Sunteți pe pagina 1din 34

10.11.

2015

www.Legex.ro

vclass="Section1">
HotrreaNr.206din25.03.2015
privindaprobareaprogramelornaionaledesntatepentruanii2015i2016
ACTEMISDE:GuvernulRomaniei
ACTPUBLICATNMONITORULOFICIALNR.208din30martie2015

ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,ialart.48alin.(1)i(2)dinLegeanr.95/2006

privindreformandomeniulsntii,cumodificrileicompletrileulterioare,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.
Articolul1
(1)Seaprobprogramelenaionaledesntatepentruanii2015i2016,precumistructuraiobiectiveleacestora,prevzutenanexacare
faceparteintegrantdinprezentahotrre.
(2)Programelenaionaledesntatereprezint,potrivitprevederilor

art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare, un ansamblu de aciuni multianuale, orientate spre principalele domenii de
interveniealeasisteneidesntatepublic.
(3)Programelenaionaledesntatesederuleaznmoddistinctdupcumurmeaz:
a)dectreMinisterulSntiiprogramelenaionaledesntatepublic
b)dectreCasaNaionaldeAsigurrideSntateprogramelenaionaledesntatecurative.
Articolul2
Normeletehnicederealizareaprogramelornaionaledesntatepentruanii2015i2016,denumitencontinuarenormetehnice,seaprob
dupcumurmeaz:
a)prinordinalministruluisntii,pentruprogramelenaionaledesntatepublic
b)prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, cu avizul Ministerului Sntii, pentru programele naionale de
sntatecurative.
Articolul3
(1)ProgramelenaionaledesntatepublicsefinaneazdelabugetulMinisteruluiSntii,dinbugetuldestatidinvenituriproprii,
precumidinaltesurse,inclusivdindonaiiisponsorizri,ncondiiilelegii.
(2)ProgramelenaionaledesntatecurativesefinaneazdelabugetulFonduluinaionalunicdeasigurrisocialedesntate,denumitn
continuareFond,precumidinaltesurse,inclusivdindonaiiisponsorizri,ncondiiilelegii.
(3)Sumelealocateprogramelornaionaledesntatesuntaprobateanualprinlegeabugetuluidestat,potrivitprevederilor

Legiinr.500/2002privindfinanelepublice,cumodificrileicompletrileulterioare.
(4) Detalierea fondurilor menionate la alin. (1) i (2) pe programe naionale de sntate public,
respectivprogramenaionaledesntatecurativeesteprevzutnnormeletehnice.
Articolul4
(1)ProgramelenaionaledesntatesuntelaboratedectreMinisterulSntiicuparticipareaCaseiNaionaledeAsigurrideSntate.
(2)Implementareaprogramelornaionaledesntateserealizeazprinunitidespecialitate,prevzutennormeletehnice.
(3)Unitiledespecialitatesunt:
a)instituiipublice
b)furnizoripublicideserviciimedicale
c)furnizoriprivaideserviciimedicalepentruserviciilemedicalecareexcedeazcapacitiifurnizorilorpublicideserviciimedicale,pentru
caresesolicitavizulMinisteruluiSntii,avndnvedererolulacestuiadeautoritatecentralndomeniulasisteneidesntatepublic
d)furnizoriprivaidemedicamenteidispozitivemedicale.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

1/34

10.11.2015

www.Legex.ro

(4)ProgramelenaionaledesntatepublicderulateifinanatedeMinisterulSntiisuntprevzutelalit.Adinanex.
Articolul5
(1)ProgramelenaionaledesntatecurativederulateifinanatedeCasaNaionaldeAsigurrideSntatesuntprevzutelalit.Bdin
anex.
(2)CasaNaionaldeAsigurrideSntate,princaseledeasigurrisocialedesntatejudeeneiamunicipiuluiBucureti,respectivprin
Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, denumite n continuare case de
asigurri de sntate, rspunde de asigurarea, evidenierea i controlul utilizrii fondurilor aprobate, precum i de monitorizarea, controlul i
analizaindicatorilorfiziciideeficienpentruprogramelenaionaledesntatecurativeprevzutelalit.Bdinanex.
(3)CasaNaionaldeAsigurrideSntatetransmitestructuriicuatribuiinelaborareaicoordonareaprogramelornaionaledesntate
dincadrulMinisteruluiSntii,trimestrial,anualioridecteoriestenevoie,indicatoriifiziciideeficienpentruprogramelenaionalede
sntatecurativeprevzutelalit.Bdinanex,precumimodulncareacesteasuntderulate.
Articolul6
(1)MinisterulSntiirepartizeazdireciilordesntatepublic,unitilorsanitaredinreeauasanitarproprie,precumiinstituiilordin
subordinefonduriledestinatederulriiprogramelornaionaledesntatepublicprevzutelalit.Adinanex,ncondiiilelegii.
(2)CasaNaionaldeAsigurrideSntaterepartizeazcaselordeasigurridesntatefonduriledestinatederulriiprogramelornaionale
desntatecurativeprevzutelalit.Bdinanex,nbazaindicatorilorfiziciideeficienrealizainanulprecedent.
Articolul7
(1)Sumelealocatepentruprogramelenaionaledesntatesuntcuprinsenbugeteledevenituriicheltuielialeunitilordespecialitateprin
careacesteaseimplementeaz.
(2)Unitiledespecialitatecarederuleazprogramenaionaledesntateauobligaiadeapublicapesiteulpropriubugetuldeveniturii
cheltuieliiexecuiabugetuluidevenituriicheltuieli,detaliatpentrufiecaredintreprogramelenaionaledesntatederulate.
(3)Sumeleaprobatepentruderulareaprogramelornaionaledesntatepublicsealoclunar,lasolicitrileunitilordeasistentehnici
managementalprogramelornaionaledesntate,ntocmitepebazacererilorfundamentatealeunitilordespecialitate,nfunciedeindicatorii
realizaiinlimitafonduriloraprobatecuaceastdestinaie,nsoitededocumentelejustificativeprevzutennormeletehnice.
(4)Sumeleaprobatepentruderulareaprogramelornaionaledesntatecurativesealoclunar,lasolicitrilecaselordeasigurridesntate,
pebazacererilorfundamentatealeunitilordespecialitate,nfunciedeindicatoriirealizaiinlimitafonduriloraprobatecuaceastdestinaie,
nsoitededocumentelejustificativeprevzutennormeletehnice.
(5)SumeleprevzutenbugetulMinisteruluiSntiipentrufinanareaprogramelornaionaledesntatepublicprevzutelalit.Adin
anexsealocdupcumurmeaz:
a)instituiilorpubliceifurnizorilordeserviciimedicaledinsubordineaMinisteruluiSntii,pentruimplementareaprogramelornaionale
desntatepublici/sauasigurareaasisteneitehniceimanagementuluiprogramelornaionaledesntate,dupcaz
b)furnizorilor de servicii medicale din reeaua autoritilor administraiei publice locale i a ministerelor i instituiilor cu reea sanitar
proprie, precum i furnizorilor de servicii medicale privai, n baza contractelor ncheiate cu direciile de sntate public sau, dup caz, cu
instituiilepublicedinsubordineaMinisteruluiSntii,dupcaz.
(6)SumeleprevzutenbugetulFonduluipentrufinanareaprogramelornaionaledesntatecurativeprevzutelalit.Bdinanexsealoc
nbazacontractelornegociateincheiatentrefurnizoriicaseledeasigurridesntate.
(7) Pentru derularea programelor naionale de sntate curative n cadrul crora se asigur medicamente, materialele sanitare specifice,
dispozitivelemedicaleialteleasemenea,serviciiprintratamentGammaKnife,serviciidediagnosticarealeucemiiloracute,serviciimedicale
paraclinice, casele de asigurri de sntate ncheie contracte pentru derularea programelor naionale de sntate curative cu unitile de
specialitate prevzute la art. 4 alin. (3), care sunt n relaie contractual pentru furnizare de servicii medicale spitaliceti, furnizarea de
medicamente,respectivpentrufurnizaredeserviciimedicalenasistenamedicaldespecialitatedinambulatoriupentruspecialitileparaclinice,
dupcaz.
(8)PentruderulareaSubprogramuluideradioterapieabolnavilorcuafeciunioncologicedincadrulProgramuluinaionaldeoncologieia
Programului naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic, casele de asigurri de sntate ncheie contracte
pentrufurnizareadeserviciideradioterapie,respectivcontractepentrufurnizareadeserviciidedializnregimambulatoriudupcumurmeaz:
a)cuunitiledespecialitateprevzutelaart.4alin.(3)lit.b)ic)careseaflnrelaiecontractualpentrufurnizaredeserviciimedicale
spitaliceti
b)cuunitiledespecialitateprevzutelaart.4alin.(3)lit.b)ic)careaustructuraprobatpentrufurnizareadeserviciideradioterapie,
respectivpentrufurnizareadeserviciidedializicareseaflsaunuseaflnrelaiecontractualpentrufurnizaredeserviciimedicalecucasele
deasigurridesntate.
(9) Unitile de specialitate prevzute la alin. (8) lit. b), n vederea intrrii n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate pentru
furnizareadeserviciideradioterapie,respectivpentrufurnizareadeserviciidedializnregimambulatoriu,trebuiesndeplineascurmtoarele
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

2/34

10.11.2015

www.Legex.ro

condiiideeligibilitate:
a)sfieorganizainunadintreformelelegaleprevzutedeactelenormativenvigoare
b)sfieautorizaiievaluaipotrivitdispoziiilorlegalenvigoare
(10)nvedereaintrriinrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntatepentrufurnizareadeserviciideradioterapie,respectivpentru
furnizareadeserviciidedializnregimambulatoriu,unitiledespecialitatedelaalin.(8)lit.b)auobligaiadeadepunedocumenteleprevzute
nnormeletehnice.
Articolul8
(1)Raporturilestabilitentreunitiledespecialitatecarederuleazprogramenaionaledesntatesuntraporturijuridicecivile,carevizeaz
aciunimultianuale,cesestabilescisedesfoarpebazdecontractcuvalabilitatepnladatade31decembrie2016.
(2)nsituaiancareestenecesarmodificareasaucompletareaclauzelorcontractuale,acesteasuntnegociateistipulatenacteadiionale,
potrivitinlimitaprevederilorlegalenvigoare.
(3)Angajamentelelegalencheiatenexerciiulcurentdincarerezultobligaiinupotdepicrediteledeangajamentsaucreditelebugetare
aprobateanualprinlegeabugetuluidestat.
(4)Creditelebugetareaferenteaciunilormultianualereprezintlimitasuperioaracheltuielilorcareurmeazafiordonanateipltiten
cursulexerciiuluibugetar.Plilesuntaferenteangajamentelorefectuatenlimitacreditelordeangajamentaprobatenexerciiulbugetarcurent
saunexerciiilebugetareanterioare.
(5) Sumele nedecontate pentru medicamentele i materialele sanitare specifice utilizate n programele naionale de sntate curative n
tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, precum i sumele nedecontate pentru servicii de dializ i serviciile de
radioterapie efectuate n luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost nregistrate pe cheltuiala anului
precedent,suntconsiderateangajamentelegalealeanuluincursisenregistreazattlapli,ctilacheltuielinanulcurentdincreditele
bugetareaprobate.
(6)Angajamentelelegaleaferentemedicamentelorimaterialelorsanitarespecificeutilizatepentrufiecareprogram/subprogramnaionalde
sntate curativ n tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, precum i pentru servicii de dializ, servicii de
radioterapie,efectuatenlunadecembrie,lanivelulcaseideasigurridesntate,nupotdepimedialunaraprimelor11lunialeaceluiaian.
(7)Caseledeasigurridesntatepotstabiliialtetermenedecontractare,nfunciedenecesaruldeserviciimedicale,demedicamente,
materiale sanitare specifice, dispozitive medicale i altele asemenea acordate n cadrul programelor naionale de sntate curative, n limita
fonduriloraprobatefiecruiprogram/subprogramnaionaldesntate.
Articolul9
Unitilesanitarecupaturiaflatenrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntatepentrufinanareaprogramelornaionaledesntate
curativeauurmtoareleobligaii:
a)sutilizezefondurileprimitepentrufiecareprogram/subprogramnaionaldesntatecurativ,potrivitdestinaieiacestora
b)sdispunmsuripentrugestionareaeficientamijloacelormaterialeibneti
c)sorganizezeevidenacheltuielilorpefiecareprogram/subprogramnaionaldesntatecurativipesubdiviziunileclasificaieibugetare
attnprevederi,ctinexecuie
d)s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, inclusiv prescrierea i eliberarea medicamentelor/ materialelor sanitare
specificedincadrulprogramelornaionaledesntatecurative,potrivitprevederilorlegalenvigoare
e)s asigure bolnavilor tratamentul adecvat i eficient, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere i eliberare a
medicamentelor,potrivitprevederilorlegalenvigoare
f)s achiziioneze, n condiiile legii, medicamente/materiale sanitare specifice n baza necesarului stabilit, innd cont de nevoile reale,
consumurile realizate i de stocurile cantitativvalorice, n condiiile legii, la nivelul preului de achiziie, care pentru medicamente nu poate
depipreuldedecontare
g)smonitorizezeconsumultotaldemedicamenteeliberateprinfarmaciilecucircuitnchisncadrulprogramelor/subprogramelornaionale
desntate,cuevidenedistincte,inclusivpentruDCIurileaprobateprincomisiiledelanivelulCaseiNaionaledeAsigurrideSntateide
lanivelulcaselordeasigurridesntate
h)sasigureasigurailor,frniciodiscriminare,acordareaserviciilormedicaleitratamentulspecificafeciunilorcuprinsenprogramele
naionaledesntatecurative
i)stransmitcaseideasigurridesntatenprimele15zilealeluniiurmtoarencheieriiperioadeipentrucaresefaceraportarea:raportri
lunare,trimestriale,cumulatdelanceputulanului,ianualeprivindsumeleutilizatepefiecareprogram/subprogram,indicatoriirealizai,precum
ievidenanominalnbazaCNP/CID,pentrubolnaviitrataincadrulprogramelor/subprogramelornaionaledesntatecurative
j)sdepunlunarlacasadeasigurridesntate,nvedereavalidriiidecontriicontravaloriifacturii/facturilor,documentelejustificative,
attpesuporthrtie,ctinformatelectronic,nformatulsolicitatdeCasaNaionaldeAsigurrideSntate,nlimitasumeiprevzuten
contractiasumelordisponibilecuaceastdestinaie
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

3/34

10.11.2015

www.Legex.ro

k)stransmitcaselordeasigurridesntateprescripiilemedicale/copiialefoilordecondicdemedicamentenbazacrorasaueliberat
medicamentelespecificepentrutratamentulnambulatoriu,nsoitedeborderourilecentralizatoaredistincte
l)s organizeze evidena electronic a bolnavilor care beneficiaz de medicamentele i/sau materialele sanitare specifice, servicii prin
tratamentGammaKnife,serviciidediagnosticarealeucemiiloracute,dupcaz,ncadrulprogramelor/subprogramelor,pebazasetuluiminimde
date: CNP/CID al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod paraf), medicamentele/ materiale sanitare
specificeeliberate,serviciileefectuate,cantitateaivaloareadedecontat,potrivitschemeiterapeuticeprescrise,curespectareaprotocoalelor
m)s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i intimitatea i demnitatea acestora i s
asiguresecuritateanprocesuldetransmitereatuturordatelorcucaracterpersonal
n)s informeze asiguraii cu privire la derularea programelor naionale de sntate curative, precum i cu privire la faptul c numai
medicamenteleprevzutenListacuprinznddenumirilecomuneinternaionalecorespunztoaremedicamentelordecarebeneficiazasiguraii,
cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, precum i denumirile comune
internaionalecorespunztoaremedicamentelorcareseacordncadrulprogramelornaionaledesntate,aprobatprinhotrredeguvern,se
deconteazdinfond
o)srespectedreptullaliberaalegeredectreasiguratamediculuiiafurnizoruluialegereafurnizoruluisefacedintreceinominalizain
actelenormativenvigoare
p)sanunecasadeasigurridesntatedespremodificareaoricreiadintrecondiiilecareaustatlabazancheieriicontractuluidefurnizare
de servicii medicale, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe
durataderulriicontractelor
q)s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de sntate, inclusiv la derularea
programelor/subprogramelornaionaledesntatecurative
r)s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriuislelibereze,caoconsecinaactuluimedicalpropriu,numaipentrumedicamenteleimaterialelesanitarespecificecarefac
obiectulprogramelornaionaledesntatecurativesasigureutilizareaformularuluideprescripiemedical,careesteformularcuregimspecial
unicpear,pentruprescriereasubstaneloripreparatelorstupefianteipsihotropesasigureutilizareaformularuluielectronicdeprescripie
medical pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope de la data la care acesta se implementeaz s furnizeze
tratamentul,curespectareaprevederilorlegalenvigoare,isprescriemedicamenteleimaterialelesanitarespecificecareseacordncadrul
programelor/subprogramelor naionale de sntate curative, informnd n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale
medicamentelorpecareurmeazsileprescrie.ncondiiilerecomandriiunormedicamentecarenuseregsescnListacuprinznddenumirile
comuneinternaionalecorespunztoaremedicamentelordecarebeneficiazasiguraii,cusaufrcontribuiepersonal,pebazdeprescripie
medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, precum i denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor care se
acordncadrulprogramelornaionaledesntate,sinformezeasiguraiiprinmediciicurani/mediciiprescriptoricacesteanusedeconteaz
dinFond,putndfacedovadaprinsemnturaasiguratuluicafostinformatnacestsens
s)srespecteprotocoaleleterapeuticeprivindprescriereamedicamenteloraferentedenumirilorcomuneinternaionale,potrivitprevederilor
legalenvigoare
)sutilizezesistemulderaportarentimpreal,ncepndcudatalacareacestavafipusnfunciune
t)sutilizezeplatformainformaticdinasigurriledesntate.nsituaiancareseutilizeazunaltsisteminformatic,acestatrebuiesfie
compatibilcusistemeleinformaticedinplatformadinasigurriledesntate,cazncarefurnizoriisuntobligaisasigureconfidenialitatean
procesuldetransmitereadatelor
)s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate acest document/adeverina de asigurat cu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare
pentruceicroralisevaemitecardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela

art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulisleutilizezenvedereaacordriimedicamentelor/materialelorsanitare
specifice,serviciiprintratamentGammaKnife,serviciidediagnosticarealeucemiiloracute,dupcaz
u)s foloseasc online sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic, se utilizeaz sistemul offline asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semnturelectronicextins,potrivitdispoziiilor
Legiinr.455/2001privindsemnturaelectronic,republicat.
Serviciilemedicalenregistrateofflinesetransmitnplatformainformaticaasigurrilordesntatenmaximum72deoredelamomentul
acordriiserviciuluimedical,pentruserviciileacordatenlunapentrucaresefaceraportarea.Serviciilemedicaleacordatenaltecondiiidect
celemenionateanteriornusedeconteazfurnizorilordectrecaseledeasigurridesntateprevederilesuntvalabileinsituaiilencarese
utilizeazadeverinadeasiguratcuvalabilitatede3lunideladataemiteriipentruceicarerefuzcardulnaionaldinmotivereligioasesaude
contiin/adeverinanlocuitoarepentruceicroralisevaemitecardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

