Sunteți pe pagina 1din 2

Gestiunea deseurilor

Aceast procedur descrie modul n care societatea asigur pstrarea


produsului neintenionat, deeurile generate de organizatie, astfel nct acestea s nu
genereze impacturi asupra mediului.
Procedura se refer la :
- toate etapele proceselor, inclusiv livrarea la destinaia intenionat a deeurilor
generate de societate
- identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea i protejarea deeurilor generate
de societate
- toate amplasamentele organizaiei.
Procesul presupune identificarea deseurilor generate pe amplasament,
stabilirea zonelor de depozitarea a deseurilor, colectarea, manipularea si depozitarea
selectiva a deseurilor generate, valorificarea externa a deseurilor, centralizarea datelor,
inregistrare si raportare conform reglementarilor aplicabile.
Pasi:
1 Identificarea tipurilor si estimarea cantitatilor de deeuri generate n amplasamente
2 Stabilirea zonelor de depozitare a deeurilor
3 Colectarea, manipularea i depozitarea separat a deeurilor generate de societate pe tipuri si predare
in vederea valorificarii externe/ interne sau eliminarii, dupa caz :
- deeuri menajere
- deeuri medicale
- deeuri reciclabile
- deeuri periculoase
4 Centralizare lunar (date referitoare la deeurile generate n amplasamente, depozitate temporar
valorificate si/sau eliminate)
5 Transmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor judetene de protectie a mediului.

Rezultatele aplicrii acestei proceduri sunt documentate n formularele pentru


nregistrri, specifice.
Def:

gestionarea deseurilor =colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea


deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a
amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un broker;

HG 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei


cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare,
prevede obligatii in domeniul gestiunii deseurilor.
Ce prevede HG 856/2002?
Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii
acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la hotarare, pentru fiecare
tip de deseu. Aceste date, centralizate, se transmit anual autoritatilor publice
teritoriale, la cererea acestora.
Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare
temporara, valorificare si eliminare a deseurilor aplica aceasta prevedere numai pentru
deseurile generate din activitatile proprii.
La completarea evidentei deseurilor se aplica un sistem de codificare a deseurilor
conform listei din anexa nr. 2 la hotarare. Procedura prevede, pentru fiecare tip de
deseu identificat, utilizarea unui cod format din 6 cifre (a se vedea art. 6 la hotarare).
Deseurile periculoase trebuie marcate cu un asterisc (*) dupa codul de 6 cifre.

Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din


materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01.
Absenta evidentei gestiunii deseurilor, inscrierea de date incorecte in aceasta,
neutilizarea codurilor deseurilor pentru completarea evidentei, precum si
netransmiterea catre autoritatilor publice centrale si celor teritoriale de protectie a
mediului a evidentei constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000
lei la 7.500 lei.
Noua lege privind regimul deseurilor, Legea 211/2011, la Capitolul 32 Pastrarea
evidentei prevede cerinte suplimentare. Neindeplinirea noilor obligatii constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
Care sunt noile obligatii?
Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, asa cum sunt
definiti in anexa nr. 1 la lege, precum si operatorii economici care desfasoara activitati
de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru
fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG
856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru
protectia mediului.
Acestia mai au obligatia sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani.
Exceptie fac operatorii economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie
sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.
Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice trebuie sa pastreze buletinele
de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate
si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.
Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum si producatorii de deseuri
periculoase, operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul
deseurilor periculoase sau care actioneaza in calitate de comercianti ori brokeri sunt
obligati sa tina o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a
destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum
si a operatiunilor de valorificare si eliminare si sa o puna la dispozitia autoritatilor
competente, la cererea acestora.
http://www.anpm.ro/hotararea_de_guvern_10612008_privind_transportul_deseurilor_
periculoase_si_nepericuloase_pe_teritoriul_romaniei-509
HG nr. 1061 / 25.09.2013 stabileste modalitatea de efectuare a transportului deseurilor
pe teritoriul Romaniei atat pentru deseurile nepericuloase cat si pentru deseurilor
periculoase si formularele de transport specifice si anume:
-Formular incarcare descarcare deseuri nepericuloase ( completat de catre expeditor in
3 exemplare si se pastreaza astfel: exemplar semnat si stampilat la expeditor, unul la
transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care
transporta deseurile si cu numarul de nmatriculare al mijlocului de transport, iar
ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului. Dupa semnarea
si stampilarea formularului de ncarcare-descarcare de catre destinatar, acesta l
transmite expeditorului prin fax sau prin posta, cu confirmare de primire.)
-

formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase


formularul de expeditie/transport deseuri periculoase

S-ar putea să vă placă și