Sunteți pe pagina 1din 18
MINISTERUL DEZVOLTARH REGIONALE $I ADMINISTRATIEI PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCT (A 3 “Agrement Agrement Tehnic 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 PROCEDEU PENTRU FIXAREA CONECTORILOR HILTI X-HVB PENTRU REALIZAREA DE ELEMENTE STRUCTURALE MIXTE PENTRU CONSTRUCTIT HILTLX-HVB CONNECTORS MOUNTING METHOD FOR CONSTRUCTION MIXED STRUCTURAL JOINT METHODE DE MONTAGE DES CONNECTEURS HILTIX-HVB POUR LA REALISATION DES ELEMENTS STRUCTURELES POUR CONSTRUCTION ANWENDUNGSPROZESS FUR DEN HILTIX-HVB VERBUNDDUEBEL ZUR BEFESTIGUNG VON BETON-STAHLVERBUNDTRAEGERN Cod 2.48 PRODUCATOR : HILTI AG Liechtenstein, Feldkircherstrasse 100, 9494, Schaan TITULAR AGREMENT TEHNIC: S.C. HILTI ROMANIA S.R.L. Com.Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, jud. Ifov Tel: 031/228.55.55; Fax: 021/350.51.81 ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: ICECON S.A. - Bucuresti Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructit $os. Pantelimon 266, sector 2, Cod Postal 021 652 Tel:021/202.55.00; Fax: 021/255.14.20 Grupa specializati nr. 1 Elemente Structurale si Fundatii Prezentul agrement tehnic este valabil pana la data de 16.04.2015 numai insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc de certificat de calitate, IRECON sa * peta, AGREMENTE TEHNICE} CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTI Grupa specializata nr. 01 "Elemente Structurale si Fundagii" din cadrul Institutului de Cercetéiri pentru Echipamente si Tehnologii in Construcfii - ICECON S.A. Bucuresti, analizand documentatia de solicitare a prelungirii de agrement tehnic, prezentati de firma S.C. HILTI ROMANIA S.R.L. $i inregistrata cu. nr. 13.01.004.016 din data de 16.01.2013, referitoare la: PROCEDEU PENTRU FIXAREA CONECTORILOR HILTI X-HVB PENTRU REALIZAREA DE ELEMENTE STRUCTURALE MIXTE PENTRU CONSTRUCTIU, realizat de firma HILTI AG Liechtenstein, elaboreazé prezentul Agrement —Tehnic —nr._—‘016-01/281-2013, __reprezentand Prelungirea Agrementului Tehnic nr. 016-01/214-2010, in conformitate cu documentele tehnice romédnesti_ aferente — domeniului de __referingé: 1. Definirea succinté LL. Descrierea succintit Prezentul agrement descrie procedeul de fixare a conectorilor tip HILTI X-HVB pentru realizarea de elemente structurale mixte pentru construcfii. Conectorii de forfecare HILTI seria X- HVB sunt compusi din conectorii propriu zisi gama X-HVB 50, X-HVB 80, X-HVB 95, X-HVB 110, X-HVB 125 si X-HVB 140 (fig.1) si cuiul de fixare HILTI tip X-ENP-21 HVB (fig.2). Conectorii sunt realizati_ prin ambutisare la rece din ofel carbon cu rezistenta la rupere Ry,=295-350 N/mm’si acoperiti pentru protectie la coroziune, prin galvanizare, cu un strat de zinc cu grosimea de minim 3m. Cuiul de fixare este realizat din ofel carbon cu duritatea de 58 HRC $i este acoperit pentru protectie la coroziune, prin galvanizare, cu un strat de zine cu grosimea de 8-16 ym. Fixarea conectorilor se face cu ajutorul unui aparat de fixare DX 76 PTR (DX 76 MX/F 15). Aparatul de fixare este prevézut cu un adaptor de ghidare cui X-76-F-HVB-(PTR) (fig.3). Aplicarea cuielor de fixare se face prin intermediul unui piston percutor tip X-76-P-HVB-(PTR) (fig.4). AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr, 016-1/214-2010 Aparatul pentru fixarea conectorilor foloseste pentru implantarea cuielor de _fixare capse 6.8/18M negru sau rosu. Conectorii HILTI X-HVB sunt fixati de profile metalice laminate la cald sau sudate pentru a se realiza elemente structurale mixte: profil metalic si element de beton turnat intre profilul metalic si elementul de beton turnat se pozeazd, perpendicular pe profilul metalic,tablé profilata (cutaté) care joacé rolul de cofraj pierdut. Conectorii care au o forma in L joaca si rolul de a fixa arméturile pentru elementul din beton turnat (fig.6). Tabla profilata trebuie sé aibé o limita de curgere de 220-350 N/mm’, o grosime cuprinsd intre 0,75 si 2 mm si sa fie galvanizaté la cald sau prelacuité pe ambele fete. Betonul turnat trebuie sa fie de clasé peste C20/25, cu o masc volumicé de 2400 kg/m’ cu o rezistenti caracteristicé determinata pe cilindru la 28 de zile mai mare decét 25N/mm*si mai mica decdt 50 N/mm’. Elementele structurale realizate cu acest procedeu asigurd: -timp de realizare redus, deci eficienté sporita; -greutate redusd; , gi 78.8, acai -rezistente mecanice superioare; -durabilitate ridicata; -raport rezistenta/greutate ridicat. 