploaie cu
дождеприемник с гидрозатвором. închizător hidraulic.
Ширина применяемой ограждающей Lăţimea aplicată a peretelui de protecţie
стенки принимается в зависимости от ма- se acceptă în funcţie de material.
териала.
Для входа на территорию резервуар- Pentru ieşirea pe teritoriul parcului de
ного парка по обе стороны обвалования rezervoare, pe ambele părţi ale îndiguirii sau
или ограждающей стенки должны быть peretelui de protrecţie trebuie prevăzute scări
предусмотрены лестницы - переходы ши- - treceri cu lăţime de 0,7 m, nu mai puţin de
риной 0,7 м, не менее двух на каждую două pentru fiecare grup, amplasate din
группу, расположенные с противополож- părţile opuse ale îndiguirii (peretelui
ных сторон обвалования (ограждающей protector).
стенки).

9.4. Оборудование объектов СУГ 9.4. Utilarea obiectelor HGL


9.4.1 Для перемещения жидкой и па- 9.4.1 Pentru deplasarea fazelor lichide şi
ровой фаз СУГ по трубопроводам ГНС de vapori ale HGL pe ţevile SUG trebuie
следует предусматривать насосы, компрес- prevăzute pompe, compresoare sau instalaţii
соры или испарительные (теплообменные) de vaporizare (schimbătoare de căldură).
установки.
Разрешается использовать энергию Se admite utilizarea energiei gazelor
природного газа для слива и налива СУГ, naturale pentru deversarea şi turnarea HGL,
давление насыщенных паров которых при presiunea vaporilor saturaţi ai cărora la
температуре 45 С не превышает 1,2 МПа. temperatura 45 °C nu depăşeşte 1,2 MPa.
9.4.2 Компрессоры следует размещать 9.4.2 Compresoarele trebuie amplasate în
в отапливаемых помещениях. încăperi încălzite.
Пол помещения, где размещаются на- Pardoseala încăperii, unde sunt amplasate
сосы и компрессоры, должен быть не ме- pompe şi compresoare, trebuie să fie nu mai
нее чем на 0,15 м выше планировочных puţin de 0,15 m mai sus de cotele de nivelare
отметок прилегающей территории. a teritoriului adiacent.
Компрессоры, работающие с воздуш- Se admite instalarea compresoarelor, ce
ным охлаждением, допускается устанавли- funcţionează pe baza răcirii cu aer, pe
вать на открытых площадках под навесом. platforme deschise sub acoperiş de protecţie.
9.4.3 Насосы и компрессоры следует 9.4.3 Pompele şi compresoarele trebuie
устанавливать на фундаментах, не связан- instalate pe fundaţii, ce nu sunt legate de

60
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ных с фундаментами другого оборудова- fundaţiile altui utilaj şi de pereţii clădirii.


ния и стенами здания.
При размещении в один ряд двух на- În cazul amplasării într-un rând a două
сосов и более или компрессоров необхо- pompe şi mai mult sau a compresoarelor, este
димо предусматривать, м, не менее (в necesar să se prevadă, în m, nu mai mică (în
свету): lumină):
 ширину основного прохода по фронту  lăţimea traversării de bază pe frontul de
обслуживания - 1,5; deservire - 1,5;
 расстояние между насосами - 0,8;  distanţa între pompe - 0,8;
 расстояние между компрессорами - 1,5;  distanţa între compresoare - 1,5;
 расстояние между насосами и компрес-  distanţa între pompe şi compresoare - 1,0;
сорами - 1,0;
 расстояние от насосов и компрессоров  distanţa de la pompe şi compresoare până
до стен помещения - 1,0. la pereţii încăperii - 1,0.
9.4.4 Для слива газа из переполненных 9.4.4 Pentru deversarea gazelor din
баллонов и неиспарившегося газа следует buteliile umplute peste măsură şi gazului
предусматривать резервуары, размещае- neevaporat, trebuie să fie prevăzute
мые: rezervoare amplasate:
 в пределах базы хранения  при общей  în limitele depozitului de păstrare – pentru
вместимости резервуаров свыше 10 м3; capacitatea totală a rezervoarelor peste 10
m3;
 на расстоянии не менее 3 м от здания  la distanţă minim de 3 m de la clădirea
наполнительного цеха (на непроезжей secţiei de umplere (pe teritoriul părţii ne-
территории) при общей вместимости carusabile) în cazul dispunerii capacităţii
резервуаров до 10 м3. totale a rezervoarelor până la 10 m3 .
9.4.5 Для наполнения СУГ автоцис- 9.4.5 Pentru umplerea HGL în autocis-
терн следует предусматривать наполни- terne trebuie prevăzute coloane de alimentare.
тельные колонки.
9.4.6 Для контроля степени заполне- 9.4.6 Pentru controlul gradului de um-
ния автоцистерн следует предусматривать plere a autocisternelor trebuie să se prevadă
автовесы или устройства для определения bascule auto sau dispozitive pentru stabilirea
массы газа (степени заполнения) в авто- masei gazelor (gradul de umplere) în autocis-
цистернах и железнодорожных цистернах. terne şi vagoane - cisterne.
При использовании подогретого газа La utilizarea gazelor încălzite trebuie
следует контролировать его температуру, verificată temperatura acestora, care nu
которая не должна превышать 45оС. trebuie să depăşească 45 °C.
9.4.7 На трубопроводах жидкой и па- 9.4.7 Pe conducte la coloane cu fază
ровой фаз к колонкам следует предусмат- lichidă şi de vapori trebuie de prevăzut
ривать отключающие устройства на рас- dispozitive de deconectare la distanţă minim
стоянии не менее 10 м от колонок. de 10 m de la coloane.
9.4.8 Испарительные установки, раз- 9.4.8 Instalaţiile de vaporizare, amplasate
мещаемые в помещениях, следует уста- în încăperi, trebuie să fie montate în clădirea
навливать в здании наполнительного цеха secţiei de umplere sau în încăpere aparte a
или в отдельном помещении того здания, aceleiaşi clădiri, unde sunt instalaţii ce
где имеются газопотребляющие установки, utilizează gaze sau în clădire separată, ce
или в отдельном здании, отвечающем тре- corespunde prevederilor stabilite pentru
бованиям, установленным для зданий ка- clădirile de categoria A. Instalaţiile de
тегории А. При этом испарительные уста- vaporizare, amplasate în încăperile SUG, fără
новки, располагаемые в помещениях ГНС prezenţa permanentă a personalului de
без постоянного пребывания обслужи- deservire, trebuie să fie utilate cu aparate de
вающего персонала, должны быть обору- dublare de control a procesului tehnologic,

61
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

дованы дублирующими приборами кон- amplasate în încăperile SUG cu personal de


троля технологического процесса, разме- deservire.
щаемыми в помещениях ГНС с обслужи-
вающим персоналом.
9.4.9 Не допускается предусматривать 9.4.9 Nu se admite de prevăzut în zona
в производственной зоне ГНС испаритель- de producere a SUG instalaţiile de vaporizare
ные установки с применением открытого cu aplicarea focului deschis.
огня.
9.4.10 При проектировании систем во- 9.4.10 Pentru proiectarea sistemelor de
доснабжения, канализации, электроснаб- alimentare cu apă, canalizare, asigurare cu
жения, отопления и вентиляции и пожаро- energie electrică, încălzire, ventilaţie şi de in-
тушения ГНС, следует выполнять требова- tervenţie la incendii ale SUG, trebuie de exe-
ния: СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, cutat condiţiile СНиП 2.04.01-85*, СНиП
СНиП 2.04.03-85*, G.04.07-2006 (MCH 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, G.04.07-
4.02-02-2004), СНиП 2.04.05-91*, NCME 2006 (MCH 4.02-02-2004), СНиП 2.04.05-
03.02-2001 (MCH 2.02.01-97), правил уст- 91*, NCM E 03.02-2001 (MCH 2.02.01-97),
ройства электроустановок [2], правил по- regulile de montare a instalaţiilor electrice [2],
жарной безопасности [4] и настоящего regulile siguranţei contra incendiilor [4] şi
раздела. prezentului capitol.
9.4.11 На водопроводных и канализа- 9.4.11 Pe căminele de apeduct şi
ционных колодцах, располагаемых в зоне canalizare amplasate în zona cu raza de 50 m
радиусом 50 м от зданий по взрывопожар- de la clădirile cu pericol de explozie de
ной опасности категории А, а также на- categoria A, precum şi de la instalaţii
ружных установок и сооружений ГНС с exterioare şi construcţiile SUG cu zona de
взрывоопасными зонами класса В-Iг, не- pericol de explozie cu clasa B-Ir, este necesar
обходимо предусматривать по две de prevăzut câte două capace. Spaţiul între
крышки. Пространство между крышками capace trebuie compactat cu material ce
должно быть уплотнено материалом, ис- exclude pătrunderea gazelui în cămine în caz
ключающим проникновение газа в ко- de scurgerea lui.
лодцы в случае его утечки.
9.4.12 На ГНС следует предусматри- 9.4.12 În cadrul SUG urmează a fi
вать систему наружного пожаротушения, prevăzute sistemul de intervenţie la incendii
включающую резервуары с противопо- extern, ce include rezervoare cu rezervă de
жарным запасом воды, насосную станцию apă în caz de incendiu, staţiea de pompare şi
и кольцевой водопровод высокого давле- apeductul unit în inel cu presiune înaltă cu
ния с пожарными гидрантами. hidranţi de incendiu.
При общей вместимости резервуаров În cazul capacităţii totale a rezervoarelor
на базе хранения 200 м3 и менее следует cu capacitatea de păstrare maxim de 200 m3
предусматривать для тушения пожара сис- trebuie de prevăzut pentru stingerea ince-
тему водопровода низкого давления или ndiilor sistemul de apeduct cu presiu-ne joasă
пожаротушение из водоемов. sau stingerea incendiilor din bazine de apă
9.4.13 Расход воды на наружное пожа- 9.4.13 Consumul de apă pentru stingerea
ротушение ГНС следует принимать по exterioară a incendiilor, SUG trebuie admis
таблице 13. conform tabelului 13.

