Sunteți pe pagina 1din 26
iW ANSTALATIL INTERIOURE Dupa citeva considerati eur pr area irateaz’.problernele insee si in bloowi, cum si pro anelor 51 ale cutiflor terminale fac MH. CEBACTBAHOB NPOKJIATKA KABEJIEM HATPSKEHHEM 10 35 kn B MPOMDILUAEHHBIX 1 Teeyaapermexsioe 9 Mock Jlewuwrpan 3 TIPURILE DE CABLURI ELECTRICE $1 DOMENIUL LOR DE UTILIZARE servese pentru transportul si e Ja receptoarele de curent ( te de alimentare si de Din punct de vedere constructiv lirmiiloarele elemente ~ principal s exter Cablurile se executa ct eonductoare. Conductoarel ‘capris sati din aluminju, Cablur ‘urmatoarele se MIG; 25; 35 300 mm? si mai m 15; 10 mm?, lant este destinat ‘re ele si fata de Mantatia serveste pentru pro patrund Material le pet ita sint materialele plastice si cauciucul. protejarea impotriva deteriararilor mecanice, ca- le sint prevazute cu o armaturd formata din doua benzi sirme zineate, de soctiune plana impregnata. Tn cazil conductoarelor din cupru fn si idatiga nici o litera, iar in cazul conductoarelor se adauga litera A in fata ACPHB). Atunel eind cablul este prevazut ety un i iut& impregnaté se adaugé litera 1 (de APBD. =, f fiecare conductor se noteaz suplimentar cit exemplu: OCB, AOCB ete.). Cabtur B (de exemplu: CBB, ACBB eic. Tipurile si caracteristicile constr: actioneze pe traseelor cabl slab impregnata ‘de. fipu ACBIB, AOCBFB, Al le de forta cu izolafie din cauciue at: & toare de cupru, izolate cu cauciue peste care se pul Iuumb sau caueiuc. In funetfe I eorespunzétor de ar i caracteristicile constructive ale cablurilor de tle impregnats, uliizate pentru pozarea in Interi ‘Caracterstite constructive |Cabluri cu tnvelis din plumb si com ductoare din cupru Far ormiturd frei conductoare faolate soparat $i aco: Forte cu ively in plumb, armat cn dow. den din ofel, cu protectie impotriva coroziunii Armal cu sirme pote din fe} snes, tn fe tes iy exterior din ht Idem, ca si cablerile de tipul CHPBI si sovietce ‘OCBF, fost iolatie slab impregnata iti in Invelis in aluminis cu conductoare ain ‘neatmrate au beazi din oie) ini fad invelis exte-| ae lat dn oe rnea, ns fr vei is ca i cablunle AT, ABM'si AIIT, inst cat ieo io slab impreqnats vl dn in iafy se daca era f, AATE, AABEB ale eG enue 5 000, 5 000 V in curent izolalie de eaucive Tot ablulat Tabela 2 ‘Tipuriles1 caractersticile constructive ale eablurilor sovietice de forts eu n cauciue, in tnvelis din, policlorurt eu dou benz de ‘fel ‘Cu tole din uel ta foelly dla dem, gol em, armat ex dou’) benz Ulilizarea tnuia satt altui tip d ciue depinde de caracterul med * perile cu mediu nor tipul CP si CPB, precum si BPr, per CPB BPBI si HPT. si BPBI- ri si gaze corosive se ul PLR. de tipul CP PBr CPB, preci Pe linga cablurile de fora cu conductoare din cupru si izola se fab A cabluri ie (sovietice) : ABPB, ABPT, ACPr, ne ACPBI, ACPI, een trasee verticale si puternic tnelinate, de vel, ia fabric cabl impregnare a de cererind si are impreg- cabluri de fabricate 80 cablurilor prin eforturi considerabile le LICKT, ILACKT, LICKIT rear cal F se exeeutla din plu liclorur de 7 “Fipurile gi caracteristicile constructive ale cablurilor sovietice Cceracierisicite constuctee tn Snvelg ln alumni, armat ou sirme ple aya vest Ms amet ot) {ree ise la vibrali ‘In invelig din plumb, asfaltat te, deoarece In invelis din plumb, nearmate In invelig din plumb, armat eu strme plate dis "ar8 tovelis Cu izolatie din caucine tn tvelig din polictorura. de vinil, armat cw ‘dle tard Invell exterior nearmal la protectio anticoroziva supratele