Sunteți pe pagina 1din 27

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie Domeniul de studii (licenţă): Ingineria mediului Specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie Forma de învăţământ: IFR Codul specializării (9 caractere): UPG380213

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei: Electrotehnică

Codul disciplinei în cadrul specializării (12 caractere): 113029416102

Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina * :

An: II

Sem: 3

Regimul disciplinei (obligatorie - O, opţională – A, facultativă - L):

O

Categoria formativă a disciplinei (F0 – fundamentală, D1 din domeniu, S2 Specialitate, C3 - complementară

D1

Discipline anterioare cerute **:Fizica, Analiza Matematica, Algebra

Forma de evaluare (examen E, verificare V):

V

Departamentul care coordonează disciplina: ACE

Titularul(a) disciplinei: Prof dr. ing. Bucur Cristian

* Exemplu: An: 2 Sem: 4 **disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Numărul semestrial de ore prevăzute în planul de învăţământ

Numărul de

SI

S

L

Total

credite

14

-

14

28

3

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei în termeni de competenţe *

A. Obiectivul principal al disciplinei constă în prezentarea principalelor fenomene electrice, a

circuitelor electrice în diverse regimuri de funcţionare si a instalaţiilor electrice din sistemul energetic naţional.

B. După parcurgerea disciplinei studenţii vor putea să:

B1. Identifice circuitele electrice dintr-o schemă complexă. B2. Recunoască elementele de protecţie a aparatelor si a omului. B3. Să măsoare tensiuni, curenţi si puteri în circuite electrice. C. Competenţe:

C1. Competenţe privind cunoasterea si înţelegerea funcţionării circuitelor electrice. C2. Competenţe în domeniul explicării si interpretării rolului elementelor din cadrul unei scheme electrice. C3. Competenţe instrumental - aplicative: diagnosticarea/depanarea unor circuite electrice de complexitate medie. C4. Competenţe atitudinale: capacitatea de analiza metodică a problemelor întâlnite, identificând elementele pentru care există soluţii consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale.

* în corelaţie cu competenţele conţinute în Fişa specializării

F 102.08/Ed.3

1

Fişier SMQ/Formulare

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor şi laboratoarelor …)

Activitatea

Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,

Numărul de ore

SI

1. Electrotehnica generala

 

(Suport curs)

2. Elemente ale sistemului electroenergetic

SEMINAR

-

 
 

1. Electrotehnica generala

6

LABORATOR

2. Masurari electrice

4

3. Instalatii electrice

4

Metode şi strategii de predare utilizate *

Explicaţii ale relaţiilor si schemelor scrise pe tablă sau folosind tehnici multimedia (proiectorul). Implicarea cursanţilor prin întrebări către studenţii din sală si utilizând un student (de pregătire medie) pentru deducerea la tablă a unor relaţii sau pentru rezolvarea unor probleme tratate anterior. Recomandarea bibliografiei pentru materialul tratat la curs si desemnarea paragrafului din suportul de curs unde se află materialul prezentat

*va fi evidenţiată modalitatea de predare/lucru (interactivă, bazată pe tehnici multimedia, studiu individual, centrată pe student, lucrări aplicative), relaţia cu suportul de curs etc.

La stabilirea notei finale se consideră

Evaluările pentru stabilirea notei finale:

Ponderea evaluării în nota finală, %

Nota acordată la examinarea finală*

 

Media notelor acordate la seminar

 

Media notelor acordate pentru activitatea la laborator

30

Notele obţinute la testele periodice

70

Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …

 

Notele la alte activităţi (se vor specifica)

 

Modalitatea de examinare finală **:

* la disciplinele prevăzute cu verificare nota finală se va stabili ţinând cont numai de notarea pe parcursul semestrului **lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete , etc.

 

Bugetul de timp pentru studiu

Nr. ore

1.

Total ore din planul de învăţământ

28

2.

Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite

25 ore/credit)

25 ore/credit)

75

3.

Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din planul de învăţământ, din care:

47

3.1. Studiul suplimentar după manual sau suport de curs

18

3.2. Studierea suplimentară a bibliografiei minimale indicate

9

 

3.3. Documentarea suplimentară (în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …)

-

 

3.4. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

5

 

3.5. Elaborarea temelor de casă, referatelor …

-

 

3.6. Pregătirea pentru evaluările periodice

5

 

3.7. Pregătirea pentru examinarea finală

8

 

3.8. Participarea la consultaţii

-

 

3.9. Examinări

2

 

10. Alte activităţi (se vor enumera)

 
 

Bibliografia de bază a disciplinei

 

1. Cr. Bucur, Electrotehnica, Ed. Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti, 2013;

 

2. Cr. Bucur, Electrotehnica si masini electrice, Ed. Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti, 1993;

Data elaborării:

sept 2013

F 102.08/Ed.3

Semnătura titular disciplină,

din Ploiesti, 1993; Data elaborării: sept 2013 F 102.08/Ed.3 Semnătura titular disciplină , 2 Fi şier

2

Fişier SMQ/Formulare

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea Tehnologia Petrolului si Petrochimie Domeniul de studii (licenţă): Ingineria Mediului Specializarea: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie Forma de învăţământ: IFR Codul specializării (9 caractere):UPG380213

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei: Educatiei Fizica si Sport

Codul disciplinei în cadrul specializării (12 caractere): 113030000313

Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina * :

An:II

Sem:3

Regimul disciplinei (obligatorie - O, opţională – A, facultativă - L):

O

Categoria formativă a disciplinei (F0 – fundamentală, D1 din domeniu, S2 Specialitate, C3 - complementară

C3

Discipline anterioare cerute **: Educatie Fizica si Sport

Forma de evaluare (examen E, verificare V):

V

Departamentul care coordonează disciplina: AMS

Titularul(a) disciplinei: Lector univ.dr. Vaida Marius

* Exemplu: An: 2 Sem: 4 **disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Numărul semestrial de ore prevăzute în planul de învăţământ

Numărul de

SI

S

L

Total

credite

-

14

-

14

1

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei în termeni de competenţe *

A. Obiectivul principal al disciplinei constă în imbunatatirea starii de sanatate a studentilor, cresterea rezistentei organismului acestora la actiunea factorilor de mediu si specificul activitatilor profesionale, formarea unor indici superiori de dezvoltare fizica corecta si armonioasa a organismului, dezvoltarea nivelului de motricitate generala si cresterea caracterului aplicativ al acestuia, formarea deprinderii si obisnuitei studentilor de a practica independent exercitiile fizice si sporturile in scop corectiv, compensator, de fortificare, recreativ sau competitive, atragerea masei studentilor in activitatile sistematice de practicare a exercitiilor fizice, turismului si sporturilor.

B. După parcurgerea disciplinei studenţii vor putea să:

B1 - Prezinte un nivel optim de manifestare a calitatilor motrice;

B2 - Efectueze acte si actiuni motrice in conditii variate si complexitate;

B3- Se integreze si sa actioneze in grup si individual; B4 -Manifeste initiativa si perseverenta in ameliorarea capacitatilor fizice; B5- Isi insuseasca mecanismele de baza ale procedeelor tehnice specifice jocurilor sportive; B6- Manifeste vointa in indeplinirea obiectivelor ce vizeaza propria dezvoltare fizica si motrica.

* în corelaţie cu competenţele conţinute în Fişa specializării

F 102.08/Ed.3

1

Fişier SMQ/Formulare

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor şi laboratoarelor …)

Activitatea

 

Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,

Numărul de ore

SI

   

(Suport curs)

 

1.

Dezvoltarea calitatilor/capacitatilor motrice cuprinzand toate formele

2

de manifestare ale acestora.

2.

Consolidarea deprinderilor si/sau a priceperilor motrice de baza si

3

utilitar aplicative.

3.

Consolidarea elementelor si procedeelor tehnice din structurile

3

diferitelor jocuri sportive cuprinse in programa analitica. 4.Consolidarea cunostiintelor teoretice de baza din fiecare ramura de sport prevazuta in programa analitica.

4

5.

Consolidarea capacitatii de practicare independenta a exercitiilor

2

fizice.

6.

Verificarea dezvoltarii calitatilor/capacitatilor motrice si insusirii

2

deprinderilor si/sau priceperilor motrice de baza si utilitar aplicative. Continutul disciplinei:

 

Atletism – consolidarea elementelor din scoala alergarii: consolidarea elementelor din scoala alergarii:

SEMINAR

alergand pe distante scurte, alergari in tempo uniform si corectarea tehnicii, alergare accelerata si pas alergator in tempo diferit 2/4-3/4, repetarea startului din picioare, alergare de semifond, dezvoltarea rezistentei generale (anduranta), repetarea sariturii in lungime de pe loc, repetarea sariturii in lungime cu elan, dezvoltarea vitezei de alergare pe elan si a detentei.

Gimnastica de baza (consolidare) – combiantii simple de elemente din gimnastica cu stretching, parcursuri aplicative cu elemente de catarare, combiantii simple de elemente din gimnastica cu stretching, parcursuri aplicative cu elemente de catarare, alergare, echilibru, rostogoliri si sarituri.

Dezvoltarea calitatilor/capacitatilor motrice de baza – prin exercitii specifice (forta, rezistenta, viteza, mobilitate, capacitatii coordinative) precum si exercitii pentru prin exercitii specifice (forta, rezistenta, viteza, mobilitate, capacitatii coordinative) precum si exercitii pentru dezvoltarea calitatilor motrice combinate.

Jocuri sportive– baschet, volei, handbal, minifotbal, badminton, tenis de masa. Repetarea asezarii si miscarii in teren, baschet, volei, handbal, minifotbal, badminton, tenis de masa. Repetarea asezarii si miscarii in teren, prinderea si pasarea mingii de pe loc si din deplasare, preluarea si conducerea mingii (driblingul), consolidarea elementelor si procedeelor tehnice de baza, aruncarea la cos (baschet), atacul la fileu si serviciul (volei), aruncarea la poarta (handbal), trasul (sutul) la poarta (fotbal), loviturile de stanga si dreapta (badminton). consolidarea actiunilor tehnico-tactice simple din jocurile sportive mai sus mentionate.

LABORATOR

   

Metode şi strategii de predare utilizate *

Centrata pe student

*va fi evidenţiată modalitatea de predare/lucru (interactivă, bazată pe tehnici multimedia, studiu individual, centrată pe student, lucrări aplicative), relaţia cu suportul de curs etc.

La stabilirea notei finale se consideră

Evaluările pentru stabilirea notei finale:

Ponderea evaluării în nota finală, %

Nota acordată la examinarea finală*

 

Media notelor acordate la seminar

70

Media notelor acordate pentru activitatea la laborator

 

Notele obţinute la testele periodice

30

Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …

 

F 102.08/Ed.3

2

Fişier SMQ/Formulare

Notele la alte activităţi (se vor specifica)

Modalitatea de examinare finală **:

Notele la alte activităţi (se vor specifica) Modalitatea de examinare finală * *:
Notele la alte activităţi (se vor specifica) Modalitatea de examinare finală * *:

* la disciplinele prevăzute cu verificare nota finală se va stabili ţinând cont numai de notarea pe parcursul semestrului **lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete , etc.

 

Bugetul de timp pentru studiu

Nr. ore

1.

Total ore din planul de învăţământ

 

2.

Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite

25 ore/credit)

25 ore/credit)

 

3.

Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din planul de învăţământ, din care:

 
 

3.1. Studiul suplimentar după manual sau suport de curs

 
 

3.2. Studierea suplimentară a bibliografiei minimale indicate

 
 

3.3. Documentarea suplimentară (în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …)

 
 

3.4. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

 
 

3.5. Elaborarea temelor de casă, referatelor …

 
 

3.6. Pregătirea pentru evaluările periodice

 
 

3.7. Pregătirea pentru examinarea finală

 
 

3.8. Participarea la consultaţii

 
 

3.9. Examinări

2

 

10. Alte activităţi (se vor enumera)

 
 

Bibliografia de bază a disciplinei

 

1.

Carstea Gh. Teoria si metodica educatiei fizice si sportului, Editura AN-DA, Bucuresti, 2000.

2.

Constantinescu A., (2012) Imbunatatirea calitatii vietii studentilor din campusurile universitare prin

activitati specifice educatiei fizice si sportului Teza de doctorat sustinuta in cadrul Universitatii din

Pitesti, Facultatea de Educatiei Fizica si Sport, 12 iulie 2012.

 

3. Dragnea, A. (2000) Teoria educatiei fizice si sportului, Editura Cartea Scolii, Bucuresti.

4. Dragnea, A., si colaboratorii (2006) Educatie fizica si sport Teorie si didactica, Editura Fest,

Bucuresti.

 

5.

Finichiu, M., (2008), Educatie fizica si sport - scolara si universitara, Editura Universitatii Petrol-

Gaze din Ploiesti.

 

6.

Finichiu, M., si Deacu, M., (2010), Managementul lectiei de educatie fizica, Editura Universitara,

Bucuresti.

 

7. Lupu, E., (2006), Metodica predarii educatiei fizice si sportului, Institutul European, Iasi, 2006.

8. Tudor, V., (1999), Capacitatile conditionale, coordinative si intermediare - componenteale capacitatii

motrice, Bucuresti, Editura RAI.

 

9.

Oprea, V., (2009), Tipuri de comunicare si utilizarea lor in domeniul educatiei fizice universitare,

Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti. 10. Vaida, M., Dulgheru, M., (2007), Educatie fizica in invatamantul primar teorie si didactica, Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti.

Data elaborării:

Semnătura titular disciplină,

24.09.2013

Lect.univ.dr. Vaida Marius

24.09.2013 Lect.univ.dr. Vaida Marius

F 102.08/Ed.3

3

Fişier SMQ/Formulare

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea _ Tehnologia Petrolului şi Petrochimie _

Domeniul de studii (licenţă): _ Ingineria mediului _

Specializarea:

Codul specializării (9 caractere):_UPG380213_

Forma de învăţământ IFR

Inginerie şi protecţia mediului în industrie

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei: Analiză instrumentală 2

Codul disciplinei în cadrul specializării 113026415205:

Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina * :

An: 2

Sem: 3

Regimul disciplinei (obligatorie - O, opţională – A, facultativă - L):

O

Categoria formativă a disciplinei (F0 – fundamentală, D1 – din domeniu, S2 – Specialitate, C3 - complementară

F0

Discipline anterioare cerute **: Chimie fizică, Chimie organică, Fizică

Forma de evaluare (examen E, verificare V):

E

Departamentul care coordonează disciplina: Chimie

Titularul(a) disciplinei: prof. univ. dr. ing. Vasile Dumitrescu

* Exemplu: An: 2 Sem: 4 **disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Numărul semestrial de ore prevăzute în planul de învăţământ

Numărul de

SI

S

L

Total

credite

28

-

28

56

4

SI – studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei în termeni de competenţe *

A. Obiectivul principal al disciplinei constă în însuşirea de către viitorul inginer a

cunoştinţelor privind principiile metodelor instrumentale de analiză, aparatura utilizată în analizele fizico-chimice, aplicaţiile metodelor instrumentale de analiză şi a metodelor de prelucrarea datelor experimentale.

………

B. După parcurgerea disciplinei studenţii vor putea să:

B1. explice principiul metodelor de analiză instrumentală B2. numească şi să identifice părţile componente ale unui aparat B3. discute aplicaţiile metodelor instrumentale de analiză …B4. deseneze schema de principiu a unui aparat …B5 compare anumite tehnici instrumentale de analiză între ele B6. aleagă o anumită tehnică instrumentală pentru analiza anumitor probe B7. folosească metodele de prelucrarea a datelor experimentale

* în corelaţie cu competenţele conţinute în Fişa specializării

Con ţ inutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor ş i laboratoarelor …)

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor şi laboratoarelor …)

Con ţ inutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor ş i laboratoarelor …)

Activitatea

Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,

Numărul de ore

F 102.08/Ed.3

1

Fişier SMQ/Formulare

 

1.

Metode de prelucrarea a datelor experimentale

6

SI

2.

Metode spectrale de analiză

14

(Suport curs)

3.

Metode cromatografice de separare

5

4.

Alte metode instrumentale de analiză

3

SEMINAR

-

 
 

1.

Analiza calitativă prin spectrofotometrie IR. Citiri şi interpretări de spectre.

2

2.

Analiza cantitativă prin spectrofotometrie IR. Determinarea experimentală a coeficientului molar de extincţie al esterului amilic.

2

3.

Determinarea cantitativă a unui amestec de hidrocarburi aromatice C 8 prin spectrofotometrie IR.

2

4.

Determinarea compoziţiei pe clase de hidrocarburi a unui ulei mineral prin spectrofotometrie IR.

2

5.

Determinarea hidrocarburilor aromatice mono-, bi- şi triciclice condensate dintr-o motorină prin spectrofotometrie UV.

2

LABORATOR

6.

Determinarea constantei de echilibru a reacţiei de ionizare a metil-orange-ului prin spectrofotometrie Vizibil.

2

7.

Determinarea constantei de viteză a reacţiei de hidroliză a p- toluen-sulfoclorurii prin spectrofotometrie UV.

2

8.

