Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DE DISCIPLIN

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activitilor de curs
2.4. Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu
III

Universitatea Spiru Haret


Marketing i Afaceri Economice Internaionale
Marketing i Afaceri Economice Internaionale
Marketing
Licen
Marketing
Merchandising
L_MEAI/Mk/3/5/9
Lector univ. drd. Simona Corina Gudei
Lector univ. drd. Simona Corina Gudei
2.6. Semestrul
5 2.7. Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2. curs
3.4. Total ore din planul de nvmnt
56
din care: 3.5. curs
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ................
3.7. Total ore studiu individual
69
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Numrul de credite
5

E
2
28

2.8. Regimul disciplinei

DS

3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

2
28
ore
23
23
17
2
4
-

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
Cunotine de economie, comer, marketing
4.2. de competente
Cunotine de comportament n echip, n unitile comerciale, abiliti de comunicare, observare, negociere
5. Conditii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
Sal de curs, dotat cu laptop, videoproiector i software adecvat
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Sala de seminar

Competente Competente
transversale profesionale

6. Competentele specifice acumulate


n urma studierii acestei discipline studenii vor dobndi abiliti i competene legate de evaluarea iniial a clienilor; de msurare a performanei pentru
punctele de vnzare; de analiz a fluxului de clieni; de analiz i optimizare a sortimentelor; de stabilire a categoriilor de produse, aranjarea produselor pe
raft, utilizarea tehnicilor de promovare a vnzrilor n cadrul comunicrii la locul de vnzare.
Aplicarea principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n cadrul propriei strategii de munc riguroas, eficient i responsabil.
Dezvoltarea capacitii de a gndi strategic.
Dezvoltarea abilitilor psiho-sociale, de negociere, de comunicare.
Dezvoltarea cunotinelor i abilitilor pentru a iniia o afacere n domeniul merchandising-ului.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competentelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al
Familiarizarea studenilor cu conceptele de baz specifice merchandisingului precum i aprofundarea cunotinelor necesare
disciplinei
operaionalizrii principiilor de merchandising la nivelul locaiilor de vnzare.
7.2. Obiectivele specifice
Odat cu nsuirea noiunilor din curs i aprofundarea acestora, studenii vor fi capabili:
s explice conceptul de merchandising;
s identifice legtura dintre merchandising i activitatea de marketing;
s identifice tipurile de magazine existente;
s identifice etapele procesului de merchandising design;
s explice conceptul de e-merchandising;
s identifice elementele ce compun dosarul de merchandising pentru un productor;
s enumere instrumentele de merchandising specifice mrcii;
s identifice etapele geomerchandisingului.
8. Coninuturi
8.1. Curs
Conceptul de merchandising

Cercetarea de marketing n merchandising. Crearea bazelor de date


cu clieni
Cercetarea comportamentului de cumprare

Metode de predare
Expunere, conversaie euristic,
dezbatere, demonstraie,
problematizare.
Idem

Observaii
Suportul de curs este pus la dispoziia studenilor
la debutul activitii. Pentru aprofundarea ct mai
bun a cunotinelor se face recomandarea
lecturrii cursului nainte de susinerea prelegerii.
Idem

