Sunteți pe pagina 1din 8

Detaliupentruinvitatianumarul381996

Inapoi

Inapoi

Operatoriieconomiciinregistratiauposibilitateadeaselectainvitatiainvedereaprimiriidenotificariprivindevenimentele

acesteiprocedurideachizitiepublica.

Planurianualedeachizitiipublice

 

An

Denumireplan

Denumiredetaliuplan

Detaliuinvitatie

 

Tiplegislatie:OUGnr.34/2006

Autoritatecontractanta:COMPANIANATIONALADEINVESTITII

Numarinvitatie:381996/13.11.2015

Denumirecontract:Proiectare–fazaadaptarelaamplasament,executielucrarisiasistentatehnicadinpartea

proiectantuluipentruobiectivuldeinvestitii:Saladesportscolara,comunaLipovat,judetulVaslui.

Stareprocedura:InDesfasurare

SECTIUNEA1:AUTORITATEACONTRACTANTA

I.1)

DESCRIERE

 

I.1.1)

Sediulsocial

 

COMPANIANATIONALADEINVESTITII

 

I.1.2)

Codfiscal: 14273221, Adresa: PIATANATIUNILEUNITE,NR.9,BL.107,TRONSON2,SECT.5, Bucuresti, Telefon: +400213167383/+400213167384, Fax: +400213167381 Adresalacaresetransmitofertele:

 

PIATANATIUNILEUNITE,NR.8,BL.108,TRONSON2,SECT.5,Bucuresti,Romania,codpostal:050121,

telefon:+400213167383/+400213167384,fax:+400213167381.

 

I.1.3)

Adresa(locul)dedeschidereaofertelor:

 

PIATANATIUNILEUNITE,NR.8,BL.108,TRONSON2,SECT.5,Bucuresti,Romania,codpostal:050121,

telefon:+400213167383/+400213167384,fax:+400213167381.

I.2)

TIPULAUTORITATIICONTRACTANTESIACTIVITATEAPRINCIPALA

 

I.2.1)

TipAutoritateSectorial:Nu

I.2.2)

TipActivitate:Constructiisiamenajariteritoriale

SECTIUNEAII:OBIECTULCONTRACTULUI

II.1)

DESCRIERE

 

II.1.1) Denumirecontract:

 

Proiectare–fazaadaptarelaamplasament,executielucrarisiasistentatehnicadinparteaproiectantului

pentruobiectivuldeinvestitii:Saladesportscolara,comunaLipovat,judetulVaslui.

 

II.1.2) Tipcontract:Lucrari II.1.3) Modalitateadeatribuire:Uncontractdeachizitiipublice

II.1.5) Obiectulcontractului:

 

Proiectare–fazaadaptarelaamplasament,executielucrarisiasistentatehnicadinparteaproiectantului pentruobiectivuldeinvestitii:Saladesportscolara,comunaLipovat,judetulVaslui.Valoareaestimataa

contractuluiestede3.595.787lei,faraTVA,compusadin:40.245lei=Cheltuielipentruproiectare(adaptare

laamplasament)siasistentatehnicaaproiectantului;3.155.577lei=Cheltuielipentruinvestitiadebaza;

80.383lei=Organizaredesantier;319.582lei=Cheltuielidiversesineprevazute(10%aplicatconformHG

28/2008);Valoareaaferentacheltuielilorpentrudiverse?ineprevazute,vaacoperidupacaz,cheltuielicu

lucraricarepotfiincidentepeparcursulderulariicontractuluiînconformitatecuprevederileHG28/2008,

Anexanr.4,pct.5.3literad–cheltuielirezultateînurmamodificarilordesolutiitehnice,cheltuieli

suplimentaredelucrari,utilajesaudotariceseimpunpeparcursulderulariiinvestitiei,precumsicheltuielile deconservarepeparcursulîntreruperiiexecutieidincauzeindependentedeautoritateacontractanta. ValoriledemaisussuntînconformitatecuDevizulgeneralîntocmitdeproiectantsiaprobatprinOrdinul

MDRAPnr.695din15.09.2015privindaprobareaindicatorilortehnico–economiciaiobiectivelordeinvestitii

 

careserealizeazapebazaproiectuluipilot„Saladesportscolara”dinsubprogramul”Salidesport”din cadrul”Programuluinationaldeconstructiideinterespublic II.1.6) CPV:45200000­9­Lucrarideconstructiicompletesaupartialesilucraripublice(Rev.2) II.1.7) Impartirepeloturi:Nu

II.2)

CANTITATEASAUDOMENIULCONTRACTULUI/ACORDULUICADRU

 

II.2.1) Valoareestimata:3,595,787RON

SECTIUNEAIII:CRITERIIDECALIFICARE/ALTECONDITII

III.1)

CONDITIIREFERITOARELACONTRACT

 

III.1.1) Conditiisuplimentare,garantiedeparticipare

 

Conditiisuplimentare

 

Denumire

Descriere

Ofertantiivorconstituigarantiapentruparticipareinvaloarede60.000,00lei

1.Garantiadeparticipareseconstituieinconformitatecuprevederileart.86

(1)dinHGnr.925/2006,cumodificarilesicompletarileulterioare.2.Contul

autoritatiicontractanteRO23BTRL0480120284620904deschislaBanca

Transilvania,AgentiaChibrit,sector1,Bucuresti.3.Perioadadevalabilitate

agarantieipentruparticiparevaficelputinegalacuperioadaminimade

valabilitateaofertei–90deziledelatermenullimitadedepunerea

ofertelor.4.Incazuldepuneriideoferteinasociere,instrumentulde

garantaretrebuiesaprevadainmodexplicitfaptulcagarantiadeparticipare esteconstituitainnumeleasocieriisicaacoperainmodsolidartotimembrii

grupuluideoperatorieconomici.5.Incazulincareofertantiiisiconstituie

Garantiedeparticipare

garantiadeparticipareprintr­uninstrumentdegarantareemisdeosocietate deasigurariacestavafiinsotitdedovadaachitariiintegraleasumeiprivind

garantiadeparticipare.6.Garantiadeparticipareemisainaltalimbadecat

romanavafiprezentatainoriginalsivafiinsotitadetraducereaautorizatain

limbaromana.7.Echivalentapentruogarantiedeparticiparedepusainalta

monedasevafacelacursulBNRdindataanterioaradateilimitade

depunereaofertelorcu5zilecalendaristice.8.Incazulofertantilorcarese

incadreazaincategoriaintreprinderilormicisimijlocii,conformLegiinr.

