Sunteți pe pagina 1din 19
“ MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Ne 77/4.1.2010, — pretul inital al combustibiteui determinat pe baza puterlcalorifce inferioara (8.050 kcal), "24,25 euraihtWn: ~ projul mediu anual al cericatului de CO, pon, —Tactorul de emisie specif, Feoa. = 0.220 tM, —inwestiva specific, isp, = 70.000 euraiNtW; — durata de amortzar9, fanag’,= TT ani — costul cu energia electric din SEN si cu ap@, Pane a, = 1 @uro/MVh — alte costun fixe (costurla cu personalul, cperarea si mentenanta ec.) cf —cureul de Schim valuiar — 42688 leveure, —coafiientul de varia a eursuiui de schimb valuta, lagu. = 1 —coefciontl de indexare a prfulu comBuSEbIL, inges*n0), are valor din tbe de mal jos: Peon! 4 euros aT 27s TT ey ey yey ey ey Tarps | 32 | 28 | 2s | 28 | 2s | es] as | 2s | ee | oe 'b) Centrala de cogenerare echivalenta — copactatea termicd instalats, Qj, — capactataa elected instalatd, Poa. — capactatea elactrica medie anual P, — capaciatea tarmic’ medie anual, Qy, —eticenta global de producers, 9, = 80%: —consumul propriu tehnologic de energie electric, eae — numarul de ore de functionare pe an, h, = 5.000 oreian; —actorul de ulizare a capactati electrice instalte, f,,= 90%: —factorul de utlizara a capacitati termica installa, f.,, = 0%, — anul de acordare a bonusulu. {) — pretul inital al combustibiuli determinat pe bazal puter calorce inferioara (8.050 kcal) 24,25 euraikivn: — projul mediu anual al certicatului de COs, pcos, —Tactorul de emisie specifi, foo,, = 0,220 UMWh: —ievestiva specifies ce, = 1.200.000 euraiMW. — durata de amortizar, Manat, = 25 ani; — costul cu energia electric din SEN gi cu ap9, Pym, 69, = 1 euraMMAWh; — rata regiementata a rentabitati = 9%: — alte costuri fixe (costurile cul personalul, cperarea $i mentonanta le), cng ®8, = eura/MWWh: — prolul do vanzare inal al energie electice pe PZU, Przu?, = 43.64 eur: — coofcientul de indaxare a pretuui de vanzare al energie electrice pe PZU, (ins?) are valorile din tabelul de maijoe. Peon 7 TDL Le Le LLL L® Lt Tare [32 [28 ]2s [2s | 2s [2a] 2s] 2s | 2s | as MINISTERUL AGRICULTURI $I DEZVOLTARI RURALE ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de stat ..St prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricok ‘Avind tn vedare Referatul de aprobare rv. 88.151 din 21 ianuarle 2010 Tnlacmit de ‘Autorate de management pentru Pianul National de Dezvoltare Rural, Tn conformitate cu prevederie: — Linilor diractoare privind ajutoarele de stat regionale 20072013" ¢i ale principiulué stabil in Ragulamentul (CE) i 659/1099 al Consiiulu cin 22 mario 1990 de stablire a normnelor de apicare a ar. 93 din Tralatul CE, cu modifier uterioare; — alt. 28 .Crostorea valori addugate a produsslor agricole si forestiere" din Regularnentul (CE) nv. 1 6982005 al Consilui din 20 septembrie 2005 privind sin pentru dezvalarea rurala acordal din Fondul European Agrical pentru Dezvllare ural (FEADR) sala p52 tnigta a doua din anexa Ila Regulamentul(GE} av. 1.974/2006 al Comisiei din 15 dacembrie 2008, de stablire a nornolor de aplcare a Regularentului Consiiuit (CE) nr. 1.6982005; goneralé dexvoliare ruralé— MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Ne. 774112010 15 —art.23 din Hotérdirea Guvernull nt. 224/2008 prvi stabiirea cadrului general de implementare a mésurlor cofnanjate in Fondul European Agricol pentru Dazvoltare Rural prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007—2013, cu modificarle 1 complete uterioare: —Ordonanje de urgenté a Guvemulu nr. 17/2006 privind procedure nationale in dameniul ajutonuiu de stat, aprobats cu modifica gi corplotari prin Legea ne. 13772007; —Hotarrii Guvemuiul nr. 651/2006 privind aprovarea Poltic Tn temeiul prevederiion domeniul ajutcruuide stat pentru perioada 2006-2072, — Decal (CE) G (2009)10.680 privind ajutorul de stat nr. N578:2009 — Romania” — at. 7 alin. (6) din Hotdrérea Guvernului ne. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agricul gi Dexvotiari Rural, ministrul agriculturi gi dezvoltarit rurale emite urmatorul ordin Art 1. — Incepéind ou data prezentului ordin se insttuie schema de ajutor de stat, afarents msuri 123 .Cresterea valor adaugate a produselor agricole si forestiere” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007—2013, inttulata ‘Slimularea dezvotari regionale prin realizarea de investiti pentru procesarea produselor agricole gi forestiera in vederea bjineri de produse neagricola’, prevazutd In anexa care face pata integranta in prezentul ordi, ‘Art. 2. — Prezentul ordin se publicd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | Ministrul agrcultur i dezvolti rurale, Minail Dumitru Bucuresti, 25 ianuarie 2010. Nea. anes SCHEMA DE AJUTOR DE STAT Stimularea dezvottiri region: "in vederea objiner 1. Introducere Ar 1. — Prezenta proceduré instituie 0 ¢chems lransparenta de ajutor de stat, avand ca scop dezvoliarea regionala a Romaniei prin stimularea realizar da'investiti in scopul abtineri unor produse neagrcole Art. 2. — (1) Prezenta schema este acto baza cdruia pot fi acordate alocari specifice individuale inteprindarior definite In mad general gi abstract, conform principiului stailt in Rogulamentul (CE) nr. 659/199," Consiilui din 22 martio. 1999 de stable a normelor de diplcare a art. 93 din Tratatul CE, cu modifcsiio uteroare. (2) Acordarea ajutoarelor de statin cadrul prezentel scheme se face cu respectarea prevederilor Linlior directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru peroada 2007—2013', denumita in continuare Lin directoare. (3) Miristerul Agriculturi si Dezvoltarié Rurale (MADR), prin Directa Generali dezvoliare rural —Autortate de management pntru Programul National de Dezvoltare Rural (AM PNOR}, festa autortatea responsabila pentru administrarea prezentei scheme, iar implementarea ei se asigura prin intermediul Agente’ de Pll pentru Dezvoltare Rurala gi Pescuit (APDRP), 2. Scopul gi obiectivele schemel de ajutor Art 3. — (1) Scopul prezentei scheme Ml reprezints dezvoltarea regionala a Roméniel prin spriinivea dezvoltari Intreprinderilor care isi destigoard activitatea Tn erice sector in realizarea de investi pentru pracesarea produselor agricole gi forest ‘de produse neagrics economic Sau regiune de dezvollare $ care realizeaza investi pentru: — procesarea de produse agricole prevazute In anexa t la ‘Tratatul CE in vederaa abjneri de produse neagricole — procesarea primard a produselor forestere lemnoase gi nelermoase; — procesarea produselor agricole in vaderea objineti de biocombustibi (2) Se aroin vedere sprijnirea realizariide investi intial in Iimobilzési corporate si necorporale In vederea realizaii de produse nol, cu valoare adaugala superar fra a afecta insa concurenfa pe piala intemd si comertul infracomunitarIni-o ‘masurd contrara interesuiui comun ‘ct. 4. — (1) Obiectivul general al prezentel scheme vizeazs imbunatatireanivalului general de _perlormania al