Таблица 13
Общая вместимость резервуаров сжиженных газов на Расход воды, л/с, с резервуарами
базе хранения, м3 надземными подземными
До 200 включительно 15 15
До 1000 включительно 20 15
До 2000 включительно 40 20

62
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Свыше 2000, но не более 8000 80 40

Tabelul 13
Capacitatea totală a rezervoarelor cu gaze lichefiate pe baza Consumul de apă, l/sec, de la rezervoarele
de păstrare, м3 supraterane subterane
Până la 200 inclusiv 15 15
Până la 1000 inclusiv 20 15
Până la 2000 inclusiv 40 20
Peste 2000, însă nu mai mult de 8000 80 40

9.4.14 Противопожарную насосную 9.4.14 Staţia antiincendiară de pompare


станцию на ГНС с надземными резервуа- pe SUG cu rezervoare supraterane, conform
рами по надежности электроснабжения fiabilităţii alimentării cu energie electrică,
следует относить к I категории. trebuie referite la categoria I.
При электроснабжении ГНС от одного La alimentarea cu energie electrică a
источника питания необходимо преду- SUG de la o sursă de alimentare este necesar
сматривать установку резервных противо- să se prevadă instalarea pompelor de rezervă
пожарных насосов с дизельным приводом. de intervenţie cu dispozitiv de acţionare
diesel.
9.4.15 На ГНС с надземными резер- 9.4.15 Pe SUG cu rezervoare de păstrare
вуарами хранения СУГ при общей вме- a HGL, cu capacitatea rezervoarelor mai mare
стимости резервуаров более 200 м3 следует de 200 m3 urmează a fi prevăzut sistemul
предусматривать стационарную автомати- staţionar automat de răcire cu apă a
ческую систему водяного охлаждения ре- rezervoarelor, care trebuie să asigure
зервуаров, которая должна обеспечивать intensitatea irigaţiei în curs de 75 min. a
интенсивность орошения в течение 75 мин. tuturor suprafeţelor laterale şi frontale ale
всех боковых и торцевых поверхностей rezervoarelor 0,1 l/(secm2) şi 0,5 l/(secm2)
резервуаров 0,1 л/(см2) и 0,5 л/(см2) для pentru pereţii frontali ce dispun de armatură.
торцевых стенок, имеющих арматуру.
Установки водяного охлаждения (оро- Instalaţiile de răcire cu apă (irigaţie) a
шения) резервуаров должны быть обору- rezervoarelor trebuie utilate cu dispozitive
дованы устройствами для подключения pentru conectarea tehnicii mobile de incendiu.
передвижной пожарной техники.
Расход воды следует принимать из Consumul de apă trebuie să fie prevăzut
расчета одновременного орошения не ме- reieşind din calculul irigaţiei concomitente a
нее трех резервуаров при однорядном рас- cel puţin 3 rezervoare pentru amplasarea într-
положении резервуаров в группе и шести un rând a rezervoarelor în grup şi şase
резервуаров при двухрядном расположе- rezervoare, în cazul amplasării în două
нии в одной группе и учитывать дополни- rânduri într-un grup şi de luat în consideraţie
тельно к расходу воды, указанному в таб- consumul apă suplimentar, indicat în tabelul
лице 13. 13.
При определении общего расхода Pentru determinarea consumului total de
воды на наружное пожаротушение и оро- apă pentru stingerea exterioară a incendiilor şi
шение резервуаров следует учитывать рас- irigaţia rezervoarelor, trebuie de luat în
ход воды из гидрантов в количестве 25 % consideraţie consumul de apă din hidranţii de
расхода, указанного в таблице 13. incendiu, în cantitate de 25 % din consumul
indicat în tabelul 13.
9.4.16 Пожаротушение сливной эста- 9.4.16 Combaterea incendiilor la
кады необходимо предусматривать пере- estacada de deversare este necesar de
движными средствами от принятой для prevăzut cu mijloace portabile de la sistemul
ГНС системы противопожарного водо- incendiar de alimentare cu apă, admis pentru

63
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

снабжения. SUG.
9.4.17 Для закрытых помещений кате- 9.4.17 Pentru încăperile închise de
гории А необходимо предусматривать сис- categoria A este necesar de a prevedea
темы искусственной приточно-вытяжной sistemul artificial de ventilaţie cu aspiraţie -
вентиляции в соответствии с требованиями refulare în conformitate cu prevederile CHиП
СНиП 2.04.05-91*. Для обеспечения рас- 2.04.05-91*. Pentru asigurarea calculată a
четного воздухообмена в верхних зонах schimbului de aer în zonele de sus ale
помещений допускается устройство есте- încăperilor se admite instalarea ventilaţiei
ственной вентиляции с установкой де- naturale cu montarea deflectoarelor. În timpul
флекторов. В нерабочее время допускается nelucrător se admite de a prevedea în aceste
предусматривать в этих помещениях есте- încăperi ventilaţiea naturală sau mixtă. În
ственную или смешанную вентиляцию. В încăperile de producţie neîncălzite, în care
неотапливаемых производственных поме- personalul de deservire se află mai puţin de
щениях, в которых обслуживающий пер- două ore, se admite de a prevedea ventilaţiea
сонал находится менее 2 ч, допускается naturale prin grilaj de jaluzele, ce se
предусматривать естественную вентиля- amplasează în partea de jos a pereţilor
цию через жалюзийные решетки, разме- exteriori. Mărimile grilajului de jaluzele
щаемые в нижней части наружных стен. trebuie determinate prin calcul conform,
Размеры жалюзийных решеток должны CHиП 2.04.05-91*.
определяться расчетом согласно СНиП
2.04.05-91*.
9.4.18 Вытяжку из производственных 9.4.18 Exhaustarea din halele industriale
помещений категории А, в которых обра- de categoria A, în care circulă gazele
щаются сжиженные газы, следует преду- lichefiate trebuie prevăzută din zonele de jos
сматривать из нижней и верхней зон по- şi de sus ale încăperii, în acest caz din partea
мещения, при этом из нижней зоны необ- de jos este necesar de a capta cel puţin 2/3 din
ходимо забирать не менее 2/3 нормируе- volumul normat al aerului evacuat, luînd în
мого объема удаляемого воздуха с учетом consideraţie cantitatea aerului, ce se evacu-
количества воздуха, удаляемого местными ează cu dispozitive de aspiraţie locală. Golu-
отсосами. Проемы систем общеобменной rile sistemelor de ventilaţie prin aspiraţie
вытяжной вентиляции следует предусмат- comună trebuie de prevăzut la nivel de 0,3 m
ривать на уровне 0,3 м от пола. de la pardosea.
9.4.19 Электроприводы насосов, ком- 9.4.19 Dispozitivele de acţionare elec-
прессоров и другого оборудования, уста- trice ale pompelor, compresoarelor şi altui uti-
навливаемого в производственных поме- laj, ce se instalează în încăperile de producţie
щениях категории А, следует блокировать de categoria A, trebuie să fie blocate cu venti-
с вентиляторами вытяжных систем таким latoarele sistemelor de ventilaţie prin aspiraţie
образом, чтобы они не могли работать при în aşa mod, încât acestea să nu aibă posibilita-
отключении вентиляции. tea de a funcţiona la deconectarea ventilaţiei.
9.4.20 Класс взрывоопасной зоны в 9.4.20 Categoria zonei cu pericol de
помещениях и у наружных установок, в explozie în încăperi şi la instalaţiile exterioare
соответствии с которым должен произво- conform căreia trebuie efectuată alegerea
диться выбор электрооборудования для utilajului electric pentru SUG şi PUG, trebuie
ГНС и ГНП, следует принимать в соответ- de admis conform normelor de montare a
ствии с правилами устройства электроус- instalaţiilor electrice.
тановок.
9.4.21 Электроприемники зданий и со- 9.4.21 Receptoarele electrice ale
оружений объектов, на которые распро- clădirilor şi construcţiilor, asupra cărora se
страняются нормы настоящего раздела, в extind normele prezentului capitol, privind
отношении обеспечения надежности элек- asigurarea fiabilităţii alimentării cu energie
троснабжения следует относить к III кате- electrică trebuie referite la categoria III, cu

64
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

гории, за исключением excepţia receptoarelor electrice ale staţiei de


электроприемников противопожарной pompare antiincendiară, ventilaţiei de avarie
насосной станции, аварийной вентиляции şi semnalizare până la concentraţiile, cu
и сигнализаторов до-взрывоопасных pericol de explozie, care trebuie referite la
концентраций, которые следует относить к categoria I.
I категории.
При невозможности питания пожар- În cazul imposibilităţii alimentării pom-
ных насосов от двух независимых источ- pelor de incendiu de la două surse indepen-
ников электроснабжения допускается пре- dente de alimentare cu energie electrică, se
дусматривать их подключение в соответ- admite de a prevedea conectarea lor în
ствии с указаниями СНиП 2.04.01-85* или conformitate cu СНиП 2.04.01-85* sau/şi a
и предусматривать установку резервного prevedea instalarea pompei de rezervă cu
насоса с дизельным приводом. dispozitiv de acţionare pe diesel.
9.4.22 В помещениях насосноком- 9.4.22 În încăperile secţiilor de pompare
прессорного, наполнительного, испари- - de compresare, de umplere, de vaporizare şi
тельного и окрасочного отделений, кроме de vopsire, cu excepţiea iluminatului de lucru
рабочего освещения, следует предусмат- trebuie de prevăzut iluminatul suplimentar de
ривать дополнительное аварийное освеще- avarie.
ние.
Допускается применять аккумулятор- Se admite aplicarea lanternelor cu
ные фонари на напряжение не выше 12 В acumulator cu tensiune maxim de 12 V în
во взрывозащищенном исполнении. execuţie antideflagrantă.
9.4.23 Схема электроснабжения 9.4.23 Schema alimentării cu energie
должна предусматривать в случае возник- electrică trebuie să prevadă, în cazul apariţiei
новения пожара автоматическое отключе- incendiului, deconectarea automată a
ние технологического оборудования в по- utilajului tehnologic în încăperile, ce dispun
мещениях с взрывоопасными зонами при de zone de pericol de explozie la concentrări
опасной концентрации газа в воздухе по- periculoase ale gazelor în aerul încăperii şi
мещения и централизованное отключение deconectarea centralizată a utilajului de
вентиляционного оборудования в соответ- ventilaţie, în conformitate cu indicaţiile
ствии с указаниями СНиП 2.04.05-91*. СНиП 2.04.05-91*.
9.4.24 На территории ГНС следует 9.4.24 Pe teritoriul SUG trebuie de
предусматривать наружное и охранное ос- prevăzut iluminatul exterior şi de siguranţă şi
вещение и сигнализацию. semnalizarea.
Управление наружным и охранным Dirijarea cu iluminatul exterior şi de
освещением следует предусматривать из siguranţă, trebuie de prevăzut din locurile cu
мест с постоянным пребыванием персо- prezenţa permanentă a personalului (de
нала (например, из помещения проход- exemplu, din încăperea camerei de control).
ной).
9.4.25 Запрещается прокладка воз- 9.4.25 Se interzice pozarea liniilor
душных линий электропередачи над тер- electrice aeriene deasupra teritoriului SUG.
риторией ГНС.
9.4.26 Для зданий, сооружений, на- 9.4.26 Pentru clădiri, construcţii,
ружных технологических установок и instalaţii exterioare tehnologice şi de
коммуникаций в зависимости от класса comunicare, în dependenţă de categoria
взрывоопасных зон следует предусматри- securităţii de explozie a zonelor, trebuie de
вать молниезащиту в соответствии с тре- prevăzut paratrăsnetul în conformitate cu
бованиями инструкции по устройству condiţiile instrucţiunii de instalare a
молниезащиты зданий и сооружений (5). paratrăsnetului clădirilor şi edificiilor (5).

65
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

10. Контроль строительства и 10. Controlul construcţiei şi


приемка выполненных ра- recepţia lucrărilor executate
бот

10.1.Общие положения 10.1.Prevederi generale


10.1.1 В процессе строительства объ- 10.1.1 În procesul construcţiei obiectelor
ектов систем газораспределения и выпол- sistemelor de distribuţie a gazelor şi execu-
нения работ по внутренним газопроводам tării lucrărilor la conductele interioare de gaze
зданий и сооружений в соответствии с об- a clădirilor şi construcţiilor în conformitate cu
щими требованиями действующих строи- condiţiile generale a normelor în vigoare în
тельных норм на организацию строитель- construcţii, la organizarea executării lucră-
ного производства и требованиями на- rilor de construcţie şi condiţiile prezentelor
стоящих норм и правил осуществляют norme şi reguli se execută controlul de
входной, операционный и приемочный intrare, de operaţiuni, de recepţie a producerii,
производственный контроль, а также кон- precum şi controlul şi recepţia lucrărilor
троль и приемку выполненных работ и за- executate şi obiectelor beneficiarului, finisate
конченных строительством объектов за- prin construcţie.
казчиком.
Контроль и приемку зданий, входя- Controlul şi recepţia clădirilor, ce intră în
щих в систему газораспределения, осуще- sistemul de distribuţie a gazelor se efectuează
ствляют в порядке, установленном соот- în modul stabilit, prin norme şi reguli în
ветствующими строительными нормами и construcţii corespunzătoare.
правилами.
Государственный надзор за соблюде- Supravegherea de stat asupra respectării
нием требований безопасности проводится cerinţelor securităţii se efectuează de către
органами государственного надзора в со- organele Supravegherii de stat în conformitate
ответствии с законодательством. cu legislaţia.
10.1.2 Входной контроль поступаю- 10.1.2 Controlul de intrare a materialelor,
щих материалов, изделий, газовой арма- articolelor, armaturii pentru conducte de gaze
туры и оборудования, а также операцион- şi a utilajului, precum şi controlul de
ный контроль при сборке и сварке газо- operaţiune la asamblarea şi sudarea
проводов, монтаже газового оборудования conductelor, montarea utilajului de gaze şi
и устройстве антикоррозионной защиты efectuarea protecţiei anticorosive se execută
осуществляют в соответствии с требова- în conformitate cu condiţiile normelor în
ниями действующих строительных норм construcţii în vigoare la organizarea lucrărilor
на организацию строительного производ- de construcţie.
ства.
10.1.3 Контроль выполненных работ 10.1.3 Controlul lucrărilor executate
включает в себя: include:
 проверку соответствия трубопроводов,  verificarea corespunderii conductelor, uti-
газоиспользующего и газового обору- lajului de utilizare a gazelor şi utilajui de
дования проекту и требованиям норма- gaze cu proiectul şi prevederile
тивных документов внешним осмотром documentelor normative prin examinare
и измерениями; exterioară şi măsurări;
 механические испытания стыковых  încercări mecanice ale racordurilor sudate
сварных соединений трубопроводов в cap la cap ale conductelor în conformitate
соответствии с требованиями ГОСТ cu cerinţele ГОСТ 6996;
6996;
 неразрушающий контроль сварных со-  controlul nedistructiv al îmbinărilor

