Sunteți pe pagina 1din 187

Vechi pece]i ale ora[ului Ia[i

SORIN IFTIMI

IA{II
Simbolurile unui ora[ simbol

SORIN IFTIMI

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


IFTIMI, SORIN
Ia[i : simbolurile unui ora[ / Sorin Iftimi. - Ia[i : Trinitas, 2008
ISBN 978-973-155-074-9
929.6(498 Ia[i)

Redactor: Daniel Ciobanu


Tehnoredactor: Alina Andrei
Prelucrare imagini: Mariana Cojocaru
Corector: Lia Gociu
Copert\: Ana Maria Chiribu]\

TRINITAS, 2008
ISBN: 978-973-155-074-9

Vechi pece]i ale ora[ului Ia[i

SORIN IFTIMI

IA{II
Simbolurile unui ora[ simbol
Carte tip\rit\ cu binecuv=ntarea
~naltpreasfin]itului TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

TRINITAS
Ia[i, 2008

SORIN IFTIMI

Vechi pece]i ale ora[ului Ia[i

Cuprins

A. SIMBOLURILE ORA{ULUI
Mitologie [i heraldic\ ie[ean\ .......................................................................... 9
Sigiliile medievale ale ora[ului ...................................................................... 31
Sigiliile ora[ului n epoca modern\ ............................................................... 44
Stema Municipiului Ia[i ................................................................................. 54
Un drapel al ora[ului Ia[i din secolul al XIX-lea .......................................... 63
Cheile ora[ului Ia[i sau cheile }\rii Moldovei? ............................................ 74

B. HERALDIC| IE{EAN|
Heraldica n arhitectura Ia[ilor ..................................................................... 87
Palatul Culturii [i simbolurile sale ............................................................. 118
Simbolurile Universit\]ii din Ia[i ................................................................ 149

SORIN IFTIMI

Vechi pece]i ale ora[ului Ia[i

A. SIMBOLURILE ORA{ULUI

SORIN IFTIMI

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

Ia[ule, Ia[ule, mndr\ cetate,


Numele t\u ]ara str\bate,
C-ai fost mereu [i vei r\mne,
Ora[ al celor [apte coline.

Ia[ii Ora[ul celor [apte coline


Un imn studen]esc, r\spndit n ntreaga Moldov\, [i nu numai, de numeroase genera]ii de absolven]i ai Universit\]ii din Copou Alma Mater
Iassiensis ca o pre]ioas\ [i nostalgic\ amintire a tinere]ii lor ie[ene, a
cultivat acest supranume al urbei de pe Bahlui: Ora[ul celor [apte coline.
Este o raportare direct\ la Roma antic\, ora[ a[ezat, dup\ cum se [tie, pe
[apte coline. Dar ce leg\tur\ au Ia[ii cu Roma? Aceast\ compara]ie, aparent
lipsit\ de suport istoric, este ecoul unei persistente mitologii, ale c\rei
origini se pierd vorba junimi[tilor n noaptea timpurilor...
Este cunoscut faptul c\ episcopul Marco Bandini, admirnd panorama
ora[ului Ia[i, la 1647, o compara cu aceea a Romei antice, prin formula
quasi nova Roma apparent1. Expresia ora[ al celor [apte coline nu apare
n scrierile vechi, acest atribut putnd fi conferit Ia[ilor cel mai devreme la
jum\tatea veacului al XIX-lea, dac\ nu [i mai trziu.
S-ar putea crede c\ ora[ul nsu[i are ca tr\s\tur\ definitorie un anumit
bovarism, simptom de fost\ capital\, a c\rei glorie este n declin: creeaz\
mituri despre sine [i i place s\ se hr\neasc\ din ele. Nu este tocmai a[a.
Marco Bandini, Codex. Vizitarea general\ a tuturor Bisericilor Catolice de rit roman din provincia Moldova (1646-1648), edi]ie bilingv\ de prof. univ. dr. Traian Diaconescu, Ia[i, 2006, pp. 248-249. De obicei, expresia este supraevaluat\, fiind scoas\ din
context. De fapt, episcopul Bandini scria: De departe, trgul se arat\ celor care l privesc
ca o nou\ Rom\, pentru c\ turnurile, bisericile [i m\n\stirile ofer\ ochilor o oarecare m\re]ie, dar dac\ intri nu afli n\untru dect colibe [i cocioabe....
1

10

SORIN IFTIMI

Ideea c\ Ia[ii se nal]\ pe ruinele unei vechi a[ez\ri romane dateaz\ de la nceputul secolului al XIX-lea pe cnd ora[ul nu-[i pierduse statutul de capital\. Ea a fost formulat\ de c\rturarii genera]iei romantice precum
Gheorghe Asachi, Gheorghe S\ulescu, Mihail Kog\lniceanu care se
raportau la cuno[tin]ele istorice, savante chiar, ale acelor timpuri. Se cl\dea
atunci o nou\ identitate, modern\, bazat\ pe sentimentul etnic, na]ional, [i
nu pe solidaritatea confesional\, ortodox\, ca n epoca anterioar\. Afirmarea romanit\]ii era un mod al romnilor de a se revendica de la civiliza]ia occidental\ [i de a argumenta, ct se poate de pragmatic, necesitatea
integr\rii Principatelor Romne n Europa acelei epoci. Argumentele veneau
din trecut, dar privirea era ndreptat\ spre viitor.
Unele din simbolurile ora[ului, care au fost cru]ate de curgerea timpului
[i mai pot fi v\zute n spa]iul public, pe zidurile vechi, par ast\zi a fi ni[te
forme golite de sens, cu care ne identific\m uneori, sentimental, dar pe
care nu le mai n]elegem, deoarece discursul care le sus]inea, expirat n
substan]a lui, a r\mas undeva n filele unor c\r]i ng\lbenite. Se cuvine s\
ne ntoarcem n trecut, pentru a reface leg\tura dintre aceste simboluri [i
n]elesul lor originar, pentru a vedea cum au luat na[tere acestea. Putem
contribui astfel la remprosp\tarea memoriei colective a concitadinilor
(fig. 1).

Fig. 1

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

11

Municipium Iassiorum
Aceast\ denumire a Ia[ilor dorea s\ sublinieze nu doar originea roman\, ci [i urban\ a capitalei Moldovei. Municipium era al doilea rang pe
care l putea dobndi un ora[ roman, inferior rangului de colonia. Fa]\ de
a[ez\rile cu statut mai modest, un municipium se bucura de dreptul de a-[i
alege o conducere proprie [i de a se autoadministra, avnd un nalt grad de
autonomie. {i municipiile erau de dou\ feluri. Locuitorii unui municipiu
de prim ordin, din Imperiu, aveau cet\]enie roman\ [i drepturi depline,
printre care [i cel mai important: dreptul la vot. Un al doilea ordin de municipii era constituit din fostele centre tribale nsemnate din teritoriile cucerite.
Locuitorii acestora nu erau cet\]eni romani deplini, dar aveau datoriile
unor cet\]eni deplini n privin]a pl\]ii impozitelor [i a serviciului militar.
Municipium Iassiorum ar putea fi asimilat acestei ultime categorii.
Orict ar p\rea de surprinz\tor, nu ie[enii [i nu istoricii romni au stat
la baza cre\rii mitului nceputurilor romane ale ora[ului Ia[i, ci diver[i
autori str\ini, cu notorietate n epoc\2. Mai nti a fost Ortellius, care n a
sa Geografie, publicat\ la 1578, afirma c\ ora[ul Ia[i din Moldova [i are
originea ntr-o str\veche a[ezare a daco-iassenilor. Argumentul care a contat
cel mai mult a fost o inscrip]ie n limba latin\, datnd din secolul al II-lea,
care se p\stra ntr-un muzeu din Transilvania (Cetatea Alb\? Karlsberg)
[i care a fost publicat\ de umanistul Szamoskzy, la 1593, n cunoscuta sa
colec]ie de epigrafie clasic\. Inscrip]ia f\cea referire la un anume Municipium Iassiorum. Aceea[i inscrip]ie a fost preluat\ ntr-o lucrare de epigrafie a
lui Ianus Gruter, publicat\ la Heidelberg, n 1616. Autorul identifica
a[ezarea antic\ men]ionat\ cu ora[ul Ia[i din Moldova, de lng\ rul Prut.
Ideea a fost preluat\ apoi de Christophor Cellarius (1701), care era de acord
[i cu localizarea. Aceea[i identificare poate fi ntlnit\ [i n Topographia
magni regni Hungariae (Viena, 1718), precum [i n lucr\rile abatelui Georg
Pray (Viena, 1774) [i Franz Joseph Sulzer (Viena, 1781). Practic, lumea savant\ a acelei epoci era de acord cu faptul c\ Municipium Iassiorum din inscrip]ia invocat\ era numele antic al capitalei Moldovei din vremea lor3.
n mod firesc, aceast\ idee a trecut n scrierile unor autori din Principatele Romne, precum Dionisie Fotino (Istoria general\ a Daciei, Viena,
2
Pentru dosarul acestei chestiuni, vezi N.A. Bogdan, Ora[ul Ia[i. Monografie istoric\ [i social\ ilustrat\, edi]ia II, Ia[i, 1913; N.C. Bejenaru, Originile Ia[ilor, Ia[i, 1942;
Alexandru Andronic, Ia[ii pn\ la mijlocul secolului al XVII-lea, Ia[i, 1986, pp. 30-31.
3
A existat [i o excep]ie: Samuel Timon, n cartea sa despre Antichit\]ile Ungariei, ap\rut\ la Viena, n 1762, [i exprima rezerva asupra identific\rii acestui Municipium Iassiorum
cu ora[ul Ia[i din Moldova.

12

SORIN IFTIMI

1818) [i Amfilohie Hotinul (De ob[te geografie, Ia[i, 1795). Teoria a fost preluat\
apoi [i r\spndit\ de autori romni precum Gheorghe {incai, Constantin Vrnav,
Gheorghe Asachi, Gheorghe S\ulescu [i Mihail Kog\lniceanu. Temeliile
originii romane a Ia[ilor au fost, dup\ cum se vede, mult mai serioase dect
falsul istoriografic reprezentat de a[a-numita Cronic\ a lui Huru, fabricat\
de fra]ii Sion, sau fanteziile lui Gheorghe Asachi din Ziua de pe urm\ a Municipiului Iasienilor (Iassiorum), care [i propuneau s\ umple golul de informa]ie dintre presupusa retragere roman\ [i desc\lecatul statului medieval
Moldova de c\tre Drago[ vod\. De altfel, amndou\ scrierile invocate erau inspirate din Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor, al lui Dimitrie Cantemir, n care eruditul principe [i exprima credin]a n continuitatea mo[tenirii romane la est de Carpa]i, nu doar sub raport demografic [i lingvistic,
ci [i n privin]a men]inerii nentrerupte a unei organiz\ri statale n acest spa]iu.
O edi]ie a acestei lucr\ri fusese publicat\ chiar n acei ani4, de Gheorghe
S\ulescu, onorat cu titlul de cel dinti filolog al ]\rei.
Mult mai trziu, odat\ cu evolu]ia cercet\rilor istorice, s-a constatat c\
Municipium Iassiorum din amintita inscrip]ie nu are leg\tur\ cu fosta capital\ a Moldovei, ci era situat n provincia roman\ Pannonia Superior,
putnd fi localizat\ n Croa]ia de ast\zi, la Daruvar, ntre rurile Sava [i
Drava5 . Dar acest fapt nu a mai avut nici un efect asupra mitologiei
ie[ene, care [i tr\ise deja epoca de aur. Aceast\ mitologie a l\sat, a[a cum
era de a[teptat, urme n simbolistica ora[ului.

Monumentum Princeps Obeliscul leilor din Copou


Construit n anul 1842, acest obelisc este cel mai vechi monument de
for public din }\rile Romne6. Rezolu]ia domneasc\ de aprobare a n\l]\rii
obeliscului fusese isc\lit\ nc\ din 1834, n primul an de domnie al lui
4 Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor, I-II, edi]ie ngrijit\
de Gh. S\ulescu, Ia[i, 1835-1836.
5
G. Alfldi, Municipium Iassiorum, n Epigrafica. Rivista italiana di epigrafia,
XXVI, 1-4, 1964 (1965), pp. 95 [i urm.; Al. Andronic, op. cit., pp. 30-31; Gh. S\ulescu,
Descrierea istorico-gheografic\ a cet\]ei Caput Bovis (Capul boului sau Ghertina),
Bucure[ti, pp. 69-70 (notele lui Silviu Sanie).
6
N. Grigora[, Complexul de monumente de la Copou-Ia[i, n CI, IV, 1973, pp. 177-190;
Mihai-R\zvan Ungureanu, Cteva note privitoare la ritualul ceremoniilor domne[ti din
vremea lui Mihail Sturdza. Serb\rile instal\rii la putere (1834), n ArhGen, II (VII),
1995, 3-4, pp. 324-328; C. Ostap, Noi date [i ipoteze referitoare la Obeliscul Leilor
din Gr\dina Copou, n IN, Ia[i, II-III, 1996-1997, pp. 149-156 (cu desenul lui Gh. Asachi
n anex\); Sorin Iftimi, Ia[ii n bronz [i marmur\. Memoria statuilor (I), Xenopoliana,
XI, 2003, 3-4, pp. 182-185.

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

13

Mihail Sturdza, cnd a fost pus\ [i piatra de temelie. Inscrip]ia ini]ial\,


ast\zi disp\rut\, ar\ta c\ obeliscul fusese dedicat Regulamentului Organic.
Aceast\ prim\ Constitu]ie modern\ a Moldovei, de[i avea numeroase
prevederi progresiste, a fost foarte curnd perceput\ ca un instrument de
domina]ie a Rusiei. Regulamentul similar de la Bucure[ti a fost ars n timpul
revolu]iei de la 1848, mpreun\ cu Arhondologia (condica de ranguri boiere[ti), n semn de emancipare de sub tutela Rusiei [i a vechiului regim.
Regulamentul Organic al Moldovei, exemplarul original, se p\streaz\ [i
ast\zi la Arhivele Na]ionale Ia[i, aflate tot pe dealul Copoului.
Pe una din fe]ele piedestalului acestui monument se afla stema Moldovei, iar pe partea opus\ stema lui Mihail Sturdza, domnul aflat pe tron.
Pe celelalte dou\ fe]e se putea citi urm\toarea inscrip]ie, n limba latin\ [i
n romne[te, cu slove chirilice:
Augustis Monarchis/ Qui anno MDCCCXXXII/ Moldaviae novas politicas institutiones dedere/ Michaelis Gregoriu Sturza/ Princeps Regnans/
Una cum Principatus cleo ac nobilitate/ Hoc Monumentum erexit/ Anno
salustis MDCCCXXXIV Novembris die VIII.
Adic\:
Augu[tilor monarhi/ Carii au dat Moldovei noul A[ez\mnt/ Introdus
n anul 1832/ Mihail Grigorie Sturza Vvd./ mpreun\ cu clerul [i boierimea Principatului/ Au n\l]at acest monument/ La 8 noiembrie 1834.
Proiectul monumentului apar]inea lui Gheorghe Asachi, care f\cuse
parte [i din comitetul de redactare a Regulamentului Organic7. Se [tie c\
cei patru lei colo[i care sus]in obeliscul au fost sculpta]i de Johann Semser,
la Lemberg (Lwow), ora[ aflat pe atunci n Polonia8 (fig. 2).

Ini]ial, contractul de execu]ie a monumentului a fost ncheiat cu arhitectul Johann


Fraywald, ns\ a fost reziliat ulterior deoarece acesta, fiind supus austriac, nu a putut
prezenta garan]i pentru ducerea la bun sfr[it a proiectului. Lucr\rile au fost ncredin]ate
apoi colonelului Neculai Singurov, f\r\ ca ritmul s\-l mul]umeasc\ pe Mihail Sturdza
(ntrziere neng\duit\ [i nepotrivit\ cu dorin]a n\l]imii Sale). n cele din urm\, la conducerea [antierului a fost numit Gheorghe Asachi, care s-a ocupat personal de finalizarea
monumentului.
8
Pe atunci, singura cale ferat\ la care era conectat\ capitala Moldovei era Ia[iCern\u]i-Lemberg. Asachi avea o leg\tur\ special\ cu Lwow-ul polonez, n acel ora[
absolvind colegiul [i primele sale studii universitare. n tinere]e, el a ntocmit chiar
proiecte pentru construirea unor case n Lwow.
7

14

SORIN IFTIMI

Fig. 2

Leii au fost special concepu]i [i executa]i pentru acest monument. Nu


s-a remarcat pn\ acum faptul c\ ei sunt o reprezentare a leului heraldic
din stema familiei domnitoare Sturdza. Leii sunt personaliza]i prin aceea
c\ ]in, n labele din fa]\, cte o spad\ pe care este nf\[urat\ cte o ghirland\ vegetal\ (ramura de laur a fost nlocuit\ cu frunze de stejar) (fig. 3).
A[a este descris\ stema Sturdze[tilor n diploma nobiliar\ conferit\ lor, n

Fig. 3

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

15

veacul al XVII-lea, de c\tre principele Transilvaniei, Mihail Apaffi. Leii obeliscului


din Copou au fost denumi]i uneori, n
epoc\, prin expresia lei bronza]i9. Este probabil ca ei s\ fi fost ntr-adev\r acoperi]i,
ini]ial, cu o pelicul\ de bronz auriu (sau
chiar foi]\ de aur), ca n cazul leilor heraldici; faptul ar ap\rea ast\zi de un gust discutabil, dar nu era o striden]\ n epoc\.
nainte de 1945, cnd pe obelisc se mai
p\stra scutul de bronz cu blazonul domniFig. 4
torului Mihail Sturdza, aceast\ analogie ar
fi fost mai lesne de f\cut (fig. 4). Dup\ ce stema a fost nl\turat\, rostul
originar al leilor a c\zut n uitare.
O paralel\ se poate face cu un alt leu sturdzesc, din sculptura funerar\
de marmur\ care str\juie[te mormntul lui George A. Sturdza, de la castelul Micl\u[eni (jud. Ia[i), opera sculptorului italian Celeste Fabio (cca
1890)10 (fig. 5). De aceast\ dat\, leul, ntins deasupra mormntului, ]ine

Fig. 5

ntre labele din fa]\ nu sabia, ci o cruce pe care este ncol\cit un [arpe, element provenind tot din patrimoniul heraldic al familiei Sturdza.
Constantin Ostap, op. cit., pp. 150, 152.
Vezi Cleopa Constantin Nistor, Micl\u[eni. Istorie, prezent [i perspectiv\, Ia[i, 2007,
plan[a XVIII, fig. 42.
9

10

16

SORIN IFTIMI

Leii heraldici nu erau un monopol al


Sturdze[tilor, ei fiind nc\rca]i cu multe
alte sensuri simbolice. Aceste feline erau,
n concep]ia epocii, o trimitere la istoria
antic\. Doi lei rampan]i afronta]i, sus]innd o coroan\, erau considera]i a fi stema
Daciei, fapt ar\tat [i de cronicarul Nicolae
Costin ([i el cu studii la Lemberg), care
descrie [i reproduce acest herb, n a sa
Carte pentru desc\lecatul dintiu a }\r\i
Moldovii [i neamului romnesc (fig. 6)11.
Fig. 6
Un leu se afla [i pe drapelul Legiunii a
XIII-a Gemina, numit\ de Gheorghe Asachi [i Iassiensis12.
Piatra de temelie a Obeliscului leilor a fost pus\ la 8 noiembrie 1834,
adic\ de Sfntul Mihail, ziua onomastic\ a domnitorului, ceea ce ar putea
argumenta caracterul ocazional [i oportunist al proiectului propus de Asachi.
Credem ns\ c\ se poate distinge o inten]ie mai profund\ a lui Gheorghe
Asachi dect simpla m\gulire a celui aflat ntmpl\tor [i vremelnic pe
tronul ]\rii. Sensul adnc pe care el l d\dea monumentului se poate extrage din explica]iile pe care le oferea asupra proiectului de stem\ a ora[ului
Ia[i, care i fusese solicitat la 185013. Prim\ria considera c\ Asachi, organizatorul Arhivelor Statului din Moldova (1834), are cea mai deplin\
cuno[tin]\ despre marca ce au avut din vechime aceast\ politie. El a ntocmit un proiect de stem\ care, dup\ opinia sa, trebuia s\ aib\ izvorul n
istoria antic\ a a[ez\rii. La curent cu opiniile savante ale vremii, Gheorghe
Asachi a publicat [i el tabula cu inscrip]ia Municipium Iassiorum, n Gazeta
de Moldavia (1850) [i n Calendarul pentru romni (1853), afirmnd
c\: Fiind aceast\ coloan\ un autentic monument, r\mas de la locuitorii
Cf. Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, pp. 17-18.
Vezi [i pp. 208-209, fig. 3.
12
Cezar Bolliac, O eroare istoric\, n Buciumulu, I, 1863, nr. 66, din 27 iulie, p. 262.
13
Gh. Ungureanu, Sigiliul ora[ului Ia[i n secolul al XX-lea, n RA, IX, 1966, 2, p. 91
(foto). Maria Dogaru, Contribu]ia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii na]ionale,
n MA, XIX, 1994, pp. 479-480. Obeliscul din Copou dovede[te c\ gesta]ia proiectului
era mult mai veche. Nu putem accepta p\rerea autoarei potrivit c\reia stema lui Asachi
reprezenta un turn (acesta a fost propus de Gheorghe S\ulescu). Confruntarea cu schi]a
original\, de la Arhivele Na]ionale Ia[i, arat\ c\ este vorba despre un obelisc ncoronat cu
o coroan\ mural\ (DJANI, Ministerul de Interne, tr. 1772, op. 2020, dosar 6998, fila 1v.).
Vezi [i C. Ostap, op. cit., p. 154 (este reprodus documentul, cu nsemnarea stema capitaliei Iassii).
11

17

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

antici ai Ia[ilor, cu drept este a-l onora [i a-i conserva simbolul, adoptnd-o
drept stem\ a Capitalei [i, prin urmare, ca sigiliu al municipalit\]ii sale.
n raportul din 1851, ce nso]ea proiectul de stem\, Asachi [i exprima
convingerea c\ inscrip]ia care evoca acel Municipium Iassiorum era o relicv\ r\mas\ de la Legiunea a XIII-a Gemina (denumit\ de el Legio Iassiensis), care ar fi fost ncartiruit\ n castrul de la Ia[i: coloana, purt\toare
a numelui politiei Ia[ilor, este simbolul cel mai nimerit al uricului ei. De
aceea pre coloan\ s-au a[ezat, dupre oarecare regul\ eraldic\, lancea militar\ [i coroana mural\ (a cet\]ii) cu nscrisul: M. IASSI, adic\ Municipium
Iassiorum, precum se numesc Ia[ii n Geografia veche14 (fig. 7).
Se poate constata c\ monumentul din Copou este o variant\ simplificat\, transpus\ n piatr\, a proiectului imaginat de Asachi, nc\ de la 1834
(fig. 8). Prin Obeliscul Leilor, Asachi inten]iona s\ redea vechii capitale a

Fig. 7

Fig. 8

Moldovei certificatul de na[tere, piatra de funda]ie, acel monumentum


princeps despre care c\rturarii epocii romantice erau convin[i c\ a existat
cndva [i doar vitregia vremurilor a f\cut ca el s\ dispar\ f\r\ urm\ 15. El
ar\ta c\ ginta roman\ este chemat\ ast\zi la renviere social\, la respectarea
virtu]ilor cet\]ene[ti [i a numelui glorios, iar Municipiul Ia[ienilor, dup\ a
sa catastrof\, este menit, ca un fenix, a rena[te din cenu[ile sale [i a trona deasupra Daciei Transalpine16. Cu acest monument ne afl\m deci la originile
DJANI, Eforia ora[ului Ia[i, dosar nr. 26/1851. Vezi [i N.A. Bogdan, op. cit., p. 19.
Dimitrie Cantemir amintea de existen]a unui asemenea monument n capitala Moldovei, att n Descriptio Moldaviae ct [i n Istoria Imperiului Otoman. Pentru aceasta,
vezi [i Sorin Iftimi, Dimitrie Cantemir [i delfinii din stema Moldovei (dou\ ipoteze),
ArhGen, IV (XI), 1997, 1-2, pp. 285-295.
16 Gh. Asachi, Opere, II, Chi[in\u, 1991, p. 372 [i urm. (Ziua cea din urm\ a Municipiului Ia[ienilor), p. 393.
14

15

18

SORIN IFTIMI

mitului Ora[ului celor [apte coline care face parte [i ast\zi din zestrea
spiritual\ a Ia[ilor, din aura de noble]e cu care acesta a fost nvestit nc\
din veacul al XIX-lea. Oamenii acelor vremuri erau convin[i de realitatea
d\inuirii romanilor n urbea de pe malul Bahluiului nainte [i dup\ retragerea aurelian\17. Pentru ei, n\l]area Obeliscului din Copou echivala cu
un act de restituire a acestei memorii primare asupra originii urbei [i a
cet\]enilor s\i.
Este surprinz\tor faptul c\ ast\zi a fost uitat\ semnifica]ia Obeliscului
leilor. Monumentul a fost eclipsat, mai recent, de un alt simbol, aflat la
doar c]iva pa[i: Teiul lui Eminescu (fig. 9). Mai ales n perioada 1873-1876

Fig. 9

poetul era v\zut adesea reculegndu-se la umbra acestui arbore. Simbolul


vegetal al Ia[ilor s-a p\strat pn\ ast\zi ca loc de pelerinaj n amintirea
poetului na]ional. Devenit obiectul unui adev\rat cult, n apropierea Teiului
s-a construit Muzeul Mihai Eminescu, iar din 1970 se ]ine chiar un Festival
al Teiului, o s\rb\toare a poeziei, care a cunoscut numeroase edi]ii anuale.
Ibidem. Ast\zi [tim c\ sursa principal\ a acestor legende era controversata Cronic\
a lui Huru, ie[it\ din fabrica de falsuri patriotice a familiei Sion [i tip\rit\ chiar n
tipografia lui Gheorghe Asachi.
17

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

19

Turnul roman din stema Ia[ilor


Pe str\zile ora[ului Ia[i mai pot fi v\zute cteva steme n care este nf\]i[at vechiul simbol al urbei: un turn18. Acest nsemn a p\truns n heraldica urbei pe la 1850 [i a r\mas n vigoare, de drept, pn\ la 1930. Pu]ini
sunt cei care mai [tiu cum a ap\rut acest simbol [i ce semnifica]ie avea el.
Cel mai nc\rcat de istorie era faimosul turn care str\jia intrarea principal\ a Cur]ii domne[ti, aflat chiar n dreptul str\zii {tefan cel Mare [i
Sfnt, fosta Uli]\ Mare sau Uli]a Boiereasc\, demantelat pe la 1843, pentru a se deschide perspectiva Palatului Ocrmuirii, restaurat de Mihail
vod\ Sturdza. Principalele [tiri despre el ne sunt oferite de cronicarul Ion
Neculce, atunci cnd scrie despre reamenajarea acestei por]i la 1703, de
c\tre Mihai vod\ Racovi]\: atunce era la Cur]ile domne[ti, pe poart\, o
biseric\ mic\, f\cut\ de {tefan vod\ Tom[a (1614, Sf. Treime, n.ns.) [i
nici boierii cei cu boierii nu pute nc\pe ntr-nsa. {i lng\ biseric\ era visteria [i deasupra bisericei [i a visteriei era un turn nalt n chip de clopotni]\, iar dedesuptul bisericei [i a visterii era un beci de-nchide tlhari.
Ce socoti Mihai Vod\ c\ nu-i cu tihneal\ s\ fie biserica mic\ la Curte, c\
mazlii [i slujitorii n-au unde nc\pe, nice este cu cale s\ fie temni]\ sub
biseric\. Ce s-ndemn\ [i r\sipi [i turnul, [i visteria, [i tinda bisericei, [i
beciul cel dedesupt, [i l\s\ numai altarul [i turla cea nalt\ din mijlocul
bisericei. {i s-au mai apucat a zidi din p\mntu [i au f\cut tinda larg\, cu
toate podoabeli, cum s\ vede. O cronic\ anonim\ a epocii consemna c\
turnul acela al bisericii nu era pentru treaba bisericii, ci iar\[i semn de
urgie domneasc\, aduc\toare de moarte, c\ oricine se afla n niscai fapte
rele, roco[it asupra domniei, [i, prinzndu-l, ntr-acel turn l nchidea. Putem
zice c\ se asem\na cu Edicula, ce-i n }arigrad (Constantinopol, n.ns.), [i
cum acei ce ncap n Edicula, nu mai au n\dejde de via]\, a[a [i turnul acela
aici la noi. n fa]a turnului Por]ii domne[ti, unde se afla [i o ci[mea public\, aveau loc decapit\rile condamna]ilor la moarte. Mihai vod\ Racovi]\
Pentru acest subiect, vezi Sorin Iftimi, Vechi turnuri ale Ia[ilor, Complexul Muzeal
Na]ional Moldova, Ia[i, 2004, 24 p.; vezi [i n Monumentul. Cercetare Proiectare
Conservare Restaurare, Lucr\rile Simpozionului Na]ional Monumentul tradi]ie [i
viitor, edi]ia a IV-a, Ia[i, 2002, pp. 179-193.
18

20

SORIN IFTIMI

instalase [i ni[te spnzur\tori naintea ntr\rii, pentru strpirea tlharilor


[i nsp\imntarea potrivnicilor s\i.
La 1728, Grigore II Ghica a mai n\l]at turnul de pe poart\, instalnd
n partea de sus un ceasornic mare, ale c\rui b\t\i se auzeau n tot ora[ul.
Domnul ad\ugase [i un ceardac n jurul ceasornicului, de unde, pe la ora
chindiei, ncepea s\ cnte fanfara domneasc\, meterhaneaua, ca la palatul
sultanului, spre delectarea Cur]ii [i a or\[enilor. Muzican]ii erau nve[mnta]i n haine orientale, foarte colorate. Asemeni unor p\pu[i vii, deveniser\ parc\ o anex\ a ceasului, precum figurinele mecanice ale unor
orologii occidentale. n plan simbolic, putem spune c\ acesta este momentul n care Timpul, apar]innd pn\ atunci bisericii, este confiscat de Principe, p\[ind astfel ntr-o epoc\ ce aborda o alt\ mentalitate. Datorit\ asocierii cu meterhaneaua, s-ar putea presupune c\ orologiul din turnul Por]ii
domne[ti indica nu ora occidental\, ci ora otoman\. Potrivit calendarului
lunar folosit de turci, ziua ncepea cu noaptea anterioar\, mai precis cu ora
18.00. Muzica din turn marca deci nceputul unei noi zile.
Faptul de a pune la un loc, ntre acelea[i strmte ziduri, institu]ii
incompatibile ntre ele, Biserica, Visteria [i Temni]a, a avut ca rezultat un
mic Turn Babel, al c\rui destin avea s\ fie previzibil. Aglomerarea sugereaz\ caracterul limitat al spa]iului Cur]ii domne[ti, n care erau nevoite s\
[i desf\[oare activitatea servicii tot mai diverse. n aceast\ form\, turnul a
rezistat destul de bine, pn\ la incendiul din 1785, din vremea lui Alexandru
Mavrocordat Firaris (poreclit [i Prlea Vod\), care a mistuit ntreg ansamblul Cur]ii domne[ti. nf\]i[area medieval\ a cur]ii dispare la aceast\ dat\.
Curtea domneasc\ a fost nlocuit\ de un Palat, de dimensiuni impresionante, cl\dire unitar\, construit\ n stil neoclasic, ntre 1803-1806, de
c\tre Alexandru vod\ Moruzi. S-au p\strat zidurile de incint\ ale Cur]ii
vechi, iar turnul Por]ii se pare c\ a fost mic[orat.
Sute de ani a func]ionat [i o institu]ie cu rol nsemnat n via]a juridic\
a Moldovei: Vornicia Por]ii domne[ti. Vornicii de Poart\ judecau pricini
m\runte n fa]a Por]ii domne[ti, dar se [i deplasau peste tot unde era nevoie,
delimitnd hotarele mo[iilor pentru care se apela la judecata domneasc\19.
Pe documentele emise de vornicii de poart\ ace[tia aplicau pecetea Por]ii
Institu]ii feudale din }\rile Romne. Dic]ionar, coordonatori Ovid Sachelarie [i
Nicolae Stoicescu, Bucure[ti, 1988, pp. 512-513; Mihai-Cristian Am\riu]ei, Despre vornicii de poart\ [i atribu]iile lor n Ia[ii secolului al XVIII-lea, n vol. Ora[ul din spa]iul
romnesc ntre Orient [i Occident. Tranzi]ia de la medievalitate la modernitate, coord.
Lauren]iu R\dvan, Ia[i, 2007, pp. 131-163.
19

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

21

Domne[ti (fig. 10). n varianta din anul 1782, pecetea avea reprezentarea schematic\ a turnului ce str\juia intrarea n incinta Cur]ii (fig. 40). Aceast\ imagine a servit drept izvor pentru alc\tuirea actualei
steme a ora[ului Ia[i. Ei i s-a acordat aceea[i ncredere ca unei gravuri de epoc\, fidel\ modelului redat
(considerndu-se c\ red\ o imagine a turnului Por]ii
domne[ti de dinainte de arderea Cur]ii, la 1785),
Fig. 10
de[i sigiliile reprezint\ o categorie de izvoare diferit\, n care conven]ionalul poate juca un rol nsemnat.
O alt\ reprezentare a Por]ii domne[ti, mult mai rudimentar\, este
aceea a sigiliului din 1840, n care turnul crenelat, de form\ simpl\, este
timbrat, se pare, de o coroan\. Este flancat la dreapta de o ramur\ de m\slin, iar la stnga de trei pu[ti, sprijinite una de alta20. Legenda sa, n alfabet
chirilic, este: Pecetea Palatului Domnesc (fig. 11). Poarta Cur]ii domne[ti

Fig. 11

a fost demantelat\ la 1842, sub pretextul c\ acoper\ perspectiva Palatului


Ocrmuirii, aflat n restaurare21.
*
Turnul din vechea stem\ a ora[ului Ia[i a avut ca surs\ de inspira]ie un
alt monument, mai modest, disp\rut. n 1851, Sfatul Municipal Ia[i dorea
un nou sigiliu al institu]iei, care s\ aib\ leg\tur\ cu istoria ora[ului, cu
20
21

C. Moisil, Pecetea palatului domnesc din Ia[i, n BSNR, XI, 1914, p. 64.
Rudolf Su]u, Ia[ii de odinioar\, I, Ia[i, 1923, pp. 213-214.

22

SORIN IFTIMI

marca ce a avut din vechime aceast\ politie. Cei solicita]i s\ se ocupe de


ntocmirea sigiliului au fost aga Gheorghe Asachi [i sp\tarul Gheorghe
S\ulescu. Proiectul lui S\ulescu con]inea ca mobil\ principal\ un turn
roman, avnd inscrip]ionate ini]ialele L.I. (Legio Iassiensis). Schi]a lui

Fig. 12

Fig. 13

Asachi, n care unii autori au v\zut tot un turn, cu o siluet\ ceva mai supl\,
con]inea, de fapt, un obelisc (a[a cum ap\rea n proiectele sale mai vechi)
avnd n vrf o coroan\ mural\ (fig. 12).
Ambele simboluri f\ceau referire la r\d\cinile antice ale urbei de pe
Bahlui. Ie[enii din acele vremuri erau ncredin]a]i de faptul c\ ora[ul lor
st\tea pe temeliile unei a[ez\ri romane. Cei mai de vaz\ c\rturari din prima
jum\tate a veacului al XIX-lea au scris c\ pe locul Cur]ii domne[ti medievale s-a aflat un castru roman, n care a fost ncartiruit\ Legiunea a XIII-a,
numit\ [i Legio Iassiorum. Se credea, de asemenea, c\ de la aceast\ garnizoan\ roman\ provenea [i numele ora[ului Ia[i (Municipium Iassiorum).
Proiectul de emblem\ propus de Gheorghe S\ulescu f\cea referire la
un element palpabil, care a putut marca sensibilitatea concitadinilor din
veacul al XIX-lea (fig. 13). Este vorba despre un turn rotund, despre care
se credea c\ era un monument antic ncorporat n zidurile medievale ale
Cur]ii domne[ti, asemeni celebrului White Tower din Londra, p\strat din
vremea romanilor. Turnul a supravie]uit [i dup\ demantelarea fortifica]iilor medievale, pn\ pe la anul 1834. n atribuirea vechimii turnului ie[ean
se pleca, desigur, de la convingerea foarte r\spndit\ n epoc\, potrivit
c\reia planul de tip rotund al unor construc]ii a fost o inova]ie a romanilor.
Amintirea acestei relicve era invocat\ de Mihail Kog\lniceanu, n
1844, cnd se mplinea un deceniu de la demolarea sa: Din toate prefacerile ce

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

23

au suferit vechiul l\ca[ al Domnilor Moldovei acel singur turn se putuse


p\stra pn\ n zilele noastre. Cnd ]i se ntmpl\ s\ treci pe Uli]a Mare, [i
ajungnd n fa]a fostei Por]i Domne[ti, la[i paveaua, [i iei n dreapta [oseaua
ce duce la Socola (strada Palat de ast\zi, n.ns.), ndat\ ce te vei afla n fa]a
caselor r\posatului logof\t Grigore Ghica, uit\-te n stnga [i n zidul Cazarmei Grenaderilor vei vedea un col] ce iese n uli]\. Pe acel loc, nainte
de 1834, se n\l]a acel turn r\tund, cu fer\struici mici, s\pate n piatr\, pe
care de-abia ntr\ mna, [i care putea sluji mai bine de metereze ap\r\toare dect de ferestre aduc\toare de lumin\. Acel turn, de o arhitectur\
mai mult dect simpl\, dar masiv, zdrav\n, n forma turnurilor ce se mai
v\d la cele patru col]uri ale m\n\stirii Goliei, se tr\gea, cel pu]in temeliile
sale, nc\ din vremea Romanilor; el sute de ani fusese respectat de furia
focurilor care de attea ori au pustiit nenorocita capitalie a Moldaviei, fusese
respectat de furia [i mai cumplit\ a poporului, ades adus n dezn\dejduire;
fusese respectat chiar de coasa timpului; [i veacurile trecnd peste dnsul,
l l\sase n picioare, ca [i cnd l-ar fi uitat (fig. 14). Chiar [i compasul

Fig. 14

24

SORIN IFTIMI

arhitec]ilor l-a ocolit mult\ vreme. Acest monument, invocat de Kog\lniceanu, st\ la originea turnului din stema Ia[ilor, care, n prima sa form\
grafic\, nu avea nici o leg\tur\ cu turnul principal al Cur]ii, cel al Por]ii
domne[ti, reprezentat n stema ora[ului de ast\zi.
Rudolf Su]u punea pe seama generalului Pavel Kiselev, guvernatorul
rus al Principatelor, ini]iativa demol\rii turnului, considerat a fi o nchisoare
odioas\, asemeni unui mormnt22. Turnule]ul p\trat, aflat ast\zi lng\ palat,
nu are leg\tur\ cu cel descris de Kog\lniceanu, de[i f\cuse [i el parte dintr-o
formul\ trzie a zidurilor Cur]ii domne[ti sau, mai curnd, din aceea a
Caz\rmii Grenadirilor.
*
Gheorghe Asachi oferea o sugestie diferit\ privitoare la originea turnului din stema Ia[ilor, chiar dac\ referirile sunt tot la epoca antic\. De[i
cu alt prilej [i afirmase convingerea c\ fortifica]iile Cur]ii domne[ti din
Ia[i s-au n\l]at pe ruinele vechiului castru roman n care fusese ncartiruit\ acea Legio Iassiorum, n scrierea intitulat\ Ziua din urm\ a municipiului Iassienilor, formuleaz\ o teorie fantezist\, bazat\ pe specula]iile ce
se pot face n jurul toponimului Turia. Existen]a ocolului Turiei, ca subdiviziune a ]inutului Ia[i, n imediata apropiere a capitalei, a oferit sugestia.
Socotit de origine slav\, toponimul Turis poate fi tradus prin taur. Dac\
ns\ era considerat un termen latinesc ceea ce-i conferea o origine mai
ndep\rtat\ [i mai nobil\ toponimul putea fi tradus prin turn. Asachi,
imaginndu-[i retragerea romanilor dintre Carpa]i [i Prut, face referire [i
la castrul Turis: ntre cet\]ile de la marginea Daciei Transalpine Turis
(Turnul) era mai tare; pozi]ia sa pare s\ fi fost pe la Hucu, lng\ Prut. De
la t\ria (fortifica]ia, s.ns.) Turis a r\mas numele ocolului Turie23.
Aceast\ specula]ie sugereaz\ c\, la jum\tatea veacului al XIX-lea,
odat\ cu schimbarea stemei din sigiliul Ia[ilor turnul nlocuind taurul
nu a fost vorba de o ruptur\ n simbolistica ie[ean\, ci doar de reinterpretarea vechii steme, de continuitate. Taurul putea fi considerat un simbol
corupt, p\strat eventual pe un sigiliu foarte uzat, la origini fiind vorba, de
fapt, de un turn.

Ibidem, p. 218.
Gh. Asachi, Ziua din urm\ a Municipiului Ia[ienilor, n Opere, II, Chi[in\u, 1991,
p. 386 [i nota 11.
22
23

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

25

Delfinii din stema Ia[ilor24


n prima parte a secolului al XIX-lea apar, n stema Moldovei, doi
pe[ti enigmatici, care flancheaz\ scutul cu cap de bour. n variantele mai
trzii s-a p\strat [i cromatica pe[tilor, ei fiind reda]i n argint, aur sau n
culoarea lor natural\25. De unde au ap\rut ace[tia? n ce moment istoric?
Ce semnifica]ie aveau? Cum au ajuns ei n stema ora[ului Ia[i? Iat\ mai
multe ntreb\ri pentru care nu avem, deocamdat\, r\spunsuri satisf\c\toare, de[i au f\cut obiectul unor lungi dispute, nc\ de la mijlocul veacului trecut.
S-a scris c\ pe[tii, identifica]i de obicei cu ni[te delfini, au p\truns n
stema Moldovei n 1856, n urma r\zboiului Crimeei, cnd ]ara rec\p\ta
deschiderea la mare prin restituirea celor trei jude]e din sudul Basarabiei:
Cahul, Ismail [i Bolgrad. Ei reprezentau ]inuturile din sudul Moldovei,
dinspre Marea Neagr\, acea Parathalassia din intitula]iile primilor domni
moldoveni, un teritoriu ce apar]inuse cndva Basarabilor [i care a devenit,
nc\ din secolul al XVI-lea, Bugeacul t\t\resc.
nainte de anul 1856 ntlnim mai multe reprezent\ri ale delfinilor n
stema Moldovei [i a capitalei sale, ora[ul Ia[i. S-a ar\tat c\ cea mai veche
apari]ie a pe[tilor n stema Moldovei s-a p\strat pe frontispiciul Codului
Callimachi (1816-1818)26. Emblema este lipsit\ de scut, ns\ pe mantoul
princiar, c\ptu[it cu hermin\, se pot observa doi pe[ti afronta]i, amplasa]i
deasupra capului de bour. Coroana de deasupra mantoului este de tip
Asachi, ea indicndu-l pe Gheorghe Asachi drept autor al acestei construc]ii heraldice. El scria despre trec\toarea de la Por]ile de Fier ale
Dun\rii c\ n ist punct maiestos [i totodat\ nfior\tor au fost ales legiunile
romane spre a s\pa n snul granitului o tabul\ ]inut\ de genii naripa]i,
avnd pe ambele laturi cte un delfin, a c\ror cozi formeaz\ un arc n care
Sorin Iftimi, Dimitrie Cantemir [i delfinii din stema Moldovei (dou\ ipoteze), n
ArhGen, IV (IX), 1997, 1-2, pp. 285-295.
25
Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ a Romniei, Bucure[ti, 1977, p. 156:
a) verzi cu solzi aurii; b) de argint; c) n culori naturale. {tefan D. Grecianu, Eraldica Romn\, Bucure[ti, 1900, p. 190: pe[ti de aur pe cmp de azur. Varia]iunile de culoare indic\ lipsa unei tradi]ii ferme, semnifica]ia simbolic\ a smal]urilor heraldice nepermi]nd asemenea fluctua]ii.
26 Silviu Tabac, Heraldica teritorial\ a Basarabiei [i Transnistriei, Chi[in\u, 1998,
pp. 59-61 (subcapitolul III.1. Tradi]ia delfinilor ca simbol al Basarabiei).
24

26

SORIN IFTIMI

st\ vulturul roman; imaginea era nso]it\ de o inscrip]ie latin\ care amintea
de trecerea mp\ratului Traian27.
Heraldistul Silviu Tabac, de la Chi[in\u, era de p\rere c\ delfinii, ca
emblem\ a Bugeacului (sau a Basarabiei adev\rate), au fost inclu[i de
Asachi n stema Moldovei, simboliznd pierderea Basarabiei, la 181228.
Delfinii ar reprezenta deci o stem\ de preten]ie.
Ideea c\ pe[tii din stema Moldovei semnificau deschiderea Moldovei
spre mare apar]ine secolului al XIX-lea. Heraldica, [tiin]\ nc\ prea tn\r\
la noi, a fost ea ns\[i produc\toare de mituri [i contrafaceri romantice.
Gheorghe Asachi scria, la 1841, c\ delfinii, pe care se raz\m\ scutul stemei,
s-au adaos pe cnd moldovenii [i mai ales berladnicii se r\zboiau [i negu]au
pe Marea Neagr\, care era mpoporat\ cu delfini29. Gheorghe S\ulescu
sus]inea, la rndul s\u, n 1851, c\ pe[tii erau simbolul por]ilor Moldovei
maritime30.
Pentru semnifica]ia delfinilor n sudul Basarabiei pot fi al\turate afirma]iile lui Mihail Kog\lniceanu [i {tefan D. Grecianu, n cursul dezbaterilor din 1866-1867, privind existen]a unei embleme a Cet\]ii Albe (Akerman) avnd o asemenea reprezentare. Kog\lniceanu sus]inea c\ g\sim la
cetatea Akerman, vechea margine a Moldovei, c\ avea dreptul s\ poarte
delfini; {tefan D. Grecianu afirma, la rndul s\u, c\ delfinul era emblema
cet\]ii de la Bolgrad (Cetatea Alb\), asuprit de o cruce, ambele de [culoare]
ghiurghiuliu (ro[u aprins), pe cmp de aur31. Aceste afirma]ii sunt greu de
controlat, cercet\rile mai recente neaducnd nici un fel de clarificare n
privin]a delfinilor, ca stem\ a Cet\]ii Albe32.
Pentru a-[i sus]ine afirma]iile, autorii aminti]i invocau drept probe
cteva reprezent\ri monetare, antice (romane) [i medievale, ale capului de
bour flancat de cei doi delfini. Probele aduse de ei par ast\zi ct se poate
de ndoielnice. Gheorghe S\ulescu scria, la 1851, c\ ntre monedele vechi
Gh. Asachi, Ziua din urm\ a municipiului Ia[ienilor (Iassiorum), n Opere, II,
Chi[in\u, 1991, p. 383.
28
Silviu Tabac, op. cit., p. 59.
29 Gh. Asachi, Stema Moldovei, n Icoana Lumei, nr. 12, 1841, pp. 95-96.
30 Gh. S\ulescu, raport aflat la DJANI, Prim\ria Ia[i, dosar 26/1851, f. 18-20.
31
{tefan D. Grecianu, op. cit., p. 19.
32 Silviu Andrie[-Tabac, Stemele Cet\]ii Albe, n volumul Simpozion de numismatic\
organizat cu ocazia comemor\rii Sfntului {tefan cel Mare, domn al Moldovei (15042004), Chi[in\u, 29 septembrie 2 octombrie 2004, Comunic\ri [i note, Bucure[ti, 2007,
pp. 251-272; vezi [i Maria Dogaru, Contribu]ii la cunoa[terea heraldicii basarabene, n
Cugetul, revist\ de istorie [i [tiin]e umaniste, Chi[in\u, 1991, 5-6, pp. 20-34.
27

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

27

romane aflate n patria noastr\ se vede desemnat\ marca bourului ntre doi
pe[ti33. Th. Codrescu scria despre monede din domnia lui {tefan cel Mare
n care, pe o parte este figurat\ efigia domnului, iar pe alta bourul ntre doi
delfini; o asemenea moned\ de aram\ ar fi g\sit la Piatra Neam] boierul
Miri[escu, care spre [tiin]\ s-au litografisit34. Acela[i autor face referire
[i la o alt\ moned\ roman\, de argint, cu efigia mp\ratului Marc-Aureliu,
emis\ pe la 161 .Hr., care ar fi avut pe revers capul de bour, ntre doi
delfini. Moneda apar]inea lui Gheorghe Asachi, care a litografiat-o pe
Harta Daciei pentru un tablou cronologic al Moldovei. Imaginea, reprodus\ [i n monografia lui N.A. Bogdan, Ora[ul Ia[i, nu este deloc revelatoare35. O alt\ moned\, de la Alexandru cel Bun, a fost semnalat\ de C. {tirbu.
Aceasta avea pe revers un scut despicat, cu prima parti]iune fasciat\, iar a
doua nc\rcat\ cu [apte flori de crin. Scutul era timbrat de un pe[te ncovoiat, cu capul [i coada n jos 36.
Toate acestea sunt fanteziile unei epoci n care numismatica romneasc\ nu cunoscuse o abordare sistematic\, [tiin]ific\. Lucr\rile de specialitate ap\rute n ultimele decenii nu cunosc reprezent\ri de pe[ti (delfini?)
pe monedele medievale sau antice invocate de autorii de mai sus37.
Piatra unghiular\ n argumentarea prezen]ei celor doi pe[ti n stema
Moldovei, ca simbol al ]\rmurilor M\rii Negre, este reprezentat\ de relatarea lui Dimitrie Cantemir din Descrierea Moldovei, preluat\ adesea distorsionat n cursul dezbaterilor privitoare la stema de stat, din secolul al
XIX-lea. La 1867, {tefan D. Grecianu sus]inea ideea c\ emblema ]inuturilor M\rii Negre [a fost] p\strat\ totdeauna pe stema Moldovei [i con]inea delfinii, dup\ cum arat\ [i Dimitrie Cantemir n Descrierea Moldovei, capitolul Basarabia, art. 2338.
De fapt, iat\ ce scria principele n lucrarea citat\: pe ntemeietorii lor
(a ora[elor [i cet\]ilor, n.ns.) nu-i amintesc nici istoricii vechi, nici cei noi
[i nici n-au putut fi descoperi]i dup\ inscrip]ii [i monumente. Nici una dintre
ele nu ofer\ vreo indica]ie despre timpul sau poporul care a ntemeiat-o,
nu vei g\si nimic s\pat pe zidurile lor, dect cnd ele au fost recl\dite de
Cf. N.A. Bogdan, op. cit., p. 22.
Th. Codrescu, Uricariul, IX, pp. 106-107.
35
N.A. Bogdan, op. cit., p. 19.
36 Cf. Silviu Tabac, op. cit., p. 60.
37
George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede [i bancnote
romne[ti (catalog), Bucure[ti, 1977, p. 430 (cu bibliografia aferent\).
38 {tefan D. Grecianu, op. cit., p. 48.
33
34

28

SORIN IFTIMI

vreun domn. El ad\uga: Singur\ Suceava prezint\ ntre zidurile ei [apte


turnuri s\pate pe o piatr\ mare, deasupra c\rora se afl\ o coroan\ imperial\
pe care o sus]in doi lei. Apoi la baza turnurilor se vede o band\ de piatr\
(area lapidea visitur), pe care apar doi pe[ti solzo[i (in quo duo pisces
squamosi), ncovoia]i, cu capetele n jos [i cu cozile n sus, [i sub ei capul
unui bour care ]ine ntre coarne o stea ce are [ase raze. ntruct capul de
bour a nceput s\ fie stema Moldovei numai dup\ al doilea desc\lecat al
romanilor n Moldova, despre care am vorbit n capitolul I, aceast\ sculptur\
n piatr\, de asemenea, pare c\ m\rturise[te mai degrab\ de repararea zidurilor Sucevei dect de construirea lor39.
n Istoria imperiului otoman, scris\ pe la 1714-1716, Dimitrie Cantemir afirm\ c\ monumentul de mai sus se afla n Ia[i, noua capital\ a
Moldovei: n murii Ia[ilor se g\se[te un monument t\iat ntr-o piatr\ mare
reprezentnd [epte turnuri deasupra c\rora doi lei ]in ridicat\ o coroan\
imperial\; n jos, la picioarele acestor turnuri, se vede un cmp, [i n acest
cmp doi pe[ti solzo[i, ncruci[a]i unul peste altul, cu capetele n jos [i cu
cozile n sus; sub ei un cap de bou, avnd n frunte o stea cu [ase raze...40.
Inconsecven]a autorului ridic\, n
mod firesc, un semn de ntrebare n
privin]a veridicit\]ii relat\rii sale, f\cnd
loc suspiciunii c\ monumentul pe care
l descrie att de am\nun]it nu a existat,
n realitate, nici la Suceava [i nici la
Ia[i. Este posibil s\ avem de a face
cu o pl\smuire, cu o inven]ie a lui Dimitrie Cantemir, bazat\ pe valorificarea unor tradi]ii heraldice moldovene[ti.
Delfinii nu au p\truns n stema
Moldovei la nceputul secolului al
XIX-lea, a[a cum s-a crezut, ci mult
mai devreme, f\r\ leg\tur\ cu r\pirea Basarabiei din 1812 sau cu restituirea par]ial\ din 1856, de[i ulterior
li s-a atribuit aceast\ semnifica]ie.
Fig. 15
39 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae/Descrierea Moldovei, edi]ie coordonat\
de Gh. Gu]ic, Bucure[ti, 1973, p. 89.
40 Idem, Istoria imperiului otoman, I, edi]ie de Iosif Hodo[, Bucure[ti, 1876, p. 274,
nota 39.

Mitologie [i heraldic\ ie[ean\

29

Tradi]ia heraldic\ a celor doi delfini au ca principal izvor cele dou\ relat\ri
contradictorii ale lui Dimitrie Cantemir. Delfinii au p\truns [i n stema
Principatelor Unite, dup\ 1859, fiind men]inu]i n toat\ domnia lui Cuza
vod\. Nu ntmpl\tor, pe soclul monumentului dedicat lui Cuza la 1912,
aflat n Pia]a Unirii din Ia[i, i ntlnim pe delfini prelua]i n stema ]\rii,
p\r\sind turnul, vechea stem\ a ora[ului (semnat\ Fond: G. Vignali, Firenze),
care intra de acum n umbr\, anun]ndu-[i dispari]ia (fig. 16).

