Sunteți pe pagina 1din 137

Arata ultimile modificari...

Nota: Actiunea Legii se prelungeste pina la 31 decembrie 2005 conform


Legii N 78-XV din 28.02.2003

Nota: In tot cuprinsul legii, cu exceptia articolului 10 si


articolului 89 alineatul (1), sintagma "Departamentul Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul
Economiei si Reformelor" se inlocuieste cu sintagma "Departamentul
Privatizarii" in conform. cu Legea N 910-XV din 14.03.2002
Nota: In tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat" se inlocuieste cu sintagma
"Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat
pe linga Ministerul Economiei si Reformelor" prin Legea
nr.358-XIV din 15.04.99
Nota: Actiunea Legii se prelungeste pina la intrarea in vigoare a Legii
cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1999-2000
conform Legii nr.239-XIV din 23.12.98
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998
Nr.1217-XIII din 25.06.97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-60 din 11.09.1997
---------Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege stabileste scopurile, obiectivele si modalitatile
privatizarii obiectelor proprietate publica, determina obiectele si
subiectii privatizarii, modalitatile si particularitatile efectuarii ei
in unele ramuri ale economiei, metodele de sustinere financiara a
intreprinderilor privatizate si de dezvoltare a pietei imobiliare,
asigura cadrul legislativ, informational si institutional al procesului
privatizarii.
Prezenta lege prevede diversificarea modului de privatizare,
sincronizarea acestui proces cu dezvoltarea pietei de capital si cu
restructurarea intreprinderilor in scopul atragerii de investitii in
economie.
Prin realizarea prezentei legi se va incheia, in principiu,
privatizarea patrimoniului public si reformarea sectorului agrar.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. - Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii
1997-1998 (in continuare - Programul de privatizare) este elaborata in
temeiul Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, al

Legii nr.459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate, al


Legii nr.1324-XII din 10 martie 1993 cu privire la privatizarea fondului
de locuinte si al altor acte legislative, luindu-se in considerare
situatia social-economica actuala a tarii, precum si rezultatele
privatizarii patrimoniului public si restructurarii economiei.
Art.2. - Scopul principal al Programului de privatizare consta in
finalizarea, in principiu, prioritar contra mijloace banesti, a
privatizarii patrimoniului public, in restructurarea intreprinderilor
privatizare, in redresarea economiei si imbunatatirea conditiilor de
trai ale populatiei, in modificarea rolului statului corespunzator
cerintelor economiei de piata, in reducerea cheltuielilor statului de
gestionare a economiei si in incetarea treptata a subventionarii
intreprinderilor nerentabile.
Art.3. - Principalele obiective ale Programului de privatizare sint:
a) privatizarea unor noi obiecte din patrimoniul public: actiuni
(cote-parti) ale statului in diferite intreprinderi, inclusiv mixte, din
industrie, agricultura, transporturi, gospodaria comunala si din alte
ramuri ale economiei; fondul de imobile nelocuibile, inclusiv imobilele
arendate; terenuri din localitati;
b) deschiderea domeniilor de infrastructura spre competitia de piata
cu participarea intreprinzatorilor, crearea unui cadru legislativ si
institutional pentru exercitarea functiilor regularizatoare ale statului
in aceste domenii;
c) atragerea si incurajarea participarii investitorilor strategici
la privatizarea si restructurarea intreprinderilor;
d) atragerea cetatenilor Republicii Moldova la privatizarea
patrimoniului public prin oferte publice, inclusiv prin vinzarea de
actiuni la Bursa de Valori, cu antrenarea subunitatilor teritoriale ale
companiilor de brokeri (dealeri);
e) utilizarea metodelor de marketing bazate pe concurenta,
transparenta, informarea larga a investitorilor potentiali si a
publicului despre obiectele si rezultatele privatizarii;
f) folosirea mecanismelor de restructurare si sustinere financiara a
intreprinderilor privatizare in vederea accelerarii redresarii acestora;
g) dezvoltarea pietei de capital prin vinzarea de actiuni ale
statului la Bursa de Valori;
h) dezvoltarea pietei imobiliare prin privatizarea de cladiri,
constructii si terenuri si prin introducerea unor sisteme informationale
moderne de evidenta a cererii si ofertei de imobile;
i) dezvoltarea cadrului legislativ si institutional pentru apararea
drepturilor si intereselor legitime ale noilor proprietari, inclusiv a
unui sistem de inregistrare a dreptului de proprietate asupra imobilelor
si a tranzactiilor cu ele;
j) perfectionarea sistemului de administrare a patrimoniului public;
k) instrainarea actiunilor nesolicitate anterior contra bonuri
patrimoniale.
Art.4. - Particularitatile privatizarii patrimoniului public constau
in:
a) trecerea de la privatizarea in masa contra bonuri patrimoniale la

privatizarea contra mijloace banesti si prin alte modalitati si


mecanisme;
b) aplicarea unor noi modalitati si mecanisme de privatizare, ca de
exemplu ofertele publice, inclusiv vinzarea de actiuni la Bursa de
Valori, vinzarea obiectelor prin negocieri directe, concursuri
investitionale si comerciale, licitatii prin gajare, vinzari, cedari, in
contul acoperirii unor datorii certe ale statului, a unor obiecte din
patrimoniul public;
c) folosirea serviciilor unor firme locale si straine cu experienta
privind proiectele complexe de privatizare si restructurare a
intreprinderilor, capabile sa atraga investitori strategici;
d) evaluarea situatiei financiare a intreprinderilor, inventarierea
si evaluarea patrimoniului acestora in vederea stabilirii pretului
initial de vinzare;
e) evaluarea impactului functionarii intreprinderilor asupra
mediului inconjurator.
Art.5. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Minsiterul Economie si Reformelor este unicul organ care
realizeaza politica Guvernului in domeniul privatizarii si efectueaza,
impreuna cu alte organe centrale de specialitate si cu autoritatile
administratiei publice locale, coordonarea activitatilor postprivatizare.
Capitolul II
OBIECTELE SI SUBIECTII PRIVATIZARII
Art.6. - Obiect al privatizarii este patrimoniul public din toate
domeniile si ramurile economiei, cu exceptia obiectelor care potrivit
legislatiei nu pot fi supuse privatizarii.
Art.7. - Sint supuse privatizarii: patrimoniul intreprinderilor,
organizatiilor, asociatiilor de stat, al subunitatilor acestora care
reprezinta complexe unice de productie, patrimoniul public dat in
arenda, obiectele din fondul de imobile nelocuibile, obiectele
nefinalizate, locuintele, actiunile (cota de participare) ale statului
din intreprinderile supuse privatizarii, terenurile din localitati,
precum si terenurile aferente intreprinderilor supuse privatizarii,
terenurile aferente intreprinderilor private, terenurile din
intovarasirile pomicole.
[Art.7 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.7 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.8. - (1) Parte integranta a Programului de privatizare sint:
a) Lista intreprinderilor supuse privatizarii (anexa nr.1);
b) Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizarii (anexa nr.2).
(2) Informatia privind obiectele supuse privatizarii corespunde
situatiei la data intocmirii listelor si va fi precizata ulterior la
momentul privatizarii acestora.
[Art.8 in redactia Legii nr.396-XV din 20.07.2001]

Art.9. - Nu sint pasibile de privatizare obiectele neincluse in


listele prevazute in anexe, inclusiv obiectele destinate pastrarii
valorilor materiale din rezervele de stat, din rezervele de mobilizare,
oenotecile fabricilor de vin, obiectele care constituie patrimoniul
cultural national, precum si obiectele de cult.
Art.10. - (1) Intreprinderile de stat incluse in listele prevazute
in anexe sau o parte a acestor intreprinderi nu se arendeaza.
Fondurile lor fixe neutilizate in procesul de productie pot fi date
in arenda numai
cu acordul organelor centrale de specialitate
respective. Termenul contractului de arenda in astfel de cazuri nu
poate depasi un an.
[Alin. 1 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
(2) Organele centrale de specialitate verifica legalitatea
contractelor de arenda si, daca depisteaza cazuri de incalcare
a legislatiei, iau masuri in vederea lichidarii lor.
[Alin. 2 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
Art.10/1. - Nu se admite transmiterea in administrare fiduciara a
obiectelor cu capital preponderent de stat incluse in listele prevazute
in anexe.
[Art.10/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.11. - Vinzator al patrimoniului public supus privatizarii, cu
exceptia terenurilor aferente intreprinderilor privatizate sau supuse
privatizarii, valoarea patrimoniului carora nu este inclusa in capitalul
lor social, cu exeptia terenurilor aferente intreprinderilor private,
este Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor.
[Art.11 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.11 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.12. - La procesul de privatizare pot participa in conditiile
legii:
a) cetateni ai Republicii Moldova si asociatiile lor;
b) persoane juridice din Republica Moldova, cu exceptia
intreprinderilor de stat;
c) persoane fizice si juridice straine, apatrizi.
Art.13. - Patrimoniul intreprinderilor incluse in listele prevazute
in anexe si declarate ulterior falite se vinde in modul stabilit de
legislatie.
[Art.13 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.14. - Intreprinderea privatizata este succesorul drepturilor si
obligatiilor patrimoniale ale intreprinderii de stat, inclusiv al celor

ce tin de terenul aferent.


Capitolul III
MODALITATILE PRIVATIZARII.
PREGATIREA OBIECTELOR DE PRIVATIZARE
Art.15. - (1) Intreprinderea de stat poate fi privatizata prin
vinzare ca un complex unic de productie sau reorganizata in societati pe
actiuni de tip deschis cu vinzarea ulterioara a actiunilor.
(2) La privatizarea patrimoniului public dat in arenda lucratorilor
din intreprindere, intreprinderea de arenda se lichideaza, iar
patrimoniul public nu poate fi utilizat pentru stingerea datoriilor
acesteia. In baza depunerilor patrimoniale ale statului si a cotelor
patrimoniale ale arendasilor se poate constitui o societate pe actiuni
de tip deschis.
(3) De la data inregistrarii de stat a societatii pe actiuni,
intreprinderea de stat se considera reorganizata, iar patrimoniul ei
trecut la balanta acestei societati.
Art.16. - (1) Privatizarea patrimoniului public se efectueaza:
a) la licitatie "cu strigare" cu reducerea sau cu majorarea pretului
initial;
b) la concurs comercial sau investitional;
c) prin negocieri directe;
[Lit.c) modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
d) prin vinzare de actiuni la licitatie, ca un pachet unic sau ca
pachete separate, prin oferta publica interna sau internationala;
e) prin compensarea, din contul patrimoniului (actiunilor)
intreprinderilor supuse privatizarii, a unor datorii certe ale statului
fata de persoanele indicate la art.12;
f) in baza proiectelor individuale aprobate de catre Guvern;
[Lit.f) in redactia Legii nr.396-XV din 20.07.2001]
g) prin transmiterea in proprietate privata a apartamentelor din
blocurile de locuinte nefinalizate conform Legii privatizarii fondului
de locuinte.
[Lit.g) introdusa prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]
(2) Procedura privatizarii conform alin.(1) se stabileste de Guvern.
Art.17. - (1) Costul obiectului supus privatizarii, indiferent de
modalitatile privatizarii, se achita de catre cetatenii si persoanele
juridice ale Republicii Moldova la o plata unica sau in rate esalonate
pe o intindere de pina la 10 ani pentru terenuri si de pina la 5 ani
pentru alte obiecte supuse privatizarii.
[Alin.1 art.17 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.1 art.17 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]

(2) La plata in rate poate fi achitat costul obiectelor


nefinalizate, costul obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (intre
care si cele date in arenda, inclusiv organizatiilor necomerciale),
costul terenurilor aferente intreprinderilor privatizate sau supuse
privatizarii, al terenurilor aferente intreprinderilor private, costul
obiectelor cumparate la concursuri investitionale sau comerciale.
[Alin.2 art.17 in redactia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.2 art.17 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(3) La plata in rate, plata initiala, efectuata la momentul
incheierii contractului, este de cel putin 25 la suta din costul
obiectului. Platile esalonate se efectueaza in sume egale achitate
trimestrial sau inainte de termen, cu indexarea lor in functie de
nivelul inflatiei de la data efectuarii platii.
(4) Vinzarea obiectului privatizat sau punerea lui in gaj pot fi
efectuate numai dupa achitarea deplina a costului lui. In cazul
neachitarii platilor in termenele stabilite in contract, cumparatorul va
plati o penalitate de 0,1 la suta din suma neachitata pentru fiecare zi
de intirziere.
(5) Persoanele fizice si juridice straine, apatrizii achita costul
obiectelor privatizate la o plata unica.
Art.18. - (1) La privatizare prin concurs comercial, cumparatorul
este obligat sa indeplineasca conditiile stabilite de vinzator.
(2) Guvernul poate stabili anumite cerinte fata de participantii la
concursul comercial in functie de specificul activitatii
intreprinderilor supuse privatizarii.
Art.19. - (1) Privatizarea obiectelor din fondul de imobile
nelocuibile (cladiri, constructii, incaperi, inclusiv anexe nelocuibile
la blocurile locative) date in arenda si neincluse in listele prevazute
in anexe se efectueaza la cererea arendasului. In cazul in care
arendasul nu a depus cerere de cumparare a obiectului in 45 de zile de
la data primirii propunerii scrise a Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economie si
Reformelor sau nu a achitat, in termenul stabilit de legislatie, costul
obiectului solicitat pentru cumparare, obiectul se vinde la licitatie pe
principii generale. Modul de evaluare si vinzare a unor astfel de
obiecte il stabileste Guvernul.
[Alin.1 art.19 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Nu se privatizeaza obiectele din fondul de imobile nelocuibile
amplasate in cladirile si constructiile autoritatilor publice (cu
exceptia parterului acestor cladiri in cazul in care el a fost prevazut
in documentele de proiectare pentru amplasarea obiectelor de menire
sociala), in cladirile intreprinderilor, organizatiilor si institutiilor
de stat care nu sint incluse in listele prevazute in anexe si nici
obiectele a caror valoare si suprafata au fost incluse in costul si
suprafata altor obiecte sau locuinte privatizate.

(3) La privatizarea garajelor arendate de catre veteranii de razboi


si persoanele asimilate lor, veteranii muncii cu o vechime in munca in
Republica Moldova de cel putin 30 de ani, precum si de catre invalizii
de gradul I si II, plata se efectueaza in marime de 50 la suta din
costul lor.
[Art.19 modificat si completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.20. - (1) Fondul de locuinte se privatizeaza gratuit sau contra
mijloace banesti in modul stabilit de legislatie.
(2) Blocurile de locuit nefinalizate a caror constructie s-a
efectuat din mijloacele statului nu pot fi instrainate sau beneficiarul
lor nu poate fi schimbat fara acordul Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economie si
Reformelor.
Art.21. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, impreuna cu alte
organe centrale de specialitate, asigura pregatirea intreprinderilor
pentru reorganizare si privatizare. Acest proces include:
a) constituirea comisiilor de privatizare;
b) reorganizarea intreprinderilor prin divizare, separare sau
transformare;
c) inventarierea si evaluarea patrimoniului de stat;
d) lichidarea intreprinderilor insolvabile si vinzarea ulterioara a
activelor lor.
Art.22. - (1) Pregatirea intreprinderilor pentru reorganizare in
societati pe actiuni si pentru privatizare o efectueaza comisiile de
privatizare create de Departamentul Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor sau de
agentiile lui teritoriale in modul stabilit de Guvern.
(2) In cazul privatizarii intreprinderilor ce nu functioneaza (a
pachetelor de actiuni ale statului in intreprinderile ce nu
functioneaza), precum si a constructiilor nefinalizate, pregatirea lor
pentru privatizare o face nemijlocit Departamentul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, la propunerea organelor centrale de specialitate.
[Alin. 2 compl. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
[Alin.2 art.22 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.23. - La reorganizarea intreprinderii in societate (societati)
pe actiuni, Comisia de privatizare prezinta Departamentului Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor urmatoarele documente:
a) copia de pe certificatul de inregistrare a intreprinderii si
copia de pe statutul ei;
b) actele de inventariere si evaluare a patrimoniului;
c) proiectul contractului sau al declaratiei de constituire si al
statutului societatii pe actiuni;
d) actul privind dreptul de folosinta a terenului;

e) copia de pe documentele inregistrarii de stat a cladirilor,


constructiilor, terenurilor si altor imobile;
f) avizul privind impactul functionarii intreprinderii asupra
mediului inconjurator si restrictiile stabilite de organele de protectie
a mediului, inclusiv cele ce tin de utilizarea terenului, dupa caz.
Art.24. - Comisia de privatizare elaboreaza si prezinta, dupa caz,
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor sau agentiei lui teritoriale
planul de privatizare in care sint prevazute modalitatea si termenele de
privatizare, datele despre starea tehnica si economica a obiectului,
alte informatii.
Art.25. - Procedeul evaluarii patrimoniului intreprinderilor,
constructiilor nefinalizate si a altor obiecte supuse privatizarii se
stabileste de Guvern.
Art.26. - (1) Terenurile aferente obiectelor privatizate sau supuse
privatizarii, terenurile aferente intreprinderilor private se vind la
preturi calculate in baza Legii privind pretul normativ si modul de
vinzare-cumparare a pamintului, stabilite pentru localitatea respectiva,
tinindu-se cont de locul amplasarii si gradul lor de amenajare
inginereasca.
(2) Regulamentul cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor
aferente obiectelor privatizate sau care se privatizeaza, terenurilor
aferente intreprinderilor private se aproba de Guvern.
[Art.26 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.27. - (1) La privatizarea prin concurs care prevede efectuarea
de investitii (concurs investitional), cumparatorul prezinta garantia
solvabilitatii sale si un program detaliat de efectuare a investitiilor,
iar in contractul de vinzare-cumparare se vor prevedea:
a) principalele conditii ale concursului si obligatia fiecarei parti
de a le respecta;
b) marimea investitiilor, modul si termenele de efectuare a
acestora, precum si destinatia lor;
c) raspunderea partilor pentru neindeplinirea conditiilor
concursului si a clauzelor contractului.
(2) Facilitatile oferite cumparatorului in conditiile concursului nu
pot fi renegociate si nici modificate la incheierea contractului de
vinzare-cumparare. In caz contrar, contractul se considera nul, iar
rezultatele concursului se anuleaza de catre organul care le-a aprobat.
(3) In cazul privatizarii prin concurs investitional, la decizia
comisiei de privatizare, pretul initial de vinzare poate fi dat
publicitatii. Pretul de vinzare se stabileste tinindu-se cont de volumul
investitiilor si de alte obligatiuni asumate de catre cumparator.
[Alin.3 art.27 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.28. - (1) In cazul arendarii obiectelor ce urmeaza a fi
privatizate, organele centrale de specialitate prezinta, in mod

obligatoriu,
arenda.

Departamentului Privatizarii copiile contractelor de

[Alin. 1 introd. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]


(2) La pregatirea pentru privatizare a obiectului arendat
anterior, Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Minsiterul Economiei si Reformelor verifica
legalitatea contractului de arenda, iar daca depisteaza cazuri de
incalcare a legislatiei, va intenta actiuni pentru rezilierea lui.
Participantilor la licitatie sau la concurs li se vor aduce la
cunostinta principalele clauze ale contractului de arenda.
Art.29. - (1) La privatizare, cumparatorului i se pune la dispozitie:
a) planul de privatizare, dupa caz;
b) indicatorii principali ai starii economice din ultimii doi ani a
obiectului, caracteristicile lui tehnice, precum si restrictiile
stabilite lui de catre organele de protectie a mediului;
c) actul privind starea financiara de la data licitatiei sau a
concursului;
d) nomenclatorul productiei de baza (lucrari, servicii);
e) numarul de angajati;
f) conditiile de posesiune si de folosinta a terenului aferent;
g) dupa caz, pretul initial de vinzare;
[Lit.g) in redactia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
h) alte date ce tin de particularitatile specifice ale obiectului.
(2) La vinzarea de actiuni ale statului prin intermediul Bursei de
Valori, cumparatorului i se ofera informatia prevazuta de legislatia
privind circulatia hirtiilor de valoare si bursele de valori.
Art.29/1. - (1) In cazul privatizarii intreprinderilor insolvabile
(a pachetelor de actiuni ale statului in intreprinderile insolvabile),
precum si a constructiilor nefinalizate, se admite vinzarea lor
investitorilor prin procedura de concurs la un pret simbolic de un leu,
stipulindu-se conditiile de ordin social si investitional. Asemenea
conditii pot fi:
a) mentinerea statelor sau infiintarea noilor locuri de lucru;
b) mentinerea profilului de activitate (de productie) sau
respectarea unui moratoriu asupra lichidarii intreprinderii pe un termen
de cel putin 5 ani;
c) realizarea unui program de protectie a mediului de impactul
negativ al intreprinderii privatizate;
d) achitarea datoriilor creditoare ale intreprinderii;
e) efectuarea investitiilor necesare pentru asigurarea activitatii
de productie a intreprinderii si pentru asanarea ei financiara;
f) darea in exploatare a constructiilor nefinalizate, fabricarea
anumitor tipuri de productie sau practicarea anumitor activitati.
(2) Pina la indeplinirea conditiilor stabilite, cumparatorul nu este
in drept sa instraineze intreprinderea (pachetul de actiuni ale
statului) sau sa o cedeze in alt mod.

(3) Obligatiile, asumate conform prevederilor alin.(1) lit.d),


cumparatorul le realizeaza din propriile mijloace in conformitate cu
clauzele contractului de vinzare-cumparare. Nerespectarea de catre
cumparator a obligatiilor asumate serveste drept temei pentru rezilierea
contractului de vinzare-cumparare, fara compensarea cheltuielilor
suportate de acesta.
(4) Lista intreprinderilor (pachetelor de actiuni ale statului) care
se privatizeaza la pret simbolic se aproba de catre Guvern.
[Art.29/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.29/2. - Fondurile fixe sechestrate vor fi instrainate de
Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor in modul stabilit de
legislatie.
[Art.29/2 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.29/3. - (1) In cazul in care cumparatorul obiectului
privatizarii nu a achitat pe deplin suma stipulata in contractul de
vinzare-cumparare sau nu a indeplinit alte conditii ale contractului in
termenele stabilite, contractul poate fi reziliat cu acordul partilor
ori prin hotarire a instantei de judecata. Intr-un astfel de caz,
cumparatorului i se restituie suma platita pentru obiectul privatizarii,
retinindu-se costul pagubei pricinuite obiectului.
(2) In cazul in care, in urma neexecutarii de catre cumparator a
conditiilor contractului de vinzare-cumparare, obiectul privatizarii se
deterioreaza si este supus riscului de a-si pierde capacitatea de
functionare, Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor va rezilia in mod
unilateral contractul si, in termen de 15 zile, va prelua obiectul de la
cumparator. Cumparatorului i se va restitui suma platita pentru obiectul
privatizarii, retinindu-se din ea costul pagubei pricinuite obiectului.
O astfel de decizie a departamentului si marimea calculata a costului
pagubei pot fi contestate de catre cumparator prin intentarea unei
actiuni civile.
[Art.29/3 introdus prin Legea nr.1269-XIV din 05.10.2000]
Capitolul IV
PARTICULARITATILE PRIVATIZARII
IN UNELE RAMURI
Sectiunea 1
AGRICULTURA
Art.30. - Obiectul privatizarii in agricultura il constituie
patrimoniul fostelor colhozuri, sovhozuri si sovhozuri-fabrica, al
intreprinderilor si asociatiilor intergospodaresti, societatilor pe
actiuni, al altor gospodarii cu proprietate de stat sau colectiva,
indiferent de forma de organizare juridica (in continuare -

intreprindere agricola).
Art.31. - (1) Bunurile aflate la balanta intreprinderilor agricole
conform situatiei de la data punerii in aplicare a Legii cu privire la
privatizare (7 august 1991), precum si bunurile create sau procurate
ulterior pina la data schimbarii statutului lor juridic, sint
proprietatea acestora si urmeaza sa fie trecute, in modul stabilit, in
proprietate privata persoanelor care beneficiaza de acest drept conform
legii.
(2) Obiectele construite din contul intreprinderilor agricole si
trecute ulterior in mod gratuit la balanta altor intreprinderi si
organizatii de stat neprivatizate pot fi restituite proprietarilor
initiali la demersul acestora. Decizia de restituire se emite, in termen
de 30 de zile de la data demersului, de catre organul care a decis
trecerea gratuita (sau de succesorul acestuia), iar in cazul lichidarii
organului respectiv, de catre Guvern. Litigiile care apar in cazul
solutionarii demersului de restituire se sting pe cale judiciara in
conformitate cu prevederile Codului civil privind termenul de
prescriptie.
[Alin.2 art.31 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.32. - (1) Privatizarea patrimoniului si a terenurilor in
intreprinderile agricole este efectuata respectiv de Comisia de
privatizare a bunurilor intreprinderii agricole si de Comisia funciara,
constituite potrivit legislatiei.
(2) Bunurile intreprinderilor agricole pot fi divizate numai in baza
cotelor-parti valorice ale participantilor la privatizare. Metodologia
de distribuire in natura a acestor bunuri se elaboreaza de catre Comisia
de privatizare a bunurilor intreprinderilor agricole in baza
recomandarilor metodologice ale Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor si se aproba de adunarea generala a lucratorilor si
pensionarilor intreprinderii agricole.
(3) Primaria stabileste terenurile ce urmeaza a fi transmise in
natura titularilor de cote de teren echivalent, la cererea acestora, si
incheie contract cu Institutul de Proiectari in Domeniul Organizarii
Teritoriului sau cu o alta persoana juridica ce dispune de licenta
pentru o astfel de activitate in vederea elaborarii unor proiecte de
reglementare a regimului proprietatii funciare. Cheltuielile pentru
elaborarea proiectelor de reglementare a regimului proprietatii funciare
sint suportate de la bugetul de stat si de la bugetele locale. De la
bugetul de stat se va efectua finantarea lucrarilor de cartografie si
geodezie, de completare si inregistrare a titlurilor de autentificare a
dreptului detinatorului de teren.
(4) Cererea de atribuire a cotei de teren echivalent este
solutionata de primarie in termen de 30 de zile de la data depunerii ei.
Art.33. - (1) Comisia de privatizare a bunurilor intreprinderii
agricole:
a) efectueaza inventarierea si evaluarea bunurilor intreprinderii
agricole care urmeaza sa fie privatizate, conform legislatiei;

b) prezinta adunarii generale a lucratorilor si pensionarilor


rezultatele inventarierii si evaluarii bunurilor;
c) elaboreaza metodologia de determinare a cotei-parti valorice si
modul de distribuire in natura a patrimoniului catre lucratori si
pensionari;
d) calculeaza cota-parte valorica a fiecarui lucrator si pensionar
si o consemneaza intr-un proces-verbal, remitind cite un exemplar
primariei, administratiei intreprinderii si agentiei teritoriale a
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor;
e) la cererea cetatenilor de a fi improprietariti cu cota-parte
valorica din bunurile intreprinderii agricole, completeaza certificatele
de proprietate privata conform modelului aprobat, pe care le semneaza
directorul agentiei teritoriale a Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, si le inscrie in registrul certificatelor de proprietate
privata.
(2) In cazul in care Comisia de privatizare a bunurilor
intreprinderii agricole si-a incetat activitatea sau insasi
intreprinderea si-a incetat activitatea fara a fi lichidata in modul
stabilit de legislatie, primaria infiinteaza o comisie de reorganizare
sau de lichidare a intreprinderii agricole, care se investeste si cu
drepturile si obligatiile atribuite Comisiei de privatizare a bunurilor
intreprinderii agricole.
[Alin.2 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(3) Cota-parte valorica se atribuie titularului de drept in termen
de 30 de zile de la data depunerii cererii lui. La atribuirea in natura
a cotei-parti valorice aceasta se concretizeaza conform datelor
bilantului de la inceputul anului in care s-a depus cererea. In anexa la
certificatul de proprietate privata se consemneaza datele despre
patrimoniul atribuit in natura, care servesc drept temei pentru
inregistrarea patrimoniului si a drepturilor asupra lui de catre
organele de stat respective.
(4) Pina la 1 decembrie 1997, va fi finalizata determinarea
cotei-parti valorice a cetatenilor in toate intreprinderile agricole.
Neindeplinirea acestei prevederi atrage dupa sine raspunderea conform
legislatiei.
Art.34. - (1) Adunarea generala a lucratorilor si pensionarilor
intreprinderii agricole:
a) aproba rezultatele inventarierii si evaluarii patrimoniului;
b) stabileste modul de folosire ulterioara a obiectelor de menire
social-culturala;
c) aproba valoarea bunurilor supuse privatizarii;
d) aproba metodologia de determinare a cotei-parti valorice si modul
de distribuire in natura a patrimoniului catre lucratori si pensionari;
e) aproba lista si valoarea obiectelor destinate achitarii
datoriilor;
f) determina cota-parte valorica (in procente) ce revine
lucratorilor si pensionarilor;

g) determina cota-parte valorica (in procente) care urmeaza sa fie


atribuita fostilor lucratori ai intreprinderii si lucratorilor din sfera
sociala care locuiesc pe teritoriul ei;
h) decide reorganizarea intreprinderii.
(2) In lista mentionata la alin.(1) lit.e) nu se includ instalatiile
de irigatie si plantatiile multianuale amplasate pe terenurile fondului
de privatizare, tractoarele, combinele, alte masini si echipament cu
destinatie agricola, mijloacele de transport folosite la obtinerea
productiei agricole, fondul semincer, vitele de munca si cele productive
si productia agricola in stadiu neterminat, care se afla la balanta
intreprinderii date. Aceste bunuri se atribuie in natura, in termenele
stabilite, titularilor de drept, indiferent de starea financiara a
intreprinderii agricole si mersul achitarilor cu creditorii. Prevederea
data se aplica si pentru intreprinderile agricole care au incheiat cu
Consiliul Creditorilor un acord-memorandum de restructurare.
[Alin.2 art.34 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
Art.35. - (1) La cota-parte valorica din bunurile intreprinderii
agricole au dreptul lucratorii, inclusiv cei angajati in serviciu dupa 1
ianuarie 1992 (pina la data schimbarii statutului ei juridic), precum si
pensionarii intreprinderii indiferent de data pensionarii.
(2) La o anumita cota-parte valorica aprobata de adunarea generala a
lucratorilor si pensionarilor au dreptul fostii lucratori ai
intreprinderii, invatatorii, personalul medical, lucratorii din
institutiile de cultura si cei din sfera sociala care locuiesc pe
teritoriul ei. Fosti lucratori sint considerate persoanele eliberate din
functie pina la 1 ianuarie 1992. Persoanele eliberate dupa aceasta data
se includ in categoria de lucratori ai intreprinderii.
(3) Prin hotarirea adunarii generale a lucratorilor si
pensionarilor, obiectele de menire social-culturala, precum si
locuintele (casele), care se afla la balanta intreprinderii agricole,
pot fi transferate integral sau partial la balanta autoritatii
administratiei publice locale. Aceste bunuri, inclusiv cele care au fost
transmise anterior, se trec in contul stingerii datoriilor creditoare
ale intreprinderii agricole pentru platile in bugetele de stat si local
si in bugetul asigurarilor sociale de stat.
[Alin.3 art.35 completat prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(4) Pentru gestionarea obiectelor de menire social-culturala,
primariile instituie, dupa caz, intreprinderi de deservire comunala.
(5) In cazul in care locuintele (casele) nu sint transmise la
balanta autoritatilor administratiei publice locale, valoarea lor se
include in fondul de privatizare. Aceste locuinte (case) pot fi
privatizate de persoanele carora le-au fost atribuite in modul stabilit
si care locuiesc in ele. Daca persoanele mentionate sint detinatoare de
cota-parte valorica din intreprinderea agricola si se raporteaza la
categoria lucratori si pensionari ai acestei intreprinderi, achitarea
costului locuintei (casei) poate fi efectuata in contul acestei
cote-parti, fara aprobarea adunarii generale, la valoarea cu care a fost
inclusa in fondul de privatizare la momentul calcularii cotei-parti

valorice. Daca aceste persoane nu intra in categoria lucratori si


pensionari ai intreprinderii agricole, ele pot privatiza locuinta (casa)
contra numerar la pret estimativ, de piata sau in mod gratuit conform
hotaririi adunarii generale a lucratorilor si pensionarilor
intreprinderii agricole.
Art.36. - (1) Evaluarea patrimoniului intreprinderii agricole se
efectueaza conform legislatiei in vigoare potrivit datelor ultimului
bilant, stabilindu-se valoarea si structura lui care include:
a) mijloacele fixe;
b) mijloacele circulante;
c) alte active extracirculante, inclusiv actiuni.
(2) La calcularea cotei-parti valorice care ii revine fiecarui
lucrator si pensionar din intreprinderea agricola, se poate lua ca baza
valoarea bunurilor ce revin unui an de vechime in munca sau unei zile-om
sau unui leu cistigat, sau toate aceste criterii. Valoarea bunurilor ce
revin unui an de vechime in munca, unei zile-om sau unui leu cistigat se
determina prin impartirea valorii partii din bunuri care urmeaza sa fie
distribuita la numarul total de ani-munca sau la numarul total de
zile-om, sau la suma mijloacelor banesti cistigate (calculate).
Rezultatul obtinut se inmulteste respectiv la numarul de ani sau de zile
lucrate de fiecare om in parte sau la salariul calculat, ceea ce va
constitui valoarea cotei individuale de bunuri.
(3) In certificatul de proprietate privata al fiecarei persoane care
iese din componenta intreprinderii agricole se indica valoarea si
structura bunurilor ce i se atribuie. Bunurile care revin cotei-parti
valorice se transmit in baza de act. Cotele-parti valorice nesolicitate,
in cazul incetarii activitatii intreprinderii agricole in legatura cu
reorganizarea sau lichidarea ei, sint transmise in administrarea
intreprinderii-succesor sau, in cazul lipsei acesteia, primariei pina la
solicitarea lor in conformitate cu legislatia. Responsabilitatea pentru
integritatea bunurilor destinate conform hotaririi adunarii generale
pentru achitarea datoriilor revine conducatorului, contabilului-sef si
persoanelor gestionare respective ale intreprinderii agricole.
[Alin.3 art.36 completat prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(4) Detinatorilor cotelor de teren echivalent, indiferent de
marimea cotelor-parti valorice ce le revin, le sint atribuite
instalatiile de irigatie si plantatiile multianuale amplasate pe
terenurile atribuite lor in natura. In cazul in care detinatorii cotelor
de teren echivalent nu au dreptul la cota-parte valorica sau aceasta
cota-parte este mai mica decit valoarea instalatiilor de irigatie si
plantatiilor multianuale atribuite, ei achita costul acestor bunuri,
integral sau partial, conform valorii estimative sau, conform hotaririi
adunarii generale a lucratorilor si pensionarilor intreprinderii
agricole, le primesc gratuit. Valoarea bunurilor atribuite gratuit se
exclude din valoarea fondului initial de privatizare.
[Alin.4 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(5) Persoanele care au primit cotele-parti valorice nu sint

succesori de drept ai intreprinderii agricole si nu poarta raspundere


pentru obligatiile acesteia.
[Alin.5 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(6) Cooperativele de productie, societatile pe actiuni, societatile
cu raspundere limitata si alte societati economice, la cererea
participantilor sai detinatori ai cotelor de teren echivalent, la
atribuirea in natura a cotelor de teren echivalent, sint obligate sa le
atribuie in natura si cotele-parti valorice. Valoarea acestor bunuri se
exclude din capitalul social cu micsorarea lui respectiva.
[Alin.6 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(7) Persoanele carora le-au fost atribuite in natura cotele de teren
echivalent si cotele-parti valorice sint obligate, in termen de 3 luni
de la data primirii documentelor de autentificare a dreptului de
proprietate, sa inregistreze la primarie gospodaria taraneasca (de
fermier) sau sa prezinte copia contractului de constituire (declaratiei)
si copia certificatului de inregistrare de stat a unei intreprinderi de
alta forma juridica de organizare prevazuta de legislatie, sau sa
prezinte contractul de transmitere in arenda ori de instrainare a
terenului.
[Alin.7 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
Art.37. - (1) Locuintele din fostele sovhozuri, sovhozuri-fabrica si
din alte intreprinderi agricole de stat, inclusiv din cele reorganizate
in gospodarii colective dupa intrarea in vigoare a Legii cu privire la
privatizare, precum si locuintele construite din contul mijloacelor de
stat in cadrul altor intreprinderi, se privatizeaza in modul stabilit de
legislatia privind privatizarea fondului de locuinte de stat.
(2) In cazul lichidarii intreprinderii agricole sau divizarii ei
depline in gospodarii taranesti in procesul privatizarii, daca adunarea
generala a lucratorilor si pensionarilor nu a decis anterior
transmiterea obiectelor de menire social-culturala la balanta
autoritatii administratiei publice locale, acestea se transmit prin
hotarire a Comisiei de privatizare a bunurilor intreprinderii agricole,
iar autoritatea administratiei publice locale este obligata sa le
primeasca la balanta sa.
Art.38. - (1) La privatizarea intreprinderilor agricole la a caror
balanta se afla subunitati de prelucrare a strugurilor, participa si
intreprinderile agricole care le-au furnizat materie prima agricola
bruta pina la 1 ianuarie 1992, acestora distribuindu-li-se gratuit 50 la
suta din valoarea patrimoniului subunitatilor, in modul stabilit de
Guvern. Subunitatea de prelucrare a strugurilor nu poate fi divizata in
natura. Detinatorii de cote-parti valorice din aceasta subunitate au
dreptul, cu acordul a cel putin 2/3 din detinatori, sa intre, cu cotele
lor parti valorice, in componenta unitatii de productie, care este
succesorul de drepturi al fostei intreprinderi agricole, ori sa creeze
pe baza acestor cote-parti o intreprindere independenta cu orice forma

de organizare juridica permisa de lege.


