Sunteți pe pagina 1din 22

Alexn'Andreea

Alex gi Andreea

$coolo
Andreea 5i AIex ?nvoJdlo
Scoolo33. Aceasloeste o
gcooldmore,cu o cl6dire
Copiiivin la
frumoosd.
/
gcooldcu un outobuz
golben,strdlucitor.Unii
pdrinJiigi oduccopiiilo
Andreeo
5cooldcu mcgino.
este soro moimoreo lui

tree
coPoc

A lex . Eo v i n e l o S co o l d p e

bicicletd!

felinor

"{'

-; -,'i

child
copil

A:,

clock
ceos

+?i

,, '.,.,,: ,
',,j ,i :

.,;&

schoolbus
autobuz5color

*ie

Iry

L
/

fi

s
5

ffi

kshelf
cdrfii

telephone
telefon
desk
birou

monogrom
monogromd

monitor
ecton
*

trophy
frofeu
photocopy
mochine
copiotor.

okshelf

roft pentru cdrli

Sclo de clos6
Astdzi,cfosolui Alexeste
Vor
foorte entuziqsmotd!
jucoo piesdde teotruin
Pareo fi
solode specfocole.
cevafoarte imporfont.
closointdi,
- Linigtifi-vd,
6iorgiono
spunedomnigooro
cu fermifote.Eoesle profesooroclosei.

wcter botfle
sficld de opd

wollc

ceas de pe

schoolbog
ghiozdon

stilou

books
cdrfi
-a-a-:-::--aa-

curtoin rod

fon
ventilotor

POSTeT

poster

,iir

linds
uzete

UR

.o{bgA

f,*'"'*

i, {I
l .q

wollclock
ceas de perefe
:t

monitor
ecron

pencilbox
Penor
-_i

glob
l

morker
cariocd

Biblioteco
Elevii
Esteoro de studiuin bibliofec6.
6iorgionoco
cdfe o corte,?ntimp ce domnigooro

porefoorte plindde vio16in o&ot'


- Closodumneovoostnd
Viclorio,
domnigoord
Giorgiono,"
observddoomno
dimineofd,
gcolii.Eostd in spoteleunuighigeu,
fiind
bibliotecoro
inconjurotbde rofturi din foofe pdrfile.AsemeniRegineidin
I rnululLorT or!

8*

chort
desen

ffiMI
ffil
eiojerd

cdrfi

il
u

hoir

fiiagazine

revistd

computer
calculotor

Sola de sport
Urmeozdoro de sport.

- ASvreosdjucdmpieso"Lo
cirege"de Ion Creongd.
Vreou
sd interprelezungobolon.
Astfel voi puteosd port un
costumde gobolon.
Exoctco
unsupererou!?ispuneAlex
pnietenului
sduDon.
- Euvreousd fiu Ionico,
spuneDon.
- broDrTr-vo!
u so InceP
jocul,stnigdontrenorul
Victor de pe Iercnulde
boschet.

l'

baskef
minge de

ootboll
min99:de f

rtng

i
.,i:.

,iL.l

boskef

skippingrope
coordd

exercisebire
bicicletd pentru exercifii fi

Terenulde sport
Pentrucd esle o zi insoriid,coPiiipot sbse loacepe
terenulde sport.Donvreosbjoocefotbol.Andreeo
spunecd vojucoienis.
Alex.
- Euvoiorunco
discul,
spune
AnirenorulVictorfluiendPentruo chemope tootd
lumeo
lo el.

ontrenoi

''

&: 1:

q .

'

'. i

''!'t-.'
*..:

'lr
sneokers
boschefi-,.,:,-,,,
,.

rdcguet
rochetd

f lo9
steog

f lood lights
reflectoore

discus
disc

swimmingpool
prscInct
qe.,rlr:rssin:r+,"..
i_.::

'

i
. .:._
_.1
r
-r,

teom
echipd

9,
{.,

r t1

Solode
informoticE
Alex std foorte concentrot
in fofo ecronului.
ii ploce
foontemultsd lucrezepe calculotor.Acestopoafeface
gi
Unclicpemouse
minuni!
a goto!
temolo motemoticd
- Colculotonul
este foarle
distroctiv. Poi sd foc qidieq

ffi+s

lucruricuel.Potchiorsdjoc
jocuri,spuneAlex.

f'" g,e:

a
a
--

monifor
ecron calculat

compocfdisc
compoct disc

printe
rDrimoi

compqctdisc drive
unitote de compoctdisc

fostoturd

S-l(

ItII

,1,
I il

-.

ll

coke
prdjiturd

"''$ ;

ll-.
,, I,

-i#

Wq, +
ii

S .r
{4.

s0

J,.11i1..-

-ri$+

'inghiJifurd
dinsolofode vorzd.
- Moivreousuc, sDune
Ddn.
- C6ndmdgdndasc
lo c6t deomuzont
o sdfie sbrepetdm
pieso,obiopotsEm6n6nc,
spuneAlexmugcdnd
dinfr-un
sondwich.

Scrie corect
Completeazd
literelecarelipsescpentruo formocuvdntul.

bokt

c_s

oo

m_ni_o_
e_?_n

tr-p-y
tr_f-u

ooe
Dmn e

s-iv-l c_o_r
s_o_n r_t_t_v

b-o-s
c-r-i

b-sk-tb-ll
m_n_e de b_s_h_t
t loh

ne

Lr_r-n

ph_t_gr_p_
f _t_gr_f _e

s h olb o

gh-o-a--;

d_spl_y b_ord
r bd

S-ar putea să vă placă și