Studiul experimental al influenţei solvenţilor asupra spectrului electronic al unei substanţe.

2

9.

Separarea prin cromatografie de gaze a unui amestec multicomponent pe coloană cu umplutură şi pe coloană capilară.

2

10.

Determinări de timpi de retenţie şi de indici de retenţie prin cromatografie de gaze cu coloană capilară.

2

11.

Cromatografie de lichide. Separare pe coloană la presiune atmosferică.

2

12.

Prelucrarea statistică a datelor experimentale.

6

 

Metode şi strategii de predare utilizate *

Laborator: Experimentul de laborator, descoperirea dirijată, demonstraţia

 

*va fi evidenţiată modalitatea de predare (interactivă, bazată pe tehnici multimedia, convenţională, centrată pe student), relaţia cu suportul de curs, etc.

La stabilirea notei finale se consideră

Evaluările pentru stabilirea notei finale:

Ponderea evaluării în nota finală, %

Nota acordată la examinarea finală*

70

Media notelor acordate la seminar

-

Media notelor acordate pentru activitatea la laborator

20

Notele obţinute la testele periodice

10

Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …

-

Notele la alte activităţi (se vor specifica)

-

Modalitatea de examinare finală **: Examinare orală cu bilete

* la disciplinele prevăzute cu verificare nota finală se va stabili ţinând cont numai de notarea pe parcursul semestrului **lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete , etc.…

F 102.08/Ed.3

2

Fişier SMQ/Formulare

 

Bugetul de timp pentru studiu

Nr. ore

1.

Total ore din planul de învăţământ

56

2.

Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite 25 ore/credit)

100

3.

Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru – Total ore din planul de învăţământ, din care:

44

 

3.1. Studiul suplimentar după manual sau suport de curs

2

 

3.2. Studierea suplimentară a bibliografiei minimale indicate

2

 

3.3. Documentarea suplimentară (în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …)

-

 

3.4. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

4

 

3.5. Elaborarea temelor de casă, referatelor …

4

 

3.6. Pregătirea pentru evaluările periodice

4

 

3.7. Pregătirea pentru examinarea finală

24

 

3.8. Participarea la consultaţii

4

   

3.9. Examinări

-

 

10. Alte activităţi (se vor enumera)

-

 

Bibliografia de bază a disciplinei

1.

I. Pogany, M. Banciu, “Metode fizice în chimie organică”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,

 

1972;

2.

D. Săndulescu, “Metode instrumentale de analiză”, în “Ingineria prelucrării hidrocarburilor”, vol.I, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1983.

 

3.

. P. D. Lark, B. R. Craven, “The handling of Chemical Data”, vol. 1, 2, Pergamon Press Ltd., 1968.

4.

I. Ciucanu, “Cromatografia de gaze cu coloane capilare”, Ed. Academiei Române,

1990.

5.

F. Rouessac, A. Rouessac, “Analyse chimique. Méthodes et Techniques Instrumentales Modernes”, Masson, Paris, 1992

 

6.

D. A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, „Principles of Instrumental Analysis”, Mc Graw Hill, 1992.

7.

V. Dumitrescu, „Analiză Instrumentală”, Editura Universităţii Ploieşti, Ploieşti, 2000.

 

8.

L. Jäntschi, H.I. Naşcu , „Chimie Analitică şi Instrumentală”, Academic Pres & AcademicDirect,

2009.

 

Data elaborării:

Semnătura titular disciplină,

18.09.2013

  Data elabor ă rii: Semn ă tura titular disciplin ă , 18.09.2013 F 102.08/Ed.3 3

F 102.08/Ed.3

3

Fişier SMQ/Formulare

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti Facultatea Tehnologia Petrolului şi Petrochimie Domeniul de studii (licenţă): Ingineria Mediului Specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie Forma de învăţământ: IFR Codul specializării (9 caractere):UPG380213

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei: Limba engleza

Codul disciplinei în cadrul specializării (12 caractere): 133031000307

Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina * :

An: 2

Sem:3

Regimul disciplinei (obligatorie - O, opţională – A, facultativă - L):

A

Categoria formativă a disciplinei (F0 – fundamentală, D1 din domeniu, S2 Specialitate, C3 - complementară

C3

Discipline anterioare cerute **: limba engleza anul 1 sem 1, sem 2

Forma de evaluare (examen E, verificare V):

V

Departamentul care coordonează disciplina: Filologie

Titularul(a) disciplinei: lector dr. Popa Simonela

* Exemplu: An: 2 Sem: 4 **disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Numărul semestrial de ore prevăzute în planul de învăţământ

Numărul de

SI

S

L

Total

credite

-

28

-

28

2

SI studiu individual, echivalentul orelor de curs de la forma de zi.

