Sunteți pe pagina 1din 1

a"#uali#a#ea

! e/i#*rial

/e

! (n#*ar"erea la "\r.i /e mi1ai 2am3ir

ni"*lae man*le5"u

9\2:*i 5*3# ;n#re


<#ineri= >i <:\#r?ni=
n francez de 21 de ani,
pe numele lui de plume
Edouard Louis, a publicat recent un roman
n care relateaz\ adolescen]a unui homosexual obligat de prejudec\]ile, adesea n forme violente,
din familie [i [coal\, s\ le
abandoneze pe amndou\.

n fond, n romanul intitulat S\


termin\m cu Eddy Bellegueule, conflictul
are loc ntre dou\ mentalit\]i, una
asociat\ de obicei de b\trni,
alta, de tineri, de[i, mai exact ar
fi s\ spunem c\ e vorba de majorit\]i,
nu de genera]ii considerate ca ntreg.
Conflictul din roman s-a mutat n
pres\ n clipa n care dou\ mari
publica]ii, una local\, alta na]ional\,
au avut ideea stupid\ de lua interviuri
p\rin]ilor b\iatului. V\ da]i seama ce
au declarat ace[tiaf {i-au acuzat
fiul c\ falsific\ realitatea. Dat fiind
mediul social familial modest, numai
ni[te jurnali[ti stupizi, n c\utare
de scandal, se puteau a[tepta la un
alt r\spuns. (Nu sunt sigur nici c\
mul]i p\rin]i cu profesii intelectuale
ar face deosebirea dintre realitate
[i fic]iune ntr-o mprejurare
asem\n\toare.) Ceea ce i-a [ocat
pe p\rin]ii autorului a fost, desigur,
imaginea pe care romanul o d\dea
despre ei n[i[i. Pe scurt, au informat
opinia public\ de faptul c\ fiul lor e
un monstru, de care, ca ni[te cet\]eni
onorabili ce se afl\, se leap\d\ cu cel
mai sincer dispre]. La homosexualitate
nu s-au referit. Poate c\ ideea de
monstru o implica ntr-o anumit\
m\sur\. {i, oricum, cuvntul nu f\cea
parte din vocabularul lor.
Iat\ un exemplu relativ minor
pentru un conflict major: r\zboiul
ntre genera]ii. Un r\zboi major, totu[i
soft , mai ales raportat la altele,
cum ar fi r\zboaiele religioase, [i
nu numai de ieri, ci [i de azi, spre a
nu vorbi de r\zboaiele mondiale
sau chiar [i numai de cele regionale,
al c\ror num\r ar fi trebuit s\ scad\
n post-istoria lui Fukuyama, dar care
denot\ o tendin]\ contrar\. Cultura
romn\ a cunoscut dou\ conflicte
ntre genera]ii. Primul e legat de
aunimea. Tinerii Maiorescu, Carp [i
ceilal]i, avnd n jur de 2o-25 de ani,
afla]i deja n func]ii importante, s-au
opus din toate puterile genera]iei
romantice a pa[opti[tilor, a lui Alecsandri
[i a celorla]i b\trni ai vremii, care
aveau, ei, n jur de 45 de ani. Maiorescu
i-a scos din c\r]i pe poe]i, Caragiale
[i-a b\tut joc de felul cum scriau
prozatorii. Doar Eminescu n Epigonii
i-a evocat ca nobili reprezentan]i ai
zilelor de-aur a Scripturelor romne,
punndu-l n ncurc\tur\ pe Iacob