4/34

10.11.2015

www.Legex.ro

art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulnvedereaacordriiserviciilormedicale.
Pentru eliberarea medicamentelor s foloseasc sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma informatic a
asigurrilor de sntate asumarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice eliberate se face prin semntur electronic extins potrivit
dispoziiilor

Legiinr.455/2001,republicat
v)s raporteze corect i complet consumul de medicamente/materiale sanitare specifice ce se
elibereazncadrulprogramelornaionaledesntatecurative,serviciileprintratamentGammaKnife,
serviciiledediagnosticarealeucemiiloracuteefectuate,dupcaz,potrivitprevederilorlegalenvigoare
w)s publice pe siteul propriu bugetul de venituri i cheltuieli aprobat pentru fiecare dintre
programelenaionaledesntatepecarelederuleaz,precumiexecuiapeparcursulderulriiacestora
x)scompletezedosarulelectronicdesntatealpacientuluideladataimplementriiacestuia
y)spunladispoziiaorganelordecontrolaleCaseiNaionaledeAsigurrideSntateicaselorde
asigurri de sntate toate documentele justificative care atest medicamentele/materiale sanitare
specifice eliberate, serviciile efectuate i raportate n relaia contractual cu casele de asigurri de
sntate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din bugetul alocat
programelor/subprogramelornaionaledesntatecurative
z)s transmit Casei Naionale de Asigurri de Sntate informaiile i documentele solicitate de
aceasta n domeniu pe parcursul derulrii programelor/subprogramelor naionale de sntate curative
finanatedinbugetulFondului
aa)sintroducnsistemulinformatictoateprescripiilemedicaleelectroniceprescriseofflineiprescripiilemedicalecuregimspecialunic
pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data
prescrierii
ab)snuraportezensistemDRGactivitilecesedeconteazdinbugetulaferentprogramelornaionaledesntatecurative
ac) s nu ncaseze sume de la asigurai pentru servicii medicale, materialele sanitare specifice, dispozitive medicale i altele asemenea i
pentruacteleadministrativeemisecaurmareafurnizriiacestorservicii,careseasigurncadrulprogramelornaionaledesntatecurative
ad)sasigureserviciimedicale,medicamente,dispozitivemedicale,materialesanitarespecificeialteleasemeneapentru:

pacieniidinstatelemembrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/Confederaia
Elveian,beneficiariaiformularelor/documenteloreuropeneemisentemeiulprevederilor
Regulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin29aprilie2004
(i)
privindcoordonareasistemelordesecuritatesocial,nperioadadevalabilitateaacestora,n
aceleaicondiiicaipersoanelorasiguratencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatedin
Romnia
pacieniititulariaicarduluieuropeandeasigurrisocialedesntateemisdeunuldintrestatele
membrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/ConfederaiaElveian,nperioada
devalabilitateacardului,nsituaiancareserviciilemedicale,medicamentele,dispozitivele
(ii)
medicale,materialelesanitarespecificeialteleasemeneasuntpartedinserviciilecuprinsen
PachetuldeserviciipentrupacieniidinstatelemembrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomic
European/ConfederaiaElveian
titulariidecardeuropeandeasigurrisocialedesntate,nperioadadevalabilitateacardului,
pentrupacieniidinstatelemembrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/
ConfederaiaElveian,beneficiariaiformularelor/documenteloreuropeneemisentemeiul
prevederilorRegulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluii
pentrupacieniidinstatelecucareRomniaancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoale
(iii) internaionalecuprevederindomeniulsntii,pachetprevzutdeContractulcadruprivind
condiiileacordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate,
pacienilordinaltestatecucareRomniaancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoale
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

5/34

10.11.2015

www.Legex.ro

internaionalecuprevederindomeniulsntii,ncondiiileprevzutederespectiveledocumente
internaionale
ae)sntocmeascevidenedistinctepentruserviciilemedicale,medicamentele,dispozitivelemedicale,materialelesanitarespecificeialtele
asemenea acordate i decontate din bugetul Fondului, pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/ConfederaiaElveian,titulariaicarduluieuropeandeasigurrisocialedesntate,respectivbeneficiariaiformularelor/documentelor
europene emise n temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului, precum i pentru
pacieniidinaltestatecucareRomniaancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoaleinternaionalecuprevederindomeniulsntii
af)sraportezedistinct,nvedereadecontrii,caselordeasigurridesntatecucareseaflnrelaiecontractualfacturilepentruserviciile
prevzutelalit.ae),nsoitedecopiialedocumentelorcareaudeschisdreptullaserviciimedicale,medicamente,dispozitivemedicale,materiale
sanitarespecificeialteleasemenea,dupcaz,dedocumentelejustificative/documentelensoitoare.
Articolul10
Furnizorii de medicamente, respectiv farmaciile cu circuit deschis, aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate pentru
furnizareademedicamenteiaunormaterialesanitarespecificecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorincluinunele
programenaionaledesntatecurativencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate,auurmtoareleobligaii:
a)s se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunztoare denumirilor comune internaionale (DCI) prevzute n sublista C,
seciuneaC2dinanexala

HotrreaGuvernuluinr.720/2008pentruaprobareaListeicuprinznddenumirilecomuneinternaionale
corespunztoaremedicamentelordecarebeneficiazasiguraii,cusaufrcontribuiepersonal,pebaz
de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, precum i denumirile comune
internaionale corespunztoare medicamentelor care se acord n cadrul programelor naionale de
sntate, cu modificrile i completrile ulterioare, cu prioritate cu medicamentele al cror pre pe
unitatea terapeutic este mai mic sau egal cu preul de decontare, fr a ncasa contribuie personal
pentruacestpredelaasigurai
b)s asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiai denumiri comune internaionale
(DCI),cuprioritatelapreurilecelemaimicidinListacudenumirilecomercialealemedicamentelors
se aprovizioneze, la cererea scris a asiguratului i nregistrat la furnizor, n maximum 48 de ore, cu
medicamenteleimaterialesanitarespecificecareseacord
pentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorincluinuneleprogramenaionaledesntatecurative,dacacesteanuexistlamomentul
solicitriinfarmaciesolicitareadectreasiguratsefacenscris,iarfarmaciatrebuiesfacdovadademersurilorefectuatenacestsens

c)s dein documente justificative privind intrrile i ieirile pentru medicamentele i materialele
sanitarespecificeeliberatenbazaprescripiilormedicaleraportatespredecontarespunladispoziia
organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate
documentele justificative, cu privire la tipul i cantitatea medicamentelor i materialelor sanitare
specificeachiziionateievideniatengestiuneacantitativvaloricafarmacieiicareaufosteliberaten
perioada pentru care se efectueaz controlul refuzul furnizorului de a pune la dispoziia organelor de
control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate documentele
justificative anterior menionate se sancioneaz potrivit legii i conduce la rezilierea de plin drept a
contractului de furnizare de medicamente. n situaia n care casa de asigurri de sntate sesizeaz
neconcordane ntre medicamentele/materialele sanitare specifice eliberate n perioada verificat i
cantitatea de medicamente/materiale sanitare specifice achiziionate, aceasta procedeaz la suspendarea
contractului de furnizare de medicamente i sesizeaz mai departe instituiile abilitate de lege s
efectuezecontrolulunitiirespective
d)s verifice prescripiile medicale offline i cele pentru substanele i preparatele psihotrope i
stupefiante n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind, n vederea
eliberriiacestoraiadecontriicontravaloriimedicamentelormedicamentelecuprinsenprescripiile
medicaleelectroniceoffline/prescripiilecuregimspecialpentrusubstaneleipreparatelepsihotropei
stupefiante,carenuconintoatedateleobligatoriiaficompletatedemedic,prevzutenformularulde
prescripie medical, nu se elibereaz de ctre farmacii i nu se deconteaz de casele de asigurri de
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

6/34

10.11.2015

www.Legex.ro

sntate
e)sverificedacaufostrespectatecondiiileprevzutennormeletehnicecuprivirelaprescriereai
eliberarea medicamentelor i materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriualbolnavilorincluinuneleprograme/subprogramenaionaledesntatecurative
f)s transmit caselor de asigurri de sntate datele solicitate, utiliznd platforma informatic din
asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie
compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic din asigurrile de sntate, caz n care
furnizoriisuntobligaisasigureconfidenialitateanprocesuldetransmitereadatelor.ncepndcudata
implementrii sistemului de raportare n timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente
evaluaipentrundeplinireaacesteiobligaii
g)sntocmeascisprezinte/stransmitcaselordeasigurridesntate,ncondiiilestabiliten
normele tehnice, documentele necesare n vederea decontrii medicamentelor i materialelor sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele
programe/subprogramenaionaledesntatecurative:facturialtedocumentejustificativeprevzuten
normele tehnice sumele prevzute n factur i medicamentele i materialele sanitare specifice din
documentele justificative nsoitoare, prezentate caselor de asigurri de sntate de furnizorii de
medicamente n vederea decontrii acestora, trebuie s corespund cu datele raportate n Sistemul
informaticunicintegraticudateleraportatepotrivitprevederilorlit.u)
h)srespectemoduldeeliberareamedicamenteloriamaterialelorsanitarespecificecareseacord
pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe/ subprograme naionale de
sntatecurative,ncondiiilereglementrilorlegalenvigoare,isnunlocuiascunprodusbiologic
cubiosimilarul,frrecomandareamedicului
i)sfuncionezecupersonalfarmaceuticautorizat,potrivitlegii
j)s informeze asiguraii cu privire la drepturile i obligaiile ce decurg din calitatea de asigurat
privind eliberarea medicamentelor, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru
tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe/subprograme naionale de sntate
curative,precumilamoduldeutilizareaacestora,potrivitprescripieimedicalesafiezelalocvizibil
materialeleinformativerealizatesubegidaCaseiNaionaledeAsigurrideSntateipuseladispoziie
dectreaceasta
k)srespecteprevederileCoduluideontologicalfarmacistului,aprobatprinDeciziaAdunriigenerale
naionale a Colegiului Farmacitilor din Romnia nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului
FarmacitilordinRomniaiaCoduluideontologicalfarmacistului,nrelaiilecuasiguraii
l)sistabileascprogramuldefuncionare,pecareslafiezelalocvizibilnfarmacie,sparticipe
la sistemul organizat pentru asigurarea continuitii privind furnizarea medicamentelor n tratamentul
ambulatoriu,nzileledesmbt,duminicidesrbtorilegale,precumipetimpulnopii,isafieze
lalocvizibillistafarmaciilorcareasigurcontinuitateafurnizriidemedicamente,publicatpepagina
webacaseideasigurridesntate.Acestprogramsestabiletepotrivitprevederilorlegalenvigoare
m)s elibereze asigurailor medicamentele din prescripiile medicale i/sau materialele sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele
programe/subprograme naionale de sntate curative din prescripiile medicale, indiferent de casa de
asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul, n condiiile n care furnizorul de
medicamente are contract cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care medicul care a eliberat
prescripiamedicalancheiatcontract
n)s anuleze DCIurile/medicamentele i/sau materialele sanitare specifice care se acord pentru
tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe/subprograme naionale de sntate
curativeicarenuaufosteliberate,printierecuoliniesauprinnscriereameniuniianulat,nfaa
primitorului,peexemplareleprescripieimedicaleelectroniceoffline,ncondiiilestabiliteprinnorme,
nefiind permis eliberarea altor medicamente/materiale sanitare specifice din farmacie n cadrul sumei
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

7/34

10.11.2015

www.Legex.ro

respective
o)snueliberezemedicamenteleimaterialelesanitarespecificedinprescripiilemedicalecareiau
ncetatvalabilitatea
p)spstrezelalocvizibilnfarmaciecondicadesugestiiireclamaiicondicavafinumerotatde
farmacie i tampilat de casa/casele de asigurri de sntate cu care furnizorul se afl n relaie
contractual
q)s asigure prezena unui farmacist n farmacie i la oficinele locale de distribuie pe toat durata
programuluidelucrudeclaratiprevzutncontractulncheiatcucasadeasigurridesntate
r)s depun, n luna urmtoare celei pentru care sau eliberat medicamentele i materialele sanitare
specificeceseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorincluinuneleprogramenaionale
desntatecurative,documentelenecesarenvedereadecontriipentrulunarespectiv,pnlatermenul
prevzutncontract.Pentrumedicamenteleeliberatedecontareasefacecuncadrareanbugetulaprobat
lanivelulcaseideasigurridesntateiafiatdeaceastapesite
s)sseinformezeasupracondiiilordefurnizareamedicamenteloriamaterialelorsanitarespecifice
care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe/subprograme
naionaledesntatecurative
)s elibereze medicamentele i materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriualbolnavilorincluinuneleprogramenaionaledesntatecurative,lanivelulpreuluide
decontareaprobatprinordinalministruluisntiiialpreedinteluiCaseiNaionaledeAsigurride
Sntate,francasacontribuiepersonalpentruacestpredelaasiguraincazulncarepreulcu
amnuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutic al medicamentului prescris este mai mare
dectpreuldedecontare,farmaciilecucircuitdeschisaflatenrelaiecontractualcucaseledeasigurri
de sntate pot ncasa de la asigurai, numai cu acordul i la solicitarea acestora, diferena de pre
rezultatdintrepreulmedicamentuluiprescrisipreuldedecontarealacestuianacestsens,farmacia
trebuiesobinacordulinformatiscrisalasiguratului/primitoruluipeversoulprescripiei
t)s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i
intimitatea i demnitatea acestora s asigure securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu
caracterpersonal
)sanunecasadeasigurridesntatedespremodificareaoricreiadintrecondiiilecareaustatla
baza ncheierii contractului de furnizare de medicamente n tratamentul ambulatoriu, precum i de
materialesanitarespecificecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorincluinunele
programe naionale de sntate curative, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii
modificrii,isndeplineascnpermanenacestecondiiipedurataderulriicontractelor
u)stransmitzilniccaselordeasigurridesntate,nformatelectronic,situaiamedicamentelori
materialelorsanitarespecificeeliberate,potrivitmachetelorsolicitatedeCasaNaionaldeAsigurride
Sntate nerespectarea nejustificat a acestei obligaii pe perioada derulrii contractului conduce la
reziliereaacestuialaapatraconstatare
v)snueliberezeprescripiilemedicalecarenuconintoatedateleobligatoriipecareacesteatrebuie
s le cuprind, precum i dac nu au fost respectate condiiile prevzute n normele privind eliberarea
prescripiilormedicale,referitoarelanumruldemedicamenteiladurataterapiei
w)sutilizezesistemulderaportarentimpreal,ncepndcudatalacareacestavafipusnfunciune
x)snueliberezemedicamentei/saumaterialesanitarespecificecareseacordpentrutratamentuln
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate curative prin
farmaciile/oficinele locale de distribuie excluse din contractele ncheiate ntre societile comerciale
farmaceutice i casa de asigurri de sntate, dup data excluderii acestora din contract, sau prin alte
puncte de desfacere de medicamente, farmacii/oficine locale de distribuie dect cele prevzute n
contract
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

8/34

10.11.2015

www.Legex.ro

y)srespectedreptulasigurailordeaialegefarmaciacareancheiatcontractpentrufurnizareade
medicamente i/sau materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al
bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate curative, potrivit prevederilor legale n
vigoare
z)srennoiascpetoatperioadadederulareacontractuluidovadadeevaluareafarmacieiidovada
asigurriiderspunderecivilndomeniulmedicalpentrufurnizorfarmacii/oficine,precumidovada
asigurriiderspunderecivilndomeniulmedicalpentrupersonalulfarmaceutic,respectivfarmacitiii
asistenii de farmacie, care i desfoar activitatea la furnizor ntro form prevzut de lege i care
urmeazsfienregistratncontractisfuncionezesubincidenaacestuia
aa)ssolicitencepndcudataimplementriicarduluinaionaldeasigurrisocialedesntateacestdocument/adeverinadeasiguratcu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare
pentruceicroralisevaemitecardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela

art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulisleutilizezenvedereaeliberriimedicamentelori/saumaterialelor
sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele
programe naionale de sntate curative, dac acestea se ridic din farmacie de ctre beneficiarul
prescripiei n situaia n care ridicarea medicamentelor i/sau materialelor sanitare specifice care se
acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate
curativedelafarmaciesefacedectreunmputernicit,sesolicitcardulnaionaldeasigurrisocialede
sntatealmputernicituluisaucarteadeidentitate/buletinuldeidentitate/paaportul,dacmputernicitul
nu poate prezenta cardul naional de asigurri sociale de sntate, iar o copie a crii de
identitate/buletinuluideidentitate/paaportuluimputernicituluisepstreazlafarmaciemedicamentele
i/saumaterialelesanitarespecificecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorinclui
n unele programe naionale de sntate curative acordate n cadrul programelor naionale de sntate
curative n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de
asigurridesntate
ab)sverificecalitateadeasigurat,potrivitprevederilorlegalenvigoare
ac)sfoloseascsistemulnaionalalcarduluideasigurrisocialedesntatedinplatformainformaticaasigurrilordesntateasumarea
medicamentelor/materialelorsanitarespecificeeliberatesefaceprinsemnturelectronicextinspotrivitdispoziiilor