introprinderer, prin cresterea competi Trireprinderiar care realizeaz’ investi in sectoarele menonate la art. 3 alin (1) (2) Obiectivela spectice ale prozentei scheme vizeazs: a} introducerea si dezvoltarea de noi tehnologi si procedes pentru abtinerea de noi produse agroalimentare, forestier si a biocombusbbillor ) cresterea caltaii produselor obtinute, a sigurantel alimentare $i abjinerea de noi praduse competitive, eu impact economic asupra procesarii uiterioare In intreprinderi, cu asiguraraa standardolor veterinara si de siguranta aimentara ©) crearea de noi locuri de munca, 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Ne. 77/41L2010 3. Necesitatea acordaril sprijinulul gi contributia la dezvattarea regionals At 5. — (1) Prezenta schema raspunde prortjlor actuale ale UE cu privire la necesitatea diversifcar si crestor catati Vieti, inrucat investtile care vizeazs obtinerea produselor ‘agroalimentare sunt de importanta major’ pantry siguranta si securtatea alimentara, problematica agroalimentaré find in prezentuna dint cole mai stingente pentru majoratea statolor membre. (2) Tn prezent, in Romania exists dispartati majare la nivel regional, mai ales intre zonele urbane si rurale, in cova co privegte mediul de afacer, fapt datorat Tn principal unei infrastructuri slab dezvoltate In spatiul rural, lipsei resursolor financiare ale potentalior benefciar,difcutsior de accesarea creditelr, dar si slabei progatr antreprencriale.Inirepinderil fexistante In spatil rural sunt in que redus si acoperd doar gama restransa de activit productive si servci, nevalorifcdnd suficiont resursele locale. Una dintre principalele resurse inaufcient valorfcate ale mediuiui rural este reprezentata de fondul forestier. Din considerentele mentionate, apare ca opertuna necesitatea Incuraértireaizarii de invastii si crear de no! intreprinder in zonele prepanderent sivice. (3) Combustiit fsii devin din oe in c2 mai rari, astel 8 bioenergia este adesea vazuté cao solute salvatoare, mai ales avand in vedere cé igi poate aduce contibutia la reducerea temisilor de gaze cu fect de sera (reducerea emisiei de doxid de carbon in almostera cu 80%, a emisie’ de dioxid de sul co 100% fa} de motorina clasica), oferind noi oportuntat’ de Gezvoltare a afaceriler, coea ce ar putea stimula, ctasterea feoonomicd in spaful rural, Biociaselul este biodegradabil (ee ogradieaza de 4 or mal repeda decat dieselul obignut, iar prin folosinea sa se reduce gi zgomolul de functisnare al motorulu fat de diesetul ebigruit (4) Avand In vedere provederile Birectivel 2003/3010E a Parlamentului European si @ Constiului din 8 mai 2003 de Promovare a ullizéri biocambustibilier gi a altor combusibi Fegenerabili pentru transport si tintle politic energetice a UE (20% din energia utilzata sa fie reprezentata de energie regenerabilé pina in anul 2020), prezenta schema uméreste ‘8 simulaze operator economic! $8 inijieze gilsau 28 ig extings actwvitatea de producere a biocombustillor, coea ce va conduce la craarea de locur da muncs. (6) Se estimeaza cd din numarul Intreprinderior care vor beneicia de sprijinfinanciae in cad prezentei scheme, respectiv 550, cca 40% va fi reprezentat de Unita! nou-nfintate, caea co va conduce la crearea de cca 1,000 de noi locur de munca (6) Alutorul acordat prin prezenta schema are, in aceeasi rmasurd, att implicati directe si determinate, respectiv maxim estimat al Gezvoltarea durabilé a color 8 regiuni ale Romaniat prin stimularea investiilor inal, ct gl inluente conexe indirecto (avragerea fortel de muncd neocupate din mediul rural gi nu uml, dezvoltarea sectorului construct, al serviilor etc) (7) Prin promovarea invesitlor ir aceste domenit de ‘2ctivitat, principalele bonefici sunt crasterea competivitatit roduselor,imbunstatrea cata Viel gi i special, incurjarea Givers activator economice,cresterea nurmérulllocurloe de mune, reducorea diferenfelor existente intre mediul de ‘afacer urban gi cel rural. Toate acestea vor contribul implicit la 0 dezvottare armonioass a economiet romanest () informati supimentare prvind impactulajutorului asupra ezvoltii regionalo sunt provazute Tn anexa nr. 6 la prezenta schema 4. Baza legals Ar. 6.— Prazenta schema 8 aplica cu area In considarare 2 dispozitilor continute dé umatoarele acte 1 Linile directoare vind ajutoarete de stat regionale pontru perioada 20072013; 2. Legea fit 31/1990 privind sociale comercial? republicatd,/6U modifica gi completarie ulterioae: 3. Legea nr. 346/2004 privind stimularea Tnfintaril gi ezveltiri intreprinderior miei gi miloci®, cu madificile $3 completarie ulleroare; 4. Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiului din 22 septombrie 2005 privind spriinul pentru dezvoltarea rural _acordat in Fondiul European Agrioo pentru Dezvollarea Rural 5. Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 1Sdecembrie 2006 de stabilie a normelor de aplicare a Regulamentulul (CE) nr. 1.698/2005 al Consilului priving ‘spriinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fond European Agricol pentru Dezvotare Rural (FEADRY. 5. Domeniul de aplicare at Intreprinderilor in cole 8 regiuni de dezvoltare ale Raménici indiferent de sactorul de activate, care realizeazs investi inijate in imobitiz corporate gitsau nacorporale in industia ‘alimentara, pentru prelucrarea primard a procuselor forestiere pentru producerea de biocombustbil, conform domeniior prevazute in anexa nr. 1 la prezenta schema, ‘Art. 8. —In cadrul prezentei scheme nu se acords spriin financiar pent activitile realizate de inreprinderile care activeazs in urmatoarale sectoare: 2) productia primara @ produselor agricole prevazute in ‘anexa t la Tratatul CE, preluerarea gi marketingul produselor care mtd sau inlocuiesc laptole sau produset lactate, care intr sub incidenta Regulamentulu (CE) ne. 1.696/2005; Prezanta schema se adreseazé tuturor MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA|, Ne. 7774.11.2010 7 b) pescul si acvaculturé, care intr sub incidanta Regulamentului (CE) ne. 164/2000 al Consiului din 17 decembrie 1999 privind organizarea camund a piefelor In sectorl produselor pascaresi si de acvacutura 'APL 9. — Sunt interzise ajutoarele lagate de actvitatile da ‘export, mai precis ajutoarele legate de canblatea exporals, de infintarea s functionarea uneirajelade disinbute sau destinate ‘cope ator chltuel legate de activitsble de expor, precum $1 ajuloarele de slat care favorizeaza ublzarea produselor Rationale in detrimentul produselor din impo ©. Definitt At. 10. — In sensui prazentei scheme, urmatori temment sa definase astfe 1 ajutor de stat — orice maura care indaplineste enerila prove In art. 87(1) din Tratatul CE. 2 Intreprinderi ict si myfoci (IMM) — conform anexet | la Regulamentul (CE) nr. €00/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de daciarare a anumitor categorii de ajutoare compatible cu piafa comuné in aplicarea ar. 7 ¢1 88 din tratat (Regulament General de excaptare pe calegori de ajutoare)’, acele Intreprinder care au mai pun de 250 de angalal scare au fie cia de afaceri anuala neta care nu depapaste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fe un ceullat anual al bilanului contabil care nu depasaste echivalentul in lei a 43 milioane euro. Asti: "in cadrul categorie! de IMM, intreprindere mifacie sa defineste ca find intrepeinderea care are intra 50 si 249 de Salariaji gi ealzeazd o cra da afaceri anuald neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in le, sau un rezuitat anual al bilantului contabil care nu depaseste echivalentul In lei a 433 miioana euro; ~ incadrul categorol de IMM, intreprindere mica reprozinta intreprinderea care are intra 10's|49 de salaral gia care ca de afacer anualé nets sau al earei rezutat anual al bilan{ulut contabil nu depdigeste echivaleniul in lei a 10 milcane euro; “in cadrul categoriet de IMM. microintreprindere ste Intropeinciorea care are mai putin de 10 salar $1a coral eta de afaceri sau al carat rezultat anual al bilantulai contail na ‘epageste achivalentaliniei a 2miloane euro Calculul ciel de afacen si al numarulu de selariali se face lindnd cont de statutul Inireprinderi, respeetiv itreprindere autonoma, legal sau partener3, astfel cum sunt acostea Gofinite in Legea nv. 3462004, cu modificanile si completa Uleroare, care a preiuat prevederila anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind dofinita microintreprindorior, a Intreprinderitor mici si mijoci, publicata in Jurnalul Oficial at Uniunit Eurapene ar. L124 ¢in'20'mai 2003; 3. nfreprinder’ mari — inlreprinderle care nu indeplinesc critetile pentru a f considerate IMM: 4. invostie initials — a invastie in imobilizin corporala silsau necorporale logata de crearea unei noi untati, exinderea tel unital existonte,diversificarea producti une! unit pin fealizaraa’ de produce noi, suplmentara, " schimbarea fundamentala a procesuis de products al une unital existene. Investtile pentru inlocuire nu sunt considerate investi inijale: 5. active corporale —clacin, echipamente,utlajesiinsialabi, 6. active necororale — transfer de tehnologie prin Gobindirea drepturioe de brevet, alcentelor, a know-how-ulu 7. cheltuell eligible — cheltuialia legate de investitila iniaie. Pentru IMN-un, costule pent studile pregattoare st senicile de consultanta legate da invesiitie se considera lige; 8. infonsitatea brut a ajutorului de stat — cuantumul ‘actualzat al ajuioruul, exprimat ca procentaj din valoarea ‘ectualizaté a costurlor eligible ale proiectulu. Toate citrele Ltlzate reprezinté sume determinate inainte de aplicarea Impozitlor drecte_ Ajuoarele platibile In mai multe wange se actualizeaza la valoarea de la dala acordéri lor. Rata de ctualizare este rata de referinla in vigoare Ia dala acorda ‘acestora, calculata conform Gomunicarii Comisiel privind ‘eviauirea metode de stabilre aratelor dereferinta sie scant: ‘9. Programul National de Dezvaitare Rurala — document pprogramatic in baza c&ruia, pottvit Regulamentulul (CE) 1698/2008, sunt accesate sumele alocate pentru Romania ppenicu perioada de programare 20072013, denumit. in continuare PNOR: 10. masura — milocul prin care se implementeaz o prose, asigurénd cadrul cofinantart proiactelor atat «in Fondul European Agricol de Dezvoitare Rurala, ct si din ‘bugetul national "1. Autortates de management pentru PNOR — organismut ssponsabil cu managementul $i implementarea ficients, fectiva ¢ corecta a PNDR: 12. Agentia de Pla penthd Dezvoltare Rurala si Pescult — ‘organismul responsabil cu asigurarea functies de plata in eadrul PNDR, care ara in situctura sa 42 de ofc judetene de plats ppenisu dezvollare furald si pescult (QJPORP) si 8 centre sgionale de plata pentru dezvetlare rurala $1 pescult (CRPDRP); 13. proceauré de evaluare si selectare a proiectelor — bprocedura de detaliore a etapelor gi a documentlor necesare din momentul depuneril proiectului pana la semnarca ‘conif@ctului si cuprinsa Tntr-un manual elaborat de. APORP, ‘aprobaté prin ordinal ministrlui agreulturi, pacurior $i ‘ezvoitai rurale, ce va fi publicat imediat dups adoptare pe [pagina web a MADR gi, respectv, APORP; “14. ghidul soledantulul — material de informare tehnicd a ppotentialor beneficiar, aprobat prin ordinal minéstului ‘Sprcultur, pédurior gi dezvotarirurale, cu privire la evaluarea, ‘Selactarea, contractarea si plata proiectelor, elaborat distinct [pentru fiacare domeniu de interventc, find disponibil ia nivel Socal giceniral gipe ste-ul APDRP @ MADR. Ghidul salitantali bprazinté regulle pentru pregatirea, Intocmirea si depunerea broiectului de investi, modalitatie de selecfio, cu punciaie gi ‘rte specifice. De asémenea, confine lista indicat a tipurior ‘de investi, documentele, avizele i acordurle necesar, ‘modele le corer de finanjare, studiului de fezabiltate, ‘memoruli justificaly, contractuui de fanfare cu anexe, alte ‘ormulare ¢\informati utie In ealizarea proieculu; 15. reprezentant fegal — persoana fizica desemnala ca ssponsabil de proiect da cate boneficar, angajat al acestuia, _avnd responsabiltai¢ putere decizionald din punct de vedere ‘inanciar n cadrul socielti. Acesta depune cereroa de fanfare ‘gisemneaza contractul de finantare in cazul in care corerea de ‘inantare este selectats; 16. carere de finanfare — formularul pe care beneficiarul ‘webuie sil comploteze g sl! depund, altri de documentele justifcative, in vederea evalusri si selectioi pentru fnantare; 17. carere de platé — solictarea serisa pe care beneficanul ‘9 depune la APORP pentru oblinerea rambursii in limita inteneititii sjuterulu, & cheltiellor elgibila efectuate pe [Parcursul implomentrii proieculu. La cererea de plata se ‘3taseaza documentele justficative de plats " Pubeat nual fea al Uni Eurenene ne 214 cin supa 2008. 18 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA |, Ne.77H 18, avize si acorduri necesare invested — documentele- parte a cadrulu legisiat, administrat si operajjonal, inclusiy Gin domeniul mediulu, prin intermediul arora, in baza Protocoalelor de oolaborare, APO si calalalte insta Fesponsabile vor asigura veriicarea proiectelorfinantate prin ‘masurile PNDR 2007-2013, astfel neat investfile sf respecte legisiatiat vigoare; 19. produse agricole — produsele mentionate in anexa t ta Tratatul CE, cu excopta pescuituli si acvaculur:produsele de WUE defn la Ciasele 4502, 4503 51 4505 din Nomenclatorul Combinat de la Bruxelles; produsele care imila sau substitie laptele gi produsele lactate; 20. praduse neagnicole — produsele de origine agicols, dar neprevazue in anexa 1a Tratatel CE, objute prin procesarea mmaterilor prime procuse agicole conform anexei 1 ia Tratatul CE, cu excoptia produselor piscicole gi de acvaculturs 21. produse forastiore lamnoase — produssle do origine forestiora (buglen’ din arboc recat, aia, dn padure),precum. 