[Art.38 modificat prin Legea nr.1307-XIV din 19.10.2000]
Art.39. - In intreprinderile producatoare de seminte, de crestere a
plantelor etero-oleaginoase, de pomicultura si legumicultura si in cele
zootehnice care se transforma direct in intreprinderi agricole cu orice
forma de organizare juridica, conform listei aprobate de Guvern, se
calculeaza cotele de teren echivalent si cotele-parti valorice ce revin
categoriilor respective de persoane in conditiile legislatiei.
Cetatenilor li se elibereaza titlul de autentificare a dreptului
detinatorului de teren si certificatul de proprietate privata fara
dreptul de divizare a terenurilor si bunurilor intreprinderii pina la
excluderea acesteia din lista aprobata de Guvern.
Art.40. - (1) La privatizarea patrimoniului intreprinderilor
intergospodaresti, Comisia de privatizare a bunurilor intreprinderilor
agricole stabileste cota-parte (in bani si procente) a fiecarui fondator
la momentul constituirii acestora, efectueaza inventarierea si evaluarea
patrimoniului, care este atribuit fiecarui fondator proportional
cotei-parti initiale a acestuia. Certificatul de proprietate asupra
cotelor-parti valorice ale fondatorilor este eliberat de agentiile
teritoriale ale Departamentului Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor.
(2) Reorganizarea intreprinderilor intergospodaresti (complexe
zootehnice, asociatii) in societati pe actiuni sau in unitati cu alte
forme de organizare juridica se efectueaza in temeiul hotaririi adunarii
generale a reprezentantilor intreprinderilor fondatoare a acestora.
Art.41. - Prin hotaririle adoptate la adunarile generale ale
colectivelor de munca ale intreprinderilor fondatoare de intreprindere
intergospodareasca o parte din cotele lor parti valorice din
intreprinderea intergospodareasca se transmit gratuit lucratorilor si
pensionarilor, precum si lucratorilor din infrastructura acestor
intreprinderi intergospodaresti. Aceasta cota-parte valorica nu poate fi
mai mica decit cota calculata pentru lucratorii unei intreprinderi de
stat prin procedeul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.568 din 7
septembrie 1993. Cota-parte valorica ce revine fiecarei persoane se
determina proportional vechimii in munca la intreprinderea
intergospodareasca.
Art.42. - Comisia de privatizare a bunurilor intreprinderilor
agricole intocmeste un tabel de calcul al cotelor-parti valorice care se
atribuie fondatorilor, precum si lucratorilor si pensionarilor
intreprinderii intergospodaresti in mod gratuit, conform Hotaririi
Guvernului nr.561 din 10 august 1995. Tabelul de calcul al cotelor-parti
valorice se aproba de adunarea generala a reprezentantilor
intreprinderilor fondatoare de intreprindere intergospodareasca si de
agentiile teritoriale ale Departamentului Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor.
Art.43. - Privatizarea patrimoniului public din intreprinderile de

reparatie, de aprovizionare, de constructie, de colectare si de alta


natura, inclusiv din cele intergospodaresti, ale complexului
agroindustrial se efectueaza in conformitate cu legislatia.
Art.44. - Cota-parte valorica din intreprinderea agricola ce revine
persoanelor decedate dupa 1 ianuarie 1992 si care este autentificata de
agentia teritoriala a Departamentului Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor se
transmite prin mostenire in modul stabilit de legislatie, inclusiv in
cazul in care defunctul nu a primit certificat de proprietate privata.
Sectiunea 2
INFRASTRUCTURA
Art.45. - Privatizarea patrimoniului intreprinderilor din domeniile
de infrastructura care au importanta nationala (complexul energetic si
de combustibil, transporturile si telecomunicatiile, subramurile
gospodariei comunale, inclusiv de furnizare a apei potabile) se
efectueaza in baza de proiecte individuale, aprobate de Parlament la
propunerea Guvernului.
Art.46. - In proiectele individuale de privatizare se prevede
asigurarea deschiderii domeniilor de infrastructura spre competitia de
piata cu participarea intreprinzatorilor, prin crearea de intreprinderi
mixte, vinderea de actiuni si prin alte modalitati.
Art.47. - Pregatirea de privatizare a intreprinderilor din domeniile
de infrastructura poate include deasemenea activitati de reorganizare a
lor prin divizare dupa principiul teritorial-tehnologic si
organizatoric, tinindu-se cont de cerintele economice si ecologice. In
proiectele individuale de privatizare a intreprinderilor pot fi
prevazute conditii speciale de pastrare a profilului de activitate si de
utilizare a unui regim special de dirijare a acestora in caz de situatii
exceptionale.
Art.48. - Cerintele tehnice, economice, ecologice si de alta natura
fata de activitatea de productie a intreprinderilor din domeniile de
infrastructura sint aprobate in modul stabilit de Guvern la propunerea
organelor centrale de specialitate respective si a Departamentului
Protectiei Mediului Inconjurator.
Sectiunea 3
CONSTRUCTIILE
Art.49. - Privatizarea patrimoniului organizatiilor de constructie
generala de antrepriza si a organizatiilor de constructie-montaj
specializate se efectueaza dupa divizarea posibila a asociatiilor,
trusturilor si altor complexe patrimoniale din care fac parte, conform
principiului teritorial-tehnologic si organizatoric. Aceeasi metoda se
aplica si la privatizarea patrimoniului organizatiilor de constructie si
reparatie de toate tipurile, precum si al intreprinderilor industriei
materialelor de constructie.

Art.50. - (1) Privatizarea obiectelor nefinalizate incluse in lista


prevazuta la anexa nr.2 se efectueaza la decizia Departamentului
Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul
Economiei si Reformelor dupa primirea documentatiei de proiect si deviz
si a actelor de cheltuieli efectuate de-facto. Beneficiarul si
antreprenorul general sint obligati sa remita documentele mentionate in
decursul unei luni de la data emiterii deciziei de privatizare a
obiectului. In cazul lipsei documentelor de proiect si deviz, ele se
restabilesc de catre intreprinderile si organele respective, la cererea
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor.
[Alin.1 art.50 modificat prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
(2) Obiectele nefinalizate din intreprinderile supuse privatizarii
se privatizeaza in componenta acestor intreprinderi, cu exceptia celor
incluse in lista prevazuta la anexa nr.2, a locuintelor al caror grad de
finalizare este de peste 80 la suta si a celor la a caror constructie
sint atrase mijloacele cetatenilor. Modul de finalizare si de dare in
exploatare a unor astfel de locuinte se stabileste de Guvern.
[Alin.2 art.50 modificat prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
(3) In procesul de pregatire a intreprinderii de stat
pentru privatizare, organul central de specialitate este in drept sa
separe din cadrul ei obiectele nefinalizate si sa le propuna
"Departamentului Privatizarii pentru privatizare in conditiile legii.
[Alin. 3 in red. Legii N 910-XV din 14.03.2002]
Sectiunea 4
ALTE RAMURI
Art.51. - (1) Unitatile de comert, de alimentatie publica, de
deservire sociala si obiectele de menire social-culturala se
privatizeaza dupa reorganizarea lor, inclusiv prin divizare, dupa caz.
(2) Privatizarea obiectelor din sistemul comertului cu carti se
efectueaza dupa reorganizarea lui, dupa caz, si expunerea librariilor la
vinzare ca obiecte aparte.
[Alin.2 art.51 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(3) Privatizarea obiectelor indicate la alin.(1) poate fi efectuata
cu aplicarea unor cerinte stabilite de Departamentul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, tinindu-se cont de propunerile autoritatilor administratiei
publice locale.
(4) In societatile pe actiuni in care statul detine mai putin de 25
la suta din actiuni, aceste actiuni pot fi vindute in primul rind
actionarilor societatilor mentionate la pretul lor nominal. Actionarii

societatilor mentionate trebuie sa faca oferta pentru procurarea


actiunilor pina la anuntarea licitatiei sau concursului. Rascumpararea
se efectueaza de catre actionarii care si-au manifestat dorinta de a
procura actiuni proportional aporturilor lor la capitalul social, daca
prin acordul dintre ei nu s-a stabilit altfel.
[Alin.4 art.51 introdus prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.52. - (1) Unitatile de comert, de alimentatie publica, de
deservire sociala si obiectele de menire social-culturala se
privatizeaza impreuna cu incaperile in care se afla daca acestea din
urma sint proprietate publica. Astfel de incaperi se transmit la balanta
acestor obiecte pina la privatizarea lor.
(2) Subunitatile de comert, de alimentatie publica, de deservire
sociala si obiectele de menire social-culturala care functioneaza in
cadrul unor intreprinderi din alte domenii si care se afla la balanta
lor se privatizeaza impreuna cu acestea. La decizia Guvernului,
coordonata cu autoritatile administratiei publice locale, subunitatile
mentionate pot fi privatizate si separat.
(3) Hotelurile se privatizeaza in complex cu unitatile comerciale,
de alimentatie publica si de deservire sociala amplasate in aceeasi
cladire sau legate functional de obiectul supus privatizarii.
[Art.52/1 exclus prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
[Art.52/1 se declara neconstitutional prin Hot.]
[Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Art.52/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.53. - (1) Valoarea caminelor, a obiectelor de menire
social-culturala, precum si a cazangeriilor si a obiectelor de
alimentare cu apa si de canalizare care deservesc necesitatile
populatiei si ale agentilor economici poate sa nu fie inclusa in
capitalul social al intreprinderilor privatizate. In cazul in care
valoarea obiectelor mentionate a fost inclusa anterior in capitalul
social al intreprinderilor privatizate, la decizia Departamentului
Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul
Economiei si Reformelor, ea se exclude din acest capital in modul
stabilit de legislatie si se compenseaza, in marime echivalenta, cu
actiuni ale statului in aceste intreprinderi sau in altele.
[Alin.1 art.53 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.1 art.53 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(2) Obiectele de menire social-culturala care au fost date anterior
intreprinderilor privatizate cu drept de administrare economica nu pot
fi instrainate de aceste intreprinderi. Obiectele mentionate se trec la
balanta autoritatii administratiei publice locale sau a intreprinderilor
de stat sau se vind in modul stabilit de legislatie.
Art.54. - Obiectele proprietate publica nesolicitate la licitatii si
concursuri pot fi concesionate in modul stabilit de Legea cu privire la
concesiuni.

Art.55. - Nu sint pasibile de privatizare cladirile administrative


in care sint amplasate organele administrative ale asociatiilor,
concernelor, trusturilor si ale altor uniuni republicane incluse in
listele prevazute in anexe si nici cladirile transmise la balanta
asociatiilor obstesti centrale, raionale si orasenesti.
Art.56. - Vinzarea patrimoniului militar neutilizat din cadrul
Ministerului Apararii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de
Informatii si Securitate al Republicii Moldova si Departamentului
Trupelor de Graniceri se efectueaza in temeiul Programului de
privatizare conform unui regulament si unor liste aprobate de
Parlament.
[ Art. 56 modif. prin Legea N 543-XV din 12.10.2001

Art.57. - (1) Privatizarea patrimoniului public aflat in


administrarea economica a institutiilor financiare, inclusiv bancare, se
efectueaza pe baza de proiecte individuale.
[Alin. 1 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
(2) Patrimoniul statului, aflat in folosinta bancilor comerciale si
neinclus in capitalul social al acestora, poate fi depus in capitalul
lor social drept cota de participatie a statului, poate fi transmis in
arenda sau poate fi vindut in modul stabilit de legislatie.
[Alin.2 art.57 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.58. - Vinzarea terenurilor din intovarasirile pomicole se
efectueaza potrivit prevederilor Legii privind pretul normativ si modul
de vinzare-cumparare a pamintului.
Art.59. - Privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile
care sint monumente de istorie, arhitectura si cultura, cu exceptia
celor ce constituie patrimoniul cultural national si a obiectelor de
cult, se efectueaza cu acordul organelor de stat pentru protectia
monumentelor si al autoritatilor administratiei publice locale.
Cumparatorul este obligat sa pastreze aceste obiecte in starea
corespunzatoare proiectelor initiale.
Art.60. - Privatizarea patrimoniului Republicii Moldova care se afla
in strainatate se efectueaza in modul stabilit de acordurile
interstatale, tinindu-se cont de normele dreptului international, de
particularitatile legislatiei tarilor in care sint amplasate obiectele
supuse privatizari si in conformitate cu Programul de privatizare.
Capitolul V
PRIVATIZAREA TERENURILOR
AFERENTE OBIECTELOR

Art.61. - (1) Terenurile aferente obiectelor privatizare sau supuse


privatizarii, inclusiv obiectelor nefinalizate si celor din fondul de
imobile nelocuibile, terenurile aferente intreprinderilor private, se
vind proprietarilor sau cumparatorilor acestor obiecte cu achitarea
pretului la o plata unica sau in rate. La plata in rate, plata initiala,
efectuata la momentul incheierii contractului, este de cel putin 25 la
suta din costul terenului.
[Alin.1 art.61 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(2) Plata poate fi esalonata pe o intindere de pina la 10 ani. Plata
in rate se efectueaza in sume egale, achitate trimestrial, cu indexarea
lor in functie de nivelul inflatiei de la data efectuarii platii.
[Alin.2 art.61 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
(3) In cazul cumpararii concomitente a obiectului si a terenului
aferent, se intocmeste un singur contract de vinzare-cumparare, semnat
in numele vinzatorului de catre Departamentul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor si de catre autoritatea administratiei publice locale
respective. Mijloacele banesti rezultate din achitarea pretului
terenului se distribuie in modul stabilit de legislatie.
[Alin.3 art.61 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.62. - Terenurile aferente blocurilor locative privatizate se
transmit de catre autoritatile administratiei publice locale in baza de
contract in posesiunea si folosinta asociatiilor proprietarilor de
locuinte privatizate. Aceste terenuri se folosesc exclusiv in
conformitate cu normele si cu documentatia tehnica de proiectare.
Art.63. - In cazul privatizarii cladirii, constructiei, edificiului,
incaperii de catre mai multe persoane, ele au dreptul sa cumpere
cota-parte de teren, proportionala cotei-parti de proprietate asupra
obiectelor amplasate pe acest teren. Relatiile dintre coproprietari se
reglementeaza prin norme stabilite de legislatie.
Art.64. - In cazul in care lipsesc documentele ce ar confirma
dreptul de folosinta asupra terenului aferent obiectului privatizat sau
care se privatizeaza ori asupra terenului aferent intreprinderii private,
autoritatea administratiei publice locale este obligata sa examineze
cererea privind dreptul de folosinta a acestui teren si sa elibereze
documentele respective in termen de o luna de la data depunerii cererii.
[Art.64 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.65. - Pentru terenurile privatizate se stabilesc servituti prin
care proprietarii sint obligati sa asigure:
a) folosirea gratuita si libera a obiectelor de uz comun (drumuri
pentru mijloace de transport si pietoni, obiecte ale infrastructurii
ingineresti etc.) existente la data intrarii terenului in proprietate,

sau a caror constructie a fost prevazuta, cu rezervarea terenului, in


documentele normative in vigoare la data respectiva;
b) posibilitatea amplasarii bornelor de hotar si pastrarii lor, a
punctelor retelei geodezice si accesul la ele;
c) accesul reprezentantilor serviciilor comunale pentru deservirea,
reconstruirea si repararea obiectelor de infrastructura inginereasca de
uz comun.
Art.66. - Dreptul de proprietate asupra terenului aferent obiectului
privatizat sau intreprinderii private apare in modul stabilit de
legislatie.
[Art.66 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
[Art.66 completat prin Legea nr.1566 din 26.02.98]
Art.67. - Actele in al caror temei proprietarii obiectelor
privatizate sau ai intreprinderilor private detin in posesiune si
folosinta terenurile aferente lor, cu exceptia contractelor de arenda,
se anuleaza. Terenurile aferente obiectelor privatizate, precum si
terenurile aferente intreprinderilor private vor fi date in arenda doar
in cazul in care proprietarii obiectelor privatizate sau ai
intreprinderilor private nu vor incheia, in termen de 3 luni de la data
ofertei primariei satului (comunei),orasului (municipiului) respectiv(e),
contractul de vinzare-cumparare a terenului aferent.
[Art.67 in redactia Legii nr.237-XIV din 23.12.98]
[Art.67 completat prin Legea nr.1566 din 26.02.98]
Capitolul VI
ASIGURAREA JURIDICA, INFORMATIONALA SI
INSTITUTIONALA A PRIVATIZARII
Art.68. - (1) Programul de privatizare se realizeaza in baza actelor
normative care se refera la procesul de privatizare si la procesele
organizatorice si economice postprivatizare.
(2) Guvernul monitorizeaza desfasurarea privatizarii si activitatile
postprivatizare, prezinta, dupa caz, propuneri de modificare si
completare a legislatiei in scopul perfectionarii reglementarii acestor
procese.
Art.69. - Asigurarea informationala a privatizarii include actiuni
organizatorice si de informare in masa a potentialilor investitori si a
publicului larg, orientate spre realizarea in termen a Programului de
privatizare si a activitatilor postprivatizare.
Art.70. - Pe parcursul indeplinirii Programului de privatizare, in
tara si in strainatate se va sustine o ampla campanie de mediatizare cu
informatii privitoare la obiectele supuse privatizarii, inclusiv pachete
de actiuni, la principiile si metodele privatizarii si la actele
normative din domeniu.

Art.71. - Comisia de Stat pentru Piata Hirtiilor de Valoare si Bursa


de Valori vor crea conditii pentru ca cetatenii sa poata participa la
procurarea de actiuni ale statului prin intermediul companiilor de
brokeri (dealeri) care au retele pe intreg teritoriul tarii.
Art.72. - Criteriile si modul de selectare a companiilor de brokeri
(dealeri) pentru vinderea actiunilor statului prin Bursa de Valori se
stabilesc de catre Comisia de Stat pentru Piata Hirtiilor de Valoare cu
acordul Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor.
Art.73. - (1) Guvernul, la propunerea Departamentului Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, aproba un regulament cu privire la stabilirea pretului minim
de vinzare a actiunilor statului pe piata secundara a valorilor
mobiliare.
[Alin.1 art.73 in redactia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat
pe linga Ministerul Economiei si Reformelor si Bursa de Valori
informeaza sistematic investitorii potentiali si publicul despre
preturile si volumul vinzarilor actiunilor statului si intreprind alte
masuri pentru asigurarea transparentei tranzactiilor cu astfel de
actiuni.
Art.74. - Statul va asigura conditii pentru dezvoltarea pietei
imobiliare: crearea unui cadru legislativ, pregatirea de specialisti,
eliberarea de licente pentru activitate pe piata imobiliara, elaborarea
unui sistem automatizat de evidenta a operatiunilor cu proprietate
imobiliara.
Art.75. - (1) Mijloacele banesti obtinute din privatizarea
patrimoniului public, ramase dupa retinerea unei cote de pina la 10 la
suta pentru acoperirea cheltuielilor aferente privatizarii acestora, se
utilizeaza in modul stabilit de legea bugetului de stat.
(2) Mijloacele banesti obtinute din darea in arenda si din vinzarea
obiectelor din fondul de imobile nelocuibile si a constructiilor
nefinalizate varsate la bugetul local se depun pe un cont special al
autoritatii administratiei publice locale si se folosesc, sub controlul
Ministerului Finantelor, la finantarea lucrarilor de reparatie a
fondului de locuinte.
[Alin.2 art.75 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.76. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor instituie un fond
pentru pregatirea de privatizare si privatizarea patrimoniului public
din contul unei cote de pina la 10 la suta din mijloacele banesti
obtinute din vinzarea acestui patrimoniu.
[Art.76 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]

Art.77. - Cheltuielile aferente pregatirii si privatizarii


patrimoniului public se efectueaza in principal pentru asigurarea
procedurii de pregatire si derulare a privatizarii, inclusiv dotarea
tehnica a Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, informarea
potentialilor investitori si a publicului asupra patrimoniului supus
privatizarii si a rezultatelor acesteia.
[Art.77 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Capitolul VII
ASISTENTA INTREPRINDERILOR IN PROCES
DE RESTRUCTURARE SI IN PERIOADA POSTPRIVATIZARE
Art.78. - Procesul de pregatire a intreprinderii pentru privatizare
include activitati de divizare si demonopolizare, de redimensionare a
fortei de munca, de restructurare financiara si alte activitati.
Art.79. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor va sustine
intreprinderile in perioada postprivatizare prin:
a) atragerea de investitori si facilitarea procesului de
restructurare a intreprinderilor;
b) acordarea de asistenta metodica si organizatorica la elaborarea
si realizarea proiectelor de restructurare a sistemelor de management,
marketing si de contabilitate moderna;
c) stimularea dezvoltarii capacitatilor locale de consultanta in
domeniul activitatii de intreprinzator si al restructurarii
intreprinderilor.
Art.80. - Atragerea investitorilor se asigura prin:
a) dezvoltarea retelei de investitori institutionali - fonduri de
investitii, fonduri de pensii nestatale, banci investitionale,
institutii de asigurari si altele;
b) diversificarea pietei de valori;
c) informarea in tara si peste hotare despre avantajele
investitiilor oferite de Programul de privatizare, precum si despre
facilitatile acordate investitorilor straini potrivit legii.
Art.81. - In scopul dezvoltarii administrarii corporative si
stimularii activitatii managerilor intreprinderilor privatizate,
Guvernul va elabora recomandari metodologice orientative de selectare a
managerilor si de incheiere a contractelor de management.
Capitolul VIII
APARAREA DREPTURILOR PROPRIETARILOR
PATRIMONIULUI PRIVATIZAT
Art.82. - Statul garanteaza dreptul de proprietate asupra
patrimoniului privatizat. Apararea dreptului de proprietate se asigura
prin lege si se confirma prin eliberarea de certificat (titlu) sau de

alte acte prevazute de legislatie, precum si prin inregistrarea lor in


modul stabilit.
Art.83. - In cazul stingerii dreptului de proprietate asupra
patrimoniului privatizat, inclusiv asupra terenurilor, in conformitate
cu legislatia, proprietarului i se vor repara integral pagubele
suportate.
Art.84. - Litigiile ce iau nastere din relatiile de privatizare,
inclusiv cele ce tin de stingerea dreptului de proprietate, sint
solutionate in instanta de judecata.
Art.85. - Intreprinderile reorganizate in procesul privatizarii in
societati pe actiuni vor tine registre ale actionarilor in modul
stabilit de legislatie. Toate actiunile simple ale societatilor pe
actiuni create in procesul privatizarii sint egale in ceea ce priveste
volumul drepturilor pe care le acorda actionarilor, inclusiv la primirea
dividendelor.
Art.86. - Societatile pe actiuni create in procesul privatizarii
sint obligate:
a) sa elibereze noilor actionari extrase din registrul actionarilor
in timp de o luna de la data inregistrarii datelor acestora;
b) sa convoace, in termen de 3 luni de la data inaugurarii
registrului actionarilor, adunari generale ale actionarilor;
c) sa puna la dispozitia noilor actionari informatie referitoare la
activitatea economica si financiara a societatii.
Art.87. - (1)Nu se admit restrictii sau conditii speciale la
vinzarea de actiuni ale statului in societatile pe actiuni create in
procesul privatizarii, pina la instrainarea tuturor actiunilor statului
supuse privatizarii din aceste societati.
(2) Persoana care in procesul privatizarii procura de sine statator
sau impreuna cu persoanele sale afiliate un pachet de control de actiuni
ce apartin statului nu este obligata sa trimita oferta in scris
societatii pe actiuni, autoritatii publice care exercita reglementarea
antimonopolista si Comisiei de Stat pentru Piata Hirtiilor de Valoare,
sa publice informatie despre procurarea acestui pachet, precum si sa
faca propuneri de tender actionarilor societatii ca acestia sa-i vinda
actiunile cu drept de vot pe care le detin.
[Alin.2 art.87 introdus prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Capitolul IX
ADMINISTRAREA PROPRIETATII PUBLICE
Art.88. - Imputernicirile de proprietar al patrimoniului public sint
exercitate in numele statului de Guvern, precum si de autoritatile
administratiei publice locale in privinta patrimoniului transmis lor in
modul stabilit.
Art.89. - (1) In intreprinderile in al caror capital social
proprietatea
publica este de peste 10 la suta, Guvernul,

prin intermediul organelor centrale de specialitate sau al


autoritatilor administratiei publice locale numeste reprezentanti
(mandatari)
ai proprietarului patrimoniului. Reprezentantul
(mandatarul) nu poate fi un angajat al intreprinderii respective.
[Alin. 1 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
[Alin.1 art.89 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Modul de desemnare a reprezentantilor (mandatarilor), de
exercitare a obligatiunilor acestora, de remunerare si revocare a lor
este stabilit de Guvern.
Art.90. - Activele intreprinderilor de stat neutilizate in procesul
de productie pot fi vindute de ele, in modul stabilit de legislatie, la
licitatii sau, in cazul unui singur cumparator, prin negocieri directe
la preturi care sa nu fie mai mici decit cele anuntate pentru licitatie.
Art.91. - Mijloacele banesti obtinute din vinzarea activelor
neutilizate in procesul de productie, dupa acoperirea cheltuielilor
aferente vinzarii lor, sint folosite in primul rind la decontarile cu
bugetul de stat, cu bugetele locale si cu bugetul asigurarilor sociale
de stat. Cel putin 50 la suta din sold se repartizeaza pentru renovarea
mijloacelor fixe, iar restul pentru completarea mijloacelor circulante
(cu exceptia fondului de salarizare).
Art.92. - (1) Componenta si valoarea patrimoniului public se inscrie
in registrul patrimoniului public. Acest registru este tinut de
Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor.
(2) Unitatile de stat, alte intreprinderi care dispun de patrimoniu
public prezinta dari de seama privind marimea si circulatia proprietatii
publice in modul stabilit de Guvern.
Capitolul X
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art.93. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii si
se aplica pina la 31 decembrie 2002.
[Alin.1 art.93 modificat prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
[Alin.1 art.93 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) In cazul in care prevederile altor acte normative vin in
contradictie cu legislatia privind privatizarea, se aplica aceasta
legislatie.
Art.94. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga
Legea cu privire la Programul de stat de privatizare pentru anii
1995-1996.
Art.95. - Guvernul:
a) va pune, in termen de 2 luni, actele sale normative in
concordanta cu prezenta lege si va elabora proiectele actelor
legislative si ale altor acte normative necesare executarii prezentei
legi;
b) va asigura finantarea activitatilor de realizare a prezentei legi;
c) va prezenta Parl.amentului, in termen de 3 luni, o informatie

despre intreprinderile de stat de producere a articolelor vinicoleCombinatul de vinuri si coniac "Aroma", Combinatul de vinuri si coniac
din Balti, Combinatul de vinuri si coniac din Calarasi, Combinatul de
vinuri spumante si de marca "Vismos", Combinatul de vinuri spumante si
de marca din Cricova, Combinatul alimentar din Balti, Societatea pe
actiuni "Fabrica de vinuri din Cojusna", Societatea pe actiuni
"Vinuri-Ialoveni", precum si fabricile de vin amplasate in strainatate,
referitor la integritatea patrimoniului de stat, la legalitatea formarii
unor intreprinderi mixte in baza acestora sau unor intreprinderi private
pe linga ele, la divizarea si transformarea lor;
d) va prezenta Parlamentului propuneri privind includerea in listele
de privatizare a unor intreprinderi din cadrul Asociatiei Republicane
"Fertilitatea", Departamentului de Colectare a Cerealelor, Societatii pe
actiuni "Tutun", precum si intreprinderi de producere a articolelor
vinicole;
e) va elabora, in termen de 6 luni, proiecte individuale de
privatizare a intreprinderilor incluse in lista prevazuta in anexa nr.1;
[Lit.e) modificata prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
f) va prezenta Parlamentului, in termen de o luna, darea de seama
privind executarea proiectului individual de reorganizare si privatizare
a intreprinderilor din ramura de prelucrare a tutunului, precum si
programul de dezvoltare a acestei ramuri;
g) va prezenta trimestrial Parlamentului dari de seama privind
rezultatele privatizarii din anul precedent, precum si propuneri in
vederea demonopolizarii si dezvoltarii concurentei, apararii dreptului
la proprietate si sustinerii micului business.
[Lit.g) modificata prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
Art.96. - Organele centrale de specialitate, autoritatile
administratiei publice locale, unitatile vor prezenta, la cererea
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor, materialele si informatia
necesara realizarii prezentei legi.
Art.97. - Deparatamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, in comun cu
mijloacele de informare in masa, finantate de la bugetul de stat si de
la bugetele locale, vor asigura informarea populatiei despre Programul
de privatizare si realizarea lui.
Art.98. - Autoritatile administratiei publice locale:
a) vor prezenta, in termen de o luna, Departamentului Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor lista obiectelor date in arenda, specificind termenul arendei
si marimea platii de arenda;
b) vor incheia, in termen de 6 luni, contracte de arenda a
terenurilor care nu au fost cumparate in modul stabilit de prezenta lege
si care sint aferente obiectelor privatizate;
c) vor pune la dispozitie cu titlu gratuit incaperi pentru licitatii
si concursuri de vinzare a patrimoniului public.
Art.99. - Vinzarea obiectelor si actiunilor statului din societatile

pe actiuni, ale caror planuri de privatizare au fost aprobate pina la


data intrarii in vigoare a prezentei legi, se va efectua in conformitate
cu ea.
Art.100. - Conducatorul, contabilul-sef si alti factori de
raspundere din intreprinderile de stat poarta raspundere materiala,
disciplinara, administrativa si penala pentru datele eronate incluse in
actele de evaluare a patrimoniului supus privatizarii.
Art.101. - Rezultatele finale ale realizarii Programului de
privatizare vor fi examinate si aprobate de Parlament, cu votul
majoritatii deputatilor alesi.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI

Dumitru MOTPAN

Chisinau, 25 iunie 1997.


Nr. 1217-XIII.

Anexa nr.1
la Legea cu privire la Programul
de privatizare pentru anii 1997-1998
Lista intreprinderilor supuse privatizarii
----+-----+-----------------------------+---------------------+-------------------------------------------Nr.|Codul| Ramura, denumirea intrep- |
|Capitalul |
Proprietatea statului
crt.|S.A. | rinderii, forma de organiza-|
Sediul
| social, +--------+------+--------+-------| |
re juridica
|
| lei |numarul |valoa-| costul |cota| |
|
|
|de ac- | rea |tuturor |parte
| |
|
|
|tiuni, |nomi- |actiuni-|in ca| |
|
|
|bucati |nala a|lor dupa|pitalul
| |
|
|
|
| unei |nominal,|social,
| |
|
|
|
|actiu-| lei | %
| |
|
|
|
| ni, |
|
| |
|
|
|
| lei |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------1 | 2 |
3
|
4
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------Agricultura
1 18365 S.A."Nis-Struguras"
or. Nisporeni, str. 57615297 5761529 10 57615290
100.00
Suveranitatii, 59
2 25649 S.A."Fabrica de Vin Cojusna" s.Cojusna, Strateni, 705840 62672
10 626720
88.79
jud.Chisinau
3 21380 S.A."AROMA"
mun. Chisinau, str. 62758988 627589 100 62758900
100.00

Toma Ciorba, 38
4 21396 S.A."Barza Alba"
mun.Balti, str.Biru- 122094000 1220940 100 122094000
100.00
intei, 49
5 21403 S.A."Calarasi-Divin"
or.Calarasi, str.Ca- 44087030 881740 50 44087000
100.00
larasilor, 10
6 21410 S.A."Combinatul de Vinuri mun. Chisinau, str. 29104540 2910454 10 29104540
100.00
Spumante si de marca "Vismos" Uzinelor, 5
din Chisinau"
7 40100 S.A."Combinatul de Vinuri mun.Chisinau, Crico- 120997800 1209978 100
120997800 100.00
Cricova"
va, str.Ungureanu, 1
8 21449 S.A."Vinuri Ialoveni"
jud. Chisinau, MD- 6719800 403188 10 4031880
60.00
6872, or. Ialoveni,
str. Alexandru cel
Bun, 4
9 40101 S.A."Nistru-Vin"
jud. Chisinau, or. 2709013 270901 10 2709010 100.00
Criuleni, 31 August,
3
10 40110 S.A."Valogrvin"
jud.Chisinau, s.Hir- 3894218 389421 10 3894210 100.00
topul Mare
11 18336 S.A."Chirsova"
U.T.A. Gagauzia, s. 9255008 695810 8 5566480 60.15
Chirsova
12 21381 "Intreprinderea Mixta Moldo- mun. Chisinau, str. 4930356 131476 12 1577712
32.00
Cipriota "EURO-ALCO" - S.A. Bucuriei, 20
13 21455 "Intreprinderea Mixta Moldo- jud. Edinet, or.Bri- 2513300 12827
100 1282700
51.04
Austriaca "BAUTWERK" - S.A. ceni, str.Frunze, 39
14
I.S."Fabrica de Alcool din jud. Edinet, or.Bri- 786746
100.00
Briceni"
ceni, str.Frunze, 39
15 16360 S.A."Fabrica de Vinuri din MD- 5823, jud.Orhei, 1963940 35809
10 358090
18.23
Leuseni"
s. Leuseni
16 18388 S.A."Vinar-Zimbreni"
MD- 6825, jud.Chisi- 660190 129080 1 129080
19.55
nau, s.Zimbreni
17 01962 S.A."Fabrica de Vinuri "Sin- MD- 6201, jud.Balti, 8481780 69402
20 1388040
16.37
gerei"
or.Singerei, str.Independentei, 37
18
I.S."Combinatul de Produse mun.Balti, str. Kie- 36462909
100.00
Alimentare din Balti"
vului, 114
[Poz. 19 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
20
S.A."Penzenski vinzavod"
440054, or.Penza 11064950 108215 50
48.90
21
I.S."Fabrica de Vin din Ufa" 450026, Baschiria, 5635000 56350
100 5635000
100.00

or.Ufa
22
S.A."Fabrica de Vin din Ka- 236006, or.Kalinin20.00
liningrad"
grad
23
I.S."Fabrica de Vin din Lvov" 290024, or.Lvov
100.00
24
I.S."Fabrica de Vin din Kiev" 252074, or.Kiev
100.00
25
I.S."Fabrica de Vin din Odesa" 270000, or.Odesa
100.00
26
S.A."Fabrica de Vinuri din or. Dubovka, rl. Uz- 24672000
100.00
Tula"
lovski, reg.Tula
27 03272 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Falesti, str. Ga- 29340646 1415834 20 28316680
96.51
Tutunului din Falesti"
garin, 5
28 03266 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Orhei, str. Neg- 18486116 878737 20 17574740
95.07
Tutunului "Orhei-Tutun" din ruzzi, 99a
Orhei"
29 03295 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Soldanesti, str. 13225603 603213 20 12064260
91.22
Tutunului din Soldanesti"
Regiei, 77
30 03302 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Ceadir-Lunga,str. 16491318 315913 50 15795650
95.78
Tutunului din Ceadir-Lunga" Molodiojnaia, 5
31 03237 S.A."Fermenttutun"
or.Drochia, str.In- 16800121 799686 20 15993720
95.20
dustriala, 6
32 03250 S.A."Nordtutun"
jud.Edinet, or.Cup- 33758596 1562077 20 31241540
92.54
cini, str.Chisinaului, 37
33 22160 S.A."Tutun - CTC"
mun. Chisinau, str. 111820414 5076982 20 101539640
90.81
Ismail, 116
34 03289 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Floresti, str.Mi- 21320780 1991361 10 19913610
93.40
Tutunului din Floresti"
hai Eminescu, 194
35 18763 S.A."Fertilitatea-Causeni" jud.Tighina,MD-4320, 1555350 146118 10 1461180
93.95
or.Causeni,str.AlbaIulia, 65
36 18897 S.A."Activant"
MD-3600,mun.Ungheni, 1283150 125853 10 1258530
98.08
str.Nationala, 20
37 18623 S.A."Fertilitatea - Anenii jud. Chisinau, MD- 2755450 115191 10 1151910
41.81
Noi"
6501, or.Anenii Noi,
str.Parcului, 14a
38 18630 S.A."Fertilitatea - Basara- jud.Lapusna,MD-7860, 573210 40470
10 404700
70.60
beasca"
or. Basarabeasca,
str.40 let Pobedi,8
39 18669 S.A."Mapamond"
jud.Balti, MD-4901, 970215 407133 1 407133
41.96
or.Glodeni, str.Emi-

nescu, 6
40 18681 S.A."Droagromecservice"
jud.Soroca, MD-5200, 1524290 56897
10 568970
37.33
or.Drochia, str. A.
Donici, 33
41 18705 S.A."Fertilitatea-Cantemir" jud. Cahul, MD-7397, 1726452 163090 7 1141630
66.13
or.Cantemir, str.Boris Glavan, 11
42 18740 S.A."Fertilitatea-Cainari" jud.Tighina,MD-7733, 330690 48365
5 241825
73.13
s. Pervomaisk, str.
Sadovaia
43 18770 S.A."Fertilitatea-Leova"
jud.Lapusna,MD-6360, 833448 147308 4 589232
70.70
or.Leova, str.Cahulului, 1
44 18792 S.A."Fertilitatea-Ocnita"
jud.Edinet, MD-7101, 867980 54396
10 543960
62.67
or. Ocnita, str. 50
ani ai Victoriei,83
45 18822 S.A."Fertilitatea-Riscani" jud.Balti, MD-5600, 579350 33628
10 336280
58.04
or.Riscani, str.Comarov, 6
46 18910 S.A."SMA-Fertilitate"
jud.Balti, MD-5926, 2573407 1682670 1 1682670
65.39
or. Falesti, s.Hitresti, 2
47 18962 S.A."Fertilitatea-Stefan Voda" jud.Tighina,MD-4201, 1249580 156736 5 783680
62.72
or.Stefan Voda, str.
Alexandru cel Bun,23
48 18675 S.A."Fertilitatea-Donduseni" jud.Edinet, MD-5190, 2179610 65388
10 653880
30.00
or.Donduseni, str.D.
Cantemir, 2
49 18734 S.A."Fertilitatea-Criuleni" jud. Chisinau, MD- 913979 274230 1 274230
30.00
4830, or. Criuleni,
str.Uzinelor, 2
50 18757 S.A."Fertilitatea-Calarasi" jud.Ungheni,MD-4400, 1673883 57131
9 514179
30.72
or.Calarasi, str. Alexandru cel Bun,244
51
I.S."Intreprinderea pentru jud.Orhei, or.Tele- 24700
100.00
Protectia Solului"
nesti, str.Miorita,1
52
I.S."Statia de Profilaxie si jud.Chisinau,or.Dur- 184000
100.00
Reglementare "Fertilitatea" lesti, str. Cartiusa, 60
53 18904 S.A."Fertilitatea-Marculesti" jud.Soroca, MD-5030, 1316242 342552 2 685104
52.05

or.Marculesti, str.
Sovhoznaia, 20
54 18940 S.A."Servmec"
jud.Lapusna,MD-4120, 2571280 87704
10 877040
34.11
or.Cimislia, str.Cetatea Alba, 2
55
I.S."Fertilitatea-Agro"
jud.Tighina, or.Cau- 417697
100.00
seni, str. Kogalniceanu, 1
56
I.S."Fertilitate-ALMO"
jud.Chisinau,or.Dur- 684519
100.00
lesti, str.Testemiteanu, 61
57 21654 S.A."Amelioratorul-Calarasi" jud.Ungheni,MD-4400, 249830 11239
14 157346
62.98
or.Calarasi, str.Alexandru cel Bun, 21
58 18698 S.A."Agromin"
MD-4650, mun.Edinet, 2263320 136101 10 1361010
60.13
str.Gagarin, 41
59 18956 S.A."Fertilitatea-Soldanesti" jud.Orhei, MD-7200, 2041720 90111 10 901110
44.14
or.Soldanesti, str.
Feroviarilor, 71
60 21484 S.A."Irigatorul-Cantemir"
jud.Cahul, MD-7365, 1251096 138053 8 1104424
88.28
s.Gotesti
61 21648 S.A."Amelioratorul"
jud.Cahul, MD-7440, 1851260 183987 10 1839870
99.39
or. Taraclia, str.
Vokzalnaia, 91
62 18646 S.A."Prestfertil"
jud.Edinet, MD-4700, 544400 11206
10 112060 20.58
or.Briceni, str. Makarenko, 3
63 40020 S.A."Fregata"
mun.Hincesti, str. 1498464 1293434 1 1293434 86.32
Industriala, 24
64 19257 S.A."Avicola-Drochia"
jud.Soroca, MD-5200, 1986250 177195 10 1771950
89.21
or.Drochia, str.Bretela de circulatie,1
65 31890 S.A."Avicola-Zgardesti"
jud.Orhei, MD-5880, 558620 34152
10 341520
61.14
or.Telenesti,s.Zgardesti
66 19368 S.A."Avicola-Brinzenii Noi" jud.Orhei, MD-5876, 8608030 567495 10 5674950
65.93
or.Telenesti,s.Brinzenii Noi
67 19286 S.A."Avicola-Tirnova"
jud.Edinet, MD-5160, 3878050 303309 10 3033090
78.21
s.Tirnova
68 18418 S.A."Fabrica Avicola TOCHILE" jud.Ungheni, s.Sipo- 5417154 541715 10
5417150 100.00

teni
69 19205 S.A."Avicola-Abaclia"
jud.Lapusna, s.Abac- 8506912 2010100 4 8040400
94.52
lia
70
S.A."Hibrid-Avicola"
mun.Comrat, or.Vul- 2093473
5
96.22
canesti
71 22213 S.A."Avicola-Soldanesti"
MD-7200, jud. Orhei, 610960 24770
10 247700
40.54
s.Oliscani
72 02234 S.A."Avicola-Ciorescu"
MD-2035, mun. Chisi- 471740 38659
10 386590
81.95
nau, s. Ciorescu,
str. Alexsandru cel
Bun, 20
73 18430 S.A."Avicola-Papauti"
MD-5440, jud. Orhei, 1100090 106071 10 1060710
96.42
s. Papauti
74 18447 S.A."Avicola-Talmaza"
MD-4271, jud. Tighi- 6343750 207918 10 2079180
32.78
na, s.Talmaza
75 19087 S.A."AVIED Blesteni"
MD-4600, jud. Edinet 2946060 273665 10 2736650
92.89
s. Blesteni
76 29118 S.A."Gainusa"
MD-6214, jud. Balti, 15572100 354518 10 3545180 22.77
s.Bilicenii Vechi
77 19410 S.A."Victoria"
MD-4601, mun.Edinet, 1278520 103144 10 1031440
80.68
str. V.Rosca, 215
78 27334 S.A."Pepiniera Piscicola
MD-3931, jud. Cahul, 4681050 438633 10 4386330
93.70
Zonala Cahul"
s.Crihana Veche
79 19427 S.A."Piscicol-Nord"
jud.Soroca, MD-5000, 896740 48880
5 244400
27.25
or. Floresti, str.
Florilor, 38
80 19485 S.A."Rechin"
jud.Edinet, MD-4700, 850970 24662
10 246620 28.98
or.Briceni, str.Pescarilor, 38
81 19515 S.A."Acvarium"
jud. Balti, MD-5600, 522380 14088
10 140880 26.97
or. Riscani, str. G.
Asachi, 1
82
Intreprinderea Apicola "Fa- jud.Cahul, or.Vulca- 11740
100.00
guras"
nesti, s.Valeni
83
Intreprinderea Raionala de jud. Chisinau, or. 3594760
0.54
Colectare si Desfacere din Criuleni, str.OrheiDubasari
ului, 57
84 21906 S.A."Cereale-Cahul"
MD-3930, mun. Cahul, 9571100 287133 10 2871330
30.00
Zona Industriala
85 22014 S.A."Combinatul de Colectare jud. Balti, MD-5903, 2584918 780832 1 780832
30.21
a Cerealelor din Falesti"
or.Falesti, str.Chi-

sinaului, 11
86 21899 S.A."Glia Bulboaca"
jud.Chisinau MD-6512 451600 49825
5 249125
55.17
or. Anenii Noi, s.
Bulboaca, str.C.Zaslonov
87 21987 S.A."Holda Argintie"
jud.Soroca, D-5200, 1391815 83508
5 417540
30.00
or.Drochia, str.Prieteniei, 14
88 22050 S.A."Intreprinderea de Recep- jud.Edinet, D-4700, 1014730 34887
10 348870
34.38
tionare a Cerealelor din Lip- s.Lipcani, str. Gorcani"
ki, 100
89 26319 S.A."Marculesti-Combi"
jud.Soroca, D-5030, 17884800 1293288 10
12932880 72.31
or.Marculesti
90 21847 S.A."Cerealeproiect"
D-2038, mun.Chisi- 9980
2815
2 5630
56.41
nau, bd.Decebal, 82
[Poz. 91 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
92 29398 S.A."Seminte-Agro"
jud.Tighina,D-4320, 12021980 544510 10 5445100
45.30
or.Causeni, str.Tighinei, 17
93 21882 S.A."Cereale-Glodeni"
jud. Balti, or.Glo- 270901 81271
1 81271 30.00
deni, str..Eminescu, 10
94
Sectia Interraionala pentru mun.Balti, str. Te- 275950
100.00
Producerea, Colectarea si Co- leviziunii, 16
mercializarea Semintelor de
Legume "Seminte"
95
Gospodaria de Stat Experimen- mun. Chisinau, str. 500000
100.00
tala pentru Cresterea Legume- Testemiteanu, 18
lor si Semintelor "Tera"
96 22008 S.A."Cereale-Flor"
D-5023, jud. Sori- 13047150 1096463 10 10964630
84.04
ca, s.Gura Camencii
[Poz. 97 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
98 02959 S.A."Franzeluta"
mun. Chisinau, str. 37500400 982756 20 19655120 52.48
Sarmizegetusa, 92
99 03021 S.A."Combinatul de Piine din D-3101, mun.Balti, 22572387 1404504 9
12640536 56.00
Balti"
str.Stefan cel Mare, 111
100 02509 S.A."Fabrica de Unt din Com- D-3810, or.Comrat, 1611920 17127
20 342540
21.25
rat"
str.Lenin, 54
101 00069 S.A."Combinatul de Industria- jud.Edinet, D-4660, 23422100 546484 5 2732420

