Sunteți pe pagina 1din 4

AUDITUL DE MEDIU

STUDIU SPECIFIC DE MEDIU UTILIZAT IN


FUNDAMENTAREA DECIZIILOR

AUDITUL DE MEDIU
Auditul de mediu - un instrument managerial de evaluare
sistematica , documentata
sistematica
documentata , periodic
periodica
a s i obiectiva
obiectiva a performan
performanttei
organizattiei, a sistemului de management s i a proceselor
organiza
elaborate pentru protect
protectia mediului, cu scopul de:
a facilita controlul managerial al practicilor cu posibil impact
asupra mediului;
a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea
obiectivelor s i tintelor de mediu ale organizatiei.

Auditor

de mediu - persoan
persoana
a sau echipa
echip a apar
aparttin
ina
a nd
personalului organizat
organiza tiei sau din afara acesteia, care act
actioneaza
in numele conducerii organizatiei, care are, individual sau
colectiv, competente specifice si este suficient de independenta
fata de activitatile auditate pentru a formula o apreciere
obiectiva.

AUDITUL DE MEDIU
TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (1)
1)auditurile

terenurilor contaminate. Scopul lor este de a


identifica si a stabili raspunderile care deriva din contaminarea
solului si a apei subterane la nivelul unui amplasament sau al
unei cladiri;
2)auditurile

necesare in cazurile de transfer de


proprietate. Scopul lor este de a identifica riscurile si
raspunderile asociate prin transferarea drepturilor de
proprietate; de multe ori includ analizarea conformarii
anterioare;

AUDITUL DE MEDIU
TIPURI DE AUDIT SI SCOPUL ACESTORA (2)
3)auditurile

de conformare. Scopul lor este de a analiza si a evalua


daca activittile aflate in functiune se desfsoara in conformitate cu
cerintele prevazute prin reglementari sau prin regulamentele de ordine
interna;
4)auditurile

sistemelor de management de mediu (SMM). Scopul lor


este de a efectua o analiza sistematica a unui SMM existent, pentru a
verifica si stabili daca acesta se conformeaza standardului international
ISO 14001, in vederea asigurarii unei permanente fuctionalitti a SMM;
SMM;
5)auditurile

pentru planurile de management de mediu. Scopul lor


este de a analiza implementarea recomandarilor privind masurile de
reducere a efectelor semnificative asupra mediului si monitorizare a
efectelor, efectuate in cadrul planurilor de management de mediu.

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
CERINT
CERIN
TE PRIVIND AUDITUL DE MEDIU
Auditurile ve rifica daca activitatile care se desfasoara intrintr-o organizatie
sunt in conform itate cu proce durile stabilite .

Auditul identifica orice probleme in proce durile ex istente , pre cum si


posibilitatile de im bunatatire ale acestor proceduri. Domeniul de aplicare a
auditurilor realizate intrintr- o organizatie poate varia de la auditul une i simple
proce duri pana la auditarea activitatilor complexe . Toate activitatile une i
anum ite organizatii sunt supuse unui audit pe o pe rioada data de timp.
Pe rioada ne cesara pentru finalizarea auditarii tuturor activitatilor se nume ste
ciclu de audit.
audit. n cazul organizatiilor m ici, cu structura simpla, se pot audita
in ace lasi timp toate activitatile . Pentru ace ste organizatii ciclul de audit e ste
inte rvalul dintre auditari.

Auditurile inte rne sunt e fe ctuate de catre pe rsoane indepe nde nte de
activitate a auditata, pe ntru a se asigura o e valuare im partiala. Ele pot fi
e fe ctuate de angajati ai organizatie i sau de pe rsoane din ex te rior (angajati ai
altor organizatii sau angajati ai altor de partame nte din cadrul ace leiasi
organizatii ori consultanti).

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU

OBIECTIVE
Programul de audit de mediu al organizatiei
defineste in scris obiectivele fiecarui audit sau ciclu
de audit, inclusiv frecventa auditului pentru fiecare
activitate..
activitate
Obiectivele se refera in special la evaluarea
sistemelo r de management operationale si la
determinarea conformarii cu politica si programul
organizatiei, care includ respectarea cerintelor
relevante privind reglementarea de mediu.

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU

SCOP
Scopul fiecarui audit sau al fiecarei etape din ciclul de
audit, dupa caz, trebuie sa defineasca si sa precizeze explicit:
1. domeniile acoperite;
2. activittile de auditat;
auditat;
3. criteriile de mediu care trebuie avute in vedere;
4. perioada acoperita de audit.
Auditul de mediu include analiza datelor reale necesare
pentru evaluarea performantei de mediu a organizatiei.

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
ORGANIZARE SI RESURSE
Auditurile de mediu sunt efectuate de persoane sau grupuri de
persoane cu experienta necesara in domeniile si sectoarele auditate,
avand inclusiv cunostintele relevante si experienta in domeniul
mediului, managerial, tehnic si legislativ, precum si cu pregatirea si
competenta necesare auditarii pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Resursele si timpul alocate auditului sunt in concordanta cu scopul


si obiectivele acestuia.

Conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel trebuie sa acorde


sprijin in procesul de audit.

Auditorii trebuie sa fie independenti de


activittile pe care le auditeaza,
auditeaza , pentru a
realiza o evaluare obiectiva si impartiala.

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
ACTIVITTILE DE AUDIT
discutii cu personalul;
inspectarea echipamentelor si a conditiilor de operare;
analizarea inregistrarilor, a procedurilor scrise si a altor
documentatii relevante, cu scopul de a evalua performanta de
mediu a activittii auditate si pentru a se stabili daca:

respecta standardele, regulamentele, obiectivele si


tintele;

sistemul existent de gestionare a responsabilittilor


de mediu este eficient si adecvat.
controale prin sondaj pentru verificarea respectarii acestor
criterii si pentru a determina eficacitatea intregului sistem de
management.

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU
ETAPELE PROCESULUI DE AUDIT

A.

Familiarizarea cu sistemele de management;

B.

Evaluarea punctelor tari si slabe ale sistemelor de


management;

C.

Obtinerea dovezilor relevante;

D.

Evaluarea constatarilor auditului;

E.

Pregatirea concluziilor auditului;

F.

Raportarea constatarilor si a concluziilor auditului.

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU

FRECVENTA AUDITULUI

Auditul sau ciclul de audit se desfsoara,


desfsoara , dupa caz, la intervale de cel
mult 3 ani.
Frecventa cu care fiecare activitate este auditata variaza in functie
de:
natura, dimensiunea
dimensiunea si complexitatea activittilor;
activittilor;
relevanta impacturilor de mediu asociate;
importanta si prioritatea problemelor constatate de auditurile
precedente;
istoricul problemelor de mediu.
Activittile complexe,
complexe , cu impact semnificativ asupra mediului, trebuie
auditate mai des.

AUDITUL SISTEMELOR DE
MANAGEMENT DE MEDIU