Sunteți pe pagina 1din 10

RECAPITULARE

EVANGHELIA DUPĂ IOAN

Ioan I: GENERALITĂŢI

AUTORUL - apostolul Ioan - după mărturia tradiţiei Bisericii (sf. Irineu


de la sf. Policarp, care l-a cunoscut personal pe Ioan)
opera unui martor ocular;
- după mărturia textului (ucenicul iubit: 13,23;
19,26.27.35; 21,7.20.24; celălalt ucenic:18,15-16)

D A T A R E D A C T Ă R II - sfârşitul sec. I (an 90)

DESTINATARII - creştinii din Asia Mică (Efes)

SCOPUL- dezvăluirea misterului uman şi divin al lui Cristos


- să lupte împotriva ereziilor timpului (caracter apologetic şi
polemic)

STRUCTURA 1. Prologul (1,1-18) - misterul naşterii şi Întrupării


ŞI CONŢINUT Fiului
2. Partea I: cartea semnelor - misterul lui Isus, om şi
Dumnezeu - minuni explicate prin discursuri (1,19- 11/12)
ex: : înmulţirea pâinilor (c.6) Isus este pâinea
vieţii
nunta in Cana / discuţia cu femeia samariteancă (c.2. 4)
Isus este apa vie
vindecarea orbului (c.9) Isus este lumina lumii
3. Partea a II-a cartea gloriei: glorificarea lui Dumnezeu
prin patima, moartea şi învierea lui Isus (cap.13-
20)

1
4. Epilog - ultima apariţie a lui Isus înviat + semnătura
autorului (cap.21)

TEOLOGIA

misterul
Isus dezvăluie lumii misterul lui Dumnezeu:
- Cristos este Dumnezeu adevărat (Eu sunt),
dumnezeirii de aceeaşi natură cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt,
pe care îl trimite după învierea sa
(misterul Sfintei Treimi)
dar şi Mântuitorul lumii
(prin întruparea, patima, moartea şi învierea sa).

filiaţia cei care cred în Cristos devin fii asemenea Fiului


divină (dar fii adoptivi ai Tatălui) (1,12), părtaşi la viaţa
divină, în puterea D.Sf. (6,56; 15,4.7; 20,17)
porunca
iubirea frăţească (13,34-35;15,12-17)
cea nouă
a-L imita pe Isus în iubire

Duhul ♦ este darul Învierii Fiului


Sfânt ♦ continuă / actualizează opera lui Cristos în lume;
(3,5)
♦ îi duce pe oameni la Cristos (la tot adevărul)
(16,13

2
3
IOAN II:

PROLOGUL (1,1-18)

G 24,1 2-8, 6;
n
Si. -7,2 ,23-3 VT:
1,3 -22 1

Inţ ov.8 ri la
Pr mite
Evang

tri
din
impor mele
toate ază
însum
imn tolog

helie
cris

tante
te
din rgia

e
litu ericii

gre osof ţa
bis are (f
pri Efes

fil luen
c
din hi)

inf
eş t i ei
ic
m
vec

Logosul - era la început (dincolo de timp)


IDEI TEOLOGICE: - Logosul =Cuvântul= imaginea vizibilă era la Dumnezeu
era Dumnezeu
a Tatălui invizibil
I Logos-ul etern cf. Ev.1,3;Col.1,15-16
Logos = Cristos= Înţelepciunea
= Gândul Tatălui
II Logos-ul creator = Forţa /Cuvântul creator cf. Gn,1

ad ină
lum ţă te ch
ev

via uvin
ăr
III Logos-ul Întrupat noua creaţie

c
eie
:
4
IOAN III - NUNTA DIN CANA (In,2,1-12)

⇒ e primul din cele 7 semne ale Împărăţiei pe care le oferă Ioan


Semn
Nunt ele împă
învier din Cana ăţiei:
a r
Ioan consideră semnele (gr.semeion) vinde
ea fiu
lui un
c u
gesturi simbolice, care arată că în Isus s-au 4-5. în area para i funcţion
m ul liticu ar pu
vinde ţir lu b
împlinit timpurile mesianice vestite de profeţi. carea ea pâinilo i (5,5-15) lic (4,43)
învier orbul r şi a
ea lui u p
Lază i din naşte eştilor (6,1
r (11,
17-44 re (9,1-7) -21)
schimbarea apei în vin e un simbol al trecerii de la VT la NT. )

(vinul vechi s-a terminat, vinul nou e mai bun şi e din abundenţă)
⇒ Timpul acţiunii - începutul activităţii publice; în a 3-a zi după alegerea ucenicilor şi discuţia cu Natanael (în a 7-a zi
din prima săptămână a activităţii sale publice, cu trimitere la ziua Domnului

