Sunteți pe pagina 1din 5

N'r.

Denumire
po/itic
Experi cheie
1 Coordonator
proiect

Responsabilitati Activlnli corespondente

de Va rspunde de coordonarea proiectului,


pregtirea logisticii si implementare,
asistenta, raportare si administrarea
echipei de experi propui. Va asigura o
buna comunicare cu
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in
toate circumstanele legate de
implementarea contractului;

2 Inginer
Va rspunde de toate aspectele legate de
proiectant
de proiectrarea drumului, de soluiile
drumuri si poduri propuse, de interpretarea datelor rezultate
din studiile efectuate si de alegerea celei
mai bune soluii pentru realizarea
drumului de legtur.Participa in calitate
de expert cooptat in evaluarea ofertelor
pentru contractul de execuie lucraripropunerea tehnica.

* Asistenta acordata Beneficiarului pentru


susinerea aplicaiei de finanare inclusiv
furnizarea de orice documente necesare ca
urmare a observaiilor primite pe parcursul
evaluarii cererii de finanare - daca este cazul ;
* Documentaia de atribuire pentru contractul
de proiectare si execuie si asistenta acordata in
perioada de clarificari la documentaia de
atribuire inclusiv furnizarea de documente
necesare pe parcursul ntocmirii rspunsului la
clarificari;
*va realiza orice alte sarcini necesare
indeplinirii obiectivului acestui contract asa
cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de
Autoritatile implicate in realizarea acestui
proiect; *va asigura prezentarea si
fundamentarea necesitatii si oportunitatii
acestui proiect precum si analiza fezabilitatii
proiectului din punct de vedere tehnic, juridic,
financiar, socio- economic, al cerinelor de
mediu etc. *va intocmi raportul de inceput,
rapoartele de progres, rapoartele fmanicare si
orice alte rapoarte solicitate de Beneficiar

specificaii si desene pentru lucrrile de


constructie a drumului: lucrri de drum,
consolidri, conectarea reelei la alte drumuri,
etc si corelarea acestora cu lucrrile de arta,
podee

43

3 Topograf

Va rspunde de realizarea tuturor


masuratrilor topografice, de intocmirea
studiului topografic, a listelor de
coordonate si planelor aferente, de
realizarea coridorului de expropriere , de
interpretarea si comunicarea datelor in
vederea alegerii soluiilor de proiectare si
ndeplinirea tuturor cerinelor din Caietul
de sarcini referitoare la studiul topografic
si achiziia de teren Va rspunde pentru
elaborarea

studii
topografice detaliate identificarea
suprafeelor de teren afectate de constructia
drumului de legtura, inclusiv cele necesare
relocrii utilitatilor, identificarea proprietarilor,
realizarea
documentaiei
cadastrale
cu
respectarea tuturor prevederilor din capitolul
specific din caietul de sarcini studiul traseului
drumului de legtur;

identificrii proprietarilor, realizarea


coridorului de expropriere, a
documentaiilor cadastrale, in conformitate
cu cerinele Caietului de sarcini si
legislaiei in vigoare
4

Expert
Geotehiiica si
Fundaii

Va rspunde de realizarea studiilor


geotehnice in conformitate cu cerinele din
Caietul de sarcini si legislaia in vigoare,
de interpretarea rezultatelor acestor studii
si de comunicarea acestor rezultate in
vederea alegerii soluiilor adecvate de
proiectare.
Va rspunde de elaborarea
investigaiilor de sol si materiale in
conformitate cu cerinele Caietului de
sarcini si legislaia in vigoare, de
interpretarea rezultatelor si de
comunicarea acestora in vederea alegerii
soluiilor adecvate de proiectare

studii geotehnice detaliate in conformitate cu


cerinele din Anexa 1 la caietul de sarcini
respectnd standardele
in vigoare;

Expert
evaluator de
mediu

Va rspunde de realizarea Raportului


privind impactul asupra mediului si a
oricror documente si studii solicitate de
autoritatile competente, de respectarea
cerinelor caietului de sarcini cu privire la
Mediu, de comunicarea tuturor aspectelor
legate de mediu care ar putea afecta
soluiile de proiectare preliminara.

