Sunteți pe pagina 1din 6

Legislaie sanitar.

Ierarhizare

Furnizarea serviciilor de sanatate in Romania


Sectorul sanatatii este reprezentat de o gama larga de personal care acorda
servicii deingrijiri de sanatate.
Serviciile primare de sanatate
Sunt furnizate de medici generalisti, medici de familie, furnizori pentru ingrijiri
la domiciliuetc.Pana in 1989, asistenta primara in Romania a fost furnizata in
principalprintr-o retea nationala de dispensare.
Dispensarele apartineau Ministerului Sanatatii si erau administrate de spitalul
local care detinea fondurile locale atat pentru ingrijirile primare cat si cele secundare
desanatate. Dispensarele furnizau ingrijiri de sanatate populatiei dintr-un teritoriu
arondat. Existau deasemenea, dispensarele de intreprindere care acordau ingrijiri de
sanatate angajatilor sidispensare scolare care furnizau ingrijiri medicale elevilor si
personalului din invatamant.In anul 1989 a fost reglementata organizarea si functionarea
cabinetelor medicale publice si private in una din cele patru forme:
a) Cabinete medicale individuale ce apartineau unui medic responsabil de toate
serviciile si resursele fiind legal raspunzator de activitatile cabinetului.
b) Cabinete grupate apartinand unui grup de medici care impart resursele
(echipamentulsi spatiul) dar ale caror activitati medicale sunt separate,
fiecare dintre acestia fiind legal raspunzatori de activitatile desfasurate.
c) Cabinete asociate aparatinand unui grup de medici care impart resursele,
spatiul si activitati medicale in care toti medicii au aceeasi specialitate, unul singur fiind
raspunzator legal de toate activitatile.
d) Societatile civile medicale cuprind un grup de medici care impart resursele,
spatiul siactivitatile medicale, avand specialitati medicale diferite, societatea fiind legal
responsabila de activitatile personalului Reforma ingrijirilor primare de sanatate a
inceput in anul 1994 si a introdus unnou model de finantare, un transfer al
responsabilitatii de la spitale catre Directile Sanitare Judetene, introducand
obligativitatea incheierii unor contracte intre Directiile Sanitare Judetene simedicii
generalisti la nivel individual sau de grup.
Serviciile ambulatorii de specialitate

Acestea sunt furnizate de reteaua de servicii ambulatorii din spitale, centre de


sanatate,centre de diagnostic si tratament, cabinate specializate. Anterior in Romania
furnizorii de ingrijiri secundare de sanatate erau policlinicile predominante in zonele
urbane. Majoritatea policlinicilor acordau servicii gratuite, personalul medical era platit
pe baza unui sistem salarial si furniza servicii medicale ambulatorii publice.In prezent
policlinicile, fie au devenit ambulatorii de spital, fie centre independente de diagnostic
si tratament ori s-au divizat in cabinete medicale individuale. Incepand cu anul 1990 sau organizat cabinete medicale private, iar personalul medical care isi desfasoara
activitatea incadrul acestor cabinete trebuie sa detina avizul de libera practica si o
autorizatie de functionare acabinetului medical.Seviciile ambulatorii private pot fi
acreditate pentru toate specialitatile, inclusiv pentruservicii ambulatorii de chirurgie.
Serviciile medicale spitalicesti
Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate
juridica,proprietate publica sau privata, care asigura servicii medicale. Serviciile
medicale acordate despital sunt: preventive, curative, de recuperare, de ingrijire, in caz
de graviditate, maternitate siingrijirea nou-nascutilor.In Romania exista mai multe
categorii de spitale clasificate dupa anumite caracteristici:
1. In functie de teritoriu spitalele se clasifica in:- judetene;- municipale si
orasenesti;- comunale.
2. In functie de specificul patologic spitalele se clasifica in:- generale;- de
urgenta;- de specialitate;- pentru bolnavii cu afectiuni cronice.
3. In functie de regimul juridic al proprietatii spitalele pot fi:- publice;- private;mixte.
4. In functie de modul de finantare spitalele pot fi:- spitale cu finantare din
fonduri publice;- spitale cu finantare din fonduri private;- spitale cu finantare mixta.
5. Din punct de vedere al invatamantului si cercetarii stiintifice medicale,
spitalele se clasifica in:- spitale clinice;- spitale universitare.

Spitalul judetean este spitalul general care asigura asistenta medicala a


judetului.