Legiinr.455/2001,republicat
ad)seliberezemedicamenteledinprescripiilemedicaleeliberatedemediciiaflainrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntate
pentru:

titulariicarduluieuropeandeasigurrisocialedesntateemisdeunuldintrestatelemembreale
(i) UniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/ConfederaiaElveian,nperioadadevalabilitate
acardului
beneficiariiformularelor/documenteloreuropeneemisentemeiulprevederilorRegulamentului
(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,nperioadadevalabilitatea
(ii)
acestora,naceleaicondiiicaipersoanelorasiguratencadrulsistemuluideasigurrisocialede
sntatedinRomnia
pacieniidinaltestatecucareRomniaancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoale
(iii) internaionalecuprevederindomeniulsntii,ncondiiileprevzutederespectiveledocumente
internaionale
ae) s ntocmeasc evidene distincte pentru medicamentele i/sau materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe/subprograme naionale de sntate curative acordate i decontate din bugetul Fondului
pentrupacieniidinstatelemembrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/ConfederaiaElveian,titulariaicarduluieuropeande
asigurrisocialedesntate,respectivbeneficiariaiformularelor/documenteloreuropeneemisentemeiulprevederilorRegulamentului(CE)nr.
883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,israportezelunar/trimestrialn
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

9/34

10.11.2015

www.Legex.ro

vedereadecontriicaselordeasigurridesntatecucareseaflnrelaiicontractualefacturilensoitedecopiialedocumentelorcareau
deschisdreptullamedicamentei/saumaterialesanitarespecificecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorincluinunele
programe/subprogramenaionaledesntatecurativei,dupcaz,dedocumentelejustificative/documentelensoitoare,lapreurilededecontare
stabilitepentruceteniiromniasigurai,francasacontribuiepersonalpentruacestpre
af) s ntocmeasc evidene distincte pentru medicamentele i/sau materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe/subprograme naionale de sntate curative acordate i decontate din bugetul Fondului
pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul
sntii, care au dreptul i beneficiaz de medicamente i/sau materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al
bolnavilor inclui n unele programe/subprograme naionale de sntate curative sanitare acordate pe teritoriul Romniei, i s raporteze
lunar/trimestrial n vederea decontrii caselor de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual facturile nsoite de copii ale
documentelor care au deschis dreptul la medicamente i/sau materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al
bolnavilorincluinuneleprograme/subprogramenaionaledesntatecurative,dupcaz,dedocumentelejustificative/documentensoitoare,la
preuriledereferinstabilitepentruceteniiromniasigurai,francasacontribuiepersonalpentruacestpre.
Articolul11
Furnizoriideserviciimedicaleparacliniceaflainrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntatepentrufurnizaredeserviciimedicale
nasistenamedicaldespecialitatedinambulatoriupentruspecialitileparaclinicencadrulunorprograme/subprogramenaionaledesntate
curativeauurmtoareleobligaii:
a)srespectecriteriiledecalitateaserviciilormedicaleparaclinicefurnizatepotrivitprevederilorlegalenvigoare
b)s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale paraclinice n cadrul unor programe/subprograme
naionaledesntatecurativeialeasiguratuluireferitoarelaactulmedical
c)srespecteconfidenialitateatuturordateloriinformaiilorprivitoarelaasigurai,precumiintimitateaidemnitateaacestoraisasigure
securitateanprocesuldetransmitereatuturordatelorcucaracterpersonal
d)sfacturezelunar,nvedereadecontriidectrecaseledeasigurridesntate,activitatearealizatpotrivitcontractuluidefurnizarede
serviciimedicalencadrulunorprograme/subprogramenaionaledesntatecurativefacturaestensoitdedocumentelejustificativeprivind
activitilerealizate,attpesuporthrtie,ctinformatelectronic,nformatulsolicitatdeCasaNaionaldeAsigurrideSntate
e)s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii activitii n cadrul programelor naionale de
sntatecurative,potrivitmachetelorderaportareaindicatorilorspecifici,aprobateprinordinalpreedinteluiCaseiNaionaledeAsigurride
Sntate
f)scompletezecorectilaziformulareleutilizatensistemulasigurrilorsocialedesntate,respectivpeceleprivindevideneleobligatorii,
celecuregimspecialiceletipizate
g)srespectedreptullaliberaalegeredectreasiguratafurnizorului,potrivitprevederilorlegalenvigoare
h)srespecteprogramuldelucruislcomunicecaselordeasigurridesntate,nbazaunuiformularalcruimodelestecelutilizatn
cadrul contractului de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice, program asumat prin
contractulncheiatcucasadeasigurridesntate
i)sasigureeliberareaactelormedicale,ncondiiilestabilitenprezentahotrreinormeletehnice
j)sanunecasadeasigurridesntatedespremodificareaoricreiadintrecondiiilecareaustatlabazancheieriicontractuluidefurnizare
deserviciimedicalenmaximum5zilecalendaristicedeladataproduceriimodificriiisndeplineascnpermanenacestecondiiipedurata
derulriicontractului
k)sasigurerespectareaprevederiloractelornormativereferitoarelaprogramele/subprogramelenaionaledesntatecurative
l)sasigureserviciilemedicaleparaclinicecareseacordasigurailorncadrulprogramelor/subprogramelornaionaledesntatecurative
frniciodiscriminare
m)safiezentrunlocvizibilprogramuldelucru,numelecaseideasigurridesntatecucareseaflnrelaiecontractual,precumi
dateledecontactaleacesteia:adres,telefon,fax,email,paginweb
n)sutilizezeplatformainformaticdinasigurriledesntate.nsituaiancareseutilizeazunaltsisteminformatic,acestatrebuiesfie
compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitateanprocesuldetransmitereadatelor
o)stransmitrezultatulinvestigaiilorparaclinicepentrudozareahemoglobineiglicozilatelabolnavicudiabetzaharatmediculuicareafcut
recomandareatransmiterearezultatelorsepoatefaceiprinintermediulasiguratului
p)s transmit rezultatul investigaiilor medicale paraclinice pentru investigaiile PETCT medicului care a fcut recomandarea, direct sau
prinintermediulasiguratului,precumiCaseiNaionaledeAsigurrideSntatelasolicitareaacesteia
q)sntocmeasclistedeprioritatepentruserviciilemedicaleprogramabile,dacestecazul
r)sutilizezesistemulderaportarentimpreal,ncepndcudatalacareacestavafipusnfunciune
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

10/34

10.11.2015

www.Legex.ro

s)sefectuezedozareahemoglobineiglicozilatenumainbazabiletuluidetrimitere,careesteformularcuregimspecialutilizatnsistemul
asigurrilor sociale de sntate, cu condiia ca medicii, prevzui n normele tehnice, care au eliberat biletele de trimitere s se afle n relaie
contractualcuaceeaicasdeasigurridesntatecucareseaflnrelaiecontractualfurnizoruldeserviciimedicaleparaclinice
)sverificebileteledetrimiterenceeaceprivetedateleobligatoriipecareacesteatrebuieslecuprindpotrivitprevederilorlegalen
vigoare
t)sefectuezeinvestigaiaPETCTnumainbazadecizieideaprobareemisedecomisiadeexperidepelngCasaNaionaldeAsigurri
deSntatevalabilitateadecizieideaprobareestede45dezilecalendaristice
)s utilizeze numai reactivi care au declaraii de conformitate CE emise de productori i s practice o eviden de gestiune cantitativ
valoriccorectilazipentrureactivincazulfurnizorilordeinvestigaiimedicaleparacliniceanalizemedicaledelaborator
u)s fac mentenan i s ntrein aparatele din laboratoarele de investigaii medicale paraclinice, potrivit specificaiilor tehnice, iar
controlulinterninregistrareaacestuiassefacpotrivitstandarduluidecalitateSRENISO15189
v)s consemneze rezultatele i s stocheze n arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaiilor PETCT, n conformitate cu
specificaiiletehnicealeaparatului
w)sdepunlacasadeasigurridesntatecucarencheiecontractodeclaraiepepropriarspunderecuprivirelacontractelencheiatecu
caseledeasigurridesntate
x)sntocmeascevidenedistincteisraportezedistinctserviciilerealizate,potrivitcontractelorncheiatecufiecarecasdeasigurride
sntate,dupcaz
y)s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate documentele
justificativefacturi,certificatedeconformitateUE,fietehnicecuprivirelatipulicantitateareactivilorachiziionaiicareaufostutilizai
pentru investigaiile medicale paraclinice efectuate n perioada pentru care se efectueaz controlul investigaii medicale paraclinice raportate
potrivitcontractuluincheiatcucasadeasigurridesntatepentruprogramele/subprogramelenaionaledesntatecurative,precumipentru
orice alte investigaii de acelai tip efectuate n afara relaiei contractuale cu casa de asigurri de sntate pentru derularea
programelor/subprogramelornaionaledesntatenperioadapentrucareseefectueazcontrolul.nsituaiancarecasadeasigurridesntate
sesizeaz neconcordane ntre investigaiile medicale efectuate n perioada verificat i cantitatea de reactivi achiziionai potrivit facturilor i
utilizai n efectuarea investigaiilor pentru programele/ subprogramele naionale de sntate curative, aceasta procedeaz la suspendarea
contractuluidefurnizaredeserviciimedicaleparacliniceisesizeazpotrivitlegiiinstituiileabilitatenacestsens
z)sasigureprezenaunuimedicspecialistnmedicindelaboratorsaubiolog,chimist,biochimistcugraddespecialistnfiecarelaborator
de analize medicale/punct de lucru, pe toat durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de
sntate pentru respectivul laborator/punct de lucru, cu obligaia ca pentru cel puin o norm pe zi, respectiv de 7 ore, programul
laboratorului/punctuluidelucrusfieacoperitdemedic/medicidelaboratorcareidesfoarntroformlegalprofesialalaboratorul/punctul
de lucru respectiv s asigure prezena unui medic de radiologie i imagistic medical n fiecare laborator de radiologie i imagistic
medical/punct de lucru din structura furnizorului, pe toat durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de
asigurridesntatepentrurespectivullaborator/punctdelucrusasigureprezenaunuimediccuspecialitateanatomopatologiepentrufiecare
laboratordeanatomopatologie/punctdelucrudinstructurasapentrucelpuinonormpezi,respectivde6ore
aa)sprezintelacontractare,respectivpeparcursulderulriicontractuluidefurnizaredeserviciimedicale,avizuldeutilizaresaubuletinul
deverificareperiodic,emispotrivitprevederilorlegalenvigoare,pentruaparaturadindotare,dupcaz
ab)sconsemnezenbuletinelecarecuprindrezultateledozrilorhemoglobineiglicozilateefectuateilimiteledenormalitatealeacestora
ac)stransmitlunar,odatcuraportarea,documentelenecesarenvedereadecontriiprevzutennormeletehnice
ad)ssolicite,ncepndcudataimplementriicarduluinaionaldeasigurrisocialedesntate,acestdocument/adeverinadeasiguratcu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare
pentruceicroralisevaemitecardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela

art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
crora nu lea fost emis cardul i s le utilizeze, n vederea acordrii serviciilor medicale din cadrul
programelor naionale de sntate curative serviciile medicale acordate n alte condiii dect cele
menionateanteriornusedeconteazfurnizorilordectrecaseledeasigurridesntate
ae)snuncheiecontractecualifurnizorideserviciimedicaleparaclinicepentruefectuareainvestigaiilormedicaleparaclinicecontractate
cucaseledeasigurridesntate,cuexcepiafurnizorilordeserviciidesntateconexeactuluimedicalorganizatepotrivit

OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.83/2000privindorganizareaifuncionareacabinetelordeliber
practicpentruserviciipubliceconexeactuluimedical,aprobatcumodificriprinLegeanr.598/2001
af)srennoiascpetoatperioadadederulareacontractuluidovadadeevaluareafurnizorului,dovadaasigurriiderspundereciviln
domeniulmedicalpentrufurnizor,dovadaasigurriiderspunderecivilndomeniulmedicalpentrupersonalulcareidesfoaractivitateala
furnizor
ag) s publice pe siteul propriu bugetul de venituri i cheltuieli aprobat pentru fiecare dintre programele/ subprogramele naionale de
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

11/34

10.11.2015

www.Legex.ro

sntatepecarelederuleaz,precumiexecuiapeparcursulderulriiacestora
ah)sverificecalitateadeasigurat,potrivitprevederilorlegalenvigoare
ai)sfoloseasconlinesistemulnaionalalcarduluideasigurrisocialedesntatedinplatformainformaticaasigurrilordesntaten
situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul offline asumarea serviciilor medicale
acordatesefaceprinsemnturelectronicextinspotrivitdispoziiilor

Legiinr.455/2001,republicat.
Serviciilemedicalenregistrateofflinesetransmitnplatformainformaticaasigurrilordesntatenmaximum72deoredelamomentul
acordriiserviciuluimedical,pentruserviciileacordatenlunapentrucaresefaceraportarea.Serviciilemedicaleacordatenaltecondiiidect
celemenionateanteriornusedeconteazfurnizorilordectrecaseledeasigurridesntateprevederilesuntvalabileinsituaiilencarese
utilizeazadeverinadeasiguratcuvalabilitatede3lunideladataemiteriipentruceicarerefuzcardulnaionaldinmotivereligioasesaude
contiin/adeverinanlocuitoarepentruceicroralisevaemitecardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela

art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulnvedereaacordriiserviciilormedicale
aj) s asigure acordarea de asisten medical beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise n temeiul prevederilor
Regulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,nperioadadevalabilitateaacestora,naceleaicondiiicai
persoanelorasiguratencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatedinRomnia,respectivpacienilordinaltestatecucareRomniaa
ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele
documenteinternaionale
ak)snuncasezesumepentruserviciilemedicaleparaclinicefurnizatencadrulprogramelornaionaledesntatecurativeipentruactele
administrativeemisecaurmareafurnizriiacestorservicii
al)scompletezedosarulelectronicdesntatealpacientului,deladataimplementriiacestuia
am)sorganizezeevidenaelectronicabolnavilorcarebeneficiazdeserviciimedicaleparaclinice,ncadrulprogramelor/subprogramelor
naionaledesntate,pebazasetuluiminimdedate:CNP/CIDalbolnavului,diagnosticspecificconcordantcuprogramul,mediculcurant(cod
paraf)
an)sntocmeascevidenedistinctepentruserviciilemedicaleparacliniceacordateidecontatedinbugetulFondului,pentrupacieniidin
statelemembrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/ConfederaiaElveian,beneficiariaiformularelor/documenteloreuropene
emisen
temeiulprevederilorRegulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,respectivpentrupacieniidinaltestate
cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i
beneficiazdeserviciimedicaleacordatepeteritoriulRomniei
ao)sraportezedistinct,nvedereadecontriicaselordeasigurridesntatecucareseaflnrelaiecontractual,facturilepentruserviciile
prevzute la lit. an), nsoite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale i, dup caz, de documentele
justificative/documentelensoitoare.
Articolul12
Furnizoriideserviciidedializaflainrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntateauurmtoareleobligaii:
a)sfurnizezeserviciilededializpotrivitprevederilor

Ordinului ministrului sntii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare i


funcionareaunitilordedializpubliceiprivate,cumodificrileulterioare,precumicustandardele
privindevaluarea,certificareasauliceniereamedicalafurnizorilordeserviciimedicalepentruoperarea
centrelor de dializ ori furnizarea serviciilor i s utilizeze numai medicamente i materiale sanitare
specifice, aparatur i echipament aferent autorizate pentru a fi utilizate n Romnia normele de
evaluare, certificare sau liceniere medical ulterioare datei semnrii contractului se vor aplica
furnizorului
b)sfurnizezeserviciilededializpacienilorasiguraicuprininProgramulnaionaldesupleerea
funcieirenalelabolnaviicuinsuficienrenalcronic,careopteazpentruefectuareatratamentuluin
centru, fr niciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, n limita
numruluidebolnavipetipuridedializincluinprogram
c)s furnizeze serviciile de dializ pacienilor titulari ai cardului european de asigurri de sntate
emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

12/34

10.11.2015

www.Legex.ro

Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor


europene emise n aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al
Consiliului, n perioada de valabilitate a acestora, n aceleai condiii ca pentru persoanele asigurate n
cadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatedinRomnia,precumipacienilordinaltestatecucare
Romniaancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoaleinternaionalecuprevederindomeniul
sntii,ncondiiileprevzutederespectiveledocumenteinternaionale
d)s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate acest
document/adeverinadeasiguratcuvalabilitatede3lunideladataemiteriipentruceicarerefuzcardul
naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite
cardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulisleutilizezenvedereaacordriiserviciilordedializ
e)s foloseasc online sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic se utilizeaz sistemul offline asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semnturelectronicextinspotrivitdispoziiilor
Legiinr.455/2001,republicat.
Serviciilemedicalenregistrateofflinesetransmitnplatformainformaticaasigurrilordesntatenmaximum72deoredelamomentul
acordriiserviciuluimedical,pentruserviciileacordatenlunapentrucaresefaceraportarea.Serviciilemedicaleacordatenaltecondiiidect
celemenionateanteriornusedeconteazfurnizorilordectrecaseledeasigurridesntateprevederilesuntvalabileinsituaiilencarese
utilizeazadeverinadeasiguratcuvalabilitatede3lunideladataemiteriipentruceicarerefuzcardulnaionaldinmotivereligioasesaude
contiin/adeverinanlocuitoarepentruceicroralisevaemitecardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela

art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulnvedereaacordriiserviciilormedicale
f)sdepunlaautoritirapoartelecerutedenormelededializ,potrivitprevederilorlegalenvigoare
g)sangajezepersonaluldespecialitateproporionalcucerineleminimaledepersonalprevzuten
normele de dializ i s asigure instruirea tehnic corespunztoare a acestuia pentru utilizarea
echipamentelordindotare
h)srespectecriteriiledecalitateaserviciilormedicalefurnizate,potrivitlegislaieinvigoare
i)s ofere informaii asigurailor despre serviciile acordate, precum i despre modul n care vor fi
furnizateacesteaisacordeconsilierenscopulpreveniriimbolnvirilorialpstrriisntii
j)srespecteconfidenialitateaprestaieimedicale
k)srespectenormelederaportareabolilor,potrivitprevederilorlegalenvigoare
l)s stabileasc i s respecte programul de activitate, s l afieze la loc vizibil i s stabileasc
programuldeactivitateisarciniledeserviciupentrupersonalulangajat
m)sanunecaseledeasigurridesntatedespremodificrileoricreiadintrecondiiileobligatorii
careaustatlabazancheieriicontractuluideserviciidedializ,nmaximum5zilelucrtoaredeladata
produceriimodificrii,isndeplineascnpermanenacestecondiiipedurataderulriicontractului,
precumimodificareadatelordeidentificare,declarateladatancheieriicontractului
n)sinformezepacieniicuprivirelaserviciilededializilaobligaiilelornrelaiecontractualcu
caseledeasigurridesntate,precumilaobligaiilepacienilorreferitoarelaactulmedical
o)s permit personalului caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate
verificarea scriptic i faptic a modului de ndeplinire a obligaiilor contractuale asumate de acesta n
baza contractului, inclusiv a documentelor justificative privind medicamentele i materialele sanitare
specificeachiziionateiutilizatenefectuareaserviciilordedializ
p)s transmit caselor de asigurri de sntate raportri lunare, trimestriale, cumulat de la nceputul
anului, i anuale privind indicatorii realizai, n primele 15 zile ale lunii urmtoare ncheierii perioadei
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

