Sunteți pe pagina 1din 3
MINISTERUL EDUCATIEL 51 SERCETARI STUNTIUFICE DIRECTIA GENERALA iNVATAMANT PREUNIVERSITAR OLIMPIADA DE LIMBA, COMUNICARE $I LITERATURA ROMANA, Etapa nafionals, 6-10 aprilie 2015, Brai Clasa a V-a Toate subiectele sunt obligatoril. © Timpul efectiv de Iucru este de 3 ore. Se acorda 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte SUBIECTUL I- Lectura 80 de puncte Citeste cu atentie textele de mai jos: A. Era o diminearaé mohordid, eu zloatd, ednd bétiatul din povestirea noastra pornt dupd cumparaiuri, la piatd. Era frig, pe stradé niciun copil, si poate de aceea bdiatul se opri in faja baltoacei din dreptul portitei. Era wn pui de baltoacd rotunda si galbuie, sor véluritd de vant, incdt prea gara-gata sii 0 ia din loc. — Vrei sit-mi fii de rat? Vino cu mine, ti spuse betiatal. —Unde? intrebai baltoaca, ogtindindwi ew mirare chipul, cdctulita cu ciucure si pantofii noi — La piatit Baltoaca tresdri de bucurie. O noapte intreagd Hicuse pe trotuar, dar nimeni nu-ivorbise. Dimpotriva, 0 ocolise toata lumea Cativa o $i ocdiraserd: edleaserd in ea din nebiigare de seamé. Si iat ed acum, in plind zi, se gasea cineva care nu mumai cd mu 0 ocdira, dar 0 si invita la plimbare. — Vin eu plicere, spuse balltoaca, dar nu pricep cum 0 si fe insofesc. Eu nu am picioare, —Am eu, réspunse bijatul fire sdf stea pe ganduri. Te iau cu mine. — Cum? Asa, zise bétiefasul, intrand cu améndowit picioarele in baltoacd. $i acuma, hai! Noai grija, te adue eu inapoi Pornird, si dupa edtiva pasi baietagul o intreba privindu-si pantopti mustind de ape: — Cum te simi la edildura? —Grosav, rispunse clefiind baltoaca. Un singur lucra as vrea: sd ma vada toate suratele mele ‘cum ma plimb cu pantofii tai cei noi —E ssimplu, spuse baiatul. Mai sunt cateva Baltoace pe trotuar. Daca vrei, le luiim si pe ele la plimbare. E destul loc in pantofi Asa si era. Pe trotuar, singuratice $1 se mai aflau cdteva béltoace, iar in pantofit batietasulul se gist fare greutate loc pentru toate. (Mircea Santimbreanu — Balioacele sau ce Inseamnit hapeiu) zgribulite, vvascos — cleios, lipicios, care opune rezistenté la curgere B. S-a intdmplat asa. Statea singur si privea norit, Norii erau urdti, fr nicio forma mai deosebitd. Tot ce putea spune despre ei e ca semiinau cu niste baloturi de land murdard. Stitt cét ¢ de urét cerul iarna. Mai privi o vreme masinile care tnaintau lent, apoi, uiténduese in jos, descoperi suprafiaja zgrunguroasé a bordurii. Cred ci era fericit, pirea cit este Fericit, va spun cf artita oarecum fericit. Simtea edie bine acolo unde se afla, nu mai avea niciun chef si traverseze, mu mai stia dacd trebuie sau mu sd mai traverseze, de ce ar traversa acum, in clipa asta, de ce ar traversa pur si simplu, daccé bordura pe care-si tinea picioarele era, ea singurd, oblectul atentie! Iu O atinse tncet cu varful piciorului, apes pugin ‘pentru a-i incerca rezistenta. Ar fi vrut sd nu fie patra, mu obstacol brut, s-ar fi asteptat in clipa aceea sit fie, pentru el, materi umedé $1 vascoasd, pe care $-0 poati strivi, edreia sit poatd schimba forma dupc dorinté. Céleit inca 0 dati, qpasd hottrdt si iardsi se mira de absurda, inutila inedpaténare a obiectului nboredu-ri" de a riméne el insusi. (Mircea Fabian ~Traversare) a. Infelegerea textului (16 puncte) 1, Transerie, din oricare text citat, o enumeratic, respectiv, o personificare, 6 puncte 2. Explicd, in 80-100 de cuvinte, semnificatia seeventei selectate din primul text citat: Baltoaca tresari de bucurie. O noapte intreagis zacuse pe trotuar, dar nimeni ru-i vorbise. Dimpotriva, 0 ocolise toate lumea, 10 puncte b. Seriere despre textul literar (25 punete) Redacteaz’ 0 compunere, de 150-200 de cuvinte, in care s& pr Inconjuratoare vazute prin ochii unor ¢o; rolul mijloacelor artistice. iti elementele lumii aga cum se reflecta in cele dow texte citate, evidensiind ¢, Seriere imaginativa (25 de puncte) Alcatuieste 0 compunere, de 200-250 de cuvinte, cu tithul Plimbare cu un prieten neobisnuit, in care si povestesti o intdmplare ai céei eroi si fie un copil si pantofii sai. Pentru a obtine punctajul maxim, vei avea in vedere urmatoarele repere: * concordanta dintre tit si continut; 4 puncte ‘* respectarea structurii textului narativ; 5 puncte © iimbinarea naratiunii cu descrierca; 4 puncte ‘* prezentarea a cite dou trasituri ale celor doua personaje; 4 puncte + integrarca adecvati a trei figuri de stil diferite; 3 puncte ‘¢ prezentarea unei viziuni personele, originale asupra temei propuse. 