Sunteți pe pagina 1din 70

ALIT ORIZONTURI

%iy

POEZII
DE

DUILIU Z A MFTR FSC,U.


,

D-

BUCURESCI
EDITURA LIBRARIEI CAROL MULLER
I

59, CALEA VICTORIEI, 59.

1894.

'

www.dacoromanica.ro

URI

www.dacoromanica.ro

ALTE ORIZONTURI

POEZII
DUILIU2Amrn=tEscu

BUCURESCI
EDITURA LIBRARIEI CAROL MULLER
59, CALEA VICTORIEI, 59.

1894.

www.dacoromanica.ro

O quanto e corto it dire, et come fioco


Al mio concetto! e questo, a quel ch'io vidi,
E tanto, the non basta a dicer poco,
0 luce eterna, the sofa in te sidi,
So la t'intendi, e da te intelletta
E intendente, to anti ed arridi I

Dante. Div. Comm. 7f Par. Cant .73.

www.dacoromanica.ro

ruqirid de tot...
ctigind de tot: de lumc si dc tine,
Ale duc sa dorm pc'ntindcrc de ape;
Acolo groapa vcntul sa mi-o sapc;
Amurgul serci cada pcste mine.
Ncspus de dulcca a singurutatc
Si-o poarta'n lumc luna glinditoarc:
Ale uit la dinsa, si nu me mai doarc
Viata'mi plina dc pustictatc.

0 tu, accla cc me faci sa suf6r,


0 suflctc, intoarcc-te prin astrc
Si lasri-me pc apcic albastrc,
Sti dorm de \Ted, cu capul sub un nufer.
Prirxe Iles, 91.

www.dacoromanica.ro

GA

m LI

e las'a noaptea, ]impede

ui

cald4;

1Z6sare lung palida pc cer,


Pune;nd pc valuri bratc cc se scaldh
...

Si'n toata firca acr de mister.

Pc -un soclu rupt, o veschl bacantii.


Si'nvAluie, de doue mil de ani,
In haina umbrei, pururi elegantA,
Splendoarea umcrilor diafanI.

Misctind din fiamuri, vcchile trireme


Adorm in pacea lunguld amurg,
Infiripand un vis din aka vrcmc:
Isbinzilc lei Hermes Dcmiurg.

La umbra lor, pescarul tragc -o plasa


Si cantd'ncet, cu glas adormitor,
Duioasa lui tragirdie de-acaszl,

Visand si el un vis in viitor.


Alhena, 92.

8 --

www.dacoromanica.ro

ermariul vultur

Sermanul vultur aripzt-si intindc

Ranit in lupta;

In zborul gra, o pana se desprindc


Din aripal pc jumetatc rupta.
Plutind prin acr, x'entul o ascundc
In apa marii,
Pc-a card valuri, crestele de uncle
0 due sprc termul ultim al uitaril.
Ranit in sulict, plansul me inneztca
Si lacrami pica
Din ochil mci cc rusitiati sc pleaca
Pc mina to cca palicia si mica.

lar to respunzi durerci mete mute


Zimbind in silk
Si dandify mana altii s'o sarutc,
Cu lacrama do care nu ti=c mild.

www.dacoromanica.ro

LCI

111_111

unit, astra plutitoarc pc vi:zduhurilc line,

V Dacrt-ai fost vrc-o data vie, unde'i sufietul din tint?

Care care alts astre dintr'un timp trccut pc veci


A shunt sutlarea-ti caldd si-a hisat formele-ti red ?
Cinc esti, din cc viata, din cc tiacrtri iai putcrc ?
Plin e cosmosul de vrcmuri gramadite in trecut,
Racle, cu iluzil moartc, cu sperante dc-un minut ;
Plin c spatiul dc glasuri plAngatoare in pustiii,
Ochi de stele plini cu larrami sub zdbranic
Plin c haosul dc-o ]unga simfonic de durere.

Dar ca tine 'ndureratd on c alta 'n univcrs,


Stea, cc fard dc speranta chiemi trecutul fara viers
Tu r6sari de poste ape, galbcna si ganditoarc,
Parca soarta pamatcasca tc strahate si tc doarc,
Si, plutind, tc urci in noaptc, ca in propriul tcu vis.

10

www.dacoromanica.ro

Fost-a fost un timp odata cand do marginca padurci


ICoi scdcam catand in fatd-ti ochii gales!, urma gurei ;
Si-am simtit'o cum se come bldnda ta cercasca raza

Si din ochif tei dc astru in a1 ci se furiscaza,


Aprinn:md mistcrioasc doruri de nccunoscut.

Ea s'a dus. Dc-atunci trccut-au ani si ani. Adevi3rat :


Am uitat atatca lucruri si atatca m'ati uitat L.

Totusi, cand tc uiti la mine cu privirca ta cumintc,


Pari ca do iubirca noastra cauti sa'ti aduci amintc
Si to 'ntrcbi, ncdumcrita, in cc timp s'a pctrecut ?

..Ilhena, 92.

11.

www.dacoromanica.ro

CI LI Cl

'aud Oracle cum curg


In pacca llalidci lumine;
Sc umple valca de amurg,
Iar eu me duc gandind la tine.

S'audc clopotul la schit:


I\Icrg pustnicii sa Sc inchinc;
Luceafarul a restirit,
Iar cu me duc gandind la tine.

S'audc huciumul la munti


Infiorand cu lungi suspine
Tticerea codrilor cArunti...

Ed me tot due gandind la tine.

12

www.dacoromanica.ro

Versuri heterometre
(7- urn Sirius noaptca resarc
\-dTarzia, si lumina lui rcce
Pc marginca ccrului trccc
Si picrc, departc, pc mare;

Asa, catc-o data, tarzic,


Ivcste -sc incantatoare

Credinta ca totul sub scare


E nou si c, tot, poczic.

