Sunteți pe pagina 1din 93

PROBE DE EVALUARE pentru Concursul național din cadrul proiectului

”Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico-ecologice”

P R E F A Ț Ă

Un termen - fetiș, folosit până la saturație în spațiul public, invocat cu și fără temei de către cele mai diverse categorii socio-profesionale, de la cadre didactice la politicieni, este acela de proiect. Proiect politic, proiect didactic, proiect de reabilitare, proiect european ș.a.m.d., toată lumea concepe proiecte sau măcar vorbește despre ele. Vedetele și vedetuțele noastre de mucava, care umplu cotidian ecranele televizoarelor, au proiecte muzicale, de parteneriat, matrimoniale ori de divorț. Turneele și spectacolele aferente sunt proiecte, ca și editarea unui set de cântece ori prezența la o sindrofie simandicoasă. Mamele au proiecte cu odraslele lor în zona modellingului, sportului ori dansului. Niciodată în istoria limbii române substantivul proiect n-a fost mai productiv ca astăzi, intrând în componența numeroaselor sintagme, expresii, propoziții și fraze. Niciun primar serios nu-și concepe existența fără proiecte, începând cu primarul general al Capitalei și terminând cu primarul ultimei comune din România. Parafrazând o cunoscută zicală aș spune că cine n-are proiecte nu există. Spune-mi ce proiecte ai ca să-ți spun cine ești! În aceste condiții, oferta colegului Neculai Sandu, învățător la Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” din Vaslui, de a citi și a prefața un proiect nu m-a surprins defel. Suntem într-o normalitate românească ușor de recunoscut, când oamenii școlii nu ezită să realizeze proiecte care mai de care mai ambițioase și mai cutezătoare. Cel de față are anvergura unui proiect național și are o temă modernă, de actualitate și incitantă: Evaluarea interdisciplinarea prin intermediul orientării turistico-ecologice. Altfel spus, proiectul acoperă domeniul sportiv-turistic și antrenează elevi al ciclului primar, de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a. Este de la sine înțeles că sunt evaluate competențele teoretico-practice ale participanților, ceea ce nu poate fi decât benefic pentru micii competitori. În partea preliminară sunt consemnate toate coordonatele esențiale ale proiectului, conform uzanțelor standard, inclusiv școlile partenere din țară și din străinătate. În acest din urmă caz este vorba de școli din Ucraina și Republica Moldova. Regulamentul atașat este cât se poate de limpede și atestă grija coordonatorului, învățătorul Neculai Sandu, pentru rigoare și coerență. Partea cea mai consistentă a proiectului o constituie colecția de exerciții, grupate pentru diversele categorii de vârstă, cu sarcini ce verifica atenția, informația, capacitățile analitice și de rezolvare rapidă ale competitorilor. Sunt acoperite domenii pe care programa școlară pentru ciclul

primar le are în vedere, cu respectarea relevanței sarcinilor și a gradului de dificultate. Fie că vizează aritmetica, literatura, protecția mediului, istoria, limba română, geografia, etc., fie că fac apel la perspicacitatea copiilor, aceste exerciții sunt instructive, atractive și suscită curiozitatea. Proiectul învățătorului Neculai Sandu certifică vocația organizatorică a unui cadru didiactic capabil să iasă din automatismele obligațiilor de catedră și să promoveze o idee validă - evaluarea interdisciplinară - prin mijlocirea turismului ecologic. Felicitări!

3 februarie 2014

Teodor Pracsiu

Nr. MEN: 24334/7 martie 2014

Ministerul EducaŃiei Naționale

FORMULAR DE APLICAłIE*

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul ActivităŃilor Educative Naționale

Domeniul : Ecologie, Protecția Mediului, poziția 38

Aprobat, Inspector general, Prof. Gabriela Plăcintă

Avizat, Inspector educativ, Prof. Daniela Jitcă

A. INFORMAłII DESPRE APLICANT

Numele instituŃiei/unităŃii de învăŃământ aplicant: Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu”

Vaslui Adresa completă : str. V. Babeş, nr. 1, Vaslui

Nr. de telefon/fax: 0335 41 09 94 Site şi adresă poştă electronică Persoană de contact (nume şi prenume, funcŃie, date de contact) înv. Neculai Sandu, coordonatorul proiectului, telefon : 0745 48 73 86 sau 0335 41 25 61

B. INFORMAłII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului : Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico-ecologice;

Categoria în care se încadrează proiectul: concurs sportiv-turistic de evaluare a competenŃelor teoretico-practice;

B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: (bifaŃi domeniul în care se încadrează proiectul dumneavoastră – un SINGUR domeniu, considerat principal)

Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaŃii

Domeniul cultural-artistic, literatură

Domeniul cultural-artistic, teatru

Domeniul cultural artistic – folclor, tradiŃii, obiceiuri

Domeniul cultural-artistic – muzică

Domeniul cultural-artistic – dans

Domeniul ecologie şi protecŃia mediului

Domeniul educaŃie civică, voluntariat, proiecte caritabile

Domeniul sportiv turistic

Domeniul tehnic

Domeniul ştiinŃific

B3: EdiŃia a VIII-a

B4: Număr participanŃi: 600

B4: Bugetul proiectului**:

Buget total

Buget solicitat MECTS

ContribuŃie proprie

15 000 lei

5 000 lei

10 000 lei

**ContribuŃia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiŃie eliminatorie)

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)

PrezentaŃi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 624 elevi ( din care se selectează la faza judeŃeană, pentru fiecare echipaj câte 4 elevi din şcolile participante-răspund coordonatorii judeŃeni) , iar pentru faza naŃională, fiecare judeŃ se va prezenta cu echipajul care a realizat cel mai mare număr de puncte la faza anterioară. Cadre didactice : 112, pentru cele trei faze (locală, judeŃeană şi naŃională).

b. Beneficiarii direcŃi şi indirecŃi Beneficiarii direcŃi sunt elevii selectaŃi din echipajele participante la toate etapele şi cadrele didactice antrenate în acest proiect.

c. ActivităŃi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura Selectarea elevilor pentru a forma echipajul reprezentant al şcolii, elaborarea conŃinuturilor ce vor constitui sarcini de rezolvare.În luna martie, într-o zi favorabilă din punct de vedere meteo, se poate desfăşura faza locală. În luna mai echipajele câştigătoare la faza locală, vor participa la faza judeŃeană, iar ultima activitate este faza naŃională care se va desfăşura în jud. Bacău (conform programării de la Tabăra Benedek Mezo, jud. Covasna, din 7-9 iunie 2013), la “Don Basco” Caiuți, în zilele de 13, 14 și 15 iunie 2014.

d. Descrierea activității finale (faza națională) La faza naŃională se înscriu echipajele care au întrunit cel mai mare punctaj la faza judeŃeană. Conform regulamentului, această etapă se desfăşoară la sfârşitul celei de a doua săptămâni din luna iunie. Anul acesta, echipajele se vor prezenta pe data de 13 iunie, orele 17, în Tabăra Tineretului Pralea,”Don Basco” Căiuți, din judeŃul Bacău. La ora 18, se întâlnesc toate echipajele într-um careu pentru a primi informaŃiile necesare desfăşurării regulamentare a proiectului. Ziua următoare, 2-3 cadre didactice se vor deplasa, la ora 7, în pădure pentru a fixa traseul cu cele zece puncte de control, unde vor amplasa plicurile cu sarcini pe clase. La ora 9 se face careul echipajelor unde se stabileşte ordinea intrării în traseu pentru concursul propriu-zis. La ora 9 şi 15 minute intră primul echipaj, după 10 minute al doilea, şi tot aşa din zece în zece minute până la ultimul echipaj. Fiecare echipaj va trece pe la fiecare punct de control, iar la ultimul punct, cadrul didactic supraveghetor va strânge toate caietele de sarcini de la echipaje. Caietele se prdau Comisiei de evaluare, alcătuită din opt cadre didactice, ce urmează să facă evaluarea fiecărui caiet. Premierea se face în ordinea punctajului obŃinut, cu diplome şi premii în obiecte. Se face o fotografie de grup cu toate echipajele participante.

e. Parteneri organizare (alŃii decât unitățile de învățământ participante!).

- Autoritatea judeŃeană pentru Sport şi Tineret;

- Serviciul judeŃean de AmbulanŃă;

- Primăria locală;

- Casa Corpului Didactic;

- Societatea comercială Delkim Vas (protocol de sponsorizare);

- AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului;

D. PREZENTAREA PROIECTULUI D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1000 caractere) CombinaŃia evaluare-orientare-ecologie necesită aplicarea noŃiunilor acumulate în situaŃii neşablonizate, esenŃializarea printr-o dozare mică de timp, exersare continuă pentru performanŃă, îmbogăŃirea culturii generale cu noi achiziŃii, stabilirea unor legături între teorie şi practică, satisfacŃia elevilor de a se simŃi bine împreună şi de a vedea lucruri noi, dezvoltarea curiozităŃii, a capacităŃii de investigare, cercetare, descoperire şi stimularea simŃului de observaŃie, formarea unui comportament ecologic de ocrotire, protecŃie a mediului natural şi conştientizarea că natura reprezintă o sursă incontestabilă de sănătate ăi frumuseŃe. D.2. Scopul proiectului Dezvoltarea competitivităŃii unui echipaj reprezentativ din punct de vedere teoretic şi

pragmatic. D.3. Obiectvele specifice ale proiectului

- materializarea proiectului la nivel naŃional;

- identificarea şi atragerea elevilor în vederea selectării celor capabili şi interesaŃi de competiŃie teoretico-formativ-sportivă;

- elaborarea şi realizarea unei activităŃi nonformal-educaŃională în concordanŃă cu

intenŃiile şi aşteptările elevilor;

- derularea pe etape a evaluării interdisciplinare în cadrul natural, utilizând orientarea turistică prin alegerea locului optim de desfăşurare.

D.4. Descrierea grupului Ńintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari.

Acest proiact vizează elevii claselor I-IV. În timpul anului şcolar sunt pregătiŃi mai mulŃi elevi, iar în luna martie sunt selectaŃi 4-6 elevi pentru a face parte din echipajul reprezentativ al şcolii. Se are în vedere şi o pregătire fizică optimă deoarece proiectul implică acest lucru. D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activității finale) Proiectul are protocoale de colaborare, cu unităŃi de învăŃământ din 36 de judeŃe, pentru

4 ani

(octombrie 2011 până în iunie 2015). D.6. Descrierea activităŃilor (trebuie să conŃină informaŃiile de mai jos pentru fiecare

activitate)

a.

Activitatea nr.1- etapa locală concursului;

b.

Titlul activităŃii: Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării

turistico-ecologice

c. Data/perioada de desfăşurare:locală 1- 30 aprilie;

d. Locul desfăşurării

În zonele potrivite( păduri) din apropierea oraşelor din judeŃele înscrise (faza

locală);

 

e.

