Sunteți pe pagina 1din 14
Actioniiri Electromecanice - Comanda automatdi secventialds INTOCMIREA SI REALIZAREA SCHEMELOR DE COMANDA CU CONTACTE SI RELEE A SISTEMELOR DE ACTIONARE ELECTROMECANICA 1 Scopul lucriirii, Lucrarea are ca scop prezentarea simbolurilor grafice si literale standardizate ale elementelor folosite in schemele de comanda cu contacte si relee pentru sistemele de acfionare electromecanicé siformarea deprinderilor de citire si intocmire a acestor scheme, 2. Notiuni generale, Conform standardelor, documentafia tehnicd desenatai (scheme, diagrame si tabele) specific’ pentru instalafiile clectrotehnice este elaborali pentru proiectarea, cexecufia, instalarea si intrefinerea instalatiilor respective Schemele, diagramele si tabelele se clasificd dupa scopul urmarit astfel: 2.1, Scheme explicative. Schemele explicative usureaza studiul si infelegerea funcfionarii unei instalafii sau pari de instalatie, Se disting: ~ scheme funcfionale, destinate infelegerii principiului de funcfionare, confindind simboluri si figuri simple. © schemi funcfionala poate fi 0 schema iehnologic’, cu automatizare, o schema bloc, etc.; - scheme de circulafic, destinate infelegerii in detaliu a funcfionarii; ele reprezinta prin simboluri o instalafie sau o parte din instalajie cu conexiunile electrice si legaturile care intervin in funcfionarea sa; + scheme de echivalenja, destinate analizei sau calculului caracteristicilor unui circuit sau element de circuit 2.2, Diagrame sau tabele explicative, Diagramele sau tabelele explicative sunt destinate usuririi infelegerii schemelor si pentru a da informatii suplimentare, ca de exemplu: ~ diagrama sau tabelul de secvenf4, care usureaz analiza secfiunilor care se succed intr-o ordine determinati; ~ diagrama sau tabelul de secventi-timp, care fine cont in plus de valoarea intervalelor de timp intre secfiuni succesive. 2.3. Scheme de conexiuni sau tabele de conexiuni. Schemele de conexiuni sunt destinate realizirii fizice si verificarii conexiunilor uunei instalafii sau echipament. Pot fi: - scheme de conexiuni interioare; ~ scheme de conexiuni exterioare; = scheme de conectare la borne. 2.4, Planuri sau tabele de amplasare. Un plan sau un tabel de amplasare confine indicafii precise despre angrenarea pirtilor unei instalafii, de exemplu blocurile terminale, unitifile debrosabile, subansamblele, modulele, etc. in reprezentarea schemelor de comand cu contacte gi relee, circuitele electrice sunt agezate, pentru a asigura infelegerea usoard, in ordinea logic a functionaiii lor gi sunt desenate de regula intre dou’ linii orizontale reprezenténd sursa de alimentare. Pentru reperarea circuitelor, fiecare circuit este marcat, de la stanga la dreapta, cu un numér de ordine inscris la baza schemei. in dreptul circuitelor care contin bobinele elementelor de comanda sau executie, se simbolizeaza fiecare contact actionat gi se indica Actiondiri Electromecanice - Comanda automatit secventiald circuitul in care Iucreaz& contactul respectiv. Se recomanda ca bobinele, Kampile de semnalizare, efc. si fie figurate in apropierea liniei orizontale inferioare. De asemenea, schema electric de comanda cuprinde, la partea inferioara sau superioard, o mangeta in care se inscrie funcfiunea fieckrui circuit sau grup de circuite. 2.8, Simboluri. Pentru marcarea aparatelor sau masinilor se utilizeazA simboluri literate (tab. 1) iar pentru indicarea bobinelor, butoanelor, contactelor se folosesc simboluri conventionale (tab. 2) intuitive, Tabel 1 ‘Nr. | Grupade aparate sau | Simbol Exemple Crt. masini 1 _|Condensatoare ¢c 2 | Dispozitive diverse Dispozitive de iluminat,dispozitive de E _| incalzit,alte dispozitive fara simbol literal propriu 3 | Dispozitive de protectie Siguranfe ,relee de F_ | Protectie,declansatoare mecanice,relee centrifugale ,relee de vant,dispozitive de descarcare la supratensiune 4 | Generatoare(dispozitive Generator, altemator,baterie, dispozitiv de alimentare) g _ | dealimentare,convertizor static,convertizor rotativ,oscilator cu cua 3 | Dispozitive de H__ | Avertizoare optice si acustice,|impi de semnalizare semnalizare 6 _ | Relee si contactoare K (altole docét cole de protectie) 7_[Induetante L__| Bobine de inductie,bobine de blocare | Motoare M 9 | Instrumente de masura , Aparate indicatoare si dispozitive de incercare | P _| inregistratoare,contoare electrice , display , oscilograf, osciloscop , ceas 10 | Aparate de comutafie Intreruptor,separator pentru circuiteelectrice | Q de forts TI | Rezistoare R _ | Rezistor cu rezistafi variabila potentiometru , reostat , sunt , termistor 12_| Aparate de comutafie Comutator , buton de acfionare mecanic& pentrucircuite | $ _| ,limitator de cursa,, termistor electrice [43 | Transformatoare T. [14 [Tuburi electronice, y__ | Tubelecironic, tub cu descarcare in semiconductoare gaze , diod’, tranzistor, tiristor 15 [Bome,fige,socluri Fige si prize de conectare , fige de X | testare, regletd cu cleme terminale pentru lipit 16 | Dispozitive mecanice Frane, ambreiaje, robinefi Y | electromagnefi, masini electrice de seris, teleimprimatoare Aationitri Electromecanice - Comanda automatei secventiald Tabel2 Simboluri grafice folosite in schemele de comandA secventiali. Nr. Denumirea elementului 1.Contact normal deschis 2.Contact normal inchis 3.Contact comutator cu intreruperea circuitului de comutare 4.Limitator de curs a.cu contact normal deschis b.cu contact normal inchis 5.Contact normal inchis cu temporizare la inchidere 6. Contact normal inchis cu temporizare la revenire ‘7.Contact normal inchis cu temporizare la deschidere 8.Contact normal inchis cu temporizare la revenire 9.{ntreruptor actionat prin efect termic a.contact normal inchis fara zavorare b.contact normal inchis cu zivordre 10.Contact cu releu termic Simboluri convengionale bog \\ f 4 se FR oy Actiondiri Electromecanice - Comanda automat secventiald 11 intreruptor mecanic-semn general 12.Separator 13.Contactor 14.Buton actionat prin impingere 15,Buton actionat prin impingere a. cu revenire b. curefinere 16.Buton cu contact normal inchis actionat prin impingere cu revenire automat 17 intreruptor-separator -monopolar -bipolar -tripolar 18.Bobind de relew 19.Bobind de releu cu temporizare 20.Element de comanda al unui releu termic monofilar multifilar AL 10 Actiondiri Blectromecanice - Comanda automata seeventiald 21.Releu de tensiune nula 22.Releu de curent maxim temporizat 23.Releu de tensiune amimi b. maxima 24.Releu de curent aminim bamaxim 25.Pild electric’ sau acumulator(linia mai Iunga reprezinta polul pozitiv) 26 Siguranta fuzibila — simbol general 27.Siguranga fuzibili a.intreruptor b.separator 28. Aparat indicator asteriscul se inlocuieste cu un simbol corespunzi- tor) 29.Lampa de semnalizare 30.Redresor 31.Motor de curent continuu 32,Motor asineron trifazat cu rotorul in scurtcircuit 33. Motor asincron cu rotorul in scurtcircuit cu 6 borne ul Actioniri Electromecanice - Comanda automata secventiald de iesire in stator 34.Motor asincron trifazat cu rotorul bobinat 35.Motor asicron trifazat cu rotorul bobinat si cov perii cu indicarea datelor we nominale 3. Modul de lucru. in cadrul lucrarii se vor studia urmatoarele scheme: 3.1, Pomirea automat a unui motor electric prin cuplare directa la refea (fig. 1) La acfionarea butonului de comand cu revenire automat S, cu contact normal deschis (buton de pornire), bobina releului K este parcursé de un curent mai mare decét curentul Fig.1. Schema de pomnire automata prin cuplare directa: a) schema de comanda, b) schema de fort de acfionare si igi atrage armatura mobil& care va inchide contactele normal deschise din circuitele 2 si 3. Contactul din circuitul 2-contact de aufomenfinere-are rolul de a memora comanda dati dup& revenirea automata a butonului de comanda S,. Contactul din circuitul 3 asigurd alimentarea motorului simulat prin lampa H. Pentru oprirea motorului se acfioneaz butonul