Fig. 16

Delfinul n heraldic\. De[i ast\zi se [tie c\ delfinul este un mamifer, n


tradi]ia heraldic\ el este considerat pe[te. {i nu unul oarecare, ci regele
pe[tilor, fapt pentru care are uneori pe cap o coroan\. Delfinul, al c\rui
cap este foarte mare n compara]ie cu restul corpului, este reprezentat n
steme din profil [i ncovoiat n semicerc, botul [i vrful cozii fiind ntoarse
spre partea dreapt\ a scutului41. Delfinul heraldic nu are neap\rat aspectul biologic cunoscut, el putnd fi inclus la animale semifantastice; poate
avea din]i ascu]i]i, must\]i [i not\toare de sturion. Culoarea obi[nuit\ este
albastru, putnd fi armat cu bot, limb\ [i not\toare de culoare ro[ie.
Delfinii din stema Ia[ilor, fiind reprezenta]i n afara scutului heraldic,
ca sus]in\tori, sunt, din punct de vedere tehnic, un element secundar. n
fapt, ei au fost percepu]i de concitadini ca f\cnd parte efectiv din stema
ora[ului, la egalitate cu turnul. Pozi]ia uzual\ a delfinului heraldic este cea
41

Marcel Sturdza-S\uce[ti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucure[ti, 1974, p. 76.

30

SORIN IFTIMI

vertical\, cu capul n sus. Proiectul lui Gheorghe S\ulescu, din 1851, respect\
aceast\ regul\, m\rturisind despre priceperea autorului n domeniul Heraldicii,
dar punctul s\u de vedere nu s-a impus. Pozi]ia cu cozile n sus, propus\
de Gheorghe Asachi, [i g\se[te originea n descrierea monumentului
invocat de Dimitrie Cantemir. Nu to]i delfinii din Ia[i, chiar nf\]i[a]i cu
cozile n sus, au leg\tur\ cu stema ora[ului. Ei pot proveni din repertoriul
stilului baroc, care introduce decora]iunile marine: perle, scoici, delfini.

Sigiliile medievale ale ora[ului

31

Sigiliile medievale ale ora[ului

Cele dinti pece]i ale trgului Ia[ilor au r\mas o enigm\. Emblema lor
sigilar\ este greu identificabil\, iar inscrip]ia nu a fost descifrat\ satisf\c\tor. Surprinz\toare este [i tehnica rudimentar\ cu care a fost gravat\ matri]a, fapt care ar plasa aceste sigilii la periferia sferei de interes a heraldicii,
dac\ ele nu ar reprezenta, totu[i, sigiliul ora[ului capital\ a Moldovei. Investigarea acestui subiect nu a constituit un drum arid, dezv\luind o poveste
mult mai interesant\, care dep\[e[te a[tept\rile.
Pentru sigiliile ie[ene din epoca medieval\ nu s-a ntreprins pn\
acum o cercetare special\. Se cunosc doar cteva referiri asupra vechii
pece]i a Ia[ilor cuprinse n scrieri cu caracter istoric mai general, sau cu
ocazia edit\rii unor documente. Baza de plecare a unei astfel de investiga]ii o constituie studiile de sintez\ dedicate sigilografiei romne[ti,
chiar atunci cnd ele nu con]in referiri directe la ora[ul Ia[i1.
Scrierile anterioare se bazeaz\ doar pe una sau dou\ imagini ale pece]ii Ia[ilor. O prim\ etap\ a cercet\rii a fost depistarea impresiunilor sigilare p\strate pe documentele din Arhive, n speran]a c\ una dintre acestea,
sau coroborarea lor, ar putea s\ limpezeasc\ nel\muririle adunate n jurul
Miron Costin, Opere complete, II, edi]ie de V.A. Urechia, 1888, pp. 565-566; Emil
Vrtosu, Din sigilografia Moldovei [i }\rii Romne[ti, n DIR. Introducere, II, Bucure[ti,
1956, pp. 437-560; idem, Sigilii de trguri din Moldova [i }ara Romneasc\, n AUB,
Istorie, 1956, n special pp. 149-151; idem, Despre dreptul de sigiliu, n SCN, III, 1960,
pp. 333-336; D. Ciurea, Sigiliile medievale ale ora[elor din Moldova, n SC{, Istorie,
VII, 1956, nr. 2, pp. 157-164; Dan Cernovodeanu [i Ioan N. M\nescu, Noile steme ale
jude]elor [i municipiilor (Studiu asupra dezvolt\rii istorice a heraldicii districtuale [i
municipale romne[ti), n RA, 1974, 1-2, mai ales pp. 1-12, 56, 65, 69 (a ap\rut [i ca
volum separat, sub egida Direc]iei Generale a Arhivelor Statului, Bucure[ti, 1974, 218 p.
^ plan[e color; textul are [i o traducere integral\ n francez\); {tefan S. Gorovei, Am pus
pecetea ora[ului, n MI, XII, 1978, 2, pp. 35-38 [i 55; Maria Dogaru, Sigiliile, m\rturii
ale trecutului istoric, Bucure[ti, 1976.
1

32

SORIN IFTIMI

vechii pece]i a trgului Ia[i, sau vor aduce elemente noi, ce vor putea servi
n viitor la dezlegarea acestor enigme.
Dintre actele emise de [oltuzii ora[elor moldovene[ti, ni s-au p\strat
mai ales cele de dup\ anul 1580, cnd, n urma unei reforme juridice atribuite domnului Petru {chiopu, p\r]ile venite la judecat\ erau obligate s\
prezinte nu doar uricele domne[ti n puterea c\rora st\pneau diverse
bunuri, ci toate zapisele care ar\tau curgerea propriet\]ii2.
N. Iorga semnala, n arhivele Liovului ora[ aflat pe atunci n Polonia, azi n Ucraina) cel mai vechi document emis de [oltuzul de Ia[i
(1581-1582)3. Din p\cate istoricul nu ofer\ o descriere a sigiliului existent
probabil pe acel act, iar redescoperirea documentului nu st\ la ndemna
istoricilor de ast\zi. Acela[i autor ntlnise n fondul Mitropolia Moldovei
un alt act dat de [oltuzul din Ia[i, n anul 1590, dar care nu mai poate fi
identificat acum4. Astfel, cea mai veche impresiune a sigiliului Ia[ilor care
poate fi verificat\ [i reprodus\ ast\zi este cea din 20 octombrie 16025. n
afar\ de aceasta, cu ani n urm\, am mai putut depista alte opt impresiuni
ale aceluia[i sigiliu, p\strate pe diverse documente, care acoper\ un interval temporal de jum\tate de secol (fig. 17)6. ntre timp, editarea sistematic\ a documentelor ora[ului Ia[i a scos la iveal\ paisprezece documente care

{tefan S. Gorovei, op. cit., p. 36.


N. Iorga, Studii [i documente, XXIII, p. 365, nr. CCXXII.
4
Ibidem, vol. V, p. 94, nr. 81. Documentul nu avea data emiterii, dar singurul [oltuz
de Ia[i cu numele de Gheorghe este amintit ntr-un alt document extern, cu data de 28
februarie 1590, act g\sit tot de Iorga n arhivele Lembergului (Liov); vezi [i vol. XXIII,
p. 416, nr. CCXXXIII.
5
Fotocopia documentului a fost publicat\ n DIR, A, XVII-I, p. 313, cu anul 1602
(DANIC Bucure[ti, fond M\n\stirea Neam], LXXX/2); vezi reproducerea aceluia[i document, dar cu anul 1609, la Dan B\d\r\u, Ioan Capro[u, Ia[ii vechilor zidiri, edi]ia I, Ia[i,
1974, p. 82-83), n noua edi]ie a acestei lucr\ri aceea[i impresiune sigilar\ fiind reprodus\ sub dou\ date diferite: 1602 [i 1609 (Dan B\d\r\u, Ioan Capro[u, Ia[ii vechilor
zidiri, Ia[i, 2007, p. 78, fig. 13 [i p. 81, fig. 14). Corect este anul 1602, dup\ cum se vede
din Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, vol. I, Acte interne (1408-1660), editate de Ioan Capro[u [i Petronel Zahariuc, Ia[i, 1999, pp. 80-82, nr. 56.
6
Dator\m [i ast\zi mul]umiri domnului Marcel Dumitru Ciuc\, de la DANIC Bucure[ti, care a trimis microfilmul cu sigiliile ora[ului Ia[i, cu deosebit\ amabilitate [i
promptitudine, de[i solicitantul era, n 1992, doar student al Facult\]ii de Istorie din Ia[i.
2

33

Sigiliile medievale ale ora[ului

poart\ impresiunea acestui vechi sigiliu7. Ultima sa atestare se p\streaz\ pe


un act emis la 5 septembrie 16528.

Fig. 17

Fig. 18

Aceast\ veche pecete a ora[ului, cu diametrul de 38 mm, are o emblem\ neclar\, conservat\ mai bine pe impresiunile mai slabe. V.A. Urechia,
primul care a publicat-o, n 1888, reproduce imaginea fantezist\ a unui patruped din lut, de factur\ preistoric\9 (fig. 18). D. Ciurea denume[te figurina
din centrul pece]ii vit\10 (n sens neutru). Editorii Documentelor privitoare la istoria ora[ului Ia[i au folosit, n descrierea arheografic\, un alt
termen neutru, acela de patruped11.
Identificarea patrupedului respectiv cu un cal a fost f\cut\ la nceputul
secolului al XX-lea, de c\tre N.A. Bogdan [i apoi de N. Iorga, fiind preluat\ de majoritatea cercet\torilor care au venit n contact cu aceast\ problem\12. N.A. Bogdan, n demonstra]ia sa, nscria reprezentarea calului
Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, vol. I, Acte interne (1408-1660), editate de Ioan Capro[u [i Petronel Zahariuc, Ia[i, 1999, documentele cu nr. 56, 106, 109,
137, 163, 171, 321, 327, 332, 355, 346, 355, 379, 387, 390 (toate reproduse n finalul
volumului).
8 Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, I, nr. 390, pp. 452-453.
9
Vezi supra, nota 1.
10 D. Ciurea, loc. cit., p. 161.
11
Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, I, passim.
12 N.A. Bogdan, Ora[ul Ia[i. Monografie istoric\ [i social\ ilustrat\, Ia[i, edi]ia II,
(rev\zut\ [i mult ad\ugit\, p. 43; N. Iorga, utiliznd documentul nedatat, emis de Gheorghe [oltuzul de Ia[i, pe la 1590, nota: Pecetea ora[ului Ia[i, cu totul neclar\, pare a reprezenta un cal. Legenda nedescifrabil\ (n Studii [i documente, V, p. 94, nr. 81); Gh.
Ghib\nescu, publicnd documentul din 20 octombrie 1602, sus]ine acela[i lucru (n IN,
IV, 1924, p. 147); Dan B\d\r\u [i Ioan Capro[u, Ia[ii vechilor zidiri, ed. I, p. 82; Dan
Cernovodeanu, Ioan N. M\nescu, op. cit., p. 9.
7

34

SORIN IFTIMI

din stema Ia[ilor ntr-o adev\rat\ serie, care ncepe cu ...vechile monede
dacice [i se ncheie cu sigiliile din secolul al XIX-lea care au mai conservat aceast\ emblem\. Primul termen de raportare s-a dovedit a fi o simpl\
fantezie. Ast\zi, este foarte simplu s\ constat\m c\ monedele utilizate de
N.A. Bogdan n demonstra]ia sa sunt, de fapt, imita]ii dup\ tetradrahmele
macedonene ale lui Filip II, care aveau pe avers un c\l\re]13. Copierile repetate au f\cut tot mai ilizibil\ imaginea c\l\re]ului de pe monede, l\snd-o
identificabil\ doar pe aceea a calului. Monedele dacice nu au nimic n comun
cu a[a-zisa tradi]ie antic\ a ora[ului Ia[i.
Prezen]a calului n sigiliile moderne ale ora[ului-capital\ pare a conserva, cu adev\rat, o tradi]ie cu r\d\cini medievale14. De[i acceptat, acest
lucru nu este suficient de bine demonstrat, ntre vechiul sigiliu [i cele din
secolul al XIX-lea existnd un hiatus, un gol documentar, de cel pu]in un
secol [i jum\tate. Pentru aceast\ lung\ perioad\, o simpl\ extrapolare nu
este lipsit\ de riscuri. n cele ce urmeaz\, vom face cunoscute cteva
impresiuni sigilare care ngusteaz\ intervalul amintit [i contribuie la identificarea patrupedului din pecetea Ia[ilor.
Inscrip]ia celui mai vechi sigiliu al ora[ului, cu litere chirilice, prezint\ cteva aspecte mai pu]in obi[nuite. Textul s\u, nscris n exerg\, ntre
dou\ cercuri concentrice, este imprimat n oglind\, adic\ de la dreapta
spre stnga, cu literele ntoarse, a[a cum ar fi trebuit s\ fie ele gravate pe
matri]a pece]ii15.
Crucea invoca]ia simbolic\ al c\rei loc este, n mod obi[nuit, nceputul [i sfr[itul legendei, indicnd locul de unde trebuie nceput\ descifrarea
acesteia, este intercalat\ la ntmplare, n interiorul cuvntului IA{I. n
schimb, pe locul destinat de obicei crucii, ntlnim o coroan\ deschis\,
voievodal\, frumos executat\.
Probabil datorit\ particularit\]ii de a fi gravat\ n oglind\ [i a calit\]ii nesatisf\c\toare a majorit\]ii impresiunilor p\strate, inscrip]ia de pe
acest sigiliu a r\mas pn\ de curnd nedescifrat\. Practic, a fost necesar\
confruntarea mai multor exemplare pentru transcrierea integral\ a textului.
Vezi C. Preda, Moneda antic\ n Romnia, Bucure[ti, 1969, pp. 21-22 [i fotocopiile
de la sfr[itul volumului.
14
Vezi Gh. Ungureanu, op. cit., passim.
15 Este singurul caz de acest gen pe care l-am ntlnit. Doar n sigiliul trgului
{tef\ne[ti cuvntul pecete este imprimat n oglind\, iar n cel al trgului L\pu[na, de
peste Prut, a doua jum\tate a numelui trgului este gravat\ r\sturnat (vezi D. Ciurea, op.
cit., plan[a II, fig. 8; plan[a IV, fig. 3).
13

Sigiliile medievale ale ora[ului

35

ncepnd lectura de la coroan\, n sensul invers al acelor de ceasornic,


ob]inem inscrip]ia Peciatia uri[o Ia[i n alfabet chirilic16. Descoperim c\
este o legend\ n limba romn\, a[a cum mai ntlnim, la nceputul veacului
al XVII-lea, pe sigiliile trgurilor Boto[ani [i {tef\ne[ti (poate [i pe al L\pu[nei),
aplicate chiar [i pe documente redactate n limba slavon\ de cancelarie.
Dac\ lectura de mai sus este corect\, surprinde folosirea termenului
de ora[ n pecetea ob[tii trgove]ilor din capitala Moldovei, pe care nu l
mai ntlnim n sigiliile altor ora[e romne[ti din aceast\ epoc\.
D. Ciurea este cel care a observat c\ sigiliul Ia[ilor are n exerg\ [i o
coroan\ domneasc\, n leg\tur\ cu situa]ia de capital\17, fapt ce nu se mai
ntlne[te n cazul altor ora[e din Moldova sau Muntenia, care, prin trecutul lor, ar fi fost ndrept\]ite s\ adopte un asemenea simbol. Or\[enii din
Ia[i, anterior anului 1609, revendicau, cu orgoliu local, monopolul de capital\ pentru ora[ul lor, gravnd pe sigiliul acestuia coroana domneasc\.
Ea ap\rea pe zapisele nt\rite de [oltuzul de Ia[i chiar [i n r\stimpurile n
care anumi]i domni, mai ales cei din familia Movil\, preferau vechea
re[edin]\ de la Suceava.
*
Pe lng\ cronologia dat\ de anul emiterii documentelor pe care au fost
aplicate sigiliile, istoricii au ncercat s\ ordoneze pece]ile or\[ene[ti [i pe o
alt\ scal\ temporal\, construit\ pe baze tipologice. n condi]iile n care
colec]iile de documente din Arhivele noastre prezint\ mari lacune, acest al
doilea sistem, ce vine n completarea primului, se dovede[te adesea mai
revelator.
Secolele XIV-XV reprezint\ perioada clasic\, de nflorire a sfragisticii
noastre or\[ene[ti. Sigiliile acestei epoci se caracterizeaz\ prin respectarea
regulilor heraldicii [i emblematicii sigilare, avnd o execu]ie tehnic\ de
bun\ calitate. Despre cteva sigilii urbane se [tie c\ au avut inscrip]ii n
limba latin\, fapt pus n leg\tur\ cu o influen]\ transilv\nean\ direct\ (comunit\]i de coloni[ti sa[i, unguri [.a.) 18. Genera]ia urm\toare este reprezentat\ de sigiliile cu legend\ n limba slavon\, ap\rute sub influen]a Cancelariei domne[ti, care folosea aceast\ limb\ de cultur\ pentru redactarea
Pectea ura[ Ia[i, n Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, I, nr. 163, 171,
346, 387, 390 (n descrierea arheografic\ a documentelor).
17
D. Ciurea, op. cit., p. 160.
18 Dan Cernovodeanu, Ioan N. M\nescu, op. cit., p. 8; Al. Dumitrescu, Pecetea latineasc\
a Cmpulungului (o ipotez\), n Secolul, VIII, 1907, nr. 222.
16

36

SORIN IFTIMI

documentelor. Cele mai noi, dar [i cele mai neglijent lucrate, sunt pece]ile
cu inscrip]ie n limba romn\. Unui sigiliu or\[enesc cu inscrip]ie latin\
sau slavon\, dar pentru care cea mai veche impresiune documentar\ cunoscut\ este din secolul al XVII-lea, este firesc s\-i acord\m o vechime
mai mare cu un secol sau chiar dou\.
Veacurilor al XVI-lea [i al XVII-lea le corespunde o faz\ de dec\dere
a artei sfragisticii, cel pu]in prin raportare la sigiliile or\[ene[ti. Legendele
pece]ilor sunt scrise n limba slavon\, iar mai trziu chiar n limba romn\, cu caractere chirilice, gravura are o execu]ie mai rudimentar\, iar din
vechile reguli heraldice nu mai r\mne aproape nimic19, n condi]iile n
care Moldova medieval\ nu a avut o institu]ie n ale c\rei atribu]ii s\ intre
supravegherea produc]iilor heraldice [i sigilare.
Raportndu-ne la cele scrise mai sus, vechiul sigiliu al Ia[ilor, prin
aspectul s\u, se ncadreaz\ n ultima faz\, n care se z\mislesc premisele
unei tradi]ii sigilografice locale, cl\dite pe alte baze dect cele ale mo[tenirii heraldicii clasice. Execu]ia tehnic\ a noilor steme se va ameliora
treptat, f\r\ a ajunge vreodat\ la un nivel comparabil cu cel din veacul al
XV-lea. Nu trebuie exclus\ posibilitatea ca emblema pece]ii ora[ului Ia[i
s\ fie mai veche dect inscrip]ia, neclaritatea ei putnd fi pus\ nu numai
pe seama slabei execu]ii tehnice, aceasta putnd fi efectul unor copieri
repetate (de c\tre me[teri tot mai pu]in pricepu]i) care au dus, treptat, la
estomparea imaginii ini]iale. Faptul c\ ns\[i inscrip]ia pece]ii a fost gravat\
mecanic, n oglind\, n varianta ajuns\ pn\ la noi, sugereaz\ o asemenea
ipotez\. Intercalarea simbolului (cruce-ajut\) care de obicei delimita
nceputul [i sfr[itul inscrip]iei n interiorul cuvntului Ia[i, la ntmplare,
indic\, de asemenea, un gravor improvizat, ne[tiutor de carte. Doar imaginea patrupedului poate reproduce un nsemn mai vechi.
Avnd n vedere elementele analizate, se poate stabili c\ vechiul sigiliu al ora[ului Ia[i, n varianta grafic\ pe care o cunoa[tem, nu poate fi
mult mai vechi dect primele sale impresiuni sigilare ajunse pn\ la noi.
Inscrip]ia n limba romn\, precum [i prezen]a coroanei voievodale din
exerg\ pledeaz\ tot pentru o datare trzie. Coroana poate proveni, cel mai
devreme, din a doua domnie a lui Alexandru L\pu[neanu (1564-1568),
voievodul care a a[ezat scaunul ]\rii mai cu temei la Ia[i, potrivit expresiei lui Ioan Neculce.
19

Ibidem, p. 9.

Sigiliile medievale ale ora[ului

37

Astfel, se profileaz\ o nou\ lacun\ documentar\: practic, nu [tim cum


ar\ta pecetea ora[ului Ia[i nainte ca acesta s\ devin\ capital\ a Moldovei,
adic\ tocmai n perioada n care conducerea or\[eneasc\ avea mai mare
nsemn\tate [i autonomie, nefiind nc\ pus\ n umbr\ de [ederea permanent\ a domniei n aceast\ urbe. Este posibil ca, anterior, Ia[ii s\ fi avut un
sigiliu lucrat dup\ toate regulile heraldicii, asemeni celor pe care le aveau
ora[ele nvecinate, Trgu Frumos [i Vaslui. Pentru Vaslui, un sigiliu mare
(cu diametrul de aproape 5 cm, apropiindu-se ca dimensiuni de sigiliul
trgului Baia) rotund, ce fusese aplicat n cear\ neagr\, pentru nchiderea
unei scrisori din veacul al XV-lea, a fost semnalat n colec]iile Arhivelor
Na]ionale din Bra[ov20. Pentru Trgu Frumos, un sigiliu cu o pas\re n pozi]ie heraldic\, amplasat\ ntr-un scut antic, cantonat\ n [ef de astre (stea
[i corn de lun\), avnd inscrip]ia n limba slavon\, a fost publicat\ n 191221.
{tefan S. Gorovei, ncercnd s\ reconstituie etapa ini]ial\ a sfragisticii
trgurilor moldovene[ti, includea Ia[ii printre ora[ele ce trebuie s\ fi avut
sigiliu cu legenda n limba latin\, fapt foarte probabil, dac\ avem n vedere
c\ localitatea dobndise un statut urban nc\ de la sfr[itul veacului al XIV-lea,
fiind men]ionat\ ca atare n privilegiul acordat de Alexandru cel Bun negustorilor din Liovul polonez, la 1408, sau chiar mai nainte, n cunoscuta
list\ a ora[elor inclus\ ntr-o veche cronic\ ruseasc\, datat\ cu aproxima]ie
n anii 1388-139222.
Sigiliile latine[ti ale ora[elor medievale din Moldova utilizeaz\ mai
mul]i termeni pentru a desemna statutul urban al acestor a[ez\ri: civitas,
oppidum, forum23. Care dintre ace[tia ar fi putut s\ fie folosit n cazul Ia[ilor?
Civitas Bachloviae, ora[ul v\ii Bahluiului, era numit Hrl\ul. Cteva acte
externe din secolul al XV-lea, redactate n limba latin\, men]ioneaz\ un
dublet al denumirii ora[ului Ia[i: Forum Filistenorum24. Legenda latin\ ce
putea fi nscris\ n sigiliul ora[ului Ia[i trebuie deci s\ fi fost asem\n\toare
cu aceea de pe sigiliul ora[ului Roman: S(igillum) civium de Foro Romani25.
20
Emil Vrtosu, Sigilii de trguri din Moldova [i }ara Romneasc\, n AUB, Istorie,
1956, p. 150, text [i nota 1.
21
M. Cost\chescu, n ziarul Opinia, Ia[i, din 23 martie 1912. Vezi [i Marcel Lutic,
Trgu Frumos n Evul Mediu (secolele XV-XVIII), n IN, I, 1995, p. 9 (reprodus sigiliul
publicat de Gh. Ghib\nescu [i cel din 1654, de la BAR).
22 {tefan S. Gorovei, op. cit., p. 38.
23 Ibidem, pp. 35-36.
24
N.A. Bogdan, Documente, extrase [i cita]iuni relative la vechimea [i numele ora[ului
Ia[i, n Arhiva Revist\ de istorie, filologie [i cultur\ romneasc\, Ia[i, 1923, pp. 90-94.
25 {tefan S. Gorovei, op. cit., p. 36.

38

SORIN IFTIMI

Formula de pe virtualul sigiliu al Ia[ilor trebuie s\ fi fost S(igillum) civium


de Foro Iassiensis (eventual Filistenorum). Toate aceste formule latine[ti
nu au nici o leg\tur\ cu tradi]ia originii antice a ora[ului Ia[i, ci ]in de
retorica documentelor medievale redactate n limba latin\.
*
n Arhivele Na]ionale din Bucure[ti se p\streaz\ alte trei tipuri de sigilii medievale ale ora[ului Ia[i, diferite de cel la care ne-am referit pn\
acum. V.A. Urechia a cunoscut dou\ dintre acestea, pe care le-a [i publicat,
n 188826. Ele au r\mas ns\ n afara circuitului [tiin]ific, fiind necunoscute
chiar speciali[tilor, dup\ cum reiese din bibliografia parcurs\. Adesea, dup\
cum se spune, nout\]ile se g\sesc n c\r]ile vechi, pe care nu le mai cite[te nimeni... Reluarea public\rii acestor sigilii este necesar\ pentu readucerea lor n aten]ia celor interesa]i, cu att mai mult cu ct lucrarea n
care au ap\rut prima dat\ reprezint\ de mult\ vreme o raritate bibliografic\.
n plus, tehnica avut\ la ndemn\ de V.A. Urechia a fost redesenarea [i
litografierea, procedeu care a alterat, a falsificat, n ultim\ instan]\, nf\]i[area original\ a acestora. Mult mai fidel\ este fotocopierea lor, dup\ documentele din arhiv\, cu mijloacele tehnice de ast\zi.
Primul dintre aceste sigilii27, avnd un diametru de 35 mm, se afl\ pe
un document din 25 noiembrie 166028. O a doua impresiune a aceluia[i
sigiliu dateaz\ din 26 martie 1669 [i este aplicat\ astfel nct imaginea
patrupedului apare r\sturnat\ 29.
Am revenit la denumirea de patruped, ntruct animalul respectiv este,
n mod derutant, departe de a avea nf\]i[area unui cal. Desenul publicat de
V.A. Urechia red\ un taur, cu grumazul plecat, n pozi]ie de atac, orienat
spre dreapta heraldic\, invers dect pe documentul original30 (fig. 19). n
26
Vezi nota 1. Sigiliile ora[ului Ia[i, publicate de V.A. Urechia, mi-au fost semnalate
de domnul {tefan S. Gorovei, c\rua i mul]umesc nc\ o dat\ cu aceast\ ocazie.
27 DANIC, M\n\stirea Galata, XIV/48.
28 Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, I, p. 542, nr. 494.
29
Ibidem, II, pp. 198-199, nr. 226.
30 V.A. Urechia, op. cit., p. 565. Autorul a publicat acest sigiliu sub anul 1649 (7157),
ceea ce este eronat, la acea dat\ conducerea Ia[ilor slujindu-se nc\ de vechiul sigiliu. n
gravura sa mai apare, al\turi de taur, o pas\re, reprezentat\ n profil, spre dreapta, cu aripile strnse, ceea ce nu exist\ n sigiliul original. Legenda pece]ii a fost reprodus\ heroglific, de un desenator nedeprins cu paleografia chirilic\, astfel nct literele sunt cu
totul fanteziste.

39

Sigiliile medievale ale ora[ului

cmpul emblemei mai sunt reprezentate o lun\ nou\ (n dreapta) [i o stea


cu opt raze (n stnga), care au fost preluate, probabil, din herbul }\rii
Moldovei. n exerg\ se poate distinge, aproape sigur, imaginea unei coroane,
redat\ mult mai rudimentar dect n vechea pecete. Inscrip]ia legendei nu
este clar imprimat\, astfel nct, n lipsa unui alt exemplar, abia dac\ se
poate descifra numele ora[ului Ia[i (fig. 20). Aceast\ observa]ie este nt\rit\ [i

Fig. 19

Fig. 20

de lectura formulei de validare din ultima fraz\ a documentului, unde se precizeaz\ c\ pentru mai mare credin]\ (...) s-a pus pecetea ora[ului Ia[ilor.
Episcopul Marco Bandini, n nsemn\rile f\cute la 1646, consemna tradi]ia potrivit c\reia ora[ul Ia[i este numit astfel, zice-se, dup\ un p\stor cu
acest nume, care [i p\[tea boii alt\dat\ n acest loc, n care dup\ aceea a
fost ridicat palatul principilor31.
Urm\torul sigiliu32 , datnd din 17 februarie
1674, are acelea[i dimensiuni (35 mm) [i nu a mai
fost publicat pn\ acum, nefiind cunoscut nici lui
V.A. Urechia (fig. 21). Este un exemplar unic, cu
inscrip]ia nedescifrat\. Stema sa reprezint\, n mod
inconfundabil, un cal. Aceasta este cea mai veche
reprezentare sigilar\ n care calul poate fi identificat cu claritate.
Ultimul sigiliu din seria invocat\ aici se afl\
Fig. 21
pe un document scris de Axinte uricariul [i are ca
C\l\tori str\ini despre }\rile Romne, V, volum ngrijit de Maria Holban, M.M.
Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucure[ti, 1973, V, p. 327.
32 DANIC, M\n\stirea Galata, XIV/48.
31

40

SORIN IFTIMI

dat\ ziua de 2 septembrie 171233. Aceast\ pecete, cu diametrul de 40 mm,


are drept emblem\ un cal, la pas, spre dreapta heraldic\ (fig. 22). Dup\

Fig. 22

Fig. 23

desenul publicat de V.A. Urechia, ar fi vorba tot despre o vac\ (fig. 23).
Harna[amentul care pare c\ se distinge pe corpul calului l identific\ ns\
ca atare. n cmpul stemei ntlnim iar\[i luna nou\ (n stnga) [i o stea cu
[ase raze (n dreapta), dispuse invers dect n sigiliul precedent, elemente
mprumutate, dup\ cum am mai presupus, din stema de stat a Moldovei.
Legenda (inscrip]ia), frumos gravat\, poate fi transcris\: Pecetea [oltuzului [i prgarilor din Ia[i. Avem de a face cu o revenire la limba slavon\
surprinz\toare pentru acest nceput de secol XVIII, dup\ ce la 1600 Ia[ii
aveau sigiliu cu legend\ n limba romn\. Este o pedant\ rentoarcere la
vechea limb\ de cultur\ folosit\ n Cancelaria Domneasc\, aproape ca o
revenire la limba latin\, oarecum anacronic\ n pragul unei epoci n care
limba greac\ a cunoscut o perioad\ de glorie. Nu este exclus ca Axinte
uricarul, bun cunosc\tor al slavei vechi, s\ fi propus aceast\ form\ a
inscrip]iei.
n privin]a realiz\rii matri]ei, trebuie remarcat\ mbinarea a dou\ tehnici diferite. Textul legendei este lucrat n tehnica tradi]ional\, de s\pare a
slovelor n materialul matri]ei, conceput\ pentru imprimarea n cear\ a
pece]ilor; dar acestea se aplicau cel mai adesea n fum34, ceea ce f\cea ca
pe hrtie, n negru, s\ se imprime fondul matri]ei, n timp ce emblema [i
legenda r\mneau albe, de culorea hrtiei. Centrul pece]ii a fost lucrat ns\
ntr-o tehnic\ total opus\, decupnd fondul matri]ei [i l\snd n relief reprezent\rile din emblem\, astfel nct, prin aplicarea pe hrtie a sigiliului,
DANIC, M\n\stirea Sf. Ioan Gur\ de Aur (Zlataust-Ia[i), XVII/6. Fotocopia documentului cu acest sigiliu a fost publicat\ n CDM, V, pp. 298-299, nr. 1120.
34 D. Ciurea, op. cit., p. 160.
33

Sigiliile medievale ale ora[ului

41

s-au ntip\rit, n negru, figurile acesteia (calul, luna [i steaua), n timp ce


cmpul a r\mas de culoare alb\. Aceast\ nou\ tehnic\ reprezint\ o
adaptare ntrziat\ a sigiliilor la materialul pe care erau aplicate, n spe]\
la hrtie, ea anun]nd sigiliile epocii moderne.
*
Toate aceste pece]i, cunoscute n cte un singur exemplar, par s\ confirme [i pentru Ia[i observa]ia f\cut\ de Emil Vrtosu asupra sigiliilor
ora[ului Bucure[ti, anume c\ acestea nu mai erau transmisibile; fiecare [oltuz,
odat\ ales n func]ie, [i comanda un alt sigiliu, cu o reprezentare diferit\,
a aceleia[i steme. Ct de des se schimbau aceste sigilii? S-a scris c\ [oltuzii
ora[elor erau ale[i anual, la o dat\ anume35. O list\ a acestor dreg\tori,
ntocmit\ pentru ora[ul Ia[i, demonstreaz\ faptul c\, adesea, aceea[i persoan\ ocupa func]ia public\ doi sau mai mul]i ani la rnd. Chiar sigiliul
din martie 1669, amintit mai sus, a fost folosit cel pu]in pn\ n aceea[i
lun\ a anului 1671, interval n care este atestat ca [oltuz un anume Udrea36.
n finalul primei versiuni a acestui text (1993), exprimam speran]a c\
cercet\rile viitoare vor putea scoate la iveal\ [i alte sigilii ale Ia[ilor, n
special pentru secolul al XVIII-lea, ale c\rui documente erau prea pu]in
investigate. Publicarea sistematic\ a documentelor ora[ului Ia[i, pn\ la
1800, n zece volume monumentale, a nl\turat aceast\ iluzie37. n acela[i
veac XVIII, pe fondul accentu\rii declinului organelor de conducere or\[ene[ti ie[ene, urbea a fost deposedat\ de vechea sa stem\, calul, respectivul simbol trecnd n emblema ]inutului Ia[ilor. Locul sigiliilor aplicate de
[oltuzi [i prgari a fost luat de sigiliul Por]ii domne[ti, folosit de vornicii
de poart\. Dup\ Regulamentul Organic, nfiin]ndu-se Eforia ora[ului Ia[i
(1834), calul va reap\rea n primul sigiliu al acestei institu]ii [i apoi, sporadic, n alte sigilii ale urbei ie[ene (1862), f\r\ a-[i putea impune legitimitatea. Amintirea sa p\lise n memoria concitadinilor din veacul trecut,
astfel nct calul a fost nlocuit cu o nou\ stem\, care reprezenta un turn
antic, timbrat de capul de zimbru din herbul Moldovei [i flancat de doi
delfini afronta]i. P\rin]ii acestei embleme sunt cunoscu]i: Gheorghe S\ulescu
E. Vrtosu, n DIR. Introducere, II, pp. 498-501 [i foto n anex\, fig. 32-41.
Vezi CDM, III, p. 374, nr. 1715 (orig.); Moldova n epoca feudalismului, VI, Chi[in\u,
1992, pp. 48-49 (copie slavon\).
37 Documente privitoare la istoria ora[ului Ia[i, I, editat de Ioan Capro[u [i Petronel
Zahariuc, Ia[i, 1999; II-X, editate de Ioan Capro[u, Ia[i, 2000-2008.
35

36

42

SORIN IFTIMI

[i Gheorghe Asachi. Un istoric, Mihail Kog\lniceanu, s-a num\rat printre


cei mai ndrji]i oponen]i ai prezen]ei calului n stema ora[ului Ia[i, a c\rui
tradi]ie medieval\ nu o (re)cuno[tea. ntr-un virulent protest, din 1863, el
afirma c\ ora[ul Iassi ]ine la marca sa, doveditoare a anticit\]ii sale,
cernd ndep\rtarea ecvideului [i revenirea la vechea stem\, turnul.
*
Cele mai multe dintre vechile sigilii or\[ene[ti din }\rile Romne nu
erau heraldice, figurile nefiind reprezentate n scut. Acest caracter preheraldic a f\cut ca figurile din embleme s\ nu fie nvestite cu un sens simbolic, superior, ci s\ fie puse n leg\tur\ cu resursele naturale, ocupa]iile
locuitorilor, cu att mai mult cu ct ora[ele romne[ti au conservat mult\
vreme un caracter semirural. Din aceast\ perspectiv\, ecvideul din pecetea
medieval\ a Ia[ilor nu era mai mult dect un cal. Prezen]a sa n emblema
sigilar\ ar fi trebuit s\ defineasc\ o regiune cu tradi]ii n cre[terea cabalinelor, bogat\ n herghelii, sau n care se cre[tea o ras\ faimoas\ de cai.
Sursele istorice cunoscute nu confirm\ ns\ ipoteza c\ Ia[ii s-ar fi remarcat, de-a lungul secolelor, sub acest aspect, fa]\ de alte regiuni ale Moldovei38.
La Ia[i, n capital\, se afla ns\ faimoasa herghelie domneasc\,
amintit\ nc\ din secolul al XVI-lea. Vestitele Grajduri ale Cur]ii domne[ti
au fost construite din piatr\, de Vasile vod\ Lupu, dup\ cum arat\ Miron
Costin39. Despre acelea[i grajduri scria, la 1652, c\l\torul englez Robert
Bargrave, ar\tnd c\ ele sunt ntr-adev\r vrednice de luare aminte pentru
m\re]ia [i buna lor ntocmire, dar mai ales pentru num\rul [i calitatea
cailor, ntrecnd cu mult pe acelea ale ducelui de Floren]a sau ale regelui
Angliei40. Grajdurile de la Ia[i au trezit [i interesul ]arului Petru cel Mare
al Rusiei, care le-a vizitat la 1711, cu prilejul campaniei din Moldova.
Fiind podoaba cea mai de seam\ a Cur]ii, caii Domniei luau parte n
mod obi[nuit la ceremoniile de peste an (Boboteaz\, Sf. Gheorghe, Pa[ti [.a.).
La paradele desf\[urate cu acest prilej defilau telegarii, caii pentru nh\mat la tr\suri. Erau adu[i apoi povodnicii, cai frumo[i, foarte pre]io[i, deprin[i pentru c\l\rie. Domnii romni potrivit rangului lor, echivalat cu cel
al unui pa[\ cu dou\ tuiuri primeau n dar din partea sultanului, cu prilejul nvestiturii, 20 asemenea povodnici, cai de ras\ arab\41. Urmau apoi
arm\sarii, cei care asigurau zestrea genetic\ a hergheliei. Pentru secolul al
Sorin Iftimi, Istorii cu cai n Evul Mediu, n MI, 2006, 4, pp. 38-42.
Miron Costin, Letopise]iul, p. 119.
40
C\l\tori str\ini, V, p. 490
41 H. Dj. Siruni, Domni romni la Poarta otoman\, Bucure[ti, 1941.
38
39

Sigiliile medievale ale ora[ului

43

XVII-lea, putem aprecia cam la 70 num\rul cailor din herghelia domneasc\.


n final era adus exemplarul cel mai valoros: calul de nvestitur\ al domnului, denumit turce[te tabla-ba[a.
Calul, mai ales cel de culoare alb\, este nvestit, prin tradi]ie, ca simbol al capetelor ncoronate. Calul a fost, dintotdeauna [i n toate culturile
care l-au cunoscut, un animal asociat cu puterea42. ntr-un anume sens, se
poate spune c\ puterea politic\ era ntemeiat\ pe cal43. Putem ajunge la
concluzia c\ n pecetea Ia[ilor nu doar coroana face referire la domnie, ci
[i calul, care este un simbol mai apropiat de Domnie, de vechea aristocra]ie
de spad\, dect de ocupa]iile burgheze ale or\[enilor. Aceasta ar diminua vechimea stemei din sigiliul ora[ului, sitund-o cronologic dup\ Alexandru
L\pu[neanu (1566), ntr-o epoc\ n care se contura statutul privilegiat al
Ia[ilor, de re[edin]\ principal\ a domniei.
n mod paradoxal, calul este mult mai pu]in reprezentat n steme dect
ne-am fi a[teptat. Frank Hubert explic\ slaba prezen]\ a calului n heraldica secolelor XII-XV prin banalitatea acestui animal n epoc\44. Num\rul
relativ redus al reprezent\rilor de cai se explic\ prin identificarea cal-c\l\re],
fapt ce f\cea ca nsu[i calul s\ poarte blazon blazonul c\l\re]ului. A[a cum
nobilul se reprezenta pe sine mai rar ca figur\ heraldic\, tot a[a nu era
nf\]i[at nici calul45. O alt\ explica]ie este concuren]a pe care o face inorogul (licornul), animal fantastic, nc\rcat de attea simboluri46. Din aceste
cauze heraldi[tii au scris foarte pu]in despre cal47. Conform codului heraldicii, calul simbolizeaz\ curajul. Potrivit canoanelor, el este reprezentat n
steme totdeauna din profil. Cal n libertate (cheval gai) este acela figurat
f\r\ fru [i f\r\ c\p\stru; cal alergnd (cheval courant) este nf\]i[at cu
toate cele patru picioare n aer48. Deci, patrupedul din stema ora[ului Ia[i
ar trebui s\ fie definit ca un cal n libertate, alergnd.

42
{tefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szkely, Princeps omni laudae maior. O istorie a lui {tefan cel Mare, Sfnta M\n\stire Putna, 2005, p. 510.
43 Richard Lewinsohn, O istorie a animalelor. Rolul lor n dezvoltarea civiliza]iei umane,
Bucure[ti, 1988, p. 168.
44 Ileana C\zan, Imaginar [i simbol n heraldica medieval\, Bucure[ti, 1996, pp. 45-47.
45
Ibidem, p. 47.
46 Ibidem.
47
Ibidem, p. 45; eadem, Imaginarul medieval, simbolul [i nsemnul heraldic, n RI,
IV, 1993, 3-4, pp. 227-228.
48 Marcel Sturdza-S\uce[ti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucure[ti, 1974, p. 74.

44

SORIN IFTIMI

Sigiliile ora[ului n epoca modern\

Regulamentul Organic al Moldovei prevedea, la 1832, ntemeierea unei


institu]ii moderne care s\ aib\ n atribu]iile sale toate problemele edilitare
[i urbanistice ale ora[ului Ia[i. Aceast\ institu]ie a primit numele de Sfatul
Municipal. Noul organ administrativ era format din patru membri ale[i dintre
negustorii capitalei [i un pre[edinte numit de Ob[teasca Adunare. Dup\ acest
model a fost organizat\ conducerea tuturor ora[elor [i trgurilor din Moldova1.
Sfatul Municipal Ia[i, avnd ini]ial un caracter interimar, f\r\ atribu]ii
suficient de bine definite, nu [i-a comandat din primul an de existen]\ un
sigiliu propriu. Pe actele emise de Sfatul Municipal se aplica sigiliul Agiei
capitalei, veche institu]ie cu rosturi poli]iene[ti, care [i confec]ionase un
sigiliu nou n 1833. Acesta era de form\ oval\, avnd n centru un scut
francez modern t\iat; n parti]iunea superioar\ figura capul de bour al Moldovei, iar n cea inferioar\ o balan]\; scutul era timbrat de o coroan\ deschis\, cu cinci fleuroni [i sus]inut de doi delfini afronta]i, avnd cozile n
sus2.
Printr-o reglementare din 11 aprilie 1833, consiliile municipale au
primit denumirea de Eforii. Nici acum Eforia ora[ului Ia[i nu s-a gr\bit s\
ob]in\ un sigiliu propriu, utilizndu-l tot pe cel al Agiei. Abia n luna iunie
1834 Eforia capitalei f\cea demersuri pe lng\ Departamentul Din\untru
s\-i aprobe confec]ionarea unui sigiliu propriu, dup\ marca ]\rii [i a ]inutului3. Este vorba despre un sigiliu oval (30x35 mm) gravat cu elegan]\.
Gh. Ungureanu, Sigiliul ora[ului Ia[i n secolul al XIX-lea, n RA, IX, 1966, nr. 2,
pp. 84-85.
2
Ibidem, p. 86 (cu o fotografie). Descrierea sigiliilor din secolul al XIX-lea ale
ora[ului Ia[i poate fi reg\sit\ [i n lucrarea Mariei Dogaru, Sigilii or\[ene[ti din epoca
modern\ [i contemporan\, Bucure[ti, 1978. Mai multe din stemele folosite de Prim\ria
Ia[i n secolul al XIX-lea au fost reproduse de Dan Cernovodeanu, n {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, pp. 516-518.
3 DJANI, Prim\ria Ia[i, dosar 71/1837, f. 1.
1

45

Sigiliile ora[ului n epoca modern\

Acesta a fost aplicat n cear\ ro[ie4, la sigilarea dosarelor Eforiei capitalei


[i n anii 1836-1839, chiar dac\ n 1834 el a fost nlocuit oficial cu un
altul. Dup\ modelul stemei Agiei, noul sigiliu con]inea un scut t\iat, avnd
n parti]iunea superioar\ stema ]\rii, capul de bour, iar n parti]iunea inferioar\ un cal, alergnd spre dreapta 5. Patrupedul provenea din stema
]inutului, nefiind invocate sigiliile medievale ale ora[ului Ia[i. Calul este
nf\]i[at pe o teras\, trecnd spre dextra, cu piciorul anterior drept ridicat,
potrivit canoanelor heraldicii. Ha[urile orizontale ale parti]iunii superioare
indic\ faptul c\ stema Moldovei era a[ezat\ n cmp de azur, n timp ce
calul din parti]iunea inferioar\ ar fi amplasat n cmp de argint. Desenul n
tu[ f\cut dup\ acest sigiliu (aplicat n cear\), pus n circula]ie de N.A.
Bogdan, odat\ cu monografia dedicat\ ora[ului Ia[i, nu are elegan]a originalului. El accentueaz\ pozi]ia de galop a calului, care n sigiliul autentic
pare mai curnd un trap. Nici forma migdalat\ a scutului heraldic (de tip
normand), redat\ n acel desen, nu corespunde cu cea din sigiliul original
(fig. 24). Mai curnd avem de-a face cu un scut de tip elve]ian, dup\

Fig. 24

Fig. 25

cum se distinge pe sigiliul-pereche, comandat n acela[i an, 1834, pentru a


fi aplicat pe hrtie (fig. 25). Scutul este timbrat de o coroan\ cu cinci perle
mari, asemenea celei de baron german6. Se pare c\ acea cruciuli]\ patentat\
4 O fotografie alb-negru a unui asemenea sigiliu a fost publicat\ de Gh. Ungureanu,
op. cit., p. 87.
5 Vezi [i ibidem, p. 88.
6
Vezi Marcel Sturdza-S\uce[ti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucure[ti, 1974, pp. 111-112
[i fig. 24.

46

SORIN IFTIMI

a[ezat\ deasupra perlei din mijloc a coroanei, vizibil\ n desenul publicat


de N.A. Bogdan, nu exista cu adev\rat [i n sigiliul original (de[i acel tip
de coroan\ se ntlne[te n sigiliile lui Ioni]\ Sandu Sturdza)7. n mod inexplicabil, sigiliul-pereche, cel pentru hrtie, avea scutul timbrat de o coroan\ de alt tip, n care fleuronii alterneaz\ cu perlele8. Doi delfini cu cozile
n sus flancheaz\ scutul heraldic, iar n exerg\ se afl\ inscrip]ia, cu caractere chirilice: Eforia ora[ului E[ii. 1834. Observa]iile autorilor anteriori au
fost f\cute nu pe sigiliul original, ci pe desenul publicat de N.A. Bogdan,
susceptibil de distorsiuni la nivelul detaliilor.
La scurt\ vreme acest tip sigilar a fost nlocuit cu un altul. Noul domn Mihail Sturdza
a dispus, la 8 iulie 1834, schimbarea tuturor
sigiliilor institu]iilor publice cu altele noi, n
care al\turi de stema ]\rii s\ fie inclus\ [i stema
familiei sale. Porunca preciza [i c\ Eforiile
de prin trguri vor avea asemenea pece]i, numai
c\ mprejur s\ fie nscrise cuvintele Eforia
ora[ului cutare9. Astfel, a fost confec]ionat
un alt sigiliu al ora[ului Ia[i, n care scutul de
tip francez modern este despicat, avnd n
Fig. 26
dreapta heraldic\ capul de bour al Moldovei,
iar n cealalt\ parti]iune leul rampant sturdzesc,
narmat cu o sabie. Scutul este timbrat de o coroan\ nchis\, corespunz\toare rangului de Principat. n exerg\ se afl\ inscrip]ia chirilic\: Prin]ipatul Moldovii. 1834. Eforia ora[ului E[ii10. Acest sigiliu a intrat n vigoare
abia n anul urm\tor, 1835. Eforia Ia[i a cerut ns\ aprobare ca s\ r\mn\
n uz [i vechiul sigiliu, care, fiind din fier tare, avea s\ fie folosit la sigilarea m\surilor de greutate (cntare, dimirlii etc.), protejnd de uzur\ noul
sigiliu (fig. 26).
La 1840 a fost introdus un nou sigiliu al Eforiei Ia[i (33x35 mm), conceput pentru a fi aplicat pe hrtie. Stema este aproape identic\. Doar leul
este ncoronat, de aceast\ dat\, iar coroana ce timbreaz\ scutul este tot una
Dan Cernovodeanu, Ioan N. M\nescu, Noile steme ale jude]elor [i municipiilor din
Republica Socialist\ Romnia. Studiu asupra dezvolt\rii istorice a heraldicii districtuale
[i municipale romne[ti, Bucure[ti, 1974, p. 69.
8 Amprenta acestui sigiliu se p\streaz\ pe o chitan]\ emis\ de Eforia ora[ului Ia[i la 23
august 1834 (DJANI, Documente, 586/15).
9 Manualul Administrativ al Principatului Moldovei, Ia[i, 1855, I, p. 69.
10
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 89; DJANI, Documente, 753/6.
7

Sigiliile ora[ului n epoca modern\

47

nchis\, ns\ apropiat\ ca form\ de cea regal\,


de rang mai nalt (fig. 27). Legenda este gravat\ cu majuscule chirilice: Prin]ipatul Moldaavviei. Eforie Ora[ul E[ii. 184011. Sigiliile
or\[ene[ti introduse sub Mihail Sturdza, v\dind
tendin]e centralizatoare, reprezint\ un pas napoi
pentru dezvoltarea heraldicii urbane din Moldova, ntruct eliminau tocmai elementele de
identificare, de personalizare a acestora, conferindu-le un caracter formal. n 1849, odat\
cu plecarea de pe tron a lui Mihail Sturdza, s-a
revenit la denumirea de Sfat or\[enesc.
Fig. 27
Acum, n domnia lui Grigore Alexandru
Ghica, ntr-o atmosfer\ mai relaxat\, se constat\ c\ nu este potrivit ca
autorit\]ile or\[ene[ti s\ foloseasc\ sigilii cu marca ]\rii sau a ]inuturilor [i
c\ ar trebui ca fiecare urbe s\ [i stabileasc\ propriile nsemne heraldice.
n acest context, Sfatul Municipal Ia[i s-a adresat lui Gheorghe Asachi [i
lui Gheorghe S\ulescu, pentru a propune fiecare cte un proiect pentru
marca Ia[ilor12. Cte un exemplar al celor dou\ proiecte a fost trimis la
Departamentul Din\untru, care a optat pentru o solu]ie combinat\: turnul
roman, propus de Gheorghe S\ulescu, [i cei doi delfini n forma grafic\
naintat\ de Gheorghe Asachi. A rezultat un sigiliu rotund, cu diametrul
de 35 mm, avnd n centru un turn, etajat [i crenelat, cu poarta nchis\,
avnd gravate pe el ini]ialele L.I., n alfabet latin (Ligia Iassiensis). Turnul este timbrat de capul de zimbru din stema Moldovei, cu steaua ntre
coarne (propus tot de Gheorghe S\ulescu). Astfel, stema Moldovei, care
ocupa alt\dat\ un cartier ntreg, nu dispare cu totul din sigiliu. Turnul este
flancat de cei doi pe[ti, desena]i mai curnd ca ni[te sturioni dect ca ni[te
delfini. n exerg\ se poate citi inscrip]ia: Municipium Iassiorum. Sfat or\[enesc. 185113. Dac\ denumirea ora[ului este scris\ cu litere latine, cea a
sfatului or\[enesc folose[te tot slovele chirilice. Lipsa scutului pe care ar
fi trebuit s\ fie a[ezat turnul face ca figura din centrul sigiliului s\ fie o
emblem\, [i nu o stem\ heraldic\. Solu]ia aleas\ nu reprezint\ o simpl\
desfacere a cmpului heraldic n cmp sigilar, deoarece n acest caz ar fi
trebuit s\ dispar\ tenan]ii scutului, delfinii (fig. 28).
Ibidem, p. 90.
Textul care nso]e[te cele dou\ proiecte a fost reprodus, la 1851, n Buletin. Foaia
publica]iilor oficiale [i reluat de N.A. Bogdan, Ora[ul Ia[i, Ia[i, 1913, p. 20.
13
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 92.
11
12

48

SORIN IFTIMI

n 1858, potrivit Conven]iei de la Paris a


marilor puteri, denumirea oficial\ a statului a
devenit Principatele Unite. De aceea s-a dispus confec]ionarea altor sigilii pentru institu]iile
publice, care s\ includ\ noua titulatur\. Stema
sigiliului gravat acum este aproape identic\. Doar
sub delfini este nscris anul 1859. Modific\rile
semnificative sunt legate de inscrip]ie: s-a renun]at att la ini]ialele L.I., ct [i la denumirea
Fig. 28
de Municipium Iassiorum, indiciile care ar\tau
c\ turnul din stem\ nu este unul oarecare, ci roman, evocnd originile
antice ale urbei, actul fund\rii sale (mesaj transmis att de Asachi, ct [i
de S\ulescu). Textul de acum este exact [i sec, redactat pentru prima dat\
integral n alfabet latin: Principatele Unite
1859. Municipalitatea Jassilor14 (fig. 29).
n heraldic\, turnurile au n mod obi[nuit
forma rotund\, f\r\ conota]ia originii romane;
doar cnd au alt\ form\ se men]ioneaz\ acest
lucru cnd se face descrierea stemei15. Turnul este
numit deschis (ouverte, fr.) cnd are poart\.
~n acela[i an 1859, s-au confec]ionat o serie
de sigilii ovale (43x36 mm), identice pentru
ora[ele moldovene[ti, avnd n cmp un scut
francez modern t\iat ro[u-albastru, peste care
bro[eaz\ capul de zimbru al Moldovei. Nu s-au
p\strat nici matri]a, nici impresiuni ale acesFig. 29
tui sigiliu pentru Municipalitatea Ia[ilor. Se
pare c\ Administra]ia capitalei a fost exceptat\ de la aceast\ m\sur\,
ob]innd privilegiul de a p\stra vechiul sigiliu, care avea ca stem\ turnul.
S-au comandat ns\ asemenea sigilii pentru Comisiile Desp\r]iturilor
ora[ului Ia[i. n Arhivele Centrale de la Bucure[ti se p\streaz\ o asemenea
matri]\ sigilar\ din bronz, cu inscrip]ia: Principatele Unite. Komisiea desp\r]irei Iiu din Kapitalei Echii16. Nu se cunosc impresiuni ale acestui sigiliu
[i nici m\sura n care el a fost folosit cu adev\rat.
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 93; DJANI, Sigilii, nr. 1208.
Marcel Sturdza-S\uce[ti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucure[ti, 1974, pp. 94-95.
16
Maria Dogaru, Sigilii or\[ene[ti din epoca modern\ [i contemporan\, Bucure[ti,
1978, pp. 138-139 (cu o fotografie). DANIC, Bucure[ti, Colec]ia Sigilii, nr. 1928-1920
(matri]e sigilare), nr. 386-387. Cele dou\ exemplare, confec]ionate pentru cear\ [i hrtie,
au fost depuse la Arhive n 1863.
14
15

Sigiliile ora[ului n epoca modern\

49

La 1862, n cadrul procesului de unificare administrativ\ ce a urmat


Unirii de la 1859, Consiliul de Mini[tri a reluat ideea unific\rii tuturor sigiliilor autorit\]ilor publice, constatndu-se starea de neuniformitate n
care se afl\ acestea necompatibil\ cu starea lucrurilor de fa]\ n urma
realiz\rii Unirii definitive. Ac]iunea a fost pripit\, recomandndu-se,
chiar nainte ca Adunarea Legislativ\ s\ stabileasc\ stema de Stat, confec]ionarea de sigilii avnd unite ntr-un singur scut, sub coroana domneasc\,
acvila roman\ cu crucea n gur\ [i capul de zimbru cu o stea ntre coarne.
Perspectiva excesiv de centralizatoare anula, n fapt, fragila heraldic\ teritorial\ nfiripat\ n deceniile anterioare. Au fost confec]ionate astfel de
sigilii, avnd n scut francez modern, despicat, acvila muntean\ n cmp
albastru [i capul de zimbru bro[nd peste cmpul t\iat ro[u-albastru.
Scutul heraldic este timbrat de o coroan\ nchis\, de tip regal. Sub scut este
gravat anul 1862. ~n cazul Ia[i, s-au p\strat matri]ele sigilare comandate
pentru desp\r]iturile capitalei. Ele au inscrip]ii de tipul: Comisia Desp\r]iturei I ora[ Iassi al Principatelor Unite17.
n acela[i an, 1862, Ministerul de Interne de la Bucure[ti cerea Directoratului de la Ia[i s\ ia [tiin]\ pe ce temei sigilurile municipalit\]ilor de
ora[e [i trguri sunt f\cute cu marca ]\rii [i dac\ Directoratul g\se[te, sau
nu, mai nimerit ca s\ se prefac\ puindu-se pe fiecare marca districtului
(]inutului) respectiv18. F\r\ a consulta Municipalitatea sau vreun specialist n heraldic\, Directoratul a acceptat servil sugestia Ministerului. Astfel,
a fost confec]ionat un sigiliu special confec]ionat pentru a fi aplicat pe
hrtie avnd ca emblem\ un cal negru trecnd pe o teras\, orientat neuzual, spre stnga heraldic\; sub cal este gravat anul 1862. Inscrip]ia este:
Ora[ului Jassi. Municipalitatea19 (fig. 42). Mihail Kog\lniceanu a reac]ionat, ca membri al Comunei Ia[i, scriind, la 22 aprilie 1863: de un timp
v\d o schimbare operat\ n marca Municipalit\]ii de Iassi, turnul roman cu
antica inscrip]iune Municipium Iassiorum l v\d nlocuit cu un cal [i cu
inscrip]iunea Municipalitatea de Iassi. n continuare, istoricul sublinia
faptul c\ ora[ul Iassi ]ine la marca doveditoare a antichit\]ii sale, cernd
Maria Dogaru, Sigilii or\[ene[ti din epoca modern\ [i contemporan\, Bucure[ti,
1978, p. 140 (cu fotografie).
18 Gh. Ungureanu, op. cit., p. 97. DANIC, Bucure[ti, Colec]ia Sigilii, nr. 1928-1920
(matri]e sigilare).
19
Ibidem., p. 94.
17

50

SORIN IFTIMI

s\ se revin\ la forma anterioar\ a sigiliului20. n fa]a acestei atitudini, Ministerul a restituit Municipalit\]ii Ia[ilor sigiliul din 1859, cernd s\-i fie
trimis\ spre desfiin]are matri]a de la 1862.
Nici n epoc\ [i nici mai trziu nu s-a explicat exact ce se ntmplase.
n fapt, stema ora[ului de re[edin]\ a fost nlocuit\ cu stema ]inutului, ceea
ce reprezint\ un reflex al heraldicii ruse[ti, inexplicabil n aceast\ epoc\.
Mai mult, aceea[i stem\ se afla acum [i n sigiliile altor ora[e din jude],
precum Trgu Frumos.
La restituirea sigiliului din 1859, s-a constatat c\ lipsea din desenul
matri]ei capul de zimbru care timbra turnul21. Acest nsemn provincial
fusese nl\turat, a[teptndu-se ca noua Adunare Legislativ\ a Principatelor
Unite s\ stabileasc\ stema de stat. Ac]iunea de nl\turare a stemelor provinciale a vizat nu doar sigiliile, ci [i monumentele publice. A existat un
ordin din 1864, imprimat pe foi volante, n care se dispunea: a se [terge
stema Moldovei de pe zidurile publice, stlpi, poduri [i altele [i s\ se
introduc\ marca ]\rilor unite22.
S-a p\strat [i un alt model sigilar urban, care avea n cmp stema de
stat a Romniei, model 1867, [i legenda: Romnia. Comisia Desp\r]ir(ii).
I din Iassi. Sigiliile desp\r]iturilor ora[ului Ia[i au fost retrase din uz n
1883, fiind depuse la Arhivele Statului Bucure[ti23.
Un alt sigiliu al ora[ului Ia[i a fost comandat la 1872, n domnia lui
Carol I. Noul sigiliu, de form\ rotund\ (42 mm), avea n mijloc un turn rotund a[ezat ntr-un scut, cum nu mai avusese din 1840. A fost ales un scut
francez modern, care are, pentru prima dat\, indica]ii de culoare: ha[uri
orizontale care indic\ smal]ul albastrul (azur) al acestuia. Este foarte probabil
c\ albastru a fost mprumutat odat\ cu forma suportului, f\r\ o semnifica]ie
anume, [tiut fiind c\ scutul francez modern are n mod obi[nuit cmpul de
azur. Ha[urile prezint\ ns\ neajunsul de a face ilizibil desenul stemei.
Ibidem, p. 98. Punctul de vedere al lui M. Kog\lniceanu a fost publicat [i n ziarul
Romnul, VII, 1863, nr. 25, din 25 iulie, pp. 1-2. O atitudine polemic\ fa]\ de opinia
acestuia a avut Cezar Bolliac, care a publicat articolul O eroare istoric\, n ziarul s\u
Buciumul, Ia[i, I, 1863, nr. 66, din 27 iulie, p. 262.
21 Vezi aceast\ matri]\ sigilar\, confec]ionat\ din bronz, la DJAN Ia[i, Colec]ia Sigilii,
nr. 7208.
22
DJANI, Eforia Municipiului Ia[i, 1864, nr. 462.
23 Maria Dogaru, Sigilii or\[ene[ti din epoca modern\ [i contemporan\, p. 140. Matricele sigilare din bronz se p\streaz\ la DANIC, Sigilii, nr. 2154-2157.
20

Sigiliile ora[ului n epoca modern\

51

Scutul este timbrat, tot pentru prima dat\, cu o


coroan\ mural\ cu trei turnuri, ceea ce indic\
o stem\ urban\. Scutul este flancat de cei doi
pe[ti binecunoscu]i. Legenda sigiliului, dispus\
n exerg\, cuprinde inscrip]ia: Romnia. Prim\ria Municipiului Jassy24. Acum apare, pentru
prima dat\, [i denumirea de Prim\rie pentru
organul de conducere al municipiului Ia[i, potrivit Legii administrative din 1864 (fig. 30).
Fig. 30
Din anul 1872 s-au p\strat, la Arhivele
Ia[i, mai multe matri]e sigilare, confec]ionate
pentru diverse servicii din cadrul Prim\riei. Unul dintre ele a apar]inut Serviciului fiscal. Descrierea stemei este aproape identic\, singura deosebire
fiind coroana regal\, care ap\ruse n sigilii pn\ la modelul din 1840 [i
care este reintrodus\ acum. Grafica turnului [i a delfinilor este mbun\t\]it\, c[tignd n claritate [i elegan]\25. Faptul c\ s-a renun]at la scut [i la
fondul ha[urat al acestuia (pentru culoarea albastr\) contribuie la lizibilitatea desenului, dar scade valoarea heraldic\ a stemei. Legenda sigiliului
este: Prim\ria municipiului Jasi. Perceperea d\rilor fiscale. 1872 (fig. 31, 32).