5 produsele objinute prin prolucrarea pamard (cherestea, lemn fiat subjie) a acastora. in situ sau pe. platlorme special destinale acostel prelucrir, i care nu au fost supuse unei prelucrai industria 22. prodiss forestior nelermnoase — ciupercile de pure, fructele de padure gi alta produse naturale proventte din fora spontan forestier’ (acu risin, balearun, par vegetal, kab, seminge forestiore, mugchi, icheni, plante mecicinate, fori si frunze cu calla atomoterapeutice), Sub niciun tity produsele de vandtoare nu Fac obiectul catogoriet de produse nelemnoase: 23. prelucrare primard, fzica, a produselor forestiore lemnoase —prelucrarea arboriorrecoiat cu mijoace mecansoe panda stadiul da materie prima dastinata prelucran industria, 24. energie din surse regoneratile — sursele de energie regenarabile nonfesle (eolana, solara, geotermala, a valurior, mmaromotrics si hidroelectics, biamasa, gaz de fermentard’a Gegeurioc, gaz al instalajiior de epurare a apeler uzate si biogaz) 25. biomasa — fracjunea biodegradabila a produselor, egeutior si reziduurior din agriculturd (inclusir substante vegetale $i animale), siviultur ¢ industri conoxe, precum si fracfunea biodegradabila a degeurlorindustrale si municipal 26. firme In. diicultate —~ conform. prevederior cap. 2 secjiunea 2.1 din Comunicarea Corrsiel Eurapene priv Line Grectoare comuritare privind ajutond de stat penitu salvarea si festructurarea firmelor in diicltate', 0 Tnroprindere est Considerata in dfieultate In urmatoarele situa (0) ineazul une! societati cu réspundere limita, atunci cand se consiaté pierderea a mai mult de jumatate Sin capital social 1a mal mult de un sfert in capital Inutimele 12 lun (i) in cazul unet societay tn care cel putin 0 parte din social spunde nelimitat de datorileIntreprinder alunci cand s-a piordat mai mult de jumatate din apilalul propriu, aga cum reiese din ovidentole Contable sle socielais, $1 cand mai mult de un ser Gin acest capital s-a plerdut in decursul ullimelar 12 kin in cazul oricdrei intreprinder, indferent de forma juries, une cand inruneste condiila penina af Supusé unei proceduri prevazute de. logisatia nationaldprvind procedura reorganizari judicare gi ‘3 falimentul wy 2010 CChiae in cazul in care niciuna dintre consiile prevazute la pct (). (i) sau (il) nu este ndoplints, 0 firma este considerats Inciicultate cand prezina carscterstic! precum: alta de afacer! In scadere, inregisireaza pierderi, acumuleaza datori, scade fluxul de numersr, crese stocunia, exista supracapaciate de producti ete “T-Grteri de elgibilitate pentru beneficiart Al. 11. — (1) Prevederiie prezentei scheme se apiica Intreprinderior care sunt inrepistate conform Logi re. 31/1950 privind societatle comerciale, republcata, cu modifdrile $1 complatarie ulleroare, realizeazd investti in domenile rmentionate la cap. § $i Indeplinesc cumulaliv urmatoarele condi {i sunt considerate fima in difculate; 2 ru se afld tn procedura de executare silts, reorganizare Judiciara, talent, inchidere operatianala, dzolvare, ichidare: ‘2u administrare speciala, nu au actvitatea suspendala sau alto ‘Stub similare roglemeniate de loge: ‘la Gata depunerl_cererit de finantare nu inregistreazs dobite la bugelul de stat, respect bugetele locale sau debite pravenind din neplata contiButilor de asigurés! sociale, & Contribulilor de asiguran| pentru somal, a contribute! de Seigurare pentru accidente de munca si boli profesional, precum sia contribuflie pentru asigurarle sociale de sanatate 4-nu sunt ineprindert care fac subiectul unui orcin do scuperare incd-feexecutat in urma unei deciat anterioare & Comisiel privind deciararea unui ajuter ca find legal incompatil eu piala comuna. (@) inpls fafa de condiile prevazute la alin. (1), pantru a fi ciigipein cadrul prezentel scheme, operator economic! care jaizaeza investi ve vizeaza dameniul preluersti primare 2 Btoduselor lomnoase # nelemnoave (rebut aba stat de microintrepsindere. '. Crteri de eligibilitate a proiectolor Ad. 12.— (1) In cadtul prezentet scheme pot fi finantate exclusiv proiactele care prevad realizaraa de investi initial, ‘358 cum aunt acestaa definite la at. 10. (@) Peniru acordarea spriinulu trebuie indeplinite cumuiatv umatoarale citer de eligtaltate: ‘2)respectarea conformitai-cu obiectivul general al prezentsi ‘scheme si cu cal putin unul inte obiectvela speci: ') dovedirea de catre beneficial sau responsabul legal al proiectull a pregatrprofesionale in rapert cu proiect ©) asigurarea cofinantarii investivel din surse propril ale beneficarull sau alrase de acesta ‘d) prozentarea de cate beneficiar de doves! privind ‘obtinerea tuluror avizalor si acordurlor necesare, conform legislafet in vigoara din domeniu! sanvtar-veterinar, sarvtar, ftosansar gi de medi, pantry realizarea investie’ in cadrul proiectuluh-Atunc! cand lagea a impune, ecard de media va Jnsoft-de studiul de impact de medi @) valoarea eligibi a proiectuli de minimum 5.000 euro, cechivalent in le. ‘2. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat ‘Ad. 13.— (1) Incadrulprezentai scheme, atatin cazul IMM, cit sin cazul intreprinderlor mar, ajutorl de stat se acords ‘acd beneficial a adresat, Inainte da demararea hirarior"* de, fexecutare a proiectului de investi, 0 cerere pentru ajutor {corere do fnartare) si dac& APDRP a confimat ulterior In srs, bin netficaraa benalicaral, conform procedur specifica, cl proiectul indeplinaste ‘concitsle de eligibitate stabilte Jn prezenta schema, ‘momrerab pet nen Selec pla ira Of al Unis com. L205 27 enor 200.33 MONIFORUL OFICIAL AL ROMANIEL, PARTEA!, Ne. 77/4.L2010, 19 (2) In cazul in care nu sunt indepiinite condiile prevazute la alin, (1), proiectul nu este elgil pentra acorcarea ce ajtor. ‘) Un benefciar poate depune o solicitare de finantare pentru un a dolea proiectprivind investi in cadrul aceluiasi ‘Someniu de intervente dntre cele prevazute la. art. 7, cu condiia ‘ca primul s& fe finalizat Art 14. — Masurle de sprijin acardate intreprinderler In eadrul aceslei scheme conslau in alecan financiare ‘perambursabile din Fondul European Agric pentru Dezvotare FRurala (FEADR) si de la bugetul national ‘Ad. 15. — (1) Spsinulfinanciar in cadul acostel schome se card in urma selects! notficani beneficiarulu! privind ecoptarea coreri de finantare, urmata de Inchoierea fcontractulul de nanjare inchelat ine APDRP si benefiian. {@) Piata ofeciiva @ ajutorului se efectueaza esatonat, In maximum § trange, in urma prezentai de eatre beneficiar a sdocumentolorjustiicatve de plata, prevazute in procedurile spacifice alo APDRP 10. Condit de acordare a ajutorului de stat 410.3, Chetuel eligible Ari 16.