Negruzzi cnd a primit poemul spre


publicare la Convorbiri. aunimi[tii
[i-au atins n cele din urm\ scopul:
au schimbat canonul literar. Ceea ce
n-au mai reu[it scriitorii genera]iei
1927, care s-au r\fuit [i ei cu b\trnii.
Las la o parte n ce termeni. De[i
diferen]a de vrst\ ntre Mircea Eliade
[i G. C\linescu nu mai era de 20-30
de ani ca aceea dintre junimi[ti [i
pa[opti[ti, ci de nici zece. Nereu[ita
se explic\ prin faptul c\ Lovinescu
schimbase canonul, ajutat de brusca
evolu]ie a ntregii societ\]i romne[ti
ca urmare a R\zboiului Mondial [i a
ntregirii ]\rii, cu prea pu]ini ani n
urm\.
Cea de-a treia b\t\lie ntre genera]ii
are loc n zilele noastre. ntrebarea
este care sunt cauzele principale. Una,
greu de ocolit, este revolu]ia din 1989,
chiar dac\ am considera-o lovitur\
de stat sau mai [tiu eu ce. Cenzura
a disp\rut, libertatea de expresie e
garantat\ prin Constitu]ie, ca toate
libert\]ile, care fuseser\ n primul
deceniu postcomunist doar protejate,
ceea ce permite culturii, literaturii,
s\ se schimbe ele nse[i radical la
fa]\. Accentul aproape exclusiv pe
evolu]ia social-politic\ a l\sat n umbr\
o schimbare la care nimeni nu se
gndea n 1989, [i anume aceea de
tehnologie a informa]iei. Internetul
a transformat nu doar comunicarea,
ci [i literatura. Cartea pe suport
electronic, tableta [i tot ce a urmat
p\trunderii spa]iului virtual n spa]iul
real cel de toat\ ziua gra]ie internetului
au pus n dificultate galaxia gutenbergian\ a culturii din ultima jum\tate
de mileniu.
n ce const\, n definitiv, aceast\
revolu]ie pe care, n loc s-o mbr\]i[\m
sau s-o refut\m, ar fi bine s-o explic\m
cu obiectivitate indicndu-i avantajele,
incontestabile, [i riscurile, mortaleI
Nu e cazul s\ intru acum n detaliile
unei dispute despre care am tot scris.
E destul s\ repet ideea c\ internetul
e lipsit de spirit critic, colosal depozit
de informa]ii, dar care, n lipsa sitei
de rigoare, amestec\ n malaxorul lui
miliarde de miliarde de bi]i inutili
[i fatali cunoa[terii adev\rate. Un sac
de fn n care valoarea e un ac. Ca s\
ne putem n]elege e nevoie de un
minim fond comun de valori. Sub]ierea
lui m\ alarmeaz\. U[urin]a cu care
tinerii de azi s-au raliat ideii c\
nu mai avem trebuin]\ de spirit critic
n literatur\ [i, prin urmare, nici de
estetic. Care va s\ zic\, ne lep\d\m
de Maiorescu [i ne ntoarcem la Gherea.
Lai recitit m\car pe criticul de la
Contemporanul, Paul CernatI ]i
fac creditul intelectual de a presupune
c\ nu. !

4n5emn\rile
lui 6em*ianu

a prima vedere nsemn\ri


fugare, note pe marginea
c\r]ilor; dup\ parcurgerea
lor, micile noti]e devin ns\
cu totul altceva.