Fig. 31

Fig. 32

Alte dou\ matri]e sigilare p\strate la Arhive au fost comandate pentru


barierele }u]ora [i Nicolina26 . Grafica lor este identic\: turnul cu dou\
etaje are o siluet\ mai supl\, fiind timbrat de aceea[i coroan\ regal\ [i flancat de doi delfini. De o parte [i de alta a lor putem citi anul: 1872.
Inscrip]ia sigiliului are urm\toarea form\: Prim\ria municip(iului) Ia[i.
DJAN Ia[i, Sigilii, nr. 1203.
DJANI, Sigilii, nr. 1206, 1215, 1233, 1275, 1291.
26
DJANI, Sigilii, nr. 1228, 1276.
24
25

52

SORIN IFTIMI

Bariera }u]ora. S-a p\strat un sigiliu identic [i pentru stema Barierei


Nicolina (fig. 33, 34).

Fig. 33

Fig. 34

n anul 1873 s-a confec]ionat [i un sigiliu, de dimensiuni mai mici,


pentru validarea actelor emise de Cabinetul Primarului27. Acesta con]inea
turnul roman ntr-un scut ha[urat orizontal, indicnd cmpul de azur. Inscrip]ia din exerga este: Romnia. Prim\ria Municipiului Jassy (fig. 34).

Fig. 35

Fig. 36

Un alt sigiliu mare (42 mm) a fost confec]ionat n 1882, din necesitatea de a inscrip]iona n legenda acestuia denumirea de Regatul Romniei,
proclamat\ cu un an `nainte. Acest sigiliu este foarte asem\n\tor cu cel
anterior, dar a renun]at la ha[urile din cmpul scutului, ob]innd astfel o
mai mare claritate a turnului din stem\ (fig. 36).

27

Ibidem, nr. 1209.

Sigiliile ora[ului n epoca modern\

53

Un sigiliu destinat circumscrip]iei I a municipiului Ia[i poate fi datat, prin analogie cu


celelalte, n anul 188328. Acesta are legenda:
Reg(atul) Romaniei. Primaria municipiului Jassy.
Servic(iul) de verific(are) a Circomsc(rip]iei) I
(fig. 37).
*
Perioadele de autoritarism central, ce
impun nsemne de stat n sigiliile ora[elor, uniformizndu-se, alterneaz\ cu cele de relaxare,
Fig. 37
n care ora[ele [i pot alege [i dezvolta o heraldic\ proprie. Sigiliul Eforiei Ia[i din 1834 nu avea n inscrip]ie denumirea
statului, dar n scutul s\u figurau stema ]\rii [i cea a ]inutului Ia[i. ~n fapt,
ora[ul nu avea nsemne proprii, ci doar pe cele care l defineau drept capital\ [i re[edin]\ de ]inut. Mihail Sturdza, n 1835, a ]inut s\ introduc\ n
inscrip]iile sigiliilor or\[ene[ti denumirea ]\rii: Principatul Moldovei. Tot
el a impus [i n scut stema propriei familii, al\turi de capul de bour. Practic, anul 1851 aduce ora[ului Ia[i o stem\ proprie: turnul roman timbrat de
capul de zimbru, care nu provine neap\rat din stema ]\rii; mai curnd era
considerat un nsemn antic, legat de desc\lecatul romanilor, dup\ cum am
v\zut cu alt prilej. Observ\m c\ nici legenda acestui sigiliu nu mai con]ine
vreo referire la denumirea sau autoritatea statului, nscrip]ia prevalndu-se
doar de presupusa origine antic\ a urbei: Municipium Iassiorum. Nici la
1859, cnd celelalte ora[e moldovene[ti au primit steme sigilare cu capul
de bour, bro[nd pe un scut francez ro[u-albastru, Capitala nu a fost
deposedat\ de nsemnul s\u specific. Sigiliile urm\toare s-au mul]umit s\
includ\ n exerga denumirea ]\rii: Principatele Unite (1859), Romnia
(1872) sau Regatul Romniei (1882). Stema ora[ului, turnul roman, a
r\mas la locul ei, fiind reprodus\ n diverse forme grafice. Ea [i-a p\strat
valabilitatea pn\ la 1930, cnd a fost conceput\ actuala stem\. Cele opt
decenii de prezen]\ pe acte sau pe monumente publice au impus acest simbol
identitar n con[tiin]a concitadinilor.

28

DJANI, Sigilii, nr. 1242; sigiliul similar al Circumscrip]iei III se afl\ la nr. 1230.

54

SORIN IFTIMI

Stema Municipiului Ia[i

Heraldica reprezint\ un limbaj simbolic universal, vechi de aproape


un mileniu, dar care [i dovede[te nc\ viabilitatea. Ea a ap\rut n timpul
Cruciadelor, ca un fenomen al civiliza]iei Cre[tine. Aceast\ disciplin\ are
un ansamblu de reguli creat de-a lungul secolelor. S-a vorbit de o gramatic\, o ortografie [i chiar de un alfabet al heraldicii1. Aderarea la acest
sistem de reprezentare pentru localit\]i, jude]e [i alte structuri teritoriale
poate fi privit\ ca o form\ de integrare european\.
Principala calitate a unei steme este reprezentativitatea. Ea trebuie s\
identifice posesorul, comunicnd ceva relevant despre el. Trebuie descoperit acel element care s\ poat\ deveni simbolul localit\]ii respective [i
care s\ poat\ fi exprimat prin mijloacele heraldicii. Este o opera]iune
asem\n\toare cu aceea a construirii unui brand. Folosirea limbajului
vizual, simbolic, pentru identificarea localit\]ilor este [i o practic\ foarte
modern\.
Ora[ele care de]in o stem\ str\veche (concedat\ sau autoconferit\),
creatoare de tradi]ie, trebuie s\ o p\streze ca atare. Vechiul simbol vorbe[te de actul ntemeierii, de nceputuri, de patronul sau protectorul ora[ului, de un fapt istoric memorabil. Heraldica pre]uie[te statornicia [i continuitatea, valorificnd zestrea simbolic\ a ora[elor respective 2. nnoirile
nejustificate nu sunt binevenite. n principiu, stemele nu evolueaz\. Sunt
cu att mai valoroase cu ct sunt mai vechi [i mai simple.
Stema unui ora[ vorbe[te de autonomia local\, de dreptul cet\]enilor
de a-[i alege singuri conducerea [i de dreptul de autoguvernare al ora[elor.
Stemele au valoare juridic\, reprezentarea lor pe sigilii sau n antetul documentelor oficiale emise de Prim\ria unui ora[ avnd calitatea de a valida,
de a autentifica actele respective. Nu este corect ca n sigiliile autorit\]ilor
locale alese s\ fie folosit\ stema de stat.
{tefan S. Gorovei, Mic ndreptar de heraldic\ (nu numai) ie[ean\, n ArhGen, IV
(IX), 1997, 1-2, pp. 305-339.
2 Ibidem, pp. 314-316.
1

Stema Municipiului Ia[i

55

*
Ora[ul Ia[i, atestat la 1408, dobndise un statut urban nc\ de la nceputul secolului al XIV-lea. Documentele men]ioneaz\ existen]a unei conduceri proprii a urbei, format\ din [oltuzi [i prgari, nc\ din secolul al XVI-lea.
Terminologia german\ a organelor de conducere aminte[te de ora[ele
occidentale care se bucurau de libert\]ile garantate de dreptul de Magdeburg. Simplul fapt c\ autorit\]ile or\[ene[ti foloseau un sigiliu pentru autentificarea actelor pe care le emiteau nu era doar o ntmplare. Dreptul de
a folosi un sigiliu propriu era un privilegiu concedat (sau acceptat) de
autoritatea suprem\ a statului, Domnia. Prin aceasta, se recuno[tea autonomia ora[elor [i dreptul lor de a avea organe de conducere proprii, alese
de ob[tea or\[enilor. Pentru Ia[i s-au p\strat impresiuni ale sigiliului propriu
ncepnd cu anul 1602; folosirea sigiliului or\[enesc trebuie s\ fi fost ns\
mult mai veche, probabil nc\ din veacul al XV-lea. Patrupedul din impresiunile sigilare ale ora[ului Ia[i avea un caracter emblematic, nefiind reprezentat ntr-un scut. Secolul al XIX-lea a fost decisiv n heraldizarea
nsemnelor ora[ului capital\. Anul 1834 a adus prima reprezentare a stemei ntr-un scut, iar anul 1851 a impus un alt simbol al ora[ului: turnul
roman. Aceasta era zestrea heraldic\ a Ia[ilor care trebuia valorificat\ ntr-o
construc]ie sintetic\, n conformitate cu legile heraldicii.
ntre 1921 [i 1939 a func]ionat Comisia Consultativ\ de Heraldic\, institu]ie care a fixat un set de reguli [i a elaborat steme pentru toate ora[ele
[i jude]ele Romniei ntregite. Comisia Na]ional\ de Heraldic\, Genealogie [i Sigilografie a Academiei Romne, abilitat\ cu reglementarea acestor chestiuni, dup\ 1993, din respect pentru tradi]ie, a p\strat majoritatea
reglement\rilor interbelice. Astfel, forma scutului [i atributele exterioare
ale acestuia au r\mas cele stabilite `n 1921. Scutul stemei, de form\
unic\3, este de tip antic, provenind de la nceputurile heraldicii, din secolele XI-XIV. Propor]iile sale sunt fixe [i nu pot fi modificate. Spre deosebire de stemele jude]ene, cele de localit\]i sunt timbrate de coroane murale de argint, cu un num\r variabil de turnuri (trei pentru statutul de ora[,
cinci pentru ora[ele re[edin]\ de jude] [i [apte turnuri pentru municipii)4.
Din aceea[i tradi]ie interbelic\ a fost preluat\ [i ideea ca stemele vechilor
capitale ale principatelor romne[ti s\ poarte n cre[tet (cimier) nsemnul
medieval al ]\rii c\reia i-a servit drept cetate de scaun.
Maria Dogaru, O problem\ de mare actualitate: noile steme de jude]e [i ora[e. Opinii
[i preciz\ri, n RA, LXXI, vol. LVI, 1993, nr. 3, pp. 263-264.
4 Ibidem, p. 264.
3

56

SORIN IFTIMI

n 1930, Comisia a elaborat stema ora[ului Ia[i, aflat\ n vigoare [i


ast\zi. Descrierea acesteia, n limbajul tehnic al heraldicii, se poate face
astfel: n scut antic, pe cmp ro[u, o cetate crenelat\ de argint, avnd pe
flancuri dou\ turnule]e rotunde pe a c\ror acoperi[uri conice se afl\ cte
o cruce cu bra]e egale iar n centru un turn p\trat, mai nalt, cu poarta [i
ferestrele nchise. Peste tot, n ecuson ro[u, un cal galopnd spre dreapta
heraldic\, avnd deasupra o coroan\ deschis\, de aur. Scutul este timbrat
de o coroan\ mural\ de argint, cu [apte turnuri, din care iese capul de bour,
al c\rui gt este terminat n form\ de lambrechini5 (fig. 38, 39). La 15

Fig. 38

Fig. 39

Descrierea original\, din 1930, este urm\toarea: Pe scut ro[u o cetate crenelat\, de
argint, cu dou\ turnule]e rotunde [i cu un turn p\trat, nalt, la mijloc, poarta [i ferestrele
nchise. Peste tot, n scut ro[u, un cal negru n goan\ spre dreapta, avnd deasupra coroana voievodal\ de aur. Scutul timbrat de o coroan\ mural\ cu [apte turnuri, din care iese
capul de bour, negru al Moldovei, cu steaua de aur ntre coarne. Simbolizeaz\ vechea
cetate de scaun a Ia[ilor (MO, nr. 171 din 2 august 1930, p. 6287). O alt\ descriere a stemei Ia[ilor a formulat Maria Dogaru n 1994: n scut triunghiular, pe cmp ro[u, o cetate
crenelat\ de argint, avnd lateral dou\ turnule]e rotunde, iar n centru unul p\trat, mai
nalt, cu poart\ [i ferestre nchise; peste tot n scut ro[u, un cal negru galopnd spre
dreapta [i nso]it, n cantonul stng superior, de o coroan\ deschis\ de aur. Scutul este
timbrat de o coroan\ mural\ de argint, format\ din [apte turnuri, din care iese capul de
bour redat cu gt cu tot. Semnifica]ia: Construc]ia aminte[te Ia[ul ca veche cetate de
scaun a Moldovei, iar stema Moldovei plasat\ n vrful coroanei murale atest\ faptul c\
urbea a fost capital\ a acestui principat. Calul este preluat din stema jude]ului a c\rui capital\ este ora[ul Ia[i. (Maria Dogaru, Din Heraldica Romniei (Album), Bucure[ti,
1994, p. 124 [i pl. LI, fig. 215).
5

Stema Municipiului Ia[i

57

iulie 1994, Consiliul Municipal Ia[i a acceptat revenirea (cu nensemnate


modific\ri) la stema folosit\ n perioada interbelic\6.
Dosarul constituit `n 1930 pentru aprobarea stemei ora[ului Ia[i este
foarte sumar7. Nu se poate [ti exact ce documenta]ie a stat la baza alc\tuirii noii steme [i nici cum s-a ajuns la actuala formul\ grafic\8. Pe baza
cunoa[terii evolu]iei anterioare a simbolurilor ora[ului Ia[i este posibil\
reconstituirea modelelor folosite [i se poate determina semnifica]ia fiec\rui
element n parte (aspect expediat ct se poate de formal n descrierea stemei).
Turnul roman aflat de opt decenii n stema
ora[ului Ia[i a fost nlocuit acum de imaginea por]ii Cur]ii domne[ti. n heraldic\, un
zid flancat de dou\ turnuri rotunde, str\puns
de o intrare, reprezint\ nu o poart\, ci o cetate
ntreag\, sau un castel 9 . Cetatea din stema
Ia[ilor nu este o inova]ie a Comisiei de la 1930.
Imaginea ei este inspirat\ din aceea a turnului Por]ii Domne[ti, a[a cum apare aceasta pe
sigiliul datat 1782 (fig. 40). Ea se raporteaz\
la un model concret mai vechi, dar pierde
Fig. 40
din vedere ideea turnului rotund, ca simbol
al originilor romane ale urbei. Transformarea turnului roman n cetate
poate fi surprins\ pe drapelul ora[ului Ia[i, anterior anului 1870 (fig. 51),
precum [i pe stema neoficial\ a ora[ului de pe reversul medaliei din 1896,
b\tut\ cu prilejul inaugur\rii Teatrului Na]ional din Ia[i (fig. 74)10. Chiar [i
6
{tefan S.Gorovei, Mic ndreptar, p. 325. Vezi [i articolele din presa local\: Monitorul, din 2 februarie, 7 [i 11 aprilie, 5, 8, 15 [i 16 iulie 1994; Evenimentul, din 5 [i 16
iulie 1994; Opinia, din 15 iulie 1994.
7
DANIC, Bucure[ti, Comisia Consultativ\ de Heraldic\, dosar 37 (include [i stemele
celorlalte ora[e din jude]ul Ia[i); Maria Dogaru, Din Heraldica Romniei, Bucure[ti,
1994, pp. 123-124.
8
Probabil c\ sursa principal\ pentru evolu]ia simbolurilor Ia[ilor a fost lucrarea lui
N.A. Bogdan, Ora[ul Ia[i, ed. II, 1913.
9 Marcel Sturdza-S\uce[ti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucure[ti, 1974, p. 94.
10
Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, 1977, p. 519, fig. 5;
Andone Cump\tescu, O istorie a Ia[ului n imagini medalistice, Ia[i, 2004, p. 116, fig.
124av [i 124rv; idem, Fra]ii {araga, Nicolae Sternberg, Celesti Fabio [i crea]ia medalistic\ ie[ean\ la sfr[itul secolului al XIX-lea [i nceputul secolului al XX-lea, n Colec]ionarul romn, nr. 4, din 6.05.2006, p. 20. Stema a fost reluat\, la dimensiuni mai reduse, [i pe reversul medaliei inaugur\rii Abatorului din Ia[i (1897). Autorul ambelor medalii este Nicolae Stemberg.

58

SORIN IFTIMI

pe sigiliul St\rii Civile p\strat la Arhivele Na]ionale Ia[i se poate remarca


aceast\ evolu]ie11 (fig. 41).
Crucile amplasate pe acoperi[urile turnurilor laterale reprezint\ singurul element nou fa]\ de varianta
interbelic\ a stemei. Acestea pot fi justificate de existen]a a dou\ paraclise n
incinta Cur]ii domne[ti din Ia[i: Biserica de pe Poart\ [i Biserica despre
Doamna. Cele dou\ cruci au fost ad\ugate la solicitarea Prim\riei, n baza
Fig. 40
unei recomand\ri discutabile, potrivit
c\reia noile steme nu pot fi, n general, doar copii ale vechilor reprezent\ri; a copia nseamn\ a sc\dea valoarea blazonului respectiv12. Or, dimpotriv\, n heraldic\ valoarea unei steme cre[te atunci cnd ea r\mne neschimbat\ vreme de secole.
Ideea de a introduce n stem\ un ecuson central, situat deasupra intr\rii
n cetate, cu stema medieval\ a Ia[ilor a fost o formul\ grafic\ interesant\,
legnd organic dou\ tradi]ii heraldice distincte. Ecusonul apare att ca un
peste tot, ct [i ca o stem\ a cet\]ii reprezentate n stem\. n inima
scutului erau amplasate, potrivit tradi]iei, stemele mai valoroase, prin
vechime [i rang.
Calul din stem\, nf\]i[at n galop, are o pozi]ie natural\, neheraldic\. Sursa
de inspira]ie poate fi identificat\ n pecetea ]inutului Ia[i de la 1828 (fig. 42),

Fig. 41

Fig. 42

DJANI, Sigilii, nr. 1202.


Maria Dogaru, O problem\ de mare actualitate: noile steme de jude]e [i ora[e. Opinii
[i preciz\ri, n RA, LXXI, vol. LVI, 1993, 3, p. 263.
11
12

Stema Municipiului Ia[i

59

precum [i din primul sigiliu al Eforiei Ia[ilor, de la 1834 (fig. 24, 25)13. n
sigiliile ora[ului, ncepnd din veacul al XVII-lea, patrupedul este nf\]i[at
trecnd. n pu]ine imagini din secolul al XIX-lea calul are piciorul drept
ridicat, n acord cu canoanele heraldice.
Culoarea neagr\ a calului a fost luat\ ca atare, fiind considerat\ un
element specific pentru ora[ul Ia[i (spre deosebire de calul alb din stema
jude]ului), un dat ce trebuie p\strat f\r\ a fi explicat. Nu exist\ ns\ o
veche reprezentare policrom\ sau cu indica]ii de culoare, care s\ stea la
baza acestei op]iuni. Doar `n sigiliul din 1862, gravat ca o [tampil\, special
pentru a fi aplicat pe hrtie, calul are culoarea neagr\ (datorat\ tehnicii n
care a fost conceput) (fig. 43). n realitate, culoarea neagr\ a calului a fost
dat\ de uz, f\r\ a avea vreo semnifica]ie special\; stema era utilizat\ mai
ales la dimensiuni reduse, n antetul documentelor emise de Prim\ria Ia[i,
n variant\ alb-negru; pentru culoarea ro[ie s-au folosit ha[urile verticale,
ns\ numai n scutul mare, nu [i n ecusonul central.
Fa]\ de stema sigilar\ din 1834, n care calului i era
rezervat\ o jum\tate din scut, n noua stem\, prin includerea n ecuson, calul beneficiaz\ de doar a noua parte
din aceea[i suprafa]\. n aceste condi]ii, el ajunge s\ fie
reprezentat la dimensiuni de doar c]iva milimetri. Dac\
ar fi fost desenat alb, avnd creionat doar un contur sub]ire, calul ar fi devenit ilizibil. Dimensiunile reduse au
impus culoarea neagr\. n actuala formul\, tocmai eleFig. 44
mentul cel mai vechi al stemei risc\ s\ devin\ invizibil,
de[i este amplasat ntr-un loc de onoare. Din acest punct de vedere, varianta grafic\ a stemei elaborat\ `n 1930, gndit\ la dimensiuni mai mari [i
n variant\ color, [i arat\ [i inconvenientele. Acest fapt se observ\ [i din
reprezentarea stemei ora[ului Ia[i n Enciclopedia Romniei, patronat\ de
regele Carol II, unde calul din ecuson este ilizibil (fig. 44).
Calul negru pe cmp ro[u nseamn\ ns\ aplicarea de culoare pe culoare, ceea o contravine uneia din regulile de baz\ ale heraldicii. Doar
dac\ descriem calul ca fiind de culoare natural\ putem ocoli acest inconvenient. Este adev\rat c\ n heraldica noastr\ aceasta este o solu]ie
admis\, constituind chiar o tradi]ie (stemele Ghica, Moruzi aveau acvile
negre pe ro[u). Un alt motiv pentru care a fost aleas\ culoarea neagr\ ar
13

Gh. Ungureanu, Sigiliul ora[ului Ia[i n secolul al XX-lea, n RA, IX, 1966, nr. 2, p. 94.

60

SORIN IFTIMI

putea fi faptul c\ n cimierul stemei se afla capul de bour, pentru care se


alesese deja aceast\ solu]ie cromatic\. Altfel, ambele elemente de natur\
animal\ erau reprezentate prin acela[i smal] heraldic.
Calul negru pe cmp ro[u este o excep]ie heraldic\ nesus]inut\ istorice[te. Cele dou\ culori nu realizeaz\ un contrast suficient pentru o reprezentare clar\, cu bun\ vizibilitate. Uzul ultimilor ani a impus solu]ia
calului alb, ca modificare necesar\ pentru claritatea stemei n reprezent\rile policrome. Aceea[i corectur\, dictat\ de uz, este frecvent ntlnit\
[i n stema ]\rii, unde capul de bour nu este nf\]i[at negru pe cmp ro[u,
a[a cum st\ scris n descrierea oficial\, ci de argint pe fond ro[u. O alt\ posibilitate, n cazul n care se dore[te p\strarea calului negru, este ca ecusonul
central s\ nu mai fie ro[u, ci de argint (a[a cum apare pe tramvaiele primite din Elve]ia, al\turi de stema ora[ului Berna).
Coroana mural\ cu [apte turnuri indic\ rangul de municipiu al Ia[ilor. Aceast\ regul\ a fost introdus\ n perioada interbelic\, pentru ora[ele
care aveau atunci acest titlu onorific. n cazul ora[ului Ia[i, coroana mural\ apare n desenele lui Gheorghe Asachi, cnd timbra obeliscul (1851),
dar [i n sigiliile ora[ului de la 1872, cnd avea trei turnule]e.
Capul de bour cu lambrechini marcheaz\ statutul de fost\ capital\ al
ora[ului Ia[i. Capul de bour a fost foarte frecvent folosit n stema ora[ului.
Pecetea Palatului Domnesc din 1840 reprezint\ un turn avnd deasupra
por]ii de intrare un cap de bour, f\r\ nici un scut heraldic. Asachi nf\]i[a
capul de bour pe baniera care bro[a peste obeliscul antic (ca nsemn al
Legiunii a XIII-a Iassiensis). n proiectul lui Gheorghe S\ulescu, acela[i
cap de bour surmonta turnul din stem\ (1851). A[a avea s\ fie nf\]i[at n
sigilii, pn\ la unirea din 1859, cnd a fost nl\turat, fiind considerat un
simbol provincial, opus ideii de unitate na]ional\. La 1930, ntr-o atmosfer\ istoric\ mai relaxat\, capul de bour al Moldovei revenea n stema fostei capitale. A fost preferat\ varianta cu lambrechini, care s-a p\strat pe o
piatr\ cu inscrip]ie din 1476, de la Cetatea Alb\, amintind de zidirea por]ii
celei mari a cet\]ii14 (fig. 46). O imagine asem\n\toare se afl\ pe un Tetraevangheliar din 1502, d\ruit de {tefan cel Mare m\n\stirii Zografu de
la Muntele Athos (fig. 45)15. Dac\ prima reprezentare nu are indica]ii cromatice, a doua, cea din manuscris, este aurie.
14
15

Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, p. 285, fig. 1.


Ibidem, p. 283, fig. 6.

61

Stema Municipiului Ia[i

Fig. 45

Fig. 46

*
Pentru alc\tuirea stemei Ia[ilor, Comisia interbelic\ ar fi putut s\ ia n
considerare nc\ un element: faptul c\ ora[ul, a fost decorat cu nalte ordine
de r\zboi franceze [i italiene, pentru rezisten]a sa eroic\ din anii 1917-1918.
Dac\ stema ora[ului ar fi fost alc\tuit\ nu n 1930, ci imediat dup\ 1921,
dac\ elaborarea sa se f\cea nu la Bucure[ti, ci la Ia[i, este probabil ca acest
aspect s\ fi fost luat n considerare. Comisia a mai f\cut acest lucru pentru
stema ora[ului Giurgiu, n care are inclus\, n insi]iune, decora]ia francez\
Croix de guerre, pe cmp verde (culoarea panglicii acestui ordin), evocnd
meritul ora[ului, recunoscut pe plan european, n timpul primului r\zboi
mondial (fig. 47)16.
Ora[ul Ia[i a fost onorat cu diverse ordine str\ine n 1919. Acestea au fost
conferite, probabil, drapelului ora[ului Ia[i, capitala rezisten]ei pn\ la
cap\t. Nu se cunosc suficiente detalii despre acest episod. Arhivele ie[ene
p\streaz\ ns\ o fotografie de la ceremonia respectiv\, n care sunt nf\]i[a]i generalul italian Badoglio [i ambasadorul Fran]ei n Romnia17 (fig. 48).
16
17

Vezi Maria Dogaru, Din heraldica Romniei, 1994, p. 159 [i plan[a LXXXVI, fig. 355.
ANI, Stampe [i fotografii, 1324/66.

62

SORIN IFTIMI

Fig. 47

Se mai p\streaz\ o adres\, primarului ora[ului Ia[i (cca.


1922), c\tre mon general, Henry Berthelot, mul]umind
pre[edintelui Republicii Franceze pentru c\ a acordat
ora[ului Ia[i decora]ia La Croix de guerre 18 . Imaginea
acestei decora]ii franceze mai poate fi v\zut\, la Ia[i, pe
Monumentul eroilor francezi de la Cimitirul Eternitatea
[i pe bustul generalului Berthelot, aflat n spatele Teatrului Na]ional.
Ast\zi este tardiv ca stema ora[ului Ia[i s\ includ\, n
mod oficial, asemenea decora]ii. n variante neoficiale
ale stemei, care pot dezvolta liber decora]iunile exterioare
ale scutului, asemenea ordine vor putea fi atrnate n
partea inferioar\ a acestuia.

Fig. 48

18

ANI, Documente, 342/179.

Un drapel al ora[ului Ia[i din secolul al XIX-lea

63

Un drapel al ora[ului Ia[i


din secolul al XIX-lea

Ora[ele romne[ti, cu un alt statut dect cele din Occident, nu au avut


drapele proprii pn\ n secolul al XIX-lea. n epoca medieval\, la diverse
ceremonii, ob[tea or\[enilor era reprezentat\ de steagurile (prapurile)
reunite ale breslelor din trgul respectiv, ce se p\strau n bisericile pe care
acestea le aveau n grij\.
Acum, cnd ora[ul Ia[i dore[te s\ [i constituie un drapel propriu, ca
simbol al autonomiei sale administrative, orice vechi steag, ce ar putea
oferi suportul unei tradi]ii vexilologice a urbei, are o valoare nepre]uit\1.
Muzeul de Istorie a Moldovei, p\str\tor al memoriei cet\]ii, are n
colec]iile sale un vechi drapel al ora[ului Ia[i. Este vorba despre un steag
tricolor vertical, din m\tase natural\, al c\rui contur este nt\rit cu o bordur\
din fir metalic de culoare aurie. Dimensiunile flamurii sunt de 170x120 cm.
Aceasta este fixat\ pe o travers\ cilindric\ din lemn (150 cm) [i putea fi
atrnat\ de o hamp\ cu ajutorul unui [nur gros, lung de patru metri, mpletit
din fire tricolore [i terminat cu doi ciucuri mari, din fir metalic auriu [i paiete.
Piesa este catalogat\ ca f\cnd parte din Patrimoniul Cultural Na]ional.
Bibliografia dedicat\ drapelelor urbane din epoca modern\ este foarte redus\: Mihai
G. Steph\nescu, Drapeaux militaires roumains du XIX sicle aux armoirie des district
set des villes, Braga (Portugalia), 1973, p. 469, Culegerea celui de-al XI-lea Congres
interna]ional de Genealogie [i Heraldic\ de la Lige, 29 mai 2 iunie 1972; Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, p. 507, fig. 3 (steagul
ora[ului Foc[ani); fig. 4 (steagul ora[ului Craiova); p. 509, fig. 3 (steagul Agiei ora[ului
Bucure[ti, 1822); idem, Drapelul armoriat al Craiovei, datnd din prima jum\tate a secolului al XIX-lea, n RA, LXVII, 1991, vol. LIII, nr. 1, pp. 134-141; Anton D. Velcu,
Andrei Potocki, Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigore Dimitrie Ghica (18221828), n Buletinul Muzeului Militar Na]ional, I, 1937, pp. 19-20; Mihai Oproiu, A
existat steagul Trgovi[tei?, n Valachica, IX, 1977, p. 529; Maria Radovici, Drapelele
g\rzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Na]ional, n Revista Muzeului Militar
Na]ional, I, 1990, pp. 142-149.
1

64

SORIN IFTIMI

n registrul de inventar al Muzeului, la nr. 6256, este nregistrat Steagul ora[ului Ia[i, din 1852, men]ionndu-se c\ obiectul a fost transferat
de la Muzeul Unirii din Ia[i. Steagul a fost mo[tenit, probabil, de la muzeul organizat de Rudolf Su]u, care func]ionase anterior n aceea[i cl\dire
de pe strada L\pu[neanu.
Analiznd diverse detalii ale acestui steag, se pot descifra ideile care
au stat la baza ntocmirii sale, putnd fi surprinse, chiar, etape diferite de
concep]ie [i se poate propune o alt\ datare, mai corect\.
*
1. Forma arhaizant\ a drapelului surprinde de la nceput, ea corespunznd banierelor medievale din Apus2. ntr-o tipologie publicat\ de generalul P.V. N\sturel, aceast\ form\, cu trei col]uri la baz\, era calificat\
drept tipic romneasc\ 3, aser]iune ce ar trebui privit\ cu rezerve.
Se poate presupune c\ sursa de
inspira]ie, modelul acestui steag,
este un binecunoscut prapur atribuit lui {tefan cel Mare, descoperit la m\n\stirea Zografu de la
Muntele Athos. Pe acel prapur
este reprezentat Sf=ntul Gheorghe, patronul Mitropoliei Moldovei (dar [i al m\n\stirii athonite
amintite), ecvestru, ucignd balaurul4. Acesta a fost considerat
mult\ vreme ca fiind un drapel
militar, de campanie. Dubla sa
simbolistic\, religioas\ [i cavalereasc\, specific medieval\, a reFig. 49
zonat foarte bine cu spiritul roLarousse du XXe sicle, A-C, Paris, 1924, p. 546, sub voce bannire, cu o schi]\.
P.V. N\sturel, Steagul. Stema romn\, Bucure[ti, 1903, pp. 5-6.
4 Ibidem, p. 4. Despre acest steag [i bibliografia care i-a fost consacrat\, vezi Petre {.
N\sturel, Mlanges roumano-athonites (I). IV. La bannire dEtienne le Grand (1500), n
AIIX, XXVII, 1990, pp. 12-16; idem, Steagul de lupt\ al lui {tefan cel Mare: prapur
bisericesc, sau prapur de icoan\?, n AP, I, 2005, nr. 1, pp. 47-52 (cu o fotografie). Referirile sunt la cel\lalt steag de la Athos, de form\ dreptunghiular\, despre care se [tie sigur
c\ a fost donat de {tefan cel Mare.
2
3

Un drapel al ora[ului Ia[i din secolul al XIX-lea

65

mantic al epocii moderne (fig. 49). Faptul c\ forma acestui steag a fost
preluat\, n secolul al XIX-lea, de unele drapele este dovedit [i de steagul
districtului Dolj, datat n 18605. ntre timp, a c[tigat teren opinia conform
c\reia doar unul dintre cele dou\ steaguri p\strate la Zografu a apar]inut
cu siguran]\ lui {tefan cel Mare; cel
de-al doilea, cu forma sa specific\,
despre care am presupus c\ a servit ca
model pentru drapelul ora[ului Ia[i, a
apar]inut, probabil, unui alt donator.
Nu trebuie uitat faptul c\, n proiectele de stem\ concepute de Gheorghe Asachi pentru ora[ul Ia[i, pe cunoscutul obelisc apare reprezentat un
drapel banier\ avnd pe flamur\ inscrip]ia LEG. XIII sau capul de bour,
considerat simbolul legiunii a XIII-a6,
numite de el [i Iassiensis. {i acesta
Fig. 50
putea constitui un model de urmat
(fig. 50). Vezi [i fig. 12.
2. Tricolorul. Introducerea oficial\ a celor trei culori ro[u, galben [i
albastru n drapelul romnesc s-a f\cut nainte de Unirea Principatelor,
de la 1859, realizndu-se mai nti n }ara Romneasc\, pe 14 octombrie
1834. La solicitarea domnului Alexandru Gr. Ghica, sultanul a ncuviin]at,
printr-un hati[erif, steagul tricolor pentru armata valah\, culorile fiind dispuse orizontal, cu ro[ul deasupra7. Formula de ast\zi a tricolorului coincide cu cea adoptat\ n timpul Revolu]iei de la 1848, Guvernul provizoriu
de la Bucure[ti proclamndu-l nsemn na]ional, prin Decretul nr. 1, din 14
iunie, n care se arat\ c\ drapelul ]\rii trebuie s\ aib\ trei culori: albastru,
galben [i ro[u. O lun\ mai trziu, v\znd c\ nu s-a n]eles cum trebuiesc
f\cute stindardele na]ionale, Decretul nr. 252, din 13 iulie 1848, preciza
c\ stindardele vor fi tricolore. Culorile sunt: albastru nchis, galben deschis [i ro[u carmin. Ele vor fi dispuse vertical [i vor fi aranjate n ordinea
RMM, seria Muzee, 1976, 4, coperta 4 (foto color).
Cezar Bolliac ar\ta c\ aceasta este o eroare, n realitate Legiunea a XIII-a Gemina
avnd ca nsemn un leu (O eroare istoric\, n Buciumulu, I, 1863, nr. 66, din 27 iulie,
p. 262).
7 Buletinul. Gazet\ Oficial\ a }\rii Romne[ti, Bucure[ti, nr. 34, 15 octombrie 1834;
Anuarul Prin]ipatului }\rii Romne[ti, Bucure[ti, 1842, p. 118.
5
6

66

SORIN IFTIMI

urm\toare: lng\ lemn vine albastru, apoi galben [i apoi ro[u flfind8.
La 1852, n domnia lui Barbu {tirbei, a fost publicat un Album al O[tirei,
n care tricolorul era dispus n benzi verticale (ca ast\zi), ns\ avnd culoarea ro[ie spre hamp\, nu cea albastr\9. Prin Constitu]ia din 1866 [i legea special\ din 1867 s-a revenit la varianta din 1848 a drapelului, cu albastrul lng\ hamp\10.
n Moldova ns\, pn\ la Unirea din 1859 nu a fost adoptat oficial nici
un drapel tricolor, n uz r\mnnd cele bicolore, ro[u-albastru, n diferite
formule grafice. Prim\ria ora[ului-capital\ nu putea avea un drapel tricolor nainte de Unire. Deci, drapelul p\strat la Muzeul de Istorie a Moldovei din Ia[i nu poate s\ dateze din 1852, cum este consemnat n registrul
de inventar. La baza acestei dat\ri inexacte a stat, desigur, reprezentarea
amintit\ din Albumul O[tirei, valabil\ pentru Muntenia, dar nu [i pentru
Moldova. Trebuie observat c\ forma de banier\ permite un interesant joc
ntre cele dou\ variante de dispunere a tricolorului, vertical [i orizontal, n
func]ie de modul n care este privit: dac\ ne raport\m la traversa de lemn,
avem un tricolor cu benzi orizontale, amintind de forma veche; pozi]ia de
etalare ofer\ ns\ o dispunere vertical\ a culorilor, ca la tricolorul actual.
Pe fa]a flamurei culorile sunt dispuse albastru galben ro[u, iar pe verso
dispunerea este ro[u galben albastru.
3. Scutul stemei. n pece]ile medievale ale ora[ului Ia[i, din secolele
XVII-XVIII, scutul lipsea, fapt care arat\ o stem\ nematurizat\ heraldic.
Dup\ Regulamentul Organic (1834), Agia [i apoi Consiliul Or\[enesc (Eforia)
avea stema sigilar\ ncadrat\ ntr-un scut de tip francez modern (cu vrful
n acolad\). Scutul con]inea stema Moldovei [i pe aceea a familiei domnitoare Sturdza (un leu)11. Sigiliile din 1851 [i 1859 au renun]at la scut12.
Abia dup\ 1876 a fost reluat acela[i scut n acolad\, men]inut [i n variantele
din 1873 [i 188213. Ha[urile orizontale din interiorul scutului (1872 [i 1873),
interpretate prin prisma limbajului heraldic, reprezint\, conven]ional, culoarea albastr\. Sigiliul din 1882 a renun]at la aceste ha[uri.
Anul 1848 n Principatele Romne, I, Bucure[ti, 1902, p. 567; vol. II, p. 477.
P.V. N\sturel, op. cit., p. 80.
10
Ibidem, pp. 71, 92-93, 95. Regula s-a impus cu greutate, mult\ vreme coexistnd
drapelele vechi cu cele noi.
11 Gh. Ungureanu, Sigiliul ora[ului Ia[i n secolul al XIX-lea, n RA, 1966, 2, pp. 86, 89.
12
Ibidem, pp. 92, 93, 97 (foto).
13 Ibidem, pp. 98-99 (foto).
8

Un drapel al ora[ului Ia[i din secolul al XIX-lea

67

Tricolorul n benzi orizontale este caracteristic primei vrste a acestui simbol


na]ional. El nu a fost reprezentat niciodat\
n scut. Dup\ Unirea din 1859, principele
domnitor Alexandru Ioan Cuza a adoptat,
ca blazon personal, scutul tricolor (cu banda
ro[ie deasupra, n [ef), derivat din nsemnele de stat14. Scutul tricolor nu a fost specific doar Ia[ilor, legea din 1867 prev\znd
acest element pentru toate ora[ele, ns\ cu
banda albastr\ deasupra15 (fig. 51).
Bordura aurie ngustat\ a scutului o ntlnim, realizat\ identic, n stema ora[ului
Foc[ani, din 186716.
Legea din 1872, pentru fixarea armoFig. 51
ariilor oficiale ale Romniei, cu referire la
drapele, nlocuia scutul francez cu un scut de tip german17. Acest nou scut
a fost folosit de {tefan D. Grecianu, la 1900, n proiectele de steme ale
jude]elor, cmpul scuturilor fiind, de asemenea tricolor, dar cu culorile
a[ezate orizontal (n pal)18.
4. Turnul. n 1851 a fost aprobat proiectul de stem\ propus de Gheorghe S\ulescu, n care ap\rea, pentru prima dat\, un turn roman, cu sigla
L.I., adic\ Legio Iassiensis, pretinsa legiune roman\ cantonat\ pe locul
actualului ora[. {i pentru Mihail Kog\lniceanu turnul roman avea antica
inscrip]iune Municipium Iassiorum (...), marca doveditoare a antichit\]ii
ora[ului Ia[i19.
Cf. Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, p. 125,
text [i nota 109. {i stema Bucure[tilor, din 1867, avea drept suport un scut tricolor, n
benzi orizontale, asem\n\tor celui din stema Ia[ilor. Pentru nsemnele heraldice ale lui
Cuza vod\, vezi I.N. M\nescu, O stem\ necunoscut\ a lui Alexandru Ioan Cuza, n volumul Studii privitoare la unirea principatelor, Bucure[ti, 1960, pp. 517-523; Sorin Iftimi,
Reprezent\ri heraldice privitoare la Cuza Vod\ [i apropia]ii s\i aflate n muzeele ie[ene,
n volumul Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagoni[ti, editat de Dumitru Iv\nescu, Ia[i, 2005, pp. 147-169.
15 P.V. N\sturel, op. cit., p. 100.
16 Dan Cernovodeanu, op. cit., p. 507, fig. 3.
17 {tefan D. Grecianu, Eraldica Romn\, Bucure[ti, 1900, pp. 44-70.
18
Ibidem, pp. 144-151.
19 Gh. Ungureanu, op. cit., pp. 94, 98.
14

68

SORIN IFTIMI

Aceea[i concep]ie este ntlnit\ [i n raportul Comisiei, care stabilea,


prin decretul din 11 decembrie 1864, armele celor dou\ capitale, stemele
fiind a[ezate pe scutul tricolor al lui Cuza20. Bucure[tii, avnd n stem\ pe
Sf=ntul Dumitru Basarabov, protectorul ora[ului, ale c\rui moa[te le
dobndise abia la sfr[itul veacului al XVIII-lea, putea s\ fie invidios n
fa]a venerabilei steme antice a Ia[ilor. Pe drapel, turnul simplu este nlocuit de o construc]ie mai elaborat\, care seam\n\ deja cu poarta unei
cet\]i. n limbaj heraldic, poarta, str\juit\ de cele dou\ turnule]e, se define[te chiar ca o cetate. Este o imagine care a inspirat stema Ia[ilor din
medalia de la 1896, b\tut\ cu prilejul inaugur\rii Teatrului Na]ional, precum [i pe aceea din sigiliul St\rii civile. Toate aceste reprezent\ri fac parte
din genealogia cet\]ii din stema ora[ului Ia[i, stabilit\ la 1930, de Comisia
Na]ional\ de Heraldic\, stem\ aflat\ n vigoare [i ast\zi.
5. Capul de bour figurat pe scut, deasupra turnului, pe cmp ro[u, n
acord cu tradi]ia, nu era, pentru oamenii epocii, o simbolizare a legendei
medievale a desc\lecatului Moldovei de c\tre Drago[ vod\ (cum am putea
crede ast\zi), ci avea la baz\ teza principelui Dimitrie Cantemir privitoare
la primul desc\lecat, cel al romanilor. Gheorghe S\ulescu, semnatarul
proiectului de stem\ a ora[ului Ia[i de la 1851, f\cuse chiar s\p\turi arheologice lng\ Gala]i, la Ghertina (Barbo[i), a[ezare identificat\ de el cu
Caput Bovis, dup\ o teracot\ roman\ cu reprezentarea unui cap de bou descoperit\ acolo.
Anterior, la 1833, Gheorghe Asachi ncercase s\ impun\ capul de zimbru
simplu care era stema Moldovei [i ca stem\ a ora[ului-capital\, tip\rind un astfel de model pe buletinele de vot ale alegerilor pentru primul Sfat
Municipal al Ia[ilor, ales conform prevederilor Regulamentului Organic21.
Aceast\ inten]ie, de a folosi pentru capital\ stema ]\rii, era un reflex al
heraldicii ruse[ti22, ]ar\ pentru care Asachi, asemeni multora din genera]ia
lui, a sim]it o simpatie deosebit\. Aceast\ ini]iativ\ a sa nu a reu[it s\ se
impun\. Capul de bour dispus n capul scutului ([ef) pe cmp ro[u aminte[te [i de modul n care acest simbol a fost introdus n stemele lui Mihail
vod\ Sturdza.
{tefan D. Grecianu, op. cit., pp. 141-142. Nu credem c\ stema de pe drapel poate
data chiar din 1864-1865, deoarece realizarea sa grafic\ este foarte diferit\ de cea din
proiectul legislativ.
21
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 86 (foto).
22 Cf. Silviu Tabac, Heraldica teritorial\ a Basarabiei [i Transnistriei, Chi[in\u,
1998, p. 58.
20

Un drapel al ora[ului Ia[i din secolul al XIX-lea

69

n 1851, capul de zimbru apare n sigiliile ora[ului Ia[i, timbrnd turnul.