Ev. lui Ioan începe ca Geneza, cu o săptămână a noii creaţii, în care Cristos este glorificat
(2,11)
⇒ Locul acţiunii: Galilea cei bolnavi au nevoie de doctor (universalitatea mântuirii)
⇒ personaje: -Isus: - se află în centru atenţiei
- Maria: - mijlocitoare la Fiul său pentru nevoile fiilor mai mici
- ucenicii: -martori ai evenimentelor vestitori ai Împărăţiei
- nuntaşii: beneficiarii
⇒ simboluri: apa din vasele de purificare: VT (nu e în măsură să satisfacă, să dea bucurie, să purifice etc)
vinul nou: apa vieţii, simbol al Împărăţiei, al bucuriei fără limite (500 de l); ineditul pe care îl cuprinde
ceasul lui Isus: moartea şi învierea sa răscumpărătoare

5
_______________
Tema pentru acasa (CLASA A XIIA)
Redactaţi un text cu titlul Nunta din Cana - imagine a banchetului ceresc, în care să dezvoltaţi
următoarele aspecte:
a. Încadrarea episodului în Evanghelie.
b. Relatarea evenimentelor de la nunta din Cana.
c. Rolul mamei lui Isus de mijlocitoare la Fiul, în timpul vieţii lui Isus şi în Biserică.
d. Cel puţin trei simboluri biblice ale ospăţului ceresc.
e. Importanţa Nunţii de la Cana pentru creştini.

6
Ioan IV: INVIEREA DOMNULUI

Ceasul lui Isus = Patima, Moartea şi Învierea =


Evanghelia glorificării cap. 12-20
(ungerea din Betania Inviere)

1. patima moartea şi învierea: schema urmată de sinoptici


grija pentru succesiunea evenimentelor în fiecare zi din ultima
săptămână (paralelă cu prima săptămână din activitatea lui
Isus trimitere la Cartea Genezei (zilele creaţiei):
♦ ziua VI-a (crearea omului): Cristos moare (re-creaţia
/mântuirea) - procesul, patima şi moartea
♦ ziua a VII-a (ziua de odihnă): Cristos doarme
♦ ziua a VIII-a: Învierea lui Isus (ziua victoriei asupra
morţii)

7
2. Învierea Domnului
 mormântul gol
 apariţiile lui Isus înviat:

♦ la mormânt, Mariei Magdalena


♦ în cenacol, ucenicilor fără Toma în seara primei zile
♦ în cenacol, ucenicilor împreună cu Toma, opt zile mai târziu
♦ lângă Marea Tiberiadei
Mariei Magdalena:
- îi atrage atenţia asupra noii realităţi pe care o comportă Persoana sa: învierea = înălţarea la Tatăl; El nu
mai trebuie privit în contextul realităţilor trecute (vânat de iudei, condamnat la moarte etc);
- o cheamă spre o nouă cunoaştere, printr-un drum al credinţei
- face din ea o primă vestitoare a Invierii şi a Veştii celei bune: Dumnezeu este tatăl nostru.
ucenicilor în seara aceleiaşi zile:
- darul păcii: apariţia / prezenţa lui Isus este aducătoare de pace
- darul Duhului Sfânt
- darul iertării
în cenacol, ucenicilor împreună cu Toma, opt zile mai târziu:
- Toma este lăsat în neliniştea şi căutarea sa opt zile
- primeşte dovada Invierii căutată cu credinţă (Domnul meu şi Dumnezeul meu!)
ucenicilor, la Marea Tiberiadei - /cap.21 (un adaos la Ev. după Ioan):

8
- pescuirea minunată - o primă imagine a Bisericii, născută ca rod al Morţii ţi Învierii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMĂ PENTRU ACASĂ*CL A XII/A


1- Se dă următorul text biblic:
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul (…). Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Pornind de la textul biblic de mai sus, răspundeţi la următoarele cerinţe:
a. Precizaţi Evanghelia din care face parte acest text.
b. Menţionaţi la cine se referă textul de mai sus.
c. Arătaţi ideea centrală a acestui text.
d. Menţionaţi o carte din Vechiul Testament în care este subliniat rolul creator al Cuvântului.
e. Explicaţi modul în care acest text se întâlneşte cu mesajul din Cartea Genezei.

2.
Redactaţi un text cu tema: Patima, moartea şi învierea lui Cristos, în care să dezvoltaţi următoarele aspecte:
a. Cărţile biblice în care apar menţionate patima, moartea şi învierea lui Cristos;
b. Isus Cristos este Mesia, cel vestit de profeţi;
c. Relatarea, pe scurt, a pătimirii, morţii şi învierii lui Cristos;
d. Valoarea răscumpărătoare a pătimirii Domnului;
e. Semnificaţia învierii lui Cristos;
f. Implicarea morală a creştinilor, ca discipoli şi fraţi ai lui Cristos.

Notă! Se punctează şi structurarea prezentării, ordonarea şi explicarea ideilor, utilizarea limbajului teologic.
Subiectul IV – Total: 30 puncte

9
10