— (1) Incadrul acestei scheme se acard8 spriin pentru finantarea proiectelor de investti inital '2) Cheltuoile relertoare a investitileiniale in imabsliza ccorporale, care vor fidenifcate ca necesare prin studlul de fezabillato sau memorul ustiicai, se refer la urmstoarele: 2) construe nei sisau modemizarea eladiriorflosite pentru procesul de producte, inclusiv consinuctli destinate protectici ‘Mediu, infrasiructura interna gi ult, precam 3 bran-samente Si racordur necosare prowectelon ') construct nol siisau mademizi pentru depozitarea produselor,inclusiv depozitefrgontice angro: ©) consizucti noi gisau modermizarea Tuturor categerilor de spall si incdperi pentru producerea si siocarea energici din Surse fegenerabile, de asomenea, sunt eligible ullttie st bransamentale necesare proiectulut de investibe In limita 10% sin valoarea eligibila a acestus: 1) achizionarea, incusiv in leasing, de nol install, masini slechipamente necesare activi, inciusiv pentax praducerea '8e energie din surse regenerabila, imbunaiatires. controlulul intam al caltati materiei prime, sernitbricatglor, produselor si Subproduselor objinute In cadrul unitaier' de procesare si marketing, precum gi pentru recoltarea (in cazul procaselor fehnologice: complexe), transportul g) procesarea primard a produselorforestiere(Iemnoase sinelemnoase) fe) achizii,incusiv in leasing, de noi mijloace de transport specializate 1) Energia din surse regenerabile cbtinutd in urma realiza investitiior mentionate la alin. (2) tebuie utlizald exclusiv in scteiatea proprie. (4) Cheltuiatle legate cle achiztia in leasing a imobilizailor ceorporale eigibl, allele deesteladin, pot fi considerate eligible ‘doar in cazul in care leasingul ia forma unui leasing fnanciar si prevede expres obligaia beneficiaruui de a cumpara bunurle respective in parioada de implomentare a proiectulu, pana la tute cerere de plats (5) Simpla achizite a actiunlor unei introprinderi nu se ‘considera investife gnu este eligibils in cadrul schemei 6) Bunurle second-hand nu sunt eligible prin prezenta schema. Sunt considerate eligible doar imablizanle corporal ‘Ad. 17. — (1) Cheltualile refertoare la investijie iniale in imabiizari nacorporale, care vor f identiicate ca necesare prin * PibleatnJuma fll Uri Europa re. 24 dn 29 ianuare 2004, studlul de fezabiitale sau memoriul justiicaliv, vizeazd Uurmatoarale: 4} organizarea siimplementarea sistemelor de management al caliah gi de siguranta alimentara, daca sunt tn logaturd cu investiile corporale ale proiectul ) cumprarea de tehnologi (knaw-how), achiztionarea de patente = conte pentru pregatira implementa: project Cc} achizitonarea de software, identffeat ca necesar prin studiul de fezabiltate eau memoriljustificatv. {2)mobilzarle necorporale, penirua fi con siderate eligi, tmebule 68 indeplineasca cumulativ urmatoarele condi: — 55 fe utiizate in exclusvitale tn locaia cara beneficiazs e ajutor de stat sé fia considerate imobilzari amortzabile; — 58 fie achizitonate de la tert! in condi do pia, fr ca achiztoru 28 fie in maura sigh exersta controll, in sensul art. 3 din Regulamentul (CE} nr. 139/2004 al Consilisui din 20 ianuarte 2004 privind contolu concentrarlor economize trite intreprinderi [Regulamentul (CE) privind cancentarle economics] "2, supra vangAloiului sau vceversa () In cazul IMM-usloc fo fi ligbile costurile pentru studile pragatitosre gi servici#e de consultants legate de investie Acestea sunt eligi In limita a 3%, pentru proiectela. de investi care nu preva lucrri de constructs i, respect, 8%, pentru proleciele-de investi care prevad lucréi de construct Gin valoaraa totala a cheltuiaiior eligible ale projectulut de ‘nest ‘Art. 18. — Imobilzirle corporale gi necorporala pravazute la ark 16 $1 17 aferenta investtiesiniale, realizate cu spriin nerambursabil acordat in cadrul prezentel scheme, trebuie s& fig neluse in categoria actvelorpropri ale benefcrarulu i saifle ‘mentinute si utlizate in exclushitate fn locatia pentru care Denefciat de finantare nerambursabil, pe o perioada da cel ulin Sani, termen calcuat cin momentulin care ivestiia a fost fnalizal. 10.2. Valoares maxima 2 finantiril(Intensitates mésurli de pein) ‘Act. 19. — (1) Intensitatea!® brut a ajutoarelor de stat ‘cordate In cadrul prezental scheme este: 2} panty IMM () 40% din tolalul cheltualilor eligible aferente Proiectelor co se realizeaza in Reglinea 8 Bucurest—lNovs (i) 50% din tolalul cheltuiailor eligible aferente proieetslor ce se realizeazd in celelalte 7 regiuni de ezvoliare; ) pantry intreprinderi mari: () 20% din tolalul cheltuelilor eligible aferente proiectelor ce se realzeaza In Reglinea 8 Bucurosti—tfov: (i) 25% din tolalul cheltuieilor eligible aferente Projectelor ce se realizeaz’ in celelalte 7 regiuni de Sezvoltare, (2)ln.cazu intreprindertor mar, imabilzaite necorporala nu pet depsis 50% din cheltuielle eligible ale proiactuu (2) Vaioaroa maxima a ajutorululacordat in cadrul prezentei ‘scheme ru poate depasi 3.000.000 euralproiect (4) Proiectoia de invastiti ale caror cheituial eligible depagese suma de 50 milaane eura nu Sunt egibile n cadrul prezeniei schema, 1 20 Art. 20. — Ajutorul total acordat unui beneficiar pentru ‘aceleasi cheltual eligible nu poate depasi plafonul maxim al intensitati provazut la art. 19 alin. (1), indferent daca acesta provine din surse nationale sau comunitare. 10.3. Contributia benefielarutul Art 21. — Pontu a garanta cd investiia este viabila, beneficiaru rebuie 28 aducd o contribute financiard din resurse roptil sau atrasa, neafectald de elemente de autor public, duns cum umeaza: 2) pentru IMM-ur: 60% pentru Regiunea 8 Bucurest respect 50% in calelate 7 regiuni de dezvoltare: ) pentru intreprinderi mari: 80% pentru Regiunea & Bucuresti—ifev, respectiv 75% In celelalte 7 regiuni de dezvottare 11. Procedura de selectie a proiectolor Art. 22, — (1) Dup verificarea eligibiitati proiectelor de catre APDRP, flecare provectaligibil va fi punctat in functi de sistemal de punctaj stabil inaintea lanséri sasiuni depunerii de proiecte. AMPNDR, in consultare cu Comitetul de moriterizare, va stabil sistomul de punctaj, precum sicriterile da departajare 2 proiectolor cu punctaj egal (2) Selectia va f facut de Comitetu de select, care este un organism tehnic, prezidat de catre AM PNOR, gi care are in componenta reprezentanti ai AM PNOR i ai APDRP. Roll Comitetuiui de selecte este de 2 face propuner care AM PNOR. pentru finantarea proiectelor pe baza regulilor de solectio. stabilite (G)APORP va intocm list a proectetor eligible punctajului ob{inut io va transmite Comitetuui de ealect (4) Daca valoarea tolala a proiactelor eligible primite se situeaza sub valoarea lotalé a alocari financiare, Comitetul de selectie va intocmi un raport pe care Tl va.transmite catre rectorul general al Autortaiide management pentru aprobare, (6) Dac valoarea totala a proiectelor eligible primite se situeazé paste valoarea totalé a alocsstinanciare, Comitetul de selectio va aplica sistemul de pusictare gi, atunci cénd este necesa,criterite pentru departajarea proiectalor cu punctaj egal 51a Inlocrni un raport, pe care i va transite catre directorul (general al Autortatii de management pentru aprobare. (6) Pe baza rapoartolor primite de ia Comitetul de seloctc, AM PNDR va lua docizia finala asupra selectioi proiectelor ering epuse, 12. Durata de aplicare a schemel Art 23. — Prezenta schema se aplic’ incepaind cu data aprobirll acesteta prin ordin gi pnd la data de 31 decembrie 2013. 