ParticipanŃi (elevi, cadre didactice, părinti, reprezentanti ai comunitații etc)

Elevi din ciclul primar, selectaŃi din 5-7 şcoli vor forma echipaje din câte 4-6

copii.

f. Parteneri

Primăria locală- cu protocol semnat; Societatea Delkimvas- protocol de sponsorizare, semnat; DirecŃa judeŃeană pentru tineret- protocol semnat; Serviciul judeŃean de AmblanŃă-protocol de colaborare;

AgenŃia pentru ProtecŃia mediului- protocol semnat.

g. Descrierea activităŃii

Echipajele se întâlnesc la locul stabilit. Se fixează zece puncte de control pe traseul ales din pădure. Numerotarea acestora se face pe zece arbori groşi, la distanŃe de aproximativ 150 m, pe care se scriu indicii. Fiecare echipaj trebuie să descopere arborele pe care este scris indiciul şi caută pe o rază a unui cerc chestiunea indicată (distanŃa în metri). În spaŃiul acesta va găsi plicul, va citi sarcina, va rezolva pe caietul echipajului, specificând nr. punctului de control şi răspunsul. După rezolvare aşează plicul, exact în locul unde l-a găsit, pentru echipajul următor şi pleacă spre următorul reper, până la PC

10. Echipajele pleacă la uninterval de 10-15 minute. Sarcinile se rezolvă pe loc. Încadrarea în timp este hotărâtoare deoarece un echipaj poate pierde un punct dacă este ajuns la un PC de către echipajul următor. După PC 10, fiecare echipaj predă caietul de sarcini cadrului didactic de acolo, iar acesta îl va înmâna Comisiei de evaluare, formată

din: inspector de specialitate, prof. Năstase Petronela (coordonator) şi opt cadre didactice.

h. Responsabil(i)

ÎnvăŃătorii/profesorii care pregătesc, însoŃesc echipajele, fac parte din comisia de

evaluare, supraveghează punctele de control pe traseul activităŃii, reprzentanŃi care filmează/fotografiază.

i. Beneficiari

Beneficiarii direcŃi sunt echipajele cu elevii participanŃi, iar beneficiari indirecŃi sunt şcoala şi comunitatea locală, prin câştigarea unei imagini favorabile şi încrederii în parteneriate cu cât mai multe unităŃi şcolare.

j. ModalităŃi de monitorizare şi evaluare:

Raportul scris de la sfârşitul fiecărei etape, filmarea unor secvenŃe din activităŃi, fotografierea aspectelor importante, păstrarea plicurilor cu sarcini şi numerelor utilizate la fiecare punct de control. Dosarele cu toate acestea se vor depune la I.S.J. atât pentru faza judeŃeană (de către coordonatorii judeŃeni), cât şi la faza naŃională de către coordonatorul proiectului. Activitatea nr. 2- etapa judeŃeană a concursului; Titlul activităŃii: Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico- ecologice; Data/perioada de desfăşurare: 1 - 25 mai 2014; Locul desfăşurării: coordonatorii judeŃeni vor alege, de comun acord, o pădure din judeŃ potrivită pentru desfăşurarea activităŃii; ParticipanŃi: 5-15 echipaje cu câte 4-6 elevi fiecare. La acestă fază participă, de regulă, echipajul care s-a situat pe primul loc la faza anterioară. Parteneri: SocietăŃi pentru sponsorizare; DirecŃia judeŃeană pentru tineret; Serviciul de ambulanŃă; AgenŃia pentru protecŃia mediului; Casa Corpului Didactic; Descrierea activităŃii: coordonatorul judeŃean, împreună cu ceilalŃi colaboratori stabilesc o pădure în care să se desfăşoare activitatea. Echipajele se întâlnesc într-o zi favorabilă d.p.d.v.meteo din perioada 1 -25 mai. Se fixează zece puncte de control pe un traseu ales din pădure. Se aleg 10 arbori mai groşi, la distanŃe de 150-200m, pe care se fixează indiciile. Fiecare echipaj trebuie să găsească arborele pe care este indiciul şi caută pe o rază a unui cerc chestiunea indicată. În spaŃiul acesta va găsi plicul, va citi sarcina, va rezolva pe caietul echipajului, specificând numărul punctului de control. După rezolvare aşează plicul, exact în locul unde l-a găsit, pentru echipajul următor şi pleacă spre următorul reper, până la PC 10, predând caietul cadrului didactic supraveghetor de la acest punct, iar acesta prdă Comisiei de evaluare alcătuită din: inspector de specialitate, prof. Năstase Petronela (coordonator) şi opt cadre didactice Activitatea 3: etapa naŃională a concursului; Titlul activităŃii: Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico- ecologice;

Data/perioada de desfăşurare 13, 14 şi 15 iunie 2013; Locul desfăşurării: , jud. Bacău, într-o pădure din împrejurimile localității

Caiuți.

ParticipanŃi: peste 50 de echipaje, din judeŃele înscrise, peste 50 de cadre didactice, părinŃi însoŃitori, inspector de specialitate de la I.S.J Vaslui, prof. Petronela Năstase şi prof. Rodica Leonte de la I,S.J. Bacău, coordonatorii Comisiei de evaluare. Parteneri: DirecŃia judeŃeană pentru tineret Bacău, Societatea Delkimvas, AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului. Descrierea pe scurt a activităŃii: ParticipanŃii se întâlnesc pe platoul taberei , într-un careu. Se trage la sorŃi intrarea în traseu. Echipajele intră la start din 10 în 10 minute. Numerotarea punctelor de control s-a făcut pe arbori groşi la distanŃe de 150- 200m, pe care s-au fixat indiciile. Fiecare echipaj trebuie să descopere arborele pe care este scris indiciul şi caută pe o rază a unui cerc chestiunea indicată (distanŃa în metri. În spaŃiul acesta va găsi plicul, va citi sarcina, va rezolva pe caietul echipajului, specificând nr. punctului de control şi răspunsul. După rezolvare aşează plicul, exact în locul unde l-a descoperit, pentru echipajul următor şi pleacă spre următorul reper, până la PC 10. Sarcinile se rezolvă pe loc. Fiecare echipaj trebuie să se încadreze în timpul alocat, deoarece poat pierde un punct dacă este ajuns la un PC de către echipajul următor. La PC10 fiecare echipaj predă cadrului didactic supraveghetor, caietul în care a rezolvat sarcinile de pe tot traseul. Responsabilii, beneficiarii şi modalităŃile de monitorizare sunt specificate la activitatea 1. D.7. Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

Elevii participanŃi povestesc şi celorlalŃi colegi din şcoală modul cum s-a desfăşurat activitatea. Dovedesc mai multă motivare la orele de curs, ştiind că a învăŃa zi de zi înseamnă o mai mare reuşită în perioada când vor face parte din echipajul ce reprezintă şcoala. În urma popularizării acestui proiect sunt şcoli care doresc să devină parteneri în acet sens. Datorită selectării, elevii sunt nevoiŃi să se autodepăşească în competenŃe, li se stimulează spiritul de colaborare, datorită atmosferei optime doresc să participe în fiecare an. ParticipanŃii îşi consolidează atitudinea în protejarea mediului în care trăieşte omenirea, îşi dezvoltă orientarea într-un spaŃiu necunoscut, se încadrează într-o limită de timp. Elevilor li se stimulează dorinŃa de mişcare în aer liber, favorizând fortificarea organismului din punct de vedere fizic, dar şi psihic. Ei realizează că fiecare membru al echipajului contribuie la crearea unui succes deplin. În urma acestui proiect elevii îşi formează o imagine mai amplă despre Ńara în care trăiesc, încheagă relaŃii de prietenie de durată, fac progres în autocunoaştere şi autoevaluare. ParticipanŃii trăiesc satisfacŃia câştigării unei competiŃii prin eforturi proprii, conştientizează respectarea unor reguli de deplasare în grup, se bucură că participă la o activitate organizată în cadrul natural, compară activităŃile fizice antrenante şi evită sedentarismul. D.8. ModalităŃile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului Chestionare adresate grupului Ńintă, raport scris pentru desfăşurarea fazei naŃionale depus la I.S.J. Vaslui, pliant cu toŃi partenerii unităŃilor de învăŃământ participanŃi la etapa naŃională, secvenŃe filmate, fotografii cu aspectele smnificative ale activităŃii, păstrarea caietului de sarcini al fiecărui echipaj, chitanŃe care justifică deplasarea. D.9. Asigurarea continuităŃii /sustenabilităŃii proiectului Partea dominantă a proiectului este mobilizarea celor 8-10 echipaje pentru fazele locală şi judeŃeană, iar pentru etapa naŃională a peste 31 de echipaje judeŃene. Continuitatea se asigură prin programarea de la faza naŃională, când se stabileşte, de comun acord, locurile desfăşurării activităŃii proiectului pentru anul următor. Fiecare coordonator jedeŃean se va preocupa de asigurara condiŃiilor de cazare, masă, transport şi de locul desfăşurării temei propriu-zise a proiectului D.10. ActivităŃile de promovare/mediatizare şi de diseminare în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia; Acest proiect a fost aprobat şi desfăşurat în perioada 2007-2011 cu patru judeŃe, la nivel de regional, iar din anul 2012 a fost aprobat de către Minister, la poziŃia 1095 cu 20 de judeŃe, iar în 2013 la poziŃia 1063 cu un număr de 24 de judeŃe. Pentru anul 2014 sunt inscrise 36 de

județe (cu protocoale de colaborare semnate). Atractivitatea modului de desfăşurare a făcut ca elevii, care au participat, să-şi manifeste dorinŃa de întâlnire anuală. Din acest motiv, am propus acest proiect şi pentru următorii ani (2011-2015). Pentru promovarea şi creşterea numărului de participanŃi am luat legătura cu multe şcoli din Ńară (în mod special cu cele care au denumirea de Şcoala Nr. 10), din oraşe mai mari. Cu aceste şcoli am încheiat protocoale de colaborare valabile până în iunie 2015, semnate de ambele părŃi. D.11. Partenerii implicaŃi în proiect Pentru desfăşurarea în bune condiŃii a proiectului s-au înceiat protocoale de colaborare

cu:

 

- AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului, care ne asigură un specialist în problemele de protajare a mediului şi pliante cu informaŃii despre zonele ce necesită protecŃie specială, dar şi informaŃii turistice.

- Inspectoratul şcolar judeŃean, monitorizează toată activitatea desfăşurată în cadrul acestui proiect, aprobă regulamentul concursului, semnează dipolmele ce se înmânează echipajelor participante şi adeverinŃele pentru cadrele didactice implicate în toată activitatea.

- DirecŃia judeŃeană pentru tineret (AdministraŃia permanentă a taberilor), asigură prin protocolul de colaborare cazarea şi masa elevilor (faza naŃională). Se va anunŃa necesarul de locuri cu zece zile înainte.

- Societatea comercială Delkimvas asigură o anumită proporŃie din cheltuieli prin sponsorizare în bani şi produse alimentare.

- Serviciul JudeŃean de AmbulanŃă trimite un cadru medical supraveghetor şi o maşină a salvării dacă este nevoie.

- Primăria locală asigură un mijloc de transport pentru deplasarea la locul de desfăşurare a activităŃii;

- Casa Corpului Didactic găzduieşte diseminarea acestui proiect în przenŃa unui public format din elevi şi cadre didactice din judeŃ.

E.

DEVIZ ESTIMATIV

 
     

FinanŃare

 

FinanŃări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2013)

Descrierea

Fonduri

solicitată

Total

Nr.

crt.

cheltuielilor*

proprii

MECTS

2014

sumă

RON

Surse

proprii

MECTS

TOTAL

2012

RON

1

Transport

5

000

4 000

9 000

4

000

-

4

000

2

Cazare-masă

4

000

500

4

500

2

000

-

2

000

3

Premii

 

1 000

500

1

500

300

-

300

 

TOTAL RON

5

000

10 000

15 000

6 300

-

6 300

*Cheltuielile eligibile sunt: cazare şi masă participanŃi, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008), cheltuieli de organizare şi materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern.

F. ALTE INFORMAłII DESPRE APLICANT

a. Tipul unităŃii de învăŃământ : Şcoala gimnazială „M. Sadoveanu”

b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect : 5

c. Numărul elevilor participanŃi la proiect: 16

d. Numărul claselor: 4

e. Participări anterioare la alte programe/proiecte :

- Concursul NaŃional de ortografie „Limba română este patria mea”

- „Arts and Music in Inter (Cultural) Action- AMICA- din Programul sectorial Comenius-

Proiecte multilaterale;

- „ToleranŃa un pas spre prietenie”

- Comenius Multilateral Teel Vit- Teaching Learning to Learn, Virtual Trainer

- Programul mondial ECO ŞCOALA;

- Concursul naŃional de ştiinŃe „Arhimede”

- Proiectul şcolar Socrates-Comenius I „ViaŃa ta, viaŃa mea, viaŃa noastră”

- Proiectul de dezvoltare şcolară Socrates-Comenius „Proline-Projekt orientaded learning in networks”

G. INFORMAłII DESPRE ACTUALII/ POTENłIALII PARTENERI

G.1. UnităŃile şcolare partenere cu protocoale de colaborare semnate:

- Şcoala Nr. 10 Piatra NeamŃ-

- înv. Vodă Gabriela, 0740 840 391;

- Liceul teoretic ”Radu Vlădescu”Pătârlagele, Buzău

–înv. Codescu Elena-Nela, 0752133193;

- Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, Brăila

- prof. Constantin Safta, 0745 773 412;

- Şcoala Nr. 10 „Varody Jozsef” Sf. Gheorghe

-înv. Trifan Aurora, 0267 322 663;

- Şcoala Nr. 10

Iaşi-

înv. Rusu Carmen, 0740 69 20 49;

- Şcoala Nr. 10

Sibiu-

înv.Popa Alina, 0745 606 144;

- Şcoala Nr. 10 Oradea-

înv. Bratiş Dorina;

- Liceul ”Petofi Sandor”Săcuieni, Bihor

- prof. Tivadar Carmen,0757 805 771;

- Şcoala Nr. 10 Tecuci- Galați

înv. Georgescu Maria, 0769 837 457;

- Școala Gimnazială ”Elena Doamna”Tecuci, Școala Gimnazială Buciumeni;

- Şcoala Nr. 10 Suceava-

- Liceul tehnologic „Al. I. Cuza” Panciu, Vrancea ,

- Școlile”M. Armencea”, Nr. 2 și ”Principele Radu” Adjud, înv. Ghiorghioiu Dorina

- Școala Gimnazială Ploscuțeni , jud. Vrancea

- Şcoala Nr. 7 Alexandria, jud. Teleorman-

- Şcoala cu clasele I-VIII CăiuŃi, jud. Bacău-

- Școala Gimnazială ”AL. I. Cuza” Bacău

- Școala Gimnazială ”G. Călinescu”Onești

- Şcoala Nr. 1 „Romul Ladea” OraviŃa, jud.Caraş Severin-

- Școala Gimnazială Sasca Montană, Caraș Severin - Republica Ucraina:Școala Gimnazială Nr. 10 Cernăuți

înv. Ciupu Viorica, 0745 40 56 52; înv. Duță Gabriela

- înv. Mihăeș Violeta, 0742 87 19 16; înv. Florescu Alexandru, 0732 32 69 28; înv.Toşa Gabriela, 0234 338 412; - prof. Spiță Mirela; - înv. Buță Dorica; prof. Mariana Țeicu, 0255 57 21 26; - înv. Chiriac Constanța; - prof.Dzâmânschi Lucia-coordonator; - prof. Toderașcu Ana;

Școala Gimnazială Nr. 6

Cernăuți

Școala Gimnazială Oprișăni- prof. Bodnariuc Nikolai-coordonator zonă rurală;

- Republica Moldova: Liceul teoretic ”N. Iorga”Chișinău

-prof. Gramatic Jian; -prof. Mereuță Lucia; -prof. Antonia Smochină; -prof. Tidvă Maria;

- Liceul teoretic ”Cezar Radu”Leușeni

- Liceul teoretic”M. Viteazul” Hâncești

- Liceul teoretic ”M. Eminescu”Hâncești

- Liceul teoretic ”M. Sadoveanu”Hâncești - prof. Moraru Raisa- coordonator;

Cu toate școlile menționate, din Ucraina și Republica Moldova, sunt semnate protocoale de colaborare.

- Liceul ”Marin Preda”Od. Secuiesc, jud. Harghita

- Colegiul Național ”Doamna Stanca” Făgăraș, Școala Gimnazială Nr. 1 Săcele (corp F), jud, Brașov;

- Liceul de Arte Plastice ”Hans Mattis Teutsch” Brașov

- Școala Gimnazială ”Traian”Târnăveni, jud. Mureș

- Școala Gimnazială ”N. Bălcescu” Arad

- Școala Gimnazială ”Oprea Iorgulescu” Câmpulung Muscel, Argeș

- prof. Voiculescu Simona,

0743992728;

- prof. Matyas Constanța, coordonator;

- înv. Eugenia Dobrescu, 0748 85 02 67; - prof. Deteșan Mirela, 0265 44 63 17; - prof. Curac Maria, 0753 273 789

- Școala Gimnazială ”Grigore Antipa” Botoșani

- Școala Gimnazială Nr. 88 București

- Școala Gimnazială Viișoara, Cluj

- Liceul teoretic ”Ion Ghica” Răcari,jud. Dâmbovița

- Școala Gimnazială Pielești, jud. Dolj

- Școala Gimnazială ”Pro Ingenio” Bragadiru, Ilfov

- înv. Damian Tincuța, 0744 575 672; - înv. Elena Radu, 0726 762 034; - înv. Crișan Doina- 0742 079 777; - prof. Nilă Ion, 0756 026 000; - prof. Bădoiu Mri-Orica, 0749 112 878; - prof. Constantin Ioana, 0753 039 701;

- Școala Gimanzială Cernești, jud. Maramureș - înv. Coteanu Ramona, 0762 641 651;

- Școala Gimnazială Corbu, jud. Olt - prof. Șerban Aurora, 0746 193 713;

- Școala ”Grigore Moisil” Satu Mare - înv. Danciu Pătru Angelica, 0745 945 351;

- Școala Gimnazială Voiteg, jud. Timiș - prof. Groza Elena, 0741 580 074;

- Școala Gimnazială Take Ionescu” Rm. Vâlcea - Sorovcek Ion, 0746 109 059,

- Colegiul tehnic ”Transilvania” Deva, jud. Hunedoara - prof. Trif Gabriela, 0727 398 28;

- Şcolile: , ”Ștefan cel Mare”- prof. Antipa Lolica și prof. Munteanu Simona , Nr.8- prof. Gherasim

Veronica și prof. Rusu Lia, C.S.E.I. „Aurora”- prof. Bondrea Mirela, C.S.E.I. „C. Pufan”- înv. Cain Rodica, Nr. 1 „Al. I. Cuza”- înv. Furcoi Costică, ”Mihai Eminescu”- prof . Diaconu Alina, ”Dimitrie Cantemir”- prof. Holban Georgiana din Vaslui, Școala Gimnazială Codăieşti- înv. Dumbravă Vasile, Școala Gimnazială Miclești – prof. Nica Doina, Muntenii de Sus- înv. Sandu Gabriela, Şcoala Gimnazială Tanacu- înv. Toma Elena, Școala Gimnazială Ghermănești-prof. Pârțac Marieta, Școala Gimnazială ”M. Sadoveanu” Huși- prof. Tudose Florentina, prof. Covaliu Elena, prof. Șujdea Corina, Școala Gimnazială ”M. Sadoveanu” Vaslui- prof. Flueraș Mihaela, prof. Huiban Mariana, înv. Grădinaru Liliana, prof. Felincioiu Aurică, prof. Anton Constantin și înv. Barzu Emilia, coordonator județean. ÎnvăŃătorii la care li s-a menŃionat nr. de telefon sunt coordonatorii din judeŃ ai acestui proiect şi răspund de desfăşurarea fazei judeŃene. G. 2. Alte instituŃii implicate în proiect (dacă există); Primăria municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, nr.2, telefon 0235 31 09 99; Casa Corpului Didactic Vaslui, str. Şt. cel Mare, nr. 37, telefon 0235 31 72 79; Societatea Delkim Vas, str. Şt. cel Mare, 275, telefon 0235 36 13 31; DirecŃia judeŃeană pentru tineret Vaslui, str. Huşului, nr. 2 , telefon 0335 40 16 53; AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 73, telefon 0235 401 723.

H. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanŃare MECTS, doresc ca proiectul să fie inclus în CAEN

a. DA

b. NU Coordonatorul proiectului: înv. Sandu Neculai, Şcoala Nr. 10 Vaslui, România

Concurs național – ecologie, protecția mediului - nr. 38/2014

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAłIEI NAȚIONALE I.S.J. VASLUI – C.C.D. VASLUI ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 „MIHAIL SADOVEANU” VASLUI

„EVALUAREA INTERDISCIPLINARĂ

PRIN INTERMEDIUL

ORIENTĂRII TURISTICO-ECOLOGICE”

CONCURS TURISTICO-ECOLOGIC

R E G U L A M E N T U L

1 aprilie - 18 iunie, 2014

Aprobat, Inspector general al I.S.J. Vaslui,

Prof. Gabriela Plăcintă

P R O I E C T U L U I

Evaluarea interdisciplinară prin intermediul

orientării turistico-ecologice

ParticipanŃi:

- Concursul se adresează elevilor din clasa pregatitoare, I, a II-a, a III-a şi a IV-

a;

- Participarea este pe echipaje formate din 4-6 elevi. Fiecare echipaj primeşte

sarcini de rezolvat, diferenŃiate pe nivel de clase.

- Elevii vor avea de rezolvat din 10 plicuri, cu câte trei sarcini ce vizează

cunoştinŃele acumulate, la nivelul programei şcolare, pentru disciplinele:

limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, cunoaşterea

mediului/ştiinŃe ale naturii, religie.

- Fiecare echipaj va fi însoŃit de învăŃătorul/profesorul care l-a pregătit.

- Timpul necesar pentru faza pe localitate şi faza judeŃeană este în cursul unei

zile, începând cu ora 10.

- Timpul necesar pentru faza regională/naŃională este în cursul a două/trei zile,

deoarece necesită deplasare pe o distanŃă mai mare, în funcŃie de judeŃul

propus pentru activitatea din anul respectiv.

- La fiecare fază se va solicita în Comisia de evaluare și inspectorul de

specialitate al I.S.J.

- ÎnvăŃătorii care fac parte din echipa de proiect ( menŃionaŃi în protocolul de

colaborare încheiat cu Şcoala Nr. 10 Vaslui) trebuie să trimită până la 18 mai

2014, fotografia şi numele celo 4-6 membri ai echipajului şi cadrul didactic,

participanŃi la faza nationala, în scopul realizării pliantului cu partenerii

proiectului la adresa de e-mail neculaisandu44@yahoo.com

ConŃinuturi

Toate noŃiunile predate, la nivelul programei şcolare, până la o anumită fază. Subiectele vor fi selectate din mai multe propuneri şi se vor trage la sorŃi.

Perioada desfăşurării Fiecare fază de desfăşurare se programează în funcŃie de prognoza vremii pentru fiecare judeŃ. Dacă se preconizează timp frumos pentru mai multe zile, se poate fixa o zi din cele prielnice şi locul desfăşurării. Activitatea acestui proiect nu se poate realiza decât într-o pădure mai apropiată de localitatea echipajelor participante.

Recomandare Pentru toată durata activităŃii, de la fiecare fază, se încheie un protocol de colaborare cu Serviciul de ambulanŃă care va asigura o maşină a salvării şi un cadru medical pentru eventualele cazuri de acordare a primului ajutor.

Bibliografie Programele şcolare pentru clasele: pregatitoare, I, a II-a, a III-a şi a IV-a (Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 3919/20.04.2005), Curriculum Extins.

Pentru organizare Protocolul de colaborare va fi definitivat de către şcolile care doresc să participe la acest proiect la Şcoala Nr. 10 „Mihail Sadoveanu” Vaslui, până la data de 1 noiembrie 2013 (judetele: Botosani, Hunedoara, Arges, Arad, Dambovita, Olt, Prahova, Constanta, Braila, Botosani, Ialomita, Alba, Gorj, Dolj, Satu Mare, Timiș). Au fost semnate protocoalele de colaborare, la editarea cărții acestui proiect, februarie 2014. Nu vor trimite protocol de colaborare, pentru că sunt semnate, următoarele şcoli: „Al. I. Cuza” Panciu, jud. Vrancea, Nr. 10 „Gh. I. Brătianu” Iaşi, Nr. 10 Suceava, Şcoala CăiuŃi Bacău, Nr. 7 Alexandria, jud. Teleorman, Nr. 10 Tecuci, Nr. 10 Buzău, Nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov, „Friederich Schiler” Oradea, Nr. 10 Sibiu, şcolile înscrise din jud. Vaslui si scoli din judetele: Neamt, Covasna, Brasov, Suceava, Harghita, Mures. Coordonatorii acestui proiect, la nivel judeŃean, vor încheia protocoale de colaborare cu alte şcoli participante. Acestea vor fi păstrate în dosarul proiectului ca act de justificare.

EvidenŃa activităŃii

Pentru cele trei faze de desfăşurare se vor selecta imagini din activitatea echipajelor, filmări, pliantul cu partenerii, raportul scris pentru fiecare etapă. Răspunde coordonatorul judeŃean, menŃionat în protocolul de colaborare încheiat cu şcoala coordonatoare a proiectului, Şcoala Gimnazială ”M. Sadoveanu” Vaslui.

Stimularea echipajelor

După calcularea punctajului obŃinut de către fiecare echipaj, Comisia de evaluare va acorda diplome pentru locurile I, II şi III. Celelalte echipaje care nu s- au încadrat în baremul fixat, vor primi diplome de participare. Diplomele pentru faza locală şi judeŃeană vor fi semnate de către inspectorul general, inspectorul de specialitate, inspectorul cu proiecte educaŃionale şi coordonatorul judeŃean al acestui proiect. În acest sens este necesar ca I.S.J. să primească informații, de la coordonatorii județeni, despre acest proiect prin protocolul de colaborare și raportul activității. Diplomele pentru faza regională/naŃională vor fi semnate de către Inspectorul

şcolar general al judeŃului în care se desfăşoară activitatea, inspectorul cu proiecte educaŃionale, inspectorul de specialitate şi coordonatorul proiectului. Fiecare echipă de proiect, din judeŃ, va căuta sponsori pentru le oferi premii în obiecte sau bani elevilor câştigători. Deplasarea spre locul desfăşurării se poate face cu: microbuz (închiriat) sau maşină personală. Plata se face din sponsorizări ori alte surse.

Locul şi data desfăşurării

a) Faza pe şcoală/ localitate- 1 - 30 aprilie 2013.

Fiecare şcoală care şi-a exprimat acordul de participare va elabora subiecte, acestea vor fi trase la sorŃi. Plicurile cu sarcini se repartizează la fiecare punct de control de pe traseul fixat. CitiŃi punctul D (prezentarea proiectului la Descrierea activităŃii).

Evaluarea sarcinilor echipajelor

Fiecare echipaj trebuie să aibă un caiet de matematică pe coperta căruia vor fi specificate clasa şi şcoala. Pe prima pagină se scrie P1, pe a doua pagină P2 ş.a.m.d. până la P10 (citiŃi descrierea activităŃii). Comisia de corectare este alcătuită din inspectorul de specialitate cu încă 3-4 învăŃători/profesori. Rezultatele se trec într-un tabel (pe clase), iar premierea se face pe loc, în cadru festiv, anunŃându-se punctajul realizat de fiecare echipaj.

Activitate secundară

În timp ce Comisia de evaluare corectează, 1-2 ore, echipajele sunt organizate pentru activitatea ecologică sau pentru concursul „Cel mai rapid participant din proiect”. Răspund cadrele didactice care nu participă la evaluare.

b) Faza judeŃeană – 1 - 25 mai 2014;

Echipa de proiect fixează ziua şi locul de desfăşurare. Participă primele cinci echipaje în ordinea punctajelor obŃinute la faza pe localitate. Derularea acestei faze este asemănătoare cu cea anterioară. Nu se pot prezenta echipaje la faza națională dacă acestea nu sunt specificate în Raportul activității de la etapa județeană. Fiecare coordonator județean va prezenta, la faza națională, un raport scris, însoțit de 3-4 imagini din activitate și vizat de către inspectorul educativ.

c) Faza regională/naŃională 13, 14 si 15 iunie 2014, Tabăra Tineretului Pralea, „Don Basco”, Caiuti, jud. Bacău Coordonatorii judeŃeni şi coordonatorul proiectului fixează locul şi timpul pentru această activitate încă de la etapa națională anterioară. În formularul de aplicaŃie s-a făcut programarea locului de desfășurare, iar perioada desfășurării poate fi schimbată numai datorită condițiilor meteorologice nefavorabile.

La această fază participă echipajul care s-a clasat pe primul loc la faza judeŃeană. Derularea acestei faze urmează acelaşi mod de desfăşurare de la fazele

anterioare. Pentru această fază va fi convocat, pentru Comisia de evaluare, un Inspector de specialitate din Ministerul EducaŃiei şi Ministerul Mediului. Pentru cazare şi masă se încheie Protocol de colaborare cu AdministraŃia judeŃeană

a taberelor şcolare.

*

- Cadrele didactice vor primi adeverinŃă de însoŃitor/pregătire echipaj/corector, după caz şi membru în echipa de proiect.

- Coordonatorul fiecărui judeŃ va primi prin e-mail Regulamentul Proiectului şi Formularul de aplicaŃie pentru anul şcolar 2013-2014.

- Persoană de contact: înv. Neculai Sandu, coordonatorul proiectului, telefon:

0745 48 73 86 .

CLASA PREGĂTITOARE

Pentru echipajul clasei pregătitoare, sarcinile din plicurile plasate la fiecare punct de control vor fi citite de către cadrul didactic supraveghetor. Acesta va avea

grijă să se asigure de trăinicia înțelegerii conținutului fișei, de către elevi, și de punerea la locul inițial al plicului pentru a-l căuta și utiliza echipajul următor de la

o altă clasă pregătitoare de pe traseul concursului.

P1

Fișa nr. 1

1. Scrieți câte degete are un om la ambele mâini .

altă clasă pregătitoare de pe traseul concursului. P1 Fișa nr. 1 1. Scrieți câte degete are

a)

2. Câte silabe are cuvântul care denumește fiecare imagine ?

b

(
(

c)

are cuvântul care denumește fiecare imagine ? b ( c) a = b= c= 3. Încercuiește
are cuvântul care denumește fiecare imagine ? b ( c) a = b= c= 3. Încercuiește

a =

b=

c=

3. Încercuiește litera din direcția cuvântului care începe cu silaba ”ma”.

a

marmeladă

b

pește

c

mașină

P2

Fișa nr. 2

1. Desenați o imagine care să reprezinte o casă, un cățel și flori.

2. Scrieți câte litere de ”m” are fiecare cuvânt din coloană :

A =

motan

B =

mămăligă

C =

luminos

D =

marmură

3. Desenați o diagramă cu 16 elemente și grupați-le câte 4.

P3

Fișa nr. 3

1. Încercuiți varianta corectă pentru enunțul:

Pe fluviul Dunărea pot circula cu :

a - avionul

b - metroul

c - vaporul

d - autobuzul

2.

Scrieți și rezolvați exercițiul pentru problema :

Pe marginea unui lac erau 9 sălcii, din care 3 s-au uscat. Câte sălcii mai au frunzele verzi ?

2. Desenați un obiect folosit pentru pieptănatul părului.

P4

Fișa nr. 4

1. Desenați într-o diagramă 15 cerculețe și împărțiți-le în două mulțimi, așa cum doriți voi.

2. Scrieți câte litere de ”r” au fiecare din cuvintele enumerate:

a=

marinar

b=

scriitor

c=

morar

3. Reprezentați, printr-un desen, partea corpului folosită pentru a scrie.

P5

Fișa nr. 5

1. Desenați un lucru sau o ființă care are litera inițială ”o”.

2. Scrieți un număr care să reprezinte suma degetelor de la două mâini, dar mai mare cu 3.

3. Reprezentați grafic (prin cercuri mici, orizontale) toate sunetele din propoziția:

”Miruna gustă cozonacul.”

P6

Fișa nr. 6

1.

Bifați cuvintele care se termină cu silaba ”să” :

a

casă

b

tresă

c

tablou

d

mese

2. Desenați atâtea buline câte sunete au fiecare din cuvintele, apoi colorați poziția sunetului e :

a

carte

b

iepure

c

elefant

3. Scrie exercițiul corespunzător enunțului și rezolvă:

La manifestația de 1 Decembrie, 2 din cei 28 de copii nu aveau steaguri

tricolore. Câți copii aveau steaguri tricolore ?

P7

Fișa nr. 7

1. Scrie exercițiul problemei următoare, apoi rezolvă:

Pe șantierul unui baraj de acumulare erau 7 basculante care aduceau piatră. Pentru a se termina mai repede lucrarea, au mai venit încă 3. Câte basculante sunt folosite în total ?

2. Imaginați-vă un copil, din echipajul vostru, că își exprimă bucuria pentru că a dat un răspuns corect. Reprezentați-l printr-un desen.

3. Scrieți semnul + în dreptul situației corecte:

a

Robert dă răspuns fără să ridice mâna.

b

Miruna duce hârtia la coș, în timpul orei, fără să-și ceară

voie.

c

Cătălin ridică mâna pentru a răspunde, în timpul orei.

P8

Fișa nr. 8

1. Bifează răspunsul potrivit pentru ghicitoarea:

Stă în curte lângă pom, Îi zici om, dar nu e om;

Și când soarele-ncălzește

Nu-l mai vezi, că se topește.

a – înghețata;

b – lumânarea;

c – omul de zăpadă.

2. Încercuiți literele din fața cuvintelor care se termină cu litera ”n” :

a- saxofon;

b- pelican;

c- nufăr;

d- creion.

3. Scrieți exercițiul și rezolvați-l, din următoarea problemă:

Pe scenă dansează 2 băieți și 7 fete. Câți copii sunt pe scenă?

P9

Fișa nr. 9

1. Scrieți rezolvarea următoarei probleme:

Într-o poiană erau 30 de iepurași. 5 dintre ei s-au speriat de umbra lor și au fugit. Câți iepurași au rămas în poiană ?

2. Care dintre cuvintele următoare au cinci litere ?

d- pupăză;

a- cuc;

(încercuiți litera dinaintea cuvântului, respectând cerința).

b- barză;

c- rândunică;

e- caisă.

3. Bifați produsele ce le obținem de la oaie:

a- laptele;

b- ouăle;

c- blana;

d- cașul;

e- mierea

 

P10

Fișa nr. 10

1. Scrieți câte silabe au fiecare dintre cuvintele:

a=

fluture;

b=

bicicletă;

c=

pădure.

2. Scrie și rezolvă exercițiul problemei următoare :

Află câte petale avea o floare, dacă 3 dintre acestea au căzut, iar 6 au rămas.

3. Bifează ce se potrivește pentru afirmația: La concurs am învățat:

a- să fiu ordonat;

b- să fiu atent;

c- să respect traseul.