13/34

10.11.2015

www.Legex.ro

pentrucaresefaceraportareaseraporteaznvedereadecontriibolnaviiiserviciilededializaferente
acestora, cu excepia serviciilor de iniiere a tratamentului, care nu se deconteaz din suma aprobat
Programuluinaionaldesupleereafuncieirenalelabolnaviicuinsuficienrenalcronic
q)srespecteprevederile
Legiinr.677/2001pentruproteciapersoanelorcuprivirelaprelucrareadatelorcucaracterpersonali
libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale legislaiei
subsecventenacestdomeniu
r)sndeplineasccondiiileobligatoriiicondiiilesuspensiveprevzutennormeletehnice
s)spublicepesiteulpropriubugetuldevenituriicheltuieliaprobatpentruprogramulnaionalde
sntatepecarelderuleaz,precumiexecuiapeparcursulderulriiacestuia.
)s raporteze corect i complet consumul de medicamente ce se elibereaz n cadrul Programului
naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic, potrivit prevederilor
legalenvigoare
t)scompletezedosarulelectronicalpacientuluideladataimplementriiacestuia
)srennoiascpetoatperioadadederulareacontractuluidovadadeevaluareafurnizorului,dovada
asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de rspundere
civilndomeniulmedicalpentrupersonalulcareidesfoaractivitatealafurnizor
u)sasigureprezenapersonaluluipotrivitprevederilor
Ordinuluiministruluisntiinr.1.718/2004,cumodificrileulterioare
v)sfacmentenanisntreinaparateledinunitateadedializ,potrivitspecificaiilortehnice,iar
controlulinterninregistrareaacestuiassefacpotrivitstandarduluidecalitateSRENISO9001
w)s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de
AsigurrideSntatedocumentelejustificativeprivinddeinereaaparatelornecesarefurnizriiserviciilor
de dializ contractate cu casele de asigurri de sntate facturi, certificate de conformitate UE, fie
tehniceetc.
x)sasigurerespectareaprevederiloractelornormativereferitoarelaprogramelenaionaledesntate
curative
y)s afieze ntrun loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se
aflnrelaiecontractual,precumidateledecontactaleacesteia:adres,telefon,fax,email,pagin
web
z)sutilizezeplatformainformaticdinasigurriledesntate.nsituaiancareseutilizeazunalt
sisteminformatic,acestatrebuiesfiecompatibilcusistemeleinformaticedinplatformainformaticdin
asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de
transmitereadatelor
aa)sutilizezesistemulderaportarentimpreal,ncepndcudatalacareacestavafipusnfunciune
ab) s organizeze evidena electronic a bolnavilor care beneficiaz de servicii medicale de dializ n cadrul programului, pe baza setului
minimdedate:CNP/CIDalbolnavului,diagnosticspecificconcordantcuprogramul,mediculcurant(codparaf),serviciimedicalededializ
efectuate
ac)snuncasezesumedelaasiguraipentruserviciilededializipentruacteleadministrativeemisecaurmareafurnizriiacestorservicii
ncadrulprogramului
ad)stransmitlunarcaselordeasigurridesntate,noriginalinformatelectronic,nformatulsolicitatdeCasaNaionaldeAsigurri
deSntate,curespectareaconfidenialitiidatelor,declaraiadeserviciilunar,nprimele5zilelucrtoarealeluniiurmtoareceleipentrucare
sefaceraportarea
ae) s anune n scris, n termen de 5 zile lucrtoare, centrul de dializ de la care a plecat pacientul. Includerea de pacieni noi n cadrul
programului pentru tratament specific se realizeaz potrivit prevederilor Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de dializ
publiceiprivate,aprobatprinOrdinulministruluisntiinr.1.718/2004,cumodificrileulterioare
af)stransmittrimestrialcaselordeasigurridesntateosituaieprivindbolnaviidecedai
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

14/34

10.11.2015

www.Legex.ro

ag)sasiguretransportulnemedicalalpacienilorpentruhemodializ:hemodializconvenionalsauhemodiafiltrareintermitentonline,
precum i transportul lunar al medicamentelor i materialelor sanitare specifice pentru pacienii cu dializ peritoneal continu sau automat,
prevzuincontractisrspunddecalitateatransporturilor
ah)sraportezedateleonlineRegistruluirenalromnnformatulcerutdeacesta
ai) s ntocmeasc evidene distincte pentru serviciile medicale acordate i decontate din bugetul Fondului pentru pacienii din statele
membrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/ConfederaiaElveian,titulariaicarduluieuropeandeasigurrisocialedesntate,
respectivbeneficiariaiformularelor/documenteloreuropeneemisentemeiulprevederilorRegulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentului
EuropeanialConsiliului,pentrupacieniidinstatelecucareRomniaancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoaleinternaionalecu
prevederindomeniulsntii,careaudreptulibeneficiazdeserviciimedicaleacordatepeteritoriulRomniei
aj)sraportezenvedereadecontriicaselordeasigurridesntatecucareseaflnrelaiicontractualefacturilepentruserviciileprevzute
la lit. ai) nsoite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale i, dup caz, de documentele justificative/documente
nsoitoare
ak)sverificecalitateadeasigurat,potrivitprevederilorlegalenvigoare.
Articolul13
Furnizoriideserviciideradioterapieaflainrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntatepentrufurnizaredeserviciideradioterapie
auurmtoareleobligaii:
a)sfurnizezeserviciilederadioterapiecurespectareaprevederilor

Legiinr.111/1996privinddesfurareansiguran,reglementarea,autorizareaicontrolulactivitilor
nucleare, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Normelor de securitate radiologic n
practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preedintelui Comisiei Naionale pentru Controlul
Activitilor Nucleare nr. 94/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i Normelor privind
radioprotecia persoanelor n cazul expunerilor medicale la radiaii ionizante, aprobate prin Ordinul
ministrului sntii i familiei i al preedintelui Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor
Nucleare nr. 285/79/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i s utilizeze numai
aparaturiechipamentaferentautorizatepentruafiutilizatenRomnia
b)sfurnizezeserviciilepacienilorasiguraicuprininSubprogramulderadioterapie,frniciunfel
dediscriminare,folosindmetodelecelemaieficientedetratament
c)s furnizeze serviciile beneficiarilor formularelor/ documentelor europene emise n aplicarea
Regulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,nperioadadevalabilitate
aacestora,naceleaicondiiicapentrupersoaneleasiguratencadrulsistemuluideasigurrisocialede
sntatedinRomnia,precumipacienilordinaltestatecucareRomniaancheiatacorduri,nelegeri,
convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de
respectiveledocumenteinternaionale
d)s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate acest
document/adeverinadeasiguratcuvalabilitatede3lunideladataemiteriipentruceicarerefuzcardul
naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite
cardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulisleutilizezenvedereaacordriiserviciilorderadioterapie
e)s foloseasc online sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic, se utilizeaz sistemul offline asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semnturelectronicextinspotrivitdispoziiilor
Legiinr.455/2001,republicat.
Serviciilemedicalenregistrateofflinesetransmitnplatformainformaticaasigurrilordesntatenmaximum72deoredelamomentul
acordriiserviciuluimedical,pentruserviciileacordatenlunapentrucaresefaceraportarea.Serviciilemedicaleacordatenaltecondiiidect
celemenionateanteriornusedeconteazfurnizorilordectrecaseledeasigurridesntateprevederilesuntvalabileinsituaiilencarese
utilizeazadeverinadeasiguratcuvalabilitatede3lunideladataemiteriipentruceicarerefuzcardulnaionaldinmotivereligioasesaude
contiin/adeverinanlocuitoarepentruceicroralisevaemitecardnaionalduplicatsau,dupcaz,documenteleprevzutela
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

15/34

10.11.2015

www.Legex.ro

art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru persoanele
croranuleafostemiscardulnvedereaacordriiserviciilormedicale
f)s depun la autoriti rapoartele cerute de normele de radioterapie, potrivit prevederilor legale n
vigoare
g)s angajeze personalul de specialitate potrivit cerinelor specifice de securitate radiologic n
radioterapiamedicalumanprevzutenNormeledesecuritateradiologicnpracticaderadioterapie,
aprobateprin
Ordinul preedintelui Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare nr. 94/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, Normele privind expertul n fizic medical, aprobate prin
OrdinulministruluisntiipubliceialpreedinteluiComisieiNaionalepentruControlulActivitilor
Nucleare nr. 1.272/266/2006, precum i s asigure instruirea tehnic corespunztoare a acestuia pentru
utilizareaechipamentelordindotare
h)srespectecriteriiledecalitateaserviciilormedicalefurnizate,potrivitlegislaieinvigoare
i)s ofere informaii asigurailor despre serviciile acordate, precum i despre modul n care vor fi
furnizateacesteaisacordeconsilierenscopulpreveniriimbolnvirilorialpstrriisntii
j)srespecteconfidenialitateaprestaieimedicale
k)srespectenormelederaportareabolilor,potrivitprevederilorlegalenvigoare
l)s stabileasc i s respecte programul de activitate, s l afieze la loc vizibil s stabileasc
programuldeactivitateisarciniledeserviciupentrupersonalulangajat,nconcordancuprevederile
Normelordesecuritateradiologicnpracticaderadioterapie,aprobateprin
Ordinul preedintelui Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare nr. 94/2004, cu
modificrileicompletrileulterioare
m)sanunecaseledeasigurridesntatedespremodificrileoricreiadintrecondiiileobligatorii
careaustatlabazancheieriicontractuluideserviciideradioterapie,nmaximum5zilelucrtoaredela
data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii
contractului,precumimodificareadatelordeidentificare,declarateladatancheieriicontractului
n)s informeze pacienii cu privire la serviciile de radioterapie i la obligaiile lor n relaie
contractual cu casele de asigurri de sntate, precum i la obligaiile pacienilor referitoare la actul
medical
o)s permit personalului caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate
verificarea scriptic i faptic a modului de ndeplinire a obligaiilor contractuale asumate de acesta n
bazacontractului
p)s transmit caselor de asigurri de sntate raportri lunare, trimestriale, cumulat de la nceputul
anului, i anuale privind indicatorii realizai, n primele 15 zile ale lunii urmtoare ncheierii perioadei
pentrucaresefaceraportarea
q)srespecteprevederile
Legii nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale legislaiei subsecvente n
acestdomeniu
r)sndeplineasccondiiileobligatoriiicondiiilesuspensiveprevzutennormeletehnice
s)spublicepesiteulpropriubugetuldevenituriicheltuieliaprobatpentrufiecaredintreprogramele
naionaledesntatepecarelelderuleaz,precumiexecuiapeparcursulderulriiacestora
)s raporteze corect i complet consumul de medicamente/materiale sanitare specifice ce se
elibereaz n cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afeciuni oncologice, potrivit
prevederilorlegalenvigoare
t)scompletezedosarulelectronicalpacientuluideladataimplementriiacestuia
)srennoiascpetoatperioadadederulareacontractuluidovadadeevaluareafurnizorului,dovada
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

16/34

10.11.2015

www.Legex.ro

asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de rspundere
civilndomeniulmedicalpentrupersonalulcareidesfoaractivitatealafurnizor
u)s asigure prezena unui medic de specialitate n radioterapie, a unui fizician medical i a unui
expertnfizicmedicalnfiecareunitatederadioterapie,petoatdurataprogramuluidelucrudeclarat
iprevzutncontractulncheiatcucasadeasigurridesntatepentrurespectivaunitate,cuobligaiaca
pentrucelpuinonormntreagpeziprogramulunitiideradioterapiesfieacoperitdemediculde
specialitateradioterapieidefizicianulmedicalcareidesfoarntroformlegalprofesianunitatea
respectiv
v)s fac mentenan i s ntrein aparatele din unitatea de radioterapie, potrivit specificaiilor
tehnice,iarcontrolulinterninregistrareaacestuiassefacpotrivitstandarduluidecalitateSRENISO
9001,precumicelestabiliteprinNormeledesecuritateradiologicnpracticaderadioterapie,aprobate
prin
Ordinul preedintelui Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare nr. 94/2004, cu
modificrileicompletrileulterioare
w)s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de
AsigurrideSntatedocumentelejustificativeprivinddeinereaaparatelornecesarefurnizriiserviciilor
deradioterapiecontractatecucaseledeasigurridesntatefacturi,certificatedeconformitateUE,fie
tehniceetc.
x)sasigurerespectareaprevederiloractelornormativereferitoarelaprogramelenaionaledesntate
curative
y)s afieze ntrun loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se
aflnrelaiecontractual,precumidateledecontactaleacesteia:adres,telefon,fax,email,pagin
web
z)sutilizezeplatformainformaticdinasigurriledesntate.nsituaiancareseutilizeazunalt
sisteminformatic,acestatrebuiesfiecompatibilcusistemeleinformaticedinplatformainformaticdin
asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de
transmitereadatelor
aa)sutilizezesistemulderaportarentimpreal,ncepndcudatalacareacestavafipusnfunciune
ab) s organizeze evidena electronic a bolnavilor care beneficiaz de servicii de radioterapie n cadrul subprogramului, pe baza setului
minim de date: CNP/CID al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod paraf), servicii de radioterapie
efectuate(inclusivdozatotaladministrat)
ac)snuncasezesumedelaasiguraipentruserviciideradioterapieipentruacteleadministrativeemisecaurmareafurnizriiacestor
serviciincadrulsubprogramului
ad)sntocmeasclistedeprioritatepentruserviciilemedicaleprogramabile,dacestecazul
ae)snuraportezensistemDRGactivitilecesedeconteazdinbugetulaferentprogramelornaionaledesntatecurative
af) s ntocmeasc evidene distincte pentru serviciile medicale acordate i decontate din bugetul Fondului pentru pacienii din statele
membrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/ConfederaiaElveianbeneficiariaiformularelor/documenteloreuropeneemisen
temeiulprevederilorRegulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,pentrupacieniidinstatelecucareRomnia
ancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoaleinternaionalecuprevederindomeniulsntii,careaudreptulibeneficiazdeservicii
medicaleacordatepeteritoriulRomniei
ag) s raporteze n vederea decontrii caselor de asigurri de sntate cu care se afl n relaii contractuale facturile pentru serviciile
prevzute la lit. af) nsoite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale i, dup caz, de documentele
justificative/documentensoitoare
ah)stransmitlunarcaselordeasigurridesntate,noriginalinformatelectronic,nformatulsolicitatdeCasaNaionaldeAsigurri
deSntate,curespectareaconfidenialitiidatelor,declaraiadeserviciilunar,nprimele3zilelucrtoarealeluniiurmtoareceleipentrucare
sefaceraportarea
ai)sntocmeasclistedeprioritatepentruserviciilemedicaleprogramabile,dacestecazul
aj)sverificecalitateadeasigurat,potrivitprevederilorlegalenvigoare.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

