Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA


POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE IN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ MODERNĂ

Aprobată prin O.M.Ed.C.nr. 5287/15.11.2004

- Bucureşti -
2004

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 1 PROGRAMA PENTRU


DIDACTICE VACANTE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
NOTA DE PREZENTARE

I. PROGRAMA se adresează profesorilor de limba franceză din învăţământul


preuniversitar care se prezintă la examenele pentru titularizarea în învăţământ.
Programa şi tematicile au fost corelate cu noul Curriculum naţional (programe şcolare)
pentru limba franceză, cu Ghidul metodologic elaborat de M.E.N. , cu Ghidul de
evaluare Limbi moderne, elaborat de S.N.E.E. şi cu Cadrul European Comun de
Referinţă pentru Limbile Moderne al Consiliului Europei, ca şi cu alte lucrări recente
din domeniile de referinţă.

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru profesia de cadru


didactic, cu aplicare la predarea limbii franceze în învăţământul preuniversitar.

II. COMPETENŢELE vizate cu precădere au fost:


II. 1. Competenţe pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social
- competenţa de a elabora obiective şi de a anticipa rezultatele
- competenţa de autoreînnoire echilibrată

II. 2. Competenţe pentru profesia de cadru didactic


A. Competenţe de bază
- învăţarea
- conducerea - analiza, diagnoza , prognoza, proiectarea, organizarea,
îndrumarea, dirijarea, evaluarea, decizia
- valorizarea conţinutului
- inovarea practicii şcolare
- cunoaşterea elevului
- creativitatea

B. Profilul de competenţă al cadrului didactic


B.1. Competenţa în specialitate
• la nivel teoretic: competenţele de:
- a asimila conţinutul ştiinţific propriu disciplinei predate
- a realiza corelaţii intra-, inter- şi pluridisciplinare
- a prelucra, actualiza, esenţializa, ilustra, reprezenta şi dezvolta conţinutul
- a surprinde valenţele formative ale conţinutului
• la nivel operaţional: competenţele de :
- a analiza, comenta, interpreta un text / document, exprimând un
punct de vedere personal, argumentat
- a structura asimilarea conţinuturilor
- a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuală odată cu informaţiile
- a forma modul de gândire specific disciplinei predate şi modul de gândire
sistemic
- a valoriza conţinutul obiectului de învăţământ
• la nivel creator: capacităţile de:
- a adapta conţinuturile specificului dezvoltării psihice stadiale a elevilor
- a stimula dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui elev
- a promova învăţarea participativă, anticipativă, creatoare
- a dezvolta conţinuturile şi strategiile didactice

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PROGRAMA PENTRU


DIDACTICE VACANTE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
2 LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
B.2. Compeţente metodice
• la nivel teoretic: competenţele de:
- a asimila conţinutul didacticii de specialitate
- a realiza corelaţii între conţinuturile asimilate
- a adapta şi dezvolta conţinuturile în situaţii educaţionale specifice
- a înţelege obiectivele actuale ale predării limbii franceze
- a înţelege raporturile între disciplinele psihopedagogice şi didactica de
specialitate
• la nivel operaţional: competenţele de:
- a analiza şi decide modul de aplicare a teoriei didactice în situaţii
educaţionale specifice
- a personaliza conţinuturile
- a proiecta activităţi şcolare adecvate
- control, evaluare şi reglare-autoreglare
- a forma la elevi capacităţi de cooperare, comunicare, gândire creatoare,
control, autoapreciere şi autoreglare etc.
- a forma şi dezvolta motivaţia pentru învăţarea limbii franceze
• la nivel creator: capacitatile de:
- a se adapta la situaţii de învăţare
- a inova in practica educativă
- a dezvolta aptitudinile, talentele elevilor .

