Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Agenia Naional de
Administrare Fiscal
Direcia General Regional a
Finanelor Publice - Timioara
Administraia Judeean a Finanelor Publice
Hunedoara
Activitatea de Colectare

B-dul. 1 Decembrie 1918, nr.30,


Loc. Deva, Jud. Hunedoara
Tel : 0254/216141
0254/215944
Fax : 0254/232797
E-mail : Relatii.Publice.HD@mfinante.ro

ANUN PRIVIND VNZAREA


DE BUNURI IMOBILE
In temeiul art.162 alin(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 17
luna DECEMBRIE, anul 2015, ora 11.00, Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Hunedoara, organizeaza la sediul sau din localitatea Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, cam.
114, licitatie publica (licitatia III) pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC TOGA CIVIL CONSTRUCT SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Deva, str. Simion
Barnutiu, nr. 32, cod de identificare fiscala 31534904:
1. Teren situat in comuna Vlioara, sat Stoieneasa, nr. 12, jud. Hunedoara, intabulat in
CF nr. 60366, sub A1, nr. topo 60366, in suprafata de 2273 mp;
2. Casa din lemn situat in comuna Vlioara, sat Stoieneasa, nr. 12, jud. Hunedoara in
suprafata de 54 mp situata in Comuna Valioara, Sat Stoieneasa, jud. Hunedoara,
intabulat in CF nr. 60366, sub A1.1, nr. topo 60366-C1, avand suprafata de 54
mp;
3. Anexa(ur) din lemn situat in comuna Vlisoara, sat Stoieneasa, nr. 12, jud.
Hunedoara, intabulat in CF nr. 60366, sub A1.2, nr. topo 60366-C2, avand
suprafata de 52 mp;
Pretul de pornire a licitatiei pentru bunrile imobile (teren+casa din lemn+anexa din
lemn) este de 19798 lei (exclusiv TVA)
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre
aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de
vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte
de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10%
din pretul de pornire a licitatiei si se plateste in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului
(Trezoreria mun. Deva cont RO47TREZ3665067XXX009166, CUI 4374407); declaratia pe
proprie raspundere ca nu este persoana interpusa a debitorului, imputernicirea persoanei care il
reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul
unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine,
actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul
de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante (buget general
consolidat, buget local), declaratie pe proprie raspundere a persoanelor participante ca nu
au calitatea de interpusi ai debitorului, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si
la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in
conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este
obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul