Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALA

Md numescLovin Geanina.in prerent sunt studentdin anul III in cadrul


lJniversitdlii,,Dundreade Jos" Gala{i,la Facultateade $tiinle Juridice,Socialeqi
Politi ce, specializareaDr eptlzi.
Am absolvit Colegiul Na(ional ,,Vasile Alecsandri" din Gala(i, profilul
qtiin{esociale,intensiv francezdin anul 2010.
Dupd suslinereaexamenului de bacalaureat,la care am oblinut media
generald,9,51
de
am alessd studiezlaaceastdfacultate,fiind atrasddintotdeauna
juridic.
cdtredomeniul
Astfel, in cei doi ani qi jumdtatede studiuin aceastdfacultateam descoperit
gi invdtratlucruri deosebitedin pasiune,nu doar pentrua lua o notd mare,ci mai
ales din dorin{a de a inlelegecAt mai bine taineletuturor ramurilor dreptului,
fiind ferm convinsdcd,in acest sistem,la fel ea qi in celelalteexistentein
Romdniaestenevoiede oamenicu o pregdtireprofesionalddesdvdrqitd,
carenu
poatefi oblinutddecAtprin muncd.
Considercd fiecaredisciplinddin programaqcolardesteimportantdpentrua
deveni un bun jurist, fiecare constituindo pdrticicd din intregul ansamblude
cunoqtin{enecesarepentru a solu{ionaorice situafiejuridicd, care implicd
aplicareaintocmaia legii.
Urmare a realizdrii analizeiSWOT apreciezcd,am urmdtoarelepuncte tari:
seriozitate,uqurin{din comunicare,capacitatede a reline un volum mare de
La polul
informalii pentruo perioadd lungd de timp, ambilie,congtiinciozitate.
opus, punctelemele slabesunt emotivitatein condifii extremede stresgi faptul
de a nu md mullumi niciodatdcu ceeace am realizat,care implicd deseorio
muncd suplime ntard,perrnanentd.
In altd ordine de idei, oportunitdlilecare mi-ar putea crea un avantajsunt:
Diploma DELF (Dipl6me d'Etudes en langue frangaise)nivelul 82. Permisul
europeande conducerea computeruluiComplet( EuropeanComputerDriving
LicenceCore),participdrilela Sesiunilede Comunicdri$tiinfificeorganizateatdt
in cadrul Colegiului Nalional ,,Vasile Alecsandri" din Galafi, cdt qi cele
coordonatede cdtrelJniversitatea,,Dundreade Jos" Gala{i. Iar, o ameninfarear
putea fi lipsa de experien\6,in absenlaunui contactdirect cu activitdlile unui
practician al dreptului.
In ceeace priveqteplanul meu de viitor referitor la carierd,dupd finalizarea
celor patru ani de facultateqi implicit, poseddndcunoqtinlelenecesarevreau sd
suslin examenulde admiteredin cadrul Institutului Nalional de Magistraturdpe
care imi dorescsd il promovezcu succes.Celelalteprofesii, care au la bazd
cunoqtinlelej uridice insuqite mai in facultate, nu imi sunt indiferente,
dimpotrivd,a$fi capabildsd md adaptezqi sd md perfecfione
z in cadruloricdreia
dintre ele qi nu le-aqprivi neapdratca pe o alternativd.

In concluzie,acestplan de dezvoltarepersonaldam inceputsd-l schilezincd


de acum mulli ani qi imi pare cd odati cu trecereatimpului se contureazdtot mai
mult, prinde culoare,mai alescd nu pestemult timp, trebuie,sd dovedesccdt de
pregdtitdqi cAt de potrivitd sunt sd realizezactivitdlile,pe care le presupunefie,
cd pentrua ajungeacolo
profesiadejudecdtorfie, ceade avocat.Suntconqtientd
unde imi dorescnu va fi ugor,cd va fi nevoiede multd puterede munc6, darsunt
dispusdsdinvd{ qi depuntot efortul,pentruca visul meu sddevindrealitate.