de comanda cu revenire automat si contact normal inchis S2 (buton de oprire). Curentul prin bobina releului K scade sub valoarea de revenire, armatura mobild este eliberati, iar contactele sale revin in starea normal-deschise. Elementele de protecfie ale montajului sunt reprezentate de cele dou’ 12 Actiondiri Blectromecanice - Comanda automata seeventiald siguranfe F; si F2 respectiv de releul termic Fs. Ecuafia logica a schemei de comand’ este de forma: K=G,+K)S, 3.2, Pornirea automata reversibild prin cuplare directa la refea a motorului de actionare (fig. 2). Fig. 2. Schema de pomire automata reversibila prin cuplare directa la refea. Pentru pornirea spre dreapta se acfioneazi butonul de comand’ cu revenire automata $1 cu contact normal deschis; releul Ko fiind neactionat, contactul su din circuitul 1 este inchis si bobina relcului,K, este alimentati, Accasta igi va atrage armitura si se va inchide contactul de automenfinere Ki din circuitul 1 si contactele de comand Ky din circuitul 3. Totodata se deschide contactul normal inchis Ki din circuitul 2 nepermifind alimentarea bobinei releului Kz cénd releul K; este deja acfionat, deoarece prin inchiderea simultana a contactelor K; si Kz din circuitul 3 se scurtcircuiteaza sursa de alimentare. Pentru oprire se acfioneazi butonul de comand cu revenire automata si contact normal inchis $5. Ecuatiile logice ale schemei de comanda pentru pornirea reversibila prin cuplare direct la refea sunt de forma: K, =K2-S3(S, +K,) H, =K,-V, K, =Ki-83(S, +K,) H, =K,-V, 13 Aetiondiri Electromecanice - Comanda automata secventiala 3.3, Pornirea automati reostatici functie de timp. J Schema utilizatd (fig. 3) simuleaz& pornirea unui motor de acfionare (lampa H3) cu un reostat cu 2 trepte (Iampile Hl si H2). La actionarea butonului de pornire S1 se inchid contactele normal deschise K1 din circuitul 1 pentru memorarea comenzii, din circuitul 2 pentru comanda releului de timp cu temporizare la actionare K2, din circuitul 3 pentru pregatirea comenzi releului K3 si din circuitul 6 pentru alimentarea motorului de acfionare. Set t < ot of to t =f neh s-y KL mao : a se aoe 5 ae ‘semnaiizere u F Fig. 3. Schema de pornire automata reostatica functie de timp. Dupa intarzierea reglata, releul de temporizare la actionare K2 isi inchide contactul normal deschis K2 cu temporizare la inchidere din circuitul 3, care comanda anclangarea releului K3. Acesta isi inchide contactele normal deschise K3 din circuitul 3 pentru , din circuitul 4 pentru comanda releului cu temporizare la anclansare K4, din circuitul 5 pentru pregitirea comenzii releului K si din circuitul 6 pentru scricircuitarea primei trepte a reostatului de pornire. in faza a doua a procesului de pornire succesiunea etapelor este identica. Contactele normal inchise K3 din circuitele 2 si 4 au rolul de a intrerupe alimentarea releelor de temporizare K2 si K4 dupa ce procesul de pornire s-a incheiat. Contactele de pregitire K3 din circuitele 3 si 5 controleazi succesiunea corecti a scutcircuitirii treptelor reostatului de pomire, Ecuafiile logice ale schemei de comanda sunt de forma: K, =82(8, +K,) K, =K, -Ks K, =K,(K, +K,) K,=Ks-K, Ks =K, (K, +Ks) 14 Actionciri Llectromecanice - Comanda automat secventiald 4. Teme. : Ti. Se realizeazi,schemele de comand in ordinea prezentati si se verific& funcfionarea releelor $i coritactelor dupa efectuarea fiectrui circuit al schemei si dupa terminarea intregului montaj. 2. Fiecare student va intocmi o schema conform unei teme date si va descrie funcfionarea acesteia 1s Actiondri Electromecanice - Comanda cutomatti secventiala MEDIU VIRTUAL PENTRU STUDIUL COMENZII AUTOMATE A PORNIRI STEA-TRIUNGHI A ACTIONARII CU MOTOR ASINCRON LScopul lueritrii Lucrarea are ca scop insusirea modului de functionare a schemelor automate de ‘comanda secventiala realizate atat cu contacte si relee cat si cu sisteme de dezvoltare cu microcontroler. 