346/2004(facanddovadainacestsensprincompletareaFormularuluinr.4

–DeclaratieprivindincadrareaincategoriaIMM),garantiadeparticiparese

constituieinprocentde50%dincuantumulprecizatindocumentatiade

atribuire. OfertantuldeclaratcastigatorvatrebuisapunaladispozitiaAutoritatii Contractanteogarantiedebunaexecutieacontractului,inoriginal,in

cuantumde10%dinpretulcontractului,faraTVA,constituitainconformitate

cuprevederileart.90,alin(1)sialin(3)dinHGnr.925/2006.Nota:Incazul

Garantiedebunaexecutie

ofertantilorcareseincadreazaincategoriaintreprinderilormicisimijlocii

conformLegiinr.346/2004(facanddovadainacestsensprincompletarea

Formularuluinr.4­DeclaratieprivindincadrareaincategoriaIMM),garantia

debunaexecutieseconstituieinprocentde50%dincuantumulprecizatin

documentatiadeatribuire.

III.2)

CONDITIIDEPARTICIPARE

 

III.2.1) Criteriidecalificare

 

Criteriidecalificare

 

Denumire Situatiapersonalaaoperatoriloreconomici,inclusivcerintelereferitoarelainscriereainregistrulcomertului saualprofesiei

Descriere:Cerintanr.1DeclaratieprivindeligibilitateaConditiedecalificare:Ofertantulnutrebuiesafifost

condamnatinultimii5ani,printr­ohotararedefinitivasiirevocabila,pentrufrauda,coruptie,spalaredebani,

activitaticriminale.Modalitateadeindeplinire:1.Declaratiepeproprieraspunderesemnatadereprezentantullegal

(completareFormularnr.6­Declaratieprivindneincadrareainsituatiileprevazutelaart.180dinOUGnr.

34/2006).2.Cazierjudiciaraloperatoruluieconomic(ofertant).Note:1.Incazuldepuneriiuneioferteinasociere,

fiecaremembrualasocieriiareobligatiadeprezenta:1.1.Declaratiaprivindneincadrareainsituatiileprevazutela

art.180dinOUGnr.34/2006–Formular6.1.2.Cazierjudiciaraloperatoruluieconomic(asociat).2.Insituatiain

carelaproceduraparticipaoperatorieconomiciincalitatedetertisustinatori,fiecaredintreacestiavaprezenta:

2.1.Declaratiapentruneincadrareainprevederileart.180dinO.U.G.nr.34/2006.2.2.Cazierjudiciaral

operatoruluieconomic(tertsustinator).Cerintanr.2Declaratieprivindneincadrareainprevederileart.181din

O.U.G.nr.34/2006Conditiedecalificare:Neincadrareaofertantuluiinoricaredintresituatiileprevazutelaart.181

dinOUGnr.34/2006.Modalitateadeindeplinire:1.Declaratiepeproprieraspundere(completareFormularnr.7­

Declaratie.privindneincadrareainsituatiileprevazutelaart.181dinOUGnr.34/2006).2.Prezentareade

Certificatedeatestarefiscala,emiseinconditiileart.112si113dinCoduldeprocedurafiscaladincaresarezulte

lipsadatoriilorscadentelanivelulluniianterioareceleiincareesteprevazuttermenullimitadedepunerea ofertelor.Pentruoperatoriieconomicistrainisevorprezentaoricedocumenteedificatoare,eliberatedeautoritatile competentedintaraincareacestiasuntrezidenti,princaresadovedeascaindeplinireaobligatiilorscadentede

plataaimpozitelorcatrebugetuldestatsibugetullocal,inconformitateculegislatiadintaraderezidenta.Note:2.

Inlesnirilelaplatadetipulesalonarilorsaucompensarilor,aprobatedecatreorganelecompetenteindomeniu,nu

reprezintacreantefiscale.3.Incazuldepuneriiuneioferteinasociere,fiecaremembrualasocieriiareobligatiade

prezenta:a)Declaratiaprivindneincadrareainsituatiileprevazutelaart.181dinOUGnr.34/2006(Formularulnr.7

completat).b)Certificateledeatestarefiscalaemiseinconditiileart.112si113dinCoduldeprocedurafiscaladin

caresarezultelipsadatoriilorscadentelanivelulluniianterioareceleiincareesteprevazuttermenullimitade

depunereaofertelor.Pentruoperatoriieconomicistrainisevorprezentaoricedocumenteedificatoare,eliberate deautoritatilecompetentedintaraincareacestiasuntrezidenti,princaresadovedeascaindeplinireaobligatiilor scadentedeplataaimpozitelorcatrebugetuldestatsibugetullocal,inconformitateculegislatiadintarade

rezidenta.4.Insituatiaincarelaproceduraparticipaoperatorieconomiciincalitatedetertisustinatori,fiecare

dintreacestiavaprezentadeclaratiapentruneincadrareainprevederileart.181lit.a),lit.cindice1)silit.d)din

O.U.G.nr.34/2006,semnatadecatrereprezentantullegal.5.Incazulincareintaradeoriginesauintaraincare

estestabilitofertantulnuseemitdocumentedenaturacelorsolicitatesaurespectiveledocumentenuvizeaza

toatesituatiileprevazutelaart.180si181,autoritateacontractantavaacceptaodeclaratiepepropriaraspundere

sau,dacaintararespectivanuexistaprevederilegalereferitoareladeclaratiapepropriaraspundere,odeclaratie autenticadatainfataunuinotar,auneiautoritatiadministrativesaujudiciaresauauneiasociatiiprofesionalecare

arecompetenteinacestsens.Cerintanr.3Declaratie"Certificatdeparticiparelalicitatiecuofertaindependenta"

Documentedeconfirmare:Declaratiepeproprieraspundereacandidatului/ofertantului(completareFormularnr.8

­Declaratiaprivindparticiparealalicitatiecuofertaindependenta)Cerintanr.4Declaratieprivindevitarea

conflictuluideintereseDocumentedeconfirmare:Declaratiepeproprieraspundereacandidatului/ofertantului

(completareFormularulnr.9­Declaratieprivindneincadrareainsituatiileprevazutelaart.69indice1)Note:1.Pe

parcursulaplicariiproceduriideatribuire,AutoritateaContractantavaefectuatoatedemersurilenecesarepentrua evitasituatiiledenaturasadetermineaparitiaunuiconflictdeinteresesi/saumanifestareaconcurenteineloiale,

inconformitatecuprevederileart.66,67si70dinOUGnr.34/2006,cumodificarilesicompletarileulterioare.