Dar iarasi Ca antra, in ceatil,


Apuc pc marca durerci,
Si umbrcic lungi ale semi
Invaluic trista viata.

13

www.dacoromanica.ro

[fie

GAcropole

tuna tragica privestc, intro muta contemplare,


Pacinica singuratate din imparatia sa,
Strejuind de pestc ape valca clasica, in care,
Pc Acropolca stirbitd, Parthcnonul dormita.
LA

Ah ! si cum durcrca lumci me prindca in ghiara-i rcce

La privclistea accstci, unice in univcrs,


Protcstari a omcnirci contra timpului cc trece,
Monument, al carui numc sunator c ca un vers.

Caci asa c, totul pierc, ca o umila scantcc :


Jocuri, timp, filosofie ; mana care to facia ;
Timpuri not si jocuri noue ; serbatori panathencc ;

Totul picrc sau sc schimba ; ncclintit esti numai tu.


Tu, ca toatc, esti in lumc din substanta picritoare,
Dar in forma to de astazi picritor nu c nimic ;
Tu esti toata poczia omcnirci ganditoarc
Scrisd intrun bloc dc alba marmura de Pentelic.
14

www.dacoromanica.ro

Si cand razcic din luna limpezi curg pe a to fruntc


In imensa, infinita ]inistc de orient,
Din trecut si pen' la tine se intinde ca o punts,
Poste care tot trccutul sc coboara in prczent.
Ah ! ajuta-me acuma, tu, Minerva inteleapta,
Sa gasesc, printrc atatca lucruri none cc me mint,
Drumul catre Salamina si navarcul cc astcapta
Sa me 'ntoarca la Mcgara, Elcusis si Corint.

Lasa-me sa via la tint, lumc piinrt de parfumurt,


Cc resal din timpul clasic cc mi-a fost atat dc drag;
sa culeg in libcrtatc trandafirii dc pc drumuri,
Sa me 'moat din armonia limbei din Arcopag ;

Sa cunosc amorul vostru, zee a tot cc'i scris sa fie,


Nascatorul do iluzii, de dureri si poczii,
Astfcl cum il vrca Sophocle, rcsturnand o- imparatic
Si putend sa locuiasca pc obraji tranclatirii.

insa luna sc coboara pc intinsa marei pace...


Puntca rupc-se ; trccutul se pravalc la pament.
Pericles, Minerva pleaca... Fara dinsa, or cc'i face
Parthcnonul iti remanc ca o cripta de morment.

15

www.dacoromanica.ro

De

la

villa

Tuseulana

(DACTILI fig TROCHE])

CTristelc umbre se lash pc vM do sus de pc dealurf


Singure, palide, pline de-o lume vie de hasmc:
Braclul, umbrela si-o 'ntindc pc muchea arsci colinc ;
Mier la sagalnica tipa prin grase tufc de laud.
Cicero, vcchiulc stilp al acestor clasice locuri,
Scoalh din pulbcrea vremilor. Uitc : colo, pe valca
Tibrului, urmele Romei antics tremurrt anca.
Umbro-Sabellii si Ouirium, Tatiu, Numa Pompilie;
Zeii. pontificif, fratii Aryan, Lupercii si SaliT ;
Piatra, si lancea, si focul din vatra Vestel fecioare,
Toate stint finch si azi in fiintil. Tiinpul si forma
Par ca se schimba.

Phu dc un dor ffirh satiu de lumea vremilor duse,


Timpul si forma de astazi me lash rccc ca ghiata.
Toatc sunt finch 'n fiinth si totus toatc sunt moartc.
Oc
o nubile Marco Tcrentie, czar' spre tine.
16

www.dacoromanica.ro

Astfcl grilcstc un glas din aline. Nimeni n'audc.


Bratc venjoasc intind Apenninil catre cetate.
Roma din vale privcstc pc ganduri coamele ninsc.
Soareic moan; prelung in adAncul marilor Tusce.

Roma.

17

www.dacoromanica.ro

onet
Cale A 13.tia ltd Le pardi.

stills, copild, fucul tineretei


Din chi"' lui cu timidd privire.
Pc alba'i fruntc, urma de gandirc
A inchiegat'o ventul diminetei.
S'a

Un bland suds pe gura lul subtire


InsutleMte cadrul trist al fctci,
In scmn ca iartd relele victel
iti iarta tie cruda to jul
E de prison sal plane. Tu stii Area bins
C'a'n nobila si calda'i fantazic
Tc -ai cautat de-apururca pc tine,

Pc cand aculo, casta poczie


Sta pcstc tot, precum intro ltunine
Bea &ix sta'n Divina Comedic.

18

www.dacoromanica.ro

La Lund
noaptea calda. Stelele usoare

e- Clipesc din gene, line, departate.


Pc iazul morii alga nu mai hate;
Pe dealuri focul ccl din urma moue.
Privind lac ccruri caile stelate,
Aclorm in lumea for fermecutoare.
In somn ri'isarc luna ganditoare
Si umplc bolta de singuratate.

0 simt cum trccc, clara, tot mai clara,


Pc'nchipuitul arc al hemisferiI;

0 simt, dar nu o pot privi 'n afara.


Accasta noun forma a durerii
Tu o cunosti... Revino mane sara
Icoana casta a nemangaerii!

19

www.dacoromanica.ro

La villa Alclobrarldini

Ciicute lacrami pleura din plante


Si-alunecil pc jghiabul de porfira;
Sub sipot stk Orfcti dintand din lira
Pc-un glob purtat de gilrbovul Atlante.
PAuni

stelati pocloabcle-'si resfirri

Pc-un capitcl de frunzc de acante;


Un grup voios de fauna si bacante
Ironic stall si de pilunI Sc mirk.
Domnita vine, veduva 'ntristata,
Si singurica sade la fontiind,
Cant:Ind incet un vcrs al el do fats.