11.67
lizare a Laptelui din Cupcini or.Cupcini
"InLaC"
102 00274 S.A."Fabrica de Produse Lac- jud.Edinet, D-7135, 509680 8945
10 89450
17.55
tate din Otaci"
s.Valcinet
103 00783 S.A."Fabrica de Unt din Flo- jud.Soroca, D-5000, 4544900 14588
50 729400
16.05
resti"
or.Floresti, str.Vilelor, 1
104 02538 S.A."Unprodlac" ("Dar")
D-3600, mun.Ungheni 4547900 19760
50 988000
21.72
str.Ungureanu, 12
[Poz. 105 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
106 27053 S.A."Car-Flor"
jud. Soroca, s.Gura 7444900 148898 50 7444900 100.00
Camencii
107
I.S."Bacon"
mun. Cahul
11476
100.00
108 02690 I.S."Intreprinderea Raionala or.Camenca s. Sana100.00
pentru Achizitionarea si Ex- tauca
pedierea Centralizata a Vitelor"
109 00725 S.A."Atlant"
MD-3600,mun.Ungheni 2874500 3217
100 321700
11.19
str.Bernardazzi, 19
110
Agrofirma-sovhoz "Moldavschi" jud.Soroca, or.Floresti, str. Alexandru cel Bun, 1
111 00186 S.A."Fabrica de Conserve din jud. Balti, MD-4980, 20521320 281586 10 2815860
13.72
Glodeni"
or. Glodeni, str.
Stefan cel Mare, 1
112 00719 S.A."Fabrica de Conserve Un- MD-3600, mun.Ungheni 21499020 437857 10
4378570 20.37
gheni "Rozmiar"
str.Gh. Crestiuc, 1
113 01026 S.A."Fabrica de Conserve
jud. Chisinau, MD- 4605800 33657
20 673140
14.62
"Speia"
6533, s. Steia
114
I.S."Uzina Mecanica de Repa- jud. Chisinau, or. 3200
100.00
ratie"
Straseni, str. M.
Costin, 4
115 21566 S.A."Aqua-Prut"
MD-3930, mun. Cahul 1928853 163962 9 1475658
76.50
116 21602 S.A."ACVA-Comrat"
U.T.A.Gagauzia, MD- 455985 45043
9 405387
88.90
3810, mun. Comrat,
str.Dubinin, 4
117 21619 S.A."Iardymjy"
U.T.A.Gagauzia, MD- 593524 148192 4 592768
99.87
3800, s. Congaz,
str.Lenin, 200

118 21508 S.A."Melioservice-Agro"


jud.Tighina,MD-4301, 1495390 100670 10 1006700
67.32
mun. Causeni, sos.
Tighinei, 7
119 21514 S.A."Acva-Gaz"
MD-3100, mun.Balti, 1915167 989045 1 989045
51.64
str.Stefan cel Mare, 137
120 21520 S.A."Macanizator-Triumf"
MD-3600, mun.Unghe- 476780 41706
5 208530
43.74
ni, str.Decebal, 45
121 21537 S.A."Varsatorul-Nord"
jud.Edinet, MD-4664, 453560 25391
10 253910
55.98
s. Bratuseni, str.
Geologilor, 13
122 21720 S.A."Acva-Balti"
D-3100, mun.Balti, 2074340 1494564 1 1494564
72.05
str.Stefan cel Mare, 137
123 21490 S.A."Coloana Mobila Mecaniza- jud. Balti, D-6846, 590370 36548
10 365480
61.91
ta nr.2"
or. Costesti, str.
Florilor, 1
[Poz. 124 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
125

Intreprinderea de Transport mun. Soroca, str. 1432541


100.00
"Agrotrans"
Centurii, 1
126
Intreprinderea de Transport jud. Cahul, or.Can- 428620
100.00
"Agrotrans"
temir
127 04281 S.A."CSMM-9"
jud.Soroca, D-5030, 347040 67536
1 67536
19.46
or.Marculesti, str.
Stefan cel Mare, 29
128 25907 S.A."Orizontul Lux"
D-3930, mun.Cahul, 983725 63907
5 319535
32.48
str.Dunarii, 2
129 25920 S.A."CIMS-73"
D-2018, mun.Chisi- 1151922 70622
6 423732
36.79
nau, str. Muncesti,
123
130 25936 S.A."Orizont-95"
D-4301,jud.Tighina 1454270 141925 10 1419250
97.59
or.Causeni, str.Alba-Iulia, 85
131 33112 S.A."Chimutil"
D-2002, mun.Chisi- 21100
12880
1 12880 61.04
nau, str. Muncesti,
79
132 29405 S.A."Nicodim"
D-2068, mun.Chisi- 1712630 99347
10 993470
58.01
nau
133 03700 S.A."Intreprinderea de Re- mun. Chisinau, D- 2530100 152865 10 1528650

60.42
134

paratie a Ambalajelor "SLI" 2069, or.Vatra,str.


Tineretii, 1
I.S."Serele Moldovei"
jud.Chisinau,s.Spe- 886209
ia

100.00

[Poz. 135 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]


136

I.S."Flora-Sera"

mun.Ungheni, statia 3566


100.00
Beresti, 3
137
I.S."Laboratorul Zonal Bio- mun. Soroca, str.A. 301386
100.00
logic"
Nedovschi, 4
138
I.S."Laboratorul Zonal Bio- jud.Soroca, or.Dro- 8890
100.00
logic"
chia, str.Doina,25
139
I.S."Complexul Meristematic" mun.Chisinau, str. 8449763
100.00
Bucuriei, 12
140
I.S."Intreprinderea Speciali- jud. Cahul, s.Bai- 18000
100.00
zata pentru Repararea Motoa- maclia
relor Electrice"
141 03775 S.A."Agrotehnica-Invest"
MD-2029, mun.Chisi- 3987600 308150 10 3081500
77.28
nau, str.Muncesti,
801
142 03781 S.A."Piese agroprim"
MD-2029, mun.Chisi- 2900322 300118 9 2701062
93.13
nau, str.Muncesti,
801a
[Poz.143 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
[Poz.144 excl. prin Legea N 1369-XV din 10.10.2002]
145

I.S."Serele-Flora"
mun. Cahul, str. 2860
100.00
Muncii, 8
146
I.S."Asociatia Agroindustria- mun.Chisinau, str. 13820
100.00
la "Victoria"
Tudor Vladimirescu,3
147 01172 S.A."Stinca Mare"
MD-3930, mun.Cahul, 1680600 10903
25 272575
16.22
sos.Grivitei, 23
148 01388 S.A."Dacia-Soldanesti"
jud.Orhei, MD-7200, 2894690 78315
10 783150
27.06
or.Soldanesti, str.
31 August, 119
149 01728 S.A."Livada"
mun.Chisinau, str. 4972500 723593 6 4341558 87.31
Voluntarilor, 15
150 01757 S.A."Multevit"
mun. Chisinau, D- 100616 22157
1 22157 22.02
2036, or.Cricova
151 02433 S.A."Speranta"
jud.Edinet, D-5150, 15484750 63809
50 3190450
20.60
or.Donduseni, str.
Vokzalnaia, 1
152 03886 S.A."Iargara-ATM"
jud.Lapusna, D-6380 501432 40704
4 162816
32.47

or.Iargara, str.Stefan Voda, 214


153 03916 S.A."Fal-Rulment"
jud. Balti, D-5950, 722540 71187
10 711870 98.52
or.Falesti, str.Chisinaului, 71
154 03922 S.A."Rias"
jud.Soroca, D-5030, 702240 15048
15 225720 32.14
or. Marculesti, str.
Sovhoznaia, 1
155 03939 S.A."Agroservice-Prim"
jud. Orhei, D-7200, 434040 4966
12 59592
13.73
or.Soldanesti, str.
31 August, 56
156 03951 S.A."Patria"
jud.Edinet, D-4706, 189220 18208
10 182080 96.23
or. Lipcani, str.
Gorki, 200
157 04269 S.A."Intreprinderea pentru jud.Balti, D-5902, 416220 392149 1 392149
94.22
Lucrari de Montaj "Metal"
or.Falesti, str.Mihai Eminescu, 56
158 04480 S.A."Intreprinderea de Repa- jud.Edinet, D-5155, 1190325 13070
25 326750
27.45
ratie si Deservire a hni- s. Corbu
cii "Agroservice-Donduseni"
159 04533 S.A."IRRDT-Cantemir"
jud.Cahul, D-7390, 675090 18946
10 189460
28.06
s.Cania, str.31 August, 38
160 04562 S.A."Service-Agro-Calarasi" jud.Ungheni,D-4400, 544500 2840
50 142000
26.08
or.Calarasi, str.Ion
Creanga, 1
161 04591 S.A."Intreprinderea de Repa- jud.Edinet, D-7101, 1016875 15873
25 396825
39.02
ratie si Deservire a Tehni- or. Ocnita, str. M.
cii "IRDTeh"
Eminescu, 202
162 04621 S.A."Agro-fortus"
jud.Balti, D-5600, 3258770 107773 10 1077730
33.07
or.Riscani, str.Independentei, 177
163 04644 S.A."Agroservice"
D-3000,mun.Soroca, 1472995 98249
5 491245
33.35
str.Ocolirii, 3
164 04667 S.A."Intreprinderea pentru jud.Balti, D-6226, 2245270 28031
10 280310
12.48
Reparatia si Deservirea Teh- s. Grigorauca, str.
nicii - Singerei"
Centrala, 64
165 04710 S.A."Agroservice-Falesti"
jud.Balti, D-5902, 428850 8775
10 87750
20.46
or.Falesti,str.Stefan cel Mare, 138
166 04755 S.A."Tehservice-Soldanesti" jud.Orhei, D-7200, 837650 83241
10 832410
99.37

or.Soldanesti, str.
31 August, 45
167 04960 S.A."CSM-1"
D-3930, mun.Cahul, 431790 7159
10 71590 16.58
str.Vulcanesti, 5
168 05056 S.A."Monolit-Universal"
jud.Balti, D-4980, 1879740 30608
10 306080
16.28
or.Glodeni, str. .
Eminescu, 21
169 05062 S.A."Faur-Constructor"
jud.Balti, D-4901, 735320 21032
10 210320
28.60
or.Glodeni, str. .
Eminescu, 6
170 05115 S.A."Ziditorul-Drochia"
jud.Soroca, D-5200, 725240 22012
10 220120
30.35
or. Drochia, str.
Doina, 21
171 05366 S.A."Orginterconstructia"
jud. Lapusna, MD- 2192442 179095 6 1074570
49.01
6300, or.Leova,str.
.Eminescu, 20
172 05389 S.A."Runicon"
jud.Ungheni,MD-6401, 1682180 17434
10 174340
10.36
or. Nisporeni, str.
Industriala, 49
173 05395 S.A."Vita-Nova"
jud.Edinet, MD-7101, 1663343 47416
11 521576
31.36
or.Ocnita, str. Industriala, 13
174 05559 S.A."Constructia Modern"
jud.Balti, MD-6201, 1729880 278871
278871
16.12
or. Singerei, str.
Independentei, 1
175 05588 S.A."Complex"
jud.Cahul, MD-7400, 3300610 131862 10 1318620
39.95
or. Taraclia, str.
Vokzalnaia, 18
176 05601 S.A."Rapid-Constructia"
jud.Orhei, MD-5801, 657420 21091
10 210910
32.08
or. Telenesti, str.
Dacia, 20
177 05630 S.A."Consator"
MD-3600, mun.Unghe- 1738760 36681
10 366810
21.10
ni, str. Gh.Crestiuc, 6
178 05653 S.A."I.C.M.-2 Falesti"
jud.Balti, MD-5904, 572792 95380
1 95380 16.65
or.Falesti,str.Chisinaului, 2
179 05660 S.A."Constructorul"
jud.Soroca, MD-5000, 1981750 65240
10 652400
32.92
or.Floresti, str.Mihai Viteazul, 31
180 05940 S.A."Constructorul-Drochia" jud.Soroca, MD-5200, 8565900 808397 10 8083970

94.37
or.Drochia, str.Mircea cel Batrin, 1
181 06176 S.A."Agrotrans-Costesti"
jud.Chisinau, s.Cos- 661320 50870
13 661310
100.00
testi
182 06229 S.A."Agroorgservice"
MD-2070, mun.Chisi- 117955 5037
5 25185
21.35
nau, or. Durlesti,
str.Cartus, 13
183 18307 S.A."Garantie"
jud.Orhei, MD-5440, 3521870 315986 10 3159860
89.72
or.Rezina, str. Dacia, 36
184 19440 S.A."Frasinet"
jud.Balti, MD-4980, 366968 362179 1 362179 98.70
or.Glodeni,str.Balcescu, 3
185 19456 S.A."Caracuda-Hincesti"
jud. Lapusna, MD- 2190450 43292
10 432920
19.76
3401, or.Hincesti,
str.Industriala, 22
186 19649 S.A."Briagroreparatie"
jud.Edinet, MD-4706, 500680 5031
10 50310
10.05
or.Lipcani, str.Jukovski, 79
187 19877 S.A."Transcereale"
MD-2023, mun.Chisi- 1595810 124618 10 1246180
78.09
nau, str.Uzinelor,4
188 21690 S.A."Auto-Real"
MD-3100, mun.Balti, 313505 63275
1 63275 20.18
str.Stefan cel Mare, 137
189 29317 S.A."Unic-Sem"
MD-2001, mun.Chisi- 1717210 30755
10 307550
17.91
nau, str. Sfintul
Gheorghe, 3
190 29352 S.A."Zebo"
MD-2029, mun.Chisi- 1191449 117386 7 821702 68.97
nau, str. Muncesti,
799
191 51006 S.A."Volatil-West Company" mun. Chisinau, str. 9502700 26497
100 2649700
27.88
Mesager, 1
192 51010 S.A."Glass Container Company" mun. Chisinau, str. 70000000 149109 100
14910900 21.30
Uzinelor, 201
193 40050 S.A."Agromecanica-Holding" mun. Chisinau, str. 61779600 617796 100
61779600 100.00
Columna, 170
194 05343 S.A."Zidarul-2"
MD-4320, mun. Cau- 709980 22590
20 451800 63.64
seni, str.Tighinei,
7
195 05957 S.A."Zidarul-Cahul"
MD-3930, mun.Cahul, 13549275 2628656 5 13143280
97.00

str.Grivitei, 25
196 18313 S.A."Viorica-Cosmetic"
mun. Chisinau, str. 17749870 1701362
95.85
Mesager, 1

10 17013620

[Anexa nr.1 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]


[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1204-XIV din 28.07.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1012-XIV din 26.05.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.948-XIV din 21.04.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.841-XIV din 25.02.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.742-XIV din 17.12.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.740-XIV din 17.12.99]
[Pozitia 510/9 din anexa nr.1 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Lista intreprinderilor supuse privatizarii
----+-----+-----------------------------+---------------------+-------------------------------------------Nr.|Codul| Ramura, denumirea intrep- |
|Capitalul |
Proprietatea statului
crt.|S.A. | rinderii, forma de organiza-|
Sediul
| social, +--------+------+--------+-------| |
re juridica
|
| lei |numarul |valoa-| costul |cota| |
|
|
|de ac- | rea |tuturor |parte
| |
|
|
|tiuni, |nomi- |actiuni-|in ca| |
|
|
|bucati |nala a|lor dupa|pitalul
| |
|
|
|
| unei |nominal,|social,
| |
|
|
|
|actiu-| lei | %
| |
|
|
|
| ni, |
|
| |
|
|
|
| lei |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------1 | 2 |
3
|
4
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------Industrie
197

Intreprinderea de Arenda "E- mun. Soroca, str. 12000


100.00
lectron"
Alexandru cel Bun,
16
198
I.S."Volna"
jud. Balti, MD-4901, 10308
100.00
or.Glodeni
199
I.S."Rubin"
jud. Balti, MD-5902, 34339
100.00
or.Falesti, str.Baltului, 13/1
200
I.S."Electronservice"
U.T.A.Gagauzia, mun. 3498
100.00
Comrat, str. Lenin,
242
201 06411 S.A."Apromas"
MD-4601, mun.Edinet, 10047160 762841 10 7628410
75.92
str.Independentei,
101
202 06679 S.A."Codru"
MD-2029, mun.Chisi- 21784520 1442624 10 14426240

66.22
nau, str. Muncesti,
799
203 07607 S.A."Zorile"
MD-2069, mun.Chisi- 19767645 1323500 9 11911500
60.26
nau, str.Calea Iesilor, 8
204 07613 S.A."Steaua"
MD-2012, mun.Chisi- 29490546 3398306 6 20389836
69.14
nau, str. Tighina,
49
205 07636 S.A."Floare-Carpet"
MD-2002, mun.Chisi- 24344836 3620460 4 14481840
59.49
nau, str. Gradina
Botanica, 15
206 18564 S.A."CAAN"
jud. Chisinau, MD- 30510830 1725636 10 17256360
56.56
3700, or.Straseni,
str.Crasescu, 1
207 31737 S.A."Lot"
MD-3100, mun.Balti, 375508 32228
7 225596 60.08
str.Decebal, 13
208 20077 S.A."Poligrafist"
jud. Orhei, MD-5801, 317460 24447
10 244470 77.01
or. Telenesti, str.
Renasterii, 57
209
I.S."Informcom"
mun. Chisinau, str. 1767041
100.00
Ion Creanga, 59
210
I.S."Centrul Frigorific al mun.Chisinau, bd.Da- 1730
100.00
Asociatiei Intreprinderilor cia
Comerciale"
211 18455 S.A."Alfa-Recon"
mun. Chisinau, str. 1659240 165924 10 1659240
100.00
Alba-Iulia, 75
212 18454 S.A."Tebas"
mun. Chisinau, str. 10645590 706573 10 7065730 66.37
Alba-Iulia, 75
213
S.A."Alco-N"
mun. Chisinau, str. 425470
100.00
Alba-Iulia, 75
214 21256 S.A."Agat"
MD-2075, mun.Chisi- 27205660 750882 10 7508820
27.60
nau, str. Mihai Sadoveanu, 42
215 29780 S.A."Alimentarmas"
MD-2044, mun.Chisi- 24356540 732728 10 7327280
30.08
nau, str. Mesterul
Manole, 12
216
I.S."Faur"
jud.Chisinau, s.Co- 2020338
100.00
cieri
217 18499 S.A."Sigma"
mun.Chisinau, str. 37892850 2715932 10 27159320 71.68
Decebal, 99
218 26390 S.A."Raut"
mun.Balti, str. Bu- 46233565 4950324 7 34652268 74.95
covinei, 13
219 31743 S.A."Rif-Acvaaparat"
mun.Balti, str. De- 1920695 356896 5 1784480
92.91

cebal, 9
220 32208 S.A."Micron"

mun.Chisinau, str. 10492970 756609 10 7566090 72.11


Decebal, 139
221 18541 S.A."Topaz"
mun.Chisinau, str. 25508160 987784 24 23706816 92.94
Dimitrie Cantemir,1
222 33480 S.A."Cuanta"
mun.Chisinau, str. 991200 14556
50 727800 73.43
Zelinski, 11
223 18476 S.A."Mezon"
mun. Chisinau, bd. 75074520 6894529 10 68945290
91.84
Moscovei, 21
224 29826 S.A."Lemes"
MD-2001, mun.Chisi- 1156947 82749
11 910239
78.68
nau, str.Tighina,25
225 06330 S.A."Electrotehnica"
MD-3100, mun.Balti, 6055460 541101 10 5411010
89.36
str.Stefan cel Mare, 160
226 06346 S.A."Flamingo-96"
MD-3100, mun.Balti, 9570662 2765274 1 2765274
28.89
str.Stefan cel Mare, 146
227 06500 S.A."Uzina de Masini de Salub- jud.Balti, MD-5902, 15435775 14528748 1
14528748 94.12
ritate din Falesti"
or.Falesti, str. Eminescu, 61
228 08733 S.A."Metal-Feros"
MD-2069, mun.Chisi- 3590420 281065 10 2810650
78.28
nau, str.G.Iablocikin, 5
229 09410 S.A."Elita"
mun.Chisinau, str. 40000
340
50 17000 42.50
M. Varlaam, 63
230 30535 S.A."Universcom"
mun.Chisinau, str. 4755441 223436 10 2234360
46.99
Petricani, 21/3
231 40310 S.A."Artmet"
mun.Chisinau, str. 2797380 42130
60 2527800 90.36
Feredeului, 12
232
I.S."Moara de Stat din s.Chis- jud. Balti, s.Chis- 8620
100.00
careni"
careni
233 18460 S.A."Introscop"
mun.Chisinau, str. 15220970 915878 10 9158780 60.17
Mesterul Manole, 16
234 07140 S.A."Metal"
mun.Chisinau, str. 6956820 111828 60 6709680 96.45
Salcimilor, 28
235
S.A."Energogazopurificare" mun. Chisinau, bd. 36023
100.00
Moscovei, 8
236
Asociatia "Electronservice" MD-3107, mun.Balti, 1560
str.Bucovinei, 101
237
I.S."Inciproiect"
mun. Chisinau, str.
100.00
Riscani, 1
238
S.A."Ascopal"
jud.Orhei,or.Rezina 3253700
100
46.90
239 06428 S.A."Uzina Mecanica din Ocni- MD-7140, jud. Edi- 476620 2808
20 56160
11.79
ta"
net, or.Ocnita

240 18529 S.A."Eliri"

MD-2018, mun.Chisi- 3366060


nau, str.M.Costin,5
241 21367 S.A."CTI-Print"
mun. Chisinau, bd. 25480000
18.08
Stefan cel Mare,202
242 21262 S.A."Gobelen"
MD-4320, mun. Cau- 60350
seni, str. Mateevici, 29
243 06989 S.A."Mariuta"
MD-7100, jud. Edi- 1142060
net, or.Otaci, str.
Prieteniei, 25
244
S.R.L."Altair"
jud. Cahul, s. Vic- 60800
torovca
245 28800 S.A."Ustalac"
MD-6100, or.Ceadir 592424
Lunga, str.Molodiojnaia, 1

210628

10 2106280 62.57

4607

1000 4607000

4757

10 47570

78.82

20097

10 200970

17.59

25.00
145728

582912

98.39

Energetica, gazificare
246

S.A."Complecons"
mun. Chisinau, str. 3911610 391161 10 3911610 100.00
Energeticienilor, 7
247 15258 S.A."Zidpetrolcons"
mun. Chisinau, str. 2554062 375675 6 2254050 88.25
Columna, 90
248 15257 S.A."Combustibil Solid"
mun. Chisinau, str. 3359652 434702 6 2608212
77.63
Columna, 90
249 25404 S.A."Incorgaz"
mun. Chisinau, str. 2715820 239064 10 2390640 88.03
Muncesti, 293B
250 40001 S.A."Gazproiect"
mun. Chisinau, str. 388500 31275
10 312750 80.50
Vadul lui Voda, 68
251 40021 S.A."Transenergo-Reparatie" mun. Chisinau, str. 14220959 1422095 10 14220950
100.00
Transnistria, 4
252 25123 S.A."Moldovagaz"
MD-2074, mun.Chisi- 1332908160 4708876 100
470887600 35.33
nau, str. Albisoar, 38
253 40008 S.A."RED Nord"
mun.Balti, str. Li- 90794620 9079462 10 90794620
100.00
bertatii, 10
254 40009 S.A."RED Nord-Vest"
jud.Edinet, or.Don- 86113366 8611336 10 86113360
100.00
duseni, str. Stefan
cel Mare, 30
255 40025 S.A."CET-Nord"
mun.Balti, str.Ste- 95374300 9537430 10 95374300
100.00
fan cel Mare, 168
256 40026 S.A."CET-1"
mun. Chisinau, str. 52270163 5227016 10 52270160
100.00
Vadul lui Voda, 5
257 40027 S.A."CET-2"
mun. Chisinau, str. 318049598 31804959 10 318049590
100.00

Mesterul Manole, 3
258 23689 S.A."Energoconstructia"
mun. Chisinau, str. 1959245 391849 5 1959245
100.00
Mesterul Manole, 1
259
I.S."Termotehservice"
mun. Chisinau, str. 81956507
100.00
Gheorghe Tudor, 5
260 40022 S.A."Aprovizelectro"
mun. Chisinau, str. 11577380 1157738 10 11577380
100.00
Tudor Vladimirescu,
4
261 23672 S.A."Electrocon"
mun. Chisinau, str. 5011282 501128 10 5011280
100.00
Mesterul Manole,
14/1
262 18570 S.A."Energoreparatii"
mun. Chisinau, str. 12800895
100.00
Otovaska, 1
[Poz. 263 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]
264 40004 S.A."Comert-Petrol"
mun. Chisinau, str. 775960
100.00
Columna, 90

77596

10 775960

Transport si Comunicatii
265 07981 S.A."BTA-4"
71.90

MD-3600, mun.Unghe- 2114500

15204

100 1520400

ni, str.Ion Creanga, 4


{New}[Poz. excl. prin Legea N 320-XV din 18.07.2003]
267 08159 S.A."BTA-12 Edinet"
MD-4601,mun.Edinet, 1225990 80172
65.39
str. Independentei,
19
268 08306 S.A."Baza de Transport
MD-3401, mun. Hin- 2251770 197811
87.85
Auto-37"
cesti, str. Industriala, 1
269 08364 S.A."Parcul de Autobuze si MD-3930, mun.Cahul, 898520 60480
67.31
Taximetre nr.8"
str.Fintinilor, 23
270 08469 S.A."Recar"
MD-2004, mun.Chisi- 2378808 1995596 1
83.89
nau, str.Bucuresti,
1
271 08230 S.A."BTA-26"
jud.Cahul, MD-7397, 1454600 28545
40
78.50
or. Cantemir, str.
B.Glavan, 16
272 08253 S.A."BTA-28 Calarasi"
jud.Ungheni,MD-4400, 816530 22332

10 801720

10 1978110

10 604800
1995596

1141800

10 223320

27.35
or. Calarasi, str.
Alexandru cel Bun,
238
273 21070 S.A."Constructii Rutiere
MD-3930, mun.Cahul, 1452376 156148 8 1249184
86.01
Cahul"
str.Mihai Viteazul,
21
274 21116 S.A."Maconrut"
MD-4650,mun.Edinet, 4279320 374908 10 3749080
87.61
str. Independentei,
18
275
I.S."Directia de Exploatare jud.Soroca, s.Sana- 6388271
100.00
a Drumurilor"
tauca
276 08025 S.A."Baza de Transport Auto jud.Edinet,MD-7100, 1996240 187199 10 1871990
93.78
nr.13 din Ocnita"
or. Ocnita, str. 50
ani ai Victoriei,
77
277
I.S."Asprodalim-Trans"
mun. Chisinau, str.
100.00
Alexandru cel Bun,
44-46
278 21122 S.A."Magistrala"
mun.Balti, str. 31 9629790 693860 5 3469300 36.03
August, 20b
279 00836 S.A."Baza de Transport Auto jud.Soroca,MD-5000, 1065615 8552
15 128280
12.04
nr.14"
or. Floresti, str.
Feroviarilor, 33
280 00842 S.A."Baza Transportului Auto MD-6201, jud.Balti, 1083220 26665
10 266650
24.62
nr.35 din Singerei"
or.Singerei, str. 1
Mai, 27
281 07917 S.A."Combinatul Auto nr.1" MD-3121, mun.Balti, 4639560 412284 10 4122840
88.86
str.Stefan cel Mare, 125
282 08077 S.A."Servistransexpres"
MD-3100, mun.Balti, 3107672 356307 1 356307
11.47
str.Industriala, 4
283 08165 S.A."Ialtransauto"
MD-6800, jud.Chisi- 872000 13738
10 137380 15.76
nau, or. Ialoveni,
str. V.Zarzar, 79
284 08201 S.A."Sud-Trans"
MD-7860, jud.Lapus- 462328 22973
4 91892 19.88
na,or.Basarabeasca,
str. Putilovskaia,
92
285 08224 S.A."BTA-25 or.Leova"
MD-6360, jud.Lapus- 649340 5007
20 100140
15.42
na, or. Leova, sos.
Cahulului, 7
286 08400 S.A."Parcul de Autobuze
MD-3100, mun.Balti, 4596770 275308 10 2753080
59.89

din Balti"
str.Dragomir, 4
287 22487 S.A."Moldtelecom"
mun. Chisinau, bd. 984193950 98419395 10 984193950
100.00
Stefan cel Mare, 10
288 01933 S.A."Targus"
MD-3930, mun.Cahul, 3575648 724918 4 2899672
81.10
str.Mihai Viteazul,
6
289 02573 S.A."Zimbru-Nord"
MD-3100, mun.Balti, 2523165 116454 15 1746810
69.23
str.Calea Iesilor,
186
290 26073 S.A."BTA-5"
MD-4320, jud.Tighi- 750240 65646
10 656460 87.50
na, or. Causeni,
str.Tighina, 12
291 26096 S.A."BITA-8"
MD-3930, mun.Cahul, 2799500 254698 10 2546980
90.98
str.Muncii, 1
292 51020 S.A."Terminal"
mun. Chisinau, str. 31875000 2940
4250 12495000 39.84
Mitropolitul Varlaam, 65
293
I.S."Centrul Auto Speciamun. Chisinau, str. 1756374
100.00
lizat "Nistru-Tavria"
Varnita, 14
Constructii
294 15543 S.A."USBA"
43.16

MD-3930, mun.Cahul, 21693200 936141

10 9361410

str.Muncii, 4
295 18617 S.A."Infomac"
MD-2005, mun.Chisi- 151755 6213
15 93195 61.41
nau, str.Sarmizegetusa, 37/2
296 07221 S.A."Consind-Prim"
MD-2068, mun.Chisi- 9171290 175084 10 1750840
19.09
nau, str. M.Costin,
25
297 07185 S.A."Consocivil"
mun. Chisinau, str. 6422850 136399 10 1363990 21.24
Bucuresti, 23
298 07186 S.A."Consoveloce"
mun. Chisinau, str. 1799207 105232 10 1052320
58.49
Bucuresti, 23
299 07187 S.A."Execond"
mun. Chisinau, str. 1638260 52644
10 526440 32.13
Bucuresti, 23
300 07188 S.A."Lucomont"
mun. Chisinau, str. 981330 31164
10 311640 31.76
Bucuresti, 23a
301 07284 S.A."Unconsacom"
mun. Ungheni, str. 5473805 342190 5 1710950
31.26
A.Boico, 4
302 07280 S.A."Intercons"
MD-3100, mun.Balti, 423375 26467
5 132335 31.26
str.Mihai Viteazul,
18
303 07283 S.A."Mecanizatorul"
mun.Soroca, str.Co- 137925 8622
5 43110 31.26

sauti, 10
304 07281 S.A."Profilcons"
mun.Soroca, str.Co- 419110 26200
5 131000 31.26
sauti, 10
305 07282 S.A."Sorcons"
mun.Soroca, str.Co- 394645 24671
5 123355 31.26
sauti, 10
306 29160 S.A."Combinatul Materialelor jud.Balti, MD-6211, 162394 98864
1 98864
60.88
de Constructie"
s.Alexandreni
307 26582 S.A."Intreprinderea de Produ- MD-2029, mun.Chisi- 1880550 265128 6 1590768
84.59
cere a Materialelor de Const- nau, str. Muncesti,
ructie "Valega"
803a
308 26606 S.A."Redic"
jud.Soroca,MD-5000, 491070 455849 1 455849 92.83
or. Floresti, str.
Pietei, 1
309
I.S."Stroma"
mun. Chisinau, str. 2071438
100.00
Gradina Botanica,
23
310
I.S."Rembittehnica"
jud.Edinet, or.Don- 12727
100.00
duseni
311 30055 S.A."Materiale Forestiere de MD-3100, mun.Balti, 154889 20822
1 20822
13.44
Constructie"
str.Feroviarilor,60
312 15403 S.A."Macon"
MD-2036, mun.Chisi- 18271940 606716 5 3033580
16.60
nau, str. Uzinelor,
104
313 22996 S.A."Orizont"
jud.Edinet, or.Cup- 2331580 154413 10 1544130 66.23
cini
314 07446 S.A."Mecanoindmontaj"
MD-2032, mun.Chisi- 3640429 311021 10 3110210
85.44
nau, str.Muncesti,
123
[Anexa nr.1 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1204-XIV din 28.07.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1012-XIV din 26.05.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.948-XIV din 21.04.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.841-XIV din 25.02.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.742-XIV din 17.12.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.740-XIV din 17.12.99]
[Pozitia 510/9 din anexa nr.1 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Lista intreprinderilor supuse privatizarii
----+-----+-----------------------------+---------------------+-------------------------------------------Nr.|Codul| Ramura, denumirea intrep- |
|Capitalul |
Proprietatea statului
crt.|S.A. | rinderii, forma de organiza-|
Sediul
| social, +--------+------+--------+-------| |
re juridica
|
| lei |numarul |valoa-| costul |cota-

| |
|
|
|de ac- | rea |tuturor |parte
| |
|
|
|tiuni, |nomi- |actiuni-|in ca| |
|
|
|bucati |nala a|lor dupa|pitalul
| |
|
|
|
| unei |nominal,|social,
| |
|
|
|
|actiu-| lei | %
| |
|
|
|
| ni, |
|
| |
|
|
|
| lei |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------1 | 2 |
3
|
4
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------Edituri, Poligrafie si Librarii
315 22686 S.A."Librarul"
jud. Chisinau, MD- 295488 214096 1 214096 72.45
4830, or. Criuleni,
str. Biruintei, 12
316 22739 S.A."Libraria Centrala Anenii jud. Chisinau, MD- 331135 43234
5 216170
65.28
Noi"
6501,or.Anenii Noi,
str. Suvorov, 8
317 22768 S.A."Cobzar"
jud.Orhei, MD-5440, 210900 25314
5 126570 60.01
or.Rezina, str. Basarabia, 6
318 22780 S.A."Olhionia"
MD-3000, mun. Soro- 261075 31431
5 157155 60.20
ca, str. Stefan cel
Mare, 22
319 22797 S.A."Cartea-Straseni"
jud. Chisinau, MD- 159085 22012
5 110060 69.18
3700, or. Straseni,
str. Mihai Eminescu, 29
320 22810 S.A."Astraea"
jud.Cahul, MD-7440, 278615 33744
5 168720 60.56
or. Taraclia, str.
Lenin, 126
321 22856 S.A."Loghia"
jud.Soroca,MD-5003, 318290 38217
5 191085 60.04
or. Floresti, str.
Victoriei, 1
322 22885 S.A."Ciuleandra"
jud.Orhei, MD-7200, 98285
11818
5 59090 60.12
or.Soldanesti, str.
Biruinta, 22
323 29013 S.A."Tipografia din Riscani" jud.Balti, MD-5600, 195240 11882
10 118820
60.86
or.Riscani, str.Independentei, 18
324 29020 S.A."Tipografia-Donduseni" jud.Edinet,MD-5150, 115090 6956
10 69560
60.44
or. Donduseni, str.
Livezilor, 3
325 29042 S.A."Tipografia-Falesti"
jud.Balti, MD-5950, 172526 125205 1 125205
72.57
or. Falesti, str.M.

Eminescu, 16
326 29258 S.A."TipCim"
jud. Lapusna, MD- 331130 25232
10 252320 76.20
4120, or.Cimislia,
or.C.Stamati, 13
327 29293 S.A."Tipografia-Hincesti"
jud. Lapusna, MD- 202120 15832
10 158320
78.33
3400, mun.Hincesti,
or. M.Hincu, 234
328 30630 S.A."Tipografia Leova"
jud. Lapusna, MD- 302884 64072
4 256288
84.62
6360, or.Leova, str.
Unirii, 31
329 20054 S.A."Tipografia-Stefan Voda" jud.Tighina,MD-4250, 121750 7326
10 73260
60.17
or.Stefan Voda, str.
31 August, 10a
330 20060 S.A."Tipografia Anenii Noi" jud. Chisinau, MD- 36340
2625
10 26250
72.24
6510, or.Anenii Noi,
str.Chisinaului, 9
331 20083 S.A."Nis.Nonparel"
jud.Ungheni,MD-6460, 505666 16274
19 309206
61.15
or. Nisporeni, str.
Alexandru cel Bun,
96
332 20090 S.A."Tipografia-Straseni"
jud. Chisinau, MD- 177340 13511 10 135110
76.19
3700, or. Straseni,
str. Eminescu, 96
333
I.S."Cartea-Chisinau"
mun.Chisinau, str. 5474210
100.00
Muncesti, 173
334 22658 S.A."Unlib"
MD-4320, jud.Tighi- 86275
17255
5 86275 100.00
na, mun. Causeni,
str.Eminescu, 10
335 22722 S.A."Phoenix"
MD-6460, jud. Un- 299106 23476
9 211284 70.64
gheni, or.Nisporeni,
str.Suveranitatii,11
336 33164 S.A."Lumina-Cainareanca"
MD-7701, jud.Tighi- 77670
2033
10 20330
26.18
na, or.Cainari, str.
Mateevici, 3
337 20540 S.A."Casiopeia-Balti"
jud. Balti, MD-5901, 416993 320546 1 320546
76.87
or.Falesti, str.Pacii, 8a
Comert si alimentare publica
338
339

Magazinul nr.2/20
mun. Chisinau, str. 4934
Alexandru cel Bun,
50
Magazinul nr.6
mun.Chisinau, bd.Da-

100.00
100.00

cia, 60
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Magazinul nr.45

mun. Chisinau, str.