17/34

10.11.2015

www.Legex.ro

Articolul14
(1)Nerespectareaoricreiadintreobligaiileprevzutelaart.9lit.a)q),s)t),u),x)z),ab)af)incontractelencheiatedeunitile
sanitarecupaturicucasadeasigurridesntatepentrufinanareaprogramelor/subprogramelornaionaledesntatecurativeatrageaplicarea
unorsanciunidectreCasaNaionaldeAsigurrideSntate/caseledeasigurridesntate,dupcaz,pentrulunancaresaunregistrat
acestesituaii,dupcumurmeaz:
a)laprimaconstatare,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde1%lavaloareadecontractaferentluniirespective
b)laadouaconstatare,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde3%lavaloareadecontractaferentluniirespective
c)laatreiaconstatareilaurmtoareleconstatridupaceasta,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde9%lavaloareade
contractaferentluniirespective.
(2)Nerespectareaobligaieiprevzutelaart.9lit.v)atragereinereauneisumecalculatedupncheiereafiecreiluni,prinaplicareaunui
procentde3%,pentrufiecarelunneraportatncadrulfiecruitrimestru,lavaloareadecontractaferentluniirespective.
(3)Nerespectareaobligaieiprevzutelaart.9lit.v)atragereinereauneisumecalculatedupncheiereafiecruitrimestru,prinaplicarea
unuiprocentsuplimentarde5%fadeprocentulprevzutlaalin.(2),pentrufiecarelunneraportatncadrultrimestruluirespectiv,lavaloarea
decontractaferentluniirespective.
(4)Pentruraportareaincorect/incompletadatelorprivindconsumuldemedicamentepentruunulsaumaimultemedicamentetrimestrial,
sereineosumechivalentcucontravaloareamedicamentului/medicamentelorrespective,lanivelulraportriitrimestriale.
(5)ncazulncareseconstatnerespectareadectreofarmacie,nmodnejustificat,aprogramuluidelucrucomunicatcaseideasigurride
sntateiprevzutncontractdectrefurnizoriidemedicamente,respectivfarmaciilecucircuitdeschis,aflatenrelaiecontractualcucasele
deasigurridesntatepentrufurnizareademedicamenteiaunormaterialesanitarespecificecareseacordpentrutratamentulnambulatoriu
albolnavilorincluinuneleprogramenaionaledesntatecurative,ncadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate,seaplicurmtoarele
msuri:
a)laprimaconstatare,diminuareacu5%asumeicuvenitepentrulunancaresaunregistratacestesituaii
b)laadouaconstatare,diminuareacu10%asumeicuvenitepentrulunancaresaunregistratacestesituaii
c)laatreiaconstatare,diminuareacu16%asumeicuvenitepentrulunancaresaunregistratacestesituaii.
(6)ncazulncareseconstatnerespectareaobligaiilorprevzutelaart.10lit.a)f),h),j)w),ab)iad)af)seaplicurmtoarelemsuri:
a)laprimaconstatare,avertismentscris:
b)laadouaconstatare,diminuareacu10%asumeicuvenitepentrulunancaresaunregistratacestesituaii
c)laatreiaconstatare,diminuareacu16%asumeicuvenitepentrulunancaresaunregistratacestesituaii.
(7) Pentru nerespectarea obligaiei prevzute la art. 10 lit. b) nu se aplic diminuri ale sumei cuvenite pentru luna n care sa nregistrat
aceastsituaie,dacvinanuesteexclusivafarmaciei,faptaduslacunotinacaseideasigurridesntateprintrodeclaraiescris.
(8)ncazulncarenderulareacontractuluiseconstatnerespectarea,dinmotiveimputabilefurnizoruluideserviciimedicaleparaclinice,a
programuluidelucruprevzutncontract:
a)laprimaconstataresediminueazcu5%contravaloareaserviciilorparacliniceaferenteluniincaresauprodusacestesituaii
b)laadouaconstataresediminueazcu10%contravaloareaserviciilorparacliniceaferenteluniincaresauprodusacestesituaii.
(9)ncazulncareseconstatnerespectareadectrefurnizoriideserviciimedicaleparacliniceaobligaiilorprevzutelaart.11lit.a)c),e)
g),j)r),),)x)iah)seaplicurmtoarelesanciuni:
a)laprimaconstatare,avertismentscris
b)laadouaconstataresediminueazcu10%contravaloareaserviciilorparacliniceaferenteluniincaresaunregistratacestesituaii.
(10)ncazulncare,nurmacontroluluiefectuatdectreserviciilespecializatealecaselordeasigurridesntate,seconstatnerespectarea
obligaiilorprevzutelaart.11lit.s),t)iaj)i/sauserviciileraportatepotrivitcontractuluinvedereadecontriiacestoranuaufostefectuate,se
recupereazcontravaloareaacestorserviciiisediminueazcu10%valoareadecontractaferentluniincaresaunregistratacestesituaii.
(11)ncazulncareseconstatnerespectareadectrefurnizoriideserviciidedializaobligaiilorprevzutelaart.12lit.c),d),g),h),j),l),
p),r)iad)sevadiminuacontravaloareaserviciilordedializdupcumurmeaz:
a)laprimaconstatare,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde1%lavaloareadecontractaferentluniirespective
b)laadouaconstatare,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde3%lavaloareadecontractaferentluniirespective
c)laatreiaconstatareilaurmtoareleconstatridupaceasta,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde9%lavaloareade
contractaferentluniirespective.
(12)Nerespectareaobligaieiprevzutelaart.12lit.)atragereinereauneisumecalculatedupncheiereafiecreiluni,prinaplicareaunui
procentde3%,pentrufiecarelunneraportatncadrulfiecruitrimestru,lavaloareadecontractaferentluniirespective.
(13)Nerespectareaobligaieiprevzutelaart.12lit.)atragereinereauneisumecalculatedupncheiereafiecruitrimestru,prinaplicarea
unui procent suplimentar de 5% fa de procentul prevzut la alin. (12), pentru fiecare lun neraportat n cadrul trimestrului respectiv, la
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

18/34

10.11.2015

www.Legex.ro

valoareadecontractaferentluniirespective.
(14)Pentruraportareaincorect/incompletadatelorprivindconsumuldemedicamentepentruunulsaumaimultemedicamentetrimestrial,
sereineosumechivalentcucontravaloareamedicamentului/medicamentelorrespective,lanivelulraportriitrimestriale.
(15)Nerespectareaobligaieiprevzutelaart.12lit.af)atragereinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde1%lavaloareade
contractcorespunztoaretrimestruluirespectiv.
(16) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive imputabile furnizorului de servicii de dializ, a
programuluidelucruprevzutncontract:
a)laprimaconstataresediminueazcu5%contravaloareaserviciilorderadioterapieaferenteluniincaresauprodusacestesituaii
b)laadouaconstataresediminueazcu10%contravaloareaserviciilordedializaferenteluniincaresauprodusacestesituaii.
(17)ncazulncareseconstatnerespectareadectrefurnizoriideserviciidedializaobligaiilorprevzutelaart.12lit.i),k),n),q)iv)
aa)seaplicurmtoarelesanciuni:
a)laprimaconstatare,avertismentscris
b)laadouaconstataresediminueazcu10%contravaloareaserviciilordedializaferenteluniincaresaunregistratacestesituaii.
(18)ncazulncare,nurmacontroluluiefectuatdectreserviciilespecializatealecaselordeasigurridesntate,seconstatcserviciile
raportatepotrivitcontractuluinvedereadecontriiacestoranuaufostefectuate,serecupereazcontravaloareaacestorserviciiisediminueaz
cu10%valoareadecontractaferentluniincaresaunregistratacestesituaii.
(19)ncazulncareseconstatnerespectareadectrefurnizoriideserviciideradioterapieaobligaiilorprevzutelaart.13lit.c),d),g),h),
j),l),p),r),ah)iai)sevadiminuacontravaloareaserviciilordedializdupcumurmeaz:
a)laprimaconstatare,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde1%lavaloareadecontractaferentluniirespective
b)laadouaconstatare,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde3%lavaloareadecontractaferentluniirespective
c)laatreiaconstatareilaurmtoareleconstatridupaceasta,reinereauneisumecalculateprinaplicareaunuiprocentde9%lavaloareade
contractaferentluniirespective.
(20)Nerespectareaobligaieiprevzutelaart.13lit.)atragereinereauneisumecalculatedupncheiereafiecreiluni,prinaplicareaunui
procentde3%,pentrufiecarelunneraportatncadrulfiecruitrimestru,lavaloareadecontractaferentluniirespective.
(21)Nerespectareaobligaieiprevzutelaart.13lit.)atragereinereauneisumecalculatedupncheiereafiecruitrimestru,prinaplicarea
unui procent suplimentar de 5% fa de procentul prevzut la alin. (20), pentru fiecare lun neraportat n cadrul trimestrului respectiv, la
valoareadecontractaferentluniirespective.
(22)Pentruraportareaincorect/incompletadatelorprivindconsumuldemedicamentepentruunulsaumaimultemedicamentetrimestrial,
sereineosumechivalentcucontravaloareamedicamentului/medicamentelorrespective,lanivelulraportriitrimestriale.
(23) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive imputabile furnizorului de servicii de radioterapie, a
programuluidelucruprevzutncontract:
a)laprimaconstataresediminueazcu5%contravaloareaserviciilorderadioterapieaferenteluniincaresauprodusacestesituaii
b)laadouaconstataresediminueazcu10%contravaloareaserviciilorderadioterapieaferenteluniincaresauprodusacestesituaii.
(24)ncazulncareseconstatnerespectareadectrefurnizoriideserviciideradioterapieaobligaiilorprevzutelaart.13lit.i),k),q),n),
x)aa)iad)seaplicurmtoarelesanciuni:
a)laprimaconstatare,avertismentscris
b)laadouaconstataresediminueazcu10%contravaloareaserviciilorderadioterapieaferenteluniincaresaunregistratacestesituaii.
(25)ncazulncare,nurmacontroluluiefectuatdectreserviciilespecializatealecaselordeasigurridesntate,seconstatcserviciile
raportatepotrivitcontractuluinvedereadecontriiacestoranuaufostefectuate,serecupereazcontravaloareaacestorserviciiisediminueaz
cu10%valoareadecontractaferentluniincaresaunregistratacestesituaii.
(26)Reinereasumelorpotrivitprevederiloralin.(1)(25)sefacedinprimaplatcareurmeazafiefectuatpentrufurnizoriicaresuntn
relaiecontractualcucaseledeasigurridesntatepentrufinanareaprogramelor/subprogramelordesntatedincadrulprogramuluinaional
curativ.ncazulfurnizorilordemedicamente,reinereasumeipotrivitprevederiloralin.(5)(7)seapliclaniveldefarmacie.
(27)Recuperareasumelorpotrivitprevederiloralin.(1)(25)sefaceprinplatadirectsauprinexecutaresilitpentrufurnizoriicarenumai
suntnrelaiecontractualcucasadeasigurridesntatepentrufinanareaprogramelor/subprogramelornaionaledesntatecurative.
(28)Pentrusituaiileprevzutelaalin.(1)(25),caseledeasigurridesntateinevidenadistinctpefiecarefurnizor.
(29)Sumelencasatelanivelulcaselordeasigurridesntatencondiiilealin.(1)(25)seutilizeazpotrivitprevederilorlegalenvigoare
cuaceeaidestinaie.
(30) Casele de asigurri de sntate, prin Casa Naional de Asigurri de Sntate, anun Ministerul Sntii, respectiv ministerele i
instituiilecureeasanitarproprie,odatcuprimaconstatare,despresituaiileprevzutelaalin.(1)(4).
Articolul15
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

19/34

10.11.2015

www.Legex.ro

(1) Casele de asigurri de sntate aflate n relaii contractuale cu furnizorii pentru finanarea programelor/ subprogramelor de sntate
curative,denumiifurnizori,auurmtoareleobligaii:
a)sncheiecontractenumaicufurnizoriiautorizaiievaluai,aflainrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntatepentrufurnizare
de medicamente cu i fr contribuie personal pentru tratamentul ambulatoriu/furnizare de servicii medicale paraclinice/furnizare de servicii
spitaliceti,ncondiiilelegii,precumicufurnizoriideserviciidedializ,respectivfurnizoriideserviciideradioterapieisfacpublicen
termendemaximum10zilelucrtoaredeladatancheieriicontractelor,prinafiarepepaginawebilasediulcaseideasigurridesntate,lista
nominalaacestora,pentruinformarea
asigurailor, precum i valoarea de contract a fiecruia, n cazul contractelor care au prevzut o sum ca valoare de contract, distinct pe
fiecareprogram/subprogramnaionaldesntatecurativ,isactualizezepermanentaceastlistnfunciedemodificrileaprute,ntermende
maximum5zilelucrtoaredeladataoperriiacestora,potrivitlegii
b)sdecontezefurnizorilor,latermeneleprevzutencontract,pebazafacturiinsoitededocumentejustificativeprezentateattpesuport
hrtie,ctinformatelectronic,nformatulsolicitatdeCasaNaionaldeAsigurrideSntate,contravaloareaserviciilormedicalecontractate,
efectuate,raportateivalidatedecaseledeasigurridesntatepotrivitreglementrilorlegalenvigoare,inclusivdinpunctdevederefinanciar,
nlimitavaloriidecontract
c)sinformezefurnizoriicuprivirelacondiiiledecontractarepentrufinanareaprogramelor/subprogramelordesntatecurativesuportate
dinbugetulFondului,precumicuprivirelaeventualelemodificrialeacestorasurvenitecaurmareaapariieiunornoiactenormative,prin
publicarepepaginawebacaselordeasigurridesntate
d)sinformezenprealabilfurnizoriicuprivireladerulareaprogramelor/subprogramelordesntatecurativeicuprivirelaoriceinteniede
schimbare n modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin email la adresele
comunicateoficialdectrefurnizori,cuexcepiasituaiilorimpusedeactelenormative
e)s efectueze, prin structurile de specialitate proprii sau ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate, controlul derulrii
programelor/subprogramelor de sntate curative, respectiv ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre furnizorii cu care se afl n relaie
contractual,potrivitprevederilornormelortehnice
f)snmnezefurnizorilor,ladatafinalizriicontrolului,proceseleverbaledeconstataresau,dupcaz,slecomuniceacestoranotelede
constatarentocmitentermendemaximumozilucrtoaredeladataprezentriinvedereaefecturiicontroluluincazulncarecontroluleste
efectuat de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind msurile dispuse se transmite
furnizoruluidectrecaseledeasigurridesntatentermendemaximum10zilecalendaristicedeladataprimiriiraportuluidecontroldela
CasaNaionaldeAsigurrideSntatelacasadeasigurridesntate
g)s recupereze de la furnizorii care deruleaz programe/subprograme naionale de sntate curative sumele reprezentnd contravaloarea
serviciilor medicale/ medicamentelor/materialelor sanitare specifice/investigaiilor paraclinice, n situaia n care asiguraii nu au beneficiat de
acestea,precumisumelereprezentndcontravaloareamedicamentelor/materialelorsanitarespecificeexpirate
h)strimitspresoluionareorganelorabilitatesituaiilencareconstatneconformitateadocumentelordepusedectrefurnizori,pentrua
crorcorectitudinefurnizoriidepundeclaraiipepropriarspundere
i)sinevidenadistinctpentruserviciilemedicale,medicamentele,materialelesanitarespecifice,dispozitivelemedicaleialteleasemenea
acordateidecontatedinbugetulFonduluipentrupacieniidinstatelemembrealeUniuniiEuropene/SpaiuluiEconomicEuropean/Confederaia
Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n
temeiulprevederilorRegulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,dupcaz,precumidinaltestatecucare
Romniaancheiatacorduri,nelegeri,conveniisauprotocoaleinternaionalecuprevederindomeniulsntii,carebeneficiazdeservicii
medicale,medicamenteidispozitivemedicaleacordatepeteritoriulRomniei
j)sdecontezecontravaloareaserviciilormedicale,medicamentelor,materialelorsanitarespecifice,dispozitivelormedicaleialtorasemenea
acordate, dup caz, posesorilor de card european de asigurri sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de
formulare/documenteemisentemeiulprevederilorRegulamentului(CE)nr.883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliului,nperioada
de valabilitate a acestora, precum i pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionalecuprevederindomeniulsntii,ncondiiileprevzutederespectiveledocumenteinternaionale,urmndsntocmeasculterior
formularelespecificeisletransmitspredecontare,prinintermediulCaseiNaionaledeAsigurrideSntate,instituiilorcompetentedin
stateleaicrorasiguraisunt.
(2)Caseledeasigurridesntateaflatenrelaiecontractualcufurnizoriipentrufinanareaprogramelornaionaledesntate,pelng
obligaiile prevzute la alin. (1), au obligaia de a publica pe siteul propriu, la termenul prevzut n normele tehnice, bugetul de venituri i
cheltuieliaprobatpentrufiecaredintreprogramelenaionaledesntatecurativepecarelederuleaz,precumiexecuianregistratpeparcursul
derulriiacestora,detaliatpentrufiecareunitatedespecialitatecucareseaflnrelaiecontractual.
Articolul16
(1) Contractul ncheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de medicamente, respectiv farmacii cu circuit deschis, pentru
furnizareademedicamenteiaunormaterialesanitarespecificecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorincluinunele
programenaionaledesntatecurative,ncadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate,sereziliazdeplindreptprintronotificarescrisa
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