Spitalele municipal si orasenesc sunt spitale care au in componenta cel putin


specialitatile de baza (medicina interna, pediatrie, obstretica-ginecologie, chirurgie) si
sunt organizate la nivelul municipiilor sau oraselor unui judet.
Spitalul comunal este unitatea sanitara cu paturi care asigura asistenta
medicala de specialitate pentru populatia din mai multe localitati rurale apropiate, avand
sectii de medicina interna, pediatrie, obstretica-ginecologie.
Spitalul general este spitalul care are organizata in structura sa minim trei din
cele patru specialitati de baza, respectiv medicina interna, pediatrie, obstreticaginecologie si chirurgie.
Spitalul de specialitate este spitalul care asigura asitenta medicala intr-o
singura specialitate.
Spitalul de urgenta este spitalul care dispune de o structura complexa
despecialitati dotat cu aparatura medicala corespunzatoare, personal specializat,
avandamplasament si accesibilitate pentru teritorii extinse. In structura spitalului de
urgenta functioneaza obligatoriu departamentul de urgenta care, in functie de necesitati
poate avea un serviciu mobil deurgenta-reanimare si transport medicalizat.
Spitalul pentru bolnavi cu afectiuni cronice este spitalul in care duratade
spitalizare este prelungita datorita specificului patologiei.
Spitalul public este spitalul proprietate publica a statului sau al
unitatiilor administrativ-teritoriale organizate ca institutii publice.
Spitalul privat este spitalul proprietate privata a persoanelor juridice dedrept
privat.
Spitalul clinic este spitalul care are in componenta sa cel putin doua clinici in
specialitati diferite care desfasoara asistenta medicala, activitate de invatamant si
cercetare stiintifica medicala si de educatie medicala continua.
Spitalul universitar este spitalul organizat in centre universitare medicale in
structura caruia toate sectiile de specialitate sunt clinici universitare. Clinica universitara
are instructura ei una sau mai multe sectii clinice. Sectiile clinice sunt sectiile de spital
in care sedesfasoara activitati de invatamant universitar.

Structura

organizatorica

spitalului

cuprinde

dupa

caz:

sectii,

departamente,laboratoare, servicii de diagnostic si tratament, compartimente, servicii

sau birouri tehnice,economice si administrative, servicii de asistenta prespitaliceasca si


transport urgente, structuri deprimiri urgente si alte structuri aprobate de Ministerul
Sanatatii si Familiei. Spitalele pot avea incomponenta lor structuri care acorda servicii
ambulatorii de specialitate. Serviciile medicale furnizate de ambulatoriu de spital
cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau
chirurgical, ingrijiri, recuperare, medicamente si materiale sanitare, proteze.Formele de
spitalizare sunt: spitalizarea continua, spitalizarea de zi si de o zi.Prin regulamentul de
organizare si functionare al spitalului si fisele posturilor aprobare de conducerea
spitalului se stabilesc activitatile, modul de organizare si functionare, atributiile
siresponsabilitatile personalului. Activitatile organizatorice si functionale cu caracter
medico-sanitar din spitale sunt reglementate si supuse controlului Ministerului Sanatatii
si Familiei, autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publice. In spitale se
pot desfasura si activitati de invatamant medico-farmaceutic, postliceal, universitar si
post universitar precum si activitati de cercetare stiintifica medicala.Criteriile pentru
desfasurarea activitatilor de cercetare stiintifica medicala se propun decatre Academia
de Stiinte Medicale si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si familiei cuavizul
Ministerului Educatiei si Cercetatii, iar criteriile pentru desfasurarea activitatiilor de
invatamant se elaboreaza si aproba de Ministerul Sanatatii si Familiei cu avizul
Ministerului Educatiei si Cercetatii. Colaborarea dintre spitale si institutiile de
invatamant medical se realizeazape baza de contract incheiat potrivit metodologiei
aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si
cercetatii. Activitatiile de invatamant si cercetare sunt organizate astfel incat sa
consolideze calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si
deontologie medicale. Problemele de etica si deontologie profesionala sunt de
competenta, dupa caz a Colegiului Mediciilor din Romania, Colegiului Farmacistilor
din Romania sau a Ordinului Asistentiilor Medicalsi Moaselor din Romania.Infiintarea
sau desfiintarea spitalelor publice se face prin hotarare a Guvernului instiintatade
Ministerul Sanatatii si Familiei cu avizul Consiliului Local sau Judetean. In actul de
infiintare al spitalului public se stabilesc cel putin urmatoarele elemente: denumire, tipul
spitalului, tipul finantarii, numarul de paturi si categoria serviciilor medicale spitalicesti
acordate.
Organele de conducere ale spitalelor publice sunt: consiliul de administratie,
comitetul director, directorul general.

Comitetul director si directorul general reprezinta conducerea executiva a


spitalelor publice.
Directorul general este numit de catre consiliul de administratie prin concurs.
Din comitetul director fac parte: directorul general adjunct medical, directorul
economic,contabilul sef si directorul de ingrijiri. Membrii comitetului director sunt
numiti de catre consiliul deadministratie in urma concursurilor sustinute pentru o
perioada de patru ani.In cadrul spitalului se organizeaza consiliul medical format din
medici sefi de sectie, sefi de compartimente, laboratoare sau compartimente.
Atributiile comitetului director din spitalele publice sunt:-elaboreaza proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;-analizeaza si recomanda masuri pentru
dezvoltarea activitatii spitalului inconcordanta cu nevoiele de servicii medicale ale
populatiei;-analizeaza si propune lista investitiilor care urmeaza sa se realizeze;raspunde la modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispunemasuri
de imbunatatire a activitatii spitalului;-conduce operativ intreaga activitate a spitalului.
Consiliul de administratie este constituit din 7-9 membri in functie de marimea
spitalului si complexitatea serviciilor medicale acordate. Presedintele consiliului de
administratie este ales din randul membrilor sai cu majoritate simpla din numarul total.
Conducerea spitalelor publice raspunde in fata Directiei de Sanatate Publica
si/sauMinisterului Sanatatii si Familiei, in fata Ministerului de Resort pentru
indeplinirea atributiilor care ii revin.
Finantarea spitalelor
Spitalele functioneaza pe principiul autonomiei financiare pe baza sumelor
prevazute in contractele pentru furnizarea de servicii medicale, precum si din sume
obtinute, in conditiile legii de la persoanele fizice si juridice si isi elaboreaza, aproba si
executa bugetele proprii de venituri sicheltuieli. Contractul de furnizare de servicii
medicale al spitalului cu casa de asigurari de sanatate reprezinta sursa principala a
veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza cu consiliul de
administratie cu conducerea casei de asigurari de sanatate, in functie de indicatorii
stabiliti de contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. Spitalele pot incheia
contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurari de sanatate private.
Separat de veniturile realizate de spitale din contractele incheiate cu casa de asigurari de
sanatate, spitalele publice primesc finantare dupa cum urmeaza:-de la bugetul de stat si
bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei;-de la bugetul consiliului judetean, pentru

spitalele judetene;-de bugetul consiliului local si al consiliului judetean pentru spitalele


locale;-de la bugetul Ministerului de Resort, pentru spitalele cu retea sanitara proprie.
De la bugetul de stat se asigura:-desfasurarea activitatilor cuprinse in programele
nationale de sanatate;-dotarea cu echipamente medicale de inalta performanta;-investitii
legate de construirea de noi spitale si pentru finalizarea celor aflate in executie;expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si alte
cazuri de forta majora;-activitati specifice unitatilor cu retea sanitara proprie.
Bugetele

locale

asigura

finantarea

unor

cheltuieli

pentru

finalizarea

constructiilor noi si realizarea unor lucrari de reparatii curente si capitale, precum si


pentru dotarea spitalelor cu aparatura medicala.Spitalele publice pot realiza venituri
proprii suplimentare din:
- donatii si sponsorizari;
- asocieri investitionale in domenii medicale sau de cercetare medicala
sifarmaceutica;
- inchirierea temporara a unor spatii medicale, dotari cu echipamente
sauaparatura medicala catre alti furnizori de servicii medicale;
- contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu casele de
asigurariprivate sau agenti economici;
- editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;
- servicii medicale, hoteliere sau de alta natura furnizate la cererea pacientilor
sau angajatilor;
- servicii de asistenta medicala la domiciliu furnizate la cererea pacientilor.
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalelor publice se elaboreazade
conducerea spitalului fiind aprobat si supus validarii pana la data de 31 decembrie a
anuluicurent Directiei Judetene de Sanatate Publica sau Ministerului Sanatatii si
Familiei respectiv Ministerului de Resort in functie de subordonati. Privind partea de
cheltuieli propusa pentru a fi acoperita prin finantare de la bugetele locale se va obtine
si avizul consiliului local respectiv. Executia bugetului de venituri si cheltuieli se
raporteaza lunar si trimestrial directiilor de sanatate publica, Ministerului Sanatatii si
Familiei, respectiv Ministerului de Resort in functie de subordonare.