2.Modul de lucru Evolufia rapida din ultimii ani din domeniul tehnologiei informafiei face posibila utilizarea calculatoarelor pentru crearea de medii virtuale in scopul adaptirii educafiei ingineresti la facilitijile oferite de acestea, Pentru accasta sunt necesare pachete software dedicate, care si puncteze si si faciliteze intelegerea elementelor necesare formaii profesionale a inginerilor. Un exemplu de program care creeazi medii virtuale de studiu este si “Comanda pornirii automate stea — triunghi 2.0". Acesta este o aplicafie ce face parte dintr-un pachet software didactic dedicat sistemelor de comand automata a actionarilor electromecanice (pomiri, reglaje de viteza, franari), flind dezvoltata in mediul de programare Visual Basic 6.0 si putind fi utilizata pe orice calculator compatibil IBM utiliznd sistemul de operare Microsoft Windows. Pentru a rula sunt necesare cel pufin urmitoarele resurse hardware: procesor 80486DX2 , 16 MB memorie RAM, 4 MB spatiu pe harddisk, plact video VGA cu o rezolutie de 800X600 pixeli, mouse. Instalarea se face ruldnd figierul setup.exe din kit-ul de instalare ce se afl disponibil in format zip si la adresa http//www.em.uev.ro, Rutina de instalare va executa operatia de copiere in calculator a fisierelor necesare aplicafiei, iar in StartMenu- Programs va crea un shortcut avand un nume sugestiv cum este de exemplu “Pornirea stea — triunghi” utilizat pentru lansarea mediului virtual de simulate. 16 Actionari Electromecanice - Comanda automate seeventiald La lansare, pe perioada incircarii si inifializarii aplicatiei pe ecran va apirea o imagine introductiva urmaté apoi de afisarea ferestrei principale a programului (fig. 1). Aceasta confine informafii sugestive despre program, iar la partea superioara poate fi vazutd bara de meniuri ale cdror nume sunt alese astfel incat sa le indice destinafia, “Comanda pomnirii automate stea-triunghi” permite urmarirea in mediul virtual a funcfion&rii unei scheme de comanda realizata in logica cablati cu contacte gi rele, precum si a uneia in logicd flexibila, mai exact a unui sistem de dezvoltare cu microcontroler, toate evenimentele(inchiderea sau deschiderea contactelor, comutarea iesirilor digitale etc.) din schema fiind explicate prin intermediul unei ferestre de explicafii(fig.5). In acest mod, studentii pot face 0 comparafie intre cele doua structuri de comand’ automati si pot observa avantajele si dezavantajele fiecareia. Pentru structura cu contacte si relee s-a utilizat schema prezentati in figura 2, in care s-au folosit dou’ butoane S; i S; pentru oprirea, respectiv pornirea schemei, precum gi un releu de temporizare Ky Bara de meniuri a aplicafiei (fig.1) este structurati conform diagramei din figura 3, rolul fiecdruia find prezentat in cele ce urmeazi. eee = S sf bs = optiuni Temporizare Viteza de simutare Sunet L_-» tesire Schema —-— Contacte sirelee L— microcontrotier Simulare ———® Continua > Pas cu pas Suport —>—> Manual (> Despre Fig.3 Structura meniului Din meniul Opfiuni, prin intermediul butonului Temporizare, utilizatorul are acces la selectarea temporizarii releului de timp K, din circuitul 4(fig.2) care poate lua valori de Ja 0 la 10000 milisecunde, valoarea implicita fiind de 3000 milisecunde. Acest lucru se realizeazA introducand valoarea, care trebuie sa fie numir intreg pozitiv, in cisufa de 7 Actionéiri Electromecanice - Comanda automat seeventialé dialog din figura 4. Tot din acest meniu se pot valida sau inhiba efectele sonore generate de fiecare etapa a simulrii prin activarea, respectiv dezactivarea, opfiunii Sunet. Aceste efecte constau in niste sunete in difuzorul calculatorului in cazul in care acesta nu are instalata o plac& de sunet. fn prezenfa unei astfel de plici se va auzi sunetul definit 1a Default sound in sistemul de operate Windows. Dac& se doreste, acesta se poate particulariza definind un alt sunet pentru acest eveniment. Acelasi meniu confine si butonul de p&risire a mediului virtual(lesire). Pentru a avea un control