Un gAlgait do spa o ingana,


Pc clind pc virful plopilor s'aratri,
In clarul zilci, luna ca o zinc.

20

www.dacoromanica.ro

Anienui
40k in munti strilvechi se las catre vale

Piriul plin de umbre si luminc,


Ducend cu el legendele sahine
Pc-a timpuhn neisprii%itti cal c.

Din sand in sand pii_ganele mine

Isi spun povc5iti pe malurk sale;


Sub poduri vechi, tiarele papale
Ascund un scmn din vremile crestinc.
Iar tu, cc-ash:11i he malu-i verde bruma,

Patctica si 'ndureratd lung,


11 mai cunosti a5a cum c acuma?
cam" .1n0/1/3 clopotnitelc mina,
Un vcchiti milslin din vrcmilc lui Numa

Din Hari cc cad it face o Lumina.

21

www.dacoromanica.ro

0 LI

Ocapururi trist, in mijlocul campici,


Voinicul boa privestc innainte,
Cu ochiI marl, cu sutletul cumintc,
ra un simbol antic al poezieI.

Si parcii-ar vrca sa spuc prin cuvintc


CA a remits el paznicul mosicI,
Cficl toti s'au dus in lumca vecIniciel,

lar Latiul c tarn dc mormintc.


Trcc, noriI, tree, sprc asfintit dc soare,
Investmentfind scnina lui tficere
Intr'un mister de timbre caletoarc.

El plcaca trist sa cate mangilere


UrmAnd pe jos un lung sir dc cucoarc
('e cantii 'n :Thor o nota de durcre.

Frascati. ISS9.

22

www.dacoromanica.ro

S0iiet
Doainnci E. P...

zicti lumea cc va zicc:


Archipelagul soril nu-ti gilseste :
Esti cum 'II fraga and Sc pfirgueste,
Si-o stiff itibita rata Eurydice.
Ei

Ca vii din kid, on chic o ghiccte,


Sau (lc nu vii, not slim c'a Evci fiicc
Sc nasc du (kept Proserpinel amicc,
Si totus yeti c'amorul nc munceste.

Acura vin iar si bat la a to use,


Grecoaicil rca cu zimbctul pc gurri
Si ochfi marl de hlanda vitcluse.

Si de cum-va simti somnul ca tc fura,


Cu porti dc ficr tc 'nchidc ca 'n ciltuse,
Caci altfcl, zcu, iti intru 'n batatua.

www.dacoromanica.ro

Ouicateis rorndnite
Sc n71SCa timara fecioard,
urtandu'54 trupul drcpt ca o faclie;
Cu amphorelc Nine de la vie
Si vindc must, ca'n vremi de-odinioara
WPor

Copila alba, xitia to sa lie


Dc tc-o 'MUM Po libus huna. oara:
Cum manile-ti sunt prinsc de ulcioarli
sarute hengliiiil din burble.
0
Dar Ca zlinhe;tc. Colturile gurci
S'ascund hoti;; in ginga5;e gropite,
lar ochil \ini.ti iau coloarca murer.

Si iata'l el, inciumnat de xite,


Ca'l sue 'n drum. l'e paji,,,IL a padurei
In urma lor, culcatc's romanite.
_lilt 'Ha, 92.

24

www.dacoromanica.ro

Castel Fuson()
6"11 crunpul desert, pe Tibru, la t ale,

Trecutul a pus dureri ideals,


Tar 1 aunii strimbi CIII prins a for oast

Dc vestede criingi de salcii plctoase.


Tit vechiul Castel din mla,itini Pontine

Am prins a visa, o Romo, la tine...


Ache un vent din tara Etruscri:
Porscna, csti tu, or sboara o musca?

Trecut ce te dud., n'al nici un brat valid!


Si paznic ti-ad (la pc Febre cc] ',and ;
Tar porcul mistrct, sub umbrele screi.
L'a pus Harpocrat regent at taccrci.
S'audc un glas sub bulta coadnalta:
E tipetul lung al rater de )alto.
Selbzitec grin stuf intige;:te un tour.
Sc urcil pc ccr un disc strand) de our.
Gas/a/an/mare, .Itvtst

25

www.dacoromanica.ro

jos,

Tivoli

la

rios, la Tivoli, sub tel.,


Cupido, cu ochi galesi,
Si-a spart amphora de tut stei
Si-a plccat pi:mg-end in cale'si.

Dar in calca lui vcnca


Sfiinta Vincre cea albA,
Pc la brail ca o nuia
Iar pc poale ca o nall)ii.
iar to -ant puns
Intinzend curse la fate!..
Ti-ai spart amphora 'ntradins!..

Am sa mi to turd de plcte.
Insii el, prinzcnd din fuga
Ilaina Ruisci de un fall,
I)rrigrilas ii zise :

Sluga!

Tunde-me ca tot mi-i cald.

26

www.dacoromanica.ro

Apoi, tupilat pe vine,


Sc piti sub tut masiin,
Uncle sus batea masline
Lydia ltu Faustin.
Sorren/o, 2.1 AV till, IS C9.

www.dacoromanica.ro

rsecdo
t)

rseolo, blondul doge, a sosit din Lemnos icri,

CA, Malt si zornaincl din pintenT, Prins de zalc si de giinduri,

Si privind fart sit vacla pe ilustrif cavalerl,


Strilbatut-a printrc rinduri.