20/34

10.11.2015

www.Legex.ro

casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri, potrivit prevederilor legale n
vigoare,caurmareaconstatriiurmtoarelorsituaii:
a)dac farmacia nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnrii contractului pentru furnizarea de
medicamente/materialesanitarespecificencadrulunorprograme/subprogramenaionaledesntatecurative
b)dacdinmotiveimputabilefarmacieiaceastaintrerupeactivitateapentruoperioadmaimarede30dezilecalendaristice
c)ncazulexpirriiperioadeide30dezilecalendaristicedelaretragereadectreorganelendreptaautorizaieidefuncionare
d)laexpirareaperioadeide30dezilecalendaristicedelarevocareadectreorganelendreptadoveziideevaluareafarmaciei
e)dac farmacia evaluat nlocuiete medicamentele i/sau materialele sanitare specifice neeliberate din prescripia medical cu orice alte
medicamentesauprodusedinfarmacie
f)laprimaconstataredupaplicareamsurilorprevzutelaart.14alin.(5)pentrusocietilefarmaceuticencadrulcrorafuncioneazmai
multefarmacii/oficinelocalededistribuie,odatcuprimaconstataredupaplicarealanivelulsocietiiamsurilorprevzutelaart.14alin.(5),
pentrunerespectareaprogramuluidelucrudectrefiecarefarmaciedinstructurasocietiifarmaceutice/oficinlocaldedistribuiedinstructura
societiifarmaceuticedaclanivelulsocietiifarmaceuticeseaplicmsurileprevzutelaart.14alin.(5),pentrunerespectareaprogramuluide
lucrudectreaceeaifarmacie/oficinlocaldedistribuiedinstructurasa,laprima
constatare rezilierea contractului opereaz numai pentru farmacia/oficina local de distribuie la care se nregistreaz aceste situaii i se
modificcorespunztorcontractul
g)ncazulnerespectriitermenelordedepunereafacturilornsoitedeborderouriiprescripiimedicaleprivindeliberareademedicamente
ipotrivitcontractului,nvedereadecontriidectrecaseledeasigurridesntate,pentruoperioaddedouluniconsecutivencadrulunui
trimestru,respectiv3lunintrunan
h)odatcuprimaconstatare,dupaplicareamsurilorprevzutelaart.14alin.(6)pentrunerespectareaobligaieiprevzutelaart.10lit.b)
nusereziliazcontractulnsituaiancarevinanuesteexclusivafarmaciei,faptaduslacunotinacaseideasigurridesntatedectreaceasta
printrodeclaraiescris
i)ncazulrefuzuluifurnizoruluidemedicamente/materialesanitarespecificedeapuneladispoziiaorganelordecontrolaleCaseiNaionale
deAsigurrideSntateialecaselordeasigurridesntateacteledeevidenfinanciarcontabilamedicamentelori/saumaterialelorsanitare
specificeeliberatencadrulprogramelor/subprogramelordesntatepotrivitcontractelorncheiateidocumentelejustificativeprivindsumele
decontate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naionale de sntate, potrivit solicitrii scrise a organelor de control n ceea ce
privetedocumenteleitermeneledepunereladispoziieaacestora
j)laprimaconstatarencazulnerespectriiobligaieiprevzutelaart.10lit.x).
(2) Pentru societile comerciale farmaceutice n cadrul crora funcioneaz mai multe farmacii/oficine locale de distribuie, condiiile de
reziliereacontractelorprevzutelaalin.(1)lit.f),g),h)ij)pentrunerespectareaprevederilorart.10lit.f),g),r),),u)ix)seapliclanivel
de societate restul condiiilor de reziliere prevzute la alin. (1) se aplic corespunztor pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de
distribuielacaresenregistreazacestesituaii,prinexcluderealordincontractimodificareacontractuluinmodcorespunztor.
(3)Contractulncheiatdecaseledeasigurridesntatecufurnizoriideserviciimedicaleparaclinicepentrufurnizaredeserviciimedicalen
asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile paraclinice n cadrul unor programe naionale de sntate curative se
reziliazdeplindreptprintronotificarescrisacaseideasigurridesntate,ntermendemaximum5zilecalendaristicedeladataaprobrii
acesteimsuri,potrivitprevederilorlegalenvigoare,caurmareaconstatriiurmtoarelorsituaii:
a)dac furnizorul de servicii medicale paraclinice nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnrii
contractuluidefurnizaredeserviciimedicale
b)dacdinmotiveimputabilefurnizoruluiacestaintrerupeactivitateapeoperioadmaimarede30dezilecalendaristice
c)expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a autorizaiei sanitare de funcionare sau a
documentuluisimilar,respectivdelancetareavalabilitiiacestora
d)expirareaperioadeide30dezilecalendaristicedelarevocareadectreorganelendreptadoveziideevaluareafurnizorului
e)nerespectareatermenelordedepunereafacturilornsoitededocumentelejustificativeprivindactivitilerealizatepotrivitcontractului,n
vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui
trimestru,respectiv3lunintrunan
f)laadouaconstatareafaptuluicserviciileraportatepotrivitcontractuluinvedereadecontriiacestoranuaufostefectuatecurecuperarea
contravaloriiacestorservicii
g)laatreiaconstatareanerespectriioricreiadintreobligaiileprevzutelaart.11lit.a)c)ie)n)
h)n cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 11 lit. z), pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare,
punctedelucru,punctecarenureprezintpuncteexternederecoltare,nrazaadministrativteritorialauneicasedeasigurridesntate,pentru
careauncheiatcontractcuaceasta,reziliereacontractuluiopereaznumaipentrulaboratorul,respectivnumaipentrupunctuldelucrulacarese
nregistreazaceastsituaieisemodificcorespunztorcontractul
i)refuzul furnizorului de servicii medicale paraclinice de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

21/34

10.11.2015

www.Legex.ro

Sntate i ale casei de asigurri de sntate actele de eviden financiarcontabil a serviciilor furnizate potrivit contractelor ncheiate i
documentele justificative privind sumele decontate pentru serviciile medicale paraclinice n cadrul programului/subprogramului naional de
sntatecurativ
j)furnizareadeserviciimedicaleparaclinicencadrulprogramelor/subprogramelornaionaledesntatecurativedectrefilialele/punctelede
lucru excluse din contractele ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale paraclinice i casa de asigurri de sntate, dup data excluderii
acestoradincontract
k)refuzulfurnizoruluideapuneladispoziiaorganelordecontrolalecaseideasigurridesntatedocumentelejustificativemenionatela
art.11lit.y)
l)ncazulnerespectriiobligaiilorprevzutelaart.11lit.aa),ae)iak)
m)odatcuprimaconstataredupaplicareancursulunuianasanciunilorprevzutelaart.14alin.(8)i(9),precumilaprimaconstatare
dup aplicarea msurii prevzute la art. 14 alin. (10) pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru,
punctecarenureprezintpuncteexternederecoltare,nrazaadministrativteritorialauneicasedeasigurridesntate,pentrucareauncheiat
contractcuaceasta,odatcuprimaconstataredupaplicarealanivelulfurnizoruluiasanciunilorprevzutelaart.14alin.(8)ncursulunuian
pentrunerespectareaprogramuluidelucrudectrefiecarefilial,respectivpunctdelucrudinstructurafurnizoruluidaclanivelulfurnizorului
deserviciimedicaleparacliniceseaplicncursulunuiansanciunileprevzutelaart.14alin.(8),pentrunerespectareaprogramuluidelucrude
ctreaceeaifilialsaudectreacelaipunctdelucrudinstructurasa,laatreiaconstatarereziliereacontractuluiopereaznumaipentrufiliala,
respectivnumaipentrupunctuldelucrulacaresenregistreazacestesituaiiisemodificcorespunztorcontractul.
(4)Contractulncheiatdecaseledeasigurridesntatecufurnizoriideserviciidedializsereziliazdeplindreptprintronotificarescris
acaseideasigurridesntatentermendemaximum5zilecalendaristicedeladataaprobriiacesteimsuri,potrivitprevederilorlegalen
vigoare,caurmareaconstatriiurmtoarelorsituaii:
a)dacfurnizoruldeserviciidedializnuncepeactivitateantermendecelmult15zilecalendaristicedeladatasemnriicontractuluide
furnizaredeserviciidedializ
b)expirareaperioadeidevalabilitateaautorizaieisanitaredefuncionaresauadocumentuluisimilarsauexpirareadecizieideevaluare
c)nerespectareatermenelordedepunereafacturilornsoitededocumentelejustificativeprivindactivitilerealizatepotrivitcontractului,n
vedereadecontriidectrecaseledeasigurridesntateaserviciilorrealizate,pentruoperioaddedou
luni consecutive n cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntrun an nu se reziliaz contractul n situaia n care vina nu este exclusiv a
furnizoruluidedializiesteaduslacunotinacaseideasigurridesntatedectrefurnizorprintrodeclaraiescris
d)ncazulncareseconstatcserviciileraportatepotrivitcontractuluinvedereadecontriiacestoranuaufostefectuatecurecuperarea
contravaloriiacestorservicii
e)refuzulfurnizoruluideserviciidedializdeapuneladispoziiaorganelordecontrolalecaseideasigurridesntate/CaseiNaionalede
Asigurri de Sntate actele de eviden financiarcontabil a serviciilor furnizate potrivit contractelor ncheiate i documentele justificative
privindsumeledecontatepentruserviciilededializncadrulprogramuluinaionaldesntate
f)refuzulfurnizoruluideapuneladispoziiaorganelordecontrolalecaseideasigurridesntate/CaseiNaionaledeAsigurrideSntate
documentelemenionatelaart.12lit.o)
g)ncazulnerespectriiobligaiilorprevzutelaart.12lit.a),b),h),p)i)
h)odatcuprimaconstatare,dupaplicareancursulunuianasanciuniiprevzutelaart.14alin.(11).
(5)Contractulncheiatdecaseledeasigurridesntatecufurnizoriideserviciideradioterapiesereziliazdeplindreptprintronotificare
scrisacaseideasigurridesntatentermendemaximum5zilecalendaristicedeladataaprobriiacesteimsuri,potrivitprevederilorlegale
nvigoare,caurmareaconstatriiurmtoarelorsituaii:
a)dacfurnizoruldeserviciideradioterapienuncepeactivitateantermendecelmult15zilecalendaristicedeladatasemnriicontractului
defurnizaredeserviciideradioterapie
b)expirarea perioadei de valabilitate a autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, expirarea deciziei de evaluare,
expirarea, suspendarea sau retragerea autorizaiei de utilizare eliberate de Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare potrivit
prevederilorLegiinr.111/1996,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare
c)nerespectareatermenelordedepunereafacturilornsoitededocumentelejustificativeprivindactivitilerealizatepotrivitcontractului,n
vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui
trimestru,respectiv3lunintrunannusereziliazcontractulnsituaiancarevinanuesteexclusivafurnizoruluideserviciideradioterapiei
esteaduslacunotinacaseideasigurridesntatedectrefurnizorprintrodeclaraiescris
d)ncazulncareseconstatcserviciileraportatepotrivitcontractuluinvedereadecontriiacestoranuaufostefectuatecurecuperarea
contravaloriiacestorservicii
e)refuzul furnizorului de servicii de radioterapie de a pune la dispoziia organelor de control ale casei de asigurri de sntate/Casei
Naionale de Asigurri de Sntate actele de eviden financiarcontabil a serviciilor furnizate potrivit contractelor ncheiate i documentele
justificativeprivindsumeledecontatepentruserviciilederadioterapiencadrulsubprogramuluinaionaldesntate
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

22/34

10.11.2015

www.Legex.ro

f)refuzulfurnizoruluideapuneladispoziiaorganelordecontrolalecaseideasigurridesntate/CaseiNaionaledeAsigurrideSntate
documentelemenionatelaart.13lit.o)
g)ncazulnerespectriiobligaiilorprevzutelaart.13lit.a),b),h),p)i)
h)odatcuprimaconstatare,dupaplicareancursulunuianasanciuniiprevzutelaart.14alin.(19).
(6) Contractul ncheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de medicamente, respectiv cu furnizorii de servicii medicale
paraclinicepentruderulareaprogramelornaionaledesntatecurativesereziliazdeplindreptcaurmarearezilieriicontractuluidefurnizarede
medicamentecuifrcontribuiepersonalntratamentulambulatoriu,respectivacontractuluidefurnizaredeserviciimedicalenasistena
medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile paraclinice, ncheiate ntre aceleai pri n condiiile Contractuluicadru privind
condiiileacordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate.
Articolul17
(1) Contractul de furnizare de medicamente/ materiale sanitare specifice/servicii medicale paraclinice, servicii de dializ i servicii de
radioterapienceteazdedreptladatalacareaintervenitunadintreurmtoarelesituaii:
a)furnizorulinceteazactivitateanrazaadministrativteritorialacaseideasigurridesntatecucareseaflnrelaiecontractual
b)ncetareaprinfaliment,dizolvareculichidare,lichidare,desfiinaresaureprofilareafurnizorului,dupcaz
c)ncetareadefinitivaactivitiicaseideasigurridesntate.
(2) Contractul de furnizare de medicamente/materiale sanitare specifice/servicii medicale paraclinice/servicii de dializ i servicii de
radioterapienceteaznurmtoarelesituaii:
a)dinmotiveimputabilefurnizorului,prinreziliere
b)acorduldevoinalprilor
c)denunareaunilateralacontractuluidectrereprezentantullegalalfurnizoruluisaualcaseideasigurridesntate,printronotificare
scris,cu30dezilecalendaristiceanterioaredateidelacaresedoretencetareacontractului,cuindicareamotivuluiiatemeiuluilegal.
(3) Contractul ncheiat de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de medicamente/materiale sanitare specifice/servicii medicale
paraclinicepentruderulareaprogramelornaionaledesntatecurativenceteazncondiiilencetriicontractuluidefurnizaredemedicamente
cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, respectiv a contractului de furnizare de servicii medicale n asistena medical de
specialitate din ambulatoriu pentru specialitile paraclinice, ncheiate ntre aceleai pri n condiiile Contractuluicadru privind condiiile
acordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate.
Articolul18
(1)Contractuldefurnizaredemedicamentei/saumaterialesanitarespecifice,serviciiGammaKnife,serviciidediagnosticarealeucemiilor
acute, servicii de radioterapie, respectiv servicii de dializ care se acord n cadrul unor programe/subprograme curative, ncheiat de casa de
asigurridesntatecuunitilesanitarecupaturi,sesuspendprintronotificarescrisnurmtoarelesituaii:
a)unasaumaimulteseciinumaindeplinesccondiiiledeasigurareaserviciilormedicale,respectivnumaipotasiguratratamentulspecific
bolnavilor inclui n cadrul programelor/ subprogramelor de sntate curative suspendarea se face pn la ndeplinirea condiiilor obligatorii
pentrureluareaactivitii
b)ncetarea termenului de valabilitate, la nivelul seciei/seciilor care deruleaz programe/subprograme de sntate curative, a autorizaiei
sanitare de funcionare sau a documentului similar suspendarea se face pn la obinerea noii autorizaii sanitare de funcionare sau a
documentuluisimilar
c)pentrucazuriledeformajorconfirmatedeautoritilepublicecompetente,pnlancetareacazuluideformajor,darnumaimultde
6luni,saupnladataajungeriilatermenacontractului
d)lasolicitareafurnizorului,pentrumotiveobiective,pebazdedocumentejustificativeprezentatecaseideasigurridesntate
e)suspendareacontractuluidefurnizaredeserviciimedicalespitaliceti,ncheiatdeacelaifurnizorcucasadeasigurridesntate,altul
dectcelncheiatpentrufinanareaprogramelornaionaledesntatecurativesuspendareacontractuluipentrufinanareaprogramelornaionale
desntatecurativeopereazpeperioadasuspendriicontractuluidefurnizaredeserviciimedicalespitaliceti.
(2)ncazulreorganizriiunitilorsanitarecupaturi,prindesfiinarealorinfiinareaconcomitentaunornoiunitisanitarecupaturi
distincte,cupersonalitatejuridic,contractelepentrufinanareademedicamentei/saumaterialesanitarespecificecareseacordncadrulunor
programe/subprograme din cadrul programului naional curativ, ncheiate cu casele de asigurri de sntate i aflate n derulare, se preiau de
dreptdectrenoileunitisanitarenfiinate,corespunztordrepturiloriobligaiiloraferentenoilorstructuri.
Articolul19
Contractulncheiatdecaseledeasigurridesntatecufurnizoriidemedicamente/materialesanitarespecificefarmaciicucircuitdeschisse
suspendladatalacareaintervenitunadintreurmtoarelesituaii:
a)suspendarea contractului de furnizare de medicamente/materiale sanitare specifice ncheiat de acelai furnizor cu casa de asigurri de
sntate, altul dect cel ncheiat pentru finanarea programelor naionale de sntate curative suspendarea contractului de furnizare de
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

23/34

10.11.2015

www.Legex.ro

medicamente/materialesanitarespecificencadrulprogramelornaionaledesntatecurativeopereazpeperioadasuspendriicontractuluide
furnizaredemedicamente/materialesanitarespecificencheiatcucasadeasigurridesntate
b)nerespectareaobligaieiprevzutelaart.10lit.z),ncondiiilencarefurnizoruldemedicamente/materialesanitarespecificefacedovada
demersurilor ntreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a farmaciei i dovezii asigurrii de rspundere civil n domeniul medical
suspendareaopereazpentruoperioaddemaximum30dezilelucrtoare
c)ncazuriledeformajorconfirmatedeautoritilepublicecompetente,pnlancetareacazuluideformajor,darnumaimultde6
luni,saupnladataajungeriilatermenacontractului
d)lasolicitareafurnizorului,pentrumotiveobiective,pebazdedocumentejustificativeprezentatecaseideasigurridesntate.
Articolul20
Contractulncheiatdecaseledeasigurridesntatecufurnizoriideserviciimedicaleparaclinicesesuspendladatalacareaintervenituna
dintreurmtoarelesituaii:
a)suspendareacontractuluidefurnizaredeserviciimedicaleparaclinice,ncheiatdeacelaifurnizorcucasadeasigurridesntate,altul
dect cel ncheiat pentru finanarea programelor naionale de sntate curative suspendarea opereaz pe perioada suspendrii contractului de
furnizare de servicii medicale, ncheiat cu casa de asigurri de sntate, altul dect cel ncheiat pentru finanarea programelor naionale de
sntatecurative
b)nerespectareaobligaieiprevzutelaart.11lit.af),ncondiiilencarefurnizoruldeserviciimedicaleparaclinicefacedovadademersurilor
ntreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a furnizorului, actualizarea dovezii asigurrii de rspundere civil n domeniul medical,
precumiadoveziiasigurriiderspunderecivilndomeniulmedicalpentrupersonalulcareidesfoaractivitatealafurnizorsuspendarea
opereazpentruoperioaddemaximum30dezilelucrtoare
c)ncazuriledeformajorconfirmatedeautoritilepublicecompetente,pnlancetareacazuluideformajor,darnumaimultde6
luni,saupnladataajungeriilatermenacontractului
d)lasolicitareafurnizorului,pentrumotiveobiective,pebazdedocumentejustificativeprezentatecaseideasigurridesntate.
Articolul21
(1)Modeleledecontractepentruderulareaprogramelornaionaledesntatesuntprevzutennormeletehnice.
(2) Utilizarea acestor modele de contracte este obligatorie n cuprinsul contractelor pot fi prevzute clauze suplimentare, negociate ntre
prilecontractante,potrivitinlimitaprevederilorlegalenvigoare.
(3) Casele de asigurri de sntate comunic termenele de depunere a cererilor nsoite de documentele prevzute de actele normative n
vigoare, necesare ncheierii i negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente i materiale sanitare specifice pentru
derulareaprogramelor/subprogramelordincadrulprogramelornaionaledesntatecurative,inclusivtermenullimitdencheiereacontractelor,
prin afiare la sediile instituiilor, publicare pe paginile web ale acestora i anun n massmedia, cu minimum 5 zile lucrtoare nainte de
ncepereaperioadeidedepunere/transmitereadocumentelordemaisus,respectivcuminimum5zilelucrtoarenaintedencepereaperioadein
caresencheiecontractelenvederearespectriitermenuluilimitdencheiereaacestora.
(4) n cazul n care furnizorii de servicii medicale, medicamente i materiale sanitare specifice depun cererile nsoite de documentele
prevzutedeactelenormativenvigoare,necesarencheieriiinegocieriicontractelor,laaltetermenedectcelestabiliteicomunicatedectre
caseledeasigurridesntateinuparticiplanegociereaincheiereacontractelorntermenelestabilitedectreacestea,furnizoriirespectivi
nu vor mai desfura activitatea respectiv n sistemul de asigurri sociale de sntate pn la termenul urmtor de contractare, cu excepia
situaiilorceconstituiecazurideformajor,confirmatedeautoritateapubliccompetent,potrivitlegii,inotificatedendatcaseideasigurri
desntate.
(5) Casele de asigurri de sntate pot stabili i alte termene de contractare, n funcie de necesarul de servicii medicale, medicamente i
materialesanitarespecifice,nlimitafonduriloraprobatepentrufiecareprogram/subprogramnaionaldesntatecurativ.
(6)Toatedocumenteleprezentatencopiecarestaulabazancheieriicontractelorpentruderulareaprogramelornaionaledesntatesunt
certificatepentruconformitatecuoriginalulprinsemnturareprezentantuluilegalalunitiidespecialitate,pefiecarepagin.
(7)Direciiledesntatepublicsau,dupcaz,instituiilepublicedinsubordineaMinisteruluiSntiideconteazunitilordespecialitate
cucaresuntnrelaiecontractualpentruderulareaprogramelornaionaledesntatepubliccontravaloareabunuriloriserviciiloracordaten
cadrul programelor naionale de sntate public, precum i a sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care
desfoaractivitincadrulacestoraicarefacobiectulcontractuluincheiat,pebazdedocumentejustificativeincondiiileprevzuten
normeletehnice.
(8) Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale cu care sunt n relaie contractual pentru derularea
programelor naionale de sntate curative contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor
medicaleialtoraasemeneapotrivitcontractuluincheiat,pebazdedocumentejustificativeincondiiileprevzutennormeletehnice.
(9)Toatedocumentelenecesaredecontriisecertificpentruexactitateairealitateadatelorraportate,prinsemnturareprezentanilorlegali
aiunitilordespecialitatecarederuleazprogramenaionaledesntate.
(10)Decontareapentruactivitateacurentaanilor20152016seefectueaznlimitasumelordisponibileaprobatecuaceastdestinaie,n
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