permanent asupra timpului, in partea de sus a ferestrei este afigat alituri de titlul ferestrei un ceas care indic& ora sistemului pe care ruleaza programul, ‘Viteza de simulare constituie un alt parametru care poate fi configurat din acelasi meniu Opsiuni. Prin intermediul acesteia se stabileste timpul dintre doud etape succesive ale simularii, Acest lucru este util pentru a urmari mai ugor explicafiile si evenimentele petrecute in schema. Implicit aceasta valoare este setata lao secunda, putind fi marita la 5 secunde prin intermediul ferestrei care apare pe ecran (fig. 4). Fig.4 Setarea vitezei se simulare Meniul Schema ofera posibilitatea alegerii uneia dintre scheme: cu contacte gi relee sau cu microcontroler. Prin selectarea celei cu contacte gi relee fereastra se va schimba ca {in figura 5. fn partea superioara existi o zond in care vor fi afigate explicafiiprivind Actiontiri Electromecanice - Comanda automattt secventiald ‘modul de functionare al schemei. Tot in partea superioara, in zona din dreapta a ferestrei, este indicatt starea sistemului: Oprit/Pomnit. Mai jos se afla blocul de comanda care confine 3 butoane. Butonul Pornire are rolul de @ pune in functiune schema la simularea continua, care poate fi oprité prin apisarea butonului Oprire. Acest buton are si rol de resetare a sistemului, cea ce conduce la aducerea tuturor elementelor din schema in pozifia inifiala, in colful din dreapta jos sunt prezente dows cisufe de bifare. Una este pentru afigarea unei caracteristicilor curentului si cupluluipe care se poate urmari evotujia Punctului de functionare(fig7), iar cealaltd pentru afisarea unei alte ferestre continind schema de forfi pe care se poate evidenfia corespondenta contactelor din cele dowd scheme (fig.8), Langa contactul Ky este afigaté cu culoare albastri valoarea(fig. 5) aleasé din meniul Opfiunt, valoare care in momentul inceperii temporizirii este decrementata pind Ja zero. Fig.6 Schema de fort 2 04 08 08 Fig.7 Caracteristici Alegerea celui de-al doilea tip de schem& conduce la aparitia structurii cu microcontroller(fig. 8). Aceasti fereastr confine schema bloc a unui sistem de comand’ cu microcontroler in care sunt evidenfiate porturile de intrare/iesire si marimile de intrare si cele de comanda aferente. $i aici sunt prezente blocurile de indicare a starii sistemului si de control al simulirii, In partea inferioara a ferestrei (ca si la schema cu contacte gi relee), se aflé o zona de afigare a explicatiilor privind etapele simularii si functionarea sistemului, Sub aceasti zona sunt amplasate doud casule de bifare cu ajutorul carora se pot simula defecte ce apar in schemele cu contacte si relee, cum ar fi sudarea contactelor corespunzitoare conexiunilor stea sau triunghi, situatie in care sistemul trebuie s& ia anumite decizii Programul rulat de microcontroller este realizat dupa un algoritm care este prezentat in fereastra ce apare prin bifarea cAsujei Schema logica (fig.9). fn timpul executiei programului intocmit pe baza acestui algoritm, se pot urmari starile celor doua porturi de intrare / iesire si a marimilor respective, iar instrucfiunea in curs de executare isi schimba culoarea, efectul sau find detaliat in fereastra de explicafi 19 Actiondiri Electromecanice - Comanda automat secvenfiald fn meniul Suport sunt oferite informatii despre program, modul de utilizare, precum i nofiuni teoretice privind pornirea stea ~ triunghi a motoarelor asincrone. Tot aici sunt prezentate simbolurile utilizate in schemele clasice cu contacte gi relee. arielectremecarice. 1 ‘Att in schema cu contacte si relee cét si in cea cu microcontroller, prin stafionarea mouse-ului deasupra unui element din schemi se obfin informatii despre acesta prin aparifia unor etichete explicative. 3,Chestiuni de studiat ~se vor identifica elementele componente ale celor dowd scheme; -se va urmari functionarea schemelor gi se vor simula defectele; -se vor propune alte scheme de comand. 20