Jos, la scant r'escroita de sub lojcle de lcmn,


Navagicri, print de Cipru, si Sanudo, print de Zara,
Cu genunchcle 'n cnemidc si cu ;tend solemn,
S'au ft cut una cu scant.
Ins4 nimcni nu-1 privcste. Prin ogiva 'ntunecata

Ochiul vede tron si said ca 'ntr'o ltune de senin,


trinle Bianca i\lorosini, pc trot trcpte do agata,
Doarmc sub un baldachin.
Bianca, dulcea donna Bianca, 1dondul vis venetian,

Cc traia cum tree grin spatiu non cu gencle de aur,


A murit. San Marco sund. Lumile de pc ocean
Hang sub mandrul Buccntaur.

www.dacoromanica.ro

Doge le, femas in use, a 'mpictrit ca o statue :


Ochii, luminati de spaimrt, au incrcmcnit enormi;
Ca un foc de ncbunie in luminc li se sue...
El intreaha: Bianca, dormi?,
Dar atund, pc o fercastra cu privirua cAtre mare,
Un porumb Witi:nd din aripi sc ivi fricos si bland ;
Dogelc intinse mana: Uitc Bianca, zisc tare ;
Si, nchun, sfirsi
.5'er/wit, ?9.

-29 -www.dacoromanica.ro

nifo t&n 6ra Leuco....

esarit-a dimincata, de sub umbra until cal,


\,Tenera Leuco, nimfa cu margeanuri in cosita,
Si, miKand usor din soldurf, a ajuns pima la mal,
Uncle sta copilul 13achus si 'mplctca cununi de vita.
Albc, Ca o vale ninsa, si cu vine stravezii,
Sinurile mititele i se umtla ca dot mtguri,
Iar de dinsele s'anind dour scmnc Niorii,
DottC: glume, dom.": benghittri, done boabe ca de strugurl.

Nimfa ti:nera si zeul pc nisip I;;I spun povetI,


Sc restoarna, se sarutil, ca la sinul el iI strings
Si rizendu-I, it intrcaba puiulc, de uncle esti?.
El, cuminte, ii respuncle sunt de uncle nu se pliingc.).

Dar Nezend urma de strugurI, zeul far' de Dumnezeil


Ist intinse lacom gura ca sa soarba dulcca roux ;
Nimfa inchiscse ()chit, treinura, vorbea mereii,
Si-'mprejurul lot, intreaga, Sc 'ndoia ca Iona 'mutt.
:ta

www.dacoromanica.ro

lar la urma cam! fu vorha Pe intoarccrc 'nape,


Pace s'o maf princla vain!, ca pc vcchca luf stapanli.
Zeul isi luase drumul, si de uncle craw dof
Acum plange numai dinsa... iar Occanul o ingand.

31.

www.dacoromanica.ro

San Aare
Zund tu, in vcci senind, ca marmura din statui,
Vcnctio, la pieptu-ti iti stringi a to aripa,
San Marc, marct in turld-T, ca dogelc'n palatu-i,
Vestcste falnic lumei c'a mai trccut o clipA.
San Giorgio Maggiore, cu umbrele-i de aur,

Deschide drum sprc Lido, si Lido in spre ape...


Evangelistul credo CI. vcchiul Buccntaur

venind de pc oceanuri gandi-se-va

sA-1

scapc.

Cad dinsul tot mai sperd Ca 'ndurtitoare parce


Rcda-vor ochi la toatc si va vorbi statuia ;
Dar lcul if arata ca-i scris (pax tibi Marcc
In cartea vcciniciei in scmn de alcluia.
1

32

www.dacoromanica.ro

'Anzio
--pc:scar cu luturca \ hp sita 'n verde
Anina-ti panza sus de catarg ;
N'entul ne-a hate, si ne vom picnic
Spre larg, spre larg.
Fata cu sinul ars de caldura,
Remai nehuna, itit cum esti,
Si is -ti ghitara, zi lung din gur5.
Ca me ittlieti.
Ce-atata truda 'atiltutt ganduri
Pe invechitul disc de panti,"mt,

and mai la urma tot pittu scaniduri


]ti stiii de rand!
Ri:intas in lume dintr'o poveste,
Anzio, marett'y ma hnniztat
Toata morala victii este
Un sarutat.

33

www.dacoromanica.ro

j elia
"*".-3c cap cu vestcda cununa,
-4-1 Cu ochii marl sub gene planse,

Cu bratcle de sine stranse,


Priveste, muta, &lire lung.
Salami!, prinsi ca do fiorI,
Au fins pc apa de pe prund,
Incunand cu albs Hon
Icoana stolelor din fund.

Dar iat'o, a ajuns Is riu ;


In juru-i rochia si-o strange,
Dintr'un salcam un ramur fringe
Si tloarea si -o anina 'n bria.
ApoI, pc apa curgetoare,
Cu fata catre cer senin,
Si 'ntinde bratele si moare :
Su Het, in lumea lui, strain.

34

www.dacoromanica.ro

Pc sub frunzisul inverzit,


Sub bolti fcerice de stele,
In cantece de pasarcle,
('onvoiul trccc linistit.
In lungul vremei, c5.16tor,

El se tot duce si se duce,


Cad moarta-I moartil din amor :
INici tintirim. nici scum de cruce.

.ilhena, i2.

35 -

www.dacoromanica.ro

$trofe
Doamnel C...

al resdrit pe codri luna


\ Ca o legenda din betrani

Si m'it gasit ca 'n totdcauna

Cu ca pul rezemitt pe maid,


Trudindu-Mi mintile sa cant
Un cantec vesel sa-ti inchin,
Ca sa-ti and glasul senin
1:izend cu note ca de Haut.

ce -u sa-ti lac? Firea stingace,


Croindu-me un um de nord,
)1i-a dat un sutlet fara pace

Dar

Si-o lira fail de acord.


