Sunteți pe pagina 1din 108

Traducere din limba englez

Energie i productivitate
pentru o lume mai bun

ID document: 1MRS756509
Publicat: 2011-02-23
Revizie: B
Versiune produs: 1.1
2011 ABB. Toate drepturile rezervate

Copyright

Se interzice reproducerea sau copierea acestui document sau a oric ror p r i din acesta f r
aprobarea scris din partea ABB, ca i dezv luirea cuprinsului acestuia unui ter sau utilizarea n
scopuri neautorizate.
Programele informatice sau echipamentele descrise n acest document sunt furnizate sub licen
pot fi folosite, copiate sau dezv luite doar n conformitate cu termenii acestei licen e.

M rci comerciale
ABB i Relion sunt m rci nregistrate ale ABB Group. Toate celelalte denumiri de m rci de
fabrica ie sau produs men ionate n acest document pot fi m rci comerciale sau m rci nregistrate ale
proprietarilor corespunz tori lor.
Garan ie
V rug m s adresa i ntreb rile referitoare la termenii de garan ie celui mai apropiat reprezentant
ABB.
ABB Oy
Automatizare distribu ie
C.P. 699
FI-65101, Finlanda
Telefon: +358 10 2211
Facsimil: +358 10 22 41094
http://www.abb.com/substationautomation

Precizare
de Datele, exemplele i diagramele din acest manual sunt incluse exclusiv n scop orientativ sau de
limitare
a descriere a produsului i nu trebuie considerate o declara ie de propriet i garantate. Toate
persoanele care r spund de implementarea echipamentului descris n acest manual trebuie s se
responsabilit ii
asigure c fiecare utilizare avut n vedere este adecvat i acceptabil i c se respect inclusiv
orice condi ie de siguran sau de func ionare. n specia, orice riscuri de utilizare n care o avarie de
sistem i/sau de produs ar putea pune n pericol proprietatea sau persoanele (inclusiv, dar nelimitat
la v t mare corporal sau moarte) vor ine de exclusiva r spundere a persoanei sau a entit ii care
utilizeaz acest echipament, iar celor responsabili li se solicit prin prezenta s se asigure c se iau
toate m surile pentru excluderea sau diminuarea unor astfel de riscuri.
Acest document a fost verificat cu aten ie de ABB, doar abaterile nu pot fi excluse n totalitate. n
cazul identific rii oric ror erori, rug m cititorul s notifice produc torul. Cu excep ia
angajamentelor contractuale, ABB nu va fi responsabil sau expus la nici o pierdere sau daun
rezultate din folosirea acestui manual sau utilizarea echipamentului.

Conformitate

Acest produs respect directiva Consiliului Comunit ilor Europene referitoare la aproximarea
legilor Statelor Membre cu privire la compatibilitatea electromagnetic (Directiva EMC
2004/108/EC) i cu privire la echipamentele electrice pentru utilizarea ntre limite de tensiune
indicate (Directiva referitoare la joas tensiune 2006/95/EC). Aceast conformitate este rezultatul
testelor efectuate de ABB conform standardelor de produc EN 50263 i EN 60255-26 pentru
directiva EMC i cu standardele de produs EN 60255-1 i EN 60255-27 pentru directiva referitoare
la joasa tensiune. IED (dispozitiv electronic inteligent) este proiectat conform standardelor
interna ionale ale seriei IEC 60255.

Informa ii pentru
utilizarea
n
condi ii
de
Tensiuni periculoase pot ap rea la conectori, chiar dac tensiunea auxiliar a fost
siguran
deconectat .
Nerespectarea poate duce la moarte, v t mare corporal
considerabile.

sau daune materiale

Se permite numai unui electrician calificat s efectueze instalarea electric .


Regulile de siguran electric , na ionale i locale, trebuie respectate n permanen .
Cadrul IED trebuie legat corespunz tor la p mnt.
Oricnd se modific IED, trebuie luate m suri pentru a evita declan area accidental .
IEC are componente care sunt sensibile la desc rcare electrostatic . Prin urmare, trebuie
evitat atingerea inutil a componentelor electrice.

Cuprins
Sec iunea 1

Sec iunea 2
Sec iunea 3

Sec iunea 4

Serie 630
Manual de utilizare

Introducere
Acest manual...........................................
Utilizatori
viza i
Documentare produs..
Serie de documente produs.
Revizuiri precedente ale documentului
Documente asociate.
Simboluri i conven ii...
Simboluri de avertizare
Conven ii n manual....
Func ii, coduri i simboluri
Aspecte de mediu
Dezvoltare sustenabil
Aruncarea IED
Prezentare a seriei 630.
Prezentare general .
HMI (interfa utilizator) local
Afi are..
LED
Tastatur ...
Func ionalitate HMI local ..
Semnalizare de protec ie i alarm
Administrarea parametrilor
Comunicare frontal ...
Schem unifilar .
HMI web
Butoane de comand
Autorizare..
Comunicare
Unealt PCM600
Pachete de conectivitate..
Versiune pachet de conectivitate PCM600
i IED.
Utilizarea HMI
Utilizarea HMI local
Conectare.
Deconectare..
Activare retroiluminare afi aj..

5
5
5
6
6
7
8
8
8
8
9
13
13
13
15
15
16
16
19
19
22
22
24
24
25
25
26
27
27
29
29
30
31
31
31
33
33

Cuprins

Sec iunea 5

Selectarea utiliz rii locale sau de la


distan
Identificarea dispozitivului..
Reglarea contrastului ecranului...
Schimbarea limbii HMI locale.
Navigare n meniu
Structura meniului..
Deplasare con inut afi at
Schimbarea imaginii implicite..
Folosirea butoanelor de func ie..
Folosirea schemei unifilare
Parcurgerea valorilor de setare
Editarea valorilor
Editarea valorilor numerice
Editarea irurilor de valori..
Editarea valorilor enumerate.
Salvarea set rilor.
tergere i confirmare.
Utilizare asisten HMI local .
Utilizarea HMI web..
Conectare.
Deconectare..
Identificarea dispozitivului..
Navigarea n meniu..
Structura meniului..
Afi area tuturor parametrilor..
Editarea valorilor.
Memorarea set rilor.
tergere i confirmare.
Selectarea afi rii LEDurilor programabile
Selectarea afi rii evenimente.
Selectarea afi rii registrului de perturba ii
Citirea registrelor de perturba ii..
Declan area
manual
a
nregistratorului de perturba ii.
tergerea registrelor de perturba ii.
Selectarea diagramelor fazoriale.
Utilizare asisten HMI web
Operarea IED.
Operare normal
Identificare de perturba ie.
Declan area nregistr rii perturba iilor
Analiza registrului de perturba ii.
Rapoarte de perturba ie
Erori interne IED.

33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
39
40
41
42
43
43
43
44
44
45
45
46
47
48
48
49
51
52
52
53
54
55
56
57
58
59
61
61
61
62
62
62
62
Serie 630
Manual de utilizare

Cuprins

Sec iunea 6

Sec iunea 7

Serie 630
Manual de utilizare

Parametrizare IED.
Set ri IED pentru func ionalitate IED.
Set ri IED pentru diferite condi ii de
operare..
Proceduri de utilizare..
Monitorizare
Indica ii.
Folosirea mesajelor automate.
Monitorizare date de avertizare.
Monitorizare defec iune intern IED.
Monitorizare date de supraveghere
stare
Valori m surate i calculate
Utilizare HMI local sau web pentru
monitorizare..
Utilizare PCM600 pentru monitorizare.
Date nregistrate
Creare nregistr ri perturba ii..
Monitorizare
date
nregistrator
perturba ii..
Control i citire date nregistrator
perturba ii.
Monitorizare date nregistrate
Monitorizare evenimente...
Monitorizare de la distan .
Monitorizare IED de la distan .
Comand ..
Comand disjunctoare i separatoare.
Resetare IED..
tergere i confirmare prin HMI local
Schimbare func ionalitate IED
Definire mul ime de set ri
Activarea unei mul imi de set ri
Parcurgerea i editarea valorilor de
mul ime de set ri
Activarea LEDurilor..
Depanare..
Identificarea defec iunilor
Identificarea erorilor de echipament
Identificarea erorilor de timp de rulare
Identificarea erorilor de comunicare..
Verificarea func ion rii leg turii de
comunicare.
Verificarea sincroniz rii n timp
Derularea testului de afi are
Mesaje de semnalizare
Defec iuni interne
Avertismente
Indica ii suplimentare.

63
63
64
65
65
65
65
66
68
68
68
69
69
69
69
70
71
72
73
73
73
74
74
76
76
77
77
77
78
81
83
83
83
83
83
84
84
85
85
85
86
86
3

Sec iunea 8

Proceduri de rectificare.
Restabilire set ri din fabric
Schimbarea i setarea parolei..
Identificarea problemelor de utilizare IED
Verificarea cablajului.
Verificarea cablajului RTD
Glosar

87
87
87
87
87
90
95

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 1
Introducere

Sec iunea 1

Introducere

1.1

Acest manual
Manualul de utilizare cuprinde instruc iuni de operare a IED (dispozitiv electronic inteligent)
odat ce a fost pus n func iune. Manualul ofer instruc iuni pentru monitorizarea, controlul i
reglarea IED. De asemenea, manualul descrie felul de a identifica perturba iile i de a vizualiza
datele de re ea energetic m surate i calculate pentru a descoperi cauza unei defec iuni.
Utilizatori viza i
Acest manualul vizeaz operatorul, cel care opereaz zilnic IED.

1.2

Operatorul trebuie s fie calificat i s de in cuno tin e de baz despre felul de a opera
echipamentul de protec ie. Manualul cuprinde termeni i expresii uzuale pentru a descrie acest tip
de echipament.

Serie 630
Manual de utilizare

Sec iunea 1
Introducere

1MRS756509 B

1.3

Documentare produs

1.3.1

Serie de documente produs

en07000220.vsd
1 Planificare & achizi ie 2 Tehnic 3 Instalare 4 Punere n func iune 5 Operare 6 ntre inere 7
Scoatere din func iune dezinstalare & aruncare 8 Manual de inginerie 9 Manual de instalare 10
Instruc iuni de punere n func iune 11 Manual de utilizare 12 Manual de ntre inere 13 Manual de
aplica ii 14 Manual tehnic 15 Instruc iuni pentru protocol de comunicare
Figura 1:
Utilizarea vizat a manualelor pentru diferite durate de via util
Manualul de inginerie cuprinde instruc iuni asupra felului de proiectare a IED folosind diferitele unelte
din PCM600. Manualul ofer instruc iuni asupra preg tirii unui proiect PCM600 i a introducerii IED n
structura proiectului. n plus, manualul recomand o secven pentru proiectarea de func ii de protec ie i
comand , func ii LHMI ca i proiectare de comunicare pentru IEC 60870-5-103, IEC 61850 i DNP3.
Manualul de instalare cuprinde instruc iuni referitoare la instalarea IED. Manualul furnizeaz proceduri
pentru instalarea mecanic i electric . Capitolele sunt organizate n ordinea cronologic n care trebuie
instalat IED.
Manualul de punere n func iune cuprinde instruc iuni referitoare la punerea n func iune a IED. De
asemenea, manualul poate fi de tehnicienii de sistem i personalul de ntre inere pentru asisten n etapa
de prob . Manualul furnizeaz proceduri pentru verificarea ansamblului exterior de circuite i alimentarea
IED, reglarea de parametri i configurare ca i pentru verificarea set rilor prin injec ie secundar .

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 1
Introducere
Manualul descrie procedurile de testare a IED ntr-o substa ie care nu este n func iune. Capitolele sunt
organizate n ordinea cronologic n care trebuie pus n func iune IED.
Manualul de utilizare cuprinde instruc iuni referitoare la operarea IED odat ce a fost pus n func iune.
Manualul furnizeaz instruc iuni pentru monitorizarea, controlul i reglarea IED. De asemenea, manualul
descrie felul de identificare a perturba iilor i de vizualizare a datelor de re ea energetic m surate i
calculate pentru a descoperi cauza unei defec iuni.
Manualul de ntre inere cuprinde instruc iuni referitoare la repararea i ntre inerea IED. De asemenea,
manualul furnizeaz proceduri de ntrerupere a aliment rii, scoatere din func iune i aruncare a IED.
Manualul de aplica ii cuprinde descrieri ale configura iilor predefinite. Manualul poate fi folosit ca
referin pentru configurarea func iilor de comand , protec ie, m surare, nregistrare i LED. De
asemenea, poate fi folosit la crearea de configura ii conform cerin elor specifice de utilizare.
Manualul tehnic cuprinde descrieri de utilizare i func ionalitate i listeaz unit ile de func ionare,
schemele logice, semnale de intrare i de ie ire, setarea parametrilor i date tehnice sortate per func ie.
Manualul poate fi folosit ca referin tehnic n etapa de proiectare, etapa de instalare i de punere n
func iune i n timpul func ion rii normale.
Instruc iunile pentru protocolul de comunicare descriu un protocol de comunicare acceptat de IED.
Manualul se centreaz asupra implement rilor comerciale specifice.
Manualul specifica iilor de puncte descrie perspectiva i propriet ile punctelor de date specifice IED.
Manual trebuie utilizat laolalt cu manualul corespunz tor de protocol pentru comunicare.

1.3.2

Manualul de ntre inere nu este disponibil nc .


Revizuiri precedente ale documentului
Revizia/data documentului
Versiune serie de produs
A/2009-09-15
1.0
B/2011-02-23
1.1

Desc rca i
cele
mai
http://www.abb.com/substation.automation.

Serie 630
Manual de utilizare

recente

documente

Istoric
Prima publicare
Cuprins actualizat pentru a
corespunde versiunii seriei de
produs
de

pe

site-ul

ABB

Sec iunea 1
Introducere

1MRS756509 B

1.3.3

Documente asociate
Manuale pentru seria de produs i specifice pentru produs pot fi desc rcate de pe site-ul ABB
http://www.abb.com/substationautomation.

1.4

Simboluri i conven ii

1.4.1

Simboluri de avertizare

Icoana de avertizare electric indic prezen a unui pericol ce ar putea duce la oc electric.
Icoana de avertizare indic prezen a unui pericol ce ar putea duce la v t mare corporal .
Icoana de aten ie indic informa ii importante sau avertizare referitoare la no iunea discutat n
text. Ar putea indica prezen a unui pericol ce ar putea duce la coruperea programelor informatice sau
prejudicierea echipamentelor sau a propriet ii.
Icoana de informare alerteaz cititorul asupra unor aspecte i condi ii importante.