13, Bugetul schemei Art. 24. — (1} Valoaraa tolalé estimats a ajutonuul de stat, care va fi acordat in cadrul prezentel scheme, angaaté pe Gurata de aplicare a acesteia, este echivatentul in lei a 200 mitioana euro. (2) Sprijinal public nerambursabil s@ compune in 80% contibuje comunitar’ — FEADR si 20% contributie national o la bugetul de stat MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Ne. 77/4..2010 (8) Repartizaraa estimativa anuala a sumelor alocate se prezinta asf: (eure) 7000.00 76.00.00) 4.000.000 24500000) 7.500.000) 7200.000,000 ‘Art.25. —Numiral maxim pstimat al intraprinderilor care vor benefica de spin financiar th cadrul acestei scheme este de 550 14, Regull privind cumulul ajutoaretor Arl.26, — Ajuloarale de stat acordate prin prezenta schema nu se cumules2a cu niciun alt autor de stat gsau ajutor do ‘minimis care indeplinaste concitile prevazute de Reguiamentul (CE) re. 1.998/2006 al Comisiel cin 1 decembrie 2006 privind aplicarse aricolelor 87 si 88 din tratatajutoarelor de minimis sau ‘conoe alte fonduri comunitare destnate acoperi patie sau intograle a acslorasi choltuel eligible, in cazul in care un astfel ‘de cumul ar conduce la depasirea intensitaii maxime 2 2jutorulul pravazute la art 19 alin. (1) s/sau a valori maxime aplicabile acestui ajutor prevazute la art. 19 alin. (3) 15. Procedura de implementare a schemei As. 27. — Autortatea respansabilé cu administrarea prezentel scheme este AM PNOR, iar autoritatea de implementare a acesteia este APORP. ‘Art. 28. — Implementarea prezentel scheme se realizeaz pe baza procedui proprilde evaluare si selactare a protector ‘proba prin orn al ministrulul agriculturi gi dezvoltri urate, $1 cuprinde urmatoarele etape: anuntul de lansare a fiecdrei Sesiuni de depunere a cererilor de finanjare, evaluarea- solectarea, contractarea si plata prolectolor, monitorizarea implementari proiectoor ‘Ast. 29. — (1) Implomentarea prezentei destagoard in urmatoarale elape: ‘@) lansarea anuntulul privind cererea de proiecte finantate prin PNDR, de catre APDRP. pe site- oficial — cu precizari brivind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile ‘locate sesiunii de depunere a profectelor, locul depuneri corerior de finantare privind suma alocata, alte informati generale ) evaluarea — selectarea: (i) primirea gi inregisrarea cererior do finantare — la ‘OuPORP. (i) verticarca administratva (veriicarea canformita corerinr, a decarailor ga docurnentelornsofitoare)de care OJPDRP — numai proiectele care tree de faceasté etapa vor putea face obiectul etapei urmateare: schame se MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Ne. 77/4120 10 a (ii) verifcarea eigibitti soictantulig a projectuui — Sierentiat, dupa pul de project, si anume: de catre (OJPDRP pentru proiecte fara ucrari de construc gi de cdlre CRPDRP pentru proiecle eu lucrar de Constructi: numai prolectele care trec de aceasts feta vor pute face obiecul elapei ummatoar: (Ww) selectia. proiectolor so efectueazd la nivolul GRPORP, confom prevederlr art. 22 ¢ prevadarior hidulul solctantului pentru flecare domeniu de Interventie: ) contractarea: Infoemitea gi sermarea eontractului de fnantareintre APORP si baneficiarinsotit de anexele specifica — la CRPDRP, 4) plata: {() depunerea cereri de plata Insoite de documentele justifcativa — la OJPDRP; (i) Veriiearea cheltielier, autorizarea gi efectuarea plat — la CREDRE: .) monitorizarea: monitrizarea implement proiectelor de cara APDRP si AM PNDR, raportarea stagiulul implementa (9 cae AM PNOR. (2) La depunerea corari de finantare solctanti trebuie si prezinle declarali pe propria rispundere alla documente, Supa cum urmeaza! () deciarati speciice si documente justiicatve hecesare infocmini cereri de finantare — conform ‘nee nr. 2la prezenta schema: (i) refertoare la incadrarea in categaria de IRM — Conform anexel nr 3 la prezenta schema: (ii) refertoare la neineadrarea. in catagoria ferme tn Gificutale” — conform anexei nr 4 la presenta schema: (0) refertoare ta ajutoarole ie minimis ¢ alto autoare do Stal primite peniny acoleasi costuri eligible — conform anexei nr. 5 la prezenta schema, (3) Lista sh formularelo-tip ale declaratilor pe, propria raspundere gi ale alor documenta mentionate la ain (2) vor f incluso in ghidul solcitantului pentru prezenta schema, care va fi publica inainte de anuntarea fiecarel sesiuni de Gepunere a proiectola, pe site-urlo oficiale ale AM PNOR — MADR si POR. (4) APDRP, prin OJPDRP si CRPORE. va ofectua toate Veriicarle nacesare pentru a stabil dad potential slic Thirunesc conditile pantru a boneficia de ajutor do stat, pe baza \oclarajilor pe propria réspundera'gia documentelor depuse de acest, (6) AM PNDR gi APDRP elaboreaza regul dataliate de implementare pentru prezenta schema, care se aproba prin (rain al ministrului agricul gi dezvoltari urate, acesta und 1 se publoe gi pe sile-urile www andrpra si wwew.madero ‘An. 30.—Dala de la care se pot depune ceretile da finantare {i documentele jusificaive la OJPORP, modicarea citeiir de Seleciie sau orice alld prevedere legatd de procedura de implementare a prezentel scheme vor f anunate cu cal pulin 30 de ile calendaristice inainte de lansarea sesiunit de {epunere a proiectalor pentru finantare, pe pagina oficiala de ‘Web a AM PNR — MADR gi a APORP. 16. Regull privind raportarea si monitorizarea rl 31.— (1)APDRP va monitorizarespectarea concitlor si a.crierilor de egiblitate provazute In prezenta schema pe toala pericada de derulare a acesteia, In situalia in care consiala nerespectarea cfiterilor prevazute In prezenta schema, va inreprinds toate demersurilo necesare pentru recuperarea, ajutorulul acordat, inclusiv a debénailor aferente, calculate Conform prevederior comunitare in vigoare. (2) Recuperarea ajutorului de stat se realizeaz8 conform prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului ne. 117/2006 privind procedure najionale in domeniul ajutorull de stat, ‘probats cu modified completa prin Legea nr. 137/2007. ‘An. 32. — (IP APDRF, in callato de autoritaio de implementare a” prezentei scheme, trebuio s8 pastroze Inogistrari detaiatarefertoare la ajuioarele acordate pantry {oate proiecale de investi. Acaste regis, care contin toale informatile-necesare pent a stabil dacd sunt indepliite Condit prevaz ute In Line irectoare, ebuie pastrate tmp de 10 ani de la data acordari ulimululajtor in cadrul prezentei (2) Beneficiari de ajutor de stat au obligatia s& find 0 ‘ident specifica a tuturor ajutoarelor prime ala In baza prezentei scheme, cals a allor scheme de ajulor da sta ‘Ar. 33.