"Ili ai miKari de rOndunica
Si sutlet cald de miazazi,
Si cantecu-mi to -ar ;idormi

Cael este trist si plin de fried.

36

www.dacoromanica.ro

Dar dac'ai vrca, in locul lirci,


Psaltirea veche s'o desfac,
Si printre filcic psaltiref
Sa diutturt un hasmu dac,
Poate-as gasi, prinamdtt-ti ntima
Si incalzinclu-me la ca,
Acccntc cc -ar induiosea
Suristi-ti pentru toldeatina.

.I/bano, 59

37

www.dacoromanica.ro

Ga un mdnuchi0 de ramuri
'71e a iamislit blandzt natura
('a pc o flare de pc plain :
Din carminul rozei de Main
Ti-a zugravit, rotunda, gura,
lar din albastrul de cicoarc
Tkenduiosat privirca vie,
Asa ca bine nu se stic
he esti femec sail esti floare.

La braii is -a strins ca pc -un manunchia

De ramuri tinere do crin


Si no still cc ti-a pus in sin
Si do la sin pen'la gcnunchi,
Ca par-ca-ai fi un vis croit
lhipc gandirezt mea ncbuna,
Cu sufletul ca alba lima,
Cu trupul raid si linistit.

:t8

www.dacoromanica.ro

In trista Inca singuratate


All r6sarit cold si colo
Videnii cu cap dc Apollo
Si ochl plini dc bunatatc :
Dar daca to ai sti anumc
Cat farmcc c'n friptura ta,
Ai face aripi s'aI shunt,
Cad prea csti singura in 'tune.

:19

www.dacoromanica.ro

Piecat6 cu cord_

lecata cu capul pe ztlbc gcnunclie


Fccioara cu chid linistit
Din apa curatft adunii ini3nunclic

Dc ramuri de ttifi
O rata din snare Inns Sc col oarrt
Si lung o saruta pe gAt,
Ian dorul dcschidc in gfual de fecioaril
0 poarta pe-un camp dc unit.

Cu rant cut calda yin xisuri nebula.,


Vidcnii cu aripi de lluturi,
Cc cad din lumina pe genele-1 brunt
Ca ploaia din crengi cc le scuturi.

-- 411 -

www.dacoromanica.ro

Atunci de pc dealuri, xetynicro ca -i goald


Si soarcle prey arzetor,
Un vent se atltind, din lanuri sc scoalii,
Si plezica iticet sere isvor.

El pe-rul ei motile cu vinete uncle


Usor i-'1 desprinde de sus,
Si-intreaga-1 fiintd in per i-o ascuntle.

Si trece tacut sere tipus.

41

www.dacoromanica.ro

Adio
Sc vede sus, pc stAncile de critil,
Cum moarc 'ncct izvorul de lumina;
In fund (IC vai Oracle suspind.
.\dio fetitd!

Din pilrul tcu tdiat-am 0 suvitd


Cc peste umcri o lasiff s pice.
CAnd vel alhi, suvita iti va ice :
. \dio fetitd!

(-and am ptecat, esisesi la portitd:


Parcai ca vrci salmi spuT o vorbd hung,
Dar treinural si nu mi-ai spas nici mm...
.\dio fetitd !
.11/1(11(1, 92.

42

www.dacoromanica.ro

Lin

cantec

uisor dc remdunica

('e dc-abia te'ncerci sa zhori,


Bati din pana usurica,
Ramuri misci si roua pica,
Pica roua de pe flori.

Tot asa zburand amoral,


Bate aripa a lenc,
Misch' aerul cu zborul,

Picura pc inimi (lora


Pica lacrami de pe gene.

43

www.dacoromanica.ro

Alt cantec
--pe

stilt umbrel de frasini, la fOntana din padure,

vie Suratd, yin,


S'adt111AM cullieci de aur, se umplem calf!' cu more,
Si din fuga, pest!: tinie!, sarutari hadea sa-ti lure,
Yin SuratA, yin.
C'a ploat, si fundul tail cant a din privighetori,
De gindesti ca mersul zile aninatu-s'a de zori ;
'tuba '1 tulA, to pripitA, si dc-o ti din deal s'aluneci,

()cliff mei, priind din tale, ametiti ai sat intoned.


Sus lie grehanul de munte, in poiana, la recoare,
Yin Surata, yin,
SA privim pe valea nista cum apune sfintul snare
Si he -tin ramur cum se 'minter. dime: baser! surioare,
Yin Surata, yin.

Ca atAta are omul: cc c azi este al lui.


Ce-o ti miini c totdeauna marginea mormintului...
lar he tine to -a scris firea cu un haz in coltul gurel
1)e mi-as tla, he -o sib-Mare, sulletul Marnei-padurei.

44 --

www.dacoromanica.ro

ry
L:iur9eo

(7)iretul

Iinistit

C"recuse toamna ganditoare


Pc ril,i, prin garduri, p stc
Si inchinase tuatc celea
Aceleiasi melancolii.

Departe, pc intinsc sesuri


('urgea Siretul linistit,
Sul) shun de pas6ri caiatoare
Ca'atorind spre rasarit.
Innalta, miscatoare dunga,
Cc -tibia to vczi I,c ccr scnin,
Cate sperante spur cu tine
Ce primavara nu mai vin !
() umbra goala, treatoare.
Viata noastra pe pament!
0 pasare cc pleaca toamna
Descurajata, faro cant,
Si nu mai vine, nu mai vine,
CaCi tinerc(ca-1 o p(ivest

45

www.dacoromanica.ro

Pe care noi o stim c'a lost,


Dar nici odata-o stim cand este.
O toamna, scumpa mea surora,

Te-al dus si tu, ca on cc bins,


Si not remas-am sa tc plangent
Cu alti nenorociti ca mine.
Eu rn'am dcprins de mutt cu toak,
Si, trist, in sutletu'ini m'am strins,
Dar viata c asa de cruda
In cat si astazi anca-am plies:
0 amintire de durere,
Un met anion ne 'mpartasit,
Cc ca si toamna, ca si toate,

S'a dus si nu a mai venit,


Si care azi, subt umbra trista
A tincretii apunend,
Mi-a resarit in amintire
Mai durerus ca on si cand.