Voluntarilor, 18
I.S.Magazinul nr.33 "Salcia" mun. Chisinau, str. 10106
Onisifor Ghibu, 3
Magazinul "Alimentara"
mun.Chisinau, Piata 46780
Garii, 1
Magazinul "Marfuri industria- mun. Chisinau, str.
le"
Muncesti
Magazinul nr.56
mun.Balti, str.Calea 2382
Iesilor
12884 Magazinul nr.3
mun. Balti
Cafeneaua "Dorojnoe"
mun. Chisinau, str. 134000
Muncesti, 812
Cafeneaua "Sanatate"
mun.Cahul, bd.Victo- 1692
riei
Cafeneaua "Cheita de aur"
mun.Chisinau
40000
Cafeneaua "Crenvursti"
mun.Chisinau
11196 S.A. "Doina"
mun. Chisinau, str. 614740 29705
Trandafirilor, 6

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10 297050 48.32

[Poz. 351 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]


352 13437 Restaurantul "Busuioc"
mun.Balti, str.Inde- 66000
100.00
pendentei, 9
353
Ospataria "Ghidighici"
mun.Chisinau,or.Vat- 8323
100.00
ra, str.Gagarin, 29
354
Ospataria "Rasarit de soare" mun. Chisinau, str. 1275
100.00
G.Banulescu-Bodoni,
59
355
I.S."Ospataria "Ghidighici-G" mun. Chisinau, or. 121134
100.00
Vatra
356
I.S."Ospataria "Plai"
mun.Chisinau, str. 16049
100.00
Columna, 170
357 30541 S.A."Universul-Sud"
MD-3930, mun.Cahul, 345945 62620
5 313100
90.50
str.Dunarii, 15
358 09092 S.A."Intreprinderea Mixta MD-3100, mun.Balti, 8911530 341310 10 3413100
38.30
"Meridian"
str.Stefan cel Mare, 195
359
Baza "Orbita"
mun. Chisinau, str. 10399
100.00
Alexandru cel Bun,
40
360 16827 S.A."Avion"
MD-2026, mun.Chisi- 349130 9810
5 49050 14.05
nau, str.Dacia,60/3
361
I.S."Politehnic"
mun.Chisinau, bd.Ga- 48230
100.00
garin, 4
362 11520 S.A."Velior-Vio"
mun. Chisinau, str. 19439
2138
1 2138
11.00
Calea Iesilor, 49A
Deservire sociala

363

Hotelul "Donduseni"
jud.Edinet, or.Don- 182400
100.00
duseni
364
Hotelul "Noroc"
jud.Orhei, or.Rezi- 46000
100.00
na, str.Pacii, 61
365
Hotelul "Taraclia"
jud.Cahul, or.Tarac- 27320
100.00
lia
366 15683 S.A."Jolly-Alon"
mun. Chisinau, str. 24636920 186
46310 8613660 34.96
M.Cebotari, 37
367 31515 I.S."Statia de Alimentare cu jud.Soroca, s.Zguri- 2420
100.00
Petrol nr.129"
ta
368 31567 I.S."Statia de Alimentare cu jud. Lapusna, s.Leu100.00
Petrol nr.181"
seni
369 31678 I.S."Statia de Alimentare cu jud.Cahul, or.Tarac- 3489
100.00
Petrol nr.122"
lia
370 28431 S.A."Intreprinderea de Repa- jud.Tighina,MD-4201, 182140 28577
5 142885
78.45
ratii si Constructii "Nistru" or.Stefan Voda, str.
Constructorilor, 13
371 28448 S.A."Industrial"
MD-2028, mun.Chisi- 40770
7542
5 37710 92.49
nau, str.G.Asachi,71
372 28758 S.A."Pietrarul"
jud. Orhei, MD-5801, 276880 17692
10 176920 63.90
or. Telenesti, str.
Sadoveanu, 12
373 28793 S.A."Favorit-Leova"
jud.Lapusna,MD-6360, 524635 101567 5 507835
96.80
or.Leova, str.Stefan
cel Mare, 2
374 33357 S.A."ARC-2"
MD-2005, mun.Chisi- 52086
5647
6 33882 65.06
nau, str.P.Rares,36
375 33370 S.A."Renovatorul-Basm"
MD-2032, mun.Chisi- 179952 21238
6 127428
70.81
nau, str.Sarmizegetusa, 48/9
376 26465 S.A."Drenaj"
mun. Chisinau, str. 1492030 89734
10 897340 60.14
Uzinelor, 188
377 26524 S.A."Apromat"
mun. Chisinau, str. 880190 83119
10 831190 94.43
G.Tudor, 3
378 26547 S.A."Locuinta-Balti"
mun.Balti, str.Ste- 540442 324394 1 324394 60.02
fan cel Mare, 191
379 33400 S.A."Lalea-5"
mun. Chisinau, str. 118320 21586
5 107930 91.22
Ismail, 23
[Poz. 380 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
381 21174 S.A."Dicas"

MD-2069, mun.Chisi- 64570


25734
2 51468 79.71
nau, sos.Balcani, 1
382 26658 S.A."Nicusor-S"
MD-3000, mun.Soroca, 127970 8738
10 87380
68.29
str.Uzinelor, 6
383 29094 S.A."Magda"
MD-4878, jud.Chisi- 127009 19081
1 19081 15.02
nau, s.Magdacesti

384 29153 S.A."Lemnarul"


jud.Balti, or. Glo- 133660 11218
10 112180 83.93
deni, str.Mihai Eminescu, 13
385 31766 S.A."Prestari-Servicii"
jud.Chisinau, MD - 659349 479278 1 479278 72.69
4801, or.Criuleni,
str.31 August, 97
386 33170 S.A."Moldovaservice Anenii jud.Chisinau, MD - 163030 16065
10 160650
98.54
Noi"
6501, or.Anenii Noi,
str.Concilierii Nationale, 10
387 14031 S.A."Eleganta"
jud. Ungheni, MD - 799080 63812
10 638120 79.86
4400, or.Calarasi,
str.M.Eminescu,26
388 26687 S.A."Comunal-Service"
MD-3121, mun.Balti, 2416354 2247208 1 2247208
93.00
str.Libertatii, 1
389 14054 S.A."Modern-Service"
MD-4301, jud.Tighi- 378630 4196
10 41960
11.08
na, mun. Causeni,
str.Eminescu, 17
390 27889 S.A."Elegant-S"
MD-6201, jud.Balti, 121190 1874
10 18740 15.46
or. Singerei, str.
Independentei, 132
391 33158 S.A."Mariana"
MD-3901, mun.Cahul, 281956 169174 1 169174
60.00
str.Pacii, 10
Sfera sociala si deservirea
392 34823 S.R.L."276-Zubresti"
jud.Chisinau, s.Zub- 37518
60.00
resti
393 30290 S.A."Farmacia-Anenii Noi"
jud.Chisinau, or. 173372 10165
10 101650
58.63
Anenii Noi
394 34660 S.A."Farmacia-Puhaceni"
jud.Chisinau, s.Pu- 45720
12670
1 12670 27.71
haceni
395 34150 S.A."Farmacia-297"
jud.Tighina, s.Ta- 45330
2268
10 22680 50.03
natari
396 34676 S.A."Farmacia-Mereni"
jud.Chisinau, s.Me- 112587 42659
1 42659
37.89
reni
397 14880 S.R.L."Riscani-Farm"
jud.Balti, or.Ris- 441648
30.16
cani, str.Independentei, 57
398 35405 S.A."Farm-Tibirica"
jud.Ungheni, s.Ti- 115360 10838
10 108380 93.95
birica
399 34729 S.R.L."Gana"
jud.Soroca, s.Nico- 16758
reni
400 33621 S.A."Silvia"
mun.Balti, str.Kiev 1642
723
1 723
44.03
401 35088 S.A."Crusin"
jud.Balti, s.Pepeni 149793 133016 1 133016 88.80
402 34905 S.R.L."Amnivis"
jud. Balti, s.Isca- 86114
48.80

lau
403 34911 S.A."Tomai-Farm"
U.T.A.Gagauzia, s. 115581 1918
50 95886 82.96
Tomai, or. CeadirLunga
404 14680 S.A."Farmacia nr.57"
jud.Lapusna, or.Ba- 414878 91237
1 91237 21.99
sarabeasca, str.Karl
Marx, 85
405 30564 S.A."Moldtehmed"
MD-2036, mun.Chisi- 1067400 66621
10 666210
62.41
nau, str.Maria Dragan, 19
406
Farmacie
jud. Dubasari, s. 14748
100.00
Cosnita
407
Intreprinderile videocinema
100.00
din Moldova
408 40201 S.A."QBE ASITO"
mun. Chisinau, str. 48858390 410400 10 4104000
8.40
Banulescu-Bodoni,
57/1
409
S.A."Intertur"
mun.Chisinau, str. 51873
519
10 51900 51.00
Melestiu, 7
410 14779 S.R.L."Farmodem"
mun.Causeni
411 30558 S.A."Tehoptimed"
mun.Chisinau, str. 754524 37726
12 452712 60.00
Maria Dragan, 19A
412 32700 S.A."Optimed-Leova"
MD-6301, jud.Lapus- 7590
4903
1 4903
64.60
na, or.Leova, str.
Independentei, 40
413 33141 S.A."Farm-Com"
MD-3801, mun.Comrat, 334908 46889
7 328223
98.01
str.Pobeda, 251
414 15174 S.A."Moldova-Tur"
MD-2058, mun.Chisi- 12991370 1081506 10 10815060
83.25
nau, str.Stefan cel
Mare, 4
415
I.S."Poliresurse"
MD-2012, mun.Chisi- 4910458
100.00
nau, str. Veronica
Micle, 2
416
I.S."Codreanca"
mun. Balti, str. 946575
100.00
Konev, 34
Administrarea publica locala
417

I.S."Bitovic"

U.T.A.Gagauzia, or. 300


Comrat, str.Lenin,
242

100.00

[Poz.418 excl. prin Legea N 1369-XV din 10.10.2002]


419
420

Ospataria "Dieta-Vitas"
mun.Chisinau, str. 1041029
Mitropolitul Dosoftei, 144
I.S."Firma "Liftservice"
mun.Chisinau, str. 5725

100.00
100.00

Transnistria, 10
421 14276 S.A."Hazirlic"
U.T.A.Gagauzia, MD- 174100 9477
5 47385 27.22
6101, or. CeadirLunga, str.Lenin,81
422 18652 S.A."Fertilitatea-Vulcanesti" MD-5310, or.Vulca- 1158834 84446
6 506676
43.72
nesti, str.Plotnicov, 49
423 21543 S.A."Acva-Vulcanesti"
MD-5310, or.Vulca- 1869155 183473 5 917365
49.08
nesti, str.Creanga, 3
424 21285 S.A."Dar"
MD-6101, or.Ceadir- 1134040 225641 4 902564 79.59
Lunga, str.Lenin,42
425 00239 S.A."Baza Auto nr.24 din
MD-6100, or.Ceadir- 1175150 13659
10 136590
11.62
Ceadir-Lunga"
Lunga, str.Automobilistilor, 8
426 00561 S.A."Fabrica de Vinuri din MD-5310, or.Vulca- 2355000 987
50 49350
2.10
Vulcanesti"
nesti, str.Komsomolskaia, 32
427 01108 S.A."Compania Bugeac"
MD-5310, or.Vulca- 4057482 311007 11 3421077
84.32
nesti, str.Gagarin, 62
428 01189 S.A."Plodoovosci"
MD-3810, or.Comrat, 2820800 1672
20 33440 1.19
str.Gherasimov, 26
429 02720 S.A."Aidin"
MD-3800, or.Comrat, 493100 1177
10 11770 2.39
str.Pobedi, 127a
430 03870 S.A."Mejraiagropromsnab"
MD-3820, Comrat, 731740 543
20 10860
1.48
s.Bugeac
431 04135 S.A."Contact-Service"
MD-6101, or.Ceadir- 321840 399
20 7980
2.48
Lunga, str.Iubileinaia, 1
432 04556 S.A."PROT-Comrat"
MD-3810, or.Comrat, 1187430 11975
10 119750
10.08
str.Tanchistilor, 1
433 04732 S.A."Centrul Tehnic Ceadir- MD-6101, or.Ceadir- 2661160 49235
20 984700
37.00
Lunga"
Lunga, str.Iubileinaia, 2
434 04902 S.A."Montaj"
MD-6101, or.Ceadir- 101430 74
10 740
0.73
Lunga, str.Dzerjinski, 1
435 05278 S.A."Ustalik-Comrat"
MD-3810, Comrat, 1502968 96222
8 769776
51.22
s.Bugeac
436 05712 S.A."DOST"
MD-6101, or.Ceadir- 213192 5048
9 45432 21.31
Lunga, str. Molodiojnaia, 22

437 06206 S.A."Transport-Service"


MD-5310, or.Vulca- 143800 906
40 36240
25.20
nesti, str.Frunze,
115
438 06323 S.A."Uzina de Utilaj Electro- MD-6101, or.Ceadir- 1860495 6030
35 211050
11.34
termic"
Lunga, str.Gorki, 2
439 06878 S.A."Cicec"
MD-3810, or.Comrat, 397290 2865
15 42975 4.59
str.Ialpugskaia, 29
440 07127 S.A."Scop"
MD-6101, or.Ceadir- 546500 4453
10 44530 8.15
Lunga, str.Lenin,
156
441 15259 S.A."Arnaut-Petrol"
U.T.A.Gagauzia, or. 1277708 107202 10 1072020
83.90
Comrat, statia Comrat
442 15260 S.A."Ceadir-Petrol"
or. Ceadir-Lunga, 1371712 116057 10 1160570 84.61
str.Bugeacului, 17
443 15261 S.A."Vulcanesti - Petrol"
or.Vulcanesti, sta- 1250316 105337 10 1053370
84.25
tia Vulcanesti
444 19094 S.A."Ev cuslari"
MD-3810, or.Comrat, 530208 63407
7 443849 83.71
Ferma Avicola
445 21042 S.A."Drumuri - Vulcanesti" or.Vulcanesti, str. 639000 47055
10 470550 73.64
40 let Okteabrea, 2
446 21043 S.A."Drumuri-Ceadir-Lunga" MD-6101, or.Ceadir- 628000 49520
10 495200
78.85
Lunga, str.Bugeac,1
447 21046 S.A."Drumuri-Comrat"
U.T.A.Gagauzia, or. 838000 50740
10 507400
60.55
Comrat, str.Tanchistilor, 2A
448 22862 S.A."Orizontul Ceadir-Lunga" MD-6100, or.Ceadir- 45567
3053
9 27477
60.30
Lunga, str.Lomonosov, 33
449 27386 S.A."Balik"
MD-3810, or.Comrat 224126 20789
7 145523 64.93
450 02397 S.A."Iahni"
MD-6101, or.Ceadir- 12775180 340874 10 3408740 26.68
Lunga, str.Dzerjinski, 1
451 02509 S.A."Fabrica de Unt din
MD-3810, or.Comrat, 1611920 4
20 80
0.01
Comrat"
str.Lenin, 54
452 40335 S.A."Termocom"
mun.Chisinau, str. 32449900 460318 50 23015900
70.93
T.Vladimirescu,6/1
453 26612 S.A."Precon"
MD-2069, mun.Chisi- 555660 47628
7 333396 60.00
nau, str.Creanga,6b
454 21344 S.A."Iustar"
MD-2012, mun.Chisi- 122172 75275
1 75275 61.61
nau, str.Stefan cel
Mare, 160
455 11454 S.A."Guguta"
mun.Chisinau, str. 703074 44625
10 446250 63.47
M.Cebotari, 20

[Poz. 456 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]


457 08446 S.A."Taxi-Service"
mun.Chisinau, str. 4723610 283417 10 2834170 60.00
Calea Iesilor, 14
458 26635 S.A."Autocomtrans"
mun.Chisinau, str. 2846816 236876 7 1658132
58.25
Cucorilor, 58
459 14815 S.A."Farmacia-Ialoveni"
jud. Chisinau, or. 203005 83313
1 83313 41.04
Ialoveni, str. Daniel Sihastru, 2/1
460 22921 S.A."Minerul"
jud.Chisinau, MD- 459900 64097
5 320485 69.69
4501, s.Cocieri
461 14090 S.A."Superb-Service"
jud.Chisinau, MD- 264100 221508 1 221508
83.87
4830, or.Criuleni,
str.31 August, 97
[Poz.462 excl. prin Legea N 1369-XV din 10.10.2002]
463 14136 S.A."Marita"

MD-6501, or.Anenii 110660 2068


10 20680 18.69
Noi, str.Chisinaului, 65
464 02041 S.A."Vinuri de Comrat"
U.T.A.Gagauzia, or. 6375426 342867 6 2057202
32.27
Comrat, str.Vinozavodskaia, 1
465 19093 S.A."AVIS-PRIM"
U.T.A.Gagauzia, MD- 5862638 707393 7 4951751
84.46
3810, or.Comrat,
Ferma Avicola
466 19345 S.A."Avicola-Vulcanesti"
U.T.A.Gagauzia, MD- 5587077 589670 5 2948350
52.77
5310, or.Vulcanesti, str.Lenin, 191
467 18933 S.A."Fertilitatea Ciadir- U.T.A.Gagauzia, MD- 804755 103518 7 724626
90.04
Lunga"
6100, or. CeadirLunga, str.Iubileinaia, 2
468 18728 S.A."Fertilitatea-Comrat"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1998640 94902
14 1328628
66.48
3810, or. Comrat,
str.Tretiakov, 42
469 21765 S.A."Ekini"
U.T.A.Gagauzia, MD- 9299310 1363118 6 8178708
87.95
3820, or. Comrat,
str.Lenin, 9
470 21759 S.A."Berechet"
U.T.A.Gagauzia, MD- 13668400 2170645 4 8682580
63.52
6100, or. CeadirLunga, str.Bugeac,

135
471 21550 S.A."CSM-9"
77.78

U.T.A.Gagauzia, MD- 1186520

184578

922890

6100, or. CeadirLunga, str.Gagarin, 13


472 19942 S.A."Chilim"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1351280 212558 5 1062790
78.65
3810, or. Comrat,
str.Pobedi, 58
473 06375 S.A."Uzina Experimentala"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1158663 29873
33 985809
85.08
6101, or.Ceadir-Lunga, str.Bugeac, 23
474 21086 S.A."Bugeac Iollari"
U.T.A.Gagauzia, MD- 966320 36513
16 584208
60.46
3810, or.Comrat,
str.Lenin, 99
475 08113 S.A."Garant-auto"
U.T.A.Gagauzia, MD- 568722 48802
7 341614
60.07
3810, or. Comrat,
str.Gavriliuc, 10
476 26670 S.A."Yol Yapagisa"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1095595 194307 5 971535
88.68
6100, or.Ceadir-Lunga, str.Bugeac,135/1
477 14785 S.A."Ilaci-50"
U.T.A.Gagauzia, or. 245500 2813
50 140650 57.29
Comrat, str.Lenin,50
478 30570 S.A."Optimedfarm"
U.T.A.Gagauzia, or. 123229 42745
1 42745 34.69
Comrat, str.Lenin,
207
479 22569 S.A."Planeta"
U.T.A.Gagauzia, MD- 138200 16624
5 83120 60.14
5310, or.Vulcanesti,
str.Lenin, 87
480 22663 S.A."Kiat"
U.T.A.Gagauzia, MD- 65781
4435
9 39915 60.68
3810, or. Comrat,
str.Tretiakov, 36
481 30600 S.A."Tip-Ciad"
U.T.A.Gagauzia, MD- 533151 47875
9 430875 80.82
6100, or. CeadirLunga, str.Lomonosov, 8
482 13930 S.A."Reghina-SUD"
U.T.A.Gagauzia, MD- 559692 75334
7 527338
94.22
5310, or.Vulcanesti,
str.Lenin, 98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Anexa nr.1 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1204-XIV din 28.07.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1012-XIV din 26.05.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.948-XIV din 21.04.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.841-XIV din 25.02.2000]

[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.742-XIV din 17.12.99]


[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.740-XIV din 17.12.99]
[Pozitia 510/9 din anexa nr.1 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Anexa nr.2
la Legea cu privire la
Programul de privatizare
pentru anii 1997-1998
LISTA
obiectelor nefinalizate supuse privatizarii
------------------------------------------------------------------------Nr.| Denumirea | Locul de am- |Costul |Asimi- |Gradul|Incepu|Anul
crt.| obiectului | plasare | de |larea |de fi-| tul |con|
|
| deviz,|mijloa-|nali- | con-|ser|
|
|mii lei|celor | zare,|struc-|va|
|
|
|banesti| % | tiei,|rii
|
|
|
|pina la|
| anul |
|
|
|
|conser-|
|
|
|
|
|
| vare, |
|
|
|
|
|
|mii lei|
|
|
----|-----------------|--------------|-------|-------|------|------|----1 |
2
|
3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------------MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE
1. Gradinita de copii s. Purcari,
jud.Tighina
2. Gradinita de copii s. Cobilea,
jud.Orhei
3. Gradinita de copii s. Cubolta,
jud.Balti
4. Gradinita de copii s. Geamana,
jud.Chisinau
5. Gradinita de copii s. Brinzeni
jud.Orhei
6. Gradinita de copii s.Puhaceni,
jud.Chisinau
7. Bloc locativ cu 60 or.Briceni
de apartamente
8. Bloc locativ cu or. Causeni
80 de apartamente
9. Bloc ingineresc de or. Ialoveni
laboratoare
10. Baza Directiei de mun.Balti
Completari Tehnice
de Productie "Mold-

1,66

1,11 83

1991 1992

0,66

0,20 38

1990 1994

0,83

0,14 20

1991 1995

1,99

0,30 18

1991 1993

1,16

0,52 57

1991 1993

1,24

0,66 72

1991 1993

1,60

0,43 34

1990 1992

3,24

0,76 31

1990 1995

4,23

4,15 55

1974 1986

4,22

0,74 17

1987 1988

vodstroicomplect"
11. Centru comercial s.Cusmirca, 0,88 0,06 8 1991 1994
jud.Orhei
12. Complex comercial s. Burlanesti, 1,64 0,46 36 1991 1996
jud.Edinet
13. Fabrica de Conge- mun.Chisinau 2,92 1,56 57 1991 1993
lare Rapida a Pro- or.Singera,
duselor
14. Ambulator medical s.Sturzovca, 0,63 0,12 18 1992 1993
jud.Balti
15. Dispensar
s.Chiriet-Lun- 0,62 0,08 13 1993 1994
ga, U.T.A.
Gagauzia
16. Dispensar
s.Vadul lui 0,28 0,06 21 1991 1993
Isac, jud.
Cahul
17. Club
s. Cociulia, 1,11 0,48 54 1992 1994
jud.Cahul
18. Club
s. Goleni,
1,08 0,18 29 1980 1992
jud.Edinet
19. Club
s. Baimaclia, 0,96 0,14 20 1991 1994
jud.Tighina
20. Club
s. Dolna,
1,79 0,48 32 1991 1994
jud.Ungheni
21. Club
s. Camencea, 0,73 0,22 39 1992 1994
jud.Orhei
22. Club
s. Biesti,
0,93 0,17 25 1992 1994
jud.Orhei
23. Club
s. Podgoreni, 1,16 0,17 23 1992 1994
jud.Orhei
24. Club cu sala
s. Trebisauti, 1,63 0,67 55 1989 1993
de sport
jud.Edinet
25. Club cu retele
s. Horodiste, 1,42 0,71 65 1993 1994
ingineresti
jud.Ungheni
26. Scoala
s.Filipeni, 2,51 0,52 26 1990 1995
jud.Lapusna
27. Combinat de Brin- or.Cahul
14,18 8,48 60 1988 1993
zeturi
28. Fabrica de Brin- or.Telenesti 6,64 1,70 41 1988 1994
zeturi
29. Fabrica de Pro- or. Stefan- 4,00 1,83 68 1990 1995
duse Lactate
Voda
30. Baza Auto a Zonei mun.Chisinau 4,04 2,77 69 1986 1993
Industriale
s.Bubuieci
31. Sectia de imbute- or.Ialoveni 0,74 0,36 49 1990 1993
liere a intreprinderii Experimentade Productie a Vinurilor a Directiei "Dacia-Fenix"
32. Depozit de vin
s. Suruceni, 0,85 0,31 62 1991 1994
jud.Chisinau

33. Baza de Colecstatia Abaclia, 5,33 0,29 9 1990 1993


tari "Moldplodo- jud.Lapusna
ovosciprom"
34. Frigorifer
s. Florica, 1,20 0,59 72 1991 1996
jud.Tighina
35. Sectie de cons. Voinova, 0,58 0,29 53 1993 1995
serve (reconsjud.Chisinau
tructie)
36. Tabara de cimp a or.Singerei 1,25 0,36 36 1990 1994
brigazii scolaresti de productie
37. Fabrica de cara- s. Tarancuta, 1,15 0,54 61 1990 1994
mida, Gospodaria jud.Cahul
Agricola Sateasca "S.Lazo"
38. Fabrica de cara- s. Batir,
1,26 0,59 72 1990 1994
mida
jud.Chisinau
39. Punct medical
s. Pererita, 0,31 0,06 29 1992 1993
jud.Edinet
40. Ambulatoriu
s. Valcinet, 2,03 0,57 32 1989 1996
jud.Ungheni
41. Ambulatoriu
s. Sipoteni, 1,68 0,73 45 1991 1993
jud.Ungheni
42. Ambulatoriu
s. Hlinaia, 1,39 0,17 22 1993 1994
jud. Edinet
43. Ambulatoriu
s.Codreanca, 1,10 0,78 66 1990 1995
jud.Chisinau
44. Gradinita-cresa s. Tabani,
0,90 0,28 39 1991 1993
jud.Edinet
45. Gradinita-cresa or. Causeni 1,78 0,83 51 1990 1994
jud.Tighina
46. Gradinita-cresa s. Tatarauca 0,61 0,07 12 1992 1995
Veche, jud.
Soroca
47. Gradinita de copii s. Dereneu, 1,42 0,25 19 1995 1995
cu retele ingine- jud.Ungheni
resti
48. Gradinita de co- s. Suri,
1,07 0,27 14 1991 1994
pii
jud.Soroca
49. Gradinita de co- s. Miciurin 0,86 0,56 63 1990 1994
pii
jud.Soroca
50. Gradinita de copii or. Falesti 1,09 0,40 47 1991 1994
51. Gradinita de co- s. Sadovoe, 0,92 0,53 54 1980 1997
jud.Balti
52. Gradinita de copii s. Pirjota, 0,85 0,12 21 1992 1994
jud.Balti
53. Gradinita de copii s.Dumbravita 0,92 0,82 86 1990 1993
jud.Balti
54. Gradinita de copii s. Iarova,
0,50 0,04 10 1992 1993
jud.Soroca
55. Gradinita de copii s. Sireti,
3,10 0,50 17 1991 1992
jud.Chisinau

56. Gradinita de copii s. Talmaza, 1,20 0,54 46 1991 1997


jud.Tighina
57. Retele ingineresti s.Dumbravita 0,52 0,41 86 1990 1993
la gradinita de jud.Balti
copii
58. Scoala
s. Drojdieni 3,96 3,52 88 1992 1995
jud.Lapusna
59. Scoala
s. Ciuciuleni 2,92 0,19 5 1992 1992
jud.Lapusna
60. Scoala
s. Varzaresti 2,91 0,08 3 1992 1994
jud.Ungheni
61. Club, sala de
s. Gangura, 2,22 0,47 28 1991 1994
sport si bazin
jud.Chisinau
de natatie
62. Club
s. Vasilcau 1,92 0,48 29 1990 1993
jud. Soroca
63. Club
s. Gauzeni, 1,24 0,34 34 1992 1994
jud.Orhei
64. Club
s. Semionovca 1,12 0,89 79 1991 1997
jud.Tighina
65. Club
s. Borciag, 1,43 1,04 74 1990 1994
jud.Cahul
66. Casa de cultura s. Petreni, 1,64 0,44 14 1990 1994
jud.Edinet
67. Casa Sovietelor or. Taraclia 2,84 2,27 80 1990 1994
68. Fabrica de cara- s.Maramonovca 3,79 0,31 16 1992 1994
mida
jud.Edinet
69. Depozit pentru
s. Palanca
0,26 0,17 64 1994 1997
fructe si legume jud.Tighina
70. Blocul locativ
mun.Balti
0,63 0,28 45 1990 1994
nr.1 cu 20 de
str.Krilov
apartamente
71. Blocul locativ
mun.Balti
0,67 0,30 45 1990 1994
nr.2 cu 30 de
str.Krilov
apartamente
72. Depozit de cere- s. Sadaclia, 0,26 0,16 62 1992 1994
ale pentru 350 t jud.Lapusna
73. Sala de sport a s. Cotiujeni, 0,19 0,07 37 1992 1994
Casei de cultura jud.Edinet
74. Intreprindere de or.Vulcanesti 1,40 0.77 55 1989 1994
vinificatie
75. Gradinita de copii s. Oxentea, 0,63 0,43 68 1991 1994
pentru 190 de lo- jud.Chisinau
curi
76. Gradinita de copii s. Molovata, 1,30 0,52 40 1991 1994
pentru 320 de lo- jud.Chisinau
curi
77. Gradinita de copii s. Gordinesti 1,47 1,22 83 1990 1994
pentru 320 de lo- jud.Edinet
curi
78. Comunicatii ingi- s.Gordinesti 0,58 0,48 84 1990 1994
neresti ale gradi- jud.Edinet

nitei de copii
79. Casa de cultura s.Vascputi, 0,78 0,56 72 1991 1994
pentru 400 de lo- jud.Soroca
curi
80. Asigurarea ingine- s.Vascauti, 0,36 0,24 67 1991 1994
reasca a Casei de jud.Soroca
cultura
81. Ambulatoriu pentru s.Cunicea,
0,48 0,33 69 1990 1994
100 viz./sch.
jud.Soroca
82. Asigurarea ingine- s.Cunicea,
0,38 0,26 68 1992 1994
reasca a ambulato- jud.Soroca
rului
83. Scoala pentru 390 s.Vertiujeni, 1,10 0,28 25 1991 1994
de locuri
jud.Soroca
84. Ambulatoriu pentru s.Tataresti, 0,78 0,69 88 1993 1994
70 viz./sch.
jud.Cahul
85. Gradinita de copii s.Baimaclia, 0,72 0,54 75 1990 1994
pentru 190 de lo- jud.Cahul
curi
86. Comunicatiile in- s. Baimaclia, 0,49 0,20 41 1992 1994
gineresti ale gra- jud.Cahul
dinitei de copii
87. Gradinita de copii s.Victorovca 0,42 0,21 50 1992 1994
jud.Cahul
88. Comunicatiie ingi- s.Victorovca 0,34 0,10 29 1993 1994
neresti ale gradi- jud.Cahul
nitei de copii
MINISTERUL INDUSTRIEI
89. Bloc locativ cu 60 or.Briceni
2,01 0,45 26 1989 1993
apartamente
90. Sectie de uscare a mun.Chisinau 0,41 0,34 94 1991 1995
materialelor forestiere, (reconstructie)
91. Fabrica de piele mun.Chisinau 36,00 9,00 42 1989 1992
Zona industriala Singera
92. Bloc cu 12 aparta- mun.Balti,
68,85 13,77 20 1992 1994
mente
str.Veteranilor
93. Frigorifer
mun.Balti
3,50 0,50 14 1989 1992
94. Extinderea intre- mun.Chisinau, 35,60 3,50 13 1989 1991
prinderii, S.A. str.Decebal
"Sigma",transa I,
blocul nr.7
MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCTIILOR
SI DEZVOLTARII TERITORIULUI
95. Doua blocuri loca- or.Donduseni

1,15

0,20 10

1990 1991

tive a cite 30 de
apartamente
96. Doua blocuri loca- or.Glodeni
1,57 0,38 26 1991 1993
tive a cite 30 de
apartamente
97. Bloc locativ cu 60 or.Cimislia 1,82 1,10 67 1990 1991
de apartamente
98. Bloc locativ cu or.Hincesti 1,71 0,10 6 1991 1992
60 de apartamente
99. Hotel
or. Taraclia 1,40 0,70 23 1984 1987
100.Complex de bai
or. Rezina
1,33 0,81 57 1989 1993
si de asanare
MINISTERUL SANATATII
101.Policlinica stoma- or.Ceadir-Lunga 1,65 0,14 11 1991 1992
tologica
102.Policlinica pen- or.Riscani
1,34 0,84 83 1989 1990
tru copii
103.Maternitate
or.Leova
4,90 1,51 39 1989 1992
104.Maternitate
or.Straseni 5,49 1,36 32 1988 1994
105.Bloc de diagnos- or.Nisporeni 1,65 0,17 13 1991 1992
ticare al Spitalului Raional
Central
106.Bloc chirurgical mun.Chisinau, 2,77 1,80 74 1990 1995
al Spitalului
str.N.Costin
nr.4
107.Spalatorie
s.Sadaclia, 0,22 0,07 41 1991 1992
jud.Lapusna
108.Doua case a cite or.Cantemir 0,17 0,03 18 1993 1994
doua apartamente
109.Complex curativ or. Ialoveni 4,62 2,45 55 1988 1997
110.Maternitate
or. Telenesti 6,31 0,43 5 1991 1993
[Poz. 111 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]
MINISTERUL CULTURII
112.Cinematograf
113.Casa de cultura
114.Casa de cultura

or.Taraclia 1,04 0,4 38 1987 1991


or.Soldanesti 1,48 0,43 29 1989 1992
or.Nisporeni 2,54 1,46 61 1988 1992

MINISTERUL INVATAMINTULUI
115.Gradinita de copii or.Straseni
1,76 0,60 31 1990 1992
116.Gradinita de copii or.Riscani
1,45 1,15 70 1990 1992
117.Scoala
s. Pascani,
1,64 0,13 12 1992 1994
jud.Chisinau
118.Scoala
s.Rusestii Noi, 3,37 0,50 18 1991 1993
jud.Chisinau
119.Scoala
s. Cateleni, 2,37 0,38 19 1991 1995

jud.Lapusna
120.Bloc de studii al mun.Chisinau
Facultatii de
Energetica a Universitatii Tehnice din Moldova

6,04 0,35 7

1991 1994

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


121.Cladirea scolii mun.Chisinau 0,50 0,20 37,8 1982 1992
pentru pregatirea
subofiterilor
122.Bloc locativ cu 60 or.Anenii Noi 1,67 0,23 16 1990 1991
de apartamente
123.Bloc locativ cu 30 or.Singerei 0,44 0,26 65 1992 1993
de apartamente
124.Bloc locativ cu 18 or.Edinet
0,62 0,43 72 1990 1995
apartamente
125.Depozitul averii mun.Chisinau 0,93 0,73 52 1989 1995
militare
str.Petricani
126.Doua case a cite or.Ocnita,
0,50 0,20 37,8 1982 1992
trei apartamente str.Parcurilor
127.Blocul administra- or.Donduseni, 1,67 0,23 16 1990 1991
tiv S.A. "Speran- str.Feroviarita"
lor
(Departamentul
Trupelor de Graniceri)
128.Garajele Colegiu- or.Chisinau 1,45 1,15 70 1990 1992
lui de Politie
str.Sf]nta
"Dimitrie Cante- Vinere,7
mir"
CONCERNUL REPUBLICAN PENTRU GOSPODARIA APELOR "APELE MOLDOVEI"
129.Bloc locati cu 60 or. Causeni
de apartamente

2,02

1,08 59

1991 1994

MINISTERUL ENERGETICII
130.CET-1, (reconcon- mun.Chisinau 41,00 5,00 16 1993 1994
structie si reutilare tehnica)
131.CET-2, (extindere mun.Chisinau 34,40 18,00 55 1988 1996
cu cazane de incalzit apa)
ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI
132.Bloc cu instalatii mun.Chisinau
experimentale al
Institutului de

7,83

1,84 34

1987 1992

Chimie
INTREPRINDERILE SUBORDONATE AUTORITATILOR
ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
133.Baza de productie or.Riscani
0,88 0,20 23 1990 1991
134.Intreprindere de or.Cainari
0,10 0,03 25 1990 1991
reparatie a locuintelor
135.Casa pionerilor mun.Chisinau 5,89 3,71 88 1988 1992
si elevilor
136.Bloc locativ cu mun.Balti
0,67 0,07 12 1989 1991
30 de apartamente, cu magazinanexa
137.Casa cu 4 apar- or.Causeni
0,08 0,03 46 1991 1995
tamente
138.Bloc locativ cu or.Causeni
1,18 0,28 32 1991 1995
40 de apartamente
139.Bloc locativ cu or.Stefan-Voda 1,17 0,05 4 1992 1994
60 de apartamente
pentru lucratori
medicali
140.Bloc locativ cu or.Taraclia 1,45 0,07 5 1994 1997
60 de apartamente
141.Bloc locativ
or.Cahul,
1,34 0,26 20 1992 1992
bd Republicii
142.Bloc locativ cu or.Edinet
0,74 0,16 31 1993 1994
30 de apartamente
143.Baza de expediere or.Orhei
7,36 0,95 21 1989 1994
a C.A.I. in Complexul industrial
Singera
144.Camin cu 5 etaje, or.Criulieni, 0,58 0,02 3 1994 1994
(reconstructie) str.Stefan cel
Mare, 19
145.Anexa la cladirea or.Leova
0,65 0,05 59 1981 1983
Comitetului Executiv Raional
146.Cladirea Primariei s.Serpeni,
0,06 0,04 75 1988 1990
jud.Chisinau
147.Complex sportiv or. Edinet
1,13 0,58 76 1989 1995
148.Centrala telefo- or.Soroca
1,40 0,30 23 1989 1992
nica pentru 10000
numere
149.Farmacie
or.Soldanesti 3,72 0,11 16 1990 1992
150.Gradinita de copii s. Mihalaseni 1,27 0,67 55 1990 1994
jud.Edinet
151.Gradinita de copii s. Birnova, 0,41 0,20 50 1991 1994
jud.Edinet

152.Gradinita de copii or. Orhei,


str.Alexandru 1,33 0,48 36 1990 1994
cel Bun
153.Cladirea fostei s. Jora de
1,93 0,30 19 1989 1993
scoli
Mijloc,
jud.Orhei
154.Complex de bai si mun.Chisinau 0,85 0,75 68,7 1988 1992
de asanare
str.Sarmizegetusa
155.Club
s. Hadarauti 0,89 0,49 40 1990 1994
jud.Edinet
156.Casa Justitiei
or. Basara- 0,67 0,46 69 1990 1994
beasca
157.Piata acoperita or. Calarasi 1,56 0,34 28 1991 1993
158.Sala de cazane si or.Comrat
1,07 0,42 39 1991 1994
retele termice
159.Bloc locativ cu or.Stefan Voda 1,15 0,19 18 1991 1996
60 de apartamente
DEPARTAMENTUL SITUATII EXCEPTIONALE
160.Remiza de pompieri (complex cu
bloc locativ,
boxe, bloc administrativ, depozit)

or.Floresti

1,20

0,82 62

1992 1995

[Anexele nr.2,3 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]


[Anexa nr.2 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.2 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
[Pozitia 65/15 din anexa nr.3 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.3 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.3 modificata prin Legea nr.253-XIV din 24.12.98]
[Anexa nr.3 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
-

--- end_of_file ---

Arata ultimile modificari...

