Sunteți pe pagina 1din 191

Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

1
1

Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

1.1. Aria de utilizare

Programele DANTE – A / DANTE - C au fost create (în DELPHI sub WINDOWS) ca succesoare ale anterioarelor programe ale firmei noastre CONTABIL 98 şi CONTABIL PLUS (scrise în WIZDOM sub MSDOS). Ele păstrează calităţile apreciate de clienţi de-a lungul anilor (respectarea riguroasă a legislaţiei, interfaţă prietenoasă, instrucţiuni de utilizare clare şi uşor de reţinut, încărcare a datelor rapidă şi sigură, etc.) şi aduc elemente noi, ce le lărgesc considerabil aria de cuprindere. Aceste programe sunt destinate realizării pe calculator a evidenţei contabile conform normelor contabile (Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizată) precum şi a evidenţelor analitice privind stocurile pe gestiuni, furnizori, clienţi, TVA, debitori, creditori, imobilizări, salarii, emitere facturi, declaraţii fiscale, consolidare balanţe. În acest scop produsele asigură rezolvarea următoarelor probleme :

1. La implementare:

DANTE – A / DANTE - C

Informaţii de identificare a firmei;

Constituirea planului de conturi propriu, prin selectare automată din "Planul de conturi general", aprobat de Ministerul Finanţelor;

Preluarea soldurilor (la 1 ianuarie) şi a sumelor totale debitoare şi creditoare (din balanţa de verificare a lunii anterioare celei în care se efectuează implementarea);

Codificarea şi introducerea datelor de tip nomenclator necesare pentru evidenţa analitică (parteneri, vânzători, gestiuni, mărci, modele, comenzi, fişe de magazie, operatori, etc.);

Preluarea şi introducerea datelor iniţiale necesare pentru evidenţa analitică (stocuri, facturi neîncasate, facturi neplătite, debite neîncasate, credite neplătite, cote TVA).

DANTE – C

Emiterea facturilor fiscale

Completarea informaţiilor referitoare la firmă, clienţi, produse, preţuri;

Personalizarea şabloanelor conform specificului firmei;

Calculul şi evidenţa salariilor:

Încărcarea datelor referitoare la personalul firmei;

Definirea taxelor şi impozitelor aferente salariilor şi procentele acestora;

Identificarea tipurilor de contracte de muncă;

Personalizarea notei contabile de salarii

Declaraţii fiscale:

Definirea declaraţiilor fiscale şi a celor de salarii;

Definirea ordinelor de plată de buget;

Consolidarea balanţelor

Definirea structurilor pe baza cărora se face consolidarea;

Definirea dicţionarului cu corespondenţele între planul de conturi utilizat în contabilitate şi planul de conturi alternativ;

2
2

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

2. La utilizarea curentă:

DANTE – A / DANTE - C

Definirea şi memorarea formulelor contabile (monografii), folosite mai des de către contabili, în vederea selectării lor la înregistrarea operaţiilor contabile;

Înregistrarea operaţiilor contabile pe baza documentelor justificative;

Înregistrarea datelor analitice (legate de operaţiile contabile) privind crearea de obligaţii sau creanţe:

Facturi de vânzare

 

Facturi de cumpărare

Bonuri fiscale de cumpărare

 

Debite

Credite

Monetare

Intrări/ieşiri cantitative în/din gestiuni

 

Înregistrarea

datelor

analitice

(legate

de

operaţiile

contabile)

privind

stingerea

obligaţiilor/creanţelor:

Încasare facturi

Plată facturi

Încasare debite

Plată credite

Postcalcul

Operaţii privind închiderea perioadei/anului:

Evaluarea automată a ieşirilor în funcţie de metoda folosită (PMP, FIFO, LIFO, Identificare specifică)

Verificarea automată a legăturilor dintre înregistrările contabile şi înregistrările analitice aferente

Calculul şi înregistrarea automată a notelor contabile de închidere (venituri, cheltuieli, amortizări, TVA)

Închiderea perioadei (lunii)

Închiderea exerciţiului financiar-contabil (anului)

Obţinerea situaţiilor contabile:

Balanţe de verificare

Fişe de cont

Fişe şah

Borderou

Jurnal

Cartea mare

Registrul jurnal

Registrul de casă

Alte situaţii contabile

Obţinerea de rapoarte (situaţii) analitice cu privire la:

Facturi emise

Facturi primite

Monetare

Bonuri

Debite

Credite

Postcalcul

Evidenţa cantitativă

Fişe de magazie

Balanţa cantitativă

Adaos comercial intrări / ieşiri

Capitolul 1. PREZENTAREA PROGRAMULUI

Transferuri

Evidenţa imobilizărilor:

Înregistrarea imobilizărilor

Calculul amortizărilor

Mişcări

Rapoarte, situaţii

Nota contabilă

3
3

Definirea şi generarea altor situaţii contabile pentru raportările periodice şi pentru "Bilanţul contabil"

Alte operaţii necesare pentru utilizarea şi funcţionarea produsului program:

Funcţii utilitare (întreţinere bază de date, setare printer, parole, calculator, etc.)

Funcţii de HELP (informaţii despre program, instrucţiuni de utilizare a programului, informaţii cu privire la normele de utilizare a conturilor contabile).

DANTE – C

Emiterea facturilor fiscale

Completarea câmpurilor şi emiterea facturii fiscale;

Completarea datelor chitanţei de încasare a facturii emise;

Contarea facturii şi chitanţei;

Transferul informaţiilor referitoare la facturile emise între punctul de lucru – facturare şi sediul central;

Calculul şi evidenţa salariilor:

Închiderea lunii precedente şi deschiderea lunii curente;

Încărcarea pontajului de avans şi de lichidare (pentru timpul lucrat şi / sau pentru concedii medicale);

Calculul salariilor şi obţinerea statelor de plată, a fluturaşilor, a centralizatoarelor, a notelor contabile;

Declaraţii fiscale:

Calculul şi listarea raportărilor conform Legii 19/2000, Legii 76/2002 şi a fişelor fiscale

Consolidarea balanţelor:

Consolidarea balanţelor, cu obţinerea balanţei şi fişei de cont consolidate;

Calculul şi obţinerea balanţei în planul de conturi alternativ.

1.2. Facilităţi şi performanţe

Programele DANTE - A / DANTE - C sunt destinate tuturor persoanelor care ţin evidenţă contabilă şi gestionară, care pot folosi cu uşurinţă programul. În acest scop programul asigură operatorului o serie de facilităţi în cele mai bune condiţii:

TOATE mesajele şi instrucţiunile sunt în limba română

INTERFAŢA este prietenoasă şi clară (opţiuni de utilizare, machete, mesaje, etc.)

FUNCŢII DE HELP (instrucţiuni de utilizare, reguli) care permit îndrumarea operatorului cu privire la ce are de efectuat în oricare fază de prelucrare şi modalităţile de rezolvare

PLANUL DE CONTURI GENERAL, aprobat de Ministerul Finanţelor, pentru consultare şi pentru constituirea planului de conturi propriu prin selectare TUTORIAL pentru consultarea informaţiilor detaliate despre conturi şi a normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile

4
4

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

Reducerea efortului, creşterea vitezei şi eliminarea erorilor la înregistrarea operaţiilor contabile

Folosirea de operatori fără pregătire contabilă pentru înregistrarea operaţiilor analitice

FUNCŢII DE DEFINIRE, MEMORARE ŞI GENERARE AUTOMATĂ a unor situaţii contabile necesare pentru întocmirea bilanţului şi pentru raportările periodice Posibilitatea efectuării de înregistrări analitice legate de înregistrările contabile asigurând concordanţa dintre evidenţa sintetică şi cea analitică

FUNCŢII DE DEFINIRE ŞI MEMORARE A FORMULELOR (MONOGRAFII) pentru:

VERIFICAREA AUTOMATĂ a legăturilor dintre înregistrările contabile şi cele analitice aferente.