1.4.2

Icoana de informare indic o recomandare, de exemplu, asupra felului de proiectare a proiectului


sau de folosire a unei anumite func ii.
De i pericolele avertizate se refer la v t mare corporal , trebuie s se re in faptul c , n anumite condi ii
de func ionare, operarea echipamentelor avariate poate duce la func ionare defectuoas care poate cauza
v t mare corporal sau moartea. Prin urmare, v rug m s respecta i integral toate avertismentele i
notific rile de aten ie.
Conven ii n manual
Conven ii utilizate n manualele referitoare la IED. O anumit conven ie nu poate fi folosit n acest
manual.
Abrevierile i acronimele din acest manual sunt explicate n glosar. Glosarul cuprinde i defini ii
ale termenilor importan i.
Navigarea prin tast din structura meniului LHMI este prezentat folosind icoane de tast , de
exemplu:

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 1
Introducere
i
.
Pentru a naviga ntre op iuni, folosi i tastele
C ile din meniul HMI sunt prezentate aldine, de exemplu:
Selecteaz Meniu principal/Set ri.
Denumirile de meniu sunt indicate n aldine n WHMI, de exemplu:
Click pe Informa ie din structura meniului WHMI.
Mesajele LHM;I sunt indicate n font Courier, de exemplu:

1.4.3

.
Pentru a salva modific rile n memoria permanent , selecta i Da i ap sa i
Denumirile de parametru sunt indicate n italice, de exemplu:
Func ia poate fi activat i dezactivat prin setare Operare.
Caracterul ^ n fa a unei denumiri de semnal de intrare sau ie ire n simbolul unitate de func ie dat
pentru o func ie indic faptul ca utilizatorul a reglat o denumire de semnal propriu n PCM600.
Caracterul * dup denumirea unui semnal de intrare sau de ie ire n simbolul unitate de func ie
dat pentru o func ie indic faptul c semnalul trebuie conectat la o alt unitate de func ie din
configura ia aplica iei pentru a ajunge la o configura ie valid de aplica ie.
Func ii, coduri i simboluri
Tabel 1:
Func ii incluse n IED seria 630
Func ionalitate
Protec ie
Supracurent
trifazic
nondirec ional, etaj jos
Supracurent
trifazic,
nondirec ional, etaj nalt
Supracurent
trifazic
nondirec ional, etaj instantaneu
Supracurent trifazic direc ional,
etaj jos
Supracurent trifazic direc ional,
etaj nalt
Protec ie la distan
Secven automat de comutare la
defec iune
Detector defec iune
Reanclan are automat
Defect de punere la p mnt nondirec ional , etaj jos
Defect de punere la p mnt, nondirec ional , etaj nalt
Defect de punere la p mnt nondirec ional , etaj instantaneu
Defect de punere la p mnt
direc ional , etaj jos
Defect de punere la p mnt
direc ional , etaj nalt
Defect de punere la p mnt
tranzitorie/intermitent
Tabelul continu pe pagina urm toare

Serie 630
Manual de utilizare

IEC 61850

IEC 60617

ANSI

PHLPTOC

3I>

51P-1

PHHPTOC

3I>>

51P-2

PHIPTOC

3I>>>

50P/51P

DPHLPDOC

3I>

67-1

DPHHPDOC

3I>>

67-2

DSTPDIS
CVRSOF

Z<
SOTF

21, 21P, 21N


SOTF

SCEFRFLO
DARREC
EFLPTOC

FLOC
O 1
I0>

21FL
79
51N-1

EFHPTOC

I0>>

51N-2

EFIPTOC

I0>>>

50N/51N

DEFLPDEF

I0>

67N-1

DEFHPDEF

I0>>

67N-2

INTRPTEF

I0>

IEF

67NIEF

Sec iunea 1
Introducere

1MRS756509 B
Func ionalitate
Defect de punere la p mnt prin
admitan
Defect wattmetric de punere la
p mnt wattmetrica
Defect de punere la p mnt
stabilizat restric ionat
Defect de punere la p mnt
restric ionat prin nalt impedan
Defect de punere la p mnt rotor
Discontinuitate de faz
Supracurent invers
Protec ie contra supracurent invers
pentru motoare
Inversiune de faz
Protec ie contra suprasarcinilor
termice trifazic pentru linie de
alimentare
Protec ie contra suprasarcinilor
termice
trifazic
pentru
transformatoare
Protec ie contra suprasarcinilor
termice trifazic pentru motoare
Supraveghere punere n func iune a
motorului
Protec ie contra blocare sarcin
motor
Pornire de urgen
Pierdere supraveghere sarcin
Detectare de oc de curent la
anclan are trifazic
Protec ie
diferen ial
de
transformator cu dou nf ur ri
Protec ie diferen ial prin nalt
impedan sau echilibru de curent
pentru dispozitive
Protec ie diferen ial
stabilizat
pentru motoare
Supratensiune trifazic
Tensiune minim trifazic
Supratensiune
de
succesiune
direct
Tensiune minim de succesiune
direct
Supratensiune invers
Supratensiune rezidual
Gradient de frecven
Suprafrecven
Subfrecven
ntrerupere controlat
Supraexcita ie
Subexcita ie trifazic
Supranc rcare direc ional
Tabelul continu pe pagina urm toare

10

IEC 61850
EFPDAM

IEC 60617
Yo>->

ANSI
21YN

WPWDE

Po>->

32N

LREFPNDF

dI0Lo>

87NL

HREFPDIF

dI0Hi>

87NH

MREFPTOC
PDNSPTOC
NSPTOC
MNSPTOC

Io>R
I2/I1>
I2>
I2>M

64R
46PD
46
46M

PREVPTOC
T1PTTR

I2>>
3lth>F

46R
49F

T2PTTR

3lth>T

49T

MPTTR

3lth>M

49M

STTPMSU

ls2t n<

48,66,14,51LR

JAMPTOC

lst<

51LR

ESMGAPC
LOFLPTUC
INRPHAR

ESTART
3l<
3l2f>

ESTART
37
68

TR2PTDF

3dl>T

87T

MHZPDIF

3dIHi>G/M

87GH/87MH

MPDIF

3dl>M

87M

PHPTOV
PHPTUV
PSPTOV

3U>
3U<
U1>

59
27
47O+

PSPTUV

U1<

47U+

NSPTOV
ROVPTOV
DAPFRC
DAPTOF
DAPTUF
LSHDPFRQ
OEPVPH
UEXPDIS
DOPPDPR

U2>
U0>
Df/dt>
f>
f<
UFLS/R
U/f>
X<
P>

47O59G
81R
81O
81U
81LSH
24
40
320

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 1
Introducere
Func ionalitate
Subimpedan trifazic
Defec iune disjunctor
Secven de declan are
Protec ie analogic universal
Func ii referitoare la protec ie
Secven de accelera ie local
Secven
de comunicare pentru
supracurent rezidual
Secven de comunicare n schem
Inversiune de curent i secven
WEI
Inversiune de curent i secven
WEI pentru supracurent rezidual
Comand
Comand de cadru
Interfa de anclan are
Comand disjunctor/ntrerup tor
Disjunctor
ntrerup tor
Interfa
comutare
local /la
distan
Verificare sincronizare
Comand comutator cu prize de
reglaj cu regulator de tensiune
Proces generic I/O
Comand simpl (8 semnale)
Indica ie n dou puncte
Indica ie simpl
Valoare m surat generic
Comutator turnant secven pentru
selectarea func iei i prezentarea
LHMI
Mini-comutator selector
Contor de impuls pentru m surarea
energiei
Contor de incidente
Supraveghere i monitorizare
Monitorizare stare disjunctor
Supraveghere pan de tensiune
Supraveghere circuit de curent
Supraveghere circuit declan are
Supraveghere baterie sta ie
Monitorizare energie
Supraveghere limit
a valorii
m surate
Tabelul continu pe pagina urm toare

Serie 630
Manual de utilizare

IEC 61850
UZPDIS
CCBRBRF
TRPPTRC
MAPGAPC

IEC 60617
Z< GT
3I>/I0>BF
I O
MAP

ANSI
21GT
51bF/51NBF
94
MAP

DSTPLAL
RESCPSCH

LAL
CLN

LAL
85N

DSOCPSCH
CRWPSCH

CL
CLCRW

85
85CRW

RCRWPSCH

CLCRWN

85NCRW

QCCBAY
SCILO
GNRLCSWI
DAXCBR
DAXSWI
LOCREM

CBAY
3
I
O CB/DC
I
O CB
I
O DC
R/L

CBAY
3
I
O CB/DC
I
O CB
I
O DC
R/L

SYNCRSYN
OLATCC

SYNC
COLTC

25
90V

CBCM
FUSEF
MCS 3I
TCS
U<>
E

CBCM
60
MCS 3I
TCM
U<>
E

SPC8GGIO
DPGGIO
SPGGIO
MVGGIO
SLGGIO
VSGGIO
PCGGIO
CNTGGIO
SSCBR
SEQRFUF
CCRDIF
TCSSCBR
SPVNZBAT
EPDMMTR
MVEXP

11

Sec iunea 1
Introducere

1MRS756509 B
Func ionalitate
Indicare pozi ie racord
Calitate electric
Varia ie de tensiune
Dezechilibru tensiune
Armonic de curent
Armonic de tensiune faz -la-faz
Armonic de tensiune faz -lap mnt
M sur toare
Curent trifazic
Tensiune trifazic (faz -la-p mnt)
Tensiune trifazic (faz -la-faz )
Curent rezidual
Tensiune rezidual
Monitorizare energie cu factor de
putere P, Q, S, frecven
Curent de secven
Tensiune de secven
Func ie de nregistrare perturba ii
Canale analogice 1-10 (e antioane)
Canale
analogice
11-20
(e antioane)
Canale analogice 21-30 (calc. val.)
Canale analogice 31-40 (calc. val.)
Canale binare 1-16
Canale binare 17-32
Canale binare 33-48
Canale binare 49-64
Comunicare sta ie (GOOSE)
Recep ie binar
Recep ie n dou puncte
Blocare recep ie
Recep ie total
Recep ie simpl

12

IEC 61850
TPOSSLTC

IEC 60617
TPOSM

ANSI
84M

PHQVVR
VSQVUB
CMHAI
VPPMHAI
VPHMHAI

PQMU
PQMUBU
PQM3I
PQM3Upp
PQM3Upe

PQMV
PQMUBV
PQM3I
PQM3Vpp
PQm3Vpg

CMMXU
VPHMMXU
VPPMMXU
RESCMMXU
RESVMMXU
PWRMMXU

3I
3Upe
3Upp
I0
U0
PQf

3I
3Upe
3Upp
I0
Vn
PQf

CSMSQI
VSMSQI

I1, I2
U1, U2

I1, I2
V1, V2

A1RADR
A2RADR

ACH1
ACH2

ACH1
ACH2

A3RADR
A4RADR
B1RBDR
B2RBDR
B3RBDR
B4RBDR

ACH3
ACH4
BCH1
BCH2
BCH3
BCH4

ACH3
ACH4
BCH1
BCH2
BCH3
BCH4

GOOSEBINRCV
GOOSEDPRCV
GOOSEINLKRCV
GOOSEINTRCV
GOOSESPRCV

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 2
Aspecte de mediu

Sec iunea 2

Aspecte de mediu

2.1

Dezvoltare sustenabil
Sustenabilitatea a fost luat n calcul de la nceputul proiect rii produsului, cuprinznd procesul
de fabrica ie, via a util de lung durat , siguran a oper rii i aruncarea IED.
Alegerea materialelor i a furnizorilor a fost efectuat conform directivei UE RoHS
(2002/95/EC). Aceast directiv restric ioneaz utilizarea substan elor periculoase, care sunt
urm toarele:
Tabel 2:
Valori de concentra ie maxim de greutate per material omogen
Substan
Plumb Pb
Mercur Hg
Cadmiu Cd
Crom hexavalent Cr (VI)
Bifenili polibromura i PBB
Difenil eteri polibromura i PBDE

Concentra ie maxim propus


0,1%
0,1%
0,01%
0,1%
0,1%
0,1%

Siguran a oper rii i durata ndelungat a vie ii utile au fost asigurate prin probe ndelungi n
timpul procedurilor de proiectare i fabrica ie. n plus, via a util mare este asistat prin servicii
de ntre inere i repara ii, ca i prin disponibilitatea de piese de schimb.

2.2

Proiectarea i fabricarea au avut loc conform unui sistem atestat de mediu. Eficacitatea sistemului
de mediu este evaluat constant de un corp extern de audit. Respect m regulile i reglement rile
referitoare la mediu sistematic pentru a le evalua efectul asupra produselor i proceselor noastre.
Aruncarea IED
Defini iile i reglement rile referitoare la materialele periculoase sunt specifice fiec rei ri i se
modific odat de cunoa terea materialelor devine mai profund . Materialele folosite n acest
produs sunt caracteristice pentru dispozitivele electrice i electronice.
Toate piesele folosite n acest produs sunt reciclabile. La aruncarea unui IED sau a pieselor
acestuia, lua i leg tura cu agentul local pentru de euri autorizat i specializat n de euri
electronice. Ace ti agen i pot sorta materialul utiliznd procese speciale de sortare i arunca
produsul conform cerin elor locale.

Serie 630
Manual de utilizare

13

Sec iunea 2
Aspecte de mediu

1MRS756509 B
Tabel 3:

Materiale ale pieselor IED

IED
Unitate

Ambalaj
Material asociat

Piese
Pl cu e metalice, piese i uruburi
Piese din plastic
Modul afi are LHMI
Cutie
Manuale

Material
O el
PC 1), LCP 2)
Diferite
Carton
Hrtie

1) Policarbonat
2) Polimer cristal lichid

14

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630

Sec iunea 3

Prezentare a seriei 630

3.1

Prezentare general
Seria 630 este alc tuit din IED pentru protejarea, comanda, m surarea i supravegherea
substa iilor de utilitate i distribu ie industrial , motoare asincrone medii i mari n sisteme de
alimentare industriale i transformatoare n re ele de utilitate i alimentare electric industrial .
Seria 630 face parte din familia de produse Relion a BB. Seria de produse 630 pentru protec ie
i comand se distinge prin scalabilitate func ional i posibilitate flexibil de configurare. De
asemenea, cuprinde func iile necesare de comand a cadrului n diferite utiliz ri.
Protocoalele de comunicare acceptate inclusiv IEC 61850 ofer conectivitate unitar la diferite
sisteme de automatizare de sta ie i SCADA.

Serie 630
Manual de utilizare

15

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630
3.2
HMI local

3.2.1

1MRS756509 B

Figura 2:
LHMI 19"
LHMI a IED are urm toarele elemente:
Ecran
Butoane
Indicatoare LED
Port de comunicare
LHMI este utilizat pentru reglare, monitorizare i comand .
Afi aj (ecran)
LHMI cuprinde un ecran grafic monocrom cu o rezolu ie de 320 x 240 pixeli. Dimensiunea
caracterelor poate varia. Volumul de caractere i rndurile din imagine depind de dimensiunile
caracterelor i de imaginea afi at .
Afi ajul este mp r it n patru p r i de baz .

16

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630

Figura 3:
Structura afi ajului
1 Cale
2 Con inut
3 Status
4 Bar de derulare (apare atunci cnd este cazul)
Calea indic pozi ia curent n structura meniului. Dac este prea lung calea, aceasta
este sec ionat de la nceput, iar sec ionarea este semnalizat prin trei puncte.
Zona de con inut arat con inutul meniului.
Zona de status arat ora curent a IED, utilizatorul conectat la momentul respectiv i irul
de identificare a obiectului care este reglabil prin LHMI sau cu PCM600.
Dac textul, imaginile sau alte articole nu ncap n afi aj, la dreapta va ap rea o bar de
derulare. Textul din zona de con inut este sec ionat de la nceput dac nu ncape orizontal
n afi aj. Sec ionarea este semnalizat prin trei puncte.