Din 1859, odat\ cu Unirea Principatelor, s-a renun]at definitiv la acest
simbol.
6. Coroana deschis\, voievodal\, figura n exerga pece]ilor medievale
ale ora[ului Ia[i (sec. al XVII-lea)23. O coroan\ nchis\, asem\n\toare cu
cea care timbreaz\ scutul de pe drapel, nu ntlnim dect pe sigiliul din
1840 al Eforiei ora[ului Ia[i. n perioada 1851-1864, n stema sigilar\ a
Ia[ilor nu mai apare nici un fel de coroan\, aceasta putnd fi rentlnit\ n
stemele din antetul actelor oficiale ale Prim\riei, n variantele din 1864 [i
187124. {tefan D. Grecianu argumenta, n spirit latinist, prezen]a coroanei nchise n stema ora[ului Ia[i, n leg\tur\ cu decretul din 1864, privitor
la stemele celor dou\ capitale. El considera aceast\ coroan\ drept o
amintire istoric\, c\ a fost odinioar\ antica cetate din timpi ndep\rta]i a
poporenilor zis Iassiorum [i c\ avea pe atunci coroan\ regal\ a acelui
vechi popor, locuitor n aceste p\r]i ale ]\rii noastre25.
Legea din 1866 privitoare la organizarea G\rzilor Civice, descriind
drapelele acestora, stabilea ca scuturile cu stemele ora[elor s\ fie timbrate
de o coroan\ mural\ cu cinci turnuri26. n sigiliile din anii 1872, 1873 [i
1882 a fost adoptat\ aceea[i coroan\ mural\ ca timbru al scutului, un alt
element de inspira]ie roman\, antic\, foarte r\spndit n heraldica municipal\ occidental\.
7. Delfinii, supor]ii scutului, considera]i n epoc\ simbolul por]ilor
maritime ale Moldovei, n ciuda aparen]elor, nu pot ajuta prea mult la
datarea stemei de pe steagul ora[ului, ei avnd o existen]\ ndelungat\,
ntre 1833 [i 193027.
Dac\ punem delfinii n leg\tur\ cu ie[irea Moldovei la Mare, acest
fapt nu are suport n realitatea istoric\ dect ntre anii 1856 [i 1878. Se [tie
c\, dup\ r\zboiul Crimeii, Puterile europene, dorind s\ ndep\rteze Rusia
de la gurile Dun\rii, au napoiat Moldovei un teritoriu pierdut nc\ din
Sorin Iftimi, Vechi pece]i ale trgului Ia[ilor, n AIIX, 1993, 1993, pp. 420-434.
Cf. Dan Cernovodeanu, op. cit., p. 519, fig. 2, 3.
25 {tefan D. Grecianu, op. cit., p. 142.
26
Gh. Vasilescu, Contribu]ii la istoricul G\rzilor Civice din Bucure[ti, n Muzeul de
Istorie Militar\, Bucure[ti, I, 1964, p. 192.
27 Cf. Sorin Iftimi, Dimitrie Cantemir [i delfinii din stema Moldovei (dou\ ipoteze),
n ArhGen, IV (IX), 1997, 1-2, pp. 285-295; Octavian Iliescu, Les armoires de la ville
dAsprokastron et leur origine byzantine, n tudes byzantines et post-byzantines,
Bucure[ti-Cluj, 1991, 2, pp. 151-164.
23

24

70

SORIN IFTIMI

veacurile XV-XVI (]inuturile Cahul, Ismail [i Bolgrad). Aceast\ f[ie de


p\mnt din sudul Basarabiei a continuat s\ fie singura ie[ire la mare [i
dup\ ce, n 1859, Moldova s-a unit cu Muntenia, formnd nucleul statului
romn modern. Abia dup\ R\zboiul de Independen]\ din 1877-1878, Rusia,
victorioas\ mpotriva Imperiului otoman, a ocupat din nou acest teritoriu,
oferind n schimb Romniei, fostul aliat, Dobrogea, proasp\t eliberat\ de
sub turci. Aceast\ nou\ ie[ire la mare urma s\ fie, dup\ expresia lui Mihail
Kog\lniceanu, pl\mnul prin care ]ara va respira. Noul teritoriu a fost
reprezentat n stema Romniei, dup\ 1878, prin doi delfini. Povestea delfinilor din stema Moldovei avea deja o tradi]ie de jum\tate de secol [i fusese
construit\ pe alte baze istorice.
Legea din 1866, referitoare la drapelele g\rzilor civice, prevedea ca
scuturile cu stemele or\[ene[ti s\ fie amplasate pe banda galben\ a tricolorului, f\r\ a mai fi flancate de delfini28.
8. Deviza de sub scut ofer\ argumente pentru o datare mai trzie a
drapelului. Amintita lege din 1867 prevedea, pentru toate stemele de
ora[e, ca sub scut, pe o e[arf\ albastr\, tivit\ cu ro[u, s\ figureze deviza
PATRIA {I DREPTUL MEU, scris\ cu litere de aur29. n cazul de fa]\,
tivul ro[u a fost nlocuit cu o bordur\ aurie, ndep\rtndu-se astfel de la
prevederile legii.
*
A trecut neobservat\ reprezentarea drapelului ora[ului Ia[i de pe basorelieful statuii lui Mihail Kog\lniceanu din fa]a Universit\]ii ie[ene. Statuia
a fost realizat\ de sculptorul florentin Raffaello Romanelli, la 1911. Basorelieful de pe soclu, ce nf\]i[eaz\ ceremonia inaugur\rii Universit\]i
din Ia[i la 1864 nu este semnat, dar se [tie c\ este opera lui Wladimir
Hegel30 (fig. 52). n partea dreapt\ a imaginii pot fi observate, n planul
ndep\rtat, cele trei drapele ale facult\]ilor care alc\tuiau Universitatea la
1864. n stnga, de asemenea n planul ndep\rtat, se observ\ drapelul ora[ului Ia[i, realizat sub form\ de banier\, cu o travers\ orizontal\ [i o hamp\
de sus]inere, asemenea steagului de la Muzeu. Cteva detalii sunt diferite
de modelul analizat mai sus. Nu se observ\ partea inferioar\ a banierei,
Gh. Vasilescu, op. cit., p. 192.
P.V. N\sturel, op. cit., pp. 101-102; cf. [i p. 202, nota 1. Vezi [i Maria Dogaru, Devizele n heraldica romneasc\, n RA, 1992, 2, p. 205.
30
Georgeta Podoleanu, Sculptorul Raffaello Romanelli [i ora[ul Ia[i, n IN (s.n.), 1995,
I, p. 99.
28
29

Un drapel al ora[ului Ia[i din secolul al XIX-lea

71

pentru a-i putea descrie forma. Nu este marcat\ nici mp\r]irea tripartit\ a
flamurei, dar nu trebuie s\ cerem asemenea performan]e de la un basorelief.
Delfinii ce flancheaz\ scutul nc\rcat cu turnul roman sunt, la rndul lor,

Fig. 52

inclu[i ntr-un al doilea scut, timbrat de


o coroan\ mural\ cu patru turnuri, precum n heraldica francez\, [i nu de coroana nchis\, de aur. Sub scut se afl\
inscrip]ionat numele ora[ului, n forma
JASSI, caracteristic\ secolului al XIX-lea
(fig. 53). De[i evoc\ foarte bine amintirea steagului de la Muzeul de Istorie,
reprezentarea de pe basorelief nu este
o reproducere fidel\ a aceluia. Interesul
sculptorului pentru vechiul drapel este
unul periferic, n planul compozi]iei. Ne
putem ntreba totu[i dac\ diferen]ele
semnalate sunt simple fantezii de artist,
sau dac\ sculptorul a avut n fa]\, ca
model, un alt exemplar al drapelului
ora[ului Ia[i.
Fig. 53

72

SORIN IFTIMI

n concluzie, se poate spune c\ drapelul ora[ului Ia[i de la Muzeul de


Istorie a Moldovei dateaz\ nu din 1852, ci din prima parte a domniei lui
Carol I. Dispunerea tricolorului n f[ii verticale, ca ast\zi, deviza [i forma
hibrid\ a turnului, ntre cel zis antic [i varianta mai nou\, inspirat\ de
Poarta Cur]ii Domne[ti, pledeaz\ pentru o asemenea datare.
Alte elemente, poate mai importante, ne arat\ c\ acest steag reproduce, n bun\ m\sur\, un steag mai vechi, conceput n liniile sale esen]iale,
sub Alexandru Ioan Cuza (atestat la 1860): scutul tricolor [i prezen]a coroanei nchise, prev\zut\ n proiectul de lege din 1864. Ambele elemente
erau prezente [i n stema de principe domnitor a lui Cuza vod\. Corobornd datele prezentate pn\ acum, apreciem c\ steagul aflat n discu]ie
poate fi datat n intervalul 1866-1871.
De[i drapelul de la Muzeul de Istorie este o pies\ foarte decorativ\, el
nu poate fi readoptat ca steag al ora[ului Ia[i. Un prim motiv este acela c\
pe baza pece]ilor medievale s-a putut recupera o tradi]ie heraldic\ veche
de cel pu]in patru sute de ani, avnd ca reprezentare calul. Tradi]ia turnului roman este mai nou\, f\cndu-[i apari]ia abia pe la 1850. Cele dou\
tradi]ii au fost armonios mbinate n stema interbelic\ a ora[ului Ia[i, repus\ n uz dup\ 1994, care va trebui s\ figureze ntocmai pe noul drapel.
Al doilea motiv ]ine de adaptarea mai riguroas\ la regulile heraldicii
clasice, privite uneori, n trecut, cu prea mult\ lejeritate. Aceste reguli nu
admit includerea nsemnelor de stat n stemele ora[elor [i districtelor. Potrivit acestui principiu, tricolorul nu poate figura n stemele [i n drapelele
or\[ene[ti. Accidentul care a prilejuit nc\lcarea gramaticii heraldicii
s-a petrecut n 1866, cnd, cu ocazia detron\rii lui Alexandru Ioan Cuza,
armata a fost pus\ n dificultate [i s-a recurs la nfiin]area [i narmarea
g\rzilor civice or\[ene[ti, care au func]ionat pn\ la 188231. Organizarea
g\rzilor urbane a fost reglementat\ prin legea din 17 martie 186632. Acestea,
cu de la sine putere [i f\r\ o necesar\ competen]\, au adoptat drapelul
na]ional ca model pentru drapelele or\[ene[ti.
Nu se poate c[tiga un r\zboi mpotriva heraldicii, dup\ cum nu se
poate c[tiga un r\zboi mpotriva Gramaticii. Se poate pierde ns\ r\zboiul
Mihai G. Steph\nescu, op. cit., passim; Dan Cernovodeanu, Ioan N. M\nescu, Noile
steme ale jude]elor [i municipiilor din Republica Socialist\ Romnia. Studiu asupra dezvolt\rii istorice a heraldicii districtuale [i municipale romne[ti, Bucure[ti, Direc]ia
General\ a Arhivelor Statului, 1974, p. 19; Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\,
p. 188; Idem, Evolu]ia armeriilor }\rilor Romne de la apari]ia lor [i pn\ n zilele
noastre (sec. XIII-XX), Br\ila, 2005, p. 348.
32 Textul legii a fost publicat de Gh. Vasilescu, loc. cit., p. 192.
31

Un drapel al ora[ului Ia[i din secolul al XIX-lea

73

cu Timpul: drapelul ora[ului Ia[i aflat n colec]iile Muzeului de Istorie se


afl\ ntr-o foarte fragil\ stare de conservare [i mb\trne[te sub ochii no[tri.
O evaluare a costurilor [i eforturilor necesare unei eventuale restaur\ri capitale, indic\ un nivel greu accesibil, ducnd la concluzia c\ pierderea sa,
n timp, devine inevitabil\. Ie[enii care vor veni dup\ noi, n mileniul III,
vor fi mai s\raci cu un asemenea act de identitate.

74

SORIN IFTIMI

Cheile ora[ului Ia[i


sau cheile }\rii Moldovei?

Picturi celebre, precum Predarea cheilor ora[ului Breda1, de Velasquez,


p\streaz\ vie amintirea unui foarte r\spndit ceremonial medieval. Aceast\
tradi]ie, considerat\ ca fiind de sorginte occidental\, a fost importat\ relativ
recent la noi, n epoca modern\, sau i g\sim urme mai vechi n trecutul
romnesc?
Pentru N.A. Bogdan, cel care alc\tuise, la nceputul secolului al XX-lea,
monumentala monografie a ora[ului Ia[i, nu exista ndoial\ n aceast\
privin]\, el afirmnd c\ n Moldova [oltuzii p\strau cheile cet\]ilor (probabil n sensul de ora[e, civitas) dup\ cum vedem din unele scrieri mai
vechi; aveau, deci, [i o atribu]ie militar\ n localitate2. Lucrarea men]ionat\ nu con]ine ns\ nici o dovad\ documentar\ pe care s\ se sprijine aser]iunea de mai sus.
Aducnd n discu]ie atribu]iile conducerii or\[ene[ti, trebuie s\ facem
o distinc]ie clar\ ntre realit\]ile din Occident [i cele din sud-estul continentului: burgul apusean, ap\rat de ziduri puternice, cu por]i monumentale, avea statut de ora[ liber, conducndu-se, n general, dup\ dreptul de
Magdeburg. Acesta era locuit, practic, de o singur\ categorie social\, cu
preocup\ri burgheze, alc\tuit\ din negustori, me[te[ugari [i bancheri, constitui]i n bresle [i ghilde, organiza]ii avnd un caracter nu doar economic, ci
[i social, religios, care puteau juca, la nevoie, chiar [i un rol militar. n aceste
condi]ii, de larg\ autonomie, conducerea aleas\ de or\[eni avea o autoritate
deplin\ pe teritoriul urbei respective, p\strarea cheilor ora[ului revenindu-i
de drept.
De[i denumirile de [oltuz [i prgari, purtate de conduc\torii ora[elor moldovene[ti, au o etimologie german\3, amintind de institu]iile burIon Frunzetti, Velasquez (album), Bucure[ti, 1984, plan[a 37.
N.A. Bogdan, Ora[ul Ia[i, ed. II, Ia[i, 1913, p. 362.
3 De la schultheiss [i burgmeister, vezi Institu]ii feudale din }\rile Romne. Dic]ionar,
Bucure[ti, 1988, p. 464 (s.v. [oltuz).
1
2

Cheile ora[ului Ia[i sau cheile }\rii Moldovei?

75

gului apusean, trgurile medievale romne[ti reprezentau realit\]i diferite


de cele din spa]iul occidental. C\l\torii str\ini, veni]i din vestul continentului, [i exprim\ surprinderea atunci cnd constat\ lipsa zidurilor de incint\ [i caracterul semirural al ora[elor noastre. De aceea ei calific\, uneori,
aceste trguri drept ni[te sate mai mari sau identific\ ora[ul cu grupul de
cl\diri cuprinse ntre zidurile Cur]ii domne[ti, restul a[ez\rii fiind asimilat
suburbiilor. Acesta este [i cazul binecunoscutelor stampe reprezentnd
Ia[ii din veacurile XVII-XVIII, caracterizate, [i pe acest motiv, drept
fanteziste (fig. 54). {i structura colorat\ a popula]iei i nedumere[te pe

Fig. 54

martorii oculari din Apus: pe lng\ locuitorii cu ocupa]ii burgheze (organiza]i n bresle), n ora[ele epocii ei ntlneau boieri, dreg\tori, slujitori
domne[ti, o[teni [i chiar agricultori. Acest fapt se explic\ prin aceea c\,
departe de invocatul drept de Magdeburg, caracteristic ora[elor apusene,
trgurile noastre erau, n principiu, proprietate domneasc\. n ele, conducerea aleas\ de trgove]i era dublat\ [i supravegheat\ de c\tre reprezentan]ii domniei, adic\ de vornicii (sau ureadnicii) de trg.
n cazul ora[ului Ia[i, dup\ ce domnia s-a a[ezat mai statornic aici,
importan]a conducerii alese de trgove]i a sc\zut [i mai mult. O bun\ parte
dintre atribu]iile acesteia erau exercitate de reprezentan]ii domniei: vornicii
de poart\ [i marele ag\ (dup\ jum\tatea secolului al XVII-lea). Locuind n
ora[e deschise (neprotejate de fortifica]ii), lipsi]i de o autonomie real\, [oltuzii
[i prgarii moldoveni nu puteau avea atribu]ii militare, cum credea N.A.
Bogdan, [i deci nu aveau cum s\ fie ei cei care p\strau cheile ora[elor.
Asemenea chei, n sensul strict occidental, nici nu cred s\ fi existat. Trgurile romne[ti fiind proprietatea domniei [i fiind administrate prin
sistemul cur]ilor domne[ti, de c\tre vornici (dvor curte, lb. slavon\),

76

SORIN IFTIMI

putem considera, n mod logic, cheile acestor incinte nt\rite ca fiind


echivalentul cheilor ora[elor occidentale.
Pentru Bucure[ti nu [tim s\ existe o relatare scris\ privitoare la existen]a cheilor ora[ului. Este cunoscut\ ns\ o acuarel\ de Paulus Petritsch,
care nf\]i[eaz\ predarea cheilor ora[ului c\tre prin]ul de Saxa-Coburg,
comandantul armatelor austriece, la 17894 (fig. 55). Imaginea p\strat\

Fig. 55

Fig. 56
4 O reproducere color a acestei stampe se afl\ n MI, 1978, 9, coperta 3; mai recent,
aceea[i imagine a fost reluat\ [i n tratatul de Istoria romnilor, vol. VI, Bucure[ti, 2003,
plan[a 44.

Cheile ora[ului Ia[i sau cheile }\rii Moldovei?

77

poate fi ns\ u[or suspectat\ ca fiind fantezist\, printre altele [i pentru c\


personajul care pred\ cheile, pe o pern\ de catifea ro[ie, este nve[mntat
precum un cleric catolic, ceea ce nu poate s\ corespund\ realit\]ii. Este
cunoscut\ o amprent\ sigilar\ nedatat\ (ante 1831), n care este reprezentat
vornicul politiei Bucure[tilor ]innd n mna dreapt\ o filacter\ iar n cea
stng\ cheia ora[ului5.

Cheile Cur]ii domne[ti din Ia[i


Men]iunile privitoare la existen]a acestor chei se raporteaz\, n primul
rnd, la episodul consumat n anul 1739, cnd armata rus\ a trecut Prutul
n vederea unui nou r\zboi mpotriva Imperiului Otoman. Domnul Moldovei, Grigore II Ghica, neavnd suficient\ armat\ pentru a opune rezisten]\,
a numit n locul s\u doi caimacami (marele logof\t Sandu Sturdza [i marele vornic Iordachi Cantacuzino Deleanul), retr\gndu-se n sudul ]\rii6.
Ion Neculce, n Letopise]ul s\u, aminte[te de aceste chei, oferind [i o scurt\
descriere a ceremonialului legat de predarea lor7.
Cea mai complet\ relatare a episodului amintit o ntlnim ns\ ntr-o
variant\ a aceleia[i cronici, copiat\ de Ioasaf Luca: Iar\ Constantin Cantemir, beizade brigadir, au vinit tot jecuind pn\ la Ia[i [i au intrat n Ia[i n
anul 7249 septemvrie, n dou\ zile, ntr-o duminic\. {i i-au ie[it nainte
mitropolitul [i cu boierii caimacami [i cu al]i boieri cari s\ mai tmplas\,
[i cu c\lug\rii egumeni [i negu]itori [i or\[eni de cinste, cu to]ii i-au ie[it
nainte, de laturea trgului despre Muntenime, despre Copou, [i i-au nchinat cheile Cur]ii domne[ti [i steagurile slujitorilor, [i s-au mpreunat cu
mare bucurie m\rgnd pin Ia[i, pitrecndu-l boierii pn\ la Frumoasa [i s-au
a[ezat acolo cu oastea. Iar\ Menih feldmar[al (...), cu vreo zece mii de oaste,
au vinit dreptu n Ia[i. A doua zi, luni, septemvrie, n trii zile, au ntrat n
Ia[i, [i i-au ie[it nainte [i lui feldmar[al mitropolitul Antonii [i cu boierii
caimacami [i cu al]i boieri care s\ mai tmplas\ [i cu negu]itorii [i cu
or\[enii de cinste [i i-au nchinat [i lui cheile cur]ii domne[ti [i steagurile
Dan Cernovodeanu, n {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, p. 509,
fig. 4, reproduce o amprent\ sigilar\ nedatat\ (ante 1831), n care era reprezentat vornicul politiei Bucure[tilor ]innd n mna dreapt\ o filacter\ iar n cea stng\ cheia
ora[ului, ceea ce pare a fi iar\[i o interpretare discutabil\ a unei imagini nu prea clare
(DANIC, Prim\ria ora[ului Bucure[ti, dos. 5/1831, f. 74).
6
Pentru cadrul mai larg al acestui episod, vezi Paul P\ltnea, {tiri inedite despre
familia domnitorului Antioh Cantemir (II), n AIIX, XXVII, 1990, pp. 242-246.
7 Ion Neculce, Opere, ed. G. {trempel, Bucure[ti, 1982, p. 317.
5

78

SORIN IFTIMI

slujitorilor, f\cndu-i mare cinste, f\cndu mitropolitul ora]ie n limba


ruseasc\ [i rugndu-s\ s\ fie primi]i cei mai mici sub ascultarea mp\r\]iii
Rosiii, pitrecndu-l cu to]ii pn\ l-au dus n cur]ile domne[ti8.
nmnarea cheilor Cur]ii domne[ti feldmare[alului Mnnich9 este amintit\ [i n Cronica Ghicule[tilor, care aduce n plus detaliul c\ amintitele
chei au fost oferite pe o tav\ de argint, dup\ porunca pe care acesta o d\duse
anterior10. Cei zece mii de osta[i ai armatei ruse au defilat apoi prin ora[,
cu [p\ngile (s\biile) scoase din teac\.
Preten]ia feldmare[alului pare s\ fi fost ct se poate de interesat\,
deoarece nu s-a mul]umit s\ p\streze pentru sine, ca suvenir, doar cheia, ci
a oprit [i tava, dup\ cum afl\m dintr-un Izvod de ve[minte [i odoar\ ce se
afl\ la sfnta biseric\ gospod du p\ Poart\, din 23 noiembrie 1741, cuprins
n Condica lui Constantin Mavrocordat11. ntre alte obiecte de inventar,
este men]ionat [i un blid de argint poleit (cu aur, n.ns.), cu patru evangheli[ti, dania lui Constantin vod\ Mavrocordat, ar\tndu-se c\ l-au luat boierii caimacami de l-au dat lui fertmar[al, cu cheile Por]ii. Predarea cheilor
Cur]ii domne[ti era efectiv un gest simbolic, ntruct aceasta arsese cu
pu]in timp n urm\ [i se afla nc\ n repara]ii12. Este greu de n]eles de ce
Mnnich a inten]ionat, ulterior, s\ distrug\ turnul Por]ii Domne[ti, cel cu
Cronica lui Ion Neculce copiat\ de Luca Ioasaf, ed. Zamfira Mihail [i Paul Mihail,
Bucure[ti, 1980, p. 228. Cei doi Cantemire[ti implica]i n acest episod, Constantin [i
Dimitrie, erau fiii lui Antioh vod\, [i nu ai lui Dimitrie Cantemir, cum gre[it s-a mai
scris.
9
Burchardt Cristof von Mnnich (Hristoph Antonovici), 1683-1767, mare[al rus n
r\zboiul austro-ruso-turc din 1735-1739. Despre el, vezi monografia lui Francis Ley, Le
marchal de Mnnich et la Russie au XVIII-e sicle, Paris, 1959.
10 Cronica Ghicule[tilor, ed. Nestor Camariano [i Ariadna Camariano-Cioran,
Bucure[ti, 1965, p. 451. O relatare eliptic\ a episodului din 1739, din care lipse[te tocmai
men]ionarea cheilor cur]ii din Ia[i, dar ofer\ o serie de alte detalii, este inclus\ n cronica
atribuit\ lui Enachi Kog\lniceanu, republicat\ n volumul Cronici moldovene[ti, ed. Aurora
Ilie[ [i Ioana Zmeu, Bucure[ti, 1987, p. 8.
11
Condica lui Constantin Mavrocordat, ed. Corneliu Istrati, Ia[i, II, pp. 64-65, nr. 133.
Din acela[i izvod afl\m c\ tot n leg\tur\ cu aceste evenimente au disp\rut [i relicvele
aflate n biserica de pe turnul Por]ii domne[ti: un sicria[ de argint, n care au fost moa[tele lui Sfeti Pantelimon [i le-au luat mitropolitul Anton, cnd s-au dus la moscali, moa[tile.
12 Dan B\d\r\u [i Ioan Capro[u, Ia[ii vechilor zidiri, Ia[i, 1974, p. 378. ncnt\toarele
re[edin]e domne[ti de la Frumoasa [i de la m\n\stirea Galata, de lng\ Ia[i, au fost demolate din ordinul lui Mnnich, de[i pacea se ncheiase, numai pentru a scoate de la ie[eni
4000 de galbeni, un rest de la o sum\ mai mare, pe care feldmare[alul a pretins-o, f\cnd
aceasta mpotriva oric\rei firi iubitoare de frumos.
8

Cheile ora[ului Ia[i sau cheile }\rii Moldovei?

79

ceasornic, ale c\rei chei le primise pe tav\. Faptul c\ ntreaga ceremonie s-a
desf\[urat nu n fa]a Cur]ii domne[ti, ci la intrarea n ora[, simboliza nchinarea capitalei [i a ntregii ]\ri, nu doar a re[edin]ei domne[ti (fig. 57).

Fig. 57

*
Episodul din anul 1739 nu a fost unul singular, un altul asem\n\tor
semnalndu-se pentru ultimul an de domnie a lui Constantin Mavrocordat
(1769). Deci, peste exact trei decenii ntlnim o alt\ men]iune a cheilor
Cur]ii gospod din Ia[i. Atunci, cu ocazia nceperii unui nou r\zboi rusoturc, moldovenii erau chema]i s\ depun\ jur\mnt de credin]\ fa]\ de
mp\r\teasa Ecaterina a Rusiei13.
Un document intitulat Chipul jur\mntului ce s-au cerut de la p\mnteni dup\ venirea muscalilor n Ia[i, la anul 1769 septembrie, ntlnim
urm\toarea relatare: Vineri, a cincea zi dup\ sosirea n Ia[i a celor dinti
15 sau 20 de cazaci [i al]i at]ia volintiri, supt comanda porucinicului Ioan
Sacadat, au venit doi generali, unul anume Elem Lutran, cu o roat\ de pedestrime [i cu dou\ tunuri mici; [i altul anume cneaz Prozorovschi, cu o
roat\ de c\l\rime (pre cari s-au chemat de la Boto[ani, pentru frica cea
mare ce era n Ia[i, de turci, de t\tari). Apropiindu-se de Ia[i ace[ti doi
generali cu oastea lor, le-au ie[it nainte, pn\ spre Copou, mitropolitul
]\rii, Gavriil14, cu clirosul bisericesc [i cu to]i boierii ce s-au ntmplat,
ntmpinndu-i cu mare cinste [i nchinndu-le, deasupra unei tipsii, cheile
13
14

N. Iorga, Istoria romnilor, VII, ed. II, Bucure[ti, 2002, p. 270.


Este vorba de mitropolitul Gavriil Callimachi, un simpatizant al Rusiei.

80

SORIN IFTIMI

cur]ii Gospod. {i a[a au venit nti cu frumos alaiu, [i cu o[teni n rnduial\ regulat\, [i au ntrat n biserica Mitropoliei15 generalii cu ofi]erii lor [i
mitropolitul cu boierii [i norodul ce s-a ntmplat. {i fiind puse pe analoghion, n mijlocul bisericii, sfnta Cruce [i Evanghelia [i cu luminile
aprinse s-au cetit n auzul tuturor jur\mntul ar\tat, ]innd to]i ridicate n
sus minile drepte, cu dou\ degete (al doile [i al treile) deschise [i ntinse
n sus. Dup\ cetire au s\rutat crucea [i Evanghelia cu to]ii [i [i-au scris
numele n cartea de jur\mnt care, ulterior, a fost depus\ la Cancelarie
(...); iar numi]ii generali, dup\ ce au z\bovit aice pu]ine zile, s-au ntors
iar la Boto[eni, cu to]i o[tenii [i artileria ce le mai venis\. Se vede c\ se
temea [i ei de vreo n\val\ despre potrivnici. {i au r\mas n Ia[i polcovnicul Horvat cu pu]ini o[teni de paz\16.
Cheile Cur]ii domne[ti din Ia[i au fost predate deci celor doi generali
aminti]i mai sus, [i nu feldmare[alului conte Roman]ov, comandantul
armatei ruse[ti, nici gheneralului porucic Hristofor fon {tofel, care a
sosit ulterior, urmnd s\ administreze capitala Moldovei pn\ n prim\var\ [i nici generalului Gorceacov, care avea s\ administreze ntreaga
Moldov\ n anii urm\tori 17.

Cheile }\rii Moldovei


n Cronica lui Bisselius18, unde sunt relatate faptele lui Mihai Viteazul,
se arat\ cum acesta, dup\ ce a cucerit tot Ardealul, a trimis mp\ratului german
cheile Daciilor, n semn de supunere. Acelea[i chei ale Transilvaniei
(Die Schlusad zu Siebenburgen), capturate de Mihai vod\ dup\ b\t\lia
Jur\mntul a avut loc n biserica Sf. Gheorghe, cunoscut\ ast\zi ca Mitropolia
Veche, dar care fusese n\l]at\ cu doar c]iva ani mai nainte, chiar de mitropolitul n
func]ie, Gavriil Callimachi.
16 Arhiva Romneasc\, Ia[i, edi]ia II, tom I, 1869, pp. 132-133. Acela[i episod al
ntmpin\rii armatei ruse la Ia[i a fost relatat [i de Manolachi Dr\ghici, care nu aminte[te
ns\ de predarea cheilor: Intrarea ru[ilor n Ia[i nu a z\bovit ns\ prea mult dup\ plecarea
lui Mavrocordat. Ei au fost ntmpina]i la cale de un ceas de ora[, dup\ datina romneasc\, cu pine [i sare, de c\tre mitropolitul ]\rii [i boieri. Autorul [i redacteaz\ ns\
lucrarea la vreo opt decenii de la respectivul eveniment.
17
Despre Christofor von Stoffeln se scrie: un om mic de stat, b\trn de vrst\, dar s-a
ar\tat cu mare inim\ [i pricepere la chivernisirea treburilor, ntr-o vreme [i ntr-un loc att
de primejdios precum era atunce (Ia[ii); [i au sprijinit ora[ul peste iarn\ [i pn\ prim\var\, cnd au murit de cium\, fiind cu urdiia de pu]ini osta[i, pedestrime (ca vreo 200)
pe zarea dealului Miroslavei, deasupra m\n\stirii Gal\]ii (Arhiva Romneasc\, loc. cit.).
18 Al. Papiu-Ilarian, Tesaur de monumente istorice pentru Romnia, I, 1862, pp. 136-137.
15

Cheile ora[ului Ia[i sau cheile }\rii Moldovei?

81

de la {elimb\r, au fost reproduse grafic, printre alte trofee dobndite cu


acel prilej, n lucrarea Pro Republica Christiana, scris\ de Al. Randa19.
Au existat asemenea chei [i n Moldova? Pentru episodul din 1739,
edi]ia {trempel a Letopise]iului lui Ion Neculce d\, ca form\ de baz\, expresia
cheile ]\rii, consemnnd ca variante, n alte copii manuscrise ale aceleia[i cronici, formulele cheile cur]ii domne[ti [i cheile por]ii cur]ii
domne[ti, care apar astfel, n viziunea copi[tilor epocii, ca echivalente.
Se poate constata c\ toate aceste expresii leag\ existen]a cheilor de institu]ia Domniei, [i nu de ob[tea or\[enilor.
ntlnim dreg\tori [i slujitori domne[ti care ar fi putut avea ntre atribu]iile lor [i p\strarea unor asemenea chei? Exist\ o dreg\torie care, prin
denumirea sa, ne sugereaz\ o asemenea responsabilitate: clucerul. n slava
veche, folosit\ ndelung de cancelaria domneasc\, cuvntul cliuci nsemna
tocmai cheie20; clucerul ar fi deci chelarul cur]ii. n grija acestui dreg\tor se aflau ns\ doar cheile c\m\rilor cu provizii de la Curtea domneasc\,
nu [i cea a por]ilor de acces n incint\.
Pe vremea cnd Suceava era cetate de scaun, iar portarul Sucevei era
dreg\torul cel mai nalt din Sfatul Domnesc, putem presupune c\ existau
asemenea chei, aflate n p\strarea sa. Acestea puteau fi ns\ doar cheile
cet\]ii, nu [i ale ora[ului Suceava, sau ale Cur]ii domne[ti de acolo. Dup\
stabilirea re[edin]ei principale a Domniei la Ia[i, ar fi fost de a[teptat ca
mare[alul cur]ii (marele vornic, n secolul al XVI-lea, sau marele postelnic, n secolele XVII-XVIII) s\ aib\ pe mna sa asemenea chei. Totu[i izvoarele scrise sunt de alt\ p\rere.
Ion Neculce, relatnd despre nceputurile domniei lui Constantin
Cantemir (1685-1692), ar\ta c\ ndat\ s-au f\cut pace cu Constantin vod\,
de au venit de la }arigrad la Ia[i Cup\re[ti (adic\ Rosete[tii, n.ns.). {i au
pus pe Iordachi vistiernic mare, de i-au dat lui Cantemir vod\ cheile ]\rii
n mn\21. Expresia ar putea fi considerat\ drept o simpl\ figur\ de stil
dac\ nu ar fi sus]inut\ de m\rturia principelui Dimitrie Cantemir care, n
Descriptio Moldaviae, adevere[te c\ marele vistier era socotit membru al
Sfatului Domnesc, deoarece ]inea cheia de la c\mara unde aveau loc aceste
C\l\tori str\ini despre }\rile Romne, IV, volum ngrijit de Maria Holban, M.M.
Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, 1972, plan[e, pp. 274-275.
20
N. Stoicescu, Sfatul domnesc [i marii dreg\tori n }ara Romneasc\ [i Moldova
(sec. XIV-XVII), 1968, p. 284.
21 Ion Neculce, op. cit., p. 317. ntr-o variant\ consemnat\ la subsolul aceleia[i pagini
apare precizarea: cheia ]\rii () adic\ Vistieria.
19

82

SORIN IFTIMI

sfaturi22. Deci, a[a cum marele logof\t avea n grij\ pecetea ]\rii, iar marele sp\tar p\stra, n primul rnd, spada domneasc\ (spata), marele vistier
avea pe mn\ cheile }\rii Moldovei (adic\ de la Divan [i de la Vistierie?).
Se [tie c\ la Ia[i, ntmpl\tor sau nu, Vistieria [i avea sediul chiar n turnul
Por]ii Domne[ti.

R\d\cinile unui ceremonial


Predarea cheilor ora[ului era o ceremonie larg r\spndit\ pe continent.
Un caz celebru se refer\ chiar la Roma. Papa Leon III (795-816), avnd nevoie
de protec]ia lui Carol cel Mare, a trimis regelui franc, pe lng\ decretul care
i confirma alegerea, cheile de la mormntul Sfntului Petru [i steagul
(vexillum) ora[ului Roma, mpreun\ cu oferta de jur\mnt de ascultare [i
credin]\ din partea romanilor23.
La 1522, cet\]enii ora[ului Scardona f\ceau cunoscut regelui Ungariei
c\, din cauza multelor incursiuni ale turcilor, o mare parte a popula]iei de
acolo s-a pustiit, iar al]ii au fost du[i n captivitate, a[a c\ dn[ii nu mai
sunt n stare s\-[i apere cetatea, din care cauz\ trimit regelui cheile cet\]ii
[i-l roag\ s\ le permit\ ca s\ poat\ emigra n alt\ parte24. n anul asedierii
Vienei (1683), cnd otomanii ating apogeul expansiunii lor spre Occident,
Kara Mustafa pa[a a fost decapitat pentru c\ nu a reu[it s\ aduc\ sultanului
cheile Vienei (capitala Sfntului Imperiu Roman-German), a[a cum se
l\udase25. Evlia Celebi, descriind n detaliu cele cinci por]i ale Timi[oarei,
nota despre poarta de miaz\zi, numit\ [i Poarta Azapilor: cheile acestor
por]i se p\streaz\, n toate nop]ile, la agaua ienicerilor [i el nu le d\ nici
pa[ei (de Timi[oara) dac\ acesta i le-ar cere26. Cronica Ghicule[tilor
aminte[te de predarea cheilor cet\]ii Or[ova27.
Acest ceremonial a putut p\trunde din Occident, prin Polonia, unde
obiceiul este mult mai bine atestat dect la noi. n Cronica paralel\,
republicat\ recent sub numele lui Axinte Uricariul, este intercalat ntre paginile care evoc\ sfr[itul domniei lui {tefan cel Mare sub titlul Ornduiala
Dimitrie Cantemir, Descrierea Modovei, ed. Gh. Gu]u, 1973, p. 201.
August Franzer, Remigius Bumer, Istoria Papilor, Bucure[ti, 1996, p. 122.
24
G. Pray, Epistolae procerum regni Hungariae, I, pp. 156-157, apud Hurmuzaki,
Documente, II/ III, p. 406.
25 Ion Neculce, op. cit., p. 270.
26
C\l\tori str\ini, VI, volum ngrijit de Maria Holban, Mustafa Mehmet, p. 498.
27 Cronica Ghicule[tilor, p. 417.
22
23

Cheile ora[ului Ia[i sau cheile }\rii Moldovei?

83

[i obiceiurile le[ilor cnd ridic\ crai nou, urm\torul fragment referitor la


nmnarea cheilor Cracoviei: A doua zi i giur\ ispravnicii trgului, aducndu-i n tipsie cu tafta ro[ie, acoperit\, cheile trgului, f\cute din aur, [i
alte daruri. Apoi face craiul cavaliari, dndu-le s\bii goale, i proci28. Ion
Neculce scria despre cheile cet\]ii Cameni]a, din apropierea hotarului
Moldovei, luate de polonezi de la turci29. Evlia Celebi povestea cum, n
urma p\cii din 1621, polonezii au predat sultanului Osman II cheile cet\]ii
Hotinului, cu tunurile [i muni]ia din ea, n semn de pace [i prietenie30. O surpriz\ deosebit\ a fost publicarea, de c\tre R.V. Bossy, fost ambasador al
Romniei n Finlanda, a dou\ fotografii reprezentnd o asemenea cheie a
cet\]ii Hotinului, care fusese nmnat\ feldmare[alului Mannerheim31. Aceasta
este din bronz aurit [i poart\, pe avers, inscrip]ia Hotinskoj kreposti (cet\]ii
Hotinului)32, iar pe revers Glavnyh vorot (por]ilor principale) (fig. 58).
Forma cheii [i caracterul modern al literelor ruse[ti din inscrip]ie arat\ c\
vechimea lor nu poate fi mai mare de 150-200 de ani.

Fig. 58
Axinte Uricariul, Cronica paralel\ a }\rii Romne[ti [i a Moldovei, I, 1994, p. 103.
Ion Neculce, op. cit., p. 261.
30 C\l\tori str\ini, VI, p. 422. Un episod asem\n\tor, de[i mult mai recent, este
nf\]i[at ntr-o gravur\ din 1878 (detaliu). Este vorba de predarea cheilor ora[ului Adrianopol, de c\tre turci, comandantului armatei ruse (vezi Michel Mourre, Dictionnaire
encyclopdique dhistoire (nouvelle dition), Paris, 1986, vol. Q-S, p. 4105).
31
R(aul) V. Bossy, Urme romne[ti la Miaz\-Noapte, n AARMSI, XIX, p. 49. Autorul nota c\ domnul feldmare[al baron Mannerheim, fost [ef de stat al Finlandei, care, n
timpul Marelui R\zboi (1914-1918, n.ns.) a comandat o divizie rus\ pe frontul romn,
posed\ n casa sa o cheie a cet\]ii Hotinului. Cheia se p\streaz\ [i ast\zi, n Colec]ia
Mannerheim de la Helsinki (vezi Virgil Cndea, M\rturii romne[ti peste hotare, I, 1991,
p. 256). n septembrie 1739, cetatea Hotinului a fost cucerit\ [i de Mnnich, ns\ nu [tim
dac\ a p\strat [i acele chei pentru colec]ia sa de trofee (vezi Paul P\lt\nea, op. cit., p. 242).
32 n amintitul studiu, Raul Bossy a tradus Hotinskoj kreposti prin cheia Hotinului,
gre[eal\ preluat\ n prima form\ a textului de fa]\ [i pe care o ndrept\m cu aceast\ ocazie.
28
29

84

SORIN IFTIMI

Nu poate fi exclus\ nici posibilitatea ca tradi]ia cheilor simbolice s\ fi


p\truns n Moldova pe filier\ r\s\ritean\. De[i a fost legat\, n mod
obi[nuit, de realit\]ile occidentale, ceremonia pred\rii cheilor este bine
atestat\ [i n Imperiul Bizantin. Laonic Chalcocondil, n ale sale Expuneri
istorice, relatnd despre c\derea Constantinopolului (1453), povestea cum
paznicii por]ilor ora[ului, voind s\ oblige la rezisten]\ pe bizantinii intra]i
n panic\, au ncuiat por]ile, aruncnd afar\ (n mare?) cheile, de sus, de
pe zid33. Locuitorii Galatei (Pera) ns\, temndu-se s\ nu fie robi]i, asemeni celor dinainte, au nchinat cheile ora[ului lui Mehmet II, fiind cru]a]i
astfel de pr\d\ciuni34. Un alt cronicar, Georgios Sphrantzes, consemna, n
Memoriile sale (1401-1477) episodul pred\rii cheilor ora[ului bizantin
Patras c\tre sultan35. n secolul al XVII-lea, Evlia Celebi scria despre un
alt episod, petrecut la 1484, n timpul lui {tefan cel Mare nchinarea
cheilor Cet\]ii Albe (Ak-Kerman) c\tre sultanul Baiazid-Veli , prelund,
poate, o informa]ie p\strat\ n vechile cronici otomane: cnd au nceput
s\ trag\ de diminea]\ cu tunurile, dintr-o sp\rtur\ a zidului au ie[it afar\
doispr\zece preo]i, care au dus, ntr-o pung\ mpodobit\ cu nestemate,
cele zece chei ale cet\]ii, mpreun\ cu cheile cet\]ii Burgaz-Konman36.
*
Revenind la cheile ora[ului Ia[i, s-a putut stabili c\ ele existau la
1739, cnd au fost luate de feldmare[alul Mnnich [i duse n Rusia. Am
v\zut c\ [i cheile ora[ului amintite la 1769, dac\ au p\r\sit Moldova, au
luat, de asemenea, calea Moscovei, prin generalul Prozorovschi sau prin
superiorul s\u, feldmare[alul Rumian]ev. Ele pot fi pierdute pentru totdeauna, ori ar putea z\cea, neidentificate, ntr-un muzeu public sau ntr-o
colec]ie particular\ oarecare. Posibilitatea ca aceste chei ale Ia[ilor s\ poarte
o inscrip]ie, precum cea a cet\]ii Hotinului, face s\ se p\streze o [ans\, fie
[i teoretic\, de a fi scoase la lumin\ ntr-o bun\ zi.

Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice. Cre[terea puterii turce[ti; c\derea mp\r\]iei bizantine, ed. Vasile Grecu, 1958, pp. 231-232.
34 Ibidem, pp. 233-234.
35
Georgios Sphrantzes, Memorii (1401-1477), ed. Vasile Grecu, 1966, p. 43.
36 C\l\tori str\ini, VI, p. 409 (relatarea lui Evlia Celebi).
33

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

B. HERALDIC| IE{EAN|

85

86

SORIN IFTIMI

87

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

Stemele care mpodobeau frontispiciile vechilor edificii confereau


acestora o autentic\ pecete de noble]e. Din punctul de vedere al decora]iunilor exterioare ale unei cl\diri, stema ocupa locul cel mai vizibil, cel mai
onorabil. Vechile blazoane vorbesc despre destina]ia ini]ial\ a unor construc]ii, fapt ce ar trebui s\ se reflecte [i n modul de concepere a structurii
interioare a acestora, dar [i n aspectul exterior general. Aceste nsemne
indic\ schimb\rile de proprietari sau cele privitoare la modific\rile de
func]iune a cl\dirilor. Stemele arat\ uneori momentul n care o cl\dire mai
veche a primit o decora]iune ce ilustreaz\ un curent artistic mai nou, oferind
astfel elemente de datare pentru istoria monumentului respectiv. Din p\cate,
foarte pu]ine asemenea steme au rezistat timpului, conservndu-se pn\
ast\zi. Raritatea lor le face cu att mai valoroase.
Sunt stiluri arhitectonice mai prietenoase cu heraldica, precum clasicismul sau neogoticul, n care stemele sunt corect redate, cu grij\ pentru
detaliu. n cadrul acestora, blazoanele sunt bine puse n valoare, fiind tratate
nu ca simple decora]iuni, ci ca adev\rate firme ale cl\dirii. Alte stiluri,
precum barocul sau art nouveau, folosesc adesea heraldica doar ca pretext,
dezvoltnd mai ales latura decorativ\ a stemelor, acordnd o aten]ie mai redus\ con]inutului.
Pe cteva dintre cl\dirile publice ie[ene
se p\streaz\ [i ast\zi o stem\ reprezentnd
un scut mpodobit cu un turn rotund. Imaginea
aceasta a turnului roman supravie]uie[te ca
atare, n mai multe variante, pe diverse edificii [i monumente vechi din Ia[i. Stlpii pentru iluminatul electric, lucra]i la vechea {coal\
de Arte [i Meserii, p\streaz\ [i ei aceea[i stem\
a ora[ului (fig. 59, 60). Cl\direa B\ii comunale, ast\zi dezafectat\, conserv\ [i ea acest
nsemn (fig. 61).
Fig. 59

88

SORIN IFTIMI

Fig. 61
Fig. 60

Dincolo de rostul ei practic, Esplanada de la Rpa Galben\ poate fi n]eleas\ doar ca o hiperbol\ arhitectural\,
n spirit romantic, a motivului turnului
din stema Ia[ilor. Partea central\ a construc]iei poate fi privit\ ca o restituire
a vechiului turn disp\rut (fig. 62). {i elemente de detaliu, precum stlpii balustradei sc\rilor, sunt tratate ca ni[te mici
turnuri stilizate. Stema central\ a esplanadei, reprezentnd turnul flancat de cei
doi delfini, de[i este de o calitate artistic\ deosebit\, nu e cea original\, de la
1896; pe ea se observ\ o inscrip]ie, destul
de [tears\,
din care se
Fig. 62
poate citi
cu claritate doar anul: 1949 (fig. 63). Micile
steme de la cap\tul de jos al balustradelor,
considerate a fi prea uzate, au fost nlocuite
[i ele cu prilejul lucr\rilor din 2007; calitatea
sculpturii nu mai este ns\ aceea[i (fig. 64).
Faptul c\ turnul este surmontat de o stea cu
cinci raze [i nu de capul de zimbru sau de o
coroan\ poate fi un indiciu c\ [i aceste mici
Fig. 63

89

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

steme au fost nlocuite cu prilejul unei renov\ri,


probabil tot n 1949.
{colile de tip Spiru Haret mai p\streaz\
pe fa]ade fosta stem\ a Ia[ilor, realizat\ n teracot\ sm\l]uit\ policrom (fig. 65-67). Se [tie c\
acest nsemn a fost folosit vreme de opt decenii [i a ie[it oficial din uz n 1930. Arborarea
stemei ora[ului pe fa]adele diverselor monumente a determinat p\trunderea n con[tiin]a
public\ a acestui simbol, genernd o leg\tur\
Fig. 64
afectiv\ n inimile ie[enilor. Astfel Arhitectura a
realizat ceea ce doar stemele de pe antetul documentelor emise de Prim\rie
nu ar fi reu[it niciodat\.

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

90

SORIN IFTIMI

A. Teatrul Na]ional [i heraldica civic\


Al treilea local care a servit ca sediu Administra]iei or\[ene[ti a Ia[ilor
a fost vechea cas\ cu etaj a vornicesei Smaranda Bogdan. Aceasta cump\rase locuin]a de la logofeteasa Maria Bal[. La 1851, aici s-a instalat
conducerea ora[ului, drept pentru care imobilul era cunoscut sub denumirea de Casele Eforiei1. Din 1864, prin reforma administrativ\ a lui
Cuza Vod\, conducerile or\[ene[ti dobndesc denumirea de Prim\rii [i
atribu]ii mult mai largi dect Eforiile. Pia]a Prim\riei a devenit principalul
loc de adunare a or\[enilor, n acest spa]iu petrecndu-se cele mai nsemnate activit\]i, manifesta]ii [i ntruniri. Aici aveau loc defil\rile G\rzii
Civice, ntrunirile electorale [i licita]iile publice (mezaturi). n 1888 a fost
dezvelit\ n aceast\ pia]\ statuia cronicarului Miron Costin, al c\rei amplasament nu l mai n]elegem ast\zi. n fapt, monumentul avea n spate
Prim\ria de atunci, cl\dire care a disp\rut din decor la 1893.

Fig. 68

Un gest de mare noble]e a edililor ie[eni de la sfr[itul veacului al XIX-lea


a fost acela de a renun]a la propriul sediu [i de a ceda terenul pe care se
Constantin Ostap, Ion Mitican, Prim\ria Municipiului Ia[i. Pagini de istorie, evoc\ri,
legende, Ia[i, 2001, pp. 289-294.
1

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

91

afla acesta pentru construirea unui Teatru Na]ional. Lucr\rile de construc]ie au nceput n 1894, n mandatul de primar al lui Vasile Pogor, [i au fost
ncheiate n mandatul altui junimist, Nicu Gane.
Pentru proiectarea noului edificiu cultural s-a apelat la firma vesti]ilor
arhitec]i vienezi Ferdinand Fellner [i Herman Hellmer, care au realizat planurile pentru circa 40 de teatre, amplasate n ora[e importante din Europa:
Viena, Hamburg, Zric, Salzburg, Budapesta, Graz, Zagreb, Odessa, Sofia,
Cern\u]i [.a. Pe teritoriul de ast\zi al Romniei se afl\ mai multe teatre
proiectate de ace[ti arhitec]i: Timi[oara, Cluj, Oradea [i Ia[i (fig. 68).
Cele dou\ lebede de pe acoperi[, unduite ntr-un dramatic cntec final,
confer\ un aer vienez cl\dirii, indicnd, de la distan]\, rosturile a[ez\mntului pe care l ad\poste[te. Pentru trec\torii deprin[i cu spa]iul cultural
britanic, ele amintesc de William Shakespeare [i de teatrul Swan
(Leb\da), la care se jucau piesele marelui dramaturg (fig. 69).

Fig. 69

Specific\ Teatrului de la Ia[i este abunden]a de reprezent\ri heraldice


de pe fa]adele cl\dirii, referitoare mai ales la simbolistica urbei. Probabil
c\ nu a existat aceast\ inten]ie, dar stemele, prin limbajul lor simbolic,
perpetueaz\ amintirea cl\dirii anterioare, care a servit drept re[edin]\
Prim\riei vreme de patru decenii. Teatrul a fost construit nu pe un teren
oarecare, ci pe unul cu o mo[tenire simbolic\, n mijlocul unei re]ele
urbane func]ionale.
Practic, stema clasic\ a Ia[ilor, cea avnd un turn roman n scut, ntocmit\ de Gheorghe Asachi [i de Gheorghe S\ulescu, a luat na[tere n 1851,
anul n care [i vechea cl\dire de pe acest loc devenea sediul Prim\riei.
Putem spune c\ acesta este locul n care s-a n\scut [i a fost utilizat din plin

92

SORIN IFTIMI

simbolul turnului roman. Teatrul Na]ional p\streaz\ cel pu]in trei reprezent\ri diferite ale acestei steme. Nici una dintre ele nu folose[te vechile
sigilii pentru a conserva forma grafic\ a vechilor
steme, prefernd s\ le reinventeze. Turnul etajat,
cu poarta deschis\, este nso]it, n scut sau n exteriorul acestuia, de o coroan\ nchis\, de tip
regal [i de cei doi delfini, care se altoiesc foarte
bine cu stilul baroc al cartu[elor ce servesc drept
Fig. 70
suport (fig. 70). Coroana, asemeni celei din sigiliul de la 1840 al Sfatului Municipal, este o evocare a tradi]iei potrivit
c\reia Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, ar fi primit o asemenea
coroan\ din partea basileului bizantin. n orice caz, nu este vorba de celebra Coroan\ de o]el a regelui Carol I, instituit\ la 1881.
Una dintre steme are sub scut deviza
PATRIA {I DREPTUL MEU (fig. 71). Din
p\cate aceast\ lozinc\ nu este proprie doar
ora[ului Ia[i, fiind folosit\ de mai toate
ora[ele din vechiul Regat. Deviza a fost preluat\ de pe steagurile g\rzilor civice, nfiin]ate n februarie 1866. Legea administrativ\
din 1867 prevedea, pentru toate stemele de
ora[e, ca sub scut, pe o e[arf\ albastr\, tivit\
cu ro[u, s\ figureze deviza PATRIA {I
DREPTUL MEU, scris\ cu litere de aur2.
Pe frontoanele secundare ale Teatrului
se observ\ cte un scut orb, a c\rui form\ se
Fig. 71
ncadreaz\ ntre aceea de tip francez antic
[i cea de tip francez modern, sus]inut pe
flancuri de volutele unui cartu[ baroc. Scutul este ncadrat de o bogat\
coroan\ din frunze de laur, cunoscut\ drept coroan\ triumfal\, de[i ne-am
fi a[teptat mai curnd la o coroan\ civic\ (format\ din frunze de stejar).
Coroana este flancat\ de cte doi delfini cu cozile arcuite, trata]i ca simple
elemente decorative (fig. 72).

Maria Dogaru, Devizele n heraldica romneasc\, n RA, 1992, 2, p. 205.

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

93

Fig. 72

O stem\ a ora[ului se afl\ [i


n sala mare, pe loja Prim\riei,
situat\ deasupra scenei, n partea
dreapt\. ntr-un cartu[ baroc, pe
un cmp rotund, de culoare ro[ie,
este amplasat un turn de aur, avnd
deasupra por]ii deschise capul
de bour al Moldovei; turnul este
timbrat de o stea cu cinci raze
(ca n stemele de la Rpa Galben\) [i este flancat de doi delfini
de aur, a[eza]i cu cozile n sus.
Este remarcabil\ aceast\ reprezentare policrom\, de la 1896,
Fig. 73
n care s-a f\cut deja op]iunea
pentru culoarea ro[ie a cmpului stemei. Pe acela[i cmp, n flancul senestru,
abia se distinge, scris vertical, cu litere grece[ti, numele M. Teodoros3
(fig. 73).
Momentul inaugur\rii Teatrului Na]ional din Ia[i a fost marcat de
emiterea unei medalii executate de N. Sternberg. Medalia avea pe avers
efigia noii cl\diri, iar pe revers o cetate cu dou\ turnuri, ntr-un scut baroc,
flancat de doi delfini, ncadra]i la rndul lor de o ghirland\ format\ din
dou\ ramuri de laur [i stejar; deasupra scutului, doi ngeri sus]in o coroan\
3

M. Teodoros poate fi numele celui care a lucrat stema.

94

SORIN IFTIMI

mural\ cu trei turnuri4, iar deasupra acesteia, m\[tile comediei [i tragediei.


Se poate presupune c\ ngerii au nlocuit pe Thalia [i Melpomene, muzele
comediei [i tragediei, ce trebuie s\ fi existat
ntr-o prim\ variant\ de elaborare a acestei
compozi]ii. n exerg\ se afl\ inscrip]ia: N
AMINTIREA INAUGURAREI TEATRULUI CL|DIT DE COMUNA IA{I. 189418965 (fig. 74). Observ\m c\ medalia nu
reia nici una din formele stemei ora[ului
reprezentate pe fa]adele cl\dirii sau n interiorul acesteia. Turnul tradi]ional din stema
Ia[ilor a evoluat, n aceast\ compozi]ie,
dobndind nf\]i[area unei cet\]i. De[i este
o transformare ivit\ ntr-o stem\ neofiFig. 74
cial\, ea pare s\ fi inspirat forma cet\]ii din
stema stabilit\ la 1930, repus\ n vigoare dup\ 1994. Prin aceasta,
reprezentarea de pe medalia inaugur\rii Teatrului Na]ional ocup\ un loc
special n evolu]ia stemei ora[ului Ia[i.
O alt\ stem\ prezent\ la Teatrul Na]ional este aceea regal\, reprezentat\
att pe col]urile fa]adelor, ct [i n interior, n sala de spectacole. Examinnd blazonul reprodus la exterior, se
constat\ c\ el are con]inutul stemei
Regatului Romniei instituit\ n anul
1872 (fig. 75). Ar putea fi numit\ stema
mic\, ntruct nu are nici lei ca tenan]i [i nici nu este a[ezat\ pe o mantie regal\. Doar forma scutului nu se
conformeaz\ noii legi care introducea
Fig. 75

Coroana mural\ cu trei turnuri se reg\se[te, n aceea[i form\, pe sigiliile ora[ului Ia[i
din 1872, 1873 [i 1882.
5 Andone Cump\tescu, O istorie a Ia[ului n imagini medalistice, Ia[i, 2004, p. 116,
fig. 124av [i 124rv; idem, Fra]ii {araga, Nicolae Sternberg, Celesti Fabio [i crea]ia medalistic\ ie[ean\ la sfr[itul secolului al XIX-lea [i nceputul secolului al XX-lea, n
Colec]ionarul romn, 4, din 6.05.2006, p. 20 (cu o edi]ie pe internet). Stema a fost reluat\, la dimensiuni mai reduse, [i pe reversul medaliei inaugur\rii Abatorului din Ia[i
(1897). Autorul ambelor medalii este Nicolae Sternberg.
4

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

95

scutul de tip germanic (cu contururi arcuite) fiind folosit un blazon de


tip antic. Ar trebui ref\cute liniile ce mp\r]eau scutul n patru cartiere.
Nu exist\ nici indica]ii de culoare, care s\ fie sugerate prin ha[uri. n afar\
de acvila munteneasc\ [i capul de bour moldovenesc, mai ntlnim un leu
ie[ind dintr-o coroan\, pentru Oltenia, precum [i cei doi delfini, dar care nu
simbolizau Dobrogea (ca n stema de stat actual\), ci ie[irea la mare din
sudul Basarabiei, redobndit\ n 1856 (]inuturile Cahul, Ismail [i Bolgrad).
Ecusonul central, scartelat, p\streaz\ stema familiei regale Hohenzollern;
sub scut, pe o e[arf\, se afl\ deviza aceleia[i familii: NIHIL SINE DEO
(Nimic f\r\ Dumnezeu). Coroana, amplasat\ undeva deasupra scutului,
respect\ forma din armeriile oficiale de la 1872, de[i ntre timp ap\ruse [i
Coroana de o]el, cu forma sa specific\.
Stema de stat din epoca inaugur\rii teatrului apare [i pe tavanul s\lii de
spectacol, deasupra scenei. ntr-un cartu[ baroc, aurit, se afl\ un cmp rotund,
scartelat n azur [i ro[u. n cele patru
cartiere se afl\ simbolurile cunoscute
ale stemei de stat, acela[i model 1872.
Peste tot, ecusonul central este de tip
german, scartelat ro[u [i azur, invers
dect scutul mare, rezultnd un interesant efect decorativ. De fapt, acesta este
Fig. 76
efectul cenzurii f\cute cu prilejul unei
restaur\ri din perioada comunist\. n varianta original\, scutul mic avea
smal]urile argint [i negru, culorile Casei de Hohenzollern (fig. 76). Restaurarea n curs ar trebui s\ readuc\ stema la forma sa autentic\.
Credem c\ stema de stat, cu
atributele regale, era reprezentat\ [i pe loja de onoare din stnga
scenei. Peste ea a fost a[ezat\
ulterior stema Republicii Socialiste Romnia, p\strat\ [i ast\zi.
Dup\ 1990, aceasta a fost acoperit\ cu o pnz\ alb\, pe care
este pictat un scut heraldic de tip
german, ro[u cu bordur\ aurie,
flancat de lambrechini galbenFig. 77
verzui. n scut se afl\ o muz\

96

SORIN IFTIMI

]innd n mn\ o lir\ (probabil Terpsicore, muza dansului [i a muzicii corale)


(fig. 77). Ca execu]ie tehnic\, aceasta a fost o improviza]ie, pentru care nu
s-a mai c\utat o solu]ie durabil\. Restaurarea viitoare va trebui s\ repun\
la locul ei prima stem\, aceea de stat, cu atributele regale. Nu este exclus
ca aceasta s\ se afle nc\ la locul ei [i s\ fie doar acoperit\ de celelalte.