Obiectivele disciplinei în termeni de competenţe *

A. Obiectivul principal al disciplinei constă în

- însuşirea vocabularului specific; -cunoaşterea unor problem de gramatica limbii engleze cu aplicalie la domeniul tehnic; -insuşirea pincipalelor noţiunii în limba englezlă din domeniuli ngineriei si protectiei mediului în industrie; -dezvoltarea abilitatilor de exprimare in situatii reale de comunicare -imbogatirea şi consolidarea cunostintelor de vocabular şi gramatica

B. După parcurgerea disciplinei studenţii vor putea să cunoască, să înţeleagă si aplice cunoştinţele însuşite pe durata orelor de seminar

* în corelaţie cu competenţele conţinute în Fişa specializării

F 102.08/Ed.3

1

Fişier SMQ/Formulare

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului, temele seminariilor şi laboratoarelor …)

Activitatea

Titlul capitolului, denumirea etapei, tema seminarului,

Numărul de ore

SI

   

(Suport curs)

-

 

-The Revision of the tenses. Means of expressing future time reference -The sequence of tenses. Exceptions to the rules of the sequence of tenses -The Modal verbs. The Conditional Mood -The Indirect Speech. The Passive Voice -The Subjunctive Mood. The synthetic and the analytic subjunctive -The Noun. The Article -The Adjective. The Preposition.

4

4

4

SEMINAR

4

4

4

4

LABORATOR

-

 

Metode şi strategii de predare utilizate *

- interactivă

*va fi evidenţiată modalitatea de predare/lucru (interactivă, bazată pe tehnici multimedia, studiu individual, centrată pe student, lucrări aplicative), relaţia cu suportul de curs etc.

La stabilirea notei finale se consideră

Evaluările pentru stabilirea notei finale:

Ponderea evaluării în nota finală, %

Nota acordată la examinarea finală*

70

Media notelor acordate la seminar

30

Media notelor acordate pentru activitatea la laborator

 

Notele obţinute la testele periodice

 

Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …

 

Notele la alte activităţi (se vor specifica)

 

Modalitatea de examinare finală **: lucrare scrisă descriptivă

* la disciplinele prevăzute cu verificare nota finală se va stabili ţinând cont numai de notarea pe parcursul semestrului **lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete , etc.

 

Bugetul de timp pentru studiu

Nr. ore

1.

Total ore din planul de învăţământ

28

2.

Total ore de studiu pe semestru (Nr. credite

25 ore/credit)

25 ore/credit)

50

3.

Total ore de studiu individual suplimentar = Total ore de studiu pe semestru Total ore din planul de învăţământ, din care:

22

 

3.1. Studiul suplimentar după manual sau suport de curs

-

 

3.2. Studierea suplimentară a bibliografiei minimale indicate

2

 

3.3. Documentarea suplimentară (în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …)

-

 

3.4. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

5

 

3.5. Elaborarea temelor de casă, referatelor …

3

 

3.6. Pregătirea pentru evaluările periodice

5

 

3.7. Pregătirea pentru examinarea finală

5

 

3.8. Participarea la consultaţii

 
 

3.9. Examinări

2

 

10. Alte activităţi (se vor enumera)

 

Bibliografia de bază a disciplinei

1. Galea, I.,Stanciu,V., English with Tears. English Grammar Made Difficult, Editura Mttlc. ro, Bucuresti, 2012

2. Pawlowska, B, Kempinski, Z, Teste de limba engleză, Editura Teora, Bucureşti, 2003

3. Paidos, C., English Grammar. Theory and Practice, Editura All Educational, Bucuresti, 2008

4. Visan, N., Visan, R., English Grammar and Practice for Advanced Learners (A text-based approach), Editura

Cavallioti, Bucuresti, 2006

Data elaborării:

sept. 2013

F 102.08/Ed.3

Semnătura titular disciplină,

Bucuresti, 2006 Data elaborării: sept. 2013 F 102.08/Ed.3 Semnătura titular disciplină , 2 Fi şier SMQ/Formulare

2

Fişier SMQ/Formulare

F 102.08/Ed.3

3

Fişier SMQ/Formulare