RIM , si toate documentele necesare si va


obine Acordul de mediu

Specialist
analiza cost
beneficiu si
modelare
financiara

Va rspunde de ntocmirea Analizei costbeneficiu si a Modelului financiar in


conformitate cu cerinele Caietului de
sarcini

analiza-cost - beneficiu si modelul


financiar

43

Specialist
Hidrotehnica

Va rspunde de realizarea studiilor


studiile hidrologic si hidraulic realizand detaliat
hidrologice si hidraulice in conformitate aceste studii pentru elaborarea lucrrilor
cu cerinele din Caietul de sarcini si
hidrotehnice;
legislaia in vigoare, de interpretarea
rezultatelor acestor studii si de
comunicarea acestor rezultate in vederea
alegerii soluiilor adecvate de proiectare

Specialist Trafic

Va rspunde de elaborarea Studiului de


studiul de Trafic in baza ultimului recesamant
trafic in conformitate cu cerinele
de trafic realizand inclusiv anchete O-D
Caietului de sarcini si legislaia in vigoare,
de interpretarea rezultatelor si de
comunicarea acestora in vederea
alegerii soluiilor adecvate de proiectare

Ingineri CAD
dram/poduri

Vor avea responsabilitatea proiectrii


corecte si in conformitate cu rezultatele
studiilor realizate si a soluiilor propuse

proiectare dram, pod

Expert

10

H O lll Zi X t XI
publice

(; i! ;;

eanutafi

i f X J'.'P

12

aestat; o ir am.
i>od
'i!s> < 'U.C '
X t . ele)
Coordonator
in materie de

13

sanatate si
securitate a
iTiunc x i
Responsabil

43

Avize /
Acorduri si
Utilitati

1A
IH

Va reali/a iiratlciil dcpiai. jocuniciuatta


de atnbmrc. .a a-auuia a-.;sten: a
Beneiicauuk
atribuire. \a parScipa m comisa de
c.alaare a otcrteiof pentru eontrac?'.il de
execuie : n cab'ae Jf expert cooptai.
\ a ti responsabil de determinarea ! ia
una- c* Murilor Denln; articolele .ia; '
uaiicu! de plat;, \a ratocmi Ijiaticul >;.
p'tH ^ l)c- oe-e avHv'aic \a a'-ea
responsabilitatea determinant costului
mesuttei si \a fundamenta preturile
l'"o>ite in conformitate eu cernitele
Caietului de sarcim V. .< a\ea
responsabilitatea \ criticam
documen'eior de proiectare si a -OuhIi'
de ij''Ctl.Uii.:k' iii ,;r,r4'.innji,jiv> cu !
enislatia in !&r'ic, \ otititr<H>rii! \f \a
(i.irtvin.) m eonsjski de evaluare a
nicitelor pentru contractul de execuie ui
i:al]tate de expert c< ptat.

\*a a\ ea responsabilitatea ntocmii ii


suportului piiv md sanatatea st secui
ttatea muncii in v.orifonmtate eu
legislaia in \ tgoare
\ a ax ea responsabilitatea mtocnurii
documentaiilor necesare ->i obinerii
tuturor a\ i/el or pentru proiect. \\i h
lespoiisabil de nitocuiirea proiectelor
de relocare protejare J:ihtati. ile
identificarea mpra ielelor ,'. <:, .-. I, .
e joniuniearea acestora ctre I-Veerful
txamaloi Imobile si Inemcrui ! .-poja ;n 'ederc.i re4:izani .-rusi-ri'u, ac
ev>f* rrvv
________________________________
1 \pcI 1
valu.it
>

\ a Mspundc de uitocniuca MP<i.irteior


de .. '> aluate claboi.-ae ^mi<tmt Leu
25s ?;,t tl ,

documentaia sie atriKaie eentir proiectaic si exceube si ass-icnui aC'Hila'a Beneficiarului ;n perioada -k oanncan ia
document,itut Jl .-inhum si <. ..ii.iaiea oJcifei>'i

43

;ai k

. .ane

per...

\ ii-.fruct ia drunaiii;t

entica. stampilea/a m >emr>ea/a - ir.-xines^ icJeratu! ' ciifcauau! a dv proieet pentru volumele -.peciicv Ventilat oi
ul A .a oniaa piopunerfte e'faace >< juriile t.-hn-ce ou.p>> -r" a. i-adrul otcr'elor pemni nn-Kt-t! dc. ,-\cet<iic
ueraH

avizele, acordurile d autorizaiile, identificarea utilitattlor afectate si piopunerea relocarea pi^teiarca acestora, nlenti
licarea suprafeelor afectate de auhtnu r.i o<Iabt>raie ui 11 xpert t i l a a t . < r ini. biic

.enni..jn pe :eren. 'lieiiitica'e,! A'tuiu


i'oxr, lij). <_ \ t i a v !i;ii).,. ii-auicU- TI.eU'tc
porii! i; H,- t,t.,c .J-, tli Ui.'.'l O ' '! liU';!.;.. ,!

U ,

\HMat

i;

43