FUNCŢII UTILITARE, pentru:

Întreţinerea bazei de date (reorganizare, salvare, restaurare)

Setare printer

Calculator.

FUNCŢII DE AUTORIZARE A ACCESULUI la utilizarea programului şi la baza de date a acestuia.

Cu programele DANTE - A / DANTE - C puteţi rezolva simplu, rapid şi eficient problemele de evidenţă contabilă şi analitică, pentru una sau mai multe unităţi (firme), economisind timp şi fiind asigurat de corectitudinea rezultatelor.

1.3. Echipamente şi programe necesare

Pentru utilizarea programelor DANTE - A / DANTE - C sunt necesare echipamente de calcul şi sistem de operare.

a) Hardware:

calculator P II, P III, P IV cu următoarea configuraţie minimă:

- memorie 64 Mb

- hard disc 1 Gb

- CD ROM

- unitate de dischetă

o imprimantă Laser sau Inkjet A4

b) Sistem de operare WINDOWS:

WINDOWS

9X, MIL, NT, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, 8

WINDOWS este marcă înregistrată Microsoft. DELPHI este marcă înregistrată Borland. HASP este marcă înregistrată ALADDIN. PowerArchiver 2000 este marcă înregistrată eFront Media, Inc.

Orice altă referire asupra unei mărci înregistrate sau/şi unor drepturi de autor din acest manual este neintenţionată.

referire asupra unei m ă rci înregistrate sau/ ş i unor drepturi de autor din acest

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

5
5

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

INSTALAREA PROGRAMULUI 5 Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI ATEN Ţ IE – DE CITIT ÎNAINTE DE PRIMA

ATENŢIE DE CITIT ÎNAINTE DE PRIMA INSTALARE A PROGRAMULUI

INSTALARE REPETATĂ

1. Prima instalare a programului pe calculator se face conform instrucţiunilor de la pct. 2.1. Se realizează

instalarea programelor, a “Studiului de caz” şi a bazei de date fără date.

2. O nouă instalare pe acelaşi calculator şi în acelaşi director (folder) conduce la ştergerea programelor şi a datelor instalate anterior. Înaintea acestei operaţiuni este obligatorie salvarea tuturor datelor prin opţiunea de salvare existentă în cadrul programului.

3. O nouă instalare pe acelaşi calculator dar în alt director (folder) presupune următoarele:

- la punctul 2.1. pasul 9 se declară, în loc de “C:\Dante-HD\Dante”, directorul (folderul) în care se face noua instalare

- la punctul 2.1. pasul 10 se scrie, la “Program Folders” în loc de “Dante”, numele sub care se va apela programul nou instalat

STUDIU DE CAZ

Ştergerea sau deteriorarea accidentală a exemplului conţinut de program (“Studiu de caz”) se poate remedia astfel:

– pe calculatorul pe care este instalat programul se copiază conţinutul directorului / folderului “DATE\EXEMPLU” din CD-ul de instalare a programului în directorul / folderul selectat la instalarea iniţială la pct 2.1. pasul 9 “C:\Dante-HD\Dante\Exemplu”, dacă instalarea s-a făcut în directorul / folderul implicit. Copierea se realizează astfel:

My Computer – CD (D:) – Date – Exemplu – Edit – Select All – Edit – Copy

Se închide fereastra cu CD şi se continuă cu

My Computer – (C:) – Dante-HD – Dante – Exemplu – Edit – Paste.

– dacă imediat după instalarea iniţială utilizatorul a făcut o copie pe o dischetă a directorului / folderului selectat la instalarea iniţială la pct 2.1. pasul 9 (“C:\Dante-HD\Dante\Exemplu”, dacă instalarea s-a făcut în directorul / folderul implicit), atunci el poate restaura conţinutul acestei dischete în directorul iniţial

FIŞIERUL “DANTE.EXE”

Ştergerea accidentală a fişierului “DANTE.EXE” (şi/sau a fişierelor LICENTA.EXE, EFV.EXE, SALCO.EXE, SUM.EXE) sau virusarea lui se poate rezolva astfel (după devirusarea calculatorului, dacă este cazul):

Pe calculatorul pe care este instalat programul se copiază conţinutul directorului “PROGRAME” din CD de

instalare a programului în directorul selectat la instalarea iniţială la pct. 2.1. pasul 9 (“C:\Dante-HD\Dante”, dacă instalarea s-a făcut în directorul / folderul implicit). Copierea se realizează astfel:

My Computer – CD (D:) – Programe - Edit – Select All – Edit – Copy. Se închide fereastra cu CD şi se continuă cu My Computer – (C:) – Dante-HD – Dante – Edit – Paste.

– dacă imediat după instalarea iniţială utilizatorul a făcut o copie pe un CD a directorului (folderului) selectat la instalarea iniţială la pct 2.1. pasul 9 (“C:\ Dante-HD\Dante”, dacă instalarea s-a făcut în directorul (folderul implicit), atunci el poate restaura conţinutul acestui CD în directorul iniţial Achiziţionarea unei noi versiuni a programului se realizează astfel:

– utilizatorul trebuie să vină la sediul firmei DANTE unde va primi un CD cu noua versiune

– pe calculatorul unde este instalat programul se introduce CD în unitate şi se acţionează

– My Computer – CD (D:) –

ş i se ac ţ ioneaz ă – My Computer – CD (D:) – – se
6
6

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

2.1. Instalarea versiunilor DEMO, SHAREWARE, MONOPOST

Pasul 1. Se setează: Control Panel – Display - Settings - Advanced - Small Fonts Pasul 2. Se introduce CD ROM care conţine programul în cititorul de CD ROM din calculator. Pasul 3. Se acţionează mouse-ul pe iconiţa “My computer” de pe ecranul calculatorului. Pasul 4. Se acţionează mouse-ul pe iconiţa CD ROM-ului.

Pasul 5. Se acţionează mouse-ul pe Pasul 6. Pe ecran apare o fereastră “Welcome”.

pe Pasul 6. Pe ecran apare o fereastr ă “Welcome”. Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul
pe Pasul 6. Pe ecran apare o fereastr ă “Welcome”. Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 7. Pe ecran apare o fereastră “Welcome”.

. Pasul 7. Pe ecran apare o fereastr ă “Welcome”. Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next. Pasul 8. Dacă sunteţi de acord cu drepturile de licenţă ale programului selectați I accept .

cu drepturile de licen ţă ale programului selecta ț i I accept . Se ac ţ

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

cu drepturile de licen ţă ale programului selecta ț i I accept . Se ac ţ

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Pasul 9. Pe ecran apare o fereastră “Customer Information”.

Pe ecran apare o fereastr ă “Customer Information”. 7 Se completeaz ă implicit câmpurile “Nume utilizator
7
7

Se completează implicit câmpurile “Nume utilizator “ şi “Companie”. Valorile implicite se pot modifica. Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 10. Pe ecran apare o fereastră “Destination Folder”. Recomandăm ca destinaţia să fie C:\Dante- HD\Dante sau D:\Dante-HD\Dante. Pentru versiunea rețea, ulterior instalării acest folder va fi pus la dispoziţia reţelei cu drepturi depline. Firmele vor fi deschise obligatoriu (cu DESCHIDERE FIRME NOI) într-un subfolder FIRME (în cadrul acestui folder).