AutoritateaContractantapeparcursulaplicariiproceduriideatribuirevaefectuatoatedemersurilenecesarepentru aevitasituatiiledenaturasadetermineaparitiaunuiconflictdeinteresesisaumanifestareaconcurenteineloiale

inconformitatecuprevederileart.66dinOUGnr.34/2006cumodificarilesicompletarileulterioare.2.Autoritatea

contractantaareobligatiadeaexcludedinproceduraoriceofertantcareseaflainurmatoareasituatie:

Ofertantul/Ofertantulasociat/Subcontractantul/Tertulsustinatoraredreptmembriincadrulconsiliuluide administratie/organdeconduceresaudesupervizaresi/sauareactionarioriasociatipersoanecaresuntsot/sotie, rudasauafinpanalagradulalpatruleainclusivsaucareseaflainrelatiicomerciale,astfelcumsuntacestea

prevazutelaart.69lit.a)dinOUGnr.34/2006cumodificarilesicompletarileulterioare,cupersoanecedetin

functiidedecizieincadrulautoritatiicontractante.Persoaneleresponsabilecuatribuireacontractuluidinpartea AutoritatiiContractante,precumsipersoaneledincadrulautoritatiicontractantecepotinfluentacontinutul documentatieideatribuiresi/sauproceduradeatribuiresunt:ManuelaIrinaPatrascoiu­DirectorGeneral;Daniela IleanaOrodel­DirectorEconomic;ValentinCheratoiu–DirectorInvestitii;RoxanaNegoita­SefServiciuJuridic;

MarilenaDan–SefServiciuPromovareInvestitii;FlorinaCristinaScurtu­SefServiciuAchizitii.3.Declaratia

privindneincadrareainprevederileart.69indice1dinO.U.G.nr.34/2006vafidepusadefiecareoperator

economicparticipantlaprocedura,indiferentdecalitateaacestuia(ofertantunicsi,dupacaz,ofertantasociat,

subcontractant,tertsustinator).4.Toatedocumenteleîntocmite/emisedecatreofertantcuscopulparticipariila

procedurasevorprezentaînoriginal.Pentrucelelaltedocumentesolicitateîncadrulacesteisectiunipentru persoanelefizice/juridiceromanesevapermitedepunereaacestoraînoricaredinformeleoriginal/copie legalizata/copielizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”iarpentrupersoanelefizice/juridicestraine documenteleseprezintaînoriginal/copielegalizata/copielizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”sivorfi însotitedetraducereaautorizatainlimbaromana.a)Pentrupersoanelefizice/juridiceromaneDocumentede confirmare:PrezentareacertificatuluiconstatatoremisdeOficiulRegistruluiComertuluidincaresarezulte obiectul/obiecteledeactivitateautorizateal/aleoperatoruluieconomic.Obiectulcontractuluitrebuiesaaiba corespondentincodurileCAENalactivitatilorautorizatedincertificatulconstatatoremisdeONRC.Informatiile cuprinseincertificatulconstatatortrebuiesafieactualeladatalimitadedepunereaofertelor.b)Pentrupersoanele fizice/juridicestraineDocumentedeconfirmare:Prezentareadedocumentecaredovedescoformadeinregistrare /atestareoriapartenentadinpunctdevedereprofesional,conformelegiitariiderezidentaaoperatorului economicdincaresarezulteobiectuldeactivitateautorizat.Obiectulcontractuluitrebuiesaaibacorespondentin codulCAENalactivitatilorautorizatedincertificatulconstatatoremisdeONRC(sevaverificaprinaccesarea

ec.europa.eu/markt/ecertis/login)Note:1.Incazuloferteicomuneseacceptaindeplinireaconditieiindividualde

fiecaremembrualasocieriipentruparteadincontractpecareorealizeaza.2.Toatedocumenteleîntocmite/emise

decatreofertantcuscopulparticipariilaprocedurasevorprezentaînoriginal.Pentrucelelaltedocumente solicitateîncadrulacesteisectiunipentrupersoanelefizice/juridiceromanesevapermitedepunereaacestoraîn oricaredinformeleoriginal/copielegalizata/copielizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”iarpentru persoanelefizice/juridicestrainedocumenteleseprezintaînoriginal/copielegalizata/copielizibilacumentiunea

„conformcuoriginalul”sivorfiînsotitedetraducereaautorizatainlimbaromana.3.Comisiadeevaluaresolicita

prezentareacertificatuluiconstatator/extrasdinRegistrulActionariloratatofertantuluicatsisubcontractantuluisau tertuluisustinator,pentruevitareaaparitieiunorsituatiidenaturasadetermineaparitiaunuiconflictdeinterese

saumanifestareaconcurenteineloiale.4.Înetapaevaluariiofertelorcomisiadeevaluarevasolicitaofertantului

clasatpeprimulloc,inaintedetransmitereacomunicariiprivindrezultatulproceduriideatribuire,prezentarea

pentruconformitateadocumentuluiinoriginal/copielegalizata,incazulincareinitialafostprezentatinforma

copieconformacuoriginalul.

Capacitateaeconomicasifinanciara

Descriere:Toatedocumenteleîntocmite/emisedecatreofertantcuscopulparticipariilaprocedurasevor

prezentaînoriginal.Pentrucelelaltedocumentesolicitateîncadrulacesteisectiunipentrupersoanele

fizice/juridiceromanesevapermitedepunereaacestoraînoricaredinformeleoriginal/copielegalizata/copie

lizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”iarpentrupersoanelefizice/juridicestrainedocumenteleseprezintaîn

original/copielegalizata/copielizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”sivorfiînsotitedetraducereaautorizata

inlimbaromana.Dacaoasocieredeoperatorieconomicidepuneoofertacomuna,atuncisituatiaeconomicasi financiarasedemonstreazaprinluareaînconsiderarearesurselortuturormembrilorasocierii.Încazulofertantilor

careseregasescîncategoriaîntreprinderilormicisimijlociiconformLegiinr.346/2004(facanddovadaînacest

sens)cuantumulcifreideafaceriseconstituieînprocentde50%dincuantumulprecizatîndocumentatiade

atribuire.(Formularnr.4­DeclaratieprivindincadrareaincategoriaIMM,Capitol0,Sectiunea2).,Cerintanr.1

Mediacifreideafaceriglobalapeultimii3treiani(2012,2013,2014)safiecelputinegalacu6.000.000,00lei.Se

vacompletaFormularnr.10­Declaratieprivindcifradeafaceriglobala;SevorprezentaBilantulcontabil/extrase

debilant/balanta,etc.,ramanandlalatitudineaoperatoruluieconomicsaaleagadocumentelecevorfiprezentate

insustinereaindepliniriicerintei.Note:1.Daca,dinmotiveobiective,justificatecorespunzator,operatoruleconomic

nuareposibilitateadeaprezentadocumentelesolicitate,acestaaredreptuldea­sidemonstrasituatiaeconomica sifinanciarasiprinprezentareaaltordocumentecaresareflecteoimaginefidelaasituatieieconomicesi

financiaresicaresademonstrezeindeplinireacerintelorminimesolicitate.2.Dacasituatiilefinanciaresunt

intocmiteinaltamoneda,pentruconversiainlei,sevaluainconsiderarecursulmediuanuallei/altavaluta comunicatdeBancaNationalaaRomanieipentrufiecareaninparte.,InformatiiprivindtertiisustinatoriIncazulin careOfertantulisidemonstreazasituatiaeconomicasifinanciarainvocandsisustinereaacordatadecatreoalta

persoana(conformart.186dinOUGnr.34/2006),atunciacestaareobligatiadeadovedisustinereadecare

beneficiaza,prinprezentareaunuiangajamentfermalpersoaneirespective,princareaceastaconfirmafaptulca

vapuneladispozitieofertantuluiresurselefinanciareinvocate.InacestsenssevorprezentaFormularnr.11–

AngajamentprivindsustinereafinanciaraacifreideafacerisiFormularnr.11A–Declaratieprivindcifradeafaceri.

Nota:Persoanaceasigurasustinereafinanciaranutrebuiesaseafleinsituatiacaredeterminaexcludereadin

proceduradeatribuireconformprevederilorart.180,art.181lit.a),cindice1)sid)siart.69indice1dinOUG

34/2006,cutoatemodificarilesicompletarileulterioare.Tertul/tertiisustinatoritrebuiesaprezintedovezi

concludentecadispunderesurselepecarelepunladispozitiaofertantului,iartransferulacestorasevafacecu respectareaprevederilorlegaleindomeniulfinanciar–bancarsicontabil(conformprevederilorInstructiuniinr.

1/25.08.2015aANRMAP).Pentruinformatiisuplimentareprivindmodalitateadeindeplinireanivelul(urilor)

minim(e)necesarepentruevaluarearespectariicerintelormentionateconsultatifisadedate

Capacitateatehnicasi/sauprofesionala Descriere:Toatedocumenteleîntocmite/emisedecatreofertantcuscopulparticipariilaprocedurasevor prezentaînoriginal.Pentrucelelaltedocumentesolicitateîncadrulacesteisectiunipentrupersoanele fizice/juridiceromanesevapermitedepunereaacestoraînoricaredinformeleoriginal/copielegalizata/copie lizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”iarpentrupersoanelefizice/juridicestrainedocumenteleseprezintaîn original/copielegalizata/copielizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”sivorfiînsotitedetraducereaautorizata inlimbaromana.Dacaoasocieredeoperatorieconomicidepuneoofertacomuna,atuncicapacitateatehnica si/sauprofesionalasedemonstreazaprinluareaînconsiderarearesurselortuturormembrilorasocierii.,Cerintanr.

1ExperientasimilarainlucrariOfertantiivorfacedovadaexecutarii,inultimii5ani(prinraportarelatermenul

limitadedepunereaofertelor),aunorlucrarisimilarecucelecarefacobiectulprezenteiproceduri,conformecu

normeleprofesionaleindomeniu,invaloare/valoarecumulatademinimum3.000.000,00lei,exclusivTVA,la

nivelulacelputin1contract,maximum2contracte.Seprecizeazafaptulcaperioadade5anisevaraportala

datalimitadedepunereaofertelorstabilitainitial(prinanuntul/invitatia),chiardacaulteriorinitieriiprocedurii

autoritateacontractantavadecalaaceastadata.Sevorprezenta:a)Formularulnr.12­Declaratieprivindlista

principalelorlucrarisimilareexecutateinultimii5anib)pentrucontractul/contractelecarefacdovadaexperientei

similareFormularulnr.12A­FisadeexperientasimilaraNote:1.Echivalentaleu/altavaluta(incazulincare

contractelecarefacdovadaexperienteisimilaresuntinaltavaluta)sevacalculainfunctiedecursulmediuanual

comunicatdeBNRdinanulsemnariicontractuluirespectiv.2.Valoarealucrarilorsimilare,naturaacestorasi

perioadaincareaufostexecutateseprobeazaprinprezentareaunordocumenteemisesaucontrasemnatede beneficiar(autoritatepublicasauclientprivat)si/saudeterti(institutiibancare/trezorerie,spreexemplu,incazulin careestenecesaraprezentareaunorextrasedecont).Dinacestedocumentetrebuiesareiasa:partile contractante,dataincheieriicontractului,obiectulcontractului,valoareacontractului,valoarealucrarilorexecutate decatreofertantcarevafiluataincalculpentrudovedireaexperienteisimilaresolicitate,perioadadeexecutarea

contractului,perioadadeexecutarealucrarilorcarefacdovadaexperienteisimilaresolicitate.3.Pentrulucrarile

carefacdovadaexperienteisimilaresevorprezenta,inscopuldovediriiconformitatiiacestoracunormele profesionaleindomeniu,certificaridebunaexecutiesauprocese­verbaledereceptielaterminarealucrarilorsau proceseverbaledereceptiefinala/proceseverbaledereceptiepartialesaudocumenteconstatatoareeliberatede

beneficiarul/clientulrespectiv.4.Dovadaindepliniriicerintelorsolicitatesepoaterealizaprinprezentareaunuiasau

maimultordocumentedincaresarezultetoateinformatiilesolicitate.Experientaprofesionalapoatefidoveditasi

printr­uncontractsaumaxim2contractecarecontincasicomponenteatatserviciisimilarecatsilucrarisimilare

cucelecarefacobiectulprezenteiproceduri,cuconditiaindepliniriipragurilorminimesolicitatepentrulucrarisi

servicii.,Cerintanr.2ExperientasimilarainserviciiOfertantiivorfacedovadaprestarii,inultimii3ani(prin

raportarelatermenullimitadedepunereaofertelor),aunorserviciisimilarecucelecarefacobiectulprezentei

proceduriinvaloare/valoarecumulatademinimum40.000,00lei,exclusivTVA,lanivelulacelputin1contract,