Serie 630
Manual de utilizare

17

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630

1MRS756509 B

Figura 4:
Cale sec ionat
Tabloul indicator de func ie arat la cerere ac iunile posibile cu butoanele de func ie. Fiecare
buton de func ie are o semnalizare LED care poate fi folosit ca semnal de autocontrol pentru
ac iunea de comand a butonului de func ie. LED este conectat la semnalul necesar cu PCM600.

Figura 5:
Tablou indicator de func ie
Tabloul cu LED de avertizare arat la cerere etichetele textului de avertizare pentru LED-urile de
avertizare.

18

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

3.2.2

3.2.3

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630

Figura 6:
Tablou LED de avertizare
Tablourile butoanelor de func ie i LED-urilor de avertizare nu sunt vizibile simultan. Fiecare
tablou apare prin ap sarea unuia dintre butoanele de func ie sau a butonului Multipage
(Multipagin ). Ap sarea tastei ESC terge tabloul de pe afi aj. Ambele tablouri au o l ime
dinamic ce depinde de lungimea irului de etichete con inut de tablou.
LED-uri
LHMI are trei indicatoare de protec ie deasupra afi ajului: Ready (Preg tit), Start i Trip
(Declan are).
Exist i 15 LED-uri de avertizare programabile de matrice n fa a LHMI. Fiecare LED poate
indica trei st ri prin culorile: verde, galben i ro u. Textele de alarm referitoare la fiecare LED n
trei culori sunt mp r ite n trei pagini i pot fi parcurse folosind butonul Multipage. Laolalt , cele
15 LED-uri n trei culori pot indica 45 de avertiz ri diferite. LED-urile pot fi configurate cu
PCM600, iar modul de func ionare poate fi selectat cu LHMI, WHMI sau PCM600.
Tastatur
Tastatura LHMI are taste utilizare pentru a naviga n diferite imagini sau meniuri. Prin taste se
pot controla obiecte din schema unifilar , de exemplu, disjunctoare sau separatoare. Tastele sunt
utilizate i pentru a confirma alarme, indica ii de reini ializare, pentru a oferi asisten i a comuta
ntre modul de comand local i la distan .
De asemenea, tastatura are taste programabile care pot fi configurate fie ca scurt turi de meniu
sau butoane de comand .

Serie 630
Manual de utilizare

19

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630

1MRS756509 B

Figura 7:
Tastatur LHMI cu butoane de comand obiect, navigare i taste de comand
port de comunicare RJ-45
1 5 Buton de func ie
6
nchide
7
Deschide
8
Ie i
9
Stnga
10
Jos
11
Sus
12
Dreapta
13
Cheie
14
Execut
15
La distan /Local
16
LED uplink
17
Nu este n stare de func ionare
18
Multipagin
19
Meniu
20
terge
21
Ajutor
22
Port de comunicare

20

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630
Comanda obiectului
Dac pozi ia de comand a IED este reglat pe local prin tasta R/L, IED poate fi comandat
folosind butoanele de comand a obiectului.
Obiectul care trebuie comandat este selectat din schema unifilar .
Tabel 4:
Taste de comand a obiectului
Denumire

Descriere
nchide obiectul.

nchide
Deschide obiectul.
Deschide

Navigare
Tastele s geat sunt folosite pentru navigare. Pentru a derula informa ia, ap sa i tasta s geat de
cteva ori sau pur i simplu ine i-o ap sat .
Tabel 5:
Taste de navigare
Denumire
ESC

Descriere
Ie ire din modul de reglare f r salvarea valorilor.
Anularea anumitor ac iuni.
sau

Reglarea contrastului ecranului folosind i


Schimbarea limbii folosind i

sau

Executarea testului de afi are folosind i


tergerea unui caracter folosind i

Execut
Sus
Jos
Stnga
Dreapta
Cheie

Serie 630
Manual de utilizare

la editarea unui ir.

la editarea unui ir.


Introducerea unui spa iu folosind i
Introducerea unui mod de reglare de parametru.
Confirmarea unui noi valori a unui parametru de reglare.
Conformarea selec iei n dialoguri i tablou de avertizare.
Deplasare n sus i n jos n meniuri.
Selectarea obiectelor din SLD.
Deplasarea selec iei n dialoguri i tablou de avertizare.
Derularea pozi iilor active ale unui parametru la introducerea unei noi valori de reglare.
Deplasare la stnga i la dreapta n meniuri.
Selectarea paginilor n SLD.
Schimbarea pozi iei active a unui parametru la introducerea unei noi valori de reglare.
Activarea procedurii de autorizare, atunci cnd utilizatorul nu este conectat.
Deconectare, atunci cnd utilizatorul este conectat.

21

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630
Comenzi
Tabel 6:

1MRS756509 B
Taste de comand

Denumire

Descriere

Meniu

R/L

Deplasare direct la Meniul principal, dac la momentul respectiv v afla i ntr-un alt
meniu sau imagine.
Deplasare direct la imaginea implicit , dac la momentul respectiv v afla i n Meniul
principal.
Schimbarea pozi iei de comand (la distan sau local ) a dispozitivului.
Atunci cnd LED-ul R este aprins, este activat comanda la distan , iar comanda local
este dezactivat .
Atunci cnd LED-ul L este aprins, este activat comanda local , iar comanda la distan
este dezactivat .
Atunci cnd nici unul din LED-uri nu este aprins, ambele pozi ii de comand sunt
dezactivate.
Activarea imaginii terge/Reini ializeaz .

terge
Apare meniul de ajutor.
Ajutor
Deschiderea panoului de avertizare i selectarea paginii de avertizare din imagine.
Multipagin

Butoane de func ie
Tabel 7:
Butoane de func ie
Denumire
Buton de func ie

3.2.4
3.2.4.1

Func ionalitate HMI local


Semnalizare de protec ie i alarm
Semnaliz ri de protec ie
LED-urile semnalizatoare de protec ie sunt Preg tit, Start i Declan are.

Tabel 8:
Stare LED
Off
On
Intermitent

22

Descriere
Executarea func iei definite: OFF, scurt tur de meniu sau comand binar .

Configura i nregistratorul de perturba ii pentru a activa LED-urile de start i declan are.


LED Preg tit
Descriere
Tensiunea de alimentare auxiliar este deconectat .
Func ionare normal .
A avut loc o defec iune intern .

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630
Tabel 9:

LED Start

Stare LED
Off
On

Descriere
Func ionare normal .
A fost pornit o func ie de protec ie i este afi at un mesaj indicator.
Semnalizarea de start se blocheaz i trebuie reini ializat prin
.
comunicare sau prin ap sarea tastei
IED este n mod de prob , iar func iile de blocare sunt blocate.
Semnalizarea dispare atunci cnd IED nu mai este n mod de
prob , iar blocarea nu mai exist .

Intermitent

Tabel 10:

LED Declan are

Stare LED
Off
On

Descriere
Func ionare normal .
A fost declan at o func ie de protec ie i e afi at un mesaj indicator.
Semnalizarea de declan are se blocheaz i trebuie reini ializat
prin comunicare sau prin ap sarea

Semnaliz ri de alarm
Cele 15 LED-uri programabile n trei culori sunt folosite pentru semnalizarea de alarm . Culorile
LED-urilor sunt definite prin configura ie i nu depinde de st rile LED-ului.
Tabel 11:
Stare LED
Off
On

Intermitent

Serie 630
Manual de utilizare

Semnaliz ri de alarm
Descriere
Func ionare normal . Toate semnalele de activare sunt dezactivate.
Secven Follow-S: Semnalul de activare este activ.
Secven
LatchedColl-S: Semnalul de activare este activ sau este inactiv, dar
semnalizarea nu a fost confirmat .
Secven LatchedAck-F-S: Semnalizarea a fost confirmat , dar semnalul este activare
este nc activ.
Secven LatchedAck-S-F: Semnalul de activare este activ sau este inactiv, dar
semnalizarea nu a fost confirmat .
Secven
LatcheReset-S: Semnalul de activare este activ sau este inactiv, dar
semnalizarea nu a fost confirmat .
Secven Follow-F: Semnalul de activare este activ.
Secven LatchedAck-F-S: Semnalul de activare este activ sau este inactiv, dar
semnalizarea nu a fost confirmat .
Secven LatchedAck-S-F: Semnalizarea a fost confirmat , dar semnalul de activare este
nc activ.

23

Sec iunea 3
1MRS756509 B
Prezentare a seriei 630
3.2.4.2.
Administrarea parametrilor
LHMI este utilizat pentru a accesa parametrii IED. Pot fi citite i scrise trei tipuri de parametri.
Valori numerice
iruri de valori
Valori enumerate
Valorile numerice sunt prezentate fie n format integral, fie n format zecimal cu valori minime i
maxime. irurile de caractere pot fi editate caracter cu caracter. Valorile enumerate au o mul ime
predefinit de valori care pot fi selectate.
3.2.4.3

Comunicare frontal
Portul RJ-45 din LHMI permite comunicarea frontal .
LED-ul verde uplink din partea stng este aprins atunci cnd cablul este legat bine la
port.

Figura 8:
Port de comunicare RJ-45 i LED verde de semnalizare
1 Conector RJ-45
2 LED verde de semnalizare
La conectarea unui computer la portul frontal IED, serverul DHCP al IED pentru interfa a
frontal aloc o adres IP computerului. Adresa IP implicit pentru portul frontal este
192.168.0.254.
Dac IED este comandat f r LHMI, atunci portul LAN1 trebuie utilizat pentru
configurare i reglare. Adresa IP implicit pentru portul LAN1 este 192.168.2.10. DHCP nu este
disponibil de la portul LAN1.

24

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
3.2.4.4

3.3

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630
Schem unifilar
Schema unifilar este utilizat pentru opera iuni de comand a cadrului. Prezint grafic cadrul
care este configurat cu PCM600.

Figura 9:
Schem unifilar
HMI web
HMI web permite utilizatorului accesul la IED printr-un navigator web. Versiunea de navigator
web acceptat este Internet Explorer 7.0 sau ulterioar .
WHMI este dezactivat implicit. Pentru a activa WHMI, selecta i Main
menu/Configuration/HMI/Web HMI/Operation (Meniu principal/Configurare/HMI/Web
HMI/Operare) prin LHMI.
WHMI are o serie de func ii.
Avertiz ri i liste de incidente
Supraveghere de sistem
Reglaje de parametru
Afi are de m sur toare
nregistr ri de perturba ii
Diagram fazorial
Structura arborelui de meniu din WHMI este aproape identic cu cea a LHMI.

Serie 630
Manual de utilizare

25

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630

3.3.1

1MRS756509 B

Figura 10:
Exemplu de imagine a WHMI
WHMI poate fi accesat local sau de la distan .
Local prin conectarea computerului utilizatorului la IED prin portul frontal de
comunicare.
La distan prin LAN/WAN.
Butoane de comand
Butoanele de comand pot fi folosite pentru a edita parametri i pentru a controla informa iile
prin WHMI.
Tabel 12:
Butoane de comand
Denumire

Descriere
Activarea edit rii parametrilor.
Activeaz scriere
Dezactivarea edit rii parametrilor.
Dezactiveaz scriere
Scrierea parametrilor pe IED.
Scrie pe IED
Remprosp tarea valorilor parametrice.
Remprosp teaz

valori
Memorarea modific rilor n memoria flash permanent a IED.
Memoreaz
Respingerea modific rilor.
Respinge
Tabelul continu pe pagina urm toare

26

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630
Denumire
Activeaz manual

Descriere
Activarea manual a nregistratorului de perturba ii.
Salvarea nregistr rii de perturba ii.

Salveaz
Sisteaz
Continu

Sistarea valorilor astfel nct s nu fie afi ate actualiz rile.


Primirea de actualiz ri continue la imaginea monitoriz rii.
tergerea registrului de perturba ii.

terge

3.4

Autorizare
Categoriile de utilizator sunt predefinite pentru LHMI i WHMI, fiecare cu privilegii diferite.
Utilizatorii IED pot fi crea i, ter i i edita i doar folosind PCM600. Un utilizator poate fi ncadrat
ntr-una sau mai multe categorii de utilizator.
La livrare, utilizatorul are acces deplin pn la crearea cu PCM600 a utilizatorilor. Pentru
LHMI nu este necesar conectarea.
Tabel 13:
Categorii de utilizatori predefinite
Categorie de utilizator
Operator sistem
Inginer protec ie
Inginer proiectant
Administrator utilizator

3.5

Drepturi de utilizator
Comand de la LHMI, f r deriva ie
Toate set rile
Configurare aplica ie
Administrare utilizator i parol

Toate modific rile set rilor de administrare de utilizator vor produce o repornire a IED.
Comunicare
IED accept protocoale de comunicare IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103 i DNP3 la TCP/IP.
Toate informa iile opera ionale i comenzile sunt disponibile prin aceste protocoale. Cu toate
acestea, o serie de func ionalit i de comunicare, de exemplu comunicarea orizontal

Serie 630
Manual de utilizare

27

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630

1MRS756509 B
(GOOSE) ntre IED este activat doar prin protocolul de comunicare IEC 61850-8-1.
Fi ierele de perturba ii sunt accesate folosind protocoalele IEC 61850 sau IEC 60870-5-103. De
asemenea, fi ierele de perturba ii sunt disponibile oric rei aplica ii Ethernet n format standard
COMTRADE. IED poate transmite semnale binare c tre alte IED (a a numita comunicare
orizontal ) folosind profilul IEC 61850-8-1 GOOSE (Eveniment de substa ie orientat spre obiect
generic). De exemplu, transmiterea de mesaje binare GOOSE poate fi folosit pentru protec ie i
scheme de protec ie prin blocare. IED respect cerin ele de performan GOOSE pentru
aplica iile de declan are n substa iile de distribu ie, a a cum sunt definite de standardul GOOSE.
Transmiterea de mesaje analogice GOOSE permite transferul rapid de valori analogice de
m sur toare prin canalele de transmisie ale sta iei, facilitnd astfel, de exemplu, partajarea
valorilor de intrare RTD, cum sunt valorile termice ambiante, c tre alte aplica ii IED. IED
interopereaz cu alte IED care respect IEC 61850, unelte i sisteme i raporteaz simultan
incidente c tre cinci clien i diferi i pe canalele de transmisie ale sta iei. Pentru un sistem care
folose te DNP3 pe TCP/IP, evenimentele pot fi transmise c tre patru matrice diferite. Pentru un
sistem conform cu IEC 60870-5-103, IED poate fi conectat la o matrice ntr-un canal de
transmisie tip stea.
To i conectorii de comunicare, cu excep ia conectorului de port frontal, sunt situa i n module de
comunicare integrate. IED este conectat la sisteme de comunicare prin Ethernet prin conector RJ45 (10/100BASE-TX) sau conectorul LC multimodal prin fibr optic (100BASE-FX).
IEC 60870-5-103 este disponibil de la portul serial optic unde este posibil folosirea de fibr de
sticl serie (conector ST) sau fibr de plastic serie (conector cu nclichetare).
IED accept metode de sincronizare temporal SNTP, DNP3 i IRIB-B cu o rezolu ie de marc
temporal de 1 ms.
IED accept urm toarele metode de sincronizare temporal cu o rezolu ie de marc temporal de
1 ms:
Prin comunicare Ethernet:
SNTP (protocol temporal re ea simpl )
NP3
Cu conexiune special de sincronizare temporal :
IRIG-B
Comunicarea n serie IEC 60870-5-103 are o rezolu ie de marc temporal de 10 ms.

