Sunteți pe pagina 1din 1

management, management general ?

i strategie, management de proiect, managementul


proceselor,
alte specializari management, productie & servicii & constructii, personal tehni
c, mai?tri, operatori,
muncitori calificati si necalificati, management productie/?antier, management
produs/serviciu,
inspectie calitate, personal administrativ, achizitii ?i relatii cu furnizorii,
alte specializari productie,
alte specializari servicii, alte specializari constructii & imobiliare, filantro
pie/ voluntariat,