maximum2contracte.Seprecizeazafaptulcaperioadade3anisevaraportaladatalimitadedepunerea

ofertelorstabilitainitial(prinanuntul/invitatia),chiardacaulteriorinitieriiproceduriiautoritateacontractantava

decalaaceastadata.Sevorprezenta:a)Formularulnr.13­Listaprincipalelorserviciisimilareprestateinultimii3

anib)pentrucontractul/contractelecarefacdovadaexperienteisimilareFormularulnr.13A­Fisadeexperienta

similaraNote:1.Echivalentaleu/altavaluta(incazulincarecontractelecarefacdovadaexperienteisimilaresunt

inaltavaluta)sevacalculainfunctiedecursulmediuanualcomunicatdeBNRdinanulsemnariicontractului

respectiv.2.Valoareaserviciilorsimilare,naturaacestorasiperioadaincareaufostprestateseprobeazaprin

prezentareaunordocumenteemisesaucontrasemnatedebeneficiar(autoritatepublicasauclientprivat)si/saude terti(institutiibancare/trezorerie,spreexemplu,incazulincareestenecesaraprezentareaunorextrasedecont). Dinacestedocumentetrebuiesareiasa:partilecontractante,dataincheieriicontractului,obiectulcontractului, valoareacontractului,valoareaserviciilorprestatedecatreofertantcarevafiluataincalculpentrudovedirea experienteisimilaresolicitate,perioadadeexecutareacontractului,perioadadeprestareaserviciilorsimilare.

3.Dovadaindepliniriicerintelorsolicitatesepoaterealizaprinprezentareaunuiasaumaimultordocumentedin

caresarezulteinformatiilesolicitate.,Cerintanr.3.PersonalulangajatsicadreledeconducereSevaprezentao

declaratieprivindefectivelemediianualealepersonaluluiangajatsialcadrelordeconducereinultimii3ani.Seva

prezentaFormularnr.14­Declaratieprivindefectivelemediianualealepersonaluluiangajatsialcadrelorde

conducereinultimii3aniNota:1.Incazuluneiasocieri,Formularulnr.14vaficompletatdefiecaremembrual

asocierii.,Cerintanr.4:PersonalresponsabildeexecutarealucrarilorPeduratacontractuluiofertantulvaasigura,

celputin,urmatoarelepersoaneresponsabiledeexecutialucrarilor:1.Unmanagerdeproiect,certificatinurma

absolviriiunorcursurirecunoscutenationalsi/sauinternationalsauechivalentulacestora,absolventdestudii

superioare,avandoexeperientaprofesionalageneralademinim5ani.Experientaprofesionalaspecifica:­

implicareaintr­unproiect/contractincaresafiavutatributiidemanagerdeproiect;­participareaintr­unproiectce vizeazaactivitatisimilarecucelecarefacobiectulprezenteiachizitii.Inscopuldemonstrariiindepliniriicerinteise

vorprezenta:1.1.documentecaresaprobezemodulincarevafiasigurataparticiparealaindeplinireaviitorului

contract(contractdemunca/extrasREVISAL,incazulincarepersoananominalizataestesalariataaunuiadintre participantiilaprocedura;insituatiaincare,ladatalimitadedepunereaofertelor,persoananominalizatanueste salariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura,sevaprezentaundocument(contract/angajamentde participare)dincaresarezulterelatiajuridicadintreparticipantullaprocedurasipersoananominalizata–

documentulvafiinsotitdeodeclaratiededisponibilitateapersoaneirespective).1.2.documentecaresaprobeze

experientaspecificasolicitata1.3.Curriculumvitaedincaresarezultestudiilepersoaneirespective,eventualele

specializari/autorizari/atestari,angajatorulactual,descriereapescurtalucrariicaredemonstreazaexperienta

specifica,enumerareapricipaleloratributiiavutelaexecutareaaceleilucrarietc.2.UnsefdesantierSeva

nominalizaopersoanacuexperientaspecificadoveditaprinimplicareaintr­uncontractlanivelulcaruiasafi derulatactivitatisimilarecelorcarefacobiectulprezenteiproceduri.Inscopuldemonstrariiindepliniriicerinteise

vorprezenta:2.1.documentecaresaprobezemodulincarevafiasigurataparticiparealaindeplinireaviitorului

contract(contractdemunca/extrasREVISAL,incazulincarepersoananominalizataestesalariataaunuiadintre participantiilaprocedura;insituatiaincare,ladatalimitadedepunereaofertelor,persoananominalizatanueste salariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura,sevaprezentaundocument(contract/angajamentde participare)dincaresarezulterelatiajuridicadintreparticipantullaprocedurasipersoananominalizata–

documentulvafiinsotitdeodeclaratiededisponibilitateapersoaneirespective).2.2.documentecaresaprobeze

experientaspecificasolicitata2.3.Curriculumvitaedincaresarezultestudiilepersoaneirespective,eventualele

specializari/autorizari/atestari,angajatorulactual,descriereapescurtalucrariicaredemonstreazaexperienta

specifica,enumerareapricipaleloratributiiavutelaexecutareaaceleilucrarietc.,Cerintanr.4­continuare:3.Un

responsabiltehniccuexecutiaSevanominalizaopersoanacaresponsabiltehniccuexecutiapentrulucrari constructiicivilesiindustrialeDetinereautorizatieintermendevalabilitateladatalimitadedepunereaofertelor

emisadeinstitutiaabilitataindomeniullucrarilorconformLegii10/1995,H.G.925/1995,respectivOrdinMLPTL

777/2003.Inscopuldemonstrariiindepliniriicerinteisevorprezenta:3.1.documentecaresaprobezemodulin

carevafiasigurataparticiparealaindeplinireaviitoruluicontract(contractdemunca/extrasREVISAL,incazulin carepersoananominalizataestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura;insituatiaincare,ladatalimita dedepunereaofertelor,persoananominalizatanuestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura,seva prezentaundocument(contract/angajamentdeparticipare)dincaresarezulterelatiajuridicadintreparticipantulla procedurasipersoananominalizata–documentulvafiinsotitdeodeclaratiededisponibilitateapersoanei

respective).3.2.certificatuldeatestaretehnico­profesionalainsotitdelegitimatiaaflataintermenuldevalabilitate

latermenullimitadedepunereaofertelor.4.Uninspector/specialist/responsabilindomeniulSSMSeva

nominalizaopersoanaabsolventadestudii/cursuriautorizate,recunoscutelanivelnational/international,in

domeniulSSM,inconformitateprevederileart.21si49­513dinHGnr.1425/2006pentruaprobareaNormelor

metodologicedeaplicareaprevederilorLegiisecuritatiimuncii319/2006,cumodificarilesicompletarileulterioare.