CLASA I

FISA NR.1

1. Desparte în silabe cuvintele :

soarele

luminoasă =

=

=

aurii

şcolăriŃă

=

2. Încercuieşte răspunsul corect:

Ieri a fost marŃi. Mâine va fi :

a) vineri;

b) joi;

c) miercuri;

d) luni;

FIŞA NR: 2

1. Cuvintele s-au încurcat. Aşază-le tu!

mure , ursul, caută, în , pădure.

2. La o cofetărie sunt 26 de scaune şi 23 de copii . Câte scaune rămân libere ?

FIŞA NR: 3

1. Separă cuvintele pentru a obŃine propoziŃii :

neneaGeorgeesteapicultor.

2. Copacii rămân fară frunze :

a) iarna;

b) toamna;

c) vara;

FIŞA NR: 4

d) primăvara;

1. Încăperile din şcoală se numesc :

a) dormitoare;

b) săli de clasă;

c) camere;

d) pivniŃe.

2. Cosmin are 2 mere, 3 morcovi, 4 pere şi 1 prună. Câte fructe are Cosmin ?

a) 8 ;

b) 7 ;

c)

9 ;

FIŞA NR. 5

d)

10 .

1. Cu cine se întâlneşte ScufiŃa Roşie ?

2. Încercuieşte rezultatul corect :

a) 2 + 8 – 5

=

4

5

7

b)

9 – 2 + 3 =

9

8

10

FIŞA NR. 6

1. Ordonează logic enunŃurile pentru a obŃine conŃinutul unei probleme:

a) Meri sunt cu 13 mai puŃini decât pruni.

b) CâŃi meri sunt în livadă ?

c) În livada bunicului sunt 34 de pruni.

2.Uneşte fiecare animal cu puiul său :

Vacă

ied

Oaie

miel

Găină

puişor

Capră

viŃel

FIŞA NR. 7

1. Alcătuieşte propoziŃii cu ajutorul cuvintelor : vrăbiuŃă, fricos , merge.

2. Câte picioare au animalele din curtea bunicii dacă are 3 găini, 2 cai, 1 căŃel şi 4 raŃe ?

FIŞA NR. 8

1. La diferenŃa numerelor 25 şi 10 adaugă 20.

2. Separă animalele domestice de cele sălbatice prin doua coloane :

porc, tigru, vacă, elefant, câine, cocoş, vulpe, pisică, urs, cal.

FIŞA NR. 9

1.

Scrie cuvinte asemănătoare :

pom

ogor

privește

2. Pune unul din semnele : <

9… 3+6

2+5…

10-

6

,

>

, =

FIŞA NR: 10

1. Găseşte cuvinte noi înlăturând prima silabă:

cămila

povestea

vărsat

tocmai

2. Completează propoziŃiile :

a) Oaia are corpul acoperit cu

b) Găina face

c) Vaca ne dă

FIŞA NR.11

1.Eu scriu una tu scrii multe:

veche -

ureche -

buchet -

pachet -

2. Scrie termenul care trebuie completat în relația 3 +

A) 4;

B) 3 ;

C) 1 ;

D) 2

FIŞA NR. 12

+ 4 = 8 :

1. Adaugă alte cuvinte pentru a îmbogăți propoziŃia:

Sania alunecă.

2.Scrie zilele săptămânii.

FIŞA NR. 13

1. Încercuieşte numerele cu 5 mai mici:

a) 86

b) 75

c) 20

82

80

81

62

70

71

15

16

17

2. Ordonează cuvintele în propoziŃie :

chitară, Paraschiva, bine , ? , la, cântă

FIŞA NR.14

1.Completează propoziŃia în mod corespunzător:

Oaia are corpul acoperit cu Găina face Câinele este Vaca ne dă

ouă lapte lână prietenul omului

2.Câte picioare au 2 porci şi 3 găini ?

FIŞA NR: 15

1. Desparte în silabe cuvintele :

rechizite

chirurg

chibrit

echilibru

2. Completează :

A patra zi a săptămânii este

. Prima lună a toamnei este

este

.

. A cincea lună a anului

FIŞA NR: 16

1. Scrie cifra corespunzătoare numărului de silabe :

Anghel

gheaŃă

ghem

veghează

2. Care este suma cifrelor anului 2014 ?

A) 5.

B) 7.

C) 3.

D) 9.

FIŞA NR:17

1. Dacă nu e aşa , atunci cum este?

vesel -

vinovat -

mic

-

domestic -

2. În curte la bunica erau 32 de pui. Acum sunt 54. CâŃi pui a mai scos cloşca ?

FIŞA NR: 18

1. Alege varianta corectă :

a)Valerică este : -vesel

b) Elevul are:

- vacanŃă

-urs

- nori

2. Ilinca a cumpărat o carte care costă 23 de lei şi un penar care costă 31 de lei. CâŃi lei au costat cumpărăturile ?

FIŞA NR: 19

1. Animalele nu mai ştiu ce să mănânce. Ajută-le tu. Uneşte cu o linie animalul şi hrana lui preferată:

barza

broaşte

albina

grăunŃe

găina

morcovi

iepurele

polen

2. Ordonează cuvintele pentru a forma o propoziŃie:

Vlad, o, jucărie, are,interesantă

FIŞA NR.20

1. Scrie ce numere lipsesc:

a) 29,

,

31

b) 40,

,

42

c) 68,

70

d)

90,

92

2. Ghicitoare : ,, Formă de ciupercă are Şi ne apără de ploaie. ,,

(

)

FIŞA NR: 21

2. Află suma apoi diferenŃa numerelor : 7 şi 2 .

FIŞA NR. 22

1. Mama a primit 11 garoafe, iar bunica cu 3 mai mult . Câte garoafe a primit bunica?

2. Separă cuvintele pentru a obŃine o propoziŃie :

Mariaesorameamaimare.

FIŞA NR. 23

1. În Ńara noastră sunt :

a) 3 anotimpuri,

b) 4 anotimpuri,

2. Taie varianta greşită :

iarbă

/

earba

poet /

poiet

creon /

creion

poiana / poeana

c) 12 anotimpuri,

FIŞA NR.24

d) 1 anotimp

1. Scrie în ordine alfabetică următoarele cuvinte:

Copiii, arămie, brumă, vesel, friguros, plimbare, calm, îmbrăcăminte, gingaş,

chitară.

2. Uneşte planta cu locul unde creşte:

ghiocelul

parc

ceapa

livadă

prunul

pădure

laleaua

grădină

FIŞA NR. 25

1.Completează cu unul din grupurile de litere învăŃate :

în Ńată,

măr le

ro Ńă

ie

3. Completează cu semnul ,,+ ,, sau ,,- ,,:

5

2 = 7

9

4 = 5

2

5

1

FIŞA NR: 26

= 6

1. Citeşte următoarele versuri, apoi scrie cuvintele care arată ce facem la şcoală

:

Noi la şcoală învăŃăm, Scriem , socotim , cântăm, Desenăm , frumos citim, Şcoala noastră o iubim.

2. Încercuieşte numărul mai mic din fiecare pereche :

27 -----38,

54 ------45,

89 ------89,

62 ------72,

FIŞA NR.27

93--------95.

1.Pe o ramură sunt 16 vrăbiuŃe. Zboară 10 , apoi vin 4. Câte vrăbiuŃe sunt acum pe ramură?

3. Alcătuieşte câte o propoziŃie cu următoarele cuvinte: Cenuşăreasa, DegeŃica, punguŃă.

FIŞA NR.28

1. Găseşte cuvinte cu înŃeles opus:

ordine -

prieten -

vesel -

cald -

2. ,, Înainte de a lua vulpea unul dintre pui, eram 8. Acum suntem

FIŞA NR. 29

1. CăŃelul meu are 4 ani, iar pisica 2 ani. Peste 3 ani diferenŃa de vârstă dintre ei va fi :

A) 3ani,

B) 2 ani,

2. Taie cuvântul nepotrivit:

C) 4ani,

D) 1an.

Antonela / Turturica are o trotinetă mică. Trenul / Nelu cere un tort. Catarama / Cartea e metalică.

FIŞA NR. 30

1.

Scrie întrebări pentru propoziŃiile :

a)

Cătălin are un stilou nou.

b)

Irina are o rochie nouă.

2.

Adună vecinii numărului 15.

FIŞA NR. 31

1.

Numărul cu 53 mai mare decât 42 este :

A) 91,

B) 86,

C) 93,

D) 95.

2. Scrie două propoziŃii despre vară.

FIŞA NR.32

1. Separă cuvintele din propoziŃiile următoare:

a) PetracheşiAngheljoacăbaschet.

b) VasileaprimitunpachetdelaunchiulParaschiv.

2.Marius are 9 bile, iar Alex 5 bile. Câte bile trebuie să-i dea Marius lui Alex pentru a avea un număr egal de bile?

FIŞA NR: 33

1.Completează propoziŃiile :

Maria patinează pe

deşi afară e frig şi

.

 

George se uită

undiŃă să vadă dacă a prins

.

Radu s-a dus să rănit la o Te rog să La muzeul din

( ridici, ridichi, ceară, gheară, ceaŃă, gheaŃă, peste, peşte, Reghin, rechin)

o alifie pentru pisicuŃa lui care s-a

!

coşul cu am văzut un

a) pe trotuar; pădure.

b) pe partea carosabilă;

FIŞA NR: 34

c) prin curte;

d) prin

1.

Subliniază numerele naturale fără soŃ, mai mici decât 5.

6 ;

5 ;

0; 3; 9 ; 10; 1;4; 7; 2; 8;

3. Uneşte afirmaŃia cu anotimpul potrivit:

Mănânc cireşe

toamna

Culeg struguri

iarna

Adun ghiocei

vara

Îl aştept pe Moş Crăciun

primăvara

FIŞA NR:35

1.Scrie patru titluri de poveşti pe care le-ai îndrăgit!

3. M-am gândit la un număr . L-am mărit cu 12 şi am obŃinut48. Acesta este:

a) 36 ;

b) 53;

c) 54 ;

d) 35;

FIŞA NR.36

1. Suma a două numere este 87. După ce din unul se scade 7, numerele devin egale.

Care sunt numerele?

2.Taie cuvintele nepotrivite de pe fiecare rând:

a) fustă, bluză, palton, vestă, mână;

b) furculiŃă, farfurie, aragaz, oală, ceapă;

c) găină, cal, oaie, urs, curcan, vacă;

d) caiet, penar, stilou, masă, carte;

e) şireată, fricos, basm, încântător, bun.

FIŞA NR:37

1. Alcătuieşte propoziŃii cu ajutorul cuvintelor: vrăbiuŃă, seară, fricos, merge, coboară.

2. Scade răsturnatul numărului 45 din dublul numărului 33.

FIŞA NR.38

1.Găseşte însuşiri potrivite pentru cuvintele : floare, pomi, covrigi,

vizită, măr.

3. Vecinul meu mic este succesorul lui 63. Vecinul meu mare este predecesorul lui 67. Ce număr sunt eu ?

FIŞA NR:39

1 . Găseşte cuvinte cu înŃeles asemănător pentru: strânge, ogor, strânşi, voinic.

3. Pune în casuŃă numerele corespunzătoare:

76 – 23 = 87 -

– 22 = 56 – 34

FIŞA NR. 40

1.

Pune cuvintele în ordine pentru a forma propoziŃii:

a)

ai, mere , Ana, rumene.

b)

merge, la, voios, Mihai, şcoală.

2.

Aurel, Aura, Alin şi Adrian aveau fiecare câte 3 portocale. Fiecare a mâncat câte o portocală. Câte portocale au acum împreună?

a) 6;

b) 8;

c) 3;

d) 9.