28

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
3.6

3.6.1

Sec iunea 3
Prezentare a seriei 630
Unealta PCM600
Administratorul IED de protec ie i comand PCM600 ofer toat func ionalitatea necesar
pentru func ionare n toate etapele vie ii utile a IED.
Planificare
Proiectare
Punere n func iune
Operare i tratarea perturba iilor
Analiz func ional
Prin componentele individuale ale uneltei, pute i executa diferite sarcini i func ii i controla
ntreaga substa ie. PCM600 poate opera cu multe tipologii diferite, n func ie de necesit ile
clientului.
Pentru mai multe informa ii, vezi documenta ia referitoare la PCM600.
Pachete de conectivitate
Pachetul de conectivitate reprezint o unitate de programe informatice i informa ii referitoare la
un terminal specific de protec ie i comand care ofer produse i unelte de sistem pentru a
conectarea la i interac iunea cu IED. Pachetele de conectivitate sunt folosite pentru a crea
structuri de configura ie n PCM600. Cele mai recente PCM600 i pachete de conectivitate sunt
compatibile cu versiuni mai vechi ale IED.
Administratorul de Actualizare (Update Manager) este o unealt care asist definirea versiunilor
corecte de pachet de conectivitate pentru diferite produse i unelte de sistem. Administratorul de
actualizare este inclus n produsele care accept conceptul de conectivitate.
Pe lng alte produse care accept conceptul de conectivitate, pachetele de conectivitate pentru
PCM600 con in o descriere a parametrilor interni ai IED i a propriet ilor acestora (cum sunt
formatul datelor, unitatea, gama de reglare, vizibilitate i drepturi de acces), ca i componente de
software care adapteaz interfe ele specifice IED la interfe ele standard ale produselor i uneltelor
de sistem, cum sunt distribuitorii specifici IED pentru unelte. Aceasta nseamn c exist o
adaptare specific protocolului pentru componentele de reglare a parametrilor i manevrare a
perturba iilor, de exemplu, interpretarea nregistr rilor de perturba ii conform COMTRADE.
Textele cu descrierile pot fi traduse i n alte limbi.

Serie 630
Manual de utilizare

29

Sec iunea 3
1MRS756509 B
Prezentare a seriei 630
3.6.2
Versiunea de pachet de conectivitate PCM600 i IED
Administrator de protec ie i comand IED PCM600 versiunea 2.3 sau ulterioar
Pachet de conectivitate ABB REF630 versiunea 1.1 sau ulterioar
Pachet de conectivitate ABB REM630 versiunea 1.1 sau ulterioar
Pachet de conectivitate ABB RET630 versiunea 1.1 sau ulterioar
Desc rca i
pachetele
de
http://www.abb.com/substationautomation

30

conectivitate

de

pe

website-ul

Serie 630
Manual de utilizare

ABB

1MRS756509 B

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Sec iunea 4

Utilizarea HMI

4.1

Utilizarea HMI local


La livrare, nu este necesar conectarea, iar utilizatorul are acces deplin pn la crearea prin
PCM600 i scrierea pe IED a utilizatorilor i a parolelor.
De exemplu, comenzile, schimbarea valorilor parametrice i resetarea semnaliz rilor sunt ac iuni
care necesit parol la activarea protec iei prin parol . Citirea informa iilor pe LHMI este permis
n permanen f r parol .

Opera iile HMI sunt posibile doar pentru utilizatori autoriza i.

4.1.1

Nu ntrerupe i alimentarea electric auxiliar la IED nainte ca modific rile s fie salvate,
de exemplu, reglarea de parametru sau modific rile de stare de comand local /la distan .
Un mecanism pentru limitarea num rului de scrieri per perioad este inclus n IED pentru a
preveni uzarea memoriei flash din cauza unui num r prea mare de scrieri cauzate de configurarea
aplica iei. Prin urmare, salvarea st rilor de func ionare a aplica iei poate dura pn la o or . Dac
alimentarea auxiliar este ntrerupt nainte ca st rile s fie salvate, modificarea respectiv va fi
pierdut . Set rile i parametrii de configurare sunt salva i f r pauz .
Conectare
1. Ap sa i
pentru a activa procedura de conectare.
Conectarea este activat i la executarea unei opera ii protejate prin parol .
2. Selecta i numele de utilizator din list .

Figura 11: Selectarea numelui de utilizator


3. Introduce i parola atunci cnd v este cerut , caracter cu caracter, i selecta i OK.

Serie 630
Manual de utilizare

31

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B
Activa i cifra de introdus folosind
i
.
Introduce i caracterul folosind
i
.
Literele cu verzale i minuscule pot fi g site i derulnd cu s ge ile verticale.

Figura 12:

Introducerea parolei

Parolele in cont de majuscule.


pentru a confirma conectarea sau
pentru a anula procedura.
4. Ap sa i
n cazul n care conectarea nu reu e te, pe ecran apare un mesaj.

Figura 13:

Mesaj de eroare indicnd o parol incorect

Caseta de dialog pentru conectare va ap rea dac opera ia ncercat necesit nc un nivel
de drepturi de utilizator.
Odat ce un utilizator este creat i scris pe IED, conectarea este posibil prin parola
alocat n unealt . Dac nu exist nici un utilizator creat, o ncercare de conectare va afi a un
mesaj corespunz tor.

Figura 14:

32

Nici un utilizator definit

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
4.1.2

Sec iunea 4
Utilizarea HMI
Deconectare
Utilizatorul este deconectat automat dup nchiderea automat a ecranului. IED revine la o stare
n care se permite doar cititul. Este posibil i deconectarea manual .
1. Ap sa i

2. Pentru a confirma deconectarea, selecta i Da i ap sa i

4.1.3

Figura 15:
Deconectare
Pentru a anula deconectarea, ap sa i
.
Activarea retroilumin rii ecranului
n mod normal, retroiluminarea ecranului este inactiv . Se activeaz la aprindere.
Pentru a activa retroiluminarea manual, ap sai orice tast LHMI. Retroiluminarea este
activat , iar tabloul este preg tit pentru alte opera iuni.
Dac tabloul nu a fost folosit pentru o perioad de ntrerupere predefinit , retroiluminarea este
ntrerupt . Utilizator este deconectat de la nivelul curent de utilizator dup ce retroiluminarea
ecranului se opre te. Valoarea implicit din fabric pentru ntreruperea temporizat a afi ajului
este 60 de minute.
Afi ajul revine la imaginea implicit , iar toate opera iunile neconfirmate, de exemplu editarea
parametrilor i selectarea disjunctoarelor, sunt anulate.

4.1.4

Schimba i
perioada
de
pauz
pentru
retroiluminare
n
Main
menu/Configuration/HMI/LHMI/DisplayTimeout.
Selectarea utiliz rii locale sau de la distan
Pozi ia de comand a IED poate fi modificat folosind tasta R/L. n pozi ie local, echipamentul
primar, cum sunt disjunctoarele sau separatoarele, poate fi comandat prin LHMI. n pozi ie la
distan , opera iile de comand sunt posibile numai de la un nivel mai nalt, adic de la un centru
de comand .
Ap sa i
Cnd LED-ul L este aprins, comanda local este activat , iar telecomanda dezactivat .
Cnd LED-ul R este aprins, telecomanda este activat , iar comanda local dezactivat .
Cnd nici unul dintre LED-uri nu este aprins, ambele pozi ii de comand sunt
dezactivate.

Serie 630
Manual de utilizare

33

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B

Pozi ia de comand nu poate fi n acela i timp i local


dezactivat atunci cnd nici una dintre pozi ii nu este activ .

4.1.5

i la distan , dar poate fi

Pentru a comanda IED, conecta i-v cu drepturile corespunz toare de utilizator.


Identificarea dispozitivului
Informa iile referitoare la IED includ date am nun ite despre dispozitiv, cum sunt num rul de
revizie i num rul de serie.
1.
Selecta i
Main
menu/Information/Product
principal/Informa ii/Identificatori produs).
2. Selecta i un meniu secundar folosind

identifiers

(Meniu

Figura 16:
Selectarea unui meniu secundar
.
3. Introduce i meniul secundar folosind
4. Parcurge i informa iile folosind

34

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

4.1.6

4.1.7

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Figura 17:
Informa ii referitoare la IED
Reglarea contrastului ecranului
Regla i contrastul ecranului oriunde n structura meniului pentru a op iune lizibilitate optim .
Pentru a m ri contrastul, ap sa i simultan
i
.
Pentru a mic ora contrastul, ap sa i simultan
i
Pentru a stoca un contrast selectat, schimba i parametrul Nivel Contrast prin Main
menu/Configuration/HMI/LHMI (Meniu principal/Configura ie/HMI/LHMI).
Schimbarea limbii HMI locale
1. Selecta i Main meniu/Language (Meniu principal/Limb ) i ap sa i
sau
.
2. Schimba i limba folosind

pentru a confirma selec ia.


3. Ap sa i
4. Memora i schimb rile.

Serie 630
Manual de utilizare

35

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

4.1.8

1MRS756509 B

Figura 18:
Schimbarea limbii LHMI
Navigare n meniu
Naviga i n meniuri i schimba i imaginile afi ate pe ecran din tastatur .
Pentru a v deplasa la Meniul principal sau imaginea implicit , ap sa i
Pentru a v deplasa n sus sau n jos ntr-un meniu, ap sa i
Pentru a v deplasa n jos n arborele de meniu, ap sa i
.

4.1.8.1

36

sau

.
.

.
Pentru a v deplasa n sus n arborele de meniu, ap sa i
.
Pentru a intra n modul de reglare, ap sa i
.
Pentru a ie i din modul de reglare f r a salva, ap sa i
Structura meniului
Meniul principal cuprinde grupuri principale care sunt mp r ite mai departe n meniuri secundare
mai detaliate.
Comand
Evenimente
M sur tori
Registre de perturba ie
Set ri
Configurare
Monitorizare
Test
Informa ii
tergere
Limb

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
4.1.8.2

Sec iunea 4
Utilizarea HMI
Derularea ecranului
Dac un meniu are mai multe rnduri dect cele pe care le poate ar ta ecranul la un moment dat,
n partea dreapt apare o bar de derulare.

Figura 19:

Bar de derulare n partea dreapt

.
Pentru a derula imaginea n sus, ap sa i
.
Pentru a derula imaginea n jos, ap sa i
Pentru a s ri de la ultimul rnd la primul rnd, ap sa i
4.1.8.3

pentru a s ri de la primul rnd la ultimul rnd.


Ap sa i
Schimbarea imaginii implicite
Imaginea implicit de pe ecran este Meniu principal (Main menu) dac nu este reglat altfel.
1.
Selecta i
Main
menu/Configuration/HMI/LHMI/DefaultScreen
(Meniu
principal/Configura ie/HMI/LHMI/EcranImplicit) i ap sa i
2. Schimba i imaginea implicit folosind

4.1.9

Serie 630
Manual de utilizare

din nou.

sau

3. Ap sa i
pentru a confirma selec ia.
Folosirea butoanelor de func ie
Butoanele de func ie pot fi configurate fie ca scurt turi de meniu, fie ca butoane de comand .
Butoanele func ioneaz doar atunci cnd tabloul cu butoane de func ie este vizibil.

37

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B
1. Ap sa i orice buton de func ie pentru a deschide tabloul cu butoane de func ie.
La prima ap sare a unui buton, tabloul se deschide, dar nici o alt ac iune nu are loc.

Figura 20:
Tabloul cu butoane de func ie
2. Ap sa i butonul de func ie dorit.
Ap sa i butonul de func ie dorit pentru a s ri la un anumit articol din meniu. Meniul se
deschide imediat la ap sarea butonului.
Ap sa i butonul de func ie dorit timp de cel pu in 0,5 s pentru a ini ia un semnal de
comand . Ac iunea se efectueaz o dat . Pentru a repeta ac iunea, ap sa i butonul din
nou. Dac butonul este ap sat mai pu in de 0,5 s, nu are loc nici o ac iune.
3. Ap sa i
pentru a nchide tabloul cu butoane de func ie. Tabloul se nchide i dup ap sarea
butonului de func ie configurat pentru o scurt tur de meniu.
4.1.10

Butoanele de func ie sunt configurate folosind PCM600.


Utilizarea schemei unifilare
Schema unifilar este creat folosind PCM600.
1. Selecta i Main menu/Control/Single line diagram (Meniu principal/Control/Schem
unifilar ).
Este afi at imaginea schemei unifilare.

38

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Figura 21:
Exemplu de schem unifilar
2. Asigura i-v c butonul R/L este n pozi ie local .
3. Selecta i un obiect folosind

sau

.
i

Selectarea unui obiect este semnalizat cu o margine p trat care se deplaseaz la folosirea
a
.
Obiectele de comutare pot avea icoane suplimentare care prezint starea obiectului de comutare.
= Obiect de comutare n stare nlocuit .
= Obiect de comutare blocat
pentru a deschide sau
pentru a nchide obiectul.
4. Ap sa i
5. Confirma i opera ia de comand n caseta de dialog care se deschide.
6. Pentru a v deplasa ntre paginile schemei unifilare, ap sa i

4.1.11

Selecta i
schema
unifilar
pentru
menu/Configuration/HMI/LHMI/DefaultScreen.
Parcurgerea valorilor de setare

sau

imaginea

.
implicit

1. Selecta i Main menu/Settings/Settings (Meniu principal/Set ri/Set ri) i ap sa i


i apoi
pentru a activa selec ia num rului de mul ime de set ri.
2. Ap sa i

Main

IED cuprinde implicit o singur mul ime de set ri. Num rul de mul imi de set ri poate fi
selectat de la 1 la 4.

Serie 630
Manual de utilizare

39

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B

Figura 22:
3. Ap sa i

Selectarea num rului de mul ime de set ri


sau
pentru a selecta num rul de mul ime de set ri.

4. Ap sa i
pentru a confirma selectarea grupului de set ri i
dialog pentru grupul de set ri Editare.
5. Ap sa i

pentru a selecta Da i a vedea valorile de mul ime de set ri.

Ap sa i

Figura 23:

sau

pentru a selecta Nu i

40

pentru a ie i.

Selectarea unei mul imi de set ri

6. Pentru a parcurge set rile, derula i lista folosind


. Pentru a v ntoarce la list , ap sa i
.

4.1.12

pentru a reveni la caseta de

, iar pentru a selecta o setare, ap sa i

Figura 24:
Alternative de reglare n grupul de set ri selectat
Con inutul listei depinde de configura ia predefinit sau de func iile configurate cu PCM600.
Editarea valorilor
Pentru a edita valorile, conecta i-v cu drepturile de utilizator corespunz toare. Dac
drepturile de utilizator nu sunt suficiente pentru editarea valorilor, se deschide caseta de
dialog pentru conectare.