24/34

10.11.2015

www.Legex.ro

ordinecronologic,dupcumurmeaz:
a)pnla60dezilecalendaristicedeladatadepuneriifacturilorpentrudecontareaactivitilordincadrulprogramelornaionaledesntate
contractatedectredireciiledesntatepublic,instituiipublicesauMinisterulSntii,dupcaz
b)pnla60dezilecalendaristicedeladatadepuneriifacturilornvedereadecontriidectrecaseledeasigurridesntateiacordrii
vizeidebundeplat,cuexcepiaserviciilordedializiacelorderadioterapiepentrucaredecontareasefacentermende30deziledeladata
depuneriifacturilornvedereadecontriidectrecaseledeasigurridesntateiacordriivizeidebundeplat
c)ntermendemaximum30dezilecalendaristicedeladatadepuneriidocumentelorjustificativepentrusumeledecontatedectredireciile
desntatepublicsau,dupcaz,instituiilepublicedinsubordineaMinisteruluiSntii,nvedereadecontriisumelornecesarepentruplata
drepturilorsalarialeaferentepersonaluluicaredesfoaractivitincadrulprogramelornaionaledesntate.
Articolul22
(1) Sumele alocate pentru programele naionale de sntate se cuprind n bugetele de venituri i cheltuieli ale unitilor sanitare publice,
respectivnveniturilefurnizorilorprivaideserviciimedicaleprincareacesteasederuleaziseutilizeazpotrivitdestinaiilorstabilite.
(2) Unitile i instituiile sanitare publice care deruleaz programe/subprograme naionale de sntate au obligaia gestionrii eficiente a
mijloacelor materiale i bneti i a organizrii evidenei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile
clasificaiei bugetare, precum i a organizrii evidenei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/
subprogramului.
(3) Furnizorii privai de servicii medicale care deruleaz programe naionale de sntate au obligaia gestionrii eficiente a mijloacelor
materiale i bneti i a organizrii evidenei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram naional de sntate, precum i a
organizriievideneinominale,pebazacoduluinumericpersonal,abeneficiarilorprogramului/subprogramului.
(4)Unitiledespecialitatecarederuleazprogramenaionaledesntateauobligaiasraportezeisnregistrezeactivitatearealizatn
registrele naionale ale bolnavilor cu afeciuni cronice incluse n cadrul acestora, n formatul i n condiiile prevzute de actele normative n
vigoare.
Articolul23
(1)MinisterulSntii,ncalitateasadeunitatedeachiziiipublicecentralizat,desemnatncondiiilelegii,efectueaz,lanivelnaional,
achiziii centralizate de medicamente, materiale sanitare specifice i altele asemenea, pentru implementarea programelor naionale de sntate
nominalizateprinnormeletehnice.
(2)Caurmareaachiziiilorcentralizateprevzutelaalin.(1),unitateadeachiziiipublicecentralizatncheieacorduricadrunnumelei
pentruunitilesanitarepublicedinreeauaMinisteruluiSntiiireeauaautoritiloradministraieipublicelocale,precumipentruunitile
sanitarepublicecupaturidinsubordineaministereloriinstituiilorcureelesanitareproprii,lasolicitareaacestora.
(3) n baza acordurilorcadru atribuite de unitatea de achiziii publice centralizat, unitile sanitare publice ncheie i deruleaz contracte
subsecvente,cuavizulMinisteruluiSntii.
(4) Pn la finalizarea achiziiilor centralizate la nivel naional prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanii desemnai ctigtori,
medicamentele, materialele sanitare specifice i altele asemenea, care se acord bolnavilor inclui n programele naionale de sntate, se
achiziioneazdeunitilesanitarecupaturiprincaresederuleazprogramul,curespectarealegislaieindomeniulachiziieipublice,lapreulde
achiziie,care,ncazulmedicamentelor,nupoatedepipreuldedecontareaprobatncondiiilelegii.
(5) Achiziionarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice i altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naionale de
sntate crora nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1), se realizeaz de unitile sanitare cu paturi prin care se deruleaz programul, cu
respectarea legislaiei n domeniul achiziiei publice, la preul de achiziie, care, n cazul medicamentelor, nu poate depi preul de decontare
aprobatncondiiilelegii.
Articolul24
(1)Medicamentele,materialelesanitarespecifice,dispozitivelemedicaleialteleasemenea,eliberateprinfarmaciilecucircuitdeschisaflate
nrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntate,careseacordbolnavilorcuprinincadrulprogramelornaionaledesntatecurative,
sesuportlanivelulpreuluidedecontare.PrescriereamedicamentelornambulatoriusefaceutiliznduseDCI,iarncazurijustificatemedical
nfiamedicalapacientului,precumincazulproduselorbiologice,prescriereasefacepedenumirecomercial,cumenionareanprescripie
iaDCIcorespunztoare.
(2) Lista denumirilor comerciale, a preurilor de decontare a medicamentelor i a metodologiei de calcul al acestora, care se acord
bolnavilorcuprinincadrulprogramelornaionaledesntate,corespunztoareDCIcuprinsenseciuneaC2asublisteiCdinanexala

Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, se aprob prin ordin al
ministruluisntiiialpreedinteluiCaseiNaionaledeAsigurrideSntate.
(3) Pentru medicamentele autorizate, care au primit pre i au fost listate n Catalogul Naional al
Preurilor la Medicamentele de Uz Uman Autorizate de Punere pe Pia (CANAMED), deintorul de
autorizaiedepunerepepiaesteobligatsasiguremedicamentulpepiancantitisuficientepentru
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

25/34

10.11.2015

www.Legex.ro

asigurareanevoilordeconsumalepacienilor,deladataavizriipreului.
(4)nsituaiancareseconstatcdeintorulautorizaieidepunerepepianuaasiguratprezena
medicamentelorpepia,potrivitprevederilorlegale,medicamenteleseexcluddinlistaprevzutlaalin.
(2), n termen de maximum 30 de zile de la data comunicrii constatrii lipsei medicamentelor de pe
pia, de ctre instituiile abilitate, precum i la sesizarea Ageniei Naionale a Medicamentului i a
DispozitivelorMedicale.
(5)Pentruasigurareaaccesuluilatratamentalbolnavilorcuprinincadrulprogramelornaionalede
sntate curative, farmaciile cu circuit deschis aflate n relaie contractual cu casele de asigurri de
sntateauobligaiadeaeliberamedicamente,materialesanitarespecifice,dispozitivemedicaleialtele
asemenealanivelulpreuluidedecontareprevzutlaalin.(1),francasacontribuiepersonalpentru
acestpredelaasigurai.
(6) n cazul n care preul cu amnuntul maximal cu TVA calculat pe unitatea terapeutic al
medicamentuluiprescrisestemaimaredectpreuldedecontare,farmaciilecucircuitdeschisaflaten
relaiecontractualcucaseledeasigurridesntatepotncasadelaasigurai,numaicuacordulila
solicitarea acestora, diferena de pre rezultat dintre preul medicamentului prescris i preul de
decontare al acestuia. n acest sens farmacia trebuie s obin acordul informat i scris al
asiguratului/primitoruluipeversoulprescripiei.
(7) Pentru medicamentele utilizate n cadrul programelor naionale de sntate care se import cu
avizulMinisteruluiSntii,preuldedecontaresestabiletencondiiilelegii.
(8) Medicamentele care se acord n cadrul programelor naionale de sntate pentru tratamentul
ambulatoriualbolnavilorcudiabetzaharat,precumipentrutratamentulambulatoriualbolnavilorcare
au efectuat transplant i pentru tratamentul ambulatoriu al pacienilor cu unele boli rare, aprobate prin
normeletehnice,seelibereazprinfarmaciilecucircuitdeschisaflatenrelaiecontractualcucaselede
asigurridesntate.
(9) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacienii cu
transplant hepatic se asigur prin farmaciile cu circuit nchis aparinnd unitilor sanitare prin care se
deruleazprogramul.
(10) Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afeciuni oncologice
incluinProgramulnaionaldeoncologieseelibereazdupcumurmeaz:
a)prin farmaciile cu circuit deschis aflate n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate,
pentru formele farmaceutice cu administrare oral, precum i pentru formele farmaceutice cu
administrare subcutanat/intramuscular corespunztoare DCIurilor: Filgrastimum, Pegfilgrastimum,
medicamenteledetiphormonalcarecorespundDCIurilor:Leuprorelinum,Goserelinum,Triptorelinum
i Fulvestrantum i medicamentele de tip imunomodulator care corespund DCIurilor Interferonum alfa
2AiInterferonumalfa2B,Bortezomibum,Trastuzumabum
b)prin farmaciile cu circuit nchis din structura unitilor sanitare aflate n relaie contractual cu
casele de asigurri de sntate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenteral. n
vedereadecontriicontravaloriimedicamentelorspecificeacordatencadrulprogramului,prescripiilese
depun la casele de asigurri de sntate mpreun cu borderoul centralizator i cu documentele
justificativeprevzutennormeletehnice.
(11)Medicamentelecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorcuunelebolirare,
boliendocrine,cuprininuneleprogramenaionaledesntate,seelibereazprinfarmaciilecucircuit
nchis aparinnd unitilor sanitare prin care se deruleaz aceste programe, pe baz de prescripie
medical/condic medical. n vederea decontrii contravalorii medicamentelor specifice acordate n
cadrul programelor, aceste prescripii/file de condic se depun la casele de asigurri de sntate,
mpreuncuborderoulcentralizatorirapoarteledegestiunealefarmacieicucircuitnchis.
(12)Medicamentelespecificepentrutratamentulambulatoriualbolnavilorcuafeciuniendocrinecare
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

26/34

10.11.2015

www.Legex.ro

corespund DCIului Teriparatidum se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis aflate n relaie
contractualcucaseledeasigurridesntate.
(13)MedicamentelecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorcuHIV/SIDAi
tuberculoz se elibereaz prin farmaciile cu circuit nchis aparinnd unitilor sanitare prin care se
deruleaz aceste programe, pe baz de prescripie medical/condic medical. n vederea justificrii
consumurilordemedicamentespecificeacordatencadrulprogramelor,acesteprescripii/filedecondic
sedepunladireciiledesntatepublicsau,dupcaz,launitiledeasistentehnicimanagement,
mpreuncuborderoulcentralizatorirapoarteledegestiunealefarmacieicucircuitnchis.
Articolul25
(1)Testelepentruautomonitorizareabolnavilorcudiabetzaharatinsulinotrataiseelibereazprinfarmaciilecucircuitdeschisaflatenrelaie
contractualcucaseledeasigurridesntate.
(2)Testeledeautomonitorizareabolnavilorcudiabetzaharatinsulinotrataiseasigurnbazacontractelordefurnizaredemedicamenteia
unormaterialesanitarespecificecareseacordpentrutratamentulnambulatoriualbolnavilorincluinuneleprogramenaionaledesntate
curative,ncadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate,ncheiatedecaseledeasigurridesntatecufurnizoriidemedicamente.
(3)Farmaciilecucircuitdeschissuntobligateseliberezetesteledeautomonitorizareaglicemieibolnavilorcudiabetzaharatinsulinotratat
lapreuldedecontareaprobatprinordinalministruluisntii,ncondiiilelegii.
(4) Condiiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele
tehnice.
Articolul26
(1) Prescripia medical electronic este un formular utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate pentru prescrierea n tratamentul
ambulatoriu a medicamentelor cu i fr contribuie personal, precum i a medicamentelor/ materialelor sanitare specifice ce se asigur
bolnavilor cuprini n programele naionale de sntate curative modelul prescripiei medicale electronice i normele metodologice privind
utilizarea i modul de completare al acesteia se aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate.
(2) Modalitile de prescriere, eliberare i decontare a medicamentelor/materialelor sanitare specifice ce se asigur bolnavilor cuprini n
programele naionale de sntate, utiliznd prescrierea electronic, se stabilesc prin normele tehnice. Prescrierea electronic a
medicamentelor/materialelorsanitarespecificeceseasigurbolnavilorcuprininprogramelenaionaledesntatecurativesefaceonlinei
numainsituaiijustificateprescriereasefaceoffline.
(3) Toi furnizorii de servicii medicale i medicamente/ materiale sanitare specifice, aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de
sntate, sunt obligai s utilizeze prescripia medical electronic pentru medicamente/materiale sanitare specifice ce se asigur bolnavilor
cuprininprogramelenaionaledesntatecurative,ntratamentulambulatoriu,curespectareatuturorprevederilorlegalenvigoare.
(4)Asumareaprescripieielectronicedectremediciiprescriptorisefaceprinsemnturelectronicextinspotrivitdispoziiilor

Legii nr. 455/2001, republicat. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur electronic,
prescripiamedicalsevalistapesuporthrtieivaficompletatisemnatdemediculprescriptorn
condiiileprevzutennormelemetodologicedeaplicareaContractuluicadruprivindcondiiileacordrii
asisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate,pentruanii2015i2016.
(5) Furnizorii de servicii medicale aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate
pentru derularea programelor naionale de asigurri de sntate curative au obligaia s introduc n
sistemulinformatictoateprescripiilemedicaleelectroniceprescriseofflinentermendemaximum30
dezilecalendaristicedeladataprescrierii.
(6) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la alin. (5), se
aplicurmtoarelesanciuni:
a)laprimaconstataresediminueazcu10%valoareacorespunztoareluniincaresaprodusaceast
situaie
b)laadouaconstataresediminueazcu20%valoareacorespunztoareluniincaresaprodusaceast
situaie.
(7) Nerespectarea obligaiei de la alin. (5) se constat de ctre casele de asigurri de sntate prin
comparareapentrufiecaremedicprescriptoraflatnrelaiecontractualcucasadeasigurridesntatea
componenteiprescrierecucomponentaeliberarepentrutoateprescripiilemedicaleelectroniceofflinei
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

27/34

10.11.2015

www.Legex.ro

pentruprescripiilemedicalecuregimspecialunicpearpentruprescriereasubstaneloripreparatelor
stupefianteipsihotrope.
(8)Reinereasumeiprevzutelaalin.(6)sefacedinprimaplatcareurmeazafiefectuat,pentru
furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, i se utilizeaz potrivit
prevederilor legale n vigoare cu aceeai destinaie. n situaia n care suma prevzut la alin. (6)
depete prima plat, recuperarea sumelor se realizeaz prin plat direct sau executare silit, n
condiiilelegii.
(9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (6) se face prin plat direct sau executare silit
pentrufurnizoriicarenumaisuntnrelaiecontractualcucasadeasigurridesntatepentruderularea
programelornaionaledesntatecurativentratamentulambulatoriu.
(10) Pentru cazurile prevzute la alin. (6), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe
fiecareprogram/subprogramnaionaldesntatecurativipefiecaremedicprescriptor.
Articolul27
(1)Pentrurealizareaatribuiiloriactivitilorprevzutencadrulprogramelornaionaledesntate,unitiledespecialitatecarederuleaz
programenaionaledesntatepotaplicaprevederile

art.49alin.(3)(6)dinLegeanr.95/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2) Activitile pentru care se utilizeaz personalul prevzut la alin. (1) sunt prevzute n normele
tehnice.
Articolul28
(1)Asigurareaasisteneitehniceimanagementuluiprogramelornaionaledesntatepublicserealizeazprinunitideasistentehnic
i management al programelor naionale organizate ca structuri fr personalitate juridic din cadrul instituiilor publice din subordinea
MinisteruluiSntii.
(2)Unitiledeasistentehnicimanagementalprogramelornaionaledesntatesepotnfiinalanivelnaionalsauregional,dupcaz.
(3)ncadruluneiinstituiipublicedinsubordineaMinisteruluiSntiisenfiineazosingurunitatedeasistentehnicimanagement
al programelor naionale de sntate care poate asigura asisten tehnic i management pentru unul sau mai multe programe naionale de
sntatepublic,dupcaz.
(4) Desemnarea instituiilor publice din subordinea Ministerului Sntii n cadrul crora se organizeaz unitile de asisten tehnic i
managementalprogramelornaionaledesntate,structuraorganizatoric,atribuiileacestora,precumioricealtecondiiinecesarefuncionrii
lorseaprobncondiiile

art.53alin.(1)dinLegeanr.95/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
(5) Cheltuielile privind organizarea i funcionarea unitilor de asisten tehnic i management al
programelor naionale de sntate sunt incluse n sumele alocate programelor naionale de sntate
public.
(6) Pentru realizarea atribuiilor de asisten tehnic i management al programelor naionale de
sntate,instituiilepubliceprevzutelaalin.(1)potaplicaprevederile
art.53alin.(6)dinLegeanr.95/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
Articolul29
(1) Ministerul Sntii poate ncheia contracte cu unitile aflate sub autoritatea sa, n condiiile prevzute de legislaia din domeniul
achiziiilorpublice.
(2)Contracteleprevzutelaalin.(1),ncheiatentreMinisterulSntiiiunitileaflatesubautoritateasa,precumicontractelencheiate
pentru bunurile i serviciile necesare implementrii unor programe naionale de sntate public pentru care Ministerul Sntii organizeaz
licitaii la nivel naional sunt atribuite de compartimentul intern specializat n domeniul achiziiilor publice. Monitorizarea i derularea
contractelorserealizeazdectrestructuriledespecialitatedincadrulMinisteruluiSntii,ncondiiileprevzutennormeletehnice.
Articolul30
(1)Realizareavaccinriicopiilordingrupeleeligibile,stabilitepotrivitcalendaruluinaionaldevaccinare,precumirealizareacampaniilor
de vaccinare suplimentare decise de Ministerul Sntii sau direciile de sntate public drept msuri de sntate public sau n situaii
epidemiologicecurisccrescutdembolnviresuntobligatoriipentrutoimediciidefamilie.
(2)Pentrurealizareaactivitilorprevzutelaalin.(1),precumiacelordincadrulProgramuluinaionaldesntateafemeiiicopilului
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