1.2 Identificarea produsului 1.2.1 Conector HILT! X-HVB Conectorii HILTI X-HVB gama X-HVB 50, X-HVB 80, X-HVB 95, X-HVB 110, X-HVB 125 si X-HVB 140, sunt codate la fabricatie, indicandu-se: - sigla firmei; - ziua, luna si anul de fabricatie; - codul; - echipa care a executat produsul; 1.2.2 Cui de fixare Cuiul de fixare X-ENP-21 HVB este codat la fabricatie, indicdndu-se: - sigla firmei; - ziua, luna gi anul de fabricatie; 1.2.3 Aparat de fixare Aparatul de fixare al conectorilor prin interemediul cuielor de fixare, DX 76 PTR (DX 76 MX/F 15) este prevazut cu un adaptor de ghidare cui, X-76-F-HVB- (PTR), un piston percutor tip X-76-P- HVB-(PTR) $i foloseste pentru implantarea cuielor de fixare capse 6.8/18M negru sau rosu. Toate aceste produse sunt codificate si au trecut codul de identificare. Livrarea produselor, va fi insotita de o declaratie de conformitate si instructiuni de intretinere si punere in opera, iar la finalizarea lucrérilor de montaj se va incheia un proces verbal de receptie. 2. Agrementul Tehnic 2.1. Domenii acceptate de utilizare in constructii Conform documentatiei productito- rului si dup& efectuarea de céitre ICECON SA a testelor de laborator, se precizeazi cdi acesti conectori $i procedeul de fixare al lor pentru realizarea de elemente structurale mixte pentru construcfii, cu respectarea prevederilor reglementarilor tehnice se pot utiliza pentru: 1 Realizarea de grinzi mixte - grindé metalicdé-placé de beton armat; - grind& metalicd-placd turnata pe tabla metalicd —_profilaté care conlucreaza; - grinda metalicd-placd turnaté pe tabla de ofel utilizaté drept cofraj pierdut; AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Telinic nr. 016-1/214-2010 - grind& metalicdé-placd turnataé pe elemente prefabricate din beton armat. 2. Realizarea de stdlpi cu structuraé mixta (profile inglobate in beton). 3. Protectia contra focului (conectorii realizeazét legéitura intre inima unui profil si acoperirea din beton de protectie contra focului. 4. Preluarea_ eforturilor _orizontale (conectorii pot fi utilizati la transmiterea eforturilor din vant intre grinzile metalice gio placa din beton, cat si intre aceasta placé $i sistemele de stabilitate. Destinatia acestor conectori este numai pentru fixdri care nu sunt expuse direct conditiilor atmosferice externe sau umiditéii. Procedeul se aplicé numai ca urmare a unui proiect de executie intocmit cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completérile ulterioare si a reglemen tarilor tehnice in vigoare. 2.2. Aprecieri asupra produsului 2.2.1. Aptitudinea de exploatare construcfii Conectorii HILTI X-HVB precum $i procedeul de punere in opera a acestora indeplinese criteriile de performanjé principale corespunzétoare celor sase in cerinje esentiale precizate in Legea nr.10/1995 modificaté cu Legea nr.123/2007 _ privind calitatea in construcp Rezistenté mecanicd si stabilitate Conectorii HILTI X-HVB precum si procedeul de punere in operd a acestora nu influenjeaza necorespunzdtor rezistenja si stabilitatea constructiei. Structura care se realizeazi trebuie obligatoriu sé rezulte dintr-un proiect de rezisten{a avizat conform legislatiei in vigoare . Securitate la incendiu Conectorii HILTI X-HVB precum si procedeul de punere in opera a acestora asigurd rezistenta la foc prin realizarea legdturii intre inima