4)

www.dacoromanica.ro

Doan-in ei )\2

e aprind in fund du sutict razcic tremurdtuare


--) Cc sosesc din deptirtarett tincretci cc S'il this,
Cand cu oclth tai albastri, melancolici, inu zicI: ()are?...
Suntem UU1 inamorati?... sail in ini-ne am aptc,?...

E poate yea mutt: nc-am mat dumulit la fire;


Tu ti-al tray pErul hro frunte; flonl intrinsul nu mai pui.
Te'nvirtc:;;e1 tides in juru-ti plangend mijlocu-ti subtire...
Insk mai la mina wnd, nu c treaba nimc nut.
Ain aptc,!..

Mie-mi piaci cum u!,ti acurna: t,lin3 'n tuncri, cu htithic


Si cu (It get c ca puful, ca o staritrt de nuani ;
l'Erul alb, tigurei tale da tut ninth de poezie...
Si o stir, cal lard o.2-ti tc admiri privind in guam.

47

www.dacoromanica.ro

Corsorui
K'nteuti castel, pe main] mdrei,

Pc-a chrui turrutri crenelate


Furtunile le-a indragit,
Trile5te singur, slat uithreT,
Cu sutletul plin de pilcate,
Corsartil all), iibiltranit.

Sul) chiparosul din gradind


Se urea cdera pc -o crime
La capi:tul until mi)rment;
l'rin ramuri aerul suspinh
Si parch din adanc aduce
tin glas de funduri de pamiTit.

Corsarul, care nisi odata


1)e nimcnea MI se rugasu,
Nu se plansese nimeaui,
Corsarul avusesc-o fath,
.5l-acum plang,ca, se'ngenunchiasc

La amintirca fete

luL

48

www.dacoromanica.ro

to ruput lung de ijdie


Cu tipete premergatnare
(The ma pustiul din castel ;

El tremura din temelie


Ishit de stand simmegatoare
Ce le-aducea valul cu el.

Mugett

()cumli de durum,

1%4 ridica in c run

alul

Si so from ca catlinid pe
llctrcnul lint, n de putere,
Vedea cum iiint rupe malul
CU I.
de Inc mormimt.

Atimel sari (kept in picinare


vrcnd sa luptc cu furtuna,
Corsaritl s'itrundi in nut ;
Dar lirea cea nepasat are
In% alui tot intr'una

Cor,ar si (Aura si lot.

4'1
4

www.dacoromanica.ro

In

tacerea din odaie

n tacerea din udac


Fantazia mea s'ar stings,
Daca-incet hula halae

Pe sub ',id nu s'ar prelinge


Acum hate in fereastra
Incalzind strax echi portrete
Ce 'n lumina ci maea,,tra
Isi iaa sutict pc parete.
Ccl dintai, cu gura mica
Si cu oche adanci sub gene,
Binisor mina -si ridica
Si mi.: chiama, chiama- alenc:

Intre cer, 115mcnt si apa

Egtr mai sinner dc cat nor;


Ia -ti un cadru sa to 'ncapa
Si \ in colea: vom fi dol.
50

www.dacoromanica.ro

Intro not ca sta copilui,


Si in ramul cel din fata
\Tom privi cum curgc Nilul
Si-om ccti cc ne invatri :

Tutu) iinc, totul taco,


Iar sfirsitul tuturor
L no colt de 17unl1t recc
Cu un mac striljuitor...

Dar dcabia se mai prelingc


Pc sub zid luna balae ;

Fantasia mca se stink


In tricerca din odac.

51

www.dacoromanica.ro

PI oud
lour' lacrime tic totunna pcste lumca ostenita,
Scuturand pctalc alhe de pc ramurf de lamg.
Firca phinge. Tu, iubita,

Ca o marmura antica. fora lacrimc rt-nai.

A murit un an, o lume purtand prima\ ara-intrInsa,


An tie zilc fericitc, rupt din tineretca to ;
Ail plans pomii, cent! plans-a,
Tu, ca graul sub zapada, ai urmat a dormita.
hit 1M: duc. Privckite bine virltil panzulor pc mare:

Na !ducat tic cand c lumea un mai singer calator.


Drept ri.'slatnare
Tu
lti ilioresc sit Doti ctinoa;;te gun dulcelui amor.

59

www.dacoromanica.ro

Vora
Gn firca ci cea arz6toare
sft, Sosit-a vara innapoi;
Toti pomii sunt in serbritoare,

In tci sta floarc ang lioare...


E duke vara pc la noi!
Cind dimincala sc iveste
Din al vezduhurilor fund,
Tot campul parca 'ntinerestc,
Iar, desteptata do pc proud,
Circada satului pornestc...

In urma ci un roiti de grauri


Ca nistc valuri ccnusii
S'amesteca prin Wart',
S'ascaza 'n coarnc pc la tauri,
Fac fel de fel de nelumit.

5::

www.dacoromanica.ro

PC:na cc 'n zarca dcpArtati

Spre ]acul trist se pun pe drum,


Si cum se duc, acum s'acum
Sc mai zArcsc Arica odat'a
Ca rC".mriita unui fum.

r4

www.dacoromanica.ro

LUNI LE

I anuari0
ffrigul, scriitor pe gearnurf,
.1- Cu zapezile se joaca
Si le schimba 'n promoroaca
Atirnand ciucuri de ramuri.