FIŞA NR. 41

1. Ghicitoare:

,, Eu am foi, dar nu-s copac Gură n-am, dar nici nu tac. Ştiu să spun povestiri multe Cui ar vrea să mă asculte. „

( cartea)

2.Scăzătorul este 46, iar diferenŃa este 32. Află descăzutul.

FIŞA NR. 42

1. La diferenŃa numerelor 65 şi 24 , adaugă vecinul cel mai mare al numărului 35.

2. Cum se numeşte pasărea moşneagului din povestea ,, PunguŃa cu doi bani „ ?

FIŞA NR. 43

1. Subliniază doar plantele:

şcoală, sapă, grâu, muşcată, lalea, frunză, pepene, urs, elev, ghiocel,

ceapă, trandafir.

2. Calculează:

87 -7 =

;

76 – 16 =

;

43 + 12 =

FIŞA NR.44

1. Într-un vas erau 17 flori. Aura a mai pus 21 de flori. Câte flori sunt acum în vas ?

3. Numeşte trei plante medicinale .

FIŞA NR.45

1. Încercuieşte cuvântul greşit şi scrie cuvântul corect:

Bunica a pus în clătite ghem de prune. Privigetoarea are un glas fermecător. Ecsamenul va fi dificil.

FIŞA NR.46

1. Scrie numerele de două cifre care au suma cifrelor 9 .

2. Ordonează silabele :

ra, Ghe, sim li, na, An, ghe pli, ca, ex, Ńi, e toa, ghe, vi, re, pri

FIŞA NR. 47

1.Alcătuieşte propoziŃii cu cuvintele : copil , copii , copiii.

2. Apa trebuie să fie :

a) caldă;

b) rece;

c) murdară;

d) curată.

FIŞA NR. 48

1.

Fructele ne sfătuiesc în mod corect :

a)

să le consumăm rar;

b)

să le consumăm des şi bine spălate;

c)

să le mâncăm direct din pom;

d)

să le evităm.

2.

Într-o parcare erau 67 de maşini. Câte maşini au rămas în parcare, dacă au plecat 23 şi au venit 12 ?

FIŞA NR. 49

1. Scrie şase cuvinte prin care poŃi să descrii o BICICLETĂ !

2. Încercuieşte numerele mai mari decât 50 :

46 , 64 , 50, 72 , 27 , 19 , 91 , 52 , 49.

FIŞA NR. 50

Cu noaptea-n

A încercat marea cu

A se sătura până în

.

Avea o

cât o şură .

Unde nu-i

,

vai de

2. Scrie toate numerele formate din zeci şi unităŃi folosind doar cifrele 8, 3 şi 1.

CLASA a II-a

Fişa nr. 1

1. Ordonează cuvintele pentru a obŃine propoziŃii :

a) sunt, săniile, cu, pe, copiii, derdeluş.

b) copacilor, ruginii, au, covor, ale, aşternut, frunzele, foşnitor,

un.

2. Află suma numerelor: 278 şi 315 ; 427 şi 481.

Fişa nr. 2

1. Găseşte cuvinte cu inŃeles asemănător :

vreme =

linişte =

ciolan =

oaspete=

2. Adaugă la diferenŃa numerelor 45 si 22 diferenŃa numerelor 59 şi 36.

Fişa nr. 3

1. Completează cu: ,,sa “

,, s-a”

,,sau “

Rodica………

Sora……. este premiantă.

Ei……

Bei ceai………cacao cu lapte. 3. Află valoarea lui ,,a” :

intors de la şcoala.

întâlnit

cu colegul lor Mihai.

a + 247 = 632

957 -

a = 448

Fişa nr. 4

,,s-au “

1.

Silabele s-au amestecat . Compune cu fiecare şir câte un cuvânt :

a)

re, ho, râ, tă……………………

b)

re, gâ, ie, mân………………

2.

Cu ce este acoperit corpul următoarelor animale ?

- raŃa ……………

- vulpea…………

- oaia…………….

- şarpele…………

Fişa nr. 5

1.

Într-o pădure trebuie plantaŃi 800 de brăduŃi. Într-o zi

s-au plantat 287 brăduŃi, iar în alta cu 65 mai mulŃi. CâŃi brăduŃi au rămas de plantat ?

3. Numeşte puiul fiecărui animal:

- cal…………….

- capră………….

- oaie……………

- vaca…………

- raŃă……………

Fişa nr. 6

1.Înlocuieşte cuvintele subliniate cu altele cu înțeles opus:

Monica citeşte încet o poezie. Am mâncat puŃin şi mă doare stomacul.

2.Din ce număr scădem 227 pentru a obŃine 396?

Fişa nr. 7

1. Scrie cuvinte cu înŃeles opus :

- mare………………

- frumos……………

- bun………………

- gras……………….

2. Compară numerele :

267 + 382 ……

196 + 351

Fişa nr. 8

1. Găseşte cuvinte noi, înlăturând o silabă de la sfârşitul fiecărui cuvânt:

- casetă ……………….

- alunecă……………

- carte………………

- bancă……………….

2. Află triplul numărului 4 :

Fişa nr. 9

1. Delimitează cuvintele din înlănŃuire :

Vorvenipăsărilecălătoare. 3. Ce fel de animale domestice trăiesc la noi în Ńară ?

Fişa nr. 10

1. Află un număr mai mic cu 309 decât diferenŃa numerelor 784 şi 229.

2. Ordonează momentele corespunzătoare formând un text :

a) Pătrunşi de frig, pisoii aleargă la uşă.

b) Ei se joacă cu fulgii de zăpadă.

c) Pisoii se furişează din casă.

Fişa nr. 11

1. Scrie cuvinte care arată obiecte mai mici decât următoarele:

- mingea

- unghie

- ghem

- carte

2. Descoperă termenul care lipseşte:

9 +

= 21 + 7 = 25

– 5 = 17 = 8

23 -

Fişa nr. 12

1. Găseşte cuvinte cu înŃeles asemănător pentru:

papuc ………… pisică …………

odaie …………. a zice …………

2. Tudor a cumpărat pentru mama lui 15 trandafiri, iar pentru bunica lui 7 trandafiri. CâŃi trandafiri a cumpărat Tudor?

1.Ghici:

Fişa nr. 13

.Sunt tare jucăuşă. Sar din brad în brad. ……….(veveriŃa) Sunt un animal mare. Mă hrănesc cu ghindă, jir, fructe. ….(ursul)

Fişa nr.14

1. Ordonează silabele în cuvinte:

net; su - ………… ra; li; te - …………. cu; cal; la; tor - …………

2. Recunoaşte personajul după indicii:

Are blană, îşi doreşte felia de caşcaval, are mustăŃi subŃiri şi ascuŃite ca oasele de peşte - …………………

Fişa nr. 15 1. Adaugă la diferenŃa numerelor 45 şi 22 diferenŃa numerelor 59 şi

36.

3. Caută litera pierdută:

Colegu_ me_ est_ h_rnic. Puiul de u_s a intrat în pădur

Fişa nr.16 1.Taie cu o linie forma greşită:

mez / miez caet / caiet 2. Află valoarea lui ,,a ,, :

a – 27 = 49

a = ………

Fişa nr. 17

1. Ordonează cuvintele în propoziŃii:

are, într-un, privighetoarea, cuibul, copac

2. Află suma dintre vecinii numărului 342:

3. Alege răspunsul corect:

Camera se aeriseşte: - seara;

- dimineaŃa;

- numai când este cald.

- mereu

Fişa nr. 18

1.

Descăzutul este 874, iar restul este 573. Care este scăzătorul?

2.Ce faci în clasă? Alege varianta care Ńi se potriveşte:

a)

alerg;

g) dorm;

b)

arunc hârtii pe jos;

h) ascult şi sunt atent;

c)

îngrijesc lucrurile;

i) scrijelesc banca;

d)

fac ce vreau;

j) mănânc în timpul orelor;

e)

ridic două degete când vreau să vorbesc;

f)

ascult muzică.

3.

Scrie o propoziŃie exclamativă :

 
 

Fişa nr. 19

1.

Scrie întrebarea potrivită pentru:

 

Ursul mormăie lângă bârlog.

2. Află termenul necunoscut:

(57 + 24) – a = 44

3. Numeşte trei animale de la munte:

Fişa nr. 20

1. Răspunde corect:

Rândunica, barza şi cocorul sunt

2. Găseşte un cuvânt pentru expresia :

- ,, a strânge în braŃe ,,

3. Micşorează cu 284 suma numerelor 61 şi 327:

Fişa nr. 21

1.Într-o bibliotecă sunt 243 de cărŃi cu poveşti, iar romane cu 89 mai multe. Câte cărŃi sunt în bibliotecă?

2. Transcrie corect propoziŃia:

Fratelemeucelmicetarejucăuş.

4. Scrie două legume de la care consumăm rădăcina:

Fişa nr. 22

1. Alcătuieşte o propoziŃie cu ajutorul cuvântului ,,vacanŃă,, având

cinci cuvinte:

2. DiferenŃa de vârstă dintre Larisa şi sora ei este de 5 ani. Ce

diferenŃă de vârstă va fi între ele peste 6 ani?

Fişa nr. 23

1. Cum se numeşte locul unde se cultiva pomii fructiferi?

2. Calculează:

37m + 28m – 45m =

Fişa nr. 24

1.Aşază cuvântul din paranteză la locul potrivit , în propoziŃia următoare:

VeveriŃa adună alune pentru iarnă . ( sprintenă)

3. Scrie trei pomi fructiferi:

,

,

Fişa nr. 25

1. Alege forma corectă:

la copac Ramurile ------------- copacilor

2. Calculează:

876

– 425 =

243

+ 338 =

poartă muguri.

Fişa nr 26

1. Se dau numerele: 465, 236, 227, 432. Calculează suma numerelor impare .

2. Descoperă întrebarea:

Cumsenumeşteacestjoc?

1. Se dă textul:

Fişa nr. 27

,, Roxana şi Alexandru sunt fraŃi. Alexandru este elev în clasa aII-a , iar Roxana este elevă la liceu. Ea îşi ajută fratele la matematică. ,,

Formulează trei întrebări. 2.Află numărul cu 203 mai mare decât 594:

Fişa nr. 28

1. Desparte în silabe cuvintele: palatului, feciori, moşneag.

2. Alege dintre numerele : 325, 417, 123, 209, 530, 821, 606

- pe cele mai mici decât 410

Fişa nr. 29

1.Care sunt răsturnatele numerelor: 205, 648, 931?

3. Descoperă propoziŃia:

Mihai, într-o, s-a, întâlnit, zi, parc, colegul, în, cu, său, clasă, de.

Fişa nr. 30

1. Alcătuieşte câte o propoziŃie cu grupurile de cuvinte: într-o vară, dintr-o clasă, dintr-un cuib.

2. Scrie predecesorul şi succesorul numărului 40.

Fişa nr. 31

1. Rotunjeşte până la zeci numerele:

234

639

-

-

2.Pune semnele de punctuaŃie potrivite:

De vânzare Ńi-i găinuşa aceea

măi băiete

Fişa nr.32

1.Pune în ordine următoarele momente:

a) RaŃa pleacă la piaŃă.

b) Bobocul se plimbă pe baltă.

c) Bobocul iese singur din ou.

d) Boby este închis în ou.

2. Calculează:

a = 247

a – b = 119

a + b = ?

1.

Calculează: -22 47 58 73
Calculează:
-22
47
58
73

Fişa nr. 33

2. Găseşte cuvinte cu înŃeles asemănător: bondoc, bietul, podoabe.

Fişa nr. 34

1. Formează cuvinte din două silabe:

ra
ra

2.Într-un coş sunt 5 portocale, 7 mere şi 3 banane. Câte fructe sunt în coş?