metalicé gi acoperirea din beton de protectie contra focului_a elementului structural mixt realizat. Sistemul adoptat trebuie sd aiba la bazét un proiect verificat de specialisti in acest domeniu. Igiena, sdndtate si mediu inconjurator Prin acest procedeu nu se eliminé noxe. Aplicarea procedeului nu prezinté pericol pentru. mediu si sdindtatea oamenilor. Securitate in exploatare Produsele care se pun in operé cu acest procedeu au caracteristici fizico- mecanice care asiguré siguranja in exploatare. Realizarea elementelor structurale mixte de constructii prin acest procedeu influenjeazd aceasta cerinjé si nu prezinté pericol pentru utilizatori. Protectia impotriva zgomotului. Pentru. alegerea corespunzéitoare a alcdtuirii elementului de constructii este satisfacutd cerinja referitoare la protectia impotriva zgomotului. Economia de energie si izolarea fermica Procedeul de fixare a conectorilor pentru realizarea de elemente structurale mixte pentru construcfii nu necesitd consum de energie electricd si prezinté 0 duraté de executie mai micé decdt in varianta sudata. Caracteristicile termotehnice ale elementului structural mixt realizat sunt similare cu ale unui element turnat din beton armat. Izolarea termicd se poate face prin asocierea in sistem a unui material termoizolant eficient. 2.2.2.Durabilitatea (fiabilitatea) $i intretinerea produsului Utilizarea —_procedeului permite realizarea unor elemente structurale mixte durabile, cu o intrefinere usoaré. Prin aplicarea procedeului nu se modificé durata de viajé a constructiei la care este aplicat (conform "Cod de proiectare. Bazele proiectérii structurilor in construcfii", indicativ CR 0-2005). Criteriile esentiale de durabilitate se referd la mentinerea in timp a caracteristicilor fizice si a rezistentelor mecanice, stabilitate dimensionala si rezistenjé la foc. Durabilitatea este de min. 20 ani in conditii normale de exploatare si montaj corect. Garangia lucrarilor se va stabili de la caz la caz prin contract direct intre executantul si beneficiarul lucrarii. 2.2.3 Fabricagia si controlul Fabricarea se efectueazé in dowd faze si _utilizand aceste produse nu __ distincte: JCECON - \eee AT 016-01/281-2013 ENTE TEHNICE Prelungeste Agrementul Telnic nr. 016-1/214-2010 4) Fabricarea conectorilor, a cuielor de (fixare si a aparatului de fixare cu toate elementele componente; })Punerea in operd a procedeului de fixare pentru realizarea de elemente structurale mixte . a) Fabricarea conectorilor, a cuielor de fixare si a aparatului de fixare cu toate elementele componente: HILTI AG _ Liechtenstein are implementat Sistemul de Management al Calitafii, certificat nr.12455/01.07.2010 conform cerintelor standardului ISO 9001:2008-AC:2009, eliberat de Swiss Association for Quality and Management Systems SQS, Bernstrasse 108, CH-3052 Zollikofen, Elveti, la data de 01.07.2010, valabil pand la 30.06.2013. ) Punerea in oper a procedeului de (fixare pentru realizarea de elemente structurale mixte se face cu conectori HILTI X-HVB $i cu aparatul de fixare HILTI de céitre firma care realizeazét lucrarea. Calitatea constanté a produselor este asiguraté si garantaté de firma producdtoare care verifica: - aspectul si dimensiunile conectorilor si cuielor de fixare; - rezistentele_mecanice; - functionarea corecté a elementelor componente. HILTI AG Liechtenstein are implementat Sistemul de Management al Calitatii, iar vederea asigurarii i urmareste: i: realizarea productiei in conformitate cu __prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008- AC:2009; Constanja calitdii produselor este asiguraté prin executarea unui control intern eficient, atdt pentru materiile prime, cat si pentru produsele finite, la respectarea tehnologiei de fabricafie. AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Telinic nr. 016-1/214-2010 Controlul se efectueazti_—_conform Manualului de Asigurare a Calitétii, aparfindnd producétorului. b) Extern unitatii: obtinerea unei forme de certificare recunoscute pentru produse. 