B. Re[edin]e particulare
La sfr[itul veacului al XVIII-lea, Charles de Ligne evalua cam la 150
num\rul palatelor nobiliare din capitala Moldovei. Pe la jum\tatea secolului al XIX-lea, o list\ a caselor, clasificate pe cinci categorii de confort
(1853), ne ofer\ o idee asupra num\rului acestora: 200-250 de cl\diri.
Multe din acestea aveau, probabil, blazoane pe frontispiciu, ceea ce le
conferea o identitate specific\. Stema, n limbajul s\u figurativ, ]inea loc
de firm\ [i de carte de vizit\ n acela[i timp. Ea dezv\luia, de la prima privire, identitatea proprietarului, iar cl\direa n ntregul ei era, dincolo de mode,
o reflectare a puterii economice [i a gustului artistic al comanditarului.
La 1858, clasa boiereasc\ din Moldova, n contextul adopt\rii legisla]iei necesare pentru modernizarea ]\rii, a consim]it sa se autodesfiin]eze
de jure, renun]nd la privilegiile legate de ereditate, ntre care [i folosirea
blazoanelor. Ar fi fost de a[teptat ca toate stemele p\strate pe edificii s\
dateze din perioada anterioar\ acestui act istoric. n realitate steme sculptate
n piatr\, destinate mpodobirii frontoanelor unor cl\diri, au fost comandate [i
mult dup\ anul amintit.
Prin anii 50 ai secolului XX, a existat o campanie prin care, n numele mniei proletare, multe dintre aceste nsemne ale vechiului regim
au fost distruse. O isprav\ asem\n\toare a fost nf\ptuit\ [i n Fran]a, n
timpul revolu]iei de la 1789. Vina dispari]iei stemelor de pe cl\diri nu apar]ine n exclusivitate sistemului comunist. Acestea erau nl\turate n mod
natural, ori de cte ori se schimba proprietarul cl\dirii, mai ales dac\ acesta
intrase n posesia ei prin cump\rare; n cazul transmiterii prin mo[tenire
stemele aveau o [ans\ n plus de a rezista timp de mai multe genera]ii.
Dac\ parcurgem o colec]ie de c\r]i po[tale din perioada 1900-1945,
vom constata cu surprindere c\ aproape toate cl\dirile din centrul istoric al
Ia[ilor, cunoscute ca re[edin]e ale unor mari familii, nu mai aveau pe frontispiciu vechile steme. Este adev\rat c\ multe dintre ele nu mai serveau
drept locuin]e, ci ad\posteau diverse institu]ii publice sau private. Palatul
Ghica (str. Lasc\r Catargiu nr. 33), din 1990 sediu al TVR Ia[i, apare n
c\r]i po[tale ca avnd blazon pe frontispiciu. Un asemenea nsemn, ce

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

97

amintea de vechile elite politice, nu putea s\ supravie]uiasc\ n perioada


comunist\ pe cl\direa care a servit ca sediu tocmai... {colii de Partid.
Cl\direa Spitalului Militar de pe Copou (Bd. Carol I, nr. 6), fost palat al
logof\tului Costache Sturdza, apare n acelea[i surse a p\strnd pe frontispiciu o veche stem\, ast\zi disp\rut\. Casa Gh. Asachi era, la nceputul
secolului XX, purt\toare a stemei regale, ntruct a intrat la un moment
dat n proprietatea reginei Maria.
Palatul Roznovanu (Bd. {tefan cel Mare, nr. 45)
Sediul actual al Prim\riei ie[ene, de[i este o cl\dire istoric\, nu are pe
frontispiciu nici o stem\ care s\ aminteasc\ de trecutul s\u (fig. 78). O
asemenea stem\, s\pat\ n piatr\, exist\ ns\. Ea este conservat\ (ca pies\
anonim\ [i anodin\) n lapidarium-ul amenajat lng\ Palatul Culturii, pe

Fig. 78

latura Bibliotecii Jude]ene Gh. Asachi (fig. 78). Doar clasica lucrare de
heraldic\ romneasc\ datorat\ regretatului Dan Cernovodeanu indic\ provenien]a stemei6. S-a p\strat [i imaginea veche a cl\dirii, n hain\ neoclasic\
(diferit\ de decora]iunea baroc de ast\zi), pe care se vede stema amplasat\
6 Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, p. 371, fig. 1;
preluat\ dup\ Ion Miclea, Ia[ii marilor iubiri (album). La aceast\ stema se refer\ [i Eugen
Heroveanu, n lucrarea sa Ora[ul amintirilor (Ia[i, 1936). Piesa a f\cut parte [i din colec]ia
Muzeului de Antichit\]i din Copou, ntemeiat de profesorul Orest Tafrali, pe la 1916. Vezi
[i Constantin Ostap, Ion Mitican, Ia[ii, ntre adev\r [i legend\, Ia[i, 2000, p. 26.

98

SORIN IFTIMI

pe fronton (flancat\ de statuile zeilor Apollo [i Diana), f\r\ a se putea distinge detaliile7.

Fig. 79

Blazonul poate fi datat la 1832, cunoscndu-se din surse scrise momentul n care a fost zidit\ cl\direa, dup\ planurile arhitectului Gustav
Freywald8. Comanditarul era marele logof\t Iordache Rosetti-Roznovanu,
din ramura Rosete[tilor de la Roznov (]inutul Neam]ului).
Stema sculptat\ n piatr\ poate fi descris\ astfel: scut francez modern
nc\rcat cu o cup\ din care ies trei roze naturale; scutul este a[ezat pe o
serie de trofee militare (steaguri, s\bii, tobe). Toate acestea sunt amplasate
pe o mantie princiar\, bordat\ cu franjuri [i timbrat\ de o coroan\ nchis\,
de tip princiar (fig. 79).
Rozele se doresc a fi o stem\ gr\itoare, o transpunere heraldic\ a
numelui Rosetti, familia revendicndu-[i prin tradi]ie o str\veche origine italian\, care se v\de[te a fi o pur\ legend\ genealogic\, lipsit\ de
fundament istoric. Descenden]a controlabil\ documentar a familiei coboar\ din grecul Lascaris Rousaitos, mare logof\t al Patriarhiei din Constantinopol (1629-1646)9. Cupa de argint face parte tot din categoria armelor
7
Vezi Ion Mitican, Romantica poveste a Palatului Roznovanu, Ia[i, 2002, p. 10; idem,
Uli]a Mare din demult uitate vremuri, Ia[i, 2004, p. 200.
8
Viorica Malcopol, Date n leg\tur\ cu activitatea arhitectului Freywald, n SCIA, 2,
1964.
9 Gen. Radu Rosetti, Familia Rosetti (I). Cobortorii moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos, Bucure[ti 1938, p. 11.

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

99

vorbitoare, ar\tnd c\ Rosete[tii moldoveni descind din Constantin cuparul


(1627)10, [i nu din fratele acestuia, Antonie vod\ Ruset, ai c\rui urma[i nu
s-au mp\mntenit la noi.
nsemnele princiare, mantia [i coroana nchis\, au fost folosite de boierimea moldovean\ f\r\ a semnifica o descenden]\ domneasc\ sau ob]inerea titlului de principe al Imperiului Austriac sau al Imperiului rus11.
Credem totu[i c\ ele dau armoariilor rosete[ti un caracter de stem\ de
preten]ie: dac\ nu descindeau din Antonie vod\, sau din efemerul domn
Manole Giani Ruset, Cup\re[tii au dat n schimb Moldovei nu mai pu]in
de trei doamne. Comanditarul palatului de pe Uli]a Mare a Ia[ilor, marele
logof\t Iordache Ruset, a fost, pe timpul administra]iei ruse[ti, pre[edintele Divanului [i aspirant la tron. Aceast\ pozi]ie a lui, cea mai de cinste
ntre to]i boierii moldoveni, precum [i ambi]iile sale politice sunt foarte
bine exprimate n stema de pe re[edin]a sa12. Nu f\r\ temei, noul palat
rosetesc, situat n mod semnificativ chiar n fa]a Mitropoliei, avea s\
trezeasc\ invidia domnitorului Mihail Sturdza, care cerea ]\rii s\-i fac\ un
palat mai m\re] dect cel al Roznovanului13. Ambi]iile de domnie au
fost mo[tenite de fiul lui Iordache, Nicolae Rosetti-Roznovanu, candidat
[i el de mai multe ori la tronul Moldovei. Ultimul episod, [i cel mai dramatic, se refer\ la mi[carea separatist\ din 1866, de la nceputul domniei
lui Carol I.
Revenind la stem\, observ\m c\ e[arfa pe care este inscrip]ionat\ de
obicei deviza se afl\ nu sub scut, ci deasupra acestuia (ca n cazul strig\telor de arme), ceea ce arat\ c\ a fost conceput\ pentru a fi amplasat\ la
n\l]ime, nl\turnd inconvenientul ca ea s\ devin\ invizibil\ din cauza
corni[ei. Din surse scrise, [tim c\ deviza familiei era SERENO AUT
Ibidem, p. 15. Radu Rosetti o considera un adaos de gust ndoielnic al lui Constantin
cuparul, presupunnd c\ stema veche era constituit\ doar din cele trei roze, legate cu o
e[arf\. Credem ns\ c\ stema familiei s-a constituit astfel ntr-o alt\ genera]ie, mult mai
trziu dect cea a fondatorului acestei ramuri genealogice (sec. XVIII).
11
Chiar Radu Rosetti contesta, cu obiectivitate de istoric, aceast\ preten]ie exprimat\
n stema familiei sale, afirmnd: este cert c\ ei nu au drept la nici un fel de coroan\.
Coroana este accesoriul unui titlu nobiliar [i Rosete[tii, ca aproape toate familiile
boiere[ti romne, neposednd nici un titlu nobiliar h\r\zit de vreun suveran str\in (c\ci la
noi titlurile n-au existat niciodat\), rezult\ c\ ei, de cte ori [i mpodobesc blazonul sau
monograma cu coroan\, uzurp\ un nsemn la care nu au drept (op. cit., p. 12).
12
O relatare din 1834, a domnului Cochelet, fost consul al Fran]ei la Ia[i, ar\ta c\
printre aceste palate se deosebe[te mai cu seam\ cel al domnului Roznovanu, pre[edintele Divanului Domnesc, zidit la o epoc\ cnd proprietarul avea to]i sor]ii de a deveni
domn (Buletinul Societ\]ii Regale Romne de Geografie, 1887, p. 138).
13 Dan B\d\r\u, Ioan Capro[u, Ia[ii vechilor zidiri, Ia[i, 1974, p. 360.
10

100

SORIN IFTIMI

NUBILO SOSPES, sau, n varianta romneasc\: n senin [i n negur\


teaf\r14 . Smal]urile stemei erau argint [i azur. Istoricul Radu Rosetti
descria stema familiei sale astfel: pe un scut t\iat (coup) de argint [i
albastru, o cup\ de argint cu trei roze ie[ind dintr-nsa 15. Personalul de
serviciu al Palatului Roznovanu era mbr\cat n livrele n culorile casei:
azur [i argintiu, iar stema familiei putea fi v\zut\ pretutindeni n interior16.
Observ\m cum istoria cl\dirii [i povestea stemei se completeaz\ reciproc. Soarta a f\cut ns\ ca, dup\ pierderea statutului de locuin]\ particular\, spre sfr[itul veacului al XIX-lea, cele dou\ s\ fie desp\r]ite, pentru a
p\stra ast\zi doar jum\t\]i de n]elesuri.
Muzeul Unirii (str. L\pu[neanu, nr. 14)
Palatul ce ad\poste[te ast\zi Muzeul Unirii a fost construit n primii
ani ai secolului al XIX-lea. Locatari ilu[tri, precum Alexandru Ioan Cuza
(1859-1963) [i Regele Ferdinand (1917), au f\cut ca adev\rata istorie a
monumentului s\ r\mn\ n umbr\. Istoria cl\dirii ca atare este legat\ n
primul rnd de cei care au construit-o, consolidat-o sau au adus modific\ri
semnificative arhitecturii sale de-a lungul vremii (fig. 80). A[a se face c\

Fig. 80
R. Rosetti, op. cit., p. 13.
Ibidem.
16 Ion Mitican, Romantica poveste a Palatului Roznovanu, p. 36.
14
15

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

101

pe frontispiciul acestui palat putem vedea [i ast\zi o stem\ a familiei Ghica,


pe ct de legitim\, pe att de surprinz\toare pentru cei de ast\zi.
Primul proprietar cunoscut a fost Ilie Catargiu, iar apoi marele logof\t
Costache Catargiu. A urmat Costandinic\ Paladi, primul comandant al
Mili]iei P\mntene, fostul ginere al lui Ioan Callimachi vod\17.
Cl\direa a fost cump\rat\ apoi, prin licita]ie public\, de sp\tarul Mihalache Cantacuzino-Pa[canu, la 1832. Ultima c\s\torie a acestuia a fost
cea cu Maria (Marghioli]a), fiica lui Dimitrie Ghica de la Trife[ti ([i v\duv\ Plaghino). Prin testamentul lui Mihalache Cantacuzino din 22 august 1851, palatul de pe strada L\pu[neanu era cedat so]iei. Aceasta a redevenit v\duv\ n 1857. Cl\direa avea s\ fie mo[tenit\ de cele dou\ fiice
ale ei, din mariajul cu Plaghino: Ecaterina [i Aglaia. Printr-un aranjament
din 1866, aceasta din urm\ renun]\ la drepturile ei asupra imobilului, n
favoarea surorii sale Ecaterina18.
De numele Ecaterinei (c\s\torit\ Ghica) se
leag\ cea mai nsemnat\ renovare, cea din
1872, n urma c\reia palatul a dobndit nf\]i[area de ast\zi. Feroneria balconului mai
poart\ nc\ monograma ei, E.G. (cu litere
gotice) (fig. 81). Observam ca Ecaterina apar]inea familiei Ghica att prin mama sa, ct [i
prin ultima c\s\torie.
Stema de pe frontispiciul cl\dirii repreFig. 81
zint\ pe un scut despicat printr-un filet, patru
vultura[i (aiglettes) fiind dispu[i doi cte doi, n pal, n cele dou\ parti]iuni;
ei sunt separa]i la mijloc de [ase bezan]i (monede) dispu[i n fascie, trei [i
trei. Scutul mic este a[ezat pe o serie de trofee militare (ghiulele, ]evi de
tun, steaguri), toate acestea fiind cuprinse ntr-un scut mai mare, ce are un
contur fantezist. Acest al doilea scut este timbrat de o coroan\ nchis\, de
rang princiar, fiind ncadrat\, n acela[i timp, de o ghirland\ vegetal\.
Sus]in\torii scutului sunt doi lei naripa]i, simbolul Sf. Evanghelist Marcu,
patronul Vene]iei (fig. 82).
Aceast\ variant\ de stem\, n care lacrimile de argint au fost nlocuite de vultura[i, este specific\ ramurii Ghica din Moldova (Sulgearoglu),
Dan Berindei, Palatul Cuza din Ia[i [i proprietarii s\i din secolul XIX, n BMI,
XL, 1, pp. 49-52.
18
Pentru aceast\ complicat\ genealogie vezi [i recenta scriere a lui I. Mitican, Strada L\pu[neanu, Ia[i, 2002, p. 76. idem, Palatul marilor Uniri, Ia[i, Muzeul Unirii, 2000, pp. 9-10.
17

102

SORIN IFTIMI

fiind folosit\ att de urma[ii domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ct [i


de ramura Ghica Com\ne[ti19. O analiz\ a heraldicii Ghicule[ti se ntl-

Fig. 82

ne[te n ultima sintez\ de specialitate datorat\ regretatului Dan Cernovodeanu20. Observ\m c\ stema de pe cl\direa muzeului Unirii apar]ine
perioadei de dup\ 1858, cnd boierimea autohton\ a renun]at, de drept, la
privilegiile ereditare [i implicit la blazoane. De[i este de presupus c\
stema a fost comandat\ la 1872 ([i nu a fost refolosit\ de la o re[edin]\
Ghica mai veche), con]inutul s\u se identific\, potrivit descrierilor autorului amintit, cu forma ini]ial\ a blazonului Ghicule[tilor moldoveni, care
poate fi datat\ n prima treime a secolului al XIX-lea. {i trofeele militare
(alt indiciu de vechime) sunt nepotrivite cu un comanditar-femeie, a[a
cum era Ecaterina Ghica, raportndu-se la un b\rbat ce a urmat o carier\
militar\ sau a ocupat func]ii publice de asemenea natur\ (de exemplu, ag\,
[ef al Poli]iei). Rezult\ de aici concluzia c\ pentru a fi realizat\ aceast\
stem\ n piatr\ nu s-a folosit un model de la 1870, ci s-a c\utat o imagine
mai veche a blazonului ghiculesc, p\strat probabil ca o relicv\ de familie.
Prin c\s\toria din 1838, Ecaterina intrase n ramura Ghica-Com\ne[ti.
Genealogic, aceast\ ramur\ ncepe cu Constantin Ghica, marele logof\t al
Moldovei [i principe al Imperiului Rus, c\s\torit cu Maria Cantacuzino21.
Ecaterina a avut, mpreun\ cu so]ul s\u, Nicolae Ghica-Com\ne[ti, patru
Cf. Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, p. 367
(Plan[a LXXX).
20
Idem, Evolu]ia armeriilor }\rilor Romne de la apari]ia lor [i pn\ n zilele noastre
(sec. XIII-XX), Br\ila, 2005, pp. 256-258.
21 Octav-George Lecca, Familiile boiere[ti romne, (cu adnot\ri de Mateiu Caragiale), ed. Alexandru Condeescu, Bucure[ti, Muzeul Literaturi Romne, 1999, p. 305.
19

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

103

fii: Dimitrie, Eugen, Gheorghe [i Nicu22. Ini]ial, am fost tenta]i s\ credem


c\ ei sunt vultura[ii din stem\, de care Ecaterina, ca mam\, trebuie s\-[i
fi legat mari speran]e. Un inel sigilar care a apar]inut fiului mai mare,
Dimitrie N. Ghica-Com\ne[ti (1839-1921), con]ine o stem\ identic\, amplasat\ pe un mantou timbrat de o coroan\ princiar\. Ha[urile de pe inel
indic\ smal]urile aur [i azur23. Urma[ii domnitorului Grigore Alexandru
Ghica au folosit alte culori: un scut scartelat, albastru [i ro[u. Vultura[ii au
fost mai ales de culoare neagr\ (natural\), dar n variantele mai recente,
sub influen]a heraldicii franceze, ce pretindea mai mult\ rigoare, smal]ul p\s\rilor a fost schimbat n aur.
Dimensiunile reduse ale stemelor din sigiliile publicate de Dan Cernovodeanu ne inspir\ [i o alt\ ipotez\: trei lacrimi al\turate pot sugera
corpul [i cele dou\ aripi ale unei acvile. Nu este exclus ca cineva din
aceast\ ramur\ a Ghicule[tilor s\ fi dorit o restituire a stemei considerate original\ [i pe care doar timpul o deformase, ajungndu-se la cunoscutele lacrimi (sau vrfuri de s\ge]i), asupra identit\]ii [i semnifica]iei
c\rora tradi]ia familial\ nu conservase explica]ii satisf\c\toare24.
A fost un noroc istoric faptul c\, dup\ preluarea cl\dirii de c\tre Creditul Urban, noul proprietar, fiind institu]ie, nu s-a sim]it deranjat de men]inerea pe frontispiciu a stemei Ghica-Com\ne[ti. Supravie]uind [i bombardamentelor din ultimul r\zboi, cnd monumentul a fost grav avariat, [i
trecnd foarte aproape de posibilitatea de a fi demolat, ca ruin\, frumosul
palat din strada L\pu[neanu p\streaz\ [i ast\zi acest pre]ios act de identitate s\pat n piatr\.

Cf. Maria Huminic-Teclean, Documente din sec. al XX-lea privind palatul Alexandru Ioan Cuza din Ia[i, n CI, 1980, p. 687.
23
Cf. Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\., p. 367, fig. 3. Nu [tim ct de consecvent\ a fost op]iunea ramurii Ghica-Com\ne[ti pentru cromatica aur [i albastru. S-ar
putea s\ avem de a face, n cazul inelului heraldic amintit, cu un experiment care, propunnd cmpul de aur, a dorit sa salveze culoarea neagr\ a p\s\rii (acvila valahica), dar
[i corectitudinea heraldic\. Se ive[te ns\ o alt\ dificultate formal\: bezan]ii de argint
a[eza]i n camp de aur, ceea ce este greu de admis.
24 Am constatat cu satisfac]ie, parcurgnd ultima lucrare a lui Dan Cernovodeanu,
exprimat\ aceea[i idee (p. 256), potrivit c\reia acvilele provin din inten]ia de reinterpretare a misterioaselor lacrimi (considerate o corupere a unei steme mai vechi, cu acvile, a
c\rei imagine a devenit la un moment dat ilizibil\).
22

104

SORIN IFTIMI

Casa Pogor (str. V. Pogor nr. 4)


Vestita cl\dire n care se ntrunea Junimea ie[ean\ a fost zidit\ pe la
1855-1858. n 1901, junimistul Vasile Pogor a vndut casele sale principesei Maria Moruzi, de la Ruginoasa, v\duva lui Alexandru Al. Cuza, fiul
domnitorului, [i mama viitorului mare istoric Gheorghe Br\tianu. Fostul
director al muzeelor ie[ene, Ion Arhip, ar\ta c\ imediat dup\ cump\rare noua
proprietar\ a imobilului a f\cut mai multe transform\ri, astfel nct nf\]i[area de ast\zi a cl\dirii nu mai este chiar aceea din epoca Junimii (fig. 83).
Prin]esa Moruzi a ref\cut intrarea principal\, a schimbat fa]adele [i a
a[ezat pe frontispiciul cl\dirii blazonul familiei, ce reprezint\ un scut cu
stema Moldovei, al\turi de vulturul moruzesc25. De un vultur specific heraldicii moruze[ti nu poate fi vorba. Ceea ce vedem n stema la care se
face referire nu este altceva dect acvila }\rii Romne[ti (aquila valachica), conturnat\ [i cruciat\. n unele steme ale familiei, pas\rea nf\]i[at\
este acvila bicefal\, dar aceasta apare mai ales n blazoanele ruse[ti ale
Moruze[tilor. Leg\tura ce trebuie f\cut\ n acele cazuri este nu cu acvila
bicefal\ bizantin\, ci cu acvila imperial\ rus\26.

Fig. 83

25
26

I. Arhip, Casa Vasile Pogor: tradi]ie, autenticitate [i modern, n CI, II, 1971, p. 44.
Dan Cernovodeanu, Evolu]ia armeriilor, pp. 260-261.

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

105

Fig. 84

ntr-o lucrare recent\ dedicat\ arhitecturii ie[ene privitor la aceast\


cas\ se arat\ c\ frontispiciul este decorat cu motive ornamentale fitomorfe n basorelief, f\cnd abstrac]ie tocmai de actul de identitate al edificiului: stema prin]esei Maria Moruzi 27. Acest blazon poate fi descris
astfel: scut despicat, avnd n prima parti]iune, acvila }\rii Romne[ti; n
a doua parti]iune, capul de bour al Moldovei. Folosirea celor dou\ steme
arat\ c\ Moruze[tii au domnit n ambele principate. n [eful scutului sunt
trei stele cu cte [ase col]uri (fig. 84). Acestea din urm\ reprezint\ elementul specific, stema propriu-zis\ a familiei Moruzi28. Nu exist\ ha[uri
care s\ sugereze cromatica acestor stele. Ele au fost reprezentate cnd de
aur pe cmp ro[u, cnd invers, ro[ii pe cmp de aur.
O ncercare de reconstituire a cromaticii ar fi de prisos, ntruct smal]urile stemei familiei Moruzi au fost destul de instabile n timp. Ca o constant\, re]inem faptul c\ att acvila, ct [i capul de bour au fost redate cel
mai adesea n negru pe cmp de culoare, excep]ie de la regulile heraldice
justificat\ prin considerarea negrului drept culoarea natural\ a acestor
figuri. Pentru a respecta aceast\ regul\ simpl\, ambele figuri ar trebui sa
fie nf\]i[ate de metal pe culoare.
Cu prilejul recentelor lucr\ri de restaurare, s-a descoperit frontonul
original, pe care figurau cndva nsemnele familiei Pogor. Acesta este expus
ast\zi ntr-un lapidarium amenajat pe terasa de var\ din incint\. Sub raport
Aurora Fecheci, Ia[ii arhitectur\ [i legend\, Ia[i, 2003, p. 147.
Sorin Iftimi, Stemele heraldice din curtea casei Pogor, n Dacia Literar\, XVI,
2005, nr. 4, I.
27
28

106

SORIN IFTIMI

heraldic, el ar fi putut oferi o pl\cut\ surpriz\, ntruct nu se cunoa[te nici


o stem\ a acestei familii. Dac\ mantoul pe care ar fi trebuit s\ fie a[ezat\
stema s-a p\strat n bune condi]ii, exact zona cea mai important\ pare a fi
martelat\. La o privire mai atent\ putem constata c\ pe acel loc nu a existat
o stem\ heraldic\, ci monograma V.P. (Vasile Pogor), scris\ ns\ n alfabetul chirilic al vremii (C.O.), ntr-o grafie asem\n\toare cu cea de pe c\r\mizile hexagonale scoase de la temelia vechii cl\diri [i expuse n muzeu,
care au inscrip]ionat anul 1850. Monograma fusese, probabil, confec]ionat\ din metal [i apoi ncastrat\ n piatr\, la locul ar\tat. Faptul e de mirare, ntruct numele familiei Pogor ofer\ o sugestie evident\ pentru alc\tuirea unei steme gr\itoare: Pogorrea Sfntului Duh, n chip de porumbel. Dac\ ar fi primit o comand\ pentru alc\tuirea unei steme pentru
familia Pogor, prima sugestie a unui heraldist ar fi fost aceasta.
Casa Kieser (Pia]a Cuza Vod\)
Mult mai pu]in cunoscut\ este aceast\ cl\dire, de pe mica strad\ a
Str\pungerii, construit\ pe la 1900, care a ad\postit, p=n\ de cur=nd, ast\zi
la parter Libr\ria Mihai Eminescu. Pe frontispiciul s\u troneaz\ o stem\
cu preten]ii, corect alc\tuit\ din punct de vedere heraldic. ntr-un scut de
inspira]ie polonez\ avnd bordur\ nt\rit\ cu nituri, sunt nf\]i[ate trei
s\ge]i (sau vrfuri de suli]\) paralele, nclinate n band\. Scutul este timbrat de un coif militar de rang nalt, cu viziera ridicat\, prin care se z\resc
cinci gratii. Coiful este mpodobit cu dou\ aripi (un zbor), obi[nuite [i la
coifurile nobiliare, dar care aici pot fi o sugestie c\tre coiful lui Mercur,
patronul comer]ului (fig. 85). n fa]a celor trei s\ge]i, gndul heraldistului
merge spre stema B\l\cenilor munteni29, unde piesele erau ndreptate
tot n jos, dar nm\nuncheate. Desigur, dincolo de s\ge]i, nu exist\
nici o leg\tur\ ntre amintita stem\
boiereasc\ [i cea de pe cl\direa ie[ean\. Despre familia Kieser, cea
care a construit acest palat comercial, destinat probabil de la nceput
nchirierilor, nu am putut afla mai
nimic pn\ acum. Este cunoscut inginerul Kisser, care era, pe la 1936,
Fig. 85
[eful serviciului tehnic al Epitropiei
29

Constantin B\l\ceanu-Stolnici, Cele trei s\ge]i. Saga B\l\cenilor, Bucure[ti, 1990.

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

107

Sf. Spiridon. Nu este exclus ca pe viitor s\ apar\ unele l\muriri, ce vor


putea fi valorificate [i pentru studiul heraldic.

C. Heraldic\ ecleziastic\ ie[ean\


Domeniul ecleziastic, prin natura sa, este unul familiarizat cu limbajul simbolic. Ar fi fost de a[teptat o mai mare deschidere, un mai mare interes
pentru heraldic\, disciplin\ al c\rei limbaj este foarte asem\n\tor. Paradoxal
exist\ nea[teptat de pu]ine studii privitoare la heraldica bisericeasc\30.
Palatul Mitropolitan (Bd. {tefan cel Mare, nr. 46)
Deasupra intr\rii n edificiul ce
serve[te ca re[edin]\ mitropoli]ilor ortodoc[i din Ia[i, aflat n incinta Catedralei Mitropolitane, se
afl\ o stem\ compus\, lucrat\ n
bronz (fig. 86).
Pe un scut de form\ original\
sunt reunite mai multe ecusoane:
stema propriu-zis\ a Mitropoliei,
cea cu Sfntul Gheorghe31 ecvestru, nso]it\ de cteva steme ]inutale, toate amplasate n scuturi heFig. 86
raldice. Identific\m ]inuturile Boto[ani (coasa), Dorohoi (racul), Neam] (c\prioara), Ia[i (calul) [i Hrl\u
(trei arbori, trata]i aici ca brazi)32. Scutul mare al stemei este a[ezat peste o
crj\ episcopal\ [i o cruce de procesiune, a[ezate n X. Asocierea stemelor ecleziastice cu cele districtuale este ntlnit\ n Muntenia nc\ de la
nceputul secolului al XIX-lea.
Constat\m c\ stema descris\ mai sus nu poate fi considerat\ stema
Mitropoliei Moldovei [i Sucevei, ci stema Arhiepiscopiei Ia[ilor, ntruct
cuprinde doar stemele jude]elor care alc\tuiau aceast\ eparhie. Pe e[arfa
aflat\ sub aceste steme se poate citi deviza: Cu noi Dumnezeu (care este [i
Dan Cernovodeanu, Heraldica bisericeasc\ n }\rile Romne, n BOR, XCIII, 1975,
7-8, pp. 962-968; idem, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, pp. 178-182
(^ plan[ele); idem, Evolu]ia armeriilor, pp. 325-335.
31
Pentru persisten]a acestei steme a Mitropoliei, nc\ de la nceputul veacului al XV-lea,
vezi Petronel Zahariuc, Note de sigilografie eclesiastic\ moldoveneasc\, n Herb.
Revista romn\ de heraldic\, Ia[i, I(VI), 1999, nr. 1-2, pp. 171-182.
32 Ibidem, p. 455 (plan[a CXXIV, fig. 4).
30

108

SORIN IFTIMI

titlul unui cunoscut imn religios). Forma eliptic\ a acestei formule indic\
un decalc dup\ limba latin\, varianta ini]ial\ fiind Deus nobiscum. S-a
renun]at ns\ la afi[area erudi]iei [i ermetismului n favoarea transparen]ei
[i accesibilit\]ii.
Pe la 1917, stema de pe antetul Mitropoliei avea acela[i con]inut, cu deosebire
c\ cele [ase scuturi nsumate sunt a[ezate
pe un mantou ncoronat cu o coroan\ nchis\, de tip princiar33 (fig. 87). Acest fapt
a fost explicat prin concep]ia nal]ilor ierarhi ai vremii, despre care s-a spus c\ [i
revendicau statutul de prin]i ai bisericii34.
Credem ns\ c\ aceast\ coroan\ este de tip
regal, fiind o referire la rangul de regat al
statului romn. Mantia ncoronat\, nsoFig. 87
]it\ de crja episcopal\ [i cruce, pot fi reg\site n stema mitropolitului Veniamin Costachi, de la nceputul veacului
al XIX-lea. O reprezentare asem\n\toare este stema Episcopiei Hu[ilor, cu
stemele celor trei jude]e aflate sub autoritatea sa, aflat\ n uz pe la 190035. De[i aceast\ stem\ dezvoltat\ are o nf\]i[are
mai somptuoas\, rangul s\u este mai mic
dect al stemei simple, cea cu Sf=ntul
Gheorghe ecvestru (fig. 88), care simbolizeaz\ ntreaga Mitropolie, [i nu doar Arhiepiscopia de Ia[i.
Vechiul palat al Episcopiei Catolice
(Bd. {tefan cel Mare, nr. 26)
Fig. 88
Doar o strad\ ngust\ desparte cl\dirile Episcopiei Catolice de incinta m\n\stirii Trei Ierarhi. Pe frontispiciul palatului se p\streaz\ o stem\ ecleziasLibertatea, XVI, 191, nr. 1, p. 1 (apud Dan Cernovodeanu, Evolu]ia armeriilor,
pp. 332-333).
34
Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\, p. 180. Cf. [i Sorin Iftimi, Influen]a lui
Petru Movil\, Mitropolitul Kievului, asupra heraldicii eclesiastice din }\rile Romne, n
vol. Sinodul de la Ia[i [i Sf. Petru Movil\. 1642-2002, Ia[i, 2002, p. 194.
35
Albina, IV, 1900, nr. 11, p. 301 (apud Dan Cernovodeanu, Evolu]ia armeriilor, p. 332).
33

109

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

tic\ (fig. 89)36. Tradi]ionala p\l\rie cu cordiliere, de care atrn\ doi ciorchini avnd cte 10 ciucuri, precum [i crucea dubl\ ce sus]ine scutul,

Fig. 89

Fig. 90

indic\ o stem\ arhiepiscopal\, ilustrnd o treapt\ ierarhic\ mai nalt\ dect


cea pe care se afla Dieceza catolic\ a Moldovei37. Reprezentarea de aici
nu este policrom\, dar se [tie c\ pentru acest rang p\l\ria [i ciucurii au, n
mod uzual, culoarea verde deschis (sinople), iar crucea este de aur 38. n
rest, relieful stemei este prea estompat de straturile succesive de var, pentru
a putea distinge con]inutul acesteia.
Dac\ dorim sa vedem [i s\ afl\m mai multe despre acest subiect, trebuie s\ vizit\m biserica veche (Adormirea Maicii Domnului) din spatele palatului, care a slujit de catedral\ catolic\. n partea dreapt\ a navei,
Ca un precedent al chestiunii tratate aici, N. Iorga semnala c\, pe la 1767, s-a ivit o
nen]elegere [i n privin]a dreptului parohului catolic din Ia[i de a pune deasupra casei
sale armele Poloniei (Documentele familiei Callimachi, II, p. 364, nr. 327) .
37 Eparhia din Muntenia, cu sediul la Bucure[ti, nfiin]at\ tot acum, a avut de la nceput rangul de Arhiepiscopie.
38
Carl-Alexander Von Volborth, Araldica. Usi, Regole e Stili, 2001, Santo Stefano
Magra La Spezia, trad. de Daniela Tolozzi [i Andreea Magnavacca, p. 203. Aceast\
corectur\ s-ar cuveni s\ fie nsu[it\ [i pentru actuala stem\ a Episcopiei de Ia[i, unde crucea
este nf\]i[at\ n culoare maro, ca fiind de lemn; potrivit regulilor heraldicii ecleziastice,
aceast\ cruce trebuie s\ fie de aur.
36

110

SORIN IFTIMI

aproape de altar, ntlnim o stem\ identic\ (fig. 90). Ea se afl\ pe placa de


marmur\ a lui Iosif Camilli (1840-1915), primul episcop catolic al Moldovei (1884-1994; 1904-1915)39.
Scutul este sus]inut de o cruce dubl\ arhiepiscopal\ (sau patriarhal\).
n privin]a elementelor componente ale stemei, vedem aici cu claritate ceea
ce puteam doar ghici pe stema de pe frontispiciul palatului: scutul despicat
are n prima parti]iune pe Sf=ntul Iosif cu pruncul Iisus n bra]e, ]innd n
mna dreapt\ un toiag; n cealalt\ parti]iune se afl\ un leu rampant (orientat neuzual, spre stnga heraldic\), cantonat de patru roze (sau monede,
bezan]i); pe locul de onoare din [eful scutului ntlnim un soare antropomorf iradiind, n glorie (sunt nf\]i[ate toate cele 16 raze, dup\ regula
clasic\). E[arfa de sub scut p\streaz\ deviza episcopului Camilli (care nu
se poate distinge pe stema de pe frontispiciul palatului): JUSTITIA DUCE
NON FLECTAR40.
Prezen]a n prima parti]iune a Sf=ntului Iosif cu pruncul Iisus se explic\ prin faptul c\ acest sfnt era patronul onomastic41 al episcopului
Camilli. Sub acela[i patronaj spiritual a fost a[ezat [i Seminarul Diecezan
ntemeiat de Camilli la Ia[i42. Provincia Franciscan\ Sf. Iosif din Moldova (care cuprindea toat\ Dieceza de Ia[i) a fost creat\ ulterior, la 1895,
sub p\storirea vicarului general Daniel Pietrobono43. ncepnd din acel an,
Sf=ntul Iosif putea fi reprezentat n stema Episcopiei de Ia[i.
Nu putem oferi deocamdat\ o explica]ie pentru leul din parti]iunea
secund\. Putem presupune c\ el este preluat dintr-o stem\ mai veche, n
care leul cantonat de cei patru bezan]i era singur n scut sau ntr-un cartier
Nicolae Iosif Camilli a lucrat ca preot misionar la Ia[i nc\ din 1873, avnd [i calitatea
de duhovnic capelan al c\lug\ri]elor de la Notre Dame de Sion. n 1881, nainte de a se
nfiin]a Episcopia Romano-Catolic\ de Ia[i, el a fost numit episcop titular de Mosynopolis [i vizitator apostolic al Moldovei. Alois Moraru, Incursiuni n istoria celor 120 de
ani ai Episcopiei Romano-Catolice de Ia[i, n BI, 5, 2004, p. 23.
40 Anton Despinescu, Episcopul Nicolae Iosif Camilli: prima p\storire (1884-1894),
n BI, 5, 2004, p. 60 (reprodus\ stema).
41
Ibidem, p. 59. Se cunosc [i alte variante de stem\ folosite anterior de Camilli, care
aveau pe e[arf\ deviza Sub tuum presidium (Sub ocrotirea Ta) sau Ite ad Ioseph!
(Merge]i la Iosif!). Camilli a fost un fervent promotor al cultului Sf=ntului Iosif, publicnd nu mai pu]in de cinci scrieri ale sale dedicate acestui subiect (p. 59, 68).
42 Ibidem, p. 55.
43
Fabian Dobo[, Din activitatea episcopului Dominiq Jaquet, n BI, 5, 2004, p. 86.
39

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

111

de form\ rectangular\. Este vorba, probabil, despre o stem\ a familiei


sale44 sau a vreunei eparhii p\storite de Camilli anterior.
Soare n glorie aflat n [eful stemei, probabil pe azur, l reg\sim doar
n stema de arhiepiscop a lui Camilli; anterior, pe cnd acesta purta doar
titlul de episcop [i avea calitatea de vicar (vizitator apostolic) pentru Moldova, n [eful scutului s\u ntlnim dou\ bra]e ncruci[ate dintre care se
nal]\ o cruce latin\, nsemnul tradi]ional al Ordinului Franciscan45.
Crucea dubl\46 de aur, ce sus]ine scutul stemei, este n acord cu rangul
de arhiepiscop (episcopii folosind o cruce simpl\). Sub scutul stemei lui
Camilli atrn\ o decora]ie. Ea poate fi identificat\; este vorba despre Coroana Romniei n rang de Comandor (care se purta atrnat\ la gt, cu o
mic\ e[arf\), decora]ie acordat\ episcopului de regele Carol I, la 17 decembrie 1894, cu ocazia ncheierii primului s\u episcopat n Moldova47.
Analiza acestei construc]ii heraldice arat\ c\ stema cercetat\ nu este
una a Bisericii Catolice din Moldova, ci stema personal\ a primului episcop de Ia[i. Iosif Camilli a ob]inut calitatea de arhiepiscop n nume personal, la 25 februarie 1901, cnd papa Leon XIII l-a numit arhiepiscop
titular de Tomis48. Rezult\ c\ stema de la Ia[i nu putea fi anterioar\ acestei
date, raportndu-se la cea de-a doua p\storire a lui Camilli n Moldova,
care ncepea n 1904. Stema aflat\ pe frontispiciul acestei cl\diri ne indic\
faptul c\ acesta este palatul construit de Camilli n 1907 (dup\ realizarea
alinierii stradale de aici de c\tre Prim\ria Ia[i)49, pentru a servi ca re[edin]\
Anton Despinescu, op. cit., p. 45. Nicolae Iosif Camilli era originar din Monte Rubbiano-Marche, din centrul Italiei, situat\ ntre Mun]ii Apenini [i Marea Adriatic\ (cf.
Alois Moraru, op. cit, p. 23). Familia sa nu este ar\tat\ ca fiind de origine nobil\ [i nu am
putut verifica dac\ a posedat vreo stem\ heraldic\.
45 Ibidem, p. 59 (foto). Un [ef identic ntlnim la stema de pe mormntul episcopului
Salandari, aflat n interiorul aceleia[i catedrale.
46
Pentru stemele arhiepiscopale nu era obligatorie crucea dubl\. n heraldica ecleziastic\ francez\, crucea dubl\ (sau de Lorena) era folosit\ doar de [apte arhiepiscopii ce
revendicau statutul de primat (cf. Abrg methodique de la science des armoires, par
Maigne, presentation de Pierre Girard-Augry, Paris, Ed. Pards, Collection Sinople,
1991, p. 223).
47 Anton Despinescu, op. cit., p. 46.
48
Alois Moraru, Incursiuni n istoria celor 120 de ani ai Episcopiei Romano-Catolice
de Ia[i, n BI, 5, 2004, p. 24.
49 Cf. Stela Cheptea, Biserica Romano-Catolic\ Adormirea Maicii Domnului din
Ia[i, n Europa XXI, Ia[i, III-IV, 1994-1995, p. 286.
44

112

SORIN IFTIMI

episcopilor catolici de Ia[i afla]i n func]ie 50 . Sf=ntul Iosif, ntlnit n


stema lui Camilli, se reg\se[te [i n stema Episcopiei Romano-Catolice de
Ia[i, aflat\ n vigoare.
Stemele de la Spiridonie (Bd. Independen]ei, nr. 33)
Veche institu]ie medical\ [i filantropic\, Spiridonia s-a dezvoltat n
incinta m\n\stirii ortodoxe cu acela[i nume, n baza generoaselor danii
f\cute de credincio[i51. n general, institu]iile medicale din }\rile Romne
au ap\rut ca funda]ii ce func]ionau sub protec]ia Bisericii. Dintre vechile
pavilioane ale spitalului atrage aten]ia cel care ad\poste[te ast\zi Clinica a
IV-a Radiologie, situat pe latura nvecinat\ cu Universitatea de Medicin\ [i
farmacie. Fa]adele sale sunt mpodobite cu numele donatorilor celor mai nsemna]i, deveni]i prin
aceasta ctitori de rang secund ai Spitalului. n plus,
remarc\m o serie de steme heraldice, amplasate
pe toate fa]adele cl\dirii. Sunt doar patru steme
distincte, dar care se repet\ de mai multe ori.
Scuturile heraldice au forma unor cartu[e
ovale, fiind mpodobite cu lambrechini de factur\
baroc\; ele sunt sus]inute de ngeri. Unul dintre
Fig. 91
simboluri este de inspira]ie antic\: un baston n
jurul c\ruia este ncol\cit un [arpe, care nu este altceva dect toiagul lui
Esculap (Asklepios, la greci) (fig. 91). Celelalte trei reprezent\ri heraldice pot

Fig. 92

Fig. 93

Fig. 94

50
Seminarul diecezan, nfiin]at de Camilli la 1885, a func]onat ntr-o cl\dire ast\zi disp\rut\, din incinta Catedralei. Nu aceast\ institu]ie, pus\ ini]ial sub patronajul c\lug\rilor
iezui]i, a fost destinatara noii construc]ii, a[a cum s-a mai scris.
51
V. R[canu, Gh. Gh. N\stase, St. Brsan, Gh. B\ileanu, Istoricul Spitalului Or\[enesc Clinic de Adul]i din Ia[i, I, Bucure[ti, 1956, 500 p.; vezi mai nou [i lucrarea semnat\ de Eugen Trcoveanu, Ion Chiriac, Mihai Li]u [i Oana Epure, Epitropia Sfntul
Spiridon din Ia[i, Ia[i, 2000.

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

113

fi privite mpreun\, fiind de sorginte biblic\. Ele reprezint\ cele trei


virtu]i ale Sfntului Pavel: Credin]a, Iubirea [i Speran]a (fig. 92-94). Grafic
le corespunde Crucea, Inima [i, respectiv, Ancora. Se cunoa[te o veche
[tampil\ a Epitropiei Sf. Spiridon n care aceste trei simboluri sunt
nm\nuncheate ntr-o reprezentare unic\. Le reg\sim [i pe frumoasa toac\
metalic\ ce se p\streaz\ lng\ intrarea n biserica Mitropoliei Vechi (Sf.
Gheorghe) din Ia[i. Inima nfl\c\rat\, a[a cum este nf\]i[at\ aici, reprezint\, n iconografia catolic\, Sfnta Inim\ a lui Iisus, care are [i o zi special\
n calendar (fig. 95).

Fig. 95

nsemnele acestea se reg\sesc pe sigiliile celor mai vechi institu]ii


sanitare din Moldova epocii moderne, precum fizicate de la ]inuturi (medici
districtuali), care au func]ionat n perioada 1832-186252. Pe fiecare din aceste
pece]i era reprezentat Esculap avnd mna dreapt\ pe un scut ce con]inea
stemele ]inuturilor, iar n mna stng\ ]inea cunoscutul toiag cu [arpele
ncol\cit. Pe un alt sigiliu, cel din 1840 al Comitetului S\n\t\]ii, forul medical superior al Moldovei, ntlnim sub scutul cu armele acestui principat
[i ale familiei domnitoare (Sturdza), sprijinit de cei doi lei, un toiag al lui
Esculap (cu [arpele) trecut n s\ritoare cu o ancor\53. Vedem deci c\ stemele de pe fa]ada pavilionului ar\tat de la Sf. Spiridon nu sunt o formul\
de moment, nu sunt simple decora]iuni, ci vin n prelungirea unei tradi]ii
ie[ene insuficient studiate.
Maria Dogaru, Sigilii ale unor institu]ii sanitare din Moldova, AIIAI, XIX, 1982,
pp. 553-556.
53 Ibidem, p. 556.
52

114

SORIN IFTIMI

D. Simboluri comerciale [i bancare


Caduceul lui Mercur. Simbolul universal cel mai cunoscut al comer]ului este bine reprezentat pe fa]ada cl\dirilor de pe strada Cuza Vod\
(fosta Uli]\ a Goliei) una dintre cele mai importante artere comerciale ale
Ia[ilor de pe la 1900. Toiagul pe care sunt mpleti]i doi [erpi era, n tradi]ia mitologiei romane, un atribut al zeului comer]ului. Bastonul este nso]it sau nu de casca naripat\ a lui Mercur, simboliznd calitatea acestuia
de mesager al zeilor. De[i este un simbol exclusiv comercial, bancar sau
vamal, n ultimii ani bastonul cu cei doi [erpi a ajuns sa fie uzurpat de tot
mai multe farmacii, f\cndu-se confuzie cu toiaogul lui Esculap, pe care
era mpletit un singur [arpe. Nu credem c\ inten]ia celor care fac aceast\
op]iune este de a sublinia faptul c\ activitatea farmaciei respective este
mai curnd de natur\ comercial\ dect medical\.
Caduceul lui Mercur poate fi v\zut [i ast\zi deasupra intr\rii n Po[ta
Mare (str. Cuza Vod\, nr. 3). Dar cu ce rosturi [i cnd a fost realizat\ aceast\
decora]iune? S-a afirmat c\ acest palat p\streaz\ decora]iunea original\ a
fa]adelor. Faptul nu pare verosimil. Pentru un ochi avizat, se observ\ c\ pe
structura neoclasica a cl\dirii se suprapune o decora]iune dintr-o epoc\ ulterioar\, databil\ n a doua jum\tate a secolului al XIX-lea. Stema reprezentnd caduceul lui Mercur, realizat\ n stucatur\, este contemporan\ cu
aceast\ decora]iune, tehnica fiind identic\ (fig. 96). Datarea stemei ar indica
astfel momentul n care a fost realizat\ decora]iunea exterioar\ a cl\dirii.

Fig. 96

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

115

Un asemenea nsemn nu putea sa fie aplicat pe cl\dire ct\ vreme


aceasta a fost locuit\ de familia Sturdza. n acea epoc\, este foarte probabil
ca palatul s\ fi avut pe frontispiciu stema acestei familii: o cruce pe care
era ncol\cit un [arpe, sau leul purtnd o sabie pe care era mpletit\ o
ramur\ de m\slin. Nu avem ns\ nici o dovad\ material\, direct\, a faptului
ca o asemenea stema a existat.
Se [tie ns\ c\ n martie 1857
cl\direa a devenit sediul B\ncii
Moldovei. Cu acest prilej, au avut
loc nsemnate lucr\ri de amenajare a palatului, pentru a o adapta
la noua destina]ie, de institu]ie financiar\, cu necesit\]i specifice fa]\
de cele ale unei cl\diri cu destina]ie de locuin]\54. Credem ca acesta
este momentul n care deasupra
u[ii principale, n lunet\, a fost realizat\ stucatura reprezentnd caduceul lui Mercur, simboliznd activit\]ile bancare ce aveau sa se desf\[oare sub acest acoperi[. De[i
aici s-au succedat n timp [i alte
institu]ii bancare, nu cunoa[tem
s\ mai fi avut loc [i alte lucr\ri de
amenajaFig. 97
re, de amploarea celor amintite. Abia n 1914, cu prilejul
prelu\rii imobilului de c\tre Banca Na]ional\,
acesta cunoa[te o nou\ amenajare, f\cut\ sub conducerea arhitec]ilor Vignali [i Gambera. Caduceul
lui Mercur s-a p\strat [i pe feroneria intr\rii principale n Palatul Po[tei (fig. 97).
Peste drum, se construise, nc\ din 1927,
Palatul Comercial al Camerei de Comer], dup\
planurile arhitec]ilor Georgescu [i Teodosiu55 .
Cl\direa, n stil neoromnesc, reune[te elemente
Fig. 98
54
55

Ion Mitican, Din Trgul Cucului n Pia]a Unirii, Ia[i, 2003, pp. 200-203.
Ibidem, pp. 197-198.

116

SORIN IFTIMI

decorative de stil bizantin (c\r\mida aparent\ [i discuri ceramice sm\l]uite, cu diverse reprezent\ri) cu cele heraldice, de inspira]ie occidental\.
ntlnim aici att caduceul lui Mercur, ct [i casca lui Mercur, cu cele
dou\ aripi (fig. 98, 99). Aceste simboluri f\ceau de prisos orice firm\
scris\, cu denumirea Camera de Comer], ele vorbind de la sine.

Fig. 99

n mod inspirat, simbolurile au fost transferate [i noului sediu al Camerei de Industrie


[i Comer], din Copou, acolo unde func]ioneaz\ ast\zi [i localul La Boieri (fig. 100). De[i
pare o cl\dire nou\ amenajat\ n stil retro, arhitectul a avut inspira]ia [i fantezia de a conserva, `n partea inferioar\ a fa]adei, cte un
fragment nerenovat, nnobilat de patina vremii,
care confer\ un aer de autenticitate ntregului
edificiu. Stema nf\]i[nd caduceul lui Mercur
este reluat\ de mai multe ori pe fa]ad\, ns\ la
dimensiuni prea mici pentru a putea fi v\zute
[i descifrate din strad\. Suntem de p\rere c\
astfel ele nu [i prea ndeplinesc rostul, nereuFig. 100
[ind s\-[i transmit\ mesajul.
Stupul de albine. ntruct caduceul lui Mercur
poate ap\rea ca un simbol prea general al activit\]ilor economice, s-a resim]it nevoia identific\rii unui simbol care s\ sugereze mai exact activit\]ile bancare. Acesta a fost g\sit n metafora
stupului de albine. ntr-un articol dedicat special
acestui element decorativ s-a ar\tat c\ vechiul
simbol al albinei ntruchipeaz\ acum o dat\ n
plus, h\rnicie, seriozitate, profit [i organizare riguroas\, societatea bancar\ ce-[i atrage ac]ionarii
Fig. 101

Heraldica n arhitectura Ia[ilor

117

ajungnd s\ se identifice metaforic cu stupul ce-[i adun\ albinele56. Pentru ca nf\]i[area s\ fie mai plastic\, s-a preferat imaginea stupului mpletit
din nuiele [i uns cu lut, a[a-numita co[ni]\. Acest simbol poate fi v\zut [i
ast\zi pe fa]ada fostei b\nci Dacia, cl\dire de stil neoromnesc. El nu
apare ns\ solitar, ci bro[eaz\ pe caduceul lui Mercur, despre care a fost
vorba mai sus (fig. 101).
*
Sper\m ca demersul de fa]\ s\ atrag\ suficient de mult aten]ia asupra
stemelor de pe vechile cl\diri. Departe de a fi simple decora]iuni ale cl\dirilor, ele se dovedesc purt\toare de identitate [i istorie. Prin ele, se stabile[te o strns\ leg\tur\ ntre istoria edificiului [i istoria familiei care l-a
construit [i locuit la un moment dat. Chiar dac\ heraldica este o [tiin]\
ermetic\, accesibil\ doar dup\ o ucenicie mai ndelungat\ n acest domeniu, att proprietarii, ct [i restauratorii cl\dirilor trebuie s\ fie con[tien]i,
n fa]a unei steme, c\ ea este un izvor istoric special, un act de identitate
care trebuie tratat cu pre]uire [i respect.