Nota: Actiunea Legii se prelungeste pina la 31 decembrie 2005 conform


Legii N 78-XV din 28.02.2003

Nota: In tot cuprinsul legii, cu exceptia articolului 10 si


articolului 89 alineatul (1), sintagma "Departamentul Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul
Economiei si Reformelor" se inlocuieste cu sintagma "Departamentul
Privatizarii" in conform. cu Legea N 910-XV din 14.03.2002
Nota: In tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat" se inlocuieste cu sintagma
"Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat
pe linga Ministerul Economiei si Reformelor" prin Legea
nr.358-XIV din 15.04.99
Nota: Actiunea Legii se prelungeste pina la intrarea in vigoare a Legii
cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1999-2000
conform Legii nr.239-XIV din 23.12.98
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998
Nr.1217-XIII din 25.06.97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.59-60 din 11.09.1997
---------Parlamentul adopta prezenta lege.
Prezenta lege stabileste scopurile, obiectivele si modalitatile
privatizarii obiectelor proprietate publica, determina obiectele si
subiectii privatizarii, modalitatile si particularitatile efectuarii ei
in unele ramuri ale economiei, metodele de sustinere financiara a
intreprinderilor privatizate si de dezvoltare a pietei imobiliare,
asigura cadrul legislativ, informational si institutional al procesului
privatizarii.
Prezenta lege prevede diversificarea modului de privatizare,
sincronizarea acestui proces cu dezvoltarea pietei de capital si cu
restructurarea intreprinderilor in scopul atragerii de investitii in
economie.
Prin realizarea prezentei legi se va incheia, in principiu,
privatizarea patrimoniului public si reformarea sectorului agrar.
Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. - Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii
1997-1998 (in continuare - Programul de privatizare) este elaborata in
temeiul Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, al
Legii nr.459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate, al
Legii nr.1324-XII din 10 martie 1993 cu privire la privatizarea fondului
de locuinte si al altor acte legislative, luindu-se in considerare

situatia social-economica actuala a tarii, precum si rezultatele


privatizarii patrimoniului public si restructurarii economiei.
Art.2. - Scopul principal al Programului de privatizare consta in
finalizarea, in principiu, prioritar contra mijloace banesti, a
privatizarii patrimoniului public, in restructurarea intreprinderilor
privatizare, in redresarea economiei si imbunatatirea conditiilor de
trai ale populatiei, in modificarea rolului statului corespunzator
cerintelor economiei de piata, in reducerea cheltuielilor statului de
gestionare a economiei si in incetarea treptata a subventionarii
intreprinderilor nerentabile.
Art.3. - Principalele obiective ale Programului de privatizare sint:
a) privatizarea unor noi obiecte din patrimoniul public: actiuni
(cote-parti) ale statului in diferite intreprinderi, inclusiv mixte, din
industrie, agricultura, transporturi, gospodaria comunala si din alte
ramuri ale economiei; fondul de imobile nelocuibile, inclusiv imobilele
arendate; terenuri din localitati;
b) deschiderea domeniilor de infrastructura spre competitia de piata
cu participarea intreprinzatorilor, crearea unui cadru legislativ si
institutional pentru exercitarea functiilor regularizatoare ale statului
in aceste domenii;
c) atragerea si incurajarea participarii investitorilor strategici
la privatizarea si restructurarea intreprinderilor;
d) atragerea cetatenilor Republicii Moldova la privatizarea
patrimoniului public prin oferte publice, inclusiv prin vinzarea de
actiuni la Bursa de Valori, cu antrenarea subunitatilor teritoriale ale
companiilor de brokeri (dealeri);
e) utilizarea metodelor de marketing bazate pe concurenta,
transparenta, informarea larga a investitorilor potentiali si a
publicului despre obiectele si rezultatele privatizarii;
f) folosirea mecanismelor de restructurare si sustinere financiara a
intreprinderilor privatizare in vederea accelerarii redresarii acestora;
g) dezvoltarea pietei de capital prin vinzarea de actiuni ale
statului la Bursa de Valori;
h) dezvoltarea pietei imobiliare prin privatizarea de cladiri,
constructii si terenuri si prin introducerea unor sisteme informationale
moderne de evidenta a cererii si ofertei de imobile;
i) dezvoltarea cadrului legislativ si institutional pentru apararea
drepturilor si intereselor legitime ale noilor proprietari, inclusiv a
unui sistem de inregistrare a dreptului de proprietate asupra imobilelor
si a tranzactiilor cu ele;
j) perfectionarea sistemului de administrare a patrimoniului public;
k) instrainarea actiunilor nesolicitate anterior contra bonuri
patrimoniale.
Art.4. - Particularitatile privatizarii patrimoniului public constau
in:
a) trecerea de la privatizarea in masa contra bonuri patrimoniale la
privatizarea contra mijloace banesti si prin alte modalitati si
mecanisme;
b) aplicarea unor noi modalitati si mecanisme de privatizare, ca de

exemplu ofertele publice, inclusiv vinzarea de actiuni la Bursa de


Valori, vinzarea obiectelor prin negocieri directe, concursuri
investitionale si comerciale, licitatii prin gajare, vinzari, cedari, in
contul acoperirii unor datorii certe ale statului, a unor obiecte din
patrimoniul public;
c) folosirea serviciilor unor firme locale si straine cu experienta
privind proiectele complexe de privatizare si restructurare a
intreprinderilor, capabile sa atraga investitori strategici;
d) evaluarea situatiei financiare a intreprinderilor, inventarierea
si evaluarea patrimoniului acestora in vederea stabilirii pretului
initial de vinzare;
e) evaluarea impactului functionarii intreprinderilor asupra
mediului inconjurator.
Art.5. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Minsiterul Economie si Reformelor este unicul organ care
realizeaza politica Guvernului in domeniul privatizarii si efectueaza,
impreuna cu alte organe centrale de specialitate si cu autoritatile
administratiei publice locale, coordonarea activitatilor postprivatizare.
Capitolul II
OBIECTELE SI SUBIECTII PRIVATIZARII
Art.6. - Obiect al privatizarii este patrimoniul public din toate
domeniile si ramurile economiei, cu exceptia obiectelor care potrivit
legislatiei nu pot fi supuse privatizarii.
Art.7. - Sint supuse privatizarii: patrimoniul intreprinderilor,
organizatiilor, asociatiilor de stat, al subunitatilor acestora care
reprezinta complexe unice de productie, patrimoniul public dat in
arenda, obiectele din fondul de imobile nelocuibile, obiectele
nefinalizate, locuintele, actiunile (cota de participare) ale statului
din intreprinderile supuse privatizarii, terenurile din localitati,
precum si terenurile aferente intreprinderilor supuse privatizarii,
terenurile aferente intreprinderilor private, terenurile din
intovarasirile pomicole.
[Art.7 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.7 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.8. - (1) Parte integranta a Programului de privatizare sint:
a) Lista intreprinderilor supuse privatizarii (anexa nr.1);
b) Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizarii (anexa nr.2).
(2) Informatia privind obiectele supuse privatizarii corespunde
situatiei la data intocmirii listelor si va fi precizata ulterior la
momentul privatizarii acestora.
[Art.8 in redactia Legii nr.396-XV din 20.07.2001]
Art.9. - Nu sint pasibile de privatizare obiectele neincluse in
listele prevazute in anexe, inclusiv obiectele destinate pastrarii
valorilor materiale din rezervele de stat, din rezervele de mobilizare,

oenotecile fabricilor de vin, obiectele care constituie patrimoniul


cultural national, precum si obiectele de cult.
Art.10. - (1) Intreprinderile de stat incluse in listele prevazute
in anexe sau o parte a acestor intreprinderi nu se arendeaza.
Fondurile lor fixe neutilizate in procesul de productie pot fi date
in arenda numai
cu acordul organelor centrale de specialitate
respective. Termenul contractului de arenda in astfel de cazuri nu
poate depasi un an.
[Alin. 1 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
(2) Organele centrale de specialitate verifica legalitatea
contractelor de arenda si, daca depisteaza cazuri de incalcare
a legislatiei, iau masuri in vederea lichidarii lor.
[Alin. 2 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
Art.10/1. - Nu se admite transmiterea in administrare fiduciara a
obiectelor cu capital preponderent de stat incluse in listele prevazute
in anexe.
[Art.10/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.11. - Vinzator al patrimoniului public supus privatizarii, cu
exceptia terenurilor aferente intreprinderilor privatizate sau supuse
privatizarii, valoarea patrimoniului carora nu este inclusa in capitalul
lor social, cu exeptia terenurilor aferente intreprinderilor private,
este Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor.
[Art.11 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.11 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.12. - La procesul de privatizare pot participa in conditiile
legii:
a) cetateni ai Republicii Moldova si asociatiile lor;
b) persoane juridice din Republica Moldova, cu exceptia
intreprinderilor de stat;
c) persoane fizice si juridice straine, apatrizi.
Art.13. - Patrimoniul intreprinderilor incluse in listele prevazute
in anexe si declarate ulterior falite se vinde in modul stabilit de
legislatie.
[Art.13 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.14. - Intreprinderea privatizata este succesorul drepturilor si
obligatiilor patrimoniale ale intreprinderii de stat, inclusiv al celor
ce tin de terenul aferent.
Capitolul III

MODALITATILE PRIVATIZARII.
PREGATIREA OBIECTELOR DE PRIVATIZARE
Art.15. - (1) Intreprinderea de stat poate fi privatizata prin
vinzare ca un complex unic de productie sau reorganizata in societati pe
actiuni de tip deschis cu vinzarea ulterioara a actiunilor.
(2) La privatizarea patrimoniului public dat in arenda lucratorilor
din intreprindere, intreprinderea de arenda se lichideaza, iar
patrimoniul public nu poate fi utilizat pentru stingerea datoriilor
acesteia. In baza depunerilor patrimoniale ale statului si a cotelor
patrimoniale ale arendasilor se poate constitui o societate pe actiuni
de tip deschis.
(3) De la data inregistrarii de stat a societatii pe actiuni,
intreprinderea de stat se considera reorganizata, iar patrimoniul ei
trecut la balanta acestei societati.
Art.16. - (1) Privatizarea patrimoniului public se efectueaza:
a) la licitatie "cu strigare" cu reducerea sau cu majorarea pretului
initial;
b) la concurs comercial sau investitional;
c) prin negocieri directe;
[Lit.c) modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
d) prin vinzare de actiuni la licitatie, ca un pachet unic sau ca
pachete separate, prin oferta publica interna sau internationala;
e) prin compensarea, din contul patrimoniului (actiunilor)
intreprinderilor supuse privatizarii, a unor datorii certe ale statului
fata de persoanele indicate la art.12;
f) in baza proiectelor individuale aprobate de catre Guvern;
[Lit.f) in redactia Legii nr.396-XV din 20.07.2001]
g) prin transmiterea in proprietate privata a apartamentelor din
blocurile de locuinte nefinalizate conform Legii privatizarii fondului
de locuinte.
[Lit.g) introdusa prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]
(2) Procedura privatizarii conform alin.(1) se stabileste de Guvern.
Art.17. - (1) Costul obiectului supus privatizarii, indiferent de
modalitatile privatizarii, se achita de catre cetatenii si persoanele
juridice ale Republicii Moldova la o plata unica sau in rate esalonate
pe o intindere de pina la 10 ani pentru terenuri si de pina la 5 ani
pentru alte obiecte supuse privatizarii.
[Alin.1 art.17 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.1 art.17 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
(2) La plata in rate poate fi achitat costul obiectelor
nefinalizate, costul obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (intre

care si cele date in arenda, inclusiv organizatiilor necomerciale),


costul terenurilor aferente intreprinderilor privatizate sau supuse
privatizarii, al terenurilor aferente intreprinderilor private, costul
obiectelor cumparate la concursuri investitionale sau comerciale.
[Alin.2 art.17 in redactia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.2 art.17 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(3) La plata in rate, plata initiala, efectuata la momentul
incheierii contractului, este de cel putin 25 la suta din costul
obiectului. Platile esalonate se efectueaza in sume egale achitate
trimestrial sau inainte de termen, cu indexarea lor in functie de
nivelul inflatiei de la data efectuarii platii.
(4) Vinzarea obiectului privatizat sau punerea lui in gaj pot fi
efectuate numai dupa achitarea deplina a costului lui. In cazul
neachitarii platilor in termenele stabilite in contract, cumparatorul va
plati o penalitate de 0,1 la suta din suma neachitata pentru fiecare zi
de intirziere.
(5) Persoanele fizice si juridice straine, apatrizii achita costul
obiectelor privatizate la o plata unica.
Art.18. - (1) La privatizare prin concurs comercial, cumparatorul
este obligat sa indeplineasca conditiile stabilite de vinzator.
(2) Guvernul poate stabili anumite cerinte fata de participantii la
concursul comercial in functie de specificul activitatii
intreprinderilor supuse privatizarii.
Art.19. - (1) Privatizarea obiectelor din fondul de imobile
nelocuibile (cladiri, constructii, incaperi, inclusiv anexe nelocuibile
la blocurile locative) date in arenda si neincluse in listele prevazute
in anexe se efectueaza la cererea arendasului. In cazul in care
arendasul nu a depus cerere de cumparare a obiectului in 45 de zile de
la data primirii propunerii scrise a Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economie si
Reformelor sau nu a achitat, in termenul stabilit de legislatie, costul
obiectului solicitat pentru cumparare, obiectul se vinde la licitatie pe
principii generale. Modul de evaluare si vinzare a unor astfel de
obiecte il stabileste Guvernul.
[Alin.1 art.19 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Nu se privatizeaza obiectele din fondul de imobile nelocuibile
amplasate in cladirile si constructiile autoritatilor publice (cu
exceptia parterului acestor cladiri in cazul in care el a fost prevazut
in documentele de proiectare pentru amplasarea obiectelor de menire
sociala), in cladirile intreprinderilor, organizatiilor si institutiilor
de stat care nu sint incluse in listele prevazute in anexe si nici
obiectele a caror valoare si suprafata au fost incluse in costul si
suprafata altor obiecte sau locuinte privatizate.
(3) La privatizarea garajelor arendate de catre veteranii de razboi
si persoanele asimilate lor, veteranii muncii cu o vechime in munca in
Republica Moldova de cel putin 30 de ani, precum si de catre invalizii

de gradul I si II, plata se efectueaza in marime de 50 la suta din


costul lor.
[Art.19 modificat si completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.20. - (1) Fondul de locuinte se privatizeaza gratuit sau contra
mijloace banesti in modul stabilit de legislatie.
(2) Blocurile de locuit nefinalizate a caror constructie s-a
efectuat din mijloacele statului nu pot fi instrainate sau beneficiarul
lor nu poate fi schimbat fara acordul Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economie si
Reformelor.
Art.21. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, impreuna cu alte
organe centrale de specialitate, asigura pregatirea intreprinderilor
pentru reorganizare si privatizare. Acest proces include:
a) constituirea comisiilor de privatizare;
b) reorganizarea intreprinderilor prin divizare, separare sau
transformare;
c) inventarierea si evaluarea patrimoniului de stat;
d) lichidarea intreprinderilor insolvabile si vinzarea ulterioara a
activelor lor.
Art.22. - (1) Pregatirea intreprinderilor pentru reorganizare in
societati pe actiuni si pentru privatizare o efectueaza comisiile de
privatizare create de Departamentul Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor sau de
agentiile lui teritoriale in modul stabilit de Guvern.
(2) In cazul privatizarii intreprinderilor ce nu functioneaza (a
pachetelor de actiuni ale statului in intreprinderile ce nu
functioneaza), precum si a constructiilor nefinalizate, pregatirea lor
pentru privatizare o face nemijlocit Departamentul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, la propunerea organelor centrale de specialitate.
[Alin. 2 compl. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
[Alin.2 art.22 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.23. - La reorganizarea intreprinderii in societate (societati)
pe actiuni, Comisia de privatizare prezinta Departamentului Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor urmatoarele documente:
a) copia de pe certificatul de inregistrare a intreprinderii si
copia de pe statutul ei;
b) actele de inventariere si evaluare a patrimoniului;
c) proiectul contractului sau al declaratiei de constituire si al
statutului societatii pe actiuni;
d) actul privind dreptul de folosinta a terenului;
e) copia de pe documentele inregistrarii de stat a cladirilor,
constructiilor, terenurilor si altor imobile;
f) avizul privind impactul functionarii intreprinderii asupra

mediului inconjurator si restrictiile stabilite de organele de protectie


a mediului, inclusiv cele ce tin de utilizarea terenului, dupa caz.
Art.24. - Comisia de privatizare elaboreaza si prezinta, dupa caz,
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor sau agentiei lui teritoriale
planul de privatizare in care sint prevazute modalitatea si termenele de
privatizare, datele despre starea tehnica si economica a obiectului,
alte informatii.
Art.25. - Procedeul evaluarii patrimoniului intreprinderilor,
constructiilor nefinalizate si a altor obiecte supuse privatizarii se
stabileste de Guvern.
Art.26. - (1) Terenurile aferente obiectelor privatizate sau supuse
privatizarii, terenurile aferente intreprinderilor private se vind la
preturi calculate in baza Legii privind pretul normativ si modul de
vinzare-cumparare a pamintului, stabilite pentru localitatea respectiva,
tinindu-se cont de locul amplasarii si gradul lor de amenajare
inginereasca.
(2) Regulamentul cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor
aferente obiectelor privatizate sau care se privatizeaza, terenurilor
aferente intreprinderilor private se aproba de Guvern.
[Art.26 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.27. - (1) La privatizarea prin concurs care prevede efectuarea
de investitii (concurs investitional), cumparatorul prezinta garantia
solvabilitatii sale si un program detaliat de efectuare a investitiilor,
iar in contractul de vinzare-cumparare se vor prevedea:
a) principalele conditii ale concursului si obligatia fiecarei parti
de a le respecta;
b) marimea investitiilor, modul si termenele de efectuare a
acestora, precum si destinatia lor;
c) raspunderea partilor pentru neindeplinirea conditiilor
concursului si a clauzelor contractului.
(2) Facilitatile oferite cumparatorului in conditiile concursului nu
pot fi renegociate si nici modificate la incheierea contractului de
vinzare-cumparare. In caz contrar, contractul se considera nul, iar
rezultatele concursului se anuleaza de catre organul care le-a aprobat.
(3) In cazul privatizarii prin concurs investitional, la decizia
comisiei de privatizare, pretul initial de vinzare poate fi dat
publicitatii. Pretul de vinzare se stabileste tinindu-se cont de volumul
investitiilor si de alte obligatiuni asumate de catre cumparator.
[Alin.3 art.27 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.28. - (1) In cazul arendarii obiectelor ce urmeaza a fi
privatizate, organele centrale de specialitate prezinta, in mod
obligatoriu, Departamentului Privatizarii copiile contractelor de
arenda.

[Alin. 1 introd. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]


(2) La pregatirea pentru privatizare a obiectului arendat
anterior, Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Minsiterul Economiei si Reformelor verifica
legalitatea contractului de arenda, iar daca depisteaza cazuri de
incalcare a legislatiei, va intenta actiuni pentru rezilierea lui.
Participantilor la licitatie sau la concurs li se vor aduce la
cunostinta principalele clauze ale contractului de arenda.
Art.29. - (1) La privatizare, cumparatorului i se pune la dispozitie:
a) planul de privatizare, dupa caz;
b) indicatorii principali ai starii economice din ultimii doi ani a
obiectului, caracteristicile lui tehnice, precum si restrictiile
stabilite lui de catre organele de protectie a mediului;
c) actul privind starea financiara de la data licitatiei sau a
concursului;
d) nomenclatorul productiei de baza (lucrari, servicii);
e) numarul de angajati;
f) conditiile de posesiune si de folosinta a terenului aferent;
g) dupa caz, pretul initial de vinzare;
[Lit.g) in redactia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
h) alte date ce tin de particularitatile specifice ale obiectului.
(2) La vinzarea de actiuni ale statului prin intermediul Bursei de
Valori, cumparatorului i se ofera informatia prevazuta de legislatia
privind circulatia hirtiilor de valoare si bursele de valori.
Art.29/1. - (1) In cazul privatizarii intreprinderilor insolvabile
(a pachetelor de actiuni ale statului in intreprinderile insolvabile),
precum si a constructiilor nefinalizate, se admite vinzarea lor
investitorilor prin procedura de concurs la un pret simbolic de un leu,
stipulindu-se conditiile de ordin social si investitional. Asemenea
conditii pot fi:
a) mentinerea statelor sau infiintarea noilor locuri de lucru;
b) mentinerea profilului de activitate (de productie) sau
respectarea unui moratoriu asupra lichidarii intreprinderii pe un termen
de cel putin 5 ani;
c) realizarea unui program de protectie a mediului de impactul
negativ al intreprinderii privatizate;
d) achitarea datoriilor creditoare ale intreprinderii;
e) efectuarea investitiilor necesare pentru asigurarea activitatii
de productie a intreprinderii si pentru asanarea ei financiara;
f) darea in exploatare a constructiilor nefinalizate, fabricarea
anumitor tipuri de productie sau practicarea anumitor activitati.
(2) Pina la indeplinirea conditiilor stabilite, cumparatorul nu este
in drept sa instraineze intreprinderea (pachetul de actiuni ale
statului) sau sa o cedeze in alt mod.
(3) Obligatiile, asumate conform prevederilor alin.(1) lit.d),
cumparatorul le realizeaza din propriile mijloace in conformitate cu
clauzele contractului de vinzare-cumparare. Nerespectarea de catre

cumparator a obligatiilor asumate serveste drept temei pentru rezilierea


contractului de vinzare-cumparare, fara compensarea cheltuielilor
suportate de acesta.
(4) Lista intreprinderilor (pachetelor de actiuni ale statului) care
se privatizeaza la pret simbolic se aproba de catre Guvern.
[Art.29/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.29/2. - Fondurile fixe sechestrate vor fi instrainate de
Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor in modul stabilit de
legislatie.
[Art.29/2 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.29/3. - (1) In cazul in care cumparatorul obiectului
privatizarii nu a achitat pe deplin suma stipulata in contractul de
vinzare-cumparare sau nu a indeplinit alte conditii ale contractului in
termenele stabilite, contractul poate fi reziliat cu acordul partilor
ori prin hotarire a instantei de judecata. Intr-un astfel de caz,
cumparatorului i se restituie suma platita pentru obiectul privatizarii,
retinindu-se costul pagubei pricinuite obiectului.
(2) In cazul in care, in urma neexecutarii de catre cumparator a
conditiilor contractului de vinzare-cumparare, obiectul privatizarii se
deterioreaza si este supus riscului de a-si pierde capacitatea de
functionare, Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor va rezilia in mod
unilateral contractul si, in termen de 15 zile, va prelua obiectul de la
cumparator. Cumparatorului i se va restitui suma platita pentru obiectul
privatizarii, retinindu-se din ea costul pagubei pricinuite obiectului.
O astfel de decizie a departamentului si marimea calculata a costului
pagubei pot fi contestate de catre cumparator prin intentarea unei
actiuni civile.
[Art.29/3 introdus prin Legea nr.1269-XIV din 05.10.2000]
Capitolul IV
PARTICULARITATILE PRIVATIZARII
IN UNELE RAMURI
Sectiunea 1
AGRICULTURA
Art.30. - Obiectul privatizarii in agricultura il constituie
patrimoniul fostelor colhozuri, sovhozuri si sovhozuri-fabrica, al
intreprinderilor si asociatiilor intergospodaresti, societatilor pe
actiuni, al altor gospodarii cu proprietate de stat sau colectiva,
indiferent de forma de organizare juridica (in continuare intreprindere agricola).
Art.31. - (1) Bunurile aflate la balanta intreprinderilor agricole

conform situatiei de la data punerii in aplicare a Legii cu privire la


privatizare (7 august 1991), precum si bunurile create sau procurate
ulterior pina la data schimbarii statutului lor juridic, sint
proprietatea acestora si urmeaza sa fie trecute, in modul stabilit, in
proprietate privata persoanelor care beneficiaza de acest drept conform
legii.
(2) Obiectele construite din contul intreprinderilor agricole si
trecute ulterior in mod gratuit la balanta altor intreprinderi si
organizatii de stat neprivatizate pot fi restituite proprietarilor
initiali la demersul acestora. Decizia de restituire se emite, in termen
de 30 de zile de la data demersului, de catre organul care a decis
trecerea gratuita (sau de succesorul acestuia), iar in cazul lichidarii
organului respectiv, de catre Guvern. Litigiile care apar in cazul
solutionarii demersului de restituire se sting pe cale judiciara in
conformitate cu prevederile Codului civil privind termenul de
prescriptie.
[Alin.2 art.31 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.32. - (1) Privatizarea patrimoniului si a terenurilor in
intreprinderile agricole este efectuata respectiv de Comisia de
privatizare a bunurilor intreprinderii agricole si de Comisia funciara,
constituite potrivit legislatiei.
(2) Bunurile intreprinderilor agricole pot fi divizate numai in baza
cotelor-parti valorice ale participantilor la privatizare. Metodologia
de distribuire in natura a acestor bunuri se elaboreaza de catre Comisia
de privatizare a bunurilor intreprinderilor agricole in baza
recomandarilor metodologice ale Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor si se aproba de adunarea generala a lucratorilor si
pensionarilor intreprinderii agricole.
(3) Primaria stabileste terenurile ce urmeaza a fi transmise in
natura titularilor de cote de teren echivalent, la cererea acestora, si
incheie contract cu Institutul de Proiectari in Domeniul Organizarii
Teritoriului sau cu o alta persoana juridica ce dispune de licenta
pentru o astfel de activitate in vederea elaborarii unor proiecte de
reglementare a regimului proprietatii funciare. Cheltuielile pentru
elaborarea proiectelor de reglementare a regimului proprietatii funciare
sint suportate de la bugetul de stat si de la bugetele locale. De la
bugetul de stat se va efectua finantarea lucrarilor de cartografie si
geodezie, de completare si inregistrare a titlurilor de autentificare a
dreptului detinatorului de teren.
(4) Cererea de atribuire a cotei de teren echivalent este
solutionata de primarie in termen de 30 de zile de la data depunerii ei.
Art.33. - (1) Comisia de privatizare a bunurilor intreprinderii
agricole:
a) efectueaza inventarierea si evaluarea bunurilor intreprinderii
agricole care urmeaza sa fie privatizate, conform legislatiei;
b) prezinta adunarii generale a lucratorilor si pensionarilor
rezultatele inventarierii si evaluarii bunurilor;
c) elaboreaza metodologia de determinare a cotei-parti valorice si

modul de distribuire in natura a patrimoniului catre lucratori si


pensionari;
d) calculeaza cota-parte valorica a fiecarui lucrator si pensionar
si o consemneaza intr-un proces-verbal, remitind cite un exemplar
primariei, administratiei intreprinderii si agentiei teritoriale a
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor;
e) la cererea cetatenilor de a fi improprietariti cu cota-parte
valorica din bunurile intreprinderii agricole, completeaza certificatele
de proprietate privata conform modelului aprobat, pe care le semneaza
directorul agentiei teritoriale a Departamentului Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, si le inscrie in registrul certificatelor de proprietate
privata.
(2) In cazul in care Comisia de privatizare a bunurilor
intreprinderii agricole si-a incetat activitatea sau insasi
intreprinderea si-a incetat activitatea fara a fi lichidata in modul
stabilit de legislatie, primaria infiinteaza o comisie de reorganizare
sau de lichidare a intreprinderii agricole, care se investeste si cu
drepturile si obligatiile atribuite Comisiei de privatizare a bunurilor
intreprinderii agricole.
[Alin.2 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(3) Cota-parte valorica se atribuie titularului de drept in termen
de 30 de zile de la data depunerii cererii lui. La atribuirea in natura
a cotei-parti valorice aceasta se concretizeaza conform datelor
bilantului de la inceputul anului in care s-a depus cererea. In anexa la
certificatul de proprietate privata se consemneaza datele despre
patrimoniul atribuit in natura, care servesc drept temei pentru
inregistrarea patrimoniului si a drepturilor asupra lui de catre
organele de stat respective.
(4) Pina la 1 decembrie 1997, va fi finalizata determinarea
cotei-parti valorice a cetatenilor in toate intreprinderile agricole.
Neindeplinirea acestei prevederi atrage dupa sine raspunderea conform
legislatiei.
Art.34. - (1) Adunarea generala a lucratorilor si pensionarilor
intreprinderii agricole:
a) aproba rezultatele inventarierii si evaluarii patrimoniului;
b) stabileste modul de folosire ulterioara a obiectelor de menire
social-culturala;
c) aproba valoarea bunurilor supuse privatizarii;
d) aproba metodologia de determinare a cotei-parti valorice si modul
de distribuire in natura a patrimoniului catre lucratori si pensionari;
e) aproba lista si valoarea obiectelor destinate achitarii
datoriilor;
f) determina cota-parte valorica (in procente) ce revine
lucratorilor si pensionarilor;
g) determina cota-parte valorica (in procente) care urmeaza sa fie
atribuita fostilor lucratori ai intreprinderii si lucratorilor din sfera
sociala care locuiesc pe teritoriul ei;

h) decide reorganizarea intreprinderii.


(2) In lista mentionata la alin.(1) lit.e) nu se includ instalatiile
de irigatie si plantatiile multianuale amplasate pe terenurile fondului
de privatizare, tractoarele, combinele, alte masini si echipament cu
destinatie agricola, mijloacele de transport folosite la obtinerea
productiei agricole, fondul semincer, vitele de munca si cele productive
si productia agricola in stadiu neterminat, care se afla la balanta
intreprinderii date. Aceste bunuri se atribuie in natura, in termenele
stabilite, titularilor de drept, indiferent de starea financiara a
intreprinderii agricole si mersul achitarilor cu creditorii. Prevederea
data se aplica si pentru intreprinderile agricole care au incheiat cu
Consiliul Creditorilor un acord-memorandum de restructurare.
[Alin.2 art.34 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
Art.35. - (1) La cota-parte valorica din bunurile intreprinderii
agricole au dreptul lucratorii, inclusiv cei angajati in serviciu dupa 1
ianuarie 1992 (pina la data schimbarii statutului ei juridic), precum si
pensionarii intreprinderii indiferent de data pensionarii.
(2) La o anumita cota-parte valorica aprobata de adunarea generala a
lucratorilor si pensionarilor au dreptul fostii lucratori ai
intreprinderii, invatatorii, personalul medical, lucratorii din
institutiile de cultura si cei din sfera sociala care locuiesc pe
teritoriul ei. Fosti lucratori sint considerate persoanele eliberate din
functie pina la 1 ianuarie 1992. Persoanele eliberate dupa aceasta data
se includ in categoria de lucratori ai intreprinderii.
(3) Prin hotarirea adunarii generale a lucratorilor si
pensionarilor, obiectele de menire social-culturala, precum si
locuintele (casele), care se afla la balanta intreprinderii agricole,
pot fi transferate integral sau partial la balanta autoritatii
administratiei publice locale. Aceste bunuri, inclusiv cele care au fost
transmise anterior, se trec in contul stingerii datoriilor creditoare
ale intreprinderii agricole pentru platile in bugetele de stat si local
si in bugetul asigurarilor sociale de stat.
[Alin.3 art.35 completat prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(4) Pentru gestionarea obiectelor de menire social-culturala,
primariile instituie, dupa caz, intreprinderi de deservire comunala.
(5) In cazul in care locuintele (casele) nu sint transmise la
balanta autoritatilor administratiei publice locale, valoarea lor se
include in fondul de privatizare. Aceste locuinte (case) pot fi
privatizate de persoanele carora le-au fost atribuite in modul stabilit
si care locuiesc in ele. Daca persoanele mentionate sint detinatoare de
cota-parte valorica din intreprinderea agricola si se raporteaza la
categoria lucratori si pensionari ai acestei intreprinderi, achitarea
costului locuintei (casei) poate fi efectuata in contul acestei
cote-parti, fara aprobarea adunarii generale, la valoarea cu care a fost
inclusa in fondul de privatizare la momentul calcularii cotei-parti
valorice. Daca aceste persoane nu intra in categoria lucratori si
pensionari ai intreprinderii agricole, ele pot privatiza locuinta (casa)
contra numerar la pret estimativ, de piata sau in mod gratuit conform

hotaririi adunarii generale a lucratorilor si pensionarilor


intreprinderii agricole.
Art.36. - (1) Evaluarea patrimoniului intreprinderii agricole se
efectueaza conform legislatiei in vigoare potrivit datelor ultimului
bilant, stabilindu-se valoarea si structura lui care include:
a) mijloacele fixe;
b) mijloacele circulante;
c) alte active extracirculante, inclusiv actiuni.
(2) La calcularea cotei-parti valorice care ii revine fiecarui
lucrator si pensionar din intreprinderea agricola, se poate lua ca baza
valoarea bunurilor ce revin unui an de vechime in munca sau unei zile-om
sau unui leu cistigat, sau toate aceste criterii. Valoarea bunurilor ce
revin unui an de vechime in munca, unei zile-om sau unui leu cistigat se
determina prin impartirea valorii partii din bunuri care urmeaza sa fie
distribuita la numarul total de ani-munca sau la numarul total de
zile-om, sau la suma mijloacelor banesti cistigate (calculate).
Rezultatul obtinut se inmulteste respectiv la numarul de ani sau de zile
lucrate de fiecare om in parte sau la salariul calculat, ceea ce va
constitui valoarea cotei individuale de bunuri.
(3) In certificatul de proprietate privata al fiecarei persoane care
iese din componenta intreprinderii agricole se indica valoarea si
structura bunurilor ce i se atribuie. Bunurile care revin cotei-parti
valorice se transmit in baza de act. Cotele-parti valorice nesolicitate,
in cazul incetarii activitatii intreprinderii agricole in legatura cu
reorganizarea sau lichidarea ei, sint transmise in administrarea
intreprinderii-succesor sau, in cazul lipsei acesteia, primariei pina la
solicitarea lor in conformitate cu legislatia. Responsabilitatea pentru
integritatea bunurilor destinate conform hotaririi adunarii generale
pentru achitarea datoriilor revine conducatorului, contabilului-sef si
persoanelor gestionare respective ale intreprinderii agricole.
[Alin.3 art.36 completat prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(4) Detinatorilor cotelor de teren echivalent, indiferent de
marimea cotelor-parti valorice ce le revin, le sint atribuite
instalatiile de irigatie si plantatiile multianuale amplasate pe
terenurile atribuite lor in natura. In cazul in care detinatorii cotelor
de teren echivalent nu au dreptul la cota-parte valorica sau aceasta
cota-parte este mai mica decit valoarea instalatiilor de irigatie si
plantatiilor multianuale atribuite, ei achita costul acestor bunuri,
integral sau partial, conform valorii estimative sau, conform hotaririi
adunarii generale a lucratorilor si pensionarilor intreprinderii
agricole, le primesc gratuit. Valoarea bunurilor atribuite gratuit se
exclude din valoarea fondului initial de privatizare.
[Alin.4 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(5) Persoanele care au primit cotele-parti valorice nu sint
succesori de drept ai intreprinderii agricole si nu poarta raspundere
pentru obligatiile acesteia.

[Alin.5 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]


(6) Cooperativele de productie, societatile pe actiuni, societatile
cu raspundere limitata si alte societati economice, la cererea
participantilor sai detinatori ai cotelor de teren echivalent, la
atribuirea in natura a cotelor de teren echivalent, sint obligate sa le
atribuie in natura si cotele-parti valorice. Valoarea acestor bunuri se
exclude din capitalul social cu micsorarea lui respectiva.
[Alin.6 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(7) Persoanele carora le-au fost atribuite in natura cotele de teren
echivalent si cotele-parti valorice sint obligate, in termen de 3 luni
de la data primirii documentelor de autentificare a dreptului de
proprietate, sa inregistreze la primarie gospodaria taraneasca (de
fermier) sau sa prezinte copia contractului de constituire (declaratiei)
si copia certificatului de inregistrare de stat a unei intreprinderi de
alta forma juridica de organizare prevazuta de legislatie, sau sa
prezinte contractul de transmitere in arenda ori de instrainare a
terenului.
[Alin.7 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
Art.37. - (1) Locuintele din fostele sovhozuri, sovhozuri-fabrica si
din alte intreprinderi agricole de stat, inclusiv din cele reorganizate
in gospodarii colective dupa intrarea in vigoare a Legii cu privire la
privatizare, precum si locuintele construite din contul mijloacelor de
stat in cadrul altor intreprinderi, se privatizeaza in modul stabilit de
legislatia privind privatizarea fondului de locuinte de stat.
(2) In cazul lichidarii intreprinderii agricole sau divizarii ei
depline in gospodarii taranesti in procesul privatizarii, daca adunarea
generala a lucratorilor si pensionarilor nu a decis anterior
transmiterea obiectelor de menire social-culturala la balanta
autoritatii administratiei publice locale, acestea se transmit prin
hotarire a Comisiei de privatizare a bunurilor intreprinderii agricole,
iar autoritatea administratiei publice locale este obligata sa le
primeasca la balanta sa.
Art.38. - (1) La privatizarea intreprinderilor agricole la a caror
balanta se afla subunitati de prelucrare a strugurilor, participa si
intreprinderile agricole care le-au furnizat materie prima agricola
bruta pina la 1 ianuarie 1992, acestora distribuindu-li-se gratuit 50 la
suta din valoarea patrimoniului subunitatilor, in modul stabilit de
Guvern. Subunitatea de prelucrare a strugurilor nu poate fi divizata in
natura. Detinatorii de cote-parti valorice din aceasta subunitate au
dreptul, cu acordul a cel putin 2/3 din detinatori, sa intre, cu cotele
lor parti valorice, in componenta unitatii de productie, care este
succesorul de drepturi al fostei intreprinderi agricole, ori sa creeze
pe baza acestor cote-parti o intreprindere independenta cu orice forma
de organizare juridica permisa de lege.
[Art.38 modificat prin Legea nr.1307-XIV din 19.10.2000]

Art.39. - In intreprinderile producatoare de seminte, de crestere a


plantelor etero-oleaginoase, de pomicultura si legumicultura si in cele
zootehnice care se transforma direct in intreprinderi agricole cu orice
forma de organizare juridica, conform listei aprobate de Guvern, se
calculeaza cotele de teren echivalent si cotele-parti valorice ce revin
categoriilor respective de persoane in conditiile legislatiei.
Cetatenilor li se elibereaza titlul de autentificare a dreptului
detinatorului de teren si certificatul de proprietate privata fara
dreptul de divizare a terenurilor si bunurilor intreprinderii pina la
excluderea acesteia din lista aprobata de Guvern.
Art.40. - (1) La privatizarea patrimoniului intreprinderilor
intergospodaresti, Comisia de privatizare a bunurilor intreprinderilor
agricole stabileste cota-parte (in bani si procente) a fiecarui fondator
la momentul constituirii acestora, efectueaza inventarierea si evaluarea
patrimoniului, care este atribuit fiecarui fondator proportional
cotei-parti initiale a acestuia. Certificatul de proprietate asupra
cotelor-parti valorice ale fondatorilor este eliberat de agentiile
teritoriale ale Departamentului Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor.
(2) Reorganizarea intreprinderilor intergospodaresti (complexe
zootehnice, asociatii) in societati pe actiuni sau in unitati cu alte
forme de organizare juridica se efectueaza in temeiul hotaririi adunarii
generale a reprezentantilor intreprinderilor fondatoare a acestora.
Art.41. - Prin hotaririle adoptate la adunarile generale ale
colectivelor de munca ale intreprinderilor fondatoare de intreprindere
intergospodareasca o parte din cotele lor parti valorice din
intreprinderea intergospodareasca se transmit gratuit lucratorilor si
pensionarilor, precum si lucratorilor din infrastructura acestor
intreprinderi intergospodaresti. Aceasta cota-parte valorica nu poate fi
mai mica decit cota calculata pentru lucratorii unei intreprinderi de
stat prin procedeul aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.568 din 7
septembrie 1993. Cota-parte valorica ce revine fiecarei persoane se
determina proportional vechimii in munca la intreprinderea
intergospodareasca.
Art.42. - Comisia de privatizare a bunurilor intreprinderilor
agricole intocmeste un tabel de calcul al cotelor-parti valorice care se
atribuie fondatorilor, precum si lucratorilor si pensionarilor
intreprinderii intergospodaresti in mod gratuit, conform Hotaririi
Guvernului nr.561 din 10 august 1995. Tabelul de calcul al cotelor-parti
valorice se aproba de adunarea generala a reprezentantilor
intreprinderilor fondatoare de intreprindere intergospodareasca si de
agentiile teritoriale ale Departamentului Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor.
Art.43. - Privatizarea patrimoniului public din intreprinderile de
reparatie, de aprovizionare, de constructie, de colectare si de alta
natura, inclusiv din cele intergospodaresti, ale complexului
agroindustrial se efectueaza in conformitate cu legislatia.