66
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

единений трубопроводов физическими sudate ale conductelor prin metode fizice;


методами;
 контроль качества антикоррозионных  controlul calităţii învelişurilor anticorosi-
покрытий на толщину, адгезию стали и ve la grosime, adeziunea oţelului şi conti-
сплошность – по ГОСТ 9.602, а также nuităţii – conform ГОСТ 9.602, precum şi
на отсутствие участков контакта ме- la lipsa sectoarelor de contact a metalului
талла трубы с грунтом приборным ме- ţevii cu solul prin metoda de aparate;
тодом;
 испытания газопровода и газового обо-  testarea conductei de gaze şi utilajului de
рудования на герметичность. gaze la etanşeitate.
10.1.4 Результаты контроля внешним 10.1.4 Rezultatele controlului prin
осмотром, измерениями, испытаниями на examinarea exterioară, măsurări, încercări la
герметичность, данные о скрытых работах etanşeitate, datele despre lucrări ascunse şi
и другие отражаются в строительном пас- altele se înscrie în fişa tehnică a construcţiei şi
порте и подписываются ответственными se semnează de către executanţii responsabili
исполнителями выполненных работ и de lucrările executate şi persoana cu funcţii de
должностным лицом организации - испол- răspundere a organizaţiei executante (în cazul
нителя (при осуществлении производст- efectuării controlului de producţie) sau/şi de
венного контроля) или (и) представителя reprezentantul beneficiarului (asociaţia de
заказчика (газового хозяйства – пользова- exploatare a gazelor – utilizatorul obiectului
теля объекта строительства) в соответст- de construcţie) în conformitate cu condiţiile
вии с условиями договора подряда. contractului de antrepriză.
Результаты проверки сварных стыков Rezultatele verificării joncţiunilor sudate
газопровода физическими методами и ме- ale conductelor de gaze prin metode fizice şi
ханическими испытаниями оформляются încercări mecanice se perfectează printr-un
протоколом, который подписывает дефек- proces verbal care este semnat de defectosco-
тоскопист и начальник лаборатории. pist şi şeful laboratorului.
Акт приемки законченного строитель- Actul de recepţie a construcţiei finisate a
ством объекта газораспределительной сис- obiectului sistemului de distribuţie a gazelor
темы подписывают представители гене- este semnat de reprezentanţii antreprenorului
рального подрядчика, проектной организа- general, organizaţia de proiectare, organizaţia
ции, эксплуатационной организации и Гос- de exploatare şi Supravegherea tehnică de
гортехнадзора России. stat.
По каждому законченному объекту Pentru fiecare obiect finisat organizaţia -
организация – исполнитель работ состав- executantul de lucrări întocmeşte documen-
ляет исполнительную документацию (в taţia de executare (inclusiv fişele tehnice ale
том числе строительные паспорта) объ- construcţiei) a obiectului, care se perfectează
екта, которые оформляются в соответствии în conformitate cu documentele normative în
с действующими нормативными докумен- vigoare.
тами.

10.2.Внешний осмотр и измерения 10.2.Examinarea superficială şi


măsurările
10.2.1 Внешним осмотром и измере- 10.2.1 Prin examinarea superficială şi
ниями проверяют: măsurări se verifică:
 глубину заложения подземного (назем-  adâncimea pozării conductei subterane
ного) или расположение надземного га- (terestre) sau amplasarea conductei supra-
зопровода, уклоны, устройство основа- terane de gaze, declivităţile, construcţia
ния, постели или опор, длину, диаметр fundaţiei, stratului sau stîlpilor, lungimea,
и толщину стенок трубопровода, уста- diametrul şi grosimea pereţilor conductei,
новку запорной арматуры и других instalarea armaturii de închidere şi alte

67
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

элементов газопровода. Измерения elemente ale conductei de gaze.


проводят по ГОСТ 26433.2; Măsurările se efectuează conform ГОСТ
26433.2;
 тип, размеры и наличие дефектов на  tipul, dimensiunile şi existenţa defectelor
каждом из сварных стыковых соедине- pe fiecare din îmbinările sudate cap la cap
ний трубопроводов; ale conductelor;
 сплошность, адгезию стали и толщину  continuitatea, adeziunea oţelului şi grosi-
защитных покрытий труб и соедине- mea învelişurilor de protecţie ale ţevilor şi
ний, а также резервуаров СУГ. îmbinărilor, precum şi a rezervoarelor de
HGL.
10.2.2 Проверку подземных трубопро- 10.2.2 Verificarea conductelor (rezervoa-
водов (резервуаров) производят до и после relor) subterane de gaze se efectuează până şi
опускания их в траншею (котлован). Коли- după punerea lor în tranşee (excavaţie). Nu-
чество измерений  в соответствии с ука- mărul de măsurări – în conformitate cu indi-
заниями проекта или технологической до- caţiile proiectului sau documentaţiei tehnolo-
кументации организацииисполнителя ра- gice a organizaţiei – executantului de lucrări.
бот.
10.2.3 Обнаруженные внешним ос- 10.2.3 Defectele depistate prin
мотром и измерениями дефекты устра- examinarea superficială şi măsurări se
няют. Недопустимые дефекты сварных înlătură. Defectele inadmisibile la îmbinările
стыковых соединений должны быть уда- sudate cap la cap trebuie să fie înlăturate.
лены.

10.3.Механические испытания 10.3.Încercări mecanice


10.3.1 Механическим испытаниям 10.3.1 Încercărilor mecanice sunt
подлежат: supuse:
 пробные (допускные) сварные стыки,  joncţiunile de probă (admisibile) sudate,
выполняемые при квалификационных executate în cadrul încercărilor calificate
испытаниях сварщиков и проверке тех- de către sudori şi supuse verificării
нологии сварки стыков стальных и по- tehnologiei sudării joncţiunilor conducte-
лиэтиленовых газопроводов; lor de gaze din oţel şi polietilenă;
 сварные стыки стальных газопроводов  joncţiunile sudate ale conductelor de gaze
не подлежащие контролю физическими din oţel, ce nu pot fi supuse controlului
методами и стыки подземных газопро- prin metode fizice şi joncţiunile conduc-
водов, сваренных газовой сваркой. telor subterane de gaze, sudate prin sudură
Стыки отбирают в период производ- cu gaze. Joncţiunile se selectează în pe-
ства сварочных работ, в количестве 0,5 rioada executării lucrărilor de sudare, în
% общего числа стыковых соединений, volum de 0,5 % din numărul total al îmbi-
сваренных каждым сварщиком, но не nărilor cap la cap, sudate de fiecare sudor,
менее 2 стыков диаметром 50 мм и ме- însă nu mai puţin de două joncţiuni cu
нее и 1 стыка диаметром свыше 50 мм, diametrul de 50 mm şi nu mai puţin de o
сваренных им в течение календарного joncţiune cu diametrul peste 50 mm,
месяца. sudate pe parcursul lunii calendaristice.
Стыки стальных газопроводов испы- Joncţiunile conductelor de gaze din oţel
тывают на статическое растяжение и на se testează privind întinderea statică şi
изгиб или сплющивание по ГОСТ 6996. flexiunea sau aplatizarea conform ГОСТ
Допускные стыки полиэтиленовых газо- 6996. Joncţiunile admisibile ale conductelor
проводов испытывают на растяжение. de gaze din polietilenă se testează la
întinderea acestora.
10.3.2 Механические свойства стыков 10.3.2 Proprietăţile mecanice ale joncţi-
стальных труб с условным диаметром свы- unilor ţevilor de oţel, cu diametrul conven-

68
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

ше 50 мм определяют испытаниями на ţional peste 50 mm se determină prin testările


растяжение и изгиб (вырезанных равно- de întindere şi flexiune (tăiate în măsură egală
мерно по периметру каждого отобранного pe perimetrul joncţiunii selectate) a mostrelor
стыка) образцов со снятым усилением в cu consolidare suprimată în conformitate cu
соответствии с ГОСТ 6996. ГОСТ 6996.
Результаты механических испытаний Rezultatele încercărilor mecanice a
стыка считаются неудовлетворительными, joncţiunii se consideră nesatisfăcătoare, în
если: cazul în care:
 среднее арифметическое предела проч-  media aritmetică a limitei de rezistenţă a
ности трех образцов при испытании на trei mostre la încercarea de întindere este
растяжение менее нормативного пре- mai mică decât limita de rezistenţă
дела прочности основного металла normată a metalului de bază al ţevii;
трубы;
 среднее арифметическое угла изгиба  media aritmetică a unghiului de flexiune
трех образцов при испытании на изгиб al trei mostre la încercarea de încovoiere
менее 120  для дуговой сварки и ме- sub 120° - pentru sudarea cu arc electric şi
нее 100 – для газовой сварки; sub 100° - pentru sudarea cu gaze,
 результат испытаний хотя бы одного из  rezultatul încercărilor măcar a uneia din
трех образцов по одному из видов ис- cele trei mostre, la una din tipuri de
пытаний на 10 % ниже нормативного încercări, este scăzut cu 10 % faţă de
значения прочности или угла изгиба. valoarea normativă de rezistenţă sau a
unghiului de flexiune.
10.3.3 Механические свойства свар- 10.3.3 Proprietăţile mecanice ale jonc-
ных стыков стальных труб условным диа- ţiunilor sudate ale ţevilor de oţel, cu diametrul
метром до 50 мм включительно должны convenţional până la 50 mm inclusiv, trebuie
определяться испытаниями целых стыков determinate prin încercarea joncţiunilor
на растяжение и сплющивание. Для труб întregi la întindere şi aplatizare. Pentru ţevile
этих диаметров половину отобранных для cu aceste diametre jumătate din ele, selectate
контроля стыков (с неснятым усилением) pentru controlul joncţiunilor (cu consolidare
следует испытывать на растяжение и поло- neexecutată), trebuie să fie încercate la întin-
вину (со снятым усилением)  на сплющи- dere şi jumătate (cu consolidare suprimată) –
вание. la aplatizare.
Результаты механических испытаний Rezultatele încercărilor mecanice ale
сварного стыка считаются неудовлетвори- joncţiunii sudate se consideră nesatisfăcătoare
тельными, если: în cazul în care:
 предел прочности при испытании  limita de rezistenţă, la încercarea
стыка на растяжение менее joncţiunii la întindere, este mai redusă
нормативного предела прочности decât limita de rezistenţă a metalului de
основного металла трубы; bază al ţevii;
 просвет между сжимающими поверх-  spaţiul liber între suprafeţele compresibile
ностями пресса при появлении первой ale presei la apariţie a primei fisuri pe
трещины на сварном шве при испыта- îmbinarea de sudură la testarea joncţiunii
нии стыка на сплющивание превышает la aplatizare depăşeşte valoarea 5 S, unde
значение 5S, где S  номинальная тол- S este grosimea nominală a peretelui ţevii.
щина стенки трубы.
10.3.4 При неудовлетворительных ис- 10.3.4 În cazul încercărilor nesatisfă-
пытаниях хотя бы одного стыка проводят cătoare măcar a unei joncţiuni, se efectuează
повторные испытания удвоенного количе- încercări repetate cu număr dublu de
ства стыков. Проверка должна произво- joncţiuni. Verificarea trebuie efectuată pe
диться по виду испытаний, давшему не- tipuri de încercări, care sau soldat cu rezultate
удовлетворительные результаты. nesatisfăcătoare.
69
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

В случае получения при повторной În cazul obţinerii rezultatelor nesatisfă-


проверке неудовлетворительных результа- cătoare, la verificarea repetată măcar pe o
тов испытаний хотя бы на одном стыке, joncţiune, toate joncţiunile, sudate de sudorul
все стыки, сваренные данным сварщиком в dat în cursul lunii calendaristice la obiectul
течение календарного месяца на данном dat prin sudură cu gaze, trebuie să fie
объекте газовой сваркой, должны быть înlăturate, iar joncţiunile sudate cu arc
удалены, а стыки, сваренные дуговой electric, trebuie verificate prin metodă
сваркой, проверены радиографическим ме- radiografică de control.
тодом контроля.