1.Recunoaşte animalul:

Fişa nr. 35

Este animal salbatic, carnivor, seamănă cu un câine, iar blana şi-o schimbă în funcŃie de anotimp 2. Află termenul necunoscut:

Fişa nr. 36

1. Calculează: 15 +22 22 30
1. Calculează:
15
+22
22
30

2. Încercuieşte răspunsul corect:

Nufărul creşte:

a) în grădină;

b) în ghiveci,

c) pe munte;

d) pe apă.

Fişa nr. 37

1. Ghicitoare:

Un dovleac pe patru beŃe, Geme şunca în coteŃe!

2. Citeşte invers şi scrie ce obŃii:

pac

toc

dac

 

Fişa nr. 38

1.

Gândeşte-te şi scie cuvinte care au legătură cu şcoala:

,

,

2.

Igiena înseamnă :

a)

mizerie;

b)

atenŃie;

Fişa nr. 39

1. Găseşte cuvinte noi, înlăturând o silabă de la sfârşitul cuvântului.

ramură

cărare

cuminte

răsare

2. Calculează:

15 +22 -17
15
+22
-17

?

1.Completează.

Fişa nr.40

Ce pomi cresc în livadă? În livadă .
Ce pomi cresc în livadă?
În
livadă
.

2. Ce număr trebuie adăugat la diferenŃa numerelor 21 şi 5 pentru a obŃine 26?

Fişa nr. 41

1. Grupează animalele următoare după zonele în care trăiesc:

leu, tigrul, ursul polar, foca elefantul, cămila, pinguinul, balena.

Zonă rece:

-

- Zonă caldă:

,

,

,

,

,

,

2. Într-o ladă erau 33 kilograme de vişine, iar în alta cu 10 kilograme mai mult. Câte kilograme de vişine erau în cele două lăzi?

Fişa nr.42

1. Completează cuvintele cu grupul de vocale lipsă:

gutu

Ń

scânte

2. Ce este mai greu: 1kg de pene sau 1 kg de vată?

;

avă;

.

1. Calculează:

Fişa nr. 43

-20 50 ? +10 -40
-20
50
?
+10
-40

2.Corectează enunŃul:

Pe criangă fluera o merlă.

1.Descoperă propoziŃia:

mult, zi, într-o, a, nins.

Fişa nr. 44

2.Descoperă numele unor animale domestice:

Va-; gă-, -si-, ca-, ra-, porc, oa-, -nă, ca-, -ie, -Ńă, -pră, pi-, cal, -i-, -ca.

Fişa nr.45

1. Florile se usucă dacă nu au:

a) lumină;

b) muzică;

c) fructe;

d) vânt.

2.CantităŃile din primul rând reprezintă jumătate din cantităŃile din al doilea rând. Uneşte-le cu o linie:

5kg

10kg

2kg

7kg

15kg

30kg

10kg

20kg

4kg

14kg

Fişa nr. 46

1. Pentru cantina unui cămin s-a cumpărat sirop: 2 sticle de 1 litru, 4 sticle de

jumătate de litru şi 12 sticle de un sfert de litru. CâŃi litri de sirop s-a cumpărat?

2. PropoziŃia scrisă corect este :

a) Sora sa este talentată la muzică.

b) Pisica s-a este jucăuşă.

c) GheaŃa sa topit.

Fişa nr. 47

1. Completează propoziŃia:

Pe stradă

2. Completează în minute:

- o oră şi jumătate =

întâlnit cu profesoara de matematică.

Fişa nr. 48

1. Ina a cumpărat o carte care costă 40 lei şi un stilou care costă 30 lei. Ce rest

primeşte de la 100 de lei?

3. Recunoaşte animalul:

Este animal sălbatic, cu trupul mare şi puternic, cu o blană brun-roşcată şi cu coada

Fişa nr. 49

1. Uneşte corespunzător:

a) păduri de stejari –

întunecoase

b) păduri de brad -

luminoase

1.Calculează:

Fişa nr. 50

100

100 -40

-40

100 -40 ? -20  
100 -40 ? -20  

?

-20

 
 

2. Proverbul s-a încurcat.Ordonează cuvintele. scurte, picioare, are, minciuna .

CLASA a III-a

FIŞA NR. 1

1.Transformă propoziŃiile simple în propoziŃii dezvoltate :

a) Lizuca se sperie. b) Se ivesc stelele.

2.Micşorează numărul 521 cu răsturnatul lui.

3.Denumeşte corpuri cu viaŃă şi corpuri fără viaŃă:

a)

,

,

b)

,

,

FIŞA NR. 2

1.Alege varianta corectă şi subliniaz-o :

a) Pe alee / aleie cădeau frunze.

b) Fiica / fica lui trecuse prin multe licee / liceie.

c) Omul de ştiinŃă / ştinŃă era o finŃă / fiinŃă retrasă .

2. La diferenŃa numerelor 500 şi 299 adăugaŃi suma lor.

3. La ce te ajută părŃile corpului omenesc ?

a) ochii - să

b) nasul -

c)

gura - să

 

d)

urechea –să

e)

mâinile – să

 

FIŞA NR. 3

1.

Schimbă verbele în substantive :

a)

cântă

b)

leagă

c)

uită

d)

strigă

e)

soseşte

2.

EfectuaŃi :

 

3 x 6 + 4 x 9 – 72 :

8 : 3 +

56 : 8 x 7 =

3. Scrie nume de animale al căror corp este acoperit :

a) cu blană

b) cu solzi

c) cu fulgi şi pene

FIŞA NR: 4

1. Scrie adjective cu sens opus :

a) ascultător

b) vesel

c) curajos

2. Află termenul necunoscut :

( 625 + a ) -

399 = 1 000

3. Recunoaşte anotimpul după caracteristicile date :

a) este foarte cald

b) frunzele îngălbenesc

c) pomii înmuguresc

d) ninge

e) se strâng recoltele

FIŞA NR: 5

1. Scrie numele autorului :

a) ,, Ce te legeni

b) ,, Amintiri din copilărie”

c) ,, Dumbrava minunată”

2.La o florărie s-au adus trandafiri : 105 sunt roşii, cu 19 mai puŃini sunt galbeni, iar albi cu 19 mai puŃini decât roşii şi galbeni la un loc. CâŃi trandafiri s-au adus la florărie?

3.Scrie durata unităŃilor de timp enumerate:

a) o oră are

minute;

b) o zi are

ore

c) o săptămână are

zile

d) un an are

luni

e) fiecare anotimp are câte

luni

FIŞA NR. 6

1. Realizează schema liniară :

Norii grei vor aduce ploaie pe pământ.

2.

Suma numerelor a şi b este 792. AflaŃi numerele dacă b este mai mare decât a de 7 ori.

3.

Numeşte trei organe interne ale omului :

a)

b)

c)

FIŞA NR.7 1. Scrie înŃelesul verbului ,, a prinde”

din fiecare enunŃ:

a) Ana prinde tivul cu acul.

b) Gelu prinde repede problema.

c) Ana îşi prinde părul.

2.Suma a patru numere consecutive este 798. Care sunt numerele ?

3.Care sunt părŃile componente ale unei plante ?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

FIŞA NR. 8

1.Ordonează enunŃurile pentru a obŃine o compunere !

Improvizează nişte patine şi se avântă pe gheaŃă. łipă. Iarna asta Alexandru merge la Ńară .Nu-i e teamă. Bunicul îl aude şi-i sare în ajutor. GheaŃa subŃire se sparge. Alexandru cade în apa rece. La spatele grădinii este un lac îngheŃat. Ce spaimă a tras!

2.AflaŃi termenul necunoscut :

833 : a = 7

a : 8 = 119

3.Stabileşte legătura dintre animal şi adăpost :

a) vulpe

scorbura

b) şoarece

culcuş

c) iepure

vizuină

d) veveriŃă

bârlog

e) urs

galerie

f) cârtiŃă

muşuroi

FIŞA NR. 9

1. Integrează corect în enunŃuri formele ,,fi”,

a) Bunicul a avut două fiice şi doi

b)

O

deschis vântul poarta.

,, fii” , ,,fiii”:

c)

Tare se mândrea cu

lui, tata.

d)

sănătos,

dumneata.

2.

Care este sfertul numărului 456? Dar jumătatea numărului 942?

3.

Ce faci cu lucrurile vechi? Subliniază varianta corectă.

a)

le arunci;

b)

le păstrez ca amintire;

 

c)

le dai săracilor;

d)

nu te interesează;

e)

le refoloseşti sub altă formă:

f)

le distrugi.

 

FIŞA NR. 10

1.Subliniază cu o linie subiectele şi cu două predicatele:

,, Zările de farmec pline Strălucesc în luminiş; Zboară mierlele-n tufiş Şi din codrii noaptea vineri Pe furiş „

2.Care este suma dintre sfertul numărului 848 şi jumătatea numărului 542 ?

3.Denumeşte vieŃuitoare terestre (a) şi vieŃuitoare acvatice (b) :

a) ,

,

b) ,

,

FIŞA NR. 11

1.Completează cu predicate potrivite :

Noaptea

Stelele

una câte una .

În curând

luna .

Liniştea

toată natura .

2.Află valoarea lui ,,a ,, :

a x (41 – 36 ) = 35

3.Arată prin săgeŃi legătura dintre mediile de viaŃă şi vieŃuitoare :

a) Terestru

şoim

leu

nufăr

b) Acvatic

oaie

somn

fluture

c) Aerian

broască

FIŞA NR. 12

1. Calculează :

92 – 48 :

6 – 6 x 4 + 72 : 9 – 19 =

2. Alege forma corectă a predicatului :

a) Elena a loat / a luat nota maximă .

b) Manuel ieste / este în curte .

c) Pisica se strecuară / se strecoară pe furiş .

3, Scrie numele a trei vieŃuitoare care :

a) se nasc:

b) se plantează :

c) ies din ou :

;

;

;

FIŞA NR. 13

1.Scrie numele a trei plante :

a) cultivate de om

b) necultivate ( spontane )

;

2.Construieşte propoziŃii cu predicatele : să socotească, nădăjduiesc, se strecoară, nu- s terminate .

3. Mama a cumpărat 2 caiete şi 3 cărŃi plătind 34 de lei . Cât a costat o carte, dacă un caiet a costat 2 lei ?

FIŞA NR. 14

1. Alcătuieşte propoziŃii în care subiectul să fie exprimat prin :

a) substantiv:

b) pronume :

c) numeral :

a

+ b + c =

a

--- este sfertul numărului 20;

b

----este întreitul numărului 3 ;

c

----este produsul primelor două numere

3.

Ghici !

Din ea iei multe foi, Fac sarmale pentru voi.

(

FIŞA NR. 15

)

1. Cine este considerat ,, Sanitarul pădurii ,, ?

2. Completează cu unul dintre semnele : ,,< , > , = ,,

(

3 +5 ) x7

9 x 8 – 16

(

8 – 3 ) x 9

63 : 7 + 18

3. Transformă în propoziŃie simplă :

Ionel vorbeşte repede BăieŃii şi fetele muncesc cu spor

FIŞA NR. 16

1.Scrie trei substantive care să înceapă cu ultima silabă a cuvintelor :

furnică :

batiste :

primăvara :

2.În grădina bunicului sunt 7 rânduri cu câte 8 meri şi 7 rânduri cu câte 9

pruni .

Câşi pomi are bunicul în total ?

3.Scrie câte două animale pentru fiecare dintre categoriile de mai jos :

Mamifere :

Păsări :

Reptile :

Insecte :

FIŞA NR. 17

1. Scrie câte trei substantive proprii :

a) nume de persoane :

b) nume de oraşe :

c) nume de Ńări :

d) nume de animale :

2. Elimină intrusul :

ştiucă, păstrăv, somn, broască, biban, rechin, crap.