— AM PNDR, pe baza datelor furnizate de APORP. va transmite 0 reportare anvala Consiilui Concurentei cu priv la implementarea prezentei scheme, informa prevazuts Se. Regulamentul privind procedurie de. montorizare & 2jutoarelor de stat, pus in apicare prin Ordinul pregedintelul Consiiuisi Concurente nr. 175/2007"« ‘Ac. 34. — Textul prezentel scheme este publica integral pe pagina web a Directiei generale dezvoltare rurals (OGDR) — ANE NDR, MADR, la adresa httpsiwwa.madcro. Proiactole pentru caro s-au efectuat cheltuiel inate de daia publics prezentei scheme nu vor f eligible pentru ajutoarale regional Domeniile de interventii pentru care se acords sf laachens jin pentru investitil operaterilor economic 7 NDUSFRIA ALIMENTARA Panificatie 11. Fabiicarea pain (dasa CAEN 1071) 112. Fabvicarea produsdlor proaspale de palcero, bisculor,pipcoturlor si ator produse simlare (clasa CAEN 1072) 113, Fabricarea macaroanelor, tiefelor, cuscusului 3 alto produse fainoase similare (casa CAEN 1073) Duleiuri gi produse zaharoase! Ta Fabricarea produsdlor Gin Cooso, a Cocalala i produselor Zaharoase (casa GAEN 1082) Lactate: 1: Fabricarea inghafate (asa CAEN TOS) 2 MON ITORUL OFICIAL AL ROMAMEEI, PARTEA I, Ne. 77/4.11.2010 Preparate alimentare omogenizate gi alimente dlatetice 76 Fabvicarea produsslor almentara pentru ullizin nusijonale speciale (arectivele Consiialal, JO L 106,30 june 11989): lapte praf pentru sugar lapte gi alte alimente pentru copii mii; almente pentru sugar: alimente cu costinut redus de colori, pentru controlul grout: aliments dialetice pentru scopuri medicale speciale; alimenie cu continu redus de sodiu, ‘exclusi sare gi sare faré sodiu alimente far gluten: alimente recomandate Tn efortul muscular intons, in special pentru sportivi, alimente pentru persoane care suferd de dereglari ale metabolismului carbohirallor (ciabel) (clasa CAEN 1086) Alte produse alimentare n.c.a proteine eic. (clasa CAEN 1088) 1.7, Fabricarea de supe #1 dorbe; fabricarea prafulul de oul etc; fabricarea produseloralimentare imbogaite cu viamine, 7 PRELUGRAREAPRMARK APRODUGELOR FORESTIERE 2) Valorficarea produselor lemnoase 2, Talerea gi rindeluirea lemnului (dasa CAEN 7670) 2, Exploatare foresters (clasa CAEN 0220) ) Valorificarea produselor nelemnoase 23. Golectarea, sortarea, ambalarea si depozitarea temporara, In vederea comerpiglizir, a Superclor de padure, a {ructolo de padure sia alor produse naturale provenite din flora spontans foresior (la seminfe forestiare, muegchi,icheri, planle medicinal, flr si frunze ca calli aromotefapeutice) (clasa CAEN 0230), "sin, balsamus, pair vegetal, ib, { PRODUCEREA §1 UTIL ZAREA BIGCOMBUSTIONNOR 3.1, Producerea de biocornbustibil— biodiesel si bioelanol — pentru jfenisport (clasa CAEN 2058) * Sun lige ecvmitorirgrindri, dete conform egi or. 246/2008 a 10 Ub cn grezenta shams ON esceed Lista formularelor gi documentelor neceeare CF 421. Cererea de finantare (document pe care potentialul benefciar Minainteaza pentru aprobarea coniractulu Jo finantare proiactului de investi in vederéa obliner finantani nerambursabia) CF 4.2.2. Studiul de fezabilitate (document cerut pentru proigctele care previd lucrar de constusii-moniaj) (CF 4.2.3, Memoriul justifieativ (document cerut pentru proigctele care nu prevad lucrri de Ganstuci-rnontal) (CF 4.2.4. Contractul de finantare (document-cadru care roglementeaza arordarea fondunior nerambursabilo intro ‘APORP $i bonoficiarl fondurior nerambursabile) OF 4.2.5, Formulare: 2) Magelul 1— declaraie pe propria réspundera ou privire la Tncadrarea in categoria IMM b) Modelul 2— declaatie pe propria réspundere cu privire ia eincadrarea in categoria firma in dfcutate ©) Modelul 3— dectarate pe propria réspundere cu privire la sjutoarele de minimis gi ate ajutoare de stat primite pentru ‘ealeast costur eligible: 4) Medelul 4”— declaratio pe propria réspund soliitantuluiprivind indicator financias a intrepeinderi CF 42.6. Actele de transfer si adres’ de instiintare nregistraté la organul emitant (document necasar in-cazul in ‘care Certificatul da urbanismiFiga tehnica emisa de Agentia de Protect Meciului/Avizul saniar veterinariAvizul sanitar este ‘emis/emiséi pe numele unei persoane fizceljuriice diferite de soliitant) Bocumentole si formularole justiiative care constituie \dosarulceretiide platé necesar aprobari cheltuelor efectuate Tn cadrul proiectului dumneavoasira sunt urmatoarele: (CP4.2:1. Corerea de plata (document care cuprinde o serie de documenta justifcative, printre care declaatia de cheltuil, raportul de execute etc); ‘CP 4.2.2. Declaratia de egalonare a plato CP 4.23. Declaratia de egalonare a depunerii dosarelor ccererilor de plata (document care prevede modulole de trange Ge plata; CP 4.2.4. Declaratia de ch tipurile de cheltuieli — achizi actualzaridiverce si neprevazute): CR 4.2.5. Raportul de executie (document care provede realizaiafizice gi financiare), CP 426. Declaratia pe propria raspundere bbeneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criterilor de eligibiltate privind pracadurla de achizie, a Condifila de eligiiltate mentionate in cererea de finanlare gi ‘rambursarea cheltuielorsolcitate prin FEADR care nu vor face Cobiectu altor pragrame de fnantare nerembursabila) (CP 4.2.7. Alte formulare: Formularul AP 1-1 — Avans (Corere de plata pentru solicitarea avansul) CP4.28. Alte documente al céror format nu este elaborat de APORP si nu pot fi furnizate de APDRP (Lisia completa a \documentlor este prezentata in Instructunile de completare a ‘carer de plata, publicate pe pagina de internet @ APORP vwwrw.apdrp.1o — Invastiti pon FEADR — schema .Stimularea Gezvoltari regionale prin realizarea de investi pontru procesarea produselor agricole §iorestiere In vederea abtineri do produse neagrcola’ aferenta masuti M123 .Crosterea vaio ‘adaugate a produselar agricole 5 forestiere.") i (document cara prevede i de. bunuri'serveillucrde! MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA\, Ne. 77/4.1L2010 2 DEGLARATIE privind incadrarea intreprinderi in Categoria Intreprinderilor mici i mijlocti {Se completeazs toate rubric din formularultp in mba romana, prin tehnoredactare.) CAPITOLUL! Dectaratie privind incadrarea intreprinderi! in categori reprinderilor mici si milocit |. Date de identificara a intraprindri Denumirea intreprinderi.. ‘Adresa sedi socal. Cod unie de inragistrare 7 - a "Numele, prenumele gi functia pregedinioi Covsiisul de adrninisvaie, direciowlul general sau echivaiontalu i ipa inroprind Indica, dupa cae, Spulikreprindoi: | lrireprndre aikonoms — in acest ca, date din abel de mai jos sunt proluat dsr din stuatia economico inanciar a inteptinder solotare. Se va completa doar delrai, fr datle Gola cap LiTnteprinere partenera — Se va completa tabell de mal js pe bazarezutadlo’caleulelor efectuate conform cap. precum siglo aijonale cae se vor saga la decarale {_Tinreprindere legata — Se va completa labelul de mai os pe bazarezitatlor calcueor precum sa glo adionale care se vor saga la decarafe stuate conform cap. I, IIL Date