10.4.Контроль физическими мето- 10.4.Control prin metode fizice


дами
10.4.1 Контролю физическими метода- 10.4.1 Controlului, prin metode fizice,
ми подлежат стыки законченных сваркой sunt supuse joncţiunile sectoarelor finisate
участков стальных трубопроводов в соот- prin sudură, ale conductelor de oţel în
ветствии с таблицей 14 и полиэтиленовых conformitate cu tabelul 14 şi de polietilenă –
– в соответствии с таблицей 15. în conform cu tabelul 15.
Контроль стыков стальных трубопро- Controlul joncţiunilor ţevilor de oţel se
водов проводят радиографическим мето- efectuează prin metoda radiografică conform
дом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым  по ГОСТ 7512 şi ultrasonoră – conform ГОСТ
ГОСТ 14782. Стыки полиэтиленовых тру- 14782. Joncţiunile conductelor de polietilenă
бопроводов проверяют ультразвуковым se verifică prin metodă ultrasonoră conform
методом по ГОСТ 14782. ГОСТ 14782.
10.4.2 Ультразвуковой метод контроля 10.4.2 Metoda ultrasonoră a controlului
сварных стыков стальных газопроводов joncţiunilor sudate ale conductelor de gaze
применяется при условии проведения вы- din oţel se aplică cu respectarea condiţiei de
борочной проверки не менее 10 % стыков executare a verificării selective minim de 10
радиографическим методом. При получе- % din joncţiuni prin metodă radiografică. În
нии неудовлетворительных результатов cazul obţinerii rezultatelor nesatisfăcătoare
радиографического контроля хотя бы на ale controlului radiografic măcar a unei
одном стыке объем контроля следует уве- joante, volumul controlului trebuie majorat
личить до 50 % от общего числа стыков. В până la 50 % din numărul total al joantelor. În
случае повторного выявления дефектных cazul depistării repetate a joncţiunilor defecte,
стыков все стыки, сваренные сварщиком toate joncţiunile sudate de sudor la obiect în
на объекте в течение календарного месяца decursul lunii calendaristice şi verificate prin
и проверенные ультразвуковым методом, metodă ultrasonoră, trebuie supuse controlului
должны быть подвергнуты радиографиче- radiografic.
скому контролю.
10.4.3 При неудовлетворительных ре- 10.4.3 În cazul rezultatelor nesatisfă-
зультатах контроля ультразвуковым мето- cătoare obţinute prin metoda ultrasonoră a
дом стыковых соединений стальных и по- conexiunilor de joantă ale conductelor de oţel
лиэтиленовых трубопроводов необходимо şi de polietilenă este necesar să se efectueze
провести проверку удвоенного числа стыков verificarea unui număr dublu de joncţiuni pe
на участках, которые к моменту обнаружения sectoarele care, la momentul depistării rebutu-
брака не были приняты по результатам этого lui nu au fost admise conform rezultatelor
вида контроля. Если при повторной про- acestui tip de control. Dacă la verificarea
верке хотя бы один из проверяемых сты- repetată, măcar o joncţiune din cele verificate
ков окажется неудовлетворительного каче- va fi de calitate nesatisfăcătoare, în acest caz
ства, то все стыки, сваренные данным toate joncţiunile sudate de sudorul dat la
сварщиком на объекте, должны быть про- obiectivul în cauză, trebuie să fie verificate
верены ультразвуковым методом. prin metoda ultrasonoră de control.

70
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Таблица 14
Число стыков, подлежащих
контролю, % общего числа
Газопроводы
стыков, сваренных каждым
сварщиком на объекте
1. Наружные и внутренние газопроводы природного газа и СУГ
диаметром менее 50 мм всех давлений, надземные и внутренние Не подлежат
газопроводы природного газа и СУГ диаметром 50 мм и более, контролю
давлением до 0,005 МПа
2. Газопроводы ГРП И ГРУ диаметром более 50 мм 100
3. Наружные и внутренние газопроводы СУГ всех давлений (за
исключением указанных в поз.1) 100
4. Надземные и внутренние газопроводы природного газа 5, но не менее одного
давлением св. 0,005 до 1,2 МПа стыка
5. Подземные газопроводы природного газа давлением:
 до 0,005 МПа (за исключением указанных в поз.11 и 12) 10, но не менее одного
стыка
 св. 0,005 до 0,3 МПа (за исключением указанных в поз.11 и 50, но не менее одного
13) стыка
 св. 0,3 до 1,2 МПа (за исключением указанных в поз. 13) 100
6. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые под
проезжей частью улиц с капитальными типами дорожных одежд
(цементобетонные, монолитные, железобетонные сборные,
асфальтобетонные), а также на переходах через водные преграды 100
во всех случаях прокладки газопроводов в футлярах (в пределах
перехода и по одному стыку в обе стороны от пересекаемого
сооружения)
7. Подземные газопроводы всех давлений при пересечении с
коммуникационными коллекторами, каналами, тоннелями (в 100
пределах пересечений и по одному стыку в обе стороны от
наружных стенок пересекаемых сооружений)
8. Надземные газопроводы всех давлений на участках переходов
через автомобильные I  III категорий и железные дороги по
мостам и путепроводам, а также в пределах переходов через 100
естественные преграды
9. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые в
районах с сейсмичностью св. 7 баллов и на карстовых и 100
подрабатываемых территориях и в других особых грунтовых
условиях
10. Подземные газопроводы всех давлений, прокладываемые на
расстоянии по горизонтали в свету менее 3 м от коммуникацион- 100
ных коллекторов и каналов (в том числе каналов тепловой сети)

Окончание таблицы 14
Число стыков, подлежащих
контролю, % общего числа
Газопроводы
стыков, сваренных каждым
сварщиком на объекте
11. Участки подземных газопроводов и подземные вводы на
расстоянии от фундаментов зданий менее:
2 м  для газопроводов давлением до 0,005 МПа; 100
4 м  для газопроводов давлением св. 0,005 до 0,3 МПа;
7 м  для газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа;
10 м  для газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа
12. Подземные газопроводы природного газа давлением до 0,005 25, но не менее одного
71
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

МПа, прокладываемые в пучинистых (кроме слабо пучинистых)


просадочных II типа, набухающих, вечномерзлых грунтах и стыка
других особых условиях
13. Подземные газопроводы природного газа св. 0,005 до 1,2 20, но не менее одного
МПа, прокладываемые вне населенных пунктов за пределами стыка
черты их перспективной застройки
Примечания
1. Для проверки следует отбирать сварные стыки, имеющие худший внешний вид.
2. Нормы контроля по поз. 4 не распространяются на газопроводы, указанные в поз. 8, по поз. 5, 12 и 13  на
указанные в поз. 6 и 7, по поз.11  на указанные в поз. 9.
3. Нормы контроля не распространяются на угловые соединения труб газопроводов условным диаметром до 500
мм и швы приварки к газопроводу фланцев и плоских заглушек.
4. Сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов, изготовленные в условиях ЦЗЗ, ЦЗМ,
неповоротные и монтажные (сваренные после производства испытаний) стыки подземных стальных
газопроводов всех давлений подлежат 100 % - ному контролю радиографическим методом.

Tabelul 14
Numărul de joncţiuni supuse con-
trolului, % din numărul total al
Conducte de gaze
joncţiunilor sudate de fiecare su-
dor la obiect
1. Conducte exterioare şi interioare de gaze naturale şi HGL, cu Nu se supun
diametrul nu mai mic de 50 mm, de toate presiunile, conducte controlului
supraterane ţi interioare de gaze naturale şi HGL, cu diametrul de 50
mm şi mai mult, având presiune până la 0,005 MPa
2. Conducte ale SRG şi IRG cu diametrul mai mare de 50 mm 100
3. Conducte exterioare şi interioare de gaze HGL, de toate presiunile 100
(cu excepţia celor indicate în poziţia 1)
4. Conducte supraterane şi interioare de gaze naturale cu presiune 5, însă nu mai puţin de o
peste 0,005 până la 1,2 MPa joncţiune
5. Conducte subterane de gaze naturale cu presiune:
 până la 0,005 MPa (cu excepţia celor indicate în pct. 11 şi 12); 10, însă nu mai puţin de o
joncţiune
 peste 0,005 până la 0,3 MPa (cu excepţia celor indicate în pct. 11 50, însă nu mai puţin de o
şi 13); joncţiune
 peste 0,3 până la 12 MPa (cu excepţia celor indicate în pct. 13) 100
6. Conducte supraterane de gaze, cu toate presiunile, pozate sub partea 100
carosabilă a străzilor de tip capital al pavajului (cu beton de ciment, de
monolit, de beton armat, asfalto-beton), precum şi pe treceri peste
obstacole acvatice, în toate cazurile de pozare în cutii a conductelor de
gaze (în limitele trecerii şi câte o joncţiune în ambele părţi de la
construcţia intersectată)

Sfârşitul tabelului 14
Numărul de joncţiuni supuse
controlului, % din numărul total al
Conducte de gaze
joncţiunilor sudate de fiecare sudor
la obiect
7. Conducte subterane de gaze, de toate presiunile în cazul intersecţiei 100
cu colectoare de comunicaţie, caneluri, tuneluri (în limitele
intersecţiilor şi câte o joncţiune în ambele părţi de la pereţii exteriori
ai construcţiilor intersectate)
8. Conducte supraterane de gaze, de toate presiunile, pe sectoarele 100
trecerilor peste drumurile auto de categoria I – III şi căi ferate pe

72
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

poduri şi viaducte, precum şi în limitele trecerilor peste obstacole


naturale
9. Conducte subterane de toate presiunile pozate în raioane cu
seismicitate peste 7 grade şi pe teritorii carstice şi zonele afectate de 100
exploatări subterane, precum şi în alte condiţii de teren deosebite
10. Conducte subterane de gaze, de toate presiunile, pozate la distanţă,
pe orizontală, în lumină cel puţin 3m de la colectoarele şi canalele de 100
comunicaţii (inclusiv canalele reţelei termice)
11. Sectoare ale conductelor subterane de gaze şi branşamentelor
subterane la distanţă de la fundaţiile clădirilor, cel puţin pentru:
conductele de gaze cu presiune până la 0,005 MPa - 2m;
100
conductele de gaze cu presiune peste 0,005 până la 0,3 MPa – 4 m;
conductele de gaze cu presiune peste 0,3 până la 0,6 MPa – 7 m;
conductele de gaze cu presiune peste 0,6 până la 1,2 MPa – 10 m;
12. Conductele subterane de gaze naturale cu presiune până la 0,005 25, însă nu mai puţin
MPa, pozate în soluri umflate cu excepţia celor slab umflate, sensibile de o joncţiune
la umezire de tipul II, gonflant, îngheţate permanent şi alte condiţii de
teren deosebite
13. Conducte supraterane de gaze naturale peste 0,005 până la 1,2 20, însă nu mai puţin
MPa, pozate în exteriorul localităţilor peste hotarele liniei construcţiei de o joncţiune
lor de perspectivă
Note:
1. Pentru verificare trebuie selectate joncţiunile sudate, ce dispun de aspect exterior cel mai rău.
2. Normele de control privitoare la poziţia 4 nu se extind asupra conductelor de gaze, indicate în pct. 8, privitoare la pct.
5, 12 şi 13 – asupra celor indicate în pct. 6 şi 7 privitoare la pct. 11 – asupra celor indicate în pct. 9.
3. Normele de control nu se extind asupra îmbinărilor în unghi ale ţevilor conductelor de gaze cu diametrul convenţional
până la 500 mm şi rosturilor punctelor de sudură la conducta de gaze a flanşilor şi obturatoarelor plane.
4. Joncţiunile sudate ale pieselor de racordare ale conductelor de gaze din oţel confecţionate în condiţii uzinelor,
joncţiunile ne turnante şi de montaj (sudate după executarea încercărilor) joncţiunile ale conductelor subterane de gaze
din oţel, de toate presiunile sunt pasibile unui control de 100 % prin metodă radiografică.