2.2.4 Punerea in operd Conectorii de forfecare HILTI X-HVB pot fi utilizati pentru realizarea de: -grinzi compozite; -ancoraje de capét pentru plansee compozite; -diafragme de pardoseala; -intariri la flambaj lateral. X-HVB este un conector flexibil si poate fi distribuit uniform intre punctele in care apar variatii mari ale fortei de forfecare. Aceste puncte pot fi puncte de sprijin, puncte de aplicare ale fortelor punctuale sau zone cu valori extreme ale momentelor de incovoiere. Grosimea minima a materialului de bazit din ofel este t= 8 mm. Grosimea maxima a_tablei plangeu este ty = 1.25mm Conectorii X-HVB trebuie pozitionagi astfel incdt fora de forfecare sd fie transferata grinzii in mod simetric. Se prefera orientarea conectorilor X-HVB paralel cu axa grinzii. Pozitionarea conectorilor se face conform fig.7(fig.7a- pozitionare pe tabla de ofel-nervuri perpendiculare pe grinda, _ fig. 7b- pozitionare pe tabla de ofel-nervuri paralele cu grinda). Limitele aplicagiei sunt valabile numai daca se aleg bine capsele si se regleazd corect forta (fig.8). Dupa — fixarea conectorilor prin implantarea cuielor de fixare cu ajutorul aparatului de fixare se verificé indltimea capului cuiului de fixare rémasé afaré care trebuie sa fie intre 8,2 si 9,8 mm ig.9). Tipul capsei folosite in eparatul de Jixare pentru imp! ielor de pentru se alege in functie de grosimea $i tipul materialului (rezistenfa mecanicé) in care se face implantarea. Betonul care se toarnd trebuie sd fie de clasé cel putin C20/25 $i trebuie sa aiba 0 acoperire intre 10 si 20 mm peste indltimea conectorului. Barele de armédtura care se pozeazé in beton trebuie sé aiba un diametru de cel mult 10 mm si o limita de curgere de cel mult 460 N/mm? Punerea in operd a conectorilor HILTI X-HVB in cadrul unor elemente structurale mixte pentru construcfii se va face cu respectarea prevederilor din proiectul de executie si a celor din instructiunile tehnice de montare ale firmei produciitoare. Fixarea conectorilor HILTI X-HVB se face obligatoriu in conformitate cu recomandarile producdtorului. Montarea conectorilor HILTI X-HVB pentru realizarea de elemente structurale mixte pentru constructii se face astfel incdt si se asigure etanseitatea la vant $i ploaie, izolarea higrotermica si acusticé precum si caracteristicile de rezistenta mecanicat $i la foc impuse de proiect. Punerea in operi se face conform prescriptiilor tehnice de montare ale producatorului, firma HILTI AG Liechtenstein. 2.3 Caietul de prescriptii tehnice 2.3.1 Condifii de conceptie La conceptie s-a avut in vedere realizarea unor conectori si a unui procedeu de punere in operd care sé raspunda cerintelor domeniilor specifice de utilizare europene in domeniu, precum si cerinjele esentiale ale Legii nr. 10 din 1995 modificata cu Legea nr. 123/2007, privind calitatea in construcfii, prezentate la punctul 2.2.1 al agrementului tehnic. AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 In proiectele de realizare de constructii utilizand elemente structurale mixte executate folosind procedeul de fixare cu conecori HILTI X-HVB se va tine cont de Documentatia Tehnicé a firmei HILTI AG Liechtenstein gi de urméitoarele: - dimensionarea si caleulul conectorilor utilizati se va face findnd seama de incarcdrile date de vant (SR EN 1991-1- 4:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vantului) si de cele corespunzditoare traficului urban (SR 12025-2:1994 ,, Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de clédire. Limite admisibile”); - ST 043-2001: "Specificatie tehnica privind cerinele si criteriile de performanja pentru ancorarea in beton cu sisteme mecanice $i metode de incercare": - GP 111-2004 - Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din ofel; - P100-2006 "Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale": - SR