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

4.1.12.1

Sec iunea 4
Utilizarea HMI
Nu este posibil editarea n paralel. De exemplu, dac o valoare este editat prin WHMI
sau PCM600, aceea i valoare nu poate fi editat simultan prin LHMI.
Editarea valorilor numerice
1. Selecta i Main menu/Settings i apoi o setare.
Caracterul # din partea dreapt arat c parametrul apar ine unei mul imi de set ri.
Ultima cifr a valorii este activ .
Atunci cnd simbolul din fa a valorii este , valoarea activ nu poate fi dect m rit .
Atunci cnd simbolul este , valoarea activ nu poate fi dect mic orat .
Atunci cnd simbolul din fa a valorii este , valoarea activ poate fi sau m rit sau
mic orat .

Figura 25:

Ultima cifr este activ

i poate fi m rit sau mic orat

2. Ap sa i
pentru a m ri sau
pentru a mic ora valoarea unei cifre active. O ap sare
m re te sau descre te valoarea cu o anumit treapt . Pentru valori ntregi, schimbarea este 1, 10,
100 sau 1000 () n func ie de cifra activ . Pentru valori zecimale, schimbarea poate fi frac ii
0,1, 0,01, 0,001 () n func ie de cifra activ .

Serie 630
Manual de utilizare

41

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B

Pentru parametrii cu trepte definite, cifrele mai mici dect valoarea treptei nu pot fi
editate.
3. Ap sa i
sau
pentru a deplasa cursorul la o alt cifr .
4. Pentru a selecta valoarea minim sau maxim , selecta i simbolul s geata din fa a valorii.
Pentru a seta valoarea la maxim, ap sa i
.
.
Pentru a seta valoarea la minim, ap sa i
Dup ap sarea

, valoarea precedent poate fi restabilit prin ap sarea o dat a

, i invers. O

nou ap sare a
sau a
seteaz valoarea la limita inferioar sau superioar . Simbolul din fa a
valorii este , atunci cnd valoarea precedent este afi at .

4.1.12.2

Figura 26:
Restabilirea valorii precedente
Editarea irurilor de valori
1. Activa i modul de reglare i selecta i o setare. La editarea irurilor valorice, cursorul se
deplaseaz la primul caracter.
2. Ap sa i
cu o treapt .

sau

pentru a schimba valoarea unui caracter activ. O ap sare schimb valoarea

3. Ap sa i
sau
pentru a deplasa cursorul la un alt caracter.
Pentru a introduce caractere sau spa iu, ap sa i simultan
Pentru a terge caractere, ap sa i simultan

42

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
4.1.12.3

4.1.13

Sec iunea 4
Utilizarea HMI
Editarea valorilor enumerate
1. Activa i modul de reglare i selecta i o setare.
La editarea unei valori enumerate, valoarea selectat este ar tat inversat .
2. Ap sa i
sau
pentru a schimba valoarea unei valori enumerate active.
O ap sare schimb valoarea enumerat cu o treapt n ordinea parametric specific .
Salvarea set rilor
Valorile care pot fi editate sunt stocate n memoria flash permanent . Majoritatea modific rilor
parametrice au loc imediat dup stocare, dar o serie de modific ri parametrice necesit
reini ializarea aplica iei. Valorile stocate n memoria flash r mn n vigoare i dup repornire.
pentru a confirma orice modific ri.
1. Ap sa i
2. Ap sa i
pentru a v deplasa n sus n arborele de meniu sau
pentru a intra n Meniul
Principal.
3. Pentru a salva schimb rile n memoria permanent , selecta i Da i ap sa i
.

Figura 27:
Confirmarea set rilor
Pentru a ie i f r a salva schimb rile, selecta i Nu i ap sa i
Pentru a anula salvarea set rilor, selecta i Anuleaz

(Cancel) i ap sa i

Ap sarea Anuleaz n caseta Salveaz schimb rile nchide numai caseta de dialog cu
Salveaz schimb rile, dar IED r mne n mod de editare. Toate modific rile aplicate oric rei
set ri nu sunt pierdute, iar utilizatorul poate continua s schimbe set ri. Pentru a ie i din modul de
schimbare a set rilor, selecta i Nu sau Da n caseta cu Salveaz schimb rile.

4.1.14

Serie 630
Manual de utilizare

Dup schimbarea parametrilor marca i cu !, IED reporne te automat pentru ca


schimb rile s aib loc.
tergere i confirmare
Butonul terge (Clear) este folosit pentru a reporni, confirma sau terge toate mesajele i
semnaliz rile, inclusiv LED-uri i ie iri blocate, ca i registre i nregistr ri.

43

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B
Ap sa i butonul terge pentru a activa un meniu de selectare i selecta i func ia dorit de tergere
sau reini ializare. Evenimentele i avertiz rile alocate LED-urilor de alarm sunt terse de
asemenea folosind butonul terge.
1. Ap sa i

pentru a activa imaginea de tergere.

Figura 28:
Imagine pentru tergere
Con inutul meniului de tergere depinde de configura ia predefinit sau de func iile configurate
cu PCM600.

4.1.15

4.2

44

2. Selecta i articolul care urmeaz s fie ters folosind


sau
.
, selecta i OK pentru a confirma selec ia sau Anuleaz pentru a anula selec ia,
3. Ap sa i
apoi ap sa i
.
4. Repeta i etapele 2 i 3 pentru a terge alte articole.
Utilizarea asisten ei pentru HMI local
pentru a deschide imaginea pentru ajutor.
1. Ap sa i
sau
dac textul de ajutor dep e te zona de afi are.
2. Derula i textul folosind
. Se nchide i caseta de dialog pentru asisten
3. Pentru a nchide asisten a, ap sa i
expirarea temporiz rii de afi are.
Utilizarea HMI Web
WHMI este dezactivat implicit.

Serie 630
Manual de utilizare

la

1MRS756509 B

Sec iunea 4
Utilizarea HMI
Mul imile de set ri pot fi schimbate doar atunci cnd utilizatorul este autorizat.
1. Pentru a activa WHMI, selecta i Main menu/Configuration/HMI/Web HMI/Operation prin
LHMI.
2. Pentru a activa scrierea prin WHMI, selecta i Main menu/Configuration/HMI/Web
HMI/Write mode (Meniu principal/Configura ie/HMI/Web HMI/Mod scriere) prin LHMI.
3. Pentru a deschide WHMI, scrie i adresa IP a IED n bara de adres a navigatorului.

4.2.1

Nu folosi i favorite n navigatorul web. Dac sunt neautorizat i selecta i un favorit la o


pagin WHMI, sunte i redirec ionat la pagina de conectare. Cu autorizare, sunt redirec ionat la
pagina de pornire.
Conectare
Dac nu s-a creat nici un utilizator cu PCM600, att ID al utilizatorului implicit, ct i parola sunt
SuperUser.
1. Introduce i numele utilizatorului.
2. Introduce i parola.
3. Click pe OK.

4.2.2

Serie 630
Manual de utilizare

Figura 29:
Introducerea numelui de utilizator i a parolei pentru a folosi WHMI
Deconectare
Utilizatorul este deconectat dup o pauz de sesiune.

45

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B

Figura 30:
Pauz de sesiune
Pentru a v deconecta manual, click pe Deconectare (Logout) din bara de meniu.

4.2.3

46

Figura 31:
Deconectare WHMI
Identificarea dispozitivului
Informa iile referitoare la IED cuprind date am nun ite despre dispozitiv, de exemplu, num r de
revizie i num rul de serie.

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 4
Utilizarea HMI
1. Click pe Informa ie din structura de meniu WHMI.
2. Click pe un meniu secundar pentru a vedea datele.

4.2.4

Serie 630
Manual de utilizare

Figura 32:
Informa ii despre dispozitiv
Navigarea n meniu
Structura arborelui de meniu din WHMI este aproape identic cu cea a LHMI. Folosi i bara de
meniu pentru a accesa diferite vizualiz ri.
Imaginea General arat versiunea i starea IED.
Imaginea Evenimente (Events) cuprinde o list de evenimente produse prin configurarea
aplica iei.
Deconectare (Logout) termin sesiunea.

47

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

4.2.4.1

4.2.5

48

1MRS756509 B

Figura 33:
Navigarea n meniurile WHMI
Structura meniului
Meniul principal cuprinde mul imi principale care sunt mp r ite mai departe n meniuri
secundare mai detaliate.
Evenimente
M sur tori
Registre de perturba ii
Set ri
Configurare
Monitorizare
Test
Informa ie
terge
Limb
Afi area tuturor parametrilor
1. Click pe List parametri n meniul principal.
2. Click Imprim pentru a imprima pe format hrtie to i parametrii.
3. Click pe Salveaz pentru a salva to i parametrii n format de fi ier CSV.

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
4.2.6

Sec iunea 4
Utilizarea HMI
Editarea valorilor
1. Click pe meniu n arborele WHMI.
2. Click pe meniul secundar pentru a vedea unit ile de func ie.
3. Click pe o unitate de func ie pentru a vedea valorile de reglare.
4. Click pe Activeaz scriere.
O serie de parametri, de exemplu, modul de prob a IED, nu pot fi regla i prin WHMI.

Figura 34:
Activa i scrierea pentru a edita o valoare
Mul imea de set ri selectat este afi at n lista derulant pentru Mul imea de set ri. Mul imea
activ de set ri este semnalizat cu un asterisc *.
5. Edita i valoarea.
Valorile minime, maxime i de treapt pentru un parametru sunt indicate n coloanele
Min., Max. i Step (Treapt ).
Valorile mul imilor de set ri sunt indicate cu un #.

Serie 630
Manual de utilizare

49

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B

Figura 35:
Editarea unei valori
Dac valoarea introdus se situeaz n gama valoric acceptat , selec ia este subliniat cu
verde. Dac valoarea dep e te gama, rndul este subliniat n ro u i este afi at o caset
de dialog de avertizare.

(Noua valoare este incorect )


Figura 36:
Avertizare care semnalizeaz c valoarea introdus este incorect
Dac scrierea valorilor e ueaz , este afi at o caset de avertizare.

(Urm torul/urm torii parametri nu a(u) fost scris/scri i:


-Etichet Ro ie)
Figura 37:
Avertizare care arat c valorile nu au fost scrise pe IED

50

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

4.2.7

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Dac scrierea este activat accidental, click pe Dezactiveaz scrierea. Dezactiveaz


scrierea nu poate fi selectat dac o valoarea a fost deja scris pe IED. Dup ce a i dat click pe
Scrie pe IED, click fie pe Memoreaz , fie pe Respinge.
Memorarea set rilor
Valorile care pot fi editate sunt stocate n memoria flash permanent . Valorile stocate n memoria
flash r mn valabile i dup repornire.
1. Edita i valorile de reglare.
2. Click pe Scrie pe IED.
Valorile sunt scrie pe IED, dar nu i activate.

Figura 38:
Scrierea valorilor pe IED
3. Memora i sau respinge i noile valorile.
Click pe Memoreaz pentru a salva valorile. Noile valori sunt salvate n memoria
permanent i puse n aplicare.
Click pe Respinge pentru a anula salvarea set rilor.

Serie 630
Manual de utilizare

51

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

1MRS756509 B

Figura 39:

Memorarea modific rilor

Memorarea valorilor dureaz cteva secunde.

4.2.8

4.2.9

52

Dac valorile nu sunt memorate, ele nu sunt puse n aplicare i sunt pierdute dup o
repornire.
tergere i confirmare
Reini ializa i, confirma i sau terge i toate mesajele i semnaliz rile, inclusiv LED-urile i ie irile
blocate ca i registrele i nregistr rile, n meniul terge.
1. Click pe meniul terge.
2. n caseta Valoare nou (New Value), click pe terge pentru a selecta articolul de ters.
3. Click pe Scrie pe IED.
Selectarea imaginii LED-urilor programabile
Imaginea LED-urilor programabile indic starea LED-urilor programabile. Acestea sunt acelea i
LED-uri care sunt situate n partea dreapt sus a tabloului LHMI.
Click pe LED-uri programabile din bara de meniu.

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

4.2.10

Serie 630
Manual de utilizare

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Figura 40:
Monitorizarea LED-urilor programabile
Selectarea vizualiz rii evenimentelor
Vizualizarea evenimentelor cuprinde o list de evenimente produse prin configurarea aplica iei.
Vizualizarea implicit arat evenimentele cele mai recente. Lista de evenimente este actualizat
dac num r toarea de evenimente se schimb n timp ce utilizatorul vizualizeaz cele mai recente
evenimente. Dac utilizatorul vizualizeaz evenimente mai vechi n timp ce num r toarea de
evenimente se schimb , singura care se actualizeaz este lista derulant .
1. Click pe Evenimente din bara de meniu.
Fiecare pagin de vizualizare a evenimentelor afi eaz 100 de evenimente.

53

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

4.2.11

54

1MRS756509 B

Figura 41:
Monitorizarea evenimentelor
2. Pentru a vizualiza evenimente mai vechi, selecta i gama de evenimente din meniul derulant din
bara de butoane.
Selectarea vizualiz rii registrului de perturba ii
Registrele de perturba ii sunt listate n vizualizarea registrelor de perturba ii.
Selecta i Registre de perturba ii/nregistr ri.

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

4.2.11.1

Serie 630
Manual de utilizare

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Figura 42:
Vizualizarea registrului de perturba ii
Citirea registrelor de perturba ii
1. Selecta i Registre de perturba ii/nregistr ri (Disturbance records/Recordings).
2. Click pe icoana din coloana Descarc (Download) a registrului pentru a citi un registru de
perturba ii.

55

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

4.2.11.2

56

1MRS756509 B

(Desc rcare fi ier


Dori i s deschide i sau s salva i acest fi ier?
Denumire: drec_2.zip
Tip: WinZip File, 27,1KB
De la: 10.58.125.82
Deschide Salveaz Anuleaz
ntreab ntotdeauna nainte de a deschide acest tip de fi ier
De i fi ierele de pe Internet pot fi utile, unele pot d una computerului dvs. Dac nu ave i
ncredere n surs , nu deschide i acest fi ier. Care este riscul?)
Figura 43:
Citirea unui fi ier de perturba ii
3. Salva i fi ierul zip pe computerul dvs.
4. Extrage i fi ierele n acela i director n computerul dvs.
5. Deschide i fi ierele registrului de perturba ie cu un program adecvat.
Fi ierele sunt n format standard COMTRADE.
Declan area manual a nregistratorului de perturba ii
1. Selecta i Registre de perturba ii/nregistr ri.
2. Click pe Declan are manual (Manual trigger).

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

4.2.11.3

Serie 630
Manual de utilizare

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Figura 44:
Declan are manual
tergerea registrelor de perturba ii
1. Selecta i Registre de perturba ii/nregistr ri.
2. Selecta i una sau mai multe nregistr ri i click pe terge (Delete) pentru a terge registrele
selectare. Pentru a terge toate registrele, selecta i terge perturba ii din meniul terge (Clear).

57

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

4.2.12

58

1MRS756509 B

Figura 45:
tergerea registrelor de perturba ii
3. Click pe OK pentru a confirma sau Anuleaz pentru a anula tergerea.
Selectarea diagramelor fazoriale
1. Click pe Diagrame fazoriale (Phasor diagrams).