28/34

10.11.2015

www.Legex.ro

finanate de la bugetul de stat i/sau din veniturile proprii ale Ministerului Sntii, pentru care se efectueaz achiziii centralizate la nivel
naional, furnizorii de servicii medicale care implementeaz programe naionale de sntate public pot primi produsele achiziionate n baza
contractelorncheiatecudireciiledesntatepublic,ncondiiileprevzuteprinnormeletehnice.
Articolul31
LaimplementareaprogramelornaionaledesntatefinanatedinbugetulMinisteruluiSntiisuntadmisepierderisauscdericantitative
demedicamente,vaccinuri,reactiviialteleasemenea,nlimitelemaximedeperisabilitatepotrivitprevederilornormelortehnice.
Articolul32
Cheltuielile angajate, lichidate i ordonanate n cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele naionale de sntate n anul
precedentinepltitepnlasfritulacestuiasevorpltinanulcurentdincreditelebugetareaprobatepentruprogramelenaionaledesntate
pentruanulncurs.
Articolul33
n vederea derulrii n bune condiii a programelor naionale de sntate, n urma evalurilor trimestriale ale indicatorilor specifici i n
funciederealizareaobiectiveloriactivitilorpropusesestabiletemoduldealocarearesurselorrmaseneutilizate.
Articolul34
ncadrulprogramuluinaionaldesupleereafuncieirenalelabolnaviicuinsuficienrenalcronic,modalitateadeplataserviciilorde
dializefectuatenbazacontractelorncheiatecucaseledeasigurridesntateeste,dupcaz,tarifpeedindehemodializconvenional,
tarif pe edin de hemodiafiltrare intermitent online, tarif/pacient cu dializ peritoneal continu/an i tarif/pacient cu dializ peritoneal
automat/an,tarifecaresuntprevzutennormeletehnice.
Articolul35
n cadrul subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afeciuni oncologice, modalitatea de plat a serviciilor de radioterapie este de
tarif/serviciuderadioterapie,tarifcareesteprevzutnnormeletehnice.
Articolul36
(1) Pentru tehnica de calcul i programele informatice achiziionate n vederea derulrii Programului naional privind evaluarea strii de
sntateapopulaieinasistenamedicalprimar,acrorstaretehnicpermiteexploatarealorncontinuare,sencheienoicontractedecomodat
ntredireciiledesntatepublicicabineteledemedicindefamilie.
(2)Tehnicadecalculiprogrameleinformaticeatribuitenfolosingratuitcabinetelordemedicindefamiliencondiiileprevzutela
alin.(1)seutilizeazpentrumonitorizareapersoanelorinclusenprogramelenaionaledesntate,precumipentruderulareaunorprograme
naionaledesntatelanivelulcabinetelordemedicindefamilie.
(3)Pentrubunurileprevzutelaalin.(1)acrorduratnormaldeutilizareestendeplinit,iarstareatehnicnumaipermiteexploatarealor
ncontinuare,seiniiazproceduriledeclasareideclasarepotrivitprevederilorlegalenvigoare.
Articolul37
Unitiledespecialitatecarederuleazprogramenaionaledesntateauobligaiasrespecteprevederile

Legiinr.677/2001,cumodificrileicompletrileulterioare,precum
iprevederile

Legiinr.506/2004privindprelucrareadatelorcucaracterpersonaliproteciavieiiprivatensectorul
comunicaiilorelectronice,cumodificrileicompletrileulterioare.
Articolul38
(1)Prezentahotrreintrnvigoareladatade1aprilie2015,cuexcepiaprevederilorreferitoarela:
a)SubprogramulderadioterapieabolnavilorcuafeciunioncologicedincadrulProgramuluinaionaldeoncologie,careintrnvigoarela
datade1mai2015
b)ncheiereacontractelordefurnizaredeserviciidedializdectrefurnizoriiprivaidedializcucaseledeasigurridesntatencadrul
Programuluinaionaldesupleereafuncieirenalelabolnaviicuinsuficienrenalcronic,ceintrnvigoareladatade1mai2015.
(2)Pnladatade30aprilie2015,pentrusituaiaprevzutlaalin.(1)lit.b),furnizareadeserviciidedializdectrefurnizoriiprivaise
faceprinacteadiionalelacontractelencheiatedeacetiacuCasaNaionaldeAsigurrideSntate,cuprelungireaaplicabilitiiprevederilor
corespunztoaredin

HotrreaGuvernuluinr.124/2013privindaprobareaprogramelornaionaledesntatepentruanii2013
i2014,cumodificrileicompletrileulterioare.
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

29/34

10.11.2015

www.Legex.ro

PRIMMINISTRU
VICTORVIORELPONTA
Contrasemneaz:
p.Ministrulfinanelorpublice,interimar,
EnacheJiru,
secretardestat
p.Ministrulsntii,
AlinIulianTucmeanu,
secretardestat
Ministrulpentrusocietateainformaional,
SorinMihaiGrindeanu
ANEX
STRUCTURA
programelornaionaledesntateiobiectiveleacestorapentruanii2015i2016
A.ProgramenaionaledesntatepublicfinanatedinbugetulMinisteruluiSntii
STRUCTUR:
I.Programelenaionaledebolitransmisibile
1.Programulnaionaldevaccinare
Obiectiv:
Protejarea sntii populaiei mpotriva principalelor boli transmisibile care pot fi
preveniteprinvaccinarea:
a)populaieilavrsteleprevzutencalendarulnaionaldevaccinare
b)grupelorpopulaionalelarisc.
2.Programulnaionaldesupraveghereicontrolalbolilortransmisibileprioritare
Obiectiv:
Depistareaprecoceiasigurareadiagnosticuluietiologicalbolilortransmisibilenvederea
implementriimsurilordelimitarearspndiriiacestora.
3.Programulnaionaldeprevenire,supraveghereicontrolalinfecieiHIV
Obiective:
a)reducerea rspndirii infeciei HIV prin depistarea precoce a persoanelor infectate n
rndul celor cu comportament la risc pentru infecia HIV, precum i prin depistarea precoce a
persoanelorinfectateHIVsimptomatice
b)reducereamorbiditiiasociatecuinfeciaHIVprinasigurareatratamentuluibolnavilorcu
infecieHIV/SIDA.
4.Programulnaionaldeprevenire,supraveghereicontrolaltuberculozei
a)reducereaprevaleneiiamortalitiiTB
b)meninereauneiratededepistareacazurilornoideTBpulmonarpozitivlamicroscopie
c)tratamentulbolnavilorcutuberculoz
d)meninerearateidesuccesterapeuticlacazurilenoipozitivedeTBpulmonar.
5.Programulnaionaldesupraveghereicontrolalinfeciilornosocomialeimonitorizarea
utilizriiantibioticeloriaantibioticorezistenei
Obiectiv:
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

30/34

10.11.2015

www.Legex.ro

Creterea calitii serviciilor medicale n unitile sanitare cu paturi prin reducerea


risculuideadezvoltaoinfecienosocomial.
II.Programulnaionaldemonitorizareafactorilordeterminanidinmediuldeviaimunc
Obiectiv: Protejarea sntii publice prin prevenirea mbolnvirilor asociate factorilor de
riscdeterminanidinmediuldeviaimunc.
III.Programulnaionaldesecuritatetransfuzional
Obiectiv:
Asigurarea cu snge i componente sanguine, n condiii de maxim siguran i cost
eficien.
IV.Programelenaionaledebolinetransmisibile
1.Programulnaionaldedepistareprecoceactivacanceruluiprinscreeningorganizat
Obiective:
Reducerea poverii cancerului n populaie prin depistarea n faze incipiente de boal prin
interveniidescreeningorganizat.
Structur:
1. Subprogramul de depistare precoce activ a cancerului de col uterin prin efectuarea
testriiBabePapanicolaulapopulaiafeminineligibilnregimdescreening
2.Subprogramuldedepistareprecoceactivacanceruluicolorectal1)
3.Subprogramuldedepistareprecoceactivacanceruluidesn1).
NOT:
1)

Subprogramele prevzute la pct. 2 i 3 vor fi implementate ca proiectepilot n


conformitate cu Planul multianual privind activitile de prevenire/depistare precoce a
cancerului,parteintegrantaPlanuluinaionalintegratdecontrolalcancerului.
2.Programulnaionaldesntatemintaliprofilaxienpatologiapsihiatric
Obiective:
a)prevenireadepresieiiasuicidului
b)promovareasntiimintalelalocuriledemunc
c)asigurareaaccesuluilaprogramedesntatemintalspecificepentrucopiiiadolesceni
d)creterea sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin elaborarea i
implementareadeinterveniispecifice.
3.Programulnaionaldetransplantdeorgane,esuturiiceluledeorigineuman
Obiective:
a)creterea numrului de donatori vii, de donatori aflai n moarte cerebral, precum i de
donatorifractivitatecardiac
b)coordonareaactivitilordetransplant
c)asigurarea testrii imunologice i virusologice a potenialilor donatori, precum i a
receptorilor
d)asigurarea supleerii fiziologice a organelor aflate n insuficien cronic ireversibil
i/saunlocuireaesuturilornefuncionaleprintransplantdeorgane,esuturii/saucelule
e)evaluareaperiodicapacienilortransplantaiiadonatorilorvii
f)crearea i gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul Romniei privind
persoanelefizicecareiaudatacceptulpentruadonacelulestemhematopoietice
g)tratamentulinfertilitiicuplului.
Structur:
1.Subprogramuldetransplantdeorgane,esuturiiceluledeorigineuman
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

31/34

10.11.2015

www.Legex.ro

2.Subprogramuldetransplantdecelulestemhematopoieticeperifericeicentrale
3.Subprogramuldefertilizareinvitroiembriotransfer.
4.Programulnaionaldeboliendocrine
Obiectiv:
mbuntirea depistrii afeciunilor endocrine cu impact major asupra strii de sntate a
populaiei, n scopul reducerii morbiditii prin gu, datorat carenei de iod i
complicaiilorsale.
5.Programulnaionaldetratamentdieteticpentrubolirare
Obiectiv:
Tratamentuldieteticalbolnavilorcubolirareprevzutennormeletehnice.
6.Programulnaionaldemanagementalregistrelornaionale
Obiectiv:
Dezvoltarea,implementareaimanagementulregistrelornaionalealebolnavilorcronici.
V.Programulnaionaldeevaluareipromovareasntiiieducaiepentrusntate
Obiectiv:
mbuntirea strii de sntate a populaiei prin promovarea unui stil de via sntos i
combatereaprincipalilorfactoriderisc:
Structur:
1.Subprogramuldeevaluareipromovareasntiiieducaiepentrusntate
2.Subprogramuldeprevenireicombatereaconsumuluidetutun.
VI.Programulnaionaldesntateafemeiiicopilului
Obiective:
a)ameliorareastriidenutriieamameiicopilului
b)mbuntireastriidesntateacopilului
c)mbuntireastriidesntateafemeii
d)reducerearisculuidemortalitateinfantilimatern.
Structur:
1.Subprogramulpentruameliorareastriidenutriieamameiicopilului
2.Subprogramuldesntateacopilului
3.Subprogramuldesntateafemeii.
B. Programe naionale de sntate curative finanate din bugetul Fondului Naional Unic de
AsigurriSocialedeSntate
STRUCTUR:
Programulnaionaldebolicardiovasculare
Obiectiv:
Tratamentulbolnavilorcuafeciunicardiovasculareprin:
a)proceduridecardiologieintervenional
b)proceduridechirurgiecardiovascular
c)proceduridechirurgievascular
d)proceduricardiologieintervenionalalemalformaiilorcardiacelacopil.
Programulnaionaldeoncologie
Obiective:
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

32/34

10.11.2015

www.Legex.ro

a)tratamentulmedicamentosalbolnavilorcuafeciunioncologice
b)monitorizareaevoluieiboliilapacieniicuafeciunioncologice
c)reconstruciemamardupafeciunioncologiceprinendoprotezare
d)diagnosticulleucemiiloracute
e)radioterapiabolnavilorcuafeciunioncologice.
Structur:
1.Subprogramuldetratamentmedicamentosalbolnavilorcuafeciunioncologice
2. Subprogramul de monitorizare a evoluiei bolii la pacienii cu afeciuni oncologice prin
PETCT
3.Subprogramuldereconstruciemamardupafeciunioncologiceprinendoprotezare
4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic i biomolecular al leucemiilor
acute
5.Subprogramulderadioterapieabolnavilorcuafeciunioncologice
Programul naional de tratament al surditii prin proteze auditive implantabile (implant
cohleariprotezeauditive)
Obiectiv:
Tratamentul surditii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze
auditive)
Programulnaionaldediabetzaharat
Obiective:
a)preveniasecundaradiabetuluizaharat[prindozareahemoglobineiglicozilate(HbA1c)]
b)asigurarea tratamentului medicamentos al pacienilor cu diabet zaharat, inclusiv a
dispozitivelorspecifice(pompedeinsulinimaterialeconsumabilepentruacestea)
c)automonitorizareabolnavilorcudiabetzaharatinsulinotratai.
Programulnaionaldetratamentalbolilorneurologice
Obiectiv:
Tratamentulbolnavilorcusclerozmultipl
Programulnaionaldetratamentalhemofilieiitalasemiei
Obiectiv:
Tratamentulbolnavilorcuhemofilieitalasemie
Programulnaionaldetratamentpentrubolirare
Obiectiv:
Tratamentulbolnavilorcubolirareprevzutennormeletehnice
Programulnaionaldesntatemintal
Obiectiv:
Asigurarea tratamentului specific la bolnavii cu toxicodependen, precum i testarea
metaboliilorstupefiantelorlaacetia
Programulnaionaldeboliendocrine
Obiectiv:
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoz, gu datorat carenei de iod i
proliferrimaligne
Programulnaionaldeortopedie
Obiectiv:
http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

33/34

10.11.2015

www.Legex.ro

Asigurareatratamentului:
a)bolnavilorcuafeciuniarticulareprinendoprotezare
b)pierderilor osoase importante epifizometafizare de cauz tumoral sau netumoral prin
endoprotezearticularetumorale
c)bolnavilorcudiformitidecoloanvertebralprinimplantsegmentardecoloan
d)bolnavilorcupatologietumoral,degenerativsautraumaticprinchirurgiespinal
e)tratamentulinstabilitilorarticularecroniceprinimplanturidefixare.
Programulnaionaldetransplantdeorgane,esuturiiceluledeorigineuman
Obiective:
a)tratamentulstriiposttransplantnambulatoriuapacienilorcutransplant
b)tratamentul recidivei hepatitei cronice cu virus hepatitic B la pacienii cu transplant
hepatic.
Programulnaionaldesupleereafuncieirenalelabolnaviicuinsuficienrenalcronic
Obiectiv:
Asigurarea serviciilor de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare
specifice,investigaiimedicaleparaclinicespecifice,transportulnemedicalizatalpacienilor
hemodializai prin hemodializ convenional sau hemodiafiltrare intermitent online de la i
la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i materialelor sanitare
specificedializeiperitonealecontinuesauautomate,ladomiciliulpacienilor
Programulnaionaldeterapieintensivainsuficieneihepatice
Obiectiv:
Tratamentulpacienilorcuinsuficienhepaticprinepurareextrahepatic
Programulnaionaldediagnosticitratamentcuajutorulaparaturiidenaltperforman
Obiective:
a)asigurarea investigaiilor diagnostice i a tratamentului unor afeciuni complexe cu
ajutoruldispozitivelordenaltperforman
b)tratamentul bolnavilor cu maladia Parkinson prin implantarea dispozitivelor de stimulare
profund
c)tratamentul bolnavilor cu epilepsie rezistent la tratament medicamentos prin proceduri
microchirurgicalesauprinimplantareaunuistimulatoralnervuluivag
d)tratamentul bolnavilor cu hidrocefalie congenital sau dobndit, prin implantarea
sistemelordedrenajventriculoperitoneal
e)tratamentuldureriineuropateprinimplantdeneurostimulatormedular
f)tratamentul de stimulare profund cerebral la bolnavii cu distonii generalizate sau
distoniifocale/segmentarerezistentelaterapiacutoxinbotulinic.
Structur:
1.Subprogramulderadiologieintervenional
2. Subprogramul de diagnostic i tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul
medicamentos
3.Subprogramuldetratamentalhidrocefalieicongenitalesaudobnditelacopil
4.Subprogramuldetratamentaldureriineuropateprinimplantdeneurostimulatormedular

Textextrasdinwww.legex.ro

http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

34/34

S-ar putea să vă placă și