Таблица 15
Число стыков, подлежащих контролю, % от общего числа
стыков, сваренных на объекте каждым сварщиком с
Газопроводы использованием сварочной техники
с высокой степенью со средней степенью
автоматизации автоматизации
1. Подземные газопроводы давлением:
 до 0,005 МП (за исключением 3, но не менее 6, но не менее
указанных в поз. 2); одного стыка одного стыка
 св. 0,005 до 0,3 МПа (за 12, но не менее 25, но не менее
исключением указанных в поз. 3); одного стыка одного стыка
 св. 0,3 до 0,6 МПа (за исключением 25, но не менее 50, но не менее
указанных в поз. 3) одного стыка одного стыка

Окончание таблицы 15
Число стыков, подлежащих контролю, % от общего числа
стыков, сваренных на объекте каждым сварщиком с
Газопроводы использованием сварочной техники
с высокой степенью со средней степенью
автоматизации автоматизации

73
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

2. Подземные газопроводы давлением до


0,005 МПа, прокладываемые в
пучинистых (кроме слабопучинистых), 6, но не менее 12, но не менее
просадочных II типа, набухающих, одного стыка одного стыка
многолетне мерзлых грунтах и других
особых грунтовых условиях
3. Подземные газопроводы природного
газа св. 0,005 до 0,6 МПа, прокладываемые 5, но не менее 10, но не менее
вне поселений за пределами черты их одного стыка одного стыка
перспективной застройки
4. Подземные газопроводы природного
газа св. 0,6 до 1,0 МПа, прокладываемые 100 % 100 %
вне населенных пунктов
5. Во всех остальных случаях прокладки
подземных газопроводов, 25, но не менее 50, но не менее
предусмотренных таблицей 14 одного стыка одного стыка
Примечания.
1 При протяжке полиэтиленовых газопроводов внутри стальных производится 100 % -ный контроль
сварных стыковых соединений.
2 Стыки, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются по нормам для
стальных газопроводов, предусмотренных таблицей 14.

Tabelul 15
Numărul de joncţiuni supuse controlului, % din numărul total
al joncţiunilor sudate de fiecare sudor la obiect, cu utilizarea
Conducte de gaze tehnicii de sudare
Cu grad înalt de automatizare Cu grad mediu de
automatizare
1. Conducte subterane de gaze cu presiune:
 până la 0,005 MPa (cu excepţia celor 3, însă nu mai puţin de o 6, însă nu mai puţin de o
indicate în poziţia 2); joncţiune joncţiune
 peste 0,005 până la 0,3 MPa (cu 12, însă nu mai puţin de o 25, însă nu mai puţin de
excepţia celor indicate în poziţia 3); joncţiune o joncţiune
 peste 0,3 până la 0,6 MPa (cu excepţia 25, însă nu mai puţin de o 50, însă nu mai puţin de
celor indicate în poziţia 3) o joncţiune
joncţiune
2. Conducte subterane cu presiune până la
0,005 MPa, pozate în soluri umflate (cu ex-
6, însă nu mai puţin 12, însă nu mai puţin
cepţia celor slab umflate), sensibile la umezi-
de o joncţiune de o joncţiune
re de tipul 2, gonflate, îngheţate de lungă du-
rată şi în alte condiţii de teren deosebite.
3. Conducte subterane de gaze naturale peste
0,005 până la 0,6 MPa, pozate în exteriorul 5, însă nu mai puţin 10, însă nu mai puţin
localităţilor peste hotarele liniei lor de de o joncţiune de o joncţiune
construcţie de perspectivă

Sfârşitul tabelului 15
Numărul de joncţiuni supuse controlului, % din numărul total
al joncţiunilor sudate de fiecare sudor la obiect, cu utilizarea
Conducte de gaze tehnicii de sudare
Cu grad înalt de automatizare Cu grad mediu de
automatizare

74
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

4. Conductele de gaze naturale subterane cu


presiunea mai înaltă de 0,6 până la 1,0 MPa 100 % 100 %
pozate în afara localităţilor
5. În toate celelalte cazuri, pozarea conducte- 25, însă nu mai puţin de o 50, însă nu mai puţin de
lor subterane de gaze, prevăzute în tabelul 14 joncţiune o joncţiune
NOTE:
1. În cazul broşării conductelor de gaze din polietilenă în interiorul celor de oţel se efectuează controlul de 100% al
îmbinărilor sudate cap la cap.
2. Joncţiunile sudate cu ajutorul tehnicii de sudură cu acţionare manuală se verifică conform normelor pentru conducte
de gaze de oţel, prevăzute în tabelul 14.

10.4.3 При неудовлетворительных ре- 10.4.3 În cazul rezultatelor nesatisfă-


зультатах контроля ультразвуковым мето- cătoare prin metoda ultrasonoră a conexi-
дом стыковых соединений стальных и по- unilor de joantă ale conductelor de oţel şi de
лиэтиленовых трубопроводов необходимо polietilenă este necesar să se efectueze
провести проверку удвоенного числа стыков verificarea unui număr dublu de joncţiuni pe
на участках, которые к моменту sectoarele care, la momentul depistării
обнаружения брака не были приняты по rebutului, nu au fost admise conform
результатам этого вида контроля. Если при rezultatelor acestui tip de control. Dacă la
повторной проверке хотя бы один из verificarea repetată măcar o joncţiune din cele
проверяемых стыков окажется verificate va fi de calitate nesatisfăcătoare, în
неудовлетворительного качества, то все acest caz toate joncţiunile sudate de sudorul
стыки, сваренные данным сварщиком на dat la obiectivul în cauză, vor fi verificate
объекте, должны быть проверены prin metoda ultrasonoră de control.
ультразвуковым методом контроля.
10.4.4 Исправление дефектов шва 10.4.4 Se interzice înlăturarea defecţiuni-
стыков стальных трубопроводов, выпол- lor ale joantei joncţiunilor conductelor de
ненных газовой сваркой, запрещается. Ис- oţel, executate prin sudură cu gaze.
правление дефектов шва, выполненного Eliminarea defecţiunilor joantei executate
дуговой сваркой, допускается производить prin sudură cu arc electric se admite să fie
путем удаления дефектной части и заварки îndeplinită prin eliminarea părţii defecte şi
ее заново с последующей проверкой всего sudarea ei repetată, cu verificarea ulterioară a
сварного стыка радиографическим мето- întregii joncţiuni prin metodă radiografică.
дом. Превышение высоты усиления свар- Depăşirea înălţimii îngroşării sudurii privind
ного шва относительно размеров, установ- mărimile stabilite de ГОСТ 16037, se admite
ленных ГОСТ 16037, разрешается устра- de a înlătura prin prelucrare mecanică.
нять механической обработкой. Подрезы Crestările trebuie să fie înlăturate prin
следует исправлять наплавкой ниточных acoperire metalică a cordoanelor cu înălţime
валиков высотой не более 2-3 мм, при maxim de 2 – 3 mm, în acest caz, înălţimea
этом высота ниточного валика не должна cordoanelor cu aţă nu trebuie să depăşească
превышать высоту шва. Исправление înălţimea joncţiunii. Înlăturarea defecţiunilor
дефектов подчеканкой и повторный prin ştemuire şi reparaţie repetată a
ремонт стыков запрещается. joncţiunilor nu se admite.
Дефектные стыковые соединения по- Conexiunile de joantă defecte ale
лиэтиленовых трубопроводов исправле- conductelor de polietilenă nu se supun
нию не подлежат и должны быть удалены. rectificării şi trebuie înlăturate.
10.4.5 По степени автоматизации сва- 10.4.5 Conform gradului de automatizare
рочные аппараты для соединения полиэти- aparatele de sudură pentru racordarea ţevilor
леновых труб и деталей подразделяются: şi pieselor de polietilenă se divizează:
a) с высокой степенью автоматизации – a) cu grad înalt de automatizare – aparat
сварочный аппарат (машина), имею- (maşină) de sudură, ce dispune de

75
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

щий компьютерную программу основ- program computerizat al parametrilor de


ных параметров сварки, bază ai sudurii, control computerizat
компьютерный контроль за их asupra respectării lor în cursul procesului
соблюдением в ходе технологического tehnologic, dirijarea computerizată a
процесса, компьютерное управление procesului de sudură şi consecutivităţii
процессом сварки и etapelor procesului tehnologic în regimul
последовательностью этапов техноло- indicat de program (inclusiv înlăturarea
гического процесса в заданном про- automată a elementului de încălzire),
граммой режиме (в том числе автома- înregistrarea rezultatelor sudării şi
тическое удаление нагревательного ин- eliberarea ulterioară a informaţiei sub
струмента), регистрацию результатов formă de proces verbal imprimat referitor
сварки и последующую выдачу инфор- la fiecare joncţiune la finele procesului de
мации в виде распечатанного прото- sudare;
кола на каждый стык по окончании
процесса сварки;
b) со средней степенью автоматизации – b) cu grad mediu de automatizare – maşina
сварочная машина, имеющая частично de sudură, ce dispune parţial de program
компьютеризированную программу ос- computerizat al parametrilor de bază ai
новных параметров сварки, полный sudurii, control computerizat concret al
компьютеризированный контроль за respectării regimului de sudură pe întregul
соблюдением режима сварки по всему ciclu, precum şi cea care efectuează
циклу, а также осуществляющая реги- înregistrarea rezultatelor sudurii şi
страцию результатов сварки и их по- eliberarea lor ulterioară în formă de
следующую выдачу в виде распечатан- proces verbal imprimat;
ного протокола;
c) с ручным управлением – машина, на c) cu acţionare manuală – maşina pe care
которой управление процессом сварки dirijarea procesului de sudură se efec-
производится вручную при визуальном tuează manual prin control vizual sau
или автоматическом контроле за со- automat în vederea respectării regimului
блюдением режима сварки по всему de sudură pe întregul ciclu. Înregistrarea
циклу. Регистрация режимов сварки regimurilor de sudură se efectuează în
производится в журнале производства registrul de executare a lucrărilor sau în
работ или в виде распечатанного про- formă de proces verbal imprimat de la
токола с регистрирующего устройства. dispozitivul de înregistrare.