NOI) într-un subfolder FIRME (în cadrul acestui folder). Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

folder). Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul Next . S e a c ţ
folder). Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul Next . S e a c ţ

Se acţionează mouse-ul pe butonul OK.

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 11. Pe ecran apare o fereastră unde sunt afişate informaţiile referitoare la instalarea programului.

sunt afi ş ate informa ţ iile referitoare la instalarea programului. Se ac ţ ioneaz ă

Se acţionează mouse-ul pe butonul Install.

8
8

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

Pasul 12. Pe ecran apare o fereastră “InstallShield Wizard Completed”.

apare o fereastr ă “InstallShield Wizard Completed”. Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul Finish

Se acţionează mouse-ul pe butonul Finish pentru terminarea corectă a instalării.

Pasul 13. Se închid toate ferestrele care mai sunt deschise pe ecran.

2.2. Instalarea versiunii REŢEA LOCALĂ

Pentru versiunea “REŢEA LOCALĂ”, după executarea operaţiilor de la punctul 2.1. pentru fiecare calculator legat în reţea pe care se doreşte exploatarea programului (inclusiv pe server), este necesară instalarea, pe calculatorul unde a fost montată mufa de protecţie HASP (serverul de HASP), a programului “HASP License Manager ” care să monitorizeze activitatea punctelor de lucru în reţea. Dacă în reţea există calculatoare cu sistemul de operare W XP, W NT, W 2000 sau W Vista, bazele de date vor fi declarate şi exploatate pe aceste calculatoare.

Dacă înainte de versiunea REŢEA LOCALĂ programul a fost utilizat în una din versiunile SHAREWARE sau MONOPOST, nu este necesară reinstalarea programului, ci numai instalarea programului de gestionare a mufei de protecţie HASP pe server. Pentru a putea fi recunoscute firmele în reţea (directorul în care a fost definită o firmă a fost creat sub forma “C:\nume_firmă” , iar pentru reţea trebuie definit sub forma “\\nume_server\nume_firmă” ) trebuie făcută o salvare a datelor tuturor firmelor definite (pe dischetă sau pe hard-disk, în alt director). Se intră în programul “ Deschidere firme noi” (cap.2 pct. 2.3), se crează firmele noi pentru care se definesc folderele/directoarele conform instrucţiunilor de la definirea firmelor în reţea (cap. 2 pct. 2.3); se şterg firmele cu care s-a lucrat în versiunea monopost şi se restaurează datele salvate anterior .

Apoi se intră în lucrarea de contabilitate, pe fiecare firmă în parte şi se realizează restaurarea datelor salvate înainte de această operaţie.

ORDINEA INSTALĂRII VERSIUNII DE PROGRAM – REŢEA LOCALĂ

INSTAL Ă RII VERSIUNII DE PROGRAM – RE Ţ EA LOCAL Ă Server – instalare programului

Server

– instalare programului de pe CD Dante

- creare de firme noi pe server (cap.2 pct. 2.3), la director/folder se specifică prin Network Neighborhood (My Network Places) - Nume Server – Nume resursă pusă la dispoziţie; se acţionează butonul

specificându-se numele serverului şi numele resursei pusă la dispoziţie unde este baza de

i numele resursei pus ă la dispozi ţ ie unde este baza de date – instalare

date

– instalare program HASP

– confirmare mufă HASP reţea în firma "Studiu de caz"; închidere program

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

9
9

Staţii

- instalare program de pe CD Dante pe fiecare staţie

- în “Deschidere firme noi” (cap.2 pct. 2.3) se acţionează butonul specificându-se numele serverului şi numele resursei pusă la dispoziţie unde este baza de date.

resursei pus ă la dispozi ţ ie unde este baza de date. 2.3. Instalare program HASP

2.3. Instalare program HASP

A. Instalarea driver-ului mufei HASP monopost

Pasul 1. Se introduce CD ROM care conţine programul în cititorul de CD ROM din calculator. Pasul 2. Se acţionează mouse-ul pe iconiţa “My computer” de pe ecranul calculatorului. Pasul 3. Se acţionează mouse-ul pe iconiţa CD ROM-ului şi se intră în directory UTILITARE. Pasul 4. Se acţionează mouse-ul pe iconiţa “HASPUserSetup.exe”. Pasul 5. Pe ecran apare o fereastră Welcome”.

Pasul 5. Pe ecran apare o fereastr ă “ Welcome ”. Se ac ţ ioneaz ă

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 6. Pe ecran apare o fereastră License Agreement”. Dacă sunteţi de acord cu drepturile de licenţă ale programului selectați I accept .

de licen ţă ale programului selecta ț i I accept . Se ac ţ ioneaz ă

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 7. Pe ecran apare o fereastră Ready to Install”.

. Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul Next . Pasul 7. Pe ecran apare
10
10

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

ă pe calculator (inclusiv eviden ţ a analitic ă ) Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 8. Pe ecran apare o fereastra:

pe butonul Next . Pasul 8. Pe ecran apare o fereastra: Se ac ţ ioneaz ă

Se acţionează mouse-ul pe butonul Finish.

După montarea mufei HASP pe portul USB este OBLIGATORIE confirmarea acesteia din programul de contabilitate cu opţiunea UTILITARE - CONFIRMARE HASP - MONOPOST.

B. Instalarea driver-ului mufei HASP rețea locală

Pasul 1. Din folderul Utilitare de pe CD se acţionează mouse-ul pe “lmsetup.exe”. Pasul 2. Pe ecran apare o fereastră “Welcome”.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI 11 Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul Next . Pasul
11
11

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next. Pasul 3. Pe ecran apare o fereastră “End User License Agreement”. Dacă sunteţi de acord cu drepturile de licenţă ale programului selectați I accept

de licen ţă ale programului selecta ț i I accept Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul

Se acţionează mouse-ul pe butonul Install.

I accept Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul Install . Pasul 4. Pe ecran

Pasul 4. Pe ecran apare o fereastră Installation Type”.

4. Pe ecran apare o fereastr ă “ Installation Type ”. Se ac ţ ioneaz ă

Se acţionează mouse-ul pe butonul Service apoi butonul Next.

12
12

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

Pasul 5. Pe ecran apare o fereastră Choose Destination Location”.

apare o fereastr ă “ Choose Destination Location ”. Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Pasul 6. Pe ecran apare o fereastră Select Program Manager Group”.

apare o fereastr ă “ Select Program Manager Group ”. Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next. Pasul 7. Pe ecran apare o fereastră Device Driver Installation”.

7. Pe ecran apare o fereastr ă “ Device Driver Installation ”. Se ac ţ ioneaz

Se acţionează mouse-ul pe butonul Next.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

13
13

Pasul 8. Pe ecran apare o fereastră HASP License Manager”.

Pe ecran apare o fereastr ă “ HASP License Manager ”. Se ac ţ ioneaz ă

Se acţionează mouse-ul pe butonul Finish.

Dacă instalarea a fost corectă, în partea dreapta-jos a ecranului Windows va apare o mică mufă roşie

a ecranului Windows va apare o mic ă muf ă ro ş ie . Apelarea acestui

.

Apelarea acestui program de monitorizare HASP se poate face prin Start – Programs – Startup – NetHASP License Manager.

După montarea mufei HASP pe portul USB este OBLIGATORIE confirmarea acesteia din programul de contabilitate cu opţiunea UTILITARE - CONFIRMARE HASP - REŢEA.