proas- neaza distructiv In invelig. din cauciue plate din ofel zincat, In fnvelis din plumb, armat cu dou benzi din of fara invelip ‘In fnvelig din plumb, fied Snvelig exterior umede, b) in. medi 1] metalic al cablurilor, c) pe trasee verticale si tn- aceste cabluri avind 0 compozitic care nu se scurge. de actiunea ilor, bazelor § Penir pozarea bluri neprotejate, de plumb i presiune méicila a comp. duce la ruperea invel 10 impregnare ce poate con: ablului. Tabela 4 Diferenta maxi a nivelelor dintre punetele superior 1 interior de age for Fart utilizarea de instalatt ‘iow cabiat Pen super terminalia eabusilor ex ioafo in iti ta Aesien 2893 We admit rene de nivel pile AO me 2. INCARCAREA, TRANSPORTUL TAMBURELOR CU CABLURI SI PASTRAREA LOR le se livreazd beneficiarului pe tambure de ca- . Pe fata lateral’ a tamburului se noteazii: fensiunea in kilovolfi, iungimea in rul de fabricatie al tamburului, data fal pattea i ‘se scoate in artea exterioar a fet 0 cutie din lenin sau metalic’. Ambele capete ale cablului de regulti rebuie sa fie astupate ermetic. descareate cit ajutoru fixate prin grinzi s femn, exterioarii a cablului sa fic departata de margi tale a tamburufui cu cel pujin 400 mm, La ros! in vedere ca sub el sf nu peri sau sub un acoperis. fale ale tamburului trebuie pusi suport mic& de smperaturi —50°C cablul trebuie descarcat si si trebuie evitate loviturile. Pentru pozarea in interiorul tnediperilor se utilizeazd ea. Dluri de fort si de control: primele sint destinate pentru ifansporttul energici elecirice 1a receploarcle de fora, ulti- destinate pentru circuitele secundare, ‘si piese; nota exy jexe de pozare, se da si proiee ‘se mai dau desenele tip ale construc: Jor de fixare necesare pentru agezarea pozate in interiorul ct i groase, partea de cot ie (masini, strunguri, pompe etc.) se tree cu electueazd pot avea d lafoane, pe constructii, recind pe ling’ dic metodele de efectuare a luer: Luerarile de montaj a liniilor de ectueaza in douti etape. Prima etapi 0 constituic Iuerdrile pregatitoare, iar a aun derulareacabluu,ajetarea si fisarea se pe conti file su Tatnte de asezarea si derularea cablurilor, so efes lela Tnainte de inceperea derularii cablurilor, se toate golurile, iar in locurile necesare se pun bi string schelele de la constructii, cofrajele, gunc Pentru canalel se instaleaz capace la feres- jocul de montaj se aduc: metalice de suport, pie- de fixare ta de rear iar constructi 14 producétoare. La locul mor se electueazi nui blarea, instalarea si fixarea constructiilor n ul timp se utilizeazi pe scara sniru cabluri, execu miru pozarea cablurilor sub plansee si platiorme se az constructiile metalice pentru cabluri indicate in = constrctie metatlea cu dol supers 0 — construc "ometoicn ‘eu un singe nue fig. 3. Tndl\imea acestor suporfi este de 500, 650 si 800 mm avind un numar de 8, 11, respectiv 14 locasutri. In fig. 4 sint reprezentate brate de fixare in pereti. Bra- fele aceslei constructii metalice au Iungimea de 250, 850 $1 450 mm si se utilizeaz’ pentru pozarea orizonlala @ 15 cablurilor sau conductelor pe pereti si pe alte clemente con: traseului precum si pe portit ele prevazuta in proicct. Asezare i ajutorul ice suport u cut thvelis e construct de for{d de alumi plumb sau policioru cazul poz ar) jor tronsoal insversale ct I SF bi a a adoptate pentru tronsoanele rectil Tese adaostiri cu Iungimea de 800 mm, Tronsoanele jzheabu- tilor sint reprezent ale jgheaburilor se instaleaz de asemenea 5 unghi, cu trei ramificatii si in (ig. 7) constructive ale