Din fereastra'ini inghttata


Staii uitandu-m6 la cer :
Norif, plumbuiti de ger,
S'ati strins patli langil pata.

Trist si singur ca un grecr


Valul timpuluf rupadu-I,
Eu zitept sil'mi toarca gandul
Intr'un colt mai call do crcer.
Iar afara numai fumul
Subtiratec isi is zhorul ;
Eti imi leg de dansul (lurid
Si 'n vezduhuri if chit drumul.

5 L5

www.dacoromanica.ro

i O.

1.Dlin de Gloria strabuna ca dc-un lucru strins de el,


,ifirahria printrc buzc fluera incetincl
Si cu friul twins in stinga, iar cu drcapta prinsa'n ,7()1(.1,
l'arc'ar fi preconul 111111(.1, calatorul Childe-lIan)1(1.

Pate surul cu poto)ava caldarimul sunator,


Scaparand scantel din piatra care'i cadc sub picior,
Si cu ochiul prins in sange, sperios isi cata 'n cale,
Leganandu.si cavalerul pc puternicelel sale.
l.a fcrestrelc cu gratil ics copilcic halane,
Portitoarcle nevcstc, jincluitelc vaclzme,
Chiar dervi,E, mosatirii, parasesc, cantand, odaia
Si 'n balcoanc vin sa vada pc vcstitul 1i/rain/a
1)ar de-odata (HMCo tuda inclinata catre strada
tin manunchifi dc rozc albs fu lasat usor sa cada ;

El lovi (lin intimplare caltil via


sperios,
lul se isbi in !Mud
svirli stapantil jos.

56

www.dacoromanica.ro

\tunci mandrul .1firabria, ridicand de jos buclictul,


Catre hula inclinata se intoarse cu incetul,
Insa, nezarind he nimcni, zisc'n intloritul grain:
A carol Iioatc din zhorul crilatoarei luni de Maiii.

57 --

www.dacoromanica.ro

ie

ILi

(Tann, jitarul de la sat,


\-d Cu pusca vccinic de-a spinare,
Era pc holde imperat
Si statul Id( n'avca hotarc.
In el tot campul sc 'ncreclea,
Toti fluturil si toata floarca:
Sullina, scara, 'I adormea
Si'l destepta, in zori cicoarca.

Odatd, desiteptat in zori


De-acel miros dc dimineatd,
Isi ridicd ochii din florf
Si se uita peste fencatil.
Din pricina zilclor caldc,
Marica, zinc printre fete,

Se coborisc sa se scalde
S'actim.... sc descindezt de bete.

58

www.dacoromanica.ro

Jitarul nostru, nasdravan,


Sc subtiiC ca o sopar15,
S'ascuns dc-un ciot, dc-un bolovan,

Sc strecura pang la Ora...


Cuptior, Cuptior, cite mai fact
Cu vinovata to caldural...
Noroc numai ca poti sit tact.
Asa 5i cu : strcaja la Tura.

:59

www.dacoromanica.ro

ut:i LI S t

re facial fora liotare


. \1

apclor cc-au ailormit,

Din fund de haosuri rcsarc


Alclancolia zimintoarc

A stciclor cc-ail ri?surit.

Intlirziat pc main] marii


in adancuri ratilccsc
Si prins dc farmccul uitarii
Las jos tot lutul pamil.incsc
lumeit naltultil plutcsc.

Si cand me nit in urma mca


La discul rotunjit din tina,
i:d schimbat dcodatren idea,
Co liciirirc de lurninii
11

Inilepiirtat a, rude, linA.

(In

www.dacoromanica.ro

Ear pc luceferil de noapte


Par'ca mai lcsnc -i vi,k1 apoi
Ca stint pamCmturi vechi, r6scoaptc,

Ca's piansetc accic ;oziptc


Cc curg din spatiurf spre nni.

() lege! cat imi pari de mare!...


Cc farmcc pui in toatc cele!...
Dc tc-ai numi in time, rtilerre,
Sall in distanta, de/WO/are,
Tu schimin pamCmturilc 'n stele,

Care-i privirett omeneasca


P6trunzEtoare dc mister,
Cc-ar indrasni sa banniasca
lumca m)astril pamCmtettsca

Tracte insat;1 ca in ccr?

61

www.dacoromanica.ro

aria
7,Thus, pc Arm, pc la munti,
Ati ri mas codril carunti;
Jos, pe vale, prin zavol,
Sc cohor turmc dc oT,
Jar un cuc cu pana sued'
Si -a spas numcle din gurai:
-Cu-cu!

De prin gardurT, de prin vii,


CintczoiT aurii

Zis-ail din ciripitura


Unei tufc de rasura:
Soro fd, destcaptii-te
Si sprc Soare 'ndreapta-te,

So-ro!
Jar prin cranguri s'aud scmnc:
Ghionoaia lac lemnc,

Gaita, intro grirneata,


Sc proclama cantilreatrt,

Jar din mrcaja somnului


Es pill lac 7 Damn/dui
Ro-sii!...
62

www.dacoromanica.ro

Chiar si hanul de la drum.


Luna Cara fir de rum,
Vara far'de calaorI,
Toamna far' de cantatori,
S'a umplut de rondunele
Ce au adus ara cu cic
Cal-d5.

Tar grin lanul r6siirit


Merge vcstca c'a sosit
Craiul diminetclor
Paznicul fenctelor,
Si-ar fi tras pc-un virf do leas5.
Jos la doamna preotcasa....
Ci-ne-1?