14
14

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

2.4. Definire firme

Pasul 1. Acţionaţi

Pasul 2. Acţionaţi

firme Pasul 1. Ac ţ iona ţ i Pasul 2. Ac ţ iona ţ i Pasul
firme Pasul 1. Ac ţ iona ţ i Pasul 2. Ac ţ iona ţ i Pasul

Pasul 3. Acţionaţi

(dacă la punctul 2.1.10. nu s-a modificat numele implicit din programul de instalare. Altfel, în loc de Dante va apare numele care s-a completat la instalare)

de Dante va apare numele care s-a completat la instalare) Pasul 4. Ac ţ iona ţ

Pasul 4. Acţionaţi

Pasul 5. Pe ecran apare o fereastră “DESCHIDERE FIRMĂ NOUĂ”. Definirea firmelor se realizează exclusiv de pe server în cazul versiunii de reţea. Ca urmare toate opţiunile prezentate mai jos vor fi apelate numai de pe acest server sau de pe calculatorul pe care este instalată mufa monopost.

– Se acţionează mouse-ul pe butonul

.
.
mufa monopost. – Se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul . Se completeaz ă câmpul

Se completează câmpul “Denumire”.

pe butonul . Se completeaz ă câmpul “Denumire”. Procedura implicit ă La câmpul “Directory” se ac

Procedura implicită

La câmpul “Directory” se acţionează mouse-ul pe butonul

“Directory” se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul din dreapta. Apare o fereastr ă “Save

din dreapta. Apare o fereastră “Save As”

unde se selectează directorul / folderul în care vor fi înregistrate datele firmei nou create (Save in), iar la “File name” se introduce numele subdirectorului unde va fi generată baza de date pentru firma selectată.

la “Save in” se selectează prin

Network Neighborhood (My Network places) –> Entire Network -> Microsoft Windows Network ->

Nume reţea -> Nume resursă pusă la dispoziţie ”.

În cazul lucrului în reţea toate firmele se crează

pe server şi în acest caz

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI Ac ţ iona ţ i mouse-ul pe butonul “ Save ”. Dup

Acţionaţi mouse-ul pe butonul “Save”. După ce a fost completat câmpul “Directory” se acţionează <Enter>.

Procedura recomandată

15
15

tasta

Vă recomandăm să definiţi bazele de date ale firmelor pentru care doriţi să ţineţi contabilitatea într-un folder în rădăcină numit “CONTABILITATE”. Fiecare firmă va avea un subfolder cu numele ei. Această modalitate de lucru vă permite:

- salvarea întregului folder “CONTABILITATE”, pe un CD sau un HDD, fără a lansa programul DANTE

- protejarea bazelor de date în cazul reinstalării sistemului de operare sau al instalării unor programe care afecteză “Program Files”.

în cazul reinstal ă rii sistemului de operare sau al instal ă rii unor programe care
în cazul reinstal ă rii sistemului de operare sau al instal ă rii unor programe care
în cazul reinstal ă rii sistemului de operare sau al instal ă rii unor programe care
16
16

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

ESTE INTERZISĂ DECLARAREA DE SUBFOLDER-E ÎN FOLDER-UL CARE CONŢINE BAZA DE DATE !!!

Dacă se doreşte o modificare a denumirii firmei se acţionează mouse-ul pe butonul

a denumirii firmei se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul Dac ă se dore ş

Dacă se doreşte o ştergere se acţionează mouse-ul pe butonul

.
.
te o ş tergere se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul . . Pe ecran
.
.

Pe ecran apare mesajul “Atenţie. Toate datele firmei respective vor fi şterse. Continuaţi ?”. Se acţionează mouse-ul pe butonul Yes dacă se doreşte ştergerea şi pe No dacă nu se doreşte.

Pasul 6. Pe staţiile de lucru (inclusiv pe server) se apelează programul “Deschidere firme noi”, înainte de utilizarea programului de contabilitate. Pe ecran apare o fereastră “DESCHIDERE FIRMĂ NOUĂşi se

o fereastr ă “DESCHIDERE FIRM Ă NOU Ă ” ş i se ac ţ ioneaz ă

acţionează mouse-ul pe butonul .

Se scrie numele calculatorului care este server şi numele resursei pusă la dispoziţie pe server şi se apasă tasta <Enter>.

ţ ie pe server ş i se apas ă tasta <Enter>. Se ac ţ ioneaz ă

Se acţionează mouse-ul pe butonul Start. Programul caută şi localizează directorul în care este baza de date pe server şi îl afişează pe ecran.

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI

Capitolul 2. INSTALAREA PROGRAMULUI Dac ă se dore ş te conectarea la aceast ă baz ă

Dacă se doreşte conectarea la această bază de date se acţionează mouse-ul pe butonul

ă baz ă de date se ac ţ ioneaz ă mouse-ul pe butonul nu, se ac

nu, se acţionează mouse-ul pe butonul

. Lansarea în execuţie a programului se face conform instrucţiunilor de la cap. 4.1.

pe butonul . Lansarea în execu ţ ie a programului se face conform instruc ţ iunilor
17
17

. Dacă

18
18

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

Capitolul 3. REGULI GENERALE PENTRU UTILIZAREA PROGRAMULUI

3.1. Reguli pentru utilizarea programului

3.1.1. Implementarea programului

Implementarea este prima fază, obligatorie, în cadrul procesului de utilizare a programului. Ea se efectuează înaintea primei perioade de utilizare curentă a acestuia, pentru operaţii de evidenţă contabilă şi constă în parcurgerea succesivă a următoarelor acţiuni:

a. Introducerea datelor cu privire la firmă;

b. Constituirea planului de conturi propriu al firmei, pe baza "Planului de conturi general" şi preluarea soldurilor la 1 ianuarie şi a sumelor totale debitoare/creditoare din balanţa de verificare a lunii precedente;

c. Codificarea şi introducerea datelor referitoare la parteneri (furnizori, clienţi şi alţi parteneri);

d. Codificarea şi introducerea datelor referitoare la vânzători;

e. Codificarea şi introducerea datelor referitoare la operatori;

f. Stabilirea, codificarea şi introducerea elementelor de postcalcul;

g. Stabilirea, codificarea şi introducerea datelor referitoare la gestiuni;

h. Stabilirea, codificarea şi introducerea mărcilor (grupe de produse);

i. Stabilirea, codificarea şi introducerea modelelor (subgrupelor de produse);

j. Stabilirea, codificarea şi introducerea documentelor utilizate;

k. Codificarea şi introducerea comenzilor ;

l. Codificarea şi introducerea datelor cu privire la produse, mărfuri, materiale, etc. (fişele de magazie);

m. Introducerea cotelor de TVA;

n. Introducerea datelor iniţiale (facturi neîncasate/neplătite, debite neîncasate, credite neplătite, stocuri);

o. Introducerea datelor cu privire la imobilizări;

p. Stabilirea şi introducerea formulelor contabile utilizate mai des;

q. Definirea situaţiilor contabile.

După introducerea datelor menţionate, efectuaţi verificarea acestora prin afişare/listare utilizând funcţiile de afişare prevăzute pentru fiecare machetă. Numai după ce aţi introdus şi verificat toate datele aferente implementării puteţi trece la utilizarea programului pentru operaţii curente de evidenţă contabilă şi gestionară. Introducerea, consultarea şi verificarea datelor necesare pentru implementarea programului se realizează conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.7.1. şi 4.7.2., ţinând seama de regulile generale de utilizare (cap. 3).

