Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA JUDETUL ARAD 5 ‘ORASUL CURTICK urticl, str. tel, 257-464004, fx 0257-46410, "mal secetaitDorimeriacurtic ro nr.18632/23.11.2015, ANUNT Avand in vedere prevederile art.7 din ANEXA la HOTARAREA GUVERNULUI nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentulul- cacru privind stabilires principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporer vacant corespunzdtor functillor contractuale si a criterilior de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului Contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice, actualizat8 cu modificrile si completirile aduse de cStre HOTARAREA GUVERNULUI nr.1027 din 11 nolembrie 2014, Primaria orasului Curtici organizeaz’ concurs: /elul posturilor Ja cont 7 3 aceste: i, denum ry se organizeaza concursul > POSTUL VACANT functie contractual de executie de CONDUCATOR AUTOSPECIALA, la Serviciului Voluntar pentru Situatil de Urgent a oragulul Curtici ~ aparatul de specialitate al primarulul oragului Curtici; um tate candidatilor pentru intocmirea dosarulul de -oncurs, fa_pand la care se une ai jocul nde_s ‘de_con recum si compartimentul de resur recizar janelor_si_datelor nt Inclusiv alte ‘esare ursrii Fsulul > Pentru Inscrierea la concurs candidatil vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmétoarele documente: ¥ cerere de inscriere la concurs adresat primarului orasului Curticl; Y copia actulul de Identitate sau orice alt document care atest’ identitatea, potrivit leg, dup’ caz; ¥ copiile documentelor care sa ateste nivelul studillor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializarl, precum si copiile documentelor care atesta Indeplinirea conditilior specifice ale postulul; “ cametul de munci sau, dupa caz, adeverintele care atest vechimea in munci, in meserie si/sau in specialitatea studillor, in copie; ¥ cazierul judiciar sau o deciaratie pe propria rispundere c& nu are antecedente penale care si-I faci Incompatibil cu functia pentru care candideaza; Y adeverinti medical care sh ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberats cu cel mult 6 luni anterior derulSrii oncursului de citre medicul de familie al candidatului sau de c&tre unitdtile sanitare abilitate; ¥ curriculum vitae; Adeverinta care atest starea de sndtate trebule s& contin§, in clar, numérul, data, numele emitentului si calitatea acestula, in formatul standard stabilit de Ministerul S&n&t3t Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere © declaratie pe propria réspundere c& nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu and ia data desfésursril primet probe a concursulul. Actele de identitate, documentele care s8 ateste nivelul studlilor precum si alta acte care atest efectuarea unor specializiri, documentele care atest indeplinirea conditilor specifice precum si orice alte documente relevante pentru dovedirea conditilor de participare vor fi prezentate si in original in vvederea verificéril conformitsti copiiior cu acestea. > Dosarele de concurs se pot depune in cel mult 10 zile lucratoare de la data afiséril prezentului anunt la secretariatul Primériel orasulul Curticl, respectiv pana la data de 08.12.2015, ora 1492; > Relatil suplimentare se pot obtine la sediul Prim&riel orasulul Curtici, de la Biroul Resurse Umane, Management de Prolect si Relatii Publice. Persoana de contact este di Megiesan Darius ~ Mircea, nr.de telefon 0257 = 464 004, int.22. Condit erale si si .cesare pentri urilor ‘scoase la concurs CONDITII GENERALE: > are cetétenia roman§, cetifenie a altor state membre ale Unlunii Europene sau a statelor apartinand Spatiulul Economic European si domicillul a Romania; > cunoaste limba roman’, scris 1 vorbit; > are o Stare de stndtate corespunzétoare postulul pentru care candideazé, atestatd pe baza adeverintel medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; > indeplineste conditile de vechime: nu este necesar’ vechime pentru ‘ocuperea postulul; > nu a fost condamnat definitiv pentru