Inscopuldemonstrariiindepliniriicerinteisevorprezenta:4.1.documentecaresaprobezemodulincarevafi

asigurataparticiparealaindeplinireaviitoruluicontract(contractdemunca/extrasREVISAL,incazulincare persoananominalizataestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura;insituatiaincare,ladatalimitade depunereaofertelor,persoananominalizatanuestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura,seva prezentaundocument(contract/angajamentdeparticipare)dincaresarezulterelatiajuridicadintreparticipantulla procedurasipersoananominalizata–documentulvafiinsotitdeodeclaratiededisponibilitateapersoanei

respective)4.2.documentecaresaprobezeabsolvireastudiilor/cursurilorsolicitate(diplomadestudiisau

certificatdeabsolvire/calificareinsotitdesuplimentuldescriptivalcertificatuluirespectivsaualtedocumente

echivalente,recunoscutepeplannational/international)4.3.Curriculumvitaedincaresarezultestudiilepersoanei

respective,eventualelespecializari/autorizari/atestari,angajatorulactual,eventualiiangajatorianteriori

etc.,Cerintanr.4­continuare:5.UnmanagerinSistemeledeManagementalCalitatiiSevanominalizao

persoanacuexperientaspecificadoveditaprinimplicareaintr­uncontractlanivelulcaruiasafiderulatactivitati

similarecelorcarefacobiectulprezenteiproceduri.Inscopuldemonstrariiindepliniriicerinteisevorprezenta:5.1.

documentecaresaprobezemodulincarevafiasigurataparticiparealaindeplinireaviitoruluicontract(contractde

munca/extrasREVISAL,incazulincarepersoananominalizataestesalariataaunuiadintreparticipantiila

procedura;insituatiaincare,ladatalimitadedepunereaofertelor,persoananominalizatanuestesalariataa unuiadintreparticipantiilaprocedura,sevaprezentaundocument(contract/angajamentdeparticipare)dincare sarezulterelatiajuridicadintreparticipantullaprocedurasipersoananominalizata–documentulvafiinsotitdeo

declaratiededisponibilitateapersoaneirespective).5.2.documentecaresaprobezeexperientaspecifica

solicitata5.3.Curriculumvitaedincaresarezultestudiilepersoaneirespective,eventualelespecializari/autorizari/

atestari,angajatorulactual,descriereapescurtalucrariicaredemonstreazaexperientaspecifica,enumerarea

pricipaleloratributiiavutelaexecutareaaceleilucrarietc

Sevorcompleta:Formularnr.15(Declaratieprivindpersonalultehnicdespecialitateresponsabildeindeplinirea

contractului)si,dupacaz,Formularulnr.15A(Declaratiededisponibilitate)2.Formularulnr.15vacontinetot

personalulnominalizatcafiindresponsabildeexecutialucrarilor,indiferentdemoduldeasigurareaacestuia.3.

Toatedocumentelecareprobeazaindeplinireacerintelordeexperienta/studii/calificare/certificare/autorizare/

atestarevorfiprezentateincopieconformacuoriginalul.4.CV­urilevorfiprezentatecusemnaturaoriginalaa

titularuluipefiecarepagina.5.Declaratiilededisponibilitate,dacaestecazul,vorfiprezentatecusemnatura

originalaadeclarantului.Avândînvedereimportantasicomplexitateacontractuluideachizitiepublica,precumsi faptulcapersonalulreprezintafactorulesentialînderulareaacestuicontract,cuatributiiclarstabilite,opersoana

nupoateindeplinicumulativmaimultefunctii(conformart.32dinInstructiuneaANRMAPnr.1/2013).Persoanele

nominalizatecaresponsabilepentruindeplinireacontractului(personaluldeconducere),dacavaficazul,sevor inlocuicualtele,curespectareacerintelorminimeimpuse,numaidinmotiveobiective,cuinstiintareaacordului scrisalautoritatiicontractante,inconformitatecuprevederiledincaietuldesarcini.Pentruoperatoriieconomici careprezintaexpertistrainiseacceptacertificateechivalenteemisedeautoritatiledecertificareabilitatedinalt

stat.Sevoraplicacorespunzatorsiprevederileart.23alin3)dinInstructiuneaANRMAPnr.1/2013.,Cerintanr.5.

PersonalresponsabildeprestareaserviciilordeproiectarePeduratacontractuluiofertantulvaasigura,celputin,

urmatoarelepersoaneresponsabiledeprestareaserviciilor:1.Uncoordonatorcolectivdeproiectare(sefde

proiect):sevanominalizaopersoanacuexperientaspecificadoveditaprinimplicareaincelputinunproiect

similar.Inscopuldemonstrariiindepliniriicerinteisevorprezenta:1.1.documentecaresaprobezemodulincare

vafiasigurataparticiparealaindeplinireaviitoruluicontract(contractdemunca/extrasREVISAL,incazulincare persoananominalizataestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura;insituatiaincare,ladatalimitade depunereaofertelor,persoananominalizatanuestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura,seva prezentaundocument(contract/angajamentdeparticipare)dincaresarezulterelatiajuridicadintreparticipantulla procedurasipersoananominalizata–documentulvafiinsotitdeodeclaratiededisponibilitateapersoanei

respective).1.2.documentecaresaprobezeexperientaspecificasolicitata1.3.Curriculumvitaedincaresa

rezultestudiilepersoaneirespective,eventualelespecializari/autorizari/atestari,angajatorulactual,eventualii

angajatorianteriorietc.CV­ulvafiinsotitdediplomadestudii.2.Unproiectantdespecialitate–arhitectura:seva

nominalizaopersoanacareexercitaprofesiadearhitectcudreptdesemnatura(potrivitprevederilorart.10din