NOTĂ:

1. În funcţie de specificul activităţii firmei şi de nivelul de informare şi prelucrare pe care doriţi să-l realizaţi cu programul, în faza de implementare puteţi introduce toate datele menţionate sau numai o parte dintre acestea, care vă sunt necesare. În această situaţie sunt obligatorii datele referitoare la firmă (pct.a) şi planul de conturi (pct.b).

2. Pe parcursul utilizării curente a programului puteţi actualiza şi consulta aceste date conform aceloraşi reguli şi instrucţiuni.

3.1.2. Utilizarea curentă a programului

După ce aţi efectuat implementarea, continuaţi cu următoarele operaţii:

a. efectuarea înregistrărilor contabile conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.4. pe baza documentelor justificative şi a formulelor contabile definite anterior (vezi cap. 4.7.2.1.) sau stabilite ad-hoc în momentul introducerii datelor;

b. efectuarea înregistrărilor analitice referitoare la crearea obligaţiilor/creanţelor (facturi de vânzare, facturi de cumpărare, bonuri, debite, credite, monetare, intrări/ieşiri în/din gestiune) legate de operaţia

Capitolul 3. REGULI GENERALE PENTRU UTILIZAREA PROGRAMULUI

19
19

contabilă înregistrată (prompterul fiind în antetul machetei), conform instrucţiunilor prezentate în cap.

4.5.;

c. efectuarea înregistrărilor analitice referitoare la stingerea obligaţiilor/creanţelor (încasare facturi, plată facturi, încasare debite, plată credite, postcalcul), legate de operaţia contabilă înregistrată, (prompterul fiind în detaliul machetei), conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.6.;

d. definirea de formule şi situaţii contabile, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.7.2.;

e. actualizarea unor date introduse în faza de implementare, conform instrucţiunilor prezentate în cap.

4.7.1.;

f. evidenţa amortizării mijloacelor fixe, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.7.1.15.;

g. consultarea help-ului ataşat programului, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 10.1.;

h. efectuarea operaţiilor referitoare la închiderea perioadei, conform instrucţiunilor prezentate în cap.

4.7.5.;

i. obţinerea situaţiilor contabile, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.7.3.;

j. obţinerea de rapoarte analitice, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.7.4.;

k. folosirea funcţiilor utilitare ataşate programului, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.7.6.

După încheierea exerciţiului financiar (depunerea bilanţului) se poate efectua operaţia de închidere a anului expirat, conform instrucţiunilor prezentate în cap.4.7.5.5. După efectuarea operaţiei de închidere a anului expirat, datele introduse de la începutul noului an şi până la data închiderii vor fi păstrate, astfel încât să puteţi folosi în continuare programul pentru perioadele următoare.

3.2. Reguli pentru utilizarea machetelor

În macheta (de tip tabel) pentru înregistrări contabile se pot copia informaţiile din câmpul similar al

se pot copia informa ţ iile din câmpul similar al înregistr ă rii anterioare (cont debitor,

înregistrării anterioare (cont debitor, cont creditor, explicaţii, valoare) apăsând tasta (de pe tastatura numerică din dreapta) pe câmpul pe care doriţi să fie scrisă informaţia copiată. Se copiază NUMAI informaţia scrisă anterior. Restricţii:

dacă sunt deja scrise rânduri în tabel şi se revine pentru scrierea unui rând suplimentar, copierea nu se poate realiza; dacă în rândurile deja scrise se face o modificare şi apoi se scrie un rând suplimentar tasta (+) va copia valoarea modificării scrise anterior.

"Butoane" ataşate pentru realizarea diferitelor operaţii cu macheta respectivă, astfel:

- înregistrare nouă. Prin acţionarea acestui buton, macheta este golită de conţinutul de date şi
vbuton, macheta este golit ă de con ţ inutul de date ş i ă permite introducerea ă permite introducerea unei înregistrări noi. Dacă există deja un document cu data şi numărul respective, acţionaţi butonul de căutare.

- ştergere înregistrare. Prin acţionarea acestui buton ştergeţi înregistrarea afişată pe ecran. În cazul machetelor cu antet acestui buton ş terge ţ i înregistrarea afi ş at ă ş i tabel: dac ă şi tabel: dacă prompterul se află în antet se şterge toată macheta (antet şi tabel), dacă prompterul se află în tabel se şterge numai rândul pe care este situat prompterul.

- anulare modificări. Prin acţionarea acestui buton modificările efectuate la înregistrarea afi- anulare modific ă ri . Prin ac ţ ionarea acestui buton modific ă ş at şată vor fi anulate.

reafiş are înregistrare şare înregistrare

-

prima înregistrare. Prin ac ţ ionarea acestui buton se afi ş eaz ă prima înregistrare din . Prin acţionarea acestui buton se afişează prima înregistrare din fişier.

-

20
20

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

- înregistrarea anterioară. Prin acţionarea acestui buton se afişează înregistrarea anterioară celei afişate pe ecran.

- ultima înregistrare. Prin acţionarea acestui buton se afişează ultima înregistrare din fişier.

- înregistrarea următoare. Prin acţionarea acestui buton se afişează înregistrarea următoare celei afişate pe ecran.

- căutare document (înregistrare). Prin acţionarea acestui buton se afişează o listă cu toate documentele (înregistrările), din care selectaţi înregistrarea dorită.

- mod inserare. Prin acţionarea acestui buton se permite inserarea unei noi înregistrări.

buton se permite inserarea unei noi înregistr ă ri. Ac ţ ioneaz ă ca ş i

Acţionează ca şi . Modul inserare se păstrează după terminarea unei înregistrări, dacă

acea înregistrare a folosit F1…

F8

(în antet sau în tabel).

- pentru selectarea sau introducerea unui element nou în listă. După acţionarea acestui buton se afişează o machetă din care puteţi selecta şi un buton cu specificaţia nou pentru introducerea datelor aferente noului element.

nou pentru introducerea datelor aferente noului element. - aceea ş i func ţ ie o au

-

aceeaşi funcţie o au tastele CTRL + ENTER acţionate în acelaşi timp.

confirmare. Ac ţ iona ţ i acest buton dac ă înregistrarea este corect ă . . Acţionaţi acest buton dacă înregistrarea este corectă.

-

- anulare modific ă ri . Dup ă ac ţ ionarea acestui buton vor fi afi anulare modificări. După acţionarea acestui buton vor fi afişate vechile valori ale înregistrării. Aceeaşi funcţiune o are şi tasta ESC.

ă rii. Aceea ş i func ţ iune o are ş i tasta ESC. - prin
ă rii. Aceea ş i func ţ iune o are ş i tasta ESC. - prin

- prin acţionarea acestui buton se iese din macheta afişată.

- anulare înregistrare. După acţionarea acestui buton înregistrarea va fi ştearsă.

- consultare/listare . Dup ă ac ţ ionarea acestui buton completa ţ i perioada ş i consultare/listare. După acţionarea acestui buton completaţi perioada şi acţionaţi conform instrucţiunilor prezentate în cap. 3.6.

- pentru întreruperea lucrului cu programul curent.ţ i conform instruc ţ iunilor prezentate în cap. 3.6. În cazul în care datele nu

3.6. - pentru întreruperea lucrului cu programul curent. În cazul în care datele nu sunt corect

În cazul în care datele nu sunt corect introduse, anulaţi înregistrarea cu

cu

nu sunt corect introduse, anula ţ i înregistrarea cu cu sau cu dup ă validarea cu

sau cu

corect introduse, anula ţ i înregistrarea cu cu sau cu dup ă validarea cu . Pentru

după validarea cu

.
.