5 puncte Redactare (pentru compunerile I.b si Le)— 14 punete Unitatea compozitiei — 2 p.; registral de comunicare, stilul si vocabularul - 3 p.; coerenta ; ortografie — 2 p. (0-1 greseli - 2 p3 2-3 greseli — 1 p.; peste 3 gregeli — 0 p.)s punctuatia ~ 2 p. (0-1 greseli- 2 p.; 2-3 greseli — 1 p.; 3 sau mai multe greseli 0 p.); agezare in pagina — 1 p.; respectarea numarului de cuvinte-2 p, 10 puncte Redacteaza un text, de 100-150 de cuvinte, in care sé ifi exprimi opinia despre plicerea copiilor dea se jaca, valorificdnd experienta ta de viafi/ de lectura, SUBIECTUL al IiI-lea — Elemente de constructie a comunicarii 20 de puncte 1. Precizeaz’i numarul de litere si de sunete din cuvintele: picioare si chipul. 4 puncte 2. Scrie sinonimele potrivite pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: ugor waluritd ce véint, inaintau lent, 4 punete 3. Precizeazi valoarea morfologici a cuvintelor subliniate din secvenfele urméatoare: obiectul atentiei lui: pantofti mustind de apd. 4 puncte 4, Mentioncaz funcfiile sintactice ale cuvintelor subliniate din secvenfele: Q atinse incet; in pantofii baietasului se gai faré greutate loc pentru toate 4 puncte 5. Aledtuieste cdte un enunt in care substantivul noapie si aparé, pe rand, in cazul dativ, respectiv, acuzativ. 4 puncte GD esse DIRECTIA GENERAL Inv STMT OLIMPIADA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA Etapa nationals, 6-9 aprille 2015, Briila Clasa a V-a BAREM DE CORECTARE $I DE NOTARE Se acorda 10 puncte din oficiu. ‘Subiectul I — Leetura ~80 de punete a, infelegerea textului (16 puncte) 1, Transerieree, din oricare text cita, a unei enumeratii respectiv, @ unei personificiti 3 p.+3p.=6p. 2. Explicarea corecta, nuantata a semnificatiei secvenfel selectate, prin raportare 1a continutul textuluif explicare partial corectd, ezitanta a semnnificatiei secventei selectate, prin raportare la continutul textuluil Incereare de explicare 9p/6 pd 2p. inscrierea fn limita numarului de cuvinte tp. b. Scrierea despre textul literar (25 de puncte) - Prezentarea nuanfata si convingatoare a viziunii copiilor asupra clementelor lumii inconjuratoare, prin evidentierea rolului mijloacelor artistice in cele doua texte propuse 25 p. = Precentarea manjati si convingéioare a vziunii copiilor asupra elementelor lumii inconjurttoare, prin evidentlerea rolutu miloacelor aristice in wnul din cele dou iextepropuse 20p. = Presentarea partiald a viciunii copiiior asupra elementelor luni inconfurdtoare, prin evidenjierea rolubei iijloacelor artstce in cele doud texte propuse Isp. = Prezentarea partialé a viciunii copiilor asupra elementelor lumii inconjurdtoare, prin evidenyierea rolulut rijloacelor artstce in unul din cele oud texte propuse J0p. = Precentare schematicd a viciunti copilor asupra elementelor lumii inconjurdtoare, fart evidentierea rolubvi tmijloacelor artstice in oricare dire cele dowd texte Sp. ©. Scrierea imaginativa (25 de puncte) * concordanti inte ttlu si confinut 4p. © respectarea structurii textului narativ/ respectarea partial a structurt textului narativ Spl3p. * imbinatea naratiunii cu deserierea 2p.+2p. # prezentarea a cite doua trastori ale celor dou personaje Ip.+1p+ip.tip. © integrarea adecvata a tei figuri de stil diferite Ip+ip.+1p. ‘© prezentarea unei viziuni personale, originale asupra temei propose! viziune lipsité de originalitate 5 p.13p. Redactare (pentru compunerile Lb si Le) ~ 14 punete Unitatea compozitiei - 2 p. (1 p. + 1 p.); registral de comunicare, stilul si vocabularul — 3 p.; coerenta toxtului ~ 2 pj ortogratie - 2 p. (0-1 greselt-2 p.: 2-3 greseli-l p.; peste 3 greseli-0 p.); punctuatia ~ 2 p. (0-1 greseli — 2 p.; 2-3 greseli — 1 p.; 3 sau mai multe greseli ~ 0 p.; agezare in pagini — 1 ps respectarea nnumérului de cuvinte—1 p.+1 p. Subiectul al I-lea — Practica rationali si funefionald a limbii (10 puncte) Formularea nuanfat®, argumentatt, a unor aprecieri personale despre placetea copiilor de a se juca/ exprimatea partial argumentata a opiniei/incercarea de a exprima o opinie 10 p/6 p/3p. Subiectul al I-lea — Elemente de construetic a comunicirii (20 de puncte) 1, Precizarea mumiirului corect de litere side sunete din cuvintele date Ip.+1p.+1p.+1p. 2. Scrierea sinonimelor corecte, adecvate sensului din text al cuvintelor subliniate 2p.+2p.=4p. 3. Procizarea corecté a valorii morfologice a cuvintelor date 2p+2p=4p. 4, Mentionarea functilor sintaetice ale cuvintelor subliniate din secventa citati 2p+2p.=dp. 3. Aleatuirea corecti a cfite unui enunt care si respecte cerints 2p.+2p.