Vezi [i Marcela Oprescu, Liliana Ro[u, Considera]ii asupra prezen]ei stupului n decora]ia fa]adelor Secession, n Studii [i comunic\ri, VI, 1997, Museum Arad, pp. 170-185
(p. 173), cu 15 fotografii. Fa]ade ale unor cl\diri (multe sedii de b\nci) n stil istorist,
eclectic [i secession, din Timi[oara [i Lugoj.
56

118

SORIN IFTIMI

Palatul Culturii [i simbolurile sale

Personalitatea arhitectonic\ a vechiului Ia[i este dat\ de o serie de cl\diri emblematice construite n lunga domnie a lui Carol I: Mitropolia, Teatrul Na]ional, Universitatea din Copou, Palatul de Justi]ie [.a. Acestea au
asigurat o oarecare nflorire urbanistic\ a Ia[ilor, care se mngia cu titlul
iluzoriu de a doua capital\ a Regatului.
Construirea impozantului Palat de Justi]ie, prea spa]ios pentru nsemn\tatea sa practic\, a fost efectul discu]iilor din epoc\, n care moldovenii
propuneau ca unele institu]ii centrale ale noului stat, creat dup\ 1859, s\
func]ioneze la Ia[i (Mitropolia, nalta Curte de Justi]ie [.a.).
Conceput de arhitectul I.D. Berindei n spiritul palatelor comunale din
Occident, edificiul din centrul Ia[ilor este un adev\rat cntec de leb\d\
al arhitecturii romantice din secolul al XIX-lea; este ultima realizare de
acest fel [i cea mai important\ oper\ a acestui arhitect1 . Palatul a fost
n\l]at n anii 1906-1925, n stil neogotic, definit uneori [i cu formula hibrid\, de neogotic flamboyant, dar s-a vorbit [i de decora]iunea sa baroc\
(n sensul de excesiv\), sau de stilul secession, care poate fi reg\sit, pe
alocuri, tot la nivelul decora]iunilor (fig. 102).
Arhitectul Berindei a ales neogoticul pentru avantajul acestui stil de a
oferi ntietate deschiderilor generoase n defavoarea zid\riei, care predomina la palatul neoclasic aflat anterior pe acela[i loc. Potrivit m\rturiDe[i este o cl\dire celebr\, documenta]ia privitoare la istoricul ei lipse[te aproape cu
des\vr[ire. Trecutul acestui edificiu se reconstituie treptat, prin contribu]iile unor
pasiona]i de istoria Ia[ilor: C. Ostap, Istoria (nc\) necunoscut\ a unei cunoscute cl\diri
ie[ene, n Constantin Ostap, Ion Mitican, Cu Ia[ii mn\-n mn\..., III Ia[i, 1999, pp. 4355; idem, Cine a construit Palatul de Justi]ie din Ia[i?, n Constantin Ostap, Ion Mitican,
Ia[ii ntre adev\r [i legend\..., 2000, pp. 122-125; Adriana Ioniuc, 80 de ani de la inaugurarea Palatului de Justi]ie [i Administrativ din Ia[i (11 octombrie 1925), n Monumentul, VII, Lucr\rile Simpozionului Na]ional Monumentul Tradi]ie [i viitor, ed. VII,
Ia[i, 2005, pp. 169-172.
1

Palatul Culturii [i simbolurile sale

119

sirilor sale, a dorit s\ creeze o cl\dire luminoas\, pe o structur\ u[oar\ [i


elastic\. Edificiul s-a impus curnd drept efigia arhitectonic\ a fostei capitale

Fig. 102

moldovene. Silueta Palatului a p\truns chiar [i n stema ora[ului din perioada


comunist\2, ocupnd jum\tate de scut (fig. 103). Sigla anivers\rii Ia[i 600
este construit\, la rndul ei, tot pe baza siluetei Palatului. Mo[tenind amplasarea vechii Cur]i domne[ti, n
jurul c\reia s-a ]esut ntreaga re]ea de uli]e, Palatul
domin\ partea veche a ora[ului, fiind predestinat s\
devin\ un simbol al acestuia (fig. 104). Numeroase
firme ie[ene au adoptat, n antet sau pe etichetele produselor lor, imaginea stilizat\ a Palatului.
Stilul neogotic a fost ales [i pentru c\ oferea sugestia de spa]iu sacru, de catedral\, efect urm\rit cu
deosebire de arhitect. Concep]ia general\ [i func]ionalitatea edificiului sunt marcate de destina]ia pe care
Fig. 103
2 Dan Cernovodeanu, Ioan N. M\nescu, Noile steme ale jude]elor [i municipiilor din
Republica Socialist\ Romnia. Studiu asupra dezvolt\rii istorice a heraldicii districtuale
[i municipale romne[ti, n RA, an LI, XXXVI, 1974, 1-2, pp. 111-112 [i plan[ele din
anex\. Turnul, care a figurat n mod constant n ultimul secol n toate variantele stemei
Ia[ilor, cap\t\ acum, potrivit dorin]ei exprese a ie[enilor, nf\]i[area turnului central al
fostului Palat Administrativ, azi Palatul Culturii.

120

SORIN IFTIMI

a avut-o ini]ial. Arhitectul [i-a imaginat edificiul ca pe un Templu al zei]ei


Themis, n care cet\]enii s\ intre cu un sentiment de pio[enie, n c\utarea
justi]iei, [i s\ se mp\rt\[easc\ din sfnta cuminec\tur\ a Drept\]ii3.

Fig. 104

n epoc\, s-a vehiculat ideea c\ stilul neogotic al cl\dirii ar fi str\in de


spiritul arhitecturii Ia[ilor, ora[ care a urmat mai ales linia neoclasic\. Astfel,
faima cl\dirii s-ar datora faptului c\ ea este o apari]ie exotic\, singular\,
str\in\ de tradi]iile urbei. La data construirii palatului existau ns\ n Ia[i
cel pu]in dou\ monumentale cl\diri n stil neogotic: Cazarma din Copou [i
Palatul G\rii. Stilul gotic face parte din tradi]ia locului [i prin faptul c\ a
dat numeroase elemente componente ale stilului moldovenesc n care au
fost n\l]ate cele mai vechi biserici ie[ene, precum Sf. Nicolae Domnesc,
biserica lui {tefan cel Mare, aflat\ n fa]a Palatului, intr\ n dialog cu acesta.
S-a vorbit [i de ciudatul stil gotic ce a bntuit arhitectura civil\ moldoveneasc\ pe la 1870.
*
Amintind de {tefan cel Mare, se cuvine s\ limpezim o problem\
legat\ de statuia sa ecvestr\ aflat\ n fa]a Palatului, realizat\ n 1883 de
Emmanuel Frmiet (fig. 105). O persistent\ tradi]ie oral\ sus]ine c\ sculptorul francez avea n lucru [i o alt\ statuie, reprezentndu-l pe regele Cazimir IV. Cele dou\ statui ar fi fost inversate la expedi]ie, astfel nct cea
de la Ia[i nu ar reprezenta cu adev\rat pe {tefan cel Mare, ci pe regele polon.
Am ar\tat, cu alt\ ocazie, netemeinicia acestui scenariu4. Vom ad\uga, doar,
3 Revista Ilustra]ia, XIV, 1925, nr. 115-118 (num\r special dedicat inaugur\rii Palatului de Justi]ie din Ia[i).
4 Sorin Iftimi, Ia[ii n bronz [i marmur\. Memoria statuilor (I), n Xenopoliana, XI,
2003, 3-4, pp. 180-197.

121

Palatul Culturii [i simbolurile sale

Fig. 106
Fig. 105

un argument de ordin heraldic pentru a dezlega misterul: calul lui {tefan


vod\ are pe piept un mic ecuson cu capul de bour, stema medieval\ a Moldovei (fig. 106). Aceasta este o prob\ evident\ a faptului c\ statuia l reprezint\ pe domnul moldovean, orice alte scenarii dovedindu-se a fi simple
fantezii.
*
Originalitatea Palatului este dat\ [i de stemele heraldice care i acoper\ fa]adele. Dintre toate stilurile arhitectonice, goticul se potrive[te cel
mai bine cu heraldica. Acest fapt nu este ntmpl\tor, din moment ce
epoca heraldicii vii, n care a ap\rut [i s-a manifestat cel mai autentic acest
fenomen, este tocmai aceea a goticului, a Cruciadelor. Exist\ deci o
strns\ leg\tur\ de principiu ntre partea arhitectonic\ [i decora]iuni.
Se ntmpl\ adesea ca diverse cl\diri vechi s\ [i conserve formele
arhitectonice, dar decora]iunea fa]adelor s\ fie modificat\ n func]ie de
noile curente [i mode. Cazul Palatului de la Ia[i este unul special sub acest
aspect. Construc]ia sa a durat foarte mult, aproape dou\ decenii, deoarece
finan]area lucr\rilor depindea de excedentele bugetare ale Ministerului
Justi]iei. Lucr\rile au nceput n domnia lui Carol I [i s-au terminat n
domnia regelui Ferdinand I. Nu este mult, la scar\ istoric\, dar perioada s-a
suprapus tocmai peste un moment de mari prefaceri. Se [tie c\, n vltoarea
primului r\zboi mondial, planurile Palatului au fost distruse. I.D. Berindei

122

SORIN IFTIMI

scria c\ acestea au fost arse pentru samovarele cu ceai ale solda]ilor ru[i,
ncartirui]i la un momentdat n cl\dire5. Credem c\ este vorba [i despre
planurile fa]adelor. Dac\ ar fi fost lucrate n domnia lui Carol I, probabil
c\ ar fi fost mult mai sobre ca decora]iuni. A[a cum arat\ ast\zi, ele pot fi
datate, n cea mai mare parte, dup\ 1921, n domnia regelui Ferdinand I [i
a reginei Maria.
Aglomerarea unui mare num\r de steme pe fa]adele Palatului putea s\ duc\
la un efect estetic discutabil. Exista ns\ un precedent: Palatul Sturdza de
la Micl\u[eni, care a demonstrat c\ o asemenea formul\ poate avea farmecul ei. n privin]a abunden]ei decora]iunilor, gustul epocii era oricum diferit
de cel ce ast\zi.
Stemele [i simbolurile de pe fa]adele cl\dirilor vorbesc, de cele mai
multe ori, despre destina]ia lor original\. Limbajul acesta simbolic, c\zut
n uitare vreme de decenii, trebuie s\ fie readus n memorie. S-a exagerat
caracterul pur decorativ, lipsit de con]inut, al decora]iunilor heraldice de
la Palatul Culturii. Studiate cu aten]ie, acestea [i pot dezv\lui tainele [i
sensurile uitate, precum vechile limbi moarte. Pentru a avea acces la
aceste sensuri este necesar sa ne raport\m la nivelul de atunci al cuno[tin]elor istorice. Multe idei de baz\ ale epocii [i-au pierdut ast\zi valabilitatea.

I. Stemele exterioare
Turnul cu orologiu
O atrac]ie a Palatului Culturii din Ia[i este turnul cu orologiu. Carilonul acestui ceas intoneaz\, la fiecare or\, Hora Unirii, amintind de
Unirea cea Mic\ de la 1859, dar [i de Marea Unire din 1918. Vechii capitale i place s\ [i asume titlul de Ora[ al celor trei Uniri. Sunetul acestui
orologiu a fost preluat ca semnal de postul de radio Ia[i, folosit timp de
cteva decenii. Noul turn, alipit cl\dirii, este mo[tenitorul simbolic al turnului mare al Por]ii domne[ti, n care func]iona un mare orologiu, ce d\dea
ritmul vie]ii ora[ului.
Aquila romana. Bolta de intrare n Palat este str\juit\, pe trei p\r]i, de
c\tre o acvil\ cu aripile desf\cute, ie[ind din cte o coroan\ vegetal\ (fig. 107).
Reprezentarea este specific\ acvilei romane, a[a cum ap\rea ea pe stindardele
(vexillum) legiunilor antice6 (fig. 108). Coroana de lauri simboliza gloria
Ibidem.
Acvila era simbolul lui Zeus, [i de aceea era reprezentat\ adesea ]innd n gheare
fulgerele, atribute ale aceleia[i divinit\]i. Acvila astfel asociat\ cu fulgerele este cunoscut\ n heraldic\ drept acvil\ napoleonian\.
5
6

123

Palatul Culturii [i simbolurile sale

militar\ (acvila n triumf). Prezen]a acvilei aminte[te de tradi]ia fund\rii


ora[ului Ia[i de c\tre o asemenea legiune roman\: Legio Iassiensis. Ne

Fig. 107

Fig. 108

afl\m n plin\ mitologie istoric\ privitoare la ntemeierea ora[ului Ia[i


dup\ modelul Romei. Potrivit cuno[tin]elor istorice din a doua jum\tate a
secolului al XIX-lea, castrul amintitei legiuni s-ar fi aflat chiar pe locul
actualului Palat, pe temeliile sale zidindu-se, la nceputul veacului al XV-lea,
Curtea domneasc\ 7. Chiar arhitectul ar\ta, ntr-un text publicat ntr-un
num\r special al revistei Ilustra]ia (din octombrie 1925), c\ cele dou\
personaje pictate, care str\juiesc orologiul din turnul Palatului, erau pl\ie[i
din Maramure[, nso]itori ai desc\lec\torului Drago[ Vod\. Sunt nf\Gheorghe S\ulescu, Descrierea istorico-gheografic\ a cet\]ei Caput Bovis (Capul
Boului seau Ghertina, ed. Silviu Sanie, Vasile Cristian, Bucure[ti, 1991, p. 69). N.A. Bogdan,
Ora[ul Ia[i. Monografie istoric\ [i social\, ilustrat\, Ia[i, 1913, pp. 20-21 (relund teoria
lui S\ulescu). Vezi [i articolul semnat de arhitectul I.D. Berindei, care se baza tot pe informa]iile publicate de N.A. Bogdan (n revista Ilustra]ia, Ia[i, XIV, nr. 115-118, 1925,
pp. 141-150).
7

124

SORIN IFTIMI

]i[ate astfel, n asociere, primul [i al doilea desc\lecat al Moldovei: cel


al romanilor [i cel al maraure[enilor, teorie preluat\ din scrierile lui Dimitrie Cantemir.
Capul de bour. Deasupra intr\rii, pe la jum\tatea turnului, se afl\ o
stem\ a Moldovei sculptat\ n piatr\ (fig. 109). Modul n care a fost montat\, f\r\ o amenajare special\, arat\ o solu]ie de ultim moment, aceast\
stem\ nef\cnd parte din proiectul ini]ial. Este vorba despre un scut rotund
nc\rcat cu un cap de bour, care are ntre coarnele scurte o stea cu cinci
col]uri. Capul este flancat de dou\ ramuri de m\slin, pe lng\ care coboar\

Fig. 109

Fig. 110

dou\ panglici ondulate. Scutul este ncadrat de dou\ steaguri cu flamur\


p\trat\. Sub scut sunt nf\]i[ate un sceptru [i o spad\ ncruci[ate, nsemnele puterii domne[ti, nso]ite de diverse trofee militare.
Se poate identifica modelul folosit la realizarea acestei steme, fapt ce
are implica]ii n datarea sculpturii. Cu prilejul restaur\rii M\n\stirii Trei
Ierarhi din Ia[i, de c\tre Lecomte du Nuy, n anii 1884-1888, a fost
descoperit, probabil n p\mnt, un disc decorat cu un cap de bour, identic
cu reprezentarea din scutul rotund al stemei aflate n discu]ie (fig. 110).
Imaginea piesei a fost publicat\ de N.A. Bogdan, n monografia sa din
19138. La data descoperirii, el a fost considerat ca fiind o pies\ antic\, nu
medieval\, fiind pus n leg\tur\ nu cu desc\lecatul lui Drago[ Vod\, ci cu
localitatea Caput Bovis, capitala ipotetic\ a Moldovei de dup\ st\pnirea
8

N.A. Bogdan, Ora[ul Ia[i, p. 209, fig. 248.

125

Palatul Culturii [i simbolurile sale

roman\. Avnd n vedere data descoperirii modelului, este posibil ca


aceast\ stem\ s\ fi fost comandat\ pentru a fi a[ezat\ pe frontispiciul
Palatului (aflat pe acela[i loc), dup\ incendiul din 1880, cnd cl\direa a
fost renovat\ [i destinat\ Administra]iei. Stemele mai vechi, a[ezate pe
frontispiciul palatului de Alexandru Moruzi (1803) [i Mihail vod\ Sturdza
(1843), se afl\ ast\zi ncastrate n zidurile castelului Sturdza de la Micl\u[eni9

Fig. 111

(fig. 112, 113). Excludem posibilitatea ca stema cu cap de bour de pe turnul palatului s\ fie o stem\ mai veche a Cur]ii domne[ti, anterioar\ secolu-

Fig. 112

Fig. 113

lui al XIX-lea.
La baza turnului, bol]ile de intrare sunt decorate cu o serie de scuturi
heraldice nc\rcate cu capul de bour (stema Moldovei), calul (stema
Costin Meri[ca, Castelul Micl\u[eni n cultura romn\, Ia[i, 1996, p. 55, fig. 23. Despre
stema palatului domnesc din 1803, se [tie cu siguran]\ acest fapt. Stema lui Mihail Sturdza,
p\strat\ al\turi, nu are ar\tat\ provenien]a. Este presupunerea noastr\ c\ ea provine de pe
frontispiciul palatului domnesc din Ia[i, distrus de incendiul din 1827 [i renovat de
Mihail Sturdza, n 1843.
9

126

SORIN IFTIMI

ora[ului) sau o simpl\ band\, prezent\ n mai toate stemele, a c\rei sens nu
se las\ descifrat (fig. 114, 115, 116).

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116

Stemele de pe fa]ada Palatului


Ferestrele de la parterul cl\dirii au fiecare deasupra cte o stem\, scuturile fiind ornamentate la exterior cu frunze de lauri [i e[arfe. S-a folosit
forma de scut elve]ian10, surprinz\toare, dar nu chiar att de exotic\.
Acest tip de scut apare pentru prima dat\ la Ia[i n 1816 (sub administra]ie
ruseasc\), pe sigiliul Cnejiei Moldovei11. n pecetea respectiv\ capul de

Marcel Sturdza-S\uce[ti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucure[ti, 1974, p. 31, fig. 9.


Maria Dogaru, Sigiliile, m\rturii ale trecutului istoric. Album heraldic, Bucure[ti,
1976, pp. 174-175, fig. 166 a, b; Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, p. 447, fig. 1.
10

11

Palatul Culturii [i simbolurile sale

127

bour era a[ezat pe un asemenea scut elve]ian, n mijlocul cmpului, fiind


nconjurat de stemele ]inuturilor Moldovei, reprezentate n medalioane.
Sunt cinci modele de steme, care se repet\ de mai multe ori:
a) Scut t\rat, avnd n prima
parti]iune o coroan\ voievodal\
(deschis\) cu trei fleuroni, iar
dedesubt dou\ frunze de stejar
ngem\nate [i dou\ ghinde (fig.
117). Stema este o referire la
faptul c\, pe locul actualului
Palat, a existat o Curte domneasc\, men]ionat\ documentar
la 1434, [i ale c\rei ruine se p\streaz\, putnd fi v\zute sub
gradenele Teatrului de Var\. nc\
din a doua jum\tate a veacului
al XVI-lea, domnii Moldovei, ncepnd cu Alexandru L\pu[neaFig. 117
nu, [i-au stabilit re[edin]a principal\ la Ia[i, chiar pe locul actualului Palat al Culturii.
b) Scut nc\rcat cu dou\ chei ncruci[ate, peste care trece o e[arf\, n
fascie (fig. 118). Acestea fac referire
la rolul de Palat Administrativ pe care
l-a avut cl\direa. Poate fi [i o aluzie la
cheile ora[ului, despre care se credea c\ au existat [i c\ erau p\strate de
conducerea ora[ului ([oltuz [i prgari)12. Cheile Cur]ii domne[ti din Ia[i
sunt amintite de izvoarele narative de
dou\ ori n veacul al XVIII-lea13.
c) Scut despicat n bar\, avnd n
ambele parti]iuni cte o cruce latin\,
cu termina]iile bra]elor l\]ite [i ascu]ite
Fig. 118

N. A. Bogdan, Ora[ul Ia[i, p. 362.


Vezi Sorin Iftimi, Cheile ora[ului Ia[i sau Cheile }\rii Moldovei?, n Istoria o
medita]ie asupra trecutului. Profesorului Vasile Cristian la a 65-a aniversare, Ia[i, 2001,
pp. 139-145; republicat n De Potestate. Semne [i expresii ale puterii n Evul Mediu
romnesc, Ia[i, 2006, pp. 351-359 (text rev\zut [i ad\ugit).
12
13

128

SORIN IFTIMI

Fig. 119

Fig. 120

(fig. 119). Aceste cruci trebuie s\ fie o


referire la statutul de centru Mitropolitan
(arhiepiscopal) al ora[ului Ia[i. n Occident, prezen]a sediului episcopal era o
condi]ie pentru definirea statutului de
capital\ a unei localit\]i.
d) Scut t\iat n bar\, avnd n prima parti]iune capul de bour, iar n doua
un delfin cu capul n jos (fig. 120). Ambele
sunt elemente preluate din stema Moldovei. Delfinii apar ca sus]in\tori ai scutului Moldovei [i al Ia[ilor abia la nceputul secolului al XIX-lea14.

Fig. 121

e) Scut t\iat n bar\, avnd n parti]iunea superioar\ un cal spre dextra,


ie[ind din linia t\ieturii, iar n cea inferioar\ trei romburi cu vrfurile
unite, dispuse n bar\ (fig. 121). Calul indic\ faptul c\ este vorba despre stema
ora[ului Ia[i; sensul romburilor ne scap\ ns\. Combina]ia nu a mai fost
ntlnit\ pn\ acum.
*
Urm\torul nivel de steme este reprezentat de o serie de scuturi heraldice de dimensiuni monumentale, amplasate ntre ferestrele etajului. Este
Sorin Iftimi, Dimitrie Cantemir [i delfinii din stema Moldovei (dou\ ipoteze), n
ArhGen, IV (XI), 1997, 1-2, pp. 285-295.
14

Palatul Culturii [i simbolurile sale

129

p\strat\ forma elve]ian\ de[i propor]ia dintre n\l]imea [i l\]imea scutului a fost semnificativ alterat\. Scutul este amplasat pe o spad\ cu garda n
jos, servind de sus]in\tor, formul\ ntlnit\ [i la Palatul de la Micl\u[eni. Ramurile de lauri [erpuind pe lama spadei amintesc [i ele de stema Sturdze[tilor. Spada este trecut\ printr-o discret\ coroan\ de cavaler (f\r\ fleuroni)15,
b\tut\ cu pietre pre]ioase, care timbreaz\ scutul. Deasupra talonului spadei
se observ\ o e[arf\ mpodobit\ cu pietre pre]ioase, legat\ n fund\, foarte
decorativ\ ca efect, dar de un gust mai curnd feminin. Este neinspirat\
trecerea e[arfei pe fa]a scutului, prin dou\ orificii din partea superioar\,
consumnd astfel, inutil, din cmpul scutului un spa]iu ce trebuia rezervat
figurilor heraldice. Spada, att de vizibil\, dar ocupnd un loc secundar n
compozi]ie, din punct de vedere heraldic, a fost aleas\ ca simbol al zei]ei
antice a Justi]iei (Themis, la greci). Un crin regal ocup\ un loc meschin,
pe partea de jos a lamei. Scutul este mpodobit pe flancuri cu ramuri de
laur, simbolul gloriei, al triumfului.
Compozi]ia heraldic\ a acestor scuturi este
de trei tipuri, care se repet\, succesiv, pe fa]ada
palatului. Toate sunt de nivel mediocru, ca realizare artistic\, dar [i n privin]a respect\rii regulilor heraldice, l\snd impresia de improviza]ie. n mod normal, acestea ar fi trebuit s\ produc\ o impresie nepl\cut\ asupra regelui Ferdinand, considerat a fi un cunosc\tor n domeniu.
a) Un prim model este o referire mai clar\
la institu]ia Regalit\]ii. Cmpul scutului este
mp\r]it n band\ de o e[arf\ decorativ\, cu inscrip]ia REX (rege). La partea superioar\, este
nf\]i[at un scut nc\rcat cu o cruce latin\, timbrat de o coroan\ deschis\16 (fig. 122). Simbolul
crucii, fiind amplasat n scut, este, din perspectiv\ heraldic\, mai important, coroana ocupnd
o pozi]ie secundar\, decorativ\, ceea ce nu credem c\ a stat n inten]ia alc\tuitorului. Propor]ia la care au fost reprezentate cele dou\ nsemne
Fig. 122
este prea mic\ fa]\ de spa]iul oferit de scut. La
Marcel Sturdza-S\uce[ti, op. cit., p. 111, [i p. 112 fig. 23. Coroana cavalerilor cu
steag avea forma unu simplu cerc de aur, mpodobit cu pietre pre]ioase.
16 Ibidem, p. 111, fig. 19.
15

130

SORIN IFTIMI

partea inferioar\ a scutului identific\m un document (carte?) [i o cruce dubl\, cu extremit\]ile bra]elor l\]ite. Ideea de baz\ a fost, probabil, aceea c\
Justi]ia se nf\ptuia n numele Regelui. Acesta era
considerat o persoan\ sacr\, prin mirungerea de la
ncoronare. n context, spada pe care se sprijin\
scutul heraldic poate fi privit\ [i ca o aluzie la jus
gladiis (dreptul spadei), dreptul exclusiv al Regelui de a decide condamn\ri la moarte, dar [i gra]ierea vinova]ilor.
b) Al doilea tip de stem\ are scutul mp\r]it
n bar\ de o e[arf\ decorativ\ pe care scrie PAX
(pace). ~n partea superioar\ se afl\ dou\ cruci latine cu extremit\]ile bra]elor l\]ite, dispuse n bar\.
~n partea inferioar\ se afl\ o balan]\, nsemn al Justi]iei exercitate n numele lui Dumnezeu (fig. 123).
c) Al treilea tip este un scut ce are n mijloc un
ecuson timbrat de un coif militar cu viziera l\sat\,
Fig. 123
reprezentat din profil, spre dreapta. n heraldic\,
acest tip de coif este caracteristic pentru rangul cel mai de jos al nobilimii,
cavalerii. Cmpul ecusonului este mp\r]it n dou\
de o e[arf\ ce are inscrip]ionat\ deviza SPQR.
Deasupra e[arfei se disting dou\ frunze de stejar
ngem\nate, iar dedesubt o cruce de form\ special\, asupra c\reia vom reveni. Este neuzual ca
acest nsemn s\ fie a[ezat pe ecuson [i, n acela[i
timp bra]ul s\u superior s\ treac\ pu]in deasupra
e[arfei. n partea inferioar\ a scutului, trei romburi
grupate 2 [i 1; reprezentnd, probabil, ni[te diamante (fig. 124). Deviza SPQR (prescurtarea uzual\ pentru Senatus Populique Romanorum), care
ar fi trebuit s\ figureze sub scut, [i nu n cmpul
acestuia, nu are nici o relevan]\ pentru con]inutul
stemei.

Fig. 124

Palatul Culturii [i simbolurile sale

131

Exist\ totu[i un element interesant: nsemnul


specific la care ne-am referit este Crucea reginei
Maria (fig. 125). Aceasta
este descris\ de obicei ca
o cruce gammat\, adic\
avnd bra]ele formate din
patru litere grece[ti
Fig. 125
Fig. 126
gamma (invers dect
svastica). Din perspectiv\
heraldic\, ar putea fi categorisit\, mai exact, drept o cruce cramponat\,
deoarece este format\ prin intersectarea a dou\ crampoane, de unde unghiul
ascu]it n care se termin\ bra]ele crucii. Cramponul, ca pies\ heraldic\, era
un crlig ascu]it, din fier, folosit la escaladarea zidurilor de cetate. Se [tie
c\ forma special\ a crucii Ordinului Regina Maria a fost inspirat\ de o
veche bijuterie, primit\, n tinere]e, de la marele Principe de Hessen17. Era
o cruce din fier forjat, incrustat\ cu diamante, evaluat\ n epoc\ la o sum\
foarte mare (trei mii lei)18. La aceast\ bijuterie, bra]ele crucii au [i mai clar
forma crampoanelor heraldice. S-a ar\tat c\ asemenea cruci au ap\rut n
Germania pe la nceputul secolului al XIX-lea, cunoscnd apogeul n
deceniul a treilea19.
Ceea ce vedem n stema de pe fa]ada Palatului este, de fapt, Ordinul
Crucea Regina Maria, decora]ie care a fost instituit\ la Ia[i, prin decretul regal nr. 201 din 15 martie 1917, fiind acordat\ att militarilor, ct [i
civililor care s-au distins n domeniul sanitar, att n primul ct [i n cel
Dorina Tomescu, Bijuteriile Reginei Maria, n MN, IX, Bucure[ti, 1997, pp. 217-218.
Bijuteria se p\streaz\ n colec]ia Tezaurului istoric de la Muzeul Na]ional al Romniei
(op. cit., p. 213).
18
Ibidem, fi[\ tehnic\: Cruce (nceputul secolului al XIX-lea). Forma gammat\ cu
vrfurile formnd un unghi ascu]it [i muchiile ornamentate cu cte dou\ rnduri de diamante. La partea superioar\ o verig\ fix\ prin care trece un inel de prindere oval, mobil [i
decorat cu diamante. Materiale: fier forjat, diamante. Dimensiuni: L: 150 mm; La. 10
mm; G: 54,01 gr., MNR, inv. 37. 423.
19
Dorina Tomescu, op. cit. Autoarea aminte[te [i o alt\ prin]es\ contemporan\ care a
folosit o form\ de svastic\ drept nsemn personal: ]arina Alexandrina a Rusiei, ce provenea din amintita familie de Hesse. Poate c\ n patrimonial heraldic al acestei familii se
pot g\si r\d\cinile mai vechi ale crucii.
17

132

SORIN IFTIMI

de-al doilea r\zboi mondial20 (fig. 126). Acest fapt are o leg\tur\ direct\
cu Palatul din Ia[i. Se [tie c\, n timpul primului r\zboi mondial, lucr\rile
de ridicare a edificiului nu erau nc\ finalizate. Cu toate acestea, n cl\dire
[i-a avut sediul [i Asocia]ia de ambulan]e auto nfiin]at\ pe cheltuiala reginei Maria. Apari]ia nsemnului pe fa]adele Palatului amintea de activitatea
caritabil\ a acestei Asocia]ii sanitare, patronat\ de Regin\. Prezen]a unei
decora]ii n scutul heraldic nu este un fapt uzual. n mod normal,
decora]iile erau plasate n afara scutului heraldic, atrnnd sub acesta21.
*

Fig. 127
Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decora]ii romne[ti de
r\zboi, Bucure[ti, 1993, pp. 75-78. Panglica portocalie (culoarea reginei Maria) este
ad\ugat\ Ordinului n 1938. {tefan Catone, Niculae {erb\nescu, Dumitra[cu Bedivan,
Romnia. Decora]ii. 1859-1991, Bucure[ti, 1992, p. 18 [i plan[a 8, fig. 15. Crucea Ordinului, avea pe avers o cruce mic\, de smal] ro[u. Pe revers are gravat\, n centru, un M,
monograma ncoronat\ a Reginei. Crucea Reginei Maria a f\cut carier\ public\ nainte de
instituirea Ordinului patronat de ea. Acest nsemn a devenit simbolul Societ\]ii Tinerimea Artistic\, ini]iat\ la 1901, de un grup de pictori din care f\ceau parte Vermont,
Luchian, P\tra[cu [.a., care au apelat la patronajul principesei Maria (Dorina Tomescu,
op. cit., p. 217). Societatea Regina Maria (1906-1914) a folosit o asemenea cruce cramponat\, cu particularitatea c\ era o cruce dubl\ (Ernest Oberlnder-Trnoveanu, Katiu[a
Prvan, Medalii, plachete, ordine, decora]ii, monede [i bancnote cu portretele regelui
Ferdinand [i reginei Maria, n MN, XV, 2003, Anexa).
21
Vezi Tudor R. Tiron, Despre folosirea decora]iilor n stemele boierilor din Moldova [i }ara Romneasc\ n perioada domniilor regulamentare, n MN, XVII, Bucure[ti,
2005, pp. 89-103 (^ anexe).
20

133

Palatul Culturii [i simbolurile sale

Al treilea nivel de steme formeaz\ pe fa]ada Palatului un fel de friz\,


n care stemele sunt sprijinite pe ni[te ciulini (fig. 127). Prezen]a acestei
plante austere este surprinz\toare. Doar influen]a, chiar indirect\, a reginei
Maria ar putea oferi o explica]ie. Se [tie c\ ea s-a n\scut
n Sco]ia, iar aceast\ ]ar\, component\ a Regatului Unit al
Marii Britanii, folosea ca vechi nsemn neoficial tocmai o
plant\ de ciulin (verde, cu p\m\tuful florii violet) (fig. 128).
nc\ din secolul al XVI-lea a existat n Sco]ia [i un Ordin
al Ciulinului; n colanul acestuia se mpleteau flori [i frunze
de ciulini, ntr-o manier\ asem\n\toare frizei de la Palatul
Fig. 128
din Ia[i.
Pe de alt\ parte, ciulinul era [i emblema ora[ului Nancy
(fig. 129), n care s-a n\scut curentul Art-Nouveau, stilul
artistic favorit al reginei Maria, care l-a promovat cu insisten]\ n Romnia. O realizare monumental\ a reginei,
n care a valorificat la maximum motivul frunzelor de
ciulin, este celebra Camer\ de Aur de la castelul Peli[or
(Sinaia)22 (fig. 130). Este o interesant\ asociere a regalit\]ii
cu austeritatea, cu sacrificiul de sine, venit\ din partea
Fig. 129
unei regine iubitoare de lux, dar care demonstrase c\
poate fi n stare de priva]iuni [i sacrificii.

Fig. 130

Camera de Aur, cu tavanul boltit, are pe locul cheii de bolt\ o cruce celtic\ (cu
bra]ele egale [i unite printr-un cerc). Pe mobilierul nc\perii se reg\se[te ns\ [i crucea
cramponat\, similar\ cu cea de pe fa]ada Palatului de la Ia[i. Este camera n care a [i
murit regina Maria.
22

134

SORIN IFTIMI

Con]inutul stemelor de pe aceste scuturi este mai dificil de identificat.


Una dintre ele are un leu rampant, care poate fi pus n leg\tur\ cu vechiul
blazon al Sco]iei (fig. 131). Nu [tim dac\ [i celelalte steme din acest registru

Fig. 131

au leg\tur\ cu patria de origine a reginei Maria. O spad\ n pal, cu garda n


jos, peste care trece o e[arf\ n band\, poate fi socotit\ un simbol al Justi]iei, dup\ cum am v\zut (fig. 132). Alte scuturi sunt nc\rcate cu patru

Fig. 132

coroane deschise (dispuse neuzual, 1-2-1); cu o cheie n pal, r\sturnat\; cu


un delfin a[ezat cu capul n sus (pozi]ia heraldic\ corect\, ca n proiectele
lui Gheorghe S\ulescu), ce poate fi pus n leg\tur\ cu delfinii din stema
Ia[ilor; mai apare un scut fasciat, bine cotat ntre figurile heraldice, dar
suspect de formalism decorativ.

Fig. 133

135

Palatul Culturii [i simbolurile sale

Fig. 134

Exist\ [i un al patrulea nivel de scuturi heraldice, aflate chiar sub


corni[\. Identific\m un scut cu trei codi]e de hermin\, blana heraldic\
rezervat\ ve[mintelor regale (fig. 135); hermina se reprezint\ prin ni[te

Fig. 135

Fig. 136

codi]e cenu[ii, n form\ de trifoi cu codi]a l\rgit\, sem\nate pe cmp de


argint (fig. 136). Un alt scut are cmpul mp\r]it n form\ de clopo]ei (fig. 137).
Este vorba despre o alt\ blan\ heraldic\, singeapul (vairul, jder), mai pu]in

Fig. 137

Fig. 138

136

SORIN IFTIMI

nobil\ dect hermina. Culorile clasice ale clopo]eilor sunt azur [i argint
(alb) (fig. 138). Mai ntlnim [i un scut cu o cruce greac\ (bizantin\) recruciat\ (cu bra]ele terminate n form\ de cruciuli]e), asemeni crucii Ordinului Steaua Romniei sau Trecerea Dun\rii. O cruce identic\ este reprezentat\ n stema Patriarhiei Romne (fig. 139).

Fig. 139

*
Pe frontispiciul Palatului, stema Romniei se reg\se[te n dou\ formule diferite.
a) Prima dintre ele este prezent\ de dou\ ori pe frontispiciul Palatului,
fiind cea mai apropiat\ de stema legiferat\ n 187223 (fig. 140). Delfinii din

Fig. 140
23

Dan Cernovodeanu, Evolu]ia armeriilor, pp. 407-409.

137

Palatul Culturii [i simbolurile sale

ultimul cartier apar n amintita stem\ nainte de 1878, cnd Dobrogea a


intrat n componen]a Romniei, reprezentnd ini]ial ]\rmul basarabean al
M\rii Negre, revenit n hotarele ]\rii n 1856 [i pierdut la 1878. Dintre modific\rile intervenite n stem\ dup\ n\l]area Romniei la rangul de Regat
(1881), nu apar nici Coroana de o]el, nici Ordinul Steaua Romniei.
Doar cozile leilor ce sprijin\ scutul se nal]\ liber pe spate, f\r\ a mai fi
trecute printre picioare, dar aceasta poate fi [i o simpl\ ntmplare. Cele
dou\ coroane identice, una timbrnd scutul stemei, cealalt\ aflat\ sub scut,
par a sublinia rangul de Principat. Mai toate elementele compozi]iei pledeaz\ pentru o stem\ conceput\ dup\ 1872 [i nainte de 1881. Putem afirma
c\ aceast\ stem\ face parte din decora]iunea anterioar\ anului 1914.
b) A doua formul\ este ceva mai nou\ n privin]a concep]iei. O acvil\
impresionant\ ]ine cu gheara dreapt\ scutul cu stema ]\rii. (fig. 141).
Acvila armoriat\ se repet\ de patru ori pe frontispiciul Palatului. Exist\ o
ntreag\ produc]ie artistic\ (versuri [i grafic\) a vremii, care asociaz\ imaginea

Fig. 142
Fig. 141

acvilei cu aceea a regelui Carol I. Din punct de vedere heraldic ns\, avem
de-a face tot cu acvila roman\. Dan Cernovodeanu semnala apari]ia, n 1914
(anul mor]ii regelui Carol I), a unei compozi]ii heraldice cu tendin]a de a
nlocui armeriile oficiale ale Romniei. Este vorba de stema Regatului,

138

SORIN IFTIMI

model 1872, a[ezat\ pe pieptul unei


acvile ncoronate, care ]inea n gheare o
spad\ [i un sceptru (fig. 142). S-a ar\tat
c\ acvila provenea de pe steagurile
Armatei romne din 1863 (domnia lui
Cuza Vod\), fiind vorba de acvila roman\, devenit\ mai trziu acvila Romniei24. Acesta este tipul heraldic cel mai
apropiat de reprezentarea de pe acoperi[ul Palatului. n privin]a deosebirilor, acvila de la Ia[i nu este ncoronat\,
nu are aripile desf\cute [i nu poart\ nsemnele puterii (spad\ [i sceptru). {i
despre aceast\ acvil\ se poate afirma c\
face parte din decorul ini]ial al PalatuFig. 143
lui, conceput n domnia lui Carol I, nainte
de primul r\zboi mondial. Modelul acvilei sprijinind scutul cu gheara
dreapt\, considerat reu[it, a fost reluat [i n interiorul cl\dirii, prin mici
acvile ce str\juiesc scara de onoare. De data aceasta pe scut figureaz\ doar
capul de bour, stema Moldovei (fig. 143).
*
Bol]ile de tr\suri de pe cele dou\
laterale ale Palatului au deasupra cte
un scut cu stema urbei, timbrat de o coroan\ mural\ cu cinci turnuri (fig. 144).
n epoc\ se sim]ea un curent de revizuire a vechilor simboluri, noile variante
nefiind cristalizate nc\. Se c\uta o formul\ nou\ pentru stema ora[ului Ia[i,
renun]ndu-se la turnul roman din secolul al XIX-lea. Noua op]iune a fost
calul, prezent pe sigiliile ora[ului cel
pu]in din veacul al XVII-lea. Vechile
sigilii ale urbei erau practic necunoscute. Stema cu reprezentarea calului nu
s-a impus ns\ n aceast\ form\.
Fig. 144
24

Ibidem, p. 412.

139

Palatul Culturii [i simbolurile sale

Stemele din interiorul Palatului


Holul de intrare. Mozaicul pardoselii este decorat cu un scut nc\rcat
cu o band\. Acesta se repet\ n cele patru col]uri ale antreului. n heraldic\,
banda este considerat\ o pies\ onorabil\ de rangul I. Se consider\ c\ provine din centura diagonal\ care sus]inea
spada. Semnifica]ia benzii este aceea
de protec]ie, ap\rare. Felul n care este
tratat\ banda n scuturile aflate n holul
de intrare al Palatului este interesant
sub aspect artistic (v\dind o influen]\
Art-Nouveau) dar este neinspirat din
punct de vedere heraldic, ntruct transform\ o pies\ onorabil\ ntr-o panglic\ decorativ\ oarecare (fig. 145). Coroana care
Fig. 145
timbreaz\ scutul poate fi identificat\ cu
Coroana de o]el a Regatului, instituit\ `n 1881, simbolul independen]ei
Romniei.
Analogii pentru scutul cu band\ mai pot fi g\site [i la alte cl\diri din
Ia[i, precum Antrepozitele G\rii (Vama Veche) sau o cl\dire din fa]a
Teatrului Na]ional, aflat\ acum n renovare (fig. 146, 147).

Fig. 146

Fig. 147

140

SORIN IFTIMI

Holul de onoare. Acest spa]iu de primire a fost conceput foarte generos, avnd n\l]imea celor dou\ etaje, iar ca tavan un luminator de sticl\,
n care era amenajat\ ini]ial o ser\ cu plante exotice. Ceea ce atrage aten]ia
nc\ din primul moment este compozi]ia circular\ realizat\ n mozaicul
pardoselii. Este vorba de un adev\rat Bestiarum gotic, n care sunt
nf\]i[ate tot felul de animale fantastice: acvile bicefale, dragoni, grifoni,

Fig. 148

himere [i lei (fig. 148). S-a spus c\ mozaicul a fost inspirat dintr-un model
aflat n catedrala gotic\ Saint Pierre-sur-Dives.
n col]uri, Bestiariumul este ncadrat de patru steme: dou\ referitoare
la administra]ia local\ [i dou\ evolu]ia stemei de stat.
a) Potrivit prevederilor Regulamentului
Organic, n 1833 s-au creat primele institu]ii urbane moderne. Eforia ora[ului Ia[i
(antecesoarea Prim\riei), nfiin]at\ atunci, a
solicitat ntocmirea unui proiect de sigiliu heraldic. Prima stem\ este reproducerea unui
sigiliu al Eforiei Ia[i din 1834 (fig. 149).
ntr-un scut de tip normand, este figurat, n
par-ti]iunea superioar\, un cap de bour cu stea
ntre coarne, iar n parti]iunea inferioar\ un
cal n galop, spre dextra. Scutul este timbrat
de o coroan\ cu cinci perle, avnd deasupra
Fig. 149

Palatul Culturii [i simbolurile sale

141

o cruce greac\. O coroan\ asem\n\toare apare pe sigiliile lui Ioni]\ Sandu


Sturdza vod\ (1822-1828)25. Scutul este flancat de doi delfini a[eza]i cu
capul n jos. Legenda sigilar\, gravat\ cu litere chirilice, este Eforia
ora[ului Ia[i; la aceasta se adaug\ anul confec]ion\rii sigiliului 183426.
Recunoa[tem cu u[urin]\ n aceast\ compozi]ie sigilar\ stema Moldovei [i
stema medieval\ a ora[ului Ia[i (calul).
b) A doua stem\ reprezint\ o stem\ a ora[ului Ia[i, datat\ gre[it, n reprezent\rile de pe mozaic, n 1862.
Este vorba despre un obelisc peste
care bro[eaz\ o banier\ cu capul de
bour, sprijinit\ ntr-o suli]\ (hamp\)
(fig. 150). Prim\ria considera c\ Gheorghe Asachi, organizatorul Arhivelor Statului din Moldova, are cea mai deplin\ cuno[tin]\ despre marca ce au
avut din vechime aceast\ politie27. El
a ntocmit dou\ proiecte de stem\ (1845,
1851) care, dup\ opinia sa, trebuiau s\
aib\ izvorul n istoria antic\ a a[ez\rii. Obeliscul amintea de inscrip]ia
latin\ referitoare la Legiunea a XIII-a,
Fig. 150
care ar fi fost ncartiruit\ n Municipium
Iassiorum28.
Vezi Lauren]iu-{tefan Szemkovics, Tezaur sfragistic romnesc II. Sigiliile emise de
cancelaria domneasc\ a Moldovei (1387-1856), Bucure[ti, 2006, p. 107, nr. 256, 257.
26
Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\, pp. 516-517, fig. 4.
27
Gh. Ungureanu, Sigiliul ora[ului Ia[i n secolul al XX-lea, n RA, IX, 1966, 2, p. 91
(foto). Maria Dogaru, Contribu]ia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii na]ionale, n MA, XIX, 1994, p. 479-480. Gesta]ia proiectului era mai veche. Nu putem
accepta p\rerea autoarei potrivit c\reia stema lui Asachi reprezenta un turn (acesta a fost
propus de Gh. S\ulescu). Confruntarea cu schi]a original\, de la Arhivele Na]ionale Ia[i,
arat\ c\ este vorba despre un obelisc ncoronat cu o coroan\ mural\ (Arhivele Na]ionale
Ia[i, Ministerul de Interne, tr. 1772, op. 2020, dosar 6998, fila 1v.). Vezi [i C. Ostap, op. cit.,
p. 154 (este reprodus documentul, cu stema capitaliei Iassii). O schi]\ a lui Gheorghe
Asachi reprezentnd Coloana Legiunii a XIII-a Iasiensis, pe care este aplicat\ o banier\
avnd reprezentat pe flamur\ capul de bour, a fost publicat\ [i de N.A. Bogdan ( op. cit.,
p. 19, fig. 11).
28
Coloana cu inscrip]ia Municipium Iassiorum a fost descris\ de Asachi n Gazeta de
Moldavia, nr. 51, 1850. Acela[i autor, n Calendar pentru romni pe anul 1853, ar\ta:
25

142

SORIN IFTIMI

Fig. 151

Fig. 152

Stema Principatelor Unite din mozaicul holului de onoare este datat\


1859, cu trimitere direct\ la momentul nf\ptuirii primei Uniri, care pentru Ia[i a nsemnat un sacrificiu: pierderea statutului de capital\ (fig.
151). A[a cum arat\, cu scutul despicat, avnd n prima parti]iune, cea
mai onorabil\, stema Moldovei, nu
poate fi datat\ dect n aceast\ perioad\ de nceput. Ulterior, parti]iunea I va reveni Valahiei, provincia n care se afla [i capitala. Modelul acestei steme a fost, probabil, sigiliul Universit\]ii din Ia[i, sau alt\
pies\ sfragistic\ similar\.

Fig. 153

Stema Romniei Mari, a[a cum se prezint\, nu putea exista nainte de


anul 1921, cnd a fost finalizat\ [i publicat\ n Monitorul Oficial. Autorul
Fiind aceast\ coloan\ un autentic monument, r\mas de la locuitorii antici ai Ia[ilor, cu drept este a-l onora [i a-i conserva simbolul, adoptnd-o drept stem\ a Capitalei
[i prin urmare ca sigiliu al municipalit\]ii sale. Ulterior s-a demonstrat c\ textul respectiv se referea la o localitate din Pannonia, Ungaria de ast\zi (cf. Al. Andronic, Ia[ii pn\
la mijlocul secolului al XVII-lea. Genez\ [i evolu]ie, Ia[i, 1986, pp. 30-35; N.A. Bogdan,
Ora[ul Ia[i, ed. II, 1913, pp. 8-12).
28

Palatul Culturii [i simbolurile sale

143

ei este heraldistul Sebestyen de Kpeczy. Stema, n varianta mijlocie (folosit\ de institu]iile statului), este expresia grafic\ a realiz\rii Marii Uniri
din 1918. Sunt reprezentate noile provincii, unite cu ]ara (fig. 152, 153). Ecusonul din centrul stemei, n tabl\ de [ah (argint [i negru), este, dup\ cum se
[tie, stema casei de Hohenzollern. Coroana ce timbreaz\ scutul stemei este
Coroana de o]el a regelui Carol I, conceput\ de Theodor Aman29 (fig. 154).
Ea a fost confec]ionat\ cu prilejul n\l]\rii Romniei la rangul de Regat, la
10 mai 1881. Coroana a fost lucrat\, n mod simbolic, din o]elul unei ]evi
de tun capturat la Plevna, n timpul R\zboiului
de Independen]\ (1877). Coroana nchis\
poart\ deasupra un glob crucifer pe care este
montat\ crucea Ordinului Trecerea Dun\rii30.
Sub scut se observ\ o decora]ie, n rang de mare
colan, ce poate fi identificat\ cu Ordinul
Steaua Romniei,
primul Ordin romFig. 154
nesc, instituit de regele Carol I, la 1877
(fig. 155), de[i legea
din 1921, prevedea ca
Fig. 156
n stema de stat s\ figureze Ordinul Carol I, instituit n 1906 (cu
prilejul mplinirii a 40 de ani de domnie), care
a fost cea mai nalt\ decora]ie a Romnei pn\
n 1947 (fig. 156). Prin complexitatea imaginii
sale grafice, acest ordin era imposibil de executat n mozaic, la dimensiunile cerute.
Fig. 155

n holul de onoare, deasupra pila[trilor


parterului, apare [i modelul unui scut nc\rcat

Vezi [i Maria Dogaru, Noi date privind Coroana de O]el a Romniei, n Herb
Revista romn\ de heraldic\, I (VI), 1999, 1-2, pp. 127-134.
30 Crucea Trecerea Dun\rii avea bra]ele egale recruciate. Aceast\ decora]ie a fost
instituit\ de Carol I, la 25 octombrie 1877, pentru a r\spl\ti serviciile participan]ilor la
r\zboiul de independen]\ (Decora]ii romne[ti de r\zboi, pp. 100-101, cu o ilustra]ie la p. 103).
29

144

SORIN IFTIMI

cu trei coroane deschise, asemeni


stemei Regatului Suediei (fig. 157).
Ele reprezint\, f\r\ ndoial\, coroanele celor trei provinicii romne[ti:
}ara Romneasc\, Moldova [i
Transilvania. Marea unire s\vr[it\
n 1918 i-a adus titlul de Ferdinand
ntregitorul. Coroanele amintite nu
corespund unor tipuri clasice pentru heraldic\. Prima dintre ele, cu
razele ascu]ite, simple, poate fi identificat\ cu coroana antic\ [i corespunde, probabil, Transilvaniei, proasp\t cuprins\ ntre hotarele Patriei.
Cea de a doua coroan\, cu razele n
forma florilor de crini, este de inspira]ie francez\. Dac\ fleuronii ar fi
Fig. 157
fost de alt\ factur\, coroana putea
s\ corespund\ rangului de duce; dux este adesea titlul asimilat celui de
voievod purtat de domnii romni. Ultima coroan\ ar fi putut fi asimilat\
celei de marchiz, dac\ fleuronii vegetali atrnau cu cei forma]i din trei
perle dispuse n form\ de cruce; ea ar putea fi o aluzie la marca ntemeiat\
de Drago[ vod\ Desc\lec\torul, la est de Carpa]i, n jurul c\reia s-a organizat ulterior }ara Moldovei.
n col]urile superioare ale parterului
este reprodus\ de patru ori urm\toarea stem\:
un scut t\iat n bar\ (sau chiar nc\rcat cu
o bar\), avnd n parti]iunea superioar\
Obeliscul roman, iar n cea inferioar\
capul de zimbru ce poart\ ntre coarne o
stea cu [ase raze (fig. 158). Dup\ cum am
v\zut deja, ambele simoluri corespund tradi]iei fund\rii Ia[ilor de c\tre romani, f\r\
leg\tur\ cu istoria medieval\.
*
La etaj, decora]iunea holului de onoare
este dominat\ de reprezent\rile stemei
Romniei Mari. Nu vom mai reveni asupra
con]inutului acestora. Ca inova]ii, scutul
Fig. 158

Palatul Culturii [i simbolurile sale

145

este sus]inut de o spad\ cu garda n jos, care


trece printr-o coroan\ deschis\, asemeni stemelor de pe fa]ad\. De asemenea, scutul heraldic este flancat de un buzdugan [i de celebra
main de Justice, nsemn al regilor Fran]ei
(fig. 159). Ea figureaz\ n decora]iunea Palatului, evocnd destina]ia ini]ial\ a acestuia, aceea de Palat de Justi]ie. Acest nsemn
aminte[te c\ Dreptatea era
mp\r]it\ n numele Regelui,
ca reprezentant al Divinit\]ii.
Originea simbolului se afl\
Fig. 159
n tradi]ia medieval\ privitoare la regii taumaturgi, care vindecau printr-o simpl\
atingere, prin harul primit de la Dumnezeu. n epoc\,
asemenea boli erau considerate pedepse divine. Un aseFig. 160
menea sceptru, din 1802, care a apar]inut lui Napoleon
I, se p\streaz\ la Muzeul Louvre (fig. 160). Sceptrul avea n cap\t o mn\ din
ivoriu (filde[), binecuvntnd cu dou\ degete, asemeni reprezent\rii de la
Ia[i.
Am ar\tat c\ destina]ia ini]ial\ a palatului a fost aceea de Palat de
Justi]ie [i Administra]ie. Locul unde se mp\r]ea dreptatea, nc\ din veacul
al XVI-lea, era Divanul sau medeanul din fa]a Cur]ii domne[ti; aici aveau
loc judec\]i [i execu]ii n pia]a public\.
Institu]ia vornicilor de Poart\. Cl\direa
prelua deci un capital simbolic, al locului
n care se f\ceau judec\]i, n numele Domnului ]\rii. Leg\tura dintre Justi]ie [i Regalitate era una indisolubil\, de vreme ce
Dreptatea se mp\r]ea n numele Regelui.
Prin ritualul mirungerii sale n biseric\,
regele devenea persoan\ sacr\, reprezentant al voin]ei divine, [i cel chemat s\ mpart\, n ultim\ instan]\, un atribut al Divinit\]ii: Dreptatea.
Ca simboluri ale Justi]iei, mai pot fi
amintite scuturile cu inscrip]ia LEX (Lege),
de pe soclurile destinate busturilor a doi
Fig. 161

146

SORIN IFTIMI

mini[tri de Justi]ie: George M. Cantacuzino


[i Gheorghe Mrzescu (tat\l) (fig. 161). Pe
geamurile de la etaj ale holului de onoare se
afl\ scuturi gotice, nc\rcate cu cte o floare
de crin regal, peste care este trecut\, n bar\,
o e[arf\ cu inscrip]ia SPQR Senatus Populique Romanorum (formula cu care erau validate legile adoptate de demnitarii romani) (fig. 162).
Este, probabil, o raportare la Dreptul civil roman,
unul din pilonii civiliza]iei europene moderne. n
Fig. 162
Fig. 163
acela[i timp, ar putea fi o
trimitere [i la originile romane ale ora[ului Ia[i, deoarece aceste scuturi
sunt cvasiidentice cu stema ora[ului Roma (fig. 163). Crinul regal se reg\se[te,
aproape n aceea[i form\, n stema ora[ului Floren]a.
Sala Voievozilor. Tot la etaj, de o parte [i de alta a intr\rii n Sala
Voievozilor, ntlnim dou\ scuturi a[ezate fa]\ n fa]\. Scuturile sunt timbrate de coroane murale [i ncadrate de lambrechini vegetali. Pe una din
steme este nf\]i[at un leu, iar pe cealalt\ un cal cabrat (fig. 164, 166).