uiizate pentru a ge stabil categoria inteprinderit Exerc fnanciar de roferinta® Neel rea rua de slai ote (eit eo) Important: Precizati daed, fat de exartiul fanciar antriy, datelefnanciare au Inregistrat modified eare determin Incadraraa inteeprinder ini-o ald categorie (espectv microinreprindere, ineprindere mica, milocia sau mar). LNe |L1— a (in acest caz se'va completa gi so va atasa o deciaratjorefeitoare la exerci financar anterior.) Semnatura . ‘pune ptr sone coca reso arpa) DDeciar pe propria ispundere cf datele cin aceasté declaratie gi din anexe sunt conforme cu realtatea, Data intocmii SOMME 6 rocicie 3 career uta 5 Datla a numa ec ale aria de atce anual rat of actvel ae sunt cle elt In tm exarcis fancar ‘apo sis leaner arse areas de arforafe ase Incazl ester Seu fimas a cee a Muir ed ul a Slr, 24 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEAI, Ne. 77/41.2010 CAPITOLULI ‘Calculul pentru intreprinderilepartenere sau lagate |. Sectunile care tabula inctuse, dup caz: —sectiunea A. daca inreprinderea solictanta are cel putin o intraprindere partenera (precum § orice fige adtionae) —secijunea B, daca inteprinderea soliitanta este legalé cu cel putin o intreprindere (precum si orice fiseadtonale). Calcul pentru tipurle de intreprinder partenere sau legate Perioada de referinta (entero) Na nie nia oe sa er (etic) 7. Dalele®fnireprinder solicit sau din altualila fnanciare anuale consolidate (Se vorintroduce datele din abelulB1 cin sectinea 6) 7, Dalale curmulatat im mod proportional ale furor Tatreprnderior partonere, daca este cazul (Se wor introduce datele dn sectunea.A) 3. Dalle curulate ale tuturorIntreprinderllor legal (dacl exist) — {acd nu au fost deja incuse prin consoidarela pct 1 din aces abel {Se vorintroauce datele din abelul B2 ain seefunes 8) Datele incluse in secfunea Total din tabeltrebule inroduse fn tabelul Date utlizale pentru a se stabil categoria Intreprinderi alin cap. I. Figa de parteneriat 1 Date de identifica a inveprindert Deenurnizoa inreprindert 2 a . ‘Adresa sediului social. oo oI oo Cdl unie de frregistare ae —— [Numele, prenumela si functa pregedintsiui consiului do administra, direcioruui general sau echivalontulul 2. Date refeitoare la intreprinderea legal Perioada de refering Nan mest ‘ire ase naar "alee ae snide ‘ruin ao) (ott soy Nork ‘caste date rezulta din conturle sau alle dat ale intreprinderi parlenere, consolidate, daca exist. La acestea se adaugs In proportie de 100% datele intreprinderior care sunt legate de aceasta intreprindere partenerd, daca dalele dia conturie Consolidate ale Inreprinderilor legate au fost dea incuse prin consoidare in conlurieintreprinderi partenere. Daca este necesar, 50 va adauga Jig Inreprinderi legate” pentru intrepinderie care nu au fost Inca incluse prin consolidare, 3. Calcul proportional 4) Indical exact proportia detinuta” de inreprinderea soliitants (sau de initeprinderea legata prin intermedi clreia se stabilegtalegStura de partenerial) in Intreprinderea parteners la care se referd acaasta fi. Indica, de asemenea, proporia delinulé Ge Intreprinderea partenera la care se roferd aceasta figs, din Capital Socal alintreprindeni solictante (sau in Intreprinderea legats) On Tn b) Iniroducet in tabelul de mal jos rezultatul calcul proporional obtinut prin apicarea caluimal mare dine procenile la care se face refer lait. a) la date introduse tn tabell dela pet. Dati pe nud mada de sari do lca nual als ate nae sunt con rent nti ours nancae ‘aporaten statis tance arte apreots de ctonat tas mona cal rm one si re rt ar Se sera Blade sac eml cll ql advele Dale decries oder pe pope rizpndors, "Daido repens icur rua char ra eet pa bara shail arse aul a ee Pepe hire ‘ln ene cul po basa suaior franca musi canssaste ae eeornde ana sar fnanare are corde near newness es Slee nat uac hens vie oleracea osc eit la rnd mul de parson fae eum aor ea "Pra apt socal eu i ep eva tite, rare rite aces proce ee mai mare. La acela eb carla propria ‘etrutdefeewe nape logan aroun epee paras MONITORUL OFICIAL AL ROMAMEE, PARTEAI, Ne. 7714112010, 2 ‘ia desta emi ou) Pomme este) Valoare rezuitaté in urma aplicai clul mai mare procent ia datele introduse In tabelul de lapel. | ‘Acaste date 80 vor introduce in tabelul At II Sectiunea A—Intreprinderi parterere Pentru flecare inteprindere pentru care a fost completata fis de partenerat (cate ofisa pentu fecare Tntreprindere partenerd a intreprinderi solcitant $i pentru orice intreprindere partenerd a cricérel intreprinder lagate, ala rel dato nu au fost Inca incluse in situate fnanciare anuale consoldala ala acelelIntreprinder legate), datele Gin aceasta fsa de partoneral trebule 8 fle intraduse Tn tabalul de ma jos. Date de Wentficare s date financier proiinare sett Tepes print ~ ble a Ta |) owen Tema] Mt [oweme] sarees | obit | SWutitier | wpeua ‘Stones | sean [oatenese| eotasdesinnaeie cons | oaks | cocina) | mmm 7 2 a z = % 7 a nore ‘Aceste dato sunt rezuitatul unui caldul proportional efectuat pe baza fgei de partonorat, pentru flacareTnteprindere cu care inveprindorea solani este direct sau indirect parteners, Datel introduse n sectiunea etal” vor f introduse la pet. 2 din tabelul Calcul pentu pure de intreprinder partenere sau legato" (etetitor la intreprindertapartenere). ‘Aceste dato rezultd din siete fnanciare anuale consolidate gi din alte dato ale Intoprinderti partenere, daca exist, la care se adauga In proportie de 100% dateleinieprinderior care sunt legate cu aceasta intreprindere parlanera, Tn cazul in cane ‘oastea nu au fost deja incluse in situaite fnanciare anuale consolidate ale Intteprinderl partenere, Daci este necesar, adSugat fie peivind logatura cine Inireprinder pentru Tereprndarle care nuau fost dejaincluse in stafile inanciare anuale consolidate IV, Sectiunea 8 — Intreprinder legate 1. Delarminarea situate! aplcabile Intreprinderi care solicit Incadrarea In categoria intreprinderar mii si milo LI Cazul Inreprinderea solitané {ne sitalh financiare anuale consolidate sau este inclusé in situajila fnanciare ‘anuale conoldate ale une! alte intreprinderi(abelul 8) |L1Cazul2: Introprinderea solictanta sau una ari mai multe ntropinder legate nu Inlocmestefintcemesc ori nu estou sunt incluSa/incluse Tn stualile fnanciare anuale consolidate (abel B2). Nork Dalle Tnveprindetilr legate cu inreprinderea solitant deriv din situate fnanciare anuale g din alle dae ale acestora, consolidate daca este cazul La acestea se adauga in mod proportional data arcarei eventuale inteprinderipartenere a acelel Intreprindert legate, stuataimediat in aval sau in amonte, dacd na a fost deja inclusa prin consolidare®. 2. Melode de calcul pentru flecare caz Cazul 4: Situafile Financiare anuale consolidate reprezinta baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai js. 7 Aa ial ropezn sce iobiztn ps civ cute pus retin ane 5 Det nropinl gata dn Logon nr 48004, cu madi s compos utrors