EN 1994-1-1:2004 — Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de ofel gi beton - C 107:2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii ale cladirilor; — STAS 6156-86: ,,Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si industriale. Limite admisibile si parametri de izolare fonica” specifice zonei in care se amplaseazé clédirea precum si de cerinjele de comportare la foc, conform »Normativ de siguranja la foc a constructiilor” — indicativ P 118-99; 2.3.2 Conditii de fabricare Fabricarea conectorilor HILTI X-HVB este insotita de un autocontrol intern si vICECON ca, |) Pagina 6 atin 17 PART fo TUL ASREMENTE Tene control extern periodic asigurat de institute autorizate. Controlul permanent al calitéfii este asigurat atat prin controlul procesului de fabricatie cat si prin controlul tuturor materiilor prime folosite in acest proces. 2.3.3. Conditii de livrare si depozitare La livrare,produsele trebuie sd fie insofite de: - declaratia de conformitate a furnizorului cu Agrementul Tehnic eliberat pentru aceste produse, potrivit standardului SR EN ISO/CEI 17050- 1:2010 si SR EN ISO/CEI 17050-2:2005; - fise tehnice care cuprind un minim de condifii de identificare si instructiuni de punere in opera, traduse in limba romana. Pentru depozitarea de scurta durata si lungé duraté, producttorul va preciza datele privind conditiile _depozitarii (temperatura, clasé de periculozitate, etc.- inclusiv cele aferente ambalajului). 2.3.4.Conditii de punere in opera Punerea in opera a conectorilor HILTI X-HVB se face conform proiectului de execufie, a instructiunilor producdtorului si finand seama_ de _ prevederile reglementarilor romanesti din domeniu. Lucritrile de montaj vor avea in vedere prevederileurmétoare: - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea conectorilor HILTI X-HVB; - C 56-1985 “Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrarilor de constructii - C 300-94 ,,Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata execufiei lucrarilor de constructii si instalagii aferente acestora”. La punerea in operé a produselor prin procedeul care face obiectul acestui agrement, pentru protectia personalaé a lucratorilor trebuie respectate cerintele in conformitate cu normele metodologice AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 de aplicare a legislaiei, securitaii si scinéitejii in munca, conform HG nr. 1425/2006 care completeazii Legea 319/2006 privind protectia $i securitatea muncii si cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. Concluzii Aprecierea globalit Utilizarea "Procedeului pentru fixarea conectorilor tip HILTI X-HVB destinati realizdrii de elemente structurale mixte pentru constructii” realizate de firma HILTI AG, in domeniile de utilizare acceptate, este apreciati favorabil in conditiile specifice din Romania, dacé se respect —_prevederile —_prezentului agrement tehnic. Conditii * Calitatea produselor si procedeul de punere in opera au fost examinate si gasite satisfacdtoare si trebuie mentinute la acest standard pe toaté durata de valabilitate a acestui agrement. + Sistemul de Management al calitatii a fost examinat de Swiss Association for Quality and Management Systems SQS din Elvetia gi gdsit corespunzdtor; acesta trebuie menginut la nivelul cerintelor EN ISO 9001:2008-AC:2009 pe toatd durata de valabilitate a acestui agrement tehnic. * Oriunde se face referire in acest agrement tehnic la acte legislative sau reglementiri tehnice, trebuie avut in vedere ct aceste acte erau in vigoare la data elaborarii acestui agrement. + Acordénd acest agrement tehnic, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcfii, nu se implicd in prezenta si/sau absenja drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau intretine produsul. * Orice recomandare relativ la folosirea in IPE CEabeam 7 ENTUL AGREMENTE TEHNICE| condigii de siguranféi a