Pentru ieşirea din machetă acţionaţi

cu cu sau cu dup ă validarea cu . Pentru ie ş irea din machet ă

.

cu cu sau cu dup ă validarea cu . Pentru ie ş irea din machet ă

înainte de validarea

Capitolul 3. REGULI GENERALE PENTRU UTILIZAREA PROGRAMULUI

21
21

3.3. Reguli pentru consultarea sau listarea rapoartelor şi documentelor

pentru consultarea sau listarea rapoartelor şi documentelor Dup ă ac ţ ionarea butonului din machetele pentru

După acţionarea butonului din machetele pentru introducerea datelor (vezi cap.3.5.) sau după completarea parametrilor de editare pentru obţinerea rapoartelor (vezi cap. 4.7.3 şi 4.7.4.) se afişează o machetă în care sunt afişate documentele sau rapoartele respective:

care sunt afi ş ate documentele sau rapoartele respective: Pentru consultarea sau listarea documentelor sau rapoartelor

Pentru consultarea sau listarea documentelor sau rapoartelor afişate utilizaţi butoanele situate în partea de sus a ecranului, care permit:

- mic ş orarea listei/situa ţ iei pe ecran  

- micşorarea listei/situaţiei pe ecran

 
- m ă rirea listei/situa ţ iei pe ecran.

- mărirea listei/situaţiei pe ecran.

- mic ş orarea l ăţ imii listei/situa ţ iei pe ecran.

- micşorarea lăţimii listei/situaţiei pe ecran.

- afi ş area primei pagini  

- afişarea primei pagini

 
- afi ş area paginii anterioare

- afişarea paginii anterioare

- afi ş area paginii urm ă toare

- afişarea paginii următoare

- afi ş area ultimei pagini

- afişarea ultimei pagini

- setarea imprimantei

- setarea imprimantei

- listarea documentului sau a raportului la imprimant ă

- listarea documentului sau a raportului la imprimantă

salvarea documentului sau a raportului pentru a fi listat ulterior. Dup ă ac ţ ionarea

salvarea documentului sau a raportului pentru a fi listat ulterior. După acţionarea acestui buton se afişează o machetă pe care o completaţi cu numele fişierului de salvat, tipul salvării (pentru salvarea raportului într-un fişier de tip EXCEL se selectează la Save as type *.xls, iar pentru

-

fi ş iere citite cu Acrobat Reader se selecteaz ă tipul *.pdf ) ş i

fişiere citite cu Acrobat Reader se selectează tipul *.pdf) şi confirmaţi cu .

- pentru afi ş area unui raport salvat anterior pe hard disc, cu butonul anterior,

- pentru afişarea unui raport salvat anterior pe hard disc, cu butonul anterior, în vederea consultării sau listării la imprimantă. După acţionarea acestui buton se afişează o machetă pe care o completaţi cu numele fişierului (salvat anterior) şi tipul fişierului, după care acţionaţi

.
.

- terminarea operaţ iei de consultare sau de listare a unui raport/list ă . ţiei de consultare sau de listare a unui raport/listă.

22
22

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI

4.1. Deschiderea sesiunii de lucru

(lansarea în execuţie)

După ce au fost instalate pe calculatorul propriu şi a fost definită firma, conform instrucţiunilor prezentate în cap.2., lansarea în execuţie a programelor DANTE –A / DANTE - C se efectuează sub WINDOWS cu ajutorul mouse-ului, astfel:

Pasul 1. Acţionaţi

Pasul 2. Acţionaţi

Pasul 3. Acţionaţi

ţ i Pasul 2. Ac ţ iona ţ i Pasul 3. Ac ţ iona ţ i
ţ i Pasul 2. Ac ţ iona ţ i Pasul 3. Ac ţ iona ţ i

(dacă la punctul 2.1.10. nu s-a modificat numele implicit din

programul de instalare. Altfel, în loc de Dante va apare numele care s-a completat la instalare)

Pasul 4. Acţionaţi

care s-a completat la instalare) Pasul 4. Ac ţ iona ţ i 4.2. Autorizarea accesului la

4.2. Autorizarea accesului la program

După deschiderea sesiunii de lucru (lansarea în execuţie) se afişează macheta pentru completarea datelor necesare pentru autorizarea accesului la utilizarea programului:

pentru autorizarea accesului la utilizarea programului: În macheta afi ş at ă completa ţ i: Firma

În macheta afişată completaţi:

Firma - cu firma pentru care doriţi să lucraţi (prin selectare din listă). Pentru definirea unei firme consultaţi instrucţiunile prezentate în cap. 2.4.

consulta ţ i instruc ţ iunile prezentate în cap. 2.4. - C ă utarea unei firme

- Căutarea unei firme

şi apoi

prezentate în cap. 2.4. - C ă utarea unei firme ş i apoi Operator : cu

Operator: cu codul operatorului, sau selectaţi din listă, prin acţionarea butonului

unei firme ş i apoi Operator : cu codul operatorului, sau selecta ţ i din list

.

Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI

Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI 23 În cazul în care dup ă accesul în lucrare apare mesajul
23
23

În cazul în care după accesul în lucrare apare mesajul “Bază de date blocată de alt utilizator”, aceasta se poate datora următoarelor: dacă se lucrează în reţea staţia a pierdut legătura cu serverul şi nu are acces la baza de date sau s-a realizat o ieşire din program forţată (nu prin opţiunea programului EXIT) şi datele au rămas blocate. În acest caz se realizează “Start – Find – Files or Folders” – la Named se completează “*.lck” şi se verifică “Look in” să fie completat cu “(C:)” dacă nu se selectează din listă, “ – Find Now”. În partea de jos a ferestrei vor fi afişate toate fişierele cu extensia .lck care se şterg astfel “Edit – Select All – File – Delete”. Se închide fereastra după care se poate lansa în execuţie programul.

Definirea operatorilor se efectuează conform instrucţiunilor din cap. 4.7.1.5. La prima utilizare selectaţi "Administrator", iniţial fără parolă.

Parola: cu parola de acces

După completarea machetei acţionaţi

.
.

4.3. Stabilirea perioadei de lucru

După autorizarea accesului, se afişează macheta pentru înregistrări contabile şi meniul principal. În partea dreaptă sus a ecranului este afişată perioada de lucru (data de început şi data de sfârşit).

de lucru (data de început ş i data de sfâr ş it). Pentru stabilirea (modificarea) perioadei

Pentru stabilirea (modificarea) perioadei de lucru efectuaţi:

stabilirea (modificarea) perioadei de lucru efectua ţ i: - Ac ţ iona ţ i butonul -
stabilirea (modificarea) perioadei de lucru efectua ţ i: - Ac ţ iona ţ i butonul -

- Acţionaţi butonul

- Stabiliţi perioada de lucru, astfel:

şi se afişează macheta PERIOADA:

24
24

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

- Completaţi data de început a perioadei direct de la tastatură sau acţionaţi butonul

direct de la tastatur ă sau ac ţ iona ţ i butonul situat în dreapta câmpului

situat în dreapta câmpului "De la" pentru afişarea calendarului

câmpului "De la" pentru afi ş area calendarului - În calendarul afi ş at selecta ţ

- În calendarul afişat selectaţi luna, ziua,

- În calendarul afi ş at selecta ţ i luna, ziua, - Ac ţ iona ţ

- Acţionaţi - Completaţi data de sfârşit ("Până la:")

- Acţionaţi

de sfâr ş it ("Pân ă la:") - Ac ţ iona ţ i în macheta PERIOADA

în macheta PERIOADA

4.4. Înregistrarea operaţiilor contabile

Pentru înregistrarea operaţiilor contabile se foloseşte macheta afişată după lansarea în execuţie, autorizarea accesului şi stabilirea perioade de lucru:

autorizarea accesului ş i stabilirea perioade de lucru: . Primul pas pentru înregistrarea unui nou document
autorizarea accesului ş i stabilirea perioade de lucru: . Primul pas pentru înregistrarea unui nou document
.
.