Art.44. - Cota-parte valorica din intreprinderea agricola ce revine


persoanelor decedate dupa 1 ianuarie 1992 si care este autentificata de
agentia teritoriala a Departamentului Privatizarii si Administrarii
Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor se
transmite prin mostenire in modul stabilit de legislatie, inclusiv in
cazul in care defunctul nu a primit certificat de proprietate privata.
Sectiunea 2
INFRASTRUCTURA
Art.45. - Privatizarea patrimoniului intreprinderilor din domeniile
de infrastructura care au importanta nationala (complexul energetic si
de combustibil, transporturile si telecomunicatiile, subramurile
gospodariei comunale, inclusiv de furnizare a apei potabile) se
efectueaza in baza de proiecte individuale, aprobate de Parlament la
propunerea Guvernului.
Art.46. - In proiectele individuale de privatizare se prevede
asigurarea deschiderii domeniilor de infrastructura spre competitia de
piata cu participarea intreprinzatorilor, prin crearea de intreprinderi
mixte, vinderea de actiuni si prin alte modalitati.
Art.47. - Pregatirea de privatizare a intreprinderilor din domeniile
de infrastructura poate include deasemenea activitati de reorganizare a
lor prin divizare dupa principiul teritorial-tehnologic si
organizatoric, tinindu-se cont de cerintele economice si ecologice. In
proiectele individuale de privatizare a intreprinderilor pot fi
prevazute conditii speciale de pastrare a profilului de activitate si de
utilizare a unui regim special de dirijare a acestora in caz de situatii
exceptionale.
Art.48. - Cerintele tehnice, economice, ecologice si de alta natura
fata de activitatea de productie a intreprinderilor din domeniile de
infrastructura sint aprobate in modul stabilit de Guvern la propunerea
organelor centrale de specialitate respective si a Departamentului
Protectiei Mediului Inconjurator.
Sectiunea 3
CONSTRUCTIILE
Art.49. - Privatizarea patrimoniului organizatiilor de constructie
generala de antrepriza si a organizatiilor de constructie-montaj
specializate se efectueaza dupa divizarea posibila a asociatiilor,
trusturilor si altor complexe patrimoniale din care fac parte, conform
principiului teritorial-tehnologic si organizatoric. Aceeasi metoda se
aplica si la privatizarea patrimoniului organizatiilor de constructie si
reparatie de toate tipurile, precum si al intreprinderilor industriei
materialelor de constructie.
Art.50. - (1) Privatizarea obiectelor nefinalizate incluse in lista
prevazuta la anexa nr.2 se efectueaza la decizia Departamentului

Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul


Economiei si Reformelor dupa primirea documentatiei de proiect si deviz
si a actelor de cheltuieli efectuate de-facto. Beneficiarul si
antreprenorul general sint obligati sa remita documentele mentionate in
decursul unei luni de la data emiterii deciziei de privatizare a
obiectului. In cazul lipsei documentelor de proiect si deviz, ele se
restabilesc de catre intreprinderile si organele respective, la cererea
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor.
[Alin.1 art.50 modificat prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
(2) Obiectele nefinalizate din intreprinderile supuse privatizarii
se privatizeaza in componenta acestor intreprinderi, cu exceptia celor
incluse in lista prevazuta la anexa nr.2, a locuintelor al caror grad de
finalizare este de peste 80 la suta si a celor la a caror constructie
sint atrase mijloacele cetatenilor. Modul de finalizare si de dare in
exploatare a unor astfel de locuinte se stabileste de Guvern.
[Alin.2 art.50 modificat prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
(3) In procesul de pregatire a intreprinderii de stat
pentru privatizare, organul central de specialitate este in drept sa
separe din cadrul ei obiectele nefinalizate si sa le propuna
"Departamentului Privatizarii pentru privatizare in conditiile legii.
[Alin. 3 in red. Legii N 910-XV din 14.03.2002]
Sectiunea 4
ALTE RAMURI
Art.51. - (1) Unitatile de comert, de alimentatie publica, de
deservire sociala si obiectele de menire social-culturala se
privatizeaza dupa reorganizarea lor, inclusiv prin divizare, dupa caz.
(2) Privatizarea obiectelor din sistemul comertului cu carti se
efectueaza dupa reorganizarea lui, dupa caz, si expunerea librariilor la
vinzare ca obiecte aparte.
[Alin.2 art.51 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(3) Privatizarea obiectelor indicate la alin.(1) poate fi efectuata
cu aplicarea unor cerinte stabilite de Departamentul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, tinindu-se cont de propunerile autoritatilor administratiei
publice locale.
(4) In societatile pe actiuni in care statul detine mai putin de 25
la suta din actiuni, aceste actiuni pot fi vindute in primul rind
actionarilor societatilor mentionate la pretul lor nominal. Actionarii
societatilor mentionate trebuie sa faca oferta pentru procurarea
actiunilor pina la anuntarea licitatiei sau concursului. Rascumpararea
se efectueaza de catre actionarii care si-au manifestat dorinta de a

procura actiuni proportional aporturilor lor la capitalul social, daca


prin acordul dintre ei nu s-a stabilit altfel.
[Alin.4 art.51 introdus prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.52. - (1) Unitatile de comert, de alimentatie publica, de
deservire sociala si obiectele de menire social-culturala se
privatizeaza impreuna cu incaperile in care se afla daca acestea din
urma sint proprietate publica. Astfel de incaperi se transmit la balanta
acestor obiecte pina la privatizarea lor.
(2) Subunitatile de comert, de alimentatie publica, de deservire
sociala si obiectele de menire social-culturala care functioneaza in
cadrul unor intreprinderi din alte domenii si care se afla la balanta
lor se privatizeaza impreuna cu acestea. La decizia Guvernului,
coordonata cu autoritatile administratiei publice locale, subunitatile
mentionate pot fi privatizate si separat.
(3) Hotelurile se privatizeaza in complex cu unitatile comerciale,
de alimentatie publica si de deservire sociala amplasate in aceeasi
cladire sau legate functional de obiectul supus privatizarii.
[Art.52/1 exclus prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
[Art.52/1 se declara neconstitutional prin Hot.]
[Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Art.52/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.53. - (1) Valoarea caminelor, a obiectelor de menire
social-culturala, precum si a cazangeriilor si a obiectelor de
alimentare cu apa si de canalizare care deservesc necesitatile
populatiei si ale agentilor economici poate sa nu fie inclusa in
capitalul social al intreprinderilor privatizate. In cazul in care
valoarea obiectelor mentionate a fost inclusa anterior in capitalul
social al intreprinderilor privatizate, la decizia Departamentului
Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul
Economiei si Reformelor, ea se exclude din acest capital in modul
stabilit de legislatie si se compenseaza, in marime echivalenta, cu
actiuni ale statului in aceste intreprinderi sau in altele.
[Alin.1 art.53 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.1 art.53 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(2) Obiectele de menire social-culturala care au fost date anterior
intreprinderilor privatizate cu drept de administrare economica nu pot
fi instrainate de aceste intreprinderi. Obiectele mentionate se trec la
balanta autoritatii administratiei publice locale sau a intreprinderilor
de stat sau se vind in modul stabilit de legislatie.
Art.54. - Obiectele proprietate publica nesolicitate la licitatii si
concursuri pot fi concesionate in modul stabilit de Legea cu privire la
concesiuni.
Art.55. - Nu sint pasibile de privatizare cladirile administrative
in care sint amplasate organele administrative ale asociatiilor,

concernelor, trusturilor si ale altor uniuni republicane incluse in


listele prevazute in anexe si nici cladirile transmise la balanta
asociatiilor obstesti centrale, raionale si orasenesti.
Art.56. - Vinzarea patrimoniului militar neutilizat din cadrul
Ministerului Apararii, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de
Informatii si Securitate al Republicii Moldova si Departamentului
Trupelor de Graniceri se efectueaza in temeiul Programului de
privatizare conform unui regulament si unor liste aprobate de
Parlament.
[ Art. 56 modif. prin Legea N 543-XV din 12.10.2001

Art.57. - (1) Privatizarea patrimoniului public aflat in


administrarea economica a institutiilor financiare, inclusiv bancare, se
efectueaza pe baza de proiecte individuale.
[Alin. 1 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
(2) Patrimoniul statului, aflat in folosinta bancilor comerciale si
neinclus in capitalul social al acestora, poate fi depus in capitalul
lor social drept cota de participatie a statului, poate fi transmis in
arenda sau poate fi vindut in modul stabilit de legislatie.
[Alin.2 art.57 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.58. - Vinzarea terenurilor din intovarasirile pomicole se
efectueaza potrivit prevederilor Legii privind pretul normativ si modul
de vinzare-cumparare a pamintului.
Art.59. - Privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile
care sint monumente de istorie, arhitectura si cultura, cu exceptia
celor ce constituie patrimoniul cultural national si a obiectelor de
cult, se efectueaza cu acordul organelor de stat pentru protectia
monumentelor si al autoritatilor administratiei publice locale.
Cumparatorul este obligat sa pastreze aceste obiecte in starea
corespunzatoare proiectelor initiale.
Art.60. - Privatizarea patrimoniului Republicii Moldova care se afla
in strainatate se efectueaza in modul stabilit de acordurile
interstatale, tinindu-se cont de normele dreptului international, de
particularitatile legislatiei tarilor in care sint amplasate obiectele
supuse privatizari si in conformitate cu Programul de privatizare.
Capitolul V
PRIVATIZAREA TERENURILOR
AFERENTE OBIECTELOR
Art.61. - (1) Terenurile aferente obiectelor privatizare sau supuse
privatizarii, inclusiv obiectelor nefinalizate si celor din fondul de
imobile nelocuibile, terenurile aferente intreprinderilor private, se

vind proprietarilor sau cumparatorilor acestor obiecte cu achitarea


pretului la o plata unica sau in rate. La plata in rate, plata initiala,
efectuata la momentul incheierii contractului, este de cel putin 25 la
suta din costul terenului.
[Alin.1 art.61 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(2) Plata poate fi esalonata pe o intindere de pina la 10 ani. Plata
in rate se efectueaza in sume egale, achitate trimestrial, cu indexarea
lor in functie de nivelul inflatiei de la data efectuarii platii.
[Alin.2 art.61 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
(3) In cazul cumpararii concomitente a obiectului si a terenului
aferent, se intocmeste un singur contract de vinzare-cumparare, semnat
in numele vinzatorului de catre Departamentul Privatizarii si
Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor si de catre autoritatea administratiei publice locale
respective. Mijloacele banesti rezultate din achitarea pretului
terenului se distribuie in modul stabilit de legislatie.
[Alin.3 art.61 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.62. - Terenurile aferente blocurilor locative privatizate se
transmit de catre autoritatile administratiei publice locale in baza de
contract in posesiunea si folosinta asociatiilor proprietarilor de
locuinte privatizate. Aceste terenuri se folosesc exclusiv in
conformitate cu normele si cu documentatia tehnica de proiectare.
Art.63. - In cazul privatizarii cladirii, constructiei, edificiului,
incaperii de catre mai multe persoane, ele au dreptul sa cumpere
cota-parte de teren, proportionala cotei-parti de proprietate asupra
obiectelor amplasate pe acest teren. Relatiile dintre coproprietari se
reglementeaza prin norme stabilite de legislatie.
Art.64. - In cazul in care lipsesc documentele ce ar confirma
dreptul de folosinta asupra terenului aferent obiectului privatizat sau
care se privatizeaza ori asupra terenului aferent intreprinderii private,
autoritatea administratiei publice locale este obligata sa examineze
cererea privind dreptul de folosinta a acestui teren si sa elibereze
documentele respective in termen de o luna de la data depunerii cererii.
[Art.64 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Art.65. - Pentru terenurile privatizate se stabilesc servituti prin
care proprietarii sint obligati sa asigure:
a) folosirea gratuita si libera a obiectelor de uz comun (drumuri
pentru mijloace de transport si pietoni, obiecte ale infrastructurii
ingineresti etc.) existente la data intrarii terenului in proprietate,
sau a caror constructie a fost prevazuta, cu rezervarea terenului, in
documentele normative in vigoare la data respectiva;
b) posibilitatea amplasarii bornelor de hotar si pastrarii lor, a

punctelor retelei geodezice si accesul la ele;


c) accesul reprezentantilor serviciilor comunale pentru deservirea,
reconstruirea si repararea obiectelor de infrastructura inginereasca de
uz comun.
Art.66. - Dreptul de proprietate asupra terenului aferent obiectului
privatizat sau intreprinderii private apare in modul stabilit de
legislatie.
[Art.66 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
[Art.66 completat prin Legea nr.1566 din 26.02.98]
Art.67. - Actele in al caror temei proprietarii obiectelor
privatizate sau ai intreprinderilor private detin in posesiune si
folosinta terenurile aferente lor, cu exceptia contractelor de arenda,
se anuleaza. Terenurile aferente obiectelor privatizate, precum si
terenurile aferente intreprinderilor private vor fi date in arenda doar
in cazul in care proprietarii obiectelor privatizate sau ai
intreprinderilor private nu vor incheia, in termen de 3 luni de la data
ofertei primariei satului (comunei),orasului (municipiului) respectiv(e),
contractul de vinzare-cumparare a terenului aferent.
[Art.67 in redactia Legii nr.237-XIV din 23.12.98]
[Art.67 completat prin Legea nr.1566 din 26.02.98]
Capitolul VI
ASIGURAREA JURIDICA, INFORMATIONALA SI
INSTITUTIONALA A PRIVATIZARII
Art.68. - (1) Programul de privatizare se realizeaza in baza actelor
normative care se refera la procesul de privatizare si la procesele
organizatorice si economice postprivatizare.
(2) Guvernul monitorizeaza desfasurarea privatizarii si activitatile
postprivatizare, prezinta, dupa caz, propuneri de modificare si
completare a legislatiei in scopul perfectionarii reglementarii acestor
procese.
Art.69. - Asigurarea informationala a privatizarii include actiuni
organizatorice si de informare in masa a potentialilor investitori si a
publicului larg, orientate spre realizarea in termen a Programului de
privatizare si a activitatilor postprivatizare.
Art.70. - Pe parcursul indeplinirii Programului de privatizare, in
tara si in strainatate se va sustine o ampla campanie de mediatizare cu
informatii privitoare la obiectele supuse privatizarii, inclusiv pachete
de actiuni, la principiile si metodele privatizarii si la actele
normative din domeniu.
Art.71. - Comisia de Stat pentru Piata Hirtiilor de Valoare si Bursa
de Valori vor crea conditii pentru ca cetatenii sa poata participa la
procurarea de actiuni ale statului prin intermediul companiilor de

brokeri (dealeri) care au retele pe intreg teritoriul tarii.


Art.72. - Criteriile si modul de selectare a companiilor de brokeri
(dealeri) pentru vinderea actiunilor statului prin Bursa de Valori se
stabilesc de catre Comisia de Stat pentru Piata Hirtiilor de Valoare cu
acordul Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor.
Art.73. - (1) Guvernul, la propunerea Departamentului Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor, aproba un regulament cu privire la stabilirea pretului minim
de vinzare a actiunilor statului pe piata secundara a valorilor
mobiliare.
[Alin.1 art.73 in redactia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat
pe linga Ministerul Economiei si Reformelor si Bursa de Valori
informeaza sistematic investitorii potentiali si publicul despre
preturile si volumul vinzarilor actiunilor statului si intreprind alte
masuri pentru asigurarea transparentei tranzactiilor cu astfel de
actiuni.
Art.74. - Statul va asigura conditii pentru dezvoltarea pietei
imobiliare: crearea unui cadru legislativ, pregatirea de specialisti,
eliberarea de licente pentru activitate pe piata imobiliara, elaborarea
unui sistem automatizat de evidenta a operatiunilor cu proprietate
imobiliara.
Art.75. - (1) Mijloacele banesti obtinute din privatizarea
patrimoniului public, ramase dupa retinerea unei cote de pina la 10 la
suta pentru acoperirea cheltuielilor aferente privatizarii acestora, se
utilizeaza in modul stabilit de legea bugetului de stat.
(2) Mijloacele banesti obtinute din darea in arenda si din vinzarea
obiectelor din fondul de imobile nelocuibile si a constructiilor
nefinalizate varsate la bugetul local se depun pe un cont special al
autoritatii administratiei publice locale si se folosesc, sub controlul
Ministerului Finantelor, la finantarea lucrarilor de reparatie a
fondului de locuinte.
[Alin.2 art.75 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.76. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor instituie un fond
pentru pregatirea de privatizare si privatizarea patrimoniului public
din contul unei cote de pina la 10 la suta din mijloacele banesti
obtinute din vinzarea acestui patrimoniu.
[Art.76 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Art.77. - Cheltuielile aferente pregatirii si privatizarii
patrimoniului public se efectueaza in principal pentru asigurarea

procedurii de pregatire si derulare a privatizarii, inclusiv dotarea


tehnica a Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de
Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, informarea
potentialilor investitori si a publicului asupra patrimoniului supus
privatizarii si a rezultatelor acesteia.
[Art.77 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Capitolul VII
ASISTENTA INTREPRINDERILOR IN PROCES
DE RESTRUCTURARE SI IN PERIOADA POSTPRIVATIZARE
Art.78. - Procesul de pregatire a intreprinderii pentru privatizare
include activitati de divizare si demonopolizare, de redimensionare a
fortei de munca, de restructurare financiara si alte activitati.
Art.79. - Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor va sustine
intreprinderile in perioada postprivatizare prin:
a) atragerea de investitori si facilitarea procesului de
restructurare a intreprinderilor;
b) acordarea de asistenta metodica si organizatorica la elaborarea
si realizarea proiectelor de restructurare a sistemelor de management,
marketing si de contabilitate moderna;
c) stimularea dezvoltarii capacitatilor locale de consultanta in
domeniul activitatii de intreprinzator si al restructurarii
intreprinderilor.
Art.80. - Atragerea investitorilor se asigura prin:
a) dezvoltarea retelei de investitori institutionali - fonduri de
investitii, fonduri de pensii nestatale, banci investitionale,
institutii de asigurari si altele;
b) diversificarea pietei de valori;
c) informarea in tara si peste hotare despre avantajele
investitiilor oferite de Programul de privatizare, precum si despre
facilitatile acordate investitorilor straini potrivit legii.
Art.81. - In scopul dezvoltarii administrarii corporative si
stimularii activitatii managerilor intreprinderilor privatizate,
Guvernul va elabora recomandari metodologice orientative de selectare a
managerilor si de incheiere a contractelor de management.
Capitolul VIII
APARAREA DREPTURILOR PROPRIETARILOR
PATRIMONIULUI PRIVATIZAT
Art.82. - Statul garanteaza dreptul de proprietate asupra
patrimoniului privatizat. Apararea dreptului de proprietate se asigura
prin lege si se confirma prin eliberarea de certificat (titlu) sau de
alte acte prevazute de legislatie, precum si prin inregistrarea lor in
modul stabilit.

Art.83. - In cazul stingerii dreptului de proprietate asupra


patrimoniului privatizat, inclusiv asupra terenurilor, in conformitate
cu legislatia, proprietarului i se vor repara integral pagubele
suportate.
Art.84. - Litigiile ce iau nastere din relatiile de privatizare,
inclusiv cele ce tin de stingerea dreptului de proprietate, sint
solutionate in instanta de judecata.
Art.85. - Intreprinderile reorganizate in procesul privatizarii in
societati pe actiuni vor tine registre ale actionarilor in modul
stabilit de legislatie. Toate actiunile simple ale societatilor pe
actiuni create in procesul privatizarii sint egale in ceea ce priveste
volumul drepturilor pe care le acorda actionarilor, inclusiv la primirea
dividendelor.
Art.86. - Societatile pe actiuni create in procesul privatizarii
sint obligate:
a) sa elibereze noilor actionari extrase din registrul actionarilor
in timp de o luna de la data inregistrarii datelor acestora;
b) sa convoace, in termen de 3 luni de la data inaugurarii
registrului actionarilor, adunari generale ale actionarilor;
c) sa puna la dispozitia noilor actionari informatie referitoare la
activitatea economica si financiara a societatii.
Art.87. - (1)Nu se admit restrictii sau conditii speciale la
vinzarea de actiuni ale statului in societatile pe actiuni create in
procesul privatizarii, pina la instrainarea tuturor actiunilor statului
supuse privatizarii din aceste societati.
(2) Persoana care in procesul privatizarii procura de sine statator
sau impreuna cu persoanele sale afiliate un pachet de control de actiuni
ce apartin statului nu este obligata sa trimita oferta in scris
societatii pe actiuni, autoritatii publice care exercita reglementarea
antimonopolista si Comisiei de Stat pentru Piata Hirtiilor de Valoare,
sa publice informatie despre procurarea acestui pachet, precum si sa
faca propuneri de tender actionarilor societatii ca acestia sa-i vinda
actiunile cu drept de vot pe care le detin.
[Alin.2 art.87 introdus prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Capitolul IX
ADMINISTRAREA PROPRIETATII PUBLICE
Art.88. - Imputernicirile de proprietar al patrimoniului public sint
exercitate in numele statului de Guvern, precum si de autoritatile
administratiei publice locale in privinta patrimoniului transmis lor in
modul stabilit.
Art.89. - (1) In intreprinderile in al caror capital social
proprietatea
publica este de peste 10 la suta, Guvernul,
prin intermediul organelor centrale de specialitate sau al
autoritatilor administratiei publice locale numeste reprezentanti
(mandatari)
ai proprietarului patrimoniului. Reprezentantul

(mandatarul) nu poate fi un angajat al intreprinderii respective.


[Alin. 1 modif. prin Legea N 910-XV din 14.03.2002]
[Alin.1 art.89 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Modul de desemnare a reprezentantilor (mandatarilor), de
exercitare a obligatiunilor acestora, de remunerare si revocare a lor
este stabilit de Guvern.
Art.90. - Activele intreprinderilor de stat neutilizate in procesul
de productie pot fi vindute de ele, in modul stabilit de legislatie, la
licitatii sau, in cazul unui singur cumparator, prin negocieri directe
la preturi care sa nu fie mai mici decit cele anuntate pentru licitatie.
Art.91. - Mijloacele banesti obtinute din vinzarea activelor
neutilizate in procesul de productie, dupa acoperirea cheltuielilor
aferente vinzarii lor, sint folosite in primul rind la decontarile cu
bugetul de stat, cu bugetele locale si cu bugetul asigurarilor sociale
de stat. Cel putin 50 la suta din sold se repartizeaza pentru renovarea
mijloacelor fixe, iar restul pentru completarea mijloacelor circulante
(cu exceptia fondului de salarizare).
Art.92. - (1) Componenta si valoarea patrimoniului public se inscrie
in registrul patrimoniului public. Acest registru este tinut de
Departamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor.
(2) Unitatile de stat, alte intreprinderi care dispun de patrimoniu
public prezinta dari de seama privind marimea si circulatia proprietatii
publice in modul stabilit de Guvern.
Capitolul X
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art.93. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii si
se aplica pina la 31 decembrie 2002.
[Alin.1 art.93 modificat prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
[Alin.1 art.93 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) In cazul in care prevederile altor acte normative vin in
contradictie cu legislatia privind privatizarea, se aplica aceasta
legislatie.
Art.94. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga
Legea cu privire la Programul de stat de privatizare pentru anii
1995-1996.
Art.95. - Guvernul:
a) va pune, in termen de 2 luni, actele sale normative in
concordanta cu prezenta lege si va elabora proiectele actelor
legislative si ale altor acte normative necesare executarii prezentei
legi;
b) va asigura finantarea activitatilor de realizare a prezentei legi;
c) va prezenta Parl.amentului, in termen de 3 luni, o informatie
despre intreprinderile de stat de producere a articolelor vinicoleCombinatul de vinuri si coniac "Aroma", Combinatul de vinuri si coniac
din Balti, Combinatul de vinuri si coniac din Calarasi, Combinatul de

vinuri spumante si de marca "Vismos", Combinatul de vinuri spumante si


de marca din Cricova, Combinatul alimentar din Balti, Societatea pe
actiuni "Fabrica de vinuri din Cojusna", Societatea pe actiuni
"Vinuri-Ialoveni", precum si fabricile de vin amplasate in strainatate,
referitor la integritatea patrimoniului de stat, la legalitatea formarii
unor intreprinderi mixte in baza acestora sau unor intreprinderi private
pe linga ele, la divizarea si transformarea lor;
d) va prezenta Parlamentului propuneri privind includerea in listele
de privatizare a unor intreprinderi din cadrul Asociatiei Republicane
"Fertilitatea", Departamentului de Colectare a Cerealelor, Societatii pe
actiuni "Tutun", precum si intreprinderi de producere a articolelor
vinicole;
e) va elabora, in termen de 6 luni, proiecte individuale de
privatizare a intreprinderilor incluse in lista prevazuta in anexa nr.1;
[Lit.e) modificata prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
f) va prezenta Parlamentului, in termen de o luna, darea de seama
privind executarea proiectului individual de reorganizare si privatizare
a intreprinderilor din ramura de prelucrare a tutunului, precum si
programul de dezvoltare a acestei ramuri;
g) va prezenta trimestrial Parlamentului dari de seama privind
rezultatele privatizarii din anul precedent, precum si propuneri in
vederea demonopolizarii si dezvoltarii concurentei, apararii dreptului
la proprietate si sustinerii micului business.
[Lit.g) modificata prin Legea nr.396-XV din 20.07.2001]
Art.96. - Organele centrale de specialitate, autoritatile
administratiei publice locale, unitatile vor prezenta, la cererea
Departamentului Privatizarii si Administrarii Proprietatii de Stat pe
linga Ministerul Economiei si Reformelor, materialele si informatia
necesara realizarii prezentei legi.
Art.97. - Deparatamentul Privatizarii si Administrarii Proprietatii
de Stat pe linga Ministerul Economiei si Reformelor, in comun cu
mijloacele de informare in masa, finantate de la bugetul de stat si de
la bugetele locale, vor asigura informarea populatiei despre Programul
de privatizare si realizarea lui.
Art.98. - Autoritatile administratiei publice locale:
a) vor prezenta, in termen de o luna, Departamentului Privatizarii
si Administrarii Proprietatii de Stat pe linga Ministerul Economiei si
Reformelor lista obiectelor date in arenda, specificind termenul arendei
si marimea platii de arenda;
b) vor incheia, in termen de 6 luni, contracte de arenda a
terenurilor care nu au fost cumparate in modul stabilit de prezenta lege
si care sint aferente obiectelor privatizate;
c) vor pune la dispozitie cu titlu gratuit incaperi pentru licitatii
si concursuri de vinzare a patrimoniului public.
Art.99. - Vinzarea obiectelor si actiunilor statului din societatile
pe actiuni, ale caror planuri de privatizare au fost aprobate pina la
data intrarii in vigoare a prezentei legi, se va efectua in conformitate
cu ea.

Art.100. - Conducatorul, contabilul-sef si alti factori de


raspundere din intreprinderile de stat poarta raspundere materiala,
disciplinara, administrativa si penala pentru datele eronate incluse in
actele de evaluare a patrimoniului supus privatizarii.
Art.101. - Rezultatele finale ale realizarii Programului de
privatizare vor fi examinate si aprobate de Parlament, cu votul
majoritatii deputatilor alesi.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI

Dumitru MOTPAN

Chisinau, 25 iunie 1997.


Nr. 1217-XIII.

Anexa nr.1
la Legea cu privire la Programul
de privatizare pentru anii 1997-1998
Lista intreprinderilor supuse privatizarii
----+-----+-----------------------------+---------------------+-------------------------------------------Nr.|Codul| Ramura, denumirea intrep- |
|Capitalul |
Proprietatea statului
crt.|S.A. | rinderii, forma de organiza-|
Sediul
| social, +--------+------+--------+-------| |
re juridica
|
| lei |numarul |valoa-| costul |cota| |
|
|
|de ac- | rea |tuturor |parte
| |
|
|
|tiuni, |nomi- |actiuni-|in ca| |
|
|
|bucati |nala a|lor dupa|pitalul
| |
|
|
|
| unei |nominal,|social,
| |
|
|
|
|actiu-| lei | %
| |
|
|
|
| ni, |
|
| |
|
|
|
| lei |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------1 | 2 |
3
|
4
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------Agricultura
1 18365 S.A."Nis-Struguras"
or. Nisporeni, str. 57615297 5761529 10 57615290
100.00
Suveranitatii, 59
2 25649 S.A."Fabrica de Vin Cojusna" s.Cojusna, Strateni, 705840 62672
10 626720
88.79
jud.Chisinau
3 21380 S.A."AROMA"
mun. Chisinau, str. 62758988 627589 100 62758900
100.00
Toma Ciorba, 38
4 21396 S.A."Barza Alba"
mun.Balti, str.Biru- 122094000 1220940 100
122094000 100.00

intei, 49
5 21403 S.A."Calarasi-Divin"
or.Calarasi, str.Ca- 44087030 881740 50 44087000
100.00
larasilor, 10
6 21410 S.A."Combinatul de Vinuri mun. Chisinau, str. 29104540 2910454 10
29104540 100.00
Spumante si de marca "Vismos" Uzinelor, 5
din Chisinau"
7 40100 S.A."Combinatul de Vinuri mun.Chisinau, Crico- 120997800 1209978 100
120997800 100.00
Cricova"
va, str.Ungureanu, 1
8 21449 S.A."Vinuri Ialoveni"
jud. Chisinau, MD- 6719800 403188 10 4031880
60.00
6872, or. Ialoveni,
str. Alexandru cel
Bun, 4
9 40101 S.A."Nistru-Vin"
jud. Chisinau, or. 2709013 270901 10 2709010
100.00
Criuleni, 31 August,
3
10 40110 S.A."Valogrvin"
jud.Chisinau, s.Hir- 3894218 389421 10 3894210
100.00
topul Mare
11 18336 S.A."Chirsova"
U.T.A. Gagauzia, s. 9255008 695810 8 5566480
60.15
Chirsova
12 21381 "Intreprinderea Mixta Moldo- mun. Chisinau, str. 4930356 131476 12
1577712 32.00
Cipriota "EURO-ALCO" - S.A. Bucuriei, 20
13 21455 "Intreprinderea Mixta Moldo- jud. Edinet, or.Bri- 2513300 12827
100
1282700 51.04
Austriaca "BAUTWERK" - S.A. ceni, str.Frunze, 39
14
I.S."Fabrica de Alcool din jud. Edinet, or.Bri- 786746
100.00
Briceni"
ceni, str.Frunze, 39
15 16360 S.A."Fabrica de Vinuri din MD- 5823, jud.Orhei, 1963940 35809
10 358090
18.23
Leuseni"
s. Leuseni
16 18388 S.A."Vinar-Zimbreni"
MD- 6825, jud.Chisi- 660190 129080 1 129080
19.55
nau, s.Zimbreni
17 01962 S.A."Fabrica de Vinuri "Sin- MD- 6201, jud.Balti, 8481780 69402
20
1388040 16.37
gerei"
or.Singerei, str.Independentei, 37
18
I.S."Combinatul de Produse mun.Balti, str. Kie- 36462909
100.00
Alimentare din Balti"
vului, 114
[Poz. 19 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
20
48.90
21

S.A."Penzenski vinzavod"

440054, or.Penza

11064950 108215

I.S."Fabrica de Vin din Ufa" 450026, Baschiria, 5635000

56350

50
100 5635000

100.00
or.Ufa
S.A."Fabrica de Vin din Ka- 236006, or.Kalinin20.00
liningrad"
grad
23
I.S."Fabrica de Vin din Lvov" 290024, or.Lvov
100.00
24
I.S."Fabrica de Vin din Kiev" 252074, or.Kiev
100.00
25
I.S."Fabrica de Vin din Odesa" 270000, or.Odesa
100.00
26
S.A."Fabrica de Vinuri din or. Dubovka, rl. Uz- 24672000
100.00
Tula"
lovski, reg.Tula
27 03272 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Falesti, str. Ga- 29340646 1415834 20
28316680 96.51
Tutunului din Falesti"
garin, 5
28 03266 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Orhei, str. Neg- 18486116 878737 20
17574740 95.07
Tutunului "Orhei-Tutun" din ruzzi, 99a
Orhei"
29 03295 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Soldanesti, str. 13225603 603213 20
12064260 91.22
Tutunului din Soldanesti"
Regiei, 77
30 03302 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Ceadir-Lunga,str. 16491318 315913 50
15795650 95.78
Tutunului din Ceadir-Lunga" Molodiojnaia, 5
31 03237 S.A."Fermenttutun"
or.Drochia, str.In- 16800121 799686 20 15993720
95.20
dustriala, 6
32 03250 S.A."Nordtutun"
jud.Edinet, or.Cup- 33758596 1562077 20 31241540
92.54
cini, str.Chisinaului, 37
33 22160 S.A."Tutun - CTC"
mun. Chisinau, str. 111820414 5076982 20
101539640 90.81
Ismail, 116
34 03289 S.A."Fabrica de Fermentare a or.Floresti, str.Mi- 21320780 1991361 10
19913610 93.40
Tutunului din Floresti"
hai Eminescu, 194
35 18763 S.A."Fertilitatea-Causeni" jud.Tighina,MD-4320, 1555350 146118 10
1461180 93.95
or.Causeni,str.AlbaIulia, 65
36 18897 S.A."Activant"
MD-3600,mun.Ungheni, 1283150 125853 10
1258530 98.08
str.Nationala, 20
37 18623 S.A."Fertilitatea - Anenii jud. Chisinau, MD- 2755450 115191 10 1151910
41.81
Noi"
6501, or.Anenii Noi,
str.Parcului, 14a
38 18630 S.A."Fertilitatea - Basara- jud.Lapusna,MD-7860, 573210 40470
10 404700
70.60
beasca"
or. Basarabeasca,
str.40 let Pobedi,8
39 18669 S.A."Mapamond"
jud.Balti, MD-4901, 970215 407133 1 407133
41.96
22

or.Glodeni, str.Eminescu, 6
40 18681 S.A."Droagromecservice"
jud.Soroca, MD-5200, 1524290 56897
10
568970 37.33
or.Drochia, str. A.
Donici, 33
41 18705 S.A."Fertilitatea-Cantemir" jud. Cahul, MD-7397, 1726452 163090 7
1141630 66.13
or.Cantemir, str.Boris Glavan, 11
42 18740 S.A."Fertilitatea-Cainari" jud.Tighina,MD-7733, 330690 48365
5 241825
73.13
s. Pervomaisk, str.
Sadovaia
43 18770 S.A."Fertilitatea-Leova"
jud.Lapusna,MD-6360, 833448 147308 4 589232
70.70
or.Leova, str.Cahulului, 1
44 18792 S.A."Fertilitatea-Ocnita"
jud.Edinet, MD-7101, 867980 54396
10 543960
62.67
or. Ocnita, str. 50
ani ai Victoriei,83
45 18822 S.A."Fertilitatea-Riscani" jud.Balti, MD-5600, 579350 33628
10 336280
58.04
or.Riscani, str.Comarov, 6
46 18910 S.A."SMA-Fertilitate"
jud.Balti, MD-5926, 2573407 1682670 1 1682670
65.39
or. Falesti, s.Hitresti, 2
47 18962 S.A."Fertilitatea-Stefan Voda" jud.Tighina,MD-4201, 1249580 156736 5
783680 62.72
or.Stefan Voda, str.
Alexandru cel Bun,23
48 18675 S.A."Fertilitatea-Donduseni" jud.Edinet, MD-5190, 2179610 65388
10
653880 30.00
or.Donduseni, str.D.
Cantemir, 2
49 18734 S.A."Fertilitatea-Criuleni" jud. Chisinau, MD- 913979 274230 1 274230
30.00
4830, or. Criuleni,
str.Uzinelor, 2
50 18757 S.A."Fertilitatea-Calarasi" jud.Ungheni,MD-4400, 1673883 57131
9 514179
30.72
or.Calarasi, str. Alexandru cel Bun,244
51
I.S."Intreprinderea pentru jud.Orhei, or.Tele- 24700
100.00
Protectia Solului"
nesti, str.Miorita,1
52
I.S."Statia de Profilaxie si jud.Chisinau,or.Dur- 184000
100.00
Reglementare "Fertilitatea" lesti, str. Cartiusa, 60
53 18904 S.A."Fertilitatea-Marculesti" jud.Soroca, MD-5030, 1316242 342552 2

685104

52.05

or.Marculesti, str.
Sovhoznaia, 20
54 18940 S.A."Servmec"
jud.Lapusna,MD-4120, 2571280 87704
10 877040
34.11
or.Cimislia, str.Cetatea Alba, 2
55
I.S."Fertilitatea-Agro"
jud.Tighina, or.Cau- 417697
100.00
seni, str. Kogalniceanu, 1
56
I.S."Fertilitate-ALMO"
jud.Chisinau,or.Dur- 684519
100.00
lesti, str.Testemiteanu, 61
57 21654 S.A."Amelioratorul-Calarasi" jud.Ungheni,MD-4400, 249830 11239
14
157346 62.98
or.Calarasi, str.Alexandru cel Bun, 21
58 18698 S.A."Agromin"
MD-4650, mun.Edinet, 2263320 136101 10
1361010 60.13
str.Gagarin, 41
59 18956 S.A."Fertilitatea-Soldanesti" jud.Orhei, MD-7200, 2041720 90111 10 901110
44.14
or.Soldanesti, str.
Feroviarilor, 71
60 21484 S.A."Irigatorul-Cantemir"
jud.Cahul, MD-7365, 1251096 138053 8
1104424 88.28
s.Gotesti
61 21648 S.A."Amelioratorul"
jud.Cahul, MD-7440, 1851260 183987 10
1839870 99.39
or. Taraclia, str.
Vokzalnaia, 91
62 18646 S.A."Prestfertil"
jud.Edinet, MD-4700, 544400 11206
10 112060
20.58
or.Briceni, str. Makarenko, 3
63 40020 S.A."Fregata"
mun.Hincesti, str. 1498464 1293434 1 1293434
86.32
Industriala, 24
64 19257 S.A."Avicola-Drochia"
jud.Soroca, MD-5200, 1986250 177195 10
1771950 89.21
or.Drochia, str.Bretela de circulatie,1
65 31890 S.A."Avicola-Zgardesti"
jud.Orhei, MD-5880, 558620 34152
10 341520
61.14
or.Telenesti,s.Zgardesti
66 19368 S.A."Avicola-Brinzenii Noi" jud.Orhei, MD-5876, 8608030 567495 10
5674950 65.93
or.Telenesti,s.Brinzenii Noi
67 19286 S.A."Avicola-Tirnova"
jud.Edinet, MD-5160, 3878050 303309 10
3033090 78.21

s.Tirnova
68 18418 S.A."Fabrica Avicola TOCHILE" jud.Ungheni, s.Sipo- 5417154 541715 10
5417150 100.00
teni
69 19205 S.A."Avicola-Abaclia"
jud.Lapusna, s.Abac- 8506912 2010100 4
8040400 94.52
lia
70
S.A."Hibrid-Avicola"
mun.Comrat, or.Vul- 2093473
5
96.22
canesti
71 22213 S.A."Avicola-Soldanesti"
MD-7200, jud. Orhei, 610960 24770
10 247700
40.54
s.Oliscani
72 02234 S.A."Avicola-Ciorescu"
MD-2035, mun. Chisi- 471740 38659
10 386590
81.95
nau, s. Ciorescu,
str. Alexsandru cel
Bun, 20
73 18430 S.A."Avicola-Papauti"
MD-5440, jud. Orhei, 1100090 106071 10
1060710 96.42
s. Papauti
74 18447 S.A."Avicola-Talmaza"
MD-4271, jud. Tighi- 6343750 207918 10
2079180 32.78
na, s.Talmaza
75 19087 S.A."AVIED Blesteni"
MD-4600, jud. Edinet 2946060 273665 10
2736650 92.89
s. Blesteni
76 29118 S.A."Gainusa"
MD-6214, jud. Balti, 15572100 354518 10 3545180
22.77
s.Bilicenii Vechi
77 19410 S.A."Victoria"
MD-4601, mun.Edinet, 1278520 103144 10 1031440
80.68
str. V.Rosca, 215
78 27334 S.A."Pepiniera Piscicola
MD-3931, jud. Cahul, 4681050 438633 10
4386330 93.70
Zonala Cahul"
s.Crihana Veche
79 19427 S.A."Piscicol-Nord"
jud.Soroca, MD-5000, 896740 48880
5 244400
27.25
or. Floresti, str.
Florilor, 38
80 19485 S.A."Rechin"
jud.Edinet, MD-4700, 850970 24662
10 246620
28.98
or.Briceni, str.Pescarilor, 38
81 19515 S.A."Acvarium"
jud. Balti, MD-5600, 522380 14088
10 140880
26.97
or. Riscani, str. G.
Asachi, 1
82
Intreprinderea Apicola "Fa- jud.Cahul, or.Vulca- 11740
100.00
guras"
nesti, s.Valeni
83
Intreprinderea Raionala de jud. Chisinau, or. 3594760
0.54
Colectare si Desfacere din Criuleni, str.OrheiDubasari
ului, 57

84 21906 S.A."Cereale-Cahul"
MD-3930, mun. Cahul, 9571100 287133 10
2871330 30.00
Zona Industriala
85 22014 S.A."Combinatul de Colectare jud. Balti, MD-5903, 2584918 780832 1
780832 30.21
a Cerealelor din Falesti"
or.Falesti, str.Chisinaului, 11
86 21899 S.A."Glia Bulboaca"
jud.Chisinau MD-6512 451600 49825
5 249125
55.17
or. Anenii Noi, s.
Bulboaca, str.C.Zaslonov
87 21987 S.A."Holda Argintie"
jud.Soroca, D-5200, 1391815 83508
5 417540
30.00
or.Drochia, str.Prieteniei, 14
88 22050 S.A."Intreprinderea de Recep- jud.Edinet, D-4700, 1014730 34887
10
348870 34.38
tionare a Cerealelor din Lip- s.Lipcani, str. Gorcani"
ki, 100
89 26319 S.A."Marculesti-Combi"
jud.Soroca, D-5030, 17884800 1293288 10
12932880 72.31
or.Marculesti
90 21847 S.A."Cerealeproiect"
D-2038, mun.Chisi- 9980
2815
2 5630
56.41
nau, bd.Decebal, 82
[Poz. 91 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
92 29398 S.A."Seminte-Agro"
jud.Tighina,D-4320, 12021980 544510 10
5445100 45.30
or.Causeni, str.Tighinei, 17
93 21882 S.A."Cereale-Glodeni"
jud. Balti, or.Glo- 270901 81271
1 81271
30.00
deni, str..Eminescu, 10
94
Sectia Interraionala pentru mun.Balti, str. Te- 275950
100.00
Producerea, Colectarea si Co- leviziunii, 16
mercializarea Semintelor de
Legume "Seminte"
95
Gospodaria de Stat Experimen- mun. Chisinau, str. 500000
100.00
tala pentru Cresterea Legume- Testemiteanu, 18
lor si Semintelor "Tera"
96 22008 S.A."Cereale-Flor"
D-5023, jud. Sori- 13047150 1096463 10
10964630 84.04
ca, s.Gura Camencii
[Poz. 97 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
98 02959 S.A."Franzeluta"
52.48

mun. Chisinau, str. 37500400 982756

20 19655120

Sarmizegetusa, 92
99 03021 S.A."Combinatul de Piine din D-3101, mun.Balti, 22572387 1404504 9
12640536 56.00
Balti"
str.Stefan cel Mare, 111
100 02509 S.A."Fabrica de Unt din Com- D-3810, or.Comrat, 1611920 17127
20
342540 21.25
rat"
str.Lenin, 54
101 00069 S.A."Combinatul de Industria- jud.Edinet, D-4660, 23422100 546484 5
2732420 11.67
lizare a Laptelui din Cupcini or.Cupcini
"InLaC"
102 00274 S.A."Fabrica de Produse Lac- jud.Edinet, D-7135, 509680 8945
10 89450
17.55
tate din Otaci"
s.Valcinet
103 00783 S.A."Fabrica de Unt din Flo- jud.Soroca, D-5000, 4544900 14588
50
729400 16.05
resti"
or.Floresti, str.Vilelor, 1
104 02538 S.A."Unprodlac" ("Dar")
D-3600, mun.Ungheni 4547900 19760
50
988000 21.72
str.Ungureanu, 12
[Poz. 105 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
106 27053 S.A."Car-Flor"
jud. Soroca, s.Gura 7444900 148898 50 7444900
100.00
Camencii
107
I.S."Bacon"
mun. Cahul
11476
100.00
108 02690 I.S."Intreprinderea Raionala or.Camenca s. Sana100.00
pentru Achizitionarea si Ex- tauca
pedierea Centralizata a Vitelor"
109 00725 S.A."Atlant"
MD-3600,mun.Ungheni 2874500 3217
100 321700
11.19
str.Bernardazzi, 19
110
Agrofirma-sovhoz "Moldavschi" jud.Soroca, or.Floresti, str. Alexandru cel Bun, 1
111 00186 S.A."Fabrica de Conserve din jud. Balti, MD-4980, 20521320 281586 10
2815860 13.72
Glodeni"
or. Glodeni, str.
Stefan cel Mare, 1
112 00719 S.A."Fabrica de Conserve Un- MD-3600, mun.Ungheni 21499020 437857 10
4378570 20.37
gheni "Rozmiar"
str.Gh. Crestiuc, 1
113 01026 S.A."Fabrica de Conserve
jud. Chisinau, MD- 4605800 33657
20 673140
14.62
"Speia"
6533, s. Steia
114
I.S."Uzina Mecanica de Repa- jud. Chisinau, or. 3200
100.00
ratie"
Straseni, str. M.
Costin, 4

115 21566 S.A."Aqua-Prut"


MD-3930, mun. Cahul 1928853 163962 9
1475658 76.50
116 21602 S.A."ACVA-Comrat"
U.T.A.Gagauzia, MD- 455985 45043
9
405387 88.90
3810, mun. Comrat,
str.Dubinin, 4
117 21619 S.A."Iardymjy"
U.T.A.Gagauzia, MD- 593524 148192 4 592768
99.87
3800, s. Congaz,
str.Lenin, 200
118 21508 S.A."Melioservice-Agro"
jud.Tighina,MD-4301, 1495390 100670 10
1006700 67.32
mun. Causeni, sos.
Tighinei, 7
119 21514 S.A."Acva-Gaz"
MD-3100, mun.Balti, 1915167 989045 1 989045
51.64
str.Stefan cel Mare, 137
120 21520 S.A."Macanizator-Triumf"
MD-3600, mun.Unghe- 476780 41706
5
208530 43.74
ni, str.Decebal, 45
121 21537 S.A."Varsatorul-Nord"
jud.Edinet, MD-4664, 453560 25391
10 253910
55.98
s. Bratuseni, str.
Geologilor, 13
122 21720 S.A."Acva-Balti"
D-3100, mun.Balti, 2074340 1494564 1 1494564
72.05
str.Stefan cel Mare, 137
123 21490 S.A."Coloana Mobila Mecaniza- jud. Balti, D-6846, 590370 36548
10
365480 61.91
ta nr.2"
or. Costesti, str.
Florilor, 1
[Poz. 124 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
125

Intreprinderea de Transport mun. Soroca, str. 1432541


"Agrotrans"
Centurii, 1
126
Intreprinderea de Transport jud. Cahul, or.Can- 428620
"Agrotrans"
temir
127 04281 S.A."CSMM-9"
jud.Soroca, D-5030, 347040 67536
19.46
or.Marculesti, str.
Stefan cel Mare, 29
128 25907 S.A."Orizontul Lux"
D-3930, mun.Cahul, 983725 63907
32.48
str.Dunarii, 2
129 25920 S.A."CIMS-73"
D-2018, mun.Chisi- 1151922 70622
36.79
nau, str. Muncesti,
123
130 25936 S.A."Orizont-95"
D-4301,jud.Tighina 1454270 141925

100.00
100.00
1

5
6

10

67536

319535
423732

1419250 97.59
or.Causeni, str.Alba-Iulia, 85
131 33112 S.A."Chimutil"
D-2002, mun.Chisi- 21100
12880
1 12880
61.04
nau, str. Muncesti,
79
132 29405 S.A."Nicodim"
D-2068, mun.Chisi- 1712630 99347
10 993470
58.01
nau
133 03700 S.A."Intreprinderea de Re- mun. Chisinau, D- 2530100 152865 10
1528650 60.42
paratie a Ambalajelor "SLI" 2069, or.Vatra,str.
Tineretii, 1
134
I.S."Serele Moldovei"
jud.Chisinau,s.Spe- 886209
100.00
ia
[Poz. 135 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
136

I.S."Flora-Sera"

mun.Ungheni, statia 3566


100.00
Beresti, 3
137
I.S."Laboratorul Zonal Bio- mun. Soroca, str.A. 301386
100.00
logic"
Nedovschi, 4
138
I.S."Laboratorul Zonal Bio- jud.Soroca, or.Dro- 8890
100.00
logic"
chia, str.Doina,25
139
I.S."Complexul Meristematic" mun.Chisinau, str. 8449763
100.00
Bucuriei, 12
140
I.S."Intreprinderea Speciali- jud. Cahul, s.Bai- 18000
100.00
zata pentru Repararea Motoa- maclia
relor Electrice"
141 03775 S.A."Agrotehnica-Invest"
MD-2029, mun.Chisi- 3987600 308150 10
3081500 77.28
nau, str.Muncesti,
801
142 03781 S.A."Piese agroprim"
MD-2029, mun.Chisi- 2900322 300118 9
2701062 93.13
nau, str.Muncesti,
801a
[Poz.143 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
[Poz.144 excl. prin Legea N 1369-XV din 10.10.2002]
145

I.S."Serele-Flora"
mun. Cahul, str. 2860
100.00
Muncii, 8
146
I.S."Asociatia Agroindustria- mun.Chisinau, str. 13820
100.00
la "Victoria"
Tudor Vladimirescu,3
147 01172 S.A."Stinca Mare"
MD-3930, mun.Cahul, 1680600 10903
25 272575
16.22
sos.Grivitei, 23
148 01388 S.A."Dacia-Soldanesti"
jud.Orhei, MD-7200, 2894690 78315
10 783150
27.06
or.Soldanesti, str.

31 August, 119
149 01728 S.A."Livada"
mun.Chisinau, str. 4972500 723593 6 4341558
87.31
Voluntarilor, 15
150 01757 S.A."Multevit"
mun. Chisinau, D- 100616 22157
1 22157
22.02
2036, or.Cricova
151 02433 S.A."Speranta"
jud.Edinet, D-5150, 15484750 63809
50 3190450
20.60
or.Donduseni, str.
Vokzalnaia, 1
152 03886 S.A."Iargara-ATM"
jud.Lapusna, D-6380 501432 40704
4 162816
32.47
or.Iargara, str.Stefan Voda, 214
153 03916 S.A."Fal-Rulment"
jud. Balti, D-5950, 722540 71187
10 711870
98.52
or.Falesti, str.Chisinaului, 71
154 03922 S.A."Rias"
jud.Soroca, D-5030, 702240 15048
15 225720
32.14
or. Marculesti, str.
Sovhoznaia, 1
155 03939 S.A."Agroservice-Prim"
jud. Orhei, D-7200, 434040 4966
12 59592
13.73
or.Soldanesti, str.
31 August, 56
156 03951 S.A."Patria"
jud.Edinet, D-4706, 189220 18208
10 182080
96.23
or. Lipcani, str.
Gorki, 200
157 04269 S.A."Intreprinderea pentru jud.Balti, D-5902, 416220 392149 1 392149
94.22
Lucrari de Montaj "Metal"
or.Falesti, str.Mihai Eminescu, 56
158 04480 S.A."Intreprinderea de Repa- jud.Edinet, D-5155, 1190325 13070
25
326750 27.45
ratie si Deservire a hni- s. Corbu
cii "Agroservice-Donduseni"
159 04533 S.A."IRRDT-Cantemir"
jud.Cahul, D-7390, 675090 18946
10
189460 28.06
s.Cania, str.31 August, 38
160 04562 S.A."Service-Agro-Calarasi" jud.Ungheni,D-4400, 544500 2840
50
142000 26.08
or.Calarasi, str.Ion
Creanga, 1
161 04591 S.A."Intreprinderea de Repa- jud.Edinet, D-7101, 1016875 15873
25
396825 39.02
ratie si Deservire a Tehni- or. Ocnita, str. M.
cii "IRDTeh"
Eminescu, 202
162 04621 S.A."Agro-fortus"
jud.Balti, D-5600, 3258770 107773 10 1077730

33.07
or.Riscani, str.Independentei, 177
163 04644 S.A."Agroservice"
D-3000,mun.Soroca, 1472995 98249
5 491245
33.35
str.Ocolirii, 3
164 04667 S.A."Intreprinderea pentru jud.Balti, D-6226, 2245270 28031
10 280310
12.48
Reparatia si Deservirea Teh- s. Grigorauca, str.
nicii - Singerei"
Centrala, 64
165 04710 S.A."Agroservice-Falesti"
jud.Balti, D-5902, 428850 8775
10 87750
20.46
or.Falesti,str.Stefan cel Mare, 138
166 04755 S.A."Tehservice-Soldanesti" jud.Orhei, D-7200, 837650 83241
10
832410 99.37
or.Soldanesti, str.
31 August, 45
167 04960 S.A."CSM-1"
D-3930, mun.Cahul, 431790 7159
10 71590
16.58
str.Vulcanesti, 5
168 05056 S.A."Monolit-Universal"
jud.Balti, D-4980, 1879740 30608
10 306080
16.28
or.Glodeni, str. .
Eminescu, 21
169 05062 S.A."Faur-Constructor"
jud.Balti, D-4901, 735320 21032
10 210320
28.60
or.Glodeni, str. .
Eminescu, 6
170 05115 S.A."Ziditorul-Drochia"
jud.Soroca, D-5200, 725240 22012
10 220120
30.35
or. Drochia, str.
Doina, 21
171 05366 S.A."Orginterconstructia"
jud. Lapusna, MD- 2192442 179095 6
1074570 49.01
6300, or.Leova,str.
.Eminescu, 20
172 05389 S.A."Runicon"
jud.Ungheni,MD-6401, 1682180 17434
10 174340
10.36
or. Nisporeni, str.
Industriala, 49
173 05395 S.A."Vita-Nova"
jud.Edinet, MD-7101, 1663343 47416
11 521576
31.36
or.Ocnita, str. Industriala, 13
174 05559 S.A."Constructia Modern"
jud.Balti, MD-6201, 1729880 278871
278871 16.12
or. Singerei, str.
Independentei, 1
175 05588 S.A."Complex"
jud.Cahul, MD-7400, 3300610 131862 10 1318620
39.95
or. Taraclia, str.

Vokzalnaia, 18
176 05601 S.A."Rapid-Constructia"
jud.Orhei, MD-5801, 657420 21091
10 210910
32.08
or. Telenesti, str.
Dacia, 20
177 05630 S.A."Consator"
MD-3600, mun.Unghe- 1738760 36681
10 366810
21.10
ni, str. Gh.Crestiuc, 6
178 05653 S.A."I.C.M.-2 Falesti"
jud.Balti, MD-5904, 572792 95380
1 95380
16.65
or.Falesti,str.Chisinaului, 2
179 05660 S.A."Constructorul"
jud.Soroca, MD-5000, 1981750 65240
10 652400
32.92
or.Floresti, str.Mihai Viteazul, 31
180 05940 S.A."Constructorul-Drochia" jud.Soroca, MD-5200, 8565900 808397 10
8083970 94.37
or.Drochia, str.Mircea cel Batrin, 1
181 06176 S.A."Agrotrans-Costesti"
jud.Chisinau, s.Cos- 661320 50870
13 661310
100.00
testi
182 06229 S.A."Agroorgservice"
MD-2070, mun.Chisi- 117955 5037
5 25185
21.35
nau, or. Durlesti,
str.Cartus, 13
183 18307 S.A."Garantie"
jud.Orhei, MD-5440, 3521870 315986 10 3159860
89.72
or.Rezina, str. Dacia, 36
184 19440 S.A."Frasinet"
jud.Balti, MD-4980, 366968 362179 1 362179
98.70
or.Glodeni,str.Balcescu, 3
185 19456 S.A."Caracuda-Hincesti"
jud. Lapusna, MD- 2190450 43292
10 432920
19.76
3401, or.Hincesti,
str.Industriala, 22
186 19649 S.A."Briagroreparatie"
jud.Edinet, MD-4706, 500680 5031
10 50310
10.05
or.Lipcani, str.Jukovski, 79
187 19877 S.A."Transcereale"
MD-2023, mun.Chisi- 1595810 124618 10
1246180 78.09
nau, str.Uzinelor,4
188 21690 S.A."Auto-Real"
MD-3100, mun.Balti, 313505 63275
1 63275
20.18
str.Stefan cel Mare, 137
189 29317 S.A."Unic-Sem"
MD-2001, mun.Chisi- 1717210 30755
10 307550

17.91
190 29352 S.A."Zebo"
68.97

nau, str. Sfintul


Gheorghe, 3
MD-2029, mun.Chisi- 1191449

117386

821702

nau, str. Muncesti,


799
191 51006 S.A."Volatil-West Company" mun. Chisinau, str. 9502700 26497
100
2649700 27.88
Mesager, 1
192 51010 S.A."Glass Container Company" mun. Chisinau, str. 70000000 149109 100
14910900 21.30
Uzinelor, 201
193 40050 S.A."Agromecanica-Holding" mun. Chisinau, str. 61779600 617796 100
61779600 100.00
Columna, 170
194 05343 S.A."Zidarul-2"
MD-4320, mun. Cau- 709980 22590
20 451800
63.64
seni, str.Tighinei,
7
195 05957 S.A."Zidarul-Cahul"
MD-3930, mun.Cahul, 13549275 2628656 5
13143280 97.00
str.Grivitei, 25
196 18313 S.A."Viorica-Cosmetic"
mun. Chisinau, str. 17749870 1701362 10
17013620 95.85
Mesager, 1
[Anexa nr.1 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1204-XIV din 28.07.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1012-XIV din 26.05.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.948-XIV din 21.04.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.841-XIV din 25.02.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.742-XIV din 17.12.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.740-XIV din 17.12.99]
[Pozitia 510/9 din anexa nr.1 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Lista intreprinderilor supuse privatizarii
----+-----+-----------------------------+---------------------+-------------------------------------------Nr.|Codul| Ramura, denumirea intrep- |
|Capitalul |
Proprietatea statului
crt.|S.A. | rinderii, forma de organiza-|
Sediul
| social, +--------+------+--------+-------| |
re juridica
|
| lei |numarul |valoa-| costul |cota| |
|
|
|de ac- | rea |tuturor |parte
| |
|
|
|tiuni, |nomi- |actiuni-|in ca| |
|
|
|bucati |nala a|lor dupa|pitalul
| |
|
|
|
| unei |nominal,|social,
| |
|
|
|
|actiu-| lei | %
| |
|
|
|
| ni, |
|
| |
|
|
|
| lei |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|

----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------1 | 2 |
3
|
4
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------Industrie
197

Intreprinderea de Arenda "E- mun. Soroca, str. 12000


100.00
lectron"
Alexandru cel Bun,
16
198
I.S."Volna"
jud. Balti, MD-4901, 10308
100.00
or.Glodeni
199
I.S."Rubin"
jud. Balti, MD-5902, 34339
100.00
or.Falesti, str.Baltului, 13/1
200
I.S."Electronservice"
U.T.A.Gagauzia, mun. 3498
100.00
Comrat, str. Lenin,
242
201 06411 S.A."Apromas"
MD-4601, mun.Edinet, 10047160 762841 10
7628410 75.92
str.Independentei,
101
202 06679 S.A."Codru"
MD-2029, mun.Chisi- 21784520 1442624 10
14426240 66.22
nau, str. Muncesti,
799
203 07607 S.A."Zorile"
MD-2069, mun.Chisi- 19767645 1323500 9 11911500
60.26
nau, str.Calea Iesilor, 8
204 07613 S.A."Steaua"
MD-2012, mun.Chisi- 29490546 3398306 6
20389836 69.14
nau, str. Tighina,
49
205 07636 S.A."Floare-Carpet"
MD-2002, mun.Chisi- 24344836 3620460 4
14481840 59.49
nau, str. Gradina
Botanica, 15
206 18564 S.A."CAAN"
jud. Chisinau, MD- 30510830 1725636 10
17256360 56.56
3700, or.Straseni,
str.Crasescu, 1
207 31737 S.A."Lot"
MD-3100, mun.Balti, 375508 32228
7 225596
60.08
str.Decebal, 13
208 20077 S.A."Poligrafist"
jud. Orhei, MD-5801, 317460 24447
10 244470
77.01
or. Telenesti, str.
Renasterii, 57
209
I.S."Informcom"
mun. Chisinau, str. 1767041
100.00
Ion Creanga, 59
210
I.S."Centrul Frigorific al mun.Chisinau, bd.Da- 1730
100.00
Asociatiei Intreprinderilor cia

Comerciale"
211 18455 S.A."Alfa-Recon"
mun. Chisinau, str. 1659240 165924 10 1659240
100.00
Alba-Iulia, 75
212 18454 S.A."Tebas"
mun. Chisinau, str. 10645590 706573 10 7065730
66.37
Alba-Iulia, 75
213
S.A."Alco-N"
mun. Chisinau, str. 425470
100.00
Alba-Iulia, 75
214 21256 S.A."Agat"
MD-2075, mun.Chisi- 27205660 750882 10 7508820
27.60
nau, str. Mihai Sadoveanu, 42
215 29780 S.A."Alimentarmas"
MD-2044, mun.Chisi- 24356540 732728 10
7327280 30.08
nau, str. Mesterul
Manole, 12
216
I.S."Faur"
jud.Chisinau, s.Co- 2020338
100.00
cieri
217 18499 S.A."Sigma"
mun.Chisinau, str. 37892850 2715932 10 27159320
71.68
Decebal, 99
218 26390 S.A."Raut"
mun.Balti, str. Bu- 46233565 4950324 7 34652268
74.95
covinei, 13
219 31743 S.A."Rif-Acvaaparat"
mun.Balti, str. De- 1920695 356896 5 1784480
92.91
cebal, 9
220 32208 S.A."Micron"
mun.Chisinau, str. 10492970 756609 10 7566090
72.11
Decebal, 139
221 18541 S.A."Topaz"
mun.Chisinau, str. 25508160 987784 24 23706816
92.94
Dimitrie Cantemir,1
222 33480 S.A."Cuanta"
mun.Chisinau, str. 991200 14556
50 727800
73.43
Zelinski, 11
223 18476 S.A."Mezon"
mun. Chisinau, bd. 75074520 6894529 10 68945290
91.84
Moscovei, 21
224 29826 S.A."Lemes"
MD-2001, mun.Chisi- 1156947 82749
11 910239
78.68
nau, str.Tighina,25
225 06330 S.A."Electrotehnica"
MD-3100, mun.Balti, 6055460 541101 10
5411010 89.36
str.Stefan cel Mare, 160
226 06346 S.A."Flamingo-96"
MD-3100, mun.Balti, 9570662 2765274 1
2765274 28.89
str.Stefan cel Mare, 146
227 06500 S.A."Uzina de Masini de Salub- jud.Balti, MD-5902, 15435775 14528748 1

14528748 94.12
ritate din Falesti"

or.Falesti, str. Eminescu, 61


228 08733 S.A."Metal-Feros"
MD-2069, mun.Chisi- 3590420 281065 10
2810650 78.28
nau, str.G.Iablocikin, 5
229 09410 S.A."Elita"
mun.Chisinau, str. 40000
340
50 17000 42.50
M. Varlaam, 63
230 30535 S.A."Universcom"
mun.Chisinau, str. 4755441 223436 10 2234360
46.99
Petricani, 21/3
231 40310 S.A."Artmet"
mun.Chisinau, str. 2797380 42130
60 2527800
90.36
Feredeului, 12
232
I.S."Moara de Stat din s.Chis- jud. Balti, s.Chis- 8620
100.00
careni"
careni
233 18460 S.A."Introscop"
mun.Chisinau, str. 15220970 915878 10 9158780
60.17
Mesterul Manole, 16
234 07140 S.A."Metal"
mun.Chisinau, str. 6956820 111828 60 6709680
96.45
Salcimilor, 28
235
S.A."Energogazopurificare" mun. Chisinau, bd. 36023
100.00
Moscovei, 8
236
Asociatia "Electronservice" MD-3107, mun.Balti, 1560
str.Bucovinei, 101
237
I.S."Inciproiect"
mun. Chisinau, str.
100.00
Riscani, 1
238
S.A."Ascopal"
jud.Orhei,or.Rezina 3253700
100
46.90
239 06428 S.A."Uzina Mecanica din Ocni- MD-7140, jud. Edi- 476620 2808
20
56160 11.79
ta"
net, or.Ocnita
240 18529 S.A."Eliri"
MD-2018, mun.Chisi- 3366060 210628 10 2106280
62.57
nau, str.M.Costin,5
241 21367 S.A."CTI-Print"
mun. Chisinau, bd. 25480000 4607
1000 4607000
18.08
Stefan cel Mare,202
242 21262 S.A."Gobelen"
MD-4320, mun. Cau- 60350
4757
10 47570
78.82
seni, str. Mateevici, 29
243 06989 S.A."Mariuta"
MD-7100, jud. Edi- 1142060 20097
10 200970
17.59
net, or.Otaci, str.
Prieteniei, 25
244
S.R.L."Altair"
jud. Cahul, s. Vic- 60800
25.00
torovca
245 28800 S.A."Ustalac"
MD-6100, or.Ceadir 592424 145728 4 582912
98.39
Lunga, str.Molodio-

jnaia, 1
Energetica, gazificare
246
S.A."Complecons"
mun. Chisinau, str. 3911610 391161 10 3911610
100.00
Energeticienilor, 7
247 15258 S.A."Zidpetrolcons"
mun. Chisinau, str. 2554062 375675 6 2254050
88.25
Columna, 90
248 15257 S.A."Combustibil Solid"
mun. Chisinau, str. 3359652 434702 6 2608212
77.63
Columna, 90
249 25404 S.A."Incorgaz"
mun. Chisinau, str. 2715820 239064 10 2390640
88.03
Muncesti, 293B
250 40001 S.A."Gazproiect"
mun. Chisinau, str. 388500 31275
10 312750
80.50
Vadul lui Voda, 68
251 40021 S.A."Transenergo-Reparatie" mun. Chisinau, str. 14220959 1422095 10
14220950 100.00
Transnistria, 4
252 25123 S.A."Moldovagaz"
MD-2074, mun.Chisi- 1332908160 4708876 100
470887600 35.33
nau, str. Albisoar, 38
253 40008 S.A."RED Nord"
mun.Balti, str. Li- 90794620 9079462 10 90794620
100.00
bertatii, 10
254 40009 S.A."RED Nord-Vest"
jud.Edinet, or.Don- 86113366 8611336 10
86113360 100.00
duseni, str. Stefan
cel Mare, 30
255 40025 S.A."CET-Nord"
mun.Balti, str.Ste- 95374300 9537430 10 95374300
100.00
fan cel Mare, 168
256 40026 S.A."CET-1"
mun. Chisinau, str. 52270163 5227016 10 52270160
100.00
Vadul lui Voda, 5
257 40027 S.A."CET-2"
mun. Chisinau, str. 318049598 31804959 10
318049590 100.00
Mesterul Manole, 3
258 23689 S.A."Energoconstructia"
mun. Chisinau, str. 1959245 391849 5 1959245
100.00
Mesterul Manole, 1
259
I.S."Termotehservice"
mun. Chisinau, str. 81956507
100.00
Gheorghe Tudor, 5
260 40022 S.A."Aprovizelectro"
mun. Chisinau, str. 11577380 1157738 10
11577380 100.00
Tudor Vladimirescu,
4
261 23672 S.A."Electrocon"
mun. Chisinau, str. 5011282 501128 10 5011280

100.00
Mesterul Manole,
14/1
262 18570 S.A."Energoreparatii"
mun. Chisinau, str. 12800895
Otovaska, 1

100.00

[Poz. 263 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]


264 40004 S.A."Comert-Petrol"
mun. Chisinau, str. 775960
100.00
Columna, 90

77596

10 775960

Transport si Comunicatii
265 07981 S.A."BTA-4"
1520400 71.90

MD-3600, mun.Unghe- 2114500

15204

100

ni, str.Ion Creanga, 4


{New}[Poz. excl. prin Legea N 320-XV din 18.07.2003]
267 08159 S.A."BTA-12 Edinet"
MD-4601,mun.Edinet, 1225990 80172
10
801720 65.39
str. Independentei,
19
268 08306 S.A."Baza de Transport
MD-3401, mun. Hin- 2251770 197811 10
1978110 87.85
Auto-37"
cesti, str. Industriala, 1
269 08364 S.A."Parcul de Autobuze si MD-3930, mun.Cahul, 898520 60480
10
604800 67.31
Taximetre nr.8"
str.Fintinilor, 23
270 08469 S.A."Recar"
MD-2004, mun.Chisi- 2378808 1995596 1 1995596
83.89
nau, str.Bucuresti,
1
271 08230 S.A."BTA-26"
jud.Cahul, MD-7397, 1454600 28545
40 1141800
78.50
or. Cantemir, str.
B.Glavan, 16
272 08253 S.A."BTA-28 Calarasi"
jud.Ungheni,MD-4400, 816530 22332
10
223320 27.35
or. Calarasi, str.
Alexandru cel Bun,
238
273 21070 S.A."Constructii Rutiere
MD-3930, mun.Cahul, 1452376 156148 8
1249184 86.01
Cahul"
str.Mihai Viteazul,
21
274 21116 S.A."Maconrut"
MD-4650,mun.Edinet, 4279320 374908 10
3749080 87.61
str. Independentei,

18
275
I.S."Directia de Exploatare jud.Soroca, s.Sana- 6388271
100.00
a Drumurilor"
tauca
276 08025 S.A."Baza de Transport Auto jud.Edinet,MD-7100, 1996240 187199 10
1871990 93.78
nr.13 din Ocnita"
or. Ocnita, str. 50
ani ai Victoriei,
77
277
I.S."Asprodalim-Trans"
mun. Chisinau, str.
100.00
Alexandru cel Bun,
44-46
278 21122 S.A."Magistrala"
mun.Balti, str. 31 9629790 693860 5 3469300
36.03
August, 20b
279 00836 S.A."Baza de Transport Auto jud.Soroca,MD-5000, 1065615 8552
15
128280 12.04
nr.14"
or. Floresti, str.
Feroviarilor, 33
280 00842 S.A."Baza Transportului Auto MD-6201, jud.Balti, 1083220 26665
10
266650 24.62
nr.35 din Singerei"
or.Singerei, str. 1
Mai, 27
281 07917 S.A."Combinatul Auto nr.1" MD-3121, mun.Balti, 4639560 412284 10
4122840 88.86
str.Stefan cel Mare, 125
282 08077 S.A."Servistransexpres"
MD-3100, mun.Balti, 3107672 356307 1
356307 11.47
str.Industriala, 4
283 08165 S.A."Ialtransauto"
MD-6800, jud.Chisi- 872000 13738
10 137380
15.76
nau, or. Ialoveni,
str. V.Zarzar, 79
284 08201 S.A."Sud-Trans"
MD-7860, jud.Lapus- 462328 22973
4 91892
19.88
na,or.Basarabeasca,
str. Putilovskaia,
92
285 08224 S.A."BTA-25 or.Leova"
MD-6360, jud.Lapus- 649340 5007
20
100140 15.42
na, or. Leova, sos.
Cahulului, 7
286 08400 S.A."Parcul de Autobuze
MD-3100, mun.Balti, 4596770 275308 10
2753080 59.89
din Balti"
str.Dragomir, 4
287 22487 S.A."Moldtelecom"
mun. Chisinau, bd. 984193950 98419395 10
984193950 100.00
Stefan cel Mare, 10
288 01933 S.A."Targus"
MD-3930, mun.Cahul, 3575648 724918 4 2899672
81.10
str.Mihai Viteazul,
6

289 02573 S.A."Zimbru-Nord"


MD-3100, mun.Balti, 2523165 116454 15
1746810 69.23
str.Calea Iesilor,
186
290 26073 S.A."BTA-5"
MD-4320, jud.Tighi- 750240 65646
10 656460
87.50
na, or. Causeni,
str.Tighina, 12
291 26096 S.A."BITA-8"
MD-3930, mun.Cahul, 2799500 254698 10
2546980 90.98
str.Muncii, 1
292 51020 S.A."Terminal"
mun. Chisinau, str. 31875000 2940
4250 12495000
39.84
Mitropolitul Varlaam, 65
293
I.S."Centrul Auto Speciamun. Chisinau, str. 1756374
100.00
lizat "Nistru-Tavria"
Varnita, 14
Constructii
294 15543 S.A."USBA"
9361410 43.16

MD-3930, mun.Cahul, 21693200 936141

10

str.Muncii, 4
295 18617 S.A."Infomac"
MD-2005, mun.Chisi- 151755 6213
15 93195
61.41
nau, str.Sarmizegetusa, 37/2
296 07221 S.A."Consind-Prim"
MD-2068, mun.Chisi- 9171290 175084 10
1750840 19.09
nau, str. M.Costin,
25
297 07185 S.A."Consocivil"
mun. Chisinau, str. 6422850 136399 10 1363990
21.24
Bucuresti, 23
298 07186 S.A."Consoveloce"
mun. Chisinau, str. 1799207 105232 10 1052320
58.49
Bucuresti, 23
299 07187 S.A."Execond"
mun. Chisinau, str. 1638260 52644
10 526440
32.13
Bucuresti, 23
300 07188 S.A."Lucomont"
mun. Chisinau, str. 981330 31164
10 311640
31.76
Bucuresti, 23a
301 07284 S.A."Unconsacom"
mun. Ungheni, str. 5473805 342190 5 1710950
31.26
A.Boico, 4
302 07280 S.A."Intercons"
MD-3100, mun.Balti, 423375 26467
5 132335
31.26
str.Mihai Viteazul,
18
303 07283 S.A."Mecanizatorul"
mun.Soroca, str.Co- 137925 8622
5 43110
31.26

sauti, 10
304 07281 S.A."Profilcons"
mun.Soroca, str.Co- 419110 26200
5 131000
31.26
sauti, 10
305 07282 S.A."Sorcons"
mun.Soroca, str.Co- 394645 24671
5 123355
31.26
sauti, 10
306 29160 S.A."Combinatul Materialelor jud.Balti, MD-6211, 162394 98864
1 98864
60.88
de Constructie"
s.Alexandreni
307 26582 S.A."Intreprinderea de Produ- MD-2029, mun.Chisi- 1880550 265128 6
1590768 84.59
cere a Materialelor de Const- nau, str. Muncesti,
ructie "Valega"
803a
308 26606 S.A."Redic"
jud.Soroca,MD-5000, 491070 455849 1 455849
92.83
or. Floresti, str.
Pietei, 1
309
I.S."Stroma"
mun. Chisinau, str. 2071438
100.00
Gradina Botanica,
23
310
I.S."Rembittehnica"
jud.Edinet, or.Don- 12727
100.00
duseni
311 30055 S.A."Materiale Forestiere de MD-3100, mun.Balti, 154889 20822
1 20822
13.44
Constructie"
str.Feroviarilor,60
312 15403 S.A."Macon"
MD-2036, mun.Chisi- 18271940 606716 5 3033580
16.60
nau, str. Uzinelor,
104
313 22996 S.A."Orizont"
jud.Edinet, or.Cup- 2331580 154413 10 1544130
66.23
cini
314 07446 S.A."Mecanoindmontaj"
MD-2032, mun.Chisi- 3640429 311021 10
3110210 85.44
nau, str.Muncesti,
123
[Anexa nr.1 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1204-XIV din 28.07.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1012-XIV din 26.05.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.948-XIV din 21.04.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.841-XIV din 25.02.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.742-XIV din 17.12.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.740-XIV din 17.12.99]
[Pozitia 510/9 din anexa nr.1 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Lista intreprinderilor supuse privatizarii

----+-----+-----------------------------+---------------------+-------------------------------------------Nr.|Codul| Ramura, denumirea intrep- |


|Capitalul |
Proprietatea statului
crt.|S.A. | rinderii, forma de organiza-|
Sediul
| social, +--------+------+--------+-------| |
re juridica
|
| lei |numarul |valoa-| costul |cota| |
|
|
|de ac- | rea |tuturor |parte
| |
|
|
|tiuni, |nomi- |actiuni-|in ca| |
|
|
|bucati |nala a|lor dupa|pitalul
| |
|
|
|
| unei |nominal,|social,
| |
|
|
|
|actiu-| lei | %
| |
|
|
|
| ni, |
|
| |
|
|
|
| lei |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------1 | 2 |
3
|
4
| 5 | 6 | 7 | 9 | 10
----+-----+-----------------------------+---------------------+----------+--------+------+--------+-------Edituri, Poligrafie si Librarii
315 22686 S.A."Librarul"
jud. Chisinau, MD- 295488 214096 1 214096
72.45
4830, or. Criuleni,
str. Biruintei, 12
316 22739 S.A."Libraria Centrala Anenii jud. Chisinau, MD- 331135 43234
5 216170
65.28
Noi"
6501,or.Anenii Noi,
str. Suvorov, 8
317 22768 S.A."Cobzar"
jud.Orhei, MD-5440, 210900 25314
5 126570
60.01
or.Rezina, str. Basarabia, 6
318 22780 S.A."Olhionia"
MD-3000, mun. Soro- 261075 31431
5 157155
60.20
ca, str. Stefan cel
Mare, 22
319 22797 S.A."Cartea-Straseni"
jud. Chisinau, MD- 159085 22012
5 110060
69.18
3700, or. Straseni,
str. Mihai Eminescu, 29
320 22810 S.A."Astraea"
jud.Cahul, MD-7440, 278615 33744
5 168720
60.56
or. Taraclia, str.
Lenin, 126
321 22856 S.A."Loghia"
jud.Soroca,MD-5003, 318290 38217
5 191085
60.04
or. Floresti, str.
Victoriei, 1
322 22885 S.A."Ciuleandra"
jud.Orhei, MD-7200, 98285
11818
5 59090
60.12
or.Soldanesti, str.
Biruinta, 22

323 29013 S.A."Tipografia din Riscani" jud.Balti, MD-5600, 195240 11882


10 118820
60.86
or.Riscani, str.Independentei, 18
324 29020 S.A."Tipografia-Donduseni" jud.Edinet,MD-5150, 115090 6956
10 69560
60.44
or. Donduseni, str.
Livezilor, 3
325 29042 S.A."Tipografia-Falesti"
jud.Balti, MD-5950, 172526 125205 1 125205
72.57
or. Falesti, str.M.
Eminescu, 16
326 29258 S.A."TipCim"
jud. Lapusna, MD- 331130 25232
10 252320
76.20
4120, or.Cimislia,
or.C.Stamati, 13
327 29293 S.A."Tipografia-Hincesti"
jud. Lapusna, MD- 202120 15832
10 158320
78.33
3400, mun.Hincesti,
or. M.Hincu, 234
328 30630 S.A."Tipografia Leova"
jud. Lapusna, MD- 302884 64072
4 256288
84.62
6360, or.Leova, str.
Unirii, 31
329 20054 S.A."Tipografia-Stefan Voda" jud.Tighina,MD-4250, 121750 7326
10
73260 60.17
or.Stefan Voda, str.
31 August, 10a
330 20060 S.A."Tipografia Anenii Noi" jud. Chisinau, MD- 36340
2625
10 26250
72.24
6510, or.Anenii Noi,
str.Chisinaului, 9
331 20083 S.A."Nis.Nonparel"
jud.Ungheni,MD-6460, 505666 16274
19 309206
61.15
or. Nisporeni, str.
Alexandru cel Bun,
96
332 20090 S.A."Tipografia-Straseni"
jud. Chisinau, MD- 177340 13511 10 135110
76.19
3700, or. Straseni,
str. Eminescu, 96
333
I.S."Cartea-Chisinau"
mun.Chisinau, str. 5474210
100.00
Muncesti, 173
334 22658 S.A."Unlib"
MD-4320, jud.Tighi- 86275
17255
5 86275
100.00
na, mun. Causeni,
str.Eminescu, 10
335 22722 S.A."Phoenix"
MD-6460, jud. Un- 299106 23476
9 211284
70.64
gheni, or.Nisporeni,
str.Suveranitatii,11
336 33164 S.A."Lumina-Cainareanca"
MD-7701, jud.Tighi- 77670
2033
10 20330