4. Mă gândesc la un număr. Îl împart la 100 şi obŃin 6. La ce număr m-am gândit ?

FIŞA NR. 18

1. Află valoarea lui ,,a ,,.

a: 7 = 10 ;

2. Pasărea cea mai mare de pe pământ este :

a) cucul;

4. Înlocuieşte substantivul comun cu substantivul propriu :

a) Am auzit că fetiŃa nu cunoaşte drumul.

b) În oraş este o mare grădină botanică.

a : (4 + 5) = 10 ;

a : (8 – 3) = 100

b) struŃul ;

c) mierla .

FIŞA NR.19

1. Trece următoarele substantive la numărul plural :

Elev :

;

fată :

;

iepure :

;

elefant :

2.Alege hrana pentru fiecare animal de mai jos :

pelican

iarbă

barză

boabe de porumb

raŃă

peştişori

vacă

broaşte

3. Află împărŃitorul ştiind că deîmpărŃitul este 237, câtul 4, iar restul 1.

FIŞA NR. 20 1.Construieşte propoziŃii in care cuvântul nouă să fie :

a) numeral

b) adjectiv

c) pronume

2. Care este numărul sutelor din 936 740 ?

a) 67 ;

b) 7 ;

c) 674;

d) 9367

3.Potriveşte în mod corespunzător:

a) nasul

b) pielea

c) ochii

acoperă corpul

observă culoarea florilor

simte mirosurilor corpurilor din jur

FIŞA NR. 21

1. Alege varianta corectă de răspuns :

Sângele circulă împins prin corp de:

a) stomac;

2. Formează singularul următoarelor substantive:

covoare - vârfuri - roiuri - 3.Adaugă la suma numerelor 27 şi 3, răsturnatul numărului 21.

b) rinichi;

c) inimă

FIŞA NR. 22

1.Pune substantivele la plural:

(Omul) merg pe stradă. Din toate direcŃiile vin ( maşina) . În crâng ciripesc ( pasărea) . (łăranul) sădesc roşiile. 2.ÎmpărŃind numărul 46 la un număr s-a obŃinut câtul 2. Află numărul. 3.Completează în dreptul fiecărei activităŃi organul de simŃ folosit:

ascult muzică mănânc o îngheŃată miros o floare mângâi un căŃel admir un tablou

FIŞA NR. 23

1. Alege din paranteză însuşiri potrivite şi scrie –le pe spaŃiile punctate:

În pădurea

am văzut o căprioară

,

urechile

( umbroasă , sprintenă , blânzi , ascuŃite , moale, catifelată )

,

blana

şi

. Avea ochii

2. Calculează diferenŃa dintre câtul numerelor 35 şi 5 şi câtul numerelor 21 şi 3 .

3.Alege răspunsul corect :

a) Fiecare anotimp durează : -trei luni; -şase luni; -patru luni.

b) ,,Ziua copilului ,, este prima zi de : -primăvară; -vară;

-toamnă.

FIŞA NR. 24

1.Câte ore durează o zi? Care este sursa de lumină şi căldură ? a) ziua; b) vântul; c) soarele. 2.Măreşte cu 324 diferenŃa numerelor 678 şi 578 .

3. Scrie forma corectă a adjectivelor din paranteză :

munŃi ( înalt) elev ( ordonaŃi)

carte (interesante) ape (limpede)

FIŞA NR. 25

1. Află factorul necunoscut :

a x 3 = 609

105 : a = 5

8 x a = 976

2.

Completează propoziŃiile cu subiecte potrivite :

a)

Au înverzit

b)

A răsărit

c)

Se zăresc

3.

Barează informaŃia neadevărată :

a)

În fructul unei plante este ascunsă floarea / sămânŃa .

b)În frunza unei plante este o substanŃă verde / albastră, care ajută la preperarea

hranei.

c) Pentru a se dezvolta plantele au nevoie / nu au nevoie de lumină, aer, apă,

căldură şi pământ hrănitor.

FIŞA NR. 26

. 26 1. Realizează acordul subiectului cu predicatul :

a) (Elevii) merge la şcoală .

b) ( Urşii) iese din bârlog.

c) În pădure înverzesc (copacul).

2.Care este sfertul numărului 484 ? Dar jumătatea lui?

3.Care sunt părŃile componente ale plantei ?

FIŞA NR. 27

1.Cuvintele s-au rătăcit . Formează propoziŃŃii!

a) ursul, printre, copaci, rănit, se târa

b)

afară, se, frigul, iscase

2.

Într-o vază sunt 21 trandafiri galbeni, iar roşii cu 5 mai mulŃi. CâŃi trandafiri sunt

in vază?

3. Ghici ! ,, Iarna-n frig, Vara la soare, Neschimbat e La culoare!

(bradul)

FIŞA NR.28

1. Subliniază cu o linie predicatele şi cu două linii subiectele :

a) Astăzi vântul adie uşor.

b) Pe apa limpede a lacului plutea o barcă.

2. Calculează:

9 +9 : 9 – 0 : 9 =

3. Încercuieşte varianta corectă:

a) Corpul oii este acoperit cu : -păr -lână -solzi

b) Mamiferele au sânge :

- alb

-roşu -verde

c) Vaca este un mamifer : -carnivor -erbivor rumegător - erbivor nerumegător

FIŞA NR. 29

1. Găseşte trei predicate pentru fiecare subiect :

a) Pasărea

b)

copacii .

2. Măreşte cu 132 produsul numerelor 23 şi 3.

3. Cum se mişcă? Uneşte corespunzător :

-şopârla -crocodilii -şerpii -broaştele Ńestoase

cu ajutorul picioarelor

prin târâre

FIŞA NR. 30

1.

Transformă propoziŃia dezvoltată în propoziŃie simplă :

Pădurea îngrijeşte animalele pădurii.

2. Calculează:

5 x 5 : 5 =

3.Insecta care produce mierea este

FIŞA NR. 31

1.

Scrie câte două substantive comune care denumesc:

a)

rechizite :

b)

obiecte de îmbrăcăminte:

c)

insecte:

d)

flori:

e)

fenomene ale naturii:

2.

Completează:

48

= 2 x 3 x

45

= 3 x 3 x

3.

1.

Numeşte o insectă care are aripi frumos colorate !

FIŞA NR. 32

Alege dintre substantivele subliniate pe cele scrise corect :

Pe alea / aleea din parc se plimba o femee / femeie împreună cu fica / fiica sa .

2.

La produsul numerelor 9 şi 3 adaugă câtul numerelor 12 şi 4 .

3.

Scrie numele unor alimente care au gust :

a) dulce

b) amar

c) sărat

d) acru

FIŞA NR. 33

1.

Taie forma incorectă :

a)

Iau / i-au cu mine şi căŃelul tău.

b)

Anca şi Marcel nu iau / i-au povestit nimic.

2.

Care este dublul numărului 200? Dar triplul numărului 30?

3.

Alege varianta/variante corecte din enunțul - Soarele este:

- o planetă;

- o stea;

- un astru.

FIŞA NR. 34

1.

Taie forma greşită:

a)

La / L-a apucat pe negustor de mână.

b)

Victor ia / i-a îmbrăŃişat pe toŃi cei dragi.

c)

Mâine sau / s-au poimâine vor scrie o compunere.

2.

Dacă un factor este 8, iar celălalt este 1, produsul este : - 1 - 8

3.Uneşte corespunzător:

a) primăvara

b) vara

c) iarna

se culeg fructele, porumbul, se fac arături; practicăm sportul cu patine, schiuri, sanie; e vacanŃă, mergem la mare sau la munte.

FIŞA NR. 35

1. Scrie silaba îm înaintea cuvintelor şi formează cuvinte noi :

a) boboci ----

b) podoabă ----

c) blânzi ----

d)

păduri ----

2.

Află numerele 4, 7, 9, 6, ori mai mari decât 9.

3.

Notează

varianta corectă:

Apa şi aerul din sol folosesc:

a) plantelor;

b) vapoarelor;

c) pământului.

FIŞA NR. 36

1. Mama aşază 20 de garoafe în patru vase, în mod egal. Câte garoafe vor fi în

fiecare vază?

2. Alege variante corecte:

Pământul primeşte de la Soare: a) lumină;

b) precipitaŃii;

c) căldură.

3. Încercuieşte substantivele:

drum, vede, urs, culege, Ana, fular, copil, priveşte, frate.

FIŞA NR. 37

1. Găseşte însuşiri pentru substantivete următoare:

a) strugure ----

b) elev ----

c)

pădure -----

d)

brad -----

2.

La suma numerelor 253 şi 510 , adaugă produsul numerelor 5 şi 8.

3.Temperatura se măsoară cu:

a) busola;

b) termometrul;

c) ceasul.

FIŞA NR. 38

1.Scrie câteva plante şi animale ocrotite de lege:

2.

Completează cu numere potrivite :

2 x

x 2 = 18 = 6

x 7 = 14

4 x

= 8

3. Scrie câte două adjective pentru substantivele următoare :

poet

copac

elev

cameră

FIŞA NR. 39

1. Scrie forma de plural a următoarelor substantive însoŃite de adjective:

a) floare aurie b) brad argintiu

2. Cu cât este mai mare dublul numărului 9 faŃă de diferenŃa numerelor 21 şi 7.

3. Încercuieşte varianta corectă:

Aerul este un corp: - lichid;

- gazos;

- solid.

FIŞA NR.40

Soarele (strălucitoare) se iveşte de după norii (pufos) şi (alburiu).

2. Se dau numerele 4 şi 3. Află:

a) suma lor;

b) diferenŃa lor;

c) produsul lor.

3. Apa este un corp: - lichid;

- cu viaŃă;

- prelucrat.

FIŞA NR. 41

1.S-au cumpărat 5 cărți cu 3 lei bucata şi 2 penare cu 5 lei bucata. CâŃi lei au costat cumpărăturile?

2.Găseşte cuvinte cu sens asemănător:

a)

priveşte ----

b)

aleargă -----

c)

spune -----

3.

Ce poŃi face tu pentru un aer curat?

a)

- aeriseşti clasa în care înveŃi;

b)

-ocroteşti plantele din jurul tău;

c)

-rupi flori din parc;

d)-plantezi un pom.

FIŞA NR.42

1.

Scrie forma corespunzătoare, la persoana dată:

a

scrie ( pers.I)

a dormi (pers. aIII-a)

a

plânge (pers. aII-a)

a lua ( pers. aIII –a)

2.

Calculează:

5 x 9 – 8 x 4 =

3.În excursie, după ce mănânci, ce faci cu resturile şi cu ambalajele?

FIŞA NR. 43

1. Completează proverbele cu forma potrivită a verbelor din parnteză :

(a zbura, a cădea, a trece, a rămâne)

a) gândul

mai iute ca vântul.

b)

Mărul

de pom .

c)

Apa

,

pietrele

2. La produsul numerelor 8 şi 8 adaugă suma numerelor 9 şi 7 .

3. Denumeşte câte două animale care au :

a) bot:

b) cioc:

c) patru membre:

FIŞA NR.44

1. La predecesorul numărului 72 adaugă împătritul numărului 8 . 2.Completează cu formele potrivite a verbului ,,a fi ,,

Eu

la şcoală .

Tu

în clasă .

El

la antrenament .

3.Încercuieşte varianta corectă:

Pământul se roteşte în jurul :

a) Soarelui;

b) Lunii;

c) planetei Marte.

FIŞA NR. 45

1. Transformă următoarele substantive în verbe:

a)

vorbitor -------