s8varsirea_unel Infractlunl contra umanitStil, contra statului ori contra autorit8tii, de serviclu sau in legSturé ‘cu serviciul, care impledicS inf&ptuirea justitiel, de fals ori a lunor Fapte de coruptie sau a unel infractiuni svarsite cu intentie, care ar face-o incompatibilé cu exercitarea functiel, cu exceptia situatiel in care a Intervenit reabilitarea; CONDITH SPECIFICE > pentru POSTUL VACANT functie contractual de executie de CONDUCATOR AUTOSPECIALA, Ia Serviciulul Voluntar pentru Situatil de Urgent a orasului Curtici ~ aparatul de specialitate al primarului orasului Curtici; - studi profesionale sau studii medil absolvite cu diplom’ de bacalaureat; = vechime in specialitatea studiilor necesare exercitaril functie! minimum 3 ani si 6 luni; = permis de conducere auto categoria B, C si E; ~ aviz psihologic. Concursul se organizeazé la sediul Primariel orasulul Curtici, astfel > in data de 16.12.2015, ora 1038, proba practic’; > in data de 21.12.2015, ora 108 interviul. e)Bibliografia si alte date necesare desfisuriril probel interviu a concursului La prezentul anunt se anexaz bibliografia, tematica, conditile de participare si conditile de desfésurare a concursului ROMANIA v JUDETUL ARAD tel 0257-464004, fax 0257-464150, e-mail: secretariat primaricertiro nr.18635/23.11.2015, PROCES VERBAL DE AFISARE incheiat azi 23.11.2015 AstB2i 23.11.2015 am procedat la afisarea to avizerul institute! a anuntului pentru concursul de ocupare a unui post vacant, functie contractualé de executle din cacr aparatuu! de specialtate al primarululorasviu' Cur! 5 al institutiilor si servictilor publice infiintate in subordinea Consiliului Local al orasulul Curt, ineglstrat cu nv.18632/23,11 2015. Totodat® documentatla @ fost predaté administratoruluste-ulul_worw,primariacurticiro. in. vederea publica. “ Tn” conformitate cu prevederlie art:7_alin(3) cin HOTARAREA GUVERNULUT nr 286 din 23 marie 2031 pentru sprobarea Regulamentul= cadru privind stablrea prindipior generale de ocupare 2 unul post vacant sau ‘temporar vacant corespunzétor functiilor contractuale si a criterillor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului Contractual din sectordl bugetar platit cin fondurl pubice anuniul cuprinde trmitoaree elemente obigator: > numdrul si nvelu! posturllorscoase fa concurs; > Strtura tn cad cela se afs postu; > denumirea postulul pentru care se organizeaz& concursul; > principalele cerinte ale acestula stabilite potrivit prevederilor din fisa ostulul; > documentele solicitate candidatiior pentru intocmirea dosarulul de concurs; > data-limitd si ora pané la care se pot depune dosarele; > locul unde se depun dosarele de concurs; » compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor si datelor de contact; ® alte date necesare desfésurSrll concursulul; > conditille generale si specifice necesare pentru ocuparea postulul scos la > tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfsursrii acestora; > bibliografia aprobats de conducStorul institutiel La anunt au fost anexate conditille de participare si conditile de desfésurare a concursulul, bibliografia, tematica si toate datele necesare desféguréril concursului. Informatiile prezentate se mentin la locul de afigare pan8 la finalizerea concursulul. Curtici, sef birou R.U.M.P.R.P, 23.11.2015 ec. Megiesan\parius ~ Mircea ROMANIA SJUDETUL ARAD ‘ORASUL CURTICE '315200-Curtici, str. Primariel nr. 47 tel 0257-44006, fx 0257-46810, mal Seeretaat@prenariacurti ro BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a postului vacant functie contractuala de executie de CONDUCATOR AUTOSPECIALA, la oluntar pentru Situatii de Urgent a orasulul Curticl ~ aparatul de specialitate al primarului oragului = PROBA INTERVIU ~ LLEGEA nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduit 2 personalulul contractual din autorittile s! institutile publice - MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 26 noiembrie 2004; 2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 