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 4
Utilizarea HMI

Figura 46:
Selectarea diagramelor fazoriale
2. Alterna i vizibilitatea ecranului prin selectarea din meniul derulant. Diagramele vizibile sunt
semnalizate cu un asterisc *.
3. Schimba i m rimea diagramei prin schimbarea valorii de focalizare.
4. Click pe Sistare pentru a opri actualizarea diagramei fazoriale. Nici o actualizare nu este
afi at n diagram .

4.2.13

Instala i un modul de extensie SVG pentru a vedea diagramele fazoriale.


Utilizarea asisten ei HMI Web
Asisten a contextual WHMI ofer informa ii, de exemplu, pentru un singur parametru.
Deplasa i mouse-ul la

Serie 630
Manual de utilizare

pentru a afi a caseta de ajutor.

59

60

1MRS756509 B

Sec iunea 5
Operarea IED

Sec iunea 5

Operarea IED

5.1

Operare normal
ntr-o situa ie de utilizare normal a IED, operarea de baz include proceduri de monitorizare i
de verificare.
Monitorizarea valorilor m surate
Verificare st rilor obiectelor
Verificarea parametrilor de reglare a func iilor
Verificarea evenimentelor i a alarmelor
Toate opera iile de baz pot fi efectuate prin LHMI, WHMI sau cu PCM600.

5.2

Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.


Identificarea perturba iei
Perturba iile i cauzele lor pot fi identificate prin LED-uri de semnalizare: Preg tit, Start i Declan are. Pe
durata func ion rii normale, LED-ul Preg tit este verde constant.
Pentru ca LED-urile s func ioneze, nregistratorul de perturba ii trebuie definit n configura ie.
Tabelul 14:
Semnaliz ri de perturba ii
LED
LED Start
LED Declan are

Stare
Galben, constant
Ro u, constant

Descriere
Protec ie demarat
Protec ie aplicat

Se pot efectua alte ac iuni pentru a identifica perturba ia:


Verificarea LED-urilor de avertizare
Citirea istoricului de evenimente
Verificarea registrelor de defec iuni
Analizarea nregistr rilor de perturba ii

Serie 630
Manual de utilizare

61

Sec iunea 5
Operarea IED

1MRS756509 B

Confirma i prin documente perturba ia nainte de a terge informa iile de pe IED.

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

Doar angaja ii autoriza i i califica i trebuie s analizeze posibile erori i s hot rasc
asupra ac iunilor urm toare. Altfel, datele stocate referitoare la perturba ii ar putea fi pierdute.
Declan area nregistr rii de perturba ii
n mod normal, nregistr rile de perturba ii sunt declan ate de aplica ii IED atunci cnd
detecteaz incidente (defec iuni). nregistr rile de perturba ii pot fi declan ate i manual sau
periodic. Declan area manual genereaz un raport instantaneu de perturba ie. Folosi i aceast
func ie pentru a ob ine o analiz selectiv a semnalelor monitorizate.
Analiza registrului de perturba ii
IED colecteaz registrele de perturba ii cu incidente care sunt reglate pentru a declan a
nregistratorul de perturba ii. Datele de perturba ii sunt colectate i stocate pentru vizualizare i
analiz ulterioare. Datele registrului de perturba ii pot fi citite i analizate cu PCM600.
Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.
Rapoarte de perturba ii
PCM600 poate fi utilizat pentru a crea rapoarte de date nregistrate de perturba ii.
Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.
Erori interne ale IED
Supravegherea automat a IED trateaz situa iile de defec iuni interne de timp de rulare.
Semnalizarea principal a unei defec iuni interne este un LED de tip Preg tit verde intermitent.
Mai multe informa ii detaliate pot fi g site din Main menu/Monitoring/IED status (Meniu
principal/Monitorizare/Stare IED) sau Main menu/Monitoring/Internal events (Meniu
principal/Monitorizare/Evenimente interne).
Defec iunile interne pot fi mp r ite n erori de echipament, erori de timp de rulare n aplica ie sau
sistem de operare i erori de comunicare. Ac iunile ulterioare depind ntotdeauna de cauza erorii.

62

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 5
Operarea IED
Numai angaja ii autoriza i i califica i trebuie s analizeze erorile i s hot rasc asupra
m surilor ulterioare.
IED nregistreaz datele i evenimentele de stare.

5.3

Confirma i prin documente datele nregistrate de la IED nainte de a reseta declan area i
func iile de blocare a IED.
Parametrizarea IED
Parametrii IED sunt regla i prin LHMI, WHMI sau PCM600.
Parametrii de reglare trebuie calcula i conform condi iilor de re ea electric i de propriet ile
electrice ale echipamentului protejat. Regl rile IED trebuie verificate nainte ca IED s fie
conectat la un sistem.
Confirma i prin documente toate modific rile set rilor de parametru.
Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.

5.3.1

Serie 630
Manual de utilizare

Nu ntrerupe i alimentarea electric principal a IED nainte de a salva schimb rile, de


exemplu setarea parametrilor sau a st rii de comand local /de la distan .
IED are integrat un mecanism pentru limitarea num rului de scrieri per perioad pentru a preveni
uzarea memoriei flash prin prea multe scrieri cauzate de configurarea aplica iei. Prin urmare,
salvarea st rilor de func ie pentru aplica ie poate dura pn la o or . Dac alimentarea auxiliar
este ntrerupt nainte de salvarea st rilor, modificarea respectiv va fi pierdut . Set rile i
parametrii de configurare sunt salva i f r temporizare.
Set ri ale IED pentru func ionalitatea IED
Set rile de func ie pot fi editate pe rnd prin navigarea la valorile individuale de reglare, de
exemplu prin LHMI. Valorile din alte mul imi de set ri trebuie cunoscute nainte de a edita o
anumit valoare de set ri.

63

Sec iunea 5
Operarea IED
5.3.2

1MRS756509 B
Dup finalizarea edit rii valorilor mul imii de set ri, sunt activate noile valori. Utilizatorul poate
fi s memoreze valorile editate, fie s le elimine.
Set ri IED pentru diferite condi ii de operare
Set rile IED pot viza diferite condi ii de operare prin definirea de diferite valori ale set rilor la
diferite mul imi de set ri. Mul imea de set ri active poate fi modificat prin aplica ie IED sau
manual prin LHMI, WHMI sau PCM600.
IED con ine implicit o singur mul ime de set ri. Num rul de mul imi de set ri poate fi
selectat de la 1 la 4.

64

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 6
Proceduri de operare

Sec iunea 6

Proceduri de operare

6.1

Monitorizare

6.1.1

Semnaliz ri
Func ionarea IED poate fi monitorizat prin trei semnaliz ri diferite n LHMI.
Trei LED-uri semnalizatoare cu func ionalitate fix : Preg tit, Start i Declan are
15 LED-uri de avertizare n trei culori, programabile, care pot prezenta 45 de st ri
virtuale de LED
Textele afi ate n imaginea de avertizare pot fi programate pentru fiecare culoare de LED
i stare inactiv . Programarea se poate face utiliznd PCM600, prin WHMI i LHMI.
Aceste texte sunt afi ate n LHMI.
Un mesaj avertizor automat pe afi aj.
Utilizarea mesajelor automate de semnalizare
Mesajele de semnalizare automate sunt afi ate ntr-o caset de dialog care apare la declan area
nregistratorului de perturba ii. Caseta de semnalizare prezint o list de nregistr ri de perturba ii

6.1.1.1

una cte una. Pentru a derula dialogul, folosi i

Pentru a activa func ia de mesaj auto de semnalizare, trebuie activat i configurat


corespunz tor func ia de nregistrare de perturba ii. De asemenea, asigura i-v c setarea Main
menu/Configuration/HMI/LHMI/AutoIndicationDRP
(Meniu
principal/HMI/LHMI/AutoSemnalizareDRP) este reglat pe On.
1. Citi i mesajele de semnalizare automat din caseta de dialog.
Mesajul con ine acelea i informa ii disponibile pentru nregistr rile de perturba ii.
2. Ap sa i
pentru a vedea informa ii mai detaliate.
pentru a nchide mesajul de semnalizare automat f r a-l terge sau ap sa i
3. Ap sa i
pentru a activa imaginea terge i a terge mesajele.

Serie 630
Manual de utilizare

65

Sec iunea 6
Proceduri de operare

6.1.1.2

1MRS756509 B

Figura 47:
Mesaj de semnalizare automat
Monitorizarea datelor de avertizare
Alarmele active sunt semnalizare prin LED-uri de avertizare i LED-ul de la butonul Multipagin .
Alarmele sunt configurate cu PCM600. Tipul de alarm i informa iile depind de configura ia
aplica iei.
1. Ap sa i

imaginea pentru alarm .

sau
pentru a v deplasa ntre alarmele active de pe pagin sau ap sa i
2. Ap sa i
pentru a comuta ntre cele trei pagini de alarm .
pentru a deschide o caset de dialog care afi eaz informa ii mai detaliate despre
3. Ap sa i
alarma selectat .

66

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 6
Proceduri de operare

Figura 48:
Ap sa i

sau

pentru a nchide caseta de dialog.

4. Ap sa i

pentru a nchide imaginea pentru alarm .

5. Ap sa i

pentru a activa imaginea pentru terge i a terge alarmele.

Figura 49:

Serie 630
Manual de utilizare

Detalii de alarm

Date alarm

67

Sec iunea 6
1MRS756509 B
Proceduri de operare
6.1.1.3
Monitorizarea unei defec iuni interne a IED
LED-ul verde intermitent semnalizeaz o defec iune intern a IED. Mesajele de defec iune se afl
n meniul LHMI.
1. Selecta i Main menu/Monitoring/Internal events sau IED status pentru a monitoriza cele
mai recente semnaliz ri de defec iune.
2. Ap sa i

Figura 50:

6.1.1.4

6.1.2

68

sau

pentru a derula imaginea.

Semnalizare de defec iune

Lista de evenimente interne nu este actualizat dinamic. Pentru a actualiza lista, ie i i din
meniul Evenimente interne (Internal events), apoi selecta i-l din nou.
Date de monitorizare a st rii
1.
Selecta i
Main
menu/Monitoring/I/O/status/Monitoring
(Meniu
principal/Monitorizare/I/O stare/Monitorizare).
2. Ap sa i
sau
pentru a derula imaginea.
Cu PCM600, utilizatorul poate reprezenta semnalele de ie ire de la unit ile de func ie referitoare
la monitorizarea st rii la destina iile corespunz toare.
Valori m surate i calculate
Toate valorile arat valoarea momentan de m sur toare, iar unele includ valori de cerere
calculate de la o perioad stabilit .
Valorile m surate i calculate pot fi accesate prin LHMI, WHMI i PCM600. Valorile m surate i
calculate se bazeaz pe modul RMS. Aceste valori sunt disponibile i prin protocoale de
comunicare ale sta iei. De asemenea, pe LHMI sunt disponibile valorile fundamentale de
frecven (DFT).

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
6.1.2.1

6.1.2.2

Sec iunea 6
Proceduri de operare
Utilizarea HMI local sau HMI web pentru monitorizare
Selecta i Main menu/Measurements (Meniu principal/M sur tori) pentru a
monitoriza valorile m surate i calculate.
Meniul secundar cu valori fundamentale frecven iale afi eaz valori n mod DFT. Valorile
m surate i calculate disponibile depinde de func ie de m surare care sunt incluse n configurarea
aplica iei.
n LHMI, meniul secundar selectat poate fi derulat cu
i
.
WHMI accept diagramele fazoriale care se afl sub nodul de m surare din arborele de navigare.
Diagramele fazoriale se bazeaz pe valori care se afl sub valori fundamentale frecven iale.
Utilizarea PCM600 pentru monitorizare
1. Porni i unealta de Monitorizare a semnalului la conectarea la IED.
2. Selecta i func ia de m surare de monitorizat.
Valorile monitorizate pot fi exportate i ca foaie de programare Excel.

6.1.3

6.1.3.1

Serie 630
Manual de utilizare

Vezi documentele referitoare la PCM600 pentru mai multe detalii despre Monitorizarea
semnalului.
Date nregistrate
IED are func ionalitate inteligent i flexibil care colecteaz diferite tipuri de date. Datele
nregistrate ofer informa ii importante pentru analiza dup defec iune.
Registre de perturba ii
Evenimente
Crearea nregistr rilor de perturba ii
n mod normal, nregistr rile de perturba ii sunt declan ate prin aplica ii IED, dar nregistrarea
poate fi declan at i manual.

69

Sec iunea 6
Proceduri de operare

1MRS756509 B

Regla i Opera ia DRRDRE la On prin LHMI sau PCM600.


1. Selecta i Main menu/Disturbance records (Meniu principal/Registre de perturba ii).
2. Selecta i Manual trig (Declan are manual ) folosind
3. Ap sa i

6.1.3.2

pentru a executa declan area manual .

Figura 51:
Declan are manual
n acest moment nregistratorul de perturba ii este declan at.
Monitorizarea datelor nregistr rilor de perturba ii
Citi i nregistr rile separate de perturba ii de la IED cu software PCM600 pentru a monitoriza
datele nregistr rilor de perturba ii.
1. Selecta i Main menu/Disturbance records.
Sunt listate toate registrele de perturba ii.
2. Derula i imaginea folosind

70

sau

sau

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 6
Proceduri de operare

Figura 52:
Monitorizarea nregistratorului de perturba ii prin LHMI
3. Pentru a vedea un anumit registru de perturba ie, ap sa i
.
Va fi afi at o list de categorii detaliate.

Figura 53:
6.1.3.3

Categorii de date de registru perturba ii

sau
i apoi
.
4. Pentru a selecta o categorie i a vedea articolele din aceasta, ap sa i
Comanda i citirea datelor nregistr rilor de perturba ii
Datele nregistr rilor de perturba ii pot fi controlate i citite cu PCM600. Pot fi vizualizate i prin
WHMI.
Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.

Serie 630
Manual de utilizare

71

Sec iunea 6
1MRS756509 B
Proceduri de operare
6.1.3.4
Monitorizarea datelor nregistrate
Unele func ii, de exemplu, protec ia la distan
i detectorul de defec iuni, integreaz
func ionalitate pentru nregistrarea datelor. Toate informa iile necesare unei analize ulterioare a
defec iunilor sunt nregistrate la declan area intern sau extern a func iei.
O sau trei mul imi de date nregistrate sunt disponibile salvate n b ncile de date 1-3. Banca de
date 1 are n permanen datele nregistrate cel mai recent. La o nou declan are, datele mai vechi
sunt mutate n banca urm toare (de la 1 la 2 i de la 2 la 3). Atunci cnd toate trei b ncile con in
deja date i are loc o nou declan are, datele din banca 3 sunt suprascrise.
Pentru unele func ii, doar o mul ime de date nregistrate este disponibil . n acest caz, datele
nregistrate se suprascriu peste datele mai vechi din banca de date 1.
1.
Selecta i
Main
menu/Monitoring/I/O/status/Protection/[Protection
type]/[Function]/Recorded data (Meniu principal/Monitorizare/I/O stare/Protec ie/[Tip
protec ie]/[Func ie] Date nregistrate).
2. Pentru a naviga ntre registre de defec iuni, ap sa i
3. Pentru a intra sau ie i dintr-un meniu secundar, ap sa i

.
sau

Figura 54:
Monitorizarea registrelor de defec iuni
Monitorizarea datelor de detector de defec iuni
La declan area func ie detectorului de defec iuni, rezult date de detectare de defec iuni. Datele
sunt p strate nemodificate pn la urm toare declan are sau reini ializare.
Pentru a monitoriza datele detectorului de defec iuni, selecta i Main
menu/Monitoring/I/O/status/Protection/Current
protection/SCERFLO/Recorded
data
(Meniu
principal/Monitorizare/I/O
stare/Protec ie/Protec ie
curent /SCERFLO/Date nregistrate). Exis trei b nci de date pentru datele
nregistrate. Informa iile cele mai recente se afl ntotdeauna n prima banc de date.