acestui procedeu, care este conginutd sau se referd la acest agrement tehnic, reprezintéi cerinje minime necesare la punerea sa in operd. * ICECON Bucuresti raspunde de exactitatea datelor _—_inscrise in agrementul tehnic si de incercdrile sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu ii absolva pe furnizori si/sau pe utilizatori de responsabilitéfile ce le revin conform reglementarilor legale in vigoare. +Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizaté conform programuluistabilit de ICECON Bucuresti, care consti in analizarea a 3 referinfe prezentate de céitre titularul agrementului tehnic, cu privire la obiectivele realizate in perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic. Programul de verific se va intocmi la momentul solic it prelungirii avizului tehnic al prezentului agrement. + Actiunile cuprinse in program si modul lor de realizare vor respecta actele normative gi _reglementérile tehnice in vigoare si vor fi indeplinite in cadrul procesului de supraveghere a produselor pe amplasamentele din Romania. Supravegherea se va realiza pe baza de contract incheiat intre titularul | /prof Univ. Dr. agrementului si ICECON SA Bucuresti, in calitate de elaborator al agrementului tehnic. Rezultatele verificdrilor din cadrul programului de supraveghere vor fi cuprinse in rapoartele intocmite de elaboratorul agrementului tehnic. *ICECON Bucuresti va Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii despre rezultatul verificirilor, iar dacd acestea nu dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CPTC declansarea informa AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 acfiunii de suspendare a agrementului tehnic. *Suspendarea se declanseazii si in cazul constatérii prin controale, de ciitre organisme abilitate, a nerespectérii menjinerii constante a contitiilor de fabricatie si utilizare ale produsului. «dn cazul in care titularul de agrement tehnic nu se conformeazd acestor prevederi, se va declansa procedura de retragere a agrementului tehnic. +» Agremente tehnice elaborate anterior: 016-01/214-2010 Valabilitate: 16.04.2015 Prelungirea valabilitajii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd cu cel pugin trei luni inainte de data expirarii. fn cazul neprelungirii valabilitéyii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine. Pentru grupa specializati nr.01 Pre inte Dr.Ing(Toan Pepenar Presedinte Director General Membru al Aca \veren sa, be I Pagina 8 din 17 ENTUL AGREMENTE Tene! 3. Remarci complementare ale grupei specializate Considerénd clauza de verificare a menfinerii aptitudinii de utilizare a produsului, ce a fost mentionata $i realizata pe parcursul valabilitéifii agrementului anterior al produsului (AT 016-01/214-2010), conform programului stabilit de comun acord, adicé analizarea a 3 referinte prezentate de cdtre titularul agrementului tehnic, cu privire la obiectivele realizate in perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, a fost indeplinité faird observatii sau neconformitéfi, incercarile de laborator anterioare (raportul de incercari RI 10.03.052), ramGn valabile pentru prezentul agrement. Jn perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, titularul de agrement tehnic, firma SC HILTI ROMANIA SRL are obligatia sé asigure urmdrirea comportarii in exploatare a lucrarilor executate, datele si rezultatele obtinute urmdnd sé fie prezentate elaboratorului agrementului tehnic, in scopul urméririi comportarii acestora in conditii de exploatare. Actiunile cuprinse in program si modul lor de realizare au respectat actele normative si reglementirile tehnice in vigoare si au fost indeplinite in cadrul procesului de supraveghere a produselor pe amplasamentele din Romania. Din recomandarile transmise atat producitorului, cat si elaboratorului de agrement tehnic de catre beneficiari, rezulté c& produsele firmei HILTI AG prezinté caracteristici