Legeanr.184/2001,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare)Inscopuldemonstrariiindeplinirii

cerinteisevorprezenta:2.1.documentecaresaprobezemodulincarevafiasigurataparticiparealaindeplinirea

viitoruluicontract(contractdemunca/extrasREVISAL,incazulincarepersoananominalizataestesalariataa unuiadintreparticipantiilaprocedura;insituatiaincare,ladatalimitadedepunereaofertelor,persoana nominalizatanuestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura,sevaprezentaundocument (contract/angajamentdeparticipare)dincaresarezulterelatiajuridicadintreparticipantullaprocedurasipersoana

nominalizata–documentulvafiinsotitdeodeclaratiededisponibilitateapersoaneirespective)2.2.documente

caresaprobezecalitateadearhitectcudreptdesemantura.,Cerintanr.5­continuare:3.Unproiectantde

specialitate–rezistenta:sevanominalizaopersoanacuexperientainspecialitatedoveditaprinimplicareaincel

putinunproiectsimilar.Inscopuldemonstrariiindepliniriicerinteisevorprezenta:3.1.documentecaresaprobeze

modulincarevafiasigurataparticiparealaindeplinireaviitoruluicontract(contractdemunca/extrasREVISAL,in cazulincarepersoananominalizataestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura;insituatiaincare,la datalimitadedepunereaofertelor,persoananominalizatanuestesalariataaunuiadintreparticipantiila procedura,sevaprezentaundocument(contract/angajamentdeparticipare)dincaresarezulterelatiajuridica dintreparticipantullaprocedurasipersoananominalizata–documentulvafiinsotitdeodeclaratiede

disponibilitateapersoaneirespective)3.2.documentecaresaprobezeexperientaspecificasolicitata3.3.

Curriculumvitaedincaresarezultestudiilepersoaneirespective,eventualelespecializari/autorizari/atestari,

angajatorulactual,eventualiiangajatorianteriorietc.CV­ulvafiinsotitdediplomadestudii.4.Unproiectantde

specialitate–instalatiielectrice:sevanominalizaopersoanaautorizataANRE(potrivitprevederilorOrdinANRE

nr11/2013)–titularaluneilegitimatiideelectricianautorizatgradulIIA,IIIAsauIVA,emisadeANREInscopul

demonstrariiindepliniriicerinteisevorprezenta:4.1.documentecaresaprobezemodulincarevafiasigurata

participarealaindeplinireaviitoruluicontract(contractdemunca/extrasREVISAL,incazulincarepersoana nominalizataestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura;insituatiaincare,ladatalimitadedepunerea ofertelor,persoananominalizatanuestesalariataaunuiadintreparticipantiilaprocedura,sevaprezentaun document(contract/angajamentdeparticipare)dincaresarezulterelatiajuridicadintreparticipantullaprocedura

sipersoananominalizata–documentulvafiinsotitdeodeclaratiededisponibilitateapersoaneirespective).4.2.

legitimatiadeelectricianautorizatemisadeANRE,dincaresarezultegradul/tipulautorizarii,aflataintermenulde

valabilitatelateremenullimitadedepunereaofertelor

Formularnr.15(Declaratieprivindpersonalultehnicdespecialitateresponsabildeindeplinireacontractului)si,

dupacaz,Formularulnr.15A(Declaratiededisponibilitate)2.Formularulnr.15vacontinetotpersonalul

nominalizatcafiindresponsabildeexecutialucrarilorsideprestareaserviciilor,indiferentdemoduldeasigurarea

acestuia.3.Toatedocumentelecareprobeazaindeplinireacerintelordeexperienta/studii/calificare/certificare/

Note:1.

Note:1.Sevorcompleta:

autorizare/atestarevorfiprezentateincopieconformacuoriginalul.4.CV­urilevorfiprezentatecusemnatura

originalaatitularuluipefiecarepagina.5.Declaratiilededisponibilitate,dacaexista,vorfiprezentatecu

semnaturaoriginalaadeclarantului.,Cerintanr.6.Utilaje,instalatii,echipamente.Sevaprezentaodeclaratiepe

propriaraspunderereferitoarelautilajele,instalatiile,echipamenteletehnicedecarepoatedispuneoperatorul

economicpentruexecutareacorespunzatoarealucrarilor.Note:1.SevacompletaFormularnr.16­Declaratie

referitoarelautilajele,instalatiile,echipamenteletehnicecaresevorutilizapentruexecutareacorespunzatoarea

lucrarilor;2.Incazuluneiofertecomune,Formularulnr.16vacontinetoateechipamentele/utilajelecarepotfi

asiguratedeasociere.Incazulincarelaproceduraparticipaoperatorieconomiciincalitatedesubcontractantisi dacaacestiaasiguraechipamente/utilajepentruparteadecontract(lucrari)pecareovorexecuta,acesteapotfi

inclusetotinFormularulnr.16.3.Totioperatoriieconomicicareasiguraechipamente/utilajenecesarerealizarii

lucrarilorvorprezentadocumentecareatestadetinerea(dotareaproprie/inchiriereasaualteformedepunerela

dispozitie)autilajelorprecizateinFormularul16.,InformatiiprivindsustinereatehnicaIncazulincareOfertantulisi

demonstreazacapacitateatehnicasiprofesionalainvocandsisustinereaacordatadecatreoaltapersoana

(conformart.190dinOUG34/2006),atunciacestaareobligatiadeadovedisustinereadecarebeneficiaza,prin

prezentareaunuiangajamentconformFormularnr.17­Angajamentprivindsustinereatehnica–experienta

similara,princareacestaconfirmadisponibilizarearesurselorneconditionat,infunctiedenecesitatilecareaparpe

parcursulindepliniriicontractuluiincauzainfunctiedeceledouasituatiiposibile:1)incazulincaresustinerea

tertuluisereferalaasigurareaunorresurse,utilaje,echipamente,personal­angajamentulfermtrebuiesa evidentiezefaptulcadisponibilizareaacestorasevarealizaneconditionat,infunctiedenecesitatilecareaparpe

parcursulindepliniriicontractului.2)incazulincaresustinereatertuluivizeazaindeplinireaunorcerinteminimede

calificarecumarfiexperientasimilarareflectataprinprezentareaunorlucrariexecutate,angajamentulferm prezentatdeofertantreferitorlaexperientasimilaratrebuiesagarantezeautoritatiicontractanteindeplinirea obliga?iilorasumateprinacesta,insituatiaincarecontractantulintampinadificultatipeparcursulderularii contractului,scopincaretertulsustinatorvadepunedocumentedincaresarezulteexperientasimilara.Sevor

prezenta,dupacaz:Formularnr.17A­DeclaratieprivindexperientasimilaraFormularnr.17B­Declaratietert

sustinatorpersonal/organismtehnicdespecialitateFormularnr.17C–Declaratietertsustinatorutilaje,instalatii,

echipamentetehnice.Nota:Persoanacareasigurasustinereatehnicasiprofesionalanutrebuiesaseaflein

situatiacaredeterminaexcludereadinproceduradeatribuireconformprevederilorart.180,art.181lit.a),c1)sid)

siart.69indice1dinOUG34/2006,cutoatemodificarilesicompletarileulterioare.Tertul/tertiisustinatoritrebuiesa

prezintedoveziconcludentecadispunderesurselepecarelevorpuneladispozitiaofertantului/candidatului, capacitateaacestuia/acestoravaficumulata,dupacaz,cuceaaofertantului/candidatuluipentruindeplinirea

respectiveicerinte(conformprevederilorInstructiuniinr.1/25.08.2015aANRMAP).,Informatiiprivindparteadin

contractpecareoperatoruleconomicare,eventual,intentiasaosubcontracteze.Faraaisediminuaraspunderea

inceeaceprivestemoduldeindeplinireaviitoruluicontractdeachizitiepublica,conformart.45dinOUGnr.