republicati, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificérile si completéiile ulterioare = republicat in MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006; 3.LEGEA nr-307 din 12 fulie 2006 privind apararea impotriva Incendillor, (SECTIUNEA a 6-2), cu modificdrile si completérile ulterioare - publicats initial In MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 21 lulle 2006. Nota: Orice referire la forma republicatd Indic’ ultima republicare din Monitorul Oficial, urmati sau nu de modificéri si completéri ulterioare, in vigoare (a data concursulul. PRIMAR, Ing. A-AniteNicolae ROMANIA ¥ JUDETUL ARAD . ORASUL CURTICI '315200-Curtici, str. Primarlel nr. 47 tel 0257-46004, fx 0257-46410, mal soereterit @primariacurtilro TEMATICA pentru concursul de ocupare a postulul vacant funetie contractual de executie de CONDUCATOR AUTOSPECIALA, la Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgeng& a orasulul Curtic! ~ ‘aparatul de specialitate al primarului oragulul Curtict L.Normele de conduit profesionalé a personalului contractual; 2.Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si @ celorialte categorli de participanti Ie trafic, drepturile, obligatille si rspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributille unor sutorititi ale administratiei publice, instituti $i organizatil; 3.0bligatile administratorului, conducStorulul institutiel, utillzatorulul $i salariatului privind aprarea impotriva incendillor. PRIMAR ae ing. wpe ae Cea ROMANIA NA JUDETUL ARAD ‘ORASUL CURTICE '315200-Curtici, str. Primariel nr. 47 tet, 0257-464004, fax 0257-46440, e mal secretariat @primerocuticzo CONDITIILE DE PARTICIPARE SI CONDITIILE GENERALE DE DESFASURARE pentru concursul de ocupare a postulul vacant functie contractual de executie de CONDUCATOR AUTOSPECIALA, la Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgent a oragului Curticl ~ aparatul de specialitate al primarului oragului Curticl Poste participa la concursul pentru ocuparea_unul post vacant functie contractualé de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarulul oragului Curtici 51a! Institutilor si servicilor publice iningate in subordinea Consiliului Local al orasului Curt), persoane care indeplineste urmstoarele condit > are cetifenia roman, cetitenle a altor state membre ale Uniunil Europene sau a statelor apartingnd Spatiului Economic Eurepean si domiclliul in Romania; > cunoaste limba roman, seri si vorbiy > are varsta minima reglementat3 de prevederile legale; > are capacitate depling de exerciiu; > are o stare de s8nitate corespunzitoare postului pentru care candideazé, atestatl pe baze adeverintei medicale elberate de medicul de familie seu de tunitajle sanitare abiltate; > indeplineste conditile de studit si, dup& caz, de vechime sau alte condlt specitice potrivit cerintelor postulul scas la concurs; > nu a fost condamnat’ definitiv pentru sivérsirea_unel infraciuni_ contra lumanitagi, contra statului ori contra autoritétil, de serviclu sau in legturé cu serviciul, Care Impiedic& tnfiptuirea justitiel, de fals ori a unor fapte de coruptie Sau a Unel Infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompabbilé cu cexercitarea fundiie!, cu exceptia situatiel In care a interventt reablitarea, Concursul pentru ocuparea posturilor vacante functil contractuale de execusle consts in 3(trei) etape succesive, dup cum urmeaz a) selectia dosarelor de Inseriere; ) proba practics; ©) interviul Se pot prezenta la urmtoarea etap8 numal candidatit declarat! admisl la etapa precedents. In vederea participarii la concurs, In termen de 10 zile lucrétoare de la data afigéril enungului, candidat depun dosarul de concurs. In termen de maximum 3 ile lucrétoere de la date expiréril termenului de depunere a doserelor, comisia de concurs are obligatia de a selecte dosarele de concurs pe baza Indepliniril condiitor de participare la concurs. Dupé finalizarea selectie! desarelor se va inchela un proces verbal, care va fi semnat de etre toti membriicomislel, prifian Samal ing. A.An an