Sunteți pe pagina 1din 2

eco

ECOSYSTEME

SRL
1900 Timi}oara
calea Buzia}ului 16 A
tel. 0256 - 29 15 19
fax. 0256 - 22 20 30

tehnologie

pentru

constructii
,

systeme

RIGOLA

cod BLRI330G

Rigola din beton vibropresat pentru scurgere ape meteorice.


Grija pentru mediul care ne ^nconjoar@ preocup@ tot
mai multe ]@ri din lumea ^ntreag@. Protec]ia
mediului contribuie direct }i fundamental
la ^mbun@t@]irea condi]iilor de via]@.
%n ce privesc spa]iile edilitare nu este
suficient@ amenajarea acestora
ci }i ^ntre]inerea lor ^n timp.

Pentru evitarea cumul@rii apelor


de suprafa]@ provenite din
evenimentele meteorice, dar }i din
diverse activit@]i de sp@lare, cur@]ire sau
^ntre]inere spa]ii verzi, etc, pe aliniamentul
stradal, la ^mbinarea cu bordurile marginale,
sau pur }i simplu pe suprafe]ele plane ^n cauz@,
se creaz@ un sistem de scurgere, de dirijare c@tre
c@minul de colectare, denumit rigol@.

Produsul fabricat de ECOSYSTEME SRL se prezint@ sub forma unui modul - corp }i capac, ^mbinate
prin suprapunere. Prin a}ezarea succesiv@, ]in$nd cont de panta minim@ de scurgere, se realizeaz@
colectarea apelor }i dirijarea acestora spre canalul colector. Este realizat din beton vibropresat iar
capacul este prev@zut cu arm@tur@ din o]el.

RIGOLA - descriere tehnica


Fig.1

26

6 o 10
3 o 6

Caracteristici tehnice

25

R=
8

49,8

52,1

armatur@

14,5

33

corp

24,5

capac
carosabil

33

sec]iune corp

Suprafa]a colectat@
Debit evacuat
Sarcina max. admisibil@
Greutate

275 mp
15,5 l/sec
6 t/roat@
50 kg

Dimensiunile sunt ^n cm.


Culoarea este nuan]a cimentului

RIGOLA - instructiuni de montaj


SC ECOSYSTEME SRL a editat prezentul pliant pentru a veni ^n ^nt$mpinarea beneficiarilor acestui
produs cu detalii de punere ^n oper@. %nsu}irea acestor instruc]iuni este necesar@ pentru a pre^nt$mpina
eventualele neajunsuri sau deterior@ri ^n timpul exploat@rii.
V@ invit@m s@ urma]i etapele de punere ^n oper@ descrise ^n acest pliant.

PLATFORME CU TRAFIC GREU ( 6t / roata)


DETALIU VEDERE DE SUS

Pentru punerea ^n oper@ a rigolelor


pentru platforme cu trafic greu la
care sarcina de exploatare poate fi
p$n@ la 6 tone pe roat@, este necesar
s@ respecta]i urm@toarele etape:
- REALIZAREA STRATULUI DE BAZ~:
%n canalul s@pat ^n prealabil se va
poza un strat de beton de 5 - 6 cm
pe lungimea de lucru prev@zut@. Fig.2 }i Fig.4
- POZAREA CARCASELOR DIN FIER:
Se a}eaz@ pe stratu de baz@ din beton
proasp@t turnat carcasele executate
conform Fig.2 }i Fig.4.

15 15

Fig.2

CARCASA FIER

Fig.3

5
o 6
5 buc/ml

- POZAREA CORPURILOR DE RIGOLE:


Pin ^mbinare succesiv@ de rigole
pe suprafa]a stratului de nivel.
- STRATUL DE FIXARE DIN BETON:
Se toarn@ beton pe lateralele }irului de
rigole }i se ranforseaz@ pe scheletul
carcasei de fier conform Fig.4

20

20

- REALIZAREA STRATULUI DE NIVEL:


se va turna beton ^n stratul de baz@ s@
acopere 5 - 6 cm baza carcasei }i se va nivela
panta de scurgere prev@zut@ ^n proiect.

50

A{EZAREA

CAPACELOR

RIGOLELOR

o 8 /15 L=1000

BETON ARMAT

PAVELE , ASFALT, BETON

RIGOLA
STRAT POZA NISIP
INFRASTRUCTURA
CARCASA FIER
STRAT FIXARE
STRAT NIVEL
STRAT DE BAZA

20

10 - 12

3
6 - 8

SEC[IUNE

INFRASTRUCTURA
TEREN NATURAL

33

Fig.4

50

PLATFORME CU TRAFIC USOR ( 2t / roata)


Situa]iile ^n care rigolele nu sunt supuse unor solicit@ri cu trafic intens }i mijloacele de transport ce
le vor exploata nu vor dep@}i 2 tone pe roat@ se vor pune ^n oper@ a}ez$ndu-le pe stratul de baz@
beton de 5 - 6 cm grosime dup@ care se ranforseaz@ beton pe laterale realiz$ndu-se stratul de fixare
Beotnul se las@ cel pu]in 24 de ore pentru a face priz@, dup@ care se poate acoperi cu infrastructura
platformei p$n@ la ^n@l]imea necesar@ execut@rii pavajului.