10.5.Испытания газопроводов 10.5.Încercările conductelor de gaze


10.5.1 Законченные строительством 10.5.1 Finisate prin construcţie sau re-
или реконструкцией наружные и внутрен- construite conductele exterioare şi interioare
ние газопроводы (далее газопроводы) сле- de gaze (în continuare - conducte de gaze)
дует испытывать на герметичность возду- trebuie să fie supuse încercărilor de etan-
хом. Для испытания газопровод в соответ- şeitate cu aer. Pentru testare conducta de ga-
ствии с проектом производства работ сле- ze, în corespundere cu proiectul de executare
дует разделить на отдельные участки, ог- a lucrărilor trebuie divizate pe sectoare
раниченные заглушками или закрытые ли- aparte, limitate cu flanşe sau închise prin
нейной арматурой и запорными устройст- armatură liniară şi dispozitive de închidere
вами перед газоиспользующим оборудова- înaintea utilajului ce utilizează gaze, luând în
нием, с учетом допускаемого перепада considerare variaţia admisibilă a presiunilor
давлений для данного типа арматуры (уст- pentru tipul respectiv al armaturii
ройств). (dispozitivelor).
Если арматура, оборудование и при- În cazul în care armatura, utilajul şi
боры не рассчитаны на испытательное aparatele nu sunt destinate presiunii de în-

76
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

давление, то вместо них на период испы- cercare, în locul lor, pe perioada încercărilor,
таний следует устанавливать катушки, за- trebuie instalate flanşe şi bobine.
глушки.
Газопроводы жилых, общественных, Conductele de gaze ale clădirilor de
бытовых, административных, производст- locuit, publice, administrative, habituale, hale
венных зданий и котельных следует испы- industriale şi cazangeriilor trebuie să fie în-
тывать на участке от отключающего уст- cercate pe sector de la dispozitivul de deco-
ройства на вводе в здание до кранов газо- nectare pe racordul clădirii până la robinetele
использующего оборудования. utilajului ce utilizează gaze
Испытания газопроводов должна про- Încercările conductelor de gaze trebuie
изводить строительно-монтажная органи- efectuate de organizaţia de construcţii şi mon-
зация в присутствии представителя экс- taj în prezenţa reprezentantului organizaţiei
плуатационной организации. de exploatare.
Результаты испытаний следует Rezultatele încercărilor trebuie perfectate
оформлять записью в строительном prin notare în fişa tehnică de construcţie.
паспорте.
10.5.2 Перед испытанием на герме- 10.5.2 Înainte de încercarea la etanşeitate
тичность внутренняя полость газопровода cavitatea internă a conductei de gaze trebuie
должна быть очищена в соответствии с să fie curăţită în coformitate cu proiectul de
проектом производства работ. Очистку по- executare a lucrărilor. Curăţarea cavităţii
лости внутренних газопроводов и газопро- conductelor interioare de gaze şi conductelor
водов ГРП (ГРУ) следует производить пе- de gaze ale SRG (IRG) trebuie efectuată
ред их монтажом продувкой воздухом. înaintea montării lor prin purjare cu aer.
10.5.3 Для проведения испытаний га- 10.5.3 Pentru efectuarea încercărilor
зопроводов следует применять манометры conductelor de gaze trebuie de aplicat mano-
класса точности 0,15. Допускается приме- metre cu clasă de precizie 0,15. Se admite
нение манометров класса точности 0,40, а aplicarea manometrelor cu clasa de precizie
также класса точности 0,6. При испыта- 0,40, precum şi cu clasa de precizie 0,6. În
тельном давлении до 0,01 МПа следует cazul presiunii de încercare până la 0,01 MPa
применять V - образные жидкостные ма- trebuie aplicate manometre de lichide în
нометры (с водяным заполнением). formă de litera V (cu umplere cu apă).
10.5.4 Испытания подземных газопро- 10.5.4 Încercările conductelor subterane
водов следует производить после их мон- de gaze trebuie efectuate după montarea în
тажа в траншее и присыпки выше верхней tranşee şi presarea lor mai sus de genera-
образующей трубы не менее чем на 0,2 м toarea de suau a ţevei minim de 0,2 m sau du-
или после полной засыпки траншеи. pă rambleierea completă a tranşeei.
Сварные стыки стальных газопрово- Joncţiunile sudate ale conductelor de
дов должны быть заизолированы. gaze din oţel trebuie să fie izolate.
10.5.5 До начала испытаний на герме- 10.5.5 Până la începutul încercărilor la
тичность газопроводы следует выдержи- etanşeitate conductele de gaze trebuie menţi-
вать под испытательным давлением в те- nute sub presiune de încercare, pe parcursul
чение времени, необходимого для вырав- timpului necesar pentru egalizarea temperatu-
нивания температуры воздуха в газопро- rii aerului în conducta de gaze cu temperatura
воде с температурой грунта. solului.
При испытании надземных и внутрен- La încercarea conductelor supraterane şi
них газопроводов следует соблюдать меры interioare de gaze trebuie respectare măsuri
безопасности, предусмотренные проектом de securitate prevăzute prin proiectul de
производства работ. executare a lucrărilor.
10.5.6 Испытания газопроводов на 10.5.6 Încercările conductelor de gaze la
герметичность проводят путем подачи в etanşeitate se efectuează prin debitarea în
газопровод сжатого воздуха и создания в conducta de gaze a aerului comprimat şi cre-

77
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

газопроводе испытательного давления. area în conductă a presiunii de încercare.


Значения испытательного давления и Valorile presiunii de încercare şi tipul menţi-
время выдержки под давлением стальных nerii sub presiune a conductelor subterane de
подземных газопроводов принимают в со- gaze din oţel se aplică în conformitate cu
ответствии с таблицей 16. tabelul 16.
10.5.7 Нормы испытаний полиэтиле- 10.5.7 Normele încercărilor conductelor
новых газопроводов, стальных надземных de gaze din polietilenă, conductelor suprate-
газопроводов, газопроводов и оборудова- rane din oţel, conductelor de gaze şi utilajului
ния ГРП, а также внутренних SRG, precum si ale conductelor interioare de
газопроводов зданий следует принимать gaze ale clădirilor trebuie aplicate conform
по таблице 17. Температура наружного tabelului 17. Temperatura aerului exterior, în
воздуха в период испытания perioada încercării conductelor de gaze din
полиэтиленовых газопроводов должна polietilenă, trebuie să fie minim de minus 15
быть не ниже минус 15С. °C.
10.5.8 Подземные газопроводы, про- 10.5.8 Conductele subterane de gaze,
кладываемые в футлярах на участках пе- pozate în tub protector, pe sectoarele de
реходов через искусственные и естествен- traversare peste obstacole artificiale şi
ные преграды, следует испытывать в три naturale trebuie încercate în trei etape:
стадии:
 после сварки перехода до укладки на  după sudarea tranşonului până la pozarea
место; pe teren;
 после укладки и полной засыпки пере-  după pozarea şi rambleierea completă a
хода; tranşonului;
 вместе с основным газопроводом.  împreună cu conducta de gaze principală.
Разрешается не производить испыта- Se admite să nu fie efectuate încercările
ния после полного монтажа и засыпки пе- după montarea completă şi rambleierea
рехода по согласованию с эксплуатацион- traversării, de comun acord cu organizaţia de
ной организацией. exploatare.
Испытания участков переходов раз- Încercările sectoarelor traversărilor se
решается производить в одну стадию вме- admite de efectuat într-o etapă împreună cu
сте с основным газопроводом в случаях: conducta de gaze principală în cazurile:
 отсутствия сварных соединений в пре-  lipsei îmbinărilor sudate în limitele
делах перехода; traversării;
 использования метода наклонно-на-  utilizării metodei de foraj înclinat - dirijat;
правленного бурения;
 использования в пределах перехода  utilizării în limitele traversării, pentru
для сварки полиэтиленовых труб дета- sudarea ţevilor şi pieselor de polietilenă
лей с закладными нагревателями или cu încălzitoare de obturare sau utilajului
сварочного оборудования с высокой de sudură cu grad înalt de automatizare.
степенью автоматизации.

Таблица 16
Рабочее давление газа, Вид изоляционного покрытия Испытательное Продолжительность
МПа давление, МПа испытаний, ч
1. Газопроводы давлением Независимо от вида изо- 0,6 24

78
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

до 0,005 ляционного покрытия


2. Газовые вводы
давлением до 0,005 при их
раздельном строительстве с То же 0,3 2
распределительными
газопроводами
Битумная мастика,
0,6 24
3. Газопроводы давлением полимерная липкая лента
св. 0,005 до 0,3 Экструдированный
1,5 24
полиэтилен, стеклоэмаль
Битумная мастика,
0,75 24
4. Газопроводы давлением полимерная липкая лента
св. 0,3 до 0,6 Экструдированный
1,5 24
полиэтилен, стеклоэмаль
5. Газопроводы высокого Независимо от вида
давления: изоляционного покрытия
св. 0,6 до 1,2 1,5 24
св. 0,6 до 1,6  для СУГ 2,0

Tabelul 16
Presiune de lucru a gazelor, MPa Tipul învelişului izolant Presiunea de Durata
încercare, MPa încercărilor, h
1. Conducte de gaze cu Indiferent de tipul
0,6 24
presiune până la 0,005 învelişului izolant
2. Racorduri de gaze cu aceeaşi
presiune până la 0,005 în căzu
construcţiei lor separate cu 0,3 2
conducte de distribuţie a
gazelor
3. Conducte de gaze cu Mastic bituminos, bandă
0,6 24
presiune peste 0,005 până la adezivă polimere
0,3 Polietilenă extrudată, email
1,5 24
vitrificat
4. Conducte de gaze cu Mastic bituminos, bandă
0,75 24
presiune peste 0,3 până la 0,6 adezivă polimere
Polietilenă extrudată, email
1,5 24
vitrificat
5. Conducte de gaze cu Independent de tipul
presiune înaltă: învelişului izolant
1,5 24
 peste 0,5 până la 1,2
 peste 0,6 până la 1,6 – 2,0
pentru HGL

10.5.9 Результаты испытания на гер- 10.5.9 Rezultatele încercărilor la etan-


метичность следует считать положитель- şeitate trebuie să se considere pozitive, în
ными, если за период испытания давление cazul în care în perioada de testare, presiunea
в газопроводе не меняется, то есть, нет ви- în conducta de gaze nu se modifică, cu alte
димого падения давления по манометру cuvinte nu există căderea vizibilă a presiunii
класса точности 0,6, а по манометрам conform manometrului cu clasă de precizie
класса точности 0,15 и 0,4, а также по 0,15 şi 0,4, precum şi conform manometrului
жидкостному манометру падение давления cu lichid, căderea presiunii se fixează în
79
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

фиксируется в пределах одного деления limitele unei diviziuni a scalei.


