Sunteți pe pagina 1din 17
Tm wie [STATUTUL SINDICATULUI INDEPENDENT AL INVATAMANTULUI PR SUDETULTIMIS ‘CAPITOLUL ~ DISPOZTT GENERALE [Ar 1. Denumirea Sindlatuil este: SINDICATUL INDEPENDENT AL TNVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDETULTIMS. ‘rt. 2 Sedil Sindicatlut Independent al Tnvipiantlut Prouniverstar din Judepl Timiy ~ ‘enum in continusr, in cuprngulprezental stat, S.LLP. Thm ~ est In Romania, Str Or. Lviv Gabor ne. 4,camerele 18528, Timisoara, ju. Timi ‘An. 3 (aSindicatul Independent ab Initdmintusi Preunversitar in Judequl Tims este persoan judi ron, rgansaté n confrmitate cu lege cin Romina, cu prevedeneprazetul Stat in spitul Convenll ar. 84/1948 31M, In baza iret n Regitrul PersoanelorJurdice de Ia JudecStori Tnioara: {@\sinaieatul Independent al Tnvétimintlu! Preuiveitar din Judetul Timis este consttut in wera lov fostull indicat in vt judetea. ‘rt 4 Sindiatul Independent al Invatéméntvhi Prevniversitae cin udetl Timi est organiatie sindcals, core reumeste, pe baza Iberuki consimtamant, salar cae i destasoar actvtatea, de regul, in rwatémdntl peeuniverstar dn judul Timi, precum sin units de cultura ar, ‘Ar. § Sindcaul Independent al InvStimantului Preuniversiar din Judeful Tims este Independent fat de partiele police, de organele pute executive, legislative judecdtorest, de ate ruput i formajun ale sistemul insttiona, de asodat 9 organza diverse (au excepta celor Constitute cio de sina sau cute ‘Art. 6 (3) Sindcatul Independent al Invitimintusi Preuniverstar din ludetul Timiy 9 estisoardactitatea in conformzate cu legiaianvignare seu prevedereprezentul taut (2) Actes Sindeatulu Independent al InuStrnantlul Preunverstar dn Jdetul “Timi se desgoar pe intreg tert jude Tims, in tate unitiileyinstutile unde ess membr Insc in 1. Ti ‘ar. 7. Sigil Sindcotlus are _urtorulinsrs:SINDICATUL INDEPENDENT AL ‘eva AMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL TIM. {CAPITOWLI- SCOPUL $1 OB/ECTIVELESINDICATULUI INDEPENDENT AL INVATAMANTULUL ‘PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL TMIS. PRINCIPE ORGANIZARE $1 MILOACE DE ACTIUNE [Art 3 (1) Sindicatul Independent al ijdmantlul Preniverster din tudepel Tip este ‘constiuit iacionesré In scopul apiriitdreptulor prevézute in leglatia national, In pactele, “votatle cement internationale ratifete de Ramin sau a care Romina este parte, precum sin eae contac nective de muncsapleaie, si promovéi ieresear profesor epee, culture spore le membrior (2) Sindieatul independent a ivatdmntuui Preuniversitar din Jude Tis apie3 repre salariglor din Tovitimant,f8r3 cio discriminare pe citer de sex, ovientare sexal, caractristch genetce, vir, apartenenté national, ras, cloare, ete, rep, opfone potic, origin soil, handlcap,stuatie sau responsabltate femal [Ar 9. Sindieatul Independent a ivétémdntuul Prouniversitar din Judeul Tis actioneazd pentru: 4. apicarea qi respectarea legit nationale! intenatonale cefertoae la érepturie fondamentae ale or 2. menynerealcutilor de munc ale membrior de sindeat, a dreptutlor legate de munca s de protecta munci de asistens protcte socials; ‘3. untates ifort de actiune @ membrlor de sindicat, pentru punerea in valare sl apararea