Fig. 164

Fig. 165

Suntem tenta]i s\ recunoa[tem n ele un simbol general al regalit\]ii [i


emblema urbei ie[ene. Regina Maria ar fi v\zut, probabil, altceva n aceste

147

Palatul Culturii [i simbolurile sale

Fig. 166

Fig. 167

dou\ steme asociate: leul era vechiul simbol al regilor Sco]iei, dup\ cum
am v\zut (fig. 165), iar calul, a[a cum este reprezentat aici, era [i stema
comitatului Kent (fig. 167). Ambele nsemne amintesc de patria de origine a Reginei Maria, care era nepoata reginei Victoria a Regatului Unit al
Marii Britanii.
Ini]ial, intrarea n Sala Voievozilor, remarcabil\ oper\ de feronerie [i
sticl\, era ncadrat\ de dou\ mari portrete ale regelui Ferdinand [i Reginei
Maria, pictate de Gheorghe Popovici, n 1925. Ast\zi acestea fac parte din
colec]iile Muzeului de Istorie de la parterul Palatului. n interior se
p\streaz\ o galerie de medalioane cu portretele domnilor Moldovei, de la
ntemeierea statului pn\ la prin]ul Carol II. Aceste picturi n ulei au fost
realizate dup\ 1930. Sala este boltit\ n arc frnt, dup\ modelul gotic. Tavanul este de azur, sem\nat cu stele aurii. Aceast\ decora]iune aminte[te
de Camera nstelat\, faimoasa Starry Room, cea mai nalt\ instan]\ a
Justi]iei n vechea Anglie, patria de origine a reginei Maria.
n spa]iul central corespunz\tor turnului cu ceas, ntlnim mici scuturi
decorative, pictate n culorile ro[u [i albastru. De[i parti]iunile scuturilor
sunt fanteziste, smal]urile sunt cele ale Moldovei din prima jum\tate a
secolului al XIX-lea. n aceea[i sal\, deasupra arcurilor de trecere, ntlnim [i reprezent\ri policrome ale stemei Romniei Mari.
ntr-un cap\t al s\lii, atrage aten]ia un [emineu de marmur\ alb\ decorat cu un basorelief. Acesta reprezint\ un fel de Arbore istoric, cu portretele celor mai nsemna]i domni ai Moldovei, n vrful c\ruia troneaz\
portretul regelui Ferdinand. Este o oper\ propagandistic\, menit\ s\ arate
felul n care dinastia de Hohenzollern a prins r\d\cini n p\mntul noii
patrii, asociindu-se cu istoria acesteia. S-a demonstrat ns\ faptul c\ membrii

148

SORIN IFTIMI

familiei regale aveau, prin str\mo[i ndep\rta]i, nrudiri cu familiile domnitoare din }\rile Romne31.
*
Dup\ schimb\rile de destina]ie a cl\dirii, simbolurile de pe fa]ada Palatului vorbesc nc\ despre menirea sa ini]ial\ [i de epoca n care a fost
construit. n amintita lips\ de documente scrise privitoare la istoria Palatului, explorarea unui alt tip de izvoare, cele iconografice vizuale, pot aduce
contribu]ii neb\nuite la cunoa[terea trecutului acestui edificiu. Am putut
ar\ta c\ doar o parte din decora]iuni dateaz\ din epoca lui Carol I (stemele
de stat de pe frontispiciu), restul decora]iunilor fiind reconcepute n domnia
regelui Ferdinand. Am reu[it s\ identific\m sursele de inspira]ie, arheologice sau de arhiv\, ce au stat la baza multor steme, precum [i mesajul pe
care acestea doreau s\ l transmit\ n epoc\. Numeroase elemente din
ansamblul decora]iunilor heraldice arat\ o influen]\ a reginei Maria, la
origine prin]es\ britanic\. Prestigiul c[tigat de aceasta n timpul primului
r\zboi mondial a alimentat inspira]ia celui care a conceput decora]iunea
Palatului. Decora]iunea nc\rcat\ de pe fa]ada cl\dirii corespundea gustului epocii, diferit de cel al vremurilor noastre. Nu [tim dac\ decora]iunile
heraldice ale palatului au fost concepute de arhitectul Berindei sau de altcineva. Nivelul acestora nu este unul satif\c\tor, n multe cazuri. Unele
steme au o bun\ baz\ documentar\, n timp ce altele dau prioritate decorativului, sc\znd nivelul heraldic al acestora. Adesea, simbolurile din afara
scutului sunt mai nsemnate dect cele incluse n interiorul acestuia, ceea
ce reprezint\ o r\sturnare de priorit\]i, din perspectiva heraldicii. Cu toate
acestea, stemele de pe fa]ada Palatului Culturii con]in suficient de multe
mesaje care pot fi valorificate ca informa]ie istoric\.

Pentru nrudirile Hohenzollernilor vezi studiile lui Sever Zotta, Augusta Familie
Regal\ a Romniei [i al]i Augu[ti Suverani [i Principi ai Europei descenden]i din Basarabi, n ArhGen, Ia[i, I, 1912, 2-3 (februarie-martie), p. 17-38 (edi]ie anastatic\, Ia[i,
2005); Cei 64 de str\mo[i ai A.S.R. Principelui Carol, n ArhGen, II, 1913, nr. 1 (ianuarie-martie), pp. 1-30 (edi]ie anastatic\, Ia[i, 2005).
31

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

149

Simbolurile Universit\]ii din Ia[i

De[i pot p\rea ni[te nsemne pur conven]ionale, simbolurile Universit\]ii [i au miza lor, legitimitatea lor, istoria lor. Acestea presupun o abordare documentat\, de substan]\, a nsemnelor respective. De aceea, n]elegerea semnifica]iei acestora nu se poate realiza doar printr-o analiz\
heraldic\ sau vexilologic\, ci este absolut necesar\ [i o abordare istoric\ a
temei (fig. 168).

Fig. 168

Ne imagin\m, n mod curent, c\ stemele universit\]ilor au fost conferite odat\ cu fundarea acestora, ca un gest solemn, f\cnd parte din ritualul ntemeierii. n realitate, cele mai multe dintre aceste steme sunt crea]ii
retroactive, chiar dac\ simbolurile reprezentate se refer\ la ctitor, la momentul fund\rii, ori la patronul spiritual al universit\]ii respective. Cele
mai vechi universit\]i au ap\rut n Occident n plin Ev Mediu, sub forma
unor corpora]ii profesionale, situndu-se prin aceasta n afara sistemului
heraldic medieval, care era rezervat nobilimii [i clerului. Ulterior, universitarii [i-au cucerit statutul unei noble]i de rob\, furniznd cadre cu

150

SORIN IFTIMI

preg\tire nalt\ pentru aparatul de stat. Intrnd sub patronajul monarhilor,


universit\]ile au putut dobndi [i steme heraldice, dar acest fapt s-a ntmplat, adesea, la cteva secole dup\ momentul fund\rii lor. Spre deosebire
de universit\]ile britanice, care se pot mndri cu o valoroas\ zestre de steme
heraldice, cele de pe continent, mai ales din spa]iul germanic [i protestant,
[i-au p\strat [i la nceputurile epocii moderne nsemnele vechi, medievale,
compozi]ii mai curnd sigilografice. Abia n secolul al XIX-lea, odat\ cu
rena[terea heraldicii n general, universit\]ile [i-au pus problema corectitudinii heraldice a nsemnelor lor, f\cnd eforturi de adaptare la asemenea
rigori. n general, stemele universitare con]in armele fondatorului sau ale
patronului spiritual, nso]ite de diferite simboluri ale cunoa[terii: Biblia,
Pomul Cunoa[terii, a[tri radian]i, tor]e aprinse, l\mpi magice [.a.1
ntr-o tradi]ie puternic\, aceste steme, bine ntocmite de la nceput [i
p\trunse n con[tiin]a slujitorilor institu]iei, precum [i a publicului, nu ar
trebui s\ se modifice. n fapt, de multe ori acestea cunosc o anumit\ evolu]ie, jalonat\ de diverse discontinuit\]i. Stemele succesive marcheaz\
adesea etape distincte din istoria Universit\]ii, punnd n discu]ie discursuri diferite cu privire la nceputurile, ctitorii [i statutul institu]iei.
*
Fiind de dat\ relativ recent\ fa]\ de ceea ce se ntmpla n Occident,
nv\]\mntul superior ie[ean nu a luat na[tere ca o corpora]ie medieval\,
ci ca o institu]ie de stat, din ini]iativa unor principi ai Moldovei. Fenomenul a fost general n sud-estul Europei. Un punct de vedere mai vechi, revigorat recent, este acela c\ Universitatea ie[ean\ nu ar trebui s\-[i socoteasc\ vechimea doar din momentul n care a dobndit oficial acest nume
(1860), ci s\ [i asume ntreaga tradi]ie de nv\]\mnt superior care a
existat n capitala Moldovei. Astfel, istoria academic\ a Ia[ilor devine mai
bogat\ cu dou\ secole. Un vechi ie[ean, profesorul Paul Miron, stabilit la
Freiburg (Germania), scria recent c\ argumentul discontinuit\]ii este f\r\
temei. De cte ori a fost ntrerupt\ activitatea Universit\]ii din Heidelberg,
cea mai veche din Germania, ce ntreruperi a p\timit Padova sau, mai trziu,
Bonn? Spectrul disciplinelor, ca [i limba de predare s-au schimbat la Salamanca precum [i la Praga de mai multe ori2.
1
Considera]iile de ordin general din acest paragraf se bazeaz\ [i pe sugestiile f\cute
de colegul C\t\lin Hriban, cu prilejul unei comunic\ri sus]inute n [edin]a din 15 martie
2005 n cadrul Comisiei de Heraldic\, Genealogie [i Sigilografie a Academiei Romne
Filiala Ia[i.
2
Elsa Lder, Paul Miron (Freiburg, Germania), Universitatea din Ia[i la 350 de ani,
n volumul Istoria ca lectur\ a Lumii. Profesorului Alexandru Zub la mplinirea vrstei
de 60 de ani, Ia[i, 1994, pp. 649-651.

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

151

Dac\ accept\m aceast\ perspectiv\ asupra problemei, sunt posibile


cteva considera]ii asupra felului n care puteau s\ arate stemele unor
vechi institu]ii de nv\]\mnt superior din Moldova. Urmnd principiul
clasic al raport\rii la stemele personajelor fondatoare sau ale patronilor
spirituali, printr-un exerci]iu ludic, putem imagina asemenea steme n
forme veridice.
Raportndu-ne la ini]iativa din 1640 a lui Vasile Lupu (ce provenea
din familia Coci), nu cunoa[tem o stem\ personal\ a principelui fondator,
nici din documente, nici de pe frontispiciul numeroaselor c\r]i tip\rite sub
patronajul s\u. Avem ns\ patronii spirituali de la m\n\stirea ie[ean\ Trei
Ierarhi: Sfin]ii Grigorie Teologul, Vasile cel Mare [i Ioan Gur\ de Aur,
Lumin\torii Cre[tin\t\]ii, mari nv\]\tori [i dasc\li, nf\]i[a]i n icoane
cu cte o carte n mn\ (Sf=nta Evanghelie). Un rol important n organizarea
Colegiului de la Trei Ierarhi a avut, probabil, mitropolitul Varlaam. Acesta
se tr\gea din familia boiereasc\ Mo]oc, pentru care sunt cunoscute cel
pu]in trei steme. Dar credem c\ adev\ratul fondator al Colegiului a fost
mitropolitul Kievului, Petru Movil\, descendent din binecunoscuta familie domneasc\ a Movile[tilor. El a trimis [i primul corp de profesori la Ia[i,
iar [coala a fost organizat\ dup\ modelul pe care tot el l-a oferit. Familia
Movil\ avea ca stem\ dou\ s\bii ncruci[ate, a[ezate cu vrfurile n jos.
Dac\ nu {coala de la Ia[i, m\car Academia de la Kiev pe care a fondat-o,
[i care i poart\ numele era firesc s\ i preia [i stema sa heraldic\3. Stilistic se putea ajunge la o stem\ reu[it\, asem\n\toare cu vechea stem\ a
Universit\]ii din Cracovia.
La scurt\ vreme de la ntemeiere, Colegiul de la Trei Ierarhi a renun]at
la limba latin\ (odat\ cu nl\turarea profesorilor trimi[i de Petru Movil\),
devenind o [coal\ de limb\ greac\. Din aceasta s-a dezvoltat Academia
Domneasc\ din veacul al XVIII-lea, reorganizat\ de eruditul domn Nicolae
Mavrocordat, posesor al unei pre]ioase biblioteci. Stema familiei Mavrocordat ar fi putut fi inclus\ n cea a Academiei (sau preluat\ ca atare). Ea avea
[i avantajul unei reprezent\ri simbolice potrivite: o pas\re Phoenix n\l]ndu-se din fl\c\ri, care putea s\ simbolizeze [i rena[terea nv\]\mntului
superior n Moldova4. Alt principe grec, Grigore III Ghica (cel decapitat la
n prezent, Universitatea Movilean\ de la Kiev folose[te drept stem\ simbolul
na]ional ucrainean, care seam\n\ cu o coroan\ la prima vedere, dar este cunoscut\ de
heraldi[ti ca fiind tridentul Sfntului Vladimir.
4
Ulterior, pas\rea Phoenix a devenit unul din simbolurile rena[terii statului grec modern, fiind nf\]i[at\ [i pe steagurile de lupt\ ale Eteriei, nc\ de la 1821 (cf. Loukia
Droulia, Les symbols de ltat grec moderne, n Buletinul Societ\]ii Neoelene, 1999
(Corneliae Papacostea Danielopolou in memoriae), Bucure[ti, pp. 111-122). Universitatea din Chicago are n stem\ o asemenea pas\re Phoenix.
3

152

SORIN IFTIMI

1777), a construit un local special destinat Academiei Domne[ti, amplasat


pe Uli]a Mare (strada {tefan cel Mare de ast\zi), chiar n fa]a Mitropoliei.
Era un motiv suficient pentru a mprumuta stema familiei sale Academiei:
O acvil\ ]innd pe piept o carte deschis\, cu 12 lacrimi de argint5. Nu [tim
dac\, n epoc\, Academia chiar a f\cut uz de aceste nsemne ale fondatorilor. Oricum, caracterul de {coal\ greceasc\, dobndit n plin neoelenism, era n m\sur\ s\ poten]eze n mod suplimentar folosirea simbolurilor mprumutate din cultura clasic\ antic\, despre care vom mai vorbi.
Pasiunile aprinse la desp\r]irea de epoca fanariot\, dorin]a de a avea o
Academie Na]ional\, romneasc\, au dus, n epoca modern\, la eludarea
rolului jucat de Academia greceasc\ n dezvoltarea nv\]\mntului superior ie[ean, mai ales n domeniul [tiin]elor exacte. Este de n]eles faptul c\
noua institu]ie, avnd un alt discurs asupra propriei ntemeieri, nu putea s\
preia simboluri ale vechii Academii, chiar dac\ acestea ar fi existat.

I. Academia Mih\ilean\ (1834)


Ini]iatorul acestei forme a nv\]\turilor nalte a fost Gheorghe Asachi,
campionul intelighen]iei moldave din prima jum\tate a veacului al XIX-lea.
Pentru ca proiectata Academie s\ aib\ studen]i, ea trebuia s\ se sprijine pe
o form\ de nv\]\mnt gimnazial\, care s\ furnizeze candida]i valabili.
Astfel, Gheorghe Asachi a ntemeiat mai nti un Gimnaziu, care a func]ionat
n incinta M\n\stirii Trei Ierarhi din Ia[i. Prin localul ales, se ncerca
rennodarea tradi]iei cu Colegiul ntemeiat de Vasile Lupu vod\, la 1640.
Sigiliul noului A[ez\mnt con]inea n cmpul s\u o stea cu [ase col]uri, n mijlocul c\reia afl\m un porumbel cu aripile desf\cute, ncadrat
ntr-un triunghi echilateral. Steaua este desenat\ din raze, ntr-o manier\
neuzual\ n heraldica occidental\6. Acest tip de stea pare a fi inspirat din
sistemul de ordine [i decora]ii, sem\nnd foarte bine cu placa unor ordine militare7. Se [tie c\ o asemenea stea simbolic\ a {colii de la Trei Ierarhi a
existat n realitate: n 1834, Mihail Sturdza a fost ntmpinat la Gala]i de
120 de [colari ai lui Asachi, mbr\ca]i n uniforme de hasa, ncin[i cu
Cf. Dan Cernovodeanu, Evolu]ia armeriilor }\rilor Romne de la apari]ia lor [i
pn\ n zilele noastre, Br\ila, 2005, p. 254.
6
O asemenea stea poate fi ntlnit\ pe prima pagina a unor c\r]i tip\rite sub patronajul
mitropolitului Veniamin Costachi, protectorul lui Gheorghe Asachi. Mitropolitul nsu[i
este nf\]i[at n portrete cu ordinul rusesc Sf. Ana pe piept.
7 Cu deosebirea c\, la decora]ii, combina]ia cu o cruce determin\ folosirea unor stele
cu opt raze, nu cu [ase.
5

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

153

cordele albastre; unul dintre [colari, Th. Codrescu, purta o lent\ mare,
albastr\, cu o stea de argint 8. Ideea de a a[eza o stem\ heraldic\ pe steaua
unui ordin este specific\ heraldicii ruse[ti, familiar\ lui Asachi9. Steaua
este nconjurat\ de o cunun\ vegetal\ alc\tuit\ dintr-o ramur\ de palmier
(finic) [i una de m\slin. Inscrip]ia ce ncadra circular aceast\ emblem\ era
redactat\ n scriere chirilic\: SIGILU GIMNAZIEI VASILIENE URZITE
LA 1644 NOIT[|] LA 1828. Totul era cuprins ntr-un cerc perlat10 (fig. 169).
O impresiune a acestui sigiliu se
p\streaz\ pe ultima pagin\ a Regulamentului {colar al Gimnaziei Vasiliene, purtnd data de 22 aprilie 1830;
se precizeaz\ c\ sigiliul a fost lucrat dup\
desenul lui Gheorghe Asachi11. Prin inscrip]ia amintit\, deja se c\uta o form\
de legitimare unei institu]ii recente,
c\utnd n trecut un moment al fond\rii
ct mai ndep\rtat [i mai prestigios.
Asachi nsu[i descoperise n arhivele
de la Liov cteva documente privitoare
la nceputurile [colii lui Vasile Lupu
Fig. 169
(unul dintre ele suspectat mai trziu de
contrafacere). Nu [tim de unde a luat anul 1644 ca moment al fund\rii, an
care a ajuns chiar [i pe frumosul steag al Colegiului Na]ional din 192612. n
realitate, [coala de la Trei Ierarhi func]iona nc\ din 1640.
G. C\linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn\ n prezent, edi]ia II,
ngrijit\ de Al. Piru, Bucure[ti, 1988, p. 97.
9 Cf. Tudor Radu Tiron, Despre folosirea decora]iilor n stemele boierilor din Moldova
[i }ara Romneasc\ n perioada domniilor regulamentare, n MN, XVII, 2005, pp. 97-98.
10
Constantin I. Andreescu, Istoricul Liceului Na]ional din Ia[i (1835-1935), n volumul De la Academia Mih\ilean\ la Liceul Na]ional. 100 de ani (1835-1935), Ia[i, 1936,
p. 27 (cu o reproducere a sigiliului).
11 Cf. ndrum\tor n Arhivele Statului Ia[i, IV, Bucure[ti, 1970, p. 94 ([i anexe, plan[a
21); Regulamentul purtnd impresiunea acestui sigiliu se reg\se[te la DJANI, Colec]ia
Litere Gh. Asachi, lit. O/135, f. 42. O fotocopie de calitate a impresiunii sigiliului se
p\streaz\ n colec]ia donat\ Arhivelor de Gh. B\ileanu (DJANI, Colec]ia Stampe [i
Fotografii, nr. 1320/38).
12
Vezi scurta noastr\ prezentare a acestui drapel, n Colegiul Na]ional. Album aniversar
(1828-2003), Ia[i, 2003, pp. 7-9.
8

154

SORIN IFTIMI

La 20 februarie 1829 a avut loc primul examen anual sus]inut la Gimnaziul Vasilian, sub patronajul mitropolitului Veniamin Costachi. Mai nainte
de nceperea examenului, naltul ierarh a f\cut n vedere cu toat\ adunarea o sfin]ire, n form\, a steagului [colii, cu inscrip]ia urm\toare: O Tu,
sfinte Adev\r, lumineaz\-ne din ceruri!13. Astfel ar trebui t\lm\cit\ n
cuvinte emblema sigilar\. Este o deviz\ comparabil\ cu cea inclus\ n
stema Universit\]ii Oxford, n care, pe filele unei c\r]i deschise, se pot citi
cuvintele: DOMINVS ILLUMINATIO MEA.
Toat\ aceast\ evolu]ie ini]ial\ a institu]iei ntemeiate de Gheorghe
Asachi a avut loc ntr-una din perioadele n care Moldova se afla sub administra]ie ruseasc\; nici un domn nu [i poate revendica patronajul nv\]\turilor nalte n aceast\ etap\. Regulamentul Organic (1832) con]inea [i
el prevederi referitoare la organizarea unei forme de nv\]\mnt superior
n Moldova. Faptul c\ abia n domnia lui Mihail Sturdza au rodit condi]iile pentru ntemeierea Academiei este aproape o ntmplare. Patronul
ncoronat al Academiei nu face dect s\ asigure cump\rarea unui local
propriu pentru noua institu]ie, unde aveau s\ se mute cursurile superioare
deja existente la Trei Ierarhi. De aceea vom ntlni o continuitate absolut\
[i n simboluri. Sigiliul Academiei are o stem\ identic\ celei ntlnite la
Gimnaziul Vasilian14.
n Regulamentul Academiei se arat\
c\ aceasta va func]iona cu trei facult\]i:
Filosofie, Drept [i Teologie. Ultimul articol (nr. 234) descria sigiliul [i drapelul institu]iei: pe cer albastru, un Luceaf\r de
argint, avnd n mijloc pe Sf. Duh ca porumbel, iar pe margine cuvintele ACADEMIA MIH|ILEAN| 183415.
Matri]a de bronz a sigiliului Academiei (30x30 mm) se p\stra n colec]iile
Fig. 170

Constantin I. Andreescu, op. cit., p. 30.


O fotografie a acestui sigiliu la DJANI, Stampe [i fotografii, 1320/36; la cota 1320/
37 se p\streaz\ fotocopia [tampilei Bibliotecii Academiei Mih\ilene (n cmpul sigilar
este nf\]i[at\ o carte dominat\ de o stea desenata n acela[i stil).
15 Constantin I. Andreescu, op. cit., p. 64 (sigiliul Academiei este reprodus pe coperta
I a acestei lucr\ri).
13
14

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

155

Muzeului Na]ional de Istorie din Bucure[ti16. Desenul emblemei sigilare este


mai pu]in clar dect n cazul Gimnaziului, dar cvasiidentic cu acesta.
Steaua are col]urile pu]in mai ascu]ite, iar cele dou\ ramuri ce ncadreaz\
emblema sunt acum amndou\ de laur (fig. 170). Se poate remarca faptul
c\, fiind concepute pentru sigiliu [i drapel, f\r\ a fi a[ezate pe un scut,
simbolurile Academiei nu sunt n raporturi foarte bune cu regulile heraldice. Steaua alc\tuit\ din raze este dificil de descris n termeni heraldici
(de blazonat); n manier\ heraldic\, Luceaf\rul este reprezentat ca o stea
cu doar patru raze, mult alungite. Porumbelul, care l ntruchipeaz\ pe
Sfntul Duh, ar fi trebuit reprezentat n pogorre, cu capul n jos, fapt ce
ar corespunde [i canoanelor picturii biserice[ti. Cel care a conceput
aceast\ emblem\ este, f\r\ ndoial\, Gheorghe Asachi. El a avut, se [tie,
preocup\ri mai largi n domeniu, fiind socotit drept persoana cea mai
avizat\ din Moldova n aceast\ chestiune17.
Ceremonia inaugur\rii oficiale a Academiei a avut loc pe 16 iunie
1835; n sala unde s-au desf\[urat festivit\]ile erau expuse statuile alegorice ale Teologiei, Justi]iei, {tiin]elor, Artelor Frumoase, Industriei [i
Agriculturii. n mijloc se afla o draperie mpodobit\ cu stema principelui
[i stema Academiei, avnd n fa]\ un basorelief de bronz n care zei]a
n]elepciunii (Athena-Minerva, n.ns.), conducea pe elevi c\tre Templul
Virtu]ilor. Mihail Sturdza [i-a citit discursul inaugural, ia apoi hrisovul
de ntemeiere a Academiei [i Regulamentul {coalelor, ]inute pe o pern\ de
catifea de un paj, [i le ncredin]eaz\ mitropolitului Veniamin Costachi n
uralele ascult\torilor18. Momentul festiv a fost zugr\vit de pictorul Gheor16
Cf. Mihai Stan, Obiecte muzeistice privind nfiin]area Academiei Mih\ilene, n RM,
X, 1973, nr. 2, p. 240; vezi [i Maria Dogaru, Sigiliile, m\rturii ale trecutului istoric
(album sigilografic), Bucure[ti, 1976, p. 222, fig. 243. Autoarea descrie astfel piesa: n
cmp sigilar, ntr-un triunghi plasat ntr-o stea cu [ase raze, un porumbel cu zborul n sus
(sic!). Steaua este nconjurat\ de dou\ ramuri ce se ncruci[eaz\ n partea inferioar\ a
cmpului sigilar, formnd o fund\. Legenda: cu litere chirilice ACADEMIA MIH|ILEAN|
1834. Se cuvine amendat\ aici expresia cu zborul n sus care, n limbaj heraldic nu
arat\ c\ porumbelul se nal]\ (n loc s\ fie n picaj), ci c\ ar avea vrfurile aripilor ridicate
la nivelul capului; n cazul de fa]\, de[i aripile sunt desf\cute, vrfurile lor sunt ndreptate
n jos; potrivit limbajului conven]ional, avem de-a face cu un zbor cobort!
17 Pentru aceste preocup\ri, vezi Maria Dogaru, Contribu]ia lui Gheorghe Asachi la
dezvoltarea heraldicii na]ionale, n MA, XIX, 1994, pp. 473-483; Mihai-R\zvan Ungureanu, Stemele districtuale n Moldova regulamentar\. Contribu]ia lui Gheorghe Asachi,
n ArhGen, II (VII), 1995, 1-2, pp. 285-290. Se poate vedea [i articolul mai vechi al lui
Gh. Ungureanu, Sigiliul ora[ului Ia[i n secolul al XIX-lea, n RA, IX, 1966, 2, pp. 83-100.
18 Constantin I. Andreescu, op. cit., p. 66.

156

SORIN IFTIMI

ghe Popovici (1927), ntr-o compozi]ie monumental\ aflat\ n holul de


onoare la Colegiului Na]ional din Ia[i (fig. 171).

Fig. 171

Un fapt remarcabil este acela c\, de[i institu]ia s-a numit nc\ de la
nceput Academia Mih\ilean\, ea avea o stem\ diferit\ de aceea a principelui fondator. Aceast\ realitate este surprinz\toare atunci cnd e vorba
de Mihail Sturdza, domnitorul care a impus tuturor institu]iilor statului
stema ]\rii, asociat\ cu armele familiei sale (leul cu sabia ridicat\). Faptul
s-ar putea explica att prin antecedentele ar\tate, ct [i prin raportare la
principiul clasic al autonomiei universitare fa]\ de puterea politic\,
regul\ respectat\ cel pu]in n primii ani de func]ionare a Academiei.

II. A[ez\mntul lui Grigore Al. Ghica


O etap\ mai pu]in vizibil\ n evolu]ia institu]ional\ a nv\]\mntului
superior din Moldova este reprezentat\ de domnia lui Grigore Al. Ghica
(1849-1853). La 1851 este ntocmit un a[a-numit A[ez\mnt, act fundamental care a stat la baza func]ion\rii facult\]ilor de Drept, Filosofie [i
Teologie din vechea capital\ a Moldovei. Roadele acestui act de rentemeiere devin vizibile abia n a doua domnie a lui Grigore Al. Ghica
(1854-1856). Momentul este fixat n diferite simboluri ale institu]iilor de
nv\]\mnt superior (drapele, sigilii), p\strate pn\ ast\zi n muzeul Universit\]ii ie[ene. Ne vom referi n continuare la acestea.

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

157

Drapelele facult\]ilor ie[ene (1855)


a) Drapelul Facult\]ii de Drept: o flamur\ de m\tase grena, avnd pe
avers inscrip]ia FACULTATEA DE DRITU DIN JASSI. 6 OCTOMVRIE
1855. Aceasta este ncadrat\ de o coroan\ aurie din ramuri de laur, prinse
n partea inferioar\ de o e[arf\ legat\ n fund\. Aversul flamurii nu este
vizibil ast\zi, dar este sigur c\ pe el este reprezentat\ stema de pe sigiliul
datat cu acela[i an (fig. 172).

Fig. 172

b) Drapelul Facult\]ii de Filosofie: o flamur\ de m\tase, ast\zi foarte


decolorat\ (sau poate de un alb ng\lbenit), avnd pe avers inscrip]ia
FACULTATEA DE FILOSOFIE DIN JASSI. 6 OCTOMVRIE 1855, ncadrat\ de o coroan\ aurie din ramuri de laur, prinse la partea inferioar\ de
o e[arf\ legat\ n fund\. Prin m\tasea sub]ire transpare emblema de pe
revers19 (fig. 173). De[i actuala modalitate de expunere [i fragilitatea piesei
nu permite fotografierea satisf\c\toare a reversului, s-a p\strat o imagine
alb-negru a acestuia20. Geamul de protec]ie din spatele ramei drapelului
Vezi Istoria Universit\]ii din Ia[i, Ia[i, 1985, p. 238. O fotografie de calitate a acestei piese ntlnim ntre cele depuse de Gh. B\ileanu, la DJANI, Stampe [i fotografii,
1324/22; autorul o publicase n lucrarea Istoricul Spitalului Or\[enesc Clinic de Adul]i
din Ia[i, 1, Bucure[ti, 1956, p. 378, fig. 81. Autorul era convins c\ La 1855 apar stindardele [i [tampilele celor patru facult\]i, inclusiv Facultatea medical\, ceea ce este
inexact. Nu cunoa[tem s\ fi existat un drapel al Facult\]ii de Medicin\ comandat n acel
an, iar cel al Facult\]ii de Teologie a fost confec]ionat cinci ani mai trziu (1860).
20 Ibidem, p. 241. Indica]ia ilustra]iei este inexact\: Sigiliul de pe actul de nfiin]are a
Universit\]ii.
19

158

SORIN IFTIMI

fiind r\zuit par]ial, am putut ob]ine [i o fotografie color, destul de edificatoare (fig. 174).

Fig. 173

Fig. 174

c) Drapelul Facult\]ii de Teologie:


pe o flamur\ azurie, de form\ dreptunghiular\ inscrip]ia FACULTATEA DE
TEOLOGIE DIN JASSI. 26 OCTOMVRI 1860 (fig. 175).
Primele dou\ drapele se afl\ ast\zi n
colec]ia Muzeului Universit\]ii21, iar cel
de-al treilea este expus n biblioteca Facult\]ii de Teologie. Reprezentarea celor
trei drapele apare pe basorelieful statuii
Fig. 175
lui Kog\lniceanu, 1912, al\turi de vechiul
steag, n form\ de banier\, al ora[ului
Ia[i22. De[i primele dou\ sunt creditate de obicei ca datnd din anul nscris
pe flamur\ (1855), credem c\ acest fapt este pu]in probabil.
Forma flamurilor acestor drapele este dificil de precizat f\r\ ca rama
lor de protec]ie s\ fie demontat\ pentru a se studia marginile, asupra
Pn\ n 1960, drapelul se mai p\stra n amfiteatrul Facult\]ii Juridice (cf. Contribu]ii la istoria dezvolt\rii Universit\]ii din Ia[i (1860-1960), I, Bucure[ti, 1960, p. 75,
nota 125).
22
Cf. Sorin Iftimi, Un steag al ora[ului Ia[i din secolul XIX, n Herb. Revista Romn\ de Heraldic\, I (VI), 1999, 1-2, pp. 149-156.
21

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

159

c\rora s-ar fi putut interveni n momentul preg\tirilor pentru muzeu. Sub


aceast\ rezerv\, suntem tenta]i s\ spunem c\ pnza drapelelor de la Drept
[i Filosofie era de form\ p\trat\ (sau aproape). Aceast\ caracteristic\ a flamurilor reprezint\ un semn de vechime, f\cnd leg\tura cu drapelele Moldovei din prima jum\tate a secolului al XIX-lea (Mihail Sturdza, Grigore
Al. Ghica). Ast\zi aceast\ form\ a fost abandonat\ de majoritatea statelor,
conservndu-se doar n drapelele Elve]iei [i Vaticanului. Ideea de steag
tricolor, aproape general\ n Europa modern\, a impus propor]ia de 2x3 a
drapelelor. Drapelul Facult\]ii de Teologie, datat cu cinci ani mai trziu
(1860), pare a fi avut de la nceput form\ dreptunghiular\.
Din punct de vedere cromatic, doar steagul Facult\]ii de Teologie conserv\ azurul drapelului Academiei Mih\ilene (poate [i cel de la Filozofie,
ce este foarte decolorat ns\, dup\ cum am ar\tat). Sub Grigore Al. Ghica,
cel pu]in steagul Facult\]ii de Drept reprezint\ o alt\ op]iune: un vi[iniu
amintind de purpura domneasc\.
Un aspect ce ar trebui s\ ne re]in\ aten]ia este faptul c\ inscrip]iile
drapelelor sunt n alfabet latin. La anul 1855, ar fi fost de a[teptat ca ele s\
fie redactate n alfabetul chirilic (sau de tranzi]ie), uzual. Acest aparent
anacronism ridic\ un semn de ntrebare asupra datei la care au fost confec]ionate drapelele. Sunt ele f\cute la 1860 [i antedatate la 1855, pe baza actelor de ntemeiere a facult\]ilor (eventual a sigiliilor)? Este posibil ca drapelele s\-[i devanseze pu]in epoca, poate sub influen]a profesorilor ardeleni
care predau n facult\]ile din capitala Moldovei. Ace[tia ar fi putut avea ini]iativa introducerii unor inscrip]ii n alfabet latin pe drapelele facult\]ilor.
Mai putem observa un fapt: starea de uzur\ avansat\ a drapelelor sugereaz\ ideea c\ acestea nu au fost confec]ionate doar pentru a fi depuse
ntr-un muzeu, ci c\ au fluturat o vreme n aer liber, fiind expuse degrad\rii.

III. Universitatea veche (1860)


Prima institu]ie romneasc\ de nv\]\mnt superior care s-a numit
Universitate este cea din vechea capital\ a Moldovei. Ea nu a avut un
local construit special pentru aceast\ destina]ie, fiind cump\rat n acest
scop palatul Cantacuzino23, cel care a jucat n mai multe rnduri [i rolul de
curte domneasc\. n afara nsemnelor care s\ reprezinte fundarea noii
Palatul, construit n a doua jum\tate a secolului al XVIII-lea de c\tre vistiernicul
Matei Cantacuzino, [i-a schimbat de mai multe ori proprietarul. El a fost cump\rat de stat
de la Ruxandra Rosetti-Roznovanu pentru a deveni local al primei Universit\]i romne[ti.
23

160

SORIN IFTIMI

institu]ii, au fost comandate cu acel prilej [i nsemne (sigilii, poate chiar [i


drapelele analizate mai sus) care s\ reflecte situa]ia anterioar\ a facult\]ilor.
Aceste simboluri au fost folosite n cadrul ceremoniei care a marcat
translarea facult\]ilor din vechiul sediu al Academiei Mih\ilene n localul
noii Universit\]i. Cultivarea lor p\rea s\ reflecte p\strarea unui statut de
autonomie a Facult\]ilor n cadrul Universit\]ii; este dificil de apreciat
ct\ acoperire avea n realitate aceast\ prim\ impresie. Nu este exclus ca
aceste simboluri s\ fi ajuns, la foarte pu]in\ vreme de la confec]ionare
(poate chiar imediat dup\ ceremonia transferului), n muzeul Universit\]ii.
Sigiliile Facult\]ilor. Muzeul Universit\]ii p\streaz\ [i matri]ele vechilor sigilii ale facult\]ilor de Drept, Teologie, Medicin\, confec]ionate
din bronz. Pe cel al Facult\]ii de Filosofie nu l-am reg\sit, dar con]inutul
s\u este cunoscut, probabil, din impresiuni de pe documente. Un scurt
articol dedicat acestor sigilii a fost publicat de N. Grigora[, n 197424.
Emblemele gravate n cmpul sigilar
sunt absolut identice cu cele de pe drapelele facult\]ilor descrise mai sus (de
unde presupunerea c\ au fost comandate concomitent). Att anul gravat pe
ele, ct [i inscrip]ia UNIVERSITATEA
DE JASSI indic\ anul 1860 ca moment
al confec]ion\rii. Denumirea de Universitate, care apare n inscrip]iile sigiliilor, nu mai fusese folosit\ anterior
acestui an. Autorul citat sus]inea c\ n cazul Facult\]ii de Filosofie a c\rei matri]\ sigilar\ original\ nu s-a p\strat
Fig. 176
era inscrip]ionat anul 1855, cnd s-a aprobat func]ionarea cursurilor respective. Coroanele vegetale care le
ncadreaz\ nu sunt din spice de gru, cum scria N. Grigora[, ci din ramuri
de laur (dafin).
N. Grigora[, Primele sigilii ale facult\]ilor din Ia[i, n MI, 1974, 5, p. 22. Credem
c\ autorul nu a avut ns\ la dispozi]ie matri]ele sigilare, ci doar imprimate ale lor, deoarece reproduce imaginea sigiliului Facult\]ii de Filosofie care, ast\zi cel pu]in, nu exist\
n colec]iile Muzeului Universit\]ii, n schimb considera pierdut sigiliul Facult\]ii de
Medicin\, care se p\streaz\ n bun\ stare.
24

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

161

Sigiliul Facult\]ii de Drept are iar\[i o nsemn\tate special\, deoarece


nu se cunosc imagini n care s\ fie vizibil\ partea drapelului pe care este
nf\]i[at\ emblema acestei institu]ii. Putem vedea cele 12 table ale Legii
lui Moise, dispuse n evantai (simbol preluat din Vechiul Testament) sub
care se distinge, cu dificultate, o balan]\ cu bra]ele relaxate (fig. 176).
Sigiliul Facult\]ii de Teologie
are drept emblem\ o reprezentare
identic\ cu cea de pe drapel (verso):
un potir cu un nimb de raze, nconjurat de o coroan\ de lauri. n exerg\
se cite[te legenda: UNIVERSITATEA DE IASSI. FACULTATEA
TEOLOGIC| 1860 (fig. 177).
Sigiliul Facult\]ii de Filosofie
are drept emblem\ o cucuvea, simbol al n]elepciunii, pas\rea dedicat\
zei]ei Atena-Minerva. Aceasta este
nso]it\ de o f\clie ale c\rei raze cuprind tot cmpul sigilar. Simbolul
Fig. 177
este ntlnit [i pe catapeteasma
laic\ din Aula veche a Universit\]ii din Copou (fig. 178). n anul 2005 a fost
adoptat\ [i o inspirat\ mascot\ a Universit\]ii: o bufni]\ (cucuvea) 25 cu numele de
Alexia (dup\ numele patronului spiritual al
Universit\]ii ie[ene, Alexandru Ioan Cuza).
Dup\ cum se vede, mascota vine pe linia
tradi]iei simbolice a institu]iei.
Interesant este sigiliul Facult\]ii de Medicin\, pe care figureaz\ tot anul 1860, ca
dat\ a ntemeierii (dovad\ c\ atunci a fost
comandat, mpreun\ cu celelalte), de[i institu]ia [i-a nceput cu adev\rat activitatea
dup\ 19 ani, n 187926. De[i realizarea artistic\
Fig. 178

Biologii au ]inut s\ sublinieze c\ exist\ o net\ diferen]\ ntre cele dou\ specii, mascota reprezentnd o bufni]\, pe cnd pas\rea consacrat\ Atenei era o cucuvea. Ceilal]i
universitari, profani n materie, au contopit de mult\ vreme, [i nu numai la noi, cele dou\
specii.
26 Nu s-a p\strat [i un drapel al acestei facult\]i [i nici nu [tim dac\ a fost comandat.
{tim ns\ exact cum ar fi ar\tat, prin analogie cu celelalte drapele.
25

162

SORIN IFTIMI

Fig. 179

a gravurii este remarcabil\, concep]ia


nu este prea reu[it\. Este privilegiat simbolul Farmaciei, cupa Higienei, n dauna
simbolului Medicinii, toiagul lui EsculapAsklepios, (tat\l Higienei) (fig. 179).
Aceast\ form\ grafic\, acceptabil\ pentru un sigiliu, a fost reluat\ recent de
Universitatea de Medicin\, ntr-o stem\
ce se vrea heraldic\. Urmnd regulile
[tiin]ei heraldice, se putea ajunge la solu]ii grafice mult mai fericite pentru o
stem\. Nu toate solu]iile grafice uzuale
n sigilografie sunt acceptabile [i pentru
heraldic\.

Sigiliile Universit\]ii (1860)


n muzeul institu]iei se p\streaz\ matri]ele de bronz ale sigiliilor Universit\]ii, att pentru cear\ ct [i pentru hrtie. ntre cele dou\ pot fi sesizate
cteva diferen]e de detaliu, care arat\ c\ nu au fost confec]ionate simultan.
Cel mai vechi este sigiliul pentru cear\, pe care avem [i marcat anul
1860, cel pe care profesorul Dimitrie Berlescu l men]iona ca pierdut. Iat\
descrierea: scut francez modern, despicat; n prima parti]iune, pe cmp
t\iat, ro[u [i azur (potrivit codului ha[urilor), bro[eaz\ capul de zimbru
avnd steaua cu cinci col]uri ntre coarne, stema Moldovei; n parti]iunea
se-cund\, pe cmp t\iat, azur [i aur, peste care bro[eaz\ acvila cruciat\ a
Munteniei. Scutul, timbrat de o coroan\ de rang princiar, este sus]inut de
dou\ vexillum romane, dispuse n s\ritoare, purtnd datele alegerii lui Cuza
ca domn la Ia[i [i Bucure[ti (V [i XXIV ianuarie 1859)27. Totul este a[ezat
pe un mantou c\ptu[it cu hermin\ [i ncoronat cu o coroan\ corespunz\toare rangului de Principat al noului stat. Legenda circular\ a sigiliului este: PRINCIPATELE-UNITE ALE ROMNIEI. UNIVERSITATEA
DE JASSI. 1860.
Al doilea sigiliu de bronz, conceput pentru a fi aplicat n tu[, pe hrtie,
are n cmpul sigilar urm\toarea stem\: scut francez modern, despicat; n
prima parti]iune, pe cmp t\iat, ro[u [i azur, bro[eaz\ capul de zimbru avnd
steaua cu [ase col]uri ntre coarne, stema Moldovei; n parti]iunea secund\,
Aceste vexillum vor fi ulterior abandonate, fiind recuperate mai trziu doar n varianta scartelat\ a stemei domne[ti, variant\ oficioas\ folosit\ mai mult ca stem\ personal\
a lui Cuza, dup\ 1864.
27

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

163

pe cmp t\iat, azur [i aur, peste care


bro[eaz\ acvila cruciat\ a Munteniei.
Scutul este timbrat de o coroan\ de rang
princiar. Totul este a[ezat pe un mantou
c\ptu[it cu hermin\ [i ncoronat cu o
coroan\ regal\. Legenda circular\ a sigiliului este: PRINCIPATELE-UNITE ALE
ROMNIEI. UNIVERSITATEA DIN
JASSI (fig. 180).
De[i nu are nici o precizare cronologic\ n textul inscrip]iei, mai multe
Fig. 180
elemente contribuie la datarea acestuia
nainte de definitivarea institu]ional\ a Unirii (1862): denumirea oficial\ a
statului, Principatele Unite; faptul c\ stema Moldovei ocup\ prima parti]iune, deci locul mai onorabil, iar acvila munteneasc\ este doar n parti]iunea secund\. Ulterior, dup\ o evaluare [i o reglementare mai strict\,
acvila munteneasc\ a trecut definitiv pe primul loc. Coroana mare, ce timbreaz\ mantia stemei, este tot o ini]iativ\ moldoveneasc\, la care se va
renun]a curnd, pentru c\ dep\[ea realit\]ile prezente ale noului stat: nsemnul era de rang regal [i anticipa preten]ia de ob]inere a independen]ei28, ceea ce putea crea dificult\]i diplomatice.
O alt\ pies\ este sigiliul mic, de
uz curent, al Rectoratului Universit\]ii
ie[ene, pe care l putem numi a[a nu datorit\ dimensiunilor mai reduse, ci [i
pentru c\ stema sa cuprinde doar scutul, f\r\ mantoul princiar ncoronat
(adic\ stema ]\rii n varianta mic\).
De ast\ dat\ acvila trece n parti]iunea
mai onorabil\, iar denumirea oficial\
consemnat\ aici este ROMNIA. UNIVERSITATEA DIN JASS[I] (fig. 181).
Pe baza acestor indicii, sigiliul mic poate
Fig. 181
fi datat pe la 1863. Dup\ starea sa avansat\
Nu aceasta era inten]ia moldovenilor ce au ]inut la prezen]a coroanei regale n
stem\. Ei ]ineau doar s\ marcheze tradi]ia unei asemenea coroane care ar fi fost primit\
de Alexandru cel Bun de la mp\ratul bizantin.
28

164

SORIN IFTIMI

de uzur\, se pare c\ acesta a fost cu adev\rat folosit, fiind aplicat pe toate


documentele emise de Universitatea ie[ean\.
Sigiliul mare al Universit\]ii pare s\ fi fost destinat muzeului ndat\
dup\ desf\[urarea festivit\]ii de inaugurare a institu]iei, ca [i sigiliile Facult\]ilor, la care ne-am referit mai sus. Faptul este sugerat [i de o adres\ a
Rectorului Universit\]ii ie[ene c\tre Ministrul Cultelor [i Instruc]iunii
Publice, din 24 februarie 1863, prin care acesta adresa rug\mintea de a
ordona domnului bibliotecar al Universit\]ii din Iassi de a elibera n
primirea Consiliului Academiei (sic!), ce dumnealui le p\streaz\, n virtutea unui ordin anterior al Ministrului29.
*
O reprezentare necunoscut\ a
stemei apare pe o diplom\ emis\ de
Facultatea de Drept a Universit\]ii din
Ia[i, la 1861, aflat\ n colec]iile Muzeului Universit\]ii (fig. 182). Aceasta
este una din primele steme folosite de
Alexandru Ioan Cuza, cnd ]ara se
numea oficial Principatele Unite. De
aceea, stemele Moldovei [i Munteniei
nu sunt reprezentate n acela[i scut, ci
n dou\ scuturi acolate (de tip francez
Fig. 182
modern). Primul scut este rezervat
stemei Moldovei, ceea ce arat\ c\ modelul folosit dateaz\ din 1860,
deoarece, n foarte scurt timp, acvilei muntene[ti i s-a recunoscut definitiv
ntietatea. Ha[urile conven]ionale ne arat\ c\ ambele simboluri bro[eaz\
pe scuturi t\iate, ro[u [i albastru. Scuturile sunt timbrate de o coroan\
princiar\ clasic\, fiind sus]inute de doi delfini afronta]i, a[eza]i cu cozile
n sus, mprumuta]i din stema modern\ a Moldovei [i din cea a ora[ului
Ia[i. Toate acestea sunt a[ezate pe o mantie timbrat\ de o coroan\ regal\.
Mantia este nconjurat\ de trofee militare foarte bogate, ceea ce este
neuzual, ele fiind prezente doar n stema personal\ a Domnului. Pe un
fanion se poate distinge reprezentarea surprinz\toare a unui leu. Acest
indiciu ne arat\ c\ modelul calchiat aici este acela al unei steme din timpul
lui Mihail Sturdza. n domnia acestuia, stema familiei Sturdza, un leu, a
fost introdus\ n stema de stat a Moldovei. Fanioanele ce decoreaz\ stema
29

DJANI, fond Universitatea Al. I. Cuza. Rectorat, dosar 26, fila 2.

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

165

propriu-zis\ preiau elemente din interiorul scutului. n cazul nostru, chiar


dac\ n scut s-au operat modific\rile cuvenite, un element din vechea
stem\, folosit\ ca model, s-a strecurat n stema cea nou\, e drept, ntr-o
pozi]ie secundar\. Tipologic, aceast\ stem\ cu scuturi acolate pare a fi
anterioar\ stemelor prezente n sigiliile descrise mai sus.
Drapelul Universit\]ii (1860). Inaugurarea Universit\]ii din Ia[i a
avut loc pe 26 octombrie 1860, dat\ ce figureaz\ [i pe actul de funda]ie al
institu]iei (ordonan]a domneasc\ semnat\ de Alexandru Ioan Cuza). Ceremonia desf\[urat\ n acea zi cuprindea [i cortegiul solemn prin care simbolurile facult\]ilor erau aduse de la cl\direa fostei Academii Mih\ilene n
imobilul cump\rat special pentru a servi ca sediu primei universit\]i
romne[ti. Cortegiul se ncheia cu steagurile facult\]ilor, steagul [i insignele Universit\]ii, purtate de [efii de sec]iune din Minister, veneau apoi
profesorii universitari [i ministrul Instruc]iuni, Mihail Kog\lniceanu, mpreun\ cu directorul [i personalul ministerului. Ceremonia a continuat n
aula de la etajul Universit\]ii vechi, unde steagurile au fost a[ezate n fa]a
estradei special amenajate cu acest prilej.
Mihail Kog\lniceanu, a c\rui semn\tur\ figureaz\ [i pe actul de funda]ie,
a primit din minile lui Alexandru Ioan Cuza ordonan]a domneasc\ de
ntemeiere a Universit\]ii, pentru a-i da citire n public. Aceasta este postura n care a fost imortalizat Kog\lniceanu, pentru posteritate, n statuia
amplasat\ n fa]a Palatului Universit\]ii din Copou: ]innd n mna ntins\
actul prin care oferea romnilor prima Universitate na]ional\. Este o
statuie de ctitor30.
Dup\ aceea, domnitorul a ncredin]at profesorilor P. Suciu, I. Strat [i
Octav Teodori documentul de fundare, sigiliul, steagul [i sceptrele noii
Universit\]i, rostind cuvintele: Ca s\ fie acestea semnele patriotismului,
ale progresului [i ale pruden]ei. Actul de fundare cu sigiliul domnesc, n
cear\ ro[ie, protejat de o capsul\ metalic\, se p\streaz\ [i ast\zi n muzeul
Universit\]ii. Sigiliul, considerat cndva pierdut 31 , se afl\ n aceea[i
colec]ie. Sceptrele reprezint\ un element inedit. Pe la 1930, un asemenea
Pentru statuia lui Kog\lniceanu, vezi Georgeta Podoleanu, Sculptorul Raffaello
Romanelli [i ora[ul Ia[i, IN, I, 1995, pp. 97-102.
31 Contribu]ii la istoria dezvolt\rii Universit\]ii din Ia[i (1860-1960), I, Bucure[ti,
1960, p. 114, nota 82. Matri]a sigilar\ poart\ [i ast\zi urme de cear\ ro[ie.
30

166

SORIN IFTIMI

sceptru se p\stra nc\, se pare, la descenden]ii profesorului I. Strat32, dar


ast\zi nu se mai [tie nimic despre el.
Despre existen]a unui drapel al Universit\]ii,
diferit de cele ale facult\]ilor, confec]ionat cu acest
prilej, nu se cunosc mai multe informa]ii. S-a p\strat
ns\ o reproducere a sa pe o carte po[tal\ (n sepia),
din 192733 (fig. 183). Pozi]ia steagului, doar par]ial
desf\[urat, nu permite ns\ prea multe observa]ii.
Flamura dreptunghiular\, a c\rei culoare nu se
poate identifica, este deja uzat\ pe margini. n
cmpul ei putem distinge inscrip]ia UNIVERSITATEA, ncadrat\ de o coroan\ din ramuri de
m\slin (dafin). Nu se pot distinge alte detalii. O
presupunere se poate face, dac\ ne raport\m la
steagurile facult\]ilor, unde emblemele sunt idenFig. 183
tice cu cele de pe sigiliile corespunz\toare. Probabil c\ pe steag figura una din stemele de stat de pe sigiliile de la 1860,
1862, descrise mai sus. Hampa se termin\ cu un vrf de lance metalic,
decupat la interior. De el atrn\ dou\ [nururi, terminate cu doi ciucuri din
fir aurit.
*
n colec]ia Muzeului Universit\]ii se
p\streaz\ ordinul Steaua Romniei, ntr-o
form\ mai rar ntlnit\: nso]it\ de dou\
lungi e[arfe (fig. 184). Aceasta este o
decora]ie destinat\ unui drapel (asemeni
unei cravate de steag) [i nu este o lent\
a Ordinului care s\ se poarte individual,
la uniforma de ceremonie. Constatarea
este nt\rit\ dac\ verific\m dimensiunile
piesei metalice; observ\m c\ ea are n
diametru 40 mm, corespunznd rangului de Cavaler, prima treapt\ a ordinului,
[i nu 50 mm, corespunznd rangurilor superioare, de Comandor sau Mare Cruce.
Doar examinnd piesa [ i cunoscnd
Fig. 184
32
33

Ibidem.
Cartea po[tal\ a fost tip\rit\ de Libr\ria F. {araga, din Ia[i.

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

167

istoricul acestui Ordin, putem face [i o


precizare cronologic\: ea este anterioar\ anului 1932, cnd regele Carol
al II-lea a introdus unele modific\ri n
grafica Ordinului34 (fig. 185). Decora]ia a fost conferit\, foarte probabil,
drapelului de mai sus, pe care nu l
cunoa[tem dect din modesta m\rturie fotografic\.
Nu am g\sit, n colec]ia Muzeului, brevetul n baza c\ruia s-a acordat
aceast\ decora]ie. S-au p\strat ns\ cteva informa]ii scrise care ne permit
s\ putem spune mai multe despre ea.
n Decretul regelui Carol al II-lea,
Fig. 185
publicat de Ziua Na]ional\, la 10 mai
1931, se ar\ta c\, Spre a servi ca pild\ tineretului universitar de ast\zi [i
genera]iilor de mine, sacrificiile f\cute de predecesori pentru Patrie [i
Rege, conferim Ordinul Steaua Romniei cu spade, n gradul de Cavaler, pentru b\rb\]ia [i patriotismul de care au dat dovad\ profesorii [i
studen]ii n timpul R\zboiului pentru ntregirea Neamului, drapelului
Universit\]ii din Ia[i35. O adres\ primit\ din partea Ministerului Armatei
(nr. 27275, din 18 mai 1931) anun]a pe rectorul Universit\]ii urm\toarele:
Avem onoarea a v\ face cunoscut c\ Majestatea Sa Regele a binevoit a
conferi Drapelului Universit\]ii Ordinul Steaua Romnie, cu spade, n
gradul de cavaler, prin naltul decret nr. 1526, din 2 mai 1931. Al\turat se
trimite brevetul nr. 4507 al decora]iei ar\tate mai sus...36. Dac\ lu\m n
considerare motiva]ia acord\rii acestui ordin, surprinde distan]a foarte
mare (mai bine de un deceniu) de la evenimentele invocate. Gestul pare a
viza tn\ra genera]ie de studen]i, dovedindu-se a fi mai curnd un act propagandistic din partea lui Carol al II-lea. Poate c\ regele urmarea [i s\
epuizeze vechiul stoc de decora]ii naintea emiterii noului tiraj, c\ruia el i-a
adus unele modific\ri.
Cf. Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decora]ii romne[ti
de r\zboi (1860-1947), Bucure[ti, 1993, pp. 38-54.
35 MO, nr. 107 (duminic\, 10 mai 1931, partea I, p. 4331). Prin acela[i decret, erau
decorate [i drapelele altor institu]ii de nv\]\mnt superior din Bucure[ti: Drapelul {colii
Politehnice, Drapelul Academiei de nalte Studii Comerciale [i Industriale, Drapelul
Academiei de nalte Studii Agronomice de la Her\str\u.
36
DJANI, Universitatea Al. I. Cuza. Rectoratul, dosar nr. 1354 din 1931, I, fila 258.
34

168

SORIN IFTIMI

IV. Universitatea Mih\ilean\ (1933-1941)


Regele Carol I [i principele mo[tenitor Ferdinand au d\ruit ora[ului
frumosul Palat al Universit\]ii din Copou, construit la 1896. Mistria [i ciocanul de ctitori, confec]ionate din argint, purt\toare de inscrip]ii care
evoc\ evenimentul, se p\streaz\ n Muzeul Universit\]ii. Cei doi suverani
nu au avut preten]ia ca numele lor s\ fie preluat de Universitatea ie[ean\.
Nu avem cuno[tin]\ s\ se fi confec]ionat noi nsemne ale Universit\]ii, cu
acest prilej. Astfel, n planul simbolurilor avem o continuitate absoluta,
neputnd vorbi, pentru ace[ti ani, de o etap\ distinct\.
Lucrurile aveau s\ cunoasc\ modific\ri sub regele Carol al II-lea. n
anul 1934 se mplinea un secol de la ntemeierea Academiei Mih\ilene.
{tim c\ n 1885 s-a s\rb\torit, cu fast, o jum\tate de secol de la ntemeierea Academiei Mih\ilene, f\r\ a se pune problema ca Universitatea s\
preia acest nume (s-a confec]ionat chiar [i un sigiliu aniversar, p\strat n
Muzeul Universit\]ii). Apropierea mplinirii centenarului de la ntemeierea Academiei fondate sub Mihail vod\ Sturdza a prilejuit schimbarea discursului asupra momentului inaugural al Universit\]ii ie[ene. Pentru a
marca o anumit\ continuitate, n 1933 s-a g\sit potrivit ca Alma Mater Iassiensis
s\ primeasc\ numele de Universitatea Mih\ilean\37. Cu acest prilej, s-a
pus [i problema adecv\rii simbolurilor institu]iei cu noul statut.
Emblema de pe Anuarul Universit\]ii Mih\ilene (1935-1941)
Pe coperta publica]iei anuale a Universit\]ii ie[ene ntlnim, o dat\ cu
noua denumire, o emblem\ sigilar\ n care este nf\]i[at patronul institu]iei, domnitorul Mihail Sturdza, n picioare, cu c\ciul\ cu pana[ [i mantie lung\, de ceremonie, ce amintesc de gloriosul domn Mihai Viteazul.
Paradoxal ns\, acestea sunt nsemnele de nvestitur\ care se primeau de la
nalta Poart\ [i care arat\ rela]ia de supunere a domnilor romni fa]\ de
sultan, ca n ntreaga epoc\ fanariot\. Domnitorul este flancat de dou\
steme heraldice, n scuturi de form\ antic\: stema Romniei, varianta
mic\, din 1921 [i stema ora[ului Ia[i din 1930, ambele elaborate de Comisia Consultativ\ de Heraldic\ din cadrul Ministerului de Interne de la
DJANI, Universitatea. Rectorat, dosar nr. 1436. Documenta]ie privitoare la schimbarea denumirii Universit\]ii ie[ene n Universitatea Mih\ilean\. Nu [tiu dac\ n
aceast\ discu]ie s-a folosit [i argumentul potrivit c\ruia palatul Universit\]ii din Copou
fusese construit pe locul Teatrului Mare de la Copou, ars la 1888, care func]ionase ntr-o
cl\dire ce apar]inuse domnitorului Mihail Sturdza.
37

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

169

Bucure[ti (fig. 186). Imprimarea s-a f\cut cu cerneal\ aurie, pe coperta


pnzat\, de culoare albastr\. Inscrip]ia din exerg\ este UNIVERSITATEA MIH|ILEAN| DIN IA{I 1935. De[i pentru imprimarea acesteia s-a
confec]ionat o matri]\ metalic\, nu [tim ca ea s\ fi fost folosit\ [i pe alte
documente, fiind lipsit\, probabil, de valoare juridic\.
Aceast\ construc]ie grafic\ este una
hibrid\, combinnd reprezentarea iconografic\ cu dou\ steme heraldice. Ea era
mai potrivit\ pentru sigilii [i medalii dect
pentru o stem\. Pentru analogie, ea ar
putea fi comparat\ cu cea a Universit\]ii
din Freiburg (nfr\]it\ cu Alma Mater
Iassiensis). Aceast\ stem\ avea s\ fie men]inut\ pe coperta amintitei publica]ii pn\
n 1941, cnd Universitatea [i va schimba
iar\[i fondatorul.
Stema heraldic\ a Universit\]ii
(1935). n paralel, a fost utilizat\ [i o alt\
Fig. 186
stem\, cea mai interesant\ dintre toate,
care reprezint\ cu adev\rat un experiment heraldic. Solicitarea fusese
f\cut\ de Ministerul Instruc]iunii Publice, c\tre Comisia Consultativ\ de
Heraldic\, ce func]iona sub auspiciile Arhivelor Statului de la Bucure[ti.
Astfel, la 31 ianuarie 1935, pre[edintele numitei Comisii, I.C. Filitti, aducea la cuno[tin]a rectorului Universit\]ii ie[ene acest fapt, cernd s\ i se
comunice de urgen]\: a) Cine este considerat ntemeietorul Universit\]ii
ie[ene; b) Care este patronul Universit\]ii38.
Rectoratul l-a consultat n aceast\ chestiune [i pe N.A. Bogdan, care
f\cuse autoritate n istoria local\ cu monografia sa Ora[ul Ia[i (1913).
Printr-o scrisoare din 8 februarie 1935, el r\spundea rectorului Universit\]ii, oferind indica]ii asupra stemelor pe care le-au avut domnii Mihail
Sturdza [i Alexandru Ioan Cuza. n ce prive[te p\rerea mea asupra compunerii stemei actualei Universit\]i ie[ene, cred c\ ar fi absolut trebuitor
ca ea s\ con]in\, n mijloc, capul de zimbru (nu de bou, c\ci Vasile Lupu
vod\, n descrierea herbului lui i zice hiar\ (fiar\), iar boul nu poate fi
taxat de fiar\), cu cei doi delfini, ce se vede n nenum\rate alte steme ale
38 DJANI, fond Universitatea Al. I. Cuza. Rectorat, dosar nr. 1531, din 1935, vol. I,
fila 248. O copie xerox a acestei adrese, intrat\ n arhiva Institutului Sever Zotta din
Ia[i la 22 februarie 2002, mi-a fost pus\ la dispozi]ie de domnul {tefan S. Gorovei.

170

SORIN IFTIMI

Moldovei, [i ceva din atributele lui Mihail Gr. Sturdza (poate chiar [i legenda latin\ utroque clarescere pulchrum, dac\ n-ar nc\rca prea tare herbul
ce voi]i a ntocmi)39. Spre final, autorul f\cea [i o recomandare: Feri]i-v\,
n tot cazul de a apela la serviciile unei anumite Comisiuni heraldice
care, n ce prive[te mai ales marca ora[ului Ia[i, ct [i a altor mai multe din
m\rcile ]inuturilor romne[ti, a dat dovad\ de o fantezie ntru nimic justificat\, ntruct Ia[ul, ca veche capital\ a principatului Moldovei, [i alte
localit\]i din ]ara noastr\, aveau de mult\ vreme stabilite anumite desenuri
cu atribute heraldice diferite, de care Comisiunea respectiv\ pare a nu fi
cunoscut (ori nu a voit s\ ]ie seama...).
Nu cunoa[tem [i celelalte etape ale
elabor\rii stemei, ntruct n arhiva
Universit\]ii ie[ene nu am g\sit [i alte
documente privitoare la acest subiect. Nici n arhiva Comisiei Consultative de Heraldic\ se pare c\ nu se
afl\ vreo documenta]ie n acest sens,
dar sunt indicii clare c\ stema a fost
ntocmit\, n final, de aceast\ institu]ie; n varianta oficial\, stema Universit\]ii ie[ene a fost realizat\ grafic
probabil de Dionisie P\curariu, cel
care, ncepnd cu anul 1928, a fost
desenatorul Comisiei de Heraldic\40.
Nu [tim s\ fi fost legalizat\ prin puFig. 187
blicarea n Monitorul Oficial.
Imaginea ei s-a p\strat pe diplomele de doctor honoris causa conferite de Universitatea ie[ean\ dup\ 1935 (fig. 187). Prima diplom\ ce
cuprindea noua stem\ a fost destinat\ jurisconsultului George Sion, la 26
martie 193541, ceea ce nseamn\ c\ lucrurile s-au mi[cat destul de repede.
DJANI, Universitatea. Rectoratul, dosar 1531/1935, vol. I, filele 285-286v.
Cf. Maria Dogaru, Din Heraldica Romniei, 1994, Bucure[ti, pp. 161-162 [i anexe,
Plan[a LXXXIX, fig. 366 (Universitatea din Bucure[ti), 377 (Universitatea din Cern\u]i).
Pentru desenatorul oficial vezi p. 90.
41
Vezi Anuarul Universit\]ii Mih\ilene, 1935, passim. Alte dou\ titluri de doctor
honoris causa au fost conferite n anul anterior, 1934, dar nu puteau avea pe frontispiciu
aceast\ stem\, care nu era nc\ elaborat\.
39
40

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

171

n muzeul institu]iei se mai p\streaz\ vreo [apte asemenea piese42, fiecare


din ele lucrate manual, scrise n latin\ [i purtnd semn\tura sen. fecit.
Vlad Mironescu.
S-a c\utat o solu]ie pentru a reprezenta n stem\ att etapele de evolu]ie a nv\]\mntului superior din Moldova, ct [i facult\]ile componente la
acel moment istoric.
Forma scutului heraldic este una nou\, modelul fiind preluat din
stema de stat din 1921. Heraldistul Jean M\nescu aprecia n mod deosebit
aceast\ form\ modern\, pe care o descria drept scut rectangular cu vrf n
unghi obtuz (racordat la flancuri prin mici arcuri de cerc)43. n principiu,
avem un scut mp\r]it n nou\ cartiere, n care ns\ cartierul din mijloc ia
forma unui ecuson, n care recunoa[tem armele patronului institu]iei,
Mihail vod\ Sturdza44.
Cartierele ce flancheaz\ ecusonul din inima scutului, la prima vedere,
par a fi stema Moldovei [i tricolorul Romniei. n fapt, ele se preteaz\ la o
dubl\ lectur\, f\cnd aluzie [i la ceilal]i doi fondatori din istoria
nv\]\mntului superior ie[ean. n cartierul median din dreapta heraldic\,
pe cmp ro[u, ntlnim capul de bour (aici de argint) din vechea stem\
voievodal\, avnd ntre coarne o stea de aur cu cinci raze [i fiind flancat
de o roz\ [i de o lun\ conturnat\, toate din acela[i metal. La partea superioar\ capul de bour este cantonat de dou\ ini]iale V.V., de culoare
neagr\. Ele trebuie citite Vasile Voievod [i sunt o referire clar\ la domnul Vasile Lupu. Cartierul median din stnga heraldic\ este fasciat n trei
smal]uri, reprezentnd tricolorul romnesc: albastru-aur-ro[u. De fapt,
este [i o referire la stema fondatorului Universit\]ii ie[ene de la 1860,
Alexandru Ioan Cuza, domnul Principatelor Unite. Nu se cunoa[te mai
nimic despre stema mai veche a familiei sale, dar se [tie c\ el a adoptat tricolorul na]ional drept arme de familie, folosit astfel [i de urma[ii s\i45. Se
42
Un alt exemplar de acest tip, conferit lui George Sion, se p\streaz\ n colec]ia Universit\]ii din Cluj, c\tre care acesta a f\cut o important\ dona]ie de c\r]i [i obiecte. Diploma a
fost reprodus\ de Gh. Ungureanu, n monografia dedicat\ acestei familii (Familia Sion,
Ia[i, 1936, plan[\, dup\ p. 216). Propunerea pentru a-i fi conferit titlul de doctor honoris
causa al Facult\]ii de Drept se reg\se[te la DJANI, Universitatea. Rectorat, dosar 1534.
43 Vezi Jean Nicolas M\nescu, Despre stema Moldovei, n Pergament Anuarul Arhivelor Republicii Moldova, Chi[in\u, II, 1999, p. 320.
44 O inexactitate este aceea c\ leul ]ine n labe un baston [i nu o spad\ ridicat\, cum ar
fi trebuit, n cazul stemei familiei Sturdza.
45
Cf. Sorin Iftimi, Reprezent\ri heraldice relative la Cuza Vod\ [i apropia]ii s\i aflate
n muzeele ie[ene, n volumul Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagoni[ti, ed.
Dumitru Iv\nescu, Ia[i, 2005, pp. 181-183.

172

SORIN IFTIMI

[tie c\ tricolorul folosit de Cuza avea culorile dispuse invers: ro[u-galbenalbastru (precum sun\ [i cunoscutul vers din vechiul imn al ]\rii, Tricolorul, de Ciprian Porumbescu). Exist\ ns\ [i o excep]ie, dar care se afl\
foarte la ndemn\: la baza portretelor domnitorului [i al doamnei Elena,
litografiate n 1863, care au cunoscut o larg\ circula]ie, exist\ o stem\ n
care tricolorul este a[ezat cu albastrul n [ef, precum n stema Universit\]ii46. R\spunsul lui N.A. Bogdan privitor la stemele celor doi domnitori
este un argument n plus c\ tricolorul nu a fost folosit n stem\ doar ca un
nsemn na]ional, ci [i ca stem\ a lui Alexandru Ioan Cuza.
Un aspect care ar mai putea fi luat n discu]ie este dac\ stemele celor
trei fondatori sunt a[ezate la locul potrivit, suficient de onorabil, sau dac\
nu cumva ele ar fi trebuit a[ezate n capul scutului, precum n stema contemporan\ a Universit\]ii din Bucure[ti.
n [eful scutului se afl\ stemele celor mai vechi facult\]i. Primul cartier con]ine stema Facult\]ii de Filosofie (din care s-au desprins ulterior
Filologia, Istoria, Matematica): pe azur, dou\ tor]e aprinse, ncruci[ate
(dispuse n s\ritoare), de argint. n cartierul al doilea afl\m simbolul
conven]ional, Facult\]ii de Teologie: pe ro[u, o cruce greac\ avnd bra]ele
treflate. Stema Facult\]ii de Drept se afl\ n al treilea cartier: pe cmp de
azur o balan]\ de argint, n echilibru, avnd ca bra] de sprijin o spad\ din
acela[i metal. n partea de jos a scutului sunt dispuse stemele altor trei facult\]i, create ulterior. Medicina, care a fost proiectat\ nc\ de la nceput,
odat\ cu cele de mai sus, este reprezentat\ prin simbolul antic al lui Esculap
(Asklepios): un toiag (baston) de aur pe care este nf\[urat un [arpe 47 de
argint, pe cmp de azur. Pentru Politehnic\ s-a ales o carte de argint, pe
cmp ro[u, avnd pe prima pagin\ un echer triunghiular, de aur, peste care
bro[eaz\ un compas de argint, r\sturnat (de remarcat c\ aceste mobile asociate sugereaz\ destul de bine steaua-hexagram\ a Gimnaziului Vasilian [i
a Academiei Mih\ilene). Pe cealalt\ pagin\ figureaz\ un creuzet n care se
produce o reac]ie chimic\. Ultimul cartier este rezervat Facult\]ii de Agronomie, simbolizat\ prin trei spice de aur, prinse n m\nunchi, dispuse n
bar\, a[ezate pe cmp de azur.
Cf. Dan Cernovodeanu, {tiin]a [i arta heraldic\ n Romnia, Bucure[ti, 1977, p. 345,
fig. 3.
47 {arpele Medicinei face pandant cu [arpele din stema Sturdza.
46

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

173

Observ\m c\, n alc\tuirea stemei de la 1935, nu au fost folosite simbolurile vechilor facult\]i, de la 1855. Pentru Filosofie s-a renun]at la simbolurile inspirate din cultura antic\ (cucuveaua Atenei-Minerva), fiind
creat ad hoc un nou simbol, f\r\ istorie. n cazul Facult\]ii de {tiin]e
Juridice n schimb, s-a renun]at la simbolul biblic, vetero-testamentar
(Tablele Legii ale lui Moise), men]inndu-se atributele antice al Justi]iei:
balan]a [i spada. Era [i o aluzie la Dreptul roman, care st\ la baza sistemului juridic european modern. Pentru Facultatea de Teologie s-a renun]at la
vechiul potir de aur, nimbat, n favoarea unei cruci conven]ionale. Nici
cromatic cmpurile heraldice nu au vreo leg\tur\ cu vechile drapele ale
facult\]ilor ie[ene.
Toate acestea nu reflect\ un efort de a realiza un proiect heraldic mai
valoros, ci o experien]\ redus\ n heraldica universitar\, o documentare
superficial\ [i o solu]ie facil\. Pentru sus]inerea acestor aser]iuni este suficient s\ compar\m stema Universit\]ii ie[ene cu aceea a Universit\]ii din
Cern\u]i, conceput\ pe la 1930, p\strat\ n arhiva Comisiei Consultative
de Heraldic\ Bucure[ti48. Vom constata c\ stemele din [eful scutului (Filosofie, Teologie, Drept) sunt reprezentate absolut identic 49, iar restul stemei
prezint\ mari asem\n\ri. n ecusonul central sunt reprezentate stemele
patronilor celor dou\ institu]ii: Mihail Sturdza [i, respectiv, Carol al II-lea.
n cartierul median drept avem determin\rile geografice: stema Moldovei,
care face pandant n partea stng\ a scutului cu tricolorul Romniei, n
cazul Ia[ilor [i cu stema ora[ului Cern\u]i (ntocmit\ recent, de aceea[i
Comisie), n cel de-al doilea caz. Cartea deschis\, de la baza scutului, este
prezent\ n ambele construc]ii heraldice. Concluzia este clar\: stema Universit\]ii din Ia[i a fost calchiat\ dup\ aceea a Universit\]ii din Cern\u]i.
De unde se vede c\ N.A. Bogdan avusese dreptate...
c) Sigiliul Rectoratului. n practic\, n to]i ace[ti ani s-a folosit sigiliul
Rectoratului, avnd n mijloc stema de stat, n varianta mic\ (f\r\ mantie
[i leii rampan]i) (fig. 188). Acesta a r\mas singurul cu valoare juridic\.
Cf. Maria Dogaru, loc. cit.
Universitatea din Cern\u]i avea acelea[i facult\]i de baz\ ca [i cea de la Ia[i:
Filosofie, Drept [i Teologie. Ea a primit denumirea de Regele Ferdinand n 1920, dup\
Marea Unire, iar din 1933 s-a numit Carol I. Astfel se explic\ prezen]a ecusonului
heraldic al familiei Hohenzollern (tabla de [ah) n stema Universit\]ii din Cern\u]i.
48
49

174

SORIN IFTIMI

Fig. 188

VI. Universitatea Al. I. Cuza (1960)


Ini]iativa schimb\rii numelui Universit\]ii ie[ene a apar]inut lui A.C.
Cuza, personaj proeminent n via]a public\ a ]\rii, receptat unilateral pn\
ast\zi, datorit\ ideilor sale politice. El a insistat asupra faptului c\ institu]ia
nv\]\turilor nalte de la Ia[i [i-a dobndit denumirea de Universitate n
1860, sub patronajul lui Alexandru Ioan Cuza50. Ini]iatorul era descendent
colateral al domnitorului, astfel nct demersul din 1942, ca Universitatea
s\ fie numit\ Cuza Vod\, era f\cut [i n aceast\ calitate. n planul simbolurilor nu se petrec schimb\ri notabile. Anul 1942 nu avea o semnifica]ie
special\. Jubileul din 1911 a fost un asemenea prilej, de a conferi naltei
institu]ii numele fondatorului de la 1860, dar s-a trecut pe lng\ aceasta.
n planul simbolurilor, nu se petrece nici o modificare notabil\, din cauza
contextului istoric.
Cel de al doilea centenar al Universit\]ii ie[ene a fost celebrat n 1960,
nainte ca institu]ia sa mplineasc\ dou\ secole, prin schimbarea perspectivei asupra anului ntemeierii. Festivit\]ile s-au bucurat de o nsemnat\
participare interna]ional\. Cu acest prilej a fost conceput\ o nou\ emblem\
a Universit\]ii, n care elementul heraldic are o prezen]\ formal\. S-a optat
pentru o emblem\ n care elementul principal este reprezentat de cl\direa
Universit\]ii; aceasta este nscris\ ntr-un cerc avnd n partea superioar\
50

DJANI, Universitatea. Rectorat, nr. 2169.

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

175

inscrip]ia UNIVERSITATEA
AL. I. CUZA IA{I, iar n
partea inferioar\ dou\ ramuri
de m\slin, pe care bro[eaz\ un
mic ecuson cu trei cmpuri n
bar\ (fig. 189). Inten]ia graficianului a fost aceea de a a[eza
n scut tricolorul ro[u-galbenalbastru, nsu[it de patronul institu]iei, Alexandru Ioan Cuza,
ca stem\ personal\. Forma [i
parti]iunile scutului sunt ns\
fanteziste, iar ha[urile nu corespund codului heraldic aflat
Fig. 189
n uz nc\ din secolul al XVII-lea.
ntreaga construc]ie emblematic\ reflect\ o perioad\ de regres a heraldicii
romne[ti.
Cu prilejul aceleia[i anivers\ri, a fost confec]ionat [i un drapel al Universit\]ii, aflat ast\zi n muzeul institu]iei. Este vorba despre un steag tricolor,
cu flamur\ de atlas, de form\ dreptunghiular\ clasic\ (format 2x3). Peste
cele trei cmpuri se desf\[oar\ inscrip]ia: UNIVERSITATEA DIN IA{I
1860, la care se adaug\ deviza n limba latin\ PATRIA, LABOR,
FIDES. Flamura este conturat\ de un filet din fir metalic, auriu, care se
transform\ n franjuri pe latura ngust\.
Din p\cate, acest drapel nu conserv\ nimic din steagurile universitare
de la 1860 (momentul aniversat!), nici m\car culori. Folosirea tricolorului
na]ional ca drapel pentru institu]ii reprezint\ un alt pas napoi n privin]a
uzan]elor vexilologice. Acest obicei a dus la demonetizarea tricolorului [i
nu [i atinge scopul identific\rii simbolice a institu]iilor. Inten]ia a fost,
probabil, aceea de a sublinia c\ Universitatea este o institu]ie de stat, sau
de rang na]ional.

VI. Stema, sigiliul [i drapelul Universit\]ii (2000)


n luna octombrie a anului 2000, cnd se aniversau 140 de ani de la
ntemeierea celei dinti Universit\]i romne[ti, rectorul acesteia, domnul
Dumitru Oprea, a constatat faptul c\ venerabilul a[ez\mnt nu dispune de
simbolurile cuvenite pentru reprezentarea Almei Mater Iassiensis. Pentru
a rezolva aceast\ problem\ s-a adresat Institutului Romn de Genealogie

176

SORIN IFTIMI

[i Heraldic\ Sever Zotta din Ia[i, condus de istoricul {tefan S. Gorovei.


Detaliile elabor\rii acestor nsemne au fost consemnate ntr-un mic articol, ap\rut sub semn\tura celui din urm\51.
Proiectele nsemnelor amintite, ini]iate de {tefan S. Gorovei, au fost
finalizate ntr-un timp foarte scurt, prin cooptarea a doi speciali[ti de
marc\ n domeniile heraldicii [i vexilologiei, membri [i ei ai Institutului:
domnul Constantin E. {tef\nescu (Rmnicu S\rat) [i Tudor-Radu Tiron52
(Bucure[ti), care s-au deplasat la Ia[i n acest scop.
Stema. Scutul heraldic ales a fost cel numit spaniol, cu partea de
jos rotunjit\ n semicerc. Prin conven]ie, s-a stabilit ca, dac\ scutul de tip
antic a fost ales pentru stemele de localit\]i [i jude]e, iar cel cunoscut ca
francez modern (cu baza n acolad\) a fost preferat pentru heraldica
familial\, scutul spaniol sa fie rezervat institu]iilor (fig. 190).
Un principiu de baz\ a fost sublinierea ideii c\ Universitatea de azi
este rezultatul a trei ini]iative, care o
fac mo[tenitoarea unei mai vechi
tradi]ii de nv\]\mnt superior la Ia[i:
institu]ia ntemeiat\ de Alexandru
Ioan Cuza la 1860 a fost precedat\ de
Academia Mih\ilean\, ntemeiat\ de
Mihail vod\ Sturdza la 1834 [i, mai n
vechime, de Colegiul de la Trei Ierarhi, ntemeiat de Vasile vod\ Lupu
la 164053. Aceste trei ini]iative domne[ti au fost ilustrate printr-o furc\
de hermin\. Numit\ n heraldica
Fig. 190
francez\ pairle, furca este o pies\
onorabil\ de prim rang. Avnd forma
literei Y, aceasta este foarte potrivit\ pentru a simboliza cele trei
ini]iative, iar alegerea herminei, blana alb\ cu codi]e negre, ce mpodobea
{tefan S. Gorovei, Stema, pecetea [i drapelul Universit\]ii Al. I. Cuza, n Buletinul Institutului Romn de Genealogie [i Heraldic\ Sever Zotta, II, 10-12, Ia[i, 25 XII
2000, pp. 6-8.
52 Tn\rul nostru coleg, discipol al regretatului heraldist Jean Nicolas M\nescu, a
devenit ntre timp consilier la Cancelaria de Ordine [i Medalii de la Cotroceni.
53
{tefan S. Gorovei, op. cit. p. 6.
51

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

177

mantia domneasc\, eviden]iaz\ faptul c\ cele trei ini]iative au apar]inut


puterii suverane, adic\ principilor din vremurile respective. n acela[i
timp, forma literei Y aminte[te [i de o alt\ pies\ heraldic\; este vorba de
omoforul episcopal54, care poate sugera rolul jucat de mitropolitul Kievului
Petru Movil\ (fiul lui Moise vod\ Movil\), n ini]iativele culturale din
domnia lui Vasile Lupu. Colegiul ntemeiat de el la Kiev, din care s-a dezvoltat apoi Academia Movilean\, a fost modelul dup\ care s-a organizat [i
Colegiul Vasi-lian din capitala Moldovei. Mai mult, [coala ie[ean\ a fost
servit\, n primii s\i ani, de profesori care au fost discipoli ai eruditului ierarh
kievean.
Furca de hermin\ putnd fi privit\ ca o mobil\ heraldic\ de argint,
cmpul scutului a fost determinat ca albastru (azur)55. n felul acesta, culorile dominante ale stemei coincid cu cele atribuite familiei ctitorului
(Cuze[tii purtau ca stem\, din ceea ce s-a putut deduce pn\ acum, un scut
bandat, de argint [i azur).
Elementul central al stemei este Cartea c\r]ilor, Biblia, simbolul cel
mai frecvent n stemele vechilor universit\]i occidentale. Culoarea purpurie a coperte, care are [i privilegiul de a putea fi suprapus\ peste orice alt
smal] heraldic (culoare, metal sau blan\), este specific\ acesteia. A fost
respectat\ [i pozi]ia arhaic\ n care este reprezentat\ Biblia, att n vechile
picturi biserice[ti, ct [i n arta heraldic\, adic\ avnd coperta a patra spre
privitor. n stemele universitare, Biblia nu mai are sensul exclusiv religios, ci semnific\ n]elepciunea absolut\. n universit\]ile medievale, studiile teologice erau de departe cele mai vaste [i mai complexe, ntinznduse pe durata a 16-17 ani [i fiind o ncoronare a tuturor celorlalte cursuri;
era deci de a[teptat ca Teologia s\ furnizeze simbolul specific institu]iilor
universitare.
Cele trei stele de aur cu [ase col]uri, a[ezate pe cmpul de azur ilustreaz\ faptul c\, la nfiin]are, n 1860, Universitatea ie[ean\ avea trei facult\]i:
Drept, Filosofie [i Teologie56. Steaua cu [ase col]uri a f\cut tradi]ie n simVezi Arthur Charles Fox-Davies, The Wordsworth Complete Guide to Heraldry, ed.
1996, London, p. 127, fig. 154.
55
Dup\ cum cmpul ro[u al scutului cere, de obicei, mobile sau piese heraldice de aur.
56 Ini]ial, a fost luat\ n calcul [i posibilitatea de a reprezenta cele trei facult\]i prin
simboluri specifice (balan]a Justi]iei, cucuveaua Atenei [.a.), dar s-a renun]at repede la
aceast\ variant\, din dorin]a de a evita nc\rcarea excesiv\ a scutului heraldic, efect
nepl\cut ce a fost pus n eviden]\ de stemele universitare interbelice. Aceste simboluri au
fost l\sate n rezerv\, spre a putea fi folosite n stemele facult\]ilor respective.
54

178

SORIN IFTIMI

bolistica institu]iilor de nv\]\mnt din Moldova secolului al XIX-lea. Este


ntlnit\ n pecetea din 1828 a Gimnaziei Vasiliene, n sigiliul din 1834 a
Academiei Mih\ilene, precum [i n sigiliul din 1848 al Departamentului
Cultelor [i Instruc]iunii Publice din Moldova57. Pentru a simboliza dezvoltarea ulterioar\ a Universit\]ii, prin sporirea num\rului facult\]ilor, s-a
adoptat sugestia ca stelele s\ fie str\lucitoare (avnd raze intermediare,
de m\rimi diferite). Stelele lumin\tori pot fi interpretate [i ca cei Trei
Ierarhi: Sf. Ioan Gur\ de Aur, Grigorie de Nazianz (Teologul) [i Vasile
cel Mare, nv\]\torii [i lumin\torii Ortodoxiei, patronii sub protec]ia
c\rora a fost pus Gimnaziul ntemeiat de Vasile Lupu, la 1640.
Ceea ce a rezultat a fost o stem\ deosebit de echilibrat\, armonioas\ [i
aerisit\. A fost chiar remarcat\ alura sa britanic\. ntr-adev\r, f\r\ s\ se
fi urm\rit un model, stema Universit\]ii ie[ene aminte[te, ca stil, de vechiul
blazon al Universit\]ii Cambridge.
Drapelul. Potrivit Vexilologiei, [tiin]a care reglementeaz\ ntocmirea
drapelelor, existau mai multe variante posibile de configurare a steagului
Universit\]ii ie[ene, fiecare oferind diverse avantaje [i dezavantaje58.
a) Simpla desfacere a cmpului heraldic n cmp vexilologic, cu a[ezarea pe orizontal\ a mobilelor heraldice, modificnd doar pozi]ia c\r]ii
(ce trebuia s\ r\mn\ vertical\);
b) Cmpul steagului t\iat: sus, pe albastru, cele trei stele; jos, pe hermin\, cartea;
c) Cmpul steagului mp\r]it n patru (sfertuit): n cartierele 1 [i 4
cartea, pe hermin\; n cartierele 2 [i 3 stelele pe albastru;
d) Cmpul steagului alb, cu stema n mijloc, a[ezat\ n scut (n\l]imea
acestuia fiind jum\tate din latura mic\ a flamurii); flamura steagului are o
bordur\ bandat\ n culorile dominante ale stemei (argint [i azur).
Dup\ analizarea tuturor variantelor prezentate, a fost aleas\ ultima dintre
variantele prezentate (fig. 191).
De[i elaborate ntr-un timp record, de un grup de speciali[ti de maxim\
competen]\, nsemnele nu au putut fi adoptate n mod oficial pn\ pe 26
octombrie 2000, cnd se aniversau 140 de ani de la ntemeierea Univer{tefan S. Gorovei, op. cit., p. 7. La documentarea acestui fapt au fost folosite piese
din colec]ia Dan Cernovodeanu, puse la dispozi]ie de Tudor Radu Tiron, precum [i din
patrimoniul Muzeului Na]ional de Istorie din Bucure[ti, comunicate de doamna C\t\lina
Opaschi.
58 {tefan S. Gorovei, op. cit., p. 7.
57

179

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

sit\]ii ie[ene, din cauza unor discu]ii


ivite n interiorul Colegiului Academic
al insti-tu]iei. Unii dintre membri, onorabilului Colegiu, speciali[ti n cu totul
alte discipline, au ]inut s\ se pronun]e [i
n materie de heraldic\, f\r\ s\ sesizeze
c\ p\[eau pe un teren str\in, cu legi
necunoscute lor. La festivit\]ile desf\[urate cu acel prilej, aceste simboluri nu
au putut fi arborate. Ulterior ns\, lucrurile au urmat f\ga[ul normal [i stema
Universit\]ii a fost adoptat\. Ast\zi, atunci
cnd o ntlnim pe un document oficial
sau arborat\ pe diverse cl\diri ale Universit\]ii, o privim ca pe un lucru deja
familiar, cu care ne identific\m.
*

Fig. 191

VII. Mascota Universit\]ii


Dintre simbolurile Universit\]ii face
parte [i mascota. Pentru ca alegerea s\ fie
una reu[it\, a fost organizat un concurs,
la sfr[itul anului 2004, premiul pus n
joc fiind o sum\ nsemnat\, 2000 RON.
Una din condi]iile de concurs a fost ca
viitoarea mascot\ s\ foloseasc\ preponderent culoarea albastr\ (azur), aceasta
fiind asociat\ imaginii Universit\]ii Al. I.
Cuza, prin folosirea ei la stem\ [i drapel.
Au fost nregistrate 35 de proiecte. ConFig. 192
cursul a fost c[tigat de Gabriel Ovidiu
Srghie, pe atunci student n anul V la
Facultatea de Construc]ii din cadrul Politehnicii Gh. Asachi. Acesta a
propus ca mascot\ o bufni]\ numit\ Alexa, dup\ prenumele fondatorului
Universit\]ii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Mascota este mbr\cat\
ntr-o rob\ universitar\ [i are pe cap o beret\, ambele de culoare azurie; ea
poart\ ochelari [i o carte de culoare purpurie sub bra], ceea ce i confer\ un
aer studios; pe lavaliera alb\ de pe piept are imprimat\ stema Universit\]ii

180

SORIN IFTIMI

(fig. 192). Mascota este marc\ nregistrat\ la OSIM, de]innd recordul de


a fi primul nsemn de acest fel nscris oficial de universit\]ile romne[ti.
Alegerea a fost fundamentat\ pe faptul c\ bufni]a (de fapt,
cucuveaua) era pas\rea asociat\
Athenei, zei]a n]elepciunii la
grecii antici. Universitatea din
Athena folose[te [i ea acest
simbol. Stlpii de iluminat din
fa]a Universit\]ii din capitala
Greciei al\tur\ efigiei zei]ei [i
reprezent\ri ale acestei p\s\ri
(fig. 193). La Ia[i, n Aula Veche
a Universit\]ii din Copou, ocupat\ de cteva decenii de Politehnic\, cucuveaua este reprezentat\ chiar deasupra mesei de
prezidiu, semnalnd faptul c\ ne
afl\m ntr-un altar al Cunoa[terii. Se poate spune c\ mascoFig. 193
ta exista deja, ea fiind doar reinventat\ acum. S-a confec]ionat [i un costum al mascotei, comandat n
China. Cu totul, mascota este foarte impozant\, avnd 2,30 m n\l]ime.
*

VIII. Stema Universit\]ii Tehnice Gh. Asachi Ia[i


Cu prilejul anivers\rilor recente, Politehnica ie[ean\ [i-a manifestat
interesul pentru nsemnele institu]iei. n anul 2007 s-au s\rb\torit 70 de
ani de la nfiin]area {colii Politehnice Gh. Asachi (1937). Din 1948, a
fost adoptat\ denumirea de Institutul Politehnic din Ia[i, iar din anul 1993
se nume[te Universitatea Tehnic\ Gh. Asachi.
Momentul fondator al institu]iei este considerat ns\ data de 15 noiembrie 1813, cnd Gheorghe Asachi a nfiin]at primul clas de inginerie
[i hot\rnicie, cea dinti nf\ptuire pentru nv\]\mntul superior n limba
romn\59. Domnul prorector Mihail Voicu a adresat Institutului Romn de
Vezi Monitorul Universit\]ii Tehnice Gheorghe Asachi, nr. 10, din iunie 2007
(Num\r special, ce cuprinde Carta Universit\]ii), pp. 7-8.
59

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

181

Genealogie [i Heraldic\ Sever Zotta (reprezentat de istoricul {tefan S. Gorovei) solicitarea


de a ntocmi o stem\ a Universit\]ii Tehnice. n
asemenea ocazii, se apeleaz\, n primul rnd, la
nsemnele personajului fondator sau ale celui
dinti protector. O stem\, un sigiliu heraldic al lui
Gheorghe Asachi nu era cunoscut pn\ acum.
Am avut ns\ [ansa de a g\si un asemenea sigiliu n colec]iile Arhivelor ie[ene60 (fig. 194).
Fig. 194
Sigiliul con]ine un scut heraldic de tip
francez modern. Scutul este t\iat, avnd
parti]iunea superioar\ despicat\ n dou\ cartiere. Dimensiunile reduse
(12x10 mm) fac dificil\ identificarea detaliilor. n primul cartier se poate
distinge o lir\ nso]it\ de dou\ stele61 , iar n cel de-al doilea un obiect
rotund. Parti]iunea inferioar\ este rezervat\ unui leu, trecnd spre dextra,
]innd n laba superioar\ dreapt\ trei obiecte: o sabie, o cruce [i o ramur\
de palmier (sau o pan\, spic). Sub scut, pe o e[arf\, se poate descifra
nceputul unei devize, scrise n limba latin\. Un scris de mn\, apar]innd
probabil doamnei Virginia Isac, a ad\ugat pe document, sub sigiliu (n
creion) ceea ce a putut descifra la o prim\ lectur\: Salus in.... Restul
inscrip]iei a fost deteriorat la ruperea sigiliului.
Lira din primul cartier poate c\p\ta unele explica]ii. Ea poate simboliza, la modul generic, preocup\rile artistice ale posesorului (poet, dramaturg, pictor, arhitect). nsemnul amintit ar putea fi ns\ [i altceva. Avnd
n vedere faptul c\ tat\l lui Gheorghe Asachi venea din Gali]ia, nu este exclus
ca el s\ fi folosit ca stem\ o potcoav\ nso]it\ de dou\ stele, figur\ att de
specific\ vechii heraldici poloneze (sugestie f\cut\ de Tudor Tiron). Doar
originea obscur\ a familiei men]ine o rezerv\ n calea acestei ipoteze.
Obiectul rotund din cartierul al doilea este dificil de identificat, [i din
cauza dimensiunilor. Editorii scrisorii, n descrierea arheografic\, au v\zut
n aceast\ pies\ heraldic\ trei cercuri concentrice62. O asemenea reprezentare este destul de frecvent\ n heraldic\63.
Arhivele Na]ionale Ia[i, Colec]iei Documente, 551/63.
Cele dou\ stele, poate mai pu]in vizibile ast\zi, au fost observate de editorii scrisorii
(Documente, Gh. Ungureanu [.a., p. 69).
62 Documente, Gh. Ungureanu [.a., p. 69.
63
Cf. Abrg mthodique de la science des armoirie, par Maighe, presentation de Pierre
Girard-Augry, Pards Puiseaux, 1991, p. 154. O stem\ identic\ este atribuit\ n aceast\
lucrare localit\]ii Virieu (Dauphin): n cmp ro[u, trei cercuri concentrice de argint.
60
61

182

SORIN IFTIMI

Ini]ial am presupus ca ar putea fi ceva legat de familia so]iei lui Asachi,


de[i aceasta nu era de neam nobil [i, probabil, nici purt\toare de blazon. O
transpunere heraldic\ ad-hoc a numelui so]iei, Tauber, ar fi trebuit sa
aduc\ n stem\ un porumbel, deoarece acesta este n]elesul cuvntului,
n limba german\64. Se vede ns\ c\ nu la o stem\ de alian]\ matrimonial\
s-a gndit Asachi.
Colegul Tudor Tiron, pe care l-am consultat cu acest prilej, presupune
c\ ar putea fi vorba despre un glob p\mntesc, simbol al preocup\rilor lui
Asachi n domeniul [tiin]elor exacte. Este posibil. n fond, inginerii hotarnici ie[i]i din [coala tehnic\ a lui Asachi erau ni[te geometri, n sensul
etimologic al termenului, acela de... m\sur\tori ai p\mntului.
Leul din parti]iunea inferioar\ a scutului suport\ mai multe considera]ii.
Acesta poate fi inspirat de leul purt\tor de spad\ din stema domnitorului
Mihail Sturdza, al c\rui slujitor apropiat [i devotat a fost Gheorghe Asachi65.
O alt\ sugestie ar fi c\ leul este o transpunere a numelui luat de tat\l c\rturarului, Laz\r Asachi, dup\ c\lug\rirea sa, n urma decesului so]iei: Leon.
Exist\ [i aici o rezerv\, n sensul c\ tat\l lui Gheorghe Asachi s-a c\lug\rit
n 1820 [i a murit n 1825; el a purtat deci numele de Leon doar cinci
ani, spre sfr[itul vie]ii sale66. Fiul se obi[nuise oare suficient de bine cu
noul prenume nct sa l transpun\ ntr-o stem\?
Pe de alt\ parte, nsemnele pe care leul le poart\ n laba dreapt\ (sabia,
crucea [i ramura de palmier) sunt armele familiei Costachi67, cu trimitere la
mitropolitul Veniamin, protectorul lui Laz\r Asachi [i al fiului s\u, Gheorghe (pe care l-a [i trimis la studii n str\in\tate, cu o burs\). ntr-adev\r,
Gheorghe Asachi s-a c\s\torit la Ia[i, n 1817, cu Elena Teuber, guvernanta copiilor
vornicului Mihai Sturdza, o bun\ muzicant\ (pianist\), iar nu nem]oaica sp\l\tori]\,
cum o ncondeiaz\ paharnicul Costandin Sion n cunoscuta sa Arhondologie. Cu toate
acestea, n 1826, mitropolitul Veniamin Costachi emitea, la cererea lui Asachi, un certificat vizat de Agen]ia KK, prin care se adeverea c\ solicitantul era holtei (G. C\linescu,
op. cit., p. 97).
65 C\rturarul a [i f\cut parte din comisia care a redactat Genealogia familiei Sturdza
(1842), ie[it\ de sub teascurile tipografiei sale. Stema sturdzeasc\ de pe copert\, precum
[i descrierile acesteia din cuprinsul textului par sa i apar]in\ lui Gheorghe Asachi.
66
Antonie Pl\m\deal\, Laz\r Leon Asachi n cultura romn\, Sibiu, 1985, p. 8.
67 Heraldistul Tudor Tiron ne-a semnalat un sigiliu al mitropolitului Veniamin Costachi, n care figureaz\ un bra] care ]ine nm\nuncheate cele trei simboluri: sabia, crucea [i
ramura de palmier. Dedesubt, n loc de deviz\, exist\ o explicare versificat\ a stemei:
Bra]ul narmat supt cruce unui osta[ credincios/ mntuie[te pre cetate, nal]\-altarul
surpat gios.
64

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

183

Laz\r Asachi era cunoscut drept secretarul [i omul de tain\ al mitropolitului Veniamin Costachi68.
Am ar\tat c\ sub scut se afl\ o e[arf\, pe care se poate descifra nceputul
unei devize, scrise n limba latin\: Salus in ..., restul fiind deteriorat. n
volumul editat, la descrierea arheografic\, deviza apare ceva mai complet\:
Salus in virtute...69. ntmplarea a f\cut s\ g\sim n monumentala Istorie
a literaturii romne, a lui George C\linescu, textul integral al devizei, f\r\
a putea cunoa[te sursa din care a preluat-o. Aceasta sun\ astfel: Salus in
virtute decus! (= Mntuirea e n virtute, demnitate [i onoare!)70. O alt\
deviz\ folosit\ de Gheorghe Asachi, pe care a arborat-o chiar [i pe frontispiciul casei sale din Copou, este: Munca [i al meu repaos.
Aceast\ cercetare nu a dus la selectarea unui element specific din blazonul fondatorului care s\ poat\ fi utilizat n alc\tuirea noii steme a Universit\]ii Tehnice. Nici stema de familie a domnitorului Scarlat Callimachi
(un arc ncordat pe a c\rui s\geat\ este ncol\cit un [arpe) nu a fost considerat\ potrivit\ pentru a fi inclus\ n amintita stem\.
*
Pentru ntocmirea actualei steme
a Universit\]ii Tehnice au fost preferate nsemnele prezente n stema din
1935 a Universit\]ii. Astfel s-a ajuns
la un scut spaniol avnd, n cmp de
azur, un compas de argint cu bra]ele
desf\cute, bro[nd peste un echer din
acela[i metal, a[ezat cu vrful n jos.
{eful de hermin\, nc\rcat cu o carte
de purpur\ ferecat\ cu aur. Sub scut,
pe o e[arf\ de argint, deviza inscrip]ionat\ cu litere negre majuscule:
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
(fig. 195). Deviza, care poate fi tradus\ prin {tiin]a ns\[i este putere,
Fig. 195
a fost preluat\ din Fr. Bacon, MediIbidem, p. 12. Prin Laz\r Asachi, mitropolitul Veniamin [i ]inea coresponden]a cu
ru[ii. Se [tie c\ Gheorghe Asachi a fost implicat, dup\ 1842, n redactarea [i tip\rirea genealogiei protectorului s\u, mitropolitul Veniamin Costachi.
69 Documente, Gh. Ungureanu [.a., p. 69.
70 G. C\linescu, op. cit., p. 97.
68

184

SORIN IFTIMI

tationes sacrae. De Haeresibus, 159771. Forma final\ a stemei, precum [i


realizarea grafic\ a acesteia sunt datorate colegului C\t\lin Hriban.
Scutul spaniol (cu vrful semicircular) a fost adoptat, prin conven]ie,
pentru stemele universitare. Compasul [i echerul, bro[nd peste o carte
deschis\, erau nsemnele prin care Politehnica era reprezentat\ n stema
Universit\]ii din Ia[i din 1935. Compasul face trimitere direct\ spre {coala
de Ingineri Hotarnici ntemeiat\ de Gheorghe Asachi, moment care a marcat nceputurile nv\]\mntului politehnic din Moldova. {eful de hermin\
arat\ c\ aceast\ [coal\ tehnic\ superioar\ s-a ntemeiat sub naltul patronaj
domnesc al lui Scarlat Callimachi vod\. Cartea, simbolul universal al cunoa[terii, prezent n majoritatea stemelor universitare, este Biblia, identificat\ ca atare prin culoarea purpurie.
Pe baza stemei a fost conceput [i drapelul Universit\]ii Tehnice Gheorghe Asachi. Acesta are o flamur\ dreptunghiular\, propor]ia laturilor fiind
2/3. Scutul heraldic a fost desf\cut n cmp vexilologic, astfel nct parti]iunea de hermin\ este a[ezat\ lng\ hamp\. Doar cartea de purpur\ nu
mai ocup\ o pozi]ie central\ n cadrul amintitei parti]iuni, ci este a[ezat\ n
cantonul superior drept al flamurii (fig. 196).

Fig. 196

Universitatea Tehnic\ a dorit s\ foloseasc\, pe lng\ stem\, [i o emblem\ cu efigia fondatorului, Gheorghe Asachi. Aceast\ emblem\ a fost
71

Monitorul Universit\]ii Tehnice Gheorghe Asachi, nr. 10, din iunie 2007, p. 24.

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

185

realizat\, att compozi]ional, ct [i ca


realizare grafic\, de Adriana Mincu, de
la Facultatea de Arhitectur\ din cadrul
Universit\]ii Tehnice (fig. 197). Imaginea folosit\ este aceea a statuii de marmur\ a lui Gheorghe Asachi, realizat\
la 1890, de sculptorul Ion Georgescu.
Aceasta este prima statuie rondebosse
din Moldova ([i a doua din vechiul
Regat), fiind considerat\ o realizare artistic\ de mare valoare. Aceea[i emblem\ a fost reprodus\ pe o medalie
metalic\, emailat\ cu albastru, emis\
cu prilejul s\rb\toririi a 70 de ani de la
fundarea {colii Politehnice de la Ia[i.
Fig. 197
Pe avers, efigia lui Asachi este nconjurat\ de inscrip]ia: UNIVERSITATEA TEHNIC| GHEORGHE ASACHI.
1813. IA{I. Pe revers se poate citi: MEDALIE JUBILIAR|. 1813 {coala
Superioar\ de inginerie n limba romn\, 1937 {coala Politehnic\ ie[ean\.
IASI (fig. 198).

Fig. 198

186

SORIN IFTIMI

Abrevieri

AARMSI
AIIAI
AIIX
AP
ArhGen
AUB
BI
BSNR
CDM
CI
BAR
BMI
BOR
DIR
DANIC
DJANI
IN
MA
MI
MN
MO
RA
RM
SCN
SC{
SCIA
ST
TC
TV

# Analele Academiei Romne. Memoriile Sec]iunii Istorice, Bucure[ti


# Anuarul Institutului de Istorie [i Arheologie A.D. Xenopol, Ia[i
# Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Ia[i
# Analele Putnei, Sfnta M\n\stire Putna
# Arhiva Genealogic\, Ia[i (ambele serii)
# Analele Universit\]ii Bucure[ti, Seria Istorie, Bucure[ti
# Buletin Istoric, Episcopia Romano-Catolic\ Ia[i
# Buletinul Societ\]ii Numismatice Romne, Bucure[ti
# Catalogul Documentelor Moldovene[ti din Arhivele Istorice Centrale, Bucure[ti, vol. I-V.
# Cercet\ri istorice, Ia[i (ambele serii)
# Biblioteca Academiei Romne, Bucure[ti
# Buletinul Monumentelor Istorice, Bucure[ti
# Biserica Ortodox\ Romn\, Bucure[ti
# Documente privitoare la istoria Romniei, A, Moldova
# Direc]ia Arhivelor Na]ionale Istorice Centrale, Bucure[ti
# Direc]ia Jude]ean\ Ia[i a Arhivelor Na]ionale
# Ioan Neculce, Ia[i (ambele serii)
# Memoria Antiquitatis, Piatra Neam]
# Magazin istoric, Bucure[ti
# Muzeul Na]ional, Bucure[ti
# Monitorul Oficial, Bucure[ti
# Revista Arhivelor, Bucure[ti
# Revista Muzeelor, Bucure[ti
# Studii [i cercet\ri de numismatic\, Bucure[ti
#Studii [i cercet\ri [tiin]ifice, Ia[i
# Studii [i cercet\ri de istoria artei, Bucure[ti
# Studii Teologice
# Teodor Codrescu, Ia[i-Brlad
# Teologie [i Via]\, Ia[i

Simbolurile Universita]ii din Ia[i

187

Not\ final\:

Lucrarea Ia[ii simbolurile unui ora[ simbol cuprinde nou\ articole


de heraldic\ ie[ean\. Ele au fost prezentate, de-a lungul anilor, n cadrul
[edin]elor Institutului Romn de Genealogie [i Heraldic\ Sever Zotta [i
publicate n diverse volume, dup\ cum vom ar\ta mai jos. Textele au fost
rev\zute [i ad\ugite, volumul de fa]\ cuprinznd versiunea lor final\.
- Mitologie [i heraldic\ ie[ean\, inedit.
- Dimitrie Cantemir [i delfinii din stema Ia[ilor, n ArhGen, VI (IX),
1997, 1-2, pp. 285-289.
- Vechi pece]i ale trgului Ia[ilor, n AIIX, XXX, 1993, pp. 423-434.
- Sigiliile ora[ului n epoca modern\, inedit.
- Un steag al ora[ului Ia[i din secolul XIX, n Herb. Revista Romn\
de Heraldic\, I (VI) Ia[i, 1999, nr. 1-2, pp. 148-156.
- Cheile ora[ului Ia[i sau cheile }\rii Moldovei?, n Istoria o medita]ie
asupra trecutului. Omagiu istoricului Vasile Cristian, Ia[i, 2001, pp. 139-145;
[i n De Potestate. Semne [i expresii ale puterii n Evul Mediu romnesc,
coord. Dumitru N\stase, {tefan S. Gorovei, Ia[i, 2006, pp. 351-359;
- Heraldic\ [i arhitectur\, n Monumentul, VII, Ia[i, 2006, pp. 493-513.
- Palatul Culturii din Ia[i [i heraldica sa, n Monumentul, VIII, Ia[i,
2007, pp. 83-108.
- O istorie a simbolurilor Universit\]ii din Ia[i (sigilografie, heraldic\,
vexilologie), n Universitatea din Ia[i De la modelul francez la sistemul
Bologna, coord. Gheorghe Iacob, Ia[i, 2007, pp. 503-537.

S-ar putea să vă placă și