шкалы.
По завершении испытаний газопро- După finisarea încercărilor conductei de
вода давление следует снизить до атмо- gaze, presiunea trebuie să fie redusă până la
сферного, установить автоматику, арма- cea atmosferică, instalată automatica, arma-
туру, оборудование, контрольно-измери- tura, utilajul, aparatele de măsurare şi control,
тельные приборы и выдержать газопровод precum şi menţinerea conductei de gaze sub
в течение 10 мин под рабочим давлением. presiunea de lucru pe parcurs de 10 min.
Герметичность разъемных соединений Etanşeitatea îmbinărilor demontabile trebuie
следует проверить мыльной эмульсией. să fi verificate cu emulsie de săpun.
Дефекты, обнаруженные в процессе Defecţiunile depistate în procesul de
испытаний газопроводов, следует устра- testare a conductelor de gaze trebuie să fie
нять только после снижения давления в înlăturate numai după reducerea presiunii în
газопроводе до атмосферного. conducta de gaze până la cea atmosferică.
После устранения дефектов, обнару- După înlăturarea defecţiunilor depistate
женных в результате испытания газопро- în urma testării conductei de gaze la
вода на герметичность, следует повторно etanşeitate, trebuie efectuată testarea repetată
произвести это испытание. a acesteia.
Стыки газопроводов, сваренные после Joncţiunile conductelor de gaze, sudate
испытаний, должны быть проверены фи- după încercări, trebuie verificate prin metoda
зическим методом контроля. fizică de control
10.5.10 Резервуары сжиженных угле- 10.5.10 Rezervoarele de gaze lichefiate
водородных газов вместе с обвязкой по şi hidrocarbură, împreună cu cadrul de con-
жидкой и паровой фазам следует испыты- solidare pe faze lichide şi de vaporizare, ur-
вать в соответствии с требованиями пра- mează a fi testate în corespundere cu prevede-
вил устройства и безопасной эксплуатации rile regulilor de instalare şi exploatare inofen-
сосудов (ПБ-10-115-96), работающих под sivă a recipientelor (ПБ-10-115-96), ce func-
давлением. ţionează sub presiune.
10.6. Приемка заказчиком 10.6. Recepţia de către beneficiar a
законченных строительством объектов construcţiei finisate a obiectelor sisteme-
газораспределительных систем lor de distribuţie a gazelor

Таблица 17
Рабочее давление газа, МПа Испытательное Продолжительность
давление, МПа испытаний, ч
Полиэтиленовые газопроводы
до 0,005 0,3
св. 0,005 до 0,3 0,6
24
св. 0,3 до 0,6 0,75
св. 0,6 до 1,0 1,5
Надземные газопроводы
до 0,005 0,3
св. 0,005 до 0,3 0,45
св. 0,3 до 0,6 0,75 1
св. 0,6 до 1,2 1,5
св.1,2 до 1,6 (для СУГ) 2,0
Газопроводы и оборудование ГРП
до 0,005 0,3
св. 0,005 до 0,3 0,45 12
св. 0,3 до 0,6 0,75

80
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

св. 0,6 до 1,2 1,5


Газопроводы внутри зданий, газопроводы и оборудование ГРУ
Газопроводы жилых зданий давлением до 0,003 0,01 5 мин
Газопроводы котельных, общественных,
административных, бытовых и
производственных зданий давлением:
до 0,005 0,01
св. 0,005 до 0,1 0,1 1
св. 0,1 до 0,3 1,25 от рабочего,
но не более 0,3
св. 0,3 до 0,6 1,25 от рабочего,
но не более 0,6
св. 0,6 до 1,2 1,25 от рабочего,
но не более 1,2
св. 1,2 до 1,6 (для СУГ) 1,25 от рабочего,
но не более 1,6

Tabelul 17
Presiunea de lucru a gazelor, MPa Presiunea de Durata încercărilor, h
încercare, MPa
Conducte de gaze din polietilenă
Până la 0,005 0,3
Peste 0,005 până la 0,3 0,6
24
Peste 0,3 până la 0,6 0,75
Peste 0,6 până la 1,0 1,5
Conducte supraterane de gaze
Până la 0,005 0,3
Peste 0,005 până la 0,3 0,45
Peste 0,3 până la 0,6 0,75 1
Peste 0,6 până la 1,2 1,5 1
Peste 1,2 până la 1,6 (pentru HGL) 2,0
Sfârşitul tabelului 17
Presiunea de lucru a gazelor, MPa Presiunea de Durata încercărilor, h
încercare, MPa
Conducte de gaze ţi utilajul SRG
Până la 0,005 0,3
Peste 0,005 până la 0,3 0,45 12
Peste 0,3 până la 0,6 0,75
Peste 0,6 până la 1,2 1,5
Conducte de gaze în interiorul clădirilor, conducte de gaze şi utilajul SRG
Conducte de gaze ale clădirilor de locuit cu 0,01 5min
presiune până la 0,003

81
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Conducte de gaze ale cazangeriilor, clădirilor


publice, administrative, habituale şi de producţie,
cu presiune:
Până la 0,005 0,01
Peste 0,005 până la 0,1 0,1 1
Peste 0,1 până la 0,31,25 de la presiunea
de lucru, însă nu mai
mult de 0,3
Peste 0,3 până la 0,6 1,25 de la presiunea
de lucru, însă nu mai
mult de 0,6
Peste 0,6 până la 1,2 1,25 de la presiunea
de lucru, însă nu mai
mult de 1,2
Peste 1,2 până 1,6 (pentru HGL) 1,25 de la presiunea
de lucru, însă nu mai
mult de 1,6

10.6.1 Для приемки законченного 10.6.1 Pentru recepţia obiectului finisat


строительством объекта газораспредели- prin construcţie al sistemului de distribuţie a
тельной системы заказчик и/или инвестор gazelor, beneficiarul şi/sau investorul creează
создает приемочную комиссию. comisia de recepţie.
В состав приемочной комиссии вклю- În componenţa comisiei de recepţie se
чаются представители заказчика и/или includ reprezentanţii beneficiarului şi/sau
инвестора (председатель комиссии), про- investorului (preşedintele comisiei), ai
ектной и эксплуатирующей организаций. organizaţiei de proiectare şi exploatare. Rep-
Представители органов Госгортехнадзора rezentanţii organelor Supravegherii tehnice
включаются в состав приемочной комис- de stat se includ în componenţa comisiei de
сии при приемке объектов, подконтроль- recepţie a obiectelor supuse controlului
ных этим органам. acestor organe.
10.6.2 Генеральный подрядчик предъ- 10.6.2 Antreprenorul general prezintă
являет приемочной комиссии на закончен- comisiei de recepţie la obiectul finisat de con-
ный строительством объект газораспреде- strucţie a sistemului de distribuţie a gazelor
лительной системы следующую докумен- următoarea documentaţie într-un singur
тацию в одном экземпляре: exemplar:
 комплект рабочих чертежей (испол-ни-  setul de desene de execuţie (documentaţia
тельную геодезическую документацию geodezică executorie conform ГОСТ Р
по ГОСТ Р 51872) на строительство 51872) la construcţia obiectului prezentat
предъявляемого к приемке объекта с pentru recepţie, cu semnăturile depuse de
надписями, сделанными лицами, от- persoanele responsabile pentru executarea
ветственными за производство строи- lucrărilor de construcţii – montaj despre
тельно-монтажных работ о соответст- corespunderea executării reale a acestor
вии выполненных в натуре работ этим lucrări cu desenele date sau cu
чертежам или внесенным в них про- modificările operate în ele de organizaţia
ектной организацией изменениям; de proiectare;
 сертификаты заводов-изготовителей  certificatele uzinelor producătoare (cop-
(их копии, извлечения из них, iile lor, extrasele din ele, confirmate de
заверенные лицом, ответственным за persoana responsabilă pentru construcţia
строительство объекта) на трубы, obiectului) la ţevi, piese fasonate, mate-
фасонные части, сварочные и riale de sudură şi izolante;
изоляционные материалы;

82
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

 технические паспорта заводов-изгото-  fişe tehnice ale uzinelor producătoare


вителей (заготовительных мастерских) (atelierelor de colectare) sau copiile la
или их копии на оборудование, узлы, utilaj, blocuri, piese de racordare, înveli-
соединительные детали, изоляционные şuri izolante, flanşe izolante, armatură cu
покрытия, изолирующие фланцы, ар- diametrul peste 100 mm, precum şi alte
матуру диаметром свыше 100 мм, а documente ce confirmă calitatea utilajului
также другие документы, удостове- (articolelor);
ряющие качество оборудования (изде-
лий);
 инструкции заводов-изготовителей по  instrucţiunile uzinelor producătoare
эксплуатации газового оборудования и privind exploatarea utilajului de gaze şi
приборов; aparatelor;
 строительные паспорта: наружного га-  fişe tehnice de construcţie ale: conductei
зопровода, газового ввода; внутридо- exterioare de gaze, racordului de gaze;
мового (внутрицехового) газооборудо- utilajului cu gaze în interiorul clădirii
вания; ГРП; резервуарной установки (secţiei) SRG; instalaţiei de rezervă a
СУГ; HGL;
 протокол проверки сварных стыков  procesul verbal al verificării joncţiunilor
газопровода радиографическим мето- sudate ale conductei de gaze prin metodă
дом, протоколы механических испыта- radiografică, procesele verbale ale încer-
ний сварных стыков стального и поли- cărilor mecanice asupra joncţiunilor suda-
этиленового газопроводов; протокол te ale conductelor de gaze din oţel şi
проверки сварных стыков газопровода polietilenă; procesul verbal de verificare a
ультразвуковым методом и протокол joncţiunilor sudate ale conductelor de
проверки качества стыков, выполнен- gaze prin metoda ultrasonoră şi procesul
ных контактной сваркой и пайкой; verbal al calităţii joncţiunilor executate cu
sudură prin contact şi lipire;
 акт разбивки и передачи трассы (пло-  actul de trasare şi transmitere a traseului
щадки) для подземного газопровода и (platformei) pentru conducta subterană de
резервуаров СУГ; gaze şi rezervoarelor HGL;
 журнал учета работ (для подземных  registrul de evidenţă a lucrărilor (pentru
газопроводов протяженностью свыше conductele subterane, cu lungime peste
200 м и резервуаров СУГ)  по требо- 200 m şi rezervoarele HGL) – la solicita-
ванию заказчика и/или инвестора; rea beneficiarului şi/sau investorului;
 акт приемки предусмотренных проек-  actul de primire a instalaţiilor de protecţie
том установок электрохимической за- electrochimică prevăzute prin proiect
щиты (для подземных газопроводов и (pentru conductele subterane de gaze şi
резервуаров СУГ); rezervoarele HGL);
 акты приемки скрытых и специальных  actele de primire a lucrărilor ascunse şi
работ, выполненных в соответствии с special executate în corespundere cu
договором-подрядом (контрактом)  acordul (contractul) de antrepriză – pentru
для ГРП, котельных, автономных ис- SRG, centralei termice, surse autonome
точников теплоснабжения; de alimentare cu căldură;
 акт приемки газооборудования для  actul de primire a utilajului cu gaze pentru
проведения комплексного опробования efectuarea verificării complexe (pentru
(для предприятий, котельных, авто- întreprinderi, centrale termice, surse
номных источников теплоснабжения); autonome de alimentare cu căldură);
 акт приемки очищенной внутренней  actul de primire a cavităţii interioare a
полости подлежащего восстановлению conductei de gaze, supuse restabilirii;
газопровода;

83
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

 акт приемки внутренней полости газо-  actul de primire a cavităţii interioare


провода, восстановленного тканевым curăţite a conductei de gaze, restabilite cu
шлангом или другими материалами, furtun de pânză sau alte materiale,
пригодность которых (при отсутствии utilitatea cărora (în cazul lipsei
нормативных документов на них) под- documentelor normative la ele) este
тверждена в установленном порядке; confirmată în modul stabilit;
 гарантийное обязательство на восста-  obligaţia de garanţie asupra conductei de
новленный газопровод (на срок, огово- gaze restabilite (pe termen stipulat de
ренный контрактом); contract);
 техническое свидетельство на приме-  agrementul tehnic la materialele şi
ненные в строительстве импортные tehnologiile de origine străină, aplicate în
материалы и технологии. construcţie;
10.6.3 Приемочная комиссия должна 10.6.3 Comisia de primire trebuie să
проверить соответствие смонтированной verifice corespunderea sistemului de distri-
газораспределительной системы проекту и buţie a gazelor montat cu proiectul şi docu-
представленной исполнительной докумен- mentaţia de executare prezentată, prezentelor
тации, требованиям настоящих строитель- prevederi ale normelor şi regulilor în
ных норм и правил. construcţii.
10.6.4 Приемка заказчиком и/или ин- 10.6.4 Recepţia obiectului de către
вестором законченного строительством beneficiar şi/sau investor finisat prin const-
объекта газораспределительной системы rucţie al sistemului de distribuţie a gazelor
должна быть оформлена актом по форме trebuie perfectată prin act conform formei din
приложения Б. Данный акт подтверждает Anexa B. Prezentul act confirmă finisarea
факт создания объекта и его соответствие obiectului şi corespunderea lui la proiectul şi
проекту и обязательным требованиям prevederile obligatorii ale documentelor nor-
нормативных документов. Он является mative. Actul se consideră definitiv pentru
окончательным для отдельно возводимого obiectul construit aparte al sistemului de
объекта газораспределительной системы. distribuţie a gazelor. Pentru sistemul de distri-
Для газораспределительной системы, вхо- buţie a gazelor, ce intră în componenţa clădi-
дящей в состав здания или сооружения, он rii sau construcţiei, el se include în compo-
включается в состав приемо-сдаточной nenţa documentaţiei de primire – predare pe
документации по этому зданию (сооруже- această clădire (construcţie).
нию).
10.6.5 Приемка заказчиком и/или ин- 10.6.5 Recepţia de către beneficiar şi/sau
вестором законченной строительством investor a staţiei (punctului) de umplere cu
газонаполнительной станции (пункта) gaze şi/sau a sistemului de distribuţie a
и/или газораспределительной системы gazelor finisate prin construcţie se efectuează
осуществляется в общем порядке в соот- în ordinea generală în corespundere cu
ветствии с требованиями действующих prevederile documentelor normative în
нормативных документов по строитель- vigoare în construcţii.
ству.

84
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Приложение А (информационное). Перечень нормативных документов, на которые


имеются ссылки

Anexa A (informativă). Lista documentelor normative la care se fac referinţe

Номер НД Наименование НД Российский аналог


Indicativul DN Denumirea DN Analog al Rusiei
CP G.05.01-2006 Dispoziţii generale pentru proiectarea şi construcţia СП 42-101-2003
(МСП 4.03-101) sistemelor de distribuţie a gazelor din ţevi de oţel şi
polietilenă
CP G.05.02-2006 Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi СП 42-102-2004
(МСП 4.03-102) de oţel
CP G.05.03-2006 Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi СП 42-103-2003
(МСП 4.03-103) de polietilenă şi reconstrucţia conductelor de gaze
uzate
СНиП 2.01.07-87* Нагрузки и воздействия (с изменениями № 1, 2) СНиП 2.01.07-87*
СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых терри- СНиП 2.01.09-91
ториях и просадочных грунтах
CP D.01.01-2005 Determinarea caracteristicilor calculate hidrologice СП 33-101-2003
(МСП 3.04-101-2005) de bază
NCM B.01.04-2006 Protecţia inginerească a teritoriilor, clădirilor şi edifi- СНиП 22-02-2003
(МСН 2.03-02-2002) ciilor de procesele geologice periculoase. Dispoziţii
generale
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии СНиП 2.03.11-85
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (с СНиП 2.04.01-85
изменениями № 1, 2)
СНиП 2.04.02-85 Водоснабжение. Наружные сети и сооружение (с СНиП 2.04.02-85
изменением № 1)
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85
NCM G.04.06-2006 Încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului СНиП 41-01-2003
(МСН ....)*
NCM G.04.07-2006 Reţele termice СНиП 41-02-2003
(MCH 4.02-02-2004)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка го- СНиП 2.07.01-89*
родских и сельских поселений (с изменениями и
дополнениями)
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения (с измене- СНиП 2.08.02-89*
ниями № 1, 2, 3, 4, 5)
СНиП 3.01.01-85* Организация строительства СНиП 12-01-2004
NCM E.03.02-2001 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi СНиП 21-01-97*
(МСН 2.02.01-97) instalaţiilor
NCM C.02.02-2004 Construcţii industriale. Clădiri de producţie СНиП 31-03-2001
NCM D.03.01-2006 Căile ferate cu linia 1520 mm СНиП 32-01-95
(MCH 3.03-01-95)
NCM E.04.01-…..* Construirea în zonele seismice. Dispoziţii generale СНиП II-7-81*
(MCH 2.03.03-.....*)
NCM B.01.03-2005 Planuri generale ale întreprinderilor industriale СНиП II-89-80*
NCM A.01.02-.......* Sistemul de documente normative în construcţii.
Dispoziţii generale
NCM G.04.04-2005 Alimentare cu căldură pe apartamente a caselor de lo-
cuit cu multe etaje pe baza termogeneratoarelor de
gaze
85
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

NCM G.04.05-2005 Surse autonome de alimentare cu căldură


ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Резины для изделий, работающих в жид- ГОСТ 9.602-89
ких агрессивных средах. Технические требования
ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и ГОСТ 5542-87
коммунально-бытового назначения. Технические
условия
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения меха- ГОСТ 6996-66
нических свойств. (с изменениями № 1, 2, 3, 4)
ГОСТ 7512-82* Контроль неразрушающий. Соединения сварные. ГОСТ 7512-82*
Радиографический метод
ГОСТ 9544-93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы гер- ГОСТ 9544-93
метичности затворов
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. ГОСТ 14782-86
Методы ультразвуковые
ГОСТ 16037-80* Соединения сварные стальных трубопроводов. ГОСТ 16037-80*
Основные типы, конструктивные элементы и раз-
меры
ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для ГОСТ 20448-90
коммунально-бытового потребления. Техниче-
ские условия
ГОСТ 23055-78 Классификация сварных соединений по результа- ГОСТ 23055-78
там радиографического контроля (с изменениями
№ 1 и 2)
ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических ГОСТ 26433.2-94
параметров в строительстве. Правила выполнения
измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомо- ГОСТ 27578-87
бильного транспорта. Технические условия
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и основа- ГОСТ 27751-88
ний. Основные положения по расчету (с измене-
нием № 1).
ГОСТ Р 50838-95* Трубы из полиэтилена для газопроводов. Техни- ГОСТ Р 50838-
ческие условия 95*
ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. ГОСТ Р 51872-
Правила выполнения 2002
* În curs de elaborare (В стадии разработки)

Слова и их назначение, исполь- Cuvintele şi destinaţia lor, utilizate


зуемые в нормативном документе în documentul normativ
Для определения обязательности вы- Pentru determinarea obligativităţii execu-
полнения требований Норм используют tării cerinţelor Normelor se utilizează cuvinte-
слова: le
 Должно – определяет обязательность  Este necesar – determină obligativitatea
выполнения требования Норм; exe-cutării cerinţelor Normelor
 Следует – то же;  Trebuie – acela-ş sens;
 Как правило – означает, что данное  De regulă – înseamnă că această cerinţă
требование превалирует, а отступление predomină, iar retragerea (abaterea) de la
от него должно быть обосновано; ea trebuie să fie argumentată;;
 Рекомендуется – означает, что данное  Se recomandă – înseamnă, că această
решение является одним из лучших, но decizie este una din cele mai bune, însă ne
не обязательным для выполнения; obligatorie pentru utilizare;

86
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

 Допускается– означает, что данное  Se permite – înseamnă, că această decizie


решение применяется в виде исключе- se aplică in mod de excepţie, de exemplu,
ния, например, вследствие ограничен- în urma posibilităţii limitate de aplicare a
ной возможности применения других altor decizii.
решений.от него должно быть обосно-
вано;

87
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Приложение Б (обязательное). Акт приемки законченного строительством объекта


газораспределительной системы
________________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)

г. _____________________ “____”_______________200_ г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии  представителя заказчика


_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии  представителей:


проектной организации _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _______________________________________________________


(фамилия, имя, отчество, должность)

органа Госгортехнадзора Молдовы ____________________________________________________


(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ________________________________________________________


(наименование организации)
предъявлен к приемке законченный строительством _________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте ___________________________________________________


(наименование объекта)
______________________________________________________________________________________
субподрядными организациями ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование организаций)
выполнены следующие работы ___________________________________________________________

2. Проект №______ разработан ______________________________________________________


(наименование организации)
3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ ____________________________, окончание работ ___________________________.
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном


NCM G.05.01-2006 (МСН 4.03-01-2003).
Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр
системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту,
провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной
документации) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(виды испытаний)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

88
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

1 Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и


требованиями NCM G.05.01-2006 (МСН 4.03-01-2003).
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой
исполнительной документацией с “___”________________ 200__ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ:

Председатель комиссии _____________________________


(подпись)
Место печати

Представитель
проектной организации _______________________________
(подпись)

Представитель
эксплуатационной организации_____________________________
(подпись)

Представитель органа
Госгортехнадзора России _________________________________
(подпись)
ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель
генерального подрядчика _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

89
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Anexa B (obligatorie). Actul de recepţie a obiectului finisat de construcţie din sistemul de


distribuţie a gazelor
________________________________________________________________________________
(denumirea şi adresa obiectului)

or. _____________________ “____”_______________anul 200_.

Comisia de recepţie în componenţa: preşedintele comisiei – reprezentantul beneficiarului


_______________________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul, funcţia)

membrii comisiei - reprezentaţii:


organizaţiei de proiectare _____________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul, funcţia)

organizaţiei de exploatare _______________________________________________________


(numele, prenumele, patronimicul, funcţia)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM ________________________________________________


(numele, prenumele, patronimicul, funcţia)

A STABILIT:

1. Antreprenorului general ________________________________________________________


(denumirea organizaţiei)
i s-a prezentat spre recepţie obiectul finisat de construcţie _________________________________________
________________________________________________________________________________________
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcţiei _______________________________________________________________


(denumirea obiectului)
______________________________________________________________________________________
de câtre organizaţiile de subantreprizâ _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(denumirea organizaţiei)
au fost executate următoarele lucrări __________________________________________________________

2. Proiectul №______ este elaborat ______________________________________________________


(denumirea organizaţiei)

3. Construcţie sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:


începutul lucrărilor ______________________________, finisarea lucrărilor ___________________________.
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentaţia pe obiectul finisat al construcţiei este prezentate în volumul prevăzut de NCM G.05.01-
2006 (МСН 4.03-01-2003).
Comisia de recepţie a examinat documentaţia prezentate, a efectuat examinarea superficială a sistemelor
de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcţie – montaj executate la proiect, a
executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepţia celor stabilite în documentaţia executorie)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(tipuri de încercări)

90
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPŢIE:


1 Lucrările de construcţie – montaj au fost executate în volum de plin în corespundere cu proiectul şi
prevederile NCM G.05.01-2006 (МСН 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepţie se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentaţia
executorie anexată din “___”________________ anul 200__.

OBIECTUL A FOST RECEPŢIONAT DE:

Preşedintele comisiei ______________________________________


(semnătura)
Locul ştampilei

Reprezentantul
organizaţiei de proiectare _________________________________
(semnătura)

Reprezentantul
organizaţiei de exploatare ___________________________________
(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat ________________________________
(semnătura)
OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general ___________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul, funcţia, semnătura)

91
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

Приложение C. Библиография
Anexa C Bibliografie

[1] НПБ 105-35 Определение категорий помещений, зданий и наружных


установок по взрывопожарной и пожарной опасности
[2] ПУЭ Правила устройства электроустановок
[3] НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной
безопасности. (с изменениями № 1, 2, 3, 4)
[4] НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
[5] СО 153-24.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций
[6] ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением

92
NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003)

________________________________________________________________________________

УДК 69+696.2(083.74)

Ключевые слова: газораспределительные системы, природный газ, сжиженный


углеводородный газ, топливо, внутренние газопроводы, эксплуатационные характеристики,
требования безопасности
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

UDC 69+696.2(083.74)

Cuvinte-cheie: sisteme de distribuţie a gazelor, gaze naturale, gaze lichefiate de hidrocarbură,


combustibil, conducte interioare de gaze, caracteristică de exploatare, cerinţe ale siguranţei
________________________________________________________________________________

93