Primul pas pentru înregistrarea unui nou document contabil este acţionarea butonului

Efectul este apariţia unei înregistrări "goale", ale cărei date trebuie completate cu valorile corespunzătoare şi anume:

sau

Data document: - cu data documentului

ş i anume: sau Data document: - cu data documentului - data se poate completa manual

- data se poate completa manual de la tastatură sub forma ZZLLAAAA fără caractere despărţitoare

Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI

25
25

- data apare automat la înregistrările ulterioare cu data anteriorului document introdus (se poate modifica)

- data poate fi selectată din calendarul care apare după acţionarea butonului

din calendarul care apare dup ă ac ţ ionarea butonului din dreapta câmpului dat ă Nr.

din dreapta câmpului dată

Nr. Document: - cu numărul documentului (notă contabilă, factură, etc.) – lungimea maximă a câmpului este de 10 caractere alfanumerice

Formula: - Introducerea datelor privind operaţiile contabile se poate face în două moduri:

a) Cu utilizarea unor formule contabile definite anterior (cap.4.7.2.1.) (1) cu completarea codului (dacă se cunoaşte) sau (2) prin selectarea din lista alăturată câmpului "Formula". În acest caz completaţi macheta afişată cu datele corespunzătoare (explicaţii şi valoare). După completarea datelor

(explica ţ ii ş i valoare). Dup ă completarea datelor pentru toate rela ţ iile contabile

pentru toate relaţiile contabile din formulă, dacă datele sunt corecte acţionaţi . Dacă în formulă există relaţii contabile pentru care nu se completează câmpul "valoare" ele nu vor fi preluate în "nota contabilă".

b) Fără utilizarea de formule contabile definite anterior. În acest caz la câmpul FORMULA acţionaţi ENTER fără să-l completaţi, iar în continuare completaţi toate câmpurile din structura machetei.

Valuta - cu tipul valutei

din structura machetei. Valuta - cu tipul valutei - câmpul "Valut ă " este implicit completat

- câmpul "Valută" este implicit completat cu "RON" la cursul "1" - alt tip de valută se selectează din listă

- dacă nu există tipul de valută dorit în listă, se adaugă prin acţionarea butonului câmpului "Valuta"

ă prin ac ţ ionarea butonului câmpului "Valuta" din dreapta Cursul - se completeaz ă cu

din dreapta

Cursul - se completează cu valoarea în lei a valutei completate anterior (cursul înscris în documentul primar) Cont DB şi Cont CR - se completează cu simbolurile conturilor debitoare/creditoare numai în cazul în care nu se utilizează formule contabile definite anterior.

nu se utilizeaz ă formule contabile definite anterior. - simbolurile conturilor au fost introduse în Planul

- simbolurile conturilor au fost introduse în Planul de conturi al firmei în faza de implementare

- simbolurile conturilor pot fi introduse direct sau prin selectare din listă

- dacă un simbol de cont nu există în planul de conturi, el poate fi adăugat pe loc

Explicaţii - cu descrierea operaţiei contabile – lungimea maximă a câmpului este de 25 caractere alfanumerice

Valoare - cu valoarea înregistrării contabile :

- lungimea maximă a câmpului pentru numere pozitive este de 11 întregi şi 2 zecimale sau 13 întregi

- lungimea maximă a câmpului pentru numere negative este de 10 întregi şi 2 zecimale sau 12 întregi

Valoarea se completează direct sau poate fi calculat ă cu ajutorul calculatorului care apare prin ac ţ ă direct sau poate fi calculată cu ajutorul calculatorului care apare prin acţionarea butonului din dreapta câmpului "Valoare".

Precizări:

1. Înregistrările contabile în roşu se realizează prin tastarea semnului - (minus) în faţa valorii

26
26

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

3. Pentru ştergerea înregistrării contabile (antet şi detaliu), selectaţi orice câmp cu mouse-ul, în antet

acţionaţi butonul

ac ţ iona ţ i butonul ş i apoi , dac ă dori ţ i s

şi apoi

ac ţ iona ţ i butonul ş i apoi , dac ă dori ţ i s

, dacă doriţi să efectuaţi ştergerea sau acţionaţi

dacă renunţaţi

ş tergerea sau ac ţ iona ţ i dac ă renun ţ a ţ i 4.

4. Pentru ştergerea unui rând din detaliul machetei, selectaţi rândul respectiv cu mouse-ul, acţionaţi

selecta ţ i rândul respectiv cu mouse-ul, ac ţ iona ţ i butonul ş i apoi
selecta ţ i rândul respectiv cu mouse-ul, ac ţ iona ţ i butonul ş i apoi
selecta ţ i rândul respectiv cu mouse-ul, ac ţ iona ţ i butonul ş i apoi

butonul şi apoi , dacă doriţi să ştergeţi sau pe dacă renunţaţi

5. O înregistrare contabilă nu poate fi ştearsă dacă legat de aceasta există înregistrări analitice (trebuie şterse mai întâi înregistrările analitice)

6. În funcţie de natura înregistrării contabile afişate la un moment dat pe ecran puteţi efectua:

a) Înregistrări analitice privind crearea de obligaţii/creanţe (conform instrucţiunilor din cap 4.5.) sau

b) Înregistrări analitice privind stingerea de obligaţii/creanţe (conform instrucţiunilor din cap. 4.6.)

7. Din macheta pentru înregistrări contabile aveţi acces la meniul principal al programului pentru efectuarea altor operaţii, conform instrucţiunilor prezentate în cap.4.7.

4.5. Înregistrarea datelor analitice privind crearea obligaţiilor sau a creanţelor

Din macheta pentru înregistrări contabile (cap.4.4), prompterul fiind în antetul acesteia, în funcţie de natura operaţiei contabile înregistrate, acţionaţi butonul corespunzător datelor analitice pe care doriţi să le înregistraţi sau acţionaţi tasta înscrisă pe acesta, astfel:

i sau ac ţ iona ţ i tasta înscris ă pe acesta, astfel: - pentru vânz
i sau ac ţ iona ţ i tasta înscris ă pe acesta, astfel: - pentru vânz
i sau ac ţ iona ţ i tasta înscris ă pe acesta, astfel: - pentru vânz
i sau ac ţ iona ţ i tasta înscris ă pe acesta, astfel: - pentru vânz
i sau ac ţ iona ţ i tasta înscris ă pe acesta, astfel: - pentru vânz
i sau ac ţ iona ţ i tasta înscris ă pe acesta, astfel: - pentru vânz
i sau ac ţ iona ţ i tasta înscris ă pe acesta, astfel: - pentru vânz

- pentru vânzări cu factură, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.1.

- pentru cumpărări cu factură, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.2.

- pentru bonuri fiscale de cumpărare, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.3.

- pentru debite, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.4.

- pentru credite, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.5.

- pentru monetare, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.6.

- pentru intrări/ieşiri cantitative în/din gestiune, conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.7.

Existenţa unor astfel de înregistrări analitice legate de înregistrarea contabilă afişată este marcată cu VVVV în partea de jos a ecranului.

Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI

27
27

4.5.1. Factura de vânzare

4. UTILIZAREA PROGRAMULUI 27 4.5.1. Factura de vânzare Dup ă ac ţ ionarea butonului facturilor de

După acţionarea butonului

facturilor de vânzare, legate de operaţiile contabile înregistrate în macheta din care s-a apelat:

sau a tastei F2 se afişează macheta pentru înregistrarea

tastei F2 se afi ş eaz ă macheta pentru înregistrarea Preciz ă ri : Data ş

Precizări:

Data şi numărul facturii se completează automat cu numărul şi data înregistrării contabile, la care se referă Client - se completează cu codul clientului sau se selectează din listă. Dacă nu există în listă, se adaugă. Vânzător - se completează cu codul vânzătorului sau se selectează din listă. Dacă nu există în listă, se adaugă. Tip Jurnal – se selectează din listă (este necesar pentru completarea Jurnalului de vânzări)

(este necesar pentru completarea Jurnalului de vânz ă ri) Aplic ă TVA la încasare - Facturile

Aplică TVA la încasare - Facturile de vânzare vor avea toate bifă (indiferent dacă respectivii clienți aplică sau nu TVA la încasare conform site-ului ANAF), dacă firma aplică TVA la încasare. Pentru facturile de stornare – nu se pune bifă la “TVA la încasare”

28
28

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă pe calculator (inclusiv evidenţa analitică)

Categoria – se pot inregistra in aceeasi factura si livrari de bunuri si prestari de servicii. Programul completeaza automat campul de “bunuri” cu intreaga valoare a facturii. Impartirea sumei pe “bunuri” si “servicii” se face de catre utilizator.

“bunuri” si “servicii” se face de catre utilizator. Baza ş i TVA – dac ă produsul

Baza şi TVA – dacă produsul dintre valoarea bazei de impozitare şi una din cotele de TVA este egal cu valoarea TVA programul completează cele două valori pe rândul corespunzător cotei respective. Altfel operatorul trebuie să repartizeze valoarea bazei şi valoarea TVA din macheta cu înregistrări contabile pe rândurile corecte . Pentru facturile intracomunitare - întreaga sumă înregistrată în conturile contabile este scrisă pe rândul de “Bunuri”. Dacă o parte din ea reprezintă servicii, atunci suma respectivă se scade manual din rândul “Bunuri” și se scrie în randul “Servicii”. Data scadentă – programul completează acest câmp cu data facturii. Operatorul va tasta data scadenţei, dacă ea este diferită de data facturii

Exigibil în luna/an - programul

completează acest câmp cu luna/anul facturii. Operatorul va tasta luna/anul

exigibilităţii, dacă ea este diferită de cea afişată.

În funcţie de Tip Jurnal Vânzări ales

se selectează sau nu Jurnal Cumpărări, Tip Jurnal Cumpărări,

Categoria şi Tip TVA cumpărări.

Parteneri afiliați pentru firmele care aplică „TVA la încasare”

În cazul partenerilor afiliati se debifează „TVA la încasare” de pe ecranul cu factura emisă. Programul va afișa un mesaj prin care se cere o confirmare a debifării. Dacă factura este deja încasată, total sau parțial, toate încasările ei vor fi debifate și vor ieși din sistemul „TVA la încasare”. În nota contabilă se înregistrează TVA în 4427. Facturile vor fi în jurnalul de exigibile, iar încasările lor nu vor influența jurnalele de încasări.

Facturi simplificate

Centralizatoarele zilnice emise de casa de marcat se înregistrează ca și până acum cu tasta „F7 – Monetare”, cu codul fiscal al firmei emitente. Dacă au existat și bonuri la care clientul a cerut înscrierea codului fiscal, acestea vor fi înregistrate cu butonul „Facturi simplificate”, cu codul respectivului client. Dacă pentru respectivul bon s-a emis și factură fiscală, atunci acesta devine doar document de încasare pentru factura fiscală. Articolele contabile vor ramane nemodificate. Aceste facturi simplificate nu vor fi regăsite explicit în contabilitate, dar vor fi în lista „Monetare”, „Jurnal pentru vânzări exigibile” și „D394”.

În „Monetare” va fi înscris documentul centralizator din casa de marcat, cu valorile totale, iar pe rândul imediat urmator se va scrie „din care” și se vor înscrie toate facturile simplificate înregistrate în cadrul acelui monetar, cu valorile totale din care TVA. La totalul listei se vor aduna numai monetarele, nu și facturile simplificate. Pentru verificări vor exista 2 subtotaluri:

- înregistrate în D394

- neînregistrate în D394

În „Jurnal pentru vânzări exigibile” se va proceda similar cu lista monetarelor, adică va fi înscris documentul centralizator din casa de marcat, cu valorile totale, iar pe rândul imediat următor se va scrie „din care” și se vor înscrie toate facturile simplificate înregistrate în cadrul acelui monetar, cu valorile totale. La totalul listei se vor aduna numai monetarele, nu și facturile simplificate.

În „D394” vor fi înscrise numai facturile simplificate.

Capitolul 4. UTILIZAREA PROGRAMULUI

TVA se colectează la încasarea facturii

Verificări

29
29

442827.1 – TVA neexigibil colectat 24% în perioada … Rulaj creditor = TVA 24% din Jurnal neexigibil (fără sold inițial) + TVA 24% din Jurnal exigibil. Rulaj debitor = se descarcă cu nota contabilă automată (sunt preluate din Jurnalul exigibil, Jurnalul de încasări) Sold final = total coloana TVA 24% din Jurnal neexigibil - total coloana TVA 24% din Jurnal încasări

442827.2 – TVA neexigibil colectat 9% in perioada … Rulaj creditor = TVA 9% din Jurnal neexigibil (fără sold inițial) + TVA 9% din Jurnal exigibil. Rulaj debitor = se descarcă cu nota contabilă automată (sunt preluate din Jurnalul exigibil, Jurnalul de încasări) Sold final = total coloana TVA 9% din Jurnal neexigibil - total coloana TVA 9% din Jurnal încasări

Jurnalele de vânzări

TVA 9% din Jurnal încas ă ri Jurnalele de vânz ă ri 1.Vânz ă ri impozabile:

1.Vânzări impozabile: dacă o factură are și TVA scutit ea va fi înregistrată, cu această parte scutita, în Jurnalul nr. 2

Neexigibil – la sfârșitul listei sunt totalizate facturile neexigibile din perioada (în totalul jurnalului sunt cuprinse și facturile rămase neexigibile din perioadele anterioare) Exigibil Încasări 2.Vânzări scutite și neimpozabile 3.Vânzări cu regim special 4.Vânzări – regularizări intracomunitare 5.Taxare inversă cumpărări – conține ultimele 2 coloane din vechiul Jurnal de vânzări impozabile.

Dacă pentru factura înregistrată valoric doriţi să înregistraţi şi ieşirile cantitative ale acesteia, acţionaţi butonul

ş irile cantitative ale acesteia, ac ţ iona ţ i butonul ş i completa ţ i

şi completaţi macheta afişată conform instrucţiunilor prezentate în cap. 4.5.7.

Existenţa înregistrărilor cantitative aferente facturii va fi marcată cu V înaintea butonului

După completarea datelor, verificaţi corectitudinea introducerii şi acţionaţi

V înaintea butonului Dup ă completarea datelor, verifica ţ i corectitudinea introducerii ş i ac ţ

.

.
.
30
30

DANTE - A / DANTE - C - Evidenţa contabilă