34/2006,ofertantularedreptuldeaincludeinpropunereatehnicaposibilitateadeasubcontractaopartedin

contractulrespectiv.Dacaseaflainaceastasituatie,ofertantulareobligatiadeaprecizapartea/partiledin contractpecareurmeazasalesubcontractezesidatelederecunoasterealesubcontractantilorpropusi.In

aceastasituatiesevorcompletaFormularnr.23­Declaratieprivindpartea/partiledincontractcaresunt

indeplinitedesubcontractantisiFormularnr.23A­Listasubcontractantilor.Note:1.Subcontractantulnutrebuiesa

seafleinsituatiaprevazutadeart.69indice1dinOUGnr.34/2006,subsanctiuneaexcluderiidinprocedurade

atribuire.2.Laevaluareacapacitatiitehnicesi/sauprofesionalevorfiluateinconsiderareresurseleumaneale

subcontractantilornominalizatiinoferta,exclusivpentrupartealordeimplicareinexecutareacontractului,daca

suntprezentatedocumenterelevanteinacestsens.Cerintanr.1ImplementareaStandarduluideManagemental

CalitatiiinconformitatecuISO9001sauundocumentechivalent–pentruserviciiledeproiectareSevorprezenta

Certificate/documenteedificatoarecareprobeaza/confirmaindeplinireacerinteisianume­Certificat/eemisede organismeindependentecareatestarespectareastandardelordeasigurareacalitatiiinactivitaticarefacobiectul

contractului,respectivISO9001sauechivalente,incopielegalizata/copielizibilacumentiunea„conformcu

originalul”.Note:1.Dacaungrupdeoperatorieconomicidepuneoofertacomuna,cerintasedemonstreaza

individualdecatrefiecaremembruinparte,pentruparteadecontractpecareorealizeaza.2.Documentele

solicitatetrebuiesafievalabileladatalimitadedepunereaofertelor.3.CerintaprivindcertificareaISO9001sau

echivalentnupoatefiindeplinitaprinintermediuluneialtepersoane(tertulsustinator).,Cerintanr.1Implementarea

StandarduluideManagementalCalitatiiinconformitatecuISO9001sauundocumentechivalent–pentru

executialucrarilorSevorprezentaCertificate/documenteedificatoarecareprobeaza/confirmaindeplinireacerintei sianume­Certificat/eemisedeorganismeindependentecareatestarespectareastandardelordeasigurarea

calitatiiinactivitaticarefacobiectulcontractului,respectivISO9001sauechivalente,incopielegalizata/copie

lizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”.Note:1.Dacaungrupdeoperatorieconomicidepuneooferta

comuna,cerintasedemonstreazaindividualdecatrefiecaremembruinparte,pentruparteadecontractpecareo

realizeaza.2.Documentelesolicitatetrebuiesafievalabileladatalimitadedepunereaofertelor.3.Cerintaprivind

certificareaISO9001sauechivalentnupoatefiindeplinitaprinintermediuluneialtepersoane(tertul

sustinator).,Cerintanr.2.ImplementareaStandarduluideManagementdeMediuinconformitateISO14001sau

undocumentechivalent–pentruexecutialucrarilorSevorprezentaCertificate/documenteedificatoarecare probeaza/confirmaindeplinireacerintelordecalificaresianume­Certificat/eemisedeorganismeindependente

careatestarespectareastandardelordeprotectieamediului,respectivISO14001sauechivalente,incopie

legalizata/copielizibilacumentiunea„conformcuoriginalul”Note:1.Dacaungrupdeoperatorieconomicidepune

oofertacomuna,cerintasedemonstreazaindividualdecatrefiecaremembruinparte,pentruparteadecontract

pecareorealizeaza.2.Documentelesolicitatetrebuiesafievalabileladatalimitadedepunereaofertelor.

 

3.CerintaprivindcertificareaISO14001sauechivalentnupoatefiindeplinitaprinintermediuluneialtepersoane

(tertulsustinator).Pentruinformatiisuplimentareprivindmodalitateadeindeplinireanivelul(urilor)minim(e)

necesarepentruevaluarearespectariicerintelormentionateconsultatifisadedate

SECTIUNEAIV:PROCEDURA

IV.1)

PROCEDURA

 

IV.1.1) TipulproceduriiCereredeoferta

IV.1.2) Modalitatededesfasurare:Proceduraoffline

IV.2)

CRITERIIDEATRIBUIRE

 

IV.2.1) Criteriudeatribuire:Pretulcelmaiscazut

IV.2.2) Sevaorganizalicitatieelectronica:Nu

IV.3)

INFORMATIIADMINISTRATIVE

 

IV.3.1) Moduldeobtinereadocumentatieideatribuire:

S.E.A.P. IV.3.2) Limbaderedactareaofertei:Romana IV.3.3) Monedaincaresetransmiteofertadepret:­ IV.3.4) Datalimitadedepunereaofertelor:07.12.201510:00 IV.3.5) Datasioradeschideriiofertelor:07.12.201512:00 IV.3.6) Datalimitadevalabilitateaofertei:90zile(delatermenullimitadeprimireaofertelor)

SECTIUNEAVI:INFORMATIISUPLIMENTARE

VI.1)

MODDEFINANTARE

 

VI.1.1) Contractulseinscrieintr­unproiect/programfinantatdinfonduricomunitare:Nu VI.1.2) Tipdefinantare:Fonduribugetare

Dataexpedieriiprezenteiinvitatii:12.11.201517:11

Inapoi

Proceseverbale/De

Inapoi Proceseverbale/De Documentatie,clarificarisidecizii

Documentatie,clarificarisidecizii