63

www.dacoromanica.ro

isteLi

rarii,tea padurci tcc tincrii, pitcc-11c,


Vorbindu-sii vorlic scumpe, graitc la urcelic;
El, nalt, mcrea sc plcacii spa.; mica lui stripAnd,
Iar psalmul indAgirci pc lime li se-ingana.
-121

Pc urricrii lor, SCarit al111Crl ca o pain:

.\inurgul plin de taina.


Se'ncearea pfin' la dcnsii ri'sunctul s3 p atrtc
Din vane pildurci un frcaindt dc foi moarte;
(iiitcjc stilitiratcci s'atid trosnind pc liaturi,
('fund tincrcic ramuri sc plcc user pc Lauri.
E cinc-va....
Copila dc bratul lui sc sir:Inge
Si trcintinind de frica, ii zicc, pare, -ar plange:

E, cine-t.a/

El pluaczt sprc ea a lui staturri


lace scorn sa tacil cu'n tit get dus la gura.
Atuncea sc i\ ete in cadrul trist al screl
lcoana intrupatil si gAndituare-a \ era
E Halt,, plina'n umeri,
ship:tit-a ca ca :
('4

www.dacoromanica.ro

Cu fol de myrt pe frunte si-o rainura in mana,


Dc n'ar avca privirca senina ca o stca,
Ai creek ca c insasi Diana cea pagana.
.atilt de alba-I pielca si vinele curate,
Ca'n templa ce se misca vezi inima cum bate,
11 cads catrc umcri, in uncle, peril creti,
Dc parca-I intruparea ctcrnci tinercti.
Privirca ci se duce si tale lung-til spatiti,
Sorbind nemarginirea cit ochi plin de neszttiii,
Si ast-fel departata de-a pururea de soare
Spre tainele campieI ca trece cale-toare.
Copi la, intrchandu -I, la sintil lul s'ascundc.
El,

palid in gaodirc, se 'nccarca a -i respuntle:

tE Lin/flea, e doamna adancilor paduri,


E zina ncv'ezuta, cc seara, la isvoarc,
Sufland in josul apei, le face sa coboare
Sfiose, fara sgomot si far' de cretituri. ,
E Lim4/co, e doamna povestilor de seara,
Cand ventul nu mai bate, torente nu mai carp;;
In urma ci vezduhul se umple do amurg
Si iarba de florii albc lucratc ca din ceata.

E. Liniflea, e doamna misterclor naturci,


Cand florile polenul si-1 scutura pc vent,
Cand buciumul o chiama cu adormitu-i cant,
Si toata victatca isi punc streaja gurci.
6.i

www.dacoromanica.ro

In firma el (I lace

si sommil std sii-1 hire.


() mimic nou6 vine strip:Ma pe prulure;

N'idenit imbracate in tcs6turi de raze,


Acorduri imiccate in prciuntpri de (raze
Pc care le rostcstc tricerca vorbitoare;

Si sgomotcic surds cell ripe nasc si mor;


Si miilc de fire fantastice, tu;oarc,
Cc greerii lc mised din unghiurilc lor;
5i
sfioase timbre de 'nchipuiri nchunc,
('c ochiul, sand nu vcde, in mints ni lc puns;
Si toata nesfArita viatrt dinteun vis,
Ca intr'un cap cc doarme aid pared s'a-inchis.
Atuncea el, in urma -i, copila vrismcl siltsi culce,
li is pc bratc capul, si, leglinAnd'o dulce,
Ii zicc, sirulfind-o in umbra moalc-a gurci:
Dormi, Linistea c doamna misterelor naturci,

www.dacoromanica.ro

AO mai fost...
9c-ti treinurti mina cand vrci as i- n'ntinn
Si ochiul ti-e sec, iar fata dc ccarzi,
Ea'ndata pricepe, si singur tc prinzi,
CACI toate-au ma7 fost si -or li toate iaa.

Tar scary cam' singuri sedeti ame2ndoi,

Tu nu to mira, dind ca tc siiruta,


Ca luna ironic se uith la voT,
Cid toate-ail mai fost
si luna c muta.
Si iar, mai tarziu, rind singur ci sta,
Dar singur, to singur
si lucrul sc poatc
Aihi forty de-a crcdc, si nu tc mira,
Cad toate -au mai fost si-or fi iara toatc.

67

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

INDICE
P.,

Fugind de tot

Amiirg

Scrmanul Vultur

La Luna
Saud
Versuri heterometre . .
Pc Acropole
De la Villa Tusculana (Dactili si Troche]
Sonet (Catrc Aspasia lui Leopardi)
La Luna

:
4

La Villa Alclobrandini

Anienul
Boul
71DoamneT E. P.

19
211

21

22
23

Culcatc-s romanite
Castel Fusano

24

25
26
28
90

jos la Tivoli
Urscolo

Nimfa tenera Leuco

Ie

69

www.dacoromanica.ro

\San Marc

12

Anzio
Ofclia

Strofe (Doamnei C.)


Ca un manunchi0 de ramuri

Plecati cu capul
,\dio
Un cantcc

...

3S

4"
43
44
45
47
48

Alt ctintec
Curgca Sirctul 1initit
Doamnci X.
Corsarul

In tacerea din odac

30
5"

Ploua

Varl
Lunilc : lanuari0
Main*
.
a

34
16

53

55

)6

Iuli
August

58

60
62
64
67

Barzi
Lini;:tea
A0 mai fost

70

www.dacoromanica.ro

LIBRARIA CAROL MULLER

In curiud %,t
autor, romanul

apaa

in edit

midst ra,

ck acc

MIME NOil b1 LUME YECHIE

PRETUL 2 LEI

Lito-Tipogralla t aro' biihl, ,;trada 11(ininei 16, Iltitureqq,

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și