PROGRAMA PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE

Limba franceză:
1. Decupajul lanţului vorbirii; joncţiuni vocalice şi consonantice
(l’enchaînement, la liaison).
2. Categoriile verbale: modul, timpul, diateza.
3. Fraza franceză:
• fraza simplă; realizatorii GN1(subiect); realizatorii GV; propoziţia relativă;
complementele de obiect direct şi indirect, complementul prepoziţional;
pronominalizarea ( pronumele complemente).
• fraza complexă: subordonatele completive, temporale, condiţionale, cauzale,
concesive, finale şi consecutive.
• tipurile de frază: fraza asertivă, interogativă, imperativă; fraza negativă ; fraza
impersonală.
4. Relaţiile semantice în semantica lexicală: polisemia şi omonimia, sinonimia,
antonimia.
5. Elemente de pragmalingvistică:
• actele de limbaj; enunţuri-tip de realizare a diferitelor tipuri de acte;
• tipuri de discurs/text: descriptiv, narativ, argumentativ – caracteristici generale,
moduri de structurare în perspectiva aplicaţiilor didactice.
• discursul raportat.

NB: Pentru toate subiectele de mai sus, se va acorda o atenţie specială dificultăţilor de
achiziţie specifice elevilor români; subiectele vor fi tratate în special din perspectiva
aplicării la clasă.

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PROGRAMA PENTRU


DIDACTICE VACANTE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
3 LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
Bibliografie:

• Chevalier, J-C., Grammaire Larousse du français contemporain, Paris, Larousse, 1986


• Cristea, T., Grammaire structurale du français contemporain, EDP, 1979
• Cuniţă, A., Visan, V., (coord.) Abrégé de grammaire française, TUB, Bucuresti, 1988
• Ducrot, O., Schaeffer, J-M., Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage, Paris, Seuil, 1995 (sau trad. rom., Ed. Babel, 1996)
• Măgureanu, A., La sémantique lexicale, TUB, 1984
• Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, PUF, 1994
• Tuţescu, M., L’Argumentation, Ed. Universităţii Bucureşti, 1998
• Vişan, V., Phonétique française et exercices, Ed. Universităţii Bucureşti, 2000

Literatura franceză:
1. Repere în literatura secolului XIX:
• Victor Hugo, poet şi romancier.
• Balzac, Stendhal, Flaubert: naşterea romanului modern.
• Baudelaire, Rimbaud : naşterea poeziei moderne.

2. Repere în literatura secolului XX:


• Proust, Gide: reformatorii romanului.
• Saint-Exupéry, Camus, Malraux: “generaţia etică”.
• Anouilh, Sartre, Ionesco : noi perspective în dramaturgie.
• Apollinaire, Prévert: renaşterea poeziei.

N.B. Candidaţii vor avea în vedere şi posibilitatea formulării subiectelor sub forma unor
comentarii de text / analize de text în perspectivă didactică.

Bibliografie:
• Albérès, M., Histoire du roman moderne, Albin Michel, Paris, 1967
• Goga, Y., Tendances du roman français au XXe siècle, EuroTami Press, Cluj, 1998
• Raymond, M., De la Baudelaire la suprarealism, (trad. rom.), Univers, Bucureşti, 1970
• Sabatier, R., Histoire de la poésie française, Albin Michel, Paris, 1982 - 1988
• Histoire de la littérature française, coord. Angela Ion, EDP, 1982
• Création et devenir dans la littérature française du XXe siècle, TUB, 1989

Didactica generală şi metodica predării limbii franceze

1. Obiectivele predării/ învăţării limbii franceze conform Curriculum-ului Naţional


actual.
2. Forme de organizare şi proiectare didactică: proiectarea didactică, condiţie a
unei activităţi didactice de calitate; funcţiile proiectării didactice; conţinutul şi
nivelul proiectării didactice; elaborarea de proiecte pentru unităţi didactice şi
secvenţe de instruire.