Idem

Idem

Implementarea i dezvoltarea punctelor de vnzare


Idem
Idem
Organizarea suprafeelor de vnzare
Idem
Idem
Merchandising design. Concept i implementare
Idem
Idem
Strategiile sortimentale
Idem
Idem
Managementul raftului
Idem
Idem
Comunicarea la locul de vnzare
Idem
Idem
Comunicarea la locul de vnzare tehnici utilizate n merchandising
Idem
Idem
Operaionalizarea procesului de merchandising
Idem
Idem
Geomerchandisingul
Idem
Idem
Geomerchandisingul i politica de marketing global
Idem
Idem
Organizarea activitii de merchandising
Idem
Idem
Bibliografie
1. Corodeanu, Daniela, Merchandising. Teorie, metode i instrumente pentru eficientizarea punctului de vnzare, Editura Tehnopress, Bucureti, 2008.
2. Mouton, Dominique; Paris, Gauderique, Practica merchandisingului. Spaiul de vnzri. Oferta de produse. Comunicarea la locul de vnzare, Editura Polirom, Iai,
2009.
3. Viean, Mirela Octavia, Tehnologii comerciale, Editura ASE, Bucureti, 2004.
4. Costea, C.; Saseanu, A.., Economia comerului intern i internaional, Editura Uranus, Bucureti, 2009, 380 p.
5. Pistol, Gh., Bazele comerului, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004.
6. Pistol, Gh.; Pistol, L., Comerul interior. Teorie i practic, Editura Economic, Bucureti, 2004.
7. Zaharia, Rzvan; Cruceru, Anca, Gestiunea forelor de vnzare, Editura Uranus, Bucureti, 2002.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
Evaluarea iniial a clienilor
Dezbatere
Se recomanda studentilor parcurgerea prealabila a suportului de curs
pentru a putea interactiona in timpul temelor de seminar.
Studiu de caz
Idem
Descoperirea produsului la raft
Analiza fluxului de clieni
Dezbatere
Idem
Comportamentul consumatorului
Exerciiu
Idem
Punctele de vnzare
Idem
Idem
Msurarea performanei pentru punctele de vnzare
Dezbatere
Idem
Elemente de marketing senzorial la punctul de vnzare
Idem
Idem
Paii vizitei comerciale
Studiu de caz
Idem
Sortimente i poziionare
Idem
Idem
Paii vnzrii
Idem
Idem
Rspunsul la obieciile clienilor
Idem
Idem
Negocierea
Idem
Idem
Trucuri de merchandising
Dezbatere
Idem
Fia postului merchandiserului
Studiu de caz
Idem
Bibliografie
1. Corodeanu, Daniela, Merchandising. Teorie, metode i instrumente pentru eficientizarea punctului de vnzare, Editura Tehnopress, Bucureti, 2008.
2. Mouton, Dominique; Paris, Gauderique, Practica merchandisingului. Spaiul de vnzri. Oferta de produse. Comunicarea la locul de vnzare, Editura Polirom, Iai,
2009.
3. Viean, Mirela Octavia, Tehnologii comerciale, Editura ASE, Bucureti, 2004.
4. Costea, C.; Saseanu, A.., Economia comerului intern i internaional, Editura Uranus, Bucureti, 2009, 380 p.
5. Pistol, Gh., Bazele comerului, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004.
6. Pistol, Gh.; Pistol, L., Comerul interior. Teorie i practic, Editura Economic, Bucureti, 2004.
7. Balaure, Virgil; Popescu, Ioana Cecilia; erbnic, Daniel; Veghe, Clin, Tehnici promoionale probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, Bucureti,
2000.
8. Zaharia, Rzvan; Cruceru Anca, Gestiunea forelor de vnzare, Editura Uranus, Bucureti, 2002.
9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este elaborat n concordan cu alte programe de studii similare din alte universiti i n colaborare cu reprezentanii mediului de afaceri la
ntlnirile cu acetia.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs
10.5. Seminar/laborator

10.1. Criterii de evaluare


Promovarea evalurilor pe parcurs

10.2. Metode de evaluare


Evaluare final examen

10.3. Pondere din nota final


80%

Promovarea verificrii pe parcurs


Promovarea verificrii pe parcurs

Evaluare pe parcurs 1
Evaluare pe parcurs 2

10%
10%

10.6. Standard minim de performan


Cunotine de baz din domeniul marketingului i comerului, explicarea i interpretarea temelor propuse.
Data completrii
06.03.2013
Data avizarii in departament:
20.03.2013

Semntura titularului de curs,


Lector univ. drd. Simona Corina Gudei

Semntura titularului de seminar,


Lector univ. drd. Simona Corina Gudei
Semntura directorului de departament,
Conf. univ. dr. Mdlina Militaru