Semnalele venite din partea lui Virgil


Nemoianu [i ajunse pn\ la noi vor fi
mereu pre]ioase; profesorul de la Catholic
University din @ashington a reu[it s\
ntre]in\ cu Romnia o leg\tur\ continu\,
pe care aproape nici un alt c\rturar romn
expatriat de mult\ vreme n-a mai ntre]inut-o. A fi concomitent la @ashington [i
la Bucure[ti - de ce nuI Prezen]a tonifiant\
a articolelor semnate de Nemoianu n
presa literar\ din ]ara noastr\ reprezint\
n sine o performan]\ intelectual\ neobi[nuit\.
Note de lectur\ (Craiova, Scrisul
Romnesc, 2013), ultimul s\u volum,
cuprinde o parte dintre articolele publicate
ntre februarie 2011 [i martie 2013 - tot
attea piese rare n peisajul literar romnesc.
Dup\ impozantul op ap\rut la Ia[i, n
traducere, acum doi ani (Postmodernismul
[i identit\]ile culturale) [i dup\ inaugurarea
seriei UVirgil NemoianuV la Editura
Spandugino, prin reeditarea a dou\ volume
de tinere]e (Structuralismul [i Calmul
valorilor), ultima carte a profesorului
se prezint\ sub aparen]e nepreten]ioase
[i n[el\toare, glose pe marginea c\r]ilor
citite de el n ultimii ani. Xl reg\sim
ns\ ntreg n aceste pagini pe Virgil
Nemoianu, dnd lec]ii tuturor, de[i sub
forma unor nsemn\ri marginale.
Mai nti, eruditul lanseaz\ semnale
spre ]ara sa de origine, evocnd prieteni
din tinere]e care au marcat cultura noastr\
din ultimele decenii (Mircea Zoria
Simionescu, membri ai Cercului Literar
de la Sibiu); dar adev\ratul Nemoianu se
ntlne[te n alt\ zon\ a c\r]ii, acolo unde
profesiuni de credin]\ dintre cele mai
nea[teptate se concentreaz\ pe cteva
pagini. Autorul ne ofer\ tuturor o apologie
nchinat\ Lexiconului ca entitate cultural\:
ce poate fi mai pasionant [i mai voluptuos
dect citirea unei enciclopedii sau a unui
dic]ionarI Acela[i autor nu mp\rt\[e[te
pesimismul generalizat privind viitorul
imediat al lecturii [i al culturii : el ntrevede

indicii ncurajatoare chiar [i n r\spndirea


acelei pseudo-culturi frecventate actualmente
de tineri (vezi Lectura [i literatura). Nu
exist\ autobiografie mai elocvent\ [i mai
spiritual\ ntreprins\ de Nemoianu nsu[i
dect descrierea sumar\ a bibliotecilor
personale prin care a trecut [i al c\ror
traseu se concretizeaz\ n Bibliomanii.
Notele privitoare la mari epoci literare
[i la mari literaturi se parcurg cu ncntare.
Dac\ vrem s\ lu\m contact cu o viziune
paradoxal\ asupra unor ntinse zone de
cultur\ pe care credeam c\ le cunoa[tem
perfect, n-avem dect s\ citim, de exemplu,
articolul despre Proza german\ postbelic\,
pentru a asista la o rea[ezare spectaculoas\
a ierarhiei numelor de scriitori germani
din ultimele dcenii. O func]ie similar\ au
nota]iile despre Francezii mai vechi,
precum [i cele consacrate literaturii
americane contemporane.
Opiniile schi]ate calm de Nemoianu
nu sunt f\cute pentru a [oca : sunt cele
ale unui cititor nest\vilit al literaturii
lumii [i care - prin ns\[i acumularea
exponen]ial\ de nume [i titluri - posed\
o scar\ interioar\ de valori cu totul
personal\, ce nu se afl\ la ndemna oricui.
Ce impresie poate face cititorului
romn erudi]ia fabuloas\ a acestui profesor
romno-american, care a judecat mereu
literatura noastr\ ntr-un context universal
extrem de largI Impresia de suprauman,
prin ntinderea lecturilor efectuate n
principalele limbi de cultur\ ale lumii;
ea provoac\ oriunde complexe, dar mai
ales n ]\rile de la por]ile Orientului.
Xns\ de fapt Nemoianu nu scrie pentru
a complexa, ci doar pentru a stabili o
punte de leg\tur\ cu cititorul aflat n
a[teptare; ceea ce i se cere lui e doar
pu]in\ curiozitate dublat\ de bun\voin]\
- iar acel cititor va avea cu adev\rat ce
afla. De exemplu, c\ URoberto Calasso
este cel mai rafinat scriitor contemporanV
(p.75) sau c\ cei mai nedrept\]i]i scriitori
germani postbelici ar fi Ernst abnger [i...
@olf von Niebelschbtz (p.77). Cu pu]in
efort, avem surprize n aproape fiecare
pagin\, dar surprize ntotdeauna agreabile
[i instructive.
M\nunchiul de Umodeste noteV ale lui
Virgil Nemoianu parcurge, parc\ n joac\,
secole din marile literaturi ale lumii.!

Romnia literar\ num\rul 15 * 4 aprilie 2014................................................................................................................................................................................................................................................