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PROGRAMA PENTRU


DIDACTICE VACANTE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
4 LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
3. Mijloacele de învăţământ şi integrarea acestora în activitatea didactică:
mijloacele de învăţământ, suport al activităţii didactice; valoarea psihopedagogică
a mijloacelor de învăţământ; modalităţi de selecţionare şi utilizare a mijloacelor
de învăţământ.
4. Formarea competenţelor lingvistice (fonetică şi ortografie, lexic, gramatică).
5. Formarea competenţelor socio-lingvistice şi pragmatice.
6. Tehnici comunicative de dezvoltare a înţelegerii limbii orale şi scrise şi a
exprimării orale şi în scris.
7. Modalităţi specifice de prelucrare didactică a elementelor de cultură şi civilizaţie
franceză. Exploatarea didactică a documentului autentic.
8. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiectivele şi
funcţiile evaluării şcolare; strategii de evaluare a randamentului şcolar; rolul şi
importanţa evaluării în educarea capacităţii de autoapreciere, prevenirea eşecului
şcolar, stimularea performanţei şcolare şi dezvoltarea personalităţii elevilor;
modalităţi de elaborare a probelor de evaluare şi a itemilor .
9. Dinamica relaţiei profesor – elev în procesul de învăţământ: caracteristicile şi
semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor – elev; tipuri de relaţii.

Bibliografie

• Bertocchini, P., Costanzo, E., Manuel d’ autoformation à l’ usage des professeurs de


langue, Hachette, Paris, 1998 (facultativ)
• Cosăceanu, A. Didactica limbilor străine. Reconstruţia disciplinară, Editura Universităţii
Bucureşti, 2003, cap. V. Obiective, conţinuturi şi strategii didactice comunicative
• Cosăceanu, A. Didactique du français langue étrangère, Cavallioti, 2003 (Les
méthodes communicatives. Approches de l’écrit. L’enseignement de la culture.)
• Cristea, T. Linguistique et techniques d enseignement, TUB, 1984
• Curriculum Naţional: programe pentru clasa a III-a – a VIII-a, MEN, CNC, 1999
• Curriculum Naţional: programe pentru clasa a IX-a, MEN, CNC, 1999 şi 2004
• Curriculum Naţional,:programe şcolare 2, seria liceu, Aria curriculară Limbă şi
comunicare, MEN, CNC, 2001(p.25-74, programa şcolară pentru clasele a X-a –
a XII-a; sugestii metodologice)
• Dospinescu, V., Didactique des langues et ... analyse critique des manuels, Junimea,
Iasi, 2002
• Dragomir. M., Managementul activităţii didactice, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003
• Ghid de evaluare – Limbi moderne, SNEE, Ed. Aramis, 2001.
• Ghid metodologic, aria curriculară Limbă şi comunicare – liceu, MEN, CNC, 2002.
• Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare de limbă franceză,
clasele a III a- a VIII-a, MEN, CNC, 2001
• Ilie,C., Nica, T., Tradition et modernité dans la didactique du français langue étrangère,
Ed. Celina, 1995
• Iucu, R., Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom 2000.
• Joiţa, E., Eficienţa instruirii, EDP, Bucureşti, 1998.
• Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1995.
• Tagliante, C., Techniques de classe : La classe de langue, CLE International, 1994
• Tagliante, C., L' Evaluation, CLE International, 1991
• Radu I., Evaluarea procesului de învăţământ, EDP, 2001.

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PROGRAMA PENTRU


DIDACTICE VACANTE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
5 LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ
• Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj,1995
• Roman, D., La didactique du français langue étrangère, Ed. Umbria, 1994
• Stoica, A; (coord.) Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori,
Ed. Prognosis, Bucureşti, 2001.
• Stoica A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2003.
• Strungă, C; Evaluarea şcolară, Editura de Vest, Timişoara, 1999.
• Un Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de l’ Europe /
Didier, 2001- 2002 : cap. 4 (L’utilisation de la langue et l’aprennant / l’utilisateur),
cap. 5 (Les compétences de l’aprennant / l’utilisateur), cap.9 (Évaluation)

N.B.
1. Elementele de conţinut ale programei se regăsesc în mai multe dintre materialele
bibliografice indicate; candidaţii au libertatea de a trata subiectele pe baza oricăruia
dintre aceste materiale.
2. Candidaţii vor avea în vedere faptul că subiectele pot fi formulate şi sub forma unor
eseuri argumentate.

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PROGRAMA PENTRU


DIDACTICE VACANTE IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
6 LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