corespunziitoare pentru utilizarea lor conform datelor din Dosarul tehnic (lista de referinte atasata Dosarului tehnic). Orice modificare a tehnologiei de fabricare, introducere de noi materi prime si materiale, vor fi aduse la cunostinja elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luaté in considerare si a se proceda la extinderea/modificarea agrementului tehnic. Sinteza rapoartelor de incercare Nr. Caracteristica ‘Metodi de | U.M. Valoare ‘Executant Cn. incercare ‘Nivele de | Performan- referinti | te obtinute a fi z 3 4 5 6 1._| Examinare aspect Vieual : TCECON SA 11003052 2 | Determinarea rezistenjei la | SREN 6892- | _ Nim DEI] KV S50 | ICECON SA rupere a conectorilor 1:2010 JHB 110:382 | py 103.052 Met de comun ‘acord | Delerminarea ‘grosimil | SREN ISO i 3 Fae TTS TCECON SA ‘stratului de zine 1461:2009 Foa2109° | Ry 103.052 Met, de comun acord [E| Determinarearezistenjei Ta | SREN 12390- | ~ Nm” w 368 ICECON SA compresiune a betonului, 3:2009 1 1003.082 elasa C25/30 PUCOSC Met. de comun acord S| Determinarea—rezistenjei| SREN 1994-1- | kN | ¥iVBa02823 | 3242592 TCECONSA caracteristice/de calcul pe un} 1:2004 awa 1.3828 | 3469/2272 | py 1003032 clement mixt ‘Met. de comun cacord 6._| Clasa de reacfe la foo dasa = Grupa specializats nr 01 is insusese rezulaile verctrlorrealicate de ICECON TEST ra ca Dosarului tehnic). 5 AT 016-01/281-2013 \ Pagina N, ‘iia17 Prelungeste Agrementul Teliic nr. 016-1/214-2010 4, Anexe Extrase din procesul verbal al sedinjei de deliberare a Grupei Specializate Procesul verbal nr. 281/27.02.2013. Grupa specializaté nr. 01 alcatuité din: Presedinte: Dr . Ing. Ioan Pepenar Membri: Dr. Ing. Adrian Tabrea Ing. Carmen Alexandru Ing. Florin Popescu Analizénd cererea de prelungire de agrement tehnic nr. 13.01.004.016 din data de 16.01.2013 a firmei S.C. HILTI ROMANIA S.R.L. din Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, referitoare la: PROCEDEU PENTRU FIXAREA CONECTORILOR HILTI X-HVB PENTRU REALIZAREA DE ELEMENTE STRUCTURALE MIXTE PENTRU. CONSTRUCTU, realizat de firma HILTI AG Liechtenstein, impreundi cu dosarul de date si documentatii tehnice pus la dispozitie de beneficiar, propune: - aprobarea agrementului tehnic nr. 016-01/281-2013, cu termen de valabilitate 16.04.2015 Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-01/281-2013 confinand 102 file face parte integranta din prezentul agrement tehnic. Raportorul grupei specializatg nr. 01 Ing. Catilin Zaharjt ¢ Membrii grupei specializate: LV Dr. Ing. Adrian Jabrea //, \ Ing. Carmen Alexandru or Ing. Florin Popescu UCECON sa Paginas) din 17 TAKENTUL AGREMETE TEHNCE AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 Anexa 1 in fig.1-9 sunt precentati conectorii HILTI X-HVB cu elementele componente, exemple de punere in operit $i tehnologia de punere in opera. ove ae th Fig.1 Gama de conectori HILTI X-HVB LD Jove | Ba: 2000 one mee - Fig.2 Cui de fixare a conectorilor X-ENP-21 H] AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 bx 76 TR X-7E-F-HVB-PTR Fig.3 Aparat de fixare DX 76 PTR (DX 76 MX/F 15) si adaptor de ghidare cui X-76-F-HVB-(PTR) Piston X-76-P-HVB-PTR nt a Fig4 Piston percutor X-76-P-HVB-(PTR) cartus calibrul 6.8/18M percutare inelaré prezentare: banda 10 unitéti putere: rosu — foarte puternic negru — ultra puternic Fig. Capse 6.8/I18M negru sau rogu AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Telnic nr. 016-1/214-2010 Conectori de forfecare pentru constructii de cladiri + grinzi compozite + ancoraje de capat pentru plangee compozite + diafragme de pardoseala + intarir la flambaj lateral Date de proiectare Placi solide Rezistentd de forfecare caracterstca Nominal Pr [kN ' X-HVB 50 23 X-HVB 80 28 X-HVB 95 35 XHVB110 135 X-HVB 125 35 X-HVB 140 35 Rezistenta de forfecare de calcul Pa [kh] * 18 23 28 28 28 28 Fig.6 Forfecare orzontali — Rezistentd admisibls admit (sarcind activa) atk” Ro [KN] § NA 13 14 