72

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
6.1.3.5

Sec iunea 6
Proceduri de operare
Monitorizarea evenimentelor
Vizualizarea evenimentelor con ine o list de evenimente produse prin configurarea aplica iei.
Evenimentele sunt grupate pe zile, iar fiecare eveniment ocup o linie. Selecta i ordinea
evenimentelor cu setarea Main menu/Configuration/HMI/LHMI/EvListSrtOrder.
1. Selecta i Main Menu/Events (Meniu principal/Evenimente).
2. Ap sa i
pentru a deschide lista de evenimente.
Evenimentele sunt afi ate grupate pe date.
Sunt afi ate ora, canalul, denumirea semnalului i valoarea evenimentului.
3. Ap sa i

Figura 55:

6.1.4
6.1.4.1

Serie 630
Manual de utilizare

sau

pentru a derula imaginea.

Monitorizarea evenimentelor

Lista de evenimente nu este actualizat dinamic. Pentru a actualiza lista, ie i i din meniul
Evenimente, apoi selecta i-l din nou.
Monitorizare de la distan
IED accept monitorizare comprehensiv de la distan .
Monitorizarea IED de la distan
Folosi i unealta PCM600 i WHMI pentru a opera IED de la distan .
Analiza i datele registrului de perturba ii.
Crea i registre de perturba ii.
Monitoriza i valorile IED.
Citi i evenimentele.

73

Sec iunea 6
Proceduri de operare

1MRS756509 B

Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.


6.2

Comand

6.2.1

Comanda disjunctoarelor i a separatoarelor


Echipamentul primar poate fi controlat prin LHMI cu butoanele Deschide (Open) i nchide
(Close) atunci cnd IED este setat la modul de comand local , iar utilizatorul este autorizat s
acceseze opera iunile de comand .
1. nainte s se poat face comanda prin LHMI, butonul R/L trebuie s fie n pozi ie local .
2. Selecta i Main menu/Control (Meniu principal/Control).
SLD afi eaz toate obiectele care pot fi comandate.
3. Selecta i un obiect folosind

sau

Selec ia obiectului este semnalizat cu o margine p trat care se deplaseaz la folosirea

ia

.
Obiectele de comutare pot avea icoane suplimentare care prezint starea obiectului de comutare.
= Obiect de comutare n stare nlocuit .
= Obiect de comutare blocat
4. Ap sa i

74

pentru a deschide sau

pentru a nchide obiectul.

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 6
Proceduri de operare

Figura 56:
5. Ap sa i

Selectarea unui obiect


pentru a confirma opera ia.

Figura 57:

nchiderea unui disjunctor

Ap sa i
6. Ap sa i

Serie 630
Manual de utilizare

sau

pentru a anula opera ia.


pentru a v deplasa ntre paginile schemei unifilare.

75

Sec iunea 6
Proceduri de operare

1MRS756509 B

Durata dintre selectarea obiectului i indicarea unei comenzi de control este restric ionat
printr-o temporizare reglabil . La selectarea unui obiect, comanda de control trebuie dat n acest
interval.
6.3

Reini ializarea IED

6.3.1

tergere i confirmare prin HMI local


Folosi i butonul terge pentru a reini ializa, confirma sau terge toate mesajele i semnaliz rile,
inclusiv LED-uri i rezultate blocate, ca i registre i nregistr ri. Ap sarea butonului terge
activeaz o imagine pentru selectarea func iei de reini ializare. Evenimentele i alarmele alocate
LED-urilor de avertizare pot fi i ele terse folosind butonul terge.
1. Ap sa i
pentru a activa imaginea terge.
Toate articolele care pot fi terse sunt afi ate.

Figura 58:
Imagine terge
Con inutul meniului terge depinde de configura ia predefinit sau de func iile configurate cu
PCM600.
2. Selecta i articolul de ters folosind
sau
.
, selecta i OK pentru a confirma selec ia sau Anuleaz pentru a anula selec ia.
3. Ap sa i
4. Pentru a terge alte articole, repeta i etapele.

76

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 6
Proceduri de operare

6.4

Schimbarea func ionalit ii IED

6.4.1

Definirea mul imii de set ri


NU ntrerupe i alimentarea electric auxiliar la IED nainte de a salva schimb rile, de exemplu
schimb rile de setare de parametru sau de stare a comenzii locale/de la distan .

6.4.1.1

Un mecanism pentru limitarea num rului de scrieri per perioad este inclus n IED pentru a
preveni uzarea memoriei flash din cauza unui num r prea mare de scrieri cauzate de configurarea
aplica iei. Prin urmare, salvarea st rilor de func ionare a aplica iei poate dura pn la o or . Dac
alimentarea auxiliar este ntrerupt nainte ca st rile s fie salvate, modificarea respectiv va fi
pierdut . Set rile i parametrii de configurare sunt salva i f r pauz .
Activarea unei mul imi de set ri
Set rile IED sunt planificate n prealabil pentru diferite condi ii de operare prin calculul valorilor
set rilor la diferite mul imi de set ri. Mul imea de set ri active poate fi modificat prin aplica ie
IED sau manual din meniu.
1. Selecta i Main menu/Settings/Activate setting group/ActiveSetGrp (Meniu
principal/Set ri/Activeaz mul ime de set ri/Mul imedeSet riActiv ) i ap sa i

Figura 59:

Mul ime de set ri activ

2. Selecta i mul imea de set ri folosind


3. Ap sa i

Serie 630
Manual de utilizare

sau

pentru a confirma selec ia sau

.
pentru a anula.

77

Sec iunea 6
Proceduri de operare

1MRS756509 B

Figura 60:
Selectarea mul imii de set ri active
4. Memora i set rile.

6.4.1.2

78

Nu uita i s confirma i prin documente modific rile pe care le efectua i.


Parcurgerea i editarea valorilor de mul ime de set ri
.
1. Selecta i Main menu/Settings/Settings i ap sa i
Mul imea 1 de set ri este mul imea implicit de set ri care trebuie editat .

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 6
Proceduri de operare

Figura 61:

Selectarea unei mul imi de set ri pentru editare

2. Ap sa i
din linia Mul ime de set ri (Setting group) din caseta de dialog
pentru a activa modul de selec ie.
3. Selecta i mul imea de set ri dorit folosind

Figura 62:

sau

i ap sa i

Schimbarea mul imii de set ri

pentru a continua.
4. Selecta i Da n caset i ap sa i
Mul imea curent de set ri este afi at n partea dreapt n antet.
5. Selecta i categoria de func ie aplica ie din list , folosind
sau
i ap sa i
pentru a
vedea unit ile de func ie n categoria respectiv .
Categoriile disponibile n list depind de configura ia predefinit sau de func iile configurate cu
PCM600.

Serie 630
Manual de utilizare

79

Sec iunea 6
Proceduri de operare

1MRS756509 B

Figura 63:

Selectarea categoriei de func ie

6. Pentru a parcurge unit ile de func ie, derula i lista folosind


i
.
Unit ile de func ie disponibile depind de configurarea aplica iei. Pentru a v rentoarce la list ,
.
ap sa i
7. Pentru a selecta o unitate de func ie, ap sa i
.

Figura 64:
Set ri de unitate de func ie
Caracterul # din partea dreapt semnalizeaz c parametrul apar ine unei mul imi de set ri.
8. Pentru a parcurge set rile, derula i lista folosind
i
.
9. Pentru a edita setarea selectat , ap sa i

80

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 6
Proceduri de operare
n cazul unui parametru care nu apar ine unei mul imi de set ri, parametrul este activat
pentru editare.
n cazul unui parametru de mul ime de set ri, caseta de editare afi eaz valoarea set rii n
toate mul imile disponibile, dar utilizatorul nu poate edita dect valoarea din mul imea
selectat de set ri. Mul imea activ de set ri este marcat cu un asterisc *.

Figura 65:

6.4.2

Schimbarea valorii set rii

10. Ap sa i
sau
pentru a schimba valoarea.
11. Confirma i modificarea folosind
.
Activarea LED-urilor
Pentru a activa LED-urile, acestea trebuie configurate cu PCM600.
1. Selecta i Main menu/Configuration/Alarm LEDs (Meniu principal/Configura ie/LEDuri
de avertizare) i ap sa i

Serie 630
Manual de utilizare

81

Sec iunea 6
Proceduri de operare

1MRS756509 B

Figura 66:
Mul imi de avertizare
Lista poate cuprinde cel mult trei mul imi de avertizare. Num rul de mul imi depinde de volumul
de LED-uri puse n aplicare.
2. Selecta i o mul ime de avertizare folosind
3. Selecta i un LED de avertizare cu

sau

sau

i ap sa i

4. Ap sa i

pentru a confirma selec ia i pentru a schimba modul LED-ului de avertizare.

5. Ap sa i

sau

pentru a schimba valoarea i

pentru a confirma selec ia.

Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.

82

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 7
Depanare

Sec iunea 7

Depanare

7.1

Detectarea defec iunilor

7.1.1

Identificarea erorilor de echipament


1. Verifica i modulul care prezint o eroare.
Verifica i starea general a IED n Main menu/Monitoring/IED status pentru a vedea
dac exist un modul eronat de echipament
Verifica i istoricul de modific ri n lista de evenimente interne n Main
menu/Monitoring/Internal events (Meniu principal/Monitorizare/Evenimente
interne).
2. Verifica i vizual IED.
Verifica i vizual IED pentru a depista orice cauze fizice ale erorii.
Dac descoperi i o avarie fizic grav , contacta i ABB pentru m suri de repara ii sau
nlocuire.
3. Verifica i dac eroarea este extern sau intern .
Asigura i-v c eroare nu este cauzat extern.
Scoate i cablajul din IED i testa i opera ia de intrare i de ie ire cu un dispozitiv extern
de prob .
Dac problema persist , contacta i ABB pentru m suri de repara ii sau nlocuire
Identificarea erorilor de timp de rulare
1. Verifica i originea erorii din lista intern
de evenimente a IED Main
menu/Monitoring/Internal events.
2. Reini ializa i IED i verifica i din nou evenimentele de supraveghere pentru a vedea dac
defec iunea a fost eliminat .
3. n cazul n care defec iunile persist , contacta i ABB pentru m suri de rectificare.
Identificarea erorilor de comunicare
n mod normal, erorile de comunicare sunt ntreruperi de comunicare sau erori de sincronizare din
cauza ruperii leg turii de comunicare.
Verifica i starea comunic rii n lista de evenimente interne din Main
menu/Monitoring/IED status.
n cazul n care defec iunile rezultate din erori interne IED, cum sunt defectarea
componentelor, persist , contacta i ABB pentru m suri de repara ii sau nlocuire.

7.1.2

7.1.3

Serie 630
Manual de utilizare

83

Sec iunea 7
Depanare
7.1.3.1

1MRS756509 B
Verificarea func ion rii leg turii de comunicare
Exist o serie de leg turi diferite de comunicare pe produs. Mai nti, asigura i-v c toate
porturile de comunicare care sunt folosite pentru comunicare sunt active.
Pentru a vedea dac echipamentul de port optic n serie func ioneaz , vede i dac fibrele
optice sunt luminate. Nu v uita i direct n transmi tor, ntruct lumina direct poate d una
ochilor. ndrepta i fibra sau transmi torul nspre o suprafa n care se poate vedea atunci cnd
este lumin . Pentru a activa transmi torul chiar dac nu exist nici o comunicare efectiv , regla i
revPolarity n Main menu/Configuration/Communication/IEC60870-5-103/General (Meniu
principal/Configura ie/Comunicare/IEC60870-5-103/General) la On.

7.1.3.2

1. Verifica i portul frontal de comunicare RJ-45.


1.1. Asigura i-v c LED-ul uplink este aprins, cu o lumin verde constant. LED-ul de uplink este
situat pe LHMI deasupra portului de comunicare RJ-45 la stnga. Portul este folosit pentru
comunicare electric direct la un computer conectat printr-un cablu Ethernet ncruci at.
1.2. Verifica i starea de comunicare a portului frontal prin LHMI n Main
menu/Monitoring/Ethernet/Front port (Meniu principal/Monitorizare/Ethernet/Port
frontal).
Asigura i-v c valoarea LINKUP este 1, ceea ce nseamn c func ioneaz comunicarea. Dac
valoarea este 0, nu exist link de comunicare.
2. Verifica i starea de comunicare a portului posterior X0 prin LHMI n Main
menu/Monitoring/Ethernet/LAN1 (Meniu principal/Monitorizare/Ethernet/LAN1).
Portul de comunicare X0 din partea din spate a IED este pentru comunicarea electric la un PC
printr-un cablu Ethernet ncruci at. Acest port de comunicare e o alternativ la portul frontal de
comunicare.
Asigura i-v c valoarea LINKUP este 1, ceea ce nseamn c func ioneaz comunicarea.
Dac valoarea este 0, nu exist link de comunicare.
3. Verifica i starea de comunicare a portului posterior X1 prin LHMI n Main
menu/Monitoring/Ethernet/LAN1.
Portul de comunicare X1 din partea din spate a IED este pentru Ethernet optic via conector LC
sau electric via conector RJ-45 a comunic rii prin canalul de transmisie sta ie IEC 61850-8-1.
Asigura i-v c valoarea LINKUP este 1, ceea ce nseamn c func ioneaz comunicarea.
Dac valoarea este 0, nu exist link de comunicare.
Verificarea sincroniz rii temporale
Selecta i Main menu/Monitoring/IED status i verifica i starea sincroniz rii temporale
n Time Synch.
Valoarea Time synch este Preg tit atunci cnd sincronizarea este n regul . A se re ine
c sursa de sincronizare temporal trebuie activat . Altfel valoarea este n permanen
Preg tit .