26.18
na, or.Cainari, str.
Mateevici, 3
337 20540 S.A."Casiopeia-Balti"
jud. Balti, MD-5901, 416993
76.87
or.Falesti, str.Pacii, 8a

320546

320546

Comert si alimentare publica


338

Magazinul nr.2/20
mun. Chisinau, str. 4934
Alexandru cel Bun,
50
339
Magazinul nr.6
mun.Chisinau, bd.Dacia, 60
340
Magazinul nr.45
mun. Chisinau, str.
Voluntarilor, 18
341
I.S.Magazinul nr.33 "Salcia" mun. Chisinau, str. 10106
Onisifor Ghibu, 3
342
Magazinul "Alimentara"
mun.Chisinau, Piata 46780
Garii, 1
343
Magazinul "Marfuri industria- mun. Chisinau, str.
le"
Muncesti
344
Magazinul nr.56
mun.Balti, str.Calea 2382
Iesilor
345 12884 Magazinul nr.3
mun. Balti
346
Cafeneaua "Dorojnoe"
mun. Chisinau, str. 134000
Muncesti, 812
347
Cafeneaua "Sanatate"
mun.Cahul, bd.Victo- 1692
riei
348
Cafeneaua "Cheita de aur"
mun.Chisinau
40000
349
Cafeneaua "Crenvursti"
mun.Chisinau
350 11196 S.A. "Doina"
mun. Chisinau, str. 614740 29705
48.32
Trandafirilor, 6

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10 297050

[Poz. 351 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]


352 13437 Restaurantul "Busuioc"
mun.Balti, str.Inde- 66000
pendentei, 9
353
Ospataria "Ghidighici"
mun.Chisinau,or.Vat- 8323
ra, str.Gagarin, 29
354
Ospataria "Rasarit de soare" mun. Chisinau, str. 1275
G.Banulescu-Bodoni,
59
355
I.S."Ospataria "Ghidighici-G" mun. Chisinau, or. 121134
Vatra
356
I.S."Ospataria "Plai"
mun.Chisinau, str. 16049
Columna, 170
357 30541 S.A."Universul-Sud"
MD-3930, mun.Cahul, 345945
90.50
str.Dunarii, 15

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
62620

313100

358 09092 S.A."Intreprinderea Mixta MD-3100, mun.Balti, 8911530 341310 10


3413100 38.30
"Meridian"
str.Stefan cel Mare, 195
359
Baza "Orbita"
mun. Chisinau, str. 10399
100.00
Alexandru cel Bun,
40
360 16827 S.A."Avion"
MD-2026, mun.Chisi- 349130 9810
5 49050
14.05
nau, str.Dacia,60/3
361
I.S."Politehnic"
mun.Chisinau, bd.Ga- 48230
100.00
garin, 4
362 11520 S.A."Velior-Vio"
mun. Chisinau, str. 19439
2138
1 2138
11.00
Calea Iesilor, 49A
Deservire sociala
363

Hotelul "Donduseni"
jud.Edinet, or.Don- 182400
100.00
duseni
364
Hotelul "Noroc"
jud.Orhei, or.Rezi- 46000
100.00
na, str.Pacii, 61
365
Hotelul "Taraclia"
jud.Cahul, or.Tarac- 27320
100.00
lia
366 15683 S.A."Jolly-Alon"
mun. Chisinau, str. 24636920 186
46310 8613660
34.96
M.Cebotari, 37
367 31515 I.S."Statia de Alimentare cu jud.Soroca, s.Zguri- 2420
100.00
Petrol nr.129"
ta
368 31567 I.S."Statia de Alimentare cu jud. Lapusna, s.Leu100.00
Petrol nr.181"
seni
369 31678 I.S."Statia de Alimentare cu jud.Cahul, or.Tarac- 3489
100.00
Petrol nr.122"
lia
370 28431 S.A."Intreprinderea de Repa- jud.Tighina,MD-4201, 182140 28577
5
142885 78.45
ratii si Constructii "Nistru" or.Stefan Voda, str.
Constructorilor, 13
371 28448 S.A."Industrial"
MD-2028, mun.Chisi- 40770
7542
5 37710
92.49
nau, str.G.Asachi,71
372 28758 S.A."Pietrarul"
jud. Orhei, MD-5801, 276880 17692
10 176920
63.90
or. Telenesti, str.
Sadoveanu, 12
373 28793 S.A."Favorit-Leova"
jud.Lapusna,MD-6360, 524635 101567 5 507835
96.80
or.Leova, str.Stefan
cel Mare, 2
374 33357 S.A."ARC-2"
MD-2005, mun.Chisi- 52086
5647
6 33882
65.06
nau, str.P.Rares,36
375 33370 S.A."Renovatorul-Basm"
MD-2032, mun.Chisi- 179952 21238
6
127428 70.81

nau, str.Sarmizegetusa, 48/9


376 26465 S.A."Drenaj"
mun. Chisinau, str. 1492030 89734
10 897340
60.14
Uzinelor, 188
377 26524 S.A."Apromat"
mun. Chisinau, str. 880190 83119
10 831190
94.43
G.Tudor, 3
378 26547 S.A."Locuinta-Balti"
mun.Balti, str.Ste- 540442 324394 1 324394
60.02
fan cel Mare, 191
379 33400 S.A."Lalea-5"
mun. Chisinau, str. 118320 21586
5 107930
91.22
Ismail, 23
[Poz. 380 excl. prin Legea N 1223-XV din 12.07.2002]
381 21174 S.A."Dicas"
79.71

MD-2069, mun.Chisi- 64570

25734

51468

nau, sos.Balcani, 1
382 26658 S.A."Nicusor-S"
MD-3000, mun.Soroca, 127970 8738
10 87380
68.29
str.Uzinelor, 6
383 29094 S.A."Magda"
MD-4878, jud.Chisi- 127009 19081
1 19081
15.02
nau, s.Magdacesti
384 29153 S.A."Lemnarul"
jud.Balti, or. Glo- 133660 11218
10 112180
83.93
deni, str.Mihai Eminescu, 13
385 31766 S.A."Prestari-Servicii"
jud.Chisinau, MD - 659349 479278 1 479278
72.69
4801, or.Criuleni,
str.31 August, 97
386 33170 S.A."Moldovaservice Anenii jud.Chisinau, MD - 163030 16065
10
160650 98.54
Noi"
6501, or.Anenii Noi,
str.Concilierii Nationale, 10
387 14031 S.A."Eleganta"
jud. Ungheni, MD - 799080 63812
10 638120
79.86
4400, or.Calarasi,
str.M.Eminescu,26
388 26687 S.A."Comunal-Service"
MD-3121, mun.Balti, 2416354 2247208 1
2247208 93.00
str.Libertatii, 1
389 14054 S.A."Modern-Service"
MD-4301, jud.Tighi- 378630 4196
10 41960
11.08
na, mun. Causeni,
str.Eminescu, 17
390 27889 S.A."Elegant-S"
MD-6201, jud.Balti, 121190 1874
10 18740
15.46

or. Singerei, str.


Independentei, 132
391 33158 S.A."Mariana"
MD-3901, mun.Cahul, 281956
60.00
str.Pacii, 10

169174

169174

Sfera sociala si deservirea


392 34823 S.R.L."276-Zubresti"
jud.Chisinau, s.Zub- 37518
60.00
resti
393 30290 S.A."Farmacia-Anenii Noi"
jud.Chisinau, or. 173372 10165
10 101650
58.63
Anenii Noi
394 34660 S.A."Farmacia-Puhaceni"
jud.Chisinau, s.Pu- 45720
12670
1 12670
27.71
haceni
395 34150 S.A."Farmacia-297"
jud.Tighina, s.Ta- 45330
2268
10 22680
50.03
natari
396 34676 S.A."Farmacia-Mereni"
jud.Chisinau, s.Me- 112587 42659
1 42659
37.89
reni
397 14880 S.R.L."Riscani-Farm"
jud.Balti, or.Ris- 441648
30.16
cani, str.Independentei, 57
398 35405 S.A."Farm-Tibirica"
jud.Ungheni, s.Ti- 115360 10838
10 108380
93.95
birica
399 34729 S.R.L."Gana"
jud.Soroca, s.Nico- 16758
reni
400 33621 S.A."Silvia"
mun.Balti, str.Kiev 1642
723
1 723
44.03
401 35088 S.A."Crusin"
jud.Balti, s.Pepeni 149793 133016 1 133016
88.80
402 34905 S.R.L."Amnivis"
jud. Balti, s.Isca- 86114
48.80
lau
403 34911 S.A."Tomai-Farm"
U.T.A.Gagauzia, s. 115581 1918
50 95886
82.96
Tomai, or. CeadirLunga
404 14680 S.A."Farmacia nr.57"
jud.Lapusna, or.Ba- 414878 91237
1 91237
21.99
sarabeasca, str.Karl
Marx, 85
405 30564 S.A."Moldtehmed"
MD-2036, mun.Chisi- 1067400 66621
10
666210 62.41
nau, str.Maria Dragan, 19
406
Farmacie
jud. Dubasari, s. 14748
100.00
Cosnita
407
Intreprinderile videocinema
100.00
din Moldova
408 40201 S.A."QBE ASITO"
mun. Chisinau, str. 48858390 410400 10 4104000

8.40
Banulescu-Bodoni,
57/1
409
S.A."Intertur"
mun.Chisinau, str. 51873
519
10 51900 51.00
Melestiu, 7
410 14779 S.R.L."Farmodem"
mun.Causeni
411 30558 S.A."Tehoptimed"
mun.Chisinau, str. 754524 37726
12 452712
60.00
Maria Dragan, 19A
412 32700 S.A."Optimed-Leova"
MD-6301, jud.Lapus- 7590
4903
1 4903
64.60
na, or.Leova, str.
Independentei, 40
413 33141 S.A."Farm-Com"
MD-3801, mun.Comrat, 334908 46889
7 328223
98.01
str.Pobeda, 251
414 15174 S.A."Moldova-Tur"
MD-2058, mun.Chisi- 12991370 1081506 10
10815060 83.25
nau, str.Stefan cel
Mare, 4
415
I.S."Poliresurse"
MD-2012, mun.Chisi- 4910458
100.00
nau, str. Veronica
Micle, 2
416
I.S."Codreanca"
mun. Balti, str. 946575
100.00
Konev, 34
Administrarea publica locala
417

I.S."Bitovic"

U.T.A.Gagauzia, or. 300


Comrat, str.Lenin,
242

100.00

[Poz.418 excl. prin Legea N 1369-XV din 10.10.2002]


419

Ospataria "Dieta-Vitas"
mun.Chisinau, str. 1041029
100.00
Mitropolitul Dosoftei, 144
420
I.S."Firma "Liftservice"
mun.Chisinau, str. 5725
100.00
Transnistria, 10
421 14276 S.A."Hazirlic"
U.T.A.Gagauzia, MD- 174100 9477
5 47385
27.22
6101, or. CeadirLunga, str.Lenin,81
422 18652 S.A."Fertilitatea-Vulcanesti" MD-5310, or.Vulca- 1158834 84446
6 506676
43.72
nesti, str.Plotnicov, 49
423 21543 S.A."Acva-Vulcanesti"
MD-5310, or.Vulca- 1869155 183473 5 917365
49.08
nesti, str.Creanga, 3
424 21285 S.A."Dar"
MD-6101, or.Ceadir- 1134040 225641 4 902564

79.59
Lunga, str.Lenin,42
425 00239 S.A."Baza Auto nr.24 din
MD-6100, or.Ceadir- 1175150 13659
10
136590 11.62
Ceadir-Lunga"
Lunga, str.Automobilistilor, 8
426 00561 S.A."Fabrica de Vinuri din MD-5310, or.Vulca- 2355000 987
50 49350
2.10
Vulcanesti"
nesti, str.Komsomolskaia, 32
427 01108 S.A."Compania Bugeac"
MD-5310, or.Vulca- 4057482 311007 11
3421077 84.32
nesti, str.Gagarin, 62
428 01189 S.A."Plodoovosci"
MD-3810, or.Comrat, 2820800 1672
20 33440
1.19
str.Gherasimov, 26
429 02720 S.A."Aidin"
MD-3800, or.Comrat, 493100 1177
10 11770
2.39
str.Pobedi, 127a
430 03870 S.A."Mejraiagropromsnab"
MD-3820, Comrat, 731740 543
20 10860
1.48
s.Bugeac
431 04135 S.A."Contact-Service"
MD-6101, or.Ceadir- 321840 399
20 7980
2.48
Lunga, str.Iubileinaia, 1
432 04556 S.A."PROT-Comrat"
MD-3810, or.Comrat, 1187430 11975
10
119750 10.08
str.Tanchistilor, 1
433 04732 S.A."Centrul Tehnic Ceadir- MD-6101, or.Ceadir- 2661160 49235
20
984700 37.00
Lunga"
Lunga, str.Iubileinaia, 2
434 04902 S.A."Montaj"
MD-6101, or.Ceadir- 101430 74
10 740
0.73
Lunga, str.Dzerjinski, 1
435 05278 S.A."Ustalik-Comrat"
MD-3810, Comrat, 1502968 96222
8 769776
51.22
s.Bugeac
436 05712 S.A."DOST"
MD-6101, or.Ceadir- 213192 5048
9 45432
21.31
Lunga, str. Molodiojnaia, 22
437 06206 S.A."Transport-Service"
MD-5310, or.Vulca- 143800 906
40 36240
25.20
nesti, str.Frunze,
115
438 06323 S.A."Uzina de Utilaj Electro- MD-6101, or.Ceadir- 1860495 6030
35
211050 11.34
termic"
Lunga, str.Gorki, 2
439 06878 S.A."Cicec"
MD-3810, or.Comrat, 397290 2865
15 42975

4.59
440 07127 S.A."Scop"
8.15

str.Ialpugskaia, 29
MD-6101, or.Ceadir- 546500

4453

10 44530

Lunga, str.Lenin,
156
441 15259 S.A."Arnaut-Petrol"
U.T.A.Gagauzia, or. 1277708 107202 10 1072020
83.90
Comrat, statia Comrat
442 15260 S.A."Ceadir-Petrol"
or. Ceadir-Lunga, 1371712 116057 10 1160570
84.61
str.Bugeacului, 17
443 15261 S.A."Vulcanesti - Petrol"
or.Vulcanesti, sta- 1250316 105337 10 1053370
84.25
tia Vulcanesti
444 19094 S.A."Ev cuslari"
MD-3810, or.Comrat, 530208 63407
7 443849
83.71
Ferma Avicola
445 21042 S.A."Drumuri - Vulcanesti" or.Vulcanesti, str. 639000 47055
10 470550
73.64
40 let Okteabrea, 2
446 21043 S.A."Drumuri-Ceadir-Lunga" MD-6101, or.Ceadir- 628000 49520
10
495200 78.85
Lunga, str.Bugeac,1
447 21046 S.A."Drumuri-Comrat"
U.T.A.Gagauzia, or. 838000 50740
10 507400
60.55
Comrat, str.Tanchistilor, 2A
448 22862 S.A."Orizontul Ceadir-Lunga" MD-6100, or.Ceadir- 45567
3053
9 27477
60.30
Lunga, str.Lomonosov, 33
449 27386 S.A."Balik"
MD-3810, or.Comrat 224126 20789
7 145523
64.93
450 02397 S.A."Iahni"
MD-6101, or.Ceadir- 12775180 340874 10 3408740
26.68
Lunga, str.Dzerjinski, 1
451 02509 S.A."Fabrica de Unt din
MD-3810, or.Comrat, 1611920 4
20 80
0.01
Comrat"
str.Lenin, 54
452 40335 S.A."Termocom"
mun.Chisinau, str. 32449900 460318 50 23015900
70.93
T.Vladimirescu,6/1
453 26612 S.A."Precon"
MD-2069, mun.Chisi- 555660 47628
7 333396
60.00
nau, str.Creanga,6b
454 21344 S.A."Iustar"
MD-2012, mun.Chisi- 122172 75275
1 75275
61.61
nau, str.Stefan cel
Mare, 160

455 11454 S.A."Guguta"


63.47

mun.Chisinau, str. 703074

44625

10 446250

M.Cebotari, 20
[Poz. 456 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]
457 08446 S.A."Taxi-Service"
mun.Chisinau, str. 4723610 283417 10 2834170
60.00
Calea Iesilor, 14
458 26635 S.A."Autocomtrans"
mun.Chisinau, str. 2846816 236876 7 1658132
58.25
Cucorilor, 58
459 14815 S.A."Farmacia-Ialoveni"
jud. Chisinau, or. 203005 83313
1 83313
41.04
Ialoveni, str. Daniel Sihastru, 2/1
460 22921 S.A."Minerul"
jud.Chisinau, MD- 459900 64097
5 320485
69.69
4501, s.Cocieri
461 14090 S.A."Superb-Service"
jud.Chisinau, MD- 264100 221508 1 221508
83.87
4830, or.Criuleni,
str.31 August, 97
[Poz.462 excl. prin Legea N 1369-XV din 10.10.2002]
463 14136 S.A."Marita"
18.69

MD-6501, or.Anenii 110660

2068

10 20680

Noi, str.Chisinaului, 65
464 02041 S.A."Vinuri de Comrat"
U.T.A.Gagauzia, or. 6375426 342867 6
2057202 32.27
Comrat, str.Vinozavodskaia, 1
465 19093 S.A."AVIS-PRIM"
U.T.A.Gagauzia, MD- 5862638 707393 7
4951751 84.46
3810, or.Comrat,
Ferma Avicola
466 19345 S.A."Avicola-Vulcanesti"
U.T.A.Gagauzia, MD- 5587077 589670 5
2948350 52.77
5310, or.Vulcanesti, str.Lenin, 191
467 18933 S.A."Fertilitatea Ciadir- U.T.A.Gagauzia, MD- 804755 103518 7 724626
90.04
Lunga"
6100, or. CeadirLunga, str.Iubileinaia, 2
468 18728 S.A."Fertilitatea-Comrat"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1998640 94902
14
1328628 66.48
3810, or. Comrat,
str.Tretiakov, 42
469 21765 S.A."Ekini"
U.T.A.Gagauzia, MD- 9299310 1363118 6 8178708

87.95
3820, or. Comrat,
str.Lenin, 9
470 21759 S.A."Berechet"
U.T.A.Gagauzia, MD- 13668400 2170645 4
8682580 63.52
6100, or. CeadirLunga, str.Bugeac,
135
471 21550 S.A."CSM-9"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1186520 184578 5 922890
77.78
6100, or. CeadirLunga, str.Gagarin, 13
472 19942 S.A."Chilim"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1351280 212558 5 1062790
78.65
3810, or. Comrat,
str.Pobedi, 58
473 06375 S.A."Uzina Experimentala"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1158663 29873
33
985809 85.08
6101, or.Ceadir-Lunga, str.Bugeac, 23
474 21086 S.A."Bugeac Iollari"
U.T.A.Gagauzia, MD- 966320 36513
16 584208
60.46
3810, or.Comrat,
str.Lenin, 99
475 08113 S.A."Garant-auto"
U.T.A.Gagauzia, MD- 568722 48802
7 341614
60.07
3810, or. Comrat,
str.Gavriliuc, 10
476 26670 S.A."Yol Yapagisa"
U.T.A.Gagauzia, MD- 1095595 194307 5 971535
88.68
6100, or.Ceadir-Lunga, str.Bugeac,135/1
477 14785 S.A."Ilaci-50"
U.T.A.Gagauzia, or. 245500 2813
50 140650
57.29
Comrat, str.Lenin,50
478 30570 S.A."Optimedfarm"
U.T.A.Gagauzia, or. 123229 42745
1 42745
34.69
Comrat, str.Lenin,
207
479 22569 S.A."Planeta"
U.T.A.Gagauzia, MD- 138200 16624
5 83120
60.14
5310, or.Vulcanesti,
str.Lenin, 87
480 22663 S.A."Kiat"
U.T.A.Gagauzia, MD- 65781
4435
9 39915
60.68
3810, or. Comrat,
str.Tretiakov, 36
481 30600 S.A."Tip-Ciad"
U.T.A.Gagauzia, MD- 533151 47875
9 430875
80.82
6100, or. CeadirLunga, str.Lomono-

sov, 8
482 13930 S.A."Reghina-SUD"
U.T.A.Gagauzia, MD- 559692 75334
7 527338
94.22
5310, or.Vulcanesti,
str.Lenin, 98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Anexa nr.1 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1204-XIV din 28.07.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1012-XIV din 26.05.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.948-XIV din 21.04.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.841-XIV din 25.02.2000]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.742-XIV din 17.12.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.740-XIV din 17.12.99]
[Pozitia 510/9 din anexa nr.1 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.1 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Anexa nr.2
la Legea cu privire la
Programul de privatizare
pentru anii 1997-1998
LISTA
obiectelor nefinalizate supuse privatizarii
------------------------------------------------------------------------Nr.| Denumirea | Locul de am- |Costul |Asimi- |Gradul|Incepu|Anul
crt.| obiectului | plasare | de |larea |de fi-| tul |con|
|
| deviz,|mijloa-|nali- | con-|ser|
|
|mii lei|celor | zare,|struc-|va|
|
|
|banesti| % | tiei,|rii
|
|
|
|pina la|
| anul |
|
|
|
|conser-|
|
|
|
|
|
| vare, |
|
|
|
|
|
|mii lei|
|
|
----|-----------------|--------------|-------|-------|------|------|----1 |
2
|
3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------------MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE
1. Gradinita de copii s. Purcari,
jud.Tighina
2. Gradinita de copii s. Cobilea,
jud.Orhei
3. Gradinita de copii s. Cubolta,
jud.Balti
4. Gradinita de copii s. Geamana,
jud.Chisinau
5. Gradinita de copii s. Brinzeni

1,66

1,11 83

1991 1992

0,66

0,20 38

1990 1994

0,83

0,14 20

1991 1995

1,99
1,16

0,30 18
0,52 57

1991 1993
1991 1993

jud.Orhei
6. Gradinita de copii s.Puhaceni, 1,24 0,66 72 1991 1993
jud.Chisinau
7. Bloc locativ cu 60 or.Briceni
1,60 0,43 34 1990 1992
de apartamente
8. Bloc locativ cu or. Causeni 3,24 0,76 31 1990 1995
80 de apartamente
9. Bloc ingineresc de or. Ialoveni 4,23 4,15 55 1974 1986
laboratoare
10. Baza Directiei de mun.Balti
4,22 0,74 17 1987 1988
Completari Tehnice
de Productie "Moldvodstroicomplect"
11. Centru comercial s.Cusmirca, 0,88 0,06 8 1991 1994
jud.Orhei
12. Complex comercial s. Burlanesti, 1,64 0,46 36 1991 1996
jud.Edinet
13. Fabrica de Conge- mun.Chisinau 2,92 1,56 57 1991 1993
lare Rapida a Pro- or.Singera,
duselor
14. Ambulator medical s.Sturzovca, 0,63 0,12 18 1992 1993
jud.Balti
15. Dispensar
s.Chiriet-Lun- 0,62 0,08 13 1993 1994
ga, U.T.A.
Gagauzia
16. Dispensar
s.Vadul lui 0,28 0,06 21 1991 1993
Isac, jud.
Cahul
17. Club
s. Cociulia, 1,11 0,48 54 1992 1994
jud.Cahul
18. Club
s. Goleni,
1,08 0,18 29 1980 1992
jud.Edinet
19. Club
s. Baimaclia, 0,96 0,14 20 1991 1994
jud.Tighina
20. Club
s. Dolna,
1,79 0,48 32 1991 1994
jud.Ungheni
21. Club
s. Camencea, 0,73 0,22 39 1992 1994
jud.Orhei
22. Club
s. Biesti,
0,93 0,17 25 1992 1994
jud.Orhei
23. Club
s. Podgoreni, 1,16 0,17 23 1992 1994
jud.Orhei
24. Club cu sala
s. Trebisauti, 1,63 0,67 55 1989 1993
de sport
jud.Edinet
25. Club cu retele
s. Horodiste, 1,42 0,71 65 1993 1994
ingineresti
jud.Ungheni
26. Scoala
s.Filipeni, 2,51 0,52 26 1990 1995
jud.Lapusna
27. Combinat de Brin- or.Cahul
14,18 8,48 60 1988 1993
zeturi
28. Fabrica de Brin- or.Telenesti 6,64 1,70 41 1988 1994
zeturi

29. Fabrica de Pro- or. Stefan- 4,00 1,83 68 1990 1995


duse Lactate
Voda
30. Baza Auto a Zonei mun.Chisinau 4,04 2,77 69 1986 1993
Industriale
s.Bubuieci
31. Sectia de imbute- or.Ialoveni 0,74 0,36 49 1990 1993
liere a intreprinderii Experimentade Productie a Vinurilor a Directiei "Dacia-Fenix"
32. Depozit de vin
s. Suruceni, 0,85 0,31 62 1991 1994
jud.Chisinau
33. Baza de Colecstatia Abaclia, 5,33 0,29 9 1990 1993
tari "Moldplodo- jud.Lapusna
ovosciprom"
34. Frigorifer
s. Florica, 1,20 0,59 72 1991 1996
jud.Tighina
35. Sectie de cons. Voinova, 0,58 0,29 53 1993 1995
serve (reconsjud.Chisinau
tructie)
36. Tabara de cimp a or.Singerei 1,25 0,36 36 1990 1994
brigazii scolaresti de productie
37. Fabrica de cara- s. Tarancuta, 1,15 0,54 61 1990 1994
mida, Gospodaria jud.Cahul
Agricola Sateasca "S.Lazo"
38. Fabrica de cara- s. Batir,
1,26 0,59 72 1990 1994
mida
jud.Chisinau
39. Punct medical
s. Pererita, 0,31 0,06 29 1992 1993
jud.Edinet
40. Ambulatoriu
s. Valcinet, 2,03 0,57 32 1989 1996
jud.Ungheni
41. Ambulatoriu
s. Sipoteni, 1,68 0,73 45 1991 1993
jud.Ungheni
42. Ambulatoriu
s. Hlinaia, 1,39 0,17 22 1993 1994
jud. Edinet
43. Ambulatoriu
s.Codreanca, 1,10 0,78 66 1990 1995
jud.Chisinau
44. Gradinita-cresa s. Tabani,
0,90 0,28 39 1991 1993
jud.Edinet
45. Gradinita-cresa or. Causeni 1,78 0,83 51 1990 1994
jud.Tighina
46. Gradinita-cresa s. Tatarauca 0,61 0,07 12 1992 1995
Veche, jud.
Soroca
47. Gradinita de copii s. Dereneu, 1,42 0,25 19 1995 1995
cu retele ingine- jud.Ungheni
resti
48. Gradinita de co- s. Suri,
1,07 0,27 14 1991 1994
pii
jud.Soroca
49. Gradinita de co- s. Miciurin 0,86 0,56 63 1990 1994

pii
jud.Soroca
50. Gradinita de copii or. Falesti 1,09 0,40 47 1991 1994
51. Gradinita de co- s. Sadovoe, 0,92 0,53 54 1980 1997
jud.Balti
52. Gradinita de copii s. Pirjota, 0,85 0,12 21 1992 1994
jud.Balti
53. Gradinita de copii s.Dumbravita 0,92 0,82 86 1990 1993
jud.Balti
54. Gradinita de copii s. Iarova,
0,50 0,04 10 1992 1993
jud.Soroca
55. Gradinita de copii s. Sireti,
3,10 0,50 17 1991 1992
jud.Chisinau
56. Gradinita de copii s. Talmaza, 1,20 0,54 46 1991 1997
jud.Tighina
57. Retele ingineresti s.Dumbravita 0,52 0,41 86 1990 1993
la gradinita de jud.Balti
copii
58. Scoala
s. Drojdieni 3,96 3,52 88 1992 1995
jud.Lapusna
59. Scoala
s. Ciuciuleni 2,92 0,19 5 1992 1992
jud.Lapusna
60. Scoala
s. Varzaresti 2,91 0,08 3 1992 1994
jud.Ungheni
61. Club, sala de
s. Gangura, 2,22 0,47 28 1991 1994
sport si bazin
jud.Chisinau
de natatie
62. Club
s. Vasilcau 1,92 0,48 29 1990 1993
jud. Soroca
63. Club
s. Gauzeni, 1,24 0,34 34 1992 1994
jud.Orhei
64. Club
s. Semionovca 1,12 0,89 79 1991 1997
jud.Tighina
65. Club
s. Borciag, 1,43 1,04 74 1990 1994
jud.Cahul
66. Casa de cultura s. Petreni, 1,64 0,44 14 1990 1994
jud.Edinet
67. Casa Sovietelor or. Taraclia 2,84 2,27 80 1990 1994
68. Fabrica de cara- s.Maramonovca 3,79 0,31 16 1992 1994
mida
jud.Edinet
69. Depozit pentru
s. Palanca
0,26 0,17 64 1994 1997
fructe si legume jud.Tighina
70. Blocul locativ
mun.Balti
0,63 0,28 45 1990 1994
nr.1 cu 20 de
str.Krilov
apartamente
71. Blocul locativ
mun.Balti
0,67 0,30 45 1990 1994
nr.2 cu 30 de
str.Krilov
apartamente
72. Depozit de cere- s. Sadaclia, 0,26 0,16 62 1992 1994
ale pentru 350 t jud.Lapusna
73. Sala de sport a s. Cotiujeni, 0,19 0,07 37 1992 1994
Casei de cultura jud.Edinet
74. Intreprindere de or.Vulcanesti 1,40 0.77 55 1989 1994

vinificatie
75. Gradinita de copii s. Oxentea, 0,63 0,43 68 1991 1994
pentru 190 de lo- jud.Chisinau
curi
76. Gradinita de copii s. Molovata, 1,30 0,52 40 1991 1994
pentru 320 de lo- jud.Chisinau
curi
77. Gradinita de copii s. Gordinesti 1,47 1,22 83 1990 1994
pentru 320 de lo- jud.Edinet
curi
78. Comunicatii ingi- s.Gordinesti 0,58 0,48 84 1990 1994
neresti ale gradi- jud.Edinet
nitei de copii
79. Casa de cultura s.Vascputi, 0,78 0,56 72 1991 1994
pentru 400 de lo- jud.Soroca
curi
80. Asigurarea ingine- s.Vascauti, 0,36 0,24 67 1991 1994
reasca a Casei de jud.Soroca
cultura
81. Ambulatoriu pentru s.Cunicea,
0,48 0,33 69 1990 1994
100 viz./sch.
jud.Soroca
82. Asigurarea ingine- s.Cunicea,
0,38 0,26 68 1992 1994
reasca a ambulato- jud.Soroca
rului
83. Scoala pentru 390 s.Vertiujeni, 1,10 0,28 25 1991 1994
de locuri
jud.Soroca
84. Ambulatoriu pentru s.Tataresti, 0,78 0,69 88 1993 1994
70 viz./sch.
jud.Cahul
85. Gradinita de copii s.Baimaclia, 0,72 0,54 75 1990 1994
pentru 190 de lo- jud.Cahul
curi
86. Comunicatiile in- s. Baimaclia, 0,49 0,20 41 1992 1994
gineresti ale gra- jud.Cahul
dinitei de copii
87. Gradinita de copii s.Victorovca 0,42 0,21 50 1992 1994
jud.Cahul
88. Comunicatiie ingi- s.Victorovca 0,34 0,10 29 1993 1994
neresti ale gradi- jud.Cahul
nitei de copii
MINISTERUL INDUSTRIEI
89. Bloc locativ cu 60 or.Briceni
2,01 0,45 26 1989 1993
apartamente
90. Sectie de uscare a mun.Chisinau 0,41 0,34 94 1991 1995
materialelor forestiere, (reconstructie)
91. Fabrica de piele mun.Chisinau 36,00 9,00 42 1989 1992
Zona industriala Singera
92. Bloc cu 12 aparta- mun.Balti,
68,85 13,77 20 1992 1994

mente

str.Veteranilor
93. Frigorifer
mun.Balti
3,50 0,50 14 1989 1992
94. Extinderea intre- mun.Chisinau, 35,60 3,50 13 1989 1991
prinderii, S.A. str.Decebal
"Sigma",transa I,
blocul nr.7
MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCTIILOR
SI DEZVOLTARII TERITORIULUI
95. Doua blocuri loca- or.Donduseni 1,15 0,20 10 1990 1991
tive a cite 30 de
apartamente
96. Doua blocuri loca- or.Glodeni
1,57 0,38 26 1991 1993
tive a cite 30 de
apartamente
97. Bloc locativ cu 60 or.Cimislia 1,82 1,10 67 1990 1991
de apartamente
98. Bloc locativ cu or.Hincesti 1,71 0,10 6 1991 1992
60 de apartamente
99. Hotel
or. Taraclia 1,40 0,70 23 1984 1987
100.Complex de bai
or. Rezina
1,33 0,81 57 1989 1993
si de asanare
MINISTERUL SANATATII
101.Policlinica stoma- or.Ceadir-Lunga 1,65 0,14 11 1991 1992
tologica
102.Policlinica pen- or.Riscani
1,34 0,84 83 1989 1990
tru copii
103.Maternitate
or.Leova
4,90 1,51 39 1989 1992
104.Maternitate
or.Straseni 5,49 1,36 32 1988 1994
105.Bloc de diagnos- or.Nisporeni 1,65 0,17 13 1991 1992
ticare al Spitalului Raional
Central
106.Bloc chirurgical mun.Chisinau, 2,77 1,80 74 1990 1995
al Spitalului
str.N.Costin
nr.4
107.Spalatorie
s.Sadaclia, 0,22 0,07 41 1991 1992
jud.Lapusna
108.Doua case a cite or.Cantemir 0,17 0,03 18 1993 1994
doua apartamente
109.Complex curativ or. Ialoveni 4,62 2,45 55 1988 1997
110.Maternitate
or. Telenesti 6,31 0,43 5 1991 1993
[Poz. 111 excl. prin Legea N 1466-XV din 21.11.2002]
MINISTERUL CULTURII
112.Cinematograf

or.Taraclia

1,04

0,4

38

1987 1991

113.Casa de cultura
114.Casa de cultura

or.Soldanesti 1,48 0,43 29 1989 1992


or.Nisporeni 2,54 1,46 61 1988 1992

MINISTERUL INVATAMINTULUI
115.Gradinita de copii or.Straseni
1,76 0,60 31 1990 1992
116.Gradinita de copii or.Riscani
1,45 1,15 70 1990 1992
117.Scoala
s. Pascani,
1,64 0,13 12 1992 1994
jud.Chisinau
118.Scoala
s.Rusestii Noi, 3,37 0,50 18 1991 1993
jud.Chisinau
119.Scoala
s. Cateleni, 2,37 0,38 19 1991 1995
jud.Lapusna
120.Bloc de studii al mun.Chisinau 6,04 0,35 7 1991 1994
Facultatii de
Energetica a Universitatii Tehnice din Moldova
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
121.Cladirea scolii mun.Chisinau 0,50 0,20 37,8 1982 1992
pentru pregatirea
subofiterilor
122.Bloc locativ cu 60 or.Anenii Noi 1,67 0,23 16 1990 1991
de apartamente
123.Bloc locativ cu 30 or.Singerei 0,44 0,26 65 1992 1993
de apartamente
124.Bloc locativ cu 18 or.Edinet
0,62 0,43 72 1990 1995
apartamente
125.Depozitul averii mun.Chisinau 0,93 0,73 52 1989 1995
militare
str.Petricani
126.Doua case a cite or.Ocnita,
0,50 0,20 37,8 1982 1992
trei apartamente str.Parcurilor
127.Blocul administra- or.Donduseni, 1,67 0,23 16 1990 1991
tiv S.A. "Speran- str.Feroviarita"
lor
(Departamentul
Trupelor de Graniceri)
128.Garajele Colegiu- or.Chisinau 1,45 1,15 70 1990 1992
lui de Politie
str.Sf]nta
"Dimitrie Cante- Vinere,7
mir"
CONCERNUL REPUBLICAN PENTRU GOSPODARIA APELOR "APELE MOLDOVEI"
129.Bloc locati cu 60 or. Causeni
de apartamente

2,02

1,08 59

MINISTERUL ENERGETICII

1991 1994

130.CET-1, (reconcon- mun.Chisinau 41,00 5,00 16 1993 1994


structie si reutilare tehnica)
131.CET-2, (extindere mun.Chisinau 34,40 18,00 55 1988 1996
cu cazane de incalzit apa)
ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI
132.Bloc cu instalatii mun.Chisinau
experimentale al
Institutului de
Chimie

7,83

1,84 34

1987 1992

INTREPRINDERILE SUBORDONATE AUTORITATILOR


ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
133.Baza de productie or.Riscani
0,88 0,20 23 1990 1991
134.Intreprindere de or.Cainari
0,10 0,03 25 1990 1991
reparatie a locuintelor
135.Casa pionerilor mun.Chisinau 5,89 3,71 88 1988 1992
si elevilor
136.Bloc locativ cu mun.Balti
0,67 0,07 12 1989 1991
30 de apartamente, cu magazinanexa
137.Casa cu 4 apar- or.Causeni
0,08 0,03 46 1991 1995
tamente
138.Bloc locativ cu or.Causeni
1,18 0,28 32 1991 1995
40 de apartamente
139.Bloc locativ cu or.Stefan-Voda 1,17 0,05 4 1992 1994
60 de apartamente
pentru lucratori
medicali
140.Bloc locativ cu or.Taraclia 1,45 0,07 5 1994 1997
60 de apartamente
141.Bloc locativ
or.Cahul,
1,34 0,26 20 1992 1992
bd Republicii
142.Bloc locativ cu or.Edinet
0,74 0,16 31 1993 1994
30 de apartamente
143.Baza de expediere or.Orhei
7,36 0,95 21 1989 1994
a C.A.I. in Complexul industrial
Singera
144.Camin cu 5 etaje, or.Criulieni, 0,58 0,02 3 1994 1994
(reconstructie) str.Stefan cel
Mare, 19
145.Anexa la cladirea or.Leova
0,65 0,05 59 1981 1983
Comitetului Execu-

tiv Raional
146.Cladirea Primariei s.Serpeni,
0,06 0,04 75 1988 1990
jud.Chisinau
147.Complex sportiv or. Edinet
1,13 0,58 76 1989 1995
148.Centrala telefo- or.Soroca
1,40 0,30 23 1989 1992
nica pentru 10000
numere
149.Farmacie
or.Soldanesti 3,72 0,11 16 1990 1992
150.Gradinita de copii s. Mihalaseni 1,27 0,67 55 1990 1994
jud.Edinet
151.Gradinita de copii s. Birnova, 0,41 0,20 50 1991 1994
jud.Edinet
152.Gradinita de copii or. Orhei,
str.Alexandru 1,33 0,48 36 1990 1994
cel Bun
153.Cladirea fostei s. Jora de
1,93 0,30 19 1989 1993
scoli
Mijloc,
jud.Orhei
154.Complex de bai si mun.Chisinau 0,85 0,75 68,7 1988 1992
de asanare
str.Sarmizegetusa
155.Club
s. Hadarauti 0,89 0,49 40 1990 1994
jud.Edinet
156.Casa Justitiei
or. Basara- 0,67 0,46 69 1990 1994
beasca
157.Piata acoperita or. Calarasi 1,56 0,34 28 1991 1993
158.Sala de cazane si or.Comrat
1,07 0,42 39 1991 1994
retele termice
159.Bloc locativ cu or.Stefan Voda 1,15 0,19 18 1991 1996
60 de apartamente
DEPARTAMENTUL SITUATII EXCEPTIONALE
160.Remiza de pompieri (complex cu
bloc locativ,
boxe, bloc administrativ, depozit)

or.Floresti

1,20

0,82 62

1992 1995

[Anexele nr.2,3 in redactia Legii nr.396-XIV din 20.07.2001]


[Anexa nr.2 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.2 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
[Pozitia 65/15 din anexa nr.3 se declara neconstitutionala]
[prin Hot. Curtii Constitutionale nr.59 din 11.11.99]
[Anexa nr.3 modificata prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Anexa nr.3 modificata prin Legea nr.253-XIV din 24.12.98]
[Anexa nr.3 modificata prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
-

--- end_of_file ---