cladi- 8 este reprezentala ase- de eabluci tntr-un singur plan orizontal Zid, iar in fig. 9 este aratata asezarea ori ingur plan a. jgheaburilor cu 0 trecere treseului cu un unghi pronunjat, Asezarea orizontala Intr-un 2 = Porarea eablurtior in insists interioare 7 ‘amilicatie vertical fixatd perpen. Fig. 7, Elemente ale jeheaburior pentru cabli ficlar pe perl = secile de cot Pentru asezarea orizontala a cabl de asemenea clementele constructive la una din e« Fig, 12, Polite de ci “panies aperarea ca La pozarea jn tuneluri rile pentru cabluri se a= dopta urmatoarele tanle orizontale pentru cabluri de forta. Fig. 18. Construct! metalice peau cae Dutt: a) in colectoare, tuneluri si incdperi ee cablt Ja tensiunea pink Ja 10kV. 2. 200 ma Ja tensiunea 20—35kV ihc a pentru cablurlle de contol >. 2) 100 mm b) in canale pentru cabluri teasiunea pind la 1OKV Ja tensiunea 20-96 KV" peatrt cablulle de eaatecl | Parfile din ofel incastrate, care servese pentru fixarea construct suport, se prevad de regula in dese constructie si se fixeazé in timpul efectuati consti Tn cazul cind lipsese piesele de ineastraro, structiilor met: trate in prealabil, hececite suport pet Fixeacd cu sudurd elected sau cu surubusi. Thedperilor eu pericol de explozie) baza desenelor si schilelor dee) ‘suplimentare conductelor se execuit’ In | toate piesele de leg: face cu. mansoane iil fel pentru apa (cu exceptia a se face pe np rece rularea, 2 e alege in funel fi incadlzite cu eur respective a cablului. Marimea curentului, tensit nea si durata de tt a cablurilor pe tambure ct trifazat, sint date in tabala 5, Temperatura invelisului exterior se masoara ct metrul. Capatul inferior invelistlui exterior trebuie si contact perfect cu inves re spirete din mijloc ale ¢ ecu! de atingere a termometrului cu iuta se izoleazd jeat se intrerupe tn exterior al_cabfului spire alinge -+20°C la temperatura puluj exterior de —10°C, Ja temperatura cu curent monofazat dupa scheme care mi asigirt Scurgerea curentului ta ambele sensuri prin. conductoarela cablului. Pozarea, precum si indoirea cablurilor de toate tipurile lalie din hirtie in invelis de aluminiu si policlonura de la o temperatura sub 0°C se poate face numai dupa zire prealabila. Derutarea cabturitor pe traseu, casezarea $i fixarea lor Inaintea pozarii burutui cu cablu, Tar in inedipere in busiti de o lungime pina In colaci bine legati Asezarea lamburelor eu cablu pe traseu se face 1a indi carea conducdtorului lucrarilor sau maist 24 , si ystop". In acest a Condifiile de pozare a cal irilor sint foarte di Fig. 14. Crie de tipol K-3 erie: 9 — send. t este asezat tro: ‘Alegerea tr agere a le pentru usurare tracti Ia troliu este tulut u ajitort! unui eiorap de sirma sau a unei cure Ja o lungime Fuperea oa Pentrur pre 26 ‘conductoare, cu izolatie ia plumb, armate in_hirlie_impregnaia, plumb sau aluniniu, armate 51 near este trecut de pe rolele ‘lice suport. conductoarele din cupru si 1,5 kx pentru conduc: utd de conductoare te si 0 rol de ghidare (fig. 15). In caz i np poet 15. Se jGeruldit cablului prin tive Serie eae setae re de cablul de tractiume, astiel ca s8 fie py © stringere si desiacere rapid’. Tn acest caz, teza de derulare poate fi de la 8 pind la 10 m/min. Tamburul cu cablu este de- servit de doi muneitori: unul la fring, cella de tractiune se utilizeazi’ numai in cazul unui yolum mare de lucrari la portiunile verticale ale traseului cabl la care mu se poate utiliza tractiune eu ajutorul ciorapt de sirma. Aceasta instalafie ct actionare electrica este format din doua tambure re (cel de antrenare si cel antrenat). 