Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

lA

la normele metodologice
- Formular pentru persoane
fizrce

CERERE
pentru afisarea ofertei
de vAnzare a terenului

Judepllocalitat

Stimatd doamni primar/Stimate


domnule primar,

,bl

4 (***) prin

,telefon

,e-mail

. fax

.......:..:ll11AN GHEiicjdt-iii."".".-(numele gi prenumele)

9.1.-0. ?.....
..lA.N
.--.

rMpurERNrcrr confo
.j:i'i..-..:::'-:'-iZ

_i-,
..-..-..:....,"'

,.__.......-_-__,telefon
mSsuri

.__

,localitatea
,ap
.."_;;i-..

privind

estinatie
afiqarea ofertei de vdruare anexat6, in termenul
prevdztt

exercitarea dreptului de preempliune asupra


ofertei mele

l.Din categoria "coproprietari,'

Declar

ci

sunt proprietar al terenului ia suprafaJd

situat in extravilanul

cadastral

localit[1ii

.......-3.g.Lg.? 1..

--

care face obiectul ofertei de

-...,l"-r"d il

de

"CUCTI

;;;fr;;;ffi
ru'ur'ua

O,S4

, ha situat in

localit[Jii

i4

vdnzare.

cuRTlcl

Declar c6:

cutaresilit[;Da LJNTLJ
nr. l7/2014, cu modificlrile ulterioare, cu privire
la
turi arheologice clasate.

*l)
IFICAT MOSTENITOR
E'PROCUHA' SPECfAIA'-

"'

...[:q:P.Fo-PtErArE..

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afiqarea


ofertei de vAnzare,
sd fie introduse in bazele de date care se
orguizeazd,in temeiur Legii nr.

anexate

persoanelor

ompletdrile ulterioare.
.286/2009 privind Codul penal, cu modificdrile

gi

lete.

Y inzLtor limputernicit,
(numele qi prenumele
Semndtura

o6

D
NOTE:

ecu(
ecu(

al Uniunii Europene, ai statelor care sunt


aliei Elveliene.

privin

Cdmpurile notate cu

(*)

se completeazil de

cltre propriet

cdmpurile notate cu (***) se completeazd de cdtre imputernicit.


in acest caz, prezintldocumentele doveditoare a
calitdlii de imputernicit.

*l)

- copie a BVCI allavlnzdtorului persoand fizicd sau o


copie a pagaportului pentru vdnzdtorurpersoan6 fizicd.
cu
domiciliul in strdindtate;

- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului


ce face obiectul ofertei de vdnzare (dupd caz; contract
de
viinzare-cumpf,rare, contract de donalie, proces_verbal
de
civild definitiv[ gi
irevocabilS, titlu de proprietate, certificate de mogtenitog
contract
re a patrimoniului, altele
tral de carte funciard al imobilului, in

predare_pri
de

persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru


- alte documente doveditoare, dupi caz.

imputerni

o copie aBUCI aVa imputernicitului


domiciliul in strdinltate:

ANEXA NR 18
la normele metodologice

OEERTA DE V]\}IZARE TEREN

soNtr
.-L

, CNP

,'

el_r
wL
t e
7D

r rrrl
Juv

RAD

r-

'

'

;"i;i'...""...

vand teren agricol sltuat in extravilan,in


de
pretul
1_23_20(DotspRAZEcEMilTREtsurED /roir
\rer/
r-^hdi+i.i 1^

\'
.--._--__-gr54 (ha)rla
2T "'--.--:----:-------.--

vvrruauarJ-e cre vanzare sunt urmatoarel_e:

T)aJ-a I,!rvrrr\r
nnirzi-A
uqus

Informatii privind

.i.t^-+.' r'
.r_uerrLJ_r]-Cafea
tefgnU]_Ui

asarrentul terenului

Specificare
a

icat prirnarie

(*r)

{)

cunoscdnd c5 fafsur- in decrara!ii se pedepseste


conform Legii nr. 286/2009 privj_nd
codul- pena1, cu modificirire gi compretdrire ,rr_t.rrour",
decr-ar cd datele sunt real_e,
corecte gr complete.
V 6.nz1 tor / imputerni ci t,
ONIGA MARIANA PRIN JIVA
(numele gi prenumele i

Semndtura

EORGHE

lar

L.S.

Data
NOTE:

-CdmpuriJ-e notate cu (*) sunt obl_igatoriu de completat.


-cAmpurile notate cu (**) se completeazE in cazul- in care
sunt cunoscute informatii_le

1) se completeazd numer-e gi prenumere proprietarur-ui terenului.


2l Se va completa 1n ci_fre gi litere.
3) Se completeazd categoria de folosinftr a teren

neproductive care pot fi amenajate gi folosite


pentru produclia agricold
4) se completeazS cu "X" rubricil-e Ln care informaliile
fi comparate cu datefe din Regrstrul
agrlcol, ewidenlele fiscale, evidenlele de stare civild, pot
a1te1e asemenea.