16 175 22 175 22 175 22 175 22 Exemplu de punere in opera a conectorilor HILTI X-HVB AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 ind'13 din 17 1 ABREMENTE Tenge Cerinte pentru aplicatie Grosimea materialului de bazé Grosimea minima a materialului de baza din otel t; = 8 mm Grosimea maxima a tablei pentru plangeu t= 1.25 mm Pozitionarea conectorilor, distanta dintre ei si fat’ de margini Pozitionare general Pozitionati conectorii HVB astfel incat forta de forfecare sa fie transferata grinzii in mod simetric. Se prefera orientarea conectorilor HVB paralel cu axa grinzii Pozitionarea pe tabla de ote! - nervuri perpendiculare pe grinda doi sai paralel cu grinda perpendicular pe grinda Fig.7.a-pozitionare pe tabla de ofel-nervuri perpendiculare pe grindd& AT 016-01/281-2013 ragina 1% din 17 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 NUL AGREMENTE TEHNICE 2a) Pozitionare in nervur3: un conertor HV pe netvura - piciorul centrat in nervura sau decalat cu 40 mm 2b) Cu 2 sau 3 conectori HVB pe nervura — picioarele centrate in nervurd sau alternate fata de centru 3) Spatierea In lungul nervuri + distanta minima de baz, a 2 50 mm +22 100 mm pentru boim<0.7 si bethap<1.8 + SDI 3" pentru plangee compozite (USA) m = distanta dintre nervuri Pozitionarea pe placi pline si tabla de otel — nervuri paralele cu grinda + Cuun conector pe rand, alternand directia conectorilor X-HVB + Cu 2 sau 3 conectori pe rand, alternand directia conectorilor in interiorul fiecdrui rand gi de la rand la rand. Fig.7.b-pozitionare pe tabla de ofel-nervuri paralele cu grinda Punerea in opera a conectorilor HILTI X-HVB ECON sa. Pagind:15 din 17 TAMENTUL AGREMENTE Tey AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 Distanta fata de tabla de otel ozone Sectionati tabla daca este necesar pentru spatiere / distantare Informatii privind coroziunea Destinatia acestor conectori este numai pentru fixairi care nu sunt expuse direct conditillor atmosferice externe sau umiditatil Limitele aplicati Limitele aplicatiei sunt valabile numai daca se aleg bine capsele si se regleaza corect fortal Limitele aplicatiei X-ENP-21 HVB a Gama de satelale ce ‘ask lenis 5 | “0 400 480 S00 550 600 G59 700 750 existent ott Rr (Nien) In cazul otelului laminat termo-mecanic, ex. $ 355M cf. EN 10025-4 limita aplicatiei se reduce cu 50 Nimm* Fig.8 >20 10 18 a Grosimea ofolulul_ ta [mm] Selectarea capselor si regiarea puterii Negru Negru 4 de la de ia 10 19mm mm [Lveows Rogu 4 Negru? |] 3355 Ajustarile fine se fac prin testari pe santier Limitele aplicéirii conectorilor HILT! X-HVB si alegerea capselor AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr, 016-1/214-2010 Inspectia fixarii XHVB Tabla otel Otel structural X-ENP-21 HVB byvs = 8.2-9.8 mm Fig.9 Fixarea cuielor X-ENP-21 HVB AT 016-01/281-2013 Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-1/214-2010 ~OF ROMANIA. MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZ TEHNIC in baza procesului verbal nr. 1-143, din data de 03.04.2013 al Comisiei de avizare nr. 1 aagrementelor tehnice in constructii CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII AVIZEAZA FAVORABIL: agrementul tehnic nr. 016-01/281-2013, claborat de ICECON BUCURESTI, pentru PROCEDEU PENTRU FIXAREA CONECTORILOR HILTI X-HVB PENTRU REALIZAREA DE ELEMENTE STRUCTURALE MIXTE PENTRU CONSTRUCTIL, al cdrui productor este HILTI AG LIECHTENSTEIN. Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pind la data de 03.04.2015 §i se poate prelungi in situatia in care titularul face dovada menfinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor mentionate la cap. ,conditii” din agrementul tehnic. Agrementul tehnic este valabil pand la data de 16.04.2015, pentru titular, producditor si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic si nu fine loc de certificat de calitate. PRESEDINTE GTPC Sef Secretariat Tehnic CTPC Gheorghe HASCAU