28 lw de tracfinine reductor, motor elect fixarea cabi trucit, da- optii, cablul se parfii de jos a seul, ixate elementele con- de Sistinere ale cladiri- pe plafoane, se face ee ‘speciale 17). - etnies gta oh de tractiune continua La pozarea cabl buie respectate ri 29 Fig, 17, Derularea cabluril “suspen Sompensarea deformariler termice atit a cablurce neg iC Hi a constructor suport pe care sink pozate Perilanea ea de pe tambure se face pe role ago: zale pe podea sat fixate pe elemente ale constric 30 derularea cal acesta este asezat pe constructitie me- {alice suport ciment etc.). Tot cu asemenea Bi e peste 1000 V, Distanta dintre {ping la_10 kV este 200 mm, i de 20—85 KV este de 250 mr dintre etaje, zeazi in conlucte (metalice, putin 15 orf diametrul exterior Cablului, sau prin goluri de trecere, Golurile si cone se inzidese cu un material usor de indepartat (0 slabi de ciment). De reguls, pe podea si in planseele dintre elaje, cablu- le rile se pozeaza in canale sau conducte, Pe supr Jes tense si pe consircile din alle materiale i in incé pe suipo Ia distanie de c fafa de suprafata _peretilor, jar cele nearmate se in azbociment care dep’ (00 mm de fiecare parte, b) in conducta licd saut din azbociment Imetru’de cel pulin 100 ca, ce nent ett un dia- 50 mm de are depaseste peretel 30 mm de flecare parte, cu tixarea cab este umplut cu o supuse la solicitari me- medi r (de expl cablurile sint (conduete de gaze sau apa F al con r trebuie sk si in portiuni ura cu dispozitive de prot fier U) sau cu o plasd m cablurile sint por i tejeaza pind lao Tea unor asemenica le se asazi_deseor ind nu exista a sourgere di spélarea podelelor ete.) cai , adincimea ca: 00 mm, In cazul cind i canal este asezat tetalice suport, In cazul pozarii (de forla pina V, de je departate una de cea- ele trebuie separate prin gitul. mansoanelor, de trecere a eons cablului de traciitine de eapatul i forul uni ciorap de sina tmbrdoat ge ivelis Fig, 20, Schema trazeril cablulul pr sau aluminiu, direct pe conductor cu de. sinners sau t de concen taal mi ). In acest scop ti mobil (de exempiu tipul sovietiv Tut S00) oe 4. UNELE PARTICULARITATI ALE POZARIL CABLURILOR liber. perile uscate, incizite, cablurile eu tnvel jeprotejate, se pozeaza dupa Isirea St le ct: invelig din policlorura de vinil, neprotejate, pot fi deteriorate de roziitoare, se \altime inaccesi acestora (pe pereli, pe ta- se protejeazd cu plase metalice, prin pozarea eu un singur conductor monolazat jeaz cabluri nearmate sau cu © iri se pozeaza respectindu-se in mod obliga- i po: reciproca indicatd in proiect. Nerespectarea acesiei cerin{e poate duce la suprainedlzirea ca- urmare la se face Ia intervale de cel mult nor jgheaburi din lemn sau materiale ‘al cu ajutorul unor scoabe din materiale anti- La pozarea cal clichetele se asa: asemenea construc considerate o serie de particularitali, suporti este foarte im- iru oblinerea unei sdgefi acoy {eriorul ineaperilor umede si foarte umede — le plastice sau olel si aluminiti, cu acoperiri anti- ot ort te 0 stork si toate consuls spor fe dupa sfoara. Apoi, pe portiunea ingime de 16—20 m ine iedperilor cu un mediu care ac pra ote n materiale fa nu prevede fixarea etichetelor d xeaza pe cabluri ett sirma de olel zin. 1 diametrul de 2 mm. de fixare cu sitma a etichetelor pe cal fnvelis de plumb, pozate jeaza impotrive prote} je umede precum si insisi sirma se pro bitum ete.). 