84

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B
7.1.4

7.2
7.2.1

Sec iunea 7
Depanare
Rularea testului de afi are
Pentru a rula testul de afi are, folosi i fie tastele, fie demara i testul din meniu.
Selecta i Main meu/Test/LED test.
sau simultan
i
.
Ap sa i
Toate LED-urile sunt probate prin activarea lor simultan . Ecranul afi eaz o mul ime de
abloane astfel c to i pixelii sunt activa i. Dup test, ecranul revine la starea normal .
Mesaje de semnalizare
Defec iuni interne
Atunci cnd LED-ul Preg tit semnalizeaz defec iune intern prin aprindere intermitent , mesajul
asociat cu eroarea se afl n lista de evenimente interne din meniul LHMI Main
menu/Monitoring/Internal events. Mesajul include data, ora, descrierea i starea semnalului
pentru defec iune. Lista de evenimente interne nu este actualizat dinamic Lista se actualizeaz
prin ie irea din meniul de Evenimente interne i selectarea lor din nou. Starea curent a
semnalelor de defec iune intern poate fi i ea verificat prin LHMI n Main
menu/Monitoring/IED status.
Se iau diferite m suri n func ie de gravitatea defec iunii. Dac se descoper c defec iunea este
permanent , IED r mne n mod de defec iune intern . IED continu s efectueze probe interne
pe durata situa iei de defec iune.
La apari ia unei defec iuni, mesajul de semnalizare a defec iunii trebuie nregistrat i declarat a
comanda de service.
Tabel 15:
Semnaliz ri de defec iune intern
Semnalizare de defec iune
Defec iune intern
Eroare de ceasornic n timp real
Defec iune intern
Eroare de executare timp de rulare
Defec iune intern
Eroare controlor de secven SW
Defec iune intern
Eroare aplica ie timp de rulare
Defec iune intern
Eroare sistem fi ier
Defec iune intern
Eroare TRM
Tabelul continu pe pagina urm toare

Serie 630
Manual de utilizare

Informa ii suplimentare
Eroare de echipament cu ceasornicul n timp real.
Unul sau mai multe fire de aplica ie nu func ioneaz corect.
Acest semnal va fi activat atunci cnd borna s-a aflat sub sarcin prea mare cel
pu in 5 minute.
Unul sau mai multe fire de aplica ie nu sunt n stare anticipat .
A avut loc o eroare de sistem fi ier.
A avut loc o eroare de cartel TRM. Num rul de exemplificare este afi at la finele
semnaliz rii de defec iune

85

Sec iunea 7
Depanare

1MRS756509 B
Semnalizare de defec iune
Defec iune intern
Eroare COM
Defec iune intern
Eroare PSM
Defec iune intern
Eroare RTD

7.2.2

Avertiz ri
Mesajul de avertizare asociat cu defec iunea se afl n lista de evenimente interne din meniul
LHMI Main menu/Monitoring/Internal events. Mesajul con ine data, ora, descrierea i starea
semnalului pentru defec iune. Starea curent a semnalelor de defec iune intern poate fi i ea
verificat prin LHMI n Main menu/Monitoring/IED status.
La apari ia unei defec iuni, nregistra i mesajul de semnalizare a defec iunii i declara ilor la
comanda de asisten .
Tabel 16:
Semnaliz ri de avertizare
Semnalizare de avertizare
Avertizare
Eroare IEC 61850
Avertizare
Eroare DNP3

7.2.3

Informa ii suplimentare
A avut loc o eroare de cartel COM. Num rul de exemplificare este afi at la finele
semnaliz rii de defec iune.
A avut loc o eroare de cartel PSM. Num rul de exemplificare este afi at la finele
semnaliz rii de defec iune.
A avut loc o eroare de certel RTD. Num rul de exemplificare este afi at la finele
semnaliz rii de defec iune.

Informa ii suplimentare
n unele ac iuni, cum sunt citirea fi ierului de comunicare,
pornirea etc., IEC 61850 nu a putut fi aplicat .
Eroare n comunicarea DNP3.

Semnaliz ri suplimentare
Mesajele suplimentare de semnalizare nu activeaz defec iunea intern sau avertizarea.
Mesajele sunt listate n meniul LHMI sub lista de evenimente. Datele de stare a semnalului se afl
sub starea IED i n lista de evenimente interne.
Tabel 17:
Semnaliz ri suplimentare
Semnalizare de avertizare
Eroare de sincronizare temporal
Eroare BATTERY1 (baterie 1)
Set ri modificate
Mul imi de set ri modificate

86

Informa ii suplimentare
Se pierde sursa sincroniz rii temporale sau sistemul temporar a
efectuat o repornire temporal .
Alimentarea electric auxiliar este deconectat .
Set rile au fost modificate.
Mul imea de set ri s-a shimbat.

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 7
Depanare

7.3

Proceduri de rectificare

7.3.1

Restabilirea set rilor din fabric


n cazul pierderii de date de configurare sau eroare care mpiedic func ionarea corect a IED,
configura ia poate fi restabilit n starea original din fabric . Toate set rile i fi ierele de
configura ie implicite stocate n fabric sunt restabilite.

7.3.2

7.3.3

7.3.3.1

Serie 630
Manual de utilizare

Pentru informa ii suplimentare referitoare la restabilirea set rilor din fabric , lua i leg tur cu
asisten a pentru clien i.
Modificarea i setarea parolei
Parola nu poate fi setat dect folosind PCM600.
Pentru mai multe informa ii, vezi documentele referitoare la PCM600.
Identificarea problemelor de aplica ie IED
Naviga i la meniul corespunz tor din LHMI pentru a identifica posibile probleme.
Asigura i-v c func ia este activ .
Asigura i-v c mul imea de corect de set ri dispare.
Verifica i blocarea.
Verifica i modul.
Verifica i valoarea de m surare.
Verifica i conexiunea la func iile de declan are i nregistrare a perturba iilor.
Verifica i set rile canalului.
Verificarea cablajului
Verificarea fizic a conexiunilor cu cablu indic frecvent legarea incorect pentru curen ii de faz
i tensiuni. Cu toate acestea, de i conexiunile de curent de faz sau tensiune la bornele IED ar
putea fi corecte, polaritatea incorect a unuia sau a mai multor transformatoare de m surare poate
cauza probleme.
Verifica i m sur torile de intensitate sau tensiune i informa ii de faz din Main
menu/Measurements.
Asigura i-v c informa iile despre faz i mutarea de faz ntre faze sunt corecte.
Corecta i cablajul dac este necesar.
Schimba i parametrul Inverseaz Polaritatea din Configuration/I/O/modules/AIM2
pentru canalul n (n=num rul de canal cu polaritate incorect ).
Schimba i parametrul n PCM600, vezi documentele referitoare la PCM600.
Verifica i starea efectiv a intr rilor binare conectate.

87

Sec iunea 7
Depanare

1MRS756509 B
n LHMI, selecta i Main menu/Monitoring/I/O status/Binary input modules (Meniu
principal/Monitorizare/I/O stare/Module de intrare binar ). Apoi naviga i la tablou cu
intrarea binar efectiv care trebuie verificat .
Verifica i starea efectiv a intr rilor binare conectate prin PCM600, vezi documentele
referitoare la PCM600.
M sura i contactele de ie ire folosind metoda c derii de tensiune de a aplica cel pu in
sarcina minim de contact dat pentru releele cu contact de ie ire din specifica iile tehnice,
de exemplu 100 mA la 24 V CA/CC.
Releele cu contact de ie ire, n special releele de produc ie electric , sunt proiectate
pentru mp r irea intensit ilor nalte. Datorit acestui lucru, pot ap rea straturi de nalt rezisten
pe suprafa a contactelor. Nu calcula i func ionalitatea corect de conectivitate sau rezisten a la
contact prin m surarea cu un ohmmetru obi nuit manual.

Figura 67:
Testarea contactelor de ie ire folosind metoda c derii de tensiune
1 Curent de contact
2 C dere tensiune de contact
3 Sarcin
4 Tensiune de alimentare

88

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 7
Depanare

Figura 68:
ncercarea unui contact de declan are
1 Contact de declan are sub test
2 Rezistor de limitare intensitate
Pentru a verifica starea circuitelor de ie ire care ac ioneaz releul cu ie ire prin LHMI,
selecta i Main menu/Monitoring/I/O status/Binary output modules (Meniu
principal/Monitorizare/I/O stare/Module de ie ire binar ) i apoi naviga i la tablou cu
ie irea binar efectiv de verificat.
ncerca i i schimba i manual starea releului.
1. Pentru a seta IED n modul de prob , selecta i Main menu/Test/IED test mode/TestMode
(Meniu principal/Test/Mod test IED/ModTest) i seta i parametrul la On.
2. Pentru a opera sau for a operarea releului de ie ire, selecta i Main menu/Test/Forcing/Binary
output values (Meniu principal/Test/For eaz /Valori de ie ire binar ) i apoi naviga i la
tablou cu ie irea binar efectiv de operat/for at.
3. Selecta i Bon_PO pentru operare/impunere i folosi i
i
sau
pentru a opera releul
efectiv de ie ire.
Fiecare Bon_PO este reprezentat de dou semnale. Primul semnal n LHMI este valoarea efectiv
1 sau 0 a ie irii, iar n PCM600 o diod aprins sau de faz slab .

Serie 630
Manual de utilizare

89

Sec iunea 7
Depanare

1MRS756509 B
Al doilea semnal este starea Normal sau For at. Starea For at are loc doar atunci cnd BO este
setat la For at i operat pe LHMI.
Seta i parametrul ModdeTest la Off dup finalizarea acestor teste. LED-ul Start se opre te
din intermiten atunci cnd releul nu se mai afl n mod de ncercare.

7.3.3.2

O rezisten ini ial nalt la contact nu produce probleme, ntruct este mic orat rapid prin
efectul de cur are electric a sinteriz rii i distrugerii termice a straturilor, ducnd rezisten a la
contact napoi n gama mOhm. Drept urmare, practic, tensiunea deplin este disponibil la
sarcin .
Verificarea cablajului RTD
Verifica i modul de m sur a senzorului folosind un rezistor adecvat n locul unui senzor
adev rat.

Modul de m sur a rezisten ei poate fi verificat cu o rezisten de la 0 la 10 K .


Tabel 18:
Exemple la temperatur i rezisten

Tabelul continu pe pagina urm toare

90

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 7
Depanare

Numerotarea de conector RTD este un exemplu al unui caz 4U. Vezi manualul tehnic
pentru scheme complete de borne.

Figura 69:
ncercarea intr rii senzor/rezisten prin conectarea rezistorului direct la
conector
Modul de m sur pentru tipul de tensiune poate fi verificat prin conectarea unei surse de tensiune
de pe intrare i m surarea tensiunii de intrare simultan prin multimetru, de exemplu, tensiune 5
VCC.

Serie 630
Manual de utilizare

91

Sec iunea 7
Depanare

1MRS756509 B

(Multimetru Surs de tensiune)


Figura 70:
ncercarea intr rii de tensiune prin conectarea sursei de tensiune direct la
conector i m surarea tensiunii de intrare prin multimetru

(Surs de tensiune - Multimetru)


Figura 71:
ncercarea intr rii de curent prin conectarea sursei de tensiune direct la
conector i m surnd intrarea de curent prin multimetru
Modul de m sur a tipului de curent poate fi verificat prin conectarea unei surse de tensiune pe
intrare, de exemplu 1 V CC.
Verifica i ie irile de miliamper prin conectarea unui multimetru la ie irea mA.

92

Serie 630
Manual de utilizare

1MRS756509 B

Sec iunea 7
Depanare

(Multimetru)
Figura 72:
ncercarea ie irii mA prin conectarea multimetrului direct la conector i
m surarea intensit ii de ie ire cu multimetrul
Verifica i starea circuitelor de ie ire care ac ioneaz ie irile mA prin LHMI. Selecta i
Main menu/Monitoring/I/O status/mA output modules/RTD3 i verifica i starea
ie irii i valoarea pentru canalul inspectat.
ncerca i i nlocui i manual ie irea.
1. Selecta i Main menu/Test/IED test mode/TestMode i seta i parametrul la On.
2. Selecta i Main menu/Test/Forcing/Analog output values/RTD3.
3. Selecta i AOn de for at.
4. For a i ie irea efectiv folosind
i
sau
.
Fiecare AOn este reprezentat de dou semnale. Primul semnal n LHMI este valoarea primar
efectiv a ie irii. Al doilea semnal este starea Normal sau For at. Starea For at e activat doar
atunci cnd AO este setat la For at pe LHMI.
La for area semnalelor de ie ire analogic , scala definit prin configurarea canalului
analogic de ie ire nu este folosit . n schimb, se folose te factorul fix de scal de 1000:1. Aceasta
nseamn c for area valorii 5,000 mA va fi perceput ca 5 mA la m surarea de la ie ire.
Nu for a i/trimite i valorile la canale deconectate. Aceasta va duce la o eroare dincolo de
gam .
Seta i parametrul TestMode la Off dup finalizarea testelor. LED-ul Start nu se mai
aprinde intermitent atunci cnd releul nu mai este n mod de ncercare.

Serie 630
Manual de utilizare

93

94

1MRS756509 B
Sec iunea 8

Serie 630
Manual de utilizare

Sec iunea 8
Glosar
Glosar
100BASE-FX Mediu fizic definit n standardul pentru Ethernet IEEE 802.3 pentru re elele
locale (LANs) care folosesc cablu din fibr optic
COMTRADE Format comun pentru schimb tranzitoriu de date pentru sistemele electrice.
Definit de Standardul IEEE.
CSV
Valori separate de virgul
DHCP
Protocol de configurare dinamic gazde
DNP3
Un protocol distribuit de re ea elaborat ini ial de Westronic. Grupul Utilizatorilor
DNP3 de ine proprietatea protocolului i i asum r spunderea pentru evolu ia acestuia.
EMC
Compatibilitate electromagnetic
Ethernet
Un standard pentru conectarea unei familii de tehnici de re ea prin cadru ntr-un
LAN
HMI
Interfa om-computer
IEC
Comisia electrotehnic interna ional
IEC 60870-5-103
Standard de comunicare pentru echipament de protec ie. Un protocol
serie principal/ sclav pentru comunicare punct la punct.
IEC 61850
Standard interna ional pentru comunicare i modelare de substa ie
IEC 61850-8-1 Protocol de comunicare bazat pe seria standard IEC 61850
IED
Dispozitiv electronic inteligent
Adres IP
O mul ime de patru numere ntre 0 i 255, separate de punct. Fiec rui server
conectat la Internet i se aloc o adres IP unic , indicnd pozi ia pentru protocolul TCP/IP.
IRIG-B
Cod temporal forma B al Inter-range Instrumentation Group
LAN
Re ea local
LC
Conector tip pentru cablu din fibr optic
LCP
Polimer cristal lichid
LED
Diod emi toare de lumin
LHMI
Interfa local om-computer

95

Sec iunea 8
Glosar

1MRS756509 B
PC
PCM600
R/L
RJ-45
RoHS
electronice
SLD
SNTP
SVG
TCP/IP
WAN
WHMI

96

Computer personal; Policarbonat


Administrator IED de protec ie i comand
La distan /Local
Tip de conector galvanic
Restric ia utiliz rii anumitor substan e periculoase din echipamentele electrice i
Schem unifilar
Protocol temporal simplu de re ea
Grafic vectorial scalabil
Protocol de Comand Transmisie/Protocol Internet
Re ea larg
Interfa web om-computer

Serie 630
Manual de utilizare

97

Contacta i-ne

ABB Oy
Automatizare distribu ie
CP 699
FI-65101 VAASA, Finlanda
Telefon
+358 10 22 11
Fax
+258 10 22 41094
www.abb.com/substationautomation
Copyright 2011 ABB. Toate drepturile rezervate

Energie i productivitate
pentru o lume mai bun

S-ar putea să vă placă și