Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


Instituia de nvmnt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea

Universitatea Cretin Partium


Facultatea de tiine Economice
Departamentul de Economie i Management
Administrarea afacerilor
Licen
Economia Comerului, Turismului i Serviciilor

2. Date despre disciplin


Denumirea disciplinei
Anul de studiu
Semestrul
Tipul de evaluare
Regimul disciplinei

TEHNICI COMERCIALE - MERCHANDISING


III
6
Colocviu
Opional / DS (de specialitate)

3. Timpul total estimat


Numr de ore pe sptmn
4 din care curs
2 seminar/laborator
Total ore din planul de nvmnt
56 din care curs
28 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numrul de credite

2
28
ore
20
10
8
2
4
-

44
100
4

4. Competene specifice acumulate


Competene
profesionale

Competene n domeniul comercial-merchandising. Abiliti de apreciere i aplicare a


diferitelor tehnici comerciale-merchandising.

Competene
transversale

Competene de etic profesional. Aplicarea cunotinelor acumulate la curs n


materialele (referate) realizate la orele de seminar, precum i n cadrul unor proiecte n
domeniul comercial-merchandising ca membru a unei echipe de lucru. Utilizarea
eficient a surselor de informaii i a resurselor de comunicare i informaionale pentru
formare profesional.

5. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


Obiectivul general al
Iniiere n studiul tehnicilor comerciale-merchandising n contextul unei
disciplinei
economii de pia.
Obiectivele specifice

Iniiere n studiul aspectelor comerciale-merchandising. Prezentarea


elementelor teoretice fundamentale i metodologice n domeniul
merchandisingului. nsuirea conceptelor de baz ale merchandisingului,
precum i nelegerea relevanei lor pentru funcionarea comercial eficient.
nsuirea tehnicilor de merchandising de utilitate practic cu scopul obinerii
rezultatelor foarte bune n activitatea comercial. Elaborarea i
fundamentarea strategiei de vnzare, organizarea i concretizarea relaiilor
comerciale ntre organizaii.

6. Coninuturi
6.1 Curs
1. Concepte fundamentale n domeniul tehnicilor
comerciale-merchandising. Rolul tehnicilor
comerciale, de merchandising n dezvoltarea
comerului.
2. Evoluia n timp a tehnicilor comerciale, de
merchandising.

Metode de predare
Expunere PPT/Dezbatere

Observaii
2 ore

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

3. Analiza dinamicii punctelor de vnzare cu


amnuntul. Analiza dinamicii punctelor de vnzare cu
ridicata.
4. Comerul cu amnuntul i lanurile de magazine.
Provocri i oportuniti.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

5. Localizarea reelei comerciale. Delimitarea ariei de


pia n care acioneaz punctul de vnzare.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

6. Modele de fundamentare a deciziilor cu privire la


localizarea punctelor de vnzare.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

7. Asortimentul de mrfuri i servicii abordri


tehnologice n comercializare.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

8. Categoriile principale de puncte de vnzare.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

9. Politica comercial i de merchandising a


magazinului.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

10. Tehnologia amenajrii magazinului.


Dimensionarea i planificarea spaiului unui magazin.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

11. Fluxul mrfurilor i ambalajelor n interiorul unui


magazin.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

12. Tehnici de prezentare a mrfurilor n magazin.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

13. Tehnologia amenajrii depozitelor.

Expunere PPT/Dezbatere

2 ore

14. Evaluarea cunotinelor.

Evaluare oral

2 ore

6.2 Seminar
1. Cadrul conceptual al tehnicilor comerciale, de
merchandising.
2. Prezentarea evoluiei n timp a tehnicilor
comerciale, de merchandising.

Metode de predare
Prezentare
Discuii
Prezentare
Discuii

Observaii
2 ore
2 ore

3. Analiza dinamicii punctelor de vnzare cu


amnuntul. Analiza dinamicii punctelor de vnzare cu
ridicata.
4. Lanuri de magazine i influena acestora asupra
comerului cu amnuntul.

Prelucrare studiu de caz


Exerciii

2 ore

Prelucrare studiu de caz

2 ore

5. Studiul localizrii reelei comerciale i delimitarea


ariei de pia n care acioneaz punctul de vnzare.

Prelucrare studiu de caz

2 ore

6. Modele de fundamentare a deciziilor cu privire la


localizarea punctelor de vnzare.

Prezentare
Discuii

2 ore

7. Abordri tehnologice n comercializare


asortimentul de mrfuri i servicii.

Prelucrare studiu de caz

2 ore

8. Analiza avantajelor i dezavantajelor diferitelor


categorii principale de puncte de vnzare

Prezentare
Discuii

2 ore

9. Politica comercial i de merchandising a


magazinului.

Prelucrare studiu de caz

2 ore

10. Tehnologia amenajrii magazinului.

Prezentare
Discuii
Prelucrare studiu de caz

2 ore

Prelucrare studiu de caz


Discuii

2 ore

13. Tehnologia amenajrii depozitelor.

Prelucrare studiu de caz

2 ore

14. Evaluarea cunotinelor.

Prezentare referate

2 ore

11. Analiza fluxului mrfurilor i ambalajelor n


interiorul unui magazin
12. Tehnici de prezentare a mrfurilor n magazin.

2 ore

Bibliografie
1. Florian, Gyula-Laszlo: Creterea competitivitii firmelor prin raionalizarea managementului
vnzrilor, Editura ASE, Bucureti, 2014.
2. Kotler, Philip: Marketing Menedzsment Elemzs, tervezs, Vgrehajts s Ellenrzs. Mszaki
Knyvkiad, Budapest, 1999.
3. Kotler, Philip i alii: Managementul Marketingului. Analiz, Planificare, Implementare, Control,
Teora, Bucureti, 2002.

7. Evaluare
Tip activitate

Criterii de
Metode de evaluare
Pondere din nota
evaluare
final
Curs
50%
Colocviu - oral
- corectitudinea i
completitudinea
cunotinelor;
- coerena logic;
- gradul de asimilare a
limbajului de
specialitate;
Seminar
50%
- capacitatea de
Evaluarea unui referat
aplicare n practic;
- criterii ce vizeaz
aspectele atitudinale:
contiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual.
Standard minim de performan
Cunotine teoretice i practice elementare despre tehnici comerciale-merchandising, evaluate cu nota 5.
01.09.2014