6, PARTICULARITATILE MONTAJULUL CABLURILOR IN INCAPERI CU PERICOL DE EXPLOZIE cu peticol de explozie de clasele B-ll si iz 1a intervale unul fata de cel’ cu diametrul cab fata de_pereli de 35 mm se umplu cu argilé (alba sau albastra) si 4 cu 4 anorganied, care elanseazé la sarge nie urd de ant plastificat iar spatiu! din interiorul pregnala cu sinc gi umplutura anorganica. 2, Btansare prin inta impregnatd i (alba sau albastra) umny fie vt ibrosth ane turd ; 22). In acest caz freed ce dia ae nec ‘mator : dt apoi portiiea ramasa in turd de iuta impregnata ci albastri) si cu umpluturé anorganis 9, Etansare prin argild (alba sau albasird) si um urd fibroasd anorganicd pentru cabluri si ow per i langarea treceri 1 ca Si etansarea dupa fara uilizarea garniturii de etansare di ‘Alegerea trecerilor pentru cablu si a tipului de etan- Gare se stabiloste de intreprinderea de proicctare si se in- 2 = Ja 0 erosime a peretelul de peste 200 mm $212 $ osime s Peretelal st planseatut fntre bb sy co winres too dn Sosa “Bb edat de faa ED suruburi se umplu de asemenea cu aceeast ° cu avecasi seazi la stringerea suruburior. y il cablului printr-un segment de feava acesta din urma se inzideste in perete cis died in desenele de executie. Pozarea cablurilor nearmate fneaperile cu pericol de explozie se face tn conducte in ofel. din azbociment 40 a Pentru pozarea cablurilor nearmate se ulilizeazi con- duete de ofel pentru gaze sau apa cu piesele de legature Corespunzatoare. Nu se admite utilizarea in acest scop a conductelor sudate pentru apa sau gaze, cit pereti § precum: sia care nu corespund condifilor tel ilor intre el ice. se face pe filel, cu matisarea et ceruzi pe bazd de ulei de in natural, fiert. Nu‘se ad stemuirea legaturilor prin filete. Se interzice legarea {e prin sudura si sudarea racordurilor pentru a feri fevile de ardere. Pentru tegarea te fintre ele se utilizeazi’ mansoane Grepte din olel sau mangoane din font maleabila, Pentrtt conductele de apd, se utilizeaz’ contrapiulite standardizate, duciele se supun incercdtii la presiune cu aer: 26 at incdperile de clasa B-I si Oat in incdperile de clase B-la, B-Il si Bella. In fu sint supuse incerc In cazul ilor electrice aparente, conductele tre. buie fixate rigid pe inteaga tungime la cel mult 800mm de la racordarea la aparate, masini etc, si la cel mull 300mm de ta intrarea in corpurile de colrete etc. Fixarea eonductelor trebuie si tmpiedice depla: sarea Jor in lungul si in latul constructiilor suport. le explozie de toate clasele, nv rea conductelor prin sudura lor de consteuctii (cricare ar fi tipul de pozare). In aceste inedperi condue- tole se fixeazd cur scoabe, mansoane ete, Nu se admite pozarea conductelor 1a nivelul suprafefel Pedelei. Conductele se monieaza mai adine si se prolejeazi eu un strat din solufie de ciment deo grosime de cel pufin 2em, micsora icdperile de clasa B-Ib conductele i de praf, pentru evitarea Pericolului do" explozie si pentru comoditatea indeparti pratului, in inedperile de clasele B-II si B-Ila, conduct Se pozeaza pe constructii avind o mica suprafaf orizontal de sprijin, pe un singur rind, cu spatii libere intre ele $¢ fala de perete, de cel putin 2.cm, Ta focu conductele 42 ari ce, conductele se imbraca ett porti fev de ofel pe 0 ngime care. depiseste lien grup de conducte tehnologice intersectat cu cel pu GHOmm de fecare parte; aceste seymente de ofel se Tk y74 pe elementele constructive. Hy © Monte jal conductelor electrotehnice in tnefperile cu pe- Incorcarea lor la. presiune ele. trehuie Haente cu respectarea tuturor cerinilor «Re de a Con le exterioare 1959), iexplozi erical de explozie si tn i Dericol de explorie” (Editura Energotied do Sta 4 .Regulamentului de executare at (Editura Bnergetici de Stat, 1960). CABLURILOR 7, PARTICULARITATILE MONTAJULUL IN INCAPERILE CU PERICOL DE INCENDIU idera et prezinta pericol de incendiu, re se iabricd, se prelucreaza sau se pastreazd sub- . Astlel de ineaperi sint: Se cor peri in stante ferele de prelucrare a lemnu fevatoarele ete.) ; inedper jamabile ete. De asemenea prezinla p care contin eol de lamabile (de ‘int admise toate . Cablurile mi jin mate- in ele.) $1 se pozeazd 18rd protects i blurite A, cu exceptia acelor portiuni unde cal fel Ht supise Ia. solfehat mecanics inlense. Po asorrenen rtivni se uti ; M1 ommucte ele.). Tnvelisurile mecanice ale cablurilor se 43 protejeazi in mod obligatoriu cu 0 acoperire anlicoroziva (lac, vopsele etc.). In incdperile cut pericol de incendi cabl aparata- c. care sint legate de ele, au borne de contact speciale sau dac& capetele cablurilor se termina cu conductoare din cupru, 8, TEHNICA SECURITATIL Practica araia c& majoritatea accidentelor la ay instalatiilor electrice au loc c Tilor existente de tehnica securit elor specia- in cabluri s@ cunoasea in mod clar condifiile in care’ apare pericolil de traumatism, si cunoased mi prevenire care fl apiré de pericol si sa fie problemele executérii regulilor de tehnica sect La efectuarea lucriirilor de monts niilor de cabluri, electricianul speci Si cunoascd atit regi si ,Regulamenti de tehnica securitafii la exploatarea instalatiilor lucrarilor de montaj a cerinfele regutilor de tehnica securi 1a vedere ar prea neesentiale, De exem- le Iuera pe o scara; lingd sau deasupra Iniimplitoare de ele; deasupra gol © baz siguri, misuri impot 0 secfitine de cel in partea opus’ i fixind rigid ca zate capre. In « Elionle: nui se admite c&derea sa pe pamint, Este strict ca cineva si se alle in apropierea grinzilor inclin: 2 sim calea rostogoliril temburi area tamburului cu cablu tn autovehicule ete., ecle secosar si'ce pind pone sigur sub tambut, de aseme: nea este necesard ancorarea sa. La incarcaroa si descircarea tamburelor cu cablu cut aju: torul macaralelor este strict interzisa stafionarea sau tre- ‘ecrea sub tambure. Tnainte de a este necesara fori trebuie astfel amplasat, inci Fevind o porfiune de cabin euro greutate de cel pentru barbali, 20 kg pentru femei si tineri intre agerea cablurilor prin tuburi miinile mi je de acestea, pentru a nu fi trase tmp La desfacerea armaturii de pe cablu, capatul trebuie indoit sau intasurat in cirpe. rile de pozare a cablurilor trebuie fcule eu lata, ma caizire, precum fie legate c.), pentru a evita explozia, Inainte de cobor clcelricianului in cimin, acesta trebuie sa fie bine venti ci ajutorul ventilatorului instalat deasupra. Se inter baloanelor eu gaze comprimate pentru ventilare ¢ in tuneluri, trebuie si ferestre de vizitare sau usi pentru ca mut In ca ng cline uri, cei ce lucreaza trebuie sa iast periodic pentru garecare Ia aet deschis. ANEXE Alegerea axclor de ofe! pentru tamburele cu cabluci Diane ‘fetal | yngtoi tind | fai BSS23 558625 |~ S82S3 Seusueezs |-| 888 = ie, dimen: i capac tam a greutatea tart 3 nu denis stan dee fa Tatra ta pind Is reazim sii au dopa: ‘Alegerea unui troliu electric cu un singur tambur pentru derularea eablulut Forte de etna cabie- | Lancing fates [irae [re saat | ratte 95 BIBLIOGRAFIE 5... Insrullun cu prvice Ia porren cable de Sat sek PS ‘